SAMARBEIDSAVTALE INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM ENGERDAL KOMMUNE OG TRYSIL KOMMUNE VERTSKOMMUNESAMARBEID OM TJENESTEOMRADET BARNEVERN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMARBEIDSAVTALE INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM ENGERDAL KOMMUNE OG TRYSIL KOMMUNE VERTSKOMMUNESAMARBEID OM TJENESTEOMRADET BARNEVERN"

Transkript

1 ~ ~ SAMARBEIDSAVTALE INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM ENGERDAL KOMMUNE OG TRYSIL KOMMUNE 0 VERTSKOMMUNESAMARBEID OM TJENESTEOMRADET BARNEVERN Vertskommunesamarbeidet bte vedtatt av: Trysil kommune i KS Engerdal kommune i KS Allmenne bestemmelser 1.1 Parter Partene i denne avtalen er: Trysil kommune, heretter kalt vertskommune, org.nr Engerdal kommune, heretter kalt samarbeidskommune, org.nr Vertskommunen og samarbeidskommunen utgjør deltakerkommunene» og er 2 selvstendige rettssubjekter. 1.2 Formål og rettslig grunnlag Denne tjenesteavtalen regulerer rammene for tjenesteyting (ansvar, oppgaver, samarbeid mv.) med Trysil kommune som vertskommune til samarbeidskommunen Engerdal når det gjelder barneverntjenester. Målet er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid og til barnets beste, og bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Samarbeidsavtalen om drift av felles barneverntjeneste er inngått med hjemmel i kommunelovens 2~1 a. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens 2~1 b, og myndighet delegeres til rådmannen i vertskommunen i samsvar med disse bestemmelsene. Formålet er å sikre faglig og økonomisk bærekraft i utviklingav barneverntjenesten. Et vertskommunesamarbeid er et virkemiddel for å oppnå dette. Et større fagmiljø har bedre betingelser for å imøtekomme ulike behov for samarbeid i kommunene, etablere et robust og attraktivt fagmiljø, fremme muligheter for spesialisering, rekruttere kompetent arbeidskraft, utvikle tjenesten og forberede tjenesten på å møte nye lovkrav og nye arbeidsoppgaver. 1.3 Overordnet samarbeid Det opprettes en styringsgruppe for virksomheten bestående av representanter fra hver kommune oppnevnt av rådmennene i deltakerkommunene. Formålet er god dialog og god informasjonsflyt Side: 1 av 6

2 ~ ~ vedrørende Økonomi, driftssituasjon og utvikling av tjenesten. Styringsgruppen skal ha sekretær. Det avholdes møter i styringsgruppa ved behov og minimum 2 ganger i året. Samarbeidskommunen skal underrettes om vedtak som treffes av vertskommunen. Denne underrettelsen skjer i styringsgruppemøter. Saker som angår samarbeidskommunen og som er av prinsipiell betydning, skal forelegges samarbeidskommunen for avgjørelse. Forberedende behandling gjennomføres av vertskommunen. Avgjørelser som har store økonomiske konsekvenser og som har en større alvorlighetsgrad skal underrettes samarbeidskommunen fortløpende og så tidlig som mulig. 2. Vertskommunens ansvar og oppgaver Oppgavene vertskommunen skal utføre etter delegasjon fra samarbeidskommunen handlerom kommunens ansvar for å gi lovpålagte barneverntjenester, jf. lov om barneverntjenester. Samarbeidskommunen delegerer all myndighet til vertskommunen innen aktuell lovgivning for å treffe avgjørelser innen fagområdet i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Barneverntjenester omfatter utredning, saksbehandling, frivillige tiltak, hjelpetiltak (jf. bvl. 4-4), midlertidige vedtak i akuttsituasjoner og omsorgstiltak. Videre handler det om råd, veiledning og terapeutisk hjelp. I saker hvor tiltak etter 44 ikke er tilstrekkelig, eller på annen måte ikke fører frem, fremme sak for fylkesnemnda etter barnevernloven 412 vedtak om å overta omsorgen foret barn. 3. Administrasjon 3.1 Arbeidsgiverforhold Vertskommunen ved rådmannen har driftsansvar for barneverntjenesten og ivaretar arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i tjenesten. Barneverntjenesten inngår i Trysil kommunes driftsorganisasjon, og ansettelser skjer etter de rutiner og retningslinjer som gjelder for vertskommunen. Personer som er ansatt i barneverntjenesten på tidspunktet for etablering av samarbeidet overføres til vertskommunen. Dette gjøres gjennom en virksomhetsoverdragelse ihenhold til arbeidsmiljølovens kap. 16. Ansiennitet som er opparbeidet vil bli godskrevet ved overføring til Trysil kommune. Samarbeidskommunen har selv ansvar for å håndtere de som eventuelt benytter reservasjonsrett i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen. Ved avtaleinngåelse Brikke kontorlokaler for et interkommunalt barnevern tilgjengelig. Begge kommuner har et ansvar for at et felles kontor i Trysil etableres raskt for å sikre samarbeidets formål, jf. punkt 1.2, andre avsnitt. 3.2 Nærvær og tilgjengelighet Hovedkontor for barneverntjenesten legges til Trysil, samtidig som det stilles kontorlokaler til disposisjon i Engerdal i henhold tilde behov som hele tiden ligger til grunn for tilstedeværelse iengerdal. Nærvær i samarbeidskommunen avtales i styringsgruppen. Deter kommunenes behov for oppfølging av tjenestemottakere som er styrende for definering av nærvær. Tjenesten i vertskommunen skal være tilgjengelig for øvrige kommunale tjenester og kommunens samarbeidspartnere isamarbeidskommunen etter avtale i styringsgruppen. Tjenestens tilgjengelighet bekjentgjøres for servicetorg/merkantil tjeneste i Engerdal kommune. Side: 2 av 6

3 ~ i 3.3 Ledelse Leder for barneverntjenesten har et faglig, administrativt og økonomisk ansvar for barneverntjenesten. Leder har ansvar og myndighet til å fatte vedtak i alle saker (med unntak av vedtaksmyndighet i akuttsaker), samt myndighet til å beslutte at saker skal sendes Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker for behandling etter lov om barneverntjenester (jf. 2-1, tredje ledd). Helsesjef i Trysil kommune er per tiden overordnet leder av barneverntjenesten og er delegert myndighet til å fatte vedtak i akuttsaker i barnevernet. 3.4 Bemanning/personal Kommunen har i dag følgende ressurser i barnevernet Tjenesteområde Stillingsbenevnelse Engerdal Antall årsverk Barnevern Saksbehandler/barnevernkurator 2,00 4,55 Lederfunksjon for barneverntjenesten inngår i årsverkene angitt for Trysil og Engerdal. Ledelsestid er definert til 0,4 årsverk i vertskommuneavtalen. I tillegg kommer administrativ ledelsestid for helsesjef i Trysil. Kommunene inngår i samarbeidet med følgende stillingsressurser fast innen barnevern: Tjenesteområde Stillingsbenevnelse Engerdal Antall årsverk Barnevern Saksbehandler/barnevernkurator 1,80 4,55 en overgangsfase på ett år fra samarbeidet starter opp bidrar kommunene med følgendeekstra ressurs: Antall årsverk Tjenesteområde Stillingsbenevnelse Engerdal Barnevern Saksbehandler/barnevernkurator 0,20 0,00 Dersom belastningen på tjenesten (eks: antall bekymringsmeldinger, aktive saker mv.) blir vesentlig endret skal kommunene revurdere bemanningsfaktor. Fordeling av utgifter/besparelser defineres i styringsgruppen. Ved tildeling av Øremerkede midler og styrking av rammeoverføringer må deltakerkommunene avtale en lik profil. 3.5 I KT Deltakerkommunene har felles IKT-IØsning gjennom fagsystemet Visma Barnevern Familia. Der legges hver av kommunene inn som eget «distrikt». Det ervertskommunens ansvar å sikre avtale med IeverandØr av elektronisk arkiv. Ved en eventuell avvikling av samarbeidet, skal arkivmaterialet tilbakeføres til samarbeidskommunen. 3.6 Arkiv Det etableres egne klientarkiv for klienter fra hver av kommunene. Klientarkiv for hverav kommunene oppbevares i separate arkivskap. Vertskommunen har ansvar for at offentleglova, forvaltningsloven, personopplysningsloven og arkivloven praktiseres i samsvar med gjeldende bestemmelser. Side: 3 av 6

4 1 4. Økonomi Tjenestesamarbeidet inngår i vertskommunens budsjett og regnskap. Den enkelte kommunens handlings- og økonomiplan med årsbudsjett gir føring for langsiktig planlegging og innhold i vertskommunens leveranser. Ønske om endring for neste budsjettår tas opp med kommunene i samarbeidet innen 1. mai foregående år. Alle beslutninger som kan påvirke kostnadsnivået på tjenesten i vesentlig grad skal på forhånd godkjennes av kommunene. 4.1 Fordeling av utgifter Kostnadene fordeles på deltakerkommunene etter følgende prinsipper: Finansiering av bemanning inkludert fagledelse er spesifisert under punkt 3.4 Bemanning/personal. Lønnsnivået fastsettes av vertskommunen. Øvrige administrasjonsutgifter belastes vertskommunen. Begge kommunene skal delta i interkommunal barnevernvakt. Utgiftene til dette finansieres av den enkelte kommune. Vertskommunen forhandler frem en avtale for begge kommunene. Kostnader i forbindelse med juridisk bistand til barneverntjenester (Fylkesnemndssaker, Tingrettsbehandling mv.) belastes brukerens hjemkommune. Barneverntjenesten i vertskommunen anviser samarbeidskommunen direkte. Kostnader til sakkyndig bistand (oppnevning av sakkyndig for utredning av sak i h.h.t. mandat) belastes brukerens hjemkommune. Barneverntjenesten ivertskommunen anviser samarbeidskommunen direkte. Kostnader i forbindelse med tiltak (KOSTRA-funksjon 251 og 252) belastes brukerens hjemkommune. Barneverntjenesten ivertskommunen anviser samarbeidskommunen direkte. Samarbeidskommunen leier lokaler av vertskommunen som fastsettes til kr 1700,- pr. mz. Leieutgiften prisjusteres hvert år. Samarbeidskommunens utgifter tilsvarer prosentandel av antall årsverk i samarbeidet. Både vertskommune og samarbeidskommune må påse at øvrige kommunale tjenester fungerer som gode samarbeidspartnere til barnevernet. Ved Økning eller reduksjon av bemanning i barnevernet legges det til grunn en fordelingsnøkkel mellom kommunene. Fordelingen av inntekter/utgifter beregnes utfra befolkningstall pr sisteår. All kjøring til og fra samarbeidskommunen dekkes av samarbeidskommunen Begge kommuner forplikter seg årlig til å avsette kr ,-/årsverk til kompetansehevende tiltak i barnevernet. Samarbeidskommunen dekker sine deler av utgiftene etterskuddsvis. Krav sendes fra vertskommunentil samarbeidskommunen for hvert halvår. Etter regnskapsavslutning hvert år foretas det en kvalitetssikring av refusjonsberegning og evt. justering med påfølgende refusjonskrav/kreditering til samarbeidskommunen. 4.2 Budsjett og regnskap Vertskommunen utarbeider på bakgrunn av føringer lagt i samarbeidsmøte utkast til driftsbudsjett for tjenesten. Budsjettforslaget sendes samarbeidskommunen innen 1. oktober. Budsjettet er gyldig når begge kommunene har vedtatt dette. Dersom kommunestyrene ikke blir enige om budsjett for kommende år, legges inneværende årsbudsjett justert for lønns- og prisstigning (statsbudsjettets forutsetninger), som budsjett for kommende år. Vertskommunen fører regnskap for tjenestens drift. Regnskapet føres som del av vertskommunens driftsregnskap. Vertskommunen skal rapportere halvårlig til samarbeidskommunen, som fremlegges i styringsgruppen. Side: 4 av 6

5 barneverntjenester iengerdal og Trysi! ~ i.. 5. Ansvaret for internt tilsyn og kontroll med ordningen Bestemmelsene i kommuneloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder med den presisering at vertskommunens kontrollutvalg er kontrollutvalg for gjeldende tjeneste, jf. kommuneloven 28-1 h og 28-1 j. 6. Klagesaksbehandling Klagesaksbehandling skjer i henhold til bestemmelsene i barnevernloven kapittel 6 og 7, forvaltningsloven kapittel 6 og kommuneloven kapittel 5A. Vertskommunen er underinstans etter forvaltningslovens bestemmelser, jf. forvaltningslovens 33, og forestår saksbehandlingen. Når vertskommunen fatter vedtak etter barnevernloven som kan påklages etter forvaltningsloven 28 første ledd, er det fylkesmannen som er klageinstans i henhold til barnevernloven fr6 og i henhold til vedtak omhandlet etter kapittel 7 er Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oppland og Hedmark klageinstans. Den enkelte deltakerkommune står rettslig og økonomisk ansvarlig overfor egne innbyggere for de vedtak som treffes i samarbeidet. 7. Endringer og oppløsning av samarbeidet 7.1 Utvidelse av samarbeidet Vertskommunen forestår forhandlingene med eventuelle nye deltakere om betingelsene for inntreden i samarbeidet. Utvidelse av samarbeidet med flere deltakere krever godkjenning i begge deltakerkommunenes kommunestyrer. 7.2 Uttreden og avvikling av samarbeidet Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold isamarbeidet. Uttreden skjer med virkning fra 1. januar etterat oppsigelsen er utløpt. Uttreden krever kommunestyrets godkjenning i kommunen som ønsker å tre ut. Dersom deltakerkommunene erenige om det, kan samarbeidet oppløses med øyeblikkelig virkning. Ved uttreden/avvikling av samarbeidet har vertskommunen ansvar for ivaretakelse av arbeidsrettslige rettigheter ved omstilling, jf. arbeidsmiljølovens bestemmelser. Samarbeidskommunen forplikter seg til å bistå vertskommunen når det gjelder tilrettelegging av framtidig arbeidsplass for overtallig bemanning. 7.3 Endring av avtalen Forslag om endringer i denne avtalen kan tas opp til drøfting dersom det reises krav om dette fra en av deltakerkommunene. Eventuelle endringer krever godkjenning fra begge kommunenes komm~.nestyrer. Mindre endringer og presiseringer av avtalen kan gjøres av styringsgruppen. 7.4 TvistelØsning Uenighet om forståelsen av denne avtalen forsøkes løst ved forhandlinger. Dersom det ikke oppnås enighet, skal tvisten avgjøres ved mekling isør-østerdal tingrett, jf. tvistelovens kap Ikrafttredelse Side: 5 av 6

6 barneverntjenester iengerdal og Trysi! ~ ~ ~~~1 Samarbeidet er vedtatt i kommunestyrene i begge kommunene. Samarbeidsavtalen gjelder fra og med Vertskommunen plikter å gi melding til Fylkesmannen i Hedmark når vertskommunesamarbeidet er etablert. Vertskommuneavtalen skal evalueres normalt hvert andreår, første gang høsten Ovenstående avtalepunkter godkjennes og underskrives herved Dato Dat /~ ) J... i Ole Martin Norderhaug OrdfØrer i Trysil ars Erik Hyllvang K~~(~(iL~N Ordfører i Enge Ø~E Rp~P~MANN~N Side: 6 av 6