MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 24.11.2005 SAKER TIL BEHANDLING:"

Transkript

1 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Sak 104/05 Sak 105/05 Sak 106/05 Sak 107/05 Sak 108/05 Sak 109/05 Sak 110/05 Sak 111/05 Sak 112/05 Sak 113/05 Referater kommunestyre Vurdering av salg av kommunale boliger til Lunner boligstiftelse Revisjon av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Revisjon av kommuneplanen samfunnsdelen - merknadsbehandling Revisjon av kommuneplanens arealdel for Lunner Merknadsbehandling Reguleringsplan for Løkenkollen hyttegrend - merknadsbehandling Reguleringsplan for del av Jonsrud, 115/5 og del av Lunner almenning 116/1. Merknadsbehandling Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Prosjektrapporter Prosjektnr. 428 Elektronisk arkiv og 509 Telefoni Skjønnsmiddelprosjektet fase 1 Forprosjekter Hadeland - Plattform for samarbeid, utvikling og effekt Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

2 LUNNER KOMMUNE Sak 114/05 Folkevalgtes godtgjøring for godkjenning Sak 115/05 Sak 116/05 Sak 117/05 Handlingsplan for boligbygging i offentlig regi (Boligplan) Rullering for perioden Framtidig legevaktordning i Gran og Lunner Kjøp av Roalinna 26 - gnr. 59/168 - finansiering mv

3 LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 05/88-16 MØTEBOK Ark.: MPROT Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 104/05 Kommunestyret Saksbehandler: Randi Kvamme, Utvalgssekretær REFERATER KOMMUNESTYRE KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Referatene ble tatt til orientering uten protokollerte merknader. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

4 Ref nr.: 40/05 Dok. 04/589-18, dat : Søknad om støtte Kommunestruktur Informasjon om folkehøring. Vedlagt. 41/05 Referat fra konferanse Gardermoen mot 2040 Regionalt samarbeid om langsiktig utvikling av Gardermoen. Vedlagt. 42/05 Referat fra Høstkonferansen til KS Oppland og Hedmark 20. og Vedlagt. Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Ingen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 4

5 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 03/ Ark.: L70 &20 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 105/05 Kommunestyret /05 Formannskapet /05 Formannskapet /04 Kommunestyret /04 Formannskapet /04 Kommunestyret /04 Formannskapet /03 Formannskapet Saksbehandler: Knut Nordstoga, Rådgiver VURDERING AV SALG AV KOMMUNALE BOLIGER TIL LUNNER BOLIGSTIFTELSE KOMMUNESTYRETS VEDTAK : 1. Kommunens boliger selges ikke til den tilbydde pris. 2. Det opprettes umiddelbart et kommunalt foretak for å synliggjøre de faktiske kostnader og inntekter tilknyttet kommunens eiendomsforvaltning. 3. Det kommunale foretaket skal forestå bygging og utleie av kommunale boliger. 4. Det forutsettes at opprettelsen av foretaket ikke medfører ytterligere kostnader, i form av ytterligere ansettelser i kommunen. 5. Det forutsettes at vedlikeholdet for boligene styrkes betraktelig, slik at standarden på boligene kommer opp på fullt ut forsvarlig nivå, og at denne opprettholdes og styrkes over tid. 6. Hele kommunens eiendomsportefølje gjennomgås med tanke på salg av boliger kommunen ikke trenger til målgruppene (vanskeligstilte). 7. Det foretas en grundig evaluering av foretaket etter 2-3 år. Behandling og avstemming: Representantene Elin Håkonsløkken og Gustav Sverdrup- Thygeson fratrådte møtet under behandling av deres habilitet. Begge ble enstemmig erklært inhabile og tiltrådte først møtet igjen etter sakens behandling. Repr. Bjørn Haugen Morstad tiltrådte møtet under sakens behandling. Repr. Roy Arne Mathisen fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Kommunens boliger selges ikke til den tilbydde pris. 2. Det opprettes umiddelbart et kommunalt foretak for å synliggjøre de faktiske kostnader og inntekter tilknyttet kommunens eiendomsforvaltning. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

6 3. Det kommunale foretaket skal forestå bygging og utleie av kommunale boliger. 4. Det forutsettes at opprettelsen av foretaket ikke medfører ytterligere kostnader, i form av ytterligere ansettelser i kommunen. 5. Det forutsettes at vedlikeholdet for boligene styrkes betraktelig, slik at standarden på boligene kommer opp på fullt ut forsvarlig nivå, og at denne opprettholdes og styrkes over tid. 6. Hele kommunens eiendomsportefølje gjennomgås med tanke på salg av boliger kommunen ikke trenger til målgruppene (vanskeligstilte). 7. Det foretas en grundig evaluering av foretaket etter 2-3 år. Ved alternativ avstemming over formannskapets innstilling og repr. Mathisens forslag til vedtak, ble Mathisens forslag vedtatt med 14 mot 10 stemmer, avgitt for formannskapets innstilling. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 1. Lunner kommune selger 51 kommunale boliger til Lunner boligstiftelse jf. oversikt fra takstmann J. Reme for kr mill. 2. Salget forutsetter at boligstiftelsen påtar seg de samme utleieforpliktelser som kommunen har i forhold til de personer kommunen tildeler bolig. 3. Rådmannen fremforhandler en avtale om salg som fremlegges kommunestyret. Behandling og avstemming: Repr. Elin Håkonsløkken fratrådte møte under behandling av hennes habilitet. Hun ble enstemmig erklært inhabil i h.h.t. Forvaltningslovens 6.e, og tiltrådte først møtet igjen etter behandling av saken. Ordfører Harald N. Nessjøen fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Boligene selges ikke til den tilbydde pris. 2. Rådmannen utreder dannelse av et kommunalt foretak som omfatter tomtesalg, bygging og utleie av kommunale boliger. Repr. Larmerud, Morvik og Raastad fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Lunner kommune selger 51 kommunale boliger til Lunner boligstiftelse jf. oversikt fra takstmann J. Reme for kr mill. 2. Salget forutsetter at boligstiftelsen påtar seg de samme utleieforpliktelser som kommunen har i forhold til de personer kommunen tildeler bolig. 3. Rådmannen fremforhandler en avtale om salg som fremlegges kommunestyret. Rådmannens innstilling falt mot 4 stemmer. Ved alternativ avstemming over ordfører Nessjøens forslag og repr. Larmerud, Raastad og Morviks forslag til vedtak, ble Larmerud, Raastad og Morviks forslag vedtatt med 4 mot 2 stemmer avgitt for ordfører Nessjøens forslag. Rådmannens innstilling: Side 6

7 Boligene selges ikke til den tilbydde pris. Side 7

8 Saksutredning: FAKTA: Saken ble sendt ut som ekstrasak til formannskapsmøtet Den ble ikke tatt opp til behandling da uttalelse fra stiftelsen ikke ble utdelt før i møtet. For sammenhengens skyld gjentas hele saksutredningen her. Uttalelsen følger som vedlegg Vi har også knyttet noen kommentarer til stiftelsens brev. Kommunestyret vedtok i november 2004 følgende: 1. Lunner kommune ønsker å samle all offentlig boligforvaltning. 2. Boliger som det ikke er behov for søkes solgt på det frie marked. 3. Administrasjonen starter forhandlinger med LUBO med det siktemål å fremforhandle en avtale om salg av gjenværende boliger til LUBO. Forslag til avtale fremlegges kommunestyret for endelig godkjenning. 4. Det må utredes om den øvrige kommunale bygningsmasse/eiendomsmasse skal skilles ut i et KS, AS eller regnskapsmessig føres som en enhet. Etter dette har administrasjonen solgt to boliger, Øistad på Lunner og Myrabotn på Harestua, jfr vedtakets pkt 2. Videre har det vært holdt to forhandlingsmøter med stiftelsen. Det var her enighet om å be ing Reme foreta taksering av 51 boenheter. Vedlagte liste viser takstene. Det var også enighet om at kommunen må ha tildelingsrett for alle boligene. En kom ikke frem til enighet under forhandlingene. Derfor legges det ikke frem noe forslag til avtale, jfr. det som sies nedenfor. VURDERING/DRØFTING: 1. Forhandlingene Ikke uventet ble prisen det springende punkt under forhandlingene. Rådmannens utgangspunkt var og er at leilighetene ikke bør selges til pris under takstverdien på 35,55 mill kroner, eller gjennomsnittlig i underkant av kr pr bolig. Rådmannen mener at dette er en forsiktig vurdering av markedsverdien for disse boligene. Under forhandlingene viste det seg fort at denne prisen ikke på noen måte kunne aksepteres av stiftelsen. Kommunes forhandlere (kommunalsjef Frode Holst og saksbehandler) ønsket da å forhandle frem den maksimale prisen som kunne aksepteres av stiftelsen, slik at politikeren kunne ha et reelt alternativ til ikkesalg. En kom da frem til prisen 28,40 mill kroner (gjennomsnittlig kr pr bolig). I ettertid ønsker stiftelsen i brevs form å fremstille dette som om kommunes representanter ga et formelt tilbud om sistnevnte pris. Dette er ikke riktig. En hadde ikke fullmakt til å gi et slikt bud, og det ble gjentatte ganger presisert at dette var å forstå som et alternativ for politisk Side 8

9 behandling som nevnt ovenfor. Administrasjonen har forsøkt å få stiftelsen til å rette opp denne fremstillingen av forhandlingene.. 2. Økonomiske forhold/forhold til budsjett og økonomiplan Det er de økonomiske konsekvensene for kommune på kort og lang sikt som er avgjørende for rådmannens vurdering i denne saken. Den alternative prisen på 28,4 mill fremkommer slik: Remes takst: % rabatt for samlet salg: % rabatt for utleieklausuler: Etter rådmannens oppfatning er prisen som nevnt for lav. Konsekvensene for kommunens budsjett på lengere sikt blir for store til fordel for stiftelsens økonomi. Begrunnelsen er som følger: Kommunen får husleieinntekter hvert år på ca 3,0 mill kroner. Utgifter til strøm, vedlikehold, avgifter, administrasjon mv er ca 1,0 mill kroner, slik at nettoinntekten bli 2,0 mill når en ser bort i fra kapitalutgifter (renter og avdrag). For oversiktes skyld brukes disse avrundede tallene. De er etter vår vurdering nøyaktige nok til formålet. Dersom kommunen selger for 28,4 mill, vil den gå glipp av en årlig nettoinntekt på 2,0 mill samtidig som en får en kapitalgevinst på salgssummen. I praksis vil summen trolig bli brukt til å nedbetale gjeld på bygningene, som ved kommende årsskifte vil være 21,3 mill. Det overskytende vil muligens bli avsatt på fond som gir en rentegevinst. Dersom en regner 5% rente av hele summen, bli denne gevinsten 1,4 mill. Dermed svekkes kommunes budsjett med 2.0-1,4 = 0,6 mill. Med rentesats 2,5% (tilsvarer om lag dagens rentenivå) svekkes budsjettbalansen med 1,3 mill. Kommunen betaler riktig nok avdrag på lån som en vil slippe når gjelden nedbetales. Inneværende år vil avdrag være ca 1,3 mill. Etter vår oppfatning vil det imidlertid ikke være riktig å ta avdragsutgifter med i regnestykket. Avdrag er en form for tvungen sparing som gir mindre renteutgifter etter hvert som lånene nedbetales. Etter rådmannens oppfatning er det ikke noen begrunnelse for å innrømme kvantumsrabatt ved salg av boliger. Rådmannens konklusjon er som nevnt at det vil være dårlig butikk, i alle fall på lengere sikt å selge boligene til den prisen som her er aktuell. Det påpekes i uttalelsen fra stiftelsen at salget vil gi en bedret likviditet for kommunen. Vi er enig i dette. Salg av fast eiendom vil gi bedret likviditet på kort sikt. Effekten på lengere sikt vil avhenge av hva kommunestyret velger å bruke midlene til. 3. Personalmessige forhold Side 9

10 Kommunen bruke i dag 5-10% av en stilling på boligkontoret til administrasjon av utleievirksomheten. I tillegg kommer fakturering av husleie og innkreving ved økonomiavdelingen. 4. Annet Som gjort rede for i forrige kommunestyresak er det rådmannens prinsipielle syn at boligene bør forvaltes av et organ som er under demokratisk kontroll, Det vil si enten å danne et kommunalt foretak (KF) eller beholde boligene i kommunen. Dermed kan fremtidig overskudd eventuelt overføres kommunen til velferdstiltak. En stiftelse er en egen juridisk enhet hvor styret er tillagt full forvaltningsmyndighet i stiftelsesloven. Selv om kommunestyret utnevner styrerepresentantene, vil for eksempel neppe styret overføre overskudd til kommunen. Det finnes ingen instruksjonsmyndighet. Dersom boligene beholdes i kommunen, blir det kortere veg mellom de som forvalter boligene og den delen av kommunen som er ansvarlige for boligsosiale tiltak, og mellom politiske organ og boligforvalter. 5. Alternative løsningsforslag. Alternative løsningsforslag er enten å selge for nevnte pris eller å ikke selge. En tredje mulighet kan være å avertere boligene på det åpne marked med nødvendige forutsetninger om kommunal tildelingsrett mv. Dermed ville en også få en kontroll på antatt markedsverdi. 6. Konklusjon med begrunnelse Se innstillingen DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt i ad-hefte: Brev fra ing. Reme med oversikt over takster. Uttalelse fra LUBO datert Øvrige dokument: Formannskapssak 0077/05 Kommunestyresak 0086/04 (møte ) Takstrapporter fra ing Reme Brev fra stiftelsen datert Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: LUBO Rådmannen Kommunalsjefene Fellestjenesten v/økonomiavd. Revisjonen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 10

11 LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 04/ MØTEBOK Ark.: 143 D11 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 106/05 Kommunestyret /05 Utviklingsutvalget /05 Utviklingsutvalget Saksbehandler: Knut Nordstoga, Rådgiver REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet godkjennes. Følgende endringer/justeringer innarbeides i det endelige plandokumentet: 1. Handlingsplan for aktivitet (kap. 13) konkretiseres med tiltak Handlingsplan for anlegg og områder (kap. 15) prioriteres og betegnelsen gymsal endres til liten flerbrukshall. 2. Kunstgressbane (kap. 15.1): Investeringen (kr ) flyttes til Oppgradering/grusing (kap. 15.1): Investeringer deles i to med 150 i 2006 og 150 i , og Harestua prioriteres først. 3. Kostnadene for pkt. 1 Liten flerbrukshall endres til ca. kostnad 14.1mill. Totale ca.kostnader: 14.1 mill. Kommunale kostnader: 9.4 mill. 2006: Kommunale kostnader 9.4 mill. Statlige: 4.7 mill. Behandling og avstemming: Repr. Halvor Bratlie fremmet følgende tilleggsforslag til planens pkt. 15.1: Prioritert handlingsplan innarbeids i budsjettet for 2006 og økonomiplanen for Repr. Eigil Morvik fremmet følgende endringsforslag til planens pkt. 15.1: 1. Til pkt. 3 Kunstgressbane: Investeringen (kr ) flyttes til Til pkt. 3 Oppgradering/grusing: Investeringer deles i to med 150 i 2006 og 150 i , og Harestua prioriteres først. Repr. Elin Håkonsløkken fremmet endring/tillegg: 15.1 Handlingsplan for nye anlegg rehbilitering av eldre anlegg Ta ut pri. 6 treningsbane inkl. drivingrange Ta ut golfbane, 9 hull Ta inn ny prioritet: Helhetlig plan for skiløyper. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

12 Repr. Halvor Bratlie trakk sitt forslag. Ordfører Nessjøen foreslo følgende endring: Kostnadene for pkt. 1 Liten flerbrukshall endres til ca. kostnad 14.1mill. Totale ca.kostnader: 14.1 mill. Kommunale kostnader: 9.4 mill. 2006: Kommunale kostnader 9.4 mill. Statlige: 4.7 mill. Ordfører Nessjøens endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Repr. Morviks endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Repr. Håkonsløkkens endrings-/tilleggsforslag falt med 16 mot 9 stemmer. Utviklingsutvalgets innstilling med vedtatte tillegg/endringer ble enstemmig vedtatt. UTVIKLINGSUTVALGETS INNSTILLING: Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet godkjennes. Følgende endringer/justeringer innarbeid i det endelige plandokumentet: 1. Handlingsplan for aktivitet (kap. 13) konkretiseres med tiltak Handlingsplan for anlegg og områder (kap. 15) prioriteres og betegnelsen gymsal endres til liten flerbrukshall. Behandling og avstemming: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som utvalgets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet godkjennes. Følgende endringer/justeringer innarbeid i det endelige plandokumentet: 1. Handlingsplan for aktivitet (kap. 13) konkretiseres med tiltak Handlingsplan for anlegg og områder (kap. 15) prioriteres og betegnelsen gymsal endres til liten flerbrukshall. Side 12

13 Saksopplysninger: Saksframlegget er bygd opp med en: - Innledende gjennomgang av innkomne merknader og innspill. - Det enkelte innspill er kommentert under en samlet vurderingsdel. - Selve plandokumentet er i hovedsak uendret i forhold til høringsutkastet. Unntaket er de punktene i høringsinnspillene som er tatt til etterretning og oppretting av faktiske feil, uteglemmelser og nødvendige presiseringer av enkelt punkter. Offentlig ettersyn høringsuttalelser: Forslag til Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ble i henhold til vedtatte fullmakt gitt til oppnevnte Ad Hoc Utvalg (Utviklingsutvalgets sak 0021/05), lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 15. august 9. september Det har kommet inn 5 høringsuttalelser: Oppland fylkeskommune I følge Oppland fylkeskommune tilfredsstiller planen i all hovedsak Kirke- og Kulturdepartements (KKD) minimumskrav, men de kommer med noen punkter som de mener kan gjøre planen til et bedre styringsverktøy for kommunen: Det er ikke krav fra KKD om at planen skal inneholde aktivitetstiltak, men ut fra kommunens situasjon med mange barn/unge og at mange foreldre er mye borte fra hjemme p.g.a. arbeid/pendling, kunne det vært fornuftig og satset på aktivitetstiltak. For eksempel i forbindelse med SFO eller lignende. Det er et minimumskrav at planen skal ha oppdaterte kart med eksisterende og planlagte anlegg samt friluftslivets bruk og evt. behov. Kartdelen er dessuten et innspill til kommuneplanens arealdel. Det er positiv at planen inneholder en handlingsplan for aktivitet, denne bør imidlertid konkretiseres i tiltak som: - Samarbeid For eksempel å bli FYSAK-kommune. - Barn/unge Lage en oversikt over nærmiljøanleggene og en plan for å oppnå målet som er et nærmiljøanlegg i hver grend. - Lag/foreninger For eksempel kommunalt tilskudd til ungdoms- og idrettsarbeid. Dessuten må Handlingsplanen ha en prioritering av anleggene, gymsal må endres til liten flerbrukshall (Lunner barneskole) samt at fylkeskommunen signaliserer at det er lite trolig at det gis støtte til undervarme på kunstgressbanen på Frøystad da Jevnaker allerede har fått slikt tilskudd. Svea Skilag Svea Skilag ønsker å få sin garasje/lagerbygg inn i kommunedelplanen. Lunner Almenning Lunner Almenning stiller seg åpen for en mulig lokalisering av et skytebaneanlegg for Lunner skytterlag på almenningens grunn når deres eksisterende anlegg på Kjevlingen må flyttes. De reserverer seg imidlertid mot at tidligere tømmertomt på almenningens industriområde på Harestua blir brukt til fotballbane uten at det foreligger en helhetlig plan for området. Harestua HesteSportsKlubb Harestua HesteSportsKlubb har en del kommentarer til planen og mener at: - Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet favner ikke bredden, og mangler derfor Side 13

14 legitimitet. - Ufullstendig registrering og oversikt over aktive idrettslag i kommunen. - Planen som et styringsverktøy, men må også stimulere private initiativ. - Planen må sikre bredden i aktivitetene. Ikke alle er interessert i ski og fotball! - Lunner kommunes rolle må bidra både i en oppstartfase og i driftsfasen. - Forholdet til arealdelen i kommunedelplanen. - Viktig med tilbud for begge kjønn. Lunner Idrettsråd Lunner Idrettsråd er generelt positive til planprosessen, de har hatt en aktiv deltagelse gjennom Ad Hoc utvalget som har vært viktig. De er dessuten tilfredse med at Idrettsrådets kommentarer/evaluering av tidligere planer er tatt inn. Idrettsrådet ser det også som positivt at planen er noe mer spisset enn tidligere, med færre forslag til investeringer, dette medfører at planen fungerer bedre som det styringsverktøyet det skal både for politikere og administrasjon. De har følgende kommentarer til enkeltdeler av planen: - Kunstgressbane m/undervarme på Frøystad støttes. Dette er positivt for hele fotballmiljøet på Hadeland. Viktig at dette prioriteres i Lysløype, løypeprepareringsmaskin og friluftsanlegg v/lunner barneskole støttes. Anbefales prioritert i Opprustning av friidrettsanlegget på Frøystad støttes. Viktig for friidrettsmiljøet at det også er gode anlegg i Lunner, anbefales prioritert i Golfanlegg. Klar over den økende interessen, men ser også at det foregår utbygging av flere baner i nærheten og Idrettsrådet ønsker derfor ikke å prioritere golfbane i Idrettsrådet ønsker at Lunner kommune legger forholdende til rette for å kunne oppnå status som Fysak-kommune. - Når det gjelder handlingsplanen ønsker de et klarere skiller mellom det som allerede er bevilget (Lunner barneskole) og hva som må bevilges i de kommende års budsjett. Vurdering: Ad Hoc Utvalget har gjennomgått de innkomne uttalelsene og har kommet fram til følende kommentarer/merknader og evt. endringer/tilføyelser i planforslaget: Når det gjelder Oppland fylkeskommunes uttalelse er utvalget enige i at det er viktig med aktivitetstiltak for barn/unge, tilrettelegging for økt fysisk aktivitet i skolen/sfo er imidlertid satsingsområder både sentralt og i Lunner kommune. Bl.a. satses det stort på uteområdene på Lunner barneskole. Utvalget foreslår at Familie og oppvekst ser på mulighetene til å få økt aktivitet i SFO, for eksempel gjennom frivillige lag/foreninger. Manglende kartdelen vil være ferdig til endelig plan foreligger. Når det gjelder handlingsplan for aktivitet er utvalget enige om at denne bør konkretiseres og foreslår at Lunner kommune v/familie og oppvekst utreder mulighetene for å bli FYSAKkommune. Det utarbeides dessuten en oversikt/beskrivelse av nærmiljøanleggene i kommunen, det henvises her til kommuneplanens samfunnsdel punkt hvor det er et klart mål at Alle grender skal ha egne nærmiljøanlegg. Det er pr. d.d. øremerkede tilskudd til ungdoms- og idrettsarbeid, disse økonomiske virkemidlene opprettholdes/videreføres på dagens nivå. Ad Hoc Utvalget har dessuten prioritert anleggene i handlingsplanen og endret gymsal til liten flerbrukshall. Utvalget ønsket imidlertid at det fortsatt skal søkes kunstgress Side 14

15 m/undervarme på Frøystad, det presiseres at anlegget er interkommunalt (Gran og Lunner) og at Jevnaker ligger inn under Buskerud fotballkrets. Garasje-/lagerbygget til Svea Skilag ble rullert ved fjorårets prioritering av spillemiddelsøknadene og er å finne på KRISS-oversikten over planlagte anlegg. Innspillene fra Lunner Almenning gjelder i stor grad Kommuneplanens arealdel og tas inn som innspill til denne. Når det gjelder uttalelsene fra Harestua HesteSportsKlubb mener utvalget at oppstart av planarbeidet må være gjort godt kjent gjennom annonsering (både aviser og internett), samt at forslag til plan er lagt ut til offentlig høring. Dessverre mangler Harestua HesteSportsKlubb fra anleggs- og aktivitetsoversikten (manglende søknad om kulturmidler i 2005 kan være årsaken da en har tatt utgangspunkt i de innkomne søknadene), oversikten vil bli rettet opp i den endelige planen. - Ridebane (nærmiljøanlegg) er opparbeidet ved Bråtabånn i Vestbygda, Harestua. Over 30 aktive medlemmer, jenter år. Klubben ønsker kommunal medvirkning til private initiativ for etablering av idrettsanlegg, utvalget mener dette vil bli ivaretatt ved opprettelse av en fast budsjettpost for kommunalt tilskudd til nybygg/rehabilitering av idrettsanlegg/nærmiljøanlegg (se punkt 12.3 Virkemidler). Den utarbeidede planen satser på Idrett og fysisk aktivitet for alle, og utvalget mener derfor at den sikrer bredde i aktivitetene (bredde og mangfold framfor spissing). Gjeldende økonomiske virkemidler både årlig driftstilskudd til lag/foreninger og kommunal andel i forbindelse med utbygging av anlegg foreslås videreført. Dette mener utvalget støtter lag/foreninger både i oppstarts- og i driftsfasen. Klubbens ridebane er i arealdelen av kommunedelplanen foreslått regulert til idrettsanlegg, noe som ikke framgår av oversikten i Kommundelplan for idrett og fysisk aktivitet, dette vil selvsagt bli rettet opp. Klubben peker på at det er viktig med tilbud til begge kjønn, og at kommunen må være med å bidra til dette. Påstanden om at fokus og tildeling av midler i stor grad har vært rettet mot tradisjonelle gutteidretter som ski og fotball, mener utvalget ikke kan være riktig da kommunens kulturmidler fordeles ut fra antall aktive, ikke kjønn eller type idrett. Antall aktive fotballjenter er dessuten sterkt stigende på Hadeland. Lunner Idrettsråds kommentarer til Handlingsplan for anlegg og områder (4 år) ble gjennomgått og rådets forslag til prioriteringer av innmeldte anlegg ble tatt til følge. Ad Hoc Uvalget forslår følgende endringer/justeringer i det endelige plandokumentet. - Handlingsplan for aktivitet (kap. 13) konkretiseres med tiltak - Handlingsplan for anlegg og områder (kap. 15) prioriteres og betegnelsen gymsal endres til liten flerbrukshall. Dagens ordninger for økonomiske virkemidler (kap. 9.3) videreføres, Ad Hoc Utvalget ønsker imidlertid at det i stedet for årlig bevilgninger i forbindelse med spillemiddelsøknadene, settes av et fast årlig beløp til kommunal andel til anleggsutbygging se kap Virkemidler på kr ,-. DOKUMENT I SAKEN: Side 15

16 Utviklingsutvalgets sak 0021/05 Revisjon av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Oppnevning av Ad Hoc Utvalg. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Høringsdokument Uttalelser ved offentlig ettersyn: - Oppland fylkeskommune, datert Svea Skilag, datert Lunner Almenning, datert Harestua HesteSportsKlubb, datert Lunner Idrettsråd, datert Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Kulturkontoret for videre ekspedering Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 16

17 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 03/ Ark.: 141 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 107/05 Kommunestyret /05 Utviklingsutvalget /05 Eldrerådet /05 Kommunestyret /05 Utviklingsutvalget /05 Utviklingsutvalget /05 Utviklingsutvalget /04 Utviklingsutvalget /05 Kommunestyret /05 Utviklingsutvalget /04 Kommunestyret /04 Utviklingsutvalget /04 Utviklingsutvalget /04 Utviklingsutvalget /04 Utviklingsutvalget /04 Utviklingsutvalget /03 Kommunestyret /03 Utviklingsutvalget Saksbehandler: Knut Nordstoga, Rådgiver REVISJON AV KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN - EGENGODKJENNING KOMMUNESTYRETS VEDTAK : A. Kommunestyret vedtar samfunnsdelen i kommuneplanen i samsvar med høringsutkastet, men med følgende endringer: Del II-planinnhold: Pkt. 1: Setningen: Denne visjonen er meget ambisiøs---- Strykes. Pkt. 2: Nytt kulepunkt: Kommunens virksomheter skal gå foran som et godt eksempel ved å velge miljøvennlige løsninger for sin drift. Endret kulepunkt nr. 7: Kommunen skal fortsette med utredning av mulighetene for kommunesammenslutning dersom vi opplever at våre innbyggere er best tjent med det, og rammebetingelsene legges bedre til rette for dette. Under pkt. 2 side 2, 3. kulepunkt 2. setning endres til: Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

18 Dersom slike likevel skulle oppstå skal en kriseplan iverksettes, herunder osv---. Under Generelt 1. kulepunkt endres til: Administrasjonen utformer tjenestetilbudet i tråd med gjeldende delegasjonsreglement. Nytt kulepunkt: Politisk oppnevnt kontrollutvalg skal revidere kommunens måloppnåelse for tjenesteproduksjon etter vedtatt instruks for revisjon og egne vedtak for forvaltningsrevisjonen. Under Barnehager Lunner kommune skal arbeide for at private, på lik linje med de offentlige barnehager, skal ha tariffavtale og like arbeidsforhold. Under prikkpunkt, 2. underpkt.: Ordet bør i 2. linje endres til skal Nytt kulepunkt: Grunnskolen i Lunner skal forbli reelt gratis for elevene og deres foresatte. Nytt kulepunkt under kulepunkt 2, bemanning: Det skal arbeides for økt pedagogtetthet i grunnskolen. Nytt kulepunkt: Det lages en felles pedagogisk plattform for grunnskolen i Lunner Endring i kulepunkt 8: Skolen skal ha fokus på -----mot dette ved å videreføre de holdningsskapende undervisningsopplegg som det i dag jobbes ut fra. Under 3.2.4C Tiltak for flyktninger: Nytt kulepunkt 2: Introduksjonsprogram skal tilbys alle nyankomne flyktninger til vår kommune. Under pt Fritidstiltak for barne og unge Kommunen skal i løpet av 4 årsperioden frem til neste revisjon av arealdelen i samarbeid med Lunner skytterlag søke å avklare spørsmålet om ny lokalisering av skytebanen. Nytt kulepunkt 2: Fritidstiltak for uorganisert ungdom skal styrkes. Under kulepunkt 8: Nærmiljøanlegg i nåværende skolekretser skal opprettholdes. Under Spesielle tiltak for eldre Nytt kulepunkt: Det må arbeides kontinuerlig for å bedre de eldres livskvalitet. Under tilrettelegging for miljø og friluftsliv, nytt kulepunkt: Endret kulepunkt 2: Kommunen skal medvirke til at befolkningens muligheter for friluftsliv bedres, samt sikre allmennretten til å ferdes i skog og mark. Dette skal gjøres med bruk av økt Side 18

19 kontrollaktivitet i forhold til å følge opp om lover og forskrifter, samt bestemmelser i kommuneplanen følges. Siste kulepunkt endres til: Ved planlegging av boligfelt, skoler og barnehager skal det være god og trygg adkomst til lek Under tiltak for næringslivet: 6. og 7. prikkpunkt tas ut. Nytt første prikkpunkt: Næringsarbeid (etablererveiledning, koordinering, markedsføring mv) bør i stor utstrekning skje regionalt. Kommuneadministrasjonen skal etablere et fast kontaktpunkt mot det regionale nivået. Under Grendeutvikling, befolkningsutvikling og boligbygging I 1. kulepunkt strykes rimelig og blir lydende: Kommunen skal tilrettelegge for byggeklare tomter Under Roa som kommunesenter, omformes tredje kulepunkt til: Grøntområdet langs Vigga skal fremstå som ryddig og tilgjengelig. Kantvegetasjonen skal bevares. Under Miljø og arealdisponering, nytt punkt B: B Universell utforming I plan- og byggesaksbehandling skal hensynet til universell utforming tillegges stor vekt. Under 4.2.2F Fritidsbebyggelse endres kulepunkt 5 til: Standardheving på eksisterende hytter utenfor Marka og utenfor byggeforbudssonen langs vassdrag, godtas innenfor rammebetingelsene for ny bebyggelse i gjeldende kommuneplan. Fremføring av kjøreveg frem til eksisterende vegløse hytter godtas ikke dersom det ikke foreligger tungtveiende grunner. Slike godkjenninger skal opp til politisk behandling. Kulepunkt 4 strykes. Under Generelt: Alle saker som er knyttet til eksisterende ubebygde tomter for boliger og fritidsbebyggelse i LNFområder behandles av utviklingsutvalget før vedtak fattes. Klager på slike saker skal behandles politisk før oversendelse til statlig klageorgan. Administrasjonen rapporterer til det folkevalgte organ angående saker som det kan være tvil om kan være av prinsipiell betydning eller ikke. Under 5.1-Målsettinger for personalpolitikken Nytt kulepunkt: Det skal utarbeides opplærings- og utviklingsplaner som ivaretar arbeidsgivers og medarbeidernes behov for kompetanseutvikling. Nytt kulepunkt: Seniorpolitikk må ha spesiell fokus. Side 19

20 Del II side 1, Innledning:pkt. 2: Mål i stedet for målsetting Under Pkt. 3.1: Mål for tjenesteproduksjon. Under del 2, pkt A Kulepunkt 8: Faglig kompetanse skal opprettholdes og videreutvikles på alle nivåer. Under A kulepunkt 1 endres til: Tilbudet innen pleie og omsorg skal styrkes i takt med behov og befolkningsvekst Under Barnehager nytt kulepunkt: Utemiljøet ved barnehagene skal stimulere til lek og fysisk aktivitet. Under Fritidstiltak for barn og unge: Siste prikkpkt. Skifte bør med skal. Nytt pkt. B: Utviklingsutvalget skal evaluere samfunnsdelen av kommuneplanen våren 2007 og eventuelt fremme forslag til justeringer av planen. Behandling og avstemming: Repr. Elin Håkonsløkken fremmet følgende endringsforslag til pkt. 5.1: Ta ut Seniorpolitikk må ha spesiell fokus, i stedet: Kommunen retter fokus på livsfasepolitikk for å kunne beholde kompetanse, rekruttere ny kompetanse og være en god arbeidsgiver for alle. Repr. Anders Larmerud foreslo under pkt Barnehager ang. tariffavtaler: Punktet strykes. Repr. Eigil Morvik fremmet følgende tilleggsforslag, nytt kulepunkt til del II pkt : Det lages en felles pedagogisk plattform for grunnskolen i Lunner. Repr. Eva Berg fremmet følgende endringsforslag: Pkt. 2: Kulepunkt 7 endres ikke Nytt kulepunkt strykes Punktet strykes Kulepunkt 2 endres ikke Første kulepunkt: Ordet rimelig strykes ikke 4.2.2F Kulepunkt 5 endres ikke Kulepunkt 4 strykes ikke Repr. Ulf Rogneby fremmet følgende endringsforslag til pkt. 5.1 Målsettinger for personalpolitikken: Den enkelte medarbeiders erstattes med medarbeidernes. Side 20

21 Alternativ avstemming over utviklingsutvalgets innstilling og repr. Bergs endringsforslag: Pkt. 2: Utviklingsutvalgets innstilling vedtatt med 21 mot 4 stemmer, som ble avgitt for repr.bergs forslag Som pkt Som pkt. 2 (dermed falt også repr. Larmeruds forslag vedr. samme) Som pkt Som pkt F kulepkt 5 Som pkt. 2 Kulepunkt 4 Som pkt. 2 Repr. Morviks tilleggsforslag til del II pkt ble enstemmig vedtatt. Repr. Rognebys endringsforslag pkt. 5.1 ble enstemmig vedtatt. Ved alternativ avstemming over repr. Håkonsløkkens endringsforslag til pkt. 5.1 og utviklingsutvalgets innstilling, ble utviklingsutvalgets innstilling vedtatt med 22 mot 3 stemmer, som ble avgitt for Håkonsløkkens forslag. Utviklingsutvalgets innstilling med vedtatt tillegg/endringer ble enstemmig vedtatt. UTVIKLINGSUTVALGETS INNSTILLING: A. Kommunestyret vedtar samfunnsdelen i kommuneplanen i samsvar med høringsutkastet, men med følgende endringer: Del II-planinnhold: Pkt. 1: Setningen: Denne visjonen er meget ambisiøs---- Strykes. Pkt. 2: Nytt kulepunkt: Kommunens virksomheter skal gå foran som et godt eksempel ved å velge miljøvennlige løsninger for sin drift. Endret kulepunkt nr. 7: Kommunen skal fortsette med utredning av mulighetene for kommunesammenslutning dersom vi opplever at våre innbyggere er best tjent med det, og rammebetingelsene legges bedre til rette for dette. Under pkt. 2 side 2, 3. kulepunkt 2. setning endres til: Dersom slike likevel skulle oppstå skal en kriseplan iverksettes, herunder osv---. Under Generelt 1. kulepunkt endres til: Administrasjonen utformer tjenestetilbudet i tråd med gjeldende delegasjonsreglement. Nytt kulepunkt: Politisk oppnevnt kontrollutvalg skal revidere kommunens måloppnåelse for tjenesteproduksjon etter vedtatt instruks for revisjon og egne vedtak for forvaltningsrevisjonen. Side 21

22 Under Barnehager Lunner kommune skal arbeide for at private, på lik linje med de offentlige barnehager, skal ha tariffavtale og like arbeidsforhold. Under prikkpunkt, 2. underpkt.: Ordet bør i 2. linje endres til skal Nytt kulepunkt: Grunnskolen i Lunner skal forbli reelt gratis for elevene og deres foresatte. Nytt kulepunkt under kulepunkt 2, bemanning: Det skal arbeides for økt pedagogtetthet i grunnskolen. Endring i kulepunkt 8: Skolen skal ha fokus på -----mot dette ved å videreføre de holdningsskapene undervisningsopplegg som det i dag jobbes ut fra. Under 3.2.4C Tiltak for flyktninger: Nytt kulepunkt 2: Introduksjonsprogram skal tilbys alle nyankomne flyktninger til vår kommune. Under pt Fritidstiltak for barne og unge Kommunen skal i løpet av 4 årsperioden frem til neste revisjon av arealdelen skal kommunen i samarbeid med Lunner skytterlag søke å avklare spørsmålet om ny lokalisering av skytebanen. Nytt kulepunkt 2: Fritidstiltak for uorganisert ungdom skal styrkes. Under kulepunkt 8: Nærmiljøanlegg i nåværende skolekretser skal opprettholdes. Under Spesielle tiltak for eldre Nytt kulepunkt: Det må arbeides kontinuerlig for å bedre de eldres livskvalitet. Under tilrettelegging for miljø og friluftsliv, nytt kulepunkt: Endret kulepunkt 2: Kommunen skal medvirke til at befolkningens muligheter for friluftsliv bedres, samt sikre allmennretten til å ferdes i skog og mark. Dette skal gjøres med bruk av økt kontrollaktivitet i forhold til å følge opp om lover og forskrifter, samt bestemmelser i kommuneplanen følges. Siste kulepunkt endres til: Ved planlegging av boligfelt, skoler og barnehager skal det være god og trygg adkomst til lek Under tiltak for næringslivet: 6. og 7. prikkpunkt tas ut. Nytt første prikkpunkt: Næringsarbeid (etablererveiledning, koordinering, markedsføring mv) bør i stor utstrekning skje regionalt. Kommuneadministrasjonen skal etablere et fast kontaktpunkt mot det regionale nivået. Side 22

23 Under Grendeutvikling, befolkningsutvikling og boligbygging I 1. kulepunkt strykes rimelig og blir lydende: Kommunen skal tilrettelegge for byggeklare tomter Under Roa som kommunesenter, omformes tredje kulepunkt til: Grøntområdet langs Vigga skal fremstå som ryddig og tilgjengelig. Kantvegetasjonen skal bevares. Under Miljø og arealdisponering, nytt punkt B: B Universell utforming I plan- og byggesaksbehandling skal hensynet til universell utforming tillegges stor vekt. Under 4.2.2F Fritidsbebyggelse endres kulepunkt 5 til: Standardheving på eksisterende hytter utenfor Marka og utenfor byggeforbudssonen langs vassdrag, godtas innenfor rammebetingelsene for ny bebyggelse i gjeldende kommuneplan. Fremføring av kjøreveg frem til eksisterende vegløse hytter godtas ikke dersom det ikke foreligger tungtveiende grunner. Slike godkjenninger skal opp til politisk behandling. Kulepunkt 4 strykes. Under Generelt: Alle saker som er knyttet til eksisterende ubebygde tomter for boliger og fritidsbebyggelse i LNFområder behandles av utviklingsutvalget før vedtak fattes. Klager på slike saker skal behandles politisk før oversendelse til statlig klageorgan. Administrasjonen rapporterer til det folkevalgte organ angående saker som det kan være tvil om kan være av prinsipiell betydning eller ikke. Under 5.1-Målsettinger for personalpolitikken Nytt kulepunkt: Det skal utarbeides opplærings- og utviklingsplaner som ivaretar arbeidsgivers og den enkelte medarbeiders behov for kompetanseutvikling. Nytt kulepunkt: Seniorpolitikk må ha spesiell fokus. Del II side 1, Innledning:pkt. 2: Mål i stedet for målsetting Under Pkt. 3.1: Mål for tjenesteproduksjon. Under del 2, pkt A Kulepunkt 8: Faglig kompetanse skal opprettholdes og videreutvikles på alle nivåer. Under A kulepunkt 1 endres til: Side 23

24 Tilbudet innen pleie og omsorg skal styrkes i takt med behov og befolkningsvekst Under Barnehager nytt kulepunkt: Utemiljøet ved barnehagene skal stimulere til lek og fysisk aktivitet. Under Fritidstiltak for barn og unge: Siste prikkpkt. Skifte bør med skal. Nytt pkt. B: Utviklingsutvalget skal evaluere samfunnsdelen av kommuneplanen våren 2007 og eventuelt fremme forslag til justeringer av planen. Behandling og avstemming: Repr. Halvor Bratlie fremmet følgende tillegg/endringsforslag: 3.2.1: Politisk oppnevnt kontrollutvalg skal revidere kommunens måloppnåelse for tjenesteproduksjon etter vedtatt instruks for revisjon og egne vedtak for forvaltningsrevisjonen : Kulepunkt 8: Skolen skal ha fokus på -----mot dette ved å videreføre de holdningsskapene undervisningsopplegg som det i dag jobbes ut fra : Siste kulepunkt: Ved planlegging av boligfelt, skoler og barnehager skal det være god og trygg adkomst til lek --- Repr. Harald Tyrdal fremmet følgende tillegg/endringsforslag: 3.2.2: Nytt kulepunkt: Lunner kommune skal arbeide for at private, på lik linje med de offentlige barnehager, skal ha tariffavtale og like arbeidsforhold : Nytt kulepunkt under kulepunkt 2, bemanning: Det skal arbeides for økt pedagogtetthet i grunnskolen F: Kulepunkt 5: (handikap og lignende) strykes. Repr. Hugo Hallum fremmet følgende tilleggsforslag: 3.2.6: Nytt kulepunkt: Det må arbeides kontinuerlig for å bedre de eldres livskvalitet. 5.1: Nytt kulepunkt: Seniorpolitikk må ha spesiell fokus. Side 24

25 Det ble stemt over følgende forslag fremmet i kommunestyrets møte : SV v/harald Tyrdal fremmet følgende endring/tilleggsforslag: Del II-planinnhold: Pkt. 1: Setningen: Denne visjonen er meget ambisiøs---- Strykes. Pkt. 2: Nytt kulepunkt: Kommunens virksomheter skal gå foran som et godt eksempel ved å velge miljøvennlige løsninger for sin drift. Endret kulepunkt nr. 7: Kommunen skal fortsette med utredning av mulighetene for kommunesammenslutning dersom vi opplever at våre innbyggere er best tjent med det, og rammebetingelsene legges bedre til rette for dette. Pkt , endring av første kulepunkt: Administrasjonen gis frihet til å utforme tjenestetilbudet, men skal gjøre det i nær dialog med de folkevalgte. Rådmannens delegeringsfullmakt skal revideres hvert fjerde år (ett år etter kommunevalg). Pkt , endring av andre kulepunkt: Barnehagene skal ha fleksible åpningstider, som er tilpasset barna og foreldrenes behov. Nytt kulepunkt: Lunner kommune skal arbeide for at private og offentlige barnehager skal ha tariffavtale og like arbeidsvilkår. Pkt , under kulepunkt 2, bemanning, nytt kulepunkt: Det skal arbeides for at det blir færre elever pr. faglært voksen. Nytt kulepunkt. Grunnskolen i Lunner skal forbli reelt gratis for elevene og deres foresatte. Pkt C, Tiltak for flyktninger. Nytt kulepunkt 2: Introduksjonsprogram skal tilbys alle nyankomne flyktninger til vår kommune. Pkt , Fritidstiltak for barn og unge, nytt kulepunkt 2: Fritidstiltak for uorganisert ungdom skal styrkes. Pkt , Tilrettelegging for miljø og friluftsliv, endret kulepunkt 2: Kommunen skal medvirke til at befolkningens muligheter for friluftsliv bedres, samt sikre allmennretten til å ferdes i skog og mark. Dette skal gjøres med bruk av økt kontrollaktivitet i forhold til å følge opp om lover og forskrifter, samt bestemmelser i kommuneplanen følges. Pkt F, Fritidsbebyggelse: Kulepunkt 4 strykes. Kulepunkt 5 endres til: Fremføring av kjøreveg frem til eksisterende vegløse hytter godtas ikke dersom det ikke foreligger tungtveiende grunner (handikap og lignende). Slike godkjenninger skal opp til politisk behandling. Pkt G, Byggesaksbehandling, nytt kulepunkt: Det skal etableres en pris for god byggeskikk. Side 25

26 Pkt. 5.1, Målsettinger for personalpolitikken, nytt kulepunkt: Det skal utarbeides opplærings- og utviklingsplaner som ivaretar arbeidsgivers og den enkelte medarbeiders behov for kompetanseutvikling. SP v/halvor Bratlie fremmet følgende endringsforslag: Del II: Pkt.2 side 2, 3. kulepunkt 2.setning endres til: Dersom slike likevel skulle oppstå skal en kriseplan iverksettes, herunder osv---. Pkt , 1. kulepunkt endres til: Administrasjonen utformer tjenestetilbudet i tråd med gjeldende delegasjonsreglement. Pkt , Nytt kulepunkt: Politisk oppnevnt kontrollutvalg reviderer ved stikkprøver/kvalitetsikre tjenesteenhetenes måloppnåelse på bakgrunn av vedtatte mål og handlingsplaner. Pkt , Nytt kulepunkt foran Utemiljø---: Skolen skal ha fokus osv mot dette, gjennom videreføring av MOT i ungdomsskolen og LionsQuest, Det er mitt valg i barneskolen. Pkt , I siste kulepunkt tas boliger ut og adgang erstattes med adkomst og blir lydende: Fra skoler og barnehager skal det være god og trygg adkomst----. Pkt , I 1. kulepunkt strykes rimelig og blir lydende: Kommunen skal tilrettelegge for byggeklare tomter Repr. Eigil Morvik fremmet følgende tilleggsforslag: Del II: Pkt , 3. kulepunkt: Nytt underpunkt: Grunnskolene i Lunner skal drives i tråd med PALS-pedagogikken. Ordfører Harald N. Nessjøen fremmet følgende tilleggsforslag: Utviklingsutvalget skal evaluere samfunnsdelen av kommuneplanen våren 2007 og eventuelt fremme forslag til justeringer av planen. AVSTEMMING: SV v/harald Tyrdal endring/tilleggsforslag til: Del II-planinnhold: Pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. Pkt. 2, nytt kulepunkt ble enstemmig vedtatt. Endret kulepunkt 7: Ved alternativ avstemming over rådmannens innstilling og SV v/tyrdals forslag, ble SV s forslag vedtatt med 5 mot 4 stemmer avgitt for rådmannens innstilling : Ved alternativ avstemming over SV v/tyrdals forslag og SP v/bratlies forslag, ble SP s forslag vedtatt med 5 mot 4 stemmer avgitt for SV s forslag. Side 26

27 Ved alternativ avstemming over rådmannens innstilling og SP s forslag, ble SP s forslag enstemmig vedtatt : Forslagene ble trukket : Det skal arbeides------ble trukket. Grunnskolen i Lunner------ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer : Nytt kulepunkt 2 ble vedtatt med 8 mot 1 stemme : Nytt kulepunkt 2 ble enstemmig vedtatt : Endret kulepunkt 2 ble vedtatt med 8 mot 1 stemme F: Kulepunkt 4 strykes, ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. Kulepunkt 5, endring: Ved alternativ avstemming over rådmannens innstilling og SV s forslag, ble SV s forslag vedtatt med 8 mot 1 stemme avgitt for rådmannens innstilling G: Forslaget ble trukket Nytt kulepunkt ble enstemmig vedtatt. SP v/halvor Bratlie s endringer til: Del II, pkt. 2 side, 3. kulepunkt 2.setnnig: Ved alternativ avstemming over rådmannens innstilling og SP s forslag, ble SP s forslag enstemmig vedtatt , nytt kulepunkt ble trukket nytt kulepunkt ble trukket siste kulepunkt ble trukket kulepunkt: Ved alternativ avstemming over rådmannens innstilling og Sp s forslag, ble SP s forslag vedtatt med 5 mot 4 stemmer avgitt for rådmannens innstilling. Repr. Eigil Morviks tilleggsforslag falt enstemmig. Ordfører Harald N. Nessjøens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt som nytt pkt. B. Halvor Bratlies forslag til ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. Halvor Bratlies tilleggsforslag til kulepunkt 8 i ble enstemmig vedtatt , siste kulepunkt; Ved alternativ avstemming over rådmannens innstilling og Bratlies forslag, ble Bratlies forslag enstemmig vedtatt. Harald Tyrdals forslag til nytt kulepunkt til ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. Side 27

28 Harald Tyrdals forslag til nytt kulepunkt ble enstemmig vedtatt. Harald Tyrdals forslag til endring i kulepunkt 6 i F ble enstemmig vedtatt. Hugo Hallums forslag til nytt kulepunkt i ble enstemmig vedtatt. Hugo Hallums forslag til nytt kulepunkt i 5.1 ble enstemmig vedtatt. Utviklingsutvalgets innstilling med vedtatte endringer/tillegg ble enstemmig vedtatt som utvalgets innstilling til kommunestyret. ELDRERÅDETS UTTALELSE: Eldrerådet slutter seg til Utviklingsutvalgets innstilling med følgende tillegg/endring: Til pkt A Pleie og omsorg: Prikkpunkt 10 tillegges ordet snarest og blir lydende: Egne, bemannede boliger for alders demente og pleietrengende yngre personer etableres snarest. Pkt A, Pleie og omsorg, nytt prikkpunkt: Bedre livskvaliteten for eldre og pleietrengende. Pkt. 5.1 Målsettinger for personalpolitikken, nytt prikkpunkt: Seniorpolitikken må tas på alvor. Pkt Spesielle tiltak for eldre, tillegg: Stille lokaler tilgjengelig ved å beholde en/flere av kretsskolene til aktiviteter på dag- og kveldstid. Behandling og avstemming: Følgende uttalelser i tillegg til utviklingsutvalgets innstilling ble fremmet til del II Planinnhold: Eldrerådsleder Gunnar Nilsen til pkt A pleie og omsorg: Prikkpunkt 10 tillegges ordet snarest og blir lydende: Egne, bemannede boliger for alders demente og pleietrengende yngre personer etableres snarest. Repr. Karen Hagen til pkt Helse og omsorg A, nytt prikkpunkt: Bedre livskvaliteten for eldre og pleietrengende. og til 5.1 Målsettinger for personalpolitikken, nytt prikkpunkt: Seniorpolitikken må tas på alvor. Repr. Arne Reum til pkt Spesielle tiltak for eldre: Stille lokaler tilgjengelig ved å beholde en/flere av kretsskolene til aktiviteter på dag- og kveldstid. Gunnar Nilsen forslag ble enstemmig vedtatt. Side 28

29 Karen Hagens forslag til og 5.1 ble enstemmig vedtatt. Arne Reums forslag til ble enstemmig vedtatt. Med vedtatte tillegg/endringer slutter Eldrerådet seg til Utviklingsutvalgets innstilling. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Saken utsettes og oversendes utviklingsutvalget for videre bearbeidelse. Behandling og avstemming: SV v/harald Tyrdal fremmet følgende endring/tilleggsforslag: Del II-planinnhold: Pkt. 1: Setningen: Denne visjonen er meget ambisiøs---- Strykes. Pkt. 2: Nytt kulepunkt: Kommunens virksomheter skal gå foran som et godt eksempel ved å velge miljøvennlige løsninger for sin drift. Endret kulepunkt nr. 7: Kommunen skal fortsette med utredning av mulighetene for kommunesammenslutning dersom vi opplever at våre innbyggere er best tjent med det, og rammebetingelsene legges bedre til rette for dette. Pkt , endring av første kulepunkt: Administrasjonen gis frihet til å utforme tjenestetilbudet, men skal gjøre det i nær dialog med de folkevalgte. Rådmannens delegeringsfullmakt skal revideres hvert fjerde år (ett år etter kommunevalg). Pkt , endring av andre kulepunkt: Barnehagene skal ha fleksible åpningstider, som er tilpasset barna og foreldrenes behov. Nytt kulepunkt: Lunner kommune skal arbeide for at private og offentlige barnehager skal ha tariffavtale og like arbeidsvilkår. Pkt , under kulepunkt 2, bemanning, nytt kulepunkt: Det skal arbeides for at det blir færre elever pr. faglært voksen. Nytt kulepunkt. Grunnskolen i Lunner skal forbli reelt gratis for elevene og deres foresatte. Pkt C, Tiltak for flyktninger. Nytt kulepunkt 2: Introduksjonsprogram skal tilbys alle nyankomne flyktninger til vår kommune. Pkt , Fritidstiltak for barn og unge, nytt kulepunkt 2: Fritidstiltak for uorganisert ungdom skal styrkes. Pkt , Tilrettelegging for miljø og friluftsliv, endret kulepunkt 2: Kommunen skal medvirke til at befolkningens muligheter for friluftsliv bedres, samt sikre Side 29

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 22.04.2010 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Anders Larmerud BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 4 11/10 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Til sak 5/10:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 21.10.2004 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 77/04-84/04 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Sak 84/04

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 16.08.2007 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 42 46/07 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ordførerens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 25.03.04 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 10-18/04 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Sak 18/04.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 21.04.2005 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 18/05-27/05 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Tilleggsreferat

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Referater - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Referater - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Innsikten SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Sak 2/11 Referater - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 05.03.2009 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Anders Larmerud BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 7 13/09 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Vedlegg til

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan Samfunnsutvikling vedtas.

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan Samfunnsutvikling vedtas. Arkivsaksnr.: 12/2376-19 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Kommunestyresalen 17.02.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Revisjon av kommuneplanen Drøftinger i formannskapet som styringsgruppe

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 13.10.2005 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 94-103/05 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Vedlegg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 06.05.2004 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 0034/04 0049/04 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Møteprotokoll

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Kjøkkendrift Los- samarbeid mellom Lunner og Gran

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Kjøkkendrift Los- samarbeid mellom Lunner og Gran LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal 23.02.2006 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/06 Sak 10/06 Sak 11/06 Sak 12/06 Sak 13/06 Sak 14/06 Sak

Detaljer

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad Arkivsaksnr.: 13/2017-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK ALTIVITET 2014. PRIORITERING AV SØKNADER Hjemmel:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Arkivsaksnr.: 11/2071-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 29.03.2012 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 29/12 43/12 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 02.03.2010 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Eldrerådsleder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 2 5/10 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ref.nr. 7/10.

Detaljer

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Utviklingsutvalget Kommunestyresalen 07.04.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/11 Sak 10/11 Referater utviklingsutvalget 2011 67/723 Klage på vedtak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding for Lunner eldreråd 2010

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding for Lunner eldreråd 2010 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Kommunestyresalen 01.02.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Sak 2/11 Sak 3/11 Sak 4/11 Referater - eldreråd 01.02.11 Årsmelding for

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 16:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Navn Robert

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Forslag, datert 09.04.15 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4 4. Føringer... 5

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering om arbeidet med Regional plan for Hadeland v/edvin Straume

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering om arbeidet med Regional plan for Hadeland v/edvin Straume Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen Torsdag 17.02.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering

Detaljer

Saksbehandler: Ordfører, Anders Larmerud RV 4-STRATEGI FRAMOVER. Hjemmel:

Saksbehandler: Ordfører, Anders Larmerud RV 4-STRATEGI FRAMOVER. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 08/761-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Ordfører, Anders Larmerud RV 4-STRATEGI FRAMOVER Hjemmel: Ordføreres innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Lunner kommune ber

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Vredal kommune 2010-2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2009/8465

Detaljer

INNSTILLING TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - KOMMUNEDELPLAN OMSORG

INNSTILLING TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - KOMMUNEDELPLAN OMSORG Arkivsaksnr.: 16/298 Lnr.: 15953/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Kristin Grøttveit Haslestad INNSTILLING TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 04.09.2014 kl.

Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 04.09.2014 kl. Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 04.09.2014 kl. 15:30-16:15 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014 LUNNER KOMMUNE Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/12 Sak 2/12 Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2010/3094-17 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for helse og omsorg Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Eldres råd Kommunestyret

Detaljer

Repr. Bjørn Haugen Morstad, H fremmet følgende endringsforslag: Nytt punkt 11d: «Punkt «VA Bislingen pluss hytter» under punkt strykes.

Repr. Bjørn Haugen Morstad, H fremmet følgende endringsforslag: Nytt punkt 11d: «Punkt «VA Bislingen pluss hytter» under punkt strykes. Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 02.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-20 16788/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026»

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1868 Saksnr.: Utvalg Møtedato Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur-

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Lunner rådhus, Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Lunner rådhus, Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Lunner rådhus, Kommunestyresalen 06.02.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/12 Sak 2/12 Referater - eldreråd 2012 Årsmelding for Lunner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 02.12.2004 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 96/04-100/04 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Sak

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding og regnskap 2010 - Eldrerådets uttalelse

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding og regnskap 2010 - Eldrerådets uttalelse LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Kommunestyresalen 12.04.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 7/11 Sak 8/11 Referater - eldreråd 2011 Årsmelding og regnskap 2010 - Eldrerådets

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

Arkivsaksnr.: 11/2074-16. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013

Arkivsaksnr.: 11/2074-16. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 11/2074-16 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 109/5 MYLLA - SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes Orienteringer ved ordfører Anders Larmerud bl.a. vedrørende bruk av eldremilliarden.

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes Orienteringer ved ordfører Anders Larmerud bl.a. vedrørende bruk av eldremilliarden. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen Tirsdag 01.02.2011 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Egenandeler i helsetjenesten - uttalelse fra Lunner eldreråd

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Egenandeler i helsetjenesten - uttalelse fra Lunner eldreråd LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Lunner rådhus, formannskapssal 25.04.2006 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 7/06 Sak 8/06 Sak 9/06 Referater eldreråd Årsmelding og regnskap

Detaljer

1. Lunner kommune selger g.nr. 173/496 til Lunner Boligstiftelse for kr 100 000

1. Lunner kommune selger g.nr. 173/496 til Lunner Boligstiftelse for kr 100 000 Arkivsaksnr.: 10/1028-1 Arkivnr.: 230 H40 &55 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SALG AV TIDLIGERE FURUMO BARNEHAGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Lunner kommune selger g.nr. 173/496 til Lunner

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: SAKSLISTE:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 11/08 Sakstittel: Arkivsaknr: 05/573 Saksbehandler: K-kode: 140 REVISJON AV KOMMUNEPLAN 2008-2020 OM BEFOLKNINGSVEKST OG KONSEKVENSER AV

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2014-2017, PLANREVISJON. Hjemmel: Plan og bygningsloven

Saksbehandler: Rådgiver helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2014-2017, PLANREVISJON. Hjemmel: Plan og bygningsloven Arkivsaksnr.: 13/922-15 Arkivnr.: 140 Saksbehandler: Rådgiver helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2014-2017, PLANREVISJON Hjemmel: Plan og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR TREPARTSORGANET

MØTEPROTOKOLL FOR TREPARTSORGANET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR TREPARTSORGANET MØTEDATO: 06.06.2013 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 8/13 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Varaordfører Jens N. Høistad, Jan Erik

Detaljer

84/4 - KLAGE PÅ UTVIKLINGSUTVALGETS VEDTAK 29/10 AV HABILITETSSPØRSMÅL

84/4 - KLAGE PÅ UTVIKLINGSUTVALGETS VEDTAK 29/10 AV HABILITETSSPØRSMÅL Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 09/1271-22 Arkivnr.: GNR 84/4 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Lunner kommune Sak nr.: 05/2008 NY PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter:

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding for Lunner eldreråd 2006

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding for Lunner eldreråd 2006 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Lunner rådhus, formannskapssal 06.02.2007 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/07 Sak 2/07 Sak 3/07 Sak 4/07 Sak 5/07 Sak 6/07 Referater eldreråd

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus F 2 (3.etg.) Tirsdag 20.04.2010 kl. 12.00 Se vedlagte saksliste

Detaljer

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - -

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - - Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Janicke Brechan KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING

JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING Arkivsaksnr.: 09/2328-15 Arkivnr.: 033 &20 Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Formannskapet tar til etterretning forslag

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Kantinen er stengt, så ta med matpakke. Det serveres kaffe.

MØTEINNKALLING. NB! Kantinen er stengt, så ta med matpakke. Det serveres kaffe. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 04.02.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.11.2006 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Stenersen AP Nestleder

Detaljer

Komiteen vedtar kommunedelplan Omsorg med følgende innspill fra høringen: - - -

Komiteen vedtar kommunedelplan Omsorg med følgende innspill fra høringen: - - - Arkivsaksnr.: 16/298 Lnr.: 19565/16 Ark.: 144 Saksbehandler: konst. virksomhetsleder Elin H Teslow Kommunedelplan Omsorg 2017 2020 Revisjon Revisjon Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Komiteen vedtar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/371-32 Arkivnr.: PLAN 0533-2007-0001 Saksbehandler: Planlegger,

Detaljer

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Arkivsaksnr.: 11/2022-46 Arkivnr.: 614 A20 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 12.02.2008 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Eldrerådsleder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 4 6/08 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Møteinnkalling

Detaljer

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Nittedal kommune Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20182030 Høringsforslag Behandles i Formannskapet 22/8 2016 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.12.2011 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl.13.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Innsikten Onsdag 20.11.2013 kl. 19:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

SAMARBEIDSLØSNINGER FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - OPPFØLGING AV ANBEFALINGENE FRA SAMHANDLINGSREFORMPROSJEKTET MELLOM LUNNER

SAMARBEIDSLØSNINGER FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - OPPFØLGING AV ANBEFALINGENE FRA SAMHANDLINGSREFORMPROSJEKTET MELLOM LUNNER Arkivsaksnr.: 16/483 Lnr.: 10835/16 Ark.: G10 &10 Saksbehandler: tjenesteleder Kristin Grøttvedt Haslestad SAMARBEIDSLØSNINGER FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - OPPFØLGING AV ANBEFALINGENE FRA SAMHANDLINGSREFORMPROSJEKTET

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 09.10.2012 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Eldrerådets leder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 18/12 20/12 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFREMSTILLING Arkivsak: 15/187 Saksnr. Utvalg Møtedato 8/15 Planutvalg 12.03.2015 12/15 Kommunestyret 26.03.2015 OFFENTLIG ETTERSYN- FORSLAG TIL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2025

Detaljer

ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER

ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER Arkivsaksnr.: 04/00667-005 Ark.: 216 Saksbehandler: Enhetsleder, Anne Grønvold ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag kl.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag kl. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 02.02.2016 kl. 10:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.05.2012 kl 900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten (Ap),

Detaljer

BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR

BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR Arkivsaksnr.: 12/841-30 Arkivnr.: C60 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR Hjemmel: Lov om folkebibliotek

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 02.12.2010 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 20.00 SAKLISTE: Godkjenning av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND

MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND MØTEDATO: 24.11.2006 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 39 44/06 DOKUMENT UTDELT I MØTET:

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

MØTEBOK SAKER TIL BEHANDLING: Avvikling/oppløsning av selskapet Sør-Oppland revisjonsdistrikt IKS

MØTEBOK SAKER TIL BEHANDLING: Avvikling/oppløsning av selskapet Sør-Oppland revisjonsdistrikt IKS LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus 16.12.2004 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0090/04 Sak 0091/04 Sak 0092/04 Sak 0093/04 Sak 0094/04 Sak 0095/04 Sak 0096/04

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.03.2005 Tid: 1700-2130 Forfall: Vidar Woldengen (H) Anne Katrine Raasum (AP) Dag Ellefsrud (FRP) Leif Braaum (FRP) Tove Kristine D. Torstensen

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal 31.05.2007 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 30/07 Sak 31/07 Sak 32/07 Referater formannskap Interkommunal

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Revisjon av den kommunale planstrategien for 2012-2015 - Sør-Odal kommune Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 18.03.2014 016/14 IBM

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Utviklingsavdeling Planprogrammet skal være et praktisk hjelpemiddel for utarbeidelse av planen og saksbehandling innenfor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR VALGNEMNDA

MØTEPROTOKOLL FOR VALGNEMNDA MØTEPROTOKOLL FOR VALGNEMNDA MØTEDATO: 04.09.2014 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 10/14 23/14 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling og

Detaljer

Forslag om kommunal planstrategi for Meråker kommune 2012-2015

Forslag om kommunal planstrategi for Meråker kommune 2012-2015 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-22 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 40/13 18.04.2013 Kommunestyret 32/13 29.04.2013 Forslag om kommunal

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

Saksbehandler: bo- og næringsrådgiver, Dæhlen Ole FORESPØRSEL OM MAKEBYTTE PÅ ROSHOV. Hjemmel: ::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja

Saksbehandler: bo- og næringsrådgiver, Dæhlen Ole FORESPØRSEL OM MAKEBYTTE PÅ ROSHOV. Hjemmel: ::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja Arkivsaksnr.: 15/43-5 Arkivnr.: V70 &50 Saksbehandler: bo- og næringsrådgiver, Dæhlen Ole FORESPØRSEL OM MAKEBYTTE PÅ ROSHOV Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 08/2457 SAMLET SAKSFRAMSTILLING AVTALE OM GRUNNERVERV FOR KUNSTGRESSBANE PÅ MÅNA, GNR. 22, BNR. 1 Saksbeh.: Hans Petter Rognes Arkivkode: GNR 22/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/09 Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 12.03.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 15/15 28/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 06.12.2011 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 06.12.2011 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 06.12.2011 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 04.06.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget Møtedato: 21.01.10 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 13:15 Møtet ble ledet av ordfører Hans Antonsen (V). Til stede: Hans Antonsen (V) Per-Egil

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Harald Bredesen SV Nestleder Hilde Sunde

Detaljer