TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru"

Transkript

1

2 TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon TELLEFSDAL A.S forbeholder seg retten til å endre utførelse og eller tekniske spesifikasjoner uten varsel, og uten at dette gir rett til endringer på allerede leverte produkter. Alle rettigheter ifølge lov om opphavsrett gjelder, og all kopiering av innholdet i denne boken, helt eller delvis, er forbudt uten tillatelse fra TELLEFSDAL A.S Alle spesifikasjoner er oppgitt ifølge SI-systemet. Med forbehold om mulige trykkfeil. 2

3 Innhold 1.0 Forord Beskrivelse av høvelskjæret Tekniske data Betjeningsanlegg for høvelskjær Montering, klargjøring og innstilling Kontroll av høvelskjærets innfesting på lastebilen Kontroll av høvelskjær, fester, hydraulikkopplegg og funksjoner Betjening Praktisk bruk Avmontering av høvelskjær Vedlikehold Høvelskjærets slitedeler Kontroll og smøring av høvelskjær og fester Transport og lagring Sesonglagring Sikkerhet Sikkerhetsutstyr Varselmerker Høvelskjærets og utstyrets virkemåte Justering / vedlikehold Generelle sikkerhetsregler Særlige sikkerhetsregler for høvelskjær Ekstrautstyr Vedlegg: Hydraulikkskjema Funksjonsbeskrivelse Samsvarserklæring Garantibetingelser 3

4 1.0 FORORD TELLEFSDAL A.S gratulerer deg med valget av et LS-3500 F Høvelskjær. Høvelskjæret monteres til redskapsbæreren i to fester i ramen midt under lastebilen. Høvelskjæret tar liten plass og er enkelt å betjene. Det leveres egen monteringsanvisning for første gangs montering av fester, hydraulikkopplegg og elektrisk opplegg. Denne bruksanvisningen omhandler hvordan høvelskjæret betjenes og vedlikeholdes for å sikre god funksjon og lang levetid. Ta vare på bruksanvisnigen, den er en del av plogen. Bruksanvisningen skal alltid følge høvelskjæret. Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før bruk, spesielt sikkerhetsreglene i kapittel 7 bak i boken. Følg alle beskrivelser nøye. Hvis det oppstår driftsproblemer, se Vedlikeholdsdelen. Kontakt forhandleren før du gjør inngrep som kan gjøre feilen større. Se også Garantibetingelsene. 4

5 I boken benyttes det symboler i teksten sammen med varselord for å varsle om farer, mulighet for skade på utstyr og tips for å sikre optimal betjening. ADVARSEL Dette symbolet viser at det er fare for personskade hvis ikke anvisningene i boken følges nøye. FORSIKTIG Dette symbolet viser at det er fare for skade på utstyr og eiendom hvis ikke anvisningene i boken følges nøye. Merk! Dette symbolet viser at det er tips som vil gjøre arbeidet med plogen enklere eller mer effektiv. 5

6 2.0 BESKRIVELSE AV HØVELSKJÆRET Høvelskjær 1 Høvelblad 2 Festebraketter 3 Venstre utskyt 4 Høyre utskyt 5 Sylinder for utskyt 6 Sylinder for løft 7 Sylinder for tilt 8 Hydraulikksentral 9 Elektronikksentral 10Styrepanel Høvelskjæret består av et høvelblad (1) som er hengt opp i et feste (2) på hver side som er skrudd til lastebilens ramme. Festene kan kjøres opp og ned hydraulisk, og det kan stilles inn et konstant trykk ned på høvelbladet. Høvelbladet kan også tiltes opp og ned for å justere marksøkingen, og for å vippe bladet så langt opp som mulig for transportkjøring. På høvelbladet er det hydrauliske utskyt både på venstre (3) og høyre (4) side. Det er 6 dobbeltvirkende sylindrer som betjener høvelbladet og utskytene. 2 for løft (6), 2 for tilt (7) og 1 for hvert utskyt (5). 6

7 Hydraulikk-, el-sentral og styrepanel i lastebil Det følger med en hydraulikksental (8) som styrer alle funksjonene. Hydraulikksentralen styres elektrisk via en elektronikksentral (9) som er koblet sammen med hydraulikksentralen. Betjeningen skjer via et elektrisk styrepanel som er montert i førerhytta på lastebilen. Den har en joystickspak med brytere for betjening av funksjonene, og et dreiepotensiometer for justering av konstant marktrykk. Høvelskjæret med fester må tilpasses til lastebilen ved første gangs montering. Dette bør gjøres ved et påbyggverketed, som får nødvendig informasjon ved egen monteringsanvisning for festene, og grunninnstilling i forhold til lastebilen. Høvelskjæret kan sitte montert på bilen året rundt, og benyttes til skraping av grusveier i sommersesongen. Høvelbladets bruksområde er: - Høvling av vinterveier - Snøbrøyting - Riving av is - Høvling av grusvei og grusoverflater - Reparasjon av overflateskader på oljegrus, grus og andre masser. Det er også mulig å demontere høvelskjæret hvis det er ønskelig for å øke bilens lasteevne hvis høvelbladet ikke er i bruk over lengre tid. Høvelskjæret er ikke montert med hurtigkoblinger, så demontering og montering er en mer omfattende prosess. 7

8 2.1 Tekniske data Anbefalt hastighet i arbeid km/t (vinter) 5-10 km/t (sommer) Mål og vekt Arbeidsbredde, min 2550 mm Arbeidsbredde, maks 3100 mm Monteringsvinkel for skæret, min-maks grader Ca. høyde under skjær i transportstilling 300 mm Skjærbladets vekt 450 kg Vekt på innfesting for skjær (på bilen) 200 kg Vekt på hydraulikksentral (på bil) 40 kg Hydraulikk Maks. trykk til sentral 220 bar Min. trykk til sentral 200 bar Mengde, ca l/min Hydraulikkoljetype SAE 32 Se vedlagt hydraulikkskjema Elektrisk system Driftsspenning 24V For elektrisk opplegg, se vedlagt el-skjema 8

9 2.1.2 ID-plate Det er montert en ID-plate på hvert høvelskjær som angir de viktigste data, produsent, modell, type, størrelse, serienummer og produksjonsdato, samt at plogen er CE-merket Støy Støy fra høvelskjæret under bruk kan ikke skilles fra støyen fra bærekjøretøyet og frontmontert plog eller sideplog. 9

10 3.0 KLARGJØRING FØR BRUK Montering må foretas av godkjent påbyggerverksted etter fabrikantens monteringsanvisning. 3.1 Kontroll av høvelskjærets innfesting på lastebilen Det er viktig at festebrakettene på begge sider av bilens ramme er skikkelig montert. Kontroller spesielt alle skrueforbindelser før sesongen starter, og trekk til ved behov. Hvis høvelskjær og festbraketter har vært utsatt for kraftige trykksjokk, må alltid innfestinger og bilrammen kontrolleres. ADVARSEL! Foreta aldri endringer. Feil konstruksjon og dimensjonering av fester og innfestning kan føre til store skader på lastebil og utstyr. FORSIKTIG! I graverende tilfeller bortfaller all garanti både på lastebil og plogutstyr. 10

11 3.2 Kontroll av høvelskjær, fester, hydraulikkopplegg og funksjoner FORSIKTIG! For at et høvelskjær skal kunne fungere tilfredsstillende er det en forutsetning at det har blitt brukt, vedlikeholdt og lagret på riktig og forsvarlig måte d.v.s. som forklart i denne boken. Tretthetsskader oppstår lettere når utstyret er feil innstilt, gammelt og mye i bruk. SKADER MÅ ALLTID UTBEDRES FØR HØVELSKJÆRET TAS I BRUK. Se etter oppsamlet skitt og støv, og gjør rent ved behov for å kunne kontrollere utstyret skikkelig. Kontroller høvelskjær og fester ved å se over hele konstruksjonen for sprekker og skader. Trekk til skrueforbindelser ved behov. Sveisereparasjoner og event. forsterkninger må kun gjøres av kyndig personell. Det er spesielt viktig å kontrollere punkter og områder som er utsatt for de største belastningene, slik som innfesting av venstre utskyt, høyre utskyt, feste for slitestål med stålholder, hengsling av høvelskjær, sylindrer med innfestinger samt alle bolt- og skrueforbindelser. Slitestålene må aldri slites lengre ned enn til underkant av stålholderen. Vend eller skift til nye stål i tide. Kontroller hydraulikkopplegget for høvelskjæret og se etter tegn til lekkasjer. Hvis det er tegn til lekkasjer i koblinger eller slanger, må disse skiftes før høvelskjæret tas i bruk. 11

12 Kontroller høvelskjærets funksjoner, løft, tilt og utskyt, og se at høvelskjæret ikke kommer i konflikt med hjul, fastmontert utstyr eller andre redskaper. Merk! Hvis høvelskjæret skal benyttes sammen med sideplog, er det viktig å kontroller at det ikke kan forekomme sammenstøt mellom sideplog og høvelskjær under betjening. Foreta nødvendige justeringer hvis det er problemer forbundet med noen funksjoner. ADVARSEL! Ved justering, se sikkerhetsregler avsnitt 7.4. Høvelskjæret er nå klart til bruk. ADVARSEL! Les sikkerhetsreglene grundig før arbeidet starter. 12

13 4.0 BETJENING Høvelskjæret betjenes ved hjelp av et betjeningspanel med en joystickspak som er montert i lastebilens førerhus. Det er en egen hydrauylikksentral som er koblet sammen med en el-sentral og sørger for betjening av de forskjellige funksjonene. Hydraulikksentralen får oljetrykk fra lastebilens hydrauliksystem. Merk: Ved betjening av høvelskjæret må lastebilens hydraulikksystem være innkoblet. Alle hydraulikkfunksjonene for høvelskjæret er dobbeltvirkende, og skjærets marktrykk er trinnløst justerbart. Høvelskjæret løftes og senkes normalt parallelt, men høyre og venstre løftesylinder kan betjenes uavhengig for å nivellere høvelskjæret etter behov. Tiltingen fram og tilbake benyttes for å stille høvelskjærets søkevinkel under arbeid, og for å tilte skjæret opp under bilen for transport. Høvelbladet har utskyt på begge sider. Venstre utskyt benyttes for å justere hvor langt ut skjæret skal arbeide (inn mot kanter), og høyre utskyt benyttes for å justeres hvor langt ut strengen skal legges (ut av kjørebanen eller over i sideplogen, hvis montert). 13

14 4.1 Praktisk bruk Betjeningspanelets funksjoner MERK Ved bruk av høvelskjær må lastebilen utstyres med varsellys som benyttes i henhold til gjeldend regler. Høvelbladets bruksområde er: - Høvling av vinterveier - Snøbrøyting - Riving av is - Høvling av grusvei og grusoverflater - Reparasjon av overflateskader på oljegrus, grus og andre masser. Høvelskjæret betjens forholdsvis likt ved alle bruksområder, hovedforskjellen er justeringen av søkevinkel og marktrykk. Betjeningspanel: Betjeningspanel i førerhus 1 Nødstoppknapp 2 Strømindikator (Power) 3 Trykkindikator (Pressure) 4 Justering av marktrykk 5 Joystickspak 6 Høyre tast på joystickspak 7 Venstre tast på joystickspak 8 Varsellampe/ feilmelding 1 Nødstoppbryter, drei knappen (1) i pilenes retning for frigjøre nødstoppbryteren og koble strøm på panelet. 2 Strømindikatoren (2) lyser når strømmen er tilkoblet. 3 Trykkindikatoren viser at marktrykket er aktivisert. 4 Justering av høvelskjærets martktrykk. - Drei bryteren (4) til høyre for å øke trykket og til venstre for å redusere trykket. 5 Joystickspak: Spaken har fire funksjoner uten at noen av tastene (6, 7) på toppen av spaken trykkes ned: - Fram: Høvelskjæret senkes på begge sider. - Tilbake: Høvelskjæret løftes på begge sider. - Venstre: Tilt opp - Høyre: Tilt ned 14

15 6. Høyre tast på joystickspak: Spaken har fire funksjoner når høyre tast (6) på toppen av spaken trykkes ned: - Fram: Høvelskjæret senkes på høyre side. - Tilbake: Høvelskjæret løftes på høyre side. - Venstre: Høyre utskyt inn - Høyre: Høyre utskyt ut 7. Venstre tast på joystickspak: Spaken har fire funksjoner når venstre tast (7) på toppen av spaken trykkes ned: - Fram: Høvelskjæret senkes på venstre side. - Tilbake: Høvelskjæret løftes på venstre side. - Venstre: Venstre utskyt ut - Høyre: Venstre utskyt inn Merk: Hvis bilen settes i revers når høvelskjæret er senket ned, vil høvelskjæret tiltes opp automatisk Omstilling til arbeidsstilling Når høvlingen skal starte, må skjæret først stilles fra transportstilling til arbeidsstilling. 1. Ta joystickspaken til venstre for å tilte ned skjæret så slitestålet står omtrent loddrett. 2. Trykk joystickspaken fram for å senke skjæret likt på begge sider. 3. Juster skjæret i forhold til grunnen som skal høvles. - Trykk ned høyre tast (6) på joystickspaken og ta spaken fram eller tilbake for å justere høyden på høyre side av skjæret. - Trykk ned venstre tast (7) på joystickspaken og ta spaken fram eller tilbake for å justere høyden på venstre side av skjæret. Skjæret er nå klart for å starte arbeidet. 15

16 4.1.3 Høvling Skjærets søkevinkel, marktrykk og utskytenes stilling må justeres ut fra den aktuelle bruken og arbeidsforholdene. 1. Juster først høyre utskyt så strengen legges som ønsket (på veikanten, evnt. over på sideplogen, hvis montert). 2. Juster deretter venstre utskyt så skjæret stikker passe langt ut fra bilen. 3. Juster skjærets marktrykk med dreiebryteren (4) på betjenignspanelet og skjærets søkevinkel til ønsket høvelvirkning oppnås. Følg nøye med høvelskjærets arbeid, og juster helling, søkevinkel, marktrykk og utskyt etter behov under arbeid. Merk: Hvis bilen settes i revers når høvelskjæret er senket ned, vil høvelskjæret tiltes opp automatisk. ADVARSEL! Høvelskjæret er et høyhastighetsskjær og føreren må alltid være oppmerksom på de farer dette medbører både for seg selv, materiellet og medtrafikantene. Føreren må også alltid være oppmerksom på faren ved at skjæret kan treffe faste hinder i vegbanen. Skjærets utformng gjør at snø og is kan treffe personer og gjenstander med stor og ødeleggende kraft. 16

17 4.1.4 Bruk sammen med sideplog Kontroller monteringen og justeringen av sideplogen. Sideplogen må justeres så den ikke kan slå i høvelskjæret når den svinges ut og inn, eller når utskytet på høvelskjæret betjenes. Kjør ut utskytet på skjæret så strengen legges over i sideplogen Omstilling til transportstilling (ute av bruk) Det er viktig at høvelskjæret stilles om til transportstilling når det ikke er i bruk. 1. Kjør først inn begge utskytene. 2. Tilt skjæret helt opp. 3. Løft skjæret helt opp. 4. Trykk inn nødstoppbryteren på betjenignspanelet. Dette hindrer utilsiktet betjening hvis noen rører på joystickspaken. 17

18 4.2 Avmontering av høvelskjæret Høvelskjæret er ikke hurtigkoblet, og det er i utgangspunktet tenkt at det står montert på lastebilen året rundt. Merk: Hvis det er nødvendig å demontere høvelskjæret, må det gjøres av kvalifisert personell. ADVARSEL! Vær spesielt oppmerksom på klemfaren under høvelskjær og komponenter ved avmontering. Les sikkerhetsreglene grundig før avmonteringsarbeidet starter. Det er mulig å montere av skjæret og la festene og hydraulikkopplegget bli værende på bilen. - Still høvelskjæret i transportstilling. - Kjør ei jekketralle med paller inn under skjæret. - Jekk opp pallen og pass på at skjæret ligger stødig på pallen, bruk eventuelt klosser for å støtte det opp. - Koble fra hydraulikkslangene på sylindrene for utskytene, koble sammen slangene og plugg igjen koblingene på sylindrene. Stropp fast slangene i lastebilen for å hindre at de kan hekte seg fast og bli skadet. - Ta av låsingen og trekkk ut boltene (2) som fester tiltsylindrene (en på hver side av skjæret). - Skru løs de to bukkene (3), en på hver side av festet for hver løftesylinder, og pass på at skjæret ligger stødig på pallene. - Skru bukkene helt av. Høvelskjæret er nå løst, og kan trekkes ut fra bilen på jekketralla. Merk: Pass på at skjæret og pallene er stødig når de flyttes. 18

19 - Trekk ut boltene av løftesylindrene, og monter boltene og bukkene tilbake på skjæret. - Monter også boltene i brakettene for tiltsylindrene, og sett i låseringene. - Trekk tiltsylindrene og løftesylindrene helt inn så stempelstengene beskyttes mot korrosjon. - Trykk inn nødstoppbryteren for å koble ut betjeningen. - Stropp fast tiltsylindrene til festene så de ikke slenger under kjøring. ADVARSEL! Kontroller at høvelskjæret ligger stødig på pallene, så det ikke er fare for at den kan velte og forårsake skader på personer, dyr eller eiendom. - Hvis plogen skal lagres i lengere tid, se kap Høvelskjæret monteres i motsatt rekkefølge. 19

20 5.0 VEDLIKEHOLD ADVARSEL! Vedlikehold og reparasjonsarbeid må om mulig utføres på et plant og tørt underlag. Lastebilen stoppes og parkeringsbremsen settes på. Utfør alt vedlikehold og reparasjonsarbeid med forsiktighet. Ikke slå med hammer eller slegge på skarpe hjørner og herdede deler. Splinter kan løsne og forårsake alvorlige skader på bl.a. øyne. Ved vedlikehold og kontroll av høvelskjæret er det viktig at høvelskjæret rengjøres grundig. Det er også viktig at høvelskjæret rengjøres regelmessig for å hindre korrosjon fra påvirkning av salt eller andre stoffer. Kontroller hele høvelskjærets konstruksjon, og se etter sprekker og skader. Se også etter tegn til lekkasje i hydraulikkopplegget. Ettertrekk koblinger ved behov, og skift slanger og koblinger som er slitt eller skadet. Kontroller og trekk til skrueforbindelser på høvelskjær og fester. Vedlikehold av høvelskjæret består forøvrig i hovedsak av smøring og skifting av slitestål. 20

21 5.1 Høvelskjærets slitedeler VIKTIG! Slitasje på slitesålene er sterkt avhengig av bruk og underlagets beskaffenhet. Riktig bruk minsker skjevslitasjen. Høvelskjæret kan leveres/benyttes med vanlig glatt slitestål med c/c på 305 mm. Andre mulige typer er: P300 isrivestål, Pigg, system 2000 og 3000 Kontroller slitestålenes slitasjegrad. Vend stålene eller skift til nye før stålholder slites. Kontroller og tilstanden på slitestålenes skruer event. kilebolter. Gjør alltid stålholderen godt ren for is, rust o.l. med skrape før nye stål monteres. Dette er en forutsetning for at slitestålene skal sitte godt. Ettertrekk skruene event. slå inn låsekilene etter kort tids kjøring. Slitt stålholder vil føre til problemer med å få et tilfredsstillende brøyteresultat. 21

22 Bruksanvisning 5.2 Kontroll og smøring av høvelskjær og fester Inspiser høvelskjærets konstruksjon og fester for belastningssprekker. Utbedre event. sprekker og skader snarest. Smør fettniplene for boltene/foringene jevnlig, 1 gang i uka i sesongen. Det er montert fettnipler i begge ender av alle de 6 sylindrene. Det er også montert fettnipler for sleidene for løftefunksjonen, og for sleidene på utskytet på venster side. Det er totalt 18 nipler på høvelskjæret, inkludert festene. Smør i følgende nipler ukentlig i brøytesesongen: Sleider på feste for løftefunksjon (på hver side) Oppe og nede på løftesylindrene (på hver side) Oppe og nede på tiltsylindrene (på hver side) Begge ender av venstre utskytsylinder Sleider for utskyt på venstre side. Begge ender av høyre utskytsylinder 22

23 6.0 TRANSPORT OG LAGRING Ved transport på veg med høvelskjæret montert på lastebilen, må alltid skjæret tiltes tilbake og løftes helt opp. Bruk alltid roterende varsellys på redskapsbæreren også ved transportkjøring ved totalbredde over 2,5 m. Følg gjeldende regler. Løft høvelskjæret helt opp med hydraulikken, og koble ut betjeningen ved å trykke ned nødstoppbryteren på betjeningspanelet. 6.1 Sesonglagring Hvis høvelskjæret monteres av bør det om mulig lagres innendørs på en tørr plass. Utstyret forberedes for lagring med god rengjøring og smøring. Bruk litt tid på flekklakkering av høvelskjær og utstyr. Sørg for rustbeskyttelse av blanke deler som stempelstenger, føringer o.l. Festene på bilen bør smøres og kjøres opp og ned av og til når det ikke er i bruk. Sylinderstenger som står utslått skal smøres inn med fett eller annen rusthindrende beskyttelse. Alle bevegelige ledd med smørenippler smøres opp. Kontroller at høvelskjæret ligger stabilt og veltesikkert. 23

24 7.0 SIKKERHET Alle brukere av utstyret må lese sikkerhetsreglene grundig før utstyret monteres og tas i bruk. TELLEFSDAL A.S fraskriver seg ethvert ansvar for skader som måtte oppstå på utstyr, personer eller annen eiendom, som skyldes at utstyret ikke er brukt som beskrevet i denne bruksanvisnigen, eller som en følge av at sikkerhetsreglene ikke er fulgt. 7.1 Sikkerhetsutstyr Før utstyret tas i bruk, må en være sikker på at alle sikkerhetsinnretninger er montert og i orden. Arbeidsutstyr må aldri brukes dersom det finnes åpenbare sprekker og svakheter, oljelekkasjer, nedslitt verktøy/ innretning, eller hvis det aktuelle utstyret ikke er beregnet eller tilpasset det redskapsbæreren det er montert på. Dessuten må ikke utstyret brukes til annnet arbeid enn det som er beskrevet i denne boken. 24

25 7.2 Varselmerker Høvelskjæret er utstyrt med varselmerker som informerer om mulige farer. Merkene må alltid være på plass når plogen er i bruk. Erstatt manglende eller skadde merker. VIKTIG! Lesinstruksjonssboken og sikkerhetsregelen før maskine tas i bruk. Sprutfare Vær forsiktig ved tilkobling av hydraulikk. Klemfare Ikke ha føttene under skjæret. Plogen kan falle ned. 25

26 7.3 Høvelskjæret og utstyrets virkemåte. Hvis du er usikker på hvordan utstyret skal brukes og vedlikeholdes, ta kontakt med din forhandler eller produsent. Vær spesielt oppmerksom på at tyngre utstyr som monteres på redskapsbæreren ofte har negativ innvirkning på kjøretøyets kjøre- og bremseegenskaper. 7.4 Justering / vedlikehold. Senk høvelskjæret mot underlaget. Sørg for at redskapsbæreren og utstyret står på et plant og sikkert underlag. Stans alltid redskapsbæreren, skru av tenning og avlast oljetrykket før det utføres justeringer eller vedlikehold på redskapsbærer og utstyr. Husk at godt vedlikehold øker sikkerheten. Påse alltid at ingen personer oppholder seg innenfor utstyrets arbeidsområde. Utstyret må aldri opereres av personer som ikke har tilstrekkelig kunnskaper om redskapsbærer og utstyr, eller av personer uten gyldig førerkort for det aktuelle bærekjøretøy. 26

27 7.5 Generelle sikkerhetsregler. Det er tatt med nødvendig informasjon slik at brukeren skal kunne arbeide sikkert og kontrollere ulykkesrisikoen. Se også vegtrafikklovens kjøretøy- og trafikkforskrifter samt generelle forskrifter fra arbeidstilsynet om arbeidsmaskiner og tekniske innretninger. Husk på at redskapsbæreren og utstyret ikke er sikrere enn føreren som betjener det. Etter at bruksanvisningen er lest må føreren prøve maskinen og utstyret på et område hvor det ikke er fare for skade på mennesker eller utstyr. Bruksanvisningen skal gi føreren kjennskap til funksjoner og bruk av det aktuelle utstyret. Nasjonale og lokale lover og regler er ikke tatt med. Disse må føreren gjøre seg kjent med gjennom offentlige publikasjoner. Pass på at de som skal arbeide med utstyret har tilgang til aktuelle sikkerhetsregler. Ikke la ufaglært personell betjene, utføre vedlikehold eller reparasjoner på maskin eller utstyr. Pass på at redskapsbæreren er utrustet i tråd med vegtrafikkloven for kjøring på offentlig vei. Kontroller at nødvendig lys- og refleksutstyr er montert og i driftsklar stand. Fører må kjenne redskapsbærerens og utstyrets kapasitet og begrensninger. Hydraulisk utstyr holdes i posisjon av olje under trykk i innelukkede systemer. Senk alltid utstyret ned på bakken og støtt opp forsvarlig for å slippe ut trykket før vedlikehold eller reparasjoner av noe slag. Ikke la uvedkommende gå under eller nær løftet utstyr som ikke er støttet opp eller sikret tilfredsstillende. Bruk nødvendig verneutstyr som hjelm, hørselvern, beskyttelsesbriller, arbeidstøy og vernesko/støvler ved bruk og vedlikehold av kjøretøy og utstyr. 27

28 7.6 Særlige sikkerhetsregler for midtmontert høvelskjær. Høvelskjæret er tungt og kan utgjøre fare for fører og personell ved til- og frakobling. Vær spesielt oppmerksom på klemfaren under skjæret. Ha øyekontakt mellom fører og hjelpemann ved til- og frakobling. Ved demontering av høvelskjærbladet på paller, må det ligge stødig. Kontroller at det ikke er mulig for uvedkommende å velte skjæret på noen måte bare med muskelkraft. Vær forsiktig ved tilkobling og kontroll av hydraulikken. Dersom systemet står under trykk, kan dette føre til sprut som kan skade øynene. Sørg alltid for å avlaste systemet før til- og frakobling av hydraulikkoblinger. Sørg for at det ikke er personer innenfor høvelskjærets arbeidsområde under drift. Ved senk av høvelskjæret vil det være kutte/knusefare dersom et bein/fot skulle stå i faresonen. Vær generelt oppmerksom på arbeidsredskapenes negative innvirkning på maskinens kjøre- og bremse-egenskaper. Vær også oppmerksom på høvelskjærets totalbredde og vis stor aktsomhet ved kjøring i tettbygde strøk. Vis særlig aktsomhet på smale veier og uoversiktlige områder. Bruk alltid sikkerhetsbelter. Når det er fare for påkjøring mot hindre i vegbanen, må kjørehastigheten reduseres betraktelig. Kjør forsiktig på ukjente områder. Dersom høvelskjæret treffer et fast hinder i stor fart, er det fare for deformasjon av blad, festebraketter og rammekonstruksjon på kjøretøyet. 28

29 8.0 EKSTRAUTSTYR 29

30

31

32

33

34

35

36

37 Samsvarserklæring Declaration of Conformity EG-Konformitätserklärung Tellefsdal A.S Fiane N-4993 Sundebru, Norway, Norwegen Tlf. (+47) Faks (+47) Vi erklærer på eget ansvar at følgende produkt: We declare, on our own responsibility, that the following product: Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass folgendes Produkt: Produkt / Product: Type: Høvelskjær lastebil LS Serienummer / Serial number / Produktionsnummer: Prod.år / Prod. year / Prod.jahre: som dekkes av denne erklæringen, er i overenstemmelse med bestemmelsene i forskrift om maskiner, som innarbeider europeisk lovgivning om maskiner gitt i rådsdirektiv 2006/42/EF av 17. mai Det ovennevnte produkt er i samsvar med følgende harmoniserte standarder, som imøtekommer de generelle krav til helse, miljø og sikkerhet:... covered by this declaration is in accordance with the terms of the Regulations concerning machines, that incorporate European legislation on machines provided for in Council Directive 2006/42/EC of 17 May The above mentioned product complies with the following harmonized standards that meet the general requirements for health, safety and security:... durch diese Erklärung die Bestimmungen der Verordnung über Maschinen erfüllt, welche die Umsetzung der europäische Gesetzgebung über Maschinen gemäß der Richtlinie 2006/42/EG vom 17.Mai 2006 beinhaltet. Das oben genannte Produkt entspricht den folgenden harmonisierten Normen, welche auf die allgemeinen Anforderungen bzgl. Gesundheit, Umwelt und Sicherheit eingehen: NS-EN ISO : 2004 NS-EN 982: 1996 NS-EN : 2003 DIN : 2004 NS-EN 981: 1996 Fiane, 15/ Reidar Sunde Teknisk sjef / Technical Manager

38 TELLEFSDAL AS alminnelige leveringsbetingelser gjelder der annet ikke er skriftlig avtalt. 1 Produktinformasjon Produktinformasjonen og prislistene kan bli endret uten varsel som følge av forandringer i valuta, statlige reguleringer eller endringer i underleverandørenes leveringsvilkår. 2 Tegninger og andre dokumenter Mottatte tegninger, tekniske dokumenter og eller annen form for teknisk informasjon skal ikke reproduseres, oversettes, kopieres eller videreformidles uten skriftlig samtykke fra TELLEFSDAL AS 3 Ordre Avtalte priser og leveringsvilkår fremgår av ordren. For bestillinger undre NOK. 500,00 eks. mva. belastes ordren med et småordretillegg på NOK. 200,00 4 Levering Leveringsvilkår er gjeldende incoterms. Dersom ingen leveringsklausul er avtalt gjelder incoterms FCA Sundebru. 5 Leveringstid Leveringstiden fremgår på den enkelte ordrebekreftelse. Dersom endringer i leveringstid skulle forekomme, vil TELLEFSDAL AS informere om dette, samt angi ny leveringstid. 6 Force majeure Uforutsette og upåregnelige hindringer for oppfyllelse av avtalen gir selger rett til helt eller delvis å annullere avtalen, eller forlenge leveringstiden i forhold til forhindringens beskaffenhet og varighet. Heving eller forsinkelse medfører intet erstatningsansvar for selger. Selger er forpliktet til å gi kjøper meddelelse om slike hindringer og følgene av disse. 7 Betaling Forfall av betaling kommer frem av hver enkelt ordrebekreftelse. Dersom forfallsdato ikke overholdes, påløpes der forsinkelsesrente etter gjeldende lovgivning. Dersom betaling ikke er registrert hos oss innen 3 mnd etter forfall, er TELLEFSDAL AS berettiget til gjennom skriftlig meddelese til kjøper å heve salget, og i tillegg til påløpende renter, kreve kjøper for de økonomiske tap TELLEFSDAL AS måtte ha som følge av dette. 8 SALGSPANT Selger har panterett til leverte varer (jfr. Panteloven av 8. febr nr til 3-22.) inntil kjøpesummen med eventuelle påløpne renter og omkostninger er betalt. 9 Tvister og lovverk Tvister i anledning salget og alt som har sammenheng med det, skal ikke inndras under domstolsprøvelse, men skal avgjøres gjennom voldgift og i overensstemmelse med de lovregler om voldgift som gjelder i Norge. Alle tvister som oppstår skal bedømmes etter loven i Norge og behandles i Aust-Agder tingsrett. 10 Ansvar for mangler TELLEFSDAL AS vil utbedre alle mangler som skyldes feil i konstruksjon, materialer eller tilvirkning. Kun mangler som viser seg i løpet av de første 12 mnd etter levering, kommer inn under produsentens ansvar, forutsatt at produktet er brukt i samsvar med gjeldende brukerveiledning. Dette gjelder også for deler som er byttet ut eller reparert hos TELLEFSDAL AS. Kjøper skal informere selger om feil/mangler, skriftlig, senest 2 uker etter at de er avdekket. Selger skal informeres om hvordan feilen/mangelen påvirker produktet. Dersom det er grunn til å tro at feilen/mangelen kan medføre risiko for skade, skal selger informeres umiddelbart. Dersom denne informasjonen ikke gis TELLEFSDAL AS innen de tidsfrister som er nevnt, frafaller kjøpers rett til å fremme krav som følge av feil/mangler. Med mindre TELLEFSDAL AS finner det hensiktsmessig å få produktet returnert, skal reparasjoner utføres hos kjøper. Dersom eventuell demontering eller påmontering medfører inngrep i annet en gjeldende produkt er kjøperen ansvarlig for dette arbeidet og eventuelle kostnader knyttet til dette. Dersom produktet befinner seg på et annet sted enn angitt som bestemmelsessted, eller dersom slikt ikke er angitt, er kjøper ansvarlig for de merkostnader som påløper som følge av dette. Mangelfulle deler som byttes ut, skal returneres til TELLEFSDAL AS. KJØPER SKAL FØLGE INSTRUKSJONER FRA TELLEFSDAL AS VEDRØRENDE FORSENDELSESMÅTE. Alle utskiftninger, forandringer eller modifikasjoner som foretas av kjøper, er kjøper, og ikke selger sitt ansvar. TELLEFSDAL AS er kun ansvarlig for de feil/mangler som oppstår under de avtalte arbeidsforhold og ved riktig bruk. Ansvaret gjelder ikke feil/mangler som oppstår etter at ansvaret er gått over på kjøper. Dette gjelder eksempelvis feil/mangler som oppstår som følge av manglende vedlikehold, uriktig montering fra kjøpers side, forandringer eller reparasjoner foretatt uten skriftlig samtykke fra TELLEFSDAL AS. Selger er helder ikke ansvarlig for normal slitasje og forringelse. TELLEFSDAL AS har ikke ansvar for feil/mangler utover det som her er beskrevet. Dette gjelder all form for tap feilen/mangelen måtte forårsake, som for eksempel driftstap, tapt fortjeneste eller andre former for økonomiske konsekvenser. 11 Ansvar for tingskade forårsaket av produktet. TELLEFSDAL AS kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaket av produktet når dette er i kjøpers besittelse. TELLEFSDAL AS kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaket av produktet, på produkter fremstilt av kjøper, på sammenstillinger der disse inngår, eller skader på fast eiendom og løsøre der disse produktene inngår. TELLEFSDAL AS har ikke under noen omstedigheter ansvar for driftstap, tapt fortjeneste eller annen form for økonomiske konsekvenstap. Fremmer tredjemann krav mot TELLEFSDAL AS eller kjøper om erstatning for skade og tap som er omhandlet under dette punktet, skal medkontrahenten straks underrettes om dette. TELLEFSDAL AS og kjøper er gjensidig forpliktet til å la seg saksøke ved ved den domstol eller voldgiftsrett som behandler erstatningskravet mot dem, på grunnlag av en skade eller et tap som påstås forårsaket av det leverte produkt. Det innbyrdes forhold mellom kjøper og selger skal alltid avgjøres ved voldgift.

39 Garantibetingelser TELLEFSDAL AS gir 12 måneders garanti på sine produkter. Garantien dekker dokumenterte fabrikasjons - og materialfeil. Reklamasjonen skal fremstilles skriftlig på eget reklamasjonsskjema og ha vedlagt kopi av utfylt garantikort. Reklamasjonen skal ikke fremsettes i form av faktura. TELLEFSDAL AS forbeholder seg retten til å vurdere tidsforbruket og øvrige kostnader. Reklamerte deler sammen med kopi av reklamasjonsrapporten skal sendes TELLEFSDAL AS for vurdering. Alle returer skal være avtalt på forhånd og forsendelsen merkes med kontaktperson hos TELLEFSDAL AS. UTFYLT GARANTIKORT SKAL ALLTID MEDFØLGE REKLAMASJONEN Alt reklamasjonsarbeid skal avklares med TELLEFSDAL AS før eventuelt arbeid igangsettes. Kontaktperson hos TELLEFSDAL AS påføres reklamasjonsrapporten. TELLEFSDAL AS garantibetingelser dekker: Praktisk arbeid for å reparere produktet basert på TELLEFSDAL AS sine satser. TELLEFSDAL AS sine originaldeler i henhold til TELLEFSDAL AS sin reservedelsliste / prisliste (netto forhandlerpris) TELLEFSDAL AS garantibetingelser dekker ikke : Kostnader ved returforsendelse av reklamerte deler. Utgifter til reise og opphold i forbindelse med reparasjonen. Kostnader av følgeskader som måtte oppstå, herunder tapt arbeidsfortjeneste, skade på annet utstyr og personer. Kunden kan ikke kreve hevelse av kjøpet, prisreduksjon eller fremme annet krav dersom TELLEFSDAL AS reparere produktet innen rimelig tid eller krediterer i henhold til behandlet reklamasjon. Alle reklamasjoner krediteres kunden først etter godkjenning fra TELLEFSDAL AS. Eventuelle fratrekk fra kunden sin side på bestående fakturaer godtas ikke. Returforsendelser. Dersom du ønsker å returnere varer til TELLEFSDAL AS skal dette avklares på forhånd. Kontaktperson er vår referanse på salgsordren og skal påføres returforsendelsen sammen med avviksnummer. Avviksnummeret fås oppgitt av kontaktpersonen hos TELLEFSDAL AS. Returforsendelser uten avviksnummer blir ikke behandlet. Fakturakopi og beskrivelse av årsak til retur skal alltid medfølge returnerte varer. Fraktkostnader belastes avsender. Ta kontakt med din kontaktperson hos TELLEFSDAL AS, for å avtale fraktmetode. Ved retur av feilbestilte varer, beregnes et returgebyr på 10%. Kostnader i forbindelse med eventuelle lakkskader og lignende blir fratrukket på kredittnota. Generelt. Godkjente returforsendelser blir kreditert i henhold til faktura med fratrekk av eventuelle returgebyr og teknisk avvik (lakkskader etc.) Fiane Garantien gjelder ikke når: - Bruks og sikkerhetsveiledningen ikke er fulgt. - Feil på produktet har oppstått som følge av uforsiktig bruk. - Produktet er ombygd, påsveist eller det er benyttet uoriginale deler. - Reparasjoner er utført av personer uten tilstrekkelig kunnskap om produktet. - Produktet er benyttet på kjøretøy/ utstyr som har vekt, ytelse eller hastighet utover det som produktet er konstruert for.

40 GARANTIKORT PRODUKTETS SERIENUMMER: TYPEBETEGNELSE: PRODUKSJONSÅR: KJØPSDATO: Vi har gjort oss kjent med Tellefsdal`s garantibetingelser. Forhandler: Sted/dato: Underskrift: Kunde: Sted/dato: Underskrift:

41

42 Totalleverandør av veivedlikeholdsutstyr. - plogfester for traktor og lastebil - ploger og skjær til alle formål - godkjent påbyggerverksted - salt og sandspredere - feie og spyleutstyr - kantklippere Besøk oss på vår hjemmeside: