BØ KOMMUNE. Eidet skole. Håndbok. Sist revidert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BØ KOMMUNE. Eidet skole. Håndbok. Sist revidert 18.09.15"

Transkript

1 BØ KOMMUNE Eidet skole Håndbok Sist revidert

2 Innhold : side 2 Innholdsfortegnelse side 3 Innledning/forord side 4 Målsetting for skolen side 4 Tiltak for å nå målene - Tilpasset undervisning - Fokus på god klasseledelse - Faglig fokus Side 6 Vurdering - elevsamtaler - utviklingssamtaler side 6 Ukeplan/A-plan side 7 Foreldremøter side 8 Aktivitetsoversikt side 8 Nasjonale prøver side 9 Matematikk-testing side 9 Kartleggingsprøver i norsk side 9 Kartleggingsprøver i engelsk side 10 Lærebøker vi bruker ved skolen side 11 Elevenes skolemiljø - Rutiner vedrørende det fysiske miljøet - Rutiner knytta til det psykososiale miljøet side 15 Ordensreglement for barneskolene i Bø kommune side 17 Skoleregler for Eidet skole side 18 Prosedyre for behandling av mobbing side 21 Tiltaksplan v/mistanke om omsorgssvikt side 23 Råd og utvalg ved skolen side 24 Branninstruks side 25 Klasser og kontaktlærere side 25 Adresse/telefonliste ansatte side 26 Skolerute 2014/15 2

3 Innledning/forord: Som rektor ved Eidet skole vil jeg ønske alle ansatte, elever og foresatte velkommen til et nytt skoleår. Etter å ha lagt nok en nordnorsk sommer bak oss, er vi her på skolen klar for et nytt og spennende skoleår, et skoleår der vi satser på masse læring og trivsel. Det er videre vårt ønske ved skolen at denne håndboken skal bidra til å gi relevant informasjon, og på den måten være et nyttig bidrag i skole hjem samarbeidet. Med ønske om et lærerikt og utviklende skoleår for både ansatte, elever og foreldre/foresatte ønsker jeg alle et godt Med hilsen Hilde Karin Nilsen rektor 3

4 Målsetting for skolen Eidet skole skal i henhold til målene i Kunnskapsløft Bø arbeide for at alle elevene skal få en undervisning tilpasset sine egne forutsetninger. De ansatte har et felles ansvar for å sette eleven i sentrum, utvikle et godt samarbeid med foreldrene, og være med på å skape et godt arbeidsmiljø innad i skolen. Hovedmål 1 Hovedmål 2 Alle elevene i Bø skal ha en opplæring tilpasset deres evner og behov. De skal ha like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre. Elevene skal utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse. Elevenes læringsmiljø skal være preget av lærelyst, utholdenhet, motivasjon, nysgjerrighet, gode læringsstrategier, konsentrasjon og god oppførsel. Skolene skal etablere kultur for læring for alle i skolesamfunnet. Hovedmål 3 Skolens ansatte skal ha den kompetanse som er nødvendig faglig og metodisk. De skal være tydelige ledere og forbilder for elevene. Hovedmål 4 Være en inkluderende skole som gjennom samarbeid med heimen og lokalsamfunnet sikrer at det fysiske og psykososiale arbeidsog læringsmiljøet bidrar til god helse, trivsel og læring.. Tiltak for å nå målene vi har satt oss Tilpasset undervisning: Ved vår skole skal tilpasset undervisning være et gjennomgående prinsipp. Kravet er at opplæringen skal være tilpasset elevenes evner og forutsetning. Det betyr at en skal legge til rette for at alle elever uansett evner og forutsetninger får utnyttet sitt potensiale for læring. Dette kan gjøres ved variasjon i bruk av arbeidsoppgaver, lærestoff, arbeidsmåter, læremidler 4

5 og variasjon i organisering og intensitet i opplæringen. Dette skal i all hovedsak skje innenfor rammen av fellesskapet i klasser og grupper. Fokus på god klasseledelse og godt klassemiljø: Tydelige lærere som ser hver enkelt elev, og som gjennom etablering av struktur, regler og rutiner har evnen til å skape et positivt læringsmiljø, hvor elevene kan konsentrere seg og bli motiverte for læring og utvikling. Forebyggende tiltak der alle elever ved skolen undervises i forventet oppførsel og sosiale ferdigheter. Innlæring av positive regler, bl.a. gjennom rollespill og nøye gjennomgang og forklaring av reglene. Støttetiltak for enkeltelever som er i faresonen for å utvikle atferdproblemer Støtte- og behandlingstiltak for de få elevene som har alvorlige atferdsproblemer. Faglig fokus: Norsk Skolen har utarbeidet en lokal læreplan i norsk. Denne planen skal følges av alle klassetrinn. Satsingsområder i planen er: lese- og skriveopplæring læringsstrategier lesestrategier/lesestimulering systematisk testing Matematikk I undervisningen vil vi legge stor vekt på forståelse. I tillegg er det viktig med mengdetrening og automatisering. Elever med god forståelse vil etter som årene går ha en bedre faglig utvikling enn om en baserer læringen bare på mekanisk trening og drill. Vi fokuserer på å iverksette tiltak så tidlig som mulig for elever som ser ut til å utvikle vansker i faget. 5

6 I dette arbeidet legger vi spesielt vekt på å styrke de grunnleggende ferdighetene mht de fire regneartene, pluss, minus, ganging og deling. Vi vet at om disse ikke er på plass så hemmes den videre utviklingen. Vurdering Bø kommune har jobbet for å lage en felles mal for vurderingsarbeidet ved skolene. Rutiner for utviklingssamtalen og halvårsrapport ved Eidet skole er utarbeidet, og evalueres og revideres ved behov. Skolen ønsker å få en felles formell vurderingspraksis for alle elevene. Vi ønsker at den skal være framoverrettet, konkret og forståelig for elev og forelder. Den skal uttrykke noe om hva eleven kan og hva hun/han kan bli bedre i, og skal hvert år ende opp i en skriftlig halvårsrapport som beskriver elevens faglige og sosiale ståsted, samt mål for videre utvikling. Elevsamtaler: Alle elevene ved skolen skal ha en kort samtaler med sin kontaktlærer ca hver en gang pr måned. Her kan kontaktlærer gi tilbakemelding på gjennomført a-plan, ukesluttprøver og eventuelle andre ting som er viktig for elevens faglige og sosiale utvikling. Utviklingssamtaler Minst to ganger i året skal kontaktlærerer ha en planlagt og strukturert samtale med foreldrene. En slik samtale kalles for konferansetime eller utviklingssamtale. Eleven kan også være med på samtalen. Når eleven har fylt 12 år, har han/hun rett til å være med. På Eidet skole vil vi at elevene skal delta allerede fra 1. klasse. I utviklingssamtalen skal det være dialog om faglig og personlig vurdering av eleven. Samtalen skal bidra til videre utvikling. Den skal munne ut i en oppsummering der elev, lærer og foreldre blir enige om hva det særlig skal legges vekt på i det videre arbeidet. Ukeplan /A-plan Det skal hver uke lages en ukeplan som på en oversiktelig måte viser fag- og timefordeling for kommende uke, samt gir rom for nødvendig praktisk og generell informasjon. Det skal i tillegg utarbeides en arbeidsplan som viser mål og innhold mht hva elevene skal jobbe med i de ulike fagene. Planene skal være såpass omfattende at en eventuell vikar lett kan sette seg inn i hva som skal gjøres. 6

7 Foreldremøter Foreldremøter er ikke nevnt i lovverk eller læreplan, men de aller fleste skoler avholder foreldremøter en til to ganger i året, det gjør også vi her på skolen, - det skal gjennomføres et møte tidligst mulig om høsten, og et møte i løpet av siste del av vårhalvåret, dersom det er behov for det. Samarbeid mellom hjem og skole er lovfestet i opplæringsloven 1-2. Eidet skole ønsker et godt samarbeid og en god dialog med alle foreldre/foresatte som har barn ved skolen, og foreldremøtene er en god arena for å bygge gode samarbeidsrutiner. Elevenes læring og arbeidsmiljøet i klassen/gruppen og på skolen er et selvfølgelig tema på foreldremøtene. Det er også viktig at elevene får vite at hjem og skole står i nær kontakt, og at målet for samarbeidet er barnas trivsel, trygghet og læring. Som foreldre skal dere forvente at skolen ser på foreldre som likeverdige parter i samarbeidet og tar deres meninger på alvor. skolen informerer om sin virksomhet og foreldrenes/elevenes rettigheter. elevene lærer det de skal i forhold til lover og forskrifter, herunder læreplanen. opplæringen er tilpasset den enkelte elevens evner og forutsetninger. de elevene som har behov for det, får spesialundervisning. den offentlige grunnskolen er gratis. det er et godt læringsmiljø fritt for mobbing. Som foreldre har dere også plikter, og skolen forventer at dere så langt som mulig engasjerer dere i barnas læring. er aktive i samarbeidet mellom hjem og skole. bidrar aktivt i skolens rådsorganer. arbeider for et godt læringsmiljø fritt for mobbing. er aktivt med i skolevurdering og utvikling av skolen. informerer skolen om ting som er relevant mht deres barn. henvender dere til skolen om det er noe dere lurer på eller er uenige i. Ta opp problemer med skolen, ikke med barnet! 7

8 Aktivitetsoversikt ved Eidet skole Skoleåret 2015/2016: Når Hvem har ansvaret Aktivitet Turdag hele skolen 19. august kl trinnlærerne Foreldremøter 22. september kl trinnlærerne Rektor Småskoledagen 22. september klasselærerne Utviklingssamtaler Uke 42, 43 Kontaktlærerne SOS-barnebykveld November kl trinnlærerne Lucia opptog - barnehagen kommer rundt til alle klassene 11. desember Juleavslutning 17. desember kl trinnlærerne Ski-/akedag Mars/april kl trinnlærerne Tinestafett/idrettsdag Mai/juni kl trinnlærerne Utviklingssamtaler I løpet av vårhalvåret kl trinnlærerne 2016 Vårfest Mai kl trinnlærerne Leirskole Juni klasselærere Nasjonale prøver 2015 Klasse Test Tidspunkt 5.kl. Lesing på norsk (papirprøve) 13. oktober 5.kl. Lesing på engelsk (elektronisk prøve) Uke 42/43 ( oktober) 5.kl. Matematikk (elektronisk prøve) Uke 42/43 ( oktober) 8

9 Matematikk - testing Trinn Test Tidspunkt 1. kl. Diagnostisering av tallbegrep Kartleggingsprøve, frivillig August Oktober August - Oktober 2. kl. M test Kartleggingsprøve, obligatorisk Vår -16 August - Oktober 3. kl. M test Kartleggingsprøve Vår -16 September/oktober 4. kl. M test Kartleggingsprøve, frivillig Vår -16 September/oktober 5. kl Kartleggeren Høst/vår 6. kl. M test, v/behov Kartleggeren Vår -16 Høst/vår 7. kl. M test, v/behov Kartleggeren Vår -16 Høst/vår Kartleggingsprøver i norsk 2014/15 Trinn Test Tidspunkt/Uke 1. kl. Obligatorisk kartlegging i lesing Carlsten : Observasjonsprøve i lesing og skriving Vår -16 Vår kl. Carlsten : Observasjonsprøve i lesing og skriving Obligatorisk kartleggingsprøve i lesing Ordkjedetest 3.kl. Kåre Johnsen: Orddiktat Obligatorisk kartleggingsprøve i norsk Carlsten : Observasjonsprøve i lesing og skriving 4. kl. Ordkjedetest Kåre Johnsen: Orddiktat 5., 6. og 7. klasse Carlsten : Observasjonsprøve i lesing og skriving Carlsten : Observasjonsprøve i lesing og skriving Kåre Johnsen: Orddiktat Ordkjedetest Kartleggeren Vår -16 Vår -16 Høst/vår Vår -16 Høst/vår Vår -16 Vår -16 Høst/vår Kartleggingsprøver i engelsk 2013/14 Trinn Test Tidspunkt/Uke 5., 6. og 7 klasse Kartleggeren Høst/vår 9

10 Bøker vi bruker på de forskjellige klassetrinn Fag 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse Norsk: Zeppelin lesebok Zeppelin arbeidsbok Ordriket lesebok Ordriket arbeidsbok Løkkeskriftbok Safari lesebok Safari lesehefte Agora språkbok Agora øvebok Safari lesebok Safari lesehefte Agora språkbok Agora øvebok Matematikk: Grunntall A + B Grunntall A + B Grunntall A + B Grunntall A + B Engelsk: Stairs Stairs Stairs Workbook Stairs Textbook Stairs Workbook KRLE: Vi i verden Vi i verden Vi i verden Vi i verden Naturfag/ Samf.fag: Regnbuen Regnbuen Gaia Midgard Yggdrasil Fag 5. klasse 6. klasse 7. klasse Norsk: Agora Språkbok Agora øvehefte Safari lesebok + Lesehefte Agora Språkbok Safari + Lesehefte Agora Språkbok Safari + Lesehefte Matematikk: Engelsk: Grunntall A + B Grunntall A + B Grunntall A + B Stairs Textbook Stairs Workbook Stairs Textbook Stairs Workbook Stairs Textbook Stairs Workbook KRLE: Vi i verden Elevbok Vi i verden Elevbok Vi i verden Elevbok Samf.fag Midgard Midgard Midgard Naturfag: Yggdrasil Yggdrasil Yggdrasil 10

11 Elevenes skolemiljø Opplæringsloven gir elever i norske skoler rettigheter. Kapittel 9a i opplæringsloven er spesielt viktig da den gir elevene rett til et godt skolemiljø. Et godt skolemiljø er viktig for å kunne lære, og kapittel 9a er det nærmeste elever kommer en "arbeidsmiljølov". Loven tar for seg elevenes rettigheter mht fysisk og psykososialt miljø. Eidet skole skal ved å følge kommunens prosedyrer og rutiner, samt et godt skole-hjem samarbeid, sørge for at alle elever ved skolen blir ivaretatt i henhold til loven. Rutiner vedrørende det fysiske miljøet Aktivitet Ansvarlig Avvik Informasjon Alle med tilknytning til skolen skal være informert om lov, regelverk og rutiner knytta til det fysiske miljøet Reinhold Bruksarealet i bygget reingjøres daglig etter oppsatt reingjøringsplan. Bygget Bruksarealet skal ha tilstrekkelig ventilasjon, oppvarming, sanitæranlegg og nødvendig areal til undervisningsformål. Rektor ved skolen er ansvarlig for at informasjon blir gitt ansatte, foresatte og elever. Informasjon gis ved oppstart nytt skoleår og til nytilsatte ved tilsettingstidspunktet. Rektor er ansvarlig for at det foreligger en reingjøringsplan. Tilsatte reinholdere er ansvarlig for at planen gjennomføres. Teknisk avdeling v/vaktmestertjenesten har vedlikeholdsansvar, men skolens ledelse og ansatte for øvrig har ansvar for at ting er ryddig og på stell. Ansatte melder avvik i avviksloggen. Elever og foresatte melder avvik til rektor eller kontaktlærer. Avvik vedrørende reinhold meldes i avviksloggen. Avvik vedrørende bygg meldes i avviksloggen. Uteområdet Skolen skal ha trygt og tilstrekkelig uteområde for elevenes uteaktiviteter. Teknisk avdeling v/vaktmestertjenesten har vedlikeholdsansvar, men skolens ledelse og ansatte forøvrig har ansvar for at ting er ryddig og på stell. Avvik vedrørende uteområdet meldes i avviksloggen. Samarbeid med Rektor Avvik meldes i 11

12 vernetjenesten Skolen skal tilhøre et verneområde i kommunen med et valgt verneombud. Skolen skal orientere verneombud om større avvik knytta til det fysiske miljøet og i samarbeid drøfte tiltak. avviksloggen. Brannøvelser Det skal minimum en gang i året (tidlig høst) gjennomføres en brannøvelse. Rektor i samarbeid med vaktmester/brannvern. Avvik meldes i avviksloggen. HMS og brannvernmøte Det skal minimum en gang i året gjennomføres befaring av bygget oppfulgt av et møte mellom teknisk avdeling (vaktmester), rektor, verneombud og plasstillitsvalgt. Formålet er å vurdere status vedrørende det fysiske miljøet/tilstand både innvendig og utvendig. Skade/hærverk Oppstår det skade på bygg eller inventar skal den som oppdager skaden gi melding om hvor og hvordan skaden har oppstått til nærmeste overordnet. Rektor er ansvarlig for innkalling. Det utarbeides rapport der eventuelle feil, mangler og tiltak beskrives. Alle med tilknytning til bygget. Rektor vurderer om skaden skal meldes til teknisk avdeling og skolesjef. Er det en forsikringsskade skal skaden meldes til forsikringsselskap. Avvik meldes i avviksloggen. Avvik meldes i avviksloggen. 12

13 Rutiner knytta til det psykososiale miljøet Skolens psykososiale miljø handler om hvordan alle har det, og oppfører seg mot hverandre på skolen. Det er ikke mulig å lage detaljerte regler og forventninger til all oppførsel, men alle elever har en individuell rett til ikke å bli sjikanert gjennom krenkende ord og handlinger, som mobbing, vold, rasisme, diskriminering og utestenging. Lovbestemmelsen gjelder også ord og handlinger som ikke er mobbing, vold, diskriminering eller rasisme, som for eksempel enkeltstående ytringer om utseende eller funksjonshemminger. Ord eller handlinger som i utgangspunktet ikke er ment å være krenkende, vil likevel kunne oppfattes slik. Definisjonsmakten ligger hos den som opplever seg utsatt for en krenkende handling. Krenkende atferd er en fellesbetegnelse på alle former for atferd som uoverlagt eller tilsiktet rammer andre mennesker fysisk eller psykisk. Krenkende atferd kan skje som enkelthandling eller gjentatt. Krenkende atferd er handling som utføres uten respekt for andres integritet. Aktivitet Ansvarlig Avvik Informasjon Alle med tilknytning til skolen skal være informert om lov, regelverk og rutiner knytta til det psykososiale miljøet. Lokalt regelverk Skolen skal ha ordensregler og eventuelt egne klasseregler. Rektor ved skolen er ansvarlig for at informasjon blir gitt ansatte, foresatte og elever. Informasjon gis ved oppstart nytt skoleår og til nytilsatte ved tilsettingstidspunktet. Rektor og den enkelte kontaktlærer. Ansatte melder avvik i avviksloggen. Elever og foresatte melder avvik til rektor eller kontaktlærer. Avvik meldes i avviksloggen. Klassemiljø Arbeide for å skape et godt klassemiljø gjennom felles aktiviteter, samtaler, god og klar informasjon og god praksis knytta til oppfølging av felles regler. Skolemiljø Arbeide for å skape et godt skolemiljø gjennom trygge aktiviteter, samtaler, god og klar informasjon om regelverk og oppførsel, godt tilsyn og god praksis knytta til oppfølging av felles regler. Kontaktlærer og alle ansatte tilknytta klassen. Alle ansatte ved skolen. Avvik meldes i avviksloggen. Avvik meldes i avviksloggen. 13

14 Opplysningsplikt Den som oppdager brudd på regelverket som ikke kan løses på kort tid, eller som oppdager gjentagende negative forhold, har opplysningsplikt til kontaktlærer eller nærmeste overordnet. Det skal være kontinuerlig dialog mellom lærer/kontaktlærer og ledelse om arbeidet i klassen/skolen der hvor det er fare for enkeltelevers eller gruppas skolemiljø. Rektor har ansvar for at det finnes arena på skolen for å drøfte forhold knytta til det psykososiale miljøet. Den enkelte ansatte har ansvar for å ta opp med rektor og øvrige lærere de forhold som er nødvendig. Avvik meldes i avvikssystemet forutsatt at det ikke er en sak vedrørende enkeltelev eller det dreier seg om en personalsak. Elevsak eller personalsak behandles iht reglene for denne typen saker. Brukerundersøkelser/Nasjonale prøver Resultat fra undersøkelsene og prøvene skal drøftes i kollegiet og i klassene med sikte på å finne frem til sterke/svake sider ved skolen/klassen sitt miljø. Det skal defineres satsingsområder for skolen/klassen. Rektor og den enkelte kontaktlærer. Avvik meldes i avviksloggen. Mobbing/krenkende atferd I tilfeller der noen får mistanke om mobbing/krenkende atferd, eller i tilfeller der noen ber om tiltak knytta til mobbing/krenkende atferd, skal kommunens vedtatte mobbeprosedyre iverksettes. Alle som oppdager eller får melding om mobbing/krenkende atferd skal melde fra til rektor. Rektor har ansvar for at mobbeprosedyre iverksettes og at nødvendige vedtak fattes innen rimelig tid. Avvik knytta til prosedyre meldes i avviksloggen. Saker om mobbing registreres i ESA, og meldes i anonymisert form i årsmeldinga til skolen. 14

15 Ordensreglement for barneskolene i Bø kommune Skolen er vår arbeidsplass der alle har rett til trivsel, trygghet og mulighet for å lære. 1. Vi tar hensyn til hverandre, er høflige, hjelpsomme og gjør vårt til at alle kan trives. 2. Kalling, erting, stygge ord, slåssing og annen dårlig oppførsel vil vi ikke ha. 3. Vi vil holde skolen vår fin, og holder orden på ting. 4. Vi tar vare på egne ting. Vi er forsiktige med skolens og andres ting, og rører ikke andres eiendeler uten å spørre om lov. 5. Vi holder oss på skolens område. Hvis elever skal forlate skolens område i skoletida må de ha spesiell tillatelse hjemmefra og fra skolen. 6. I friminuttene er vi ute dersom ikke annet er avtalt. 7. Alle møter opp til time og kommer til ro på arbeidsplassene sine så snart det har ringt inn. Alle har rett til arbeidsro. 8. Vi følger timeplanen, møter godt forberedt til timene og har med oss det vi trenger. 9. Vi følger beskjeder som blir gitt fra alle voksne på skolen. 10. Besittelse og bruk av tobakk eller rusmidler er forbudt. 11. Godteri eller tyggegummi tar vi bare med etter avtale med lærer. 12. Det er ikke tillatt å ha med ulovlige gjenstander på skolen. Dette vil for eksempel gjelde våpen og farlige gjenstander. Mobiltelefon og IPOd/mp3 med nett-tilgang skal ikke tas med på skolen, så fremt dette ikke er avtalt med kontaktlærer. Denne type utstyr vil bli inndratt, og må hentes av foresatte. Skade på private verdisaker vil i utgangspunktet ikke bli erstattet av skolen. 13. Hærverk, tyveri, vold, mobbing, rasistiske utsagn og handlinger, seksuell trakassering og sjikane på grunn av religion etc. er forbudt. Overtredelser kan bli meldt til politiet, eller andre offentlige instanser 14. Fravær. Skolen skal ha melding i meldingsboka ved planlagt fravær i forkant av fraværet. ( f.eks. tannlege m.m.)ved sykdom skal skolen ha melding dagen etter sykefraværet. Det er kun foresatte som kan skrive under i meldingsboka. Hvis en elev har ugyldig fravær melder kontaktlærer dette til rektor. 15. Hvis en elev blir tatt i fusk, blir arbeidet avvist. Foresatte vil bli orientert om dette snarest mulig. 15

16 16. Misbruk av Internett på skolen kan føre til at vedkommende ikke får tilgang til skolens datautstyr. 17. Hvis man skal bruke sykkel på turer etc. i regi av skolen, skal elevene bruke sykkelhjelm. Det kreves også at sykkelen er i forsvarlig stand. Hvis reglene ikke følges: kan du bli tilsnakket av en voksen kan du bli innkalt til en samtale må du kanskje bli sittende inne i friminuttet vil de hjemme få beskjed når det skjer gjentatte eller alvorlige ting kan du bli nødt til å erstatte eller rydde opp i noe du har ødelagt eller griset til kan du bli sittende igjen etter skoletid kan du få nedsatt orden og oppførsel kan du bli bortvist for resten av skoledagen, hvis noe særlig alvorlig skjer kan du bli omplassert til en annen klasse eller skole 16

17 Med bakgrunn i dette har vi laget disse skolereglene får vår skole, med fokus på respekt, ansvar og omsorg: Skoleregler for Eidet skole: VIS RESPEKT VIS ANSVAR VIS OMSORG I klasserommet Hold hender og føtter for deg selv. Rekk opp handa og vent på tur. Følg beskjeder. Lytt når andre har ordet. Ta vare på skolesakene dine. Arbeid rolig uten å forstyrre andre. Rydd før du går. Samarbeid med alle. Bruk vennlige ord. På gangen La andres ting være i fred. Hold hender og føtter for deg selv. Bruk innestemme. Sett sko og heng klær på plass. Gå rolig i gangen. Gå direkte dit du skal. Hjelp hverandre. Vis at du ser andre rundt deg. Snakk hyggelig til hverandre. I skolegården La andre leke i fred. Bruk vennlige ord. Følg beskjeder fra voksne. Still opp når pausen er over. Leker skal settes på anvist plass. Følg reglene for sykling og aking. Ta vare på skolen og skoleområdet. Ta andre med på leken. Bry deg om at andre har det bra. Kontakt en voksen dersom noen trenger hjelp. I akebakken Gå opp ved siden av bakken. Vent på tur. Bruk akebrett som ikke kan skade andre. Unngå å være i veien for andre. Si fra til de voksne hvis noe er galt. På tur Hør etter og følg beskjeder. Representer Eidet skole positivt. Vis hensyn til omgivelsene. Rydd etter deg. Hold deg sammen med de andre. Ta med utstyr som kreves til turen. Vær positiv. Bry deg om at andre har det bra. På toalettet Gå bare når du må. Bruk pausen. Forlat toalettet slik du ønsker å finne det. Gjør deg raskt ferdig. Skyll ned. Vask hendene. Si fra til de voksne hvis noe er galt. La andre være i fred. Arbeidsrom/ kontor/ personalrom Bank på døra. Vent på svar. Arbeidsrom/personalrom er kun for de voksne. Vent med å snakke med læreren til timen begynner. Avtaler for fritida gjøres hjemme. Hils på den som åpner. I gym-/svømmegarderoben Alle venter utenfor til læreren kommer. Respekter din og andres kropp. Hold deg til din garderobe. Skift så raskt du kan. Ta med deg utstyret du trenger til timen. Dusj uten klær. Si fra dersom noen blir plaget. La andres ting være i fred. På skolebussen Hold hender og føtter for deg selv. Bruk innestemme Hør etter og følg beskjeder. Bruk sikkerhetsbelte. Sitt rolig på setet. Ha alltid busskortet med. Si fra dersom noen blir plaget. Bruk vennlige ord. 17

18 Prosedyre for behandling av saker vedrørende psykososialt skolemiljø: Mobbing 1. Formål Formålet med prosedyren er å sikre forsvarlig og korrekt behandling av saker der det foreligger melding eller mistanke om at elever er utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme. 2. Ansvarsforhold Rektor har ansvar for at prosedyren blir iverksatt når det foreligger meldinger som fremgår av pkt Omfang Prosedyren angår alle ansatte ved skolen og skal brukes i alle tilfeller som kommer inn under Opplæringsloven 9a Hjemmel Opplæringsloven Kapittel 9a og særlig Opplæringsloven 9a 3 vedrørende det psykososiale miljøet og Bø kommune sin prosedyre knyttet til samme lov. Beskrivelse av ansvar og tiltak - ved mistanke eller melding om mobbing: Tiltak Ansvar Frister Lærere og assistenter informeres. Kort informasjon gis til rektor. Den som har mistanken Umiddelbart. Saken registreres i Skjema 1, og vedlegg A fylles ut. Systematisk observasjon ute og inne. Kort informasjon til alle om å følge med ute. Alle observasjoner knytta til saken føres i LOGG m/eventuelle vedlegg. Snakke med eleven (Når, hvem, hvor, hvordan) Føres i logg m/eventuelle vedlegg. Rektor Teamet i samarbeid med rektor. Kontaktlærer. Umiddelbart. Umiddelbart. I løpet av dagen. 18

19 Diskutere med rektor, bli enige om videre handling. Føres i LOGG med eventuelle vedlegg. Kontakte foresatte til den som en mistenker blir mobbet. Føres i LOGG med eventuelle vedlegg. Vurdere hvorvidt ekstern kompetanse er nødvendig. (PPD, helsestasjon,etc.) Føres i LOGG med eventuelle vedlegg. Alle ansatte får beskjed om å følge med ute og inne. Forsterket tilsyn slik at en kan ha kontroll med at mobbingen er opphørt. Møte med foreldrene til offeret. Informer om mulig vedtak og muligheten for å klage. Skriv referat. Kalle inn mobberen/mobberne til samtale, eventuelt med egne foresatte. Vurder tiltak. Fatt enkeltvedtak: * alltid ved melding om mobbing * ved mistanke dersom mobbing er avdekket * vedtaket må inneholde hvilke tiltak som iverksettes og evt videre undersøkelser. Ha oppfølgingsmøte med offeret. Ha oppfølgingsmøte med mobberne. Kontaktlærer og rektor. Kontaktlærer og rektor. Rektor i samarbeid med kontaktlærer. Rektor Kontaktlærer og rektor. Kontaktlærer og rektor. Rektor i samarbeid med kontaktlærer, og andre aktuelle lærere. Rektor Rektor og kontaktlærer. Rektor og kontaktlærer. I løpet av dagen. I løpet av dagen. Innen 3 dager. Så fort mobbingen er avdekket. Så snart mobbing er avdekket. Samme uke. Snarest mulig. Så fort mobbing er avdekket, og senest innen 3 uker etter melding. Innen 1 mnd etter vedtak. Innen 1 mnd etter vedtak. 19

20 Dersom mobbingen/mistanken fortsetter: Tiltak Ansvar Frister Fortsatt observasjon Rektor, alle Sammenhengende Lærerne skal være tett på overfor mobberne. Kontakt aktuelle eksterne miljø som PPD, BUT, barnevern, andre. Nye møter med foresatte til berørte barn. Skrive referat. Vurdere bytte av miljø/skole for mobberne. Vurdere politianmeldelse. Rektor, alle Rektor. Rektor og kontaktlærer. I samråd med ekstern kompetanse. I samråd med ekstern kompetanse. Sammenhengende. Når det anses som nødvendig. Avtales i oppfølgingsmøtet/siste møte. Vurderes i hvert enkelt tilfelle. Vurderes i hvert enkelt tilfelle. 20

21 Tiltaksplan - ved mistanke om omsorgssvikt, mishandling eller seksuelle overgrep mot elever Viser her til Opplæringslovens 15-3 og 15-4 om opplysningsplikt: Til barneverntjenesten: Alle som arbeider i skolen skal i sitt arbeid være på vakt overfor forhold der barneverntjenesten bør varsles. Ved mistanke om mishandling i hjemmet, omsorgssvikt eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsproblemer, skal personalet av eget initiativ gi opplysninger til barnevernet, uten hinder av taushetsplikten. Til sosialtjenesten: Personalet i skolen skal gi råd og veiledning til sosialtjenesten i klientsaker. Personalet skal være på vakt overfor forhold som bør føre til tiltak fra sosialtjenesten, og skal på eget initiativ gi sosialtjenesten opplysninger om slike forhold. Taushetsbelagte opplysninger gitt på eget initiativ kan bare gis med samtykke fra eleven eller foreldrene. Hva som skal gjøres på skolen ved mistanke om omsorgssvikt, mishandling eller seksuelle overgrep mot elever: 1. Læreren er den yrkesgruppen som kommer mest i kontakt med barn. Det utvikler seg ofte et nært og tillitsfullt forhold mellom lærer og elev. Når mistanke oppstår skal kontaktlærer straks kontaktes. 2. Kontaktlærer tar saken opp med rektor for å drøfte saken. 3. Lærer eller kontaktlærer skal ikke selv etterforske saken, og ikke gi melding til foresatte om mistanke. Eventuell melding til foresatte skal avgjøres av rektor. 4. Dersom rektor ikke ser saken som nok alvorlig, og derfor ikke melder saken til barnevernet, har lærer en selvstendig plikt til selv å vurdere om saken skal forfølges videre. 5. Det er rektor som under normale omstendigheter melder saken til barnevernet. Det vises for øvrig til egen Kriseperm/grunnskole for Bø kommune for mer detaljert informasjon om håndtering av denne type saker. 21

22 Råd og utvalg ved skolen: Foreldreråd og foreldrenes arbeidsutvalg (FAU): Opplæringsloven 11-4: Ved hver grunnskole skal det være et foreldreråd der alle foreldrene som har barn i skolen er medlemmer. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape et godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Det er rektors ansvar å sørge for at foreldrerådet informeres om alle forhold av vesentlig betydning for skolemiljøet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (Foreldrerådets arbeidsutvalg, FAU). På mange skoler er det vanlig at representanter til FAU velges blant klassekontaktene. Det skal velges klassekontakter for hver gruppe/klasse. Siden 1.og 2 trinn, og 3., 4. og 5. trinn, og trinn er sammenslått, velges henholdsvis 2 representanter fra hver av disse gruppene. FAU velger på sitt første måte leder, nestleder, kasserer og sekretær. FAU skal velge to representanter med to personlige vararepresentanter til skolens samarbeidsutvalg. Lederen for arbeidsutvalget skal være den ene av representantene. FAU skal velge tre representanter til skolemiljøutvalget. Samarbeidsutvalget (SU): Formell forankring av SU: Opplæringsloven 11-1 er grunnlaget for arbeidet i SU. Her heter det: a). Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg med to repr. fra undervisningspersonalet, en fra andre tilsatte, to fra foreldrerådet, to fra elevene, og to fra kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. Elevrepresentantene skal ikke være til stede når saker som er omfatta av taushetsplikt blir behandlet i samarbeidsutvalget. b). Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. c). Dersom SU får delegert styringsoppgaver fra kommunen, kan kommunen nevne opp flere representanter til utvalget. Kommunen kan nevne opp samarbeidsutvalget som styre for skolen etter 11 i kommuneloven. Rektor har rett til å møte, tale og komme med framlegg. SU sammenkalles etter møteplan, eller når minst to medlemmer krever det. Skolemiljøutvalget (SMU): Det er fastsatt at alle grunnskoler skal ha et skolemiljøutvalg. Representantene for elevene og foreldrene skal til sammen være i flertall i skolemiljøutvalget for grunnskolen. Utvalget skal ha et særlig ansvar for å holde seg orientert om og uttale seg om skolemiljøet. 22

23 Bø kommune har utarbeidet egne rutiner for skolenes miljøutvalg: Aktivitet Ansvarlig Avvik Skolemiljøutvalg Skolen skal ha et miljøutvalg ihht Opplæringsloven 11-1a. Utvalget skal bestå av samarbeidsutvalget og 2 elevrepresentanter, men slik at elever og foresatte har flertall. Rektor Avvik meldes i avviksloggen Møter Det skal minimum være et møte pr halvår. Det skal foreligge skriftlig innkalling og møtereferat som arkiveres. Rektor Avvik meldes i avviksloggen Forberedelse Skolen skal bidra til at elevrepresentantene i forkant av møtene har best mulig grunnlag for å delta i behandlingen av de sakene som står på sakskartet. Rektor eller den som er gitt oppgaven. Avvik meldes i avviksloggen Saker Gjennomgang og oppdatering av rutiner og regler knytta til skolemiljøet, samt få opplyst hvordan rutinene og prosedyrene blir fulgt opp/virker. Drøfte justeringer av rutiner og tiltak der det er nødvendig. Drøfte resultat fra brukerundersøkelsene. Leder av utvalget. Avvik meldes i avviksloggen 23

24 Elevråd Opplæringsloven 11-2 Ved hver grunnskole skal det for klassetrinnet 5-7 være et elevråd med en representant for hver klasse. Valget skal være gjort senest tre uker etter skolestart. Et medlem av undervisningspersonalet på skolen skal ha som oppgave å hjelpe elevrådet i arbeidet. Denne elevrådskontakten har møte og talerett i elevrådet. Rådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape et godt lærings og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med fremlegg i saker som gjelder nærmiljøet til elevene. Elevrådet ved Eidet skole har jevnlige møter og fast møteplan. Elevrådet består av elever fra klasse. Leder og nestleder er medlemmer av samarbeidsutvalget ved skolen. Elevrådskontaktlærer : Tove Heidi Hanssen Medlemmer i de ulike råd og utvalg oppdateres hvert år. Sjekk skolens hjemmeside for informasjon om navn og kontaktinfo. BRANNINSTRUKS FOR EIDET SKOLE Hvis brannalarmen går skal : * elevene forlate klasserommet umiddelbart, uten å ta med seg noe utstyr og uten å starte påkledning av yttertøy. * elevene gå ned til parkeringsplassen ved lokalet og stille opp klassevis. * læreren lukker igjen vinduer og døra etter seg, deretter gå ned til klassen. Det skal så foretas opptelling og meldes fra til rektor/brannvernansvarlig om antall elever. Det skal være en varslet og en uvarslet brannøvelse hvert år. 24

25 Klasser og kontaktlærere Trinn Antall elever Kontaktlærer 1. trinn 6 elever 2. trinn 4 elever Maria Terese Johnsen 3. trinn 2 elever 4. trinn 4 elever Børre Albrigtsen 5.trinn 4 elever 6.trinn 8 elever 7. trinn 6 elever Joanne Johnston Adresse og telefonliste ansatte ved skolen 2014/2015 Navn Stilling Telefon jobb Mobil E-post Hilde Karin Nilsen Rektor Kristin Hansen Lærer / Tove Heidi Hanssen Lærer / Børre Albrigtsen Lærer / Joanne Johnston Lærer / Solveig Jørgensen Lærer / Anlaug helene Assistent / Pedersen Siv Elin Johansen Renholder / Torbjørg Wangen Renholder / Hans Edvard Jensen Vaktmester

26 26

BØ KOMMUNE. Eidet skole. Håndbok. Sist revidert

BØ KOMMUNE. Eidet skole. Håndbok. Sist revidert BØ KOMMUNE Eidet skole Håndbok Sist revidert 14.09.16 Innhold : side 2 Innholdsfortegnelse side 3 Innledning/forord side 4 Målsetting for skolen side 4 Tiltak for å nå målene - Tilpasset undervisning -

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005.

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005. VARDØ SKOLE ORDENSREGLEMENT Behandlet i Samarbeidsutvalget 24. mars 2012. Ordensreglement har vi for at skolen skal være et trygt sted for alle, både barn og voksne. På Vardø skole vil vi at alle skal

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring og som er fritt for mobbing og krenkelser INNHOLD: Ordensregler Krenkende

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

Reglement for orden og oppførsel

Reglement for orden og oppførsel Reglement for orden og oppførsel Isfjorden 16.12.15 1. Hjemmel Lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (Opplæringslova) Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement)

Detaljer

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 2017 PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 1 Tegning fra Vilberg skole Vedtatt i BOOutvalget DATO Plan for et trygt og godt skolemiljø for elevene i Østre Toten kommune

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

- Revidert høsten

- Revidert høsten - Revidert høsten 2017 - Forskriften er, etter delegert fullmakt, vedtatt av SU ved Sandved skole med hjemmel i opplæringsloven 2-9 jf. og forvaltningsloven 2-2-c. Et ordensreglement kan bidra til å få

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring.

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. INNHOLD: Ordensregler Mobbing Fellestiltak

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKOLENE I MARNARDAL Øyslebø oppvekstsenter Skole / SFO HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HVA ER MOBBING? Mobbing er negative handlinger som utføres gjentatte ganger over tid av en eller flere personer, og er rettet

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Revidert, august 2016 Hovedmål: Ved Finsland skole er det nulltoleranse mot mobbing, slik at elevene har et trygt og trivelig skolemiljø uten mobbing og annen krenkende atferd.

Detaljer

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Sosial handlingsplan Handlingsplanen revideres hvert år i april. 1 Fevik skoles sosiale handlingsplan bygger på tre prinsipper: 1. Aktiviteter for å fremme et godt psyko-sosialt læringsmiljø

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

FORELDREMØTE KALAND SKOLE SEPTEMBER 2011

FORELDREMØTE KALAND SKOLE SEPTEMBER 2011 FORELDREMØTE KALAND SKOLE SEPTEMBER 2011 Hjemmeside Ny hjemmeside fra august Ny adresse: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/ avdelinger/skoler/kaland-skole Legg som favoritt Her vil vi legge informasjon,

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Prosedyre Opplæringsloven 9a Elevenes skolemiljø

Prosedyre Opplæringsloven 9a Elevenes skolemiljø Alle elever har rett til et trygt og godt som fremmer helse, trivsel og læring ( 9 a-2). Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal arbeide

Detaljer

Hasle skoles handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende miljø. Oppdatert per

Hasle skoles handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende miljø. Oppdatert per s handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende miljø. Oppdatert per 02.02.2017 1. Mål for skolemiljøet s mål er at alle elevene skal trives, være inkludert og føle seg trygge, og at de skal oppleve

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole Nysgjerrig Motivert Ungdom - der kunnskap er viktig! Plan for et godt læringsmiljø ved 2015-2019 Alle elever på har rett på et trygt og godt læringsmiljø. Skolen er forpliktet til å drive et godt forebyggende

Detaljer

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Mål: Alle elever på Lusetjern skole skole har rett til et godt fysisk

Detaljer

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Forord Samarbeidet mellom hjem og skole er en forutsetning for å skape et trygt læringsmiljø for eleven. Denne brosjyren er ment som et bidrag til et godt,

Detaljer

Flekkerøy Skole 2015/2016. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan

Flekkerøy Skole 2015/2016. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan Flekkerøy Skole 2015/2016 Våre barn forandrer verden Trivselsplan TIL FORESATTE En av de viktigste oppgavene for skolen er å sørge for at barna trives. Trivsel er grunnlaget for å lære. I dette arbeidet

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Hovedmål: Ved Finsland skole er det null toleranse mot mobbing, slik at elevene har et trygt og trivelig skolemiljø uten mobbing og annen krenkende atferd. INNHOLD 1. Forebyggende

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1.1 Generelt Skolens formålsparagraf fastslår at foreldrene eller eventuelt andre foresatte har ansvaret for sine egne barn. Skolens

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Handlingsplan mot mobbing og krenkelser 01.08.2017 ble det foretatt endringer i Opplæringslova 9A. Skolens handlingsplan mot mobbing og krenkelser er revidert i tråd med nytt regelverk. Opplæringsloven

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET BRA.

VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET BRA. TRIVSELSREGLER Mai 2010 Viser til Opplæringsloven 2-9. og Kommunal Forskrift 24.05.07 VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING TRONDHEIM KOMMUNE Side 1 HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING ILA SKOLE TRONDHEIM KOMMUNE Side 2 1. Hva er mobbing? Kjennetegn på mobbing: 1. Det dreier seg om aggressiv eller ondsinnet atferd, som 2. gjentar seg

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD MÅL FOR SELVIK SKOLE Alle elever på Selvik skole skal oppleve et trygt skolemiljø uten mobbing og krenkende adferd Planen er godkjent av FAU (dato) og SMU

Detaljer

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel Odda ungdomsskole - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel SKOLEÅRET 2008/ 2009 Reglementet skal fremme samarbeid, trivsel, medansvar og

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Opplæringsloven 9a-1: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole Opplæringsloven 9A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Sist oppdatert: 23.06.2011 vedtatt i Kommunestyre sak 35/11 Elevene sitt skolemiljø: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen

MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen Arbeid med et inkluderende læringsmiljø bygger på: Opplæringsloven Skolens ordensregler Handlingsplan mot mobbing Klasseregler Sosialkompetanse plan Elevrådsarbeid Klasseledelse og gode relasjoner Tilsyn

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Paradis skole 01.09.2015 Skolens overordnete mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Definisjon på mobbing: Gjentatt negativ eller

Detaljer

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved Vesterskaun skole Innhold Ordensreglement ved Vesterskaun skole... 2 ORDENSREGLER med bakgrunn i kommunal forskrift om ordensregler i Sørum kommunes

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Til foresatte! Skolene i Notodden arbeider med elevenes arbeidsmiljø og 9a: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Innledning: På Hovinhøgda skole er samarbeid mellom og sentralt innenfor forebygging og håndtering av mobbing. Alle voksne rundt barna har et ansvar for

Detaljer

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Reglementet er i tråd med forskrift om

Detaljer

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole 2016 Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole - inkludert handlingsplan mot mobbing Revidert 20.06.2016 Rektor Carina Borch Sørreisa kommune 20.06.2016 Innhold INNLEDNING... 2 MÅL FOR

Detaljer

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 HJEMMEL SFO er ikke en del av skoletida og omfattes derfor ikke av opplæringsloven

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole Arbeid med det psykososiale miljøet Byåsen skole Forord Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Vi på Byåsen skole arbeider systematisk og kontinuerlig med å kunne tilby

Detaljer

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H M & S Olav Duun videregående skole Innholdsfortegnelse 1 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 2 BESKRIVELSE AV HMS SYSTEMET FOR ELEVER... 4 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 4 ORGANISERING

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2016/2017 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 18.08.2016. Vedtatt i SU 10.05.16. Til elever, foresatte

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø.

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. MÅLSETTING: Ullevål skole skal være en skole med et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolemiljøet skal være

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole 2012 Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole - inkludert handlingsplan mot mobbing Vedtatt i SMU 29.02.2012 Rune Hoholm Sørreisa kommune 29.02.2012 Innhold INNLEDNING... 2 MÅL FOR SKOLEMILJØET

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Hjemmel: Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Ordensreglene er vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

Sosial handlingsplan for Fagerholt skole 2017/2018

Sosial handlingsplan for Fagerholt skole 2017/2018 Sosial handlingsplan for Fagerholt skole 2017/2018 HVA NÅR ANSVAR Gå gjennom skolens regler samt definisjon av mobbing og krenkende atferd. Ved skolestart Kontaktlærer Fadderordning for skoleåret. Ved

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

Vi ønsker at Orkanger barneskole skal være et sted der alle kan trives og føle seg trygge, og et sted som er preget av vennskap og samhold.

Vi ønsker at Orkanger barneskole skal være et sted der alle kan trives og føle seg trygge, og et sted som er preget av vennskap og samhold. Orkanger barneskole 7300 Orkanger Ordensreglement ved Orkanger barneskole. I henhold til 3.5 i forskrift til opplæringsloven skal ordensreglene være grunnlag for vurdering i orden og oppførsel. Hovedmål:

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole BLEIK MONTESSORISKOLE 8481 BLEIK. Rektor 90 24 87 98 Personale 41 62 98 78 E-post rektor@bleikmontessoriskole.no HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bleik Montessoriskole Oppdatert 01.07.2014. Godkjent av styret

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

Velkommen til førskoledag!

Velkommen til førskoledag! Velkommen til førskoledag! Lærere på 1. trinn Linn Pedersen Espen Vindheim Monika Angelvik (SFO) Velkommen til foreldremøte! Rektor: Siv Nyegaard Avdelingsleder 1. 4. trinn: Tina Teigland Avdelingsleder

Detaljer

Rutiner for brukermedvirkning

Rutiner for brukermedvirkning Rutiner for brukermedvirkning for skolene i Rendalen 2017/ 2018 Med årshjul for skole-hjem - og elevrådssamarbeid Innhold 1.Forord... 3 2. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)... 4 2.1. Hjemlet i opplæringsloven...

Detaljer

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Innhold 0. Skolens visjon Mobbing, definisjon og mål for skolens arbeid mot mobbing 1. Forebygging 1.1 Skolestart 1.2 Oppstart på trinnene

Detaljer

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17. Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 INNHOLD Hjemmel:... 3 Leksehjelp... 3 Ordensreglement...

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø Handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende miljø Marienlyst skole 1.0 Mål for skolemiljøet Alle med, ingen utenfor. På Marienlyst skal alle elever trives. På Marienlyst skole skal ingen føle seg

Detaljer

Ordensregler for skolene i Osen kommune Gjelder fra 15. desember 2008

Ordensregler for skolene i Osen kommune Gjelder fra 15. desember 2008 FORSKRIFT- Osen kommune Ordensregler for skolene i Osen kommune Gjelder fra 15. desember 2008 I INNLEDNING 1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juni 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING Randaberg kommune Grødem skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING Glede respekt - omsorg Våre mål : Grødem skole skal være en mobbefri skole. Alle skal trives og føle seg trygge på skolen vår. Vi skal følge skolens

Detaljer

Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø.

Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø. Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø. «Voksne som jobber i skolen har et særskilt ansvar for å sørge for at elever har et trygt skolemiljø» Fra innst.302 L(2016-2017) Målet med planen er å ivareta

Detaljer

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060 Nygård skole Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen Tlf: 55568060 GENERELL DEL 3 OVERORDNEDE FØRINGER OG MÅL 4 NÅR EN EPISODE HAR OPPSTÅTT 5 VED TRUSLER OG/ELLER UTØVING AV VOLD: 7 NYGÅRD SKOLE - GRUNNSKOLEN

Detaljer

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Innledning 1.1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9, har hovedutvalg

Detaljer

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV: Kapittel 9a i opplæringsloven om elevenes skolemiljø slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt

Detaljer