Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring"

Transkript

1 Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom JM Norge S foretaksnummer PB 33, 130 BÆRUM POSTTERMINL (heretter kalt Selger ) og E-post: Tlf. / (heretter kalt Kjøper ) er i dag inngått følgende kjøpekontrakt: fødselsnummer fødselsnummer 1. Beskrivelse av kontraktsobjektet 1.1 Selger overdrar til Kjøper a. Eierseksjon nr 0 i boligprosjektet Heggeodden byggetrinn i sker kommune med foreløpig adresse Heggeodden, 1389 Heggedal. Endelig adresse tildeles på et senere tidspunkt. - Eierseksjonen består av ideell sameieandel i henhold til oppdelingsbegjæring samt tinglyst enerett til bruk av - leilighet nr. 0 i hus nr. - tilhørende balkong/terrasse/uteareal - 1 sportsbod b. Gjensidig bruksrett til sameiets utvendige og innvendige fellesarealer. Eiendommene gnr. 79, bnr. 8, 1, 0, 8, 7, 8 og 9 i sker kommune skal sammenføyes og fradeles. Gnr., bnr. og snr. tildeles senere. c. 1 parkeringsplass i felles garasjekjeller. (nleggseiendom som fradeles med eget gnr./bnr under bakken.) Ovennevnte kontraktsobjekt benevnes i fortsettelsen som Boligen. 1. Kjøper har fått seg forelagt bygningsmessig beskrivelse av Boligen, og overtar Boligen overensstemmende med spesifikasjoner og beskrivelser samt eventuelle skriftlige endringer og tilleggsarbeider som er avtalt direkte mellom Selger eller den Selger har utnevnt og Kjøper. Side 1 av 10 selger kjøper

2 Selger har rett til, uten at Kjøper kan kreve endring i pris, å foreta mindre endringer i oppgitte spesifikasjoner og beskrivelser som anses hensiktsmessige og som ikke forringer Boligens kvalitet og funksjon i vesentlig grad, samt eventuelle endringer som følge av pålegg fra myndighetene. 1.3 Kjøper har ved gjennomgåelse av kjøpekontrakten gjort seg kjent med eiendommens tomtegrenser, samt reguleringsplan for området. Endelige tomtegrenser og tomteareal fastsettes av oppmålingsvesenet i kommunen for Selgers regning. Det tas forbehold om mindre justeringer når det gjelder endelige tomtegrenser.. Kjøpesum og omkostninger.1 Kjøpesummen for Boligen utgjør kr 0,-.. Kjøpesummen innbefatter utgifter til vei- og ledningsanlegg, alle prosjekterings- og byggekostnader, tilknytningsavgift til offentlig vann og avløp, elektrisitet og mva..3 Kjøpesummen avgjøres slik: a) Forskudd v/utstedt garanti jf buofl 1 10 % kr - jf. pkt.. b) restbeløp innen overtakelse 90 % kr - Total kjøpesum 100 % kr Omkostninger som betales av kjøper i tillegg til kjøpesum er: c) Dokumentavgift av seksjonens ideelle andel av tomteverdi, % av - kr - d) Tinglysningsgebyr skjøte kr 1.8 e) Tinglysningsgebyr pr. panterettsdokument kr.107 f) ndel oppstartkapital til sameiet kr.000 Sum omkostninger kr 8. Samlet kjøpesum og omkostninger kr 8. Dersom Kjøper skal ha mer enn ett lån som skal sikres ved pant i eiendommen, betaler Kjøper ytterligere tinglysings- og attestgebyr for hver obligasjon med kr..107,-. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer og eventuelle endringer i beregningsgrunnlaget for disse. Kjøper har ansvar for dette. Renter av forskuddsinnbetalinger tilfaller Kjøper frem til 7 garanti er stilt, eller skjøtet tinglyst, forutsatt at de overstiger 1/ rettsgebyr. Meglerprovisjon til Oppgjørsmegler betales av Selger. Side av 10 selger kjøper

3 3. Forbehold fra Selger 3.1 Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av avtalen: - nødvendig offentlig godkjenning innen tilstrekkelig antall boliger er solgt innen styrende organer hos Selger beslutter byggestart innen Så snart ovennevnte forbehold er avklart, vil Kjøper motta skriftlig melding om hvorvidt utbyggingsarbeidene blir igangsatt. Ved igangsetting av byggearbeidene vil meldingen til Kjøper også inneholde opplysninger om planlagt tidspunkt/ periode for overtagelse Dersom forbeholdene ikke er avklart innen eller det blir klart før dette tidspunkt at ett eller flere av forbeholdene ikke vil bli oppfylt innen fristen, har Selger rett til å annullere kontrakten. Kjøper skal i så fall få tilbakeført forskuddet inklusive renter av Selger/ Megler. Utover dette har Selger intet ansvar overfor Kjøper. Ved enighet mellom partene, kan fristene forlenges. Kontraktens betingelser for øvrig er i et slikt tilfelle de samme.. Oppgjør.1 Oppgjøret mellom partene foretas av DnB Eiendom S v/dnb Meglerservice S, Prosjektoppgjør, 001 Oslo (heretter kalt Megler), tlf faks lle innbetalinger forbundet med denne kontrakt innbetales til Meglers klientkonto nr Selger er forpliktet til å stille garanti ihht. Bustadoppføringslova 1 før forskuddsbeløpet (10 % av kjøpesum) innbetales. Forskuddsbeløpet må være fri egenkapital og innbetales senest 8 dager etter kontraktsunderskrift. Resterende kjøpesum og omkostninger innbetales innen kl en dag før overtagelse. Oppgjør er å anse som skjedd når beløpet er disponibelt på Meglers klientkonto. Tilvalgsbestillinger innbetales til Meglers klientkonto samtidig med sluttoppgjøret på bakgrunn av skriftlig avtale mellom partene. Faktura med betalingsvilkår utstedes av Selger. Utbetaling fra Megler til Selger kan skje når 7 garanti er stilt, jfr Bustadoppføringslova. Kjøper samtykker til at sluttoppgjør kan foretas før skjøte er tinglyst mot fremlagt 7 garanti tilsvarende hele kjøpesummen. (Forutsetter at kjøpers bank samtykker).. Selger kan ikke disponere over forskuddet før det har blitt stilt bankgaranti, jfr. Bustadoppføringslova 7. Kjøper kan kreve at Megler dokumenterer at slik sikkerhet er stillet før beløpet utbetales. Dersom slik bankgaranti ikke blir stilt, skal innbetalt beløp jfr. pkt..3.a) bli stående på Meglers klientkonto inntil overtagelse og sluttoppgjør finner sted. Side 3 av 10 selger kjøper

4 .3 Før nøkkel til Boligen kan utleveres og skjøte tinglyses, skal fullt oppgjør i henhold til pkt.3 være disponibelt på Meglers klientkonto inklusive oppgjør for utførte endringer og tilvalgsbestillinger.. Dersom kjøpesum, omkostningene eller øvrige krav ikke blir betalt helt eller delvis ved forfall, påløper det renter lik den til enhver tid gjeldene prosentsats for forsinkelsesrente av det til enhver tid utestående beløp fra forfall til betaling finner sted. Har betaling av kjøpesummen ikke funnet sted innen 30 dager etter forfall, regnes dette som vesentlig mislighold som gir Selger rett til å heve kontrakten en uke etter skriftlig varsel. Selger kan ta dekning for sitt tilgodehavende etter denne kjøpekontrakt i Kjøpers eventuelle innbetalte terminbeløp, herunder også renter og andre omkostninger som påløper grunnet Kjøpers mislighold. Selger har deretter rett til å selge Boligen på nytt. Kjøper vil i et slikt tilfelle bli belastet for salgskostnader, en eventuell differanse ved en lavere salgssum samt eventuelt annet tap som Selger måtte være påført.. Dersom Kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i Boligen før fullt oppgjør har funnet sted, og ikke betaler fullt oppgjør etter denne kontrakt, godtar Kjøper utkastelse fra Boligen uten søksmål og dom, jfr. lov om tvangsfullbyrdelse av. juni , 3. ledd (e). Dette gjelder selv om det er stilt garanti for kjøpesum.. Heftelser og skjøte.1 Boligsameiet har pant i hver seksjon, jfr. lov om eierseksjoner av nr 31. Dessuten har kommunen lovbestemt pant for eiendomsskatt og enkelte særlige eiendomsavgifter og gebyrer, jfr. panteloven av 8. februar 1980 nr For øvrig overdras Boligen fri for andre økonomiske heftelser enn de Kjøper selv måtte påhefte i forbindelse med betaling av kjøpesummen..3 Boligen selges med tinglyste rettigheter og forpliktelser. I tillegg kan Selger tinglyse bestemmelser vedrørende sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.. Skjøte på seksjonen utstedes så snart kontrakten er bindende jfr. pkt. 3.1.og tinglyses når oppgjør ifølge kontrakten har funnet sted. In-blanco skjøter aksepteres ikke. Kjøper er ansvarlig for at kjøpet ikke er i strid med eierseksjonslovens. Kjøper og Selger gir Megler fullmakt til å påføre eiendomsbetegnelse i skjøtet før det sendes inn for tinglysing.. Endringer og tilleggsarbeider.1 Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som Kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. I prosjektbeskrivelsen er det utarbeidet en tilvalgsmeny som angir aktuelle muligheter for Side av 10 selger kjøper

5 tilvalgsbestillinger. Prisliste for tilvalg utover standard, samt frist for bestilling, vil bli tilsendt ved innkalling til tilvalgsmøte.. Kjøper har rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som står i sammenheng med ytelsen som er avtalt, forutsatt at disse ikke i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtalte ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jfr. Bustadoppføringslova..3 Selger er ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med 1 % eller mer. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for Selger, og som ikke står i forhold til Kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet.. Dersom Kjøper ønsker å få utført endringer og/eller tilleggsarbeider, skal dette bestilles skriftlig av Selger eller den Selger har utnevnt. 7. Medlemskap i boligsameie 7.1 Ved ervervet av Boligen blir Kjøper deleier i Heggeodden Boligsameie 1 eller. Sameiet administrerer fellesinteressene, herunder drift av utomhusanlegg og fellesarealer. 7. Kjøper og hans rettsetterfølgere har rett og plikt til å være medlem av Sameiet. 7.3 Kjøper plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldende vedtekter for Sameiet. Som vedlegg og som en del av denne avtale, følger vedtektene som gjelder for Sameiet. Likeledes plikter Kjøper å betale sin forholdsmessige andel av driftsutgiftene for eiendommen fra overtagelsestidspunktet. Fordelingsnøkkel for deling av utgifter reguleres i Sameiets vedtekter. Budsjett over driftsutgiftene stadfestes av Sameiet i konstituerende møte. Regler for styring og drift av Sameiet følges av Eierseksjonsloven. 7. Kjøper tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. 8. Overtakelse og ferdigbefaring 8.1 Boligen ventes klar for overtakelse./3. kvartal 01, avhengig av byggestart i løpet av. halvår 01. En senere oppstart vil kunne medføre en senere overtakelsesdato. Planlagt periode for overtagelse av boligen meddeles samtidig med varsel om byggestart. Selger skal informere Kjøper dersom det kan påregnes endringer i forhold til den planlagte perioden for overtagelse. 8. Vesentlig forsinkelse gir Kjøper rett til å heve kontrakten. Kjøper må i så fall gi melding til Selger om hevingskravet før overtakelse. Dersom Kjøper velger å heve kontrakten, skal Selger tilbakebetale de innbetalte beløp med tillegg av opptjente renter. Side av 10 selger kjøper

6 8.3 Tidspunkt for overtakelse av Boligen varsles skriftlig til Kjøper senest fire uker før ferdigstillelsesdato. Ved forsinket overtagelse kan kjøper kreve at selger betaler dagmulkt på 0,7 0/00 av kjøpesummen. En til to uker før overlevering, vil Selger innkalle til en forhåndsbefaring hvor Boligen besiktiges av Kjøper og Selger i fellesskap. Selger fører protokoll fra forhåndsbefaringen. På overtakelsesforretningen skal Selger og Kjøper foreta en ferdigbefaring hvor Boligen besiktiges i fellesskap. Det skal føres protokoll fra befaringen, og eventuelle mangler noteres. Protokollen undertegnes av begge parter. Ved besiktigelse skal Kjøperen si ifra om de reklamasjoner han påberoper seg vedrørende Boligen og som bygger på mangler han med rimelighet burde oppdage i forbindelse med besiktigelsen. Synlige feil og skader på vinduer, porselen, innredninger, dører og overflater kan ikke påberopes av Kjøper etter overtakelsen. Boligen overtas i byggerengjort stand. Kjøper kan kreve eventuelle mangler rettet uten ugrunnet opphold dersom disse vanskeliggjør eller er til sjenanse for innflytting eller bruk. Dersom Kjøper unnlater å møte til befaringen uten gyldig grunn, kan Selger avholde denne alene, herunder undertegne protokollen. Unnlatelse fra å møte gir ikke Kjøper rett til å nekte overtakelse. 8. Selger har ansvaret for at det foreligger brukstillatelse/ferdigattest på Boligen senest på overtakelsesdagen. 8. Overtakelsesforretning kan gjennomføres selv om det gjenstår mindre arbeider, herunder utomhusarbeider og i fellesarealer. Eventuelle gjenstående utomhusarbeider og på fellesanlegg skal utføres innen rimelig tid hensyntatt årstid og rasjonell fremdrift. Så snart arbeidene er ferdigstilt, skal Selger innkalle Boligsameiets styre til ferdigbefaring. Dersom det gjenstår vesentlige utomhusarbeider skal Megler holde tilbake deler av oppgjøret vis-a-vis Selger, ihht. beregnet beløp fra uavhengig takstmann. Partene gir takstmann fullmakt til å frigi beløpet til Selger etter at gjenstående arbeider anmerket i overtakelsesprotokoll er utbedret. Kostnader til uavhengig takstmann betales av sameiet. 8. Kjøper er kjent med den videre utbyggingen på Heggeodden. Dette kan innebære at utomhusanlegg og atkomstveier vil kunne være midlertidige også noe tid etter overlevering av boligen. Kjøper er inneforstått med og aksepterer de ulemper som naturlig følger med under gjennomføring av hele byggeprosjektet på ca. 107 boliger og næringsseksjoner ut mot miljøgaten, også etter at innflytting har funnet sted. 8.7 Risikoen for Boligen går over på Kjøper ved overtakelse. Overtar ikke Kjøper til fastsatt tid, og årsaken ligger hos Kjøper, har Kjøper risikoen fra det tidspunkt da han kunne ha overtatt Boligen. Side av 10 selger kjøper

7 lle utgifter vedrørende Boligen, herunder utgifter til nødvendig oppvarming, bæres av Kjøper fra og med overtakelsesdagen. 9. Garanti for oppfyllelse av avtalen. Selger stiller garanti for riktig oppfyllelse av kontrakten med kr. (3 % av kjøpesummen) i byggetiden og kr. ( % av kjøpesummen) i inntil år etter overtakelsen, jfr.bustadoppføringslova 1 tredje ledd. I tillegg skal Selger stille ugjenkallelig bankgaranti for forskudd i henhold til denne avtale jf. Buofl Forsikring 10.1 Selger holder bygningene forsikret i byggeperioden. Deretter oppretter Selger forsikring av bygningene i Boligsameiets navn og for Boligsameiets kostnad f.o.m. første overtakelsesdato og gjeldende i minst 3 måneder. Deretter står Boligsameiet fritt til å endre forsikring og forsikringsvilkår etter eget ønske. Kjøper må selv sørge for forsikring av eget innbo og løsøre. 10. Forsikringssum for eventuell skade før overtakelsen tilfaller Selger, som har plikt til snarest å utbedre skaden. Skjer skaden etter overtakelsen, tilfaller forsikringssummen Kjøper under forutsetning av at denne har foretatt oppgjør ifølge kontraktens bestemmelser. 11. Mangler reklamasjon 11.1 Dersom Kjøper vil gjøre gjeldende at det foreligger mangel ved Boligen, må Kjøper reklamere skriftlig overfor Selger innen rimelig tid etter at han har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Kjøper plikter å iverksette de tiltak som med rimelighet kan forlanges for å begrense omfanget av eventuelle skader som følge av mangelen. Vil Kjøper gjøre gjeldende som mangel et forhold som ble eller burde ha blitt oppdaget under overtakelsesforretningen, må dette skje så snart som mulig, jfr. Bustadoppføringslova 30. Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn år fra overtakelsen, jfr. Bustadoppføringslova Mangler som er påberopt i rett tid vil bli utbedret av Selger innen rimelig tid etter at reklamasjonen er fremsatt og akseptert. Utbedring skjer vederlagsfritt for Kjøper Cirka 1 år etter overtakelsen vil Selger innkalle til en kontrollbefaring av Boligen. Det skal føres protokoll fra denne, som skal undertegnes av Kjøper og Selger. Dersom det ikke er til klar ulempe for Kjøper, eller medfører forringelse av Boligen, kan Selger kreve at utbedring av mangler som er reklamert etter overtakelsen skjer samlet etter kontrollbefaringen. Side 7 av 10 selger kjøper

8 11. Skulle det ha oppstått mangler som det vil falle kostbart å utbedre i forhold til den betydning manglene har for Boligens bruksverdi, har Selger rett til å gi Kjøper prisavslag i stedet for å foreta utbedring. 11. I nye bygg vil det normalt kunne oppstå svinnriss, sprekker i tapet, maling m.v. ved skjøter og sammenføyninger, dels på grunn av uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker i materialoverganger og mellom tak og vegg og i hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge disse ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig standard. Selger er ikke ansvarlig for mangler, skjulte eller åpenbare, som skyldes Kjøpers bruk av Boligen. 1. Særskilte bestemmelser 1.1 Kjøper kan avbestille Boligen inntil overtakelse har funnet sted. Ved avbestilling kommer reglene i Bustadoppføringslova kapittel VI til anvendelse. Hvis avbestilling skjer før varsel om byggestart er gitt, er partene enige om at avbestillingsgebyret skal være kr , Ved en eventuell transport av kjøpekontrakt påløper et transportgebyr på kr ,-. Ny kjøper vil være bundet av eventuelle bestillinger av tilvalg. Transport krever samtykke fra Selger og bruk av Selgers transportavtale. 1.3 Salgsprospektet er ikke bindende for Boligens detaljutforming og farger. Opplysninger gitt i salgsprospektet kan fravikes dersom Selger anser det nødvendig eller ønskelig, men eventuelle endringer skal ikke ha innvirkning på forutsatt standard. 1. Ved besøk på byggeplass før overtakelse skal Kjøper alltid være i følge med en representant fra Selger. ll annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt. 1. Ved motstrid mellom prosjektbeskrivelsen og tegninger, gjelder prosjektbeskrivelsen. 1. Boligen kan benyttes som visningsbolig inntil overlevering. 1.7 Boligen blir overlevert med Hafslund som kraftleverandør. Et eventuelt skifte av kraftleverandør må Kjøper selv besørge etter overlevering. 1.8 Selger velger forretningsfører for det første driftsåret. 1.9 Beskjeder, meldinger etc. må, for å anses forpliktende, fremsettes skriftlig. 13. Forpliktelser for Kjøper I forbindelse med trinnvis fradeling og utbygging presiseres følgende forhold: - Selgers rett til å bygge ut trinn (eventuelt 3) og utvide parkeringskjeller. Kjøper kan ikke protestere eller klage på byggesaken. - Selgers rett til å skille ut turstien i tilfelle det ikke er i orden før boligene er ferdigstilt. Side 8 av 10 selger kjøper

9 - Selgers rett til å sammenføye parkeringskjelleren. 1. Tvister Skulle det oppstå tvist om forståelse av kjøpekontrakten, skal partene søke å løse denne ved forhandlinger. Fører ikke forhandlinger fram, skal saken avgjøres av de ordinære domstolene ved Boligens verneting. Partene kan, etter at tvist er oppstått, avtale at saken avgjøres ved voldgift i henhold til reguleringen i lov om voldgift av 1. mai Forholdet til lovverk Lov om avtaler med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. av nr. 3 Bustadoppføringslova samt lov av nr. 31 om eierseksjonen Eierseksjonsloven kommer til anvendelse på kontraktsforholdet. 1. Meglers rett til å stanse gjennomføringen av en transaksjon I henhold til Lov av. mars 009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven 17 a, 17 b eller 17c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent. 17. Vedlegg Situasjonsplan datert Prisliste med betingelser datert Etasjeplan /leilighetsoversikt datert Plan over den aktuelle leilighet datert Oversiktsplan over garasjer og boder datert Fasader av aktuell bygning datert Prosjektbeskrivelse datert Reguleringsplan og bestemmelser datert Utkast til vedtekter for Heggeodden Boligsameie datert Utkast til vedtekter for Heggeodden Garasjesameie datert Grunnboksutskrift datert Utkast til erklæring Energiattest Side 9 av 10 selger kjøper

10 Denne kontrakt er utferdiget i 3 - tre - likelydende eksemplarer hvorav partene får hvert sitt eksemplar og 1 en - beror hos Megler. Sted og kontraktsdato: for JM Norge S Kjøper Lise Wiik... Side 10 av 10 selger kjøper

11 OM OM TN N KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Boligtype 7 m BR Leilighet nr. 8, og Blokk F Nedforing 30 cm Bod,m B Gang 8,m Bad m KV B Stue/Kjøkken 3,m Sov 1 1,1m Sov 7,0m Leilighet H0301 Type 7m Balkong 9m (Terrasse i plan 1) m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

12 OM L N OM KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Boligtype s 7 m BR Leilighet nr. 1, og 9 Blokk F Nedforing 30 cm B Bod,m KV Bad m Gang 8,m B Stue/Kjøkken 3,m Sov 7,0m Sov 1 1,1m Balkong 9m (Terrasse i plan 1) Leilighet H030 Type s 7m m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

13 OM OM +300 N KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Boligtype C3 89 m BR Leilighet nr. 9 Blokk F Balkong type 1, tegn Leilighet H010 Type C3 89m Balkong 11m Sov 1,m Sov 1 11,9m +100 Stue/Kjøkken 3,9m Gang 1,m KV Bod,m Toal. 1,m Bad m m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

14 OM OM N KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Boligtype C3s 89 m BR Leilighet nr.0, og 8 Blokk F Leilighet H0103 Type C3s 89m Sov 1 1,13m Sov 3 1,m Balkong 11m +100 Gang 1,m Stue/Kjøkken 3,9m Bad m Toal. 1,m Bod,m KV m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

15 N OM OM KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Boligtype C 89 m BR Leilighet nr., 3 og 7 Blokk F Terrasse Leilighet U0U01 Type C 89m Sov 3 7,1m Sov 7,1m Sov 1 1,13m +100 Stue/Kjøkken 3,9m Gang 1,m KV +10 Bod,m Toal. 1,m Bad m m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

16 +1000 OM OM +100 N KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Boligtype Cs 89 m BR Leilighet nr. 7 Blokk F Leilighet 0U0 Type Cs 89m Sov 11,3m Sov 7,1m Sov 3 7,1m Balkong 11m Gang 1,m Stue/Kjøkken 3,9m Toal. 1,m KV Bad m Bod,m m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

17 OM N KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Boligtype E-1 8 m BR Blokk og B, plan 1 Leilighet nr. 0 og 8 Svalgang +103, Sov 7,0m +100 Gang 7,0m Sov 1 1m Bad m Bod m Stue/Kjøkken,m +10 KV Terrasse 10m m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

18 OM KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT KV +100 N Leilighet nr 7 Type E1s 8 m Boligtype E1s 8 m BR Blokk og B, plan 1 Leilighet nr. 7 og 91 Svalgang +103, Sov 1 1m Gang 7,0m Sov 7,0m Bad m Bod m +10 Stue/Kjøkken,m Terrasse 10m m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

19 OM N Leilighet nr 8 Type E 8 m KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Boligtype E 81,m BR Blokk og B, plan -3 Leilighet nr. 8, 7, 9 og 98 Svalgang Sov 7,0m Sov 1 1m Gang 7,0m Bad m Bod m C B KV C Stue/Kjøkken,m D B Balkong m m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

20 OM N KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Boligtype Es 8 m BR Blokk og B, plan -3 Leilighet nr. 73, 79, 97 og 103 Svalgang Sov 1 1m Gang 7,0m Sov 7,0m Bad m Bod m B C C KV D Stue/Kjøkken,m B Balkong m m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

21 OM N KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Boligtype F 7m BR Blokk og B, plan -3 Leilighet nr. 9, 7, 93 og 99 Svalgang Gang 7,0m Sov 7,0m Sov 1 11,m Bod m Bad m C B KV C Stue/Kjøkken 37,m B Balkong m m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

22 OM N KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Boligtype Fs 7 m BR Blokk og B, plan -3 Leilighet nr. 7, 78, 9 og 10 Svalgang Sov 7,0m Gang 7,0m Sov 1 11,m Bod m B C Bad m C KV Stue/Kjøkken 37,m B Balkong m m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

23 OM BR N KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Boligtype G1 9m BR Blokk og B, plan 1 Leilighet nr. 3 og ,0 Imp. Svalgang RØYKLUKEUTLØSER TRYKKSETNINGSVIFTE Gang 7,0m Sov 7,0m Bod m Bad m KV Stue/Kjøkken 31m Sov 1 11,m +100 Terrasse 10m m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

24 OM 1 x 17 = KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT KV N Boligtype G1s 9 m BR Blokk og B, plan 1 Leilighet nr. og 88 Svalgang +103, L Sov 7,0m Gang 7,0m Bad m Bod m Sov 1 11,m Stue/Kjøkken 31m Terrasse 10m m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

25 OM N Leilighet nr 70 Type G 9 m KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Boligtype G 9 m BR Blokk og B, plan og 3 Leilighet nr. 70, 7, 9 og 100 Svalgang +10,8 Imp. Gang 7,0m Sov 7,0m Bod m Bad m C B KV C Stue/Kjøkken 31m Sov 1 11,m B Balkong m m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

26 OM 1 x 17 = N KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Boligtype Gs 9 m BR Blokk og B, plan og 3 Leilighet nr. 71, 77, 9 og 101 Svalgang +10,8 L Sov 7,0m Gang 7,0m 9 10 Bad m Bod m B C KV C Sov 1 11,m Stue/Kjøkken 31m B Balkong m m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

27 N OM KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Boligtype H 108,m BR Blokk og B, plan Leilighet nr. 80, og 10 Svalgang Svalgang/ Terrasse 7m D +100 Sov 11,m Sov 1 11,m Sov 7m Bad,m Hall 11m B C D Stue 38,m Bod 3m Bad m KV +11,0 C Kjøkken 1,7m TKTERRSSSE 33,M KV OM B B C m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

28 OM OM N KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Boligtype Hs 108,m BR Blokk og B, plan Leilighet nr. 83 og 107 Svalgang/ Terrasse 7m Svalgang Sov 1 11,m D +100 Bad,m Sov 7m Sov 3 11,m Stue 38,m Bod 3m D C B Hall 11m Bad m +11,0 KV TKTERRSSSE 33,M Kjøkken 1,7m C KV C B B m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

29 N OM KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Boligtype J,m BR Blokk og B, plan Leilighet nr. 81 og ,8 L Imp Svalgang Svalgang Sov 7,1m 7 Bod,8m Gang 7,m Bad m B Sov 1 1,3m Stue/Kjøkken m C KV B TKTERRSSSE 33,M +11, m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

30 OM 8 N KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Boligtype Js,m BR Blokk og B, plan Leilighet nr. 8 og 10 Svalgang Svalgang +111, L x 17 = Sov 7,1m Gang 7,m 9 Bad m Bod,8m B Stue/Kjøkken m Sov 1 1,3m KV C B TKTERRSSSE 33,M +11, m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

31 OM N KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Boligtype K 3,m BR Blokk og B, plan 1 Leilighet nr. 1 og ,0 Svalgang Sov 7,m Gang,7m +100 Bad 3,m +300 KV Stue/Kjøkken 19,3m +100 Overdekket terrasse m m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

32 OM N KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Boligtype Ks 3,m BR Blokk og B, plan 1 Leilighet nr. og ,0 Svalgang Sov 7,m Gang,7m +100 Bad 3,m +300 KV Stue/Kjøkken 19,3m +100 Terrasse m m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

33 OM N KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Boligtype L 3,m BR Blokk og B, plan 1 Leilighet nr. og 8 Svalgang +103, Sov 7,m Bad 3,m +100 Gang,7m Stue/Kjøkken 19,3m KV +100 Terrasse m m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

34 OM KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT N Boligtype Ls 3,m BR Blokk og B, plan 1 Leilighet nr. og 90 Svalgang +103,0 Sov 7,m Bad 3,m +100 Gang,7m Stue/Kjøkken 19,3m KV Overdekket terrasse m m Målestokk 1:100 TKHØYDER: Takhøyden i leilighetene er generelt ca, m. I Bad, wc, bod og gang er taket nedforet til høyde =, m SPISEBORD GRDEROBESKP SKP OPPVSKBENK M/ OPPVSKMSKIN KOMFYR, INTEGRERT Det elektriske anlegget leveres delvis skjult/ åpent. De elektriske punktene monteres på nærmeste stender og endelig plassering vil kunne avvike i forhold til tegning. Vi tar forbehold om endret plassering som en del av detaljprosjekteringen. SERVNTSKP KJØLESKP/FRYSESKP INTEGRERT SOFGRUPPE DUSJVEGGER "VSKESØYLE" RØRFORDELINGSSKP ENKEL SENG HÅNDVSK WC, VEGGHENGT RDITOR DOBBELSENG KONTRKTSDTO:

35 KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Leilighetsoversikt Hus plan 1.et. -.et 1 x 17 = etasje 1 x 17 = etasje 1 x 17 = etasje 1 x 17 = etasje N KONTRKTSDTO:

36 KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Leilighetsoversikt Hus B plan 1.et. -.et x 17 = etasje 1 x 17 = etasje 1 x 17 = etasje 1 x 17 = etasje N KONTRKTSDTO:

37 Nedforing 30 cm x 17 =,70 m Brannventilasjon x 17 =,70 m x 17 = x 17 = El. 8 8 Nedforing 30 cm KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Leilighetsoversikt Blokk F plan U-et. - 3.et etasje 9 3. etasje etasje 7 U. etasje N KONTRKTSDTO:

38 1 1 x 13 = x 17 = , x 1 = ,7 +99, HC-PRKERING PRKERINGSKJELLER Fall 1: KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT +99, PRKERINGSKJELLER +99,90 F +99,90 HC-PRKERING HC 1 +99,90 +10,0 Blokk og F, Garasjer og boder plan U-et x 17 = 780 El. tavle KONTRKTSDTO:

39 +100,0 Inn- og utkjøring +100,0 +100,0 1 1 x 13 = UTKJØRSEL x 17 = ,0 +99,90 +99, ,90 1 x 1 = ,7 +100, B HC PRKERINGSKJELLER +99,90 HC 1 HC-PRKERING HC-PRKERING 1 1:0 1:0 +99,0 3 1:0 HC 3 +99,90 1:0 1:0 +99,70 KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Blokk B, Garasjer og boder plan U-et +100,0 RMPE 1: KONTRKTSDTO:

40 KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Hus, Fasader Fasade mot Nord-Øst Fasade mot Syd-Vest Fasade mot Syd-Øst Fasade mot Nord-Vest KONTRKTSDTO:

41 KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Hus B, Fasader Fasade mot Nord-Øst Fasade mot Syd-Vest Fasade mot Syd-Øst Fasade mot Nord-Vest KONTRKTSDTO:

42 KONTRKTSVEDLEGG HEGGEODDEN BT Hus F, Fasader Fasade mot Syd-Vest Fasade mot Nord-Øst Fasade mot Nord-Vest Fasade mot Syd-Øst KONTRKTSDTO:

43 1 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 1101 Heggeodden Byggetrinn Revidert: PEL

44 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge S. Med Bolig menes hele kontraktsobjektet, det vil si leilighet med tilhørende uteareal/balkong/terrasse, bod(er), eventuelt rett til p-plass hvis dette inngår i avtalen og eier- og bruksrettigheter til fellesareal og bygninger. Innhold: 1. Prosjektet. Miljø, energi og sikkerhet 3. Utvendig anlegg. Byggenes konstruksjoner. Innredning og overflater. Elektroinstallasjoner 7. Sanitæranlegg 8. Varmeanlegg 9. Ventilasjon 10. Dokumentasjon 11. Tilvalg og endringer 1. Diverse 1. Prosjektet Identifisering Prosjektets navn: dresse: Eiendomsmatrikkel: nsvarlige aktører Byggherre, tiltakshaver rkitekt Entreprenør Salg ved Oppgjørsmegler Heggeodden BT Heggeodden -10, 1389 Heggedal Gnr 79, bnr 8, 1, 0, 8, 7, 8, samt deler av gnr 13, bnr 1, i sker kommune. Hjemmelshaver er JM Norge S (senere kalt JM ). Matrikkel vil endres etter sammenføyning/deling. JM B JM JM DNB Eiendom v/dnb Meglerservice Offentlige planer Reguleringsplan Reguleringsplan for Heggedal sentrum vedtatt Eiendommene vil bli bygget ut i to eller flere trinn. Byggetomta Området Heggedal sentrum er i støpeskjeen. En gammel industriby skal nå forvandles til et nytt sentrum / PeL

45 3 Vegetasjon Terreng/grunnforhold dkomst/parkering dkomst med bil Ingen viktige bevaringsverdige trær. Noen rødlistede arter eksisterer utenfor odden som prosjektet ikke vil berøre. På tomten er det noe fjell i dagen, for øvrig løsmasser av moderat tykkelse, over fjell. Regulert adkomst er direkte fra veien inn i det som blir det kommende p-anlegget. Parkeringsdekning 1 garasjeplass pr boenhet (0, plass for -roms). Dvs at av 8 - roms leiligheter har rett til en p-plass. Garasjeløsning Gjesteparkering Omfang/størrelse Størrelse på eiendommen Parkeringsplassene vil bli opparbeidet i kjeller. P-kjeller vil sammenføyes med p-kjeller i byggetrinn 1. Det etableres ikke gjesteparkering på eiendommen. Det er imidlertid under utvikling et senterområde på andre siden av miljøgaten hvor det er planlagt p-anlegg. For øvrig må besøkende benytte gateparkering. Tomten for begge byggetrinn vil være ca m etter sammenføyning og fradeling av tursti og miljøgate. Leilighetsfordeling Byggetrinn : leiligheter i 3 blokker, B og F. Totalt etter begge byggetrinn: ca 107 leiligheter i blokker. Fremtidig eierforhold Eiendommene skal sammenføyes og seksjoneres og senere deles i ett eller flere sameie(r) bestående av alle boligkjøperne på Heggeodden. Hver eier får tinglyst skjøte som sikrer eiendomsrett i sin seksjon med en hoveddel (boligen) og en tilleggsdel (bod) med evt bruksrett til hage. Parkeringsanlegget vil bli organisert som en egen enhet (garasjesameie) Endelig organisering av dette vil bli avklart samtidig med fjerning av øvrige forbehold i prosjektet.. Miljø, energi og sikkerhet Utemiljø JM vil påse at det ikke blir plantet eller sådd vekster som ikke er anbefalt på grunn av at de er giftige, eller som er allergifremkallende. Innemiljø JM vil legge til rette for at brukerne av boligene kan få et sunt og godt innemiljø, og det vil ikke bli benyttet helsefarlige materialer / PeL

46 Leilighetene vil bli utstyrt med balansert ventilasjonsanlegg som muliggjør tilførsel av frisk inneluft til enhver tid. Se eget kapittel. Oppvarming Det leveres radiatorer montert på vegg i oppholdsrom i henhold til beregnet energibehov. Prinsippet for plassering er på brystning under vindu. I bad leveres elektrisk gulvvarme med termostat. Varmt vann til oppvarming og varmt tappevann leveres fra sentralvarmeanlegg. Varmesentral blir plassert i teknisk rom i kjeller, der varmen reguleres og fordeles videre. Det vil bli levert en midlertidig løsning med el-kjel inntil kommunen får etablert fjernvarme i området. Kostnadene til en eventuelt senere tilkobling til fjernvarme må dekkes av boligsameierne. Kostnadene til sentralvarme fordeles mellom seksjonseierne i bygget forholdsmessig etter areal på leilighetene. Det er tilrettelagt for installasjon av trådløse målere pr leilighet for varmt tappevann og radiatorer dersom boligsameierne etter overtagelse ønsker å investere i dette. Energibehov Boligenes varmetap og energibehov er dimensjonert i henhold til TEK07. Se ellers avsnitt Byggets konstruksjoner. Lyd og akustikk Boligene bygges etter Norsk Standard 817 klasse C. Standarden setter krav til lydisolasjon mellom boliger, og mellom boliger og fellesrom. Sikkerhet Boligene bygges etter de sikkerhetsbestemmelser som myndighetene har pålagt, blant annet med røykvarsler i himling og husbrannslange montert i kjøkkenbenk. Vinduene er påsatt åpningsbegrensning, og det blir påsett at faste vinduer kan pusses på en sikker måte fra bakken, balkong/terrasse eller fra innsiden via åpningsvindu på siden. Det leveres ringetablå ved hovedinnganger og port telefon til automatisk døråpner. Terrassedører på bakkeplan og entredører leveres med godkjent lås. 3. Utvendig anlegg Offentlige anlegg Det skal etableres en miljøgate langs eiendommen, samt offentlig tursti langs vannet. Vei og tursti vil bli overlevert til sker kommune/statens Vegvesen for eie, drift og vedlikehold. Fellesanlegg Øvrige veier er private og skal eies og driftes i fellesskap av brukerne internt i området. Boligsameiene/grunneierne innenfor Heggeodden har alene ansvar for veier og øvrige fellesarealer på egen grunn, og vil driftes av sameiet/ene (evt huseierforening) der alle eierne innenfor området Heggeodden har rett og plikt til å delta. Kostnader til dette fastsettes senere og vil komme som et tillegg til øvrige felleskostnader / PeL

47 Private kjøreveier, kjørbare gangveier og plasser internt i området er dimensjonert for trafikk fra personbiler, og kjøretøyer med maksimalvekt under tonn. Noen av overflatene asfalteres og det blir montert kantstein der dette er nødvendig. Øvrige overflater blir gruslagt (se forøvrig situasjonsplan). Kjøring inn på eiendommen skal være av begrenset art. sfalterte flater bygges med fall slik at overvann kan renne til omkringliggende terreng eller til overvannssluk. Gangarealene vil utstyres med utebelysning. På dekke over garasjekjeller som skal nyttes til opphold eller trafikk legges asfalt, grus eller betong. Utenfor oppholds-/trafikkarealet legges vekstjord som beplantes eller tilsås med gress. Gangstier blir gruset. Deler av utomhus anlegget vil ikke nødvendigvis være ferdigstilt før innflytting. Lekeplasser og grøntanlegg Det skal opparbeides lekeplasser og grøntanlegg i samsvar med godkjent utomhusplan. Overvannshåndtering Regn- og smeltevann fra snø vil i størst mulig grad bli ledet til områder på overflaten hvor vannet kan infiltreres i grunnen uten å belaste ledningsnettet. Kjøreveier blir utstyrt med overvannssluk, likeledes tak og takterrasser. vløp fra sluk blir ledet i lukkede ledninger til overvannsnettet. Vann- og spillvannsledninger Vann- og spillvannsledninger blir tilknyttet offentlig ledningsnett. Kabelføringer Kabler for sterkstrøm, tele, data og antenne føres fram til fordelerskap i kjeller. Kabelselskapene har eierskap og vedlikeholdsansvar for kabelanlegg frem til fordelerskap. Fjernvarme (fremtidig) Rør for fjernvarme samt ledningsanlegg er netteieres eiendom og ansvar helt fram til og med varmevekslers primærside inkl. selve varmeveksler. Renovasjon Renovasjonsløsning er basert på nedsenkede beholdere på vestsiden av eiendommen, i nær tilknytning til miljøgaten. Kostnader til renovasjon er en funksjon av total beregnet renovasjonskapasitet ut fra krav i sker kommune og skal fordeles mellom brukerne etter areal på leilighetene. Det vil etableres en avtale med sker kommune før innflytting. Postkasser Det vil bli montert én postkasse for hver leilighet i nærhet av inngangsparti. Postkassene leveres med lås. Skilt Det blir montert nødvendig skilt for adressering av boligene.. Byggets konstruksjoner Fundamentering / PeL

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom JM Norge AS foretaksnummer 829 350 122 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil: E-post: (heretter

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING Oppdragsnummer: Formidlingsnummer: Dato: BOLIG UNDER OPPFØRING Mellom: Østerås Boliger AS Org.nr: 915 521 525 Adresse: c/o Solid Prosjekt AS Bjørnengveien 11, 1664 ROLVSØY Telefon: 916 73 667 (Frode Martinsen)

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 453, 1327 LYSAKER (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post: (heretter

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom JM Norge AS foretaksnummer 829 350 122 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post: (heretter

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring NBBL-dok nr 1.29 Sist endret 23.08.2006 se veiledning i rundskriv D-2006/12 av 30.06.2006 KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring Partene Navn: Fødselsnummer: Fødselsnummer: Adresse:

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1 Prisliste Bygg 1 29.04.2015 Leil. Nr. Etasje Ant.rom BRA P- Rom Pris Husbank Dok. Totale omk. U0101 U 3 58 54 2790000 2232000 10900 12122 U0102 U 3 56 51 2990000 2392000 10520 11742 H0101 1 2 43 39 2390000

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel under oppføring KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel under oppføring Partene (Heretter kalt Kjøper) TØNSBERG-NØTTERØY

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring Oppdrag: Formidling: 50313408 0 Mellom: Tronrud Eiendom AS org.nr. 942 984 154 Adresse: Pb 510 3504 Hønefoss heretter kalt Selger, og fnr fnr Adresse:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr:

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr: Kjøpekontrakt Ubebygd tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eiendom (avhendingsloven) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom: GESTI Eiendom AS org.nr: 995 677

Detaljer

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og Selger: Rissa kommune

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring Oppdrag: Formidling: 50413286 Mellom: Martodden Utbygging 2 KS org.nr. 997 500 873 Adresse: c/o Backe Prosjekt AS PB 365 tlf: (m:) 45 24 64 45 2303

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring Oppdrag: Formidling: 50413402 Mellom: Martodden Utbygging KS org.nr. 890 529 402 Adresse: c/o Backe Prosjekt AS PB 365 tlf: (m:) 45 24 64 45 2303 HAMAR

Detaljer

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig Mellom selger Selger. Organisasjonsnummer Fødsels-og personnr Adresse. E-post:.. og kjøper Kjøper Kvinnherad kommune Organisasjonsnummer. Adresse. E-post:.. er i dag inngått

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 01.01.0001 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 77 74

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

*_p4.0440*

*<oppdragsnr>_p4.0440* *_p4.0440* Kjøpekontrakt for borettslagsleilighet/-andel under oppføring Oppdragsnr: Omsetningsnr: Mellom Navn: Payco AS v/urbanium AS Org. nr: 888 754 342 Adresse:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eiendom

KJØPEKONTRAKT Eiendom KJØPEKONTRAKT Eiendom MELLOM SØR-ODAL KOMMUNE OG VEDR. Gnr. 41 bnr. 517, Skarnes i Sør-Odal kommune Denne Avtalen er inngått mellom: SELGER: (heretter benevnt Selger) Navn Sør-Odal kommune Orgnr. Adresse

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer

Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer)

Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING FØLHUSBAKKEN BOLIGSAMEIE Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) Adresse Postnr. Poststed Telefon privat

Detaljer

Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer)

Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) Oppdrag: KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING GARTNERLØKKA BOLIGSAMEIE Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) Adresse Postnr. Poststed Telefon

Detaljer

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no Kjøpekontrakt Selger Navn Trendheimêaptistmenisbä_._ Postboks185TiHer,7476Trondheim Fødselsnr /Org nr Telefon _9_38977224 E-p-cfsíadresse harald.s.mahlum@sintef.no Kjøper Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon

Detaljer

Avhendingslova - Kontrakt om kjøp av ny bolig eller fritidsbolig som er fullført. (Eierseksjon)

Avhendingslova - Kontrakt om kjøp av ny bolig eller fritidsbolig som er fullført. (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3428 Avhendingslova - Kontrakt om kjøp av ny bolig eller fritidsbolig som er fullført. (Eierseksjon) Avhendingslova (avhl.) som er vedlagt, gir kjøperen rettigheter som ikke kan innskrenkes

Detaljer

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL Innhold: Salgsoppgave del 2 Leveransebeskrivelse og romskjema Prisliste Kjøpetilbudskjema Akseptert av selger Sted/dato.. / / KJØPETILBUD

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Kjøpekontrakt for boligtomt

Kjøpekontrakt for boligtomt Kontraktsutkast 06.04.2016 Kjøpekontrakt for boligtomt Selger: Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal Org.nr.: 940138051 Telefon: 71664700 Kjøper: Navn: Adresse: Postnr./poststed: Fødselsnr. (11

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 453, 1327 LYSAKER (heretter kalt Selger ) og

Detaljer

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son Solhøy 10/3-2 Moderne selveierleiligheter med heis, garasje og spennende planløsning! 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son I området har selger/utbygger

Detaljer

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt Oppdragsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKO TRAKT Ubebygget tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. «Fornavn_1» «Etternavn_1» Personnr.: «Fnr_1» Adresse: «Adresse», «Postnr» «Sted»

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. «Fornavn_1» «Etternavn_1» Personnr.: «Fnr_1» Adresse: «Adresse», «Postnr» «Sted» «Oppdragsnummer» Oppdr. Nr. KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Veifor AS, org.nr.: 995 152 568 Adresse: c/o Veidekke

Detaljer

KJØPEKONTRAKT 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM Oppdragsnummer: 70100062 Omsetningsnummer: 0 KJØPEKONTRAKT Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT

KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT Oppgjør nr. KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT Kontraktens bestemmelser utfylles av lov 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom (avhendingslova) og annen bakgrunnsrett. Mellom selger Stiger Sanness vei

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. Adresse: c/o OBOS Fornebulandet AS, Widerøeveien 5, 1360 Fornebu

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. Adresse: c/o OBOS Fornebulandet AS, Widerøeveien 5, 1360 Fornebu KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Fornebu Boligspar AS org.nr.: 982 366 879 Adresse: c/o OBOS Fornebulandet AS, Widerøeveien

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring Oppdrag: Formidling: 80214128 Mellom: 2REG AS org.nr. 811 861 952 Adresse: P.b. 1119 Sentrum tlf: (a:) 90 01 18 04 (m:) 99 9504 Alta 59 44 00 heretter kalt Selger,

Detaljer

Avhendingslova - Kontrakt om kjøp av ny bolig eller fritidsbolig som er fullført. (Eierseksjon)

Avhendingslova - Kontrakt om kjøp av ny bolig eller fritidsbolig som er fullført. (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3428 Avhendingslova - Kontrakt om kjøp av ny bolig eller fritidsbolig som er fullført. (Eierseksjon) Avhendingslova (avhl.) som er vedlagt, gir kjøperen rettigheter som ikke kan innskrenkes

Detaljer

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2 HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2 Eiendommen og utbyggingsprosjektet: Heimansåsen Felt B1 er den neste eiendommen på Heimansåsen hvor OBOS Nye Hjem legger ut et

Detaljer

KJØPEKONTRAKT om rett til selveiet bolig under oppføring med tomt

KJØPEKONTRAKT om rett til selveiet bolig under oppføring med tomt KJØPEKONTRAKT om rett til selveiet bolig under oppføring med tomt For megler: Oppdragsnr.: Formidlingsnr.: Kontraktens bestemmelser utfylles av bustadoppføringslova (buofl) av 13. juni nr. 43 1997 og annen

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 19.06.2015 Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 10.09.2014,rev 4.3.15 rev 30.03.15 Estimerte Leil. Antall Ute- Omkostninger fellesutg. nr Snr. Type Etg. rom BRA P-rom plass

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Oppdr.nr. Form.nr. KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Fornebu Boligspar AS, org.nr.: 982 366

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE. Byggetrinn 1

PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE. Byggetrinn 1 PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE Byggetrinn 1 Side 1 av 5 Eiendommen Eiendomsbenevnelse Eiendommen hvor hele prosjektet for Frydenlund Hage er planlagt oppført, består av eiendommen gnr.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT

KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT Oppdrag: Formidling: Mellom: Tykkås AS Født 995 505 231 Født Adresse: Songdalsvegen 111 Tel (m:) 91 55 30 11 4645 Nodeland heretter kalt, og Født Født Adresse: Tel heretter

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI UTKAST 19.11.2014 AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI Følgende avtale er inngått mellom Tysnes kommune som Selger og Alsaker Brygge AS som Kjøper: 1. Avtalens bakgrunn Selger oppførte på 1970-tallet et kommunalt

Detaljer

Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2

Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Salg: Salg av boligene til forbrukere er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer).

Detaljer

Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer)

Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING 5 0 ØST BOLIGSAMEIE Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) Adresse Postnr. Poststed Telefon privat Telefon

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir

Detaljer

Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2

Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2 Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2 Eiendommen Borettslaget bygges som ett bygg på 4 etasjer og ligger på eiet grunn med betegnelsen gnr.300 bnr.1590 og 1618 i Fredrikstad kommune. I byggets U.etasje etableres

Detaljer

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Strandliveien Boligsameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr 40 bnr

Detaljer

KJØPEKONTRAKT- MOLO I SØR-ROLLNESFISKERIHAVN

KJØPEKONTRAKT- MOLO I SØR-ROLLNESFISKERIHAVN KJØPEKONTRAKT- MOLO I SØR-ROLLNESFISKERIHAVN Mellom Selger: Staten, v/samferdselsdepartementet v/kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Org.nr: 874 783 242 heretter kalt selger og Kjøper: lbestad kommune

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE (fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31) 1 Eiendommen formål Eierseksjonssameiet (heretter kalt "Sameiet") omfatter de

Detaljer

Selger forbeholder seg retten til å fordele plassering av boder og parkeringsplasser.

Selger forbeholder seg retten til å fordele plassering av boder og parkeringsplasser. KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING STORØYA LERKETUNET BOLIGSAMEIE Oppdragsnr: 835-15-9015 Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr (11 siffer) Adresse Postnr

Detaljer

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt "Selger") KJØPER: Botngaard AS, org. nr.

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt Selger) KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 2,2 KJØPEKONTRAKT Mellom SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr. 989 946 854 (heretter kalt "Selger") og KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 994 668 420 (heretter kalt "Kjøper") BAKGRUNN OG SALGSGJENSTAND

Detaljer

AVTALE SALG AV FESTERETT

AVTALE SALG AV FESTERETT AVTALE SALG AV FESTERETT Mellom Sjusjøen tomteutvikling AS org.nr. 916 947 380 Adresse: Postboks 295 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 som Selger og Navn: f.nr. xxxxxx xxxxx Eierandel: Navn: f.nr. xxxxxx

Detaljer

1. BAKGRUNN OG FORMÅL

1. BAKGRUNN OG FORMÅL AVTALE OM FLYTTING AV IDRETTSPLASSEN I GAUSDAL Mellom Gausdal kommune, org.nr 961 381 274 heretter Kommunen; og Gausdal Idrettslag, org.nr. 971 536 969, heretter Idrettslaget er i dag slik avtale inngått:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Stener Søreng fnr. : Stener Søreng selger herved sin eiendom gnr. 102 bnr. 40 i Hemne kommune til Rostimo Eiendom AS.

KJØPEKONTRAKT. Stener Søreng fnr. : Stener Søreng selger herved sin eiendom gnr. 102 bnr. 40 i Hemne kommune til Rostimo Eiendom AS. KJØPEKONTRAKT Mellom Stener Søreng fnr. : 190359 45191 heretter kalt "selger" og Rostimo Eiendom AS org.nr.: 912 552 403 heretter kalt "kjøper", er i dag inngått følgende kjøpekontrakt: 1. Salgsobjekt,

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV SELVEIET BOLIG UNDER OPPFØRING

AVTALE OM KJØP AV SELVEIET BOLIG UNDER OPPFØRING AVTALE OM KJØP AV SELVEIET BOLIG (IKKE EIERSEKSJON) UNDER OPPFØRING 1 PARTENE OG DERES REPRESENTANTER Kjøper Navn: Organisasjonsnr: Staten v/forsvarsdepartementet v/forsvarsbygg (Kjøper) 975 950 662 Adresse:

Detaljer

KONTRAKTSDOKUMENT for prosjekt HVITTINGFOSS SENTRUM BORETTSLAG

KONTRAKTSDOKUMENT for prosjekt HVITTINGFOSS SENTRUM BORETTSLAG NBBL, 08.07.2005 KONTRAKTSDOKUMENT for prosjekt HVITTINGFOSS SENTRUM BORETTSLAG 1. Partene og deres representanter Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer)

Detaljer

Protokoll i sak 883/2017. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 883/2017. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 883/2017 for Boligtvistnemnda 06.04.2017 Saken gjelder: Krav om retting av uteoppholdsareal slik at dette blir levert i henhold til salgsoppgaven. ------------------------------------------------------------------------

Detaljer

5 grader Øst. Salgsprospekt del 2. Et dokument utarbeidet av OBOS eiendomsmeglere Rogaland Org. nr. 977 040 949 20.09.2013 Side 1

5 grader Øst. Salgsprospekt del 2. Et dokument utarbeidet av OBOS eiendomsmeglere Rogaland Org. nr. 977 040 949 20.09.2013 Side 1 5 grader Øst Salgsprospekt del 2 SALG Salg av boligene er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbruker om oppføring av ny bustad med mer). EIENDOMMEN Gnr. 53 Bnr. 206 Snr. 2 i STAVANGER

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å EIENDOMMEN FRA A TIL Å Informasjon fra megler Ansvarlig megler Navn: Elin Tofthagen, telefon 414 97 888 Tittel: Eiendomsmegler Fullmektig Navn: Anders Tyrom, telefon 917 32 496 Tittel: Eiendomsmegler Selger/utbygger

Detaljer

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL Innhold: Salgsoppgave del 2 Leveransebeskrivelse og romskjema Prisliste Kjøpetilbudskjema Leil.nr. Antal l rom m2 BRA m2 P- ro

Detaljer

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN Følgende avtale er inngått mellom: Grimstad kommune, org. nr. 864 964 702 Besøksadresse: Arendalsveien 23, 4878 Grimstad Postadresse:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN. Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN. Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246 KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246 Drammensveien 49, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Mobil: E-post: heretter

Detaljer

Heimansåsen borettslag - Salgsprospekt del 2 11.april 2011

Heimansåsen borettslag - Salgsprospekt del 2 11.april 2011 Heimansåsen borettslag - Salgsprospekt del 2 11.april 2011 Eiendommen og utbyggingsprosjektet Borettslaget ligger på eiet grunn skal bestå av 4 bygninger med totalt 63 andeler og tilsvarende antall boliger.

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Leilighet nr. Soverom Ca. Areal BRA Antall etasjer Parkering i lukket P- anlegg** Husbank finansiering H 0101 1 49,5 1 Ja Solgt H 0102 1 50,2 1 Ja Solgt

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN Mellom: Fft Holding AS Orgnr. 999 556 167 Drammensveien 39 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Mobil: heretter kalt kjøperen,

Detaljer

AVTALE OM SALG OG UTBYGGING AV BONDIPARKEN FELT I

AVTALE OM SALG OG UTBYGGING AV BONDIPARKEN FELT I AVTALE OM SALG OG UTBYGGING AV BONDIPARKEN FELT I Følgende kjøpekontrakt er inngått mellom: Navn: Asker kommune Besøksadr.: Jørgensløkka 60 Postadr.: Postboks 353 1372 ASKER Org.nr.: 944 382 038 heretter

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET.

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. Gnr. 8, bnr. 460 i Ulstein kommune. 1. Navn, forretningskontor og formål. Sameiets navn er Sameiet Geileneset. Sameiet har forretningskontor i Ulstein. Sameiet består

Detaljer

PRISLISTE. www.bodo360.no

PRISLISTE. www.bodo360.no PRISLISTE www.bodo360.no PRISLISTE BODØ 360 Leilighet nummer Etasje Antall rom BRA Felles utgifter pr mnd. (30 pr. kvm) Pris leilighet Omk. Tot. pris inkl. omkostning 501 5 1 44,5 1 335 1 900 000 20 000

Detaljer

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1 Salgsprospekt del 2

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1 Salgsprospekt del 2 HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1 Salgsprospekt del 2 Eiendommen og utbyggingsprosjektet: Heimansåsen Felt B1 er den neste eiendommen på Heimansåsen hvor OBOS Nye Hjem legger ut et nytt boligprosjekt for

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR ANDELSLEILIGHET 1. SALGSOBJEKT/KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT FOR ANDELSLEILIGHET 1. SALGSOBJEKT/KJØPESUM KJØPEKONTRAKT FOR ANDELSLEILIGHET Oppdrag: Formidling: Mellom: Adresse: tlf ( heretter kalt, og Adresse: tlf heretter kalt, er i dag inngått følgende kjøpekontrakt: 1. SALGSOBJEKT/KJØPESUM Selger forplikter

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie VEDTEKTER FOR Blakstadlia Boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 30. oktober 1997 Endret og revidert etter fullmakt fra ordinært årsmøte 20. April 1999 iht. Eierseksjonsloven 23. mai 1997.

Detaljer

Kjøpsbetingelser Datert Jørihaugen Vest KRISTIANSUND

Kjøpsbetingelser Datert Jørihaugen Vest KRISTIANSUND Jørihaugen Vest KRISTIANSUND Jørihaugen Vest Kristiansund Kjøpsbetingelser 20.06.2016 Byggetrinn 1 tomter for eneboliger, tomannsboliger og rekkehus GENERELL ORIENTERING 1.01 SALG Notar Nordmøre Eiendomsmegling

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN

NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN Prisant.: Åpen for bud! Adresse: Kanalgata 5 Tomteareal: 9135 kvm Oppdragsnr: 2120014 Adresse Kanalgata 5 3263 Larvik Registerbetegnelse Gnr.3020 Bnr.1075 i Larvik kommune Eier

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune

KJØPEKONTRAKT. Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune KJØPEKONTRAKT Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune 1. Avtalens parter Selger: Navn: Bergen kommune V/Etat for bygg og eiendom Org.nr: 964 338 531 Adresse: Postboks 7700

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) KJØPEKONTRAKT mellom Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) og Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) 1 SALGSOBJEKTET Selger overdrar til Kjøper deler av sin eiendom gnr 227 bnr 1 i Gausdal kommune.

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet)

SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet) SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet) Gnr 125 og bnr 447 i Ski kommune Vedtatt ved seksjoneringen Endret på ordinært sameiermøte 21042015 1 Navn, opprettelse og formål Eiendommen

Detaljer

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud GENERELT Hustypen Diana fra IEC-hus (www.iechus.no) føres opp på tomten iht vedlagte tegninger og beskrivelse. Boligeiendomen er populært og attraktivt beliggende

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring Oppdrag: Formidling: 52316006 0 Mellom: Martodden Utbygging KS org.nr. 890 529 402 Adresse: c/o Backe Prosjekt AS PB 365 tlf: (m:) 45 24 64 45 2303 HAMAR heretter

Detaljer

Forslag til utbyggingsavtale for Frogner Sentrum

Forslag til utbyggingsavtale for Frogner Sentrum Forslag til utbyggingsavtale for Frogner Sentrum Datert 03. 06. 2014. Vedtatt av Sørum kommune den. Kommunestyresak 1. Generelt For denne avtalen gjelder de samme definisjoner som gis i plan- og bygningsloven

Detaljer

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr»

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr» KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr» Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) «Etternavn_1» «Fornavn_1»

Detaljer

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING SANDSLIÅSEN F-G-H / BYGGETRINN II

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING SANDSLIÅSEN F-G-H / BYGGETRINN II KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING SANDSLIÅSEN F-G-H / BYGGETRINN II Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) Adresse Postnr. Poststed Telefon

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Revidert: 15.04.2016 Leilighet nr. Boligtype Ca. Areal BRA Antall etasjer Parker ing i p- kjeller ** Stipulert Husbank Pris H 0101 Leilighet 49,5 1 Ja

Detaljer

Gladengtunet trinn 4 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2

Gladengtunet trinn 4 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Gladengtunet trinn 4 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Salg: Salg av boligene til forbrukere er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer).

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt KJØPEKONTRAKT ubebygd tomt Mellom: Brøttum Almenning, org.nr.: 956 278 295 Adresse: Postboks 295 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 heretter kalt Selger, og Navn: Navn: Adresse: Telefon: [ ], fnr./ org

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Om rett til andel i borettslag med bruksrett til bolig under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Om rett til andel i borettslag med bruksrett til bolig under oppføring Megler: Type oppdrag: Eierform: Oppdragsnr: Omsetningsnr: SOBBL Eiendomsmegling AS Foretaksregisteret orgnr. 994963821MVA 04.Salg eiendom-prosjektert(buoppflov) Borettslag / Festetomt 6515xxxx 6515xxxx

Detaljer

Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3

Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3 Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3 Dokumentet er endret 15.07.2010 endelig forslag K J Ø P E K O N T R A K T Mellom SANDNES KOMMUNE og VÅGSGATEN 16 AS vedr. gnr. 111 og bnr. 1102, snr.

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir

Detaljer

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER S. 6091 c:\fab\frode beyer files\kjelsåshaugen bs\vedtekter husorden hms\6091 kjelsåshaugen boligsameie - vedtekter.doc KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE Kjelsåshaugen Boligsameie

Detaljer

VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3

VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3 VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3 Vedtatt ved seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Sist endret av sameiermøte 14.4.2016 1. EIENDOMMEN FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no 18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no Se beliggenheten Unike, eksklusive og høystandard leiligheter i Florøs nye boligprosjekt Kransebakken som ligger sentralt til på Solheim

Detaljer