BØ KOMMUNE. Eidet skole. Håndbok. Sist revidert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BØ KOMMUNE. Eidet skole. Håndbok. Sist revidert 18.09.15"

Transkript

1 BØ KOMMUNE Eidet skole Håndbok Sist revidert

2 Innhold : side 2 Innholdsfortegnelse side 3 Innledning/forord side 4 Målsetting for skolen side 4 Tiltak for å nå målene - Tilpasset undervisning - Fokus på god klasseledelse - Faglig fokus Side 6 Vurdering - elevsamtaler - utviklingssamtaler side 6 Ukeplan/A-plan side 7 Foreldremøter side 8 Aktivitetsoversikt side 8 Nasjonale prøver side 9 Matematikk-testing side 9 Kartleggingsprøver i norsk side 9 Kartleggingsprøver i engelsk side 10 Lærebøker vi bruker ved skolen side 11 Elevenes skolemiljø - Rutiner vedrørende det fysiske miljøet - Rutiner knytta til det psykososiale miljøet side 15 Ordensreglement for barneskolene i Bø kommune side 17 Skoleregler for Eidet skole side 18 Prosedyre for behandling av mobbing side 21 Tiltaksplan v/mistanke om omsorgssvikt side 23 Råd og utvalg ved skolen side 24 Branninstruks side 25 Klasser og kontaktlærere side 25 Adresse/telefonliste ansatte side 26 Skolerute 2014/15 2

3 Innledning/forord: Som rektor ved Eidet skole vil jeg ønske alle ansatte, elever og foresatte velkommen til et nytt skoleår. Etter å ha lagt nok en nordnorsk sommer bak oss, er vi her på skolen klar for et nytt og spennende skoleår, et skoleår der vi satser på masse læring og trivsel. Det er videre vårt ønske ved skolen at denne håndboken skal bidra til å gi relevant informasjon, og på den måten være et nyttig bidrag i skole hjem samarbeidet. Med ønske om et lærerikt og utviklende skoleår for både ansatte, elever og foreldre/foresatte ønsker jeg alle et godt Med hilsen Hilde Karin Nilsen rektor 3

4 Målsetting for skolen Eidet skole skal i henhold til målene i Kunnskapsløft Bø arbeide for at alle elevene skal få en undervisning tilpasset sine egne forutsetninger. De ansatte har et felles ansvar for å sette eleven i sentrum, utvikle et godt samarbeid med foreldrene, og være med på å skape et godt arbeidsmiljø innad i skolen. Hovedmål 1 Hovedmål 2 Alle elevene i Bø skal ha en opplæring tilpasset deres evner og behov. De skal ha like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre. Elevene skal utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse. Elevenes læringsmiljø skal være preget av lærelyst, utholdenhet, motivasjon, nysgjerrighet, gode læringsstrategier, konsentrasjon og god oppførsel. Skolene skal etablere kultur for læring for alle i skolesamfunnet. Hovedmål 3 Skolens ansatte skal ha den kompetanse som er nødvendig faglig og metodisk. De skal være tydelige ledere og forbilder for elevene. Hovedmål 4 Være en inkluderende skole som gjennom samarbeid med heimen og lokalsamfunnet sikrer at det fysiske og psykososiale arbeidsog læringsmiljøet bidrar til god helse, trivsel og læring.. Tiltak for å nå målene vi har satt oss Tilpasset undervisning: Ved vår skole skal tilpasset undervisning være et gjennomgående prinsipp. Kravet er at opplæringen skal være tilpasset elevenes evner og forutsetning. Det betyr at en skal legge til rette for at alle elever uansett evner og forutsetninger får utnyttet sitt potensiale for læring. Dette kan gjøres ved variasjon i bruk av arbeidsoppgaver, lærestoff, arbeidsmåter, læremidler 4

5 og variasjon i organisering og intensitet i opplæringen. Dette skal i all hovedsak skje innenfor rammen av fellesskapet i klasser og grupper. Fokus på god klasseledelse og godt klassemiljø: Tydelige lærere som ser hver enkelt elev, og som gjennom etablering av struktur, regler og rutiner har evnen til å skape et positivt læringsmiljø, hvor elevene kan konsentrere seg og bli motiverte for læring og utvikling. Forebyggende tiltak der alle elever ved skolen undervises i forventet oppførsel og sosiale ferdigheter. Innlæring av positive regler, bl.a. gjennom rollespill og nøye gjennomgang og forklaring av reglene. Støttetiltak for enkeltelever som er i faresonen for å utvikle atferdproblemer Støtte- og behandlingstiltak for de få elevene som har alvorlige atferdsproblemer. Faglig fokus: Norsk Skolen har utarbeidet en lokal læreplan i norsk. Denne planen skal følges av alle klassetrinn. Satsingsområder i planen er: lese- og skriveopplæring læringsstrategier lesestrategier/lesestimulering systematisk testing Matematikk I undervisningen vil vi legge stor vekt på forståelse. I tillegg er det viktig med mengdetrening og automatisering. Elever med god forståelse vil etter som årene går ha en bedre faglig utvikling enn om en baserer læringen bare på mekanisk trening og drill. Vi fokuserer på å iverksette tiltak så tidlig som mulig for elever som ser ut til å utvikle vansker i faget. 5

6 I dette arbeidet legger vi spesielt vekt på å styrke de grunnleggende ferdighetene mht de fire regneartene, pluss, minus, ganging og deling. Vi vet at om disse ikke er på plass så hemmes den videre utviklingen. Vurdering Bø kommune har jobbet for å lage en felles mal for vurderingsarbeidet ved skolene. Rutiner for utviklingssamtalen og halvårsrapport ved Eidet skole er utarbeidet, og evalueres og revideres ved behov. Skolen ønsker å få en felles formell vurderingspraksis for alle elevene. Vi ønsker at den skal være framoverrettet, konkret og forståelig for elev og forelder. Den skal uttrykke noe om hva eleven kan og hva hun/han kan bli bedre i, og skal hvert år ende opp i en skriftlig halvårsrapport som beskriver elevens faglige og sosiale ståsted, samt mål for videre utvikling. Elevsamtaler: Alle elevene ved skolen skal ha en kort samtaler med sin kontaktlærer ca hver en gang pr måned. Her kan kontaktlærer gi tilbakemelding på gjennomført a-plan, ukesluttprøver og eventuelle andre ting som er viktig for elevens faglige og sosiale utvikling. Utviklingssamtaler Minst to ganger i året skal kontaktlærerer ha en planlagt og strukturert samtale med foreldrene. En slik samtale kalles for konferansetime eller utviklingssamtale. Eleven kan også være med på samtalen. Når eleven har fylt 12 år, har han/hun rett til å være med. På Eidet skole vil vi at elevene skal delta allerede fra 1. klasse. I utviklingssamtalen skal det være dialog om faglig og personlig vurdering av eleven. Samtalen skal bidra til videre utvikling. Den skal munne ut i en oppsummering der elev, lærer og foreldre blir enige om hva det særlig skal legges vekt på i det videre arbeidet. Ukeplan /A-plan Det skal hver uke lages en ukeplan som på en oversiktelig måte viser fag- og timefordeling for kommende uke, samt gir rom for nødvendig praktisk og generell informasjon. Det skal i tillegg utarbeides en arbeidsplan som viser mål og innhold mht hva elevene skal jobbe med i de ulike fagene. Planene skal være såpass omfattende at en eventuell vikar lett kan sette seg inn i hva som skal gjøres. 6

7 Foreldremøter Foreldremøter er ikke nevnt i lovverk eller læreplan, men de aller fleste skoler avholder foreldremøter en til to ganger i året, det gjør også vi her på skolen, - det skal gjennomføres et møte tidligst mulig om høsten, og et møte i løpet av siste del av vårhalvåret, dersom det er behov for det. Samarbeid mellom hjem og skole er lovfestet i opplæringsloven 1-2. Eidet skole ønsker et godt samarbeid og en god dialog med alle foreldre/foresatte som har barn ved skolen, og foreldremøtene er en god arena for å bygge gode samarbeidsrutiner. Elevenes læring og arbeidsmiljøet i klassen/gruppen og på skolen er et selvfølgelig tema på foreldremøtene. Det er også viktig at elevene får vite at hjem og skole står i nær kontakt, og at målet for samarbeidet er barnas trivsel, trygghet og læring. Som foreldre skal dere forvente at skolen ser på foreldre som likeverdige parter i samarbeidet og tar deres meninger på alvor. skolen informerer om sin virksomhet og foreldrenes/elevenes rettigheter. elevene lærer det de skal i forhold til lover og forskrifter, herunder læreplanen. opplæringen er tilpasset den enkelte elevens evner og forutsetninger. de elevene som har behov for det, får spesialundervisning. den offentlige grunnskolen er gratis. det er et godt læringsmiljø fritt for mobbing. Som foreldre har dere også plikter, og skolen forventer at dere så langt som mulig engasjerer dere i barnas læring. er aktive i samarbeidet mellom hjem og skole. bidrar aktivt i skolens rådsorganer. arbeider for et godt læringsmiljø fritt for mobbing. er aktivt med i skolevurdering og utvikling av skolen. informerer skolen om ting som er relevant mht deres barn. henvender dere til skolen om det er noe dere lurer på eller er uenige i. Ta opp problemer med skolen, ikke med barnet! 7

8 Aktivitetsoversikt ved Eidet skole Skoleåret 2015/2016: Når Hvem har ansvaret Aktivitet Turdag hele skolen 19. august kl trinnlærerne Foreldremøter 22. september kl trinnlærerne Rektor Småskoledagen 22. september klasselærerne Utviklingssamtaler Uke 42, 43 Kontaktlærerne SOS-barnebykveld November kl trinnlærerne Lucia opptog - barnehagen kommer rundt til alle klassene 11. desember Juleavslutning 17. desember kl trinnlærerne Ski-/akedag Mars/april kl trinnlærerne Tinestafett/idrettsdag Mai/juni kl trinnlærerne Utviklingssamtaler I løpet av vårhalvåret kl trinnlærerne 2016 Vårfest Mai kl trinnlærerne Leirskole Juni klasselærere Nasjonale prøver 2015 Klasse Test Tidspunkt 5.kl. Lesing på norsk (papirprøve) 13. oktober 5.kl. Lesing på engelsk (elektronisk prøve) Uke 42/43 ( oktober) 5.kl. Matematikk (elektronisk prøve) Uke 42/43 ( oktober) 8

9 Matematikk - testing Trinn Test Tidspunkt 1. kl. Diagnostisering av tallbegrep Kartleggingsprøve, frivillig August Oktober August - Oktober 2. kl. M test Kartleggingsprøve, obligatorisk Vår -16 August - Oktober 3. kl. M test Kartleggingsprøve Vår -16 September/oktober 4. kl. M test Kartleggingsprøve, frivillig Vår -16 September/oktober 5. kl Kartleggeren Høst/vår 6. kl. M test, v/behov Kartleggeren Vår -16 Høst/vår 7. kl. M test, v/behov Kartleggeren Vår -16 Høst/vår Kartleggingsprøver i norsk 2014/15 Trinn Test Tidspunkt/Uke 1. kl. Obligatorisk kartlegging i lesing Carlsten : Observasjonsprøve i lesing og skriving Vår -16 Vår kl. Carlsten : Observasjonsprøve i lesing og skriving Obligatorisk kartleggingsprøve i lesing Ordkjedetest 3.kl. Kåre Johnsen: Orddiktat Obligatorisk kartleggingsprøve i norsk Carlsten : Observasjonsprøve i lesing og skriving 4. kl. Ordkjedetest Kåre Johnsen: Orddiktat 5., 6. og 7. klasse Carlsten : Observasjonsprøve i lesing og skriving Carlsten : Observasjonsprøve i lesing og skriving Kåre Johnsen: Orddiktat Ordkjedetest Kartleggeren Vår -16 Vår -16 Høst/vår Vår -16 Høst/vår Vår -16 Vår -16 Høst/vår Kartleggingsprøver i engelsk 2013/14 Trinn Test Tidspunkt/Uke 5., 6. og 7 klasse Kartleggeren Høst/vår 9

10 Bøker vi bruker på de forskjellige klassetrinn Fag 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse Norsk: Zeppelin lesebok Zeppelin arbeidsbok Ordriket lesebok Ordriket arbeidsbok Løkkeskriftbok Safari lesebok Safari lesehefte Agora språkbok Agora øvebok Safari lesebok Safari lesehefte Agora språkbok Agora øvebok Matematikk: Grunntall A + B Grunntall A + B Grunntall A + B Grunntall A + B Engelsk: Stairs Stairs Stairs Workbook Stairs Textbook Stairs Workbook KRLE: Vi i verden Vi i verden Vi i verden Vi i verden Naturfag/ Samf.fag: Regnbuen Regnbuen Gaia Midgard Yggdrasil Fag 5. klasse 6. klasse 7. klasse Norsk: Agora Språkbok Agora øvehefte Safari lesebok + Lesehefte Agora Språkbok Safari + Lesehefte Agora Språkbok Safari + Lesehefte Matematikk: Engelsk: Grunntall A + B Grunntall A + B Grunntall A + B Stairs Textbook Stairs Workbook Stairs Textbook Stairs Workbook Stairs Textbook Stairs Workbook KRLE: Vi i verden Elevbok Vi i verden Elevbok Vi i verden Elevbok Samf.fag Midgard Midgard Midgard Naturfag: Yggdrasil Yggdrasil Yggdrasil 10

11 Elevenes skolemiljø Opplæringsloven gir elever i norske skoler rettigheter. Kapittel 9a i opplæringsloven er spesielt viktig da den gir elevene rett til et godt skolemiljø. Et godt skolemiljø er viktig for å kunne lære, og kapittel 9a er det nærmeste elever kommer en "arbeidsmiljølov". Loven tar for seg elevenes rettigheter mht fysisk og psykososialt miljø. Eidet skole skal ved å følge kommunens prosedyrer og rutiner, samt et godt skole-hjem samarbeid, sørge for at alle elever ved skolen blir ivaretatt i henhold til loven. Rutiner vedrørende det fysiske miljøet Aktivitet Ansvarlig Avvik Informasjon Alle med tilknytning til skolen skal være informert om lov, regelverk og rutiner knytta til det fysiske miljøet Reinhold Bruksarealet i bygget reingjøres daglig etter oppsatt reingjøringsplan. Bygget Bruksarealet skal ha tilstrekkelig ventilasjon, oppvarming, sanitæranlegg og nødvendig areal til undervisningsformål. Rektor ved skolen er ansvarlig for at informasjon blir gitt ansatte, foresatte og elever. Informasjon gis ved oppstart nytt skoleår og til nytilsatte ved tilsettingstidspunktet. Rektor er ansvarlig for at det foreligger en reingjøringsplan. Tilsatte reinholdere er ansvarlig for at planen gjennomføres. Teknisk avdeling v/vaktmestertjenesten har vedlikeholdsansvar, men skolens ledelse og ansatte for øvrig har ansvar for at ting er ryddig og på stell. Ansatte melder avvik i avviksloggen. Elever og foresatte melder avvik til rektor eller kontaktlærer. Avvik vedrørende reinhold meldes i avviksloggen. Avvik vedrørende bygg meldes i avviksloggen. Uteområdet Skolen skal ha trygt og tilstrekkelig uteområde for elevenes uteaktiviteter. Teknisk avdeling v/vaktmestertjenesten har vedlikeholdsansvar, men skolens ledelse og ansatte forøvrig har ansvar for at ting er ryddig og på stell. Avvik vedrørende uteområdet meldes i avviksloggen. Samarbeid med Rektor Avvik meldes i 11

12 vernetjenesten Skolen skal tilhøre et verneområde i kommunen med et valgt verneombud. Skolen skal orientere verneombud om større avvik knytta til det fysiske miljøet og i samarbeid drøfte tiltak. avviksloggen. Brannøvelser Det skal minimum en gang i året (tidlig høst) gjennomføres en brannøvelse. Rektor i samarbeid med vaktmester/brannvern. Avvik meldes i avviksloggen. HMS og brannvernmøte Det skal minimum en gang i året gjennomføres befaring av bygget oppfulgt av et møte mellom teknisk avdeling (vaktmester), rektor, verneombud og plasstillitsvalgt. Formålet er å vurdere status vedrørende det fysiske miljøet/tilstand både innvendig og utvendig. Skade/hærverk Oppstår det skade på bygg eller inventar skal den som oppdager skaden gi melding om hvor og hvordan skaden har oppstått til nærmeste overordnet. Rektor er ansvarlig for innkalling. Det utarbeides rapport der eventuelle feil, mangler og tiltak beskrives. Alle med tilknytning til bygget. Rektor vurderer om skaden skal meldes til teknisk avdeling og skolesjef. Er det en forsikringsskade skal skaden meldes til forsikringsselskap. Avvik meldes i avviksloggen. Avvik meldes i avviksloggen. 12

13 Rutiner knytta til det psykososiale miljøet Skolens psykososiale miljø handler om hvordan alle har det, og oppfører seg mot hverandre på skolen. Det er ikke mulig å lage detaljerte regler og forventninger til all oppførsel, men alle elever har en individuell rett til ikke å bli sjikanert gjennom krenkende ord og handlinger, som mobbing, vold, rasisme, diskriminering og utestenging. Lovbestemmelsen gjelder også ord og handlinger som ikke er mobbing, vold, diskriminering eller rasisme, som for eksempel enkeltstående ytringer om utseende eller funksjonshemminger. Ord eller handlinger som i utgangspunktet ikke er ment å være krenkende, vil likevel kunne oppfattes slik. Definisjonsmakten ligger hos den som opplever seg utsatt for en krenkende handling. Krenkende atferd er en fellesbetegnelse på alle former for atferd som uoverlagt eller tilsiktet rammer andre mennesker fysisk eller psykisk. Krenkende atferd kan skje som enkelthandling eller gjentatt. Krenkende atferd er handling som utføres uten respekt for andres integritet. Aktivitet Ansvarlig Avvik Informasjon Alle med tilknytning til skolen skal være informert om lov, regelverk og rutiner knytta til det psykososiale miljøet. Lokalt regelverk Skolen skal ha ordensregler og eventuelt egne klasseregler. Rektor ved skolen er ansvarlig for at informasjon blir gitt ansatte, foresatte og elever. Informasjon gis ved oppstart nytt skoleår og til nytilsatte ved tilsettingstidspunktet. Rektor og den enkelte kontaktlærer. Ansatte melder avvik i avviksloggen. Elever og foresatte melder avvik til rektor eller kontaktlærer. Avvik meldes i avviksloggen. Klassemiljø Arbeide for å skape et godt klassemiljø gjennom felles aktiviteter, samtaler, god og klar informasjon og god praksis knytta til oppfølging av felles regler. Skolemiljø Arbeide for å skape et godt skolemiljø gjennom trygge aktiviteter, samtaler, god og klar informasjon om regelverk og oppførsel, godt tilsyn og god praksis knytta til oppfølging av felles regler. Kontaktlærer og alle ansatte tilknytta klassen. Alle ansatte ved skolen. Avvik meldes i avviksloggen. Avvik meldes i avviksloggen. 13

14 Opplysningsplikt Den som oppdager brudd på regelverket som ikke kan løses på kort tid, eller som oppdager gjentagende negative forhold, har opplysningsplikt til kontaktlærer eller nærmeste overordnet. Det skal være kontinuerlig dialog mellom lærer/kontaktlærer og ledelse om arbeidet i klassen/skolen der hvor det er fare for enkeltelevers eller gruppas skolemiljø. Rektor har ansvar for at det finnes arena på skolen for å drøfte forhold knytta til det psykososiale miljøet. Den enkelte ansatte har ansvar for å ta opp med rektor og øvrige lærere de forhold som er nødvendig. Avvik meldes i avvikssystemet forutsatt at det ikke er en sak vedrørende enkeltelev eller det dreier seg om en personalsak. Elevsak eller personalsak behandles iht reglene for denne typen saker. Brukerundersøkelser/Nasjonale prøver Resultat fra undersøkelsene og prøvene skal drøftes i kollegiet og i klassene med sikte på å finne frem til sterke/svake sider ved skolen/klassen sitt miljø. Det skal defineres satsingsområder for skolen/klassen. Rektor og den enkelte kontaktlærer. Avvik meldes i avviksloggen. Mobbing/krenkende atferd I tilfeller der noen får mistanke om mobbing/krenkende atferd, eller i tilfeller der noen ber om tiltak knytta til mobbing/krenkende atferd, skal kommunens vedtatte mobbeprosedyre iverksettes. Alle som oppdager eller får melding om mobbing/krenkende atferd skal melde fra til rektor. Rektor har ansvar for at mobbeprosedyre iverksettes og at nødvendige vedtak fattes innen rimelig tid. Avvik knytta til prosedyre meldes i avviksloggen. Saker om mobbing registreres i ESA, og meldes i anonymisert form i årsmeldinga til skolen. 14

15 Ordensreglement for barneskolene i Bø kommune Skolen er vår arbeidsplass der alle har rett til trivsel, trygghet og mulighet for å lære. 1. Vi tar hensyn til hverandre, er høflige, hjelpsomme og gjør vårt til at alle kan trives. 2. Kalling, erting, stygge ord, slåssing og annen dårlig oppførsel vil vi ikke ha. 3. Vi vil holde skolen vår fin, og holder orden på ting. 4. Vi tar vare på egne ting. Vi er forsiktige med skolens og andres ting, og rører ikke andres eiendeler uten å spørre om lov. 5. Vi holder oss på skolens område. Hvis elever skal forlate skolens område i skoletida må de ha spesiell tillatelse hjemmefra og fra skolen. 6. I friminuttene er vi ute dersom ikke annet er avtalt. 7. Alle møter opp til time og kommer til ro på arbeidsplassene sine så snart det har ringt inn. Alle har rett til arbeidsro. 8. Vi følger timeplanen, møter godt forberedt til timene og har med oss det vi trenger. 9. Vi følger beskjeder som blir gitt fra alle voksne på skolen. 10. Besittelse og bruk av tobakk eller rusmidler er forbudt. 11. Godteri eller tyggegummi tar vi bare med etter avtale med lærer. 12. Det er ikke tillatt å ha med ulovlige gjenstander på skolen. Dette vil for eksempel gjelde våpen og farlige gjenstander. Mobiltelefon og IPOd/mp3 med nett-tilgang skal ikke tas med på skolen, så fremt dette ikke er avtalt med kontaktlærer. Denne type utstyr vil bli inndratt, og må hentes av foresatte. Skade på private verdisaker vil i utgangspunktet ikke bli erstattet av skolen. 13. Hærverk, tyveri, vold, mobbing, rasistiske utsagn og handlinger, seksuell trakassering og sjikane på grunn av religion etc. er forbudt. Overtredelser kan bli meldt til politiet, eller andre offentlige instanser 14. Fravær. Skolen skal ha melding i meldingsboka ved planlagt fravær i forkant av fraværet. ( f.eks. tannlege m.m.)ved sykdom skal skolen ha melding dagen etter sykefraværet. Det er kun foresatte som kan skrive under i meldingsboka. Hvis en elev har ugyldig fravær melder kontaktlærer dette til rektor. 15. Hvis en elev blir tatt i fusk, blir arbeidet avvist. Foresatte vil bli orientert om dette snarest mulig. 15

16 16. Misbruk av Internett på skolen kan føre til at vedkommende ikke får tilgang til skolens datautstyr. 17. Hvis man skal bruke sykkel på turer etc. i regi av skolen, skal elevene bruke sykkelhjelm. Det kreves også at sykkelen er i forsvarlig stand. Hvis reglene ikke følges: kan du bli tilsnakket av en voksen kan du bli innkalt til en samtale må du kanskje bli sittende inne i friminuttet vil de hjemme få beskjed når det skjer gjentatte eller alvorlige ting kan du bli nødt til å erstatte eller rydde opp i noe du har ødelagt eller griset til kan du bli sittende igjen etter skoletid kan du få nedsatt orden og oppførsel kan du bli bortvist for resten av skoledagen, hvis noe særlig alvorlig skjer kan du bli omplassert til en annen klasse eller skole 16

17 Med bakgrunn i dette har vi laget disse skolereglene får vår skole, med fokus på respekt, ansvar og omsorg: Skoleregler for Eidet skole: VIS RESPEKT VIS ANSVAR VIS OMSORG I klasserommet Hold hender og føtter for deg selv. Rekk opp handa og vent på tur. Følg beskjeder. Lytt når andre har ordet. Ta vare på skolesakene dine. Arbeid rolig uten å forstyrre andre. Rydd før du går. Samarbeid med alle. Bruk vennlige ord. På gangen La andres ting være i fred. Hold hender og føtter for deg selv. Bruk innestemme. Sett sko og heng klær på plass. Gå rolig i gangen. Gå direkte dit du skal. Hjelp hverandre. Vis at du ser andre rundt deg. Snakk hyggelig til hverandre. I skolegården La andre leke i fred. Bruk vennlige ord. Følg beskjeder fra voksne. Still opp når pausen er over. Leker skal settes på anvist plass. Følg reglene for sykling og aking. Ta vare på skolen og skoleområdet. Ta andre med på leken. Bry deg om at andre har det bra. Kontakt en voksen dersom noen trenger hjelp. I akebakken Gå opp ved siden av bakken. Vent på tur. Bruk akebrett som ikke kan skade andre. Unngå å være i veien for andre. Si fra til de voksne hvis noe er galt. På tur Hør etter og følg beskjeder. Representer Eidet skole positivt. Vis hensyn til omgivelsene. Rydd etter deg. Hold deg sammen med de andre. Ta med utstyr som kreves til turen. Vær positiv. Bry deg om at andre har det bra. På toalettet Gå bare når du må. Bruk pausen. Forlat toalettet slik du ønsker å finne det. Gjør deg raskt ferdig. Skyll ned. Vask hendene. Si fra til de voksne hvis noe er galt. La andre være i fred. Arbeidsrom/ kontor/ personalrom Bank på døra. Vent på svar. Arbeidsrom/personalrom er kun for de voksne. Vent med å snakke med læreren til timen begynner. Avtaler for fritida gjøres hjemme. Hils på den som åpner. I gym-/svømmegarderoben Alle venter utenfor til læreren kommer. Respekter din og andres kropp. Hold deg til din garderobe. Skift så raskt du kan. Ta med deg utstyret du trenger til timen. Dusj uten klær. Si fra dersom noen blir plaget. La andres ting være i fred. På skolebussen Hold hender og føtter for deg selv. Bruk innestemme Hør etter og følg beskjeder. Bruk sikkerhetsbelte. Sitt rolig på setet. Ha alltid busskortet med. Si fra dersom noen blir plaget. Bruk vennlige ord. 17

18 Prosedyre for behandling av saker vedrørende psykososialt skolemiljø: Mobbing 1. Formål Formålet med prosedyren er å sikre forsvarlig og korrekt behandling av saker der det foreligger melding eller mistanke om at elever er utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme. 2. Ansvarsforhold Rektor har ansvar for at prosedyren blir iverksatt når det foreligger meldinger som fremgår av pkt Omfang Prosedyren angår alle ansatte ved skolen og skal brukes i alle tilfeller som kommer inn under Opplæringsloven 9a Hjemmel Opplæringsloven Kapittel 9a og særlig Opplæringsloven 9a 3 vedrørende det psykososiale miljøet og Bø kommune sin prosedyre knyttet til samme lov. Beskrivelse av ansvar og tiltak - ved mistanke eller melding om mobbing: Tiltak Ansvar Frister Lærere og assistenter informeres. Kort informasjon gis til rektor. Den som har mistanken Umiddelbart. Saken registreres i Skjema 1, og vedlegg A fylles ut. Systematisk observasjon ute og inne. Kort informasjon til alle om å følge med ute. Alle observasjoner knytta til saken føres i LOGG m/eventuelle vedlegg. Snakke med eleven (Når, hvem, hvor, hvordan) Føres i logg m/eventuelle vedlegg. Rektor Teamet i samarbeid med rektor. Kontaktlærer. Umiddelbart. Umiddelbart. I løpet av dagen. 18

19 Diskutere med rektor, bli enige om videre handling. Føres i LOGG med eventuelle vedlegg. Kontakte foresatte til den som en mistenker blir mobbet. Føres i LOGG med eventuelle vedlegg. Vurdere hvorvidt ekstern kompetanse er nødvendig. (PPD, helsestasjon,etc.) Føres i LOGG med eventuelle vedlegg. Alle ansatte får beskjed om å følge med ute og inne. Forsterket tilsyn slik at en kan ha kontroll med at mobbingen er opphørt. Møte med foreldrene til offeret. Informer om mulig vedtak og muligheten for å klage. Skriv referat. Kalle inn mobberen/mobberne til samtale, eventuelt med egne foresatte. Vurder tiltak. Fatt enkeltvedtak: * alltid ved melding om mobbing * ved mistanke dersom mobbing er avdekket * vedtaket må inneholde hvilke tiltak som iverksettes og evt videre undersøkelser. Ha oppfølgingsmøte med offeret. Ha oppfølgingsmøte med mobberne. Kontaktlærer og rektor. Kontaktlærer og rektor. Rektor i samarbeid med kontaktlærer. Rektor Kontaktlærer og rektor. Kontaktlærer og rektor. Rektor i samarbeid med kontaktlærer, og andre aktuelle lærere. Rektor Rektor og kontaktlærer. Rektor og kontaktlærer. I løpet av dagen. I løpet av dagen. Innen 3 dager. Så fort mobbingen er avdekket. Så snart mobbing er avdekket. Samme uke. Snarest mulig. Så fort mobbing er avdekket, og senest innen 3 uker etter melding. Innen 1 mnd etter vedtak. Innen 1 mnd etter vedtak. 19

20 Dersom mobbingen/mistanken fortsetter: Tiltak Ansvar Frister Fortsatt observasjon Rektor, alle Sammenhengende Lærerne skal være tett på overfor mobberne. Kontakt aktuelle eksterne miljø som PPD, BUT, barnevern, andre. Nye møter med foresatte til berørte barn. Skrive referat. Vurdere bytte av miljø/skole for mobberne. Vurdere politianmeldelse. Rektor, alle Rektor. Rektor og kontaktlærer. I samråd med ekstern kompetanse. I samråd med ekstern kompetanse. Sammenhengende. Når det anses som nødvendig. Avtales i oppfølgingsmøtet/siste møte. Vurderes i hvert enkelt tilfelle. Vurderes i hvert enkelt tilfelle. 20

21 Tiltaksplan - ved mistanke om omsorgssvikt, mishandling eller seksuelle overgrep mot elever Viser her til Opplæringslovens 15-3 og 15-4 om opplysningsplikt: Til barneverntjenesten: Alle som arbeider i skolen skal i sitt arbeid være på vakt overfor forhold der barneverntjenesten bør varsles. Ved mistanke om mishandling i hjemmet, omsorgssvikt eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsproblemer, skal personalet av eget initiativ gi opplysninger til barnevernet, uten hinder av taushetsplikten. Til sosialtjenesten: Personalet i skolen skal gi råd og veiledning til sosialtjenesten i klientsaker. Personalet skal være på vakt overfor forhold som bør føre til tiltak fra sosialtjenesten, og skal på eget initiativ gi sosialtjenesten opplysninger om slike forhold. Taushetsbelagte opplysninger gitt på eget initiativ kan bare gis med samtykke fra eleven eller foreldrene. Hva som skal gjøres på skolen ved mistanke om omsorgssvikt, mishandling eller seksuelle overgrep mot elever: 1. Læreren er den yrkesgruppen som kommer mest i kontakt med barn. Det utvikler seg ofte et nært og tillitsfullt forhold mellom lærer og elev. Når mistanke oppstår skal kontaktlærer straks kontaktes. 2. Kontaktlærer tar saken opp med rektor for å drøfte saken. 3. Lærer eller kontaktlærer skal ikke selv etterforske saken, og ikke gi melding til foresatte om mistanke. Eventuell melding til foresatte skal avgjøres av rektor. 4. Dersom rektor ikke ser saken som nok alvorlig, og derfor ikke melder saken til barnevernet, har lærer en selvstendig plikt til selv å vurdere om saken skal forfølges videre. 5. Det er rektor som under normale omstendigheter melder saken til barnevernet. Det vises for øvrig til egen Kriseperm/grunnskole for Bø kommune for mer detaljert informasjon om håndtering av denne type saker. 21

22 Råd og utvalg ved skolen: Foreldreråd og foreldrenes arbeidsutvalg (FAU): Opplæringsloven 11-4: Ved hver grunnskole skal det være et foreldreråd der alle foreldrene som har barn i skolen er medlemmer. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape et godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Det er rektors ansvar å sørge for at foreldrerådet informeres om alle forhold av vesentlig betydning for skolemiljøet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (Foreldrerådets arbeidsutvalg, FAU). På mange skoler er det vanlig at representanter til FAU velges blant klassekontaktene. Det skal velges klassekontakter for hver gruppe/klasse. Siden 1.og 2 trinn, og 3., 4. og 5. trinn, og trinn er sammenslått, velges henholdsvis 2 representanter fra hver av disse gruppene. FAU velger på sitt første måte leder, nestleder, kasserer og sekretær. FAU skal velge to representanter med to personlige vararepresentanter til skolens samarbeidsutvalg. Lederen for arbeidsutvalget skal være den ene av representantene. FAU skal velge tre representanter til skolemiljøutvalget. Samarbeidsutvalget (SU): Formell forankring av SU: Opplæringsloven 11-1 er grunnlaget for arbeidet i SU. Her heter det: a). Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg med to repr. fra undervisningspersonalet, en fra andre tilsatte, to fra foreldrerådet, to fra elevene, og to fra kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. Elevrepresentantene skal ikke være til stede når saker som er omfatta av taushetsplikt blir behandlet i samarbeidsutvalget. b). Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. c). Dersom SU får delegert styringsoppgaver fra kommunen, kan kommunen nevne opp flere representanter til utvalget. Kommunen kan nevne opp samarbeidsutvalget som styre for skolen etter 11 i kommuneloven. Rektor har rett til å møte, tale og komme med framlegg. SU sammenkalles etter møteplan, eller når minst to medlemmer krever det. Skolemiljøutvalget (SMU): Det er fastsatt at alle grunnskoler skal ha et skolemiljøutvalg. Representantene for elevene og foreldrene skal til sammen være i flertall i skolemiljøutvalget for grunnskolen. Utvalget skal ha et særlig ansvar for å holde seg orientert om og uttale seg om skolemiljøet. 22

23 Bø kommune har utarbeidet egne rutiner for skolenes miljøutvalg: Aktivitet Ansvarlig Avvik Skolemiljøutvalg Skolen skal ha et miljøutvalg ihht Opplæringsloven 11-1a. Utvalget skal bestå av samarbeidsutvalget og 2 elevrepresentanter, men slik at elever og foresatte har flertall. Rektor Avvik meldes i avviksloggen Møter Det skal minimum være et møte pr halvår. Det skal foreligge skriftlig innkalling og møtereferat som arkiveres. Rektor Avvik meldes i avviksloggen Forberedelse Skolen skal bidra til at elevrepresentantene i forkant av møtene har best mulig grunnlag for å delta i behandlingen av de sakene som står på sakskartet. Rektor eller den som er gitt oppgaven. Avvik meldes i avviksloggen Saker Gjennomgang og oppdatering av rutiner og regler knytta til skolemiljøet, samt få opplyst hvordan rutinene og prosedyrene blir fulgt opp/virker. Drøfte justeringer av rutiner og tiltak der det er nødvendig. Drøfte resultat fra brukerundersøkelsene. Leder av utvalget. Avvik meldes i avviksloggen 23

24 Elevråd Opplæringsloven 11-2 Ved hver grunnskole skal det for klassetrinnet 5-7 være et elevråd med en representant for hver klasse. Valget skal være gjort senest tre uker etter skolestart. Et medlem av undervisningspersonalet på skolen skal ha som oppgave å hjelpe elevrådet i arbeidet. Denne elevrådskontakten har møte og talerett i elevrådet. Rådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape et godt lærings og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med fremlegg i saker som gjelder nærmiljøet til elevene. Elevrådet ved Eidet skole har jevnlige møter og fast møteplan. Elevrådet består av elever fra klasse. Leder og nestleder er medlemmer av samarbeidsutvalget ved skolen. Elevrådskontaktlærer : Tove Heidi Hanssen Medlemmer i de ulike råd og utvalg oppdateres hvert år. Sjekk skolens hjemmeside for informasjon om navn og kontaktinfo. BRANNINSTRUKS FOR EIDET SKOLE Hvis brannalarmen går skal : * elevene forlate klasserommet umiddelbart, uten å ta med seg noe utstyr og uten å starte påkledning av yttertøy. * elevene gå ned til parkeringsplassen ved lokalet og stille opp klassevis. * læreren lukker igjen vinduer og døra etter seg, deretter gå ned til klassen. Det skal så foretas opptelling og meldes fra til rektor/brannvernansvarlig om antall elever. Det skal være en varslet og en uvarslet brannøvelse hvert år. 24

25 Klasser og kontaktlærere Trinn Antall elever Kontaktlærer 1. trinn 6 elever 2. trinn 4 elever Maria Terese Johnsen 3. trinn 2 elever 4. trinn 4 elever Børre Albrigtsen 5.trinn 4 elever 6.trinn 8 elever 7. trinn 6 elever Joanne Johnston Adresse og telefonliste ansatte ved skolen 2014/2015 Navn Stilling Telefon jobb Mobil E-post Hilde Karin Nilsen Rektor Kristin Hansen Lærer / Tove Heidi Hanssen Lærer / Børre Albrigtsen Lærer / Joanne Johnston Lærer / Solveig Jørgensen Lærer / Anlaug helene Assistent / Pedersen Siv Elin Johansen Renholder / Torbjørg Wangen Renholder / Hans Edvard Jensen Vaktmester

26 26

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING KROER SKOLE OG SFO 2011 INNLEDNING Evnen til å knytte og opprettholde sosiale relasjoner er noen av de mest sentrale ferdighetene i menneskers liv.

Detaljer

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN MILJØ- OG TRIVSELSPLAN Sosial kompetanse Arbeidsmåter som fremmer et positivt skolemiljø Handlingsplan mot mobbing Samarbeid hjem skole *********** VISJON: Ved Kirkefjerdingen skole skal alle oppleve å

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Sosial plan. for Åskollen skole

Sosial plan. for Åskollen skole Sosial plan for Åskollen skole 1 Drammensskolen Norges beste skole En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske. Åskollen skole Et godt

Detaljer

Velkommen som elev og foresatt. til. Eggedal skole

Velkommen som elev og foresatt. til. Eggedal skole Velkommen som elev og foresatt til Eggedal skole Skoleåret 2012 2013 PRESENTASJON AV SKOLEN Eggedal skole er en barneskole, som ligger øverst i Sigdal kommune, med gangavstand til Eggedal sentrum. Biblioteket

Detaljer

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO Sosial læreplan for Solvang skole og SFO 2014/15 Innledning I Stortingsmelding 31 (2007 2008), Kvalitet i skolen er et av målene for kvalitet i grunnopplæringen at: Alle elever og lærlinger skal inkluderes

Detaljer

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing Innhold Revidert 29.06.2015 Mål:... 1 Utdrag fra opplæringsloven kapittel 9 og veilederen til denne... 1 Det psykososiale miljøet med utgangspunkt i 9 a-3...

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR VENN OPPVEKSTSENTER, SKOLEN

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR VENN OPPVEKSTSENTER, SKOLEN SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR VENN OPPVEKSTSENTER, SKOLEN OPPLÆRINGEN MÅ RETTES IKKE BARE MOT FAGINNHOLD, MEN OGSÅ MOT DE PERSONLIGE EGENSKAPER EN ØNSKER Å UTVIKLE, VED Å UTFORME OMGIVELSER SOM GIR RIKE MULIGHETER

Detaljer

Connect Vinderen. Om hvordan vi skaper et læringsfremmende arbeidsmiljø på Vinderen skole. Handlingsplan for forebyggende og holdningsskapende arbeid

Connect Vinderen. Om hvordan vi skaper et læringsfremmende arbeidsmiljø på Vinderen skole. Handlingsplan for forebyggende og holdningsskapende arbeid Connect Vinderen En del av Om hvordan vi skaper et læringsfremmende arbeidsmiljø på Vinderen skole Handlingsplan for forebyggende og holdningsskapende arbeid Handlingsplan mot krenkende adferd Redigert:

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen.

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen. 2014-2015 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2014/2015 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9.

Detaljer

Plan for arbeidet med elevenes arbeidsmiljø 9a i Opplæringsloven

Plan for arbeidet med elevenes arbeidsmiljø 9a i Opplæringsloven Plan for arbeidet med elevenes arbeidsmiljø 9a i Opplæringsloven Grunnlaget for all læring er trygghet og trivsel INNHOLD: Innledning s. 1 Plan for sosiale ferdigheter s. 2 En inkluderende skole - plan

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd.

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd. SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for krenkende atferd. Forord Arbeidet med å lage sosial handlingsplan for Frosta skole

Detaljer

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 2 Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 3 av 43 KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet

Detaljer

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan Nyttig å vite Faktaopplysninger - Tidsplan for skole - Midttimen og Trivselslederne - Plan over ferier og fridager - Skoleskyssregler - Permisjonsreglement Råd og utvalg Informasjon og kommunikasjon Åsgård

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet finner dere oversikt over aktiviteter, klasselister, ansatte og foresatte som sitter i råd og utvalg, skoleruta og mye annet. Håper dette hefte vil

Detaljer

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLE 2014-2015 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolen

Detaljer

FORSKRIFT FOR FELLES RETNINGSLINJER FOR SKOLENE I ALTA KOMMUNE

FORSKRIFT FOR FELLES RETNINGSLINJER FOR SKOLENE I ALTA KOMMUNE FORSKRIFT FOR FELLES RETNINGSLINJER FOR SKOLENE I ALTA KOMMUNE Revidert 25. august 2014 Hovedutvalget Oppvekst- og kultur 1 Innhold Kapittel 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Virkeområde...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

INGEN UT AV REKKA GÅR. Frogn kommunes handlingsplan for et godt psykososialt elevmiljø

INGEN UT AV REKKA GÅR. Frogn kommunes handlingsplan for et godt psykososialt elevmiljø INGEN UT AV REKKA GÅR Frogn kommunes handlingsplan for et godt psykososialt elevmiljø Revidert vår 2011 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ARBEID MED DET PSYKOSOSIALE MILJØET... 3 3. DEFINISJON AV MOBBING...

Detaljer

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave Sosial plan Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole midlertidig utgave Munkerud skole, avdeling Nordstrand Skoleåret 2014/2015 Skoleåret 2014/15 Sosial plan et positivt elevmiljø ved Munkerud skole Forfatter:

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Et godt sted å være - Et godt sted å lære

Et godt sted å være - Et godt sted å lære Et godt sted å være - Et godt sted å lære Paradis skole 27.01.2012 Del 1: Teoretisk forankring av et godt læringsmiljø 1.1 Læringsmiljø - Begrepsavklaring - Kjennetegn på et godt læringsmiljø - Kapittel

Detaljer