Norsk Demensregister

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Demensregister"

Transkript

1 Norsk Demensregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Marit Nåvik, Geir Selbæk Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse

2 Kapittel 1 Sammendrag Norsk demensregister er etablert som ett kvalitets og forskningsregister. Data samles fra en standard pasientutredning ved en hukommelsesklinikk i spesialisthelsetjenesten. Fjorten hukommelsesklinikker i Helse Sør Øst og Helse Vest samlet i 2013 data til registeret. Data fra 2382 pasienter inngikk i registeret ved utgangen av Registeret fikk i mars 2013 status som nasjonalt kvalitetsregister. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse er ansvarlig for drift av registeret. Forskningssjef Geir Selbæk er prosjektansvarlig, Marit Nåvik er prosjektleder og Lisbeth Dyrendal Høgseth er prosjektmedarbeider i registeret. Ti forskningsprosjekter benyttet i 2013 data fra registeret, ytterligere ni studier har fått godkjenning til å benytte data. Av kvalitetsforbedringstiltak for 2014 prioriteres å ferdigstille revisjon av manual og å videreutvikle en robust organisasjon etter at registeret har fått nasjonal status. Kapittel 2 Registerbeskrivelse 2.1. Bakgrunn og formål Bakgrunn for registeret For å øke kunnskap om diagnostikk, utvikling og behandling av demens tok Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse- NKAH og Alderspsykiatriske fag- og forskningsnettverk Telemark Vestfold- TeVe i 2007 initiativ til å opprette et kvalitets- og forskningsregister for pasienter som utredes i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst. I 2009 ble Helse Vest med og i 2013 ønsket også sykehus i Helse Midt-Norge å delta. Geriatrisk poliklinikk vil bli inkludert i registeret i løpet av I mars 2013 fikk registeret status som Nasjonalt kvalitetsregister for demens Registerets formål Registeret ble etablert for å: Kvalitetssikre og videreutvikle utredningsverktøy for bruk i demensutredning Identifisere risikofaktorer for utvikling av demens med tanke på forebygging Vinne ny kunnskap om o Diagnostikk o Forløp o Behandling av demens med og uten legemidler

3 Identifisere risikofaktorer for utvikling av nevropsykiatriske symptomer Identifisere risikofaktorer for ulike former for demens Identifisere prognostiske markører/ faktorer for ulike former for demens 2.2 Juridisk hjemmelsgrunnlag Registeret er godkjent som et kombinert kvalitets- og forskningsregister av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) i Helse Sør-Øst og har konsesjon fra Datatilsynet frem til Registeret er samtykkebasert, og pasienter og pårørende som inkluderes, samtykker til 1) at data fra en standardundersøkelse samles i et register, 2) at dataene kan kobles med data fra sykehusjournal og offentlige registre som folkeregisteret, dødsårsaksregisteret, reseptregisteret og pasientregisteret, 3) at pasient og pårørende kan kontaktes igjen for deltagelse i nye forskningsprosjekter og 4) å avgi biologisk materiale til en forskningsbiobank. 2.3 Faglig ledelse og databehandlingsansvar Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse, Oslo Universitetssykehus, Ullevål (OUS) er databehandlingsansvarlig for og eier av registeret. Fag og forskningssjef Geir Selbæk, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse overtok rollen som prosjektansvarlig etter at professor Knut Engedal sluttet høsten Marit Nåvik er prosjektleder. Registeret har en styringsgruppe med representanter fra alle deltagende poliklinikker. Denne gruppen er registerets overordnede besluttende organ i forhold til drift og bruk av data til forskning. En tverrfaglig oppnevnt referansegruppe er rådgivende organ for registeret. Utover dette er det også nedsatt en seminarkomité Aktivitet i styringsgruppe/referansegruppe Det har vært avholdt ett styringsgruppemøte i Utover dette har saker vært behandlet pr mail i forhold til. søknader om bruk av data. Det har vært avholdt arbeidsmøter knyttet til ny organisering av registeret i tråd med nasjonale anbefalinger og føringer. Videre har endringer i ledelsen av registeret nødvendiggjort en gjennomgang av oppgaver og funksjoner knyttet til organisering og drift av registeret, biobank og samarbeid med de deltagende sentrene. Tre arbeidsgrupper har arbeidet med revisjon av manual. Fokus har vært å begrense antall variabler, vurdere bruk av ADL- skjema og å samstemme variabler opp mor danske og svenske demensregister samt Kvalitetsregister innen alderspsykiatri (KVALAP). Det er gjennomført registermøter i Stavanger, Oslo og Larvik for å presentere data, få innspill i forhold til revisjon av manual, administrering og drift av registeret.

4 Kapittel 3 Resultater Resultater 2013 HUKLI har så langt ikke utarbeidet statistikk pr år. Statistikken som presenteres under baserer seg på databasens totalmateriale pr Data fra 2382 pasienter er scannet. Kvinner 1286 (54 %) Gift/ samboer 1370 (59 %) Møter med komparent 2034 (88 %) Alder, gjennomsnitt 72.8 år År skolegang, gjennomsnitt 11.3 Diagnose Subjektive hukommelsesvansker (SCI) 16% Mild kognitiv svikt (MCI) 35% Demens ved Alzheimers sykdom 30% Vaskulær demens 4%; Andre demenssykdommer 6% Mini Mental State Examination (MMSE) gjennomsnitt 23.9 poeng (SD 4.6) Klokketest, gjennomsnitt 3.5 poeng (SD 1.5) Cornell skåre (depresjon) n= 1881, mean 6.5 (SD 5.4) (SD=Standardavvik) Kapittel 4 Metoder for fangst av data Data samles av medarbeidere i hukommelsesklinikker, lege, psykolog, sykepleier eller ergoterapeut. Registerets utredningsmanual ble utviklet med utgangspunkt i de kartleggingsverktøy hukommelsesklinikkene tidligere benyttet. Det er også utarbeidet en psykologmanual for utvidet nevropsykologisk testing. Manualen er todelt, en del benyttes i møte med pasient, en i møte med pårørende. Se tabell.

5 Pasient Kognitiv funksjon klinisk intervju kognitive tester Psykiatrisk undersøkelse klinisk intervju depresjonsvurdering Somatisk undersøkelse Nevrologisk undersøkelse Pårørende Spørreskjema til pårørende Sykehistorie Vurdering av ADL Nevropsykiatriske symptomer klinisk intervju og NPI Cornell depresjonsskala Vurdering av pårørendes belastning I tillegg registreres resultat av supplerende undersøkelser som Computer Tomografi- CT, magnettomografi- MR, blodprøvesvar, medikamentbruk, diagnoser og videre behandling. Til forskningsbiobanken samler fire poliklinikker blod, spytt og spinalvæske. Det benyttes papirmanual. Kapittel 5 Metodisk kvalitet 5.1. Antall registreringer Demensregisteret hadde ved utgangen av 2013 registrert data fra 2382 pasienter. Fra registeret ble etablert og til utgangen av 2013 har det ikke vært registrert inkluderte pr år, men kun totalt registrerte pr senter. Figur 1 viser antall registrerte fra de deltagende poliklinikkene. Akershus universitetssykehus Sørlandet sykehus, Arendal Vestre Viken HF, Sykehuset Asker og Bærum Haugesund sjukehus Sykehuset i Vestfold, Granli Sykehuset i Telemark Haraldsplass Diakonale sykehus Oslo universitetssykehus, Aker Lovisenberg diakonale sykehus Diakonhjemmet sykehus Stavanger universitetssykehus Sykehuset Innlandet, Sanderud Oslo universitetssykehus, Ullevål

6 5.2 Metode for beregning av dekningsgrad Frem til registeret fikk nasjonal status er det ikke gjort dekningsgradsanalyser i Demensregisteret. Registeret er presentert i ulike fora innen det alderspsykiatriske / geriatriske fagmiljøet nasjonalt og nye senter har sluttet seg til registeret etter en formell søknad. Rapportering i forhold til dekningsgrad baserer seg på tilbakemelding fra de poliklinikkene som leverer mest data. 5.3 Dekningsgrad på institusjonsnivå Fjorten hukommelsesklinikker deltar med data til registeret. Dette er poliklinikker fra geriatrisk og alderspsykiatrisk spesialisthelsetjeneste i Helse Sør Øst og Helse Vest. To nye poliklinikker vil starte inklusjon av pasienter i Med det vil også Helse Midt-Norge være representert. 5.4 Dekningsgrad på individnivå De to sentrene som leverer mest data oppgir å ha en dekningsgrad på ca 80 % på individnivå Metode for intern sikring av datakvalitet Det har årlig vært gjennomført besøk til de sentrene som samler data. Prosjektleder og prosjektmedarbeider har presentert data sentervis og samlet, for å kvalitetssikre datasamlingen. Videre har det vært arrangert årlige registerseminar, hvor presentasjon av resultater, drøfting av funn og kasuistikk-drøftinger har vært sentralt. 5.6 Metode for validering av data i registeret Data fra HUKLI er ikke sammenholdt med eksterne registre/kilder Vurdering av datakvalitet Data skannes tre ganger årlig. Etter skanning gjennomføres en standardisert prosedyre for vasking og kvalitetssikring av data. Missing data blir etterlyst fra det aktuelle senteret.

7 Kapittel 6 Fagutvikling og kvalitetsforbedring 6.1 Registerets spesifikke kvalitetsmål Demensregisteret samler i hovedsak resultatmål knyttet til utredning av kognitiv svikt. Dette innebærer intervju og kognitiv testing av pasient, samtale med og utfylling av ulike kartleggingsverktøy for pårørende. Strukturvariabler relaterer seg til bruk av offentlige tjenester og anbefaling i forhold til videre oppfølging. Prosessvariablene knytter seg til om ulike supplerende undersøkelser som f eks CT eller MR, er utført. 6.2 Pasientrapporterte resultat- og erfaringsmål (PROM og PREM) Demensregisteret har ikke data fra pasientrapporterte resultat og erfaringsmål. Dette vil vektlegges som satsing i Sosiale og demografiske ulikheter i helse Det er ikke registrert demografiske ulikheter ved deskriptive analyser av data fra HUKLI, men man ser en ulikhet i diagnosesetting og gjennomsnittsalder mellom geriatriske og alderspsykiatriske poliklinikker. Yngre personer med demens utredes i større grad ved hukommelsesklinikker og alderspsykiatriske poliklinikker enn ved geriatriske poliklinikker Det er registrert ulikheter mellom fylkene i forhold til antall år med skolegang. Det er også registrert at yngre personer med demens oftere enn eldre kommer uten pårørende. 6.4 Bidrag til utvikling av nasjonale retningslinjer, nasjonale kvalitetsindikatorer o.l. Nasjonal retningslinje for utredning av demens er under arbeid. Flere medarbeidere fra poliklinikkene som samler data til demensregisteret deltar i denne prosessen. Gjennom etablering av HUKLI har en sikret at fagmiljøene i spesialisthelsetjenesten som deltar benytter samme utredningsmal og kartleggingsverktøy, noe som igjen gir en likhet i helsetjenesten uavhengig av sykehusvalg.

8 6.5 Etterlevelse av nasjonale retningslinjer Se punkt Identifisering av kliniske forbedringsområder Ved deskriptive analyser og drøfting på registerseminar fremkommer det en ulik profil ved de forskjellige sentrene knyttet til diagnosesetting. Ulik praksis knyttet til inklusjon av pasienter til registeret fremkommer når man ser antall inkluderte fra hvert senter. Dette har også vært belyst under registerseminar som en utfordring. 6.7 Tiltak for klinisk kvalitetsforbedring initiert av registeret Prosessen med revisjon av manual har involvert medarbeidere fra de deltagende senter i ulike faser av arbeidet. Registerets tverrfaglige referansegruppe, samt medlemmer i styringsgruppen har gjennomført drøftingsmøter lokalt ved de ulike poliklinikkene og gitt tilbakemelding knyttet til ønskede endringer/ forbedringer av registerets manual. Dette vil også få betydning for utredningspraksis. Registerseminar for medarbeidere fra de klinikkene som samler data, har hatt fokus på nytten av ulike kartleggingsverktøy og variabler gjennom drøfting, presentasjon av resultater og kasuistikker. Konkrete tiltak på klinikknivå er ikke kjent. 6.8 Evaluering av tiltak for klinisk kvalitetsforbedring (endret praksis) Se pkt Pasientsikkerhet Komplikasjoner eller uønskede hendelser registreres ikke i demensregisteret. Under revisjon av manual er det fremkommet ønske om også å inkludere variabler knyttet til fall. Dette vil inngå i ny manual som aktiveres i 2014.

9 Kapittel 7 Formidling av resultater 7.1. Resultater tilbake til deltagende fagmiljø Resultat presenteres på årlig registerseminar for de deltagende sentrene, samt på besøk til det enkelte senter. Styringsgruppen for registeret med representanter fra de ulike sentrene får også presentert resultater i styringsgruppemøter. 7.2 Resultater tilbake til administrasjon og ledelse Ansvar for tilbakemelding til administrasjon og ledelse lokalt ligger hos representant i styringsgruppen fra det enkelte senter. Det er gjennomført registermøter i Stavanger, Oslo og Larvik for å presentere data. Her har enkelte senter valgt å invitere leder til å delta. 7.3 Resultater til pasienter Det er etabler hjemmeside for registeret. Her presenteres en oversikt over hvilke studier som benytter data fra registeret Offentliggjøring av resultater på institusjonsnivå Data på institusjonsnivå er kun presentert lokalt på registermøte, og på nasjonalt nivå i forhold til antall inkluderte totalt fra det enkelte sykehus.

10 Kapittel 8 Samarbeid og forskning 8.1 Samarbeid med andre helse og kvalitetsregistre Det er etablert et samarbeid mellom demensregisteret og KVALAP- kvalitetsregister innen alderspsykiatri. Videre har det vært møter og telefonisk kontakt med andre register i forhold til spesifikke problemstillinger. 8.2 Vitenskapelige arbeider HUKLI har levert data til følgende forskningsprosjekter: Depresjon blant pasienter med MCI og mild demens av Alzheimers type. Maria Barca Depresjon blant pasienter med MCI og mild demens av Alzheimers type. Anne Brita Knapskog Physical function in patients with different degrees of Alzheimer s disease. Gro Tangen Fysisk form hos personer med kognitiv svikt: Sammenhenger og endringer. Karin Hesseberg Multiple nutritional deficiencies causing Dementia of the Alzheimer type. Ingun Ulstein / Thomas Bøhmer Validitet av demensmarkører i spinalvæske for Alzheimers sykdom. Anne Brita Knapskog Identifisering av nye genetiske varianter som er assosiert med Alzheimers sykdom i Skandinavia. Ole Andreassen Kordial-studien: Kognitiv atferdsterapi for personer med demens i tidlig sykdomsfase. Johanne Tonga/ Ingun Ulstein Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens. Geir Selbæk Kretsløpsregulering ved Alzheimers sykdom. Marthe Mellingsæter Formatert: Engelsk (USA) Ytterligere ni studier har fått godkjenning til å benytte data fra registeret. Data er ikke overlevert pr

11 Del II Plan for forbedringstiltak Kapittel 9 Plan for forbedringstiltak. Tiltak som er gjennomført i 2013 år samt tiltak som er planlagt gjennomført Datafangst: Regionsvise besøk til deltagende senter er gjennomført i 2013 for å motivere til øket registrering lokalt. Metodisk kvalitet Informasjon om registeret gjennom presentasjon på landskonferanse innen alderspsykiatri i 2013, etablering av hjemmeside og artikkel i Nordisk tidsskrift for helsetjenesteforskning har vært tiltak for å øke kjennskap til registre, men tanke på å øke antall deltagende senter og å øke dekningsgrad ved det enkelte senter. Innsending, skanning og kvalitetssikring av data gjøres tre ganger årlig. Det har i 2013 vært aktiv etterspørring etter missing data som ett ledd i å kvalitetssikre data. I 2014 skal prosedyre for logistikk knyttet til innsending og kvalitetssikring av data utarbeides. Ekstra personalressurser skal gå inn for å sikre etterslep hos den største leverandrøren av data. Ved status som nasjonalt register er det en ambisjon å øke antall deltagende senter. Det ble i 2013 utarbeidet en oversikt over aktuelle poliklinikker i alle helseregionene. I 2014 er det planlagt å invitere aktuelle senter til et møte for å informere om registeret, samt invitere nye deltagere inn. Fagutvikling og kvalitetsforbedring av tjenesten Arbeidet med revisjon av manual er startet i 2013 med ulike arbeidsgrupper involvert. Revisjon av manual skal samstemme variabler opp mot KVALP- kvalitetsregister innen alderspsykiatri, svensk demensregister- SveDem og Norsk pasientregister. PROM mål skal inkluderes. Arbeidet skal ferdigstilles i Videre skal det utarbeides ett felles basis datasett for Demensregisteret og KVALAP Med nasjonal status og en endringer knyttet til ledelse av registeret er det et mål å utvikle en robust organisasjon for drift av registeret, knyttet til personalressurser, rutiner og prosedyrer i forhold til innhenting og bruk av data.

12 Del III Stadievurdering Kapittel 10 Referanser til vurdering av stadium Tabell 10.1: Vurderingspunkter for stadium Norsk demensregister Nr Beskrivelse Kapittel Ja Nei Stadium 2 1 Er i drift og samler data fra HF i alle helseregioner 3 X 2 Presenterer resultater på nasjonalt nivå 3 3 Har en konkret plan for gjennomføring av dekningsgradsanalyser 5.2 X 4 Har en konkret plan for gjennomføring av analyser og løpende rapportering av resultater på sykehusnivå tilbake til deltakende enheter 7.1 X 5 Har en oppdatert plan for videre utvikling av registeret Del II X Stadium 3 6 Kan redegjøre for registerets datakvalitet 5.5, 5.6, 5.7 X 7 Har beregnet dekningsgrad mot uavhengig datakilde 5.2, 5.3, 5.4 X 8 Registrerende enheter kan få utlevert egne aggregerte og nasjonale resultater 7.1 X 9 Presenterer deltakende enheters etterlevelse av de viktigste nasjonale retningslinjer der disse finnes Har identifisert kliniske forbedringsområder basert på analyser fra registeret 6.6 X 11 Brukes til klinisk kvalitetsforbedringsarbeid 6.7, 6.8 X 12 Resultater anvendes vitenskapelig 8.2 X 13 Presenterer resultater for PROM/PREM 6.2 X

13 14 Har en oppdatert plan for videre utvikling av registeret Del II Stadium 4 15 Kan dokumentere registerets datakvalitet gjennom valideringsanalyser 5.7 X 16 Presenterer oppdatert dekningsgradsanalyse hvert 2. år 5.2, 5.3, 5.4 X 17 Har dekningsgrad over 80% Registrerende enheter har løpende (on-line) tilgang til oppdaterte egne og nasjonale resultater 7.1, 7.4 X 19 Presentere resultater på sosial ulikhet i helse 6.3 X 20 Resultater fra registeret er tilpasset og tilgjengelig for pasienter Kunne dokumentere at registeret har ført til kvalitetsforbedring/endret klinisk praksis 6.8 X

Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Wenche Koldingsnes Universitetssykehuset Nord Norge HF 9038 Tromsø 31. okt. 2014 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag

Detaljer

Norsk hjertestansregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Norsk hjertestansregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk hjertestansregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Ingvild Beathe Myrhaugen Tjelmeland 1 1 Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin, Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte. 1. oktober 2014. Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte. 1. oktober 2014. Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte 1. oktober 2014 Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Innhold I Årsrapport 1 1 Sammendrag 2 2 Registerbeskrivelse 3 2.1 Bakgrunn og forma

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Norsk register for døvblinde Årsrapport 2013 Plan for forbedringstiltak 2014

Norsk register for døvblinde Årsrapport 2013 Plan for forbedringstiltak 2014 Norsk register for døvblinde Årsrapport 2013 Plan for forbedringstiltak 2014 Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger, Kvinne- og barneklinikken, Oslo universitetssykehus

Detaljer

Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak

Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak Nasjonalt registersekretariat Seksjon for medisinske kvalitetsregistre St Olavs Hospital 15 oktober 2013 Nasjonalt registersekretariat 2013 Ragna Elise Støre

Detaljer

Norsk hjertekirurgiregister

Norsk hjertekirurgiregister Norsk hjertekirurgiregister Årsrapport 2013 Oslo Universitetssykehus i samarbeid med Norsk Thoraxkirurgisk Forening Kontaktpersoner: Fagrådsleder: Dataansvarlig: Admin. ansvarlig; Norsk Thoraxkirurgisk

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 28. mai 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid:

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 24. september 2015 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

BARNEDIABETESREGISTERET. Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak

BARNEDIABETESREGISTERET. Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes BARNEDIABETESREGISTERET The Norwegian Childhood Diabetes Registry (NCDR) www.barnediabetes.no Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013

Norsk diabetesregister for voksne. Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 Norsk diabetesregister for voksne Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 KARIANNE FJELD LØVAAS 1, JOHN COOPER 1,2, GEIR THUE 1,3 OG SVERRE SANDBERG 1,3,4 1 Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft Årsrapport 214 Årsrapport 214 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Norsk gynekologisk endoskopiregister Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013

Norsk gynekologisk endoskopiregister Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 Norsk gynekologisk endoskopiregister Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 Andreas Putz Sykehus i Vestfold HF, Tønsberg PB 2168, 3103 Tønsberg NGER@siv.no 15. Oktober 2013 Innhold I Årsrapport...4

Detaljer

Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak

Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak Guro L. Andersen 1,2 and Sandra Julsen Hollung 1 1 Sykehuset i Vestfold, PB 2168, 3103 Tønsberg cprn@siv.no www.siv.no/cprn

Detaljer

Årsrapport [2013] Plan for forbedringstiltak [2014]

Årsrapport [2013] Plan for forbedringstiltak [2014] Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) Årsrapport [2013] Plan for forbedringstiltak [2014] Tore K Solberg og Lena Ringstad Olsen Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), SKDE, Tromsø 20. oktober

Detaljer

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport Rapport IS-2153 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Forprosjektrapport Publikasjonens tittel: Forprosjekt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Utgitt: 03/2014

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre Nasjonal Helseplan 2007 2010 understreket bruk av

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013.

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013. Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013 Årsrapport 2013 Behandling av pasienter med endetarmskreft i Norge i perioden 1993-2010

Detaljer

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge Rapport IS- 2284 Kreftkirurgi i Norge Publikasjonens tittel: Kreftkirurgi i Norge Utgitt: 03/2015 Publikasjonsnummer: IS-2284 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Avdeling

Detaljer

Norske helseregistre innen gastroenterologi

Norske helseregistre innen gastroenterologi Årgang 14 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 2 - juni 2007 Tema: Norske helseregistre innen gastroenterologi side 7 IBD-kurs for gastro-spirer side 21 Nye doktorgrader side 29 Glutenfritt

Detaljer

Åp ÅpÅrsrapport Årsrapport 2013. Nasjonalt system for validering Å. og dekningsgradsanalyser. Åp Åp

Åp ÅpÅrsrapport Årsrapport 2013. Nasjonalt system for validering Å. og dekningsgradsanalyser. Åp Åp Åp ÅpÅrsrapport Årsrapport 2013 Nasjonalt system for validering Å. og dekningsgradsanalyser Åp Åp Åp Rapporten er utarbeidet i et samarbeid mellom: Norsk pasientregister, som er drevet av Helsedirektoratet,

Detaljer

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Rapport IS-2437 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Publikasjonens tittel: Klinisk relevant tilbakemelding

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse hovedrapport Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre helse. Strategi

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 25.februar 2015 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Oppfølging NOU 2010:3 Drap i Norge perioden 2004 2009. Behov for en forskningsbasert ordning? Rapport fra Nasjonalt folkehelseinstitutt

Oppfølging NOU 2010:3 Drap i Norge perioden 2004 2009. Behov for en forskningsbasert ordning? Rapport fra Nasjonalt folkehelseinstitutt 2012 Oppfølging NOU 2010:3 Drap i Norge perioden 2004 2009 Behov for en forskningsbasert ordning? Rapport fra Nasjonalt folkehelseinstitutt Oppfølging av NOU 2010:3 Drap i Norge i perioden 2004 2009 Behov

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 28. februar 2013 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles det til møte i styringsgruppen.

Detaljer