Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring"

Transkript

1 Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom JM Norge S foretaksnummer PB 33, 130 BÆRUM POSTTERMINL (heretter kalt Selger ) og E-post: Tlf. / (heretter kalt Kjøper ) er i dag inngått følgende kjøpekontrakt: fødselsnummer fødselsnummer 1. Beskrivelse av kontraktsobjektet 1.1 Selger overdrar til Kjøper a. Eierseksjon nr 0 i boligprosjektet Heggeodden byggetrinn i sker kommune med foreløpig adresse Heggeodden, 1389 Heggedal. Endelig adresse tildeles på et senere tidspunkt. - Eierseksjonen består av ideell sameieandel i henhold til oppdelingsbegjæring samt tinglyst enerett til bruk av - leilighet nr. 0 i hus nr. - tilhørende balkong/terrasse/uteareal - 1 sportsbod b. Gjensidig bruksrett til sameiets utvendige og innvendige fellesarealer. Eiendommene gnr. 79, bnr. 8, 1, 0, 8, 7, 8 og 9 i sker kommune skal sammenføyes og fradeles. Gnr., bnr. og snr. tildeles senere. c. 1 parkeringsplass i felles garasjekjeller. (nleggseiendom som fradeles med eget gnr./bnr under bakken.) Ovennevnte kontraktsobjekt benevnes i fortsettelsen som Boligen. 1. Kjøper har fått seg forelagt bygningsmessig beskrivelse av Boligen, og overtar Boligen overensstemmende med spesifikasjoner og beskrivelser samt eventuelle skriftlige endringer og tilleggsarbeider som er avtalt direkte mellom Selger eller den Selger har utnevnt og Kjøper. Side 1 av 10 selger kjøper

2 Selger har rett til, uten at Kjøper kan kreve endring i pris, å foreta mindre endringer i oppgitte spesifikasjoner og beskrivelser som anses hensiktsmessige og som ikke forringer Boligens kvalitet og funksjon i vesentlig grad, samt eventuelle endringer som følge av pålegg fra myndighetene. 1.3 Kjøper har ved gjennomgåelse av kjøpekontrakten gjort seg kjent med eiendommens tomtegrenser, samt reguleringsplan for området. Endelige tomtegrenser og tomteareal fastsettes av oppmålingsvesenet i kommunen for Selgers regning. Det tas forbehold om mindre justeringer når det gjelder endelige tomtegrenser.. Kjøpesum og omkostninger.1 Kjøpesummen for Boligen utgjør kr 0,-.. Kjøpesummen innbefatter utgifter til vei- og ledningsanlegg, alle prosjekterings- og byggekostnader, tilknytningsavgift til offentlig vann og avløp, elektrisitet og mva..3 Kjøpesummen avgjøres slik: a) Forskudd v/utstedt garanti jf buofl 1 10 % kr - jf. pkt.. b) restbeløp innen overtakelse 90 % kr - Total kjøpesum 100 % kr Omkostninger som betales av kjøper i tillegg til kjøpesum er: c) Dokumentavgift av seksjonens ideelle andel av tomteverdi, % av - kr - d) Tinglysningsgebyr skjøte kr 1.8 e) Tinglysningsgebyr pr. panterettsdokument kr.107 f) ndel oppstartkapital til sameiet kr.000 Sum omkostninger kr 8. Samlet kjøpesum og omkostninger kr 8. Dersom Kjøper skal ha mer enn ett lån som skal sikres ved pant i eiendommen, betaler Kjøper ytterligere tinglysings- og attestgebyr for hver obligasjon med kr..107,-. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer og eventuelle endringer i beregningsgrunnlaget for disse. Kjøper har ansvar for dette. Renter av forskuddsinnbetalinger tilfaller Kjøper frem til 7 garanti er stilt, eller skjøtet tinglyst, forutsatt at de overstiger 1/ rettsgebyr. Meglerprovisjon til Oppgjørsmegler betales av Selger. Side av 10 selger kjøper

3 3. Forbehold fra Selger 3.1 Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av avtalen: - nødvendig offentlig godkjenning innen tilstrekkelig antall boliger er solgt innen styrende organer hos Selger beslutter byggestart innen Så snart ovennevnte forbehold er avklart, vil Kjøper motta skriftlig melding om hvorvidt utbyggingsarbeidene blir igangsatt. Ved igangsetting av byggearbeidene vil meldingen til Kjøper også inneholde opplysninger om planlagt tidspunkt/ periode for overtagelse Dersom forbeholdene ikke er avklart innen eller det blir klart før dette tidspunkt at ett eller flere av forbeholdene ikke vil bli oppfylt innen fristen, har Selger rett til å annullere kontrakten. Kjøper skal i så fall få tilbakeført forskuddet inklusive renter av Selger/ Megler. Utover dette har Selger intet ansvar overfor Kjøper. Ved enighet mellom partene, kan fristene forlenges. Kontraktens betingelser for øvrig er i et slikt tilfelle de samme.. Oppgjør.1 Oppgjøret mellom partene foretas av DnB Eiendom S v/dnb Meglerservice S, Prosjektoppgjør, 001 Oslo (heretter kalt Megler), tlf faks lle innbetalinger forbundet med denne kontrakt innbetales til Meglers klientkonto nr Selger er forpliktet til å stille garanti ihht. Bustadoppføringslova 1 før forskuddsbeløpet (10 % av kjøpesum) innbetales. Forskuddsbeløpet må være fri egenkapital og innbetales senest 8 dager etter kontraktsunderskrift. Resterende kjøpesum og omkostninger innbetales innen kl en dag før overtagelse. Oppgjør er å anse som skjedd når beløpet er disponibelt på Meglers klientkonto. Tilvalgsbestillinger innbetales til Meglers klientkonto samtidig med sluttoppgjøret på bakgrunn av skriftlig avtale mellom partene. Faktura med betalingsvilkår utstedes av Selger. Utbetaling fra Megler til Selger kan skje når 7 garanti er stilt, jfr Bustadoppføringslova. Kjøper samtykker til at sluttoppgjør kan foretas før skjøte er tinglyst mot fremlagt 7 garanti tilsvarende hele kjøpesummen. (Forutsetter at kjøpers bank samtykker).. Selger kan ikke disponere over forskuddet før det har blitt stilt bankgaranti, jfr. Bustadoppføringslova 7. Kjøper kan kreve at Megler dokumenterer at slik sikkerhet er stillet før beløpet utbetales. Dersom slik bankgaranti ikke blir stilt, skal innbetalt beløp jfr. pkt..3.a) bli stående på Meglers klientkonto inntil overtagelse og sluttoppgjør finner sted. Side 3 av 10 selger kjøper

4 .3 Før nøkkel til Boligen kan utleveres og skjøte tinglyses, skal fullt oppgjør i henhold til pkt.3 være disponibelt på Meglers klientkonto inklusive oppgjør for utførte endringer og tilvalgsbestillinger.. Dersom kjøpesum, omkostningene eller øvrige krav ikke blir betalt helt eller delvis ved forfall, påløper det renter lik den til enhver tid gjeldene prosentsats for forsinkelsesrente av det til enhver tid utestående beløp fra forfall til betaling finner sted. Har betaling av kjøpesummen ikke funnet sted innen 30 dager etter forfall, regnes dette som vesentlig mislighold som gir Selger rett til å heve kontrakten en uke etter skriftlig varsel. Selger kan ta dekning for sitt tilgodehavende etter denne kjøpekontrakt i Kjøpers eventuelle innbetalte terminbeløp, herunder også renter og andre omkostninger som påløper grunnet Kjøpers mislighold. Selger har deretter rett til å selge Boligen på nytt. Kjøper vil i et slikt tilfelle bli belastet for salgskostnader, en eventuell differanse ved en lavere salgssum samt eventuelt annet tap som Selger måtte være påført.. Dersom Kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i Boligen før fullt oppgjør har funnet sted, og ikke betaler fullt oppgjør etter denne kontrakt, godtar Kjøper utkastelse fra Boligen uten søksmål og dom, jfr. lov om tvangsfullbyrdelse av. juni , 3. ledd (e). Dette gjelder selv om det er stilt garanti for kjøpesum.. Heftelser og skjøte.1 Boligsameiet har pant i hver seksjon, jfr. lov om eierseksjoner av nr 31. Dessuten har kommunen lovbestemt pant for eiendomsskatt og enkelte særlige eiendomsavgifter og gebyrer, jfr. panteloven av 8. februar 1980 nr For øvrig overdras Boligen fri for andre økonomiske heftelser enn de Kjøper selv måtte påhefte i forbindelse med betaling av kjøpesummen..3 Boligen selges med tinglyste rettigheter og forpliktelser. I tillegg kan Selger tinglyse bestemmelser vedrørende sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.. Skjøte på seksjonen utstedes så snart kontrakten er bindende jfr. pkt. 3.1.og tinglyses når oppgjør ifølge kontrakten har funnet sted. In-blanco skjøter aksepteres ikke. Kjøper er ansvarlig for at kjøpet ikke er i strid med eierseksjonslovens. Kjøper og Selger gir Megler fullmakt til å påføre eiendomsbetegnelse i skjøtet før det sendes inn for tinglysing.. Endringer og tilleggsarbeider.1 Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som Kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. I prosjektbeskrivelsen er det utarbeidet en tilvalgsmeny som angir aktuelle muligheter for Side av 10 selger kjøper

5 tilvalgsbestillinger. Prisliste for tilvalg utover standard, samt frist for bestilling, vil bli tilsendt ved innkalling til tilvalgsmøte.. Kjøper har rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som står i sammenheng med ytelsen som er avtalt, forutsatt at disse ikke i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtalte ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jfr. Bustadoppføringslova..3 Selger er ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med 1 % eller mer. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for Selger, og som ikke står i forhold til Kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet.. Dersom Kjøper ønsker å få utført endringer og/eller tilleggsarbeider, skal dette bestilles skriftlig av Selger eller den Selger har utnevnt. 7. Medlemskap i boligsameie 7.1 Ved ervervet av Boligen blir Kjøper deleier i Heggeodden Boligsameie 1 eller. Sameiet administrerer fellesinteressene, herunder drift av utomhusanlegg og fellesarealer. 7. Kjøper og hans rettsetterfølgere har rett og plikt til å være medlem av Sameiet. 7.3 Kjøper plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldende vedtekter for Sameiet. Som vedlegg og som en del av denne avtale, følger vedtektene som gjelder for Sameiet. Likeledes plikter Kjøper å betale sin forholdsmessige andel av driftsutgiftene for eiendommen fra overtagelsestidspunktet. Fordelingsnøkkel for deling av utgifter reguleres i Sameiets vedtekter. Budsjett over driftsutgiftene stadfestes av Sameiet i konstituerende møte. Regler for styring og drift av Sameiet følges av Eierseksjonsloven. 7. Kjøper tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. 8. Overtakelse og ferdigbefaring 8.1 Boligen ventes klar for overtakelse./3. kvartal 01, avhengig av byggestart i løpet av. halvår 01. En senere oppstart vil kunne medføre en senere overtakelsesdato. Planlagt periode for overtagelse av boligen meddeles samtidig med varsel om byggestart. Selger skal informere Kjøper dersom det kan påregnes endringer i forhold til den planlagte perioden for overtagelse. 8. Vesentlig forsinkelse gir Kjøper rett til å heve kontrakten. Kjøper må i så fall gi melding til Selger om hevingskravet før overtakelse. Dersom Kjøper velger å heve kontrakten, skal Selger tilbakebetale de innbetalte beløp med tillegg av opptjente renter. Side av 10 selger kjøper

6 8.3 Tidspunkt for overtakelse av Boligen varsles skriftlig til Kjøper senest fire uker før ferdigstillelsesdato. Ved forsinket overtagelse kan kjøper kreve at selger betaler dagmulkt på 0,7 0/00 av kjøpesummen. En til to uker før overlevering, vil Selger innkalle til en forhåndsbefaring hvor Boligen besiktiges av Kjøper og Selger i fellesskap. Selger fører protokoll fra forhåndsbefaringen. På overtakelsesforretningen skal Selger og Kjøper foreta en ferdigbefaring hvor Boligen besiktiges i fellesskap. Det skal føres protokoll fra befaringen, og eventuelle mangler noteres. Protokollen undertegnes av begge parter. Ved besiktigelse skal Kjøperen si ifra om de reklamasjoner han påberoper seg vedrørende Boligen og som bygger på mangler han med rimelighet burde oppdage i forbindelse med besiktigelsen. Synlige feil og skader på vinduer, porselen, innredninger, dører og overflater kan ikke påberopes av Kjøper etter overtakelsen. Boligen overtas i byggerengjort stand. Kjøper kan kreve eventuelle mangler rettet uten ugrunnet opphold dersom disse vanskeliggjør eller er til sjenanse for innflytting eller bruk. Dersom Kjøper unnlater å møte til befaringen uten gyldig grunn, kan Selger avholde denne alene, herunder undertegne protokollen. Unnlatelse fra å møte gir ikke Kjøper rett til å nekte overtakelse. 8. Selger har ansvaret for at det foreligger brukstillatelse/ferdigattest på Boligen senest på overtakelsesdagen. 8. Overtakelsesforretning kan gjennomføres selv om det gjenstår mindre arbeider, herunder utomhusarbeider og i fellesarealer. Eventuelle gjenstående utomhusarbeider og på fellesanlegg skal utføres innen rimelig tid hensyntatt årstid og rasjonell fremdrift. Så snart arbeidene er ferdigstilt, skal Selger innkalle Boligsameiets styre til ferdigbefaring. Dersom det gjenstår vesentlige utomhusarbeider skal Megler holde tilbake deler av oppgjøret vis-a-vis Selger, ihht. beregnet beløp fra uavhengig takstmann. Partene gir takstmann fullmakt til å frigi beløpet til Selger etter at gjenstående arbeider anmerket i overtakelsesprotokoll er utbedret. Kostnader til uavhengig takstmann betales av sameiet. 8. Kjøper er kjent med den videre utbyggingen på Heggeodden. Dette kan innebære at utomhusanlegg og atkomstveier vil kunne være midlertidige også noe tid etter overlevering av boligen. Kjøper er inneforstått med og aksepterer de ulemper som naturlig følger med under gjennomføring av hele byggeprosjektet på ca. 107 boliger og næringsseksjoner ut mot miljøgaten, også etter at innflytting har funnet sted. 8.7 Risikoen for Boligen går over på Kjøper ved overtakelse. Overtar ikke Kjøper til fastsatt tid, og årsaken ligger hos Kjøper, har Kjøper risikoen fra det tidspunkt da han kunne ha overtatt Boligen. Side av 10 selger kjøper

7 lle utgifter vedrørende Boligen, herunder utgifter til nødvendig oppvarming, bæres av Kjøper fra og med overtakelsesdagen. 9. Garanti for oppfyllelse av avtalen. Selger stiller garanti for riktig oppfyllelse av kontrakten med kr. (3 % av kjøpesummen) i byggetiden og kr. ( % av kjøpesummen) i inntil år etter overtakelsen, jfr.bustadoppføringslova 1 tredje ledd. I tillegg skal Selger stille ugjenkallelig bankgaranti for forskudd i henhold til denne avtale jf. Buofl Forsikring 10.1 Selger holder bygningene forsikret i byggeperioden. Deretter oppretter Selger forsikring av bygningene i Boligsameiets navn og for Boligsameiets kostnad f.o.m. første overtakelsesdato og gjeldende i minst 3 måneder. Deretter står Boligsameiet fritt til å endre forsikring og forsikringsvilkår etter eget ønske. Kjøper må selv sørge for forsikring av eget innbo og løsøre. 10. Forsikringssum for eventuell skade før overtakelsen tilfaller Selger, som har plikt til snarest å utbedre skaden. Skjer skaden etter overtakelsen, tilfaller forsikringssummen Kjøper under forutsetning av at denne har foretatt oppgjør ifølge kontraktens bestemmelser. 11. Mangler reklamasjon 11.1 Dersom Kjøper vil gjøre gjeldende at det foreligger mangel ved Boligen, må Kjøper reklamere skriftlig overfor Selger innen rimelig tid etter at han har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Kjøper plikter å iverksette de tiltak som med rimelighet kan forlanges for å begrense omfanget av eventuelle skader som følge av mangelen. Vil Kjøper gjøre gjeldende som mangel et forhold som ble eller burde ha blitt oppdaget under overtakelsesforretningen, må dette skje så snart som mulig, jfr. Bustadoppføringslova 30. Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn år fra overtakelsen, jfr. Bustadoppføringslova Mangler som er påberopt i rett tid vil bli utbedret av Selger innen rimelig tid etter at reklamasjonen er fremsatt og akseptert. Utbedring skjer vederlagsfritt for Kjøper Cirka 1 år etter overtakelsen vil Selger innkalle til en kontrollbefaring av Boligen. Det skal føres protokoll fra denne, som skal undertegnes av Kjøper og Selger. Dersom det ikke er til klar ulempe for Kjøper, eller medfører forringelse av Boligen, kan Selger kreve at utbedring av mangler som er reklamert etter overtakelsen skjer samlet etter kontrollbefaringen. Side 7 av 10 selger kjøper

8 11. Skulle det ha oppstått mangler som det vil falle kostbart å utbedre i forhold til den betydning manglene har for Boligens bruksverdi, har Selger rett til å gi Kjøper prisavslag i stedet for å foreta utbedring. 11. I nye bygg vil det normalt kunne oppstå svinnriss, sprekker i tapet, maling m.v. ved skjøter og sammenføyninger, dels på grunn av uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker i materialoverganger og mellom tak og vegg og i hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge disse ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig standard. Selger er ikke ansvarlig for mangler, skjulte eller åpenbare, som skyldes Kjøpers bruk av Boligen. 1. Særskilte bestemmelser 1.1 Kjøper kan avbestille Boligen inntil overtakelse har funnet sted. Ved avbestilling kommer reglene i Bustadoppføringslova kapittel VI til anvendelse. Hvis avbestilling skjer før varsel om byggestart er gitt, er partene enige om at avbestillingsgebyret skal være kr , Ved en eventuell transport av kjøpekontrakt påløper et transportgebyr på kr ,-. Ny kjøper vil være bundet av eventuelle bestillinger av tilvalg. Transport krever samtykke fra Selger og bruk av Selgers transportavtale. 1.3 Salgsprospektet er ikke bindende for Boligens detaljutforming og farger. Opplysninger gitt i salgsprospektet kan fravikes dersom Selger anser det nødvendig eller ønskelig, men eventuelle endringer skal ikke ha innvirkning på forutsatt standard. 1. Ved besøk på byggeplass før overtakelse skal Kjøper alltid være i følge med en representant fra Selger. ll annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt. 1. Ved motstrid mellom prosjektbeskrivelsen og tegninger, gjelder prosjektbeskrivelsen. 1. Boligen kan benyttes som visningsbolig inntil overlevering. 1.7 Boligen blir overlevert med Hafslund som kraftleverandør. Et eventuelt skifte av kraftleverandør må Kjøper selv besørge etter overlevering. 1.8 Selger velger forretningsfører for det første driftsåret. 1.9 Beskjeder, meldinger etc. må, for å anses forpliktende, fremsettes skriftlig. 13. Forpliktelser for Kjøper I forbindelse med trinnvis fradeling og utbygging presiseres følgende forhold: - Selgers rett til å bygge ut trinn (eventuelt 3) og utvide parkeringskjeller. Kjøper kan ikke protestere eller klage på byggesaken. - Selgers rett til å skille ut turstien i tilfelle det ikke er i orden før boligene er ferdigstilt. Side 8 av 10 selger kjøper

9 - Selgers rett til å sammenføye parkeringskjelleren. 1. Tvister Skulle det oppstå tvist om forståelse av kjøpekontrakten, skal partene søke å løse denne ved forhandlinger. Fører ikke forhandlinger fram, skal saken avgjøres av de ordinære domstolene ved Boligens verneting. Partene kan, etter at tvist er oppstått, avtale at saken avgjøres ved voldgift i henhold til reguleringen i lov om voldgift av 1. mai Forholdet til lovverk Lov om avtaler med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. av nr. 3 Bustadoppføringslova samt lov av nr. 31 om eierseksjonen Eierseksjonsloven kommer til anvendelse på kontraktsforholdet. 1. Meglers rett til å stanse gjennomføringen av en transaksjon I henhold til Lov av. mars 009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven 17 a, 17 b eller 17c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent. 17. Vedlegg Situasjonsplan datert Prisliste med betingelser datert Etasjeplan /leilighetsoversikt datert Plan over den aktuelle leilighet datert Oversiktsplan over garasjer og boder datert Fasader av aktuell bygning datert Prosjektbeskrivelse datert Reguleringsplan og bestemmelser datert Utkast til vedtekter for Heggeodden Boligsameie datert Utkast til vedtekter for Heggeodden Garasjesameie datert Grunnboksutskrift datert Utkast til erklæring Energiattest Side 9 av 10 selger kjøper

10 Denne kontrakt er utferdiget i 3 - tre - likelydende eksemplarer hvorav partene får hvert sitt eksemplar og 1 en - beror hos Megler. Sted og kontraktsdato: for JM Norge S Kjøper Lise Wiik... Side 10 av 10 selger kjøper

11 OM OM TN N KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Boligtype 7 m BR Leilighet nr. 8, og Blokk F Nedforing 30 cm Bod,m B Gang 8,m Bad m KV B Stue/Kjøkken 3,m Sov 1 1,1m Sov 7,0m Leilighet H0301 Type 7m Balkong 9m (Terrasse i plan 1) m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

12 OM L N OM KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Boligtype s 7 m BR Leilighet nr. 1, og 9 Blokk F Nedforing 30 cm B Bod,m KV Bad m Gang 8,m B Stue/Kjøkken 3,m Sov 7,0m Sov 1 1,1m Balkong 9m (Terrasse i plan 1) Leilighet H030 Type s 7m m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

13 OM OM +300 N KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Boligtype C3 89 m BR Leilighet nr. 9 Blokk F Balkong type 1, tegn Leilighet H010 Type C3 89m Balkong 11m Sov 1,m Sov 1 11,9m +100 Stue/Kjøkken 3,9m Gang 1,m KV Bod,m Toal. 1,m Bad m m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

14 OM OM N KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Boligtype C3s 89 m BR Leilighet nr.0, og 8 Blokk F Leilighet H0103 Type C3s 89m Sov 1 1,13m Sov 3 1,m Balkong 11m +100 Gang 1,m Stue/Kjøkken 3,9m Bad m Toal. 1,m Bod,m KV m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

15 N OM OM KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Boligtype C 89 m BR Leilighet nr., 3 og 7 Blokk F Terrasse Leilighet U0U01 Type C 89m Sov 3 7,1m Sov 7,1m Sov 1 1,13m +100 Stue/Kjøkken 3,9m Gang 1,m KV +10 Bod,m Toal. 1,m Bad m m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

16 +1000 OM OM +100 N KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Boligtype Cs 89 m BR Leilighet nr. 7 Blokk F Leilighet 0U0 Type Cs 89m Sov 11,3m Sov 7,1m Sov 3 7,1m Balkong 11m Gang 1,m Stue/Kjøkken 3,9m Toal. 1,m KV Bad m Bod,m m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

17 OM N KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Boligtype E-1 8 m BR Blokk og B, plan 1 Leilighet nr. 0 og 8 Svalgang +103, Sov 7,0m +100 Gang 7,0m Sov 1 1m Bad m Bod m Stue/Kjøkken,m +10 KV Terrasse 10m m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

18 OM KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT KV +100 N Leilighet nr 7 Type E1s 8 m Boligtype E1s 8 m BR Blokk og B, plan 1 Leilighet nr. 7 og 91 Svalgang +103, Sov 1 1m Gang 7,0m Sov 7,0m Bad m Bod m +10 Stue/Kjøkken,m Terrasse 10m m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

19 OM N Leilighet nr 8 Type E 8 m KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Boligtype E 81,m BR Blokk og B, plan -3 Leilighet nr. 8, 7, 9 og 98 Svalgang Sov 7,0m Sov 1 1m Gang 7,0m Bad m Bod m C B KV C Stue/Kjøkken,m D B Balkong m m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

20 OM N KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Boligtype Es 8 m BR Blokk og B, plan -3 Leilighet nr. 73, 79, 97 og 103 Svalgang Sov 1 1m Gang 7,0m Sov 7,0m Bad m Bod m B C C KV D Stue/Kjøkken,m B Balkong m m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

21 OM N KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Boligtype F 7m BR Blokk og B, plan -3 Leilighet nr. 9, 7, 93 og 99 Svalgang Gang 7,0m Sov 7,0m Sov 1 11,m Bod m Bad m C B KV C Stue/Kjøkken 37,m B Balkong m m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

22 OM N KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Boligtype Fs 7 m BR Blokk og B, plan -3 Leilighet nr. 7, 78, 9 og 10 Svalgang Sov 7,0m Gang 7,0m Sov 1 11,m Bod m B C Bad m C KV Stue/Kjøkken 37,m B Balkong m m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

23 OM BR N KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Boligtype G1 9m BR Blokk og B, plan 1 Leilighet nr. 3 og ,0 Imp. Svalgang RØYKLUKEUTLØSER TRYKKSETNINGSVIFTE Gang 7,0m Sov 7,0m Bod m Bad m KV Stue/Kjøkken 31m Sov 1 11,m +100 Terrasse 10m m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

24 OM 1 x 17 = KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT KV N Boligtype G1s 9 m BR Blokk og B, plan 1 Leilighet nr. og 88 Svalgang +103, L Sov 7,0m Gang 7,0m Bad m Bod m Sov 1 11,m Stue/Kjøkken 31m Terrasse 10m m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

25 OM N Leilighet nr 70 Type G 9 m KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Boligtype G 9 m BR Blokk og B, plan og 3 Leilighet nr. 70, 7, 9 og 100 Svalgang +10,8 Imp. Gang 7,0m Sov 7,0m Bod m Bad m C B KV C Stue/Kjøkken 31m Sov 1 11,m B Balkong m m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

26 OM 1 x 17 = N KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Boligtype Gs 9 m BR Blokk og B, plan og 3 Leilighet nr. 71, 77, 9 og 101 Svalgang +10,8 L Sov 7,0m Gang 7,0m 9 10 Bad m Bod m B C KV C Sov 1 11,m Stue/Kjøkken 31m B Balkong m m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

27 N OM KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Boligtype H 108,m BR Blokk og B, plan Leilighet nr. 80, og 10 Svalgang Svalgang/ Terrasse 7m D +100 Sov 11,m Sov 1 11,m Sov 7m Bad,m Hall 11m B C D Stue 38,m Bod 3m Bad m KV +11,0 C Kjøkken 1,7m TKTERRSSSE 33,M KV OM B B C m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

28 OM OM N KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Boligtype Hs 108,m BR Blokk og B, plan Leilighet nr. 83 og 107 Svalgang/ Terrasse 7m Svalgang Sov 1 11,m D +100 Bad,m Sov 7m Sov 3 11,m Stue 38,m Bod 3m D C B Hall 11m Bad m +11,0 KV TKTERRSSSE 33,M Kjøkken 1,7m C KV C B B m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

29 N OM KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Boligtype J,m BR Blokk og B, plan Leilighet nr. 81 og ,8 L Imp Svalgang Svalgang Sov 7,1m 7 Bod,8m Gang 7,m Bad m B Sov 1 1,3m Stue/Kjøkken m C KV B TKTERRSSSE 33,M +11, m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

30 OM 8 N KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Boligtype Js,m BR Blokk og B, plan Leilighet nr. 8 og 10 Svalgang Svalgang +111, L x 17 = Sov 7,1m Gang 7,m 9 Bad m Bod,8m B Stue/Kjøkken m Sov 1 1,3m KV C B TKTERRSSSE 33,M +11, m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

31 OM N KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Boligtype K 3,m BR Blokk og B, plan 1 Leilighet nr. 1 og ,0 Svalgang Sov 7,m Gang,7m +100 Bad 3,m +300 KV Stue/Kjøkken 19,3m +100 Overdekket terrasse m m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

32 OM N KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Boligtype Ks 3,m BR Blokk og B, plan 1 Leilighet nr. og ,0 Svalgang Sov 7,m Gang,7m +100 Bad 3,m +300 KV Stue/Kjøkken 19,3m +100 Terrasse m m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

33 OM N KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Boligtype L 3,m BR Blokk og B, plan 1 Leilighet nr. og 8 Svalgang +103, Sov 7,m Bad 3,m +100 Gang,7m Stue/Kjøkken 19,3m KV +100 Terrasse m m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

34 OM KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT N Boligtype Ls 3,m BR Blokk og B, plan 1 Leilighet nr. og 90 Svalgang +103,0 Sov 7,m Bad 3,m +100 Gang,7m Stue/Kjøkken 19,3m KV Overdekket terrasse m m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

35 KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Leilighetsoversikt Hus plan 1.et. -.et 1 x 17 = etasje 1 x 17 = etasje 1 x 17 = etasje 1 x 17 = etasje N KONTRKTSDTO:

36 KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Leilighetsoversikt Hus B plan 1.et. -.et x 17 = etasje 1 x 17 = etasje 1 x 17 = etasje 1 x 17 = etasje N KONTRKTSDTO:

37 Nedforing 30 cm x 17 =,70 m Brannventilasjon x 17 =,70 m x 17 = x 17 = El. 8 8 Nedforing 30 cm KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Leilighetsoversikt Blokk F plan U-et. - 3.et etasje 9 3. etasje etasje 7 U. etasje N KONTRKTSDTO:

38 1 1 x 13 = x 17 = , x 1 = ,7 +99, HC-PRKERING PRKERINGSKJELLER Fall 1: KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT +99, PRKERINGSKJELLER +99,90 F +99,90 HC-PRKERING HC 1 +99,90 +10,0 Blokk og F, Garasjer og boder plan U-et x 17 = 780 El. tavle KONTRKTSDTO:

39 +100,0 Inn- og utkjøring +100,0 +100,0 1 1 x 13 = UTKJØRSEL x 17 = ,0 +99,90 +99, ,90 1 x 1 = ,7 +100, B HC PRKERINGSKJELLER +99,90 HC 1 HC-PRKERING HC-PRKERING 1 1:0 1:0 +99,0 3 1:0 HC 3 +99,90 1:0 1:0 +99,70 KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Blokk B, Garasjer og boder plan U-et +100,0 RMPE 1: KONTRKTSDTO:

40 KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Hus, Fasader Fasade mot Nord-Øst Fasade mot Syd-Vest Fasade mot Syd-Øst Fasade mot Nord-Vest KONTRKTSDTO:

41 KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Hus B, Fasader Fasade mot Nord-Øst Fasade mot Syd-Vest Fasade mot Syd-Øst Fasade mot Nord-Vest KONTRKTSDTO:

42 KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Hus F, Fasader Fasade mot Syd-Vest Fasade mot Nord-Øst Fasade mot Nord-Vest Fasade mot Syd-Øst KONTRKTSDTO:

43 1 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 1101 Heggeodden Byggetrinn Revidert: PEL

44 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge S. Med Bolig menes hele kontraktsobjektet, det vil si leilighet med tilhørende uteareal/balkong/terrasse, bod(er), eventuelt rett til p-plass hvis dette inngår i avtalen og eier- og bruksrettigheter til fellesareal og bygninger. Innhold: 1. Prosjektet. Miljø, energi og sikkerhet 3. Utvendig anlegg. Byggenes konstruksjoner. Innredning og overflater. Elektroinstallasjoner 7. Sanitæranlegg 8. Varmeanlegg 9. Ventilasjon 10. Dokumentasjon 11. Tilvalg og endringer 1. Diverse 1. Prosjektet Identifisering Prosjektets navn: dresse: Eiendomsmatrikkel: nsvarlige aktører Byggherre, tiltakshaver rkitekt Entreprenør Salg ved Oppgjørsmegler Heggeodden BT Heggeodden -10, 1389 Heggedal Gnr 79, bnr 8, 1, 0, 8, 7, 8, samt deler av gnr 13, bnr 1, i sker kommune. Hjemmelshaver er JM Norge S (senere kalt JM ). Matrikkel vil endres etter sammenføyning/deling. JM B JM JM DNB Eiendom v/dnb Meglerservice Offentlige planer Reguleringsplan Reguleringsplan for Heggedal sentrum vedtatt Eiendommene vil bli bygget ut i to eller flere trinn. Byggetomta Området Heggedal sentrum er i støpeskjeen. En gammel industriby skal nå forvandles til et nytt sentrum / PeL

45 3 Vegetasjon Terreng/grunnforhold dkomst/parkering dkomst med bil Ingen viktige bevaringsverdige trær. Noen rødlistede arter eksisterer utenfor odden som prosjektet ikke vil berøre. På tomten er det noe fjell i dagen, for øvrig løsmasser av moderat tykkelse, over fjell. Regulert adkomst er direkte fra veien inn i det som blir det kommende p-anlegget. Parkeringsdekning 1 garasjeplass pr boenhet (0, plass for -roms). Dvs at av 8 - roms leiligheter har rett til en p-plass. Garasjeløsning Gjesteparkering Omfang/størrelse Størrelse på eiendommen Parkeringsplassene vil bli opparbeidet i kjeller. P-kjeller vil sammenføyes med p-kjeller i byggetrinn 1. Det etableres ikke gjesteparkering på eiendommen. Det er imidlertid under utvikling et senterområde på andre siden av miljøgaten hvor det er planlagt p-anlegg. For øvrig må besøkende benytte gateparkering. Tomten for begge byggetrinn vil være ca m etter sammenføyning og fradeling av tursti og miljøgate. Leilighetsfordeling Byggetrinn : leiligheter i 3 blokker, B og F. Totalt etter begge byggetrinn: ca 107 leiligheter i blokker. Fremtidig eierforhold Eiendommene skal sammenføyes og seksjoneres og senere deles i ett eller flere sameie(r) bestående av alle boligkjøperne på Heggeodden. Hver eier får tinglyst skjøte som sikrer eiendomsrett i sin seksjon med en hoveddel (boligen) og en tilleggsdel (bod) med evt bruksrett til hage. Parkeringsanlegget vil bli organisert som en egen enhet (garasjesameie) Endelig organisering av dette vil bli avklart samtidig med fjerning av øvrige forbehold i prosjektet.. Miljø, energi og sikkerhet Utemiljø JM vil påse at det ikke blir plantet eller sådd vekster som ikke er anbefalt på grunn av at de er giftige, eller som er allergifremkallende. Innemiljø JM vil legge til rette for at brukerne av boligene kan få et sunt og godt innemiljø, og det vil ikke bli benyttet helsefarlige materialer / PeL

46 Leilighetene vil bli utstyrt med balansert ventilasjonsanlegg som muliggjør tilførsel av frisk inneluft til enhver tid. Se eget kapittel. Oppvarming Det leveres radiatorer montert på vegg i oppholdsrom i henhold til beregnet energibehov. Prinsippet for plassering er på brystning under vindu. I bad leveres elektrisk gulvvarme med termostat. Varmt vann til oppvarming og varmt tappevann leveres fra sentralvarmeanlegg. Varmesentral blir plassert i teknisk rom i kjeller, der varmen reguleres og fordeles videre. Det vil bli levert en midlertidig løsning med el-kjel inntil kommunen får etablert fjernvarme i området. Kostnadene til en eventuelt senere tilkobling til fjernvarme må dekkes av boligsameierne. Kostnadene til sentralvarme fordeles mellom seksjonseierne i bygget forholdsmessig etter areal på leilighetene. Det er tilrettelagt for installasjon av trådløse målere pr leilighet for varmt tappevann og radiatorer dersom boligsameierne etter overtagelse ønsker å investere i dette. Energibehov Boligenes varmetap og energibehov er dimensjonert i henhold til TEK07. Se ellers avsnitt Byggets konstruksjoner. Lyd og akustikk Boligene bygges etter Norsk Standard 817 klasse C. Standarden setter krav til lydisolasjon mellom boliger, og mellom boliger og fellesrom. Sikkerhet Boligene bygges etter de sikkerhetsbestemmelser som myndighetene har pålagt, blant annet med røykvarsler i himling og husbrannslange montert i kjøkkenbenk. Vinduene er påsatt åpningsbegrensning, og det blir påsett at faste vinduer kan pusses på en sikker måte fra bakken, balkong/terrasse eller fra innsiden via åpningsvindu på siden. Det leveres ringetablå ved hovedinnganger og port telefon til automatisk døråpner. Terrassedører på bakkeplan og entredører leveres med godkjent lås. 3. Utvendig anlegg Offentlige anlegg Det skal etableres en miljøgate langs eiendommen, samt offentlig tursti langs vannet. Vei og tursti vil bli overlevert til sker kommune/statens Vegvesen for eie, drift og vedlikehold. Fellesanlegg Øvrige veier er private og skal eies og driftes i fellesskap av brukerne internt i området. Boligsameiene/grunneierne innenfor Heggeodden har alene ansvar for veier og øvrige fellesarealer på egen grunn, og vil driftes av sameiet/ene (evt huseierforening) der alle eierne innenfor området Heggeodden har rett og plikt til å delta. Kostnader til dette fastsettes senere og vil komme som et tillegg til øvrige felleskostnader / PeL

47 Private kjøreveier, kjørbare gangveier og plasser internt i området er dimensjonert for trafikk fra personbiler, og kjøretøyer med maksimalvekt under tonn. Noen av overflatene asfalteres og det blir montert kantstein der dette er nødvendig. Øvrige overflater blir gruslagt (se forøvrig situasjonsplan). Kjøring inn på eiendommen skal være av begrenset art. sfalterte flater bygges med fall slik at overvann kan renne til omkringliggende terreng eller til overvannssluk. Gangarealene vil utstyres med utebelysning. På dekke over garasjekjeller som skal nyttes til opphold eller trafikk legges asfalt, grus eller betong. Utenfor oppholds-/trafikkarealet legges vekstjord som beplantes eller tilsås med gress. Gangstier blir gruset. Deler av utomhus anlegget vil ikke nødvendigvis være ferdigstilt før innflytting. Lekeplasser og grøntanlegg Det skal opparbeides lekeplasser og grøntanlegg i samsvar med godkjent utomhusplan. Overvannshåndtering Regn- og smeltevann fra snø vil i størst mulig grad bli ledet til områder på overflaten hvor vannet kan infiltreres i grunnen uten å belaste ledningsnettet. Kjøreveier blir utstyrt med overvannssluk, likeledes tak og takterrasser. vløp fra sluk blir ledet i lukkede ledninger til overvannsnettet. Vann- og spillvannsledninger Vann- og spillvannsledninger blir tilknyttet offentlig ledningsnett. Kabelføringer Kabler for sterkstrøm, tele, data og antenne føres fram til fordelerskap i kjeller. Kabelselskapene har eierskap og vedlikeholdsansvar for kabelanlegg frem til fordelerskap. Fjernvarme (fremtidig) Rør for fjernvarme samt ledningsanlegg er netteieres eiendom og ansvar helt fram til og med varmevekslers primærside inkl. selve varmeveksler. Renovasjon Renovasjonsløsning er basert på nedsenkede beholdere på vestsiden av eiendommen, i nær tilknytning til miljøgaten. Kostnader til renovasjon er en funksjon av total beregnet renovasjonskapasitet ut fra krav i sker kommune og skal fordeles mellom brukerne etter areal på leilighetene. Det vil etableres en avtale med sker kommune før innflytting. Postkasser Det vil bli montert én postkasse for hver leilighet i nærhet av inngangsparti. Postkassene leveres med lås. Skilt Det blir montert nødvendig skilt for adressering av boligene.. Byggets konstruksjoner Fundamentering / PeL

Salgsoppgave. Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere.

Salgsoppgave. Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere. Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Hans Nielsen Hauges gate 88-94 Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere.

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom JM Norge AS foretaksnummer 829 350 122 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil: E-post: (heretter

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom JM Norge AS foretaksnummer 829 350 122 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post: (heretter

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring Oppdrag: Formidling: 50413402 Mellom: Martodden Utbygging KS org.nr. 890 529 402 Adresse: c/o Backe Prosjekt AS PB 365 tlf: (m:) 45 24 64 45 2303 HAMAR

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring Oppdrag: Formidling: 50413286 Mellom: Martodden Utbygging 2 KS org.nr. 997 500 873 Adresse: c/o Backe Prosjekt AS PB 365 tlf: (m:) 45 24 64 45 2303

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring Oppdrag: Formidling: 50312130 0 Mellom: Hammermo AS org.nr. 913 297 768 Adresse: Pb 510 3504 Hønefoss heretter kalt Selger, og fnr fnr Adresse:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring Oppdrag: Formidling: 50313408 0 Mellom: Tronrud Eiendom AS org.nr. 942 984 154 Adresse: Pb 510 3504 Hønefoss heretter kalt Selger, og fnr fnr Adresse:

Detaljer

*_p4.0440*

*<oppdragsnr>_p4.0440* *_p4.0440* Kjøpekontrakt for borettslagsleilighet/-andel under oppføring Oppdragsnr: Omsetningsnr: Mellom Navn: Payco AS v/urbanium AS Org. nr: 888 754 342 Adresse:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Oppdr.nr. Form.nr. KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Fornebu Boligspar AS, org.nr.: 982 366

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. «Fornavn_1» «Etternavn_1» Personnr.: «Fnr_1» Adresse: «Adresse», «Postnr» «Sted»

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. «Fornavn_1» «Etternavn_1» Personnr.: «Fnr_1» Adresse: «Adresse», «Postnr» «Sted» «Oppdragsnummer» Oppdr. Nr. KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Veifor AS, org.nr.: 995 152 568 Adresse: c/o Veidekke

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. Adresse: c/o OBOS Fornebulandet AS, Widerøeveien 5, 1360 Fornebu

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. Adresse: c/o OBOS Fornebulandet AS, Widerøeveien 5, 1360 Fornebu KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Fornebu Boligspar AS org.nr.: 982 366 879 Adresse: c/o OBOS Fornebulandet AS, Widerøeveien

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare.

Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Prosjektbeskrivelse Solheim Terrasse 49 selveierleiligheter Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Utgivelsesdato:

Detaljer

ØVRE HØVIK. LEVERANSEBESKRIVELSE Høviktunet

ØVRE HØVIK. LEVERANSEBESKRIVELSE Høviktunet ØVRE HØVIK LEVERANSEBESKRIVELSE Høviktunet HØVIKTUNET 2015.05.21 Kirkeveien 28 og 30, 1363 Høvik Gnr. 10, Bnr. 241 og 247 i Bærum kommune. Leveransebeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom boligkjøper

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN Mellom: Fft Holding AS Orgnr. 999 556 167 Drammensveien 39 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Mobil: heretter kalt kjøperen,

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110435 Hovinbekken II SALGSTRINN 1 07.11.2014 EiP.

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110435 Hovinbekken II SALGSTRINN 1 07.11.2014 EiP. PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110435 Hovinbekken II SALGSTRINN 1 07.11.2014 EiP. 07.11.14. Eirik Prestmo Side 1 av 17 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge

Detaljer

OSLO LØREN. PROSJEKTBESKRIVELSE Spirea Park III

OSLO LØREN. PROSJEKTBESKRIVELSE Spirea Park III OSLO LØREN PROSJEKTBESKRIVELSE Spirea Park III SPIREA PARK III 16.09.2015 Spireaveien 14, 0580 Oslo Gårdsnr. 124, bruksnr. 113 i Oslo kommune BYGGHERRE OG TILTAKSHAVER JM Norge Region Oslo ARKITEKT Derlick

Detaljer

Salgsoppgave. Selger står fritt til å slette eller gjøre endringer i tinglyste servitutter.

Salgsoppgave. Selger står fritt til å slette eller gjøre endringer i tinglyste servitutter. Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Malmøgata 5-7, 0553 Oslo. Endelig adresse tildeles på et senere tidspunkt. Eiendom med gnr. 227, bnr. 308 og bnr. 383 i Oslo kommune. Eiendommen etableres som ett

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

OSLO - LØREN/ØKERN PROSJEKTBESKRIVELSE. Spirea Park trinn II - Spireaveien 14 C

OSLO - LØREN/ØKERN PROSJEKTBESKRIVELSE. Spirea Park trinn II - Spireaveien 14 C OSLO - LØREN/ØKERN PROSJEKTBESKRIVELSE Spirea Park trinn II - Spireaveien 14 C SPIREA PARK Byggetrinn II Spireaveien 14 C, selveierleiligheter Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN. Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN. Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246 KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246 Drammensveien 49, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Mobil: E-post: heretter

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Vedlegg til kjøpekontrakt

Prosjektbeskrivelse Vedlegg til kjøpekontrakt Prosjektbeskrivelse Vedlegg til kjøpekontrakt INNDALSVEIEN Selveierleiligheter 79 leiligheter Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller

Detaljer

K J Ø P E K O N T R A K T

K J Ø P E K O N T R A K T K J Ø P E K O N T R A K T for eierleilighet under oppføring mellom Navn: Borgen Utvikling AS Organisasjonsnummer: 995 641 372 Adresse: Postboks 507 Skøyen Postnummer: 0214 Oslo Telefon: 21 05 50 00 som

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen. Revidert: 03.11.2014 PEL

LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen. Revidert: 03.11.2014 PEL 1 LEVERANSEBESKRIVELSE LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen Revidert: 03.11.2014 PEL 2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS. Med Bolig menes

Detaljer