Norsk Demensregister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Demensregister"

Transkript

1 Norsk Demensregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Marit Nåvik, Geir Selbæk Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse

2 Kapittel 1 Sammendrag Norsk demensregister er etablert som ett kvalitets og forskningsregister. Data samles fra en standard pasientutredning ved en hukommelsesklinikk i spesialisthelsetjenesten. Fjorten hukommelsesklinikker i Helse Sør Øst og Helse Vest samlet i 2013 data til registeret. Data fra 2382 pasienter inngikk i registeret ved utgangen av Registeret fikk i mars 2013 status som nasjonalt kvalitetsregister. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse er ansvarlig for drift av registeret. Forskningssjef Geir Selbæk er prosjektansvarlig, Marit Nåvik er prosjektleder og Lisbeth Dyrendal Høgseth er prosjektmedarbeider i registeret. Ti forskningsprosjekter benyttet i 2013 data fra registeret, ytterligere ni studier har fått godkjenning til å benytte data. Av kvalitetsforbedringstiltak for 2014 prioriteres å ferdigstille revisjon av manual og å videreutvikle en robust organisasjon etter at registeret har fått nasjonal status. Kapittel 2 Registerbeskrivelse 2.1. Bakgrunn og formål Bakgrunn for registeret For å øke kunnskap om diagnostikk, utvikling og behandling av demens tok Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse- NKAH og Alderspsykiatriske fag- og forskningsnettverk Telemark Vestfold- TeVe i 2007 initiativ til å opprette et kvalitets- og forskningsregister for pasienter som utredes i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst. I 2009 ble Helse Vest med og i 2013 ønsket også sykehus i Helse Midt-Norge å delta. Geriatrisk poliklinikk vil bli inkludert i registeret i løpet av I mars 2013 fikk registeret status som Nasjonalt kvalitetsregister for demens Registerets formål Registeret ble etablert for å: Kvalitetssikre og videreutvikle utredningsverktøy for bruk i demensutredning Identifisere risikofaktorer for utvikling av demens med tanke på forebygging Vinne ny kunnskap om o Diagnostikk o Forløp o Behandling av demens med og uten legemidler

3 Identifisere risikofaktorer for utvikling av nevropsykiatriske symptomer Identifisere risikofaktorer for ulike former for demens Identifisere prognostiske markører/ faktorer for ulike former for demens 2.2 Juridisk hjemmelsgrunnlag Registeret er godkjent som et kombinert kvalitets- og forskningsregister av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) i Helse Sør-Øst og har konsesjon fra Datatilsynet frem til Registeret er samtykkebasert, og pasienter og pårørende som inkluderes, samtykker til 1) at data fra en standardundersøkelse samles i et register, 2) at dataene kan kobles med data fra sykehusjournal og offentlige registre som folkeregisteret, dødsårsaksregisteret, reseptregisteret og pasientregisteret, 3) at pasient og pårørende kan kontaktes igjen for deltagelse i nye forskningsprosjekter og 4) å avgi biologisk materiale til en forskningsbiobank. 2.3 Faglig ledelse og databehandlingsansvar Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse, Oslo Universitetssykehus, Ullevål (OUS) er databehandlingsansvarlig for og eier av registeret. Fag og forskningssjef Geir Selbæk, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse overtok rollen som prosjektansvarlig etter at professor Knut Engedal sluttet høsten Marit Nåvik er prosjektleder. Registeret har en styringsgruppe med representanter fra alle deltagende poliklinikker. Denne gruppen er registerets overordnede besluttende organ i forhold til drift og bruk av data til forskning. En tverrfaglig oppnevnt referansegruppe er rådgivende organ for registeret. Utover dette er det også nedsatt en seminarkomité Aktivitet i styringsgruppe/referansegruppe Det har vært avholdt ett styringsgruppemøte i Utover dette har saker vært behandlet pr mail i forhold til. søknader om bruk av data. Det har vært avholdt arbeidsmøter knyttet til ny organisering av registeret i tråd med nasjonale anbefalinger og føringer. Videre har endringer i ledelsen av registeret nødvendiggjort en gjennomgang av oppgaver og funksjoner knyttet til organisering og drift av registeret, biobank og samarbeid med de deltagende sentrene. Tre arbeidsgrupper har arbeidet med revisjon av manual. Fokus har vært å begrense antall variabler, vurdere bruk av ADL- skjema og å samstemme variabler opp mor danske og svenske demensregister samt Kvalitetsregister innen alderspsykiatri (KVALAP). Det er gjennomført registermøter i Stavanger, Oslo og Larvik for å presentere data, få innspill i forhold til revisjon av manual, administrering og drift av registeret.

4 Kapittel 3 Resultater Resultater 2013 HUKLI har så langt ikke utarbeidet statistikk pr år. Statistikken som presenteres under baserer seg på databasens totalmateriale pr Data fra 2382 pasienter er scannet. Kvinner 1286 (54 %) Gift/ samboer 1370 (59 %) Møter med komparent 2034 (88 %) Alder, gjennomsnitt 72.8 år År skolegang, gjennomsnitt 11.3 Diagnose Subjektive hukommelsesvansker (SCI) 16% Mild kognitiv svikt (MCI) 35% Demens ved Alzheimers sykdom 30% Vaskulær demens 4%; Andre demenssykdommer 6% Mini Mental State Examination (MMSE) gjennomsnitt 23.9 poeng (SD 4.6) Klokketest, gjennomsnitt 3.5 poeng (SD 1.5) Cornell skåre (depresjon) n= 1881, mean 6.5 (SD 5.4) (SD=Standardavvik) Kapittel 4 Metoder for fangst av data Data samles av medarbeidere i hukommelsesklinikker, lege, psykolog, sykepleier eller ergoterapeut. Registerets utredningsmanual ble utviklet med utgangspunkt i de kartleggingsverktøy hukommelsesklinikkene tidligere benyttet. Det er også utarbeidet en psykologmanual for utvidet nevropsykologisk testing. Manualen er todelt, en del benyttes i møte med pasient, en i møte med pårørende. Se tabell.

5 Pasient Kognitiv funksjon klinisk intervju kognitive tester Psykiatrisk undersøkelse klinisk intervju depresjonsvurdering Somatisk undersøkelse Nevrologisk undersøkelse Pårørende Spørreskjema til pårørende Sykehistorie Vurdering av ADL Nevropsykiatriske symptomer klinisk intervju og NPI Cornell depresjonsskala Vurdering av pårørendes belastning I tillegg registreres resultat av supplerende undersøkelser som Computer Tomografi- CT, magnettomografi- MR, blodprøvesvar, medikamentbruk, diagnoser og videre behandling. Til forskningsbiobanken samler fire poliklinikker blod, spytt og spinalvæske. Det benyttes papirmanual. Kapittel 5 Metodisk kvalitet 5.1. Antall registreringer Demensregisteret hadde ved utgangen av 2013 registrert data fra 2382 pasienter. Fra registeret ble etablert og til utgangen av 2013 har det ikke vært registrert inkluderte pr år, men kun totalt registrerte pr senter. Figur 1 viser antall registrerte fra de deltagende poliklinikkene. Akershus universitetssykehus Sørlandet sykehus, Arendal Vestre Viken HF, Sykehuset Asker og Bærum Haugesund sjukehus Sykehuset i Vestfold, Granli Sykehuset i Telemark Haraldsplass Diakonale sykehus Oslo universitetssykehus, Aker Lovisenberg diakonale sykehus Diakonhjemmet sykehus Stavanger universitetssykehus Sykehuset Innlandet, Sanderud Oslo universitetssykehus, Ullevål

6 5.2 Metode for beregning av dekningsgrad Frem til registeret fikk nasjonal status er det ikke gjort dekningsgradsanalyser i Demensregisteret. Registeret er presentert i ulike fora innen det alderspsykiatriske / geriatriske fagmiljøet nasjonalt og nye senter har sluttet seg til registeret etter en formell søknad. Rapportering i forhold til dekningsgrad baserer seg på tilbakemelding fra de poliklinikkene som leverer mest data. 5.3 Dekningsgrad på institusjonsnivå Fjorten hukommelsesklinikker deltar med data til registeret. Dette er poliklinikker fra geriatrisk og alderspsykiatrisk spesialisthelsetjeneste i Helse Sør Øst og Helse Vest. To nye poliklinikker vil starte inklusjon av pasienter i Med det vil også Helse Midt-Norge være representert. 5.4 Dekningsgrad på individnivå De to sentrene som leverer mest data oppgir å ha en dekningsgrad på ca 80 % på individnivå Metode for intern sikring av datakvalitet Det har årlig vært gjennomført besøk til de sentrene som samler data. Prosjektleder og prosjektmedarbeider har presentert data sentervis og samlet, for å kvalitetssikre datasamlingen. Videre har det vært arrangert årlige registerseminar, hvor presentasjon av resultater, drøfting av funn og kasuistikk-drøftinger har vært sentralt. 5.6 Metode for validering av data i registeret Data fra HUKLI er ikke sammenholdt med eksterne registre/kilder Vurdering av datakvalitet Data skannes tre ganger årlig. Etter skanning gjennomføres en standardisert prosedyre for vasking og kvalitetssikring av data. Missing data blir etterlyst fra det aktuelle senteret.

7 Kapittel 6 Fagutvikling og kvalitetsforbedring 6.1 Registerets spesifikke kvalitetsmål Demensregisteret samler i hovedsak resultatmål knyttet til utredning av kognitiv svikt. Dette innebærer intervju og kognitiv testing av pasient, samtale med og utfylling av ulike kartleggingsverktøy for pårørende. Strukturvariabler relaterer seg til bruk av offentlige tjenester og anbefaling i forhold til videre oppfølging. Prosessvariablene knytter seg til om ulike supplerende undersøkelser som f eks CT eller MR, er utført. 6.2 Pasientrapporterte resultat- og erfaringsmål (PROM og PREM) Demensregisteret har ikke data fra pasientrapporterte resultat og erfaringsmål. Dette vil vektlegges som satsing i Sosiale og demografiske ulikheter i helse Det er ikke registrert demografiske ulikheter ved deskriptive analyser av data fra HUKLI, men man ser en ulikhet i diagnosesetting og gjennomsnittsalder mellom geriatriske og alderspsykiatriske poliklinikker. Yngre personer med demens utredes i større grad ved hukommelsesklinikker og alderspsykiatriske poliklinikker enn ved geriatriske poliklinikker Det er registrert ulikheter mellom fylkene i forhold til antall år med skolegang. Det er også registrert at yngre personer med demens oftere enn eldre kommer uten pårørende. 6.4 Bidrag til utvikling av nasjonale retningslinjer, nasjonale kvalitetsindikatorer o.l. Nasjonal retningslinje for utredning av demens er under arbeid. Flere medarbeidere fra poliklinikkene som samler data til demensregisteret deltar i denne prosessen. Gjennom etablering av HUKLI har en sikret at fagmiljøene i spesialisthelsetjenesten som deltar benytter samme utredningsmal og kartleggingsverktøy, noe som igjen gir en likhet i helsetjenesten uavhengig av sykehusvalg.

8 6.5 Etterlevelse av nasjonale retningslinjer Se punkt Identifisering av kliniske forbedringsområder Ved deskriptive analyser og drøfting på registerseminar fremkommer det en ulik profil ved de forskjellige sentrene knyttet til diagnosesetting. Ulik praksis knyttet til inklusjon av pasienter til registeret fremkommer når man ser antall inkluderte fra hvert senter. Dette har også vært belyst under registerseminar som en utfordring. 6.7 Tiltak for klinisk kvalitetsforbedring initiert av registeret Prosessen med revisjon av manual har involvert medarbeidere fra de deltagende senter i ulike faser av arbeidet. Registerets tverrfaglige referansegruppe, samt medlemmer i styringsgruppen har gjennomført drøftingsmøter lokalt ved de ulike poliklinikkene og gitt tilbakemelding knyttet til ønskede endringer/ forbedringer av registerets manual. Dette vil også få betydning for utredningspraksis. Registerseminar for medarbeidere fra de klinikkene som samler data, har hatt fokus på nytten av ulike kartleggingsverktøy og variabler gjennom drøfting, presentasjon av resultater og kasuistikker. Konkrete tiltak på klinikknivå er ikke kjent. 6.8 Evaluering av tiltak for klinisk kvalitetsforbedring (endret praksis) Se pkt Pasientsikkerhet Komplikasjoner eller uønskede hendelser registreres ikke i demensregisteret. Under revisjon av manual er det fremkommet ønske om også å inkludere variabler knyttet til fall. Dette vil inngå i ny manual som aktiveres i 2014.

9 Kapittel 7 Formidling av resultater 7.1. Resultater tilbake til deltagende fagmiljø Resultat presenteres på årlig registerseminar for de deltagende sentrene, samt på besøk til det enkelte senter. Styringsgruppen for registeret med representanter fra de ulike sentrene får også presentert resultater i styringsgruppemøter. 7.2 Resultater tilbake til administrasjon og ledelse Ansvar for tilbakemelding til administrasjon og ledelse lokalt ligger hos representant i styringsgruppen fra det enkelte senter. Det er gjennomført registermøter i Stavanger, Oslo og Larvik for å presentere data. Her har enkelte senter valgt å invitere leder til å delta. 7.3 Resultater til pasienter Det er etabler hjemmeside for registeret. Her presenteres en oversikt over hvilke studier som benytter data fra registeret Offentliggjøring av resultater på institusjonsnivå Data på institusjonsnivå er kun presentert lokalt på registermøte, og på nasjonalt nivå i forhold til antall inkluderte totalt fra det enkelte sykehus.

10 Kapittel 8 Samarbeid og forskning 8.1 Samarbeid med andre helse og kvalitetsregistre Det er etablert et samarbeid mellom demensregisteret og KVALAP- kvalitetsregister innen alderspsykiatri. Videre har det vært møter og telefonisk kontakt med andre register i forhold til spesifikke problemstillinger. 8.2 Vitenskapelige arbeider HUKLI har levert data til følgende forskningsprosjekter: Depresjon blant pasienter med MCI og mild demens av Alzheimers type. Maria Barca Depresjon blant pasienter med MCI og mild demens av Alzheimers type. Anne Brita Knapskog Physical function in patients with different degrees of Alzheimer s disease. Gro Tangen Fysisk form hos personer med kognitiv svikt: Sammenhenger og endringer. Karin Hesseberg Multiple nutritional deficiencies causing Dementia of the Alzheimer type. Ingun Ulstein / Thomas Bøhmer Validitet av demensmarkører i spinalvæske for Alzheimers sykdom. Anne Brita Knapskog Identifisering av nye genetiske varianter som er assosiert med Alzheimers sykdom i Skandinavia. Ole Andreassen Kordial-studien: Kognitiv atferdsterapi for personer med demens i tidlig sykdomsfase. Johanne Tonga/ Ingun Ulstein Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens. Geir Selbæk Kretsløpsregulering ved Alzheimers sykdom. Marthe Mellingsæter Formatert: Engelsk (USA) Ytterligere ni studier har fått godkjenning til å benytte data fra registeret. Data er ikke overlevert pr

11 Del II Plan for forbedringstiltak Kapittel 9 Plan for forbedringstiltak. Tiltak som er gjennomført i 2013 år samt tiltak som er planlagt gjennomført Datafangst: Regionsvise besøk til deltagende senter er gjennomført i 2013 for å motivere til øket registrering lokalt. Metodisk kvalitet Informasjon om registeret gjennom presentasjon på landskonferanse innen alderspsykiatri i 2013, etablering av hjemmeside og artikkel i Nordisk tidsskrift for helsetjenesteforskning har vært tiltak for å øke kjennskap til registre, men tanke på å øke antall deltagende senter og å øke dekningsgrad ved det enkelte senter. Innsending, skanning og kvalitetssikring av data gjøres tre ganger årlig. Det har i 2013 vært aktiv etterspørring etter missing data som ett ledd i å kvalitetssikre data. I 2014 skal prosedyre for logistikk knyttet til innsending og kvalitetssikring av data utarbeides. Ekstra personalressurser skal gå inn for å sikre etterslep hos den største leverandrøren av data. Ved status som nasjonalt register er det en ambisjon å øke antall deltagende senter. Det ble i 2013 utarbeidet en oversikt over aktuelle poliklinikker i alle helseregionene. I 2014 er det planlagt å invitere aktuelle senter til et møte for å informere om registeret, samt invitere nye deltagere inn. Fagutvikling og kvalitetsforbedring av tjenesten Arbeidet med revisjon av manual er startet i 2013 med ulike arbeidsgrupper involvert. Revisjon av manual skal samstemme variabler opp mot KVALP- kvalitetsregister innen alderspsykiatri, svensk demensregister- SveDem og Norsk pasientregister. PROM mål skal inkluderes. Arbeidet skal ferdigstilles i Videre skal det utarbeides ett felles basis datasett for Demensregisteret og KVALAP Med nasjonal status og en endringer knyttet til ledelse av registeret er det et mål å utvikle en robust organisasjon for drift av registeret, knyttet til personalressurser, rutiner og prosedyrer i forhold til innhenting og bruk av data.

12 Del III Stadievurdering Kapittel 10 Referanser til vurdering av stadium Tabell 10.1: Vurderingspunkter for stadium Norsk demensregister Nr Beskrivelse Kapittel Ja Nei Stadium 2 1 Er i drift og samler data fra HF i alle helseregioner 3 X 2 Presenterer resultater på nasjonalt nivå 3 3 Har en konkret plan for gjennomføring av dekningsgradsanalyser 5.2 X 4 Har en konkret plan for gjennomføring av analyser og løpende rapportering av resultater på sykehusnivå tilbake til deltakende enheter 7.1 X 5 Har en oppdatert plan for videre utvikling av registeret Del II X Stadium 3 6 Kan redegjøre for registerets datakvalitet 5.5, 5.6, 5.7 X 7 Har beregnet dekningsgrad mot uavhengig datakilde 5.2, 5.3, 5.4 X 8 Registrerende enheter kan få utlevert egne aggregerte og nasjonale resultater 7.1 X 9 Presenterer deltakende enheters etterlevelse av de viktigste nasjonale retningslinjer der disse finnes Har identifisert kliniske forbedringsområder basert på analyser fra registeret 6.6 X 11 Brukes til klinisk kvalitetsforbedringsarbeid 6.7, 6.8 X 12 Resultater anvendes vitenskapelig 8.2 X 13 Presenterer resultater for PROM/PREM 6.2 X

13 14 Har en oppdatert plan for videre utvikling av registeret Del II Stadium 4 15 Kan dokumentere registerets datakvalitet gjennom valideringsanalyser 5.7 X 16 Presenterer oppdatert dekningsgradsanalyse hvert 2. år 5.2, 5.3, 5.4 X 17 Har dekningsgrad over 80% Registrerende enheter har løpende (on-line) tilgang til oppdaterte egne og nasjonale resultater 7.1, 7.4 X 19 Presentere resultater på sosial ulikhet i helse 6.3 X 20 Resultater fra registeret er tilpasset og tilgjengelig for pasienter Kunne dokumentere at registeret har ført til kvalitetsforbedring/endret klinisk praksis 6.8 X

Navn på register Årsrapport for [årstall] med plan for forbedringstiltak

Navn på register Årsrapport for [årstall] med plan for forbedringstiltak Navn på register Årsrapport for [årstall] med plan for forbedringstiltak Ola Normann 1, Medel Svensson 2 og Kari Normann 1 1 et Sykehus, et Foretak, et Sted 2 en annen adresse, et annet Sted 21. mai 2015

Detaljer

Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling (SmerteReg) Årsrapport for 2013

Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling (SmerteReg) Årsrapport for 2013 Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling (SmerteReg) Årsrapport for 2013 Lars Jørgen Rygh Haukeland Universitetssykehus, Helse Vest RHF 30. September 2014 1 Bakgrunn og veiledning til utfylling

Detaljer

SmerteReg Årsrapport for 2014

SmerteReg Årsrapport for 2014 SmerteReg Årsrapport for 2014 Daglig leder SmerteReg Overlege Lars Jørgen Rygh, KSK, HUS 30.09.2015 Innhold Del I Årsrapport... 3 1. Sammendrag... 3 2. Registerbeskrivelse... 4 2.1 Bakgrunn og formål...

Detaljer

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013 NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013 AUDNY ANKE 1 1 Universitetssykehuset Nord Norge - Tromsø 30. september 2014 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse 2.1 Bakgrunn og formål

Detaljer

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 SVEIN ROTEVATN 1 1 Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus 31. oktober 2013 Bakgrunn og veiledning

Detaljer

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013 NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013 AUDNY ANKE 1 1 Universitetssykehuset Nord Norge - Tromsø 30. november 2014 1 Bakgrunn og veiledning til utfylling Bakgrunn En årsrapport fra et medisinsk kvalitetsregister

Detaljer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer Invitasjon konferanse hukommelsesklinikker 25 års jubileum Foto: OUS / Anders Bayer 5.-6. september 2016 www.aldringoghelse.no Hukommelsesklinikker 25 års jubileum Det er i år 25 år siden hukommelsesklinikken

Detaljer

SmerteReg Årsrapport for 2015

SmerteReg Årsrapport for 2015 SmerteReg Årsrapport for 2015 Daglig leder SmerteReg Overlege Lars Jørgen Rygh, KSK, HUS 20.09.2016 Innhold Del I Årsrapport... 3 1. Sammendrag... 3 2. Registerbeskrivelse... 4 2.1 Bakgrunn og formål...

Detaljer

Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV) Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak

Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV) Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV) Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak BENTE MAGNY BERGERSEN 15.10.2015 Innhold Del I Årsrapport... 4 1. Sammendrag... 4 Summary in English... 4 2.

Detaljer

Vedtekter for Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten- NorKog

Vedtekter for Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten- NorKog Vedtekter for Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten- NorKog Innhold: 1 Registerets navn 2 Databehandlingsansvarlig 3 Formål 4 Tillatelse til å innhente

Detaljer

Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft

Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft Oktober 2013 Side 1 av 15 Postadresse Kontoradresse Telefon: 22 45 13 00 E-post: kreftregisteret@kreftregisteret.no Org. nr.: 974707160

Detaljer

Norsk Demensregister Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak

Norsk Demensregister Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Norsk Demensregister Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak MARIT NÅVIK; GEIR SELBÆK [30.09.15] Innhold Del I Årsrapport... 3 1. Sammendrag... 3 Summary in English... 3 2. Registerbeskrivelse...

Detaljer

Norsk Parkinsonregister og biobank Årsrapport for 2016 med plan for forbedringstiltak

Norsk Parkinsonregister og biobank Årsrapport for 2016 med plan for forbedringstiltak Norsk Parkinsonregister og biobank Årsrapport for 2016 med plan for forbedringstiltak Guido Alves 1,2 OG Eldbjørg Fiske 1 1 Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser, Stavanger universitetssjukehus,

Detaljer

Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten. NorKog

Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten. NorKog Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten NorKog The Norwegian register for persons with cognitive symptoms NorCog Annual rapport 2016 www.norkog.no Årsrapport

Detaljer

Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Wenche Koldingsnes Universitetssykehuset Nord Norge HF 9038 Tromsø 31. okt. 2014 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag

Detaljer

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2012

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2012 NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2012 AUDNY ANKE 1 1 Universitetssykehuset Nord Norge - Tromsø 7. november 2013 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse 2.1 Bakgrunn og formål 2.1.1

Detaljer

Norsk nakke- og ryggregister (NNRR) Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak

Norsk nakke- og ryggregister (NNRR) Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Norsk nakke- og ryggregister (NNRR) Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak AUDNY ANKE OG LARS PETTER GRANAN Tromsø 31.september 2015 Innhold Del I Årsrapport... 4 1. Sammendrag... 4 Summary

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn HISUP nordisk register for behandling av Hidradenitis suppurativa Registeransvarlig Gisli Ingvarsson,

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Forespørsel om registrering i Register og Forskningsbiobank for organ-spesifikke autoimmune sykdommer

Forespørsel om registrering i Register og Forskningsbiobank for organ-spesifikke autoimmune sykdommer Samtykkeerklæring Forespørsel om registrering i Register og Forskningsbiobank for organ-spesifikke autoimmune sykdommer Register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS) ble opprettet i 1996 ved

Detaljer

HISREG Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

HISREG Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak HISREG Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Gisli Ingvarsson, NEHR UNN HF 11. september 2014 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse 2.1 Bakgrunn og formål 2.1.1 Bakgrunn

Detaljer

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Philip A. Skau Regional konferanse for kvalitetsregistre 27 april, Bergen HODs satsing på kvalitetsregisterfeltet Fra 2009: 32 mill. kroner til kvalitetsregisterarbeid

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Norsk register for analinkontinens (NRA) Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Norsk register for analinkontinens (NRA) Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk register for analinkontinens (NRA) Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Mona Stedenfeldt 1, Mai Lisbet Berglund 2 Astrid Rydning 3, Stig Norderval 1 1 Nasjonal kompetansetjeneste for

Detaljer

Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV) Årsrapport for 2015 med plan for forbedringstiltak

Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV) Årsrapport for 2015 med plan for forbedringstiltak Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV) Årsrapport for 2015 med plan for forbedringstiltak BENTE MAGNY BERGERSEN Oktober 2016 Innhold Del I Årsrapport... 4 1. Sammendrag... 4 Summary in English... 4 2.

Detaljer

Barnediabetesregisteret

Barnediabetesregisteret Forespørsel om deltakelse i Barnediabetesregisteret Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes og forskningsprosjektet Studier av diabetes hos barn og unge: Betydning av arvemessige

Detaljer

Norsk pacemaker- og ICD-register. Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Norsk pacemaker- og ICD-register. Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk pacemaker- og ICD-register Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Torkel Steen, Eivind Platou, Marie Birketvedt 1 Ullevål universitetssykehus, OUS September 2014 1 Innhold I Årsrapport

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Fagdag for medisinske kvalitetsregistre Gode kvalitetsregistre for betre helseteneste

Fagdag for medisinske kvalitetsregistre Gode kvalitetsregistre for betre helseteneste Fagdag for medisinske kvalitetsregistre 30.08.16 -Gode kvalitetsregistre for betre helseteneste Kari Guldbrandsøy Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre, Helse Vest Bakgrunn og formål for dagen Personvernombudet

Detaljer

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer. Årsrapport 2012. Plan for forbedringstiltak 2013

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer. Årsrapport 2012. Plan for forbedringstiltak 2013 Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Hjemmeside: www.muskelregisteret.no E-post: muskelregistert@unn.no Postadresse: Nevromuskulært kompetansesenter Postboks 33 9038 Universitetssykehuset

Detaljer

Norsk Register for Gastrokirurgi - NoRGast Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak

Norsk Register for Gastrokirurgi - NoRGast Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Norsk Register for Gastrokirurgi - NoRGast Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Kristoffer Lassen 1, Linn Såve Nymo 1, Mai Lisbet Berglund 2 1 Gastrokirurgisk avdeling Universitetssykehuset

Detaljer

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Siren Hovland 1, Reinhard Seifert 2, Janne Dyngeland 3 og Svein Rotevatn 4 NORIC, Norsk register for invasiv

Detaljer

Nasjonalt traumeregister Årsrapport for 2013

Nasjonalt traumeregister Årsrapport for 2013 Nasjonalt traumeregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Ida Svege 1 og Olav Røise 2 1 Daglig leder, Nasjonalt Traumeregister 2 Faglig ansvarlig, Nasjonalt Traumeregister 30. september

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Kjell Arne Arntzen 1, Kristina Devik 1 og Lena Ringstad Olsen 2 1 Nevro-, hud og revmatologisk

Detaljer

God datakvalitet. Strategi og handlingsplan Gardermoen,

God datakvalitet. Strategi og handlingsplan Gardermoen, God datakvalitet 4 Strategi og handlingsplan 2016-20 g Gardermoen, 22.09.2015 2 Innledende tekst En enkel definisjon av datakvalitet er at det er et mål på hvorvidt data kan anvendes i henhold til intensjonen.

Detaljer

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Styringsgruppen for registeret Kjell Arne Arntzen 1 Laurence Bindoff 2 Magnhild Rasmussen

Detaljer

Norsk hjertestansregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Norsk hjertestansregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk hjertestansregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Ingvild Beathe Myrhaugen Tjelmeland 1 1 Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin, Oslo universitetssykehus,

Detaljer

HISREG Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

HISREG Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak HISREG Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Gisli Ingvarsson, NEHR UNN HF 11. september 2014 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse 2.1 Bakgrunn og formål 2.1.1 Bakgrunn

Detaljer

Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport 2012. Leif Ivar Havelin og Ove Furnes Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF.

Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport 2012. Leif Ivar Havelin og Ove Furnes Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF. Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport 2012 Leif Ivar Havelin og Ove Furnes Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF Oktober 2013 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse

Detaljer

Demensteam. Sverre Bergh Post doc forsker Alderspsykiatrisk forskningssenter SIHF

Demensteam. Sverre Bergh Post doc forsker Alderspsykiatrisk forskningssenter SIHF Demensteam Sverre Bergh Post doc forsker Alderspsykiatrisk forskningssenter SIHF Hva skal dere få vite i dag? Hvordan er dagens demensteam organisert og hva gjør de? Hvordan ønsker vi at det skal være?

Detaljer

Seminar om pasient- og brukermedvirkning i medisinske kvalitetsregistre. 18. februar 2016

Seminar om pasient- og brukermedvirkning i medisinske kvalitetsregistre. 18. februar 2016 Seminar om pasient- og brukermedvirkning i medisinske kvalitetsregistre 18. februar 2016 Kvalitetsregister: En samling strukturert informasjon av utvalgte kvalitetsmål gjennom et behandlingsforløp for

Detaljer

Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi (AblaNor). august. med plan for forbedringstiltak

Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi (AblaNor). august. med plan for forbedringstiltak Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi (AblaNor). august Årsrapport for med plan for forbedringstiltak Innhold I Årsrapport Sammendrag Registerbeskrivelse Bakgrunn og forma l.....................

Detaljer

INVITASJON TIL TEMAKURS. Tverrfaglig kurs for hukommelsesklinikker 26. og 27. oktober 2010. Thon Hotel Opera, Oslo

INVITASJON TIL TEMAKURS. Tverrfaglig kurs for hukommelsesklinikker 26. og 27. oktober 2010. Thon Hotel Opera, Oslo INVITASJON TIL TEMAKURS Tverrfaglig kurs for hukommelsesklinikker 26. og 27. oktober 2010 Thon Hotel Opera, Oslo Hukommelsesklinikker Kurset er en tverrfaglig samling for hukommelsesklinikkvirksomhet i

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Årsrapport for 2015 med plan for forbedringstiltak

Årsrapport for 2015 med plan for forbedringstiltak Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis) Årsrapport for 2015 med plan for forbedringstiltak TOVE SKARBØ 1 OG MADS K. ROHDE 1 1 Klinikk psykisk helse og rus, Regionalt senter

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret.

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret. Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Registeransvarlig Telefon E-post Helseforetak Postadresse Hjemmeside Nasjonalt kvalitetsregister for

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Det enkleste er ofte det beste Erfaringer fra DemiNor-prosjektet

Det enkleste er ofte det beste Erfaringer fra DemiNor-prosjektet Det enkleste er ofte det beste Erfaringer fra DemiNor-prosjektet Sverre Bergh Forskningsleder Alderspsykiatrisk forskningssenter, SIHF Bakgrunnen for DemiNor Målet er at alle kommuner i 2015 skal ha satt

Detaljer

Norsk kvalitetsregister for hiv. Årsrapport Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV) Plan for forbedringstiltak

Norsk kvalitetsregister for hiv. Årsrapport Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV) Plan for forbedringstiltak Norsk kvalitetsregister for hiv Årsrapport Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV) 2013 Plan for forbedringstiltak BENTE MAGNY BERGERSEN Oslo universitetssykehus, 5.februar 2014 Innhold I Årsrapport 1

Detaljer

Norsk register for døvblinde Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013

Norsk register for døvblinde Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 Norsk register for døvblinde Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 Yusman Kamaleri, Solveig Ervik Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger, Kvinne- og barneklinikken,

Detaljer

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Veileder IS-2332 Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre april/2015

Detaljer

Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer

Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer Nasjonalt nettverk for forskningsstøtte i helseforetakene, Svalbard 28.08.2012 1 100 enheter i BUP 80 somatiske sykehus 1500

Detaljer

Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge (ABLA NOR) Årsrapport for 2016

Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge (ABLA NOR) Årsrapport for 2016 Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge (ABLA NOR) Årsrapport for 2016 Peter Schuster 1, Eva Torsvik 1 1 Haukeland Universitetssjukehus, Helse Bergen HF, Hjerteavdelingen,

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Norsk Nyrebiopsiregister Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak

Norsk Nyrebiopsiregister Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Norsk Nyrebiopsiregister Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Rune Bjørneklett Nyreseksjonen, Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse

Detaljer

Valg av variabler og design

Valg av variabler og design Valg av variabler og design Lena Ringstad Olsen, Nasjonalt Servicemiljø/SKDE Hild Fjærtoft, Norsk Hjerneslagregister Helse og kvalitetsregisterkonferansen 2014 Innhold Viktigheten av design og valg av

Detaljer

NorSCIR Årsrapport Plan for forbedringstiltak

NorSCIR Årsrapport Plan for forbedringstiltak NorSCIR Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak Sekretariat ved St.Olavs Hospital 1.12. 2013 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse 2.1 Bakgrunn og formål 2.1.1 Bakgrunn for registeret

Detaljer

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 (utkast etter strategiseminar mai -15): Syv tema er identifisert som viktige: 1. Datakvalitet 2. Bruk av resultater 3. Pasientinvolvering

Detaljer

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister. Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister. Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak ARILD RØNNESTAD (leder), HANS JØRGEN STENSVOLD (stipendiat) OG LINA MERETE MÆLAND KNUDSEN (konsulent) Oslo universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Samtykkeerklæring. Forespørsel om registrering i [sett inn navn på register]. [Sett inn databehandlingsansvarliges logo)

Samtykkeerklæring. Forespørsel om registrering i [sett inn navn på register]. [Sett inn databehandlingsansvarliges logo) [Sett inn databehandlingsansvarliges logo) Samtykkeerklæring Forespørsel om registrering i [sett inn navn på register]. Gi en kort beskrivelse av registeret [sett inn informasjon om bakgrunn, når registeret

Detaljer

Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenester- NorKog. Årsrapport for 2015

Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenester- NorKog. Årsrapport for 2015 Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenester- NorKog Årsrapport for 2015 med plan for forbedringstiltak MARIT NÅVIK; GEIR SELBÆK [030916] Innhold Innhold...

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Audny.anke@unn.no UNN HF 9038 tromsø. Se registerbeskrivelse

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Audny.anke@unn.no UNN HF 9038 tromsø. Se registerbeskrivelse Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Registeransvarlig Telefon E-post Helseforetak Postadresse Hjemmeside Norsk nakke- og ryggregister Førsteamanuensis

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Norsk register for døvblinde Årsrapport 2013 Plan for forbedringstiltak 2014

Norsk register for døvblinde Årsrapport 2013 Plan for forbedringstiltak 2014 Norsk register for døvblinde Årsrapport 2013 Plan for forbedringstiltak 2014 Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger, Kvinne- og barneklinikken, Oslo universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter

Detaljer

Hvordan jobber dagens demensteam? Kan de utvikles? Sverre Bergh Forskningsleder, AFS/SIHF Forsker NKAH

Hvordan jobber dagens demensteam? Kan de utvikles? Sverre Bergh Forskningsleder, AFS/SIHF Forsker NKAH Hvordan jobber dagens demensteam? Kan de utvikles? Sverre Bergh Forskningsleder, AFS/SIHF Forsker NKAH DemiNor Prosjekt for å øke kunnskapen om og i demensteam, 2 mål: 1. Samler data fra alle kommuner

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2014

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2014 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Nasjonalt Korsbåndregister Årsrapport 2012. Lars Engebretsen. Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen/ Oslo universitetssykehus HF, Ullevål

Nasjonalt Korsbåndregister Årsrapport 2012. Lars Engebretsen. Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen/ Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Nasjonalt Korsbåndregister Årsrapport 2012 Lars Engebretsen Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen/ Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Oktober 2013 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Om registereret Bakgrunn Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi (NKR) har som mål å sikre kvaliteten på ryggkirurgi som utføres ved norske sykehus. Målgruppen er pasienter som blir operert for degenerative

Detaljer

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Cerebral parese 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om valideringen Kategori Register Diagnose ICD-10-koder Norsk pasientregister (NPR) Cerebral

Detaljer

Samtykke og informasjonsskriv om ECRI og databehandling

Samtykke og informasjonsskriv om ECRI og databehandling Oslo universitetssykehus Samtykke og informasjonsskriv om ECRI og databehandling I det følgende finnes infoskriv og samtykke som vil anvendes for ECRI og behandling av opplysninger deltakere: Teksten som

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

HISREG Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

HISREG Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak HISREG Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Gisli Ingvarsson, NEHR UNN HF 11. september 2014 1 Bakgrunn og veiledning til utfylling Bakgrunn En årsrapport fra et medisinsk kvalitetsregister

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Register for personer som utredes ved hukommelsesklinikker ved sykehus i Helse Sør-Øst og Helse Vest

Register for personer som utredes ved hukommelsesklinikker ved sykehus i Helse Sør-Øst og Helse Vest Revidert protokoll for: Register for personer som utredes ved hukommelsesklinikker ved sykehus i Helse Sør-Øst og Helse Vest Kvalitetssikring av diagnostikk og behandling, inkludert videreutvikling av

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015 Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Det samlede nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre 1. SKDE

Detaljer

Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser. 27.01.2014 Alexander Walnum

Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser. 27.01.2014 Alexander Walnum g Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser g 27.01.2014 Alexander Walnum Oversikt Bakgrunn Nasjonalt system Analyseprosess Resultateksempler Andre analyser Status 2014 Servicemiljøets

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Norsk pacemaker- og ICD-register. Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak

Norsk pacemaker- og ICD-register. Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Norsk pacemaker- og ICD-register Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Torkel Steen, Eivind Platou, Marie Birketvedt 1 Ullevål universitetssykehus, OUS Oslo, 15. september 2015 1 Innhold Norsk

Detaljer

Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt) Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak

Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt) Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt) Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Bjørg-Tilde Svanes Fevang Revmatologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus Helse Bergen,

Detaljer

Mona Michelet

Mona Michelet Mona Michelet 02.03.2016 Norge har som ett av få land gitt ansvaret for demensutredning av personer over 65 år til primærhelsetjenesten. Demensutredning bør skje i et samarbeid mellom fastlegen og kommunens

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling April 2012 Perinatalmedisinsk nettverk????? Neonatalprogrammet Krise Stortinget Formål Strukturert, prospektiv innsamling av nasjonale data omkring nyfødte

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Tove Skarbø, faglig leder NorSpis Gardermoen 25. oktober 2017

Tove Skarbø, faglig leder NorSpis Gardermoen 25. oktober 2017 Tove Skarbø, faglig leder NorSpis tove.skarboe@nlsh.no Gardermoen 25. oktober 2017 Mitt utgangspunkt: Erfaringene knytta til det å være faglig leder for NorSpis, Norsk kvalitetsregister for behandling

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Veileder IS-2332 Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre april/2015

Detaljer