Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING Fjørfe 04-13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2012 Norsk FjØRFELAG 1

2 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Bergen Foto: Nils Steinsland Årsmeldingen for perioden til et begivenhetsrikt år for fjørfebransjen 2012 ble et begivenhetsrikt år for norsk fjørfenæring. Forbruket av egg og hvitt kjøtt fortsatte å øke og det var stor aktivitet for å dekke etterspørselen. Mattilsynets tilsynsrapport, underskudd på slaktekylling, vurdering av konsesjonsgrenser, implementering av det nye slaktekyllingdirektivet og overskudd av konsumegg var blant sakene som fikk mye oppmerksomhet i Eggprodusentene i Norge, som et av de få land i Europa, klarte å omstille seg til det nye regelverket innen fristen den 1. januar De gamle nakne burene ble kastet ut og erstattet med miljøinnredning eller aviar. I starten på året så prognosene veldig gode ut. Det så ut som eggnæringen hadde klart omstillingen helt i tråd med etterspørselen på egg. Omsetningsavgiften ble satt ned fra 110 øre til 70 øre per kg. Selv med brudd i jordbruksforhandlingene, ble målprisen på egg satt opp 20 øre per kg. Utover våren viste derimot prognosene at vi kunne få et overskudd på ca tonn. Bedre økonomi i eggproduksjonen resulterte i at mange ville bygge hønsehus. Innen året var omme var overskuddsprognosene oppjustert til ca tonn. I forbindelse med jordbruksforhandlingene ble det også besluttet å sette ned en arbeidsgruppe, som skulle vurdere bl.a markedsordningen for egg. Grunnen til dette var at man nærmet seg taket i gul boks, og at man burde vurdere å ta egg ut av målprisordningen. Mattilsynets tilsynsrapport for slaktekylling, som ble lagt frem i februar, var det som skapte mest omtale i Det er brukt mye energi i etterkant på å forklare at resultatene som ble presentert på ingen måte var representativt for norsk slaktekyllingproduksjon, og at mange av punktene ikke hadde direkte påvirkning på dyrevelferden. 2 Tilsynsrapporten påvirket også debatten rundt implementeringen av EUs slaktekyllingdirektiv i norsk regelverk. Forskriften var ute på høring høsten 2012, med høringsfrist 27. november. I media og på forskjellige nettfora ble norsk kyllingproduksjon beskrevet som en industrialisert produksjon, hvor kyllingene systematisk ble vanskjøttet. Grunnlaget for mye av argumentasjonen mot næringa, var tatt fra Mattilsynets tilsynsrapport. De inspiserte besetningene var valgt på grunnlag av en risikovurdering, det var derfor ikke uventet å finne avvik fra regelverket i mange besetninger. De aller fleste kyllingprodusentene kjente seg ikke igjen i beskrivelsene som ble gitt i media. Men Mattilsynets tilsynsrapport ble dessverre sittende igjen som et hovedinntrykk hos mange forbrukere. I forslaget til ny forskrift ble grensene for antall dyr per m 2 i slaktekyllingproduksjonen foreslått økt. Øvre grense skulle økes fra 34 kg/m 2 til 36 kg/m 2. Denne endringen ble møtt med kritikk fra dyrevernorganisasjonene, som var kritiske til at kyllingene skulle få det enda trangere. Det kom dessverre ikke godt nok frem i debatten at det kun er de produsentene som er med i et dyrevelferdsprogram, og som kan vise til god dyrevelferd over tid, som skal få lov til å produsere opp til 36 kg/m 2. De som ikke oppfyller det nye kravet må starte på 25 kg/m 2. I hele Europa er det kun Norge og Sverige som vil få en så lav maksimal dyretetthet som 36/m 2. De andre landene i EU ligger mellom kg/m 2. Dyrevelferden til norsk fjørfe skal være god, og vi er blant de beste i verden. Dyrevelferdsprogrammet som er på trappene, er et steg i riktig retning for å opprettholde dette - og gjør oss ennå bedre. Norsk fjørfebransje ønsker ikke produsenter som ikke er dyktige på dyrevelferd. De ødelegger ryktet til de produsentene som driver sin produksjon på en god måte. Fothelsen til slaktekylling, ved slaktetidspunktet, er den indikatoren som gir best informasjon om

3 miljøet i huset og er en måleparameter på dyrevelferden i flokken. I Mattilsynets tilsynskampanje var inneklima og fothelse i besetningene et av de hyppigste avvikene. Nortura kunne i sin slaktekyllingkontroll mot slutten av 2012, se en gledelig utvikling og radikal forbedring. Så langt i 2012 hadde bare 9 % av flokkene utilfredsstillende fot-helse (tråputescore over 80), mot 20 % i I september slapp Nortura nyheten at det ville bli manko på tonn kyllingkjøtt i Norge frem mot jul, og signaliserte samtidig at løsningen måtte bli import. I Fjørfelaget hadde vi allerede startet diskusjonen om tiden var moden for å justere konsesjonsgrensen for slaktekylling. De som hadde bygget kyllinghus de siste årene hadde kapasitet til kyllinger ekstra per år, og det kunne være aktuelt å utnytte denne ledige kapasiteten for raskt å kunne dekke deler av den økte etterspørselen. Vi hadde et tidligere vedtak i Fjørfelaget på at vi ikke ønsket å gjøre noe med konsesjonsgrensene, men den nye situasjonen førte til at styret vedtok at konsesjonsgrenser skulle være tema på lokallagsledersamlingen i januar 2013 og at administrasjonen skulle utrede spørsmålet. Vi hadde behov for en grundig debatt om konsekvensene ved å beholde grensen eller utvide konsesjonen. I september kunne vi i Nationen lese at; en av syv husdyrbønder hadde påvist lungesykdommen kols, og at husdyrbønder har 30 % høyere forekomst av kols enn bønder som driver med planteproduksjon. I 2011 ba Arbeidstilsynet Bondelaget om å kartlegge ammoniakkeksponering ved ulike driftsformer i landbruket, i forbindelse med Ny administrativ norm for ammoniakk. I juni 2012 la Arbeidstilsynet frem et nytt forslag til administrativ norm for ammoniakk. Forslaget til nye grenseverdier ble foreslått til 15 ppm for 8-timers norm og 50 ppm for 15-minutters kortidsnorm. Normen ble sendt på høring, med høringsfrist 1. november. En samlet husdyrnæring syntes forslaget fra Arbeidstilsynet var for strengt, og ønsket en harmonisering med EU sitt regelverk hvor grenseverdien er 20 ppm for 8-timers norm og 50 ppm for 15 minutters korttidsnorm. Animalia la i begynnelsen av desember frem rapporten «Kjøttets tilstand 2012». Her kom det frem at antall kyllinger som døde under transport på vei til slakterier har gått ned fra 2010 til Den samme rapporten fortalte også at forbrukernes tillitt til kylling- og kalkunprodukter ble noe svekket fra 2011 til Andelen som sa at de hadde stor eller svært stor tillit til fjørfebransjen gikk ned med 6 %, fra 61 % til 55 %. I 2013 skal vi klare å oppnå den samme tilliten igjen. Andelen som sa de har stor eller svært stor tillit til norske egg holdt seg stabilt på 86 %. Fjørfelaget startet arbeidet med aktiv medlemsverving i I 2011 var det 79 utmeldinger og 30 innmeldinger og i 2012 var det 48 utmeldinger og 44 innmeldinger. De fleste utmeldingene skyldtes at mange eggprodusenter sluttet i forbindelse med 2012-omstillingen. Det er potensielle medlemmer innen fjørfenæringen. Mange og aktive medlemmer er viktig for at Norsk Fjørfelag skal fortsette det viktige arbeidet med å bedre rammebetingelsene til norske fjørfeprodusenter. Den aktive medlemsvervingen vil fortsette i Administrasjonen, styret og lokallagslederne i Norsk Fjørfelag har gjennom hele 2012 jobbet aktivt lokalt og sentralt for å bedre rammebetingelsene for alle fjørfeprodusentene i Norge. Fjørfelaget er partipolitisk uavhengig og setter bonden i sentrum uansett hvem de leverer varene til. Vi er i god dialog med alle aktørene i fjørfebransjen og blir hørt på når viktige rammer for næringa skal vedtas. Fjørfelagets unike posisjon og utrettelige arbeid for næringa har vært med på å gjøre nye lover, forskrifter og pålegg mest mulig levelige for produsentene. Hadde man vedtatt de første grensene for maksimal dyretetthet som ble foreslått når EUs slaktekyllingdirektiv skulle implementeres, hadde det ikke lenger vært noe lønnsomhet i slaktekyllingproduksjonen. Hadde ikke Fjørfelaget sammen med Nortura og de private eggpakkeriene, jobbet så aktivt mot overgangen til 2012, ville trolig overskuddet av egg blitt ennå større ved utgangen av Organisasjon, mål og strategier Organisasjon NFL er en interesseorganisasjon for primærprodusenter som driver ervervsmessig fjørfehold. Organisasjonen er bygget opp av 11 lokallag og ett spesiallag (Kyllingprodusentenes Landslag). Lokallagene rommer fjørfeproduksjonen i den aktuelle regionen, uavhengig av produksjonsform og varemottagertilhørighet. Lokallagene følger stort sett fylkesinndelingen i landet, men noen fylker har slått sine lokallag sammen. Produksjonsformene egg og kjøtt skal likestilles på NFLs årsmøte og i NFLs styre. Mål og strategier Formålsparagrafen ble vedtatt på årsmøtet NFL skal på vegne av fjørfeprodusentene i Norge, på et nøytralt grunnlag, arbeide for å fremme den erhvervsmessige produksjonen av egg og hvitt kjøtt, i nært samarbeid med fjørfenæringens øvrige aktører 3

4 NFL skal være en sentral aktør i bransjens selvpålagte importkontroll gjennom KOORIMP (Husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import). Tidsskriftet Fjørfe skal være uunnværlig for enhver fjørfeprodusent og andre som ønsker informasjon om fjørfebransjen. NFL skal orientere seg om, og søke å påvirke de landbrukspolitiske beslutninger til fordel for sine medlemmer. NFL skal gjennom fagmøter, kursvirksomhet, tidsskrift og annen faglig bistand høyne medlemmenes faglige standard. NFL skal opprettholde og videreutvikle et godt samarbeide med Nordisk Fjørfeforbund, Nordisk Jordbruksforskeres Forening og World Poultry Science Association. 2. Styret Styret har etter årsmøtet 2012 bestått av: Verv Navn Valgt første gang Rep. Egg Leder Jan Arne Broen 2010 Rep. Kjøtt Nestleder Bjørn Ingar Holmen 2012 Rep. Egg Marianne Storhaug Strøm 2010 Rep. Egg Halvor Braa 2011 Rep. Kjøtt Hanne Guåker 2011 Rep. KL Tor Rune Gudmestad 2007 Ordfører Jostein Ljones 2010 Ordfører har møterett på alle styremøter, men ikke stemmerett. Arbeidsplan for styret og administrasjonen ble godkjent på årsmøtet i NFL i Bergen 1. juni Arbeidsplan for styret: Media: Fremstå som talerør på vegne av fjørfeprodusentene i forhold til media og forbrukerne. Organisasjon: Arbeide for at fjørfeprodusenter i alle regioner skal være medlem i NFL. Utvikle tillitsvalgte sin kompetanse på organisasjonsarbeid, fag og politikk. Arbeide for tett samarbeid mellom næringas aktører der dette gagner produsentene. Utvikle NFL som bransjens talerør på vegne av alle aktørene gjennom nær kontakt med EIK, fagutvalgene, produsentlagene og varemottagere. Arrangere minimum et lokallagsledermøte og årsmøte med fagprogram årlig. Komme med innspill til lokale tillitsvalgte om aktuelle saker i forhold til uttalelser foran jordbruksforhandlingene og andre aktuelle temaer. Utarbeide en strategi for Norsk Fjørfelag sin fremtidige rolle i fjørfenæringen. 4 Motivere til aktive lokallag og tillitsvalgte. Fag/økonomi: Ha fokus på produsentøkonomi. Videreføre arbeidet med å utarbeide likeverdig dokumentasjon for utviklingen i produsentøkonomien for egg og kjøtt i forhold til jordbruksforhandlingene. Arbeide for samordning av resultatene fra de eksisterende E-kontroller. Bidra til etableringen av HelseFjørfe, som et viktig verktøy for næringen, og en videreføring av Handligsplanen for dyrehelse og dyrevelferd i norsk fjørfenæring. Arbeide for at alle fôrleverandørene følger næringens kravspesifikasjon til kraftfôr. Stille krav til kvalitet på norsk fôrkorn i samarbeid med de andre avlsorganisasjonene. Arbeide for en felles fjørfeskole. Politikk: Arbeide for mest mulig innflytelse over forvaltning av omsetningsmidler og inn mot jordbruksforhandlingene. Arbeide for langsiktige forutsigbare rammebetingelser for norske fjørfeprodusentene, herunder Arbeide aktivt mot departementet, Statens Landbruksforvaltning, Stortinget, Norges Bondelag og varemottagere for å ivareta fjørfeprodusentenes interesser. Arbeide for å få inn fjørfeprodusenter på alle nivåer i Bondelaget regionalt og sentralt. Målsetningen er at neste leder i Norges Bondelag er fjørfeprodusent. Arbeide for endring av Forskriftens 2, produksjon over to år, til en mer fleksibel ordning for håndtering av konsesjonsgrensen for kylling. Arbeide for mer flyt av produsenter i forhold til svingninger i markedet. Arbeidsplan for administrasjonen: Media: Arbeide for flest mulig lesere av Fjørfe både blant produsenter og organisasjoner/etater med tilknytning til landbruket og næringen. Videreutvikle vår hjemmeside som næringens mest oppdaterte nyhetskilde. Oppfølging av salg av annonseplass på hjemmesiden og i Fjørfe, i samarbeid med lokallagene. Utarbeide og følge opp en strategi for håndtering av media i utfordrende saker. Organisasjon: Utvikle de ansattes kompetanse på organisasjonsarbeid, fag og politikk. Arrangere et fagmøte i året. Alene eller i samarbeid med andre aktører.

5 Opprettholde et kontaktnettverk mot alle aktører innen fjørfenæringen. Styrets arbeid i 2012 Det har vært avholdt 7 styremøter, hvorav 3 telefonmøter, og behandlet 67 saker i Styrets arbeidsplan og Fjørfelagets Programerklæring som ble formulert på lokallagsledermøtet 5/4-05 har vært retningsgivende for styrets arbeid. Hovedpunktene i programerklæringen: NFL ønsker en markedsreguleringsordning i tråd med dagens praksis, der hovedfokus må være å holde omsetningsavgiften så lav som mulig, med mest mulig effektiv produksjonsregulering og med fokus på å unngå konkurransevridning. NFL forventer at norske myndigheter aktivt støtter eggprodusentene når de skal legge om til nye driftsformer, i form av gode økonomiske og politiske rammebetingelser. NFL mener at allmennyttige tiltak rettet mot produsentene må i størst mulig grad gjøres felles og utnyttes mest mulig effektivt. Styrets hovedsaker har vært: Klage på omsetningsrådets utkjøp av eggprodusenter med tradisjonelle bur som ikke var omstilt innen Mattilsynets tilsynskampanje på slaktekylling. NILF sin bruk av tallmateriale fra referansebruk som ligger lavere enn konsesjonsgrensene. Jobbet for, og fått gjennomslag for i Norges Bondelag at Budsjettnemdas definisjon ikke skal være vederlag til arbeid og egenkapital, men vederlag til arbeid. Implementeringen av slaktekyllingdirektivet i Norsk regelverk med økt antall kg pr kvm og næringens nye Bransjeretningslinjer. Syntetisk fargestoff i fôr til verpehøner. Markedsbalansen på egg. Fordelingen mellom egg fra frittgående og miljøinnredning i dagligvarekjedenes vareutvalg. Markedsregulators fordelingen av egg fra frittgående og miljøinnredning ved salg i henhold til forsyningsplikten ovenfor de private eggpakkeriene. Markedsbalansen på slaktekylling. Muligheten for å øke innsettsperioden på verpehøner til 80 uker. Jordbruksforhandlingene 2012 og ESBL og anitibiotikaresistens hos slaktekylling. Økt fokus på dyrevelferd fra dyrevernorganisasjonene. Egg ut av gul boks og overgang til volummodellen. Fokus fra media om riktig merking av egg. Revisjon av administrativ norm for ammoniakk i landbruket. Saldobalanse på kylling. Økt konsesjonsgrense på slaktekylling. NFL sin nytteverdi som samlende talsperson/ organisasjon for hele næringa. Kostnadsutviklingen i fjørfenæringen. Sammen med Norsvin og GENO arbeidet for å sette krav til kvaliteten på fôrkorn. Arbeidet for å opprettholde den økonomiske støtten NFL mottar fra SLF. Plan for medlemsverving. 3. Lokallag/spesiallag Lokallag Lokallagene har i løpet av året hatt ulikt aktivitetsnivå. Det har vært deltagelse fra NFLs lokallag på årets Markens Grøde og Dyrsku n. I tillegg har flere av lokallagene avholdt fagmøter/produsenttreff i løpet av året. Ledere av lokallagene pr årsskifte: Lokallag Leder pr Agder Arild Viken Buskerud Håkon Lindstad Fjørfelaget Nord Bernt Mikalsen Fjørfelaget Vest Bjørn Petter Rygg Hedmark og Oppland Hanne Guåker Møre og Romsdal Hallgeir Teigene Rogaland - Kylling Jarle Hole Rogaland - Egg Marianne Storhaug Strøm Trøndelag Halvor Braa (Kontaktperson) Telemark Gunnar H. Li Vestfold Kåre Johnny Berg (Kontaktperson) Østfold og Akershus Rune Klufterud Lokallag som har avholdt årsmøte i 2012: Buskerud Fjørfelaget Nord Hedmark og Oppland Rogaland Telemark Østfold og Akershus Lokallagsledermøte Det ble ikke avholdt noe lokallagsledermøte i På grunn av Fjør 2012 ble lokallagsledermøtet forskjøvet til 8-9. januar Kyllingprodusentenes Landslag (KL) Årsmøtet i KL ble arrangert på deres fagmøte på Victoria Hotell, Stavanger. Tor Rune Gudmestad ble gjenvalgt som styreleder. Medlemstallet i Norsk Fjørfelag Det er registrert 971 medlemmer i NFL pr inklusiv 176 medlem nr 2 pr bruk (i parentes). Medlem nr 2 teller med i medlemstallet og gir rettigheter i det lokale fjørfelag. 5

6 Lokallag Agder 29 (4) 25 (4) Buskerud 43 (10) 40 (11) Hedmark og Oppland 152 (19) 156 (19) Fjørfelaget Nord 23 (3) 22 (3) Fjørfelaget Vest 43 (9) 43 (10) Møre og Romsdal 20 (5) 20 (5) Rogaland 266 (59) 260 (58) Trøndelag 174 (26) 186 (29) Telemark 18 (2) 20 (2) Vestfold 38 (4) 36 (4) Østfold og Akershus 164 (30) 163 (31) 970 (171) 971 (176) Dette vil si at vi hadde 795 betalende medlemshusstander i 2012 mot 799 i Det siste året har vi mottatt 48 utmeldinger av husstander og 44 innmeldinger av nye husstander som medlemmer. Det har vært et stort frafall av eggprodusenter som la ned produksjonen i tradisjonelle bur ved årsskiftet. Etter flere år med relativt stabile medlemstall er dette å forvente. Dette tilsier at vi fortsetter å øke vår dekningsgrad ovenfor det totale antall norske fjørfeprodusenter, selv om det reelle medlemstallet ligger stabilt. Det gledelige er at det bare i løpet av januar 2013 har kommet inn 9 innmeldinger. Antall rene abonnenter på tidsskriftet Fjørfe ligger stabilt med 202 i 2011 og 191 i I tillegg distribueres Fjørfe til 107 adresser i Norden til våre søsterorganisasjoner og offentlig forvaltning. 4. Personalet Antall ansatte i NFL var ved utgangen av ,3 årsverk. Pr årsskiftet 2012/13 har vi en stab på 3 personer, daglig leder (100 %), redaktør Fjørfe (80 %) og kontormedarbeider (50 %). De ansattes fleksibilitet og positivitet har også i 2012 vært en forutsetning for at vår lille administrasjon fungerer så godt som den gjør. Vi har en svært velfungerende arbeidsform, som takket være den enkeltes utpregede vilje til å gjøre sitt beste for laget, gjør at vi klarer å ivareta våre oppgaver. Arbeidsmiljø Arbeidsdelingen mellom daglig leder og styreleder har fungert svært godt gjennom året. Regnskap, purringer og oppfølging av offentlige krav som mva og skatt/avgifter har vært utført av Økonor regnskapsbyrå. Det fysiske arbeidsmiljøet er knyttet til sekretariatets kontorhold, og må anses som svært godt. Det sosiale arbeidsmiljøet er også svært godt. 6 Vi har hatt 56 dager med sykefravær i løpet av året. Dette er en langtidssykemelding i forbindelse med en kneoperasjon. Det har ikke vært noen arbeidsulykker i året som har gått. Likestilling Det praktiseres full likestilling mellom kvinner og menn i NFL. Vi har ved årsskiftet 2 kvinner og 1 mann ansatt i virksomheten. Virksomheten er ledet av en mann. NFLs styre har bestått av 2 kvinner og 4 menn, styreleder er mann. Styrets vararepresentanter består av 4 menn. Blant våre 11 spesial- og lokallagsledere er det 2 kvinner og 10 menn. 5. Årsmøte og åpent fagmøte 2012 Årsmøte i Norsk Fjørfelag ble holdt på Comfort Hotel Holberg i Bergen, fredag 1. juni. Før årsmøtet fredag den 1. juni og lørdag den 2. juni ble det arrangert Åpent Fagmøte samme sted. Åpent fagmøte Før årsmøtet fredag den 1. juni og lørdag den 2. juni ble det arrangert Åpent Fagmøte. Hovedtemaene for fredagen var: Fjørfenæringens omdømme Markedsbalanse Kraftfôrpris og kornøkonomi På lørdagen var fagdagen delt opp i to parallelle sesjoner, en for egg og en for hvitt kjøtt. Referat fra dag 1. er trykket i Fjørfe nr 6/12 på side 21-31, og referat fra dag 2. er trykket i Fjørfe nr 7/12 på side Under årsmøtet ble Øyvind T. Dahl hedret med blomster og et glass med NFLs logo. Dette var hans femtiende årsmøte på rad. Fredag kveld var det festmiddag på tradisjonsrike Bryggen Tracteursted. Årsmøte Årsmøtet i Norsk Fjørfelag, fredag 1. juni, ble ledet av ordfører Jostein Ljones. Årsmøtet var sammensatt av totalt 41 stemmeberettigede; 7 lokallagsledere, 28 medlemmer og styret i Norsk Fjørfelag med 6 stemmer. Leders tale til årsmøtet I sin siste tale til årsmøtet ga David Koht-Norbye full støtte til bruddet i jordbruksforhandlingene. Samtidig påpekte han at fjørfenæringen fremdeles ikke kjenner seg igjen i tallmaterialet til Budsjettnemda. Koth-Norbye avsluttet sin tale med å takke for åtte lærerike og spennende år i Norsk Fjørfelag,

7 og ønsket lykke til med de videre forhandlingene om Fjørfelagets veivalg for fremtiden. Talen er trykket i sin helhet i Fjørfe nr 6/12 side Årsmelding 2011 Daglig leder, Pål Grønbeck, la frem årsmeldingen for I perioden har det blitt avholdt 11 styremøter, hvorav 6 telefonmøter, og det er behandlet 74 saker. De viktigste sakene for styret i perioden har bl.a vært Jordbruksforhandlingene 2011/12, implementering av nytt slaktekyllingdirektiv, REMA 1000 sin kampanje mot buregg, Mattilsynet sin tilsynskampanje på slaktekylling, 2012-omstillingen, utkjøp/førtidsslakting av høner i tradisjonelle bur og markedsbalanse. Det har vært 4 ansatte, som har utgjort 2,7 årsverk i I løpet av 2012 vil dette reduseres til 3 ansatte, som vil utgjøre 2,3 årsverk. Det var i 2011 registrert 970 medlemmer inklusiv 171 medlem 2. pr bruk. Dette utgjør 799 betalende bruk, mot 848 i Det har i løpet av 2011 vært 79 utmeldinger og 30 innmeldinger av bruk. Grunnen, som er oppgitt ved utmelding, har gjennomgående vært at man har gitt seg som eggprodusent pga omstillingen. Vi har et stort potensiale i nye medlemmer, mente Grønbeck, og oppfordret alle til å gjøre en innsats for å verve nye medlemmer til Fjørfelaget. Antall rene abonnenter på Fjørfe har holdt seg stabilt med 202 abonnenter i 2011 mot 203 i Både fagtidsskriftet Fjørfe og vår hjemmeside er viktige informasjonskanaler for hele fjørfenæringen. De er våre viktigste verktøy for å sette fokus på saker, sa Grønbeck. Fjørfelaget blir hørt! Vi har økt vår innflytelse inn mot myndighetene, forvaltningen og aktørene i næringen gjennom de siste årene. Vi sitter i Mattilsynet sine to forum for dyrevelferd og dyrehelse. Vi deltar aktivt i det nyopprettede Fjørfenæringens fag- og kommunikasjonsgruppe, sammen med bl.a Animalia, Norges Bondelag, KLF og Nortura, hvor det jobbes med næringens omdømme og håndtering av mediesaker. Fjørfelaget blir nå også invitert til Representantskapsmøtet, Årsmøtet og Lederkonferansen i Norges Bondelag, samt Temakonferansen i Norsk Landbrukssamvirke, hvor vi taler fjørfebondens sak, avsluttet Grønbeck. Årsmeldingen for 2011 er tykket i Fjørfe nr 4/12. Regnskap 2011 Regnskapet for 2011 ble lagt frem av daglig leder, Pål Grønbeck. Driftsunderskuddet for 2011 ble på ,- mot et driftsunderskudd i 2010 på ,- Årsresultatet etter finansposter ble på ,- mot ,- i Det var budsjettert med et underskudd på ,- for 2012 på grunn av forventet stor aktivitet. Vi hadde regnet med en nedgang i medlemstallet, pga. omstillingen i eggproduksjonen, men vi hadde ikke forventet å miste så mange som 49 medlemmer. Annonsesalget ble heller ikke så godt som forventet, med en nedgang på ,- sammenlignet med Tidligere har vi kunnet dekke våre utgifter til Gruppeliv og Ytelsespensjon fra vårt premiefond. Men på grunn av dårlig avkastning har vi bare kunnet dekke ca ,- fra premiefondet i 2011, de resterende ca ,- har vi måttet dekke selv. Samlet utgjør dette et sted mellom ,- og ,- i økte utgifter / manglende inntekter i forhold til budsjettet for Det positive er at det ser ut til at vi får beholde det årlige tilskuddet fra SLF uforandret på ,- sa Grønbeck. Norsk Fjørfelag har fremdeles en del oppsparte midler, men vi tåler ikke flere år med store underskudd. Skal vi kunne opprettholde den aktiviteten vi har per i dag, uten å fortsette å øke kontingenten, er det derfor meget viktig at det verves flere medlemmer, mente Grønbeck. Regnskapet for 2011 er trykket i Fjørfe nr 4/12. Styrets arbeidsplan for Arbeidsplanen ble lagt frem av nestleder Jan Arne Broen. Arbeidsplanen har to deler: Arbeidsplan for styret i NFL. Arbeidsplan for administrasjonen i NFL. I forhold til arbeidsplanen for ble det ikke foreslått noen endringer. Arbeidsplanen for er i sin helhet trykket i Fjørfe 6/12 på side 19. Årsmøtedebatten Temaer som ble debattert var bl.a bekymringen for NFLs dårlige økonomi, aktiviteten i lokallagene og NFLs nye posisjon i den norske landbruksdebatten. Referat fra årsmøtedebatten er trykket i Fjørfe nr 6/12 side Styrets forslag til lovendring Ordfører Jostein Ljones la frem styrets forslag til lovendring. Styret kom med forslag til endring av 3 Årsmøtet og 7 Regnskap og revisjon (se Fjørfe nr 4/12 side 12 for detaljer). Endringen i 3 innebærer at lokallagene ikke lenger 7

8 sender utsendinger i forhold til medlemstall, men at alle lokallag sender en representant. Bakgrunnen for dette forslaget er todelt: 1. Etter at man innførte direkte demokrati (alle lagets medlemmer har møte- og stemmerett på årsmøtet) er det ingen mening i at lokallagene sender antall delegater ut ifra medlemstall. 2. Siden NFL dekker reise og opphold for alle utsendinger, innebærer også dette en besparelse for NFL. Endringen i 7 innebærer at NFL kan velge 2 revisorer blant medlemmene på årsmøtet. Bakgrunnen for dette er at det ikke lenger er et krav fra det offentlige at NFL har en statsautorisert revisor. Med revisorutgifter frem til nå på ca ,- i året, innebærer dette en stor besparelse. Før avstemming ble det åpnet for debatt. Det ble informert om at debatten bare kunne dreie seg om de skriftlige forslagene som er innlevert og offentliggjort i Fjørfe. Nye forslag kan ikke fremmes før ved neste årsmøte, etter å ha blitt offentliggjort i Fjørfe en måned før årsmøtet. Leder av valgkomiteen, Anne Lise Kindingstad, ønsket protokollført et forslag om endring i vedtektene til neste år: I 4 bør man redusere antall vararepresentanter til styret i NFL fra 4 til 2. Forslaget ble protokollført. Hans Arne Breivik (Fjørfelaget Vest) ønsket å stryke en setning i 3 i vedtektene til neste år: Fylker som ikke har lokallag, representeres i Årsmøtet med en representant utpekt av styret i Norsk Fjørfelag. David Koth-Norbye advarte mot å fjerne dette i vedtektene. I og med at vi ikke har aktive lokallag i alle fylker, er det ønskelig å oppnevne en lokal representant slik at NFL har en representant som kan fremme NFLs innspill inn mot jordbruksforhandlingene til det lokale Bondelag. Styrets forslag til vedtektsendringer ble enstemmig vedtatt. Valg og godtgjørelse til tillitsvalgte Leder for valgkomiteen, Anne Lise Kindingstad, la frem innstillingen fra valgkomiteen. Hun understreket at valgkomiteen har hatt en meget vanskelig jobb. Spesielt å finne en ny leder har vært utfordrende, men Jan Arne Broen sa seg villig til slutt. Styreleder David Koht-Norbye hadde frasagt seg gjenvalg. Alle kandidatene ble valgt enstemmig ved akklamasjon. Tidligere nestleder, Jan Arne Broen, ble valgt som ny leder. Marianne Storhaug Strøm 10 (egg/rogaland) ble gjenvalgt som styremedlem. Bjørn Ingar Holmen (kylling/østfold og Akershus) ble valgt som nytt styremedlem. Som vararepresentanter til styret ble i rekkefølge valgt: 1. Jarle Hole (kylling/rogaland) 2. Bernt Mikalsen (egg/troms og Finnmark) 3. Hallgeir Teigene (egg/møre og Romsdal) 4. Bjørn Petter Rygg (egg/vest) Styremedlemmene Halvor Braa (egg/trøndelag) og Hanne Guåker (kalkun/hedmark og Oppland) var ikke på valg. Tor Rune Gudmestad er representant for Kyllingprodusentenes Landslag i styret, med Therese Dahl, som vararepresentant. Jostein Ljones (egg/vest) og Kristian Kvernland (egg/trøndelag) ble gjenvalgt som henholdsvis ordfører og varaordfører. Ola Gimse (kylling/trøndelag) ble valgt inn som nytt medlem av valgkomiteen for 3 år. For øvrig rykker Gjermund Øistad (kylling/østfold og Akershus) opp som leder med funksjonstid på et år. Tone Steinsland (egg/rogaland) har 2 år igjen i valgkomiteen. Som vararepresentanter til valgkomiteen ble det i rekkefølge valgt: 1. Tor Gunnar Eliassen (egg/troms og Finnmark) 2. Lisa Breiland (Rugeegg/Rogaland) Valgkomiteen foreslo uendret godtgjørelse til tillitsvalgte: Styreleder kr ,- pr år Nestleder kr ,- pr år. Valgkomiteen hadde revurdert sitt opprinnelige forslag til fraværsgodtgjørelse og foreslo noe høyere satser: Heldagsmøter over 6 timer kr 1.500,- Møter inntil 6 timer kr 750,- Telefonmøter kr 500,- Valgkomiteens forslag til godtgjørelse til tillitsvalgte og fraværsgodtgjørelse ble enstemmig vedtatt. Resultatet av valget er trykket i Fjørfe nr 6/12 side Kontingent for 2013 Etter forslag fra styret vedtok et enstemmig årsmøte å heve medlemskontingenten med kr 100 til kr for 2013, på bakgrunn av forventet nedgang i medlemstallet som følge av omstillingen av konsumeggproduksjonen og færre eggprodusenter i Norge.

9 6. Tidsskriftet Fjørfe Redaktør for tidsskriftet Fjørfe var i 2012 Karianne Fuglerud Ingerø (80 % stilling). Dagfinn Valland var redaksjonsmedarbeider (30 % stilling) frem til 30. juni Tone Nøkleby har vært ansvarlig for annonsesalget (utgjør ca 20 % av stillingen på 50 % som sekretær). Det ble i 2012 (2011) trykket 11 nummer av Fjørfe med til sammen 544 (544) sider. Ved årets utgang var opplaget på (1.300) og tidsskriftet ble sendt ut til (1.144) adresser, derav 986 (1.002) betalende adresser. Annonsesalget var i 2012 på kr ,- ( ,-). Oversikten over innholdet av tidsskriftet Fjørfe i 2012, viser at det for konsumeggproduksjon er trykket 9 (18) oppslag eller titler. For slaktekyllingproduksjon er det trykket 4 (8) oppslag. For kalkunproduksjon er det trykket 2 (1) oppslag. I tillegg har alle nummer hatt faste sider om produksjon av egg, kylling og kalkun. Det har vært 24 (16) referater fra fagmøter. Markedsforhold og omsetning er belyst i 32 (38) generelle orienteringer, og i tillegg 5 (8) om Nortura og 8 (13) om andre aktører. Det har i 2012 vært 3 (9) oppslag om offentlig regulering, 16 (27) om dyrehelse og sykdomsbekjempelse, 2 (6) om hus, innredning og utstyr og 14 (17) om fôr og fôring. Tidsskriftet Fjørfe mottok i (11) leserinnlegg og kommentarer. Listen over artikkelforfattere omfatter 57 (61) navn. 7. NFL s hjemmeside NFL s hjemmeside har gjennom hele 2012 blitt oppdatert daglig med aktuelle fjørfenyheter. Vi tegnet en avtale med Meltwater om nyhetsovervåkning på nettet i Dette gir oss en meget god oversikt over hva som blir publisert på nettet av fjørfenyheter, slik at vi kan samle de mest aktuelle nyhetene på NFL sin webside. Lederen, markedsforhold og utvalgte artikler fra Fjørfe har blitt lagt ut hver måned (utenom juli). Oversikt over arrangementer innen næringen har jevnlig blitt oppdatert i kalenderen. Vi tilbyr også tilnærmet daglig Nyheter på mail til våre medlemmer. Vi arbeider kontinuerlig med videreutvikling til beste for våre brukere og for oss som administrerer websiden daglig. EIK (Eggprodusentenes interesseklubb) har for en årlig godtgjørelse til NFL en egen informasjonsside under NFL sin webside. Hjemmesiden har vært godt besøkt gjennom hele 2012 med et snitt på 71 daglige besøk mot 63 i Totalt hadde hjemmesiden besøk i 2012 mot i Redaksjonen får mye ros for hvor oppdatert vår hjemmeside er på hva som skjer i nyhetsbildet innen vår næring. Annonsesalget på hjemmesiden var i 2012 på 8.200,- (51.100,-). 8. Arrangementer NFL har ikke arrangert noen fagmøter i 2012 utover det Åpne fagmøtet i Bergen i tilknytning til årsmøtet. Men NFL deltok i programkomiteen til FJØR Råd og utvalg I følgende råd og utvalg har NFL vært representert: Husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import (KOORIMP) med Pål Grønbeck Husdyrnæringens beredskapsforum med Pål Grønbeck Mattilsynets Strategisk forum for dyrevelferd med Pål Grønbeck Mattilsynets Strategisk forum for dyrehelse med Pål Grønbeck Nordisk samarbeidsforum med Pål Grønbeck (sekretær) Fjørfenæringens fag- og kommunikasjonsgruppe med David Koht-Norbye/Jan Arne Broen og Pål Grønbeck Programkomiteen for FJØR 2012 med David Koht-Norbye Prosjekt: Korn og kraftfôrkvalitet med Kristian Hoel (Animalia) som har representert NFL 10. Møter Det har vært stor møteaktivitet for ledergruppa i NFL (styreleder, nestleder og daglig leder) i 2012 med representanter fra: Animalia Mattilsynet Veterinærinstituttet Nortura Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund Cardinal Foods Ski AS Jæregg (Nødland & Gundersen AS) Eggprodusentenes interesseklubb Landbruks- og matdepartementet Norges Bondelag Dyrevernalliansen 11. Aktiviteter og arrangementer NFL har vært representert på følgende aktiviteter og arrangement: Temakonferansen til Norsk Landbrukssamvirke med David Koth-Norbye 11

10 Produsentsamling Cardinal Foods Ski med Jan Arne Broen og Karianne Fuglerud Ingerø Norturas Fjørfeskole - kalkun med Karianne Fuglerud Ingerø Norturas Fjørfeskole - slaktekylling med Karianne Fuglerud Ingerø Årsmøte i Østfold & Akershus Fjørfelag med Karianne Fuglerud Ingerø Årsmøte i Nortura med Pål Grønbeck Årsmøte og fagmøte i WPSA med Pål Grønbeck og Karianne Fuglerud Ingerø Utforming av uteareal for økologisk fjørfe ved Fylkesmannen i Østfold med Karianne Fuglerud Ingerø Scandinavian Poultry Research med Karianne Fuglerud Ingerø Representantskapsmøte i Norges Bondelag med David Koth-Norbye Norges Bondelags Årsmøte med Jan Arne Broen Markens Grøde med Karianne Fuglerud Ingerø Matstreif med Karianne Fuglerud Ingerø EIK fag- og årsmøte med Jan Arne Broen, Pål Grønbeck og Karianne Fuglerud Ingerø Fagmøte i Østfold og Akershus Fjørfelag med Karianne Fuglerud Ingerø Lederkonferanse i Norges Bondelag med Bjørn Ingar Homen AgroTeknikk med Karianne Fuglerud Ingerø FJØR 2012 med Jan Arne Broen, Bjørn Ingar Holmen, Halvor Braa, Hanne Guåker, Marianne Storhaug Strøm, Pål Grønbeck og Karianne Fuglerud Ingerø Årsmøte og fagmøte i Rogaland Fjørfelag med Karianne Fuglerud Ingerø 12. Internasjonale møter og arrangementer Fourth meeting of the North European Networking-group med Karianne Fuglerud Ingerø Nordisk ledermøte, Helsinki, med Jan Arne Broen, Pål Grønbeck og Karianne Fuglerud Ingerø Lohmann forhandlermøte, Berlin, med Karianne Fuglerud Ingerø Nordic Poultry Conference, Stockholm, Jan Arne Broen, Pål Grønbeck og Karianne Fuglerud Ingerø 13. Regnskapet for 2012 Resultatet for 2012 viser et underskudd i driftsregnskapet på kr ,- ( ,-). Etter finansposter er årsresultatet på kr ,- ( ,-) mot et beregnet budsjettert underskudd på kr ,- ( ,-). Noe av grunnen til at underskuddet er så mye lavere enn forventet, er at vi slapp å betale husleie for 2012 (kr ,-) og at lokallagsledermøtet (hotell kr ,- + reiseregninger) ble forskjøvet til Dette ville samlet økt underskuddet for 2012 med ca ,-. Denne fordelen kommer vi ikke til å ha i 2013! I tillegg har det vært stort fokus på kostnadskontroll gjennom hele året. Vi har i en periode måttet øke stillingsprosenten i deler av administrasjonen for å dekke opp for en langtidssykemelding. I 2012 var våre utgifter til Gruppeliv og Ytelsespensjon på kr ,- På grunn av dårlig avkastning på premiefondet (vårt pensjonsfond) har vi bare trukket kr 168,- fra premiefondet, de resterende ,- har vi måttet dekke med egne midler. Helt frem til 2010 har vi kunnet dekke våre utgifter til Gruppeliv og Ytelsespensjon i sin helhet av avkastningen på premiefondet. I 2011 gikk dette ned til ,- som vi kunne trekke fra premiefondet. Saldo for premiefondets avkastning ved utgangen av 2012 var kr 3.281,- Dette er en fondsreserve som ligger hos forsikringsselskapet og som ikke kan brukes til andre formål enn Gruppelivsforsikring og Ytelsespensjon. Ellers se noter til regnskapet. Årsmelding og regnskap er godkjent av styret på styremøtet på Gardermoen 4. april Jan arne Broen Bjørn Ingar Holmen Marianne Storhaug Strøm Halvor Braa Hanne Guåker Tor Rune Gudmestad

11 Resultatregnskap For perioden NOTE Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Tilskudd Sum inntekter Lønnskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og kostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansposter ÅRSRESULTAT Disponering av resultat Overføring annen egenkapital Overføring reservefond april

12 Balanse 31. desember EIENDELER NOTE Anleggsmidler Driftsløsøre, kontormaskiner og lignende Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer 1, Bankinskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Bundet egenkapital Reservefond Sum bundet egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD april

13 Noter til regnskapet for 2012 Note 1 - Regnskapsprinsipper Norsk Fjørfelag er en bransjeorganisasjon som arbeider for medlemmenes interesser og har ikke erverv til formål og er ikke skattepliktig. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Andre fordringer er klassifisert som anleggsmidler. Analoge kriterier er lagt til grunn ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld. Fordringer er ført opp til pålydende redusert med avsetning for mulig tap, kr ,- Note 2 - Ansatte, godtgjørelse Lønn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnitlig ansatte Godtgjørelser Daglig leder Styret/ tillitsvalgte Lønn Annen godtgjørelse De ansatte har pensjonsforsikring. Premiefondets saldo pr er kr 3.281,- Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2012 utgjør kr ,- Note 3 - Fordringer Andre kortsiktige fordringer representerer: Forskudd ansatte (13.069) Forskuddsbetalte kostnader for Note 4 - Driftsmidler Kontormaskiner/utstyr Anskaffelseskost 1/ Tilgang i året Samlede ordinære avskrivninger Bokført verdi 31/ Årets ordinære avskrivninger Økonomisk levetid 2-3 år Note 5 - Annen kortsiktig gjeld I posten annen kortsiktig gjeld inngår kostnader gjeldende og avsatt i 2012, bokført i 2013: Honorar/reiseregninger gjeldende 2012 for ansatte og tillitsvalgte Tilskudd fylkeslag for Påløpt feriepenger i Sum Note 6 - Opptjent egenkapital Annen egenkapital Overført fra/til egenkapital Annen egenkapital 31. desember Note 7 - Reservefond Kapital Overført for resultat forrige år, uteglemt Benyttet fond drift Overført fra årets resultat Kapital Midlene er plassert i: Bankinnskudd Gjeld til Norsk Fjørfelag SUM Reservefondet er en del av Norsk Fjørfelags egenkapital, men har egne midler som er bundet i lagets regnskap. Note 8 - Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd med kr ,- vedrørende skattetrekk. Foreningen skylder skattetrekksmidler med kr ,- pr

14 Til Årsmøtet i Norsk Fjørfelag Revisjonsberetning for 2012 Vi har revidert årsregnskapet for Norsk Fjørfelag som viser et negativt resultat på kr ,- Årsregnskapet består av balanse pr 31. desember 2012, resultatregnskap for regnskapsåret 2012 og noteopplysninger. Under vår revisjon fant vi at det er rutine å utbetale feriepenger på opptjente godtgjørelser til tillitsvalgte i Norsk Fjørfelag. Vi har påpekt at dette ikke er korrekt, og regnskapsfører vil endre disse rutiner fra og med Vi vil også henstille alle tillitsvalgte til å følge retningslinjene og sende inn reiseregninger innen fristen. For regnskapsåret 2012 skapte dette ekstraarbeid og ekstra kostnader til regnskapsfører. Etter vår mening viser opplysninger i årsmeldingen og regnskapet et riktig bilde av den finansielle situasjonen i Norsk Fjørfelag. Regnskapsfører har etter vårt skjønn god og oversiktelig dokumentasjon på alle rutiner og lovpålagte registreringer. Sætre 4.april 2013 Hans Martin Gran Ole Kraggerud 16

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211 ÅRSMELDING 2011 Norsk FJØRFELAG 21 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Stavanger 2011. Foto: KFI Årsmeldingen er skrevet for perioden 1.1.2011 til 31.12.2011. I tillegg innleder vi med å beskrive situasjonen

Detaljer

Årsmøtet i Norsk Fjørfelag 2012

Årsmøtet i Norsk Fjørfelag 2012 Årsmøtet i Norsk Fjørfelag 2012 Daglig leder Pål Grønbeck, avtroppende styreleder David Koth-Norby og nyvalgt styreleder Jan Arne Broen. Foto: KFI Av Karianne Fuglerud Ingerø, NFL Årsmøtet i Norsk Fjørfelag

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Trådfarge på brodering i nærheten av Varm grey 7c pms norsk Fjørfelag Til Brodering. Broderingskort ligger hos SA Firmagaver.

Trådfarge på brodering i nærheten av Varm grey 7c pms norsk Fjørfelag Til Brodering. Broderingskort ligger hos SA Firmagaver. ÅRSMELDING 2015 GoudyolSt BT sort Trådfarge på brodering i nærheten av Varm grey 7c pms norsk Fjørfelag Til Brodering. Broderingskort ligger hos SA Firmagaver GoudyolSt BT Høydeformat, sort GoudyolSt BT

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Årsmøte 2015 Norsk Fjørfelag

Årsmøte 2015 Norsk Fjørfelag Årsmøte 2015 Norsk Fjørfelag Styreleder Jan Arne Broen, ordfører Jostein Ljones og Daglig leder Ylva Freed under årsmøtet. Foto: KFI Karianne Fuglerud Ingerø, NFL Årsmøtet i Norsk Fjørfelag ble avholdt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

ÅRSMeLDING 2008 NORSK FjøRFeLAG Fjørfe 4-09 1

ÅRSMeLDING 2008 NORSK FjøRFeLAG Fjørfe 4-09 1 Årsmelding 2008 Norsk Fjørfelag Fjørfe 4-09 1 Årsmeldingen er skrevet for perioden 1.1.2008 til 31.12.2008. I tillegg innleder vi med å beskrive situasjonen ved inngangen av året. Situasjonen i fjørfemarkedet

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2015- Innspill fra Norsk Fjørfelag

Jordbruksforhandlingene 2015- Innspill fra Norsk Fjørfelag Jordbruksforhandlingene 2015- Innspill fra Norsk Fjørfelag Oppsummering av hovedpunkter NFL foreslår at alle høner opp til konsesjonsgrensen,7500, blir berettiget produksjonstilskudd med minimum uforandret

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER: Konferanseavgifter kr 1.201.185 kr 1.309.000 Tilskudd internasjonalt arbeid 3.675 70.000 Tilskudd fritt ord 200.000 250.000 Tilskudd andre 357.568 170.000

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 2 144 479 764 848 Offentlige tilskudd 2 3 353 284 2 414 364 Andre

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Norsk Islandshestforening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 943 225 813 673 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

RESULTATREGNSKAP FOR

RESULTATREGNSKAP FOR RESULTATREGNSKAP FOR 2014-2015 BALANSE pr 31.12.2015 Oslo, 10. mars 2016 Styret i Actis Rusfeltets samarbeidsorgan Noter til regnskapet 2015 Actis Rusfeltets samarbeidsorgan Regnskapsprinsipper Generelt

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS Årsregnskap for 2016 Org.nr. 971 011 742 Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. NVBF Region Agder

Årsregnskap. NVBF Region Agder Årsregnskap NVBF Region Agder 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter Offentlige tilskudd 2 158 254 195 116 Andre inntekter 3

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap for 2016 AKKS OSLO 0182 OSLO. Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter

Årsregnskap for 2016 AKKS OSLO 0182 OSLO. Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Årsregnskap for 2016 0182 OSLO Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer