ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2011 Norsk FJØRFELAG 21

2 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Stavanger Foto: KFI Årsmeldingen er skrevet for perioden til I tillegg innleder vi med å beskrive situasjonen ved inngangen av året. Situasjonen i fjørfenæringen ved inngangen av 2012 Fjørfenæringen er fortsatt i vekst og omstilling. Vi lever i en historisk tid og bidrar til spennende utvikling for både bøndene, norsk landbrukspolitikk og ikke minst forbruket at egg og hvitt kjøtt. Mange trodde det meste var på plass for eggproduksjonen Omstillingsprosessen fra de ulovlige, nakne trehøners burene til framtidsrettet produksjon i miljøinnredning og frittgående endte med innerblink. Ja, ja, riktignok ble 13 produsenter med de gamle burene kjøpt ut i siste liten for å nå målet - trodde vi! Nå, bare noen få måneder etterpå, viser prognosene at vi går mot en betydelig overproduksjon utover i 2012 og med mer enn tonn i 2013, hvis ikke tiltak settes inn. Lavkarbotrenden og generell vekst i forbruket av egg har bidratt til optimisme. Litt vel stor optimisme, viser det seg. Godt arbeid med å få bedre økonomiske kår for eggprodusentene bidrar også til lysten på bli fjørfebonde. Lav rente gjør sitt til at noen tror veksten og økonomien går rett til himmels. Resultatet er at for mange vil bygge nye hønsehus. Konsekvensene av dette blir et magert jordbruksoppgjør for å kjøle ned etableringslysten, samtidig som omsetningsavgiften må skrus opp igjen for å betale for førtidsslakting og lageroppbyggingen. Nortura må tåle kritikk for at de ikke har vært tydelig nok i omstillingsfasen, på hvor mange som ønsker å satse på eggproduksjon i 2012 og Vi trodde, som de fleste, at innerblinken var nådd med balanse mellom tilbud og etterspørsel. Midt oppe i den totale markedsbalansen, pågår det samtidig en dragkamp mellom kjedene og produsentene om balanse i produksjonen av det forbrukerne skal få kjøpe av egg. Med egen image og omdømme som salgsfremmende tiltak, fronter 2 flere butikker at de kun selger egg fra frittgående. For noen måneder siden var det alt for mye egg fra frittgående i forhold til hva markedet etterspurte. I dag er situasjonen den motsatte. Markedsmakt, kalles dette, og verken bøndene eller myndighetene ser ut til å kunne justerer trendene. Selv om vi har to likeverdige produksjonsformer av egg, bør utviklingen få nybyggere til å tenke seg nøye om før de innreder hønehusene sine med miljøinnredning nå. Egg fra frittgående vil det alltid være behov for. Om spenningene i eggmarkedet er til å ta og føle på, er det ikke mindre vibrasjon i framtiden for hvitt kjøtt. Landbruksministeren og lederen i Norges Bondelag sier unisont; vi må produsere den maten forbrukerne ønsker. Begge ser veksten i kyllingforbruket, og er tydelige på at vi skal dekke etterspørselen med norskprodusert kylling. Men, til hvilken pris og hvilke økonomiske vilkår? Landbruksmeldingen er ferdig, og den gir grunnlag for optimisme. Vel og merke forutsatt at jordbruksforhandlingene følger opp med en kornog kraftfôrpolitikk som gjør det lønnsomt både å være kornbonde og husdyrprodusent basert på kraftfôr. Svaret på om landbruksmeldingen kun er et festskrift eller et styringsverktøy, får vi om noen uker. For kyllingprodusentene er det stor spenning knyttet til hva Landbruks- og matdepartementet gjør med EU-direktivet for kylling når det gjelder hvor mange kilo levende vekt vi skal kunne produsere per kvadratmeter. Norge skal følge EU-direktivets innskjerping og klare regler for transporttiden for dyr, som betyr maksimalt 12 timer fra kyllingen kan spise og drikke til den er klar for slakting. EU-direktivet er laget som en innskjerping av dyretettheten. Fra å ha ligget på kg/m 2 til 39 kg/m 2 som det normale. Det forutsetter at produsentene innfrir en rekke krav som går litt lenger enn vårt egen KSL.

3 Det må være lov å være skeptisk til en del forutinntatte holdninger hos myndighetene om hva som skjer i norsk kyllingproduksjon. Mattilsynet startet sin tilsynskampanje om dyrevelferden i kyllingproduksjonen med negativt ladede beskrivelser. Og da resultatet kom, gjorde de et stort nummer av at 88 % av de risikobaserte produksjonene hadde avvik. De kunne valgt å skryte av næringen ved å si at 88 % av sjekkpunktene var i tråd med forskriftene. Med 18 sjekkpunkter hos 152 produsenter, var det nemlig 317 avvik, hvilket betyr 11,6 % avvik! Landbruks- og matdepartementet foreslo i juni 2011 at Norge skulle skjerpe inn fra dagens 34 kg/m 2 til maksimalt 33 kg/m 2. Begrunnelsen var departementets oppfatning om dyrevelferden, og den typisk norske holdningen om at vi skal være strengere og bedre enn alle andre. I løpet av våren får vi svar på om en samlet bransje og landbruksorganisasjonenes dialog med myndighetene har ført fram. Vi ser ingen grunn til at Norge skal ha strengere regler enn resten av Europa, når forutsetningene er de samme. Det er den samme kyllingrasen som produseres i tilnærmet like hus med utstyr fra de samme leverandørene av ventilasjon, fôr- og drikkeutstyr, automatikk og datastyring. Norge har lavere dødelighet enn de fleste land vi pleier å sammenligne oss med, og dyrevelferden er på høyt nivå internasjonalt, selv om vi ser at vi kan bli enda bedre. En viktig kampsak for fjørfelaget er et stort skritt nærmere virkelighet. I årets jordbruksforhandlinger står nemlig saldo på konsesjonen for kylling for først gang på dagsordenen etter at Nortura og Bondelaget støtter forslaget. Statens Landbruksforvaltning sa allerede for 3-4 år siden at løsningen vår er forvaltbar. Reglene gir i dag anledning til å produsere inntil 15 % mer enn konsesjonsgrensen, forutsatt at bonde produserer tilsvarende mindre neste år. Vi har lenge kjempet for at regelverket skal åpne for at produserer du inntil 15 % mindre enn konsesjonen, kan du ta med deg dette de neste 2 årene og produsere tilsvarende mer hvis markedet trenger kyllingen. Nå gjenstår det å overbevise politisk ledelse i departementet. Ingen enkel oppgave, men det er grunn til å være optimist. Erfaringene fra virkeligheten det siste året taler for at dette er fornuftig. For et drøyt år siden var det fortsatt reduksjoner i innsettene hos Norturaprodusentene. Nå trengs det flere nye produsenter for å dekke etterspørselen. Med saldoforslaget vårt i boks, kunne produsentene tatt igjen det tapte fra reduksjonene nå, og en hadde hatt markedsbalanse med utnyttelse av produksjonskapasiteten. Kyllingmarkedet svinger. Historien viser at det er stor risiko for ny overproduksjon, og dermed nye reduksjoner i innsett, når nye hus skal bygges årlig for dekke forventet vekst. Bøndene tar all risikoen i en næring uten annen markedsregulering enn reduksjonene som eneste virkemiddel. Saldo på konsesjon koster verken staten, forbrukerne eller varemottakerne fem øre, men gir mulighet til å ta igjen noe av det tapte for produsentene og bidrar til bedre markedsbalanse. 1. Organisasjon, mål og strategier Organisasjon NFL er en interesseorganisasjon for primærprodusenter som driver ervervsmessig fjørfehold. Organisasjonen er bygget opp av 11 lokallag og ett spesiallag (Kyllingprodusentenes Landslag). Lokallagene rommer fjørfeproduksjonen i den aktuelle regionen, uavhengig av produksjonsform og varemottagertilhørighet. Lokallagene følger stort sett fylkesinndelingen i landet, men noen fylker har slått sine lokallag sammen. Produksjonsformene egg og kjøtt skal likestilles på NFLs årsmøte og i NFLs styre. Mål og strategier Formålsparagrafen ble vedtatt på årsmøtet NFL skal på vegne av fjørfeprodusentene i Norge, på et nøytralt grunnlag, arbeide for å fremme den erhvervsmessige produksjonen av egg og hvitt kjøtt, i nært samarbeid med fjørfenæringens øvrige aktører NFL skal være en sentral aktør i bransjens selvpålagte importkontroll gjennom KOORIMP (Husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import). Tidsskriftet Fjørfe skal være uunværlig for enhver fjørfeprodusent og andre som ønsker informasjon om fjørfebransjen. NFL skal orientere seg om, og søke å påvirke de landbrukspolitiske beslutninger til fordel for sine medlemmer. NFL skal gjennom fagmøter, kursvirksomhet, tidsskrift og annen faglig bistand høyne medlemmenes faglige standard. NFL skal opprettholde og videreutvikle et godt samarbeide med Nordisk Fjørfeforbund, Nordisk Jordbruksforskeres Forening og World Poultry Science Association. 3

4 2. Styret Styret har etter årsmøtet 2011 bestått av: Tillitsverv Navn Valgt første gang Rep. Kjøtt Leder David Koht-Norbye 2006 Rep. Egg Nestleder Jan Arne Broen 2010 Rep. Egg Marianne Storhaug Strøm 2010 Rep. Egg Halvor Braa 2011 Rep. Kjøtt Hanne Guåker 2011 Rep. KL Tor Rune Gudmestad 2007 Ordfører Jostein Ljones 2010 Ordfører har møterett på alle styremøter, men ikke stemmerett. Arbeidsplan for styret og administrasjonen ble godkjent på årsmøtet i NFL i Stavanger 28. mai 2011 Arbeidsplan for styret: Media: Fremstå som talerør på vegne av fjørfeprodusentene i forhold til media og forbrukerne. Organisasjon: Arbeide for at fjørfeprodusenter i alle regioner skal være medlem i NFL. Utvikle tillitsvalgtes kompetanse på organisasjonsarbeid, fag og politikk. Arbeide for tett samarbeid mellom næringas aktører der dette gagner produsentene. Utvikle NFL som bransjens talerør på vegne av alle aktørene gjennom nær kontakt med EIK, fagutvalgene, produsentlagene og varemottagere. Arrangere minimum et lokallagsledermøte og årsmøte med fagprogram årlig. Komme med innspill til lokale tillitsvalgte om aktuelle saker i forhold til uttalelser foran jordbruksforhandlingene og andre aktuelle temaer. Utarbeide en strategi for Norsk Fjørfelags fremtidige rolle i fjørfenæringen. Motivere til aktive lokallag og tillitsvalgte. Fag/økonomi: Ha fokus på produsentøkonomi. Videreføre arbeidet med å utarbeide likeverdig dokumentasjon for utviklingen i produsentøkonomien for egg og kjøtt i forhold til jordbruksforhandlingene. Arbeide for samordning av resultatene fra de eksisterende E-kontroller. Bidra til etableringen av HelseFjørfe som et viktig verktøy for næringen, som en viktig 4 videreføring av Handlingsplanen for dyrehelse og dyrevelferd i norsk fjørfenæring. Arbeide for at alle fôrleverandørene følger næringens kravspesifikasjon til kraftfôr. Stille krav til kvalitet på norsk fôrkorn i samarbeid med de andre avlsorganisasjonene. Arbeide for en felles fjørfeskole. Politikk: Arbeide for mest mulig innflytelse over forvaltning av omsetningsmidler og inn mot jordbruksforhandlingene. Arbeide for langsiktige forutsigbare rammebetingelser for norske fjørfeprodusenter, herunder Arbeide aktivt mot departementet, Statens Landbruksforvaltning, Stortinget, Norges Bondelag og varemottagere for å ivareta fjørfeprodusentenes interesser. Arbeide for å få inn fjørfeprodusenter på alle nivåer i Bondelaget regionalt og sentralt. Målsetningen er at neste leder i Norges Bondelag er fjørfeprodusent. Arbeide for endring av Forskriftens 2, produksjon over to år, til en mer fleksibel ordning for håndtering av konsesjonsgrensen for kylling. Arbeide for mer flyt av produsenter i forhold til svingninger i markedet. Arbeidsplan for administrasjonen: Media: Arbeide for flest mulig lesere av Fjørfe, både blant produsenter og organisasjoner/etater med tilknytning til landbruket og næringen. Videreutvikle vår hjemmeside som næringens mest oppdaterte nyhetskilde. Oppfølging av salg av annonseplass på hjemmesiden og i Fjørfe, i samarbeid med lokallagene. Utarbeide en strategi for håndtering av media i utfordrende saker. Organisasjon Utvikle de ansattes kompetanse på organisasjonsarbeid, fag og politikk. Arrangere et fagmøte i året. Alene eller i samarbeid med andre aktører. Opprettholde et kontaktnettverk mot alle aktører innen fjørfenæringen. Styrets arbeid i 2011 Det har vært avholdt 11 styremøter, hvorav 6 telefonmøter, og behandlet 74 saker i Styrets arbeidsplan og Fjørfelagets Programerklæring som ble formulert på lokallagsledermøtet 5/4-05 har også vært retningsgivende for styrets arbeid.

5 Hovedpunktene i programerklæringen: NFL ønsker en markedsreguleringsordning i tråd med dagens praksis, der hovedfokus må være å holde omsetningsavgiften så lav som mulig, med mest mulig effektiv produksjonsregulering og med fokus på å unngå konkurransevridning. NFL forventer at norske myndigheter aktivt støtter eggprodusentene når de skal legge om til nye driftsformer, i form av gode økonomiske og politiske rammebetingelser. NFL mener at allmennyttige tiltak rettet mot produsentene må i størst mulig grad gjøres felles og utnyttes mest mulig effektivt. Styrets hovedsaker har vært: Konflikten mellom Jærkylling og Nortura om tilgang på kyllingslakt fra Hå slakteri. Jordbruksforhandlingene 2011 og Implementering av EUs nye slaktekyllingdirektiv. Oppstarten av RIAS eggpakkeri i Trøndelag. Mattilsynets tilsynskampanje på slaktekylling. Rema 1000 sin kampanje mot buregg. NILF sin bruk av tallmateriale fra referansebruk som ligger lavere enn konsesjonsgrensene. Muligheten for å øke innsettsperioden på verpehøner til 80 uker. Omstillingen av konsumeggproduksjonen for å oppnå markedsbalanse inn i Bransjerådets vedtak om en førtidsslakt/ utkjøpsordning for produsenter med tradisjonelle bur. Ny slakteristruktur hos Nortura. Revisjon av administrativ norm for ammoniakk i landbruket. NFL sin nytteverdi som samlende talsperson/ organisasjon for hele næringa. Kostnadsutviklingen i fjørfenæringen. Landbruksmeldingen. Sammen med Norsvin og GENO arbeidet for å sette krav til kvaliteten på fôrkorn. Distriktstilskudd på egg og kylling. Ulovlig eggproduksjon - for mange høner i anlegg. Arbeidet for å opprettholde den økonomiske støtten NFL mottar fra SLF. Arbeidet for fritak for CO 2 -avgift for fjørfenæringen. 3. Lokallag/ spesiallag Lokallag Lokallagene har i løpet av året hatt ulikt aktivitetsnivå. Det har vært deltagelse fra NFLs lokallag på årets Momarked og Dyrsku n i. I tillegg har flere av lokallagene avholdt fagmøter/produsenttreff i løpet av året. Ledere av lokallagene pr årsskifte: Lokallag Leder pr Agder Arild Viken Buskerud Håkon Lindstad Fjørfelaget Nord Bernt Mikalsen Fjørfelaget Vest Bjørn Petter Rygg Hedmark og Oppland Torill Møystad Møre og Romsdal Hallgeir Teigene Rogaland - Kylling Jarle Hole Rogaland - Egg Marianne Storhaug Strøm Trøndelag Halvor Braa (Kontaktperson) Telemark Gunnar H. Li Vestfold Kåre Johnny Berg (Kontaktperson) Østfold og Akershus Rune Klufterud Lokallag som har avholdt årsmøte i 2011: Agder Buskerud Fjørfelaget Nord Fjørfelaget Vest Møre og Romsdal Rogaland Telemark Østfold og Akershus Lokallagsledermøte Det har blitt avholdt et lokallagsledermøte Lokallagsledermøtet i desember 2011 var lagt til Bryne. Saker på møtet var: Forberedelser til jordbruksforhandlingene Bransjerådets vedtak om en førtidsslakt/ utkjøpsordning for produsenter med tradisjonelle bur. Status for lokallagene. Norsk Fjørfelags organisering og fremtid. Møtet ble holdt i forkant av Rogaland Fjørfelag sitt fagmøte og julebord. Kyllingprodusentenes Landslag (KL) Årsmøtet i KL ble arrangert på deres fagmøte på Thon Hotell Opera, Oslo. Tor Rune Gudmestad ble gjenvalgt som styreleder. Medlemstallet i Norsk Fjørfelag Det var registrert 970 medlemmer i NFL pr inklusiv 171 medlem nr 2 pr bruk (i parentes). Medlem nr 2 teller med i medlemstallet og gir rettigheter i det lokale fjørfelag. 5

6 Lokallag Agder 31 (4) 29 (4) Buskerud 44 (10) 43 (10) Hedmark og Oppland 153 (19) 152 (19) Fjørfelaget Nord 31 (5) 23 (3) Fjørfelaget Vest 49 (8) 43 (9) Møre og Romsdal 26 (8) 20 (5) Rogaland 280 (60) 266 (59) Trøndelag 184 (28) 174 (26) Telemark 16 (2) 18 (2) Vestfold 36 (3) 38 (4) Østfold og Akershus 178 (33) 164 (30) (180) 970 (171) Dette vil si at vi hadde 799 betalende medlemshusstander i 2011 mot 848 i I løpet av 2011 har vi mottatt 79 utmeldinger av husstander og 30 innmeldinger av nye husstander. Det har vært stort frafall av eggprodusenter med tradisjonelle bur, ettersom vi har nærmet oss Etter tre år med relativt stabile medlemstall er dette å forvente. Dette tilsier at vi fortsetter å øke vår dekningsgrad ovenfor det totale antall norske fjørfeprodusenter, selv om det reelle medlemstallet synker. Antall rene abonnenter på tidsskriftet Fjørfe ligger stabilt med 203 i 2010 og 202 i I tillegg distribueres Fjørfe til 142 adresser i offentlig forvaltning og til våre søsterorganisasjoner i Norden. 4. Personalet Antall ansatte i NFL har var ved utgangen av ,7 årsverk. Pr årsskiftet 2011/12 har vi en stab på 4 personer, daglig leder og redaktør (100 %), redaksjonsleder for tidsskriftet (80 %), redaksjonsmedarbeider for tidsskriftet (30 %) og kontormedarbeider (60 %). De ansattes fleksibilitet og positivitet har også i 2011 vært en forutsetning for at vår lille administrasjon fungerer så godt som den gjør. Vi har en svært velfungerende arbeidsform, som takket være den enkeltes utpregede vilje til å gjøre sitt beste for laget, gjør at vi klarer å ivareta våre oppgaver. Arbeidsmiljø Arbeidsdelingen mellom daglig leder og styreleder har fungert svært godt gjennom året. Regnskapet og oppfølging av offentlige krav som mva og skatt/avgifter har vært utført av Økonor regnskapsbyrå. 6 Det fysiske arbeidsmiljøet er knyttet til sekretariatets kontorhold, og må anses som svært godt. Det sosiale arbeidsmiljøet er også svært godt. Vi har hatt 88 dager med sykefravær i løpet av året. Det har ikke vært noen arbeidsulykker i året som har gått. Likestilling Det praktiseres full likestilling mellom kvinner og menn i NFL. Vi har ved årsskiftet 2 kvinner og 2 menn ansatt i virksomheten. Virksomheten er ledet av en mann. NFLs styre har bestått av 2 kvinner og 4 menn, styreleder er mann. Styrets vararepresentanter består av 1 kvinner og 3 menn. Blant våre 11 spesial- og lokallagsledere er det 3 kvinner og 10 menn. 5. Årsmøte og åpent fagmøte 2011 Årsmøte i Norsk Fjørfelag ble holdt på Radisson Atlantic, Stavanger, lørdag 28. mai. Fredag den 27. mai ble det arrangert et åpent fagmøte samme sted. Åpent fagmøte Tema for det åpne fagmøte var: Nortura sin rolle ved prissetting av kylling, kalkun og egg, ved Jacob Simonhjell. Et kritisk søkelys på matmakten. Presentasjon av Matkjedeutvalgets rapport, ved Einar Steensnæs. Korn/kraftfôrpolitikk, ved Bjørn Dybvig, direktør i FK Agri SA, Gabriel Joa, styreleder i FKRA og Svein Stubberud, leder i kornutvalget i Norges Bondelag. Etter fagmøtet var det båttur og middag på Helleren i Lysefjorden. Referat fra det åpne fagmøtet er trykket i Fjørfe nr 7/2011. Årsmøte Årsmøtet i Norsk Fjørfelag, lørdag 28. mai, ble ledet av Nils Steinsland, etter at ordfører, Jostein Ljones, hadde meldte forfall og varaordfører, Kristian Kvernland, ikke kunne stille. Årsmøtet var sammensatt av 7 utsendinger, 16 medlemmer og styret med 5 stemmer. Til sammen var det til stede 28 personer med stemmerett. Leders tale til årsmøtet I sin tale til årsmøtet gav leder David Koht-Norbye til kjenne synspunkter på utfordringer for norsk fjørfenæring. Kjedemakten dominerer dagligvarebransjen og styrer prispolitikken. De fire kjedene presser våre varemottakere, og oss bønder, til elendige betingelser. Referanseprisregimet har ikke gikk bøndene noen klar arena

7 for å kjempe fram bedre betingelser til dekning av kostnader. Norsk Kylling har hatt kontakt med sitt produsentlag, mens administrasjonen i Nortura fram til nå har fastsatt avregningsprisene, uten forhandlinger med produsentene. Nå vil Nortura opptre i tråd med formålsparagrafen også for kylling- og kalkunbøndene, ved å bidra til best mulig økonomi for bøndene som eier samvirket. Det blir spennende å se hvordan Rema 1000 vil fastlegge avregningsprisene i forhold til Nortura, etter oppkjøpet av Norsk Kylling. Koht-Norbye savnet en priskamp om tilførselen av kylling og kalkun. Det betinger imidlertid at bøndene er villig til å bytte varemottaker. Ellers blir det igjen utbygging av nye produsenter i Trøndelag. Overproduksjon vil bli utnyttet av kjedene, og alle produsenter vil over tid tape. Bøndene har det best når samvirke fungerer godt og setter god standard med avregningsprisene, samtidig som private aktører overbyr i kampen om råvarene. Fjørfelaget er svært opptatt av at dagens produsenter får optimalisere sin produksjon, før det etableres nye produksjonshus. Dessverre har noen få eggprodusenter med tradisjonelle bur, satt inn høner som vil være midt i innsettet pr Det vil provosere dersom myndighetene redder disse produsentene, fordi ingen varemottakere vil ha eggene deres etter denne dato, hevdet Koht-Norbye. Han kom også med synspunkter på ukritisk etablering av eggproduksjon, mottaksplikt og markedsregulering. Talen er trykket i sin helhet i FJØRFE nr 6/11 side Årsmelding 2010 Daglig leder, Pål Grønbeck, refererte fra årsmeldingen. Det hadde vært avholdt 7 styremøter, hvorav 4 telefonmøter, og behandlet 50 saker. Stikkord var bl.a. Jordbruksforhandlingene 2010 og 2011, nytt slaktekyllingdirektiv, landbruksmeldingen, Budsjettnemda s utreging av økonomi på egg, omstillingen innen 2012, ulovlig eggproduksjon, markedsbalansen, Rema 1000 og ny handlingsplan for dyrehelse og dyrevelferd. Det var i 2010 registrert medlemmer i Norsk Fjørfelag inklusiv 180 medlem nr 2 pr bruk. Antall betalende medlemmer var 848 i 2010, mot 863 i Antall abonnenter var 203 i 2010 mot 212 i Årsmeldingen for 2010 er trykket i Fjørfe nr 4/11. Regnskap 2010 Regnskap for 2010 ble lagt fram av Pål Grønbeck. Driftsinntektene hadde i 2010 økt med ca kr til kr Offentlig tilskudd ble redusert fra ca kr i 2009 til kr i Summen av inntektene for 2010 ble kr Dette var ca kr mindre enn i Regnskapet for 2010 hadde et driftsresultat på kr og med finansinntekter på kr viste årsresultatet et underskudd på kr for 2010 mot et overskudd på kr i Lønnskostnadene i 2010 var på kr , en økning på ca kr i forhold til Avskrivningene var ca kr høyere og andre driftskostnader var ca kr lavere. Sum egenkapital pr var på kr mot kr i Regnskapet for 2010 er trykket i Fjørfe nr 4/11. Styrets arbeidsplan for Arbeidsplanen ble lagt fram av nestleder Jan Arne Broen. Planen hadde to deler: Arbeidsplan for styret i NFL. Arbeidsplan for administrasjonen i NFL. I forhold til arbeidsplanen for , var det kommet til noen nye punkter og noe var fjernet. Arbeidsplan for styret hadde fått to nye punkter under organisasjon: Arbeide for at fjørfeprodusenter i alle regioner skal være medlem i NFL. Motivere til aktive lokallag og tillitsvalgte. Under politikk hadde arbeidsplanen fått ett nytt punkt: Arbeide for å få inn fjørfeprodusenter på alle nivåer regionalt og sentralt. Målsetningen er at neste leder i Norges Bondelag er fjørfeprodusent. Ett punkt under politikk som gjaldt omstilling av norsk eggproduksjon, gikk ut fordi omstillingen var snart gjennomført. Arbeidsplanen for administrasjonen hadde fått flere tilføyelser og nye punkter. Under Media hadde to punkt fått en tilføyelse: Oppfølging av salg av annonseplass på hjemmesiden og i Fjørfe, i samarbeid med lokallagene. 7

8 Utarbeide og følge opp en strategi for håndtering av media i utfordrende saker. Under Organisasjon var det kommet til ett punkt: Opprettholde et kontaktnettverk mot alle aktører innen fjørfenæringen. Arbeidsplanen for er i sin helhet trykket i Fjørfe 6/11 på side 16. Årsmøtedebatten Temaer som ble debattert var bl.a. motivering av lokallagene og nyetableringer av eggproduksjon i Trøndelag i forbindelse med Rias Pakkeri. Referat fra årsmøtedebatten er trykket i Fjørfe nr 6/11 side Valg og godtgjørelse til tillitsvalgte Leder for valgkomiteen, Anne Lise Kindingstad, la fram innstillingen fra valgkomiteen. David Koht-Norbye hadde frasagt seg gjenvalg og valgkomiteen hadde bedt om innspill fra lokallagene, men var skuffet over det som kom av innspill. Dette resulterte i at David stilte seg til disposisjon for ett nytt år som leder. Styremedlemmene Solfrid Utheim Rygg og Sivert Moen sa fra seg gjenvalg. Medlem av valgkomiteen Petter Lorns Bratberg meldte seg ut av Norsk Fjørfelag. Alle kandidater ble valgt enstemmig ved akklamasjon. David Koht-Norbye ble gjenvalgt til styreleder. Halvor Brå (egg/trøndelag) og Hanne Guåker (kjøtt/hedmark og Oppland) ble valgt til styremedlemmer. Jostein Ljones (egg/vest) ble gjenvalgt som ordfører. Tone Steinsland (egg/rogaland) ble valg som nytt medlem av valgkomiteen for 3 år. I mangel på annen kandidat sa Anne Lise Kindingstad (egg/rogaland) seg villig til å fungere som leder for valgkomiteen ytterligere ett år. For øvrig er Gjermund Øystad (kylling/østfold og Akershus) medlem av valgkomiteen. Etter forslag fra valgkomiteen vedtok årsmøtet uendret godtgjørelse til tillitsvalgte for 2011: styreleder kr ,- pr år, nestleder kr ,- pr år, fraværsgodtgjørelse kr 1.000,- for heldagsmøter og kr 600,- for møter inntil 6 timers varighet. Resultatet av valget er trykket i Fjørfe nr 6/11 side Kontingent for 2012 Etter forslag fra styret vedtok et enstemmig årsmøte å heve medlemskontingenten med kr 400 til kr for 2012, på bakgrunn av forventet nedgang i medlemstallet som følge av omstillingen av konsumeggproduksjonen og færre eggprodusenter i Norge. 6. Tidsskriftet Fjørfe Ansvarlig redaktør for tidsskriftet Fjørfe var i 2011 Pål Grønbeck (daglig leder, utgjør ca. 50 % av stillingen på 100 %). Karianne Fuglerud Ingerø var redaksjonsleder (80 % stilling). Dagfinn Valland var redaksjonsmedarbeider (50 % stilling). Tone Nøkleby har vært ansvarlig for annonsesalget (utgjør ca. 20 % av stillingen på 60 % som sekretær). Det ble i 2011 (2010) trykket 11 nummer av Fjørfe med til sammen 544 (528) sider. Ved årets utgang var opplaget på (1.300) og tidsskriftet ble sendt ut til (1.197) adresser, derav (1.051) betalende adresser. Annonsesalget var i 2011 på kr ,- ( ,-). Det ble ikke utgitt noe Nordisk fellesnummer av fjørfetidsskrift i Oversikten over innholdet av tidsskriftet Fjørfe i 2011, viser at det for konsumeggproduksjon er trykket 18 (23) oppslag eller titler. For slaktekyllingproduksjon er det trykket 8 (18) oppslag. For kalkunproduksjon er det trykket 1 (1) oppslag. I tillegg har alle nummer hatt faste sider om produksjon av egg, kylling og kalkun. Markedsforhold og omsetning er belyst i 38 (27) generelle orienteringer, og i tillegg 8 (12) om Nortura og 13 (17) om andre aktører. Det har i 2011 vært 2 (9) oppslag om offentlig regulering, 27 (21) om dyrehelse og sykdomsbekjempelse, 6 (11) om hus, innredning og utstyr og 17 (8) om fôr og fôring. Tidsskriftet FJØRFE mottok i (15) leserinnlegg og kommentarer. Listen over artikkelforfattere omfatter 61 (42) navn. 7. NFL s hjemmeside NFL s hjemmeside har gjennom hele 2011 blitt oppdatert daglig med aktuelle fjørfenyheter. Vi tegnet en avtale med Meltwater om nyhetsovervåkning på nettet i Dette gir oss en meget god oversikt over hva som blir publisert på nettet av fjørfenyheter, slik at vi kan samle de mest aktuelle nyhetene på NFL sin webside. Lederen

9 og utvalgte artikler fra Fjørfe har blitt lagt ut hver måned (utenom juli). Oversikt over arrangementer innen næringen har jevnlig blitt oppdatert i kalenderen. Vi benytter fremdeles domenet da en tidligere ansatt i NFL sitter som eier av Vi arbeider med å få dette domenet tilbake i NFL sin eie, slik at vi igjen kan benytte vårt opprinnelige domenenavn i fremtiden. Vi arbeider kontinuerlig med videreutvikling til beste for våre brukere og for oss som administrerer websiden daglig. EIK (Eggprodusentenes interresseklubb) har for en årlig godtgjørelse til NFL fått en egen informasjonsside under NFL sin webside. Hjemmesiden har vært godt besøkt gjennom hele 2011 og vi får mye ros for hvor oppdatert den er på hva som skjer i nyhetsbildet innen vår næring. Annonsesalget på hjemmesiden var i 2011 på ,- (32.000,-). 8. Arrangementer Fagmøte på Gardermoen Det var stort oppmøte, med rundt 85 deltakere da Eggprodusentenes Interesseklubb (EIK) og NFL inviterte til fagmøte på Gardermoen 31. mars. Tema for dagen var rammebetingelsene for eggproduksjonen etter at vi er ferdig omstilt i Det var topptunge innledere til debatten og en meget engasjert forsamling hvor temperaturen til tider ble høy når paneldebatten tok opp cowboy-virksomhet og rugeeggsprodusenter som skyteskive for overproduksjon. Referat fra fagmøtet er gjengitt i Fjørfe nr 4/11 side Råd og utvalg I følgende råd og utvalg har NFL vært representert: Husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import (KOORIMP) Pål Grønbeck Strategisk forum for dyrevelferd Pål Grønbeck Strategisk forum for dyrehelse Pål Grønbeck Nordisk samarbeidsforum Pål Grønbeck (sekretær) Fjørfenæringens fag- og kommunikasjonsgruppe David Koht-Norbye og Pål Grønbeck Faggruppe for utprøving av bioaktive peptider i kyllingfôr David Koht-Norbye Programkomiteen for FJØR 2012 David Koht-Norbye 10. Møter Norges Bondelag Møte vedrørende Jordbruksforhandlingene 2011 David Koht-Norbye, Jan Arne Broen og Pål Grønbeck 2 møter vedrørende forslag til nye normverdier for ammoniakk i landbrukets arbeidsmiljø David Koht-Norbye og Pål Grønbeck Møte vedrørende Slaktekyllingdirektivet David Koht-Norbye og Pål Grønbeck Landbruks- og matdepartementet: 2 møter vedrørende Slaktekyllingdirektivet David Koht-Norbye og Pål Grønbeck Totalmarked Kjøtt og egg Møte vedrørende prognosene på egg Pål Grønbeck og Karianne Fuglerud Ingerø Mattilsynet Møte vedrørende Slaktekyllingdirektivet David Koht-Norbye og Pål Grønbeck 11. Aktiviteter og arrangementer Fjørfeskolen for kyllingprodusenter Karianne Fuglerud Ingerø Kompetanseskolen Eggproduksjon Karianne Fuglerud Ingerø Åpning av Cardinal Foods Ski David Koht -Norbye og Karianne Fuglerud Ingerø Fagmøte i Akershus og Østfold Fjørfelag Karianne Fuglerud Ingerø Representantskapsmøte i Norges Bondelag David Koht -Norbye og Jan Arne Broen Temakonferansen til Norsk Landbrukssamvirke David Koht-Norbye Norges Bondelags Årsmøte Jan Arne Broen 11

10 Lederkonferanse i Norges Bondelag David Koht-Norbye Fagmøte EIK David Koht-Norbye, Pål Grønbeck og Karianne Fuglerud Ingerø Vinterfagmøte KL Pål Grønbeck og Karianne Fuglerud Ingerø Fagmøte og årsmøte WPSA Pål Grønbeck og Karianne Fuglerud Ingerø Årsmøte i Fjørfelaget VEST Pål Grønbeck Årsmøte i Nortura Pål Grønbeck og Karianne Fuglerud Ingerø Produsentsamling Cardinal Foods Ski Karianne Fuglerud Ingerø Fagmøte i Akershus og Østfold Fjørfelag David Koht-Norbye og Karianne Fuglerud Ingerø Fagmøte og årsmøte i EIK Pål Grønbeck og Karianne Fuglerud Ingerø Julemøte i Østfold og Akerhus eggforum David Koht-Norbye og Karianne Fuglerud Ingerø Fagmøte i Slaktekyllingringen Østfold og Akershus David Koht-Norbye Fagmøte og årsmøte i Rogaland Fjørfelag David Koht-Norbye, Pål Grønbeck og Karianne Fuglerud Ingerø Fagmøte/julemøte Felleskjøpet Karianne Fuglerud Ingerø 12. Internasjonale møter og arrangementer Nordisk ledermøte, Stockholm, Sverige Jan Arne Broen, Pål Grønbeck og Karianne Fuglerud Ingerø Nordic Poultry Conference, København, Danmark Pål Grønbeck og Karianne Fuglerud Ingerø 13. Regnskapet for 2011 Resultatet for 2011 viser et underskudd i driftsregnskapet på kr ,- ( ,-). Etter finansposter er årsresultatet på kr ,- ( ,-) mot et beregnet budsjettert underskudd på kr ,- ( ,-). Det har vært stort fokus på kostnadskontroll gjennom hele året, men på grunn av forhold som ikke var forutsett i budsjettet har vi måttet ta et mye større underskudd enn hva som var budsjettert for. Vi har i en periode måttet øke stillingsprosenten i deler av administrasjonen for å dekke opp for en sykemelding. Det har også vært høyere reise/ møteaktivitet gjennom året enn det var lagt opp til i budsjettet. I 2011 var våre utgifter til Gruppeliv og Ytelsespensjon på kr ,- På grunn av dårlig avkastning på premiefondet (vårt pensjonsfond) har vi bare kunne trekke kr ,- fra premiefondet, de resterende ,- har vi måttet dekke med egne midler. Normalt dekkes våre utgifter til Gruppeliv og Ytelsespensjon i sin helhet av avkastningen på premiefondet. Saldo for premiefondets avkastning ved utgangen av året var kr 0,- Dette er en fondsreserve som ligger hos forsikringsselskapet og som ikke kan brukes til andre formål enn Gruppelivsforsikring og Ytelsespensjon. Ellers se noter til regnskapet. Årsmelding og regnskap er godkjent av styret 12. april David Koht-Norbye Jan Arne Broen Marianne Storhaug Strøm Havor Braa Hanne Guåker Tor Rune Gudmestad 12

11 Resultatregnskap For perioden NOTE Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Tilskudd Sum inntekter Lønnskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og kostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansposter ÅRSRESULTAT Disponering av resultat Overføring annen egenkapital Overføring reservefond

12 Balanse 31. desember 2011 EIENDELER NOTE Anleggsmidler Driftsløsøre, kontormaskiner og lignende Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer 1, Bankinskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Bundet egenkapital Reservefond Sum bundet egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 12. april

13 Noter til regnskapet for 2011 Note 1 - Regnskapsprinsipper Norsk Fjørfelag er en bransjeorganisasjon som arbeider for medlemmenes interesser og har ikke erverv til formål og er ikke skattepliktig. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Andre fordringer er klassifisert som anleggsmidler. Analoge kriterier er lagt til grunn ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld. Fordringer er ført opp til pålydende redusert med avsetning for mulig tap, kr ,- Note 2 - Ansatte, godtgjørelse Lønn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnitlig ansatte Godtgjørelser Daglig leder Styret/ tillitsvalgte Lønn Annen godtgjørelse De ansatte har pensjonsforsikring. Premiefondets saldo pr er kr 0. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2011 utgjør kr ,- Note 3 - Fordringer Andre kortsiktige fordringer representerer: Forskudd ansatte (400) Forskuddsbetalte kostnader for Note 4 - Driftsmidler Kontormaskiner/utstyr Anskaffelseskost 1/ Tilgang i året Samlede ordinære avskrivninger Bokført verdi 31/ Årets ordinære avskrivninger Økonomisk levetid 2-3 år Note 5 - Annen kortsiktig gjeld I posten annen kortsiktig gjeld inngår kostnader gjeldende og avsatt i 2011, bokført i 2012: Honorar/reiseregninger gjeldende 2011 for ansatte og tillitsvalgte Andre ordinære kostnader, faktura mottatt Tilskudd fylkeslag for Påløpt feriepenger i Sum Note 6 - Opptjent egenkapital Annen egenkapital Overført fra/til egenkapital - ( ) Annen egenkapital 31. desember Note 7 - Reservefond Kapital Overført for resultat forrige år, uteglemt Overført fra årets resultat Kapital Midlene er plassert i: Bankinnskudd Gjeld til Norsk Fjørfelag (6.407) SUM Reservefondet er en del av Norsk Fjørfelags egenkapital, men har egne midler som er bundet i lagets regnskap. Note 8 - Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd med kr ,- vedrørende skattetrekk. Foreningen skylder skattetrekksmidler med kr ,- pr

14 16

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13 ÅRSMELDING 2012 Norsk FjØRFELAG 1 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Bergen 2012. Foto: Nils Steinsland Årsmeldingen for perioden 1.1.2012 til 31.12.2012. 2012 - et begivenhetsrikt år for fjørfebransjen

Detaljer

Årsmøtet i Norsk Fjørfelag 2012

Årsmøtet i Norsk Fjørfelag 2012 Årsmøtet i Norsk Fjørfelag 2012 Daglig leder Pål Grønbeck, avtroppende styreleder David Koth-Norby og nyvalgt styreleder Jan Arne Broen. Foto: KFI Av Karianne Fuglerud Ingerø, NFL Årsmøtet i Norsk Fjørfelag

Detaljer

ÅRSMeLDING 2008 NORSK FjøRFeLAG Fjørfe 4-09 1

ÅRSMeLDING 2008 NORSK FjøRFeLAG Fjørfe 4-09 1 Årsmelding 2008 Norsk Fjørfelag Fjørfe 4-09 1 Årsmeldingen er skrevet for perioden 1.1.2008 til 31.12.2008. I tillegg innleder vi med å beskrive situasjonen ved inngangen av året. Situasjonen i fjørfemarkedet

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Trådfarge på brodering i nærheten av Varm grey 7c pms norsk Fjørfelag Til Brodering. Broderingskort ligger hos SA Firmagaver.

Trådfarge på brodering i nærheten av Varm grey 7c pms norsk Fjørfelag Til Brodering. Broderingskort ligger hos SA Firmagaver. ÅRSMELDING 2015 GoudyolSt BT sort Trådfarge på brodering i nærheten av Varm grey 7c pms norsk Fjørfelag Til Brodering. Broderingskort ligger hos SA Firmagaver GoudyolSt BT Høydeformat, sort GoudyolSt BT

Detaljer

Årsmøte 2015 Norsk Fjørfelag

Årsmøte 2015 Norsk Fjørfelag Årsmøte 2015 Norsk Fjørfelag Styreleder Jan Arne Broen, ordfører Jostein Ljones og Daglig leder Ylva Freed under årsmøtet. Foto: KFI Karianne Fuglerud Ingerø, NFL Årsmøtet i Norsk Fjørfelag ble avholdt

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2015- Innspill fra Norsk Fjørfelag

Jordbruksforhandlingene 2015- Innspill fra Norsk Fjørfelag Jordbruksforhandlingene 2015- Innspill fra Norsk Fjørfelag Oppsummering av hovedpunkter NFL foreslår at alle høner opp til konsesjonsgrensen,7500, blir berettiget produksjonstilskudd med minimum uforandret

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP FOR

RESULTATREGNSKAP FOR RESULTATREGNSKAP FOR 2014-2015 BALANSE pr 31.12.2015 Oslo, 10. mars 2016 Styret i Actis Rusfeltets samarbeidsorgan Noter til regnskapet 2015 Actis Rusfeltets samarbeidsorgan Regnskapsprinsipper Generelt

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA

Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA Foretaksnr. 980435857 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira i Valdres Registernr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org. nr. 988 936

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS Årsregnskap for 2016 Org.nr. 971 011 742 Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Norsk Islandshestforening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 1 1 226 926 943 225 Medlemslisenser

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Årsregnskap for 2016 AKKS OSLO 0182 OSLO. Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter

Årsregnskap for 2016 AKKS OSLO 0182 OSLO. Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Årsregnskap for 2016 0182 OSLO Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Norsk Islandshestforening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 943 225 813 673 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Norsk Fjørfelag. Innspill til Jordbruksforhandlingene 2014

Norsk Fjørfelag. Innspill til Jordbruksforhandlingene 2014 Norsk Fjørfelag Innspill til Jordbruksforhandlingene 2014 4.3-2014 Fjørfenæringen i Norge Fjørfenæringen i Norge er meget effektiv og representerer en vesentlig del av matproduksjonen og verdiskapningen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER: Konferanseavgifter kr 1.201.185 kr 1.309.000 Tilskudd internasjonalt arbeid 3.675 70.000 Tilskudd fritt ord 200.000 250.000 Tilskudd andre 357.568 170.000

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer