ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE. Revidert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE. Revidert 23.8.12"

Transkript

1 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Revidert Glåmdal sekretariat IKS Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING KONTROLLUTVALGET I GRUE MØTEPLAN KONTROLLUTVALGETS HOVEDFOKUS I OPPLÆRING ETIKK ANBEFALINGER FOR STYRKING AV KOMMUNENS EGENKONTROLL OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER ÅRETS TILTAKSPLAN TILSYN MED FORVALTNINGEN KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER I FORBINDELSE MED REGNSKAPSREVISJON KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER I FORBINDELSE MED FORVALTNINGSREVISJON KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER I FORBINDELSE MED SELSKAPSKONTROLL TILSYN MED REVISJONEN BUDSJETTBEHANDLINGEN KONTROLLUTVALGETS RAPPORTERING KONTROLLUTVALGETS ØVRIGE AKTIVITETER VEDLEGG 1 FAGLIG OVERSIKT... 8 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 8 KONTROLLUTVALGET OG REVISOR... 9 KONTROLLUTVALGET OG SEKRETARIAT... 9 VEDLEGG 2 REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE VEDLEGG 3 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON VEDLEGG 4 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

3 1 Innledning Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget med sitt sekretariat og revisjonen er sentrale hjelpeorganer for kommunestyret og skal utøve sitt arbeid i henhold til kommunelovens bestemmelser i kapittel 12 ( 76-83) om Internt tilsyn og kontroll. Revisjon. I medhold av kommuneloven (koml.) 77 nr. 11 er det laget egen forskrift for kontrollutvalg ( KUforskriften ). I denne forskriften 4 heter det: Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer. Kontrollutvalgets oppgaver knytter seg både til tilsyn med den kommunale forvaltningen og til tilsyn med revisjonens arbeid. Kommunale foretak omfattes også av tilsynet. Forskrift om kontrollutvalg har bestemmelser om kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon (kap. 4), forvaltningsrevisjon (kap. 5) og selskapskontroll (kap. 6). I tillegg er kontrollutvalget gitt oppgaver i forbindelse med valg av revisor ( 16), ansettelse, suspensjon og oppsigelse av revisor ( 17) og budsjett for hele kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen ( 18). Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har et eget kompetent sekretariat ( 20). Kontrollutvalgets generelle oppgaver er omtalt i vedlegg 1, mens en tabelloversikt med spesifisering av planlagt gjennomføring i 2012, er gjengitt i kapittel 5. Dette blir da mer som en tiltaksplan, ettersom dette kapitlet blir oppdatert fortløpende. En oppdatert årsplan vil fortløpende bli lagt ut på under Dokumenter. Kapittel 4 inneholder en oversikt over kontrollutvalgets hovedfokus i Kommuneloven 77, samt forskrift om kontrollutvalg finnes bl.a. på 2 Kontrollutvalget i Grue Kontrollutvalget i Grue består av 5 medlemmer. Følgende medlemmer og varamedlemmer er valgt for perioden : Medlem Varamedlem Odd Holen leder 1. Ingar Fjørtoft 2. Lena Haslene Gaard Per Arne Dahl nestleder 1. Lars Telle 2. Johnny Eriksen Berit Telle 1. Erik Ødegård 2. Eva Neby Kontrollutvalgets reglement ligger som vedlegg 2 til årsplanen. 3 plan Kontrollutvalgets møter skal holdes for lukkede dører, dersom ikke utvalget selv har bestemt noe annet. Kontrollutvalget har vedtatt følgende møteplan for

4 Grue Torsdag Det vil bli opplæring av de nye kontrollutvalgene i et fellesmøte i Torsdag januar Tirsdag Torsdag Ved behov kan kontrollutvalget gjøre endringer i planen eller Tirsdag innkalle til flere møter. Onsdag Kontrollutvalgets hovedfokus i Opplæring Først og fremst vil kontrollutvalget ha fokus på egen opplæring. For mange er dette den første perioden som kontrollutvalg og mye er nytt. Sekretariatet vil ha opplæring for kontrollutvalget i et fellesmøte 16. januar 2012 og det vil også bli fortløpende opplæring i møtene først og fremst første halvår Etikk Etikk er et viktig område og kontrollutvalget vil i 2012 ha en del fokus på dette. Vi vil bl.a. innhente kommunens (ev. foretakets) etiske retningslinjer og etterspørre hvordan disse blir fulgt opp. Men etikk vil også være et tema for kontrollutvalgets egen situasjon, for revisjonen og sekretariatet anbefalinger for styrking av kommunens egenkontroll Kontrollutvalget brukte i 2011 mye tid på oppfølging av 85 anbefalingene som er gitt i rapport fra Kommunal- og regionaldepartementets (KRD) arbeidsgruppe for styrking av kommunens egenkontroll. Dette arbeidet har resultert i et høringsnotat fra KRD om mulige endringer i kommuneloven og andre lover. Resultatet av dette arbeidet forventes å bli sluttført i 2012 og kontrollutvalget vil følge opp dette. 4.4 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon I henhold til forskrift om kontrollutvalg 10 har kontrollutvalget ansvar for at det blir utarbeidet en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Minimumskravet at en slik plan utarbeides én gang i løpet av valgperioden og at den skal utarbeides i løpet av det første året i valgperioden. Planen skal baseres på en overordnet analyse. Dette er et ganske omfattende arbeid som vil bli gjennomført i Jf. for øvrig pkt Overordnet analyse og plan for selskapskontroll Kontrollutvalget har også ansvaret for at det blir gjennomført selskapskontroll. Det skal også utarbeides en plan for selskapskontroll, på samme måte som for forvaltningsrevisjon. I lovforslaget som nevnt under pkt. 4.3, er det foreslått at denne planen også skal bygge på en overordnet analyse. Selv om det foreløpig ikke er vedtatt, vil vi innrette oss etter dette. Jf. for øvrig pkt Oppfølging av kommunestyrets vedtak Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan og skal bl.a. se etter at rådmannen har et tilfredsstillende system som sikrer at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp. Kontrollutvalget har også tidligere etterspurt rådmannens system for dette, men vi vil i år fokusere noe mer på disse sakene. 4

5 5 Kontrollutvalgets oppgaver årets tiltaksplan 5.1 Tilsyn med forvaltningen Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen Følgende rapportering Samme økonomiske rapportering som formannskapet får. sendes Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging. fortløpende (til sekretariatet) Alle innkallinger/protokoller fra kommunestyret og øvrige politisk utvalg (sendes rett til medlemmene). Rådmannens rapportering av oppfølging av FSK- og KS-saker. I hvert møte eller når Samtale med ordfører og rådmann. kontrollutvalget Rapporteringer fra rådmannen: bestemmer det o Økonomisk situasjon. o Anmeldte og varslede forhold. Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (spesifisert under hvert enkelt møte). Sekretariatsleders oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og oppfølgingen av disse Informasjon fra (bestemmes senere) Behandle skatteoppkrevers årsrapport for 2011 og kontrollrapport fra Skatteetaten. Informasjon fra senterleder Caroline Carlsson Kihlgren. Innhente etiske retningslinjer for kommunens virksomhet Senterleder Caroline Carlsson Kihlgren Informasjon fra kommunalsjef velferd Erik Møller. Kommunens delegasjonsreglement, inkludert rådmannens og formannskapets fullmakter Informasjon fra kommunalsjef Paul Inge Tønseth (utsettes til neste møte) Informasjon fra kommunalsjef Paul Inge Tønseth Omvisning på sykehjemmet. Samtaler om etikk med rådmannen, jf. KU-sak 13/ Informasjon fra Informasjon fra rådmannen om delegasjonsreglementene (så sant de er lagt fram for kommunestyret for revidering). 5.2 Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon. Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon I hvert møte eller når Rapportering fra revisjonen om revisjonsarbeidet og aktuelle saker. kontrollutvalget bestemmer det Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet Følge opp nummerert brev, jf. KU-sak 20/12. 5

6 5.3 Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon. Utgangspunktet for oppgavene er plan for forvaltningsrevisjon. 1 Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for (drøfting) Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for Behandle rapport KOSTRA, jf. KU-sak 41/ Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll. Utgangspunktet for oppgavene er plan for selskapskontroll. 2 Oppgaver knyttet til selskapskontroll Oppfølging av eierskapskontroll i SOR IKS, jf. KS-sak 34/11 (følges opp innen ) (utsatt til ) Oppfølging av eierskapskontroll i SOR IKS, jf. KS-sak 34/11 (følges opp innen ) eierne (utsatt til ) Behandle bestilt selskapskontroll i Grue Service, jf. KU-sak 40/11 (utsettes ) Oppfølging av eierskapskontroll i SOR IKS, jf. KS-sak 34/11 (følges opp innen ) eierne Behandle bestilt selskapskontroll i Grue Service, jf. KU-sak 40/11 (utsettes til neste møte) Overordnet analyse og plan for selskapskontroll for Behandle bestilt selskapskontroll i Grue Service, jf. KU-sak 40/ Tilsyn med revisjonen I hvert møte eller når kontrollutvalget bestemmer det Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. Revisjonens plan for Grue kommune er til enhver tid tilgjengelig for kontrollutvalget Revisjonssjefens habilitetserklæring for 2012 legges fram for kontrollutvalget Årsrapport/Oppsummeringsbrev pr. revisjonsoppdrag for revisjonsåret Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret Vurdering av kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere. 3 1 Revidert plan for forvaltningsrevisjon for , vedtatt i kommunestyret Vedtatte prosjekter ligger som vedlegg 3 til årsplanen. 2 Revidert plan for selskapskontroll ble vedtatt i kontrollutvalget Utdrag av planen med bl.a. vedtatte prosjekter, ligger som vedlegg 4 til årsplanen. 3 og 6

7 5.6 Budsjettbehandlingen Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2013 legges fram for kontrollutvalget. Kontrollutvalget følger opp at kontrollutvalgets forslag følger med til kommunestyrets behandling av budsjettet (jf. reglement for kontrollutvalget 4, se vedlegg 2) Kontrollutvalgets rapportering Oppgaver knyttet til tilsyn kontrollutvalgets rapportering Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 behandles og oversendes deretter kommunestyret til orientering. Kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret av resultatet av gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (rådmannens oppfølging av eventuelle anbefalinger), skal gå fram av kontrollutvalgets årsrapport. Eventuelle omprioriteringer av prosjekter skal også framgå av årsrapporten Kontrollutvalgets årsplan for 2013 vedtas og oversendes deretter til kommunestyret. 6 Kontrollutvalgets øvrige aktiviteter 2012 Kontrollutvalgets oppgaver er mange og store og ser behov for en jevnlig oppdatering av sine kunnskaper. Dette er vist gjennom kontrollutvalgets forslag til budsjett som inneholder en post til kursvirksomhet. o Kontrollutvalget ønsker å sende flest mulig av sine medlemmer på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 1-2 februar o Det er også ønskelig og nødvendig med jevnlige møter mellom kontrollutvalgslederne i distriktet og ser det som en mulighet gjennom møter i representantskapet i Glåmdal sekretariat IKS. Kontrollutvalgets leder vil være til stede i kommunestyret når kontrollutvalgets årsrapport blir behandlet. I tillegg bør sekretariatet være til stede. Kontrollutvalget og sekretariatet vil fortsette arbeidet med å informere om kontroll og tilsyn, bl.a. ved å utvikle sekretariatets hjemmeside og oppdatere opplysningene om kontrollutvalgets virksomhet på kommunens hjemmeside. Grue, Odd Holen (sign.) leder av kontrollutvalget Torgun M. Bakken sekretariatsleder 7

8 VEDLEGG 1 FAGLIG OVERSIKT Kontrollutvalgets oppgaver Tilsyn med forvaltningen Kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen kan bl.a. utøves gjennom: revisjonens arbeid, overordnet analyse (se pkt. 5.3), tilsendte saksdokumenter og protokoller fra kommunestyret og andre politiske utvalg, samtalen med ordføreren og rådmannen, herunder rådmannens rapportering om rutiner for intern kontroll, økonomireglement, etiske retningslinjer, finansreglement, rådmannens rapportering av oppfølging av vedtak, innkalling av enhets- eller virksomhetsledere til utvalgets møter, hvor det redegjøres og svares på spørsmål om forvaltning og drift av vedkommende enhet/virksomhet/tjeneste, besøk i kommunens forskjellige virksomheter, enheter, utvalgets egne observasjoner, rapporter fra andre tilsynsorganer, saker hvor kommunen har vært omtalt i media. Kontrollutvalgets tilsyn med at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, er omhandlet i årsplanens pkt Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon. Regnskapsrevisjon Kontrollutvalget har en plikt til å påse at regnskapsrevisjonen skjer på en betryggende måte. Dette tilsynet er omhandlet i årsplanens pkt Uttalelse til regnskapet I henhold til forskriften 7, skal kontrollutvalget på bakgrunn av revisjonsberetningen, avgi uttalelse om årsregnskapet. Denne skal avgis til kommunestyret, med kopi til formannskapet før dette behandler regnskapet. Oppfølging av merknader Kontrollutvalget har et ansvar i forhold til oppfølging av revisjonens merknader. Dette er merknader som er gitt i nummererte brev, jf. forskrift om revisjon 4, 2. ledd. Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget skal på grunnlag av revisjonens rapporter og annen informasjon føre tilsyn med at forvaltningen er i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. Kontrollutvalget skal videre i samarbeid med revisjonen foreta en systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater. Det skal lages en plan for forvaltningsrevisjon, basert på en overordnet analyse. Kontrollutvalget skal legge denne planen fram for kommunestyret. Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll. Selskapskontroll er hjemlet i koml. 77 nr. 5 og i 80. Ifølge koml. 77 nr. 5, skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. Koml. 80 hjemler utvidet tilsyn i heleide kommunale aksjeselskaper og interkommunale selskaper. Selskapskontroll er videre omtalt i kontrollutvalgsforskriften kapittel 6. Selskapskontroll består av eierskapskontroll, som er obligatorisk, og forvaltningsrevisjon, som er en "kan-oppgave". Det skal lages en plan for selskapskontroll som legges fram for kommunestyret. 8

9 Tilsyn med revisjonen Kontrollutvalget skal holde seg løpende underrettet om revisjonens virksomhet og føre tilsyn med at revisjonsarbeidet er a jour og foregår i samsvar med gjeldende forskrift og andre bestemmelser. Kontrollutvalgets tilsyn med revisjonen kan utøves på følgende måte: Gjennom behandling av revisjonens planverk. Gjennom forvaltningsrevisjonsprosjekter som forelegges til behandling eller til orientering. Gjennom behandling av rapporter vedrørende misligheter/uregelmessigheter. Gjennom rapporter vedrørende regnskapsrevisjon eller vurderinger av den interne kontrollen. Gjennom revisjonens orienteringer som blir gitt til kontrollutvalget. Ved løpende spørsmålsstilling fra kontrollutvalget. Budsjettbehandlingen Etter kontrollutvalgsforskriften 18 skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette forslaget bør foreligge tidsnok til at kommunen kan få innarbeidet dette i sine budsjetter. Kontrollutvalgets rapportering Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak. Kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret. Det er gitt egne bestemmelser om rapportering av resultatet av gjennomført forvaltningsrevisjon (KU-forskriften 11) og selskapskontroll (KU-forskriften 15). Slik rapportering skal være basert på den vedtatte planen (jf. pkt. 5.3 og 5.4). Forvaltningsrevisjonsrapporter vil bli oversendt kommunestyret til orientering eller med innstilling etter at utvalget har foretatt en vurdering i den enkelte saken. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet (se pkt. 5.2) er kontrollutvalgets rapportering i forbindelse med regnskapsrevisjon. Kontrollutvalget avgir årlig årsplan og årsrapport til kommunestyret. Kontrollutvalget og revisor Dette punktet inneholder øvrige forhold til revisor som ikke er knyttet mot noen av punktene ovenfor. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (ev. regnskapsrevisjon) etter bestiller/utførermodellen. Kontrollutvalget kan avtale innsynsrett i revisjonens arbeidspapirer i den grad det er nødvendig for kontrollutvalgets tilsynsansvar ovenfor revisjonen (jf. merknader til forskrift om kontrollutvalg 5, siste ledd). Det lages i så fall en avtale om dette. Kontrollutvalget har innsyn i revisjonens saksdokumenter iht. offentlighetslovens bestemmelser, så langt det er nødvendig for kontrollutvalgets arbeid. Jf. også forskrift om revisjon 20. Rapporter fra gjennomført ekstern kvalitetskontroll legges fram for kontrollutvalget til orientering. Kontrollutvalget og sekretariat I henhold til forskrift om kontrollutvalg 20, skal kontrollutvalget ha et eget sekretariat til å bistå seg i sitt arbeid. Det er kommunestyret som skal sørge for sekretærbistand som til enhver tid tilfredsstiller kontrollutvalgets behov. Kommentarene til 20 annet ledd om sekretærtjenester, annet ledd sier: Et kompetent sekretariat er en viktig forutsetning for at kontrollutvalget skal fungere godt og utøve sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. Sekretariatet for kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg må ha tilgang på en bredt sammensatt kompetanse. Glåmdal sekretariat IKS er et interkommunalt selskap som skal ivareta sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler og Åsnes kommuner. Sekretariatet har to ansatte (pt. 1,7 stillinger). Det er laget egen årsplan og årsrapport for sekretariatets virksomhet. Som en midlertidig ordning vil Glåmdal sekretariat IKS fram til selge sekretærtjenester til Sørum og Nes kommuner. 9

10 VEDLEGG 2 Reglement for kontrollutvalget i Grue kommune REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret , sak 015/07 med endringer vedtatt i kommunestyret , sak 0028/11 ( 1 og 2) Kommuneloven kap. 12 har bestemmelser om kontrollutvalg i kommunene, og Kommunal- og regionaldepartementet har gitt forskrift om kontrollutvalg med hjemmel i kommuneloven. Dette reglementet inneholder Grue kommunes særskilte bestemmelser for kontrollutvalget. 1 Valg og sammensetning Kommunestyret velger selv, i sitt konstituerende møte, et kontrollutvalg med medlemmer og varamedlemmer for valgperioden. Kommunestyret velger selv også leder og nestleder. Kontrollutvalget bør i størst mulig grad ha representanter fra alle politiske partier eller grupper representert i kommunestyret. Leder av kontrollutvalget skal velges fra opposisjonen. Det velges så mange medlemmer og varamedlemmer som kommunestyret ved hvert valg bestemmer, dog minst tre medlemmer og tre varamedlemmer. 2 av medlemmene velges blant kommunestyrets representanter. Det er personlige varamedlemmer og det velges minimum to varamedlemmer for hvert medlem. De medlemmene som velges blant kommunestyrets medlemmer, skal også ha varamedlem som er valgt blant kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer. De av kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer som eventuelt ikke sitter i kommunestyret, tilbys også deltagelse i kommunens folkevalgtopplæring. Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer tilys også egen spesiell opplæring. 4 2 Kontrollutvalgets arbeidsområde og virkemåte Kontrollutvalget skal bidra til et funksjonsdyktig folkestyre for kommunen innenfor lovverkets rammer, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av kommunens ressurser. Rollen som medlem i kontrollutvalget tilsier at en ikke tenker parti, men kontroll. Kontrollutvalget skal legge vekt på å opptre partipolitisk nøytralt. 5 Utvalget skal vektlegge faglige og profesjonelle hensyn. I sin funksjon skal kontrollutvalget opptre som kollegium for derigjennom å få bedre gjennomslag for de sakene som utvalget tar opp. Kontrollutvalget skal ha fokus på etiske retningslinjer og skal gjøre seg kjent med kommunens etiske retningslinjer, reglementer, forvaltningslovens regler om habilitet og forutsettes lojalt å overholde de bestemmelser og vedtak som gjelder, skal i sitt arbeid ivareta og styrke befolkningens tillit til den kommunale virksomheten, skal unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelser eller vedtak. De bør også unngå å komme i situasjoner som vil føre til at det kan stilles spørsmål ved vedkommendes integritet, må ikke bruke fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kontrollutvalget til personlig vinning, 4 Siste setning vedtatt i kommunestyret Første setning i avsnittet tilføyd i kommunestyret

11 oppfordres til å la seg registrere i KS sitt styrevervregister, i den grad kommunen for øvrig er tilsluttet slikt register. Uttalelser til pressen knyttet til en konkret sak besvares av kontrollutvalgets leder eller den vedkommende bemyndiger. 3 Saksbehandling Kommunelovens kapittel 6 om saksbehandlingsregler i folkevalgte organer, gjelder også for kontrollutvalgets møter. Når kontrollutvalget ikke har bestemt noe annet, holdes møtene for lukkede dører. Ordføreren har møte- og talerett, men ikke stemmerett. Rådmannen kan innkalles/inviteres til møtene ved behov. Rådmannen mottar kopi av innkallingen til møtene og protokollene. Kontrollutvalgets varamedlemmer og dagspressen i distriktet får tilsendt kopi av innkallingens framside. Ethvert medlem av utvalget kan forlange og få satt en sak på sakskartet. Kontrollutvalget avgjør den administrative tilrettelegging for utvalgets saker. Innkallingen til kontrollutvalgets møter skal skje med minst 7 dagers varsel. Kontrollutvalget innstiller ovenfor kommunestyret i saker som er behandlet av kontrollutvalget, med unntak av når det er gitt andre bestemmelser om innstilling (jf. bl.a. kontrollutvalgsforskriften 7 og 18). 4 Kontrollutvalgets oppgaver Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen utarbeides og oversendes kommunen innen de tidsfrister som gjelder for kommunen. Kontrollutvalget følger opp at forslaget følger med til kommunestyrets behandling av budsjettet. Utvalget avgir innen 1. halvår årsrapport til kommunestyret om sin virksomhet foregående år. I årsrapporten skal det også gis opplysninger om gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll og resultatet av dette, iht. forskrift om kontrollutvalg 11 og 15. Kontrollutvalgets leder eller den vedkommende bemyndiger, bør være til stede i kommunestyret under behandling av de sakene hvor kontrollutvalget har innstilt til kommunestyret. 5 Taushetsplikt Kontrollutvalget har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven 13. (Taushetsplikt). Kontrollutvalgets medlemmer skriver under egen taushetserklæring. 6 Henvendelse til revisjonens personale Henvendelse fra kontrollutvalgets medlemmer til revisjonens personale skal skje til revisjonssjefen, så sant ikke spesielle forhold tilsier noe annet. 7 Ikrafttredelse Dette reglementet trer i kraft straks. 1 om valg vil gjelde fra nytt valg

12 VEDLEGG 3 Plan for forvaltningsrevisjon Plan for forvaltningsrevisjon er vedtatt i kommunestyret , sak 04/11 6. Utdrag fra planen: 3 Kontrollutvalgets forslag til prioritering Ut fra de ressursene som er tilgjengelig er det mest realistisk å forvente at det kan gjennomføres 1-2 prosjekter i hver kommune hvert år. Etter en helhetlig vurdering har kontrollutvalget valgt å foreslå følgende prioritering av prosjekter for Grue for : 1. Gjennomgang av kommunens definering av kostraarter og kostrafunksjoner, rapportering. 2. Kommunens inntekter. 3. Oppfølging av utskrevne sykehuspasienter i kommunen. 4 Gjennomføring Etter at kommunestyret har vedtatt hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon på, sendes planen tilbake til kontrollutvalget for videre oppfølging. Kontrollutvalget vedtar problemstillinger, prosjektplan og ressurser, og om det i så fall skal gjennomføres foranalyse. Prosjektene må tilpasses de ressursene som revisjonen har til rådighet, og det vil kunne ha innvirkning på om alle prosjektene kan gjennomføres i perioden og også rekkefølgen på prioriteringen. Rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon legges fram for kommunestyret. Hvis forutsetningene skulle endre seg, kan kontrollutvalget gjøre endringer i planen. Årsaken til endringen rapporteres til kommunestyret. 6 Kommunestyrets vedtak: 1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden Kommunestyret slutter seg til de prioriteringene som går fram av planens pkt Kontrollutvalget delegeres myndighet til å gjøre endringer i prioriteringen, jfr. planen pkt. 4. Dersom kontrollutvalget gjør endringer i prioriteringene, skal kommunestyret informeres. 4. Kommunestyret ser med bekymring på at mål for forvaltningsrevisjon ikke er nådd. Det bes derfor om rapport på framdrift legges fram pr og vil vurdere sine innkjøp videre blant annet på bakgrunn av den måloppnåelse som rapporteres. 5. Leder av kontrollutvalget orienter kommunestyret på lik linje med ordfører, varaordfører og rådmann. 12

13 VEDLEGG 4 Plan for selskapskontroll Plan for selskapskontroll er vedtatt i kommunestyret sak 040/08. Den reviderte planen er vedtatt til kontrollutvalget Utdrag fra planen: 5 Prioriteringer i denne planperioden 5.1 Generelt I vedlegget er det listet opp selskaper som kommunen har eierinteresser i, både heleide og deleide, og en kort beskrivelse av hvert selskap. Ved prioritering av selskapskontroll kan følgende kriterier være relevante i forbindelse med en risiko- og vesentlighetsvurdering: Selskapets tjenestetilbud til kommunens innbyggere Selskapets samfunnsmessige ansvar Kommunens eierandel Økonomisk gevinst- og tapspotensial Kommunens motiv for eierskapet 5.2 Prioritering av selskapskontroller I oversikten nedenfor er det foreslått kontroller ut fra de opplysningene som foreligger. Der det er flere kommuner som har eierinteresser i de samme selskapene, bør det som hovedregel gjennomføres koordinerte kontroller i disse selskapene. Det skal i inneværende planperiode gjennomføres selskapskontroll i følgende selskaper: GIVAS IKS (2008/2009) SOR IKS (2009) GIV IKS (2010) Glåmdal krisesenter IKS (2011) Grue Service (2011) I tillegg har kommunestyret bedt kontrollutvalget om å vurdere selskapskontroll i Glåmdal Brannvesen IKS. Utvelgelsen bygger på en risiko- og vesentlighetsvurdering. Denne vurderingen ligger sammen med beskrivelsen av selskapet i vedlegget. 5.3 Gjennomførte selskapskontroller per oktober 2010 GIVAS IKS SOR IKS (pågår) 5.4 Kontroller i 2011 Glåmdal krisesenter IKS GIV IKS (vil avhenge av når organisering og eierstruktur er avklart) Grue Service AS 13

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Utarbeidet av Glåmdal sekretariat IKS Behandlet i kontrollutvalget 12.2.13 Vedtatt i kommunestyret 4.3.13, sak 012/13 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13 MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 2. april 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud Kontrollutvalget i Nes kommune Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

KONTROLLUTVALGET MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 18.januar 2012 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 1/12 TID: 25.01.2012 kl. 12:00 STED: Formannskapssalen, Molde rådhus SAKSLISTE: UTV. SAKSNR.

Detaljer

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 037 Saksmappe: 2013/305-3056/2013 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 24.01.2013 Saksframlegg Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Fastsatt av styret i NKRF 24. oktober 2010 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Arbeidsgruppe... 4 Innledning... 5 Formelle bestemmelser...

Detaljer