XR 24 NDT. Manual /30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "XR 24 NDT. Manual 9000-608-25/30"

Transkript

1 XR 24 NDT Manual /30

2 / /04/13

3 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt Retningslinjer Generelle merknader Deponering av apparatet Forskriftsmessig bruk Ikke-forskriftsmessig bruk Produktbeskrivelse Bruk av tilleggsapparater 5 2. Sikkerhet Generelle sikkerhetsregler Sikkerhetsinstrukser vedrørende beskyttelse mot elektrisk strøm 5 3. Advarsler og symboler 6 4. LEVERANSEOMFANG Spesialtilbehør Forbruksmateriale 6 5. Tekniske Data 7 6. Funksjonsprinsipp XR 24 NDT 8 7. Funksjonsbeskrivelse XR 24 NDT Plassering av skriverne 9 Montering 8. Oppstilling Oppstillingsrom Oppstillingsmuligheter Oppstilling Installasjon Vanntilslutning Avløpstilkobling Tilslutning av fremkaller- og fikseravløpsslanger Før apparatet tas i bruk Gjør apparatet rent Elektrisk tilslutning Koblingsskjema Ledeplate betjeningsdel Ledeplate styring Ledeplate sterkstrømdel 230 V Igangsetting Innstillinger/servicefunksjoner for teknikeren Kontroller av fremkallertemperatur Transport Ta avløpsslangene av Beskyttelse mot skader 21 Bruk 15. Betjening Om morgenen eller før bruk Om kvelden eller etter endt bruk Driftsavbrudd Filmanbefaling Vedlikehold Bytt kjemikalier 25 Feilsøking 17. Tips til brukeren Feilmeldinger på displayet med akustisk signal Tips til tekniker Tips for feilsøking Før arbeidet påbegynnes Fjerning av frontdekslet Fjerning av det bakre dekslet Fjerning av sidedekslene Når arbeidet er ferdig Skjema for servicefunksjon Utskifting av display Kontroll av apparatsikringen Utskiftning av gjennomstrømningsvarmer med PTC-føler /04/ /31 3

4 1. Generelt Viktig informasjon 1.1 Retningslinjer Produktet er gjort til gjenstand for en samsvarsvurderingsprosedyre etter de relevante EU-direktivene, og oppfyller de grunnleggende krav i denne bestemmelsen. 1.2 Generelle merknader Monterings- og bruksanvisningen er en bestanddel av apparatet. Den skal holdes tilgjengelig for brukeren. Det er en forutsetning for forskriftsmessig bruk og korrekt betjening av apparatet at monterings- og bruksanvisningen blir fulgt, nye medarbeidere skal instrueres. Monterings- og bruksanvisningen skal gis videre til en eventuell senere eier. Maskinpasserens sikkerhet og en problemfri drift av apparatet er kun garantert hvis det brukes originale maskindeler. Dessuten er det kun tillatt å bruke det tilbehør som er angitt i monterings- og bruksanvisningen, eller som firmaet Dürr NDT har frigitt for slik bruk. Hvis det brukes annet tilbehør, kan firmaet Dürr Dental ikke gi noen garanti for sikker drift og sikre funksjoner. Alle krav på grunnlag av skader som måtte oppstå ved dette blir herved utelukket. Firmaet Dürr NDT er ansvarlig for apparatene med henblikk på sikkerhet, driftssikkerhet og funksjon kun hvis montering, nyinnstillinger, endringer, utvidelser og reparasjoner utføres av firmaet Dürr NDT eller av et annet firma som er autorisert av Dürr NDT til å utføre disse arbeidene, og bare hvis apparatet monteres og brukes i samsvar med monterings- og bruksanvisningen. Monterings- og bruksanvisningen svarer til den apparatversjon og det tekniske nivå som eksisterte på tidspunktet for første utleggelse i handelen. Alle rettigheter er forbeholdt for angitte koplinger, metoder, navn, softwareprogrammer og apparater. Oversettelsen av monterings- og bruksanvisningen er gjort etter beste evne. Ansvar for feil i oversettelsen kan vi imidlertid ikke påta oss. Det er den vedlagte tyske versjonen av montasje- og bruksanvisningen som er retningsgivende. Kopiering av monterings- og bruksanvisningen, også i utdrag, er kun tillatt med skriftlig godkjennelse fra firmaet DÜRR NDT. Originalemballasjen bør oppbevares for eventuell senere tilbakelevering. Emballasjen må ikke være tilgjengelig for barn. Kun originalemballasjen garanterer en optimal beskyttelse av apparatet under transport. Hvis det innen garantifristens utløp blir nødvendig med tilbakelevering, påtar Dürr NDT seg intet ansvar for transportskader som måtte oppstå på grunn av at emballasjen ikke er god nok! 1.3 Deponering av apparatet EU-direktivet 2002/96/EG - WEEE (Waste Electric and Electronic Equipment) av 27. januar 2003 og gjeldende rettspraksis fastsetter at dentalprodukter faller under det ovennevnte direktivet og at det innenfor EØS skal tillegges spesialdeponering. Faglige spørsmål som angår avfallsbehandling av produktet stilles til Dürr NDT eller faghandleren av dentalutstyret. 1.4 Forskriftsmessig bruk Dürrs røntgenfilmfremkallerapparat XR 24 NDT er utelukkende bestemt for automatisk fremkalling av røntgenfilmer for industriell bruk. Til forskriftsmessig bruk tilhører også overholdelse av monterings- og bruksanvisningen og oppstillings-, betjenings- og vedlikeholdsbetingelsene.. Ytterligere gjelder det for den formålsbestemte bruken at alle lokale lover og bestemmelser for arbeidsbeskyttelse og kjemikaliedeponering overholdes. 1.5 Ikke-forskriftsmessig bruk All annen bruk som går ut over dette, gjelder som ikke-forskriftsmessig bruk. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av slik bruk. Det er alene brukeren som bærer risikoen for det / /04/13

5 1.6 Produktbeskrivelse Den belyste filmen kjører igjennom Dürr røntgenfilmfremkalleren XR 24 NDT i forskjellige soner: Fremkaller- / fikser- / skylle- og tørkesone. Når apparatet skrus på, oppvarmes fremkaller- og fikserbadet til en forhåndsbestemt temperatur (f. eks. 28 C) (0,5 C / min). Deretter er fremkallerapparatet bruksklart. Det starter automatisk når det føres inn film og filmen transporteres gjennom apparatet. Så snart lampen "APPARAT OPPTATT" slokner på displayet, kan det igjen innføres en film eller to filmer etter hverandre. Når filmgjennomløpsprosessen er over, går apparatet automatisk over i ventemodus. 1.7 Bruk av tilleggsapparater Apparater skal bare brukes sammen eller med deler av anlegg når det er fastslått at brukers og omgivelsenes sikkerhet ikke berøres av denne samkoblingen. Hvis det ikke umiddelbart fremgår av dataene til apparatet om sammenkoblingen kan skje uten fare, skal brukeren ta kontakt med de involverte produsentene eller andre sakkyndige for dermed å fastslå at nødvendig sikkerhet for bruker og omgivelser ikke berøres gjennom denne koblingen. Produktet er ikke beregnet for drift i eksplosjonsfarlige områder hhv. i forbrenningsfremmende atmosfære. 2.2 Sikkerhetsinstrukser vedrørende beskyttelse mot elektrisk strøm Det er kun tillatt å koble apparatet til en forskriftsmessig installert stikkontakt. Før apparatet tilkobles må man kontrollere at den nettspenning og nettfrekvens som er angitt på apparatet stemmer overens med tilsvarende verdier for forsyningsnettet. Før oppstart, må både apparatet og ledningene kontrolleres for skader. Skadete ledninger og kontakter må skiftes ut umiddelbart. Ved arbeid på apparatet skal man være oppmerksom på de gjeldende elektriske sikkerhetsinstruksene. 2. Sikkerhet 2.1 Generelle sikkerhetsregler Apparatet er utviklet og konstruert av firmaet Dürr NDT slik at risikoer i vesentlig grad er utelukket ved forskriftsmessig bruk. Likevel føler vi oss forpliktet til å gi en beskrivelse av de følgende sikkerhetsforanstaltninger, slik at man også kan utelukke alle resterende risikoer. Under driften av apparatet skal alle gjeldende lokale lover og forskrifter overholdes! Det er ikke tillatt å utføre ombygginger eller endringer på apparatet. Firmaet Dürr NDT kan ikke påta seg noe ansvar eller gi noen garanti for ombygde eller endrede apparater. Av hensyn til sikker bruk av apparatet er operatøren og brukeren ansvarlige for at forskriftene og bestemmelsene overholdes. Installasjonen skal utføres av fagfolk. Brukeren skal kontrollere apparatets sikre funksjon og at apparatet er i forskriftsmessig tilstand før hver bruk av det. Brukeren må være fortrolig med betjeningen av apparatet. 2011/04/ /31 5

6 3. Advarsler og symboler I denne monterings- og bruksanvisningen anvendes følgende benevnelser eller symboler for viktige opplysninger: Opplysninger eller forbud og påbud for forebygging av personskader eller materielle skader. Advarsel mot farlig elektrisk spenning. Spesielle opplysninger med henblikk på økonomisk bruk av apparatet og andre instruksjoner. CE-merking uten nummeret for teknisk kontrollorgan Følg monterings- og bruksanvisningen På/av-knapp / Velg parameter Bekreft valg Skru på bryteren 4. LEVERANSEOMFANG Røntgenfilmfremkallerapparat XR 24 NDT Type (230 V ~, Hz) Tilbehør, komplett Spesialtilbehør Delen som listes opp under, er ikke inkludert i leveringen. Bestill etter behov! Vannslange med Aqua-Stop Regenereringsanlegg (230 V) Beholder, 20 liter for fremkaller Beholder, 20 liter for fiks Elektriske sikringer 230 V, T 6,3A Forbruksmateriale NDT starter-sett, 2x1,5 l fremkaller, 2x1,5 l fiks...cxb312a9940 NDT fiks-sett, 4x1,5 liter...cxb313a5740 NDT fremkaller-sett, 2x6 liter...cxb310a7540 NDT fiks-sett, 2x6 liter...cxb311a7540 XR CLEANER NDT, 2-pakning, Spray rengjøringsmiddel for transportvalsene... CCB810C5540 Skru av bryteren Om morgenen - åpne vannkranen Om kvelden - lukk vannkranen 28 x 24 t skift kjemikalier hver 4. uke Tøm kjemikalier Gjør apparatet rent / /04/13

7 5. Tekniske Data Røntgenfilmfremkallerapparat XR 24 NDT Type Spenning (V) 230 Frekvens (Hz) Strømopptak (A) 4,0 Sikring (A) T 6,3 Effekt (W) 950 Varmeeffekt Badvarme (W) 400 Tørking (W) 450 Oppvarmingstid (min.) ca. 20 (0,5 C/min) Filmgjennomløpstid (min) 5:30-10:00 Badsirkulasjon Fremkaller (l/min.) ca. 1,8 Fiks (l/min.) ca. 2,0 Vanngjennomstrømning (l/min.) 2 Vanntrykk (bar) Min. vanntrykk 2 Maks. vanntrykk 6 Tankvolum (l) Fremkaller, fiks 5 hver Temperaturområde Omgivelsebetingelser for apparater i bruk +10 til +28 C Optimal bildekvalitet til maks. +28 C Oppbevaring og transport -10 til +60 C Luftfuktighet Apparat i bruk maks. 80 % Oppbevaring og transport maks. 95 % Mål D=51 cm, B=42 cm, H=44 cm Vekt (kg) 25 Kapslingsklasse IP20 Beskyttelsesklasse I Overspenningskategori II Konformitetserklæring CE-merking 2011/04/ /31 7

8 6. Funksjonsprinsipp XR 24 NDT Posisjon for ventemodus 2 A D F W a a Filminnløp 2 Startklaff 3 Rullepakke, filminnløp 4 Drivaksel 5 Rullepakke fremkaller/fiks (E/F) 6 Rullepakke vann 7 Vanntilførsel 8 Rullepakke tørker 9 Sikkerhetsbryter tørker 10 Varmelegeme tørker 11 Ventilator 12 Drivmotor 12a Omdreiningsteller 13 Nivåmålere for vann 14 Sirkulasjonspumpe (for E og F) 15 Vannventil 16 Gjennomstrømningsvarmer 17 PTC-føler 18 Overløpsrør F med avløpspropp 19 Løftestang 19a Fotocelle løftekar 20 Løftemotor 21 Overløpsrør E med avløpspropp 22 Hevekar D Fremkallerbad F Fikserbad W Vannbad A Nettbryter på displayet / /04/13

9 7. Funksjonsbeskrivelse XR 24 NDT Etter trykk på nettbryteren (minst 2 s) tennes displayet. Oppvarmingsfasen for fremkaller- og fikserbad begynner. Ventetiden til den korrekte temperaturen er nådd, angis i displayet: "VENTETID.. MIN" (displayet blinker). Apparatet kan ikke startes i oppvarmingsfasen. Badsirkulasjonen kjører samtidig med badoppvarmingen. Sirkulasjonspumpen (14) pumper kjemikaliene fra fremkaller- og fiksertankene (tankvolum 5 liter hver) opp i hevekaret (22). Når den innstilte temperaturen nås, vises "APPARAT KLART", dvs. apparatet er "driftsklart" Hvis den innstilte temperaturen synker mer enn 0,5 C, tennes gjennomstrømningsvarmeren og sirkulasjonspumpen (14) igjen. Når en film innføres, åpnes startklaffen (2) og displayet blinker: "APPARATET OPPTATT" Samtidig gis det signal til hevekaret (22) at det skal senkes, og på samme tid åpnes vannventilen (15), tørkeren (10), drivmotoren (12) og sirkulasjonspumpen (14) (for sirkulasjon av fremkaller- og fikserbadene) startes. Gjennomløpstiden styres av en omdreiningsteller (12a). Heving eller senking av hevekaret styres av omdreiningstallet på skiven (drevet via løftemotoren [20]) og en infrarød fotocelle (19a). Med nedsenket hevekar (22) transporteres filmen mellom rullene igjennom fremkaller- og fikserbadene, samt vannbadet og tørrerseksjonen (8) i løpet av den innstilte tiden. Under fremmkallingen tilføres det vann gjennom vanntilførselen (7) til vannseksjonen. Vannet tappes ut igjen gjennom avløpet. Det er en kontinuerlig vannstrøming på ca. 2 l/min., ved 2 bar vanntrykk. Hvis vannavløpet er tilstoppet, avgis det ved hjelp av nivåføleren (13) en signaltone, vannventilen (15) lukkes og vanntilførselen avbrytes. Når filmen er trukket inn, lukkes startklaffen (2). Så snart lampen "APPARAT OPPTATT" slokner på displayet, kan det igjen innføres en film, henholdsvis seks intraorale filmer etter hverandre. 2011/04/ /31 Hvis det ikke innføres flere filmer i apparatet etter filgjennomløpsprosessen (signaliseres akustisk), kjører hevekaret (22) opp (posisjon for ventemodus) "APPARAT KLART". Drivmotoren (12), vannventilen (15) og tørkevarmen (10) kobles ut. I posisjonen for ventemodus er fremkaller/fikser rullepakken (5) fullstendig nedsenket i kjemikaliene. Dermed forhindres avleiringer på rullene i størst mulig grad. 7.1 Plassering av skriverne 23 A Betjeningsdel 23 B Styredel 23 C Sterkstrømdel 23 A 23 B 23 C 9

10 Montering 8. Oppstilling Oppstillingsrom Fremkallerapparatet XR 24 NDT må kun oppstilles i tørre og godt ventilerte rom. Romtemperaturen må ikke komme under +10 C om vinteren og må ikke overstige +28 C om sommeren. Fremkalleren skal aldri stå i direkte sollys! Fare for overoppheting av kjemikaliene eller forbelysning av filmene Oppstillingsrommet må være utstyrt med vannkran (27) R3/4" med rørlufting, vannavløp (28) med ventilert kunststoff-vannlås og en jordet stikkontakt (26). Det anbefales å ha en håndvask i nærheten av apparatet. Vannkranen (27) og stikkontakten (26) må være lett tilgjengelig for personalet Vi anbefaler å stille XR 24 NDT opp i et mørkerom. Feilfunksjon Bærbare sende-/mottakerapparater (nominell ytelse på 2 W og høyere) må ikke brukes nærmere enn en avstand på 2 m fra fremkallerapparatet XR 24 NDT / /04/13

11 8.2 Oppstillingsmuligheter Fremkallerapparatet skal plasseres på en vannrett, stabil og jevn bordplate i arbeidshøyde. For at slangene skal kunne føres ned gjennom bordplaten skal det være et hull på ca. 7 x 10 cm. Vær oppmerksom på ytterligere plasskrav til servicearbeid og tilstrekkelig ventilasjon for apparatet: Bak, minst 10 cm, på begge sider av apparatet ca. 50 cm fri plass. 4 D 8.3 Oppstilling Kunststoffbånd fra kartongesken fjernes og esken løftes oppad. Ta ut alle smådeler. Ta fatt i apparatets sider og løft det på plass. Apparatet plasseres i nærheten av vann- og 29 avløpstilslutning, samt stikkontakt med jord (maks. avstand 1,5 m). Apparatet stilles opp med en ørliten helling på ca. 0,3 mot fikserbadet (bilde 5). Apparatets ben (29) stilles inn med medfølgende nøkkel (30) /04/ /31 11

12 Installasjon 9.1 Vanntilslutning Kontroller om det kommer klart og rent vann ut av vannkranen (27). Ved nye installasjoner skal rørene ubetinget skylles grundig! Som følge av lokale variasjoner i vannkvaliteten er det nødvendig å montere et vannfilter (32) mellom vannkranen (27) og vannslangen (34). Vannfilteret (32) beskytter gjennomstrømningsbegrenseren til apparatet mot forurensning. Lukk vannkranen (27). 90 -vinkelen (33) monteres på vannkranen (27), deretter vannfilteret (32) (bemerk pilretningen) og dobbeltnippelen (31). Kontroller om silinnsatsen (34a) og begge pakningene (34b) er riktig på plass i gjengekoblingen til vannslangen (34). Koble vannslangen (34) til apparatet vanntilførsel (35) (gjengekobling med silinnsats) og til dobbeltnippelen (31). 8 34a 34b Avløpstilkobling Avløpsslangen må kun tilkobles en ventilert vannlås. Avløpsslangen (36) føres med jevnt fall mot vannlåsen: Kutt slangen til riktig lengde / /04/13

13 10 11 maks. 3 cm Fiks Når avløpsslangene monteres, skal man være oppmerksom på følgende: - Unngå en hengende avløpsslange! - Unngå flaskehalser eller reduksjoner! Enden av slangen smøres med UHU-plast. Muffen (37) skrus på slangen og gjøres fast på stussen til vannlåsen (25) med en slangeklemme (38). Avløpsslangen med slangeklemmene gjøres fast med skruer og plugger. 9.3 Tilslutning av fremkaller- og fikser-avløpsslanger Plasser oppsamlingsbeholderne på 10 l (39) for fremkaller (sort merking av maks. nivå) og fiks (rød merking av maks. nivå) lett synlig og stabilt under fremkallerapparatet. Før slangene (40) med jevnt fall. Kutt slangene til riktig lengde. Slangen for fremkaller (sort merking) føres inn i det sorte dekslet (41). Skru dekslet (41) på oppsamlingsbeholderen (39) for fremkallervæske. Fest slangen for fiks (rød markering) på samme måte på oppsamlingsbeholderen for fikservæske. Oppsamlingsbeholderne skal tømmes når merkingen for topp nivå (43) er nådd - overflytsfare! Ved deponering av fremkallerog fikservæske skal du følge gjeldende lovgivning! I Norge, som i mange andre land, må røntgenkjemikalier deponeres som spesialavfall /04/ /31 13

14 Før apparatet tas i bruk 10.1 Gjør apparatet rent Ta av dekslet. Ta fylledekslet fra fremkaller- og fikserbadet av. Åpne de grønne låsemekanismene (44) og låsebøyler (45) Sving tørkepakken (8) bakover. Ta ut rullepakken for vann (6) og fremkaller/ fikser (5). Sving displayet (90) oppad Displayet kan også tas ut ved å løftes opp og legges til venstre. Ta ut rullepakken for filminnløp (3) / /04/13

15 22 Trykk tappene på sidene og hevekaret (22) tas ut. Gjør rent rullepakken, hevekaret og tankene med en fuktig svamp. "Påfylling av kjemikalier" og "Montering av rullepakken" se kapitlet BRUK Elektrisk tilslutning Apparatet er fremstilt for en nettspenning på 230 V (se merkeskiltet). Før apparatet kobles til, skal det ubetinget kontrolleres om nødvendig nettspenning er tilstede, da apparatet ellers kan ta skade. Bruk den medfølgende nettledningen fra Dürr. Apparatet må kun brukes tilkoblet nettet, i korrekt lukket tilstand, med monterte sidedeksler og toppdeksel. Sett nettpluggen (61) inn i apparatet og stikkontakten /04/ /31 15

16 12. Koblingsskjema 12.1 Ledeplate betjeningsdel 12.2 Ledeplate styring (se også pos. 23 C under pkt. 7) 23 B U1 Fotocelle deksel U2 Fotocelle deksel U3 Fotocelle hevekar U4 Fotocelle klaff for filminnløp R1 Temperaturmåler "badtemperatur" X5 Nivåmåler "vann" M1 Omdreiningsteller A / /04/13

17 12.3 Ledeplate sterkstrømdel 230 V (se også pos. 23 C under pkt. 7) 23 C M1 Valsemotor M2 Ventilator M3 Sirkulasjonspumpe M4 Motor hevekar R1 Badoppvarming R2 Varmeelement tørking Y1 Vannventil X1/X2 Apparatstøpsel X3 Regenereringsapparat /04/ /31 17

18 13. Igangsetting Fremkallerapparatet XR 24 NDT har tre innstillingsmuligheter for gjennomløpstid, og er innstilt fra fabrikken på følgende verdier: 10:00 min. - Program REG. GRAIN 8:00 min - Program MID. GRAIN 5:30 min - Program FINE GRAIN Bemerk at røntgenfilm som er blitt lynfremkalt ikke kan arkiveres etterpå. Ved bruk av filmtyper som krever annen gjennomløpstid og tørkeeffekt, kan verdiene tilpasses filmens krav. - Fremkaller- / fikserbadtemperatur 28 C - Tørkeeffekt 30% Filmene skal komme tørre ut av apparatet. Tørkeeffekten skal stilles inn i henhold til filmtype. Programoversikt, se kapittel Bruk Apparatet må kun brukes tilkoblet nettet, i korrekt lukket tilstand, med monterte sidedeksler og toppdeksel. Hver gang apparatet skrus på med nettbryteren, startes det i programmet "REG. GRAIN", dvs. etter at apparatet er skrudd av, stilles det automatisk tilbake til "REG. GRAIN" Betjeningsguiden på displayet til brukeren vises i kapitlet "BRUK", pkt. 15. Et komplett skjema over servicefunksjonene vises i Vedlikehold, pkt Før første fremkalling må løftekaret i fremkaller- og fikserbadet fylles opp til overflyt, ellers kan det oppstå mangelfull filmfremkalling. Ved påfylling av kjemikalier må du alltid bruke kaldt vann. Fremkallerapparatet må aldri skrus på uten at rullepakkene er montert! Uten rullepakkene kan fremkaller- og fikservæskene sprøytes loddrett opp av fremkallerapparatet. Kjemikaliene irriterer øyne og hud, og det er fare for alvorlige øyenskader. Uten fremkaller- og fikserrullepakkene er det ikke mulig å føre kjemikaliene inn i tankene. Det kan medføre kjemikalieblanding. Fremkallerapparatet skal aldri kjøres uten væsker (kjemikalier, vann). Dette kan medføre at varmereguleringen faller ut / /04/13

19 13.1 Innstillinger/servicefunksjoner for teknikeren Åpne vannkranen. Kontroller apparat og tilslutninger for tetthet. Start servicefunksjonen + trykkes samtidig (minst 4 s), apparatet er nå i servicefunksjon. Slik velger du servicefunksjonen Med kanppene og velges servicefunksjonen. Slik endrer du innstillinger Med eller endrer du parameterverdier Med 1 s, bekreftes ny verdi. *1 Innstilt språk, frekvens eller verdi vises først når apparatet igjen skrus på *2 Grunninnstillinger fra fabrikk Avslutt servicefunksjonen Skru apparatet av med nettbryteren (trykk i minst 2 s) Parametre som f. eks. språk, nettfrekvens, etc. innstilles på displayet: V 1.0 DEUTSCH? ENGLISH? FRANCAIS? VelgbareSpråk Hz? 60 Hz? 1 Verdier endres med og i 5 og 5 % trinn, bekreftes med PROGRAM REG.GRAIN? PROSESS 10:00 TORKER 30% 2 PROGRAM MID.GRAIN? PROSESS 8:00 TORKER 30% 2 PROGRAM FINE GRAIN? PROSESS 5:30 TORKER 30% 2 PARAMETER? [ENTER]=FORTS Videre, se Prosesskjema servicemodus 2011/04/ /31 19

20 Kontroller av fremkallertemperatur De følgende fremgangsmåter gjelder bare f. eks. for Tyskland. I andre land skal du følge landsspesifikke bestemmelser! Skru på apparatet og avvent oppvarmingsfasen til fremkallerbadet, se også pkt Om morgenen eller før bruk" Skru av apparatet for å kontrollere fremkallertemperaturen. Trekk nettstøpslet ut av kontakten. Lukk vannkranen. Ta av dekslet. Mål fremkallertemperaturen (forrest til venstre i ca. 20 cm dybde). Fremkallertemperaturen skal være på +28 C +/- 0,5 C. Dekslet settes på, nettstøpslet settes i stikkontakten, vannkranen åpnes og apparatet skrus på / /04/13

21 Transport Før fremkallerapparatet transporteres, skal du være oppmerksom på følgende punkter: Transporter alltid fremkallerapparatet bare med tomme tanker. Skru av apparatet ved å trykke på nettbryteren. Lukk vannkranen (27). Trekk nettstikket ut av stikkontakten og av apparatet. Skru av vannslangen (31) fra apparatet og vannkranen (27). Tøm kjemikaliene i oppsamlingsbeholderne (39) over i respektiv samlebeholder (63). Kjemikaliene i tankene tømmes ned i oppsamlingsbeholderne (39), se pkt Gjør apparatet rent, se pkt Ta avløpsslangene av Fjern avløpsslangen (35). Løsne slangen fra oppsamlingsbeholderen (39) for fremkaller og fiks. Pass på at det ikke kommer en dråpe kjemikalier ut Beskyttelse mot skader Beskytt fremkallerapparatet mot mekaniske belastninger og skader. Vær sikker på at apparatet ikke kan bevege seg ukontrollert under transporten. Instruer transportpersonalet /04/ /31 21

22 Bruk Nettbryter Bekreftelsesknapp, "Bla i meny" Programoversikt Programmene FINE GRAIN, MID. GRAIN og REG. GRAIN er fra fabrikken innstilt på bestemte verdier (listet nedenfor). De kan også tilpasses individuelt av tekniker. REG. GRAIN - Prosesstid: t=10 min - Badtemperatur: T=28 C - Tørkeeffekt: 30 % MID. GRAIN - Prosesstid: t=8 min - Badtemperatur: T=28 C - Tørkeeffekt: 30 % FINE GRAIN - Prosesstid: t=5 min - Badtemperatur: T=28 C - Tørkeeffekt: 30 % Filmene skal komme tørre ut av apparatet. Tørkeeffekten skal stilles inn i henhold til filmtype. Hver gang apparatet skrus på med nettbryteren, startes det i programmet "MID. GRAIN", dvs. etter at apparatet er skrudd av, stilles det automatisk tilbake til "MID. GRAIN" Service- / feilmeldinger Se pkt Feilmeldinger på displayet med akustisk signal SERVICEINTERVALL NÅDD! Bare når aktivert av tekniker! FØR ÅPNING TREKK UT STØPSELET FEIL - VANN LAVT! FEIL - VANN HØYT! 15. Betjening Før apparatet tas i bruk, legg merke til de følgende punktene: Fremkallerapparatet må aldri skrus på uten at rullepakkene er montert! Uten rullepakkene kan fremkaller- og fikservæskene sprøytes loddrett opp av fremkallerapparatet. Kjemikaliene irriterer øyne og hud, og det er fare for alvorlige øyenskader. Uten fremkaller- og fikserrullepakkene er det ikke mulig å føre kjemikaliene inn i tankene. Det kan medføre kjemikalieblanding. Fremkallerapparatet skal aldri kjøres uten væsker (kjemikalier, vann). Dette kan medføre at varmereguleringen faller ut. Apparatet skal skrus på og av daglig for å garantere en ensartet bildekvalitet. Vær også oppmerksom på at apparatets omgivelsestemperatur ikke må overstige fremkallerbadets temperatur! Ventemodus Når filmen er kommet helt ut av apparatet går det i ventemodus. I ventemodus er apparatet bruksklart og venter på at det skal innføres film i apparatet. Kontroller at det valgte programmet svarer til filmen! FEIL VALSEDREV / /04/13

23 15.1 Om morgenen eller før bruk Åpne vannkranen. Skru på apparatet: Nettbryteren trykkes i ca. 2 s til signaltonen lyder. >> DURR NDT<< T XR 24 NDT V.. T OPPVARMINGSFASE VENTETID.. MIN 1 Lysindikatorlampene på displayet tennes. Hevekaret kjører automatisk i respektiv posisjon, ca. 30 sek. 2 Apparatet er i oppvarmingsfase til den riktige temperaturen nås i fremkallerbadet. Oppvarmingstid: 0,5 C/min. I oppvarmingsfasen blinker lampene "VENTETID.. MIN" t <MID. GRAIN> 8:00 APPARATET KLART <MID. GRAIN> 8:00 APPARATET OPPTATT 3 Så snart den innstilte temperaturen er nådd, lyser indikatorlampene på displayet. Apparatet er driftsklart. Film kan føres inn. Programmet MID. GRAIN er valgt. Hvis du ønsker et annet program, bytt til program REG. GRAIN eller FINE GRAIN med tast. 4 Kjør igjennom to rengjøringsfilmer daglig før bruk. 5 Etter at det er ført film inn i apparatet, blinker indikatorlampen: "APPARAT OPPTATT". Så snart indikatorlampen sloknes, kan neste film føres inn i apparatet. To filmer kan føres inn ved siden av hverandre mellom markeringene, se også bilde 25. <MID. GRAIN> 8:00 RESTTID..MIN 6 Programmets resttid, den tiden filmen tar i apparatet før den kommer ut, vises (automatisk nedtelling). Når filmen kommer ut, høres et akustisk signal. <MID. GRAIN> 8:00 APPARATET OPPTATT 7 Innføres det ikke flere filmer, går hevekaret til posisjonen for "ventemodus". t <MID. GRAIN> 8:00 APPARATET KLART Endre program: Se neste side t 8 Apparatet står i "ventemodus". På displayet vises: "APPARATET KLART" Ikke fremkalte filmer må ikke legges på apparatet, da lysindikatorlampene i displayet kan gi feilbelysninger. 2011/04/ /31 23

24 Endre program REG.GRAIN 10:00 MASKIN LEDIG PROSESS 10:00 BAD-TEMP C TØRKER 30% [ENTER]=SLUTT [ENTER]=SLUTT [ENTER]=SLUTT MID.GRAIN 8:00 MASKIN LEDIG PROSESS 8:00 [ENTER]=SLUTT BAD-TEMP C [ENTER]=SLUTT TØRKER 30% [ENTER]=SLUTT FINE GRAIN 5:30 MASKIN LEDIG PROSESS 5:30 [ENTER]=SLUTT BAD-TEMP C [ENTER]=SLUTT TØRKER 30% [ENTER]=SLUTT Ved feilmeldinger, se pkt "Feilmeldinger på displayet" 2 Filmene kan føres inn ved siden av hverandre. Pass på at markeringspunketet føres inn til slutt i fremkallerapparatet. For å hurtig kunne få et kontrollbilde, bytt til programmet "FINE GRAIN" (kort prosesstid: 5:30 min) Om kvelden eller etter endt bruk Skru apparatet av med nettbryteren. Lukk vannkranen Driftsavbrudd på mer enn én uke: Tøm kjemikaliene av. Gjør tanker og rullepakker rene og la dem tørke, se Filmanbefaling Badtemperatur: 28 C Tørkeeffekt: 30 % Produsent Filmtype Prosesstid Agfa Structurix D2, D3 film 8 Agfa Structurix D3SC film 8 Agfa Structurix D4-D8 film 8 Kodak INDUSTREX AA400 film 10 Kodak INDUSTREX DR50 film 10 Kodak INDUSTREX High Speed 10 HS800 film Kodak INDUSTREX M100 film 10 Kodak INDUSTREX MX125 film 10 Kodak INDUSTREX T200 film 10 Fujifilm FUJI IX-25, FUJI IX-50 8 Fujifilm FUJI IX-80, FUJI IX Fujifilm FUJI IX / /04/13

25 16. Vedlikehold Hver 2. måned Skift kjemikalier, gjør tanker og rullepakker rene, fyll på kjemikalier, se pkt Kontroller lystetthet i mørkerommet! Bytt kjemikalier Tøm kjemikalier Skru av apparatet ved å trykke på nettbryteren. Trekk nettstikket (61) ut av stikkontakten. Ta dekslet (60) av. Kontroller om oppsamlingsbeholderen (39) er tom, eventuelt tøm den i samlebeholderen (63). Det er viktig at oppsamlingsbeholderen er tom, da det ellers er risiko for overflyt når kjemikaliene tappes av tankene. Flytedekslet fra fremkaller- og fikserbadet tas av og legges til side. Først tas de små avløpsproppene i hevekaret ut, deretter de store i tankene. Tøm oppsamlingsbeholderne. Skru dekslet av oppsamlingsbeholderen. Enden av slangen legges i en nøytral beholder. Det forhindres dermed at det under rengjøringen av apparatet kommer vann ned i oppsamlingsbeholderne. 2011/04/ /31 25

26 Rengjøringen og kjemikalieansatsen til fremkallerapparatet refererer til bruk av Dürr XR 24 NDT kjemi. Ved bruk av andre kjemiske produkter, skal du følge produsentangivelsene! Rengjøring av tanker og rullepakker Åpne de grønne låsemekanismene (44) og låsebøyler (45). Sving tørkepakken (8) bakover. Sving displayet oppad Ta ut vann- (6) og filminnløpspakken (3). Løft fremkaller- og fikserpakken (5) opp, tipp sidelengs slik at kjemikaliene kan dryppe av Legg rullepakken i vasken og spray inn med "sprayrengjøringsmiddel" som skal virke i ca. 10 minutter / /04/13

27 Ù Ù Trykk tappene på sidene og hevekaret (22) tas ut. Hevekaret (22) rengjøres grundig under rennende varmt vann (min. 40 C). Skyll grundig av rullepakken under rennende varmt vann. Skru de store avløpspluggene (18, 21) i tankene. Først fylles fiksertanken med vann, bilde 33. Fyll fremkallertanken på med vann. Sett fremkaller- og fikserpakken inn. Fremkallerapparatet må aldri skrus på uten at rullepakken fremkaller/ fikser er montert. Uten rullepakken fremkaller/fikser sprøyter vannet loddrett opp, ut av appararet, da vannet ikke føres inn i tankene. Det kan medføre øyenskader! De grønne låsemekanismene og låsebøylene lukkes. Displayet svinges tilbake. Sett dekslet (60) på. Stikk nettstøpslet (61) inn. Ved å trykke nettbryteren skrur du apparatet på. Apparatet startes, før inn en rengjøringsfilm i filminnløpet (1) til startklaffen aktiveres. La filmen ligge i ca. 4 min. i denne posisjonen. La apparatet kjøre i ca. 8 min. (slik rengjøres slanger og sirkulasjonspumpen automatisk). Etter ca. 8 min. skrur du apparatet av via nettbryteren og trekker ut nettstikket (61). Ta dekslet (60) av. Sving displayet oppad. Åpne de grønne låsemekanismene og låsebøylene. Løft fremkaller- og fikserpakken opp, la den dryppe av og ta den ut. Sku ut de store avløpsproppene for fremkaller (21) og fiks (18) ut av tankene /04/ /31 27

28 Påfylling av kjemikalier Skru inn de store avløpsproppene for fiks (18) og fremkaller (21) i tankene. Fremkaller- og fikserslangene settes igjen på oppsamlingsbeholderne. Skilleveggen (52) mellom fremkaller- og fiksertanken settes inn. Kjemikaliene er helsefarlige, henholdsvis irriterende. Irriterer øyne og hud. Fare for alvorlige øyenskader. Irreversible skader er mulig. Når kjemikaliene fylles på, skal det bæres beskyttelseshansker og beskyttelsesbriller. Ved øyenkontakt skal øynene straks skylles grundig med vann og lege skal oppsøkes. Når påfyllingen er ferdig, rengjøres hendene under rennende vann. Se også databladene på Internettet: eller bestill dem direkte hos Dürr NDT Bruk av andre kjemikalier Ved bruk av andre kjemikalier skal produsentangivelsene for kjemikaliepåfyllingene følges. Fremkallerapparater som allerede drives med andre kjemikalier, kan til enhver tid gå over til Dürr XR 24 NDT kjemi. Du skal bare passe på å gjøre tankene meget godt rene før du bytter kjemikalier (etter angivelsene til produsenten av de andre kjemikaliene). Bruk av Dürr XR 24 NDT kjemi Dürr NDT bruker naturlige bestanddeler for fremkaller- og fikserkjemikalier. Stoffer som hydrochinon eller aldehyd er blitt unngått. Dette reduserer apparatforurensningen og dermed rengjøringskostnadene. Blandingsforhold 1,5 l konsentrat gir, blandet med vann, 5 l bruksløsning 6 l konsentrat gir, blandet med vann, 20 l bruksløsning 1,5 liter påfylling av kjemikalier i tanken til fremkallerapparatet 1. Fylling av fiksertanken (F) (bilde 36) Hell 1,5 liter flaske (fikserkonsentrat) forsiktig oppi (unngå sprut på grunn av kjemikaliebladning), og fyll opp til øvre markering (54) med kaldt vann / /04/13

29 D F Fylling av fremkallertanken (D) (bilde 37) Hell 1,5 liter flaske (fremkallerkonsentrat) forsiktig oppi (unngå sprut), og fyll opp til øvre markering (54) med kaldt vann. 6 liter påfylling av kjemikalier i 20 liter beholder Det er nødvendig med to tomme, rene beholdere med kapasitet på 20 liter: for fiks og fremkaller. Tøm 6 liter fikserkonsentrat (F) i beholderen, og fyll opp med vann til 20 liter. Tøm 6 liter fremkallerkonsentrat (D) i beholderen, og fyll opp med vann til 20 liter. 38 På begge beholderne skrur du på dekslet og blander innholdet. 1. Fylling av fiksertanken (F) (bilde 40) Ved hjelp av en ekstra beholder med helleåpning (56) heller du fikserpåfyllingen forsiktig i fiksertanken til apparatet helt til øverste markering (54) (unngå sprut på grunn av kjemikalieblanding). 2. Fylling av fremkallertanken (D) (bilde 41) Med beholderen (56) heller du forsiktig fremkallervæsken i fremkallertanken til apparatet opp til øvre markering (54) (unngå sprut). 39 D F 56 Resterende kjemikalievæske i 20 liter beholderne oppbevarer du til neste fylling på et mørkt sted. Tomme beholdere og omfyllingsbeholdere skal spyles med vann og oppbevares til neste påfylling /04/ /31 29

30 Ta ut skilleveggen. Sett hevekaret (22) inn. Skru inn de små pluggene i hevekaret Montering av rullepakken Fremkallerapparatet må aldri skrus på uten at rullepakkene er montert! Uten rullepakkene kan fremkaller- og fikservæskene sprøytes loddrett opp av fremkallerapparatet. Kjemikaliene irriterer øyne og hud, og det er fare for alvorlige øyenskader. Uten fremkaller- og fikserrullepakkene er det ikke mulig å føre kjemikaliene inn i tankene. Det er fare for å få kjemikaliene i øynene og for kjemikalieblanding Tørkepakken (8) settes på plass og svinges bakover. Rullepakkene for vann (6), fremkaller/fikser (5) og filminnløp (3) monteres i rekkefølge. Pass på at føringene griper inn i hverandre. Eventuelt dreier du på tannhjulet (58) helt til det griper riktig inn i snekkehjulet på drivakselen. Sving tørkepakken (8) fremad. Lukk de grønne låsemekanismene (44) og låsebøyler (45). Fylledekslene (59) for fremkaller- og fikserbadet legges på plass. Sving henholdsvis sett displayet tilbake på plass. Sett dekslet (60) på. Vær oppmerksom på at dekselunderkanten griper fullstendig inn i kabinettføringen. Sett nettstøpslet inn i kontakten / /04/13

31 2011/04/ /31 31

32 Feilsøking 17. Tips til brukeren Hvis ikke feilen kan utbedres ved hjelp av denne feilsøkingslisten, kan du ringe til kundeservice for teknisk støtte. Feil 1. Helt ute av drift Mulige årsaker Nettkabel ikke satt riktig inn Dekslet ikke riktig montert Nettbryteren er trykket ned i for kort tid Utbedring Sett nettkabelen inn på baksiden av apparatet og i stikkontakten. Sett dekslet korrekt på. Trykk nettbryteren ned i min. 2 s 2. For lyse filmer Fremkallervæsken er oppbrukt. Filmbelysningstiden på fremkallerapparatet er for kort. Fremkallerbadtemperaturen for lav Bytt kjemikaliene (s. pkt. 16.1) Kontroller regenereringsmengde. Still inn riktig belysningstid (om mulig). La en tekniker kontrollere og eventuelt stille inn. 3. For mørke filmer Filmbelysningstiden på Still inn riktig belysningstid (om mulig). fremkallerapparatet er for lang. La en tekniker kontrollere og eventuelt stille inn. 4. Gul-grønn hinne på filmen. Fremkallerbadtemperaturen for høy Filmen er ikke ferdig fiksert. Kontroller om fikserbadet er i orden: D4- film skal være ca. 56 s i fikserbadet. Blir filmen transparent, er fikserbadet i orden. Opprettholdes hinnen, bytt kjemikaliene (se fra pkt. 16.1) Filmen fremkalles i programmet FINE GRAINE (med prosesstid 5:30). Velg program med lengre prosesstid. Vær oppmerksom på filmgjennomløpstid. 5. Mørk gul-grønn hinne på filmen. 6. Gul-brun hinne på filmen. Lys i mørkerommet, f. eks. gjennom nøkkelhullet. Mørkeromslyset er feil montert eller feil lysretning. Kjemikaliene er oppbrukt. Kontroller mørkerommet for lystetthet, evt. tett. Lampen skal bare gi indirekte lys. Fyll på nye kjemikalier. 7. Striper på filmen Kjemikalieblanding Fyll fremkallerbadet på nytt / /04/13

33 Feil 8. Forsterket grunnhinne på filmen. Mulig årsak Filmen er for gammel. Filmen er feil oppbevart. Fremkallerbadet er for varmt fordi romtemperaturen for høy. Utbedring Kontroller forfallsdato. Følg oppbevaringsbetingelsene, utløpsdato, produsentangivelsene på emballasjen.. Ved spredt stråling kan det oppstå forbelysning av filmer. Eventuelt kan en skillevegg med blyskjerming monteres mellom strålekilde og film. Senk romtemperaturen Feilmeldinger på displayet med akustisk signal Displayvisninger ytterligere meldinger kommer... Årsak Utbedring FØR ÅPNING TREKK UT STØPSELET I starten av/eller under fremkallingsprosessen. Sikkerhetsreleet på skriveren defekt Tilkall servicetekniker for vedlikehold. Det er mulig å arbeide videre. Før apparatet åpnes, skal nettstikket trekkes ut! SERVICEINTERVALL NÅDD! Etter at apparatet er skrudd på Serviceintervallet er nådd. Tilkall servicetekniker for vedlikehold. Det er mulig å arbeide videre. FEIL - VANN LAVT! Etter innføring av en film med ca. 35 s forsinkelse Vanntilførselen for vannbadet er avbrutt. Kontroller om vannkranen er åpnet og/eller tilførselsslangen er tilkoblet. FEIL - VANN HØYT! I starten av/eller under fremkallingsprosessen. - Vannavløpet tilstoppet, dårlig montert eller ikke utluftet. - El. brodannelser i nivåmålerne pga. forkalking. Fjern tilstopningen eller kontroller om vannavløpet er korrekt montert (vannlås). Det er først mulig å arbeide videre etter utbedring av feilen. FEIL VALSEDREV I starten av/eller under fremkallingsprosessen. Omdreiningstallsignalet Tilkall servicetekniker for avbrutt, evt. defekt kabel vedlikehold. eller støpsel. Feil i fremkallingen: Filmen transporteres med den korteste prosesstiden (5:30min).! Ikke tilstrekkelig fiksert! 2011/04/ /31 33

34 18. Tips til tekniker Se også pkt. 19 Tips til feilsøking Feil 1. Helt ute av drift 2. Ingen vanntilførsel Mulige årsaker Hussikringen defekt Sikringen til apparatet defekt Vannventilen tilstoppet eller defekt Vanntilførsel tilstoppet Nivåmålerne for vann er forkalkede (elektr. brodannelse). Utbedring Kontroller evt. bytt sikringen ut. Kontroller evt. bytt sikringen ut (se pkt. 19.8) Kontroller evt. bytt vannventilen ut (se pkt ) Gjør vannfilteret henholdsvis silinnsatsen i vannslangen ren. Gjør nivåmålerne rene (se pkt ) 3. Fremkallertemperatur Gjennomstrømingsvarmer ikke korrekt defekt Luft i systemet, sirkulasjonspumpen ikke luftet (er apparatet fylt med vann eller kjemikalier med en temperatur på ca. 20 C, starter apparatet opp uten oppvarming). 4. For lyse filmer 5. For mørke filmer 6. Gul-grønn hinne på filmen. Fremkallertemperaturen for lav Fremkallertemperatur for høy eller gjennomstrømningsvarmer defekt Ingen kjemikalier i fremkaller/ fikserrullepakken (væskestanden for lav) Ingen sirkulasjon av kjemikaliene Bytt gjennomstrømningsvarmeren og PTC-føleren ut (se pkt. 19.9) Luft ut sirkulasjonspumpen ved å starte apparatet flere ganger etter hverandre. Nettbryter PÅ/AV. Kontroller evt. bytt gjennomstrømningsvarmeren og/eller PTCføler (se pkt. 19.9) Mål temperatur og tast den inn i servicemenyen "Kalibrering?". Kontroller evt. bytt gjennomstrømningsvarmeren og/eller PTCføler (se pkt. 19.9) Mål temperatur og tast den inn i servicemenyen "Kalibrering?". Kontroller evt. bytt tetningslisten og rullepakken ut. Kontroller sirkulasjonspumpen, eventuelt luft i slangen. 7. Gul-brun hinne på filmen. Filmen er ikke skylt. Nivåmåleren i vannbadet har skrudd vannventilen av - kontroller vannavløpet, evt. gjør rent og monter korrekt (s.9.2) Ytterligere muligheter, se ovenfor, utbedring under 2. "Ingen vanntilførsel". 8. Filmen ikke helt tørr Tørkeeffekten er ikke riktig innstilt. Ventilator defekt Varmelegeme defekt Still tørkeeffekten inn på ny. Bytt ut ventilatoren. Bytt temperatursikringen. Feilmeldinger på displayet med akustisk signal se pkt / /04/13

35 Tips for feilsøking 19.1 Før arbeidet påbegynnes Skru apparatet av med nettbryteren. Trekk nettstikket (61) ut. Ta dekslet (60) av. Fjern nødvendige deksler for gjennomføring av arbeidet Fjerning av frontdekslet Sving displayet oppad. Åpne de grønne låsemekanismene (44) på filminnløpspakken (3). Ta ut filminnløpspakken (3). Skru ut to grå låseskruer (68) i det fremste dekslet (56). Skru ut de tre stjerneskruene (57) og ta det fremre dekslet (56) av Fjerning av det bakre dekslet Åpne de grønne låsemekanismene (44) og låsebøyler (45) fra tørkepakken (8). Tørkepakken (8) svinges bakover og tas ut. Skru ut de tre stjerneskruene (3) og ta det bakre dekslet (67) av Fjerning av sidedekslene Fjern fremre (56) og bakre deksel (67), ta sidedekslene (55) ut ved å løfte dem opp Når arbeidet er ferdig Monter dekslene på riktig måte igjen. Kjør aldri apparatet uten korrekt plasserte og tilskrudde deksler! Apparatet står under spenning. Det er fare for elektrisk støt. Dekslet (60) monteres, nettstikket settes i /04/ /31 35

36 A V 1.0 FRANCAIS? Ve lgbares pråk... 1 Start servicefunksjonen PROGRAMM REG.GRAIN? 19.6 Skjema for servicefunksjon PROGRAMM MID.GRAIN? ENGLISH? PROGRAMM FINE GRAIN? PARAMETER? [ENTER]=FOR TS TORKER 30% PROSESS 10:00 REGENERERING? REGEN. AV REGEN. ZEIT 56s REG.LÄNGE 100cm BAD-TEMP. 28,0 C [ENTER]=SLUTT BAD-TEMP. 28,0 C DEUTSCH? Skru apparatet av med nettbryteren (trykk i minst 2 s) DRIFTSTI D 0000H FILMLENGDE 0000,0m 50 Hz? + trykkes samtidig (minst 4 s). Apparatet er nå i servicedrift. 60 Hz? TORKER 30% PROSESS 8:00 TORKER 30% PROSESS 5:30 Slik velger du servicefunksjonen Med kanppene og velges servicefunksjonen. Slik endrer du innstillingene Endre parameterverdiene med eller Bekreft nye verdier med 1 s. *1 Innstilt språk, frekvens eller verdier vises først når apparatet igjen skrus på *2 Grunninnstillinger fra fabrikk Avslutt servicefunksjonen Skru apparatet av med nettbryteren (trykk i minst 2 s) / /04/13

37 TILBAKE TILBAKE INNGANGER? FOT OCELLE LOFTEKAR PA /AV FOT OCELLE FILMKLAFF PA /AV VANN HOYT PA /AV A VEDLIKEHOLD? KALIBRERING? ENKEL TEST? [ENTER=OK] SER VICE AV 1 VALSEDRIFT AV [ENTER]=FOR TS. [ENTER]=FOR TS. VANNVENTIL? [ENTER]=FOR TS. REG.PUMPER AV! [ENTER]=FOR TS. VALSEDRIFT PA BADV ARME PA [ENTER]=FOR TS. [ENTER]=FOR TS. KAR OPPE! VENTILA TO R PA [ENTER]=FOR TS. [ENTER]=FOR TS. [ENTER]=FOR TS. [ENTER]=FOR TS. SER VICE PA FAKT 0490H SER VICE RESET VALSEDRIFT? BADV ARME? VANNVENTI L AV BADV ARME AV VANNVENTI L PA LOFTEKAR? VENTILA TOR? KAR NEDE! VENTILA TO R A V [ENTER]=FOR TS. [ENTER]=FOR TS. VANN LAVT PA /AV MALEVERDI 28.0 C [ENTER=OK] START MANUEL START MANUEL AV REGEN.PUMPE? REG.PUMPER PA! M SIRK.PUMPE? SIRK.PUMPE AV [ENTER]=FOR TS. SIRK.PUMPE PA [ENTER]=FOR TS. TORKER? 0500H START MANUEL ON TORKER AV [ENTER]=FOR TS. TORKER PA [ENTER]=FOR TS. 2011/04/ /31 37

38 Utskifting av display Pluggen til displaykabelen (92) fra skriver (86) trekkes ut og gjennom åpningen (91) Ta displayet (90) av ved å løfte det opp. Monter nytt display i omvendt rekkefølge Kontroll av apparatsikringen På apparatets bakside åpnes klaffen (64) ved å trykke den lett ned med en skrutrekker. Trykk fjærene sammen og trekk sikringsholderen (65) ut. Kontroller evt. bytt sikringen ut om nødvendig. Best.nr. se ill. 4.1 spesialtilbehør / /04/13

39 Utskiftning av gjennomstrømningsvarmer med PTC-føler Fjern alle dekslene. Tapp av kjemikaliene (se pkt ) Trekk støpslet (93, bilde 43) til skriveren (86) ut. Skruen i holderen til sirkulasjonspumpen tas ut og sirkulasjonspumpen løftes ut. Begge pluggene på sirkulasjonspumpen tas av, også pluggen på gjennomstrømningsvarmeren (16). Gjennomstrømningsvarmeren tas ut av holderen og slangene trekkes av. Den nye gjennomstrømningsvarmeren monteres på riktig måte. Samtlige plugger monteres igjen på sirkulasjonspumpen og på gjennomstrømningsvarmeren. Stikk støpslet (93, bilde 43) til skriveren (86) inn igjen. Monter dekslene på riktig måte igjen Kontroll av vannventilen Når vannventilen ikke kobles inn: Start servicefunksjon (s.pkt.19.6), velg meny "Komponenttest" og deretter "VANNVENTIL". Kobles ventilen ikke inn til tross for at er spenning i den, skal hele ventilen (15) byttes ut, se pkt "Utskiftning av vannventil" Utskiftning av vannventil Kontroller først vannventilen, se pkt , og om defekt skifter du den ut. Lukk vannkranen. Fjern vannslangen forsiktig fra vanntilførselen (34) til apparatet. Trekk tilslutningskabel (80) av ventilen. Trekk forsiktig den innvendige vannslangen (79) bak ventilen ut. Stjerneskruen (81) ved siden av vanntilførselen skrus ut og hele ventilen skiftes ut. 2011/04/ /31 39

40 Rengjøring av nivåmålere for vann Lukk vannkranen. Ta av dekslet. Åpne de grønne låsemekanismene og låsebøylene. Sving tørkepakken bakover. Ta ut rullepakken for vann. Gjør nivåmålerne (82)+(83) rene så det ikke kan dannes en ledende kalkkortslutning. Kjør apparatet uten vannrullepakken for å kontrollere funksjonen. Simuler filminnmating. På displayet skal det nå vises meldingen "VANN LAVT". Lag en kortslutning mellom de to nivåmålerne (82)+(83), viser displayet nå "VANN HØYT", er målerne igjen rene. Rengjøringsprosessen er ferdig. Ved avvik, se feilsøking, pkt Utskiftning av fotocelle Hertil brukes fotocelle reservedelskit best.nr En beskrivelse om dette medfølger i reservedelskittet / /04/13

41 2011/04/ /31 41

42 / /04/13

43 2011/04/ /31 43

44 Dürr NDT GmbH & Co. KG Höpfigheimer Straße Bietigheim-Bissingen, Tyskland Tlf.: Faks:

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/30

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/30 RU 24 NDT Manual 9000-608-26/30 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.4 Forskriftsmessig

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Bruksanvisning Styring WX-15S

Bruksanvisning Styring WX-15S Bruksanvisning Styring WX-15S Indeks 000 10987082 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolert vannbeholder som er koblet til vannledningen under

Detaljer

Fjerning av transportsikringer

Fjerning av transportsikringer Sikkerhetsanvisninger Fuktighet i trommelen avhenger av sluttkontrollen. Dette følger med avhengig av modell Vaskemaskinen er tung utvis forsiktighet ved løfting av maskinen. Obs! Slanger som er frosset,

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolert vannbeholder som er koblet til vannledningen under

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Montasjeveiledning Vola HV1-electronic

Montasjeveiledning Vola HV1-electronic Montasjeveiledning Vola HV1-electronic 1 TEKNISKE SPESIFIKASJONER L=12mm Trykkområde: 0,5-8 bar Maks. vanntemperatur: 70 C Flow: Strømforsyning: Etterløpstid: Innstilling av etterløpstid: Lav batterifunksjon:

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kokende- og varmtvannsforsyning som består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Sikkerhetsveiledninger Oppstillingsflaten Vaske-/tørkemaskinen er meget tung vær forsiktig når den løftes opp. Obs: Slanger som er frosne kan sprekke/brekke. Vaske-/tørkemaskinen må derfor ikke stilles

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH Bruksanvisning KAFFEMASKIN NO Mondo / TH Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter. For å kunne utnytte bruksmulighetene maksimalt og på sikrest

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Fjerne transportsikringer. Vanntilkobling avhengig av modell max. 100 cm

Fjerne transportsikringer. Vanntilkobling avhengig av modell max. 100 cm Sikkerhetsanvisninger Fuktighet i trommelen skyldes sluttkontrollen. Dette følger med avhengig av modell Vaskemaskinen er tung Vær forsiktig ved løfting. Obs! Slanger som er frosset, kan briste eller sprekke.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vannbeholder med kokende vann (110 C). Quooker COMBI består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Installasjonsveiledning VAQ E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning VAQ E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning VAQ E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolert vannbeholder som er koblet til vannledningen under kjøkkenvasken

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 LUFTAVFUKTERE XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 INSTRUKSJONSHEFTE 1. UTPAKKING AV APPARATET Kontroller at apparatet ikke er skadet under transport og at alt tilbehør er med. I tilfelle problemer, må forhandleren

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Ved montering i brennbart materiale må retningslinjene og normene for lavspentmontering og brannvern overholdes.

Ved montering i brennbart materiale må retningslinjene og normene for lavspentmontering og brannvern overholdes. Installasjonen må kun utføres av fagpersonell. Alle arbeidstrinn må utføres fullstendig i rekkefølge og kontrolleres. Pass på når du pakker ut enheten, den har skarpe kanter. Det anbefales å bruke hansker

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. ULZ 1215 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Multi Control MC04

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Multi Control MC04 NO Bruksanvisning Betjeningselement Multi Control MC04 1 Oversikt betjeningselement 1 Symbol hurtig varmefunksjon 2 Symbol lufte 3 Dreieknapp (temperatur/vifte) 4 Driftsindikator/feilkode-indikator/ serviceindikator

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for ventilator BV 950 991.0358.105/126010

HÅNDBOK. Bruksanvisning for ventilator BV 950 991.0358.105/126010 HÅNDBOK Bruksanvisning for ventilator 991.0358.105/126010 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter N Bruksanvisning STABILA REC-300 Digital er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av roterende laserlinjer. Med mottakeren REC-300 Digital kan laserstråler fra rotasjonslasere mottas selv

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

FDV FX Design varmelister FX125k og FX125t / FX175k og FX175t

FDV FX Design varmelister FX125k og FX125t / FX175k og FX175t Ansvar Vedlikehold Bruksområder Overflatetemperatur Sikringer Avstander Garanti Det er byggherre / eier sitt ansvar å påse at produktene levert fra Elvarm AS blir montert forskriftsmessig samt at de brukes

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Barnematmaker. Bruksanvisning. Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Barnematmaker. Bruksanvisning. Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Barnematmaker Bruksanvisning Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INNHOLD VIKTIG INFORMASJON 2 HÅNDTERING 4 OVERSIKT OVER MASKINEN 5 FØR BRUK 8 BRUK 8 - Påfylling av vann 8 - Montering

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

GLX150 varmelistsystem

GLX150 varmelistsystem GLX150 varmelistsystem Modell: GLX150 11,2cm høyde 2,2cm tykkelse Type: Lukket støvforbrenningsfri Watt: 150/m Volt: 230 AC Kapslingsgrad: IP21 Norm: IEC 60335-2-30 Patentnr: 302592 Sikkerhet Varmelistsystemet

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI+ Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI+ Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI+ Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en kjøkkenløsning, som både gir kokende og varmt vann. Quooker COMBI+ består

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

- Installasjon og Service Guide

- Installasjon og Service Guide INSTALLASJON 1) PLASSER MASKINEN PÅ ET STABILT OG FLATT UNDERLAG 2) MÅ IKKE PLASSERES I DIREKTE SOLLYS ELLER VED VARMEKILDER 3) DET BØR VÆRE CA. 80 MM ÅPNING PÅ BAKSIDEN AV MASKINEN OG 20 MM PÅ SIDENE

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installasjonsveiledning VAQ. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning VAQ. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning VAQ Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker Quooker består av en liten vannbeholder under kjøkkenvasken, som er koblet til kaldtvannsrøret. Denne

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

emh1 Electric Mobility Home BRUKSANVISNING - LADESTASJONER

emh1 Electric Mobility Home BRUKSANVISNING - LADESTASJONER emh1 Electric Mobility Home BRUKSANVISNING - LADESTASJONER Versjon: Nov 2012 INNHOLD 2 Innledning Side 3 Produktoversikt - Versjoner - Bestanddeler - Sikkerhetsråd - Sikkerhetssymboler - Generelle sikkerhetsråd

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning Spenningsenhet for DIN skinne Art.nr. 1208 REG Pulsenhet Art.nr. 1208 UI Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer