ÅRSMeLDING 2008 NORSK FjøRFeLAG Fjørfe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMeLDING 2008 NORSK FjøRFeLAG Fjørfe 4-09 1"

Transkript

1 Årsmelding 2008 Norsk Fjørfelag Fjørfe

2 Årsmeldingen er skrevet for perioden til I tillegg innleder vi med å beskrive situasjonen ved inngangen av året. Situasjonen i fjørfemarkedet Våren 2009 er dramatisk for kyllingprodusentene, mens usikkerhet preget egg. Kalkun derimot er inne i en positiv trend. Etter flere år med eventyrlig vekst i forbruket av hvitt kjøtt, kom utflatingen for fullt sommeren Dette har forsterket seg inn i 2009 med endringer i forbrukermønsteret som en del av finans/økonomikrisen verden lider under. Dessverre fikk vi rett i våre kommentarer for ett år siden, og bekymringene vi tok opp med alle aktørene i 2006; om frykt for manglende oversikt og dårlig prognosering etter at kylling ble tatt ut av markedsordningene fra Resultatet er reduksjoner for alle produsentene, og fra 13. april 2009 en dramatisk nedsetting av avregningsprisen i Nortura med 50 øre kiloen. For nyetablerte produsenter betyr dette store underskudd når marginen de skulle leve av først forsvant med 10 % reduksjon, og deretter prisnedsetting på toppen av at kylling aldri har fått kompensert for eksplosjonen av kraftfôrprisene fra høsten 2007 og frem til nå. Konkurser må vi dessverre være forberedt på. SPIS Grilstads voldsomme oppbygging av produksjonen uten tilstrekkelig markedsadgang, førte til kollaps og avvikling på tampen av fjoråret. Nortura kjøpte lageret og overtok 44 av produsentene midt oppi egen lageroppbygging. Bremsene ble slått på altfor sent i forhold til en voldsom nyetablering av kyllingprodusenter, og selv utkjøp av 5,2 mill. kyllingplasser, forhindrer ikke ubalanse i Norturasystemet langt inn i Norsk Kylling opplever økt etterspørsel i takt med Rema 1000s suksess med flere butikker i tidligere Lidl-lokaler, samt forbrukernes fokus igjen på pris. Lavprismarkedet vinner på bekostning av de dyrere merkevarene. Nyheten om felles slakting på Støren ble tatt godt i mot av kyllingprodusentene i Midt- Norge. Vinn-vinn, trodde vi, inntil partene begynte å krangle om kvaliteter på slaktelinjene. Her må det ryddes opp hvis ikke produsentene nok en gang skal betale for at aktørene ikke finner fornuftige løsninger. Omstillingen inn mot 2012 fortsetter med altfor dårlig tempo, spesielt hvis en skal forholde seg til EU-direktivet og ESAs klare melding om at datoen er 1.1. Per i dag står Landbruks- og matdepartementet på at jordbruksavtalens forkynnelse om er siste frist, gjelder videre. Vi må forhold oss til jordbruksavtalen, men frykter at Dyrevernalliansen vil gire opp forbrukerne til å droppe egg fra burhøns etter Uansett, tiden er knapp og altfor mange produsenter vil være med til siste dato, samtidig som omstillingen går tregt. Vi frykter med god grunn en voldsom overproduksjon i 2010, 2011, og eventuelt hele 2012 hvis nyttårsaften blir stående som siste frist, og dertil elendig økonomi for produsentene. Spørsmålet er hva skjer etterpå? Mest trolig en betydelig underbalanse i det norske markedet og behov for import av salmonellabefengte egg. Partene i jordbruksoppgjøret driver ansvarsfraskrivelse samtidig som de tukler med spillereglene for 2012-omstillingen. Igjen er det bøndene som må betale og lide for dårlig lederskap og håndverk, når markedet kollapser. Et lyspunkt er utviklingen for kalkun. Etterspørselen øker mer enn produksjonen, inntil videre. For mange overganger fra kylling til kalkun, kan brått endre det bildet. Dessverre er det vanskelig å ha tillit til at de to aktørene i markedet klarer å styre produksjon opp mot forbruk uten at kalkun også ender med overproduksjon. Håpet må være at vi tar feil! 2 Fjørfe 4-09

3 1. Organisasjon av NFL, mål og strategier Organisering NFL er en interesseorganisasjon for primærprodusenter som driver ervervsmessig fjørfehold. Organisasjonen er bygget opp av 12 lokallag og ett spesiallag (kyllingprodusentenes landslag). Lokallagene rommer fjørfeproduksjonen i den aktuelle regionen, uavhengig av produksjonsform og varemottagertilhørighet. Lokallagene følger stort sett fylkesinndelingen i landet, men noen fylker har slått sine lokallag sammen. Dette blir vurdert hos flere lokallag ettersom antallet fjørfeprodusenter synker. Produksjonsformene egg og kjøtt skal likestilles på NFLs årsmøte og i NFLs styre. Mål og strategier Formålsparagrafen ble vedtatt på årsmøtet NFL skal på vegne av fjørfeprodusentene i Norge, på et nøytralt grunnlag, arbeide for å fremme den erhvervsmessige produksjonen av egg og hvitt kjøtt, i nært samarbeid med fjørfenæringens øvrige aktører NFL skal være en sentral aktør i bransjens selvpålagte importkontroll gjennom KOORIMP (Husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import). Tidsskriftet Fjørfe skal være uunværlig for enhver fjørfeprodusent og andre som ønsker informasjon om fjørfebransjen. NFL skal orientere seg om og søke å påvirke de landbrukspolitiske beslutninger til fordel for sine medlemmer. NFL skal tilby en effektivitetskontroll for verpehøner. Vårt mål er at den skal være det mest attraktive hjelpemiddel for våre medlemmer i deres økonomistyring av produksjonen. Kontrollen skal også være attraktiv for andre interessenter, som varemottagere og leverandører av dyremateriale, utstyr og fôr. NFL skal gjennom fagmøter, kursvirksomhet, tidsskrift og annen faglig bistand høyne medlemmenes faglige standard. NFL skal opprettholde og videreutvikle et godt samarbeide med Nordisk Fjørfeforbund, Nordisk Jordbruksforskeres Forening og World Poultry Science Association. 2. Styret Styret har etter årsmøtet 2008 bestått av: Tillitsverv Navn Valgt første gang Leder David Koht-Norbye 2006 Nestleder Nils Steinsland 2004 Rep. for Egg Nils Steinsland 2004 Rep. for Egg Tore Villanger 2002 Rep. for Kjøtt Sivert Moen 2005 Rep. for Kjøtt Lars Riiser Evju 2007 KL Tor Rune Gudmestad 2007 STYRETS Arbeidsplan FOR Godkjent på årsmøtet i NFL i Kristiansand 7. juni 2008 Tidsskriftet Fjørfe: Arbeide for flest mulig lesere både blant produsenter og organisasjoner/etater med tilknytning til landbruket og næringen. Fortsette hjemmesidenes funksjon som næringas mest oppdaterte hjemmeside. Oppfølging av salg av annonseplass på hjemmesiden. E-kontroll: Arbeide for enighet om én felles E-kontroll for slaktekylling. Bidra til etableringen av HelseFjørfe som et viktig verktøy for næringen og offentlige instanser, og være aktiv premissleverandør til utviklingen av en optimal database til beste for produsentene. Organisasjon: Utvikle tillitsvalgte og ansattes kompetanse på organisasjonsarbeid, fag og politikk. Arbeide for tett samarbeid mellom næringas aktører der dette gagner produsentene. Utvikle NFL som bransjens talerør på vegne av alle aktørene gjennom nær kontakt med EIK, verdikjedeutvalgene og produsentlagene. Arrangere minimum et lokallagsledermøte og et fagmøte i året, samt årsmøte med fagprogram. Komme med innspill til lokale tillitsvalgte om aktuelle saker i forhold til uttalelser foran jordbruksforhandlingene og andre aktuelle temaer. Fag/politikk: Ha fokus på produsentøkonomi. Utarbeide likeverdig dokumentasjon for utviklingen i produsentøkonomi for egg og kjøtt i forhold til jordbruksforhandlingene. Fjørfe

4 Gjennomgå og kartlegge dagens avgiftsnivå fra Mattilsynet som påvirker bondens økonomi og pris på produkter ut til forbruker Arbeide for mest mulig innflytelse over forvaltning av omsetningsmidler og inn mot jordbruksforhandlingene. Arbeide for lagsiktige forutsigbare rammebetingelser for norske fjørfeprodusentene, herunder Arbeide aktivt mot departementet, Statens Landbruksforvaltning og Stortinget for å ivareta fjørfeprodusentenes interesser. NFL skal fremstå som talerør på vegne av bransjen i forhold til media og forbrukerne. Arbeide for at alle fôrleverandørene følger næringens kravspesifikasjon til kraftfôr. Arbeide for en felles fjørfeskole. Arbeide for endring av Forskriftens 2, produksjon over to år, til en mer fleksibel ordning for håndtering av konsesjonsgrensen for kylling. Arbeide for bedre samordning og forenkling av KSL. STYRETS ARBEID I 2008 Det har vært avholdt 8 styremøter, hvorav 5 telefonmøter, og behandlet 49 saker i Styrets arbeidsplan og Fjørfelagets Programerklæring som ble formulert på lokallagsledermøtet 5/4-05 har også vært retningsgivende for styrets arbeid. Hovedpunktene i programerklæringen : NFL ønsker en markedsreguleringsordning i tråd med dagens praksis, der hovedfokus må være å holde omsetningsavgiften så lav som mulig, med mest mulig effektiv produksjonsregulering og med fokus på å unngå konkurransevridning NFL forventer at norske myndigheter aktivt støtter eggprodusentene når de skal legge om til nye driftsformer, i form av gode økonomiske og politiske rammebetingelser. NFL mener at allmennyttige tiltak rettet mot produsentene må i størst mulig grad gjøres felles og utnyttes mest mulig effektivt. Andre hovedsaker har vært: NFL sin nytteverdi som samlende talsperson /organisasjon for hele næringa. Jordbruksforhandlingene 2008 og Reforhandlingene av Jordbruksavtalen Arbeidet ovenfor Landbruks- og matdepartementet og Norges Bondelag for å få et saldosystem for konsesjonsgrensene på slaktekylling. Arbeidet ovenfor Landbruks- og matdepartementet og Norges Bondelag for å få et nytt system for å endre premissene for fastsettelse av referansepris på kylling. Arbeidet ovenfor Innovasjon Norge for tilgang til støtte i alle fylker i forbindelse med omstillingen frem mot Implementering av EUs nye slaktekyllingdirektiv. Er fremdeles under utredning i Mattilsynet. Sammen med de andre faglagene har vi argumentert for at halvparten av det nye styret for Animalia og opplysningskontorene skal bestå av aktive produsenter. Dette fikk vi ikke gjennomslag for. Styret består nå av 2 representanter fra KLF og 2 fra Nortura. Kostnadsutviklingen i fjørfenæringen. Justering av referansepris og tollvern for kylling. En eventuell ny WTO-avtales betydning for fjørfenæringen. Problemstillingen vedrørende forskjellig telling av kassert kylling. Etter vårt møte med SLF konkluderte de med at det antall levende dyr som er levert slakteri skal legges til grunn både for søknad om avløsertilskudd og konsesjon. Tilbudt Animalia å overta vår effektivitetskontroll for eggproduksjon. Dette er ennå ikke avgjort hos Nortura og Animalia. Arbeidet for å komme frem til virkemidler som kan stimulere omstillingen fra bur frem mot 2012 ovenfor Nortura, Norges Bondelag og Landbruks- og matdepartementet. Arbeidet for å få en avklaring på hvilken dato Landbruks- og matdepartementet legger til grunn for omstillingen av konsumeggproduksjonen etter at Dyrevernalliansen fikk medhold på sin klage til ESA. Så langt ser det ut til at både Norges Bondelag og Landbruks- og matdepartementet forholder seg til Jordbruksavtalen for 2008 sin tekst med omstilling innen Revisjon av NFLs lover. Styrets forslag ble godkjent på årsmøtet års jubileet til Norsk Fjørfelag i Det har også i 2008 vært tett fokus på verving av nye medlemmer, og vi har sendt 4 Fjørfe 4-09

5 ut tilbud om prøveabonnement til en rekke fjørfeprodusenter. Aktivitetsrapporten fra Fagsenteret i juni ble distribuert til alle produsenter sammen med vårt juninummer. 3. Lokallag/ spesiallag Lokallag Lokallagene har i løpet av året hatt ulikt aktivitetsnivå. Rogaland Fjørfelag hadde også i år et meget vellykket sensommertreff, samt årsmøte kombinert med julebord. Det har vært deltagelse fra NFLs lokallag på årets Momarked og de årlige to fagmøtene i regi av EIK. Ledere av lokallagene pr årsskifte: Lokallag Leder pr Østfold og Akershus Richard Schiørn Hedemark og Oppland Torill Møystad Buskerud Lars Merødningen Vestfold Kåre Johnny Berg Telemark Bjørn Solbakken Agder Arild Viken Rogaland Nils Steinsland Fjørfelaget Vest Tore Villanger Møre og Romsdal Marit Stavseng Trøndelag Stein Rostad Nordland Stein Vegard Thuv Troms og Finnmark Bernt Mikalsen Lokallag som har avholdt årsmøte i 2008: Østfold og Akershus Buskerud Agder Rogaland Fjørfelaget Vest Møre og Romsdal Lokallagsledermøte Det har blitt avholdt ett lokallagsledermøte i Lokallagsledermøtet i oktober 2008 var lagt til Gardermoen. Saker på møtet var: Forberedelser til jordbruksforhandlingene utfordringer innhenter virkeligheten Forsvinner kyllingen med WTO? Status for lokallagene Norsk Fjørfelags organisering og fremtid På lokallagsledermøtets dag to hadde vi en minikonferanse om egg og hvitt kjøtt. Vi hadde utfordret Ola Borten Moe, leder i Næringskomiteen (Senterpartiet) og Torbjørn Hansen, medlem i Næringskomiteen (Høyre) til å ha meninger om egg og hvitt kjøtt, men også om norsk landbrukspolitikk generelt. Det er viktig at næringen gjennom direkte dialog med regjeringens og opposisjonens viktigste landbrukspolitiske talsmenn i Næringskomiteen, kan informere om vår situasjon og fremme tanker om nødvendig tiltak for fremtiden. Programmet var delt i to; med en del på egg og 2012-utfordringene, og en del om kylling/ kalkun med hovedfokus mot hva WTO vil bety. Felles for begge sekvensene var kostnadsutviklingen. Etter Ola Borten Moe og Torbjørn Hansen sine innlegg var det åpen debatt. Utover NFLs tillitsvalgte deltok også første nestleder i Norges Bondelag Eli Reistad, Fagsjef i Norges Bondelag Anders Huus, organisasjonssjef fjørfekjøtt i Nortura Ola-Bjørn Haugbråten og fag- og forskningssjef i Animalia Fjørfe Kristian Hoel på minikonferansen. Kyllingprodusentenes Landslag (KL) Årsmøtet i KL ble arrangert i forbindelse med NFLs årsmøte i Kristiansand. Tor Rune Gudmestad ble gjenvalgt som styreleder i KL. Medlemstallet i Norsk Fjørfelag Det er registrert 1024 medlemmer i Norsk Fjørfelag pr inklusiv 167 medlem nr 2 pr bruk (i parentes). Medlem nr 2 teller med i medlemstallet og gir rettigheter i det lokale fjørfelag. Fylke Østfold og Akershus 164 (23) 170 (28) Hedmark og Oppland 153 (17) 157 (17) Buskerud 46 (10) 46 (10) Vestfold 34 (2) 35 (2) Telemark 19 (2) 18 (2) Agder 39 (5) 32 (4) Rogaland 253 (46) 278 (57) Hordaland 33 (2) 32 (2) Sogn og Fjordane 26 (8) 24 (8) Møre og Romsdal 28 (7) 26 (7) Trøndelag 133 (16) 177 (25) Nordland 17 (3) 18 (3) Troms og Finnmark 11 (2) 11 (2) 956 (143) 1024 (167) Fjørfe

6 Dette vil si at vi har 857 betalende medlemshusstander mot 813 i Det siste året har vi mottatt 57 utmeldinger av husstander. Det positive er at vi også har fått 101 nye husstander som medlemmer i løpet av året. Med stor glede observerer vi at vårt medlemstall nå stiger for første gang på mange år. Dette tilsier at vi fortsetter å øke vår dekningsgrad ovenfor norske fjørfeprodusenter. 4. Personalet Antall ansatte i NFL har var ved utgangen av ,3 årsverk. Pr årsskiftet 2008/2009 har vi en stab på 3 personer, daglig leder og redaktør (100 %), redaksjonsleder for tidsskriftet (70 %) og kontormedarbeider (60 %). Tidligere konstituert daglig leder,, ble ansatt som daglig leder med virkning fra den 1/1-08. De ansattes fleksibilitet og positivitet har også i 2008 vært en forutsetning for at vår lille administrasjon fungerer så godt som den gjør. Vi har en svært velfungerende arbeidsform, som takket være den enkeltes utpregede vilje til å gjøre sitt beste for laget, gjør at vi klarer å ivareta våre oppgaver. Arbeidsmiljø Arbeidsdelingen mellom konstituert daglig leder og styreleder har fungert svært godt gjennom året. Regnskapet og oppfølging av offentlige krav som mva og skatt/avgifter har vært utført av Økonor regnskapsbyrå. Det fysiske arbeidsmiljøet er knyttet til sekretariatets kontorhold, og må anses som svært godt. Det sosiale arbeidsmiljøet er også svært godt. Vi har hatt 2 ukers sykefravær i løpet av året. Det har ikke vært noen arbeidsulykker i året som har gått. Likestilling Det praktiseres full likestilling mellom kvinner og menn i NFL. Vi har ved årsskiftet 1 kvinne og to menn ansatt i virksomheten. Virksomheten er ledet av en mann. I NFLs styre er alle tillitsvalgte menn, og en kvinner blant styrets vararepresentanter. Blant våre 13 spesial- og lokallagsledere er det 2 kvinner. 5. Årsmøtet Årsmøtet i Norsk Fjørfelag ble holdt på Clarion Hotel Ernst, Kristiansand, fredag 6. og lørdag 7. juni. Møtet ble ledet av lagets varaordfører Per Heller. Årsmøtet var sammensatt av 20 utsendinger for lokallag og i tillegg styret og ordfører. Under oppropet var det møtt frem 20 utsendinger og 10 medlemmer med stemmerett. Under valgene var det til stede 33 stemmeberettigede, derav 19 utsendinger, 7 medlemmer og 7 tillitsvalgte (styret og ordfører). Leders tale til årsmøtet I sin tale til årsmøtet pekte David Koht-Norbye på at fjørfebransjen opplever både eventyr og mareritt i disse dager. Forbruket av egg og hvitt kjøtt øker. Betingelsene våre, derimot, er det grunn til å være meget bekymret for. Pr i dag er det vanskelig å anbefale noen å satse 4-7 mill. kr på å bli fjørfebonde. Betingelse dekker ikke en gang finanskostnadene, og hensikten med å drive jordbruk må være at det skal være et levebrød. Det må være mer lønnsomt å bygge hønehus, enn å sette pengene i banken. I tillegg kommer selvsagt kravet om rimelig vederlag for arbeidsinnsatsen. Regnestykket er enkelt: Volum x Pris = Økonomi til finanskostnader og arbeidsvederlag. Egg kom desidert dårligst ut av jordbruksforhandlingene. 50 øre opp i 1. juli dekker på ingen måte de økte kraftfôrkostnadene det siste året, og 37 øre fra nyttår dekker ikke de nye økningene etter at kornprisen er satt opp med 20 øre og nedskriving av fôrkornet er redusert med 6 øre, til sammen 26 øre pr kg. Derimot er det positivt at staten åpner for reforhandlinger hvis prisen på kraftfôr og kunstgjødsel blir høyere enn forventet. Vår utfordring nå bli å dokumentere konstnadsutviklingen, slik at vi får kompensasjon for dem. Det betinger at varemottakerne gjør jobben sin og sørger for at avtalene med grossistene gir rom for kostnadskompensasjon når kostnadene kommer. Koht-Norbye pekte på at det er mye ledig kapasitet hos slaktekyllingprodusenter med 6 eller færre innsett pr år. Det må være riktig å 6 Fjørfe 4-09

7 Årsmøtet ble ledet av varaordfører Per Heller (til venstre). Gjenvalgt styreleder David Koht-Norbye i midten og daglig leder til høyre. Foto: DV stille spørsmål om myndighetene bør tillate en midlertidig bedre utnyttelse av eksisterende hus? Både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk vil det være bedre, enn flere tvilsomme nyetableringer i 4 millioners klassen. En midlertidig konsesjonsøkning må ikke oppfattes som et forsøk på å uthule konsesjonsordningen. Fjørfelaget ønsker å sette dagsorden og påvirke beslutningstagerne enten de sitter i Regjeringen, departementene, Statens landbruksforvaltning, Stortinget, Norges Bondelag, Nortura, Capman eller Spis Stjernekylling. Vi vil være politisk synlige, og tale bøndenes sak i alle sammenhenger. Gjennom lokallagene og de nye fylkeskontaktene våre, skal vi i samspill med produsentmiljøene til Nortura og de private aktørene, påvirke fylkesbondelagene og Norges Bondelag, sa David Koht-Norbye. Talen er trykket i sin helhet i FJØRFE nr 6/08 side Prioriterte arbeidsoppgaver for NFL og styrets arbeidsplan Styrets arbeidsplan for ble presentert av styremedlem Nils Steinsland. Styrets arbeidsplan for er trykket i FJØRFE nr 6/08 side 17. Årsmøtedebatten I årsmøtedebatten deltok Torill Møystad (egg/ Hedmark og Oppland), David Koht-Norbye (kjøtt/styret) Richard Schiørn (egg/østfold og Akerhus), Aud Johanne Aasen (egg/medlem) Tore Ingvald Brømnes (egg/agder), Bernt Mikalsen (egg/troms og Finnmark), Sivert Moen (styret) og Per Magnus Breen (medlem/ Østfold og Akershus). Debatten er trykket i FJØRFE nr 6/08 side Årsmelding og regnskap 2007 Daglig leder refererte noen hovedpunkter i årsmeldingen fra styret og kommenterte regnskapet for Blant annet har Fjørfelaget argumentert for at halvparten av det nye styret for Animalia og opplysningskontorene skal bestå av aktive produsenter. Fjørfelaget har også kommet med innspill til Mattilsynet vedrørende implementering av EUs nye slaktekyllingdirektiv. Animalia har fått tilbud om å overta vår effektivitetskontroll for eggproduksjon, og Fjørfelaget venter på en avgjørelse. Etter Landbruks- og Matdepartementet gikk inn for at det ikke blir totalforbud mot bur, har Fjørfelaget vært aktive i media for å understøtte deres standpunkt. Fjørfe

8 Miljøbur Bildet er tatt hos kunde Trond Sotberg. Jeg var rundt å så på mange hus og innredninger før jeg bestemte meg. Farmbygg så svært tiltalende ut. En vesentlig faktor var også at Farm kunne levere nøkkelferdig! Hus og innredning har fungert uten noen form form uhell, og hønene ser ut til å trives godt. sier Trond. Trond valgte bur fra Meller noe han i ettertid er svært tilfreds med. Meller miljøbur Tyske kvalitetsbur. 7 anlegg er solgt og 2 er i drift. Leveres bl.a. som 21 og 42 hønersbur Budsjettpriser for 7500 konsumegghøner totalkonsept, med bur nøkkelferdig: 4,05 mill. for stålbygg og 4,38 mill. for betongbygg. Infrastruktur og grunnarbeider kommer i tillegg. Disse prisene er basert på dagen europris og tilpasset 400 Kn/m2 i snølast. Ventilasjon tilpasses kundens ønsker, undertrykk eller liketrykk.

9 Frittgående høner Bildet er tatt hos kunde Bernt Solberg. Alt har gått bra så langt. Jeg er godt fornøyd med mitt Farm-hus og Vencomatic Aviar system! sier Bernt. Han har ikke angret en dag på at han bygde for fritt-gående høner, Aviar. Bernt har tidligere drevet med burdrift, og har lang erfaring som eggprodusent. BUR eller AVIAR? Nye Vencomatic aviar LED-lys med dimming. Økt høyde under og i aviaret. Centerbelt gir rene egg. Valgfritt fôringsanlegg kjede eller skål. Solid lukkesystem. Budsjettpriser for 7500 konsumegghøner totalkonsept, med aviar nøkkelferig: 3,95 mill.* for stålbygg og 4,43 mill.* for betongbygg. * Aviar-prosjektene leveres med innredning for 7500 høner og bygg med kapasitet for høner. Infrastruktur og grunnarbeider kommer i tillegg. Disse prisene er basert på dagen europris og tilpasset 400 Kn/m2 i snølast. Ventilasjon tilpasses kundens ønsker, undertrykk eller liketrykk. Hugaas 7288 Soknedal Telefon Frank Robert Hanshus mobil e-post Roar Aarhaug mobil e-post Region Øst: Stolvstadveien Rudshøgda Geir E. Østerhagen mobil e-post

10 Medlemstallet, målt som betalende husstander, har økt fra 2006 (815) til 2007 (813) til tross for mange eggprodusenter som legger ned driften. Det er kommet til mange nye medlemmer, bl.a. mange slaktekyllingprodusenter fra Trøndelag. Uten tidsskriftet FJØRFE hadde Norsk Fjørfelag hatt store problemer med å eksistere, påpekte Grønbeck. På en god andre plass kommer hjemmesiden Vi greier nå å formidle fjørfenyheter også fra lokalpressen. Driftsinntektene i 2007 økte til kr. Selv om tilskuddet fra Landbruks- og matdepartementet ble lavere enn i 2006, ble sum inntekter på kr, som er mer enn i Det er vårt økte annonsesalg som har bidratt til denne økte inntekten i Regnskapet for 2007 viser et driftsresultat på kr og med finansinntekter på kr kommer årsresultatet opp i kr. Sum egenkapital pr er på kr, fordelt med kr i Reservefond og kr i annen egenkapital, fortalte Årsmelding og regnskap for 2007 ble enstemmig vedtatt. Saker på årsmøtet Styret hadde gjennom den siste perioden gått igjennom NFLs lover. Dette var også en sak på lokallagsledermøtet i Stavanger, oktober Styre fremmet på bakgrunn av dette et forslag til reviderte lover fremfor årsmøtet Styrets forslag til vedtektsendringer innebar i hovedsak: Ny paragraf om lokalkontakt. Aktiviteten i lokallagene varierer mye, og der vi mangler lokal organisering, ønsket styret å kunne plukke ut produsenter til å jobbe mot fylkesbondelagene og regionale myndigheter. Nye kriterier for antall utsendinger fra lokallagene. Åpne for at enkeltpersoner uten egen produksjon, men som er tilknyttet næringen, kan velges til tillitsverv, men da uten stemmerett på årsmøtet. Skriftlig valg skal skje bare hvis årsmøtet krever det. Ved oppløsning av Norsk Fjørfelag skal lagets midler legges opp i et fond. Dette fondet skal administreres av ANIMALIA Fjørfe, ikke Det Kgl. Selskap for Norges Vel. Alle endringene ble vedtatt. Lovene med endringer er gjengitt i sin helhet på i Fjørfe nr 4/08 side Medlemskontingent for 2009 Etter forslag fra styret vedtok årsmøtet å heve medlemskontingenten fra kr 950,- for 2008 til 1.100,- for Fagprogram i forbindelse med årsmøtet 2008 I plenumsalen hadde vi tre foredrag om fôr og to om KSL: Råvaresituasjonen globalt forventa konsekvenser for fjørfenæringen ved Leif Kåre Gjerde, Daglig leder Fiskå Mølle Hva er riktig pris og optimal kvalitet på kraftfôr til fjørfe? ved Øyvind Hebnes, Kundekonsulent FKRA Er det lønnsomt å bruke eget korn i fôret til fjørfe? ved Harald Hetland, Produktsjef fjørfe Norgesfôr AS Hvordan kan en forenke KSL til et godt verktøy i bondens hverdag? ved Trond Spanne, eggprodusent og leder av Faggruppe husdyr KSL KSL i en større sammenheng og organisering gjennom KSL Matmerk ved Henrik Solbu, KSL Matmerk Etter en pause var det parallelle foredrag for egg- og slaktekyllingproduksjon: Slik gjør vi det i vår eggproduksjon, ordstyrer Marlene Furnes Bagley, Fagkonsulent i KLF Tradisjonelle bur ved Per Tore Bratberg Miljøbur ved Bernt Mikalsen Aviar ved Jorulf Refsnes Slaktekyllingproduksjon, ordstyrer Reidun Kristiansen, Organisasjonskonsulent Nortura Hva er variable kostnader ved Lars Riiser Evju, og Sivert Moen Erfaringer med og bruk av befukningsanlegg ved David Koth-Norbye Utdrag fra fagprogrammet er referert i FJØRFE nr 7/08 side Tidsskriftet FJØRFE Ansvarlig redaktør for tidsskriftet FJØRFE var i 2008 (utgjør ca. 50% av stillingen på 100%). Dagfinn Valland var redaksjonsleder (70 % stilling). Tidligere har det vært redaksjons- 10 Fjørfe 4-09

11 leder som har vært ansvarlig for annonsesalget. F.o.m har vår sekretær, Tone Nøkleby, overtatt dette (utgjør ca. 40% av stillingen på 60%). Det ble i 2008 (2007) trykket 11 nummer av FJØRFE med til sammen 508 (608) sider. Ved årets utgang var opplaget på (1.300) og tidsskriftet ble sendt ut til (1.159) adresser, derav 1069 (1.010) betalende adresser. Annonsesalget var i 2008 på kr ,- ( ,-). Det ble ikke utgitt noe Nordisk fellesnummer av fjørfetidsskrift i Oversikten over innholdet av tidsskriftet FJØRFE i 2008, viser at det for konsumeggproduksjon er trykket 33 (24) oppslag eller titler. For fjørfekjøttproduksjon er det trykket 25 (19) oppslag. I tillegg har alle nummer hatt faste sider om produksjon av egg, kylling og kalkun. Markedsforhold og omsetning er belyst i 17 (25) generelle orienteringer, og i tillegg 20 (20) om Prior Norge/Nortura og 14 (33) om andre aktører. Det har i 2008 vært 9 (7) oppslag om offentlig regulering, 25 (35) om dyrehelse og sykdomsbekjempelse, 7 (13) om hus, innredning og utstyr og 8 (10) om fôr og fôring. Tidsskriftet FJØRFE mottok i (6) leserinnlegg og kommentarer. Listen over artikkelforfattere omfatter 48 (68) navn. 7. NFL s hjemmesider NFL s hjemmesider har også gjennom hele 2008 blitt oppdatert daglig med aktuelle fjørfenyheter. Vi tegnet en avtale med Meltwater om nyhetsovervåkning på nettet i Dette har ført til at vi har fått en betraktelig bedre nyhetsdekning. Lederen i FJØRFE og utvalgte artikler har blitt lagt ut hver måned (utenom juli). Oversikt over arrangementer Fjørfe

12 innen næringen har jevnlig blitt oppdatert i kalenderen. Hjemmesiden har vær godt besøkt gjennom hele 2008 (2007) med et månedlig gjennomsnitt på 596 (579) unike brukere og (5.441) sider åpnet. Måned Unike gjester Sider Treff Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Gjennomsnitt Annonsesalget på hjemmesiden var i 2008 på kr ,- (4.100,-). 8. Effektivitetskontroll for verpehøner Norsk Fjørfelag har drevet effektivitetskontrollen for verpehøner siden Kontrollen drives for å gi eggprodusentene et styringsverktøy i forhold til produksjon og økonomi. Vi har siden 2002 hatt en avtale med Det Danske Fjærkræraad om bruk av deres internettbaserte kontroll. Dette ble gjort for å ta i bruk de mulighetene Internett gir til online tilgang til data og rapporter, og for å kunne utnytte den utviklingen og kompetansen Danmark allerede har på dette feltet. Samarbeidet har vært svært fruktbart for oss, og 187 brukere har nå passord til kontrollen. Vi er likevel ikke fornøyd med antall kull som er med i kontrollen, og det begrenser nytteverdien av kontrollen for næringa som helhet og deltagende enkeltaktører. I 2008 var det 27 brukere som har brukt kontrollen aktivt og registrert innsett. Eggpakkeriene organisert under KLF tilbyr sine produsenter å få lagt inn info fra eggoppgjøret direkte i kontrollen. Dette utgjør en viktig kvalitetssikring av tallene i kontrollen og sparer den enkelte produsent for registreringsarbeidet for vektfordeling på egg pr uke, gjennomsnittlig eggvekt og gjennomsnittspris pr uke. Kontrollen finansieres av eggpakkeriene, fôrfirmaene og rugeriene. I tillegg har enkelte av de største leverandørene av livkylling til eggproduksjonen blitt med de siste årene. Siden 2006 har også Prior/Nortura vært med å finansiere, slik at tidligere Norgårdenprodusenter som nå leverer til Prior har fått beholde den E-kontrollen de er vant til å bruke. Nortura har nå valgt å ikke være med å finansiere kontrollen lenger og bidro ikke i Fagsenteret for fjørfe/animalia Fjørfe har blitt tilbudt å overta kontrollen. Dette er fremdeles ikke avklart. 10. Arrangementer Frittgåendeseminar NFL arrangerte i samarbeid med ANIMALIA Fjørfe seminar om eggproduksjon i frittgående systemer på Gardermoen den 6-7. februar. Vi hadde hentet inn foredragsholdere fra hele Norden, takket være våre sponsorer som bidro betydelig. Interessen for seminaret var over all forventning med 104 påmeldte deltagere. Referat fra seminaret er gjengitt i Fjørfe nr 2/08 side Råd og utvalg I følgende råd og utvalg har NFL vært representert: Husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import (KOORIMP) Utvidet kontaktforum for sjukdomskontroll og velferd hos storfe, gris, sau, geit og fjørfe 12. Møter Statens Landbruksforvaltning Problemstillingen vedrørende forskjellig telling av kassert kylling., David Koht-Norbye Lars Riiser Evju 12 Fjørfe 4-09

13 KOORIMP 2 møter i styringsgruppen Nortura Forberedende møte vedrørende møte i Landbruks- og matdepartementet og David Koht-Norbye Landbruks- og matdepartementet Møte vedrørende 2012 og rammebetingelser, David Koht-Norbye, Nils Steinsland Utvidet kontaktforum for sjukdomskontroll og velferd hos storfe, gris, sau, geit og fjørfe 1 møte Beredskapsmøte med næring og myndigheter vedrørende utbrudd av fugleinfluensa i Østfold 2 telefonmøter 13. Aktiviteter og arrangementer NFLs Frittgående seminar, Tone Nøkleby Arne Magnussen produsentmøte Fjørfebransjens Kompetanseskole: Kurs for slaktekyllingprodusenter Tone Nøkleby Årsmøte i Fjørfelaget Vest (foredrag) Årsmøte i Nortura, David Koht-Norbye Årsmøte i Trøndelag Fjørfelag, Per Tore Bratberg Årsmøte i Møre og Romsdal Fjørfelag David Koht-Norbye Representantskapsmøte i Norges Bondelag David Koht-Norbye og Nils Steinsland Lederkonferanse i Norges Bondelag David Koht-Norbye Årsmøte og fagmøte i EIK (foredrag) Årsmøte, fagmøte og julebord i Rogaland Fjørfelag (foredrag) Økoprodusentmøte, Nortura 14. Internasjonale møter, aktiviteter og arrangementer Nordisk ledermøte, Reykjavik, Island og David Koth-Norbye Eurotier, Hamburg, Tyskland 15. Regnskapet for 2008 Resultatet for 2008 er et overskudd i driftsregnskapet på kr ,- (27.287,-). Etter finansposter er årsresultatet på kr ,- (42.296,-) mot et beregnet budsjettert overskudd på kr ,- (42.912,-). Vi er meget fornøyd med et så stort overskudd på tross av at annonsesalget har gått ned i 2008 i forhold til Det har vært stort fokus på kostnadskontroll gjennom hele året. Videre økte vi medlemstallet vårt, fikk et godt overskudd fra frittgåendeseminaret vi arrangerte i februar, på grunn av stor interesse med over 100 deltagere. Det er innbetalt ,- til premiefondet for å dekke deler av pensjonsforsikringen på kr ,- for Fondets pålydende ved utgangen av året er kr ,- Dette er en fondsreserve som ligger hos forsikringsseskapet og som ikke kan brukes til andre formål enn pensjonsforsikring. Ellers se noter til regnskapet. Seminar om utviklingen på fjørfemarkedet WPSA fagmøte og årsmøte David Koht-Norbye Tore Villanger Lars Riiser Evju Nils Steinsland Sivert Moen Tor Rune Gudmestad Fjørfe

14 Resultatregnskap For perioden NOTE Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Tilskudd Sum inntekter Lønnskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og kostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansposter ÅRSRESULTAT Disponering av resultat Overføring annen egenkapital Overføring reservefond Fjørfe 4-09

15 Balanse 31. desember 2008 EIENDELER NOTE Anleggsmidler Driftsløsøre, kontormaskiner og lignende Lån til ansatte - - Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer 1, Bankinskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Bundet egenkapital Reservefond Sum bundet egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 24. april 2009 Fjørfe

16 Noter til regnskapet for 2008 Note 1 - Regnskapsprinsipper. Norsk Fjørfelag er en bransjeorganisasjon som arbeider for medlemmenes interesser og har ikke erverv til formål og er ikke skattepliktig. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Andre fordringer er klassifisert som anleggsmidler. Analoge kriterier er lagt til grunn ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld. Fordringer er ført opp til pålydende redusert med avsetning for mulig tap, kr ,- Note 2 - Ansatte, godtgjørelse Lønn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnitlig antall ansatte Godtgjørelser Daglig leder Styret/ tillittsvalgte Lønn Annen godtgjørelse Det er innbetalt kr i premie til ansattes pensjonsforsikring. Av årets innbetaling er det trukket av organisasjonens premiefonf med kr ,- Saldo på fondet pr er kr ,-. Revisor Kostnadsført revisjonhonorar for 2008 utgjør kr ,- Note 3 - Fordringer Andre kortsiktige fordringer representerer: Forskudd ansatte Forskuddsbetalte kostnader for Note 4 - Driftsmidler Kontormaskiner Anskaffelseskost 1/ Tilgang i året Samlede ordinære avskrivninger Bokført verdi 31/ Årets ordinære avskrivninger Økonomisk levetid 2/3 år Note 5 - Annen kortsiktig gjeld I posten annen kortsiktig gjeld inngår kostnader gjeldende 2008, bokført i Note 6 - Opptjent egenkapital Annen egenkapital Økning ved inntak innskudd Notura Overføring årets resultat Annen egenkapital 31. desember Note 7 - Reservefond Kapital Overført fra årets resultat Kapital Midlene er plassert i: Bankinnskudd Gjeld til Norsk Fjørfelag (6 340) ( ) SUM Reservefondet er en del av Norsk Fjørfelags egenkapital, men har egne midler som er bundet i lagets regnskap. Note 8 - Bundne midler. I posten inngår bundne bankinnskudd med kr ,- vedrørende skattetrekk. Foreningen skylder skattetrekksmidler med kr ,- pr Fjørfe 4-09

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211 ÅRSMELDING 2011 Norsk FJØRFELAG 21 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Stavanger 2011. Foto: KFI Årsmeldingen er skrevet for perioden 1.1.2011 til 31.12.2011. I tillegg innleder vi med å beskrive situasjonen

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13 ÅRSMELDING 2012 Norsk FjØRFELAG 1 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Bergen 2012. Foto: Nils Steinsland Årsmeldingen for perioden 1.1.2012 til 31.12.2012. 2012 - et begivenhetsrikt år for fjørfebransjen

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2015- Innspill fra Norsk Fjørfelag

Jordbruksforhandlingene 2015- Innspill fra Norsk Fjørfelag Jordbruksforhandlingene 2015- Innspill fra Norsk Fjørfelag Oppsummering av hovedpunkter NFL foreslår at alle høner opp til konsesjonsgrensen,7500, blir berettiget produksjonstilskudd med minimum uforandret

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Trådfarge på brodering i nærheten av Varm grey 7c pms norsk Fjørfelag Til Brodering. Broderingskort ligger hos SA Firmagaver.

Trådfarge på brodering i nærheten av Varm grey 7c pms norsk Fjørfelag Til Brodering. Broderingskort ligger hos SA Firmagaver. ÅRSMELDING 2015 GoudyolSt BT sort Trådfarge på brodering i nærheten av Varm grey 7c pms norsk Fjørfelag Til Brodering. Broderingskort ligger hos SA Firmagaver GoudyolSt BT Høydeformat, sort GoudyolSt BT

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA

Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA Foretaksnr. 980435857 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira i Valdres Registernr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org. nr. 988 936

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2015 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Norsk Fjørfelag. Innspill til Jordbruksforhandlingene 2014

Norsk Fjørfelag. Innspill til Jordbruksforhandlingene 2014 Norsk Fjørfelag Innspill til Jordbruksforhandlingene 2014 4.3-2014 Fjørfenæringen i Norge Fjørfenæringen i Norge er meget effektiv og representerer en vesentlig del av matproduksjonen og verdiskapningen

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER: Konferanseavgifter kr 1.201.185 kr 1.309.000 Tilskudd internasjonalt arbeid 3.675 70.000 Tilskudd fritt ord 200.000 250.000 Tilskudd andre 357.568 170.000

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2014 Resultatregnskap 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 529,856 531,017 Sum driftsinntekter 529,856 531,017 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer