KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE"

Transkript

1 ÅRSPLAN 2008 KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE Redigert pr

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER TILSYN OG KONTROLL KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER I FORBINDELSE MED REGNSKAPSREVISJON KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER I FORBINDELSE MED FORVALTNINGSREVISJON KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER I FORBINDELSE MED SELSKAPSKONTROLL TILSYN MED REVISJONSARBEIDET BUDSJETTBEHANDLINGEN KONTROLLUTVALGETS RAPPORTERING ANDRE AKTIVITETER KONTROLLUTVALGET OG REVISOR KONTROLLUTVALGET OG SEKRETARIAT MØTEPLAN... 9 VEDLEGG 1 BESTILLING REGNSKAPSREVISJON VEDLEGG 2 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON VEDLEGG 3 BESTILLING AV SELSKAPSKONTROLL IHT. KL 77 NR.5/ VEDLEGG 4 REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE VEDLEGG 5 KOMMUNELOVEN KAPITTEL 12. INTERNT TILSYN OG KONTROLL. REVISJON.. 18 VEDLEGG 6 FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALG I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER Årsplan

3 1 Innledning Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget og revisjonen er sentrale hjelpeorganer for kommunestyret. Som kommunestyrets kontrollorgan skal kontrollutvalget utøve sitt arbeid i henhold til kommuneloven (KL) og kontrollutvalgsforskriften. Kommuneloven kapittel 12 ( 76-83) har regler for Internt tilsyn og kontroll. Revisjon. I medhold av 77 nr. 11 er det også gitt egne forskrifter for kontrollutvalg. I denne forskriften 4 heter det: Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer. Kontrollutvalgets oppgaver knytter seg både til tilsyn med den kommunale forvaltningen og til tilsyn med revisjonens arbeid. Kommunale foretak omfattes også av tilsynet. Kontrollutvalget har tidligere valgt å legge fram sin årsplan basert på revisjonsåret, dvs. fra Dette er endret fra 2008, slik at tilsyns- og rapporteringsåret for kontrollutvalget følger kalenderåret. Kontrollutvalgets årsplan legges fram for kommunestyret til orientering er det første hele året for nyvalgt kontrollutvalg. Kongsvinger kommune har også utvidet antall medlemmer i kontrollutvalget fra tre til fem medlemmer. Alle fem medlemmene er nye. Følgende medlemmer er valgt for perioden Medlem Geir Tjugum (leder) (FRP) Rolf Ingar Løvberget (nestleder) (A) Liv Ingebjørg Solløst (FRP) Kjell Ramstad (PP) Randi Hanssen (H) Varamedlem Mons Erik Holtbakk (SV) Jorunn Leirstrand Turid Margrethe Høiby Arne Enger Ole Johnny Holt (SP) Kontrollutvalget har utarbeidet et forslag til reglement for kontrollutvalget; dette ble behandlet i kommunestyret På grunn av feil i vedtaket, ble saken behandlet på nytt i kommunestyre Endelig vedtatt reglement ligger som vedlegg 4 til årsplanen. 2 Kontrollutvalgets oppgaver Kommuneloven 77 har bestemmelser om kontrollutvalgets oppgaver og disse er utdypet i forskrift om kontrollutvalg. Her er det gitt bestemmelser om kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon (kap. 4), forvaltningsrevisjon (kap. 5) og selskapskontroll (kap. 6). I tillegg er kontrollutvalget gitt oppgaver i forbindelse valg av revisor ( 16), ansettelse, suspensjon og oppsigelse av revisor ( 17) og budsjett for hele kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen ( 18). Det skal engasjeres et eget sekretariat for kontrollutvalget ( 20). Kontrollutvalgets møter skal holdes for lukkede dører, dersom ikke utvalget selv har bestemt noe annet ( 19). Kommuneloven 77, samt forskrift om kontrollutvalg ligger som vedlegg 5 og 6 til årsplanen. Årsplan

4 2.1 Tilsyn og kontroll Kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen kan bl.a. utøves på følgende måter: Gjennom valg av forvaltningsrevisjonsprosjekter (se pkt. 2.3). Gjennom saker fremlagt fra revisjonen. Gjennom tilsendte saksdokumenter og protokoller fra aktuelle utvalg og kommunestyret. Gjennom samtalen med ordføreren og rådmannen. Gjennom innkalling av ansvarlige ledere til utvalgets møter, hvor det redegjøres og svares på spørsmål om forvaltning og drift av vedkommende seksjon. Gjennom kontrollutvalgsmedlemmenes egne observasjoner. Utvalget vil også følge med på aktuelle saker hvor kommunen har vært omtalt i media. Kontrollutvalgets tilsyn med at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, er omhandlet i årsplanens pkt Konkrete oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen Samtale med ordfører og rådmann gjennomføres i hvert møte. Samtalen er uformell og basert på at man ønsker en gjensidig orientering om kommunens virksomhet. Rapporteringer fra rådmannen. o Kontrollutvalget vil i hvert møte ha en rapportering fra rådmannen om den økonomiske situasjonen i kommunen. o Kontrollutvalget skal i tillegg ha tilsendt samme økonomisk rapportering som formannskapet får. o Kontrollutvalget vil ha fortløpende tilsendt kopier av rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging. o Kommunestyret vil også ha oversendt Fylkesmannens budsjettvedtak når det foreligger. o Kontrollutvalget vil ved behov be rådmannen om orienteringer om kommunens rutiner, regler og reglementer, bl.a. rutiner for intern kontroll (økonomisk intern kontroll) økonomireglement, etiske retningslinjer, finansreglement, osv. o Oppfølging av kommunestyrets og formannskapets vedtak. Kontrollutvalget har sagt at de ønsker at rådmannen legger fram en oversikt over fattede vedtak og status i oppfølgingen. Oversikten skulle legges fram for kontrollutvalget 2 ganger i året, 1. februar og 1. august. Saken er tatt opp med rådmannen flere ganger, men er foreløpig ikke etterkommet. Som følge av sak 59/07 (Bjerke-saken) sendte kontrollutvalget en henvendelse til kommunestyret om system for oppfølging av vedtak. Kommunestyret har sluttet seg til saken. Rådmannen skal rapportere oppfølging av kommunestyresaker i forbindelse med tertialrapporteringen. Informasjon fra enhetene (serviceområdene). o Kontrollutvalget skal utøve tilsyn og kontroll med kommunens drift av de forskjellige serviceområdene/enhetene. Kontrollutvalget i Kongsvinger ønsker å invitere utvalgte tjenester til å informere om sin virksomhet. Til møtet den : Leder for innkjøp Trond Sommer. Årsplan

5 Til møtet den : Koordinater for helse og omsorg, Øivind Græsmo (utsettes til ) Til møtet den : Øivind Græsmo Til møtet den : Bestemmes senere. Til møtet den : Bestemmes senere. Oppfølging av politiske vedtak. o For lettere å kunne holde seg orientert og oppdatert om hva som skjer i den kommunale virksomheten, har medlemmene valgt å fordele sakspapirer fra de forskjellige utvalgene/komiteene mellom seg. Det blir gitt en gjensidig orientering ved behov. Formannskap og styresaker fra Kongsvinger kommunes eiendomsselskap KF: Geir Tjugum. Komité for oppvekst: Randi E. Hanssen. Komité helse/omsorg: Liv Ingebjørg Solløst. Komité næring/kultur/miljø: Kjell Ramstad. Planutvalg: Rolf Ingar Løvberget. Øvrig oppfølging. o Kontrollutvalget vil følge utviklingen med hensyn til bemanningen ved skatteoppkreverkontoret. Dette går fram av KU-sak 6/07 Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å vurdere ressurssituasjonen på skatteoppkreverkontoret, spesielt med tanke på manglende arbeidsgiverkontroll. o KU-sak 11/07: Kontrollutvalget vil følge saken om kommunestyrets saksinnkalling videre. (KU er bekymret over at viktige saker legges fram for kommunestyret, uten å ha vært sendt ut på forhånd.) Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak. o Sekretariatsleder legger fram oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og oppfølgingen av disse i hvert møte. 2.2 Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon. Regnskapsrevisjon Kontrollutvalget har en plikt til å påse at regnskapsrevisjonen skjer på en betryggende måte. Dette tilsynet er omhandlet i årsplanens pkt Uttalelse til regnskapet I henhold til forskriften 7, skal kontrollutvalget på bakgrunn av revisjonsberetningen, avgi uttalelse om årsregnskapet. Denne skal avgis til kommunestyret, med kopi til formannskapet før dette behandler regnskapet. Oppfølging av merknader Kontrollutvalget har et ansvar i forhold til oppfølging av revisjonens merknader. Dette er spesielt merknader som er gitt i nummererte brev, jf. forskrift om revisjon 4, 2. ledd. Konkrete oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon Kontrollutvalgets faste oppgave er å gi en uttalelse til årsregnskapet. Dette gjelder både kommunens årsregnskap, samt regnskapet for Kongsvinger kommunale eiendomsselskap KF, som er et nyopprettet foretak. Kontrollutvalget ber revisjonen om å holde dem orientert om eventuelle forsinkelser. Ved mangler som framgår av forskrift om revisjon 4, sendes brev til kontrollutvalget. Årsplan

6 Kontrollutvalget vil bli holdt orientert om spesielle forhold knyttet til regnskapsrevisjon. Dette kan skje enten gjennom revisjonens rapporter eller gjennom revisjonens orientering i møtene. Kontroller utover det som går fram av forskrift om revisjon, avtales særskilt, jf. eventuelt vedlegg Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget skal på grunnlag av revisjonens rapporter og annen informasjon føre tilsyn med at forvaltningen er i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. Kontrollutvalget skal videre i samarbeid med revisjonen foreta en systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater. Det skal lages en plan for forvaltningsrevisjon, basert på en overordnet analyse. Kontrollutvalget skal legge denne planen fram for kommunestyret. Konkrete oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget påser at det gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til plan for forvaltningsrevisjon, jf. vedlegg 2. Oppfølging av prosjekt om Aktør AS (behandlet i kommunestyret ). Kontrollutvalget vil be ordfører (generalforsamling) om en redegjørelse om oppfølging av rapportens anbefalinger i møtet den KU-sak 43/07 oversendt sak vedrørende sosialkontoret: Kontrollutvalget følger opp saken ved å invitere sosialleder, våren 2008, til å orientere om oppfølging av de anbefalte forbedringstiltakene. Oppfølging av prosjekt Gjennomgang av barneverntjenesten, knyttet til saksbehandling, oppfølging og vedtak. o Kommunestyret behandlet saken i møtet den , sak 009/08. o Kontrollutvalget vil be rådmannen om en redegjørelse om oppfølging av rapportens anbefalinger i møtet den o Oppfølging: Kontrollutvalget ber revisjonen følge opp sammenligningen av utgifter i barnevernet ved neste Kostra-rapportering, for å se om tallene endrer seg. Saken legges fram for kontrollutvalget etter at rapporteringen er klar. Sendt ny bestilling. Gjennomgang av kommunens retningslinjer og rutiner for innkjøp av varer og tjenester, med bl.a. fokus på lov om offentlige anskaffelser. o Følge opp prosjektet. o Ferdig rapport sendes sekretariatsleder innen 1. april Det skal utarbeides en overordnet analyse med tilhørende plan for forvaltningsrevisjon for perioden Analysen legges fram for kontrollutvalget i Rapport om ressurskrevende brukere, KU-sak 27/07-Kontrollutvalget vil be rådmannen orientere om hvordan anbefalingene er fulgt opp i et møte høsten Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll. Selskapskontroll er hjemlet i KL 77 nr. 5 og i 80. Ifølge KL 77 nr. 5, skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. KL 80 hjemler utvidet tilsyn i heleide kommunale aksjeselskaper og interkommunale selskaper. Selskapskontroll er videre omtalt i kontrollutvalgsforskriften kapittel 6. Det skal lages en plan for selskapskontroll som legges fram for kommunestyret. Selskapskontroll består av eierskapskontroll, som er obligatorisk, og forvaltningsrevisjon, som er en "kan-oppgave". Forvaltningsrevisjon kan kun utføres i de selskapene som er omtalt i KL 80. Årsplan

7 Konkrete oppgaver knyttet til selskapskontroll Kontrollutvalget påser at det gjennomføres selskapskontroll i henhold til plan for selskapskontroll, jf. vedlegg 3. Oppfølging av selskapskontroller: o GIV IKS, behandlet i kommunestyret , sak 095/07. o Kontrollutvalget vil be om en orientering fra rådmannen våren 2008, om hvordan anbefalingene i rapporten er fulgt opp. Ifølge planen skal det gjennomføres selskapskontroll i Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap IKS (GIR IKS), jf. vedlegg 3. Det er vedtatt problemstillinger i KU-sak 38/07. o Følge opp prosjektet. o Ferdig rapport skal foreligge innen 1. mars Det skal utarbeides ny plan for selskapskontroll for perioden Planen legges fram for kontrollutvalget våren Tilsyn med revisjonsarbeidet Kontrollutvalget skal holde seg løpende underrettet om revisjonens virksomhet og føre tilsyn med at revisjonsarbeidet er a jour og foregår i samsvar med gjeldende forskrift og andre bestemmelser. Kontrollutvalgets tilsyn med revisjonen kan utøves på følgende måte: Gjennom behandling av revisjonens planverk. Gjennom forvaltningsrevisjonsprosjekter som forelegges til behandling eller til orientering. Gjennom behandling av rapporter vedrørende misligheter/uregelmessigheter. Gjennom rapporter vedrørende regnskapsrevisjon eller vurderinger av den interne kontrollen. Gjennom revisjonens orienteringer som blir gitt til kontrollutvalget. Ved løpende spørsmålsstilling fra kontrollutvalget. Konkrete oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. Revisjonens plan for Kongsvinger kommune er til enhver tid tilgjengelig for kontrollutvalget. Rapportering iht. til revisjonens virksomhetsplan legges fram for kontrollutvalget ved revisjonsårets slutt (våren 2008). 2.6 Budsjettbehandlingen Etter kontrollutvalgsforskriften 18 skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette forslaget bør foreligge tidsnok til at kommunen kan få innarbeidet dette i sine budsjetter. Konkrete oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet legges fram for kontrollutvalget i møtet den Forslaget oversendes kommunen for videre behandling. Kontrollutvalget følger opp at kontrollutvalgets forslag følger med til kommunestyrets behandling av budsjettet (jf. reglement for kontrollutvalget 4, se vedlegg 4). Årsplan

8 2.7 Kontrollutvalgets rapportering Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak. Kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret. Det er gitt egne bestemmelser om rapportering av resultatet av gjennomført forvaltningsrevisjon (KU-forskriften 11) og selskapskontroll (KU-forskriften 15). Slik rapportering skal være basert på den vedtatte planen (jf. pkt. 2.3 og 2.4). Forvaltningsrevisjonsrapporter vil bli oversendt kommunestyret til orientering eller med innstilling etter at utvalget har foretatt en vurdering i den enkelte saken. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet (se pkt. 2.2) er kontrollutvalgets rapportering i forbindelse med regnskapsrevisjon. Kontrollutvalget avgir årlig årsplan og årsrapport til kommunestyret. Konkrete oppgaver i forbindelse med rapportering Kontrollutvalgets årsplan for 2008 oversendes kommunestyret etter at den er vedtatt i kontrollutvalget Kontrollutvalget utarbeider årsrapport på bakgrunn av den vedtatte årsplanen. Årsrapporten for 2007 behandles i møte den og oversendes deretter kommunestyret til orientering. Kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret i forbindelse med resultatet av gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll skal gå fram av kontrollutvalgets årsrapport. Rådmannens oppfølging av eventuelle anbefalinger i leverte rapporter, vil framgå av denne rapportering. 3 Andre aktiviteter Ettersom det var kommunevalg i 2007, er det behov for opplæring for nye kontrollutvalg. Glåmdal sekretæren IKS vil sørge for at nye medlemmer og varamedlemmer får opplæring gjennom en egen kursdag (gjennomført i 10. januar 2008, som en felles samling for hele distriktet). Glåmdal sekretæren IKS har også planer om en ny samling for alle kontrollutvalgsmedlemmene i distriktet høsten Kontrollutvalgets oppgaver er mange og store og ser behov for en jevnlig oppdatering av sine kunnskaper. Dette er vist gjennom kontrollutvalgets forslag til budsjett som inneholder en post til kursvirksomhet. o Kontrollutvalget ønsker å sende minst ett av sine medlemmer på NKRFs kontrollutvalgskonferanse i 4-5 februar 2008 (gjennomført med to personer). Det er også ønskelig og nødvendig med jevnlige møter mellom kontrollutvalgslederne i distriktet og ser det som en mulighet gjennom møter i representantskapet i Glåmdal sekretæren IKS. Det er også planlagt et informasjonsinnlegg i kommunestyret om kontroll og tilsyn. På dette møtet blir det innlegg både fra kontrollutvalget, Glåmdal sekretæren IKS og Glåmdal revisjon IKS. Informasjonsinnlegget legges til våren Gjøre kontroll og tilsyn mer kjent i kommunen gjennom opplysninger/linker på kommunens hjemmeside. Årsplan

9 4 Kontrollutvalget og revisor Dette punktet inneholder øvrige forhold til revisor som ikke er knyttet mot noen av punktene ovenfor. Revisjonssjefen (oppdragsansvarlig revisor) legger fram sin uavhengighetserklæring for revisjonsåret 2008 i møtet den Kontrollutvalget kan avtale innsynsrett i revisjonens arbeidspapirer i den grad det er nødvendig for kontrollutvalgets tilsynsansvar ovenfor revisjonen (jf. merknader til forskrift om kontrollutvalg 5, siste ledd). Det lages i så fall en avtale om dette. Kontrollutvalget har innsyn i revisjonens saksdokumenter iht. offentlighetslovens bestemmelser, så langt det er nødvendig for kontrollutvalgets arbeid. Jf. også forskrift om revisjon 20. Rapporter fra gjennomført ekstern kvalitetskontroll legges fram for kontrollutvalget til orientering. 5 Kontrollutvalget og sekretariat I henhold til forskrift om kontrollutvalg 20, skal kontrollutvalget ha et eget sekretariat til å bistå seg i sitt arbeid. Kommentarene til 20 annet ledd om sekretærtjenester, annet ledd sier: Et kompetent sekretariat er en viktig forutsetning for at kontrollutvalget skal fungere godt og utøve sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. Sekretariatet for kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg må ha tilgang på en bredt sammensatt kompetanse. Glåmdal sekretæren IKS er et interkommunalt selskap som skal ivareta sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler og Åsnes kommuner. Sekretariatet har en ansatt. Det er laget egen årsplan for sekretariatets virksomhet. 6 Møteplan Kontrollutvalget var vedtatt følgende møteplan for Fellesmøte Torsdag Mandag Torsdag Torsdag Torsdag I tillegg vil det lagt opp til nytt fellesmøte/informasjonsmøte høsten 2008, jf. pkt. 3. Kongsvinger, Geir Tjugum (sign.) leder av kontrollutvalget Redigert pr Årsplan

10 VEDLEGG 1 Bestilling regnskapsrevisjon Når man har regnskapsrevisjonsoppdrag i en kommune, skal arbeidet gjennomføres i samsvar med gjeldende bestemmelser: forskrift om revisjon og god kommunal revisjonsskikk (herunder RSene). Det er ikke anledning til å avtale begrensninger i dette. Det kan avtales at det skal gjøres mer, og i slike tilfeller kan man ha en egen bestilling på det. Omfang Glåmdal revisjon IKS skal i henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner (KL) 78 utføre følgende hovedoppdrag: Den løpende revisjonen av Kongsvinger kommunes regnskap i 2007/2008. Revisjon av Kongsvinger kommunes årsregnskap for 2007/2008. Revisjon av Kongsvinger kommunale eiendomsselskap KF for Attestasjoner etter pålegg/avtaler. Øvrige oppgaver iht. pålegg/avtale. Revisjonen skal gjennomføres etter gjeldende bestemmelser i kommuneloven m/forskrifter, og i tråd med god kommunal revisjonsskikk. I tillegg til ovennevnte ber kontrollutvalget om følgende tilleggesoppgave: BESTILLING TIL: OPPGAVE: BAKGRUNN FOR OPPGAVEN: TIDSASPEKT: RESSURSER: RAPPORTERING: Glåmdal revisjon IKS. Forventet ressursbruk (eksempel kan revisjonen tidsbudsjettere med en egen ressurspott for spesielle oppgaver ellers må det til en omprioritering). Rammer Regnskapsrevisjonen for 2007/2008 skal gjennomføres innenfor den budsjettramme som er fastsatt av kommunestyret i (sak 127/07). Denne rammen er i tråd med den rammen som revisjonssjefen mener er tilstrekkelig til å gjennomføre den lovpålagte regnskapsrevisjonen i 2007/2008. Årsplan

11 VEDLEGG 2 Bestilling av forvaltningsrevisjon Gjennomføring av forvaltningsrevisjon Prioritering av hvilke prosjekter som skal gjennomføres tar utgangspunkt i kommunestyrets vedtatte plan for forvaltningsrevisjon for (vedtatt , sak 103/06). Forvaltningsrevisjon gjennomføres innenfor den ressursrammen som er stilt til disposisjon ved det vedtatte budsjettet for Glåmdal revisjon IKS for året 2007, og i forståelse med revisjonens prioriteringer for året. Arbeidsfordelingen mellom kontrollutvalget og revisjonen gjennomføres etter bestiller utførermodellen. Det vil si at kontrollutvalget bestiller oppdrag innenfor forvaltningsrevisjon hos Glåmdal revisjon IKS, og at revisjonen skal levere revisjonsrapporter i henhold til den foretatte bestillingen og god kommunal revisjonsskikk på området. Konkret prosjekter i 2007 (2008): I tabellen under følger en opplisting av forslag til aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjekter i Kongsvinger kommune for Opplistingen er basert på kommunestyrets vedtatte plan for forvaltningsrevisjon. Planen er basert på en overordnet analyse, som ble behandlet i kontrollutvalget , sak 45/06. Kommunestyret vedtok følgende prioritering av prosjekter: 1. Forslag 6 - Gjennomgang av sosial og barnevern (ev. kun barnevern), knyttet til saksbehandling, oppfølging og vedtak. 2. Forslag 2 - Vurdering av spesialundervisning i Kongsvinger, bl.a. knyttet til saksbehandling og vedtak. 3. Forslag 10 - Vurdering av kommunens IT-sikkerhet og informasjonssikkerhet Sekretariatet har lagt fram en sak for kontrollutvalget i møtet den , vedrørende bestilling av forvaltningsrevisjon (sak 17/07) Følgende ble vedtatt: 1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for Kongsvinger kommune for og vedtar oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt Gjennomgang av barneverntjenesten, knyttet til saksbehandling, oppfølging og vedtak. 2. Prosjektet har følgende problemstillinger: I. Overholdes tidsfrister for meldinger og undersøkelser? II. Følges saksbehandlingsreglene? III. Blir barna tilstrekkelig fulgt opp? IV. Søker kommunen om tilskudd og refusjoner de har krav på fra offentlige myndigheter, og vurderes det å kreve foreldrebetaling eller egenbetaling? V. Hvordan er situasjonen for barnevernet, ressursmessig, sammenlignet med andre kommuner? VI. Blir endringer i fosterhjem registrert? 3. Glåmdal sekretæren IKS lager bestillingsdokumentet. Glåmdal revisjon IKS legger fram prosjektplan for sekretariatsleder. 4. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. 5. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 300 timer og kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat innen 1. november Årsplan

12 Sekretariatet har lagt fram en sak for kontrollutvalget i møtet den , vedrørende ny bestilling av forvaltningsrevisjon (sak 57/07) Følgende ble vedtatt: 1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for Kongsvinger kommune for og vedtar oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjektet Gjennomgang av kommunens retningslinjer og rutiner for innkjøp av varer og tjenester, med bl.a. fokus på lov om offentlige anskaffelser. 2. Prosjektet har følgende hovedproblemstilling: Overholder Kongsvinger kommune lov og forskrifter for offentlige anskaffelser? 3. Glåmdal sekretæren IKS lager bestillingsdokumentet. Glåmdal revisjon IKS legger fram prosjektplan for sekretariatsleder. 4. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i forhold til tidsplanen eller andre forhold, legger sekretariatsleder saken fram for kontrollutvalget. 5. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 300 timer og kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat innen 1. april Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å iverksette bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt fra den vedtatte prioriteringslisten, innenfor tilgjengelig ressursramme og hvis tidsaspektet tillater det. Det bestilles da prosjekt knyttet til Vurdering av kommunens IT-sikkerhet og informasjonssikkerhet, med problemstillinger som beskrevet i saksframstillingen i sak 57/ Sekretariatsleder orienterer kontrollutvalget om eventuell ny bestilling. Bestillingen er foretatt i eget skjema. Den nærmere konkretisering av innholdet m.v. i det enkelte prosjekt/bestilling, foretas av kontrollutvalgets sekretariat gjennom dialog med Glåmdal revisjon IKS. I tillegg er det gjennom plan for selskapskontroll (behandlet i kommunestyret ) vedtatt forvaltningsrevisjon i Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap (GIR IKS) i 2007 (se vedlegg 3). Prosjektplan og igangsettelse Av hensyn til felles forståelse av innholdet i bestillingen av prosjektet (bestiller/utfører) og i tråd med god kommunal revisjonsskikk på området forvaltningsrevisjon, utarbeider Glåmdal revisjon IKS en prosjektplan for hvert prosjekt i bestillingen. Jf. Standard for forvaltningsrevisjon, punktene Rapportering og levering Rapportering fra det enkelte prosjekt skal følge det som blir avtalt gjennom den enkelte bestilling eller på annen måte. Glåmdal revisjon IKS (utfører) skal underrette sekretariat når det er behov for endringer i forhold til bestillingen. Sekretariatet informerer kontrollutvalget om eventuelle endringer. I påkommende tilfeller kan det være aktuelt å informere kontrollutvalgets leder omgående om problemstillingen. Sekretariatet kan godkjenne mindre endringer i prosjektet, slik at fremdriften opprettholdes. Dersom det gjøres endringer i prosjektet som sekretariatet godkjenner, men som kontrollutvalget er kritiske til under sin behandling i utvalget, er det sekretariatet som står ansvarlig overfor kontrollutvalget. Årsplan

13 Levering skal foregå til sekretariatet innen den dato som er avtalt. Det antall eksemplarer som eventuelt skal leveres utover originaldokumentet for revisjonsrapporten, avtales mellom sekretariatet og Glåmdal revisjon IKS. Saksforberedelse På bakgrunn av den mottatte revisjonsrapporten fører sekretariatet saken opp for behandling i kontrollutvalget og lager saksframlegg. Saksfremlegget skal som hovedregel inneholde følgende punkter: - Bakgrunn for saken - Sammendrag av revisjonsrapporten - Revisjonens konklusjon. - Rådmannens uttalelse. - Forslag til vedtak. Årsplan

14 VEDLEGG 3 Bestilling av selskapskontroll iht. KL 77 nr.5/ 80 Kommunestyret i Kongsvinger vedtok plan for selskapskontroll for , i sak K-011/06. Ifølge denne planen er det satt opp eierskapskontroll i Glåmdal interkommunale voksenopplæringssenter IKS (GIV IKS) i 2006 og selskapskontroll i 2007 i det interkommunale selskapet Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap IKS (GIR). Selskapskontrollen i GIR IKS består av både eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon i GIR er lagt inn i plan for forvaltningsrevisjon, jf. vedlegg 2. Bestilling av selskapskontroll: Kontrollutvalgets vedtak i sak 18/07 lyder slik: 1. Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Kongsvinger kommune for og bestiller selskapskontroll i GIR. 2. Glåmdal sekretæren IKS legger fram bestillingsdokumentet med konkrete problemstillinger i det første møtet etter sommerferien. 3. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 300 timer (totalt, ikke per kommune) og kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat senest innen 1. mars BESTILLING TIL: Glåmdal revisjon IKS. OPPGAVE: Selskapskontroll i Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap IKS (GIR IKS). Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. BAKGRUNN FOR OPPGAVEN: Plan for selskapskontroll, vedtatt i kommunestyret Bestilling foretatt av kontrollutvalget , sak 18/07. TIDSASPEKT: Rapporten legges fram i løpet av våren RESSURSER: Det er stipulert 300 timer i tidsbruk. RAPPORTERING: Rapporten behandles i kontrollutvalget xx.xx Endelig rapport oversendes kommunestyret for behandling. I KU-sak 38/07 ble det vedtatt problemstillinger for denne selskapskontrollen. 1. Følgende problemstillinger vedtas for selskapskontroll i GIR IKS: Eierskapskontroll I. Foregår virksomheten i henhold til gjeldende lover og regler, herunder innenfor de rammer som vedtektene gir? II. Foregår virksomheten innenfor rammene av kommunestyrets vedtak og forutsetninger der samfunnsmessig ansvar og sektorpolitiske mål ivaretas? III. Har virksomheten en effektiv og økonomisk forsvarlig drift? IV. Mottar kommunestyret tilstrekkelig og dekkende informasjon om selskapet? Forvaltningsrevisjon I. Overholder GIR IKS gjeldende bestemmelser om selvkost? II. Skjer det kryssubsidiering mellom monopolvirksomheten og forretningsvirksomheten i GIR IKS? 2. Glåmdal sekretæren IKS lager bestillingsdokumentet. Glåmdal revisjon IKS legger fram prosjektplan for sekretariatsleder. 3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Årsplan

15 VEDLEGG 4 Reglement for kontrollutvalget i Kongsvinger kommune REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret , sak 111/07 Kommuneloven kap. 12 har bestemmelser om kontrollutvalg i kommunene, og Kommunalog regionaldepartementet har gitt forskrift om kontrollutvalg med hjemmel i kommuneloven. Dette reglementet inneholder Kongsvinger kommunes særskilte bestemmelser for kontrollutvalget. 1 Valg og sammensetning Kommunestyret velger selv, i sitt konstituerende møte, et kontrollutvalg med medlemmer og varamedlemmer for valgperioden. Kommunestyret velger selv også leder og nestleder. Leder og kontrollutvalgets flertall skal velges fra opposisjonen. Det velges fem medlemmer og fem varamedlemmer. Minst ett av medlemmene velges blant kommunestyrets medlemmer. De av kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer som eventuelt ikke sitter i kommunestyret, tilbys også deltagelse i kommunens folkevalgtopplæring. 2 Kontrollutvalgets arbeidsområde og virkemåte Kontrollutvalget skal bidra til et funksjonsdyktig folkestyre for kommunen innenfor lovverkets rammer, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av kommunens ressurser. Kontrollutvalget skal legge vekt på å opptre partipolitisk nøytralt. Utvalget skal vektlegge faglige og profesjonelle hensyn. I sin funksjon skal kontrollutvalget opptre som kollegium for derigjennom å få bedre gjennomslag for de sakene som utvalget tar opp. Kontrollutvalget skal ha fokus på etiske retningslinjer og skal gjøre seg kjent med kommunens etiske retningslinjer, reglementer, forvaltningslovens regler om habilitet og forutsettes lojalt å overholde de bestemmelser og vedtak som gjelder, skal i sitt arbeid bidra til å ivareta og styrke befolkningens tillit til den kommunale virksomheten, skal unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelser eller vedtak. De bør Årsplan

16 også unngå å komme i situasjoner som vil føre til at det kan stilles spørsmål ved vedkommendes integritet, må ikke bruke fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kontrollutvalget til personlig vinning, oppfordres til å la seg registrere i KS sitt styrevervregister, i den grad kommunen for øvrig er tilsluttet slikt register. Uttalelser til pressen knyttet til en konkret sak besvares av kontrollutvalgets leder eller den vedkommende bemyndiger. 3 Saksbehandling Kommunelovens kapittel 6 om saksbehandlingsregler i folkevalgte organer, gjelder også for kontrollutvalgets møter. Når kontrollutvalget ikke har bestemt noe annet, holdes møtene for lukkede dører. Ordføreren har møte- og talerett, men ikke stemmerett. Rådmannen kan innkalles/inviteres til møtene ved behov. Rådmannen mottar kopi av innkallingen til møtene og protokollene. Kontrollutvalgets varamedlemmer og dagspressen i distriktet får tilsendt kopi av innkallingens framside. Ethvert medlem av utvalget kan forlange og få satt en sak på sakskartet. Kontrollutvalget avgjør den administrative tilrettelegging for utvalgets saker. Innkallingen til kontrollutvalgets møter skal skje med minst 7 dagers varsel. Kontrollutvalget innstiller ovenfor kommunestyret i saker som er behandlet av kontrollutvalget, med unntak av når det er gitt andre bestemmelser om innstilling (jf. bl.a. kontrollutvalgsforskriften 7 og 18). 4 Kontrollutvalgets oppgaver Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen utarbeides og oversendes kommunen innen de tidsfrister som gjelder for kommunen. Kontrollutvalget følger opp at forslaget følger med til kommunestyrets behandling av budsjettet. Utvalget avgir innen 1. halvår årsrapport til kommunestyret om sin virksomhet foregående år. I årsrapporten skal det også gis opplysninger om gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll og resultatet av dette, iht. forskrift om kontrollutvalg 11 og 15. Årsplan

17 5 Taushetsplikt Kontrollutvalget har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven 13. (Taushetsplikt). Kontrollutvalgets medlemmer skriver under egen taushetserklæring. 6 Henvendelse til revisjonens personale Henvendelse fra kontrollutvalgets medlemmer til revisjonens personale skal skje til oppdragsansvarlig revisor, så sant ikke spesielle forhold tilsier noe annet. 7 Ikrafttredelse Dette reglementet trer i kraft straks. 1 om valg vil gjelde fra nytt valg Årsplan

18 VEDLEGG 5 Kommuneloven kapittel 12. Internt tilsyn og kontroll. Revisjon 76. Kommunestyrets og fylkestingets tilsynsansvar Kommunestyret og fylkestinget har det øverste tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning, og kan forlange enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse. De kan omgjøre vedtak av andre folkevalgte organer eller administrasjonen i samme utstrekning som disse kunne omgjøre vedtaket selv. Kommunestyret og fylkestinget skal påse at de kommunale og fylkeskommunale regnskaper revideres på betryggende måte. Tilføyd ved lov 12 des 2003 nr. 113 (i kraft 1 juli 2004 iflg. res. 18 juni 2004 nr. 915). 77. Kontrollutvalget 1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. [Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer.] 1 Utvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret og fylkestinget når utvalgets saker behandles. 2. Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen. 3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. 4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 6. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. Før en sak rapporteres til kommunestyret eller fylkestinget skal den ha vært forelagt administrasjonssjefen til uttalelse. 7. Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. 8. Kontrollutvalgets møter holdes for lukkede dører dersom ikke utvalget selv har bestemt noe annet. Dersom møtet holdes for åpne dører, skal dørene likevel lukkes dersom utvalget skal behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. 31 nr. 3 siste punktum gjelder tilsvarende. 9. Kommunens og fylkeskommunens revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. 10. Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget. 11. Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om kontrollutvalgets oppgaver og saksbehandling mv. Tilføyd ved lov 12 des 2003 nr. 113 (i kraft 1 juli 2004 iflg. res. 18 juni 2004 nr. 915) likevel slik at nr. 1 tredje punktum først skal tre i kraft 1 nov Dette punktum skal først tre i kraft 1 nov Årsplan

19 78. Revisjon 1. Revisjon av kommunal og fylkeskommunal virksomhet skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk. 2. Revisjonsarbeidet skal omfatte regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 3. Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget. 4. Kommunestyret eller fylkestinget velger selv revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget. 5. Kommunens eller fylkeskommunens revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til kontrollutvalget. 6. Revisor kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som revisor finner nødvendige for å gjennomføre oppgavene. 7. Med mindre det følger av revisjonens oppgaver etter denne lov eller forskrift gitt i medhold av nr. 8, eller den opplysningene gjelder har samtykket til at taushetsplikten ikke skal gjelde, har revisor plikt til å bevare taushet om det de får kjennskap til i sitt oppdrag for kommunen eller fylkeskommunen. 8. Departementet kan gi forskrifter om revisjon. Tilføyd ved lov 12 des 2003 nr. 113 (i kraft 1 juli 2004 iflg. res. 18 juni 2004 nr. 915). 79. Revisors uavhengighet Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune kan ikke ivareta revisjons- og kontrolloppdrag for kommunen eller fylkeskommunen dersom revisor eller dennes nærstående har en slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens ansatte eller tillitsmenn, at dette kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Det samme gjelder dersom det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av oppgavene. Ansettelse som revisor i kommunen eller fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning, medfører ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet. Som nærstående regnes a) ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende forhold b) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken, og deres ektefeller eller personer som de bor sammen med i ekteskapsliknende forhold og c) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som nevnt under bokstav a. Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om revisors uavhengighet. Tilføyd ved lov 12 des 2003 nr. 113 (i kraft 1 juli 2004 iflg. res. 18 juni 2004 nr. 915). 80. Selskapskontroll I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6 og i aksjeselskaper der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle aksjer, og i heleide datterselskaper til slike selskaper, har kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra styret og den valgte revisor for selskapet. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan kontrollutvalget og kommunens revisor selv foreta undersøkelser i selskapet. Årsplan

20 Kommunestyret eller fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskapet og herunder fastsette hvilke dokumenter mv. som skal sendes kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor. Kontrollutvalget og kommunens eller fylkeskommunens revisor skal varsles og har rett til å være tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende organ. Tilføyd ved lov 12 des 2003 nr. 113 (i kraft 1 juli 2004 iflg. res. 18 juni 2004 nr. 915). Årsplan

21 VEDLEGG 6 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner Kap. 1 Virkeområde. 1 Virkeområde Forskriften omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder utvalgets ansvar og oppgaver, regler om saksbehandling m.m. jf. kommuneloven 77. Kap. 2 Kontrollutvalgets sammensetning. Utskifting av medlemmer. 2 Valg og sammensetning Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. Utvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret og fylkestinget når utvalgets saker behandles. 3 Utskifting av medlemmer Kommunestyret eller fylketinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. Ved utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas nyvalg av samtlige medlemmer i utvalget. Kap. 3 Alminnelige regler om kontrollutvalgets ansvar og oppgaver 4 Tilsyn og kontroll Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer. 5 Innhenting av opplysninger Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. For kontrollutvalgets medlemmer og dets sekretariat gjelder forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om taushetsplikt, jf. forvaltningsloven 13 mv. Dersom kommunen eller fylkeskommunen har egen ansatt revisor, kan kontrollutvalget be om adgang til revisjonens arbeidsdokumenter og kan kreve opplysninger av revisjonen. Kap. 4 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 6 Regnskapsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. 7 Uttalelse om årsregnskapet Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget. Årsplan

22 8 Oppfølging av revisjonsmerknader Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner 4, skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller fylkestingets merknader er blitt fulgt opp. Kap. 5 Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon 9 Forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel. Forvaltningsrevisjon kan utføres av andre enn den som er ansvarlig for revisjon av kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap eller et kommunalt eller fylkeskommunalt foretaks årsregnskap. 10 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. 11 Rapporter om forvaltningsrevisjon Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og om resultatene av disse, jf. 8 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. 12 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Kap. 6 Selskapskontroll 13 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll. 14 Selskapskontrollens innhold Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner kap Rapportering om selskapskontrollen Kontrollutvalget fastsetter selv hvordan utført selskapskontroll skal rapporteres til utvalget, herunder hvilket innhold slik rapport skal ha. Et selskap som er omfattet av selskapskontrollen, og den som utøver kommunens Årsplan

23 eierfunksjon, skal alltid gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som omtales i rapporten. Eventuelle kommentarer skal fremgå av rapporten. Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av selskapskontroll skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvilke kontroller som er gjennomført samt om resultatene av disse. Kap. 7 Særlige oppgaver for kontrollutvalget 16 Valg av revisjonsordning. Valg av revisor. Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. Dersom kommunestyret eller fylkestinget vedtar å konkurranseutsette hele eller deler av revisjonen, foretar kommunestyre eller /fylkestinget selv valg av revisor etter innstilling fra kontrollutvalget. Valgt revisor tjenestegjør inntil ny revisor er valgt av kommunestyret eller fylkestinget. 17 Saker om ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse Der det er en egen revisjon i kommunen eller fylkeskommunen, avgir kontrollutvalget innstilling til kommunestyret eller fylkestinget om saker om ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjed av ansvarlig revisor. Der det er en egen revisjon i kommunen eller fylkeskommunen, foretar kontrollutvalget ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse av revisjonens øvrige personale når slik myndighet ikke er delegert til revisor. 18 Budsjettbehandlingen Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forlag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til kontrollutvalget om budsjett for revisjonen. Kap. 8 Saksbehandling og sekretariat. 19 Saksbehandling. Møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. Kontrollutvalgets møter holdes for lukkede dører dersom ikke utvalget selv har bestemt noe annet. Dersom møtet holdes for åpne dører, skal dørene likevel lukkes dersom utvalget skal behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Kommuneloven 31 nr. 3 siste punktum gjelder tilsvarende. Innkalling til møtet skal med høvelig varsel sendes utvalgets medlemmer, ordfører eller fylkesordfører og kommunens eller fylkeskommunens oppdragsansvarlig(e) revisor(er). Innkallingen skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles samt saksdokumenter. Oppdragsansvarlig revisor, eller dennes stedfortreder, har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter og kan forlange sine uttalelser på møtet protokollert. Møteretten gjelder likevel ikke når sak som angår en revisors tilsettingsforhold behandles. 20 Sekretariat Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid tilfredstiller utvalgets behov. Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens eller fylkeskommunens administrasjon. Den som utfører revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen kan ikke utøve sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget. Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. Administrasjonssjefen har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde ikke instruksjons- eller avgjøringsmyndighet overfor sekretariatet. Kap. 9 Ikrafttredelse overgangsregler Årsplan

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer.

3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. LOV-1992-09-25-107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Page 1 of 1 77. Kontrollutvalget 1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med

Detaljer

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Folkevalgt Vedtatt av fylkestinget i møte 7.12.2004 (sak 66/04) og i møte 12.10.11 sak 62 og 66) Ansvarlig for oppdatering Økonomi- og administrasjonsstaben

Detaljer

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Lov og forskrift omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder utvalgets ansvar

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE ÅRSPLAN 2009 KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE Redigert 16.2.09 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...3 2 KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL... 3 3 MØTEPLAN...3 4 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...4 4.1 TILSYN OG MED

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSPLAN 2008 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSPLAN 2008 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSPLAN 2008 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 3 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 4 2.2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER I FORBINDELSE MED REGNSKAPSREVISJON....

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE ÅRSPLAN 2010 KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE ÅRSPLAN 2010 KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE ÅRSPLAN 2010 KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...3 2 KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER... 3 3 MØTEPLAN...3 4 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...4 4.1 TILSYN MED FORVALTNINGEN...

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE ÅRSPLAN 2013. Vedtatt i kontrollutvalget 10.12.12 Behandlet i kommunestyret 18.2.

KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE ÅRSPLAN 2013. Vedtatt i kontrollutvalget 10.12.12 Behandlet i kommunestyret 18.2. ÅRSPLAN 2013 KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE Vedtatt i kontrollutvalget 10.12.12 Behandlet i kommunestyret 18.2.13, sak 009/13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL...

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE. Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli

ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE. Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli Vedtatt i kontrollutvalget 6.12.13 Behandlet i kommunestyret

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSPLAN 2011 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE. Det gode liv i Norden livskvalitet identitet gjestfrihet

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSPLAN 2011 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE. Det gode liv i Norden livskvalitet identitet gjestfrihet KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSPLAN 2011 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE Det gode liv i Norden livskvalitet identitet gjestfrihet Redigert pr. februar 2011 Glåmdal sekretariat IKS Kontrollutvalgssekretariat

Detaljer

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle. Lagt inn i årsplanen tilsynsorganer. tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen.

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle. Lagt inn i årsplanen tilsynsorganer. tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen. 5.3.07 1/07 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringen til etterretning. 2/07 Informasjon fra enhetene Kontrollutvalget tar enhetenes redegjørelse til teknisk sektor og

Detaljer

ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET

ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET Holtålen kommune 2016 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET Behandlet av Kontrollutvalget i Holtålen 09.02.17, sak 03/17 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling...

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 KONTROLLUTVALGET I ALVDAL

ÅRSMELDING 2013 KONTROLLUTVALGET I ALVDAL ÅRSMELDING 2013 KONTROLLUTVALGET I ALVDAL Behandlet av kontrollutvalget i Alvdal 27. mars 2014 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling... 3 Innkalling

Detaljer

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALG I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALG I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER HØRINGSUTKAST FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALG I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Detaljer

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen.

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen. 19.2.07 1/07 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringen til etterretning. 2/07 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering. 3/07

Detaljer

Folldal kommune. Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet

Folldal kommune. Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet Folldal kommune Årsmelding 2013 for kontrollutvalgets virksomhet Behandlet av kontrollutvalget 1. april 2014 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling...

Detaljer

ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE. Revidert 23.8.12

ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE. Revidert 23.8.12 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Revidert 23.8.12 Glåmdal sekretariat IKS Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal,

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I ALVDAL

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I ALVDAL ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I ALVDAL Behandlet av Kontrollutvalget i Alvdal 14.02.17, sak 03/17 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling... 4 Innkalling

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET

ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET Holtålen kommune 2015 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET Behandlet av Kontrollutvalget i Holtålen 18.02.16, sak 03/16 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling...

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE. Bilde hentet fra kommunens Facebookside. Fotograf ukjent.

ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE. Bilde hentet fra kommunens Facebookside. Fotograf ukjent. KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Bilde hentet fra kommunens Facebookside. Fotograf ukjent. Vedtatt i kontrollutvalget 2.12.14 Sendes kommunestyret til orientering

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE. Bilde hentet fra kommunens Facebookside. Fotograf ukjent.

ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE. Bilde hentet fra kommunens Facebookside. Fotograf ukjent. KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Bilde hentet fra kommunens Facebookside. Fotograf ukjent. Vedtatt i kontrollutvalget 26.11.13 Behandlet i kommunestyret 16.12.13,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Saksframlegg MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Kontrollkomiteen vedtar med bakgrunn i endrede forhold i Kontrollkomiteens

Detaljer

ÅRSPLAN 2017 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE. Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli

ÅRSPLAN 2017 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE. Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE ÅRSPLAN 2017 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli Vedtatt i kontrollutvalget 2.11.16 Behandlet i kommunestyret

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Opprinnelig vedtatt av fylkestinget 27.04 2006. Faginstans med ansvar for fortolkninger: Kontrollutvalget. Sist revidert: 30.04 2015. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Reglementets

Detaljer

Utkast utarbeidet av sekretariatet Behandlet av Kontrollutvalget i Folldal , sak 03/17 ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I FOLLDAL

Utkast utarbeidet av sekretariatet Behandlet av Kontrollutvalget i Folldal , sak 03/17 ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I FOLLDAL Utkast utarbeidet av sekretariatet Behandlet av Kontrollutvalget i Folldal 25.01.17, sak 03/17 ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I FOLLDAL Innhold Innledning...3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)...3

Detaljer

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALG I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALG I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER Vedlegg nr. 1 til rundskriv H-15/04 FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALG I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. juni 2004 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE. Utsikt fra elgpost. FOTO: Iver Breisjøberg

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE. Utsikt fra elgpost. FOTO: Iver Breisjøberg ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE Utsikt fra elgpost. FOTO: Iver Breisjøberg Vedtatt i kontrollutvalget 28.11.13 Behandlet i kommunestyret 16.12.13, sak 083/13 Glåmdal sekretariat IKS Kontrollutvalgssekretariat

Detaljer

ÅRSPLAN 2017 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE. Bilde hentet fra kommunens Facebookside. Fotograf ukjent.

ÅRSPLAN 2017 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE. Bilde hentet fra kommunens Facebookside. Fotograf ukjent. KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSPLAN 2017 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Bilde hentet fra kommunens Facebookside. Fotograf ukjent. Vedtatt i kontrollutvalget 6.12.16 Behandlet i kommunestyret 6.2.17,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅSNES KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I ÅSNES KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I ÅSNES KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I ÅSNES KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I ÅSNES KOMMUNE Vedtatt i kontrollutvalget 3.12.14 Sendes kommunestyret til orientering Behandlet i kommunestyret 23.3.15, sak 004/15 Glåmdal sekretariat IKS Kontrollutvalgssekretariat

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Levanger kommune Kontrollutvalget

Levanger kommune Kontrollutvalget Vedlegg 1 sak 00x/07 Levanger kommune Kontrollutvalget! " ### Innledning Kommuneloven er blitt gjort gjenstand for en del endringer de senere år. Kommunene fikk økt handlefrihet ved reformen i 1992. Samtidig

Detaljer

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle. Lagt inn i årsplanen tilsynsorganer. tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen.

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle. Lagt inn i årsplanen tilsynsorganer. tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen. 26.2.07 1/07 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringen til etterretning. 2/07 Samtale med ordføreren og Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til

Detaljer

Levanger kommune Kontrollutvalget. Kontrollutvalgets årsplan for 2009

Levanger kommune Kontrollutvalget. Kontrollutvalgets årsplan for 2009 Levanger kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2009 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2011

Kontrollutvalgets årsplan for 2011 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2011 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2012

Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 14. november 2011, Sak 027/11 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 06 1994 - GJELDER FRA 01 08 1994 ENDRET I FYLKESTINGET 03 10 1995 OG 29.10.2003. ENDRET I FYLKESTINGET 15.12.2004, 20.10.2010

Detaljer

Møteinnkalling. OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 07.02.2006 kl. 08.30 STED: Kommunestyresalen

Møteinnkalling. OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 07.02.2006 kl. 08.30 STED: Kommunestyresalen OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 07.02.2006 kl. 08.30 STED: Kommunestyresalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2010

Kontrollutvalgets årsplan for 2010 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2010 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...3 1.1

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE ÅRSPLAN 2017 KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE. Foto hentet fra kommunens Facebookside.

KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE ÅRSPLAN 2017 KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE. Foto hentet fra kommunens Facebookside. ÅRSPLAN 2017 KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE Foto hentet fra kommunens Facebookside. Vedtatt i kontrollutvalget 8.12.16 Behandlet i kommunestyret 9.2.17, sak 012/17 Glåmdal sekretariat IKS Kontrollutvalgssekretariat

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Alvdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 24. november 2016, Sak 36/16 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I ASKER KOMMUNE. Utarbeidet av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I ASKER KOMMUNE. Utarbeidet av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I ASKER KOMMUNE Utarbeidet av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 KONTROLLUTVALGET I ASKER... 3 3 MØTEPLAN... 3 4 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Kommuneloven kap 12 Internt tilsyn og kontroll. Revisjon. Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar

Kommuneloven kap 12 Internt tilsyn og kontroll. Revisjon. Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar Kommuneloven kap 12 Internt tilsyn og kontroll. Revisjon. Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar Forskrift om revisjon i kommunar og fylkeskommunar Lov om kommuner og fylkeskommuner Kapittel

Detaljer

RØROS KOMMUNE. Årsmelding

RØROS KOMMUNE. Årsmelding RØROS KOMMUNE Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet 2016 BEHANDLET I KONTROLLUTVALGETS MØTE 7. FEBRUAR 2017 SAK 3/17 Innhold Innledning... 2 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 2 Antall saker

Detaljer

Møteinnkalling. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: kl STED: Møterom Herredshuset

Møteinnkalling. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: kl STED: Møterom Herredshuset GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 06.02.06 kl. 09.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2012

Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Leka kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Årsplan Kontrollutvalget i Aurskog- Høland kommune

Årsplan Kontrollutvalget i Aurskog- Høland kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2012

Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Namsos kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 21. november 2011, Sak 029/11 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Rendalen kommune. Årsrapport 2016 for kontrollutvalgets virksomhet

Rendalen kommune. Årsrapport 2016 for kontrollutvalgets virksomhet Rendalen kommune Årsrapport 2016 for kontrollutvalgets virksomhet Årsrapport 2016 Innhold Innledning... Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... Saker til behandling... Innkalling av administrative ledere,

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE. Foto: Eidskog kommune/robert Eik

ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE. Foto: Eidskog kommune/robert Eik KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE Foto: Eidskog kommune/robert Eik Vedtatt i kontrollutvalget 26.11.14 Sendes kommunestyret til orientering Behandlet i

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan

Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalget i Rendalen kommune INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVARS OGARBEIDSOMRÅDE...

Detaljer

REGLEMENT. for KONTROLLUTVALGET. Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11.

REGLEMENT. for KONTROLLUTVALGET. Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11. REGLEMENT for KONTROLLUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre 05.09.11 i sak 76/11. INNHOLD: 1. VIRKEOMRÅDE...2 2. FORMÅL...2 3. VALG...2 4. KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Kontrollutvalget i Nittedal kommune KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

Kontrollutvalget i Nittedal kommune KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL... 3 3 MØTEPLAN... 3 4 KONTROLLUTVALGETS HOVEDFOKUS I 2015... 4 4.1 TILSYN MED FORVALTNINGEN...

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE. Utsikt fra elgpost. FOTO: Iver Breisjøberg

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE. Utsikt fra elgpost. FOTO: Iver Breisjøberg ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE Utsikt fra elgpost. FOTO: Iver Breisjøberg Vedtatt i kontrollutvalget 9.12.14 Sendes kommunestyret til orientering Behandlet i kommunestyret 9.2.15, sak 9/15

Detaljer

Saken utsettes til neste møte. Møte forvaltningsrevisjon. sak 18/09 7/09 Informasjon fra enhetene teknisk forvaltning.

Saken utsettes til neste møte. Møte forvaltningsrevisjon. sak 18/09 7/09 Informasjon fra enhetene teknisk forvaltning. 12.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/09 Samtale med ordføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/09 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE Årsplan 2015 Innhold 1. KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVAR...

Detaljer

Tolga kommune. Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet

Tolga kommune. Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet Tolga kommune Årsmelding 2014 for kontrollutvalgets virksomhet Behandlet av kontrollutvalget 16. februar 2015 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling...

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 06. november 2015, Sak 34/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Årsmelding 2015 Kontrollutvalget i Os Sekretariatets utkast

Årsmelding 2015 Kontrollutvalget i Os Sekretariatets utkast Årsmelding 2015 Kontrollutvalget i Os Sekretariatets utkast Behandlet i kontrollutvalget 27. januar 2016 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling...

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 1 KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommunelovens 77 om Kontrollutvalget.

Detaljer

Tolga kommune. Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet

Tolga kommune. Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet Tolga kommune Årsmelding 2015 for kontrollutvalgets virksomhet Behandlet av kontrollutvalget 15. februar 2016 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling...

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Leka kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Tolga kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 1. desember 2016, Sak 31/16 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Verran kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

Rendalen kommune. Årsmelding 2013 for kontrollutvalgets virksomhet

Rendalen kommune. Årsmelding 2013 for kontrollutvalgets virksomhet Rendalen kommune Årsmelding 2013 for kontrollutvalgets virksomhet Årsmelding 2013 Innhold Innledning... 2 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 2 Saker til behandling... 2 Innkalling av administrative

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Årsmelding tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas for kontrollutvalgets

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Levanger kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 06. november 2015, Sak 030/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 1. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens 60, nr 9. Kontrollutvalget forestår

Detaljer

REGLEMENT FOR NORDLAND FYLKESTINGS KONTROLLUTVALG

REGLEMENT FOR NORDLAND FYLKESTINGS KONTROLLUTVALG REGLEMENT FOR NORDLAND FYLKESTINGS KONTROLLUTVALG Vedtatt av fylkestinget under sak 105/2011 og trer i kraft 10.10.2011 JournalpostID: 14/32825 - Sist endret FT-sak 029/13 den 25.02.2013 1 Reglement for

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VADSØ KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I VADSØ KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VADSØ KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I VADSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I VADSØ KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I VADSØ KOMMUNE Årsrapport 2012 Innhold SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 2. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 Tilsyn og kontroll...

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 9.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning 2/09 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 3/09

Detaljer

ÅRSPLAN 2017 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE. Foto: Eidskog kommune/robert Eik

ÅRSPLAN 2017 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE. Foto: Eidskog kommune/robert Eik KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSPLAN 2017 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE Foto: Eidskog kommune/robert Eik Vedtatt i kontrollutvalget 1.12.16 Behandlet i kommunestyret 15.12.16, sak 149/16 Glåmdal

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2014

Kontrollutvalgets årsplan for 2014 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2014 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 22. november 2013, Sak 22/13 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Kontrollutvalget Bodø kommune, Virksomhetsplan Jnr 16/xxx Ark

Kontrollutvalget Bodø kommune, Virksomhetsplan Jnr 16/xxx Ark Kontrollutvalget Bodø kommune, Virksomhetsplan 2017 Jnr 16/xxx Ark 412 1.4 1 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETNING 3 LOVVERK SOM REGULERER KONTROLLUTVALGETS VIRKE 4 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE. FOTO: Halvor Gudim. Revidert pr

KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE. FOTO: Halvor Gudim. Revidert pr ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE FOTO: Halvor Gudim Revidert pr. 21.8.12 Glåmdal sekretariat IKS Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal,

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Frosta kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 28. februar 2013, Sak 6/13 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Innherred samkommune Kontrollutvalget

Innherred samkommune Kontrollutvalget Innherred samkommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport 2007 til samkommunestyret Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Inderøy kommune Kontrollutvalget

Inderøy kommune Kontrollutvalget Inderøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 21. november 2016, Sak 30/16 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Inderøy kommune Kontrollutvalget

Inderøy kommune Kontrollutvalget Inderøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes Egenkontrollen (Internt tilsyn og kontroll og revisjon)

Dosent Ingun Sletnes Egenkontrollen (Internt tilsyn og kontroll og revisjon) Dosent Ingun Sletnes Egenkontrollen (Internt tilsyn og kontroll og revisjon) 21. februar 2017 1 Begrepet egenkontroll? Hvorfor egenkontroll? Hva menes med egenkontrollbegrepet? Kommunene viktige leverandører

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008

KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 1 KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 2 Kommuneloven 77 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE KONTROLLUTVALGET. Kontrollutvalgets. årsrapport for 2016

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE KONTROLLUTVALGET. Kontrollutvalgets. årsrapport for 2016 LONGYEARBYEN LOKALSTYRE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 2 1. INNLEDNING I henhold til Lov om Svalbard 44 får kommunelovens kapittel 12 om internt tilsyn, kontroll og revisjon tilsvarende

Detaljer

Årsplan Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune

Årsplan Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Steinkjer kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

Årsplan Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune

Årsplan Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Folkevalgtopplæring Selbu 25. november 2011 Terje Wist Ass. revisjonsdirektør Disposisjon Styring og kontroll i kommunal sektor Rammeverk for tilsyn og kontroll

Detaljer

Plan for kontrollutvalget sin virksomhet

Plan for kontrollutvalget sin virksomhet Plan for kontrollutvalget sin virksomhet 2017-2019 Gjemnes kommune Vedtatt av Gjemnes kontrollutvalg 20.9.2017, sak 25/17 1. INNLEDNING Etter lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 77 er Gjemnes

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017

SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 15.11.16 Paul Stenstuen 036/16 417-1719-5.5

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I BÅTSFJORD KOMMUNE ÅRSPLAN 2016 KONTROLLUTVALGET I BERLEVÅG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I BÅTSFJORD KOMMUNE ÅRSPLAN 2016 KONTROLLUTVALGET I BERLEVÅG KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I BÅTSFJORD KOMMUNE ÅRSPLAN 2016 KONTROLLUTVALGET I BERLEVÅG KOMMUNE 1 KONTROLLUTVALGET I BERLEVÅG KOMMUNE Berlevåg kommune har et kontrollutvalg med 5 medlemmer. Følgende medlemmer er

Detaljer

Årsplan Kontrollutvalget i Nannestad kommune

Årsplan Kontrollutvalget i Nannestad kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Torsdag 12. desember 2013 Tid: Kl. 12.00 14.40 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer