XR 24 NDT. Manual /30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "XR 24 NDT. Manual 9000-608-25/30"

Transkript

1 XR 24 NDT Manual /30

2 / /04/13

3 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt Retningslinjer Generelle merknader Deponering av apparatet Forskriftsmessig bruk Ikke-forskriftsmessig bruk Produktbeskrivelse Bruk av tilleggsapparater 5 2. Sikkerhet Generelle sikkerhetsregler Sikkerhetsinstrukser vedrørende beskyttelse mot elektrisk strøm 5 3. Advarsler og symboler 6 4. LEVERANSEOMFANG Spesialtilbehør Forbruksmateriale 6 5. Tekniske Data 7 6. Funksjonsprinsipp XR 24 NDT 8 7. Funksjonsbeskrivelse XR 24 NDT Plassering av skriverne 9 Montering 8. Oppstilling Oppstillingsrom Oppstillingsmuligheter Oppstilling Installasjon Vanntilslutning Avløpstilkobling Tilslutning av fremkaller- og fikseravløpsslanger Før apparatet tas i bruk Gjør apparatet rent Elektrisk tilslutning Koblingsskjema Ledeplate betjeningsdel Ledeplate styring Ledeplate sterkstrømdel 230 V Igangsetting Innstillinger/servicefunksjoner for teknikeren Kontroller av fremkallertemperatur Transport Ta avløpsslangene av Beskyttelse mot skader 21 Bruk 15. Betjening Om morgenen eller før bruk Om kvelden eller etter endt bruk Driftsavbrudd Filmanbefaling Vedlikehold Bytt kjemikalier 25 Feilsøking 17. Tips til brukeren Feilmeldinger på displayet med akustisk signal Tips til tekniker Tips for feilsøking Før arbeidet påbegynnes Fjerning av frontdekslet Fjerning av det bakre dekslet Fjerning av sidedekslene Når arbeidet er ferdig Skjema for servicefunksjon Utskifting av display Kontroll av apparatsikringen Utskiftning av gjennomstrømningsvarmer med PTC-føler /04/ /31 3

4 1. Generelt Viktig informasjon 1.1 Retningslinjer Produktet er gjort til gjenstand for en samsvarsvurderingsprosedyre etter de relevante EU-direktivene, og oppfyller de grunnleggende krav i denne bestemmelsen. 1.2 Generelle merknader Monterings- og bruksanvisningen er en bestanddel av apparatet. Den skal holdes tilgjengelig for brukeren. Det er en forutsetning for forskriftsmessig bruk og korrekt betjening av apparatet at monterings- og bruksanvisningen blir fulgt, nye medarbeidere skal instrueres. Monterings- og bruksanvisningen skal gis videre til en eventuell senere eier. Maskinpasserens sikkerhet og en problemfri drift av apparatet er kun garantert hvis det brukes originale maskindeler. Dessuten er det kun tillatt å bruke det tilbehør som er angitt i monterings- og bruksanvisningen, eller som firmaet Dürr NDT har frigitt for slik bruk. Hvis det brukes annet tilbehør, kan firmaet Dürr Dental ikke gi noen garanti for sikker drift og sikre funksjoner. Alle krav på grunnlag av skader som måtte oppstå ved dette blir herved utelukket. Firmaet Dürr NDT er ansvarlig for apparatene med henblikk på sikkerhet, driftssikkerhet og funksjon kun hvis montering, nyinnstillinger, endringer, utvidelser og reparasjoner utføres av firmaet Dürr NDT eller av et annet firma som er autorisert av Dürr NDT til å utføre disse arbeidene, og bare hvis apparatet monteres og brukes i samsvar med monterings- og bruksanvisningen. Monterings- og bruksanvisningen svarer til den apparatversjon og det tekniske nivå som eksisterte på tidspunktet for første utleggelse i handelen. Alle rettigheter er forbeholdt for angitte koplinger, metoder, navn, softwareprogrammer og apparater. Oversettelsen av monterings- og bruksanvisningen er gjort etter beste evne. Ansvar for feil i oversettelsen kan vi imidlertid ikke påta oss. Det er den vedlagte tyske versjonen av montasje- og bruksanvisningen som er retningsgivende. Kopiering av monterings- og bruksanvisningen, også i utdrag, er kun tillatt med skriftlig godkjennelse fra firmaet DÜRR NDT. Originalemballasjen bør oppbevares for eventuell senere tilbakelevering. Emballasjen må ikke være tilgjengelig for barn. Kun originalemballasjen garanterer en optimal beskyttelse av apparatet under transport. Hvis det innen garantifristens utløp blir nødvendig med tilbakelevering, påtar Dürr NDT seg intet ansvar for transportskader som måtte oppstå på grunn av at emballasjen ikke er god nok! 1.3 Deponering av apparatet EU-direktivet 2002/96/EG - WEEE (Waste Electric and Electronic Equipment) av 27. januar 2003 og gjeldende rettspraksis fastsetter at dentalprodukter faller under det ovennevnte direktivet og at det innenfor EØS skal tillegges spesialdeponering. Faglige spørsmål som angår avfallsbehandling av produktet stilles til Dürr NDT eller faghandleren av dentalutstyret. 1.4 Forskriftsmessig bruk Dürrs røntgenfilmfremkallerapparat XR 24 NDT er utelukkende bestemt for automatisk fremkalling av røntgenfilmer for industriell bruk. Til forskriftsmessig bruk tilhører også overholdelse av monterings- og bruksanvisningen og oppstillings-, betjenings- og vedlikeholdsbetingelsene.. Ytterligere gjelder det for den formålsbestemte bruken at alle lokale lover og bestemmelser for arbeidsbeskyttelse og kjemikaliedeponering overholdes. 1.5 Ikke-forskriftsmessig bruk All annen bruk som går ut over dette, gjelder som ikke-forskriftsmessig bruk. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av slik bruk. Det er alene brukeren som bærer risikoen for det / /04/13

5 1.6 Produktbeskrivelse Den belyste filmen kjører igjennom Dürr røntgenfilmfremkalleren XR 24 NDT i forskjellige soner: Fremkaller- / fikser- / skylle- og tørkesone. Når apparatet skrus på, oppvarmes fremkaller- og fikserbadet til en forhåndsbestemt temperatur (f. eks. 28 C) (0,5 C / min). Deretter er fremkallerapparatet bruksklart. Det starter automatisk når det føres inn film og filmen transporteres gjennom apparatet. Så snart lampen "APPARAT OPPTATT" slokner på displayet, kan det igjen innføres en film eller to filmer etter hverandre. Når filmgjennomløpsprosessen er over, går apparatet automatisk over i ventemodus. 1.7 Bruk av tilleggsapparater Apparater skal bare brukes sammen eller med deler av anlegg når det er fastslått at brukers og omgivelsenes sikkerhet ikke berøres av denne samkoblingen. Hvis det ikke umiddelbart fremgår av dataene til apparatet om sammenkoblingen kan skje uten fare, skal brukeren ta kontakt med de involverte produsentene eller andre sakkyndige for dermed å fastslå at nødvendig sikkerhet for bruker og omgivelser ikke berøres gjennom denne koblingen. Produktet er ikke beregnet for drift i eksplosjonsfarlige områder hhv. i forbrenningsfremmende atmosfære. 2.2 Sikkerhetsinstrukser vedrørende beskyttelse mot elektrisk strøm Det er kun tillatt å koble apparatet til en forskriftsmessig installert stikkontakt. Før apparatet tilkobles må man kontrollere at den nettspenning og nettfrekvens som er angitt på apparatet stemmer overens med tilsvarende verdier for forsyningsnettet. Før oppstart, må både apparatet og ledningene kontrolleres for skader. Skadete ledninger og kontakter må skiftes ut umiddelbart. Ved arbeid på apparatet skal man være oppmerksom på de gjeldende elektriske sikkerhetsinstruksene. 2. Sikkerhet 2.1 Generelle sikkerhetsregler Apparatet er utviklet og konstruert av firmaet Dürr NDT slik at risikoer i vesentlig grad er utelukket ved forskriftsmessig bruk. Likevel føler vi oss forpliktet til å gi en beskrivelse av de følgende sikkerhetsforanstaltninger, slik at man også kan utelukke alle resterende risikoer. Under driften av apparatet skal alle gjeldende lokale lover og forskrifter overholdes! Det er ikke tillatt å utføre ombygginger eller endringer på apparatet. Firmaet Dürr NDT kan ikke påta seg noe ansvar eller gi noen garanti for ombygde eller endrede apparater. Av hensyn til sikker bruk av apparatet er operatøren og brukeren ansvarlige for at forskriftene og bestemmelsene overholdes. Installasjonen skal utføres av fagfolk. Brukeren skal kontrollere apparatets sikre funksjon og at apparatet er i forskriftsmessig tilstand før hver bruk av det. Brukeren må være fortrolig med betjeningen av apparatet. 2011/04/ /31 5

6 3. Advarsler og symboler I denne monterings- og bruksanvisningen anvendes følgende benevnelser eller symboler for viktige opplysninger: Opplysninger eller forbud og påbud for forebygging av personskader eller materielle skader. Advarsel mot farlig elektrisk spenning. Spesielle opplysninger med henblikk på økonomisk bruk av apparatet og andre instruksjoner. CE-merking uten nummeret for teknisk kontrollorgan Følg monterings- og bruksanvisningen På/av-knapp / Velg parameter Bekreft valg Skru på bryteren 4. LEVERANSEOMFANG Røntgenfilmfremkallerapparat XR 24 NDT Type (230 V ~, Hz) Tilbehør, komplett Spesialtilbehør Delen som listes opp under, er ikke inkludert i leveringen. Bestill etter behov! Vannslange med Aqua-Stop Regenereringsanlegg (230 V) Beholder, 20 liter for fremkaller Beholder, 20 liter for fiks Elektriske sikringer 230 V, T 6,3A Forbruksmateriale NDT starter-sett, 2x1,5 l fremkaller, 2x1,5 l fiks...cxb312a9940 NDT fiks-sett, 4x1,5 liter...cxb313a5740 NDT fremkaller-sett, 2x6 liter...cxb310a7540 NDT fiks-sett, 2x6 liter...cxb311a7540 XR CLEANER NDT, 2-pakning, Spray rengjøringsmiddel for transportvalsene... CCB810C5540 Skru av bryteren Om morgenen - åpne vannkranen Om kvelden - lukk vannkranen 28 x 24 t skift kjemikalier hver 4. uke Tøm kjemikalier Gjør apparatet rent / /04/13

7 5. Tekniske Data Røntgenfilmfremkallerapparat XR 24 NDT Type Spenning (V) 230 Frekvens (Hz) Strømopptak (A) 4,0 Sikring (A) T 6,3 Effekt (W) 950 Varmeeffekt Badvarme (W) 400 Tørking (W) 450 Oppvarmingstid (min.) ca. 20 (0,5 C/min) Filmgjennomløpstid (min) 5:30-10:00 Badsirkulasjon Fremkaller (l/min.) ca. 1,8 Fiks (l/min.) ca. 2,0 Vanngjennomstrømning (l/min.) 2 Vanntrykk (bar) Min. vanntrykk 2 Maks. vanntrykk 6 Tankvolum (l) Fremkaller, fiks 5 hver Temperaturområde Omgivelsebetingelser for apparater i bruk +10 til +28 C Optimal bildekvalitet til maks. +28 C Oppbevaring og transport -10 til +60 C Luftfuktighet Apparat i bruk maks. 80 % Oppbevaring og transport maks. 95 % Mål D=51 cm, B=42 cm, H=44 cm Vekt (kg) 25 Kapslingsklasse IP20 Beskyttelsesklasse I Overspenningskategori II Konformitetserklæring CE-merking 2011/04/ /31 7

8 6. Funksjonsprinsipp XR 24 NDT Posisjon for ventemodus 2 A D F W a a Filminnløp 2 Startklaff 3 Rullepakke, filminnløp 4 Drivaksel 5 Rullepakke fremkaller/fiks (E/F) 6 Rullepakke vann 7 Vanntilførsel 8 Rullepakke tørker 9 Sikkerhetsbryter tørker 10 Varmelegeme tørker 11 Ventilator 12 Drivmotor 12a Omdreiningsteller 13 Nivåmålere for vann 14 Sirkulasjonspumpe (for E og F) 15 Vannventil 16 Gjennomstrømningsvarmer 17 PTC-føler 18 Overløpsrør F med avløpspropp 19 Løftestang 19a Fotocelle løftekar 20 Løftemotor 21 Overløpsrør E med avløpspropp 22 Hevekar D Fremkallerbad F Fikserbad W Vannbad A Nettbryter på displayet / /04/13

9 7. Funksjonsbeskrivelse XR 24 NDT Etter trykk på nettbryteren (minst 2 s) tennes displayet. Oppvarmingsfasen for fremkaller- og fikserbad begynner. Ventetiden til den korrekte temperaturen er nådd, angis i displayet: "VENTETID.. MIN" (displayet blinker). Apparatet kan ikke startes i oppvarmingsfasen. Badsirkulasjonen kjører samtidig med badoppvarmingen. Sirkulasjonspumpen (14) pumper kjemikaliene fra fremkaller- og fiksertankene (tankvolum 5 liter hver) opp i hevekaret (22). Når den innstilte temperaturen nås, vises "APPARAT KLART", dvs. apparatet er "driftsklart" Hvis den innstilte temperaturen synker mer enn 0,5 C, tennes gjennomstrømningsvarmeren og sirkulasjonspumpen (14) igjen. Når en film innføres, åpnes startklaffen (2) og displayet blinker: "APPARATET OPPTATT" Samtidig gis det signal til hevekaret (22) at det skal senkes, og på samme tid åpnes vannventilen (15), tørkeren (10), drivmotoren (12) og sirkulasjonspumpen (14) (for sirkulasjon av fremkaller- og fikserbadene) startes. Gjennomløpstiden styres av en omdreiningsteller (12a). Heving eller senking av hevekaret styres av omdreiningstallet på skiven (drevet via løftemotoren [20]) og en infrarød fotocelle (19a). Med nedsenket hevekar (22) transporteres filmen mellom rullene igjennom fremkaller- og fikserbadene, samt vannbadet og tørrerseksjonen (8) i løpet av den innstilte tiden. Under fremmkallingen tilføres det vann gjennom vanntilførselen (7) til vannseksjonen. Vannet tappes ut igjen gjennom avløpet. Det er en kontinuerlig vannstrøming på ca. 2 l/min., ved 2 bar vanntrykk. Hvis vannavløpet er tilstoppet, avgis det ved hjelp av nivåføleren (13) en signaltone, vannventilen (15) lukkes og vanntilførselen avbrytes. Når filmen er trukket inn, lukkes startklaffen (2). Så snart lampen "APPARAT OPPTATT" slokner på displayet, kan det igjen innføres en film, henholdsvis seks intraorale filmer etter hverandre. 2011/04/ /31 Hvis det ikke innføres flere filmer i apparatet etter filgjennomløpsprosessen (signaliseres akustisk), kjører hevekaret (22) opp (posisjon for ventemodus) "APPARAT KLART". Drivmotoren (12), vannventilen (15) og tørkevarmen (10) kobles ut. I posisjonen for ventemodus er fremkaller/fikser rullepakken (5) fullstendig nedsenket i kjemikaliene. Dermed forhindres avleiringer på rullene i størst mulig grad. 7.1 Plassering av skriverne 23 A Betjeningsdel 23 B Styredel 23 C Sterkstrømdel 23 A 23 B 23 C 9

10 Montering 8. Oppstilling Oppstillingsrom Fremkallerapparatet XR 24 NDT må kun oppstilles i tørre og godt ventilerte rom. Romtemperaturen må ikke komme under +10 C om vinteren og må ikke overstige +28 C om sommeren. Fremkalleren skal aldri stå i direkte sollys! Fare for overoppheting av kjemikaliene eller forbelysning av filmene Oppstillingsrommet må være utstyrt med vannkran (27) R3/4" med rørlufting, vannavløp (28) med ventilert kunststoff-vannlås og en jordet stikkontakt (26). Det anbefales å ha en håndvask i nærheten av apparatet. Vannkranen (27) og stikkontakten (26) må være lett tilgjengelig for personalet Vi anbefaler å stille XR 24 NDT opp i et mørkerom. Feilfunksjon Bærbare sende-/mottakerapparater (nominell ytelse på 2 W og høyere) må ikke brukes nærmere enn en avstand på 2 m fra fremkallerapparatet XR 24 NDT / /04/13

11 8.2 Oppstillingsmuligheter Fremkallerapparatet skal plasseres på en vannrett, stabil og jevn bordplate i arbeidshøyde. For at slangene skal kunne føres ned gjennom bordplaten skal det være et hull på ca. 7 x 10 cm. Vær oppmerksom på ytterligere plasskrav til servicearbeid og tilstrekkelig ventilasjon for apparatet: Bak, minst 10 cm, på begge sider av apparatet ca. 50 cm fri plass. 4 D 8.3 Oppstilling Kunststoffbånd fra kartongesken fjernes og esken løftes oppad. Ta ut alle smådeler. Ta fatt i apparatets sider og løft det på plass. Apparatet plasseres i nærheten av vann- og 29 avløpstilslutning, samt stikkontakt med jord (maks. avstand 1,5 m). Apparatet stilles opp med en ørliten helling på ca. 0,3 mot fikserbadet (bilde 5). Apparatets ben (29) stilles inn med medfølgende nøkkel (30) /04/ /31 11

12 Installasjon 9.1 Vanntilslutning Kontroller om det kommer klart og rent vann ut av vannkranen (27). Ved nye installasjoner skal rørene ubetinget skylles grundig! Som følge av lokale variasjoner i vannkvaliteten er det nødvendig å montere et vannfilter (32) mellom vannkranen (27) og vannslangen (34). Vannfilteret (32) beskytter gjennomstrømningsbegrenseren til apparatet mot forurensning. Lukk vannkranen (27). 90 -vinkelen (33) monteres på vannkranen (27), deretter vannfilteret (32) (bemerk pilretningen) og dobbeltnippelen (31). Kontroller om silinnsatsen (34a) og begge pakningene (34b) er riktig på plass i gjengekoblingen til vannslangen (34). Koble vannslangen (34) til apparatet vanntilførsel (35) (gjengekobling med silinnsats) og til dobbeltnippelen (31). 8 34a 34b Avløpstilkobling Avløpsslangen må kun tilkobles en ventilert vannlås. Avløpsslangen (36) føres med jevnt fall mot vannlåsen: Kutt slangen til riktig lengde / /04/13

13 10 11 maks. 3 cm Fiks Når avløpsslangene monteres, skal man være oppmerksom på følgende: - Unngå en hengende avløpsslange! - Unngå flaskehalser eller reduksjoner! Enden av slangen smøres med UHU-plast. Muffen (37) skrus på slangen og gjøres fast på stussen til vannlåsen (25) med en slangeklemme (38). Avløpsslangen med slangeklemmene gjøres fast med skruer og plugger. 9.3 Tilslutning av fremkaller- og fikser-avløpsslanger Plasser oppsamlingsbeholderne på 10 l (39) for fremkaller (sort merking av maks. nivå) og fiks (rød merking av maks. nivå) lett synlig og stabilt under fremkallerapparatet. Før slangene (40) med jevnt fall. Kutt slangene til riktig lengde. Slangen for fremkaller (sort merking) føres inn i det sorte dekslet (41). Skru dekslet (41) på oppsamlingsbeholderen (39) for fremkallervæske. Fest slangen for fiks (rød markering) på samme måte på oppsamlingsbeholderen for fikservæske. Oppsamlingsbeholderne skal tømmes når merkingen for topp nivå (43) er nådd - overflytsfare! Ved deponering av fremkallerog fikservæske skal du følge gjeldende lovgivning! I Norge, som i mange andre land, må røntgenkjemikalier deponeres som spesialavfall /04/ /31 13

14 Før apparatet tas i bruk 10.1 Gjør apparatet rent Ta av dekslet. Ta fylledekslet fra fremkaller- og fikserbadet av. Åpne de grønne låsemekanismene (44) og låsebøyler (45) Sving tørkepakken (8) bakover. Ta ut rullepakken for vann (6) og fremkaller/ fikser (5). Sving displayet (90) oppad Displayet kan også tas ut ved å løftes opp og legges til venstre. Ta ut rullepakken for filminnløp (3) / /04/13

15 22 Trykk tappene på sidene og hevekaret (22) tas ut. Gjør rent rullepakken, hevekaret og tankene med en fuktig svamp. "Påfylling av kjemikalier" og "Montering av rullepakken" se kapitlet BRUK Elektrisk tilslutning Apparatet er fremstilt for en nettspenning på 230 V (se merkeskiltet). Før apparatet kobles til, skal det ubetinget kontrolleres om nødvendig nettspenning er tilstede, da apparatet ellers kan ta skade. Bruk den medfølgende nettledningen fra Dürr. Apparatet må kun brukes tilkoblet nettet, i korrekt lukket tilstand, med monterte sidedeksler og toppdeksel. Sett nettpluggen (61) inn i apparatet og stikkontakten /04/ /31 15

16 12. Koblingsskjema 12.1 Ledeplate betjeningsdel 12.2 Ledeplate styring (se også pos. 23 C under pkt. 7) 23 B U1 Fotocelle deksel U2 Fotocelle deksel U3 Fotocelle hevekar U4 Fotocelle klaff for filminnløp R1 Temperaturmåler "badtemperatur" X5 Nivåmåler "vann" M1 Omdreiningsteller A / /04/13

17 12.3 Ledeplate sterkstrømdel 230 V (se også pos. 23 C under pkt. 7) 23 C M1 Valsemotor M2 Ventilator M3 Sirkulasjonspumpe M4 Motor hevekar R1 Badoppvarming R2 Varmeelement tørking Y1 Vannventil X1/X2 Apparatstøpsel X3 Regenereringsapparat /04/ /31 17

18 13. Igangsetting Fremkallerapparatet XR 24 NDT har tre innstillingsmuligheter for gjennomløpstid, og er innstilt fra fabrikken på følgende verdier: 10:00 min. - Program REG. GRAIN 8:00 min - Program MID. GRAIN 5:30 min - Program FINE GRAIN Bemerk at røntgenfilm som er blitt lynfremkalt ikke kan arkiveres etterpå. Ved bruk av filmtyper som krever annen gjennomløpstid og tørkeeffekt, kan verdiene tilpasses filmens krav. - Fremkaller- / fikserbadtemperatur 28 C - Tørkeeffekt 30% Filmene skal komme tørre ut av apparatet. Tørkeeffekten skal stilles inn i henhold til filmtype. Programoversikt, se kapittel Bruk Apparatet må kun brukes tilkoblet nettet, i korrekt lukket tilstand, med monterte sidedeksler og toppdeksel. Hver gang apparatet skrus på med nettbryteren, startes det i programmet "REG. GRAIN", dvs. etter at apparatet er skrudd av, stilles det automatisk tilbake til "REG. GRAIN" Betjeningsguiden på displayet til brukeren vises i kapitlet "BRUK", pkt. 15. Et komplett skjema over servicefunksjonene vises i Vedlikehold, pkt Før første fremkalling må løftekaret i fremkaller- og fikserbadet fylles opp til overflyt, ellers kan det oppstå mangelfull filmfremkalling. Ved påfylling av kjemikalier må du alltid bruke kaldt vann. Fremkallerapparatet må aldri skrus på uten at rullepakkene er montert! Uten rullepakkene kan fremkaller- og fikservæskene sprøytes loddrett opp av fremkallerapparatet. Kjemikaliene irriterer øyne og hud, og det er fare for alvorlige øyenskader. Uten fremkaller- og fikserrullepakkene er det ikke mulig å føre kjemikaliene inn i tankene. Det kan medføre kjemikalieblanding. Fremkallerapparatet skal aldri kjøres uten væsker (kjemikalier, vann). Dette kan medføre at varmereguleringen faller ut / /04/13

19 13.1 Innstillinger/servicefunksjoner for teknikeren Åpne vannkranen. Kontroller apparat og tilslutninger for tetthet. Start servicefunksjonen + trykkes samtidig (minst 4 s), apparatet er nå i servicefunksjon. Slik velger du servicefunksjonen Med kanppene og velges servicefunksjonen. Slik endrer du innstillinger Med eller endrer du parameterverdier Med 1 s, bekreftes ny verdi. *1 Innstilt språk, frekvens eller verdi vises først når apparatet igjen skrus på *2 Grunninnstillinger fra fabrikk Avslutt servicefunksjonen Skru apparatet av med nettbryteren (trykk i minst 2 s) Parametre som f. eks. språk, nettfrekvens, etc. innstilles på displayet: V 1.0 DEUTSCH? ENGLISH? FRANCAIS? VelgbareSpråk Hz? 60 Hz? 1 Verdier endres med og i 5 og 5 % trinn, bekreftes med PROGRAM REG.GRAIN? PROSESS 10:00 TORKER 30% 2 PROGRAM MID.GRAIN? PROSESS 8:00 TORKER 30% 2 PROGRAM FINE GRAIN? PROSESS 5:30 TORKER 30% 2 PARAMETER? [ENTER]=FORTS Videre, se Prosesskjema servicemodus 2011/04/ /31 19

20 Kontroller av fremkallertemperatur De følgende fremgangsmåter gjelder bare f. eks. for Tyskland. I andre land skal du følge landsspesifikke bestemmelser! Skru på apparatet og avvent oppvarmingsfasen til fremkallerbadet, se også pkt Om morgenen eller før bruk" Skru av apparatet for å kontrollere fremkallertemperaturen. Trekk nettstøpslet ut av kontakten. Lukk vannkranen. Ta av dekslet. Mål fremkallertemperaturen (forrest til venstre i ca. 20 cm dybde). Fremkallertemperaturen skal være på +28 C +/- 0,5 C. Dekslet settes på, nettstøpslet settes i stikkontakten, vannkranen åpnes og apparatet skrus på / /04/13

21 Transport Før fremkallerapparatet transporteres, skal du være oppmerksom på følgende punkter: Transporter alltid fremkallerapparatet bare med tomme tanker. Skru av apparatet ved å trykke på nettbryteren. Lukk vannkranen (27). Trekk nettstikket ut av stikkontakten og av apparatet. Skru av vannslangen (31) fra apparatet og vannkranen (27). Tøm kjemikaliene i oppsamlingsbeholderne (39) over i respektiv samlebeholder (63). Kjemikaliene i tankene tømmes ned i oppsamlingsbeholderne (39), se pkt Gjør apparatet rent, se pkt Ta avløpsslangene av Fjern avløpsslangen (35). Løsne slangen fra oppsamlingsbeholderen (39) for fremkaller og fiks. Pass på at det ikke kommer en dråpe kjemikalier ut Beskyttelse mot skader Beskytt fremkallerapparatet mot mekaniske belastninger og skader. Vær sikker på at apparatet ikke kan bevege seg ukontrollert under transporten. Instruer transportpersonalet /04/ /31 21

22 Bruk Nettbryter Bekreftelsesknapp, "Bla i meny" Programoversikt Programmene FINE GRAIN, MID. GRAIN og REG. GRAIN er fra fabrikken innstilt på bestemte verdier (listet nedenfor). De kan også tilpasses individuelt av tekniker. REG. GRAIN - Prosesstid: t=10 min - Badtemperatur: T=28 C - Tørkeeffekt: 30 % MID. GRAIN - Prosesstid: t=8 min - Badtemperatur: T=28 C - Tørkeeffekt: 30 % FINE GRAIN - Prosesstid: t=5 min - Badtemperatur: T=28 C - Tørkeeffekt: 30 % Filmene skal komme tørre ut av apparatet. Tørkeeffekten skal stilles inn i henhold til filmtype. Hver gang apparatet skrus på med nettbryteren, startes det i programmet "MID. GRAIN", dvs. etter at apparatet er skrudd av, stilles det automatisk tilbake til "MID. GRAIN" Service- / feilmeldinger Se pkt Feilmeldinger på displayet med akustisk signal SERVICEINTERVALL NÅDD! Bare når aktivert av tekniker! FØR ÅPNING TREKK UT STØPSELET FEIL - VANN LAVT! FEIL - VANN HØYT! 15. Betjening Før apparatet tas i bruk, legg merke til de følgende punktene: Fremkallerapparatet må aldri skrus på uten at rullepakkene er montert! Uten rullepakkene kan fremkaller- og fikservæskene sprøytes loddrett opp av fremkallerapparatet. Kjemikaliene irriterer øyne og hud, og det er fare for alvorlige øyenskader. Uten fremkaller- og fikserrullepakkene er det ikke mulig å føre kjemikaliene inn i tankene. Det kan medføre kjemikalieblanding. Fremkallerapparatet skal aldri kjøres uten væsker (kjemikalier, vann). Dette kan medføre at varmereguleringen faller ut. Apparatet skal skrus på og av daglig for å garantere en ensartet bildekvalitet. Vær også oppmerksom på at apparatets omgivelsestemperatur ikke må overstige fremkallerbadets temperatur! Ventemodus Når filmen er kommet helt ut av apparatet går det i ventemodus. I ventemodus er apparatet bruksklart og venter på at det skal innføres film i apparatet. Kontroller at det valgte programmet svarer til filmen! FEIL VALSEDREV / /04/13

23 15.1 Om morgenen eller før bruk Åpne vannkranen. Skru på apparatet: Nettbryteren trykkes i ca. 2 s til signaltonen lyder. >> DURR NDT<< T XR 24 NDT V.. T OPPVARMINGSFASE VENTETID.. MIN 1 Lysindikatorlampene på displayet tennes. Hevekaret kjører automatisk i respektiv posisjon, ca. 30 sek. 2 Apparatet er i oppvarmingsfase til den riktige temperaturen nås i fremkallerbadet. Oppvarmingstid: 0,5 C/min. I oppvarmingsfasen blinker lampene "VENTETID.. MIN" t <MID. GRAIN> 8:00 APPARATET KLART <MID. GRAIN> 8:00 APPARATET OPPTATT 3 Så snart den innstilte temperaturen er nådd, lyser indikatorlampene på displayet. Apparatet er driftsklart. Film kan føres inn. Programmet MID. GRAIN er valgt. Hvis du ønsker et annet program, bytt til program REG. GRAIN eller FINE GRAIN med tast. 4 Kjør igjennom to rengjøringsfilmer daglig før bruk. 5 Etter at det er ført film inn i apparatet, blinker indikatorlampen: "APPARAT OPPTATT". Så snart indikatorlampen sloknes, kan neste film føres inn i apparatet. To filmer kan føres inn ved siden av hverandre mellom markeringene, se også bilde 25. <MID. GRAIN> 8:00 RESTTID..MIN 6 Programmets resttid, den tiden filmen tar i apparatet før den kommer ut, vises (automatisk nedtelling). Når filmen kommer ut, høres et akustisk signal. <MID. GRAIN> 8:00 APPARATET OPPTATT 7 Innføres det ikke flere filmer, går hevekaret til posisjonen for "ventemodus". t <MID. GRAIN> 8:00 APPARATET KLART Endre program: Se neste side t 8 Apparatet står i "ventemodus". På displayet vises: "APPARATET KLART" Ikke fremkalte filmer må ikke legges på apparatet, da lysindikatorlampene i displayet kan gi feilbelysninger. 2011/04/ /31 23

24 Endre program REG.GRAIN 10:00 MASKIN LEDIG PROSESS 10:00 BAD-TEMP C TØRKER 30% [ENTER]=SLUTT [ENTER]=SLUTT [ENTER]=SLUTT MID.GRAIN 8:00 MASKIN LEDIG PROSESS 8:00 [ENTER]=SLUTT BAD-TEMP C [ENTER]=SLUTT TØRKER 30% [ENTER]=SLUTT FINE GRAIN 5:30 MASKIN LEDIG PROSESS 5:30 [ENTER]=SLUTT BAD-TEMP C [ENTER]=SLUTT TØRKER 30% [ENTER]=SLUTT Ved feilmeldinger, se pkt "Feilmeldinger på displayet" 2 Filmene kan føres inn ved siden av hverandre. Pass på at markeringspunketet føres inn til slutt i fremkallerapparatet. For å hurtig kunne få et kontrollbilde, bytt til programmet "FINE GRAIN" (kort prosesstid: 5:30 min) Om kvelden eller etter endt bruk Skru apparatet av med nettbryteren. Lukk vannkranen Driftsavbrudd på mer enn én uke: Tøm kjemikaliene av. Gjør tanker og rullepakker rene og la dem tørke, se Filmanbefaling Badtemperatur: 28 C Tørkeeffekt: 30 % Produsent Filmtype Prosesstid Agfa Structurix D2, D3 film 8 Agfa Structurix D3SC film 8 Agfa Structurix D4-D8 film 8 Kodak INDUSTREX AA400 film 10 Kodak INDUSTREX DR50 film 10 Kodak INDUSTREX High Speed 10 HS800 film Kodak INDUSTREX M100 film 10 Kodak INDUSTREX MX125 film 10 Kodak INDUSTREX T200 film 10 Fujifilm FUJI IX-25, FUJI IX-50 8 Fujifilm FUJI IX-80, FUJI IX Fujifilm FUJI IX / /04/13

25 16. Vedlikehold Hver 2. måned Skift kjemikalier, gjør tanker og rullepakker rene, fyll på kjemikalier, se pkt Kontroller lystetthet i mørkerommet! Bytt kjemikalier Tøm kjemikalier Skru av apparatet ved å trykke på nettbryteren. Trekk nettstikket (61) ut av stikkontakten. Ta dekslet (60) av. Kontroller om oppsamlingsbeholderen (39) er tom, eventuelt tøm den i samlebeholderen (63). Det er viktig at oppsamlingsbeholderen er tom, da det ellers er risiko for overflyt når kjemikaliene tappes av tankene. Flytedekslet fra fremkaller- og fikserbadet tas av og legges til side. Først tas de små avløpsproppene i hevekaret ut, deretter de store i tankene. Tøm oppsamlingsbeholderne. Skru dekslet av oppsamlingsbeholderen. Enden av slangen legges i en nøytral beholder. Det forhindres dermed at det under rengjøringen av apparatet kommer vann ned i oppsamlingsbeholderne. 2011/04/ /31 25

26 Rengjøringen og kjemikalieansatsen til fremkallerapparatet refererer til bruk av Dürr XR 24 NDT kjemi. Ved bruk av andre kjemiske produkter, skal du følge produsentangivelsene! Rengjøring av tanker og rullepakker Åpne de grønne låsemekanismene (44) og låsebøyler (45). Sving tørkepakken (8) bakover. Sving displayet oppad Ta ut vann- (6) og filminnløpspakken (3). Løft fremkaller- og fikserpakken (5) opp, tipp sidelengs slik at kjemikaliene kan dryppe av Legg rullepakken i vasken og spray inn med "sprayrengjøringsmiddel" som skal virke i ca. 10 minutter / /04/13

27 Ù Ù Trykk tappene på sidene og hevekaret (22) tas ut. Hevekaret (22) rengjøres grundig under rennende varmt vann (min. 40 C). Skyll grundig av rullepakken under rennende varmt vann. Skru de store avløpspluggene (18, 21) i tankene. Først fylles fiksertanken med vann, bilde 33. Fyll fremkallertanken på med vann. Sett fremkaller- og fikserpakken inn. Fremkallerapparatet må aldri skrus på uten at rullepakken fremkaller/ fikser er montert. Uten rullepakken fremkaller/fikser sprøyter vannet loddrett opp, ut av appararet, da vannet ikke føres inn i tankene. Det kan medføre øyenskader! De grønne låsemekanismene og låsebøylene lukkes. Displayet svinges tilbake. Sett dekslet (60) på. Stikk nettstøpslet (61) inn. Ved å trykke nettbryteren skrur du apparatet på. Apparatet startes, før inn en rengjøringsfilm i filminnløpet (1) til startklaffen aktiveres. La filmen ligge i ca. 4 min. i denne posisjonen. La apparatet kjøre i ca. 8 min. (slik rengjøres slanger og sirkulasjonspumpen automatisk). Etter ca. 8 min. skrur du apparatet av via nettbryteren og trekker ut nettstikket (61). Ta dekslet (60) av. Sving displayet oppad. Åpne de grønne låsemekanismene og låsebøylene. Løft fremkaller- og fikserpakken opp, la den dryppe av og ta den ut. Sku ut de store avløpsproppene for fremkaller (21) og fiks (18) ut av tankene /04/ /31 27

28 Påfylling av kjemikalier Skru inn de store avløpsproppene for fiks (18) og fremkaller (21) i tankene. Fremkaller- og fikserslangene settes igjen på oppsamlingsbeholderne. Skilleveggen (52) mellom fremkaller- og fiksertanken settes inn. Kjemikaliene er helsefarlige, henholdsvis irriterende. Irriterer øyne og hud. Fare for alvorlige øyenskader. Irreversible skader er mulig. Når kjemikaliene fylles på, skal det bæres beskyttelseshansker og beskyttelsesbriller. Ved øyenkontakt skal øynene straks skylles grundig med vann og lege skal oppsøkes. Når påfyllingen er ferdig, rengjøres hendene under rennende vann. Se også databladene på Internettet: eller bestill dem direkte hos Dürr NDT Bruk av andre kjemikalier Ved bruk av andre kjemikalier skal produsentangivelsene for kjemikaliepåfyllingene følges. Fremkallerapparater som allerede drives med andre kjemikalier, kan til enhver tid gå over til Dürr XR 24 NDT kjemi. Du skal bare passe på å gjøre tankene meget godt rene før du bytter kjemikalier (etter angivelsene til produsenten av de andre kjemikaliene). Bruk av Dürr XR 24 NDT kjemi Dürr NDT bruker naturlige bestanddeler for fremkaller- og fikserkjemikalier. Stoffer som hydrochinon eller aldehyd er blitt unngått. Dette reduserer apparatforurensningen og dermed rengjøringskostnadene. Blandingsforhold 1,5 l konsentrat gir, blandet med vann, 5 l bruksløsning 6 l konsentrat gir, blandet med vann, 20 l bruksløsning 1,5 liter påfylling av kjemikalier i tanken til fremkallerapparatet 1. Fylling av fiksertanken (F) (bilde 36) Hell 1,5 liter flaske (fikserkonsentrat) forsiktig oppi (unngå sprut på grunn av kjemikaliebladning), og fyll opp til øvre markering (54) med kaldt vann / /04/13

29 D F Fylling av fremkallertanken (D) (bilde 37) Hell 1,5 liter flaske (fremkallerkonsentrat) forsiktig oppi (unngå sprut), og fyll opp til øvre markering (54) med kaldt vann. 6 liter påfylling av kjemikalier i 20 liter beholder Det er nødvendig med to tomme, rene beholdere med kapasitet på 20 liter: for fiks og fremkaller. Tøm 6 liter fikserkonsentrat (F) i beholderen, og fyll opp med vann til 20 liter. Tøm 6 liter fremkallerkonsentrat (D) i beholderen, og fyll opp med vann til 20 liter. 38 På begge beholderne skrur du på dekslet og blander innholdet. 1. Fylling av fiksertanken (F) (bilde 40) Ved hjelp av en ekstra beholder med helleåpning (56) heller du fikserpåfyllingen forsiktig i fiksertanken til apparatet helt til øverste markering (54) (unngå sprut på grunn av kjemikalieblanding). 2. Fylling av fremkallertanken (D) (bilde 41) Med beholderen (56) heller du forsiktig fremkallervæsken i fremkallertanken til apparatet opp til øvre markering (54) (unngå sprut). 39 D F 56 Resterende kjemikalievæske i 20 liter beholderne oppbevarer du til neste fylling på et mørkt sted. Tomme beholdere og omfyllingsbeholdere skal spyles med vann og oppbevares til neste påfylling /04/ /31 29

30 Ta ut skilleveggen. Sett hevekaret (22) inn. Skru inn de små pluggene i hevekaret Montering av rullepakken Fremkallerapparatet må aldri skrus på uten at rullepakkene er montert! Uten rullepakkene kan fremkaller- og fikservæskene sprøytes loddrett opp av fremkallerapparatet. Kjemikaliene irriterer øyne og hud, og det er fare for alvorlige øyenskader. Uten fremkaller- og fikserrullepakkene er det ikke mulig å føre kjemikaliene inn i tankene. Det er fare for å få kjemikaliene i øynene og for kjemikalieblanding Tørkepakken (8) settes på plass og svinges bakover. Rullepakkene for vann (6), fremkaller/fikser (5) og filminnløp (3) monteres i rekkefølge. Pass på at føringene griper inn i hverandre. Eventuelt dreier du på tannhjulet (58) helt til det griper riktig inn i snekkehjulet på drivakselen. Sving tørkepakken (8) fremad. Lukk de grønne låsemekanismene (44) og låsebøyler (45). Fylledekslene (59) for fremkaller- og fikserbadet legges på plass. Sving henholdsvis sett displayet tilbake på plass. Sett dekslet (60) på. Vær oppmerksom på at dekselunderkanten griper fullstendig inn i kabinettføringen. Sett nettstøpslet inn i kontakten / /04/13

31 2011/04/ /31 31

32 Feilsøking 17. Tips til brukeren Hvis ikke feilen kan utbedres ved hjelp av denne feilsøkingslisten, kan du ringe til kundeservice for teknisk støtte. Feil 1. Helt ute av drift Mulige årsaker Nettkabel ikke satt riktig inn Dekslet ikke riktig montert Nettbryteren er trykket ned i for kort tid Utbedring Sett nettkabelen inn på baksiden av apparatet og i stikkontakten. Sett dekslet korrekt på. Trykk nettbryteren ned i min. 2 s 2. For lyse filmer Fremkallervæsken er oppbrukt. Filmbelysningstiden på fremkallerapparatet er for kort. Fremkallerbadtemperaturen for lav Bytt kjemikaliene (s. pkt. 16.1) Kontroller regenereringsmengde. Still inn riktig belysningstid (om mulig). La en tekniker kontrollere og eventuelt stille inn. 3. For mørke filmer Filmbelysningstiden på Still inn riktig belysningstid (om mulig). fremkallerapparatet er for lang. La en tekniker kontrollere og eventuelt stille inn. 4. Gul-grønn hinne på filmen. Fremkallerbadtemperaturen for høy Filmen er ikke ferdig fiksert. Kontroller om fikserbadet er i orden: D4- film skal være ca. 56 s i fikserbadet. Blir filmen transparent, er fikserbadet i orden. Opprettholdes hinnen, bytt kjemikaliene (se fra pkt. 16.1) Filmen fremkalles i programmet FINE GRAINE (med prosesstid 5:30). Velg program med lengre prosesstid. Vær oppmerksom på filmgjennomløpstid. 5. Mørk gul-grønn hinne på filmen. 6. Gul-brun hinne på filmen. Lys i mørkerommet, f. eks. gjennom nøkkelhullet. Mørkeromslyset er feil montert eller feil lysretning. Kjemikaliene er oppbrukt. Kontroller mørkerommet for lystetthet, evt. tett. Lampen skal bare gi indirekte lys. Fyll på nye kjemikalier. 7. Striper på filmen Kjemikalieblanding Fyll fremkallerbadet på nytt / /04/13

33 Feil 8. Forsterket grunnhinne på filmen. Mulig årsak Filmen er for gammel. Filmen er feil oppbevart. Fremkallerbadet er for varmt fordi romtemperaturen for høy. Utbedring Kontroller forfallsdato. Følg oppbevaringsbetingelsene, utløpsdato, produsentangivelsene på emballasjen.. Ved spredt stråling kan det oppstå forbelysning av filmer. Eventuelt kan en skillevegg med blyskjerming monteres mellom strålekilde og film. Senk romtemperaturen Feilmeldinger på displayet med akustisk signal Displayvisninger ytterligere meldinger kommer... Årsak Utbedring FØR ÅPNING TREKK UT STØPSELET I starten av/eller under fremkallingsprosessen. Sikkerhetsreleet på skriveren defekt Tilkall servicetekniker for vedlikehold. Det er mulig å arbeide videre. Før apparatet åpnes, skal nettstikket trekkes ut! SERVICEINTERVALL NÅDD! Etter at apparatet er skrudd på Serviceintervallet er nådd. Tilkall servicetekniker for vedlikehold. Det er mulig å arbeide videre. FEIL - VANN LAVT! Etter innføring av en film med ca. 35 s forsinkelse Vanntilførselen for vannbadet er avbrutt. Kontroller om vannkranen er åpnet og/eller tilførselsslangen er tilkoblet. FEIL - VANN HØYT! I starten av/eller under fremkallingsprosessen. - Vannavløpet tilstoppet, dårlig montert eller ikke utluftet. - El. brodannelser i nivåmålerne pga. forkalking. Fjern tilstopningen eller kontroller om vannavløpet er korrekt montert (vannlås). Det er først mulig å arbeide videre etter utbedring av feilen. FEIL VALSEDREV I starten av/eller under fremkallingsprosessen. Omdreiningstallsignalet Tilkall servicetekniker for avbrutt, evt. defekt kabel vedlikehold. eller støpsel. Feil i fremkallingen: Filmen transporteres med den korteste prosesstiden (5:30min).! Ikke tilstrekkelig fiksert! 2011/04/ /31 33

34 18. Tips til tekniker Se også pkt. 19 Tips til feilsøking Feil 1. Helt ute av drift 2. Ingen vanntilførsel Mulige årsaker Hussikringen defekt Sikringen til apparatet defekt Vannventilen tilstoppet eller defekt Vanntilførsel tilstoppet Nivåmålerne for vann er forkalkede (elektr. brodannelse). Utbedring Kontroller evt. bytt sikringen ut. Kontroller evt. bytt sikringen ut (se pkt. 19.8) Kontroller evt. bytt vannventilen ut (se pkt ) Gjør vannfilteret henholdsvis silinnsatsen i vannslangen ren. Gjør nivåmålerne rene (se pkt ) 3. Fremkallertemperatur Gjennomstrømingsvarmer ikke korrekt defekt Luft i systemet, sirkulasjonspumpen ikke luftet (er apparatet fylt med vann eller kjemikalier med en temperatur på ca. 20 C, starter apparatet opp uten oppvarming). 4. For lyse filmer 5. For mørke filmer 6. Gul-grønn hinne på filmen. Fremkallertemperaturen for lav Fremkallertemperatur for høy eller gjennomstrømningsvarmer defekt Ingen kjemikalier i fremkaller/ fikserrullepakken (væskestanden for lav) Ingen sirkulasjon av kjemikaliene Bytt gjennomstrømningsvarmeren og PTC-føleren ut (se pkt. 19.9) Luft ut sirkulasjonspumpen ved å starte apparatet flere ganger etter hverandre. Nettbryter PÅ/AV. Kontroller evt. bytt gjennomstrømningsvarmeren og/eller PTCføler (se pkt. 19.9) Mål temperatur og tast den inn i servicemenyen "Kalibrering?". Kontroller evt. bytt gjennomstrømningsvarmeren og/eller PTCføler (se pkt. 19.9) Mål temperatur og tast den inn i servicemenyen "Kalibrering?". Kontroller evt. bytt tetningslisten og rullepakken ut. Kontroller sirkulasjonspumpen, eventuelt luft i slangen. 7. Gul-brun hinne på filmen. Filmen er ikke skylt. Nivåmåleren i vannbadet har skrudd vannventilen av - kontroller vannavløpet, evt. gjør rent og monter korrekt (s.9.2) Ytterligere muligheter, se ovenfor, utbedring under 2. "Ingen vanntilførsel". 8. Filmen ikke helt tørr Tørkeeffekten er ikke riktig innstilt. Ventilator defekt Varmelegeme defekt Still tørkeeffekten inn på ny. Bytt ut ventilatoren. Bytt temperatursikringen. Feilmeldinger på displayet med akustisk signal se pkt / /04/13

35 Tips for feilsøking 19.1 Før arbeidet påbegynnes Skru apparatet av med nettbryteren. Trekk nettstikket (61) ut. Ta dekslet (60) av. Fjern nødvendige deksler for gjennomføring av arbeidet Fjerning av frontdekslet Sving displayet oppad. Åpne de grønne låsemekanismene (44) på filminnløpspakken (3). Ta ut filminnløpspakken (3). Skru ut to grå låseskruer (68) i det fremste dekslet (56). Skru ut de tre stjerneskruene (57) og ta det fremre dekslet (56) av Fjerning av det bakre dekslet Åpne de grønne låsemekanismene (44) og låsebøyler (45) fra tørkepakken (8). Tørkepakken (8) svinges bakover og tas ut. Skru ut de tre stjerneskruene (3) og ta det bakre dekslet (67) av Fjerning av sidedekslene Fjern fremre (56) og bakre deksel (67), ta sidedekslene (55) ut ved å løfte dem opp Når arbeidet er ferdig Monter dekslene på riktig måte igjen. Kjør aldri apparatet uten korrekt plasserte og tilskrudde deksler! Apparatet står under spenning. Det er fare for elektrisk støt. Dekslet (60) monteres, nettstikket settes i /04/ /31 35

36 A V 1.0 FRANCAIS? Ve lgbares pråk... 1 Start servicefunksjonen PROGRAMM REG.GRAIN? 19.6 Skjema for servicefunksjon PROGRAMM MID.GRAIN? ENGLISH? PROGRAMM FINE GRAIN? PARAMETER? [ENTER]=FOR TS TORKER 30% PROSESS 10:00 REGENERERING? REGEN. AV REGEN. ZEIT 56s REG.LÄNGE 100cm BAD-TEMP. 28,0 C [ENTER]=SLUTT BAD-TEMP. 28,0 C DEUTSCH? Skru apparatet av med nettbryteren (trykk i minst 2 s) DRIFTSTI D 0000H FILMLENGDE 0000,0m 50 Hz? + trykkes samtidig (minst 4 s). Apparatet er nå i servicedrift. 60 Hz? TORKER 30% PROSESS 8:00 TORKER 30% PROSESS 5:30 Slik velger du servicefunksjonen Med kanppene og velges servicefunksjonen. Slik endrer du innstillingene Endre parameterverdiene med eller Bekreft nye verdier med 1 s. *1 Innstilt språk, frekvens eller verdier vises først når apparatet igjen skrus på *2 Grunninnstillinger fra fabrikk Avslutt servicefunksjonen Skru apparatet av med nettbryteren (trykk i minst 2 s) / /04/13

37 TILBAKE TILBAKE INNGANGER? FOT OCELLE LOFTEKAR PA /AV FOT OCELLE FILMKLAFF PA /AV VANN HOYT PA /AV A VEDLIKEHOLD? KALIBRERING? ENKEL TEST? [ENTER=OK] SER VICE AV 1 VALSEDRIFT AV [ENTER]=FOR TS. [ENTER]=FOR TS. VANNVENTIL? [ENTER]=FOR TS. REG.PUMPER AV! [ENTER]=FOR TS. VALSEDRIFT PA BADV ARME PA [ENTER]=FOR TS. [ENTER]=FOR TS. KAR OPPE! VENTILA TO R PA [ENTER]=FOR TS. [ENTER]=FOR TS. [ENTER]=FOR TS. [ENTER]=FOR TS. SER VICE PA FAKT 0490H SER VICE RESET VALSEDRIFT? BADV ARME? VANNVENTI L AV BADV ARME AV VANNVENTI L PA LOFTEKAR? VENTILA TOR? KAR NEDE! VENTILA TO R A V [ENTER]=FOR TS. [ENTER]=FOR TS. VANN LAVT PA /AV MALEVERDI 28.0 C [ENTER=OK] START MANUEL START MANUEL AV REGEN.PUMPE? REG.PUMPER PA! M SIRK.PUMPE? SIRK.PUMPE AV [ENTER]=FOR TS. SIRK.PUMPE PA [ENTER]=FOR TS. TORKER? 0500H START MANUEL ON TORKER AV [ENTER]=FOR TS. TORKER PA [ENTER]=FOR TS. 2011/04/ /31 37

38 Utskifting av display Pluggen til displaykabelen (92) fra skriver (86) trekkes ut og gjennom åpningen (91) Ta displayet (90) av ved å løfte det opp. Monter nytt display i omvendt rekkefølge Kontroll av apparatsikringen På apparatets bakside åpnes klaffen (64) ved å trykke den lett ned med en skrutrekker. Trykk fjærene sammen og trekk sikringsholderen (65) ut. Kontroller evt. bytt sikringen ut om nødvendig. Best.nr. se ill. 4.1 spesialtilbehør / /04/13

39 Utskiftning av gjennomstrømningsvarmer med PTC-føler Fjern alle dekslene. Tapp av kjemikaliene (se pkt ) Trekk støpslet (93, bilde 43) til skriveren (86) ut. Skruen i holderen til sirkulasjonspumpen tas ut og sirkulasjonspumpen løftes ut. Begge pluggene på sirkulasjonspumpen tas av, også pluggen på gjennomstrømningsvarmeren (16). Gjennomstrømningsvarmeren tas ut av holderen og slangene trekkes av. Den nye gjennomstrømningsvarmeren monteres på riktig måte. Samtlige plugger monteres igjen på sirkulasjonspumpen og på gjennomstrømningsvarmeren. Stikk støpslet (93, bilde 43) til skriveren (86) inn igjen. Monter dekslene på riktig måte igjen Kontroll av vannventilen Når vannventilen ikke kobles inn: Start servicefunksjon (s.pkt.19.6), velg meny "Komponenttest" og deretter "VANNVENTIL". Kobles ventilen ikke inn til tross for at er spenning i den, skal hele ventilen (15) byttes ut, se pkt "Utskiftning av vannventil" Utskiftning av vannventil Kontroller først vannventilen, se pkt , og om defekt skifter du den ut. Lukk vannkranen. Fjern vannslangen forsiktig fra vanntilførselen (34) til apparatet. Trekk tilslutningskabel (80) av ventilen. Trekk forsiktig den innvendige vannslangen (79) bak ventilen ut. Stjerneskruen (81) ved siden av vanntilførselen skrus ut og hele ventilen skiftes ut. 2011/04/ /31 39

40 Rengjøring av nivåmålere for vann Lukk vannkranen. Ta av dekslet. Åpne de grønne låsemekanismene og låsebøylene. Sving tørkepakken bakover. Ta ut rullepakken for vann. Gjør nivåmålerne (82)+(83) rene så det ikke kan dannes en ledende kalkkortslutning. Kjør apparatet uten vannrullepakken for å kontrollere funksjonen. Simuler filminnmating. På displayet skal det nå vises meldingen "VANN LAVT". Lag en kortslutning mellom de to nivåmålerne (82)+(83), viser displayet nå "VANN HØYT", er målerne igjen rene. Rengjøringsprosessen er ferdig. Ved avvik, se feilsøking, pkt Utskiftning av fotocelle Hertil brukes fotocelle reservedelskit best.nr En beskrivelse om dette medfølger i reservedelskittet / /04/13

41 2011/04/ /31 41

42 / /04/13

43 2011/04/ /31 43

44 Dürr NDT GmbH & Co. KG Höpfigheimer Straße Bietigheim-Bissingen, Tyskland Tlf.: Faks:

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/30

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/30 RU 24 NDT Manual 9000-608-26/30 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.4 Forskriftsmessig

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

Oversettelse av den originale bruksanvisningen

Oversettelse av den originale bruksanvisningen 01. september 2011 Oversettelse av den originale bruksanvisningen Drikkeautomat for lam - ECO Fra programversjon 00.09 TAP5-EZ2-50_32-F3 2 Innhold 3 Innhold 1 Innledning.............................................................5

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058

Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058 Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade. no - NO M.-Nr. 09 821 270

Detaljer

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Instruksjonshefte Leica ST5020 V1.7 Norsk 08/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les brukerhåndboken nøye før du tar i bruk apparatet. VIKTIG MERKNAD

Detaljer

Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111

Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111 Bruksanvisning Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 836 150 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 021 190 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 13820 SD K 13820 SD edt/cs Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Din bruksanvisning GAGGENAU ED230610 http://no.yourpdfguides.com/dref/3544039

Din bruksanvisning GAGGENAU ED230610 http://no.yourpdfguides.com/dref/3544039 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7862

Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7862 Bruksanvisning Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7862 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 156

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6113 / KM 6112 / KM 6115 KM 6116 / KM 6117 / KM 6118 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Spyleteknikk. Oppvaskmaskiner. Installasjons- og bruksanvisning. FXLSBäko-10A. DSN: FX-12-01 Fra serienr: 86 66 10001 1. mar. 2013

Spyleteknikk. Oppvaskmaskiner. Installasjons- og bruksanvisning. FXLSBäko-10A. DSN: FX-12-01 Fra serienr: 86 66 10001 1. mar. 2013 Spyleteknikk Oppvaskmaskiner PROFI FX FX-10A FXS-10A FXSB-10A FXSTD-10A FXSTD-11A FXL-81A Installasjons- og bruksanvisning NO FX-90A FXL-10A FX-13A FXLS-10A FX-80A FXLSB-10A FXLSBäko-10A DSN: FX-12-01

Detaljer

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-N NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:08 PM INNHOLD

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-N NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:08 PM INNHOLD IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-N NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:08 PM INNHOLD BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN DØR BARNESIKRING (NOEN

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning Ultromat ULFa Gjennomløpsanlegg

Monterings- og bruksanvisning Ultromat ULFa Gjennomløpsanlegg Monterings- og bruksanvisning Ultromat ULFa Gjennomløpsanlegg A0777 Les først gjennom hele brukerveiledningen! Ikke kast den! Brukeren er ansvarlig for skader som oppstår på grunn av installasjonsfeil

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

Kjære kunde, 1) Sikkerhetsinformasjon...1. 2) Avfallsbehandling...2. 3) Driftsinstrukser...3 Betjeningspanel...3 Oppvaskmaskin-spesifikasjoner...

Kjære kunde, 1) Sikkerhetsinformasjon...1. 2) Avfallsbehandling...2. 3) Driftsinstrukser...3 Betjeningspanel...3 Oppvaskmaskin-spesifikasjoner... ADPF 1100 1) Sikkerhetsinformasjon...1 Kjære kunde, Les denne brukerinformasjonen nøye og oppbevar den for fremtidig referanse. Lever den videre til eventuelle fremtidige eiere av apparatet. Denne bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 495 320

Detaljer

Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B

Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B Infusomat Space og tilleggsutstyr Bruksanvisning Gyldig for Software 686B INNHOLD INNHOLD Innhold...2 Sammendrag/Infusomat Space...3 Pasientens sikkerhet...5 Menystruktur/Sammendrag...7 Menystruktur/Navigasjon...8

Detaljer

AirConServiceCenter ASC1000/ASC2000/ASC2000RPA/ASC3000. Klima-servicestasjon Bruksanvisning

AirConServiceCenter ASC1000/ASC2000/ASC2000RPA/ASC3000. Klima-servicestasjon Bruksanvisning ASC1000/ASC2000/ASC2000RPA/ASC3000 Klima-servicestasjon Bruksanvisning Innholdsangivelse 1 Om denne bruksanvisningen...........................5 1.1 Hotline...................................................

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer