ÅRSMeLDING 2008 NORSK FjøRFeLAG Fjørfe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMeLDING 2008 NORSK FjøRFeLAG Fjørfe 4-09 1"

Transkript

1 Årsmelding 2008 Norsk Fjørfelag Fjørfe

2 Årsmeldingen er skrevet for perioden til I tillegg innleder vi med å beskrive situasjonen ved inngangen av året. Situasjonen i fjørfemarkedet Våren 2009 er dramatisk for kyllingprodusentene, mens usikkerhet preget egg. Kalkun derimot er inne i en positiv trend. Etter flere år med eventyrlig vekst i forbruket av hvitt kjøtt, kom utflatingen for fullt sommeren Dette har forsterket seg inn i 2009 med endringer i forbrukermønsteret som en del av finans/økonomikrisen verden lider under. Dessverre fikk vi rett i våre kommentarer for ett år siden, og bekymringene vi tok opp med alle aktørene i 2006; om frykt for manglende oversikt og dårlig prognosering etter at kylling ble tatt ut av markedsordningene fra Resultatet er reduksjoner for alle produsentene, og fra 13. april 2009 en dramatisk nedsetting av avregningsprisen i Nortura med 50 øre kiloen. For nyetablerte produsenter betyr dette store underskudd når marginen de skulle leve av først forsvant med 10 % reduksjon, og deretter prisnedsetting på toppen av at kylling aldri har fått kompensert for eksplosjonen av kraftfôrprisene fra høsten 2007 og frem til nå. Konkurser må vi dessverre være forberedt på. SPIS Grilstads voldsomme oppbygging av produksjonen uten tilstrekkelig markedsadgang, førte til kollaps og avvikling på tampen av fjoråret. Nortura kjøpte lageret og overtok 44 av produsentene midt oppi egen lageroppbygging. Bremsene ble slått på altfor sent i forhold til en voldsom nyetablering av kyllingprodusenter, og selv utkjøp av 5,2 mill. kyllingplasser, forhindrer ikke ubalanse i Norturasystemet langt inn i Norsk Kylling opplever økt etterspørsel i takt med Rema 1000s suksess med flere butikker i tidligere Lidl-lokaler, samt forbrukernes fokus igjen på pris. Lavprismarkedet vinner på bekostning av de dyrere merkevarene. Nyheten om felles slakting på Støren ble tatt godt i mot av kyllingprodusentene i Midt- Norge. Vinn-vinn, trodde vi, inntil partene begynte å krangle om kvaliteter på slaktelinjene. Her må det ryddes opp hvis ikke produsentene nok en gang skal betale for at aktørene ikke finner fornuftige løsninger. Omstillingen inn mot 2012 fortsetter med altfor dårlig tempo, spesielt hvis en skal forholde seg til EU-direktivet og ESAs klare melding om at datoen er 1.1. Per i dag står Landbruks- og matdepartementet på at jordbruksavtalens forkynnelse om er siste frist, gjelder videre. Vi må forhold oss til jordbruksavtalen, men frykter at Dyrevernalliansen vil gire opp forbrukerne til å droppe egg fra burhøns etter Uansett, tiden er knapp og altfor mange produsenter vil være med til siste dato, samtidig som omstillingen går tregt. Vi frykter med god grunn en voldsom overproduksjon i 2010, 2011, og eventuelt hele 2012 hvis nyttårsaften blir stående som siste frist, og dertil elendig økonomi for produsentene. Spørsmålet er hva skjer etterpå? Mest trolig en betydelig underbalanse i det norske markedet og behov for import av salmonellabefengte egg. Partene i jordbruksoppgjøret driver ansvarsfraskrivelse samtidig som de tukler med spillereglene for 2012-omstillingen. Igjen er det bøndene som må betale og lide for dårlig lederskap og håndverk, når markedet kollapser. Et lyspunkt er utviklingen for kalkun. Etterspørselen øker mer enn produksjonen, inntil videre. For mange overganger fra kylling til kalkun, kan brått endre det bildet. Dessverre er det vanskelig å ha tillit til at de to aktørene i markedet klarer å styre produksjon opp mot forbruk uten at kalkun også ender med overproduksjon. Håpet må være at vi tar feil! 2 Fjørfe 4-09

3 1. Organisasjon av NFL, mål og strategier Organisering NFL er en interesseorganisasjon for primærprodusenter som driver ervervsmessig fjørfehold. Organisasjonen er bygget opp av 12 lokallag og ett spesiallag (kyllingprodusentenes landslag). Lokallagene rommer fjørfeproduksjonen i den aktuelle regionen, uavhengig av produksjonsform og varemottagertilhørighet. Lokallagene følger stort sett fylkesinndelingen i landet, men noen fylker har slått sine lokallag sammen. Dette blir vurdert hos flere lokallag ettersom antallet fjørfeprodusenter synker. Produksjonsformene egg og kjøtt skal likestilles på NFLs årsmøte og i NFLs styre. Mål og strategier Formålsparagrafen ble vedtatt på årsmøtet NFL skal på vegne av fjørfeprodusentene i Norge, på et nøytralt grunnlag, arbeide for å fremme den erhvervsmessige produksjonen av egg og hvitt kjøtt, i nært samarbeid med fjørfenæringens øvrige aktører NFL skal være en sentral aktør i bransjens selvpålagte importkontroll gjennom KOORIMP (Husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import). Tidsskriftet Fjørfe skal være uunværlig for enhver fjørfeprodusent og andre som ønsker informasjon om fjørfebransjen. NFL skal orientere seg om og søke å påvirke de landbrukspolitiske beslutninger til fordel for sine medlemmer. NFL skal tilby en effektivitetskontroll for verpehøner. Vårt mål er at den skal være det mest attraktive hjelpemiddel for våre medlemmer i deres økonomistyring av produksjonen. Kontrollen skal også være attraktiv for andre interessenter, som varemottagere og leverandører av dyremateriale, utstyr og fôr. NFL skal gjennom fagmøter, kursvirksomhet, tidsskrift og annen faglig bistand høyne medlemmenes faglige standard. NFL skal opprettholde og videreutvikle et godt samarbeide med Nordisk Fjørfeforbund, Nordisk Jordbruksforskeres Forening og World Poultry Science Association. 2. Styret Styret har etter årsmøtet 2008 bestått av: Tillitsverv Navn Valgt første gang Leder David Koht-Norbye 2006 Nestleder Nils Steinsland 2004 Rep. for Egg Nils Steinsland 2004 Rep. for Egg Tore Villanger 2002 Rep. for Kjøtt Sivert Moen 2005 Rep. for Kjøtt Lars Riiser Evju 2007 KL Tor Rune Gudmestad 2007 STYRETS Arbeidsplan FOR Godkjent på årsmøtet i NFL i Kristiansand 7. juni 2008 Tidsskriftet Fjørfe: Arbeide for flest mulig lesere både blant produsenter og organisasjoner/etater med tilknytning til landbruket og næringen. Fortsette hjemmesidenes funksjon som næringas mest oppdaterte hjemmeside. Oppfølging av salg av annonseplass på hjemmesiden. E-kontroll: Arbeide for enighet om én felles E-kontroll for slaktekylling. Bidra til etableringen av HelseFjørfe som et viktig verktøy for næringen og offentlige instanser, og være aktiv premissleverandør til utviklingen av en optimal database til beste for produsentene. Organisasjon: Utvikle tillitsvalgte og ansattes kompetanse på organisasjonsarbeid, fag og politikk. Arbeide for tett samarbeid mellom næringas aktører der dette gagner produsentene. Utvikle NFL som bransjens talerør på vegne av alle aktørene gjennom nær kontakt med EIK, verdikjedeutvalgene og produsentlagene. Arrangere minimum et lokallagsledermøte og et fagmøte i året, samt årsmøte med fagprogram. Komme med innspill til lokale tillitsvalgte om aktuelle saker i forhold til uttalelser foran jordbruksforhandlingene og andre aktuelle temaer. Fag/politikk: Ha fokus på produsentøkonomi. Utarbeide likeverdig dokumentasjon for utviklingen i produsentøkonomi for egg og kjøtt i forhold til jordbruksforhandlingene. Fjørfe

4 Gjennomgå og kartlegge dagens avgiftsnivå fra Mattilsynet som påvirker bondens økonomi og pris på produkter ut til forbruker Arbeide for mest mulig innflytelse over forvaltning av omsetningsmidler og inn mot jordbruksforhandlingene. Arbeide for lagsiktige forutsigbare rammebetingelser for norske fjørfeprodusentene, herunder Arbeide aktivt mot departementet, Statens Landbruksforvaltning og Stortinget for å ivareta fjørfeprodusentenes interesser. NFL skal fremstå som talerør på vegne av bransjen i forhold til media og forbrukerne. Arbeide for at alle fôrleverandørene følger næringens kravspesifikasjon til kraftfôr. Arbeide for en felles fjørfeskole. Arbeide for endring av Forskriftens 2, produksjon over to år, til en mer fleksibel ordning for håndtering av konsesjonsgrensen for kylling. Arbeide for bedre samordning og forenkling av KSL. STYRETS ARBEID I 2008 Det har vært avholdt 8 styremøter, hvorav 5 telefonmøter, og behandlet 49 saker i Styrets arbeidsplan og Fjørfelagets Programerklæring som ble formulert på lokallagsledermøtet 5/4-05 har også vært retningsgivende for styrets arbeid. Hovedpunktene i programerklæringen : NFL ønsker en markedsreguleringsordning i tråd med dagens praksis, der hovedfokus må være å holde omsetningsavgiften så lav som mulig, med mest mulig effektiv produksjonsregulering og med fokus på å unngå konkurransevridning NFL forventer at norske myndigheter aktivt støtter eggprodusentene når de skal legge om til nye driftsformer, i form av gode økonomiske og politiske rammebetingelser. NFL mener at allmennyttige tiltak rettet mot produsentene må i størst mulig grad gjøres felles og utnyttes mest mulig effektivt. Andre hovedsaker har vært: NFL sin nytteverdi som samlende talsperson /organisasjon for hele næringa. Jordbruksforhandlingene 2008 og Reforhandlingene av Jordbruksavtalen Arbeidet ovenfor Landbruks- og matdepartementet og Norges Bondelag for å få et saldosystem for konsesjonsgrensene på slaktekylling. Arbeidet ovenfor Landbruks- og matdepartementet og Norges Bondelag for å få et nytt system for å endre premissene for fastsettelse av referansepris på kylling. Arbeidet ovenfor Innovasjon Norge for tilgang til støtte i alle fylker i forbindelse med omstillingen frem mot Implementering av EUs nye slaktekyllingdirektiv. Er fremdeles under utredning i Mattilsynet. Sammen med de andre faglagene har vi argumentert for at halvparten av det nye styret for Animalia og opplysningskontorene skal bestå av aktive produsenter. Dette fikk vi ikke gjennomslag for. Styret består nå av 2 representanter fra KLF og 2 fra Nortura. Kostnadsutviklingen i fjørfenæringen. Justering av referansepris og tollvern for kylling. En eventuell ny WTO-avtales betydning for fjørfenæringen. Problemstillingen vedrørende forskjellig telling av kassert kylling. Etter vårt møte med SLF konkluderte de med at det antall levende dyr som er levert slakteri skal legges til grunn både for søknad om avløsertilskudd og konsesjon. Tilbudt Animalia å overta vår effektivitetskontroll for eggproduksjon. Dette er ennå ikke avgjort hos Nortura og Animalia. Arbeidet for å komme frem til virkemidler som kan stimulere omstillingen fra bur frem mot 2012 ovenfor Nortura, Norges Bondelag og Landbruks- og matdepartementet. Arbeidet for å få en avklaring på hvilken dato Landbruks- og matdepartementet legger til grunn for omstillingen av konsumeggproduksjonen etter at Dyrevernalliansen fikk medhold på sin klage til ESA. Så langt ser det ut til at både Norges Bondelag og Landbruks- og matdepartementet forholder seg til Jordbruksavtalen for 2008 sin tekst med omstilling innen Revisjon av NFLs lover. Styrets forslag ble godkjent på årsmøtet års jubileet til Norsk Fjørfelag i Det har også i 2008 vært tett fokus på verving av nye medlemmer, og vi har sendt 4 Fjørfe 4-09

5 ut tilbud om prøveabonnement til en rekke fjørfeprodusenter. Aktivitetsrapporten fra Fagsenteret i juni ble distribuert til alle produsenter sammen med vårt juninummer. 3. Lokallag/ spesiallag Lokallag Lokallagene har i løpet av året hatt ulikt aktivitetsnivå. Rogaland Fjørfelag hadde også i år et meget vellykket sensommertreff, samt årsmøte kombinert med julebord. Det har vært deltagelse fra NFLs lokallag på årets Momarked og de årlige to fagmøtene i regi av EIK. Ledere av lokallagene pr årsskifte: Lokallag Leder pr Østfold og Akershus Richard Schiørn Hedemark og Oppland Torill Møystad Buskerud Lars Merødningen Vestfold Kåre Johnny Berg Telemark Bjørn Solbakken Agder Arild Viken Rogaland Nils Steinsland Fjørfelaget Vest Tore Villanger Møre og Romsdal Marit Stavseng Trøndelag Stein Rostad Nordland Stein Vegard Thuv Troms og Finnmark Bernt Mikalsen Lokallag som har avholdt årsmøte i 2008: Østfold og Akershus Buskerud Agder Rogaland Fjørfelaget Vest Møre og Romsdal Lokallagsledermøte Det har blitt avholdt ett lokallagsledermøte i Lokallagsledermøtet i oktober 2008 var lagt til Gardermoen. Saker på møtet var: Forberedelser til jordbruksforhandlingene utfordringer innhenter virkeligheten Forsvinner kyllingen med WTO? Status for lokallagene Norsk Fjørfelags organisering og fremtid På lokallagsledermøtets dag to hadde vi en minikonferanse om egg og hvitt kjøtt. Vi hadde utfordret Ola Borten Moe, leder i Næringskomiteen (Senterpartiet) og Torbjørn Hansen, medlem i Næringskomiteen (Høyre) til å ha meninger om egg og hvitt kjøtt, men også om norsk landbrukspolitikk generelt. Det er viktig at næringen gjennom direkte dialog med regjeringens og opposisjonens viktigste landbrukspolitiske talsmenn i Næringskomiteen, kan informere om vår situasjon og fremme tanker om nødvendig tiltak for fremtiden. Programmet var delt i to; med en del på egg og 2012-utfordringene, og en del om kylling/ kalkun med hovedfokus mot hva WTO vil bety. Felles for begge sekvensene var kostnadsutviklingen. Etter Ola Borten Moe og Torbjørn Hansen sine innlegg var det åpen debatt. Utover NFLs tillitsvalgte deltok også første nestleder i Norges Bondelag Eli Reistad, Fagsjef i Norges Bondelag Anders Huus, organisasjonssjef fjørfekjøtt i Nortura Ola-Bjørn Haugbråten og fag- og forskningssjef i Animalia Fjørfe Kristian Hoel på minikonferansen. Kyllingprodusentenes Landslag (KL) Årsmøtet i KL ble arrangert i forbindelse med NFLs årsmøte i Kristiansand. Tor Rune Gudmestad ble gjenvalgt som styreleder i KL. Medlemstallet i Norsk Fjørfelag Det er registrert 1024 medlemmer i Norsk Fjørfelag pr inklusiv 167 medlem nr 2 pr bruk (i parentes). Medlem nr 2 teller med i medlemstallet og gir rettigheter i det lokale fjørfelag. Fylke Østfold og Akershus 164 (23) 170 (28) Hedmark og Oppland 153 (17) 157 (17) Buskerud 46 (10) 46 (10) Vestfold 34 (2) 35 (2) Telemark 19 (2) 18 (2) Agder 39 (5) 32 (4) Rogaland 253 (46) 278 (57) Hordaland 33 (2) 32 (2) Sogn og Fjordane 26 (8) 24 (8) Møre og Romsdal 28 (7) 26 (7) Trøndelag 133 (16) 177 (25) Nordland 17 (3) 18 (3) Troms og Finnmark 11 (2) 11 (2) 956 (143) 1024 (167) Fjørfe

6 Dette vil si at vi har 857 betalende medlemshusstander mot 813 i Det siste året har vi mottatt 57 utmeldinger av husstander. Det positive er at vi også har fått 101 nye husstander som medlemmer i løpet av året. Med stor glede observerer vi at vårt medlemstall nå stiger for første gang på mange år. Dette tilsier at vi fortsetter å øke vår dekningsgrad ovenfor norske fjørfeprodusenter. 4. Personalet Antall ansatte i NFL har var ved utgangen av ,3 årsverk. Pr årsskiftet 2008/2009 har vi en stab på 3 personer, daglig leder og redaktør (100 %), redaksjonsleder for tidsskriftet (70 %) og kontormedarbeider (60 %). Tidligere konstituert daglig leder,, ble ansatt som daglig leder med virkning fra den 1/1-08. De ansattes fleksibilitet og positivitet har også i 2008 vært en forutsetning for at vår lille administrasjon fungerer så godt som den gjør. Vi har en svært velfungerende arbeidsform, som takket være den enkeltes utpregede vilje til å gjøre sitt beste for laget, gjør at vi klarer å ivareta våre oppgaver. Arbeidsmiljø Arbeidsdelingen mellom konstituert daglig leder og styreleder har fungert svært godt gjennom året. Regnskapet og oppfølging av offentlige krav som mva og skatt/avgifter har vært utført av Økonor regnskapsbyrå. Det fysiske arbeidsmiljøet er knyttet til sekretariatets kontorhold, og må anses som svært godt. Det sosiale arbeidsmiljøet er også svært godt. Vi har hatt 2 ukers sykefravær i løpet av året. Det har ikke vært noen arbeidsulykker i året som har gått. Likestilling Det praktiseres full likestilling mellom kvinner og menn i NFL. Vi har ved årsskiftet 1 kvinne og to menn ansatt i virksomheten. Virksomheten er ledet av en mann. I NFLs styre er alle tillitsvalgte menn, og en kvinner blant styrets vararepresentanter. Blant våre 13 spesial- og lokallagsledere er det 2 kvinner. 5. Årsmøtet Årsmøtet i Norsk Fjørfelag ble holdt på Clarion Hotel Ernst, Kristiansand, fredag 6. og lørdag 7. juni. Møtet ble ledet av lagets varaordfører Per Heller. Årsmøtet var sammensatt av 20 utsendinger for lokallag og i tillegg styret og ordfører. Under oppropet var det møtt frem 20 utsendinger og 10 medlemmer med stemmerett. Under valgene var det til stede 33 stemmeberettigede, derav 19 utsendinger, 7 medlemmer og 7 tillitsvalgte (styret og ordfører). Leders tale til årsmøtet I sin tale til årsmøtet pekte David Koht-Norbye på at fjørfebransjen opplever både eventyr og mareritt i disse dager. Forbruket av egg og hvitt kjøtt øker. Betingelsene våre, derimot, er det grunn til å være meget bekymret for. Pr i dag er det vanskelig å anbefale noen å satse 4-7 mill. kr på å bli fjørfebonde. Betingelse dekker ikke en gang finanskostnadene, og hensikten med å drive jordbruk må være at det skal være et levebrød. Det må være mer lønnsomt å bygge hønehus, enn å sette pengene i banken. I tillegg kommer selvsagt kravet om rimelig vederlag for arbeidsinnsatsen. Regnestykket er enkelt: Volum x Pris = Økonomi til finanskostnader og arbeidsvederlag. Egg kom desidert dårligst ut av jordbruksforhandlingene. 50 øre opp i 1. juli dekker på ingen måte de økte kraftfôrkostnadene det siste året, og 37 øre fra nyttår dekker ikke de nye økningene etter at kornprisen er satt opp med 20 øre og nedskriving av fôrkornet er redusert med 6 øre, til sammen 26 øre pr kg. Derimot er det positivt at staten åpner for reforhandlinger hvis prisen på kraftfôr og kunstgjødsel blir høyere enn forventet. Vår utfordring nå bli å dokumentere konstnadsutviklingen, slik at vi får kompensasjon for dem. Det betinger at varemottakerne gjør jobben sin og sørger for at avtalene med grossistene gir rom for kostnadskompensasjon når kostnadene kommer. Koht-Norbye pekte på at det er mye ledig kapasitet hos slaktekyllingprodusenter med 6 eller færre innsett pr år. Det må være riktig å 6 Fjørfe 4-09

7 Årsmøtet ble ledet av varaordfører Per Heller (til venstre). Gjenvalgt styreleder David Koht-Norbye i midten og daglig leder til høyre. Foto: DV stille spørsmål om myndighetene bør tillate en midlertidig bedre utnyttelse av eksisterende hus? Både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk vil det være bedre, enn flere tvilsomme nyetableringer i 4 millioners klassen. En midlertidig konsesjonsøkning må ikke oppfattes som et forsøk på å uthule konsesjonsordningen. Fjørfelaget ønsker å sette dagsorden og påvirke beslutningstagerne enten de sitter i Regjeringen, departementene, Statens landbruksforvaltning, Stortinget, Norges Bondelag, Nortura, Capman eller Spis Stjernekylling. Vi vil være politisk synlige, og tale bøndenes sak i alle sammenhenger. Gjennom lokallagene og de nye fylkeskontaktene våre, skal vi i samspill med produsentmiljøene til Nortura og de private aktørene, påvirke fylkesbondelagene og Norges Bondelag, sa David Koht-Norbye. Talen er trykket i sin helhet i FJØRFE nr 6/08 side Prioriterte arbeidsoppgaver for NFL og styrets arbeidsplan Styrets arbeidsplan for ble presentert av styremedlem Nils Steinsland. Styrets arbeidsplan for er trykket i FJØRFE nr 6/08 side 17. Årsmøtedebatten I årsmøtedebatten deltok Torill Møystad (egg/ Hedmark og Oppland), David Koht-Norbye (kjøtt/styret) Richard Schiørn (egg/østfold og Akerhus), Aud Johanne Aasen (egg/medlem) Tore Ingvald Brømnes (egg/agder), Bernt Mikalsen (egg/troms og Finnmark), Sivert Moen (styret) og Per Magnus Breen (medlem/ Østfold og Akershus). Debatten er trykket i FJØRFE nr 6/08 side Årsmelding og regnskap 2007 Daglig leder refererte noen hovedpunkter i årsmeldingen fra styret og kommenterte regnskapet for Blant annet har Fjørfelaget argumentert for at halvparten av det nye styret for Animalia og opplysningskontorene skal bestå av aktive produsenter. Fjørfelaget har også kommet med innspill til Mattilsynet vedrørende implementering av EUs nye slaktekyllingdirektiv. Animalia har fått tilbud om å overta vår effektivitetskontroll for eggproduksjon, og Fjørfelaget venter på en avgjørelse. Etter Landbruks- og Matdepartementet gikk inn for at det ikke blir totalforbud mot bur, har Fjørfelaget vært aktive i media for å understøtte deres standpunkt. Fjørfe

8 Miljøbur Bildet er tatt hos kunde Trond Sotberg. Jeg var rundt å så på mange hus og innredninger før jeg bestemte meg. Farmbygg så svært tiltalende ut. En vesentlig faktor var også at Farm kunne levere nøkkelferdig! Hus og innredning har fungert uten noen form form uhell, og hønene ser ut til å trives godt. sier Trond. Trond valgte bur fra Meller noe han i ettertid er svært tilfreds med. Meller miljøbur Tyske kvalitetsbur. 7 anlegg er solgt og 2 er i drift. Leveres bl.a. som 21 og 42 hønersbur Budsjettpriser for 7500 konsumegghøner totalkonsept, med bur nøkkelferdig: 4,05 mill. for stålbygg og 4,38 mill. for betongbygg. Infrastruktur og grunnarbeider kommer i tillegg. Disse prisene er basert på dagen europris og tilpasset 400 Kn/m2 i snølast. Ventilasjon tilpasses kundens ønsker, undertrykk eller liketrykk.

9 Frittgående høner Bildet er tatt hos kunde Bernt Solberg. Alt har gått bra så langt. Jeg er godt fornøyd med mitt Farm-hus og Vencomatic Aviar system! sier Bernt. Han har ikke angret en dag på at han bygde for fritt-gående høner, Aviar. Bernt har tidligere drevet med burdrift, og har lang erfaring som eggprodusent. BUR eller AVIAR? Nye Vencomatic aviar LED-lys med dimming. Økt høyde under og i aviaret. Centerbelt gir rene egg. Valgfritt fôringsanlegg kjede eller skål. Solid lukkesystem. Budsjettpriser for 7500 konsumegghøner totalkonsept, med aviar nøkkelferig: 3,95 mill.* for stålbygg og 4,43 mill.* for betongbygg. * Aviar-prosjektene leveres med innredning for 7500 høner og bygg med kapasitet for høner. Infrastruktur og grunnarbeider kommer i tillegg. Disse prisene er basert på dagen europris og tilpasset 400 Kn/m2 i snølast. Ventilasjon tilpasses kundens ønsker, undertrykk eller liketrykk. Hugaas 7288 Soknedal Telefon Frank Robert Hanshus mobil e-post Roar Aarhaug mobil e-post Region Øst: Stolvstadveien Rudshøgda Geir E. Østerhagen mobil e-post

10 Medlemstallet, målt som betalende husstander, har økt fra 2006 (815) til 2007 (813) til tross for mange eggprodusenter som legger ned driften. Det er kommet til mange nye medlemmer, bl.a. mange slaktekyllingprodusenter fra Trøndelag. Uten tidsskriftet FJØRFE hadde Norsk Fjørfelag hatt store problemer med å eksistere, påpekte Grønbeck. På en god andre plass kommer hjemmesiden Vi greier nå å formidle fjørfenyheter også fra lokalpressen. Driftsinntektene i 2007 økte til kr. Selv om tilskuddet fra Landbruks- og matdepartementet ble lavere enn i 2006, ble sum inntekter på kr, som er mer enn i Det er vårt økte annonsesalg som har bidratt til denne økte inntekten i Regnskapet for 2007 viser et driftsresultat på kr og med finansinntekter på kr kommer årsresultatet opp i kr. Sum egenkapital pr er på kr, fordelt med kr i Reservefond og kr i annen egenkapital, fortalte Årsmelding og regnskap for 2007 ble enstemmig vedtatt. Saker på årsmøtet Styret hadde gjennom den siste perioden gått igjennom NFLs lover. Dette var også en sak på lokallagsledermøtet i Stavanger, oktober Styre fremmet på bakgrunn av dette et forslag til reviderte lover fremfor årsmøtet Styrets forslag til vedtektsendringer innebar i hovedsak: Ny paragraf om lokalkontakt. Aktiviteten i lokallagene varierer mye, og der vi mangler lokal organisering, ønsket styret å kunne plukke ut produsenter til å jobbe mot fylkesbondelagene og regionale myndigheter. Nye kriterier for antall utsendinger fra lokallagene. Åpne for at enkeltpersoner uten egen produksjon, men som er tilknyttet næringen, kan velges til tillitsverv, men da uten stemmerett på årsmøtet. Skriftlig valg skal skje bare hvis årsmøtet krever det. Ved oppløsning av Norsk Fjørfelag skal lagets midler legges opp i et fond. Dette fondet skal administreres av ANIMALIA Fjørfe, ikke Det Kgl. Selskap for Norges Vel. Alle endringene ble vedtatt. Lovene med endringer er gjengitt i sin helhet på i Fjørfe nr 4/08 side Medlemskontingent for 2009 Etter forslag fra styret vedtok årsmøtet å heve medlemskontingenten fra kr 950,- for 2008 til 1.100,- for Fagprogram i forbindelse med årsmøtet 2008 I plenumsalen hadde vi tre foredrag om fôr og to om KSL: Råvaresituasjonen globalt forventa konsekvenser for fjørfenæringen ved Leif Kåre Gjerde, Daglig leder Fiskå Mølle Hva er riktig pris og optimal kvalitet på kraftfôr til fjørfe? ved Øyvind Hebnes, Kundekonsulent FKRA Er det lønnsomt å bruke eget korn i fôret til fjørfe? ved Harald Hetland, Produktsjef fjørfe Norgesfôr AS Hvordan kan en forenke KSL til et godt verktøy i bondens hverdag? ved Trond Spanne, eggprodusent og leder av Faggruppe husdyr KSL KSL i en større sammenheng og organisering gjennom KSL Matmerk ved Henrik Solbu, KSL Matmerk Etter en pause var det parallelle foredrag for egg- og slaktekyllingproduksjon: Slik gjør vi det i vår eggproduksjon, ordstyrer Marlene Furnes Bagley, Fagkonsulent i KLF Tradisjonelle bur ved Per Tore Bratberg Miljøbur ved Bernt Mikalsen Aviar ved Jorulf Refsnes Slaktekyllingproduksjon, ordstyrer Reidun Kristiansen, Organisasjonskonsulent Nortura Hva er variable kostnader ved Lars Riiser Evju, og Sivert Moen Erfaringer med og bruk av befukningsanlegg ved David Koth-Norbye Utdrag fra fagprogrammet er referert i FJØRFE nr 7/08 side Tidsskriftet FJØRFE Ansvarlig redaktør for tidsskriftet FJØRFE var i 2008 (utgjør ca. 50% av stillingen på 100%). Dagfinn Valland var redaksjonsleder (70 % stilling). Tidligere har det vært redaksjons- 10 Fjørfe 4-09

11 leder som har vært ansvarlig for annonsesalget. F.o.m har vår sekretær, Tone Nøkleby, overtatt dette (utgjør ca. 40% av stillingen på 60%). Det ble i 2008 (2007) trykket 11 nummer av FJØRFE med til sammen 508 (608) sider. Ved årets utgang var opplaget på (1.300) og tidsskriftet ble sendt ut til (1.159) adresser, derav 1069 (1.010) betalende adresser. Annonsesalget var i 2008 på kr ,- ( ,-). Det ble ikke utgitt noe Nordisk fellesnummer av fjørfetidsskrift i Oversikten over innholdet av tidsskriftet FJØRFE i 2008, viser at det for konsumeggproduksjon er trykket 33 (24) oppslag eller titler. For fjørfekjøttproduksjon er det trykket 25 (19) oppslag. I tillegg har alle nummer hatt faste sider om produksjon av egg, kylling og kalkun. Markedsforhold og omsetning er belyst i 17 (25) generelle orienteringer, og i tillegg 20 (20) om Prior Norge/Nortura og 14 (33) om andre aktører. Det har i 2008 vært 9 (7) oppslag om offentlig regulering, 25 (35) om dyrehelse og sykdomsbekjempelse, 7 (13) om hus, innredning og utstyr og 8 (10) om fôr og fôring. Tidsskriftet FJØRFE mottok i (6) leserinnlegg og kommentarer. Listen over artikkelforfattere omfatter 48 (68) navn. 7. NFL s hjemmesider NFL s hjemmesider har også gjennom hele 2008 blitt oppdatert daglig med aktuelle fjørfenyheter. Vi tegnet en avtale med Meltwater om nyhetsovervåkning på nettet i Dette har ført til at vi har fått en betraktelig bedre nyhetsdekning. Lederen i FJØRFE og utvalgte artikler har blitt lagt ut hver måned (utenom juli). Oversikt over arrangementer Fjørfe

12 innen næringen har jevnlig blitt oppdatert i kalenderen. Hjemmesiden har vær godt besøkt gjennom hele 2008 (2007) med et månedlig gjennomsnitt på 596 (579) unike brukere og (5.441) sider åpnet. Måned Unike gjester Sider Treff Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Gjennomsnitt Annonsesalget på hjemmesiden var i 2008 på kr ,- (4.100,-). 8. Effektivitetskontroll for verpehøner Norsk Fjørfelag har drevet effektivitetskontrollen for verpehøner siden Kontrollen drives for å gi eggprodusentene et styringsverktøy i forhold til produksjon og økonomi. Vi har siden 2002 hatt en avtale med Det Danske Fjærkræraad om bruk av deres internettbaserte kontroll. Dette ble gjort for å ta i bruk de mulighetene Internett gir til online tilgang til data og rapporter, og for å kunne utnytte den utviklingen og kompetansen Danmark allerede har på dette feltet. Samarbeidet har vært svært fruktbart for oss, og 187 brukere har nå passord til kontrollen. Vi er likevel ikke fornøyd med antall kull som er med i kontrollen, og det begrenser nytteverdien av kontrollen for næringa som helhet og deltagende enkeltaktører. I 2008 var det 27 brukere som har brukt kontrollen aktivt og registrert innsett. Eggpakkeriene organisert under KLF tilbyr sine produsenter å få lagt inn info fra eggoppgjøret direkte i kontrollen. Dette utgjør en viktig kvalitetssikring av tallene i kontrollen og sparer den enkelte produsent for registreringsarbeidet for vektfordeling på egg pr uke, gjennomsnittlig eggvekt og gjennomsnittspris pr uke. Kontrollen finansieres av eggpakkeriene, fôrfirmaene og rugeriene. I tillegg har enkelte av de største leverandørene av livkylling til eggproduksjonen blitt med de siste årene. Siden 2006 har også Prior/Nortura vært med å finansiere, slik at tidligere Norgårdenprodusenter som nå leverer til Prior har fått beholde den E-kontrollen de er vant til å bruke. Nortura har nå valgt å ikke være med å finansiere kontrollen lenger og bidro ikke i Fagsenteret for fjørfe/animalia Fjørfe har blitt tilbudt å overta kontrollen. Dette er fremdeles ikke avklart. 10. Arrangementer Frittgåendeseminar NFL arrangerte i samarbeid med ANIMALIA Fjørfe seminar om eggproduksjon i frittgående systemer på Gardermoen den 6-7. februar. Vi hadde hentet inn foredragsholdere fra hele Norden, takket være våre sponsorer som bidro betydelig. Interessen for seminaret var over all forventning med 104 påmeldte deltagere. Referat fra seminaret er gjengitt i Fjørfe nr 2/08 side Råd og utvalg I følgende råd og utvalg har NFL vært representert: Husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import (KOORIMP) Utvidet kontaktforum for sjukdomskontroll og velferd hos storfe, gris, sau, geit og fjørfe 12. Møter Statens Landbruksforvaltning Problemstillingen vedrørende forskjellig telling av kassert kylling., David Koht-Norbye Lars Riiser Evju 12 Fjørfe 4-09

13 KOORIMP 2 møter i styringsgruppen Nortura Forberedende møte vedrørende møte i Landbruks- og matdepartementet og David Koht-Norbye Landbruks- og matdepartementet Møte vedrørende 2012 og rammebetingelser, David Koht-Norbye, Nils Steinsland Utvidet kontaktforum for sjukdomskontroll og velferd hos storfe, gris, sau, geit og fjørfe 1 møte Beredskapsmøte med næring og myndigheter vedrørende utbrudd av fugleinfluensa i Østfold 2 telefonmøter 13. Aktiviteter og arrangementer NFLs Frittgående seminar, Tone Nøkleby Arne Magnussen produsentmøte Fjørfebransjens Kompetanseskole: Kurs for slaktekyllingprodusenter Tone Nøkleby Årsmøte i Fjørfelaget Vest (foredrag) Årsmøte i Nortura, David Koht-Norbye Årsmøte i Trøndelag Fjørfelag, Per Tore Bratberg Årsmøte i Møre og Romsdal Fjørfelag David Koht-Norbye Representantskapsmøte i Norges Bondelag David Koht-Norbye og Nils Steinsland Lederkonferanse i Norges Bondelag David Koht-Norbye Årsmøte og fagmøte i EIK (foredrag) Årsmøte, fagmøte og julebord i Rogaland Fjørfelag (foredrag) Økoprodusentmøte, Nortura 14. Internasjonale møter, aktiviteter og arrangementer Nordisk ledermøte, Reykjavik, Island og David Koth-Norbye Eurotier, Hamburg, Tyskland 15. Regnskapet for 2008 Resultatet for 2008 er et overskudd i driftsregnskapet på kr ,- (27.287,-). Etter finansposter er årsresultatet på kr ,- (42.296,-) mot et beregnet budsjettert overskudd på kr ,- (42.912,-). Vi er meget fornøyd med et så stort overskudd på tross av at annonsesalget har gått ned i 2008 i forhold til Det har vært stort fokus på kostnadskontroll gjennom hele året. Videre økte vi medlemstallet vårt, fikk et godt overskudd fra frittgåendeseminaret vi arrangerte i februar, på grunn av stor interesse med over 100 deltagere. Det er innbetalt ,- til premiefondet for å dekke deler av pensjonsforsikringen på kr ,- for Fondets pålydende ved utgangen av året er kr ,- Dette er en fondsreserve som ligger hos forsikringsseskapet og som ikke kan brukes til andre formål enn pensjonsforsikring. Ellers se noter til regnskapet. Seminar om utviklingen på fjørfemarkedet WPSA fagmøte og årsmøte David Koht-Norbye Tore Villanger Lars Riiser Evju Nils Steinsland Sivert Moen Tor Rune Gudmestad Fjørfe

14 Resultatregnskap For perioden NOTE Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Tilskudd Sum inntekter Lønnskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og kostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansposter ÅRSRESULTAT Disponering av resultat Overføring annen egenkapital Overføring reservefond Fjørfe 4-09

15 Balanse 31. desember 2008 EIENDELER NOTE Anleggsmidler Driftsløsøre, kontormaskiner og lignende Lån til ansatte - - Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer 1, Bankinskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Bundet egenkapital Reservefond Sum bundet egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 24. april 2009 Fjørfe

16 Noter til regnskapet for 2008 Note 1 - Regnskapsprinsipper. Norsk Fjørfelag er en bransjeorganisasjon som arbeider for medlemmenes interesser og har ikke erverv til formål og er ikke skattepliktig. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Andre fordringer er klassifisert som anleggsmidler. Analoge kriterier er lagt til grunn ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld. Fordringer er ført opp til pålydende redusert med avsetning for mulig tap, kr ,- Note 2 - Ansatte, godtgjørelse Lønn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnitlig antall ansatte Godtgjørelser Daglig leder Styret/ tillittsvalgte Lønn Annen godtgjørelse Det er innbetalt kr i premie til ansattes pensjonsforsikring. Av årets innbetaling er det trukket av organisasjonens premiefonf med kr ,- Saldo på fondet pr er kr ,-. Revisor Kostnadsført revisjonhonorar for 2008 utgjør kr ,- Note 3 - Fordringer Andre kortsiktige fordringer representerer: Forskudd ansatte Forskuddsbetalte kostnader for Note 4 - Driftsmidler Kontormaskiner Anskaffelseskost 1/ Tilgang i året Samlede ordinære avskrivninger Bokført verdi 31/ Årets ordinære avskrivninger Økonomisk levetid 2/3 år Note 5 - Annen kortsiktig gjeld I posten annen kortsiktig gjeld inngår kostnader gjeldende 2008, bokført i Note 6 - Opptjent egenkapital Annen egenkapital Økning ved inntak innskudd Notura Overføring årets resultat Annen egenkapital 31. desember Note 7 - Reservefond Kapital Overført fra årets resultat Kapital Midlene er plassert i: Bankinnskudd Gjeld til Norsk Fjørfelag (6 340) ( ) SUM Reservefondet er en del av Norsk Fjørfelags egenkapital, men har egne midler som er bundet i lagets regnskap. Note 8 - Bundne midler. I posten inngår bundne bankinnskudd med kr ,- vedrørende skattetrekk. Foreningen skylder skattetrekksmidler med kr ,- pr Fjørfe 4-09

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211 ÅRSMELDING 2011 Norsk FJØRFELAG 21 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Stavanger 2011. Foto: KFI Årsmeldingen er skrevet for perioden 1.1.2011 til 31.12.2011. I tillegg innleder vi med å beskrive situasjonen

Detaljer

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13 ÅRSMELDING 2012 Norsk FjØRFELAG 1 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Bergen 2012. Foto: Nils Steinsland Årsmeldingen for perioden 1.1.2012 til 31.12.2012. 2012 - et begivenhetsrikt år for fjørfebransjen

Detaljer

Årsmøtet i Norsk Fjørfelag 2012

Årsmøtet i Norsk Fjørfelag 2012 Årsmøtet i Norsk Fjørfelag 2012 Daglig leder Pål Grønbeck, avtroppende styreleder David Koth-Norby og nyvalgt styreleder Jan Arne Broen. Foto: KFI Av Karianne Fuglerud Ingerø, NFL Årsmøtet i Norsk Fjørfelag

Detaljer

Leders tale til årsmøtet i NFL 1. juni 2012. Gode kolleger i fjørfebransjen og gode venner i årsmøtet i Norsk Fjørfelag.

Leders tale til årsmøtet i NFL 1. juni 2012. Gode kolleger i fjørfebransjen og gode venner i årsmøtet i Norsk Fjørfelag. Leders tale til årsmøtet 1. juni 2012 Gode kolleger i fjørfebransjen og gode venner i årsmøtet i Norsk Fjørfelag. Vi har grunn til å være stolte av våre produksjoner, våre produkter og vår organisasjon.

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2013

Årsmelding og Regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og Regnskap 2013 PROGRAM FOR ÅRSMØTE 2013 Program for årsmøte (med forbehold om justeringer) INNHOLD 1. STYRETS MELDING FOR 2013 DAG 1 11.30-12.30 Registrering og

Detaljer

Dette er Prior. Eggpakkeri

Dette er Prior. Eggpakkeri Innhold Dette er Prior 2 Konsernledergruppen 3 Nøkkeltall 5 Året 2004 6 Konsernsjefens side 8 Årsberetning 10 Årsregnskap 21 Prior Eggprodukter 36 Prior Hærland 38 Samvirkekylling 40 Tillitsvalgte og ledelse

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2003. Prior Norge BA, 74. driftsår

Årsmelding og regnskap 2003. Prior Norge BA, 74. driftsår Årsmelding og regnskap 2003 Prior Norge BA, 74. driftsår Mål Priors visjon Å bli en av Norges fem beste matvareleverandører. Priors matfilosofi Priors drivkraft er matglede, og dette søker vi å oppnå gjennom

Detaljer

Troms Bondelag. Årsmelding 2009

Troms Bondelag. Årsmelding 2009 Troms Bondelag Årsmelding 2009 Side 2 Side 3 2. Innholdsfortegnelse 1. Leders side...2 2. Innholdsfortegnelse...4 3. Fylkesstyret i Troms Bondelag...6 4. Utvalg og representanter...7 4.1 Utvalg i regi

Detaljer

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2009 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...10

Detaljer

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Innhold Kort om Felleskjøpene...2 Visjon for Norske Felleskjøp...3 Styrets melding 2012...4 Styrende organer...7 Markedsregulering...9 Opplysningskontoret for brød

Detaljer

Årsmelding 2009 Norsk Landbrukssamvirke

Årsmelding 2009 Norsk Landbrukssamvirke Årsmelding 2009 Norsk Landbrukssamvirke Produkter. FOTO: NORTURAS BILDEBANK 2 Årsmelding for Norsk Landbrukssamvirke 2009 Innhold: STYRETS MELDING 2009.... 5 REGNSKAP.... 9 STYRENDE ORGANER.... 19 RÅDET...

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2015. Innspill fra organisasjoner i representantskapet

Jordbruksforhandlingene 2015. Innspill fra organisasjoner i representantskapet Jordbruksforhandlingene 2015 Innspill fra organisasjoner i representantskapet Norske Landbrukstenester Norsvin Tyr Norsk Fjørfelag Norsk Skogeierforbund Hoff Norges Bygdeungdomslag Norsk Sau og Geit Landkreditt

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Årsrapport 2009. Innhold:

Årsrapport 2009. Innhold: Årsrapport 2009 Innhold: Styrets beretning side 2 Administrasjonens beretning side 5 Resultatregnskap side 11 Balanse side 12 Noter side 13 Kontantstrøm side 17 Revisjonsberetning side 18 Hestehjelpskassa

Detaljer

STYRETS BERETNING 2013-2014

STYRETS BERETNING 2013-2014 STYRETS BERETNING 2013-2014 STYRETS BERETNING 2013-2014 37 Styret i KLF og KS i perioden 2013-2015 Styrets medlemmer: Are Verås - Prima AS, Guro Kolbu Christensen - Orkla Foods Norge AS avd Vossafår, Ståle

Detaljer

Årsmelding 2009. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer

Årsmelding 2009. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer Årsmelding 2009 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer Braskereidfoss Mølle Østmøllene Ørje Styrets beretning Året 2009 markerte en viktig milepæl i Norkorns 87 år lange historie. Norkorns årsmøte

Detaljer

KJØ BRANSJEN 1. Setter Norge på det internasjonale kjøttkartet

KJØ BRANSJEN 1. Setter Norge på det internasjonale kjøttkartet KJØ BRANSJEN 1 2008 F Kjøttunderskudd på 14 000 tonn OFK-kutt skaper reaksjoner Eide på Grüne Woche Jus-spalte i Kjøttbransjen Setter Norge på det internasjonale kjøttkartet INNHOLD 14 5 6 6 6 7 7 8 8

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

Kjø bransjen 4. Biprodukter i stampe intervjuet: Lars Aashammer Besøk i slakterforretning i Dublin Datasyrt grisehus. Klar for ny grillsesong!

Kjø bransjen 4. Biprodukter i stampe intervjuet: Lars Aashammer Besøk i slakterforretning i Dublin Datasyrt grisehus. Klar for ny grillsesong! Kjø bransjen 4 2009 F Biprodukter i stampe intervjuet: Lars Aashammer Besøk i slakterforretning i Dublin Datasyrt grisehus Klar for ny grillsesong! 20 10 18 5 6 6 7 7 8 8 9 9 nyheter innhold Nordfjord

Detaljer

Årsmelding 2010. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i

Årsmelding 2010. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Årsmelding 2010 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Styrets beretning Etter flere år med mye fokus på samordning av foreningens aktiviteter i forhold til NHO Mat og Bio,

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Arbeidsgrupperapport, mars 2010 Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Organisering og arbeidsformer INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1 Bakgrunn for arbeidet 6 1.2 Arbeidsgruppens sammensetning 7

Detaljer

KJØ BRANSJEN 3/4. Kjøttbransjen på Alimentaria-messen

KJØ BRANSJEN 3/4. Kjøttbransjen på Alimentaria-messen KJØ BRANSJEN 3/4 2008 F Taper millioner på skitne slaktedyr Slaktestatistikken 2007 Nortura vil droppe målprisen 5 EM-medaljer i kjøttfag Kjøttbransjen på Alimentaria-messen Grillen verdens mest allsidige

Detaljer

Innhold. Fakta om Norsk Helsenett 4. Organisering og styring 6. Samhandling mellom aktører i sektoren 9. Virksomhetsområder 10

Innhold. Fakta om Norsk Helsenett 4. Organisering og styring 6. Samhandling mellom aktører i sektoren 9. Virksomhetsområder 10 Årsrapport 2007 Innhold Fakta om Norsk Helsenett 4 Organisering og styring 6 Samhandling mellom aktører i sektoren 9 Virksomhetsområder 10 Marked og tilknytning 14 Rimeligere tjenester 16 En profesjonalisert

Detaljer

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Medlemsskriv Årsmelding nr 2 2013 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet. 4 Styret aktivitet. 5 Årsmelding

Detaljer

det norske hageselskap

det norske hageselskap 2010 årsrapport innhold 4 Styrets beretning 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Noter 11 Revisors beretning 13 Aktiviteter i fylker og lokallag 25 Avdeling fag 28 Avdeling organisasjon 30 Avdeling forlag 33

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Årsmelding 2013 for Norske Felleskjøp

Årsmelding 2013 for Norske Felleskjøp Årsmelding 2013 for Norske Felleskjøp Innhold Kort om Felleskjøpene...2 Visjon for Norske Felleskjøp...3 Styrets melding 2013...4 Styrende organer...7 Markedsregulering...9 Opplysningskontoret for brød

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Årsberetning og regnskap Tallene Turene Møtene Messene Bedriftene Maskinene Økonomien Menneskene Konferansene Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Innhold Leder

Detaljer