VILKÅR FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN TIL KOMMUNALT NETT I BÆRUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VILKÅR FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN TIL KOMMUNALT NETT I BÆRUM"

Transkript

1 November 2007 VILKÅR FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN TIL KOMMUNALT NETT I BÆRUM 1. TILKNYTNING TIL AVLØPSNETTET I henhold til 15-7 i forurensningsforskriften skal oljeholdig avløpsvann passere sandfang og oljeutskiller (eller liknende renseinnretning) dimensjonert for maksimal belastning før det ledes til kommunalt nett. Oljeinnholdet i avløpsvannet skal ikke overstige 50 milligram olje per liter. Det er den som er ansvarlig for virksomheten som har ansvar for at renseinnretningen er dimensjonert i forhold til den belastning som reelt kan tenkes forekomme, samt påse at nødvendig sikkerhet mot akuttutslipp er ivaretatt. Lokk på utløpskassa på alle oljeutskillere er et slikt tiltak for å hindre utlekking ved evt. tilbakeslag fra avløpsnettet eller ved overbelastning. Det er forbudt å drive med virksomhet som fører til at oljeholdig avløpsvann havner i kommunens overvannssystem. Som eksempel kan nevnes utendørs vask av kjøretøyer eller tilbehør til disse. 2. SANITÆRT AVLØPSVANN Bedriften plikter å følge de krav kommunen stiller for utslipp av sanitært avløpsvann. Denne tillatelsen griper ikke inn i kommunens rett til å innkreve gebyr for tilknytning til kommunalt nett. Sanitæravløpsvann skal ikke kobles via oljeutskiller. Takvann, drensvann, overvann og spillvann fra andre installasjoner tillates ikke ført til oljeutskiller. 3. FORHOLDET TIL UTSLIPPSKRAV GITT AV FYLKESMANNEN ELLER SFT For de virksomheter som har egne utslippstillatelser fra enten SFT eller Fylkesmannen, skal de til enhver tid gjeldende krav betraktes som minimumskrav for utslipp til kommunalt avløpsnett. Det presiseres at virksomheten skal unngå unødvendig forurensning, selv om kravene til SFT eller fylkesmannen overholdes. Dette fremgår av forurensningsloven 7. Denne paragrafen kommer til anvendelse også for de stoffer som ikke er regulert av SFT eller fylkesmannen, eller dersom ny teknologi gjør det mulig å senke utslippet ytterligere innenfor rimelige kostnader for bedriften. 4. KRAV TIL AVLØPSVANNETS BESKAFFENHET Virksomheten er forpliktet til å jevnlig gjennomføre egenvurderinger mht. redusering av forurensninger i avløpsvannet som tilføres det kommunale nettet. 4.1 Oljeinnhold Oljeinnholdet i utløpet fra oljeutskilleren skal ikke overstige 50 milligram per liter. Prøveuttaking skal foretas av eksternt firma som bør kunne dokumentere kompetanse innen fagområdet kjemi og eller renseteknikk (se forøvrig punkt 6.1). Kjemikalieleverandøren og firma som det er inngått driftsavtale med skal kunne bidra til å optimalisere driften av oljeutskilleren.

2 4.2 Tungmetallinnhold Det er alle bedrifters ansvar å påse at tungmetallnivået i avløpsvannet er så lavt som mulig. God drifting av oljeutskiller og rett kjemikaliebruk vil sikre dette. Vaskevann fra delevasker og andre vaskeløsninger der man kan anta høyt tungmetallnivå, skal avhendes som farlig avfall og skal ikke føres til oljeutskiller. 5. KJEMIKALIEBRUK Ved bruk av kjemikalier som kan medføre skade på helse og miljø plikter virksomheten jevnlig å vurdere om disse kan erstattes med mindre farlige alternativer, dersom dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe (produktkontrolloven 3a). Denne substitusjonsplikten innebærer en konkretisering og utdyping av plikten til aktsomhet og risikovurdering som allerede gjelder for alle virksomheter (interkontrollforskriften). Bærum kommune vil oppfordre alle til å bruke miljømerkede kjemikalier som for eksempel Svanemerkede, eller kjemikalier der miljøegenskapene er dokumentert. Blanding av ulike kjemikalityper skaper ugunstige separasjonsforhold i utskilleren, og grenseverdien på 50 milligram olje per liter avløpsvann kan da bli vanskeligere å oppnå. For øvrig er alle kjemikalier omfattet av gjeldende kjemikalieregelverk (nytt og mer omfattende regelverk forventes å tre i kraft i 2008). 6. KRAV VEDRØRENDE DRIFT OG DOKUMENTASJON 6.1 Driftsavtale med uavhengig instans Alle virksomheter med utslipp av oljeholdig avløpsvann skal engasjere en uavhengig instans (heretter kalt driftsassistansen) som skal forestå jevnlig driftskontroll av hele anlegget. Denne eksterne driftskontrollen utføres minimum en gang årlig og skal være et supplement til bedriftens egenkontroll. Hensikten er å dokumentere overfor kommunen at anlegget er i forskriftsmessig stand og drives i henhold til de krav kommunen har stilt. Driftsassistansens oppgaver vil være veiledning vedrørende avviksbehandling ved prøveresultat som overskrider funksjonskravet, anleggstekniske løsninger, kjemikaliebruk, prøvetaking og rapportering til kommunen. Drift og vedlikehold av oljeutskillere er utførlig beskrevet i kapitel 10 i Veiledningen for oljeutskilleranlegg (NORVAR-rapport 156/2007). 6.2 Prøvetaking og analyser Den ansvarlige for oljeutskiller plikter å gjennomføre målinger for å dokumentere påslippet av oljeholdig avløpsvann til kommunalt nett fra og med Prøvetakingen må stå i forhold til størrelsen på utslippet, alder på anlegget og konsekvensene av at kravverdiene ikke overholdes. I veiledningen for oljeutskilleranlegg (som Bærum kommune vil følge) angis 2 prøver pr. år for virksomheter med mer eller mindre kontinuerlig drift av oljeutskilleren. Det bør da tas én prøve i vintersesongen og én i sommersesongen. Bedrifter som pålegges et prøveuttak pr. år skal foreta denne i vintersesongen. I de tilfeller hvor kommunen anbefaler utskifting av oljeutskiller, vil det bli gitt pålegg om økt analysefrekvens inntil oljeutskiller er skiftet. Dette for å sikre at funksjonskravet overholdes. Analyseresultat som avviker fra funksjonskravet på 50 milligram olje per liter skal avviksbehandles i samråd med driftsassistansen. Prøvetaking skal utføres i henhold til vedlagt prosedyre, eller som beskrevet i kap. 5 i veilederen for oljeutskilleranlegg. Oljeanalyser skal utføres akkreditert. Siden Forurensnings-forskriften henviser til en lite egnet metode NS 4752 (som få eller ingen laboratorier er akkreditert for å utføre ), vil kommunen at

3 analysen utføres etter ISO (oljeindeks). Det arbeides med å forandre lovverket på dette punktet. Alle nye oljeutskillere skal som hovedregel ha en inspeksjons- og prøvetakingskum som egner seg for uttak av vannprøver. Eksisterende anlegg uten prøvetakingskum aksepteres hvis kommunen mener det er mulig å få tatt ut representative prøver. 6.3 Tømming av sandfang og oljeutskiller: Nivået i sandfang, oljeutskiller og ev. oppsamlingstank skal peiles regelmessig og så ofte at disse kan tømmes i tide. Sandfang skal tømmes for sand og slam minst en gang pr. år, og i alle tilfelle før sandfanget er mer enn 50 % fylt opp. Oljeutskillere og oppsamlingstanker for utskilt olje skal tømmes minst 1 gang pr. år av firma med ADR-godkjent tankbil. Det er virksomhetens ansvar å påse at olje-, slam- og sandavfallet (definert som farlig avfall) blir levert forskriftsmessig. 6.4 Rapportering Virksomheten er pliktig til å sende Bærum kommune følgende rapporter: - Analyserapporter for oljeinnhold av avløpsvannet - tømmingsrapport for sandfang, oljeutskiller og ev. oppsamlingstank - årsrapport Årsrapporten skal innsendes Bærum kommune innen 1. mars påfølgende år og skal være i form av et standarddokument som følger vedlagt (vedlegg 1). Rapportene kan om ønskelig sendes samlet. 7. KOMMUNENS RETT TIL KONTROLL Kommunen, eller den kommunen bemyndiger, har i henhold til forurensningslovens 50 rett til å inspisere virksomheten til enhver tid og kan kreve å få lagt fram/granske dokumenter/annet materiale som kan ha betydning for dens gjøremål etter loven. Virksomheten må sørge for at det til enhver tid er mulig å inspiseres utskilleren. Kommunen vil ha et risikobasert tilsyn. Virksomheten skal kunne dokumentere at den har etablert en internkontroll som sikrer at kravene i utslippstillatelsen overholdes. Aktuell dokumentasjon kan være driftsavtale, driftsinstrukser, servicerapporter, datablader for de kjemikalier som benyttes, tømmerapporter, kontrolljournaler, analyseresultater og ledningskart over området. Dette er dokumentasjon som skal være tilgjengelig ved eventuelle kontroller fra kommunen. Det forutsettes at spesialavfall håndteres i samsvar med spesialavfallsforskriften. Håndtering av spesialavfall bør kunne dokumenteres i form av avtale med godkjent spesialavfallsfirma. Vann og avløpsetaten i Bærum kommune skal ha innsyn i den samme dokumentasjonen for å sikre seg at spesialavfall ikke havner i avløpsnettet. 8. BEREDSKAP MOT AKUTT FORURENSNING OG HØYE UTSLIPP 8.1 Forebygging av akutte utslipp

4 Virksomheten plikter å gjennomføre forebyggende tiltak for å unngå/begrense risikoen for akutte utslipp til så vel spillvannsnett som overvannsnett. I dette ligger flomsikring av installasjoner og sikring mot tilbakeslag med lokk på utløpskassa. 8.2 Beredskapsplikt I den utstrekning virksomheten representerer en risiko for akutte, skadelige utslipp til spillvanns- eller overvannsnett, skal den sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre eller stanse påslipp. Beredskapen skal stå i rimelig forhold til sannsynligheten for akutte, skadelige påslipp til avløpsnettet og omfanget av de skader og ulemper som kan forårsakes. Beredskapsrutinene kan inngå i virksomhetens internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet, og skal dokumenteres. 8.3 Varslingsplikt I tilfelle akutt utslipp av olje eller oljeholdig avløpsvann skal det foreligge en plan for varsling (se eksempel i vedlegg 3). Ved utslipp til grunn eller resipient skal brannvesenet varsles, og ved utslipp til kommunens avløpsanlegg varsles kommunens drifssentral for Vann og avløp i tillegg. Det skal gis opplysninger om hva som er sluppet ut, tidspunkt for utslipp og hvor dette har skjedd, samt om utslippet er stanset. Det skal foreligge instrukser og prosedyrer knyttet til varslingsplikten, inkludert blant annet registrering i driftsjournal e.l. En varslingsplan skal inngå som en del av virksomhetens internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet. 9. NEDLEGGELSE OG DRIFTSSTANS Dersom virksomheten nedlegges eller stanses, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til kommunen. 10. EIERSKIFTE Dersom bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes kommunen senest 1 måned før eierskiftet. Det gjøres oppmerksom på at eierskiftet kan medføre endringer i tillatelse i samsvar med forurensningsloven TAUSHETSPLIKT Kommunens ansatte er pålagt taushetsplikt i samsvar med 13 i forvaltningsloven. Dette gjelder blant annet forhold av konkurransemessig betydning for bedriften. 13. VEDLEGG Vedlegg 1 : Mal for årsrapport til kommunen Vedlegg 2: Prosedyre for prøvetaking av utslipp fra oljeutskillere Vedlegg 3: Eksempel på varslingsplan

5 Vedlegg 1: Årsrapport for oljeutskilleranlegg... (år) Eiendommen (opplysninger om eier av eiendom) Hjemmelshaver: Hjemmelshavers adresse: Poststed: Virksomheten (opplysninger om virksomheten) Virksomhetens navn: Virksomhetens type og omfang: Virksomhetens adresse: Poststed Adresse: (oljeutskiller): Gnr/Bnr (oljeutskiller): Ansvarlig for utslippstillatelsen: Telefonnr.: E-postadresse: Anlegget (opplysninger om oljeutskiller) Utskillertype-fabrikat: Materiale (GUP, stål, betong): Beliggenhet (ute/inne): Ekstra sandfang (ja/nei): Våtvolum, utskiller: Installasjonsår: Telefaksnr.: Siste kontroll (dato/år): Siste tømming (dato/år): Antall analyserte prøver: Dim. Vannbelastning: Antall prøver med oljeinnhold større enn 50 milligram pr liter: Lokk på utløpskasse? (ja/nei) Installert egnet prøvetakingskum? (ja/nei) Rutiner Har bedriften etablert et internkontrollsystem der kravene i utslippstillatelsen inngår? Kan bedriften dokumentere at alt spesialavfall deklareres og håndteres i samsvar med spesialavfallsforskriften? Vedlegg: Legg ved analyseresultater, tømmerapport(er), kart hvor oljeutskiller, prøvetakingskum, sandfang og ev. oljeoppsamlingskum er inntegnet, samt evt. annet. Dato: Dato: Underskrift virksomhet Underskrift driftsassistanse

6 Vedlegg 2: Prosedyre for prøvetaking av utslipp fra oljeutskillere Krav til prøvetakingspunkt / kum: Det skal som hovedregel monteres separat prøvetakingskum Kummen skal være inntegnet på plankart hvor bygning, ledninger, oljeutskiller også er inntegnet. Kartet skal være tilgjengelig på bedriften, og det må klart fremgå hva som er prøvetakingspunktet. Prøvetakingskummen skal være slik utformet at prøve kan tas fra en fritt-fallende vannstrøm eller strømmende vann med god turbulens. Vannstrømmen som skal prøvetas må være tilgjengelig fra bakkenivå. Prosedyre ved uttak av prøven: Det skal tas ut 1-5 prøver pr. år avhengig av virksomheten og type/alder på oljeutskilleren. Prøvene fordeles over hhv. vinter- og sommersesong som dokumentasjon av utslippsverdier, og det vil være avgjørende at resultatet blir så representativt som mulig. Virksomheter med bilvask som skal ta ut en prøve pr. år skal gjøre dette i vinter- eller vårsesongen. Følgende prosedyre anbefales benyttet: Anlegget skal være i drift, dvs. gjennomstrømming i utskiller. Prøveuttaket må gjennomføres i en normal driftssituasjon, dvs. med den vaskeprosess og med de kjemikalietyper som bedriften normalt benytter. Prøven tas ut med egnet utstyr, og med rengjort pumpe / slanger / prøveflaske i hht avtale med laboratoriet. Prøveflaske merkes med navn / dato, og lagres mørkt / kjølig for levering til laboratorium innen 2 dager. Prøveresultat rapporteres i årsrapport til kommunen og evt. utskillereier. Analysemetode: Prøven analyseres på akkreditert laboratorium etter NS EN ISO (oljeindeks). Krav til utførende: Uttak av vannprøve skal ikke gjøres av oljeutskillereier/-bruker. Uttak av vannprøven skal gjennomføres av eksternt firma. Firma bør kunne dokumentere kompetanse innenfor fagområdene kjemi og/ eller renseteknikk.

7 Vedlegg 3: VARSLINGSPROSEDYRE FOR EKSTRAORDINÆRE PÅSLIPP/UTSLIPP FRA OLJEUTSKILLERE Varslingsprosedyren beskriver når man skal varsle, hvem man skal varsle og hvordan man skal varsle ved ekstraordinære påslipp/utslipp i Bærum kommune. Varslingsprosedyren skal inngå som en del av virksomhetens internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet. 1. Når skal det varsles Det skal umiddelbart varsles når det har forekommet akutt forurensing, dvs. ekstraordinære påslipp/utslipp. Ekstraordinære påslipp/utslipp oppstår i ukontrollerte situasjoner, for eksempel tilførsel av større vannmengder enn normalt til oljeutskilleren eller lekkasje i oppsamlingstanker på frigrunn. 2. Hva skal varsles? Følgende minimumsinformasjon skal gis: Hva er sluppet ut? Herunder stoff/væske type og mengde. Tidspunktet for påslipp/utslipp. Herunder hvilken dag og tid på døgnet påslippet/utslippet fant sted. Er utslippet stanset? Herunder hvilke tiltak som er satt inn for å stanse påslippet/utslippet. Har tiltakene virket slik de var tenkt? 3. Hvem skal varsles? Alle ansatte, og andre som befinner seg på/i egen bedrift skal umiddelbart varsles. Alle ansatte skal iverksette tiltak som kan redusere skadevirkningene av påslipp/utslipp, bl.a. stenge/åpne ventiler og fjerne ev. spillvæske. Asker og Bærum brannvesen og Bærum kommune skal varsles for å kunne iverksette tiltak for å forhindre ev. forurensing av ledningsnett, vassdrag eller nærliggende områder. Bedriften må, om nødvendig, opprette kontakt med slamsugerbil som kan samle opp søl, slam etc. Ansvarlig for kontakt er daglig leder. 4. Rekkefølge på varsling Forskrift om varsling av akutt forurensing eller fare for akutt forurensing, setter krav om at brannvesenet er de første som skal varsles ved utslipp til grunn eller bekk. Ved påslipp til kommunalt ledningsnett skal Bærum kommune ved Driftssentralen for vann og avløp være den første som blir varslet. Liste som viser rekkefølgen på etater som skal varsles

8 1. Asker og Bærum Brannvesen, tlf. nr Driftssentralen for vann og avløp, Bærum kommune, tlf. nr / Hvordan man skal varsle Det skal meldes fra til de nevnte enheter umiddelbart etter at hendelsen er oppdaget. Meldingen gis pr. tlf., med presisering av type utslipp, sted, tid og iverksatte tiltak. Etter at påslipp/utslipp er varslet telefonisk, følges saken opp av bedriften og Bærum kommune i samarbeid. Det skal utarbeides en skriftlig rapport på utslippet/påslippet. Rapporten skal oppbevares i bedriftens internkontrollsystem i kapittel om avvik.

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

Utslippstillatelse. for. Naturkraft AS gasskraftverk på Kårstø

Utslippstillatelse. for. Naturkraft AS gasskraftverk på Kårstø Utslippstillatelse for Naturkraft AS gasskraftverk på Kårstø gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6, 11, jf 16, og med endring i medhold av 18. Tillatelsen

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 09.04.2015 2007/1543/ANKL/473 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Grete Kleven, tlf 71 25 84 77 Vår ref. Tofte Gjenvinning

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Herøya Industripark AS (HIP)

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Herøya Industripark AS (HIP) Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Herøya Industripark AS (HIP) Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

for Molde lufthavn, Årei

for Molde lufthavn, Årei øszz't Møre og Romsdal fylke Utslippstillatelse etter forurensningsloven for Molde lufthavn, Årei Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11

Detaljer

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD -TRØNDELAG 11. JUL. 2:!U5 Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD -TRØNDELAG 11. JUL. 2:!U5 Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD -TRØNDELAG 11. JUL. 2:!U5 Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 06.07.2005 Saksbehandler: Anne Sundet Tangen Vår ref: 2004/1868 Arkivnr: 46L3 Avinor Rørv ik lufthavn 7900 Rørv ik

Detaljer

Brannøvingsaktiviteter Veileder for saksbehandlere hos Fylkesmennene

Brannøvingsaktiviteter Veileder for saksbehandlere hos Fylkesmennene Brannøvingsaktiviteter Veileder for saksbehandlere hos Fylkesmennene TA-2130/2000 ISBN 82-7655-272-2 Sammendrag Denne veilederen er et hjelpemiddel i Fylkesmannens saksbehandling av brannøvingsaktiviteter.

Detaljer

Bedriftsdata. Fylkesmannens referanser Tillatelsesnummer Anleggsnummer Risikoklasse 1 XX XX 3

Bedriftsdata. Fylkesmannens referanser Tillatelsesnummer Anleggsnummer Risikoklasse 1 XX XX 3 Tillatelse etter forurensningsloven til Valdres Metall AS for etablering og drift av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy og mottak av avfall på Rebneskogen, Vestre Slidre kommune Tillatelsen er gitt

Detaljer

NORVAR-rapport. Veiledning for oljeutskilleranlegg. prosjekt

NORVAR-rapport. Veiledning for oljeutskilleranlegg. prosjekt NORVAR-rapport 156 2007 Veiledning for oljeutskilleranlegg prosjekt NORVAR-rapporter Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige NORVAR-rapportene. Dette kan være: Rapportering

Detaljer

Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Del 2: UTFYLLENDE BESTEMMELSER. Sanitærreglement for Bergen kommune. (Rev. jan. 2013)

Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Del 2: UTFYLLENDE BESTEMMELSER. Sanitærreglement for Bergen kommune. (Rev. jan. 2013) Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Del 2: UTFYLLENDE BESTEMMELSER (Rev. jan. 2013) 1 Forord Sanitærreglementet er utarbeidet for å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte

Detaljer

Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS

Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16 og 29. Tillatelsen

Detaljer

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er Fylkesmannen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse

Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse TA-1923/2002 ISBN 82-7655-467-9 Forord Forskrift om kasserte kjøretøy ble vedtatt 26. juni 2002 og iverksatt fra 1. juli samme år. Forskriften regulerer

Detaljer

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Del 1 RISIKOVURDERING RISIKOREDUSERENDE TILTAK Rullering 2007 gjelder kun vannforsyning www.rg-prosjekt.no

Detaljer

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn og årsaker til krav om oppgradering/utskifting av mindre avløpsanlegg... 3 1.2

Detaljer

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Halden kommune

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Halden kommune Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Halden kommune Side 1 av 18 Administrert av Øystein Gaulin Godkjent Revisjon Mai 2009 Versjon 1.1 Bakgrunn for krav til mindre avløpsanlegg og beskrivelse

Detaljer

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg ASKER KOMMUNE kommunalteknisk avdeling Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Utgave: 3.1 Dato: 2015-05-21 Veileder - Søknadsprosess

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet 15. desember 2005 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Bakgrunn for krav til mindre avløpsanlegg og beskrivelse av renseløsninger - Veiledning til anleggseiere 1. Bakgrunn for krav til mindre

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for. Norsk Gjenvinning Industri Fagerstrand

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for. Norsk Gjenvinning Industri Fagerstrand Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Norsk Gjenvinning Industri, Fagerstrand Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf.

Detaljer

Rapport fra inspeksjon 24. oktober 2012

Rapport fra inspeksjon 24. oktober 2012 Sakshandsamar, innvalstelefon Britt Solheim, 55572334 Vår dato 22.11.2012 Dykkar dato Vår referanse 2012/14100 Dykkar referanse Alireza Soltani Anto Bil Helldalshaugen 22 5222 NESTUN Rapport fra inspeksjon

Detaljer

Administrative bestemmelser

Administrative bestemmelser KS Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Administrative bestemmelser www.kommuneforlaget.no 2008 Kommuneforlaget AS, Oslo 1. utgave 2008, 1. opplag 2008 Omslags- og illustrasjonsfotografier: AIT

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype Ullensaker kommune Vann, avløp, renovasjon og veg Årsrapport for påslipp til kommunalt nett Etter lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. I Ullensaker

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/1787 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Hans Tomter Saksbehandler: Kirsten Kleveland Hæhre Auto AS Postboks 203 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

Forslag til: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe, Nordre Land kommune, Oppland

Forslag til: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe, Nordre Land kommune, Oppland Forslag til: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe, Nordre Land kommune, Oppland Hjemmel: Fastsatt av Nordre Land kommunestyre i sak./13 med hjemmel i forskrift

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo Miljøvernavdelingen Franzefoss as Pb 53 1309 RUD Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer