ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2011 Norsk FJØRFELAG 21

2 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Stavanger Foto: KFI Årsmeldingen er skrevet for perioden til I tillegg innleder vi med å beskrive situasjonen ved inngangen av året. Situasjonen i fjørfenæringen ved inngangen av 2012 Fjørfenæringen er fortsatt i vekst og omstilling. Vi lever i en historisk tid og bidrar til spennende utvikling for både bøndene, norsk landbrukspolitikk og ikke minst forbruket at egg og hvitt kjøtt. Mange trodde det meste var på plass for eggproduksjonen Omstillingsprosessen fra de ulovlige, nakne trehøners burene til framtidsrettet produksjon i miljøinnredning og frittgående endte med innerblink. Ja, ja, riktignok ble 13 produsenter med de gamle burene kjøpt ut i siste liten for å nå målet - trodde vi! Nå, bare noen få måneder etterpå, viser prognosene at vi går mot en betydelig overproduksjon utover i 2012 og med mer enn tonn i 2013, hvis ikke tiltak settes inn. Lavkarbotrenden og generell vekst i forbruket av egg har bidratt til optimisme. Litt vel stor optimisme, viser det seg. Godt arbeid med å få bedre økonomiske kår for eggprodusentene bidrar også til lysten på bli fjørfebonde. Lav rente gjør sitt til at noen tror veksten og økonomien går rett til himmels. Resultatet er at for mange vil bygge nye hønsehus. Konsekvensene av dette blir et magert jordbruksoppgjør for å kjøle ned etableringslysten, samtidig som omsetningsavgiften må skrus opp igjen for å betale for førtidsslakting og lageroppbyggingen. Nortura må tåle kritikk for at de ikke har vært tydelig nok i omstillingsfasen, på hvor mange som ønsker å satse på eggproduksjon i 2012 og Vi trodde, som de fleste, at innerblinken var nådd med balanse mellom tilbud og etterspørsel. Midt oppe i den totale markedsbalansen, pågår det samtidig en dragkamp mellom kjedene og produsentene om balanse i produksjonen av det forbrukerne skal få kjøpe av egg. Med egen image og omdømme som salgsfremmende tiltak, fronter 2 flere butikker at de kun selger egg fra frittgående. For noen måneder siden var det alt for mye egg fra frittgående i forhold til hva markedet etterspurte. I dag er situasjonen den motsatte. Markedsmakt, kalles dette, og verken bøndene eller myndighetene ser ut til å kunne justerer trendene. Selv om vi har to likeverdige produksjonsformer av egg, bør utviklingen få nybyggere til å tenke seg nøye om før de innreder hønehusene sine med miljøinnredning nå. Egg fra frittgående vil det alltid være behov for. Om spenningene i eggmarkedet er til å ta og føle på, er det ikke mindre vibrasjon i framtiden for hvitt kjøtt. Landbruksministeren og lederen i Norges Bondelag sier unisont; vi må produsere den maten forbrukerne ønsker. Begge ser veksten i kyllingforbruket, og er tydelige på at vi skal dekke etterspørselen med norskprodusert kylling. Men, til hvilken pris og hvilke økonomiske vilkår? Landbruksmeldingen er ferdig, og den gir grunnlag for optimisme. Vel og merke forutsatt at jordbruksforhandlingene følger opp med en kornog kraftfôrpolitikk som gjør det lønnsomt både å være kornbonde og husdyrprodusent basert på kraftfôr. Svaret på om landbruksmeldingen kun er et festskrift eller et styringsverktøy, får vi om noen uker. For kyllingprodusentene er det stor spenning knyttet til hva Landbruks- og matdepartementet gjør med EU-direktivet for kylling når det gjelder hvor mange kilo levende vekt vi skal kunne produsere per kvadratmeter. Norge skal følge EU-direktivets innskjerping og klare regler for transporttiden for dyr, som betyr maksimalt 12 timer fra kyllingen kan spise og drikke til den er klar for slakting. EU-direktivet er laget som en innskjerping av dyretettheten. Fra å ha ligget på kg/m 2 til 39 kg/m 2 som det normale. Det forutsetter at produsentene innfrir en rekke krav som går litt lenger enn vårt egen KSL.

3 Det må være lov å være skeptisk til en del forutinntatte holdninger hos myndighetene om hva som skjer i norsk kyllingproduksjon. Mattilsynet startet sin tilsynskampanje om dyrevelferden i kyllingproduksjonen med negativt ladede beskrivelser. Og da resultatet kom, gjorde de et stort nummer av at 88 % av de risikobaserte produksjonene hadde avvik. De kunne valgt å skryte av næringen ved å si at 88 % av sjekkpunktene var i tråd med forskriftene. Med 18 sjekkpunkter hos 152 produsenter, var det nemlig 317 avvik, hvilket betyr 11,6 % avvik! Landbruks- og matdepartementet foreslo i juni 2011 at Norge skulle skjerpe inn fra dagens 34 kg/m 2 til maksimalt 33 kg/m 2. Begrunnelsen var departementets oppfatning om dyrevelferden, og den typisk norske holdningen om at vi skal være strengere og bedre enn alle andre. I løpet av våren får vi svar på om en samlet bransje og landbruksorganisasjonenes dialog med myndighetene har ført fram. Vi ser ingen grunn til at Norge skal ha strengere regler enn resten av Europa, når forutsetningene er de samme. Det er den samme kyllingrasen som produseres i tilnærmet like hus med utstyr fra de samme leverandørene av ventilasjon, fôr- og drikkeutstyr, automatikk og datastyring. Norge har lavere dødelighet enn de fleste land vi pleier å sammenligne oss med, og dyrevelferden er på høyt nivå internasjonalt, selv om vi ser at vi kan bli enda bedre. En viktig kampsak for fjørfelaget er et stort skritt nærmere virkelighet. I årets jordbruksforhandlinger står nemlig saldo på konsesjonen for kylling for først gang på dagsordenen etter at Nortura og Bondelaget støtter forslaget. Statens Landbruksforvaltning sa allerede for 3-4 år siden at løsningen vår er forvaltbar. Reglene gir i dag anledning til å produsere inntil 15 % mer enn konsesjonsgrensen, forutsatt at bonde produserer tilsvarende mindre neste år. Vi har lenge kjempet for at regelverket skal åpne for at produserer du inntil 15 % mindre enn konsesjonen, kan du ta med deg dette de neste 2 årene og produsere tilsvarende mer hvis markedet trenger kyllingen. Nå gjenstår det å overbevise politisk ledelse i departementet. Ingen enkel oppgave, men det er grunn til å være optimist. Erfaringene fra virkeligheten det siste året taler for at dette er fornuftig. For et drøyt år siden var det fortsatt reduksjoner i innsettene hos Norturaprodusentene. Nå trengs det flere nye produsenter for å dekke etterspørselen. Med saldoforslaget vårt i boks, kunne produsentene tatt igjen det tapte fra reduksjonene nå, og en hadde hatt markedsbalanse med utnyttelse av produksjonskapasiteten. Kyllingmarkedet svinger. Historien viser at det er stor risiko for ny overproduksjon, og dermed nye reduksjoner i innsett, når nye hus skal bygges årlig for dekke forventet vekst. Bøndene tar all risikoen i en næring uten annen markedsregulering enn reduksjonene som eneste virkemiddel. Saldo på konsesjon koster verken staten, forbrukerne eller varemottakerne fem øre, men gir mulighet til å ta igjen noe av det tapte for produsentene og bidrar til bedre markedsbalanse. 1. Organisasjon, mål og strategier Organisasjon NFL er en interesseorganisasjon for primærprodusenter som driver ervervsmessig fjørfehold. Organisasjonen er bygget opp av 11 lokallag og ett spesiallag (Kyllingprodusentenes Landslag). Lokallagene rommer fjørfeproduksjonen i den aktuelle regionen, uavhengig av produksjonsform og varemottagertilhørighet. Lokallagene følger stort sett fylkesinndelingen i landet, men noen fylker har slått sine lokallag sammen. Produksjonsformene egg og kjøtt skal likestilles på NFLs årsmøte og i NFLs styre. Mål og strategier Formålsparagrafen ble vedtatt på årsmøtet NFL skal på vegne av fjørfeprodusentene i Norge, på et nøytralt grunnlag, arbeide for å fremme den erhvervsmessige produksjonen av egg og hvitt kjøtt, i nært samarbeid med fjørfenæringens øvrige aktører NFL skal være en sentral aktør i bransjens selvpålagte importkontroll gjennom KOORIMP (Husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import). Tidsskriftet Fjørfe skal være uunværlig for enhver fjørfeprodusent og andre som ønsker informasjon om fjørfebransjen. NFL skal orientere seg om, og søke å påvirke de landbrukspolitiske beslutninger til fordel for sine medlemmer. NFL skal gjennom fagmøter, kursvirksomhet, tidsskrift og annen faglig bistand høyne medlemmenes faglige standard. NFL skal opprettholde og videreutvikle et godt samarbeide med Nordisk Fjørfeforbund, Nordisk Jordbruksforskeres Forening og World Poultry Science Association. 3

4 2. Styret Styret har etter årsmøtet 2011 bestått av: Tillitsverv Navn Valgt første gang Rep. Kjøtt Leder David Koht-Norbye 2006 Rep. Egg Nestleder Jan Arne Broen 2010 Rep. Egg Marianne Storhaug Strøm 2010 Rep. Egg Halvor Braa 2011 Rep. Kjøtt Hanne Guåker 2011 Rep. KL Tor Rune Gudmestad 2007 Ordfører Jostein Ljones 2010 Ordfører har møterett på alle styremøter, men ikke stemmerett. Arbeidsplan for styret og administrasjonen ble godkjent på årsmøtet i NFL i Stavanger 28. mai 2011 Arbeidsplan for styret: Media: Fremstå som talerør på vegne av fjørfeprodusentene i forhold til media og forbrukerne. Organisasjon: Arbeide for at fjørfeprodusenter i alle regioner skal være medlem i NFL. Utvikle tillitsvalgtes kompetanse på organisasjonsarbeid, fag og politikk. Arbeide for tett samarbeid mellom næringas aktører der dette gagner produsentene. Utvikle NFL som bransjens talerør på vegne av alle aktørene gjennom nær kontakt med EIK, fagutvalgene, produsentlagene og varemottagere. Arrangere minimum et lokallagsledermøte og årsmøte med fagprogram årlig. Komme med innspill til lokale tillitsvalgte om aktuelle saker i forhold til uttalelser foran jordbruksforhandlingene og andre aktuelle temaer. Utarbeide en strategi for Norsk Fjørfelags fremtidige rolle i fjørfenæringen. Motivere til aktive lokallag og tillitsvalgte. Fag/økonomi: Ha fokus på produsentøkonomi. Videreføre arbeidet med å utarbeide likeverdig dokumentasjon for utviklingen i produsentøkonomien for egg og kjøtt i forhold til jordbruksforhandlingene. Arbeide for samordning av resultatene fra de eksisterende E-kontroller. Bidra til etableringen av HelseFjørfe som et viktig verktøy for næringen, som en viktig 4 videreføring av Handlingsplanen for dyrehelse og dyrevelferd i norsk fjørfenæring. Arbeide for at alle fôrleverandørene følger næringens kravspesifikasjon til kraftfôr. Stille krav til kvalitet på norsk fôrkorn i samarbeid med de andre avlsorganisasjonene. Arbeide for en felles fjørfeskole. Politikk: Arbeide for mest mulig innflytelse over forvaltning av omsetningsmidler og inn mot jordbruksforhandlingene. Arbeide for langsiktige forutsigbare rammebetingelser for norske fjørfeprodusenter, herunder Arbeide aktivt mot departementet, Statens Landbruksforvaltning, Stortinget, Norges Bondelag og varemottagere for å ivareta fjørfeprodusentenes interesser. Arbeide for å få inn fjørfeprodusenter på alle nivåer i Bondelaget regionalt og sentralt. Målsetningen er at neste leder i Norges Bondelag er fjørfeprodusent. Arbeide for endring av Forskriftens 2, produksjon over to år, til en mer fleksibel ordning for håndtering av konsesjonsgrensen for kylling. Arbeide for mer flyt av produsenter i forhold til svingninger i markedet. Arbeidsplan for administrasjonen: Media: Arbeide for flest mulig lesere av Fjørfe, både blant produsenter og organisasjoner/etater med tilknytning til landbruket og næringen. Videreutvikle vår hjemmeside som næringens mest oppdaterte nyhetskilde. Oppfølging av salg av annonseplass på hjemmesiden og i Fjørfe, i samarbeid med lokallagene. Utarbeide en strategi for håndtering av media i utfordrende saker. Organisasjon Utvikle de ansattes kompetanse på organisasjonsarbeid, fag og politikk. Arrangere et fagmøte i året. Alene eller i samarbeid med andre aktører. Opprettholde et kontaktnettverk mot alle aktører innen fjørfenæringen. Styrets arbeid i 2011 Det har vært avholdt 11 styremøter, hvorav 6 telefonmøter, og behandlet 74 saker i Styrets arbeidsplan og Fjørfelagets Programerklæring som ble formulert på lokallagsledermøtet 5/4-05 har også vært retningsgivende for styrets arbeid.

5 Hovedpunktene i programerklæringen: NFL ønsker en markedsreguleringsordning i tråd med dagens praksis, der hovedfokus må være å holde omsetningsavgiften så lav som mulig, med mest mulig effektiv produksjonsregulering og med fokus på å unngå konkurransevridning. NFL forventer at norske myndigheter aktivt støtter eggprodusentene når de skal legge om til nye driftsformer, i form av gode økonomiske og politiske rammebetingelser. NFL mener at allmennyttige tiltak rettet mot produsentene må i størst mulig grad gjøres felles og utnyttes mest mulig effektivt. Styrets hovedsaker har vært: Konflikten mellom Jærkylling og Nortura om tilgang på kyllingslakt fra Hå slakteri. Jordbruksforhandlingene 2011 og Implementering av EUs nye slaktekyllingdirektiv. Oppstarten av RIAS eggpakkeri i Trøndelag. Mattilsynets tilsynskampanje på slaktekylling. Rema 1000 sin kampanje mot buregg. NILF sin bruk av tallmateriale fra referansebruk som ligger lavere enn konsesjonsgrensene. Muligheten for å øke innsettsperioden på verpehøner til 80 uker. Omstillingen av konsumeggproduksjonen for å oppnå markedsbalanse inn i Bransjerådets vedtak om en førtidsslakt/ utkjøpsordning for produsenter med tradisjonelle bur. Ny slakteristruktur hos Nortura. Revisjon av administrativ norm for ammoniakk i landbruket. NFL sin nytteverdi som samlende talsperson/ organisasjon for hele næringa. Kostnadsutviklingen i fjørfenæringen. Landbruksmeldingen. Sammen med Norsvin og GENO arbeidet for å sette krav til kvaliteten på fôrkorn. Distriktstilskudd på egg og kylling. Ulovlig eggproduksjon - for mange høner i anlegg. Arbeidet for å opprettholde den økonomiske støtten NFL mottar fra SLF. Arbeidet for fritak for CO 2 -avgift for fjørfenæringen. 3. Lokallag/ spesiallag Lokallag Lokallagene har i løpet av året hatt ulikt aktivitetsnivå. Det har vært deltagelse fra NFLs lokallag på årets Momarked og Dyrsku n i. I tillegg har flere av lokallagene avholdt fagmøter/produsenttreff i løpet av året. Ledere av lokallagene pr årsskifte: Lokallag Leder pr Agder Arild Viken Buskerud Håkon Lindstad Fjørfelaget Nord Bernt Mikalsen Fjørfelaget Vest Bjørn Petter Rygg Hedmark og Oppland Torill Møystad Møre og Romsdal Hallgeir Teigene Rogaland - Kylling Jarle Hole Rogaland - Egg Marianne Storhaug Strøm Trøndelag Halvor Braa (Kontaktperson) Telemark Gunnar H. Li Vestfold Kåre Johnny Berg (Kontaktperson) Østfold og Akershus Rune Klufterud Lokallag som har avholdt årsmøte i 2011: Agder Buskerud Fjørfelaget Nord Fjørfelaget Vest Møre og Romsdal Rogaland Telemark Østfold og Akershus Lokallagsledermøte Det har blitt avholdt et lokallagsledermøte Lokallagsledermøtet i desember 2011 var lagt til Bryne. Saker på møtet var: Forberedelser til jordbruksforhandlingene Bransjerådets vedtak om en førtidsslakt/ utkjøpsordning for produsenter med tradisjonelle bur. Status for lokallagene. Norsk Fjørfelags organisering og fremtid. Møtet ble holdt i forkant av Rogaland Fjørfelag sitt fagmøte og julebord. Kyllingprodusentenes Landslag (KL) Årsmøtet i KL ble arrangert på deres fagmøte på Thon Hotell Opera, Oslo. Tor Rune Gudmestad ble gjenvalgt som styreleder. Medlemstallet i Norsk Fjørfelag Det var registrert 970 medlemmer i NFL pr inklusiv 171 medlem nr 2 pr bruk (i parentes). Medlem nr 2 teller med i medlemstallet og gir rettigheter i det lokale fjørfelag. 5

6 Lokallag Agder 31 (4) 29 (4) Buskerud 44 (10) 43 (10) Hedmark og Oppland 153 (19) 152 (19) Fjørfelaget Nord 31 (5) 23 (3) Fjørfelaget Vest 49 (8) 43 (9) Møre og Romsdal 26 (8) 20 (5) Rogaland 280 (60) 266 (59) Trøndelag 184 (28) 174 (26) Telemark 16 (2) 18 (2) Vestfold 36 (3) 38 (4) Østfold og Akershus 178 (33) 164 (30) (180) 970 (171) Dette vil si at vi hadde 799 betalende medlemshusstander i 2011 mot 848 i I løpet av 2011 har vi mottatt 79 utmeldinger av husstander og 30 innmeldinger av nye husstander. Det har vært stort frafall av eggprodusenter med tradisjonelle bur, ettersom vi har nærmet oss Etter tre år med relativt stabile medlemstall er dette å forvente. Dette tilsier at vi fortsetter å øke vår dekningsgrad ovenfor det totale antall norske fjørfeprodusenter, selv om det reelle medlemstallet synker. Antall rene abonnenter på tidsskriftet Fjørfe ligger stabilt med 203 i 2010 og 202 i I tillegg distribueres Fjørfe til 142 adresser i offentlig forvaltning og til våre søsterorganisasjoner i Norden. 4. Personalet Antall ansatte i NFL har var ved utgangen av ,7 årsverk. Pr årsskiftet 2011/12 har vi en stab på 4 personer, daglig leder og redaktør (100 %), redaksjonsleder for tidsskriftet (80 %), redaksjonsmedarbeider for tidsskriftet (30 %) og kontormedarbeider (60 %). De ansattes fleksibilitet og positivitet har også i 2011 vært en forutsetning for at vår lille administrasjon fungerer så godt som den gjør. Vi har en svært velfungerende arbeidsform, som takket være den enkeltes utpregede vilje til å gjøre sitt beste for laget, gjør at vi klarer å ivareta våre oppgaver. Arbeidsmiljø Arbeidsdelingen mellom daglig leder og styreleder har fungert svært godt gjennom året. Regnskapet og oppfølging av offentlige krav som mva og skatt/avgifter har vært utført av Økonor regnskapsbyrå. 6 Det fysiske arbeidsmiljøet er knyttet til sekretariatets kontorhold, og må anses som svært godt. Det sosiale arbeidsmiljøet er også svært godt. Vi har hatt 88 dager med sykefravær i løpet av året. Det har ikke vært noen arbeidsulykker i året som har gått. Likestilling Det praktiseres full likestilling mellom kvinner og menn i NFL. Vi har ved årsskiftet 2 kvinner og 2 menn ansatt i virksomheten. Virksomheten er ledet av en mann. NFLs styre har bestått av 2 kvinner og 4 menn, styreleder er mann. Styrets vararepresentanter består av 1 kvinner og 3 menn. Blant våre 11 spesial- og lokallagsledere er det 3 kvinner og 10 menn. 5. Årsmøte og åpent fagmøte 2011 Årsmøte i Norsk Fjørfelag ble holdt på Radisson Atlantic, Stavanger, lørdag 28. mai. Fredag den 27. mai ble det arrangert et åpent fagmøte samme sted. Åpent fagmøte Tema for det åpne fagmøte var: Nortura sin rolle ved prissetting av kylling, kalkun og egg, ved Jacob Simonhjell. Et kritisk søkelys på matmakten. Presentasjon av Matkjedeutvalgets rapport, ved Einar Steensnæs. Korn/kraftfôrpolitikk, ved Bjørn Dybvig, direktør i FK Agri SA, Gabriel Joa, styreleder i FKRA og Svein Stubberud, leder i kornutvalget i Norges Bondelag. Etter fagmøtet var det båttur og middag på Helleren i Lysefjorden. Referat fra det åpne fagmøtet er trykket i Fjørfe nr 7/2011. Årsmøte Årsmøtet i Norsk Fjørfelag, lørdag 28. mai, ble ledet av Nils Steinsland, etter at ordfører, Jostein Ljones, hadde meldte forfall og varaordfører, Kristian Kvernland, ikke kunne stille. Årsmøtet var sammensatt av 7 utsendinger, 16 medlemmer og styret med 5 stemmer. Til sammen var det til stede 28 personer med stemmerett. Leders tale til årsmøtet I sin tale til årsmøtet gav leder David Koht-Norbye til kjenne synspunkter på utfordringer for norsk fjørfenæring. Kjedemakten dominerer dagligvarebransjen og styrer prispolitikken. De fire kjedene presser våre varemottakere, og oss bønder, til elendige betingelser. Referanseprisregimet har ikke gikk bøndene noen klar arena

7 for å kjempe fram bedre betingelser til dekning av kostnader. Norsk Kylling har hatt kontakt med sitt produsentlag, mens administrasjonen i Nortura fram til nå har fastsatt avregningsprisene, uten forhandlinger med produsentene. Nå vil Nortura opptre i tråd med formålsparagrafen også for kylling- og kalkunbøndene, ved å bidra til best mulig økonomi for bøndene som eier samvirket. Det blir spennende å se hvordan Rema 1000 vil fastlegge avregningsprisene i forhold til Nortura, etter oppkjøpet av Norsk Kylling. Koht-Norbye savnet en priskamp om tilførselen av kylling og kalkun. Det betinger imidlertid at bøndene er villig til å bytte varemottaker. Ellers blir det igjen utbygging av nye produsenter i Trøndelag. Overproduksjon vil bli utnyttet av kjedene, og alle produsenter vil over tid tape. Bøndene har det best når samvirke fungerer godt og setter god standard med avregningsprisene, samtidig som private aktører overbyr i kampen om råvarene. Fjørfelaget er svært opptatt av at dagens produsenter får optimalisere sin produksjon, før det etableres nye produksjonshus. Dessverre har noen få eggprodusenter med tradisjonelle bur, satt inn høner som vil være midt i innsettet pr Det vil provosere dersom myndighetene redder disse produsentene, fordi ingen varemottakere vil ha eggene deres etter denne dato, hevdet Koht-Norbye. Han kom også med synspunkter på ukritisk etablering av eggproduksjon, mottaksplikt og markedsregulering. Talen er trykket i sin helhet i FJØRFE nr 6/11 side Årsmelding 2010 Daglig leder, Pål Grønbeck, refererte fra årsmeldingen. Det hadde vært avholdt 7 styremøter, hvorav 4 telefonmøter, og behandlet 50 saker. Stikkord var bl.a. Jordbruksforhandlingene 2010 og 2011, nytt slaktekyllingdirektiv, landbruksmeldingen, Budsjettnemda s utreging av økonomi på egg, omstillingen innen 2012, ulovlig eggproduksjon, markedsbalansen, Rema 1000 og ny handlingsplan for dyrehelse og dyrevelferd. Det var i 2010 registrert medlemmer i Norsk Fjørfelag inklusiv 180 medlem nr 2 pr bruk. Antall betalende medlemmer var 848 i 2010, mot 863 i Antall abonnenter var 203 i 2010 mot 212 i Årsmeldingen for 2010 er trykket i Fjørfe nr 4/11. Regnskap 2010 Regnskap for 2010 ble lagt fram av Pål Grønbeck. Driftsinntektene hadde i 2010 økt med ca kr til kr Offentlig tilskudd ble redusert fra ca kr i 2009 til kr i Summen av inntektene for 2010 ble kr Dette var ca kr mindre enn i Regnskapet for 2010 hadde et driftsresultat på kr og med finansinntekter på kr viste årsresultatet et underskudd på kr for 2010 mot et overskudd på kr i Lønnskostnadene i 2010 var på kr , en økning på ca kr i forhold til Avskrivningene var ca kr høyere og andre driftskostnader var ca kr lavere. Sum egenkapital pr var på kr mot kr i Regnskapet for 2010 er trykket i Fjørfe nr 4/11. Styrets arbeidsplan for Arbeidsplanen ble lagt fram av nestleder Jan Arne Broen. Planen hadde to deler: Arbeidsplan for styret i NFL. Arbeidsplan for administrasjonen i NFL. I forhold til arbeidsplanen for , var det kommet til noen nye punkter og noe var fjernet. Arbeidsplan for styret hadde fått to nye punkter under organisasjon: Arbeide for at fjørfeprodusenter i alle regioner skal være medlem i NFL. Motivere til aktive lokallag og tillitsvalgte. Under politikk hadde arbeidsplanen fått ett nytt punkt: Arbeide for å få inn fjørfeprodusenter på alle nivåer regionalt og sentralt. Målsetningen er at neste leder i Norges Bondelag er fjørfeprodusent. Ett punkt under politikk som gjaldt omstilling av norsk eggproduksjon, gikk ut fordi omstillingen var snart gjennomført. Arbeidsplanen for administrasjonen hadde fått flere tilføyelser og nye punkter. Under Media hadde to punkt fått en tilføyelse: Oppfølging av salg av annonseplass på hjemmesiden og i Fjørfe, i samarbeid med lokallagene. 7

8 Utarbeide og følge opp en strategi for håndtering av media i utfordrende saker. Under Organisasjon var det kommet til ett punkt: Opprettholde et kontaktnettverk mot alle aktører innen fjørfenæringen. Arbeidsplanen for er i sin helhet trykket i Fjørfe 6/11 på side 16. Årsmøtedebatten Temaer som ble debattert var bl.a. motivering av lokallagene og nyetableringer av eggproduksjon i Trøndelag i forbindelse med Rias Pakkeri. Referat fra årsmøtedebatten er trykket i Fjørfe nr 6/11 side Valg og godtgjørelse til tillitsvalgte Leder for valgkomiteen, Anne Lise Kindingstad, la fram innstillingen fra valgkomiteen. David Koht-Norbye hadde frasagt seg gjenvalg og valgkomiteen hadde bedt om innspill fra lokallagene, men var skuffet over det som kom av innspill. Dette resulterte i at David stilte seg til disposisjon for ett nytt år som leder. Styremedlemmene Solfrid Utheim Rygg og Sivert Moen sa fra seg gjenvalg. Medlem av valgkomiteen Petter Lorns Bratberg meldte seg ut av Norsk Fjørfelag. Alle kandidater ble valgt enstemmig ved akklamasjon. David Koht-Norbye ble gjenvalgt til styreleder. Halvor Brå (egg/trøndelag) og Hanne Guåker (kjøtt/hedmark og Oppland) ble valgt til styremedlemmer. Jostein Ljones (egg/vest) ble gjenvalgt som ordfører. Tone Steinsland (egg/rogaland) ble valg som nytt medlem av valgkomiteen for 3 år. I mangel på annen kandidat sa Anne Lise Kindingstad (egg/rogaland) seg villig til å fungere som leder for valgkomiteen ytterligere ett år. For øvrig er Gjermund Øystad (kylling/østfold og Akershus) medlem av valgkomiteen. Etter forslag fra valgkomiteen vedtok årsmøtet uendret godtgjørelse til tillitsvalgte for 2011: styreleder kr ,- pr år, nestleder kr ,- pr år, fraværsgodtgjørelse kr 1.000,- for heldagsmøter og kr 600,- for møter inntil 6 timers varighet. Resultatet av valget er trykket i Fjørfe nr 6/11 side Kontingent for 2012 Etter forslag fra styret vedtok et enstemmig årsmøte å heve medlemskontingenten med kr 400 til kr for 2012, på bakgrunn av forventet nedgang i medlemstallet som følge av omstillingen av konsumeggproduksjonen og færre eggprodusenter i Norge. 6. Tidsskriftet Fjørfe Ansvarlig redaktør for tidsskriftet Fjørfe var i 2011 Pål Grønbeck (daglig leder, utgjør ca. 50 % av stillingen på 100 %). Karianne Fuglerud Ingerø var redaksjonsleder (80 % stilling). Dagfinn Valland var redaksjonsmedarbeider (50 % stilling). Tone Nøkleby har vært ansvarlig for annonsesalget (utgjør ca. 20 % av stillingen på 60 % som sekretær). Det ble i 2011 (2010) trykket 11 nummer av Fjørfe med til sammen 544 (528) sider. Ved årets utgang var opplaget på (1.300) og tidsskriftet ble sendt ut til (1.197) adresser, derav (1.051) betalende adresser. Annonsesalget var i 2011 på kr ,- ( ,-). Det ble ikke utgitt noe Nordisk fellesnummer av fjørfetidsskrift i Oversikten over innholdet av tidsskriftet Fjørfe i 2011, viser at det for konsumeggproduksjon er trykket 18 (23) oppslag eller titler. For slaktekyllingproduksjon er det trykket 8 (18) oppslag. For kalkunproduksjon er det trykket 1 (1) oppslag. I tillegg har alle nummer hatt faste sider om produksjon av egg, kylling og kalkun. Markedsforhold og omsetning er belyst i 38 (27) generelle orienteringer, og i tillegg 8 (12) om Nortura og 13 (17) om andre aktører. Det har i 2011 vært 2 (9) oppslag om offentlig regulering, 27 (21) om dyrehelse og sykdomsbekjempelse, 6 (11) om hus, innredning og utstyr og 17 (8) om fôr og fôring. Tidsskriftet FJØRFE mottok i (15) leserinnlegg og kommentarer. Listen over artikkelforfattere omfatter 61 (42) navn. 7. NFL s hjemmeside NFL s hjemmeside har gjennom hele 2011 blitt oppdatert daglig med aktuelle fjørfenyheter. Vi tegnet en avtale med Meltwater om nyhetsovervåkning på nettet i Dette gir oss en meget god oversikt over hva som blir publisert på nettet av fjørfenyheter, slik at vi kan samle de mest aktuelle nyhetene på NFL sin webside. Lederen

9 og utvalgte artikler fra Fjørfe har blitt lagt ut hver måned (utenom juli). Oversikt over arrangementer innen næringen har jevnlig blitt oppdatert i kalenderen. Vi benytter fremdeles domenet da en tidligere ansatt i NFL sitter som eier av Vi arbeider med å få dette domenet tilbake i NFL sin eie, slik at vi igjen kan benytte vårt opprinnelige domenenavn i fremtiden. Vi arbeider kontinuerlig med videreutvikling til beste for våre brukere og for oss som administrerer websiden daglig. EIK (Eggprodusentenes interresseklubb) har for en årlig godtgjørelse til NFL fått en egen informasjonsside under NFL sin webside. Hjemmesiden har vært godt besøkt gjennom hele 2011 og vi får mye ros for hvor oppdatert den er på hva som skjer i nyhetsbildet innen vår næring. Annonsesalget på hjemmesiden var i 2011 på ,- (32.000,-). 8. Arrangementer Fagmøte på Gardermoen Det var stort oppmøte, med rundt 85 deltakere da Eggprodusentenes Interesseklubb (EIK) og NFL inviterte til fagmøte på Gardermoen 31. mars. Tema for dagen var rammebetingelsene for eggproduksjonen etter at vi er ferdig omstilt i Det var topptunge innledere til debatten og en meget engasjert forsamling hvor temperaturen til tider ble høy når paneldebatten tok opp cowboy-virksomhet og rugeeggsprodusenter som skyteskive for overproduksjon. Referat fra fagmøtet er gjengitt i Fjørfe nr 4/11 side Råd og utvalg I følgende råd og utvalg har NFL vært representert: Husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import (KOORIMP) Pål Grønbeck Strategisk forum for dyrevelferd Pål Grønbeck Strategisk forum for dyrehelse Pål Grønbeck Nordisk samarbeidsforum Pål Grønbeck (sekretær) Fjørfenæringens fag- og kommunikasjonsgruppe David Koht-Norbye og Pål Grønbeck Faggruppe for utprøving av bioaktive peptider i kyllingfôr David Koht-Norbye Programkomiteen for FJØR 2012 David Koht-Norbye 10. Møter Norges Bondelag Møte vedrørende Jordbruksforhandlingene 2011 David Koht-Norbye, Jan Arne Broen og Pål Grønbeck 2 møter vedrørende forslag til nye normverdier for ammoniakk i landbrukets arbeidsmiljø David Koht-Norbye og Pål Grønbeck Møte vedrørende Slaktekyllingdirektivet David Koht-Norbye og Pål Grønbeck Landbruks- og matdepartementet: 2 møter vedrørende Slaktekyllingdirektivet David Koht-Norbye og Pål Grønbeck Totalmarked Kjøtt og egg Møte vedrørende prognosene på egg Pål Grønbeck og Karianne Fuglerud Ingerø Mattilsynet Møte vedrørende Slaktekyllingdirektivet David Koht-Norbye og Pål Grønbeck 11. Aktiviteter og arrangementer Fjørfeskolen for kyllingprodusenter Karianne Fuglerud Ingerø Kompetanseskolen Eggproduksjon Karianne Fuglerud Ingerø Åpning av Cardinal Foods Ski David Koht -Norbye og Karianne Fuglerud Ingerø Fagmøte i Akershus og Østfold Fjørfelag Karianne Fuglerud Ingerø Representantskapsmøte i Norges Bondelag David Koht -Norbye og Jan Arne Broen Temakonferansen til Norsk Landbrukssamvirke David Koht-Norbye Norges Bondelags Årsmøte Jan Arne Broen 11

10 Lederkonferanse i Norges Bondelag David Koht-Norbye Fagmøte EIK David Koht-Norbye, Pål Grønbeck og Karianne Fuglerud Ingerø Vinterfagmøte KL Pål Grønbeck og Karianne Fuglerud Ingerø Fagmøte og årsmøte WPSA Pål Grønbeck og Karianne Fuglerud Ingerø Årsmøte i Fjørfelaget VEST Pål Grønbeck Årsmøte i Nortura Pål Grønbeck og Karianne Fuglerud Ingerø Produsentsamling Cardinal Foods Ski Karianne Fuglerud Ingerø Fagmøte i Akershus og Østfold Fjørfelag David Koht-Norbye og Karianne Fuglerud Ingerø Fagmøte og årsmøte i EIK Pål Grønbeck og Karianne Fuglerud Ingerø Julemøte i Østfold og Akerhus eggforum David Koht-Norbye og Karianne Fuglerud Ingerø Fagmøte i Slaktekyllingringen Østfold og Akershus David Koht-Norbye Fagmøte og årsmøte i Rogaland Fjørfelag David Koht-Norbye, Pål Grønbeck og Karianne Fuglerud Ingerø Fagmøte/julemøte Felleskjøpet Karianne Fuglerud Ingerø 12. Internasjonale møter og arrangementer Nordisk ledermøte, Stockholm, Sverige Jan Arne Broen, Pål Grønbeck og Karianne Fuglerud Ingerø Nordic Poultry Conference, København, Danmark Pål Grønbeck og Karianne Fuglerud Ingerø 13. Regnskapet for 2011 Resultatet for 2011 viser et underskudd i driftsregnskapet på kr ,- ( ,-). Etter finansposter er årsresultatet på kr ,- ( ,-) mot et beregnet budsjettert underskudd på kr ,- ( ,-). Det har vært stort fokus på kostnadskontroll gjennom hele året, men på grunn av forhold som ikke var forutsett i budsjettet har vi måttet ta et mye større underskudd enn hva som var budsjettert for. Vi har i en periode måttet øke stillingsprosenten i deler av administrasjonen for å dekke opp for en sykemelding. Det har også vært høyere reise/ møteaktivitet gjennom året enn det var lagt opp til i budsjettet. I 2011 var våre utgifter til Gruppeliv og Ytelsespensjon på kr ,- På grunn av dårlig avkastning på premiefondet (vårt pensjonsfond) har vi bare kunne trekke kr ,- fra premiefondet, de resterende ,- har vi måttet dekke med egne midler. Normalt dekkes våre utgifter til Gruppeliv og Ytelsespensjon i sin helhet av avkastningen på premiefondet. Saldo for premiefondets avkastning ved utgangen av året var kr 0,- Dette er en fondsreserve som ligger hos forsikringsselskapet og som ikke kan brukes til andre formål enn Gruppelivsforsikring og Ytelsespensjon. Ellers se noter til regnskapet. Årsmelding og regnskap er godkjent av styret 12. april David Koht-Norbye Jan Arne Broen Marianne Storhaug Strøm Havor Braa Hanne Guåker Tor Rune Gudmestad 12

11 Resultatregnskap For perioden NOTE Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Tilskudd Sum inntekter Lønnskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og kostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansposter ÅRSRESULTAT Disponering av resultat Overføring annen egenkapital Overføring reservefond

12 Balanse 31. desember 2011 EIENDELER NOTE Anleggsmidler Driftsløsøre, kontormaskiner og lignende Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer 1, Bankinskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Bundet egenkapital Reservefond Sum bundet egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 12. april

13 Noter til regnskapet for 2011 Note 1 - Regnskapsprinsipper Norsk Fjørfelag er en bransjeorganisasjon som arbeider for medlemmenes interesser og har ikke erverv til formål og er ikke skattepliktig. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Andre fordringer er klassifisert som anleggsmidler. Analoge kriterier er lagt til grunn ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld. Fordringer er ført opp til pålydende redusert med avsetning for mulig tap, kr ,- Note 2 - Ansatte, godtgjørelse Lønn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnitlig ansatte Godtgjørelser Daglig leder Styret/ tillitsvalgte Lønn Annen godtgjørelse De ansatte har pensjonsforsikring. Premiefondets saldo pr er kr 0. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2011 utgjør kr ,- Note 3 - Fordringer Andre kortsiktige fordringer representerer: Forskudd ansatte (400) Forskuddsbetalte kostnader for Note 4 - Driftsmidler Kontormaskiner/utstyr Anskaffelseskost 1/ Tilgang i året Samlede ordinære avskrivninger Bokført verdi 31/ Årets ordinære avskrivninger Økonomisk levetid 2-3 år Note 5 - Annen kortsiktig gjeld I posten annen kortsiktig gjeld inngår kostnader gjeldende og avsatt i 2011, bokført i 2012: Honorar/reiseregninger gjeldende 2011 for ansatte og tillitsvalgte Andre ordinære kostnader, faktura mottatt Tilskudd fylkeslag for Påløpt feriepenger i Sum Note 6 - Opptjent egenkapital Annen egenkapital Overført fra/til egenkapital - ( ) Annen egenkapital 31. desember Note 7 - Reservefond Kapital Overført for resultat forrige år, uteglemt Overført fra årets resultat Kapital Midlene er plassert i: Bankinnskudd Gjeld til Norsk Fjørfelag (6.407) SUM Reservefondet er en del av Norsk Fjørfelags egenkapital, men har egne midler som er bundet i lagets regnskap. Note 8 - Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd med kr ,- vedrørende skattetrekk. Foreningen skylder skattetrekksmidler med kr ,- pr

14 16

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13 ÅRSMELDING 2012 Norsk FjØRFELAG 1 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Bergen 2012. Foto: Nils Steinsland Årsmeldingen for perioden 1.1.2012 til 31.12.2012. 2012 - et begivenhetsrikt år for fjørfebransjen

Detaljer

Årsmøtet i Norsk Fjørfelag 2012

Årsmøtet i Norsk Fjørfelag 2012 Årsmøtet i Norsk Fjørfelag 2012 Daglig leder Pål Grønbeck, avtroppende styreleder David Koth-Norby og nyvalgt styreleder Jan Arne Broen. Foto: KFI Av Karianne Fuglerud Ingerø, NFL Årsmøtet i Norsk Fjørfelag

Detaljer

Årsmøte 2015 Norsk Fjørfelag

Årsmøte 2015 Norsk Fjørfelag Årsmøte 2015 Norsk Fjørfelag Styreleder Jan Arne Broen, ordfører Jostein Ljones og Daglig leder Ylva Freed under årsmøtet. Foto: KFI Karianne Fuglerud Ingerø, NFL Årsmøtet i Norsk Fjørfelag ble avholdt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSMeLDING 2008 NORSK FjøRFeLAG Fjørfe 4-09 1

ÅRSMeLDING 2008 NORSK FjøRFeLAG Fjørfe 4-09 1 Årsmelding 2008 Norsk Fjørfelag Fjørfe 4-09 1 Årsmeldingen er skrevet for perioden 1.1.2008 til 31.12.2008. I tillegg innleder vi med å beskrive situasjonen ved inngangen av året. Situasjonen i fjørfemarkedet

Detaljer

Trådfarge på brodering i nærheten av Varm grey 7c pms norsk Fjørfelag Til Brodering. Broderingskort ligger hos SA Firmagaver.

Trådfarge på brodering i nærheten av Varm grey 7c pms norsk Fjørfelag Til Brodering. Broderingskort ligger hos SA Firmagaver. ÅRSMELDING 2015 GoudyolSt BT sort Trådfarge på brodering i nærheten av Varm grey 7c pms norsk Fjørfelag Til Brodering. Broderingskort ligger hos SA Firmagaver GoudyolSt BT Høydeformat, sort GoudyolSt BT

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2015- Innspill fra Norsk Fjørfelag

Jordbruksforhandlingene 2015- Innspill fra Norsk Fjørfelag Jordbruksforhandlingene 2015- Innspill fra Norsk Fjørfelag Oppsummering av hovedpunkter NFL foreslår at alle høner opp til konsesjonsgrensen,7500, blir berettiget produksjonstilskudd med minimum uforandret

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Norsk Fjørfelag. Innspill til Jordbruksforhandlingene 2014

Norsk Fjørfelag. Innspill til Jordbruksforhandlingene 2014 Norsk Fjørfelag Innspill til Jordbruksforhandlingene 2014 4.3-2014 Fjørfenæringen i Norge Fjørfenæringen i Norge er meget effektiv og representerer en vesentlig del av matproduksjonen og verdiskapningen

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 Utarbeidet av: Øvre Storgate 37, 3018 DRAMMEN Tlf: 32213570 Fax: 32213571 Org.nr. 941 527 906 www.regnskapsbyraet.no Resultatregnskap Note 2012 2011

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438 RESULTATREGNSKAP Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent fra NJ kr 3.238.468 kr 3.001.156 Stillingsannonser 5.633.819 5.789.684 Tekst-, bilags- og pressekontaktannonser 1.821.968 2.078.034 Abonnement

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer