Helse- og sosialfag. Nyheter Sykepleie. Medisin, psykiatri. Barnevern, sosialt arbeid, vernepleie. Tverrfaglige emner. Sosial- og helsejuss

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse- og sosialfag. Nyheter 2010. Sykepleie. Medisin, psykiatri. Barnevern, sosialt arbeid, vernepleie. Tverrfaglige emner. Sosial- og helsejuss"

Transkript

1 Nyheter 2010 Sykepleie Medisin, psykiatri Barnevern, sosialt arbeid, vernepleie Tverrfaglige emner Sosial- og helsejuss

2 Sykepleie Hallbjørg Almås, Dag-Gunnar Stubberud, Randi Grønseth (red.) Klinisk sykepleie I & II Ny utgave av Klinisk sykepleie hvor innholdet er faglig oppdatert, kvalitetssikret og pedagogisk tilrettelagt for dagens sykepleiestudenter. Klinisk sykepleie gir et faglig kunnskapsgrunnlag som studenten bygger på i hele utdanningen og senere i sin yrkespraksis. Læreverket gir teoretiske og praktiske kunnskaper som utgjør et viktig grunnlag for sykepleierens forståelse, vurderinger og handlinger. Sykepleien knyttes til konsekvensene av somatiske sykdommer, skader og symptomer. I den nye utgaven er det særlig lagt vekt på å tydeliggjøre sykepleiefaglige utfordringer, observasjoner, kliniske vurderinger og sykepleierens funksjoner. Antall kapitler er redusert fra 46 til 36 ved at flere av kapitlene er slått sammen, noen har gått ut og ett nytt kapittel er kommet til. Undervisere med boken på pensum vil få gratis tilgang til lærerbibliotek på nett. 1 Sykepleie Bind I: ISBN utg ca 576 s. Bind II: ISBN utg ca 576 s.

3 2 Sykepleie Anders Johan W. Andersen, Inger Beate Larsen, Olle Söderhamn Utdanning til omsorg i fortid, nåtid og framtid Utdanning til omsorg er en vitenskapelig antologi som inneholder 14 artikler. Artiklene tar for seg en rekke aspekter av omsorg og utdanning til omsorg. Stikkord som teknologi, etikk, måling, materialitet og kjønn er eksempler på temaer som behandles i boken. Utdanning til omsorg gir studenter og omsorgsutøvere forståelse for historien, dagens utfordringer samt verdier som ligger til grunn for utvikling av utdanning til omsorg. Boken er lagt an som en rekke artikler til dels med kritisk blikk men i høy grad med tanke og ambisjon rettet mot framtidens fag og utdanninger innenfor helsefeltet. ISBN utg s. Kr 299,- Jan Magnus Aronsen, Jon Arne Birkeland, Morten Munkvik, Ivar Sjaastad REPETER Sykdomslære 1 Repetisjon og oppgaver Oppgaver og fasit Kompendieserien Repeter! inneholder eksamensforberedende repetisjonsstoff og oppgaver. Heftene er i hendig format og inneholder: Lett tilgjengelig basiskunnskap Oppsummeringer Notatplass Serien har nettressurser med utvidet fasit og testoppgaver. Dette heftet er det første av to hefter som tar for seg sentrale temaer i sykdomslære for bachelorstudier i helsefag Jan Magnus Aronsen, Jon Arne Birkeland, Morten Munkvik, Ivar Sjaastad REPETER Sykdomslære 2 Repetisjon og oppgaver ISBN utg ca 200 s. Kr 249,- Kompendieserien Repeter! inneholder eksamensforberedende repetisjonsstoff og oppgaver. Heftene er i hendig format og inneholder: Lett tilgjengelig basiskunnskap Oppsummeringer Oppgaver og fasit Notatplass Serien har nettressurser med utvidet fasit og testoppgaver. Dette heftet er det siste av to hefter som tar for seg sentrale temaer i sykdomslære for bachelorstudier i helsefag. ISBN utg ca 200 s. Kr 249,- Jan Magnus Aronsen, Jon Arne Birkeland, Morten Munkvik, Ivar Sjaastad REPETER Farmakologi Repetisjon og oppgaver Kompendieserien Repeter! inneholder eksamensforberedende repetisjonsstoff og oppgaver. Heftene er i hendig format og inneholder: Lett tilgjengelig basiskunnskap Oppsummeringer Oppgaver og fasit Notatplass Serien har nettressurser med utvidet fasit og testoppgaver. Dette heftet tar for seg sentrale temaer i farmakologi for bachelorstudier i helsefag. ISBN utg ca 200 s. Kr 249,- Berit Støre Brinchmann (red.) Etikk i sykepleien Etikk i sykepleien gir deg grunnleggende kunnskaper om ulike etiske teorier basert på plikter, dyder, konsekvenser, og nærhet til andre mennesker. Dette er en forutsetning for å bli en god sykepleier. Nytt i 2. utgaven er et kapittel om kliniske etikk-komiteer. Boken er ajourført og revidert med hensyn til aktuelle lovendringer og nye yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere (2007). Boken inneholder kapitler om menneskesyn, etiske retningslinjer, forskningsetikk og juss. Dette er temaer som gjenspeiler noen av rammene for moralske handlinger. Kapitlet om bioetikk trekker opp en rekke problemstillinger som vi må forholde oss til i dag, men som også kan få moralske konsekvenser i fremtiden.

4 ISBN utg s. Kr 328,- Olav Dalland Pedagogiske utfordringer for helse- og sosialarbeidere Helse- og sosialarbeidere møter daglig mennesker som har fått endret sin livssituasjon og som trenger hjelp til å orientere seg på nytt. Det handler om å gå inn i et samarbeid med den hjelpsøkende pasienten eller klienten for å finne ut hva den enkelte trenger. Behovene er mangfoldige, men i store trekk dreier det seg om informasjon, opplæring, trening og veiledning. For at den hjelpsøkende skal få fullt utbytte av helse- og sosialarbeiderens oppfølging, er det viktig at hjelperen har forståelse og kunnskap til å gi riktig hjelp. Pedagogiske utfordringer for helse- og sosialarbeidere tar utgangspunkt i situasjoner som helse- og sosialarbeidere står i til daglig. Eksemplene i boka viser hva pedagogikken kan bidra med i arbeidet med klienter og pasienter, enkeltvis og igrupper. Forfatteren drøfter pedagogikk, menneskesyn og verdier, og sosialisering som grunnlag fordet pedagogiske møtet. Videre behandles temaer som kunnskap, læring, undervisning, veiledning og vurdering. I de avsluttende kapitlene «Teamarbeidets pedagogikk» og «Pedagogikk i praksis» gir boka viktige perspektiver på hvordan pedagogikk kommer til nytte i det tverrfaglige samarbeidet. Boka dekker det pedagogiske fagområdet for de helse- og sosialfaglige utdanningene. Grethe Myklestul Dåvøy, Petrin Hege Eide, Ingeborg Hansen (red.) Operasjonssykepleie ISBN utg s. Kr 275,- Boka Operasjonssykepleie er en innføringsbok. Operasjonssykepleierens myndighetsområde og funksjonsansvar belyses ut fra både erfarings- og forskningskunnskap, og utgangspunktet i framstillingen er voksne pasienter. Boka består av totalt 3 hoveddeler. Del 1 omhandler operasjonspasienten, operasjonssykepleierens funksjons- og ansvarsområde og selve operasjonsavdelingen. Del 2 omhandler den direkte pasientrettede sykepleierfunksjonen beskrevet ut fra operasjonssykepleierens forebyggende, behandlende og lindrende funksjon. Del 3 omhandler den indirekte pasientrettede sykepleierfunksjonen. Temaene som belyses er dokumentasjon, administrasjon, pedagogikk, fagutvikling og forskning. ISBN utg s. Kr 560,- Jan Kåre Hummelvoll, Ellen Andvig, Anne Lyberg Etiske utfordringer i praksisnær forskning Nærheten mellom forsker, informanter og eventuelle medforskere aktualiserer etiske problemstillinger i praksisnær forskning. Forfatterne av denne boken gir et variert og faglig godt fundert grunnlag for refleksjon om arbeidsmåter i praksisnær forskning hvor informantene (både ansatte og pasienter) ofte deltar som medforskere. Forskningsetiske prinsipper og retningslinjer fungerer som veivisere for forskeren for å gjennomføre studien på en god måte, men de er ikke tilstrekkelige som konkrete handlingsregler i situasjonen. Derfor må de forskningsetiske prinsipper tolkes inn i det konkrete prosjektet. Boken gir innsikt i hvordan en kan tenke og handle når det foreligger et etisk dilemma der det ikke er samsvar mellom forskningsmessige og moralske hensyn forskeren skylder forskningsdeltageren. Moralsk forskningsadferd er mer enn bare etiske kunnskaper og rasjonelle valg; den involverer også situasjonens krav og dermed forskeren som person med vedkommendes følsomhet, forpliktelse og ansvar for å handle rett. Disse sidene av forskningen drøftes på en utfyllende måte. Målgruppene for boken vil blant annet være ansatte i høgskoler og universiteter som skal forske i sitt praksisfelt og for studenter innen helsefremmende arbeid og i øvrige mastere i helse- og sosialfag. Dessuten vil den være aktuell for spesialisthelsetjenesten og kommunene som skal drive klinisk forskning og kunnskapsutvikling i det praktiske felt. Boken vil også være relevant for de som på ulike måter berøres av forskningen. ISBN utg s. Kr 230, Sophie D. Fosså Håvard Loge, Alv A. Dahl (red.) Kreftoverlevere - ny kunnskap og nye muligheter i et langtidsperspektiv De som lever lenge etter kreft, er nå blitt mange. Omtrent 60 prosent av de som får kreft, er i live etter fem år. Ved utgangen av 2007 var nordmenn i live fem år eller mer etter diagnosen. 3 Sykepleie

5 4 Sykepleie Dette gjør at det trengs en bok som formidler hva vi vet om livet som kreftoverlever. Forskningen viser at det å bli reddet fra kreftsykdommen har sin pris. Effektiv kreftbehandling kan gi seneffekter som først melder seg etter år eller senere. Denne boka gjennomgår dagens viten om kreftoverlevere angående: Hvordan er det å være kreftoverlever? Hvem er overleverne? Hvordan er det å overleve kreft i barndommen? Hva er de kroppslige seneffektene og hva kan gjøres med dem? Effektene på psykisk helse, seksualitet, energinivå og livskvalitet? Hva er betydningen av fysisk aktivitet og kosthold? Hvilke trygdeytelser og sosial støtteordninger er aktuelle? ISBN utg s. Kr 325,- Per Jensen Ansikt til ansikt Denne nye og reviderte utgaven av Ansikt til ansikt er ikke bare rettet mot sykepleierutdanningen, men også mot de andre grunnutdanningene i helse og sosialarbeid, og tverrfaglige utdanninger i disse feltene. Boken er et bidrag til å bli bedre kjent med hverandres praksis i sammenhenger hvor samarbeid ofte er avgjørende for et godt resultat. Boken gir en grundig presentasjon av grunnlaget for systemisk tenkning og praksis. Innføring i kommunikasjonsteori, familielivssyklusteori og den gode samtalen danner utgangspunkt for boken, og den gir innsyn i strukturell, narrativ og strategiske tilnærminger til familiebehandling. En rekke praktikere beskriver med fyldige eksempler praksis fra ulike arbeidsfelt. Det gis eksempler fra familie- og nettverksarbeid i psykisk helsevern, barnevernet, parterapi, fra helsestasjon, barne- og ungdomspsykiatri, fra sosialkontor og fra rusomsorgen. Boken har også med en kritisk gjennomgang av evidensbasert forskning og praksis i dette fagfeltet. ISBN utg s. Kr 315, Dag Jacobsen, Sverre E. Kjeldsen, Baard Ingvaldsen, Trond Buanes, Olav Røise, Medisinsk illustratør Kari C. Toverud Sykdomslære Indremedisin, kirurgi og anestesi I denne 2. utgaven er stoffet blitt grundig revidert med flere nye illustrasjoner og faglige oppdateringer. Den innledende delen omhandler historikk om indremedisin, kirurgi og anestesi, og generelt om sykdommer. Boken har tre hoveddeler: 1) Sykdomslære, 2) Skader og ulykker, 3) Anestesi, overvåking og intensivmedisin. Mange kliniske eksempler bidrar til å knytte det teoretiske stoffet til praksissituasjonen. Gode ordforklaringer gjør det lettere å forstå og å lære den medisinske terminologien. Gode kasuistikker med refleksjonsspørsmål hjelper studenten til å knytte det teoretiske fagstoffet opp mot den praktiske hverdagen. En oversiktlig innholdsfortegnelse og et fyldig stikkordregister gjør det enkelt å orientere seg i boken. W W W Per Halvor Lunde Forflytningskunnskap Aktivisering, hjelp og trening ved forflytning ISBN utg s. Kr 898,- Forflytningskunnskap gir innsikt i hvordan man kan hjelpe pasienter med forflytning uten å løfte eller bære dem. Forflytningskunnskap bygger på det naturlige friske bevegelsesmønsteret og på fysiske lover. Ved å bruke forflytningsteknikker reduseres risikoen for belastningslidelser hos hjelperen, og pasienten aktiviseres og stimuleres til å bruke sine egne ressurser. Forflytningskunnskap er ikke statisk kunnskap løsning velges i hvert enkelt tilfelle primært ut fra pasientens aktuelle funksjon og smertetilstand, og ikke ut fra pasientens diagnose. Teoridelen i boken forklarer forflytningskunnskapens grunnprinsipper og forskjellen mellom forflytningsteknikk og løfteteknikk, hvordan man kan analysere den enkelte situasjonen for å finne fram til de beste forflytningsløsningene, og hvordan forflytningsteknikkene ivaretar både pasient og hjelper. I tillegg omtales gode (og uheldige) arbeidsstillinger og grep, og hvilke hjelpemidler man kan bruke under forflytningene. Boken viser også hvordan forflytningskunnskap kan anvendes i treningssituasjoner, og ser på noen organisatoriske og pedagogiske sider ved det å innføre forflytningsteknikker i helseinstitusjoner. Den praktiske delen inneholder mange eksempler på konkrete forflytningsløsninger og fungerer som en idébank for egen praksis i sykehus, sykehjem og i hjemmebasert omsorg. Boken er gjennomillustrert og retter seg både mot sykepleieutdanningen, verneplei-

6 eutdanningen, fysioterapiutdanningen og ergoterapiutdanningen, og mot praksis. ISBN utg s. Kr 399,- Halvor Nordby Etikk og kommunikasjon i prehospitalt medisinsk arbeid Hva vil det si å kommunisere godt med pasienter? Hvilke spesielle etiske utfordringer møter man i prehospitalt arbeid? På hvilke måter er etikk og kommunikasjon koblet sammen? Prehospitalt medisinsk arbeid kan enkelt defineres som akuttmedisinske tiltak som settes inn før pasienter kommer til sykehus. Prehospitalt arbeid foregår ofte på en offentlig scene, og det er preget av liv dødproblematikk, liten tid og begrensede personalressurser. 5 Sykepleie Etikk og kommunikasjon i prehospitalt medisinsk arbeid klargjør og diskuterer etiske problemer og kommunikasjonsutfordringer i denne delen av medisinsk praksis. Målet er å vise hvordan det er praktisk mulig å løse etiske problemer og sikre god kommunikasjon i akuttmedisinsk førstelinjetjeneste, og praktiske eksempler anvendes til dette formål. ISBN utg s. Kr 349,-

7 6 Sykepleie Jan Ivar Pedersen, Anette Hjartåker, Sigmund A. Andersen Grunnleggende ernæringslære Grunnleggende ernæringslære gir en omfattende innføring i fagområdet ernæring og er oppdatert på sentrale områder innenfor nyere forskning. Det er lagt særlig vekt på betydningen av samspillet mellom kosthold og fysisk aktivitet for god helse. Boka er også tilpasset norske forhold, blant annet med norske næringsstoffanbefalinger. Den henvender seg til en bred gruppe av studenter innen universitets- og høyskolesektoren, blant annet innen medisin, ernæring, idrettsfag, fysioterapi og andre studentkategorier innen forebyggende og helsefremmende fagområder. Boka gir også et godt grunnlag for videre studier innen mer spesialiserte og tilgrensende områder som f. eks. klinisk ernæring, samfunnsernæring og næringsmiddelteknologi. ISBN utg s. Kr 575,- Finn Skårderud, Svein Haugsgjerd, Erik Stänicke Psykiatriboken Sinn - kropp - samfunn Å lide psykisk er ikke det samme som å ha en psykisk lidelse. Å lide psykisk kan være et sunnhetstegn, mens en psykisk lidelse oppleves som fravær av sunnhet. Mentale tilstander betraktes gjerne som objektive erfaringer, sett fra psykologens, legens, sykepleierens eller miljøterapeutens perspektiv. Å beskrive fenomener som psykisk sykdom, knytter umiddelbart an til medisinske sykdomsmodeller, årsaksforklaringer og diagnostiske kategorier. Å beskrive fenomener som psykiske lidelser, åpner språklig mer mot den subjektive erfaringen av å lide. Slik representerer dette et innenfraperspektiv. Begrepet lidelse rommer de sykelige tilstandene samtidig som det åpner mot det eksistensielle, mot de belastninger vi alle kan erfare i livet. Det minner oss om at mange av de psykiske lidelsesformene som omtales i denne boken, ikke bare er sykdomstilstander, men også livsformer som uttrykker både personlig identitet og forsøk på mestre komplekse erfaringer. Boken er en innføring i psykiatri og psykiske lidelser, og er skrevet for grunnutdanningene i helse- og sosialfagene. ISBN utg s. Kr 495,- Åshild Slettebø Sykepleie og etikk Bokens hensikt er å fremme kunnskap og en reflektert holdning til ulike etiske problemstillinger. Boken er skrevet spesielt for sykepleierutdanningen. Forfatteren tar utgangspunkt i sykepleiefaglige dilemmaer og belyser aspekter som ansvar, respekt, taushetsplikt, autonomi, makt, velgjørenhet og ikke-skadeprinsippet. Samfunnsetiske temaer som drøftes er blant annet forebygging og prioriteringer. Mange eksempler og aktuelle problemstillinger gir denne boken en praktisk tilnærming til hvordan sykepleiere kan benytte prinsipper og retningslinjer for å håndtere etiske dilemmaer i sitt yrkesliv. Arbeidsoppgaver gir gode muligheter for samtale og drøfting. I denne 5. utgaven er lovverk oppdatert og de yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere (2007) er integrert i boken. «Denne boka er annerledes. Den går rett på sak og fører oss direkte inn i en realistisk sykepleiehverdag ved hjelp av gode eksempler.» Inger Beate Larsen, Tidsskriftet Sykepleien ISBN utg s. Kr 229,- W W W Merete Steen, Miklos Degre (red) Mikrober, helse og sykdom Boken gir en grunnleggende innføring i klinisk mikrobiologi og dekker kravet til pensum i mikrobiologi for bachelorstudiet i sykepleie. Del 1 presenterer g r u n n l e g g e n d e kunnskap om hovedgruppene av mikrober og mikrobenes sykdomsskapende egenskaper. Del 2 fokuserer på samspillet mellom mennesker og mikrober. Del 3 presenterer de sykdomsskapende mikrobene ut fra hvilke organsystemer de lager infeksjoner i. Del 4 gir en innføring i hovedprinsipper for smittevern i samfunnet generelt og i helsetjenesten. Nettsted: ISBN utg s. Kr 495,-

8 W W W Oddvar Stokke, Tor-Arne Hagve (red.) Undersøkelser ved sykdom Undersøkelser ved sykdom tar for seg ulike undersøkelser, samt hvordan disse brukes klinisk i utredning av sykdommer. Boken inngår i kunnskapspakken 37 C, som vil bestå av fem lærebøker i naturvitenskapelige fag. Det er lagt vekt på at boken skal formidle fagstoffet på en variert og engasjerende måte, godt tilpasset sykepleieutdanningen. Den er også aktuell for andre helsefaglige utdanninger, samt for medisin. Boken er delt i to hoveddeler: Del 1 består av ni kapitler der de ulike analyser og undersøkelser blir beskrevet. Hvert kapittel tar for seg undersøkelser innen et laboratoriemedisinsk fagområde. Del 2 omhandler utredning av sykdom i kroppens ulikeorgansystemer, og belyser undersøkelsene fra en klinisk side. Hvilke undersøkelser fra bokens første del vil en erfaren kliniker bruke for å stille en best mulig og sikker diagnose? Hver bok i 37 C serien har et eget individuelt tilpasset nettsted som fungerer som en digitalarbeidsbok for studentene SBN utg s. Kr 430,- Eline Thornqvist Klinikk, kommunikasjon, informasjon Kravet til mer og bedre informasjon og kommunikasjon øker i helsesektoren. Hva menes med informasjon, og hvem informerer hvem om hva? I denne boka konkretiseres kommunikasjon og samhandling gjennom beskrivelser av praksissituasjoner. Forfatteren viser hvordan informasjonsutveksling og kommunikasjon er vevd inn i fagutøvelse, og hvordan helsepersonell kan bruke sin kompetanse og posisjon på forskjellig vis. I denne reviderte utgaven har brukermedvirkning og empowerment fått en mer sentral plass. Boka henvender seg spesielt til helsefaglige og medisinfaglige studieretninger. ISBN utg s. Kr 425,- W W W Stein Ørn, Johnny Mjell og Edvin Bach-Gansmo Sykdom og behandling Boken inngår i kunnskapspakken 37 C, som vil bestå av fem lærebøker i naturvitenskapelige fag. Sykdom og behandling gir en samlet oversikt over både grunnleggende patofysiologi og de sentrale sykdommer i kroppens organer, som er av stor relevans for sykepleierens daglige virke. Boken gir studenter på bachelor i sykepleie et solid grunnlag for å bestå eksamen i sykdomslære. 7 Sykepleie ISBN utg. kommer mars 2010

9 Medisin, psykiatri 8 Medisin, psykiatri Eli Berg Livet setter seg i kroppen Om erfaringer, sykdom og medisinsk praksis Hvordan gir livserfaring og opplevelser tidligere i livet seg utslag i form av sykdom og helseplager? Det er dette som er hovedtemaet i Eli Bergs nye bok. Hun viser at ved å lytte til pasientene og sette seg inn i deres livshistorier er det mulig å stille bedre diagnoser og gi en mer effektiv behandling. Forfatteren har tidligere skrevet boken Det skapende mellomrommet (2004). ISBN utg ca 150 s. ca 345,- Bergsjø, Maltau, Molne og Nesheim (red.) Obstetrikk og gynekologi Obstetrikk og gynekologi dekker hele fagfeltet fødselshjelp og kvinnesykdommer i vid forstand. Boken, som nå foreligger i 2. utgave, er oppdatert med statistikk til siste tilgjengelige tall og omtaler norske forhold. Kapitlene er revidert i henhold til ny kunnskap og det er lagt mere vekt på kildeangivelser enn i forrige utgave. Globale forhold viser at svangerskap utgjør en skremmende risiko for liv og helse til mødre og barn i fattige land. ISBN utg Kr 749,- Berit Bunkan, Cathrine Mellbye Schultz Medisinsk massasje Endelig kommer en oppjustert utgave av boken medisinsk massasje. Fundamentet for boken er en overlevert tradisjon som er full av erfaringskunnskap i skandinavisk fysioterapi. Forfatterne har lagt vekt på å underbygge denne tradisjonen med aktuell teori og forskning spesielt i smertefysiologi. Etiske og mentalhygieniske aspekter i forbindelse med praktisk utføring av de forskjellige tilnærmingsmåter er vektlagt. De viktigste metodene som blir beskrevet i boken er klassisk massasje, pumpemassasje, bindevevsterapi og lymfedrenasje. I kapitlet Andre metoder blir for eksempel Psykomotorisk massasje, Rolfing og Rosenterapi beskrevet. Tegninger og et rikholdig billedmateriale er benyttet for å gjøre stoffet lettere tilgjengelig. Målgruppen for boken er i første rekke fysioterapeutstudenter, fysioterapeuter, idrettsmassører, sykepleiere, lærere og andre som benytter eller ønsker å benytte massasje. ISBN utg s. Kr 475,- Sophie D. Fosså Håvard Loge, Alv A. Dahl (red.) Kreftoverlevere - ny kunnskap og nye muligheter i et langtidsperspektiv De som lever lenge etter kreft, er nå blitt mange. Omtrent 60 prosent av de som får kreft, er i live etter fem år. Ved utgangen av 2007 var nordmenn i live fem år eller mer etter diagnosen. Dette gjør at det trengs en bok som formidler hva vi vet om livet som kreftoverlever. Forskningen viser at det å bli reddet fra kreftsykdommen har sin pris. Effektiv kreftbehandling kan gi seneffekter som først melder seg etter år eller senere. Denne boka gjennomgår dagens viten om kreftoverlevere angående: Hvordan er det å være kreftoverlever? Hvem er overleverne? Hvordan er det å overleve kreft i barndommen? Hva er de kroppslige seneffektene og hva kan gjøres med dem? Effektene på psykisk helse, seksualitet, energinivå og livskvalitet? Hva er betydningen av fysisk aktivitet og kosthold? Hvilke trygdeytelser og sosial støtteordninger er aktuelle? ISBN utg s. Kr 325,- Per Fugelli, Benedicte Ingstad Helse på norsk God helse slik folk ser det Øverst på menneskets ønskeliste står: God helse. Da må vi være nysgjerrige på hva dette høyeste livsønsket inneholder. Hva er god helse? Hva bygger og river helsen? I boken Helse på norsk lytter forskerne til de tanker, følelser og meninger som holder til i folks «helsesjel», i deres egen livsverden. Blant helsens grunnstoffer er: Trivsel, likevekt, bevege seg mot egne mål, livskraft og motstandskraft. Byggeplasser og riveplasser for helse er: Familien, arbeidsplassen, nærmiljøet, samfunnet, naturen og miljøet. Personlige egenskaper som fremmer helsen er: Selvstyrke, lyst sinn,

10 tåleevne og måtehold i forventninger. Politiske kilder til helse er: Fellesskap, frihet og mangfold.gud er ikke død i Helse på norsk. Tvert om står tro, håp, mening og nærhet til Det Hellige fram som vesentlige helsekilder. Departementer, direktorater og legeforeninger kommer stadig med «helsemeldinger». Nå foreligger for første gang folkets egen helsemelding. Den vil være til stor nytte for alle som har helsemakt: Mennesket selv, familien, arbeidsplassen, helsetjenesten på alle nivåer, samt politikere lokalt og nasjonalt. Helse på norsk formidler også kunnskaper og verdier som bør prege utdanningene i helsefagene. Per Fugelli er professor i sosialmedisin og Benedicte Ingstad er professor i medisinsk antropologi, begge ved Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo. De er begge opptatt av hvordan fordeling av levekår og verdier som verdighet, trygghet og frihet påvirker helsen. De forsker i hovedsak på vanskeligstilte menneskers liv og livsvilkår i Norge og Afrika. ISBN utg s. Kr 595,- Jan Tore Gran Innføring i klinisk revmatologi Innføring i klinisk revmatologi omhandler symptomer og funn, utredning, diagnostikk og behandling av revmatiske sykdommer. Det legges hovedsakelig vekt på kliniske aspekter, samt på utredning av symptomer fra bevegelsesapparatet, mens sykdomsmekanismer og årsaksforhold bare er kortfattet presentert. Boken er i første rekke beregnet for leger i allmennpraksis, men vil også være av nytte for medisinstudenter og øvrig helsepersonell med interesse for revmatiske sykdommer. ISBN utg s. Kr 425,- Egill Hansen Fargeblindhet Årsaker, forekomst og typer Fargeblindhet er et vidt begrep som omfatter svært ulike typer og grader. Boken formidler oppdatert kunnskap om variasjonene i fargesynet. Boken inneholder videre kunnskap om hvordan de ulike fargesansdefekter oppleves, og hvordan de arter seg i dagliglivet. Blant årsakene gjennomgås arvelige spørsmål og pigmentenes rolle i øyets sanseceller. En mer ukjent gruppe er fargedefektene som oppstår sekundært etter sykdommer i øyet og synsapparatet. Betydningen av fargedefektenes rolle i utdannelse og yrkesliv blir belyst. Særlig betydning har fargedefekter i sikkerhetsyrker der man er avhengig av riktig bedømmelse av fargede signaler. ISBN utg s. Kr 285,- Sigmund Karterud, Anthony Bateman Manual for mentaliseringsbasert terapi (MBT) Mentaliseringsbasert terapi er en vitenskapelig dokumentert behandlingsform for borderline personlighetsforstyrrelse, og den er anbefalt av britiske helsemyndigheter. I boken redegjøres det for mentalisering som et flerdimensjonalt begrep. Prinsippene for MBT gjennomgås. Det drøftes hvilke krav som bør stilles til psykoterapeutiske vurderingsskalaer. Utviklingen av MBT vurderingsskala beskrives. Dernest følger en detaljert gjennomgang av hvert av de 17 leddene i vurderingsskalaen. Bakerst i boken finner man selve vurderingsskalaen og en skala for vurdering av mentaliseringsevne ISBN utg s. Kr 285,- Sigmund Karterud, Theresa Wilberg, Øyvind Urnes Personlighetspsykiatri Nye perspektiver og tilnærminger Personlighetspsykiatri er den første fagboken innenfor dette nye fagfeltet. Boken sammenfatter nyere kunnskap og teorier om personlighetsutvikling og personlighetsproblemer. Dette i lys av evolusjon, temperament, tilknytning, selvutvikling, mentalisering, sosialisering og nevrobiologi. Boken består av fem deler: Del 1 - drøfter det biopsykososiale grunnlaget for personlighetspatologi. Del 2 - gjennomgår de forskjellige personlighetsforstyrrelsene i henhold til diagnosesystemene DSM-IV og ICD-10. Begrepet om personlighetsforstyrrelser problematiseres. Del 3 - handler om personlighetspatologi ved andre tilgrensende psykiske lidelser: somatisk sykdom eller hodeskader, Aspergers syndrom. ADHD, schizofreni, bipolar lidelse, spiseforstyrrelser, rusmiddellidelser, PTSD, sosial fobi og dystymi. Del 4 - tar for seg prinsipper og anbefalinger for klinisk personlighetsutredning. Dette illustreres ved fire lengre kasuistikker. 9 Medisin, psykiatri

11 Del 5 - omhandler behandling av pasienter med personlighetsforstyrrelser. Det gjelder offisielle retningslinjer, rammebetingelser og nivå i helsetjenesten, medikamentell behandling og virksomme psykoterapier.. ISBN utg s. Kr 685,- 10 Medisin, psykiatri Knut-Inge Klepp, Leif E. Aarø (red.) Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid Det er i dag en økende interesse for ungdommenes levevilkår i vårt samfunn, og hvordan ulike miljøfaktorer påvirker den generelle helsetilstanden hos de unge. I denne fagboka, som nå foreligger i 3. utgave, beskrives en rekke viktige temaer og helseproblemer som dagens unge står overfor, bl.a. mobbing, spiseforstyrrelser, rusmiddelmisbruk, seksualitet, fysisk aktivitet og kosthold. Boka tar også opp de utfordringene innen det helsefremmende arbeidet som er rettet mot innvandrerungdom, ungdom i høyrisikosonen og unge lesbiske og homofile. I denne nye utgaven er samtlige kapitler enten nye eller revidert og oppdatert med ny kunnskap innen feltet. Boka inneholder en rekke nye kapitler hvor bl.a. viktige begrep som livsstil og helsefremmende arbeid diskuteres og problematiseres i forhold til ungdom og deres livssituasjon. Videre inneholder boka flere nye kapitler om barn og unges helse, både fysisk og psykisk helse, ulykker, seksualitet, samt om media og dets rolle i de unges liv. Boka vil være av interesse for både helsepersonell, ungdomsarbeidere og andre som er opptatt av helsefremmende arbeid blant de unge. ISBN utg s. Kr 425,-

12 Rolf Kåresen, Erik Wist (red.) Kreftsykdommer - en basisbok for helsepersonell Dette er en basisbok om kreftsykdommer, som nå foreligger i 3 utgave og er faglig oppdatert innen alle sentrale områder. I første del tar boken for seg basal cellebiologi, arv, prinsippene for stråleterapi, og medikamentell behandling og metodikk ved klinisk forskning. Andre del dekker diagnostikk og behandling av de enkelte kreftformer. Del tre omhandler praktisk undersøkelsesmetodikk og enklere prosedyrer som kan utføres i allmennpraksis. I del fire gis en oversikt over psykososiale forhold og støtteordninger ved kreftsykdom. Her omtales også bruken av alternativ medisin. Det er lagt vekt på en enkel og oversiktlig fremstilling, bl.a. ved bruk av faktabokser som punktvis sammenfatter informasjonen og en rekke instruktive illustrasjoner. Kreftsykdommer er primært rettet mot allmennpraktikere som trenger en oppslagsbok, men også medisinstudenter, spesialister i utdanning og annet helsepersonell, som kreftsykepleiere og stråleterapeuter, vil ha nytte av boken. En rekke av landets fremste kreftspesialister har skrevet om emner de er spesielt godt oppdatert på. Redaktørene av boken, dr. med. Rolf Kåresen og professor dr. med. Erik Wist, har begge betydelig erfaring i behandling av kreft. De er tilknyttet Ullevål universitetssykehus, Oslo ISBN utg s. Kr 585,- John Gunnar Mæland Veileder i trygdemedisin 2010 Veileder i trygdemedisin foreligger nå i 6. utgave. Fra 1.mars 2010 innføres arbeidsavklaringspenger til erstatning for de tidligere ytelsene rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Disse og andre endringer i folketrygden er beskrevet i denne utgaven, som er ajourført frem til januar Trygdemedisin dreier seg om forholdet mellom medisinsk praksis og trygd. Leger og annet helsepersonell er viktige premissleverandører for en rekke trygdeytelser og har derfor behov for å ha oppdatert oversikt over det relevante regelverket. Veileder i trygdemedisin tar for seg de viktigste reglene for trygdeytelser i relasjon til legersvirksomhet og ansvarsområde. Legens rolle som sakkyndig og de krav som stilles til legeerklæringer generelt og spesialisterklæringer spesielt blir grundig omtalt. Boken henvender seg til studenter, praktiserende leger og andre behandlere. ISBN utg s. Kr 265,- John Mæland, Jon Ivar Elstad, Øyvind Næss og Steinar Westin (red.) Sosial epidemiologi sosiale årsaker til sykdom og helsesvikt Det er en økende erkjennelse av at sosiale faktorer betyr mer for folks helse enn tidligere antatt. Ikke minst har forskningen om sosiale helseulikheter bidratt til å belyse hvordan sosial status, sosialt nettverk, sosial kapital og sosial velferd påvirker risiko for sykdom og helsesvikt. Sosial epidemiologi beskriver kunnskapsstatusen på disse områdene, med bidrag fra 25 norske forskere. Boken tar også opp metodeproblemer og hvordan epidemiologisk forskning kan påvirke folkehelsepolitikken. Benedicte Paus Klinisk genetikk en innføringsbok ISBN utg s. Kr 545,- Klinisk genetikk - en innføringsbok er en veiviser for alle som trenger basiskunnskap om genetisk veiledning, genetisk diagnostikk og behandling av genetiske sykdommer. Boken inneholder fem kapitler med oversikt over en rekke kjente genetiske sykdomsgrupper og syndromer, og fem som omhandler generelle og praktiske forhold. Kapitlene innholder enkle figurer og tabeller, blant annet med diagnostiske kriterier eller oversikter over ulike sykdommer eller syndromer. Bak i boken finnes en genetisk ordliste. Boken er tilpasset norske forhold ved informasjon om tilgjengelige ressurser, tilgjengelig diagnostikk og premisser som er gitt i bioteknologiloven, for eksempel ved genetisk bærertesting, genetisk prediktiv testing og genetisk prenatal diagnostikk. ISBN utg s. Kr 425,- 11 Barnevern, sosialt arbeid, vernepleie

13 Barnevern, sosialt arbeid, vernepleie 12 Jan Ivar Pedersen, Anette Hjartåker, Sigmund A. Andersen Grunnleggende ernæringslære Grunnleggende ernæringslære gir en omfattende innføring i fagområdet ernæring og er oppdatert på sentrale områder innenfor nyere forskning. Det er lagt særlig vekt på betydningen av samspillet mellom kosthold og fysisk aktivitet for god helse. Boka er også tilpasset norske forhold, blant annet med norske næringsstoffanbefalinger. Den henvender seg til en bred gruppe av studenter innen universitets- og høyskolesektoren, blant annet innen medisin, ernæring, idrettsfag, fysioterapi og andre studentkategorier innen forebyggende og helsefremmende fagområder. Boka gir også et godt grunnlag for videre studier innen mer spesialiserte og tilgrensende områder som f. eks. klinisk ernæring, samfunnsernæring og næringsmiddelteknologi. ISBN utg s. Kr 575,- Terje Risberg (red.): Kreft og alternativ behandling Denne boken beskriver ulike typer alternativ og komplementær behandling av kreftsykdommer. En rekke fagpersoner bidrar med spesialkapitler som belyser kreftbehandlingen fra ulike vinkler. Boken omfatter tre deler: 1) en innledningsdel med definisjoner, lovverk og Kreftforeningens rolle, 2) en del om skolemedisinens holdninger og råd, og 3) en beskrivelse av hva alternativ og komplementær behandling kan tilby ISBN utg s. Kr 345, Torleiv Ole Rognum (red.): Lærebok i rettsmedisin Lærebok i rettsmedisin gir en innføring i moderne rettsmedisin og denne nye utgaven er oppdatert på alle sentrale områder, bl.a. moderne DNA-teknikk. Boken er også ajourført med hensyn til Lov om helsepersonell og Lov om pasientrettigheter, samt Etiske regler for leger. Boken er rikt illustrert, med en rekke nye fargebilder. Bokens bidragsytere hører enten til landets fremste rettsmedisinere, eller de er eksperter i tilgrensende fagområder. ISBN utg ca 350 s. ca 525,- Johan Ræder Anestesiologi en innføringsbok Dette er en innføringsbok i anestesiologi. Boken omhandler forhold knyttet til forberedelser, bruk og oppfølging av forskjellige typer anestesi, samt gir en kortfattet innføring i moderne farmakologi, intensivmedisin, akuttmedisin, smertebehandling og etiske spørsmål. Boken inneholder konkrete anvisninger og oppskrifter for bl.a. henvisningsrutiner, overvåking, smertebehandling og postoperative rutiner. Boken er i første rekke beregnet for medisinstudenter, men vil også være av nytte for andre grupper av helsepersonell som henviser, behandler og følger opp operasjonspasienter. ISBN utg s. Kr 395,- Finn Skårderud, Svein Haugsgjerd, Erik Stänicke Psykiatriboken Sinn - kropp - samfunn Å lide psykisk er ikke det samme som å ha en psykisk lidelse. Å lide psykisk kan være et sunnhetstegn, mens en psykisk lidelse oppleves som fravær av sunnhet. Mentale tilstander betraktes gjerne som objektive erfaringer, sett fra psykologens, legens, sykepleierens eller miljøterapeutens perspektiv. Å beskrive fenomener som psykisk sykdom, knytter umiddelbart an til medisinske sykdomsmodeller, årsaksforklaringer og diagnostiske kategorier. Å beskrive fenomener som psykiske lidelser, åpner språklig mer mot den subjektive erfaringen av å lide. Slik representerer dette et innenfra-perspektiv. Begrepet lidelse rommer de sykelige tilstandene samtidig som det åpner mot det eksistensielle, mot de belastninger vi alle kan erfare i livet. Det minner oss om at mange av de psykiske lidelsesformene som omtales i denne boken, ikke bare er sykdomstilstander, men også livsformer som uttrykker både personlig identitet og forsøk på mestre komplekse erfaringer. Boken er en innføring i psykiatri og psykiske lidelser, og er skrevet for grunnutdanningene i helse- og sosialfagene.

14 ISBN utg s. Kr 495,- Dag Thelle og Maja-Lisa Løchen Kaotiske hjerter Atrieflimmer, en moderne epidemi Stadig flere får diagnosen atrieflimmer i Norge. Forfatterne i boken argumenter for at dette nærmest dreier seg om moderne epidemi. De beskriver blant annet årsaker, epidemiologi og moderne behandlingstilbud. Bokens tema er belyst med ni pasienthistorier, der pasienten forteller sin sykdomshistorie. En av disse er forfatter og musiker Ketil Bjørnstad, som også har skrevet bokens forord. ISBN utg ca 240 s. Kr 375, Eline Thornqvist Klinikk, kommunikasjon, informasjon Kravet til mer og bedre informasjon og kommunikasjon øker i helsesektoren. Hva menes med informasjon, og hvem informerer hvem om hva? I denne boka konkretiseres kommunikasjon og samhandling gjennom beskrivelser av praksissituasjoner. Forfatteren viser hvordan informasjonsutveksling og kommunikasjon er vevd inn i fagutøvelse, og hvordan helsepersonell kan bruke sin kompetanse og posisjon på forskjellig vis. I denne reviderte utgaven har brukermedvirkning og empowerment fått en mer sentral plass. Boka henvender seg spesielt til helsefaglige og medisinfaglige studieretninger. 2. utg s. Kr 425,- Aksel Tjora Kvalitative metoder Dette er en enkel og instruktiv innføring i emnet kvalitative metoder. Forfatteren har tatt med en rekke praktiske eksempler, særlig fra helsefagene, men også fra andre områder som benytter kvalitative forskningsmetoder. Forfatteren har tidligere vært redaktør for bøkene Den moderne pasienten (2008) og Digitale pasienter (2010).. ISBN utg ca 150 s. Aksel Tjora, Anne-Grete Sandaunet (red.) Digitale pasienter Hva skjer med pasientene i det ulike former for informasjons- og kommunikasjonsteknologi tas i bruk i helsevesenet? I Digitale pasienter forsøker 20 bidragsytere å gi svar på dette Gjennom et empirisk, analytisk og perspektivmessig mangfold diskuteres hvordan ulike former for informasjonsteknologi bidrar til nye relasjoner mellom brukere og tilbydere av helsetjenester, og hvordan dette muliggjør nye former for helseomsorg. Bokas gjennomgående tema er hva endringene betyr i et pasientperspektiv. Nye teknologier fører blant annet til at kliniske vurderinger kan gjøres på basis av andre kilder enn pasienten selv. Samtidig får flere pasientstemmer plass i det offentlige rom, men da ofte utenfor de regulerte helsetjenestene, for eksempel på Internett. Denne bokas analyser beveger seg i et slikt sammensatt landskap mellom offentlige helsetilbud og uavhengige helserelaterte initiativer: Det er i dette feltet ulike former for «digitale pasienter» dannes. ISBN utg s. Kr 345,- Per Vaglum Legens utfordringer Om følelsesmessige sider ved legeyrket Legerollen krever gode medisinske kunnskaper og tekniske ferdigheter, men også evne til å håndtere en rekke emosjonelt provoserende situasjoner og umulige dilemmaer på en måte som ivaretar både pasientens og legens integritet. Forfatterens erfaring er at slike situasjoner blir mindre strevsomme, hvis man har tenkt gjennom dem på forhånd. I denne boka gjennomgås noen emosjonelt utfordrende situasjoner som de fleste vil møte som student eller lege. Boka er bygd opp over sju temaer: Om å bli lege. Om å være lege for sine egne. Om alltid å være lege. Om å være pasient selv eller lege for legepasient. Om å være lege for en lege med psykiske problemer. Om å holde på grenser i forhold til pasienter. Om å være lege i fremtidens effektiviserte helsevesen. Hvert tema behandles først i et teoretisk kapittel som oppsummerer empirisk viten, og deretter med en eksempelfortelling som stimulerer leseren til å spørre seg: Hva ville jeg gjort i en tilsvarende situasjon? ISBN utg s. Kr 275,- 13 Medisin, psykiatri ISBN

15 14 Medisin, psykiatri Bente Wilmar, Pernille Bruusgaard, Jan C.Frich, Per Fugelli (red.) Penger og verdier i helsetjenesten Denne boken følger pengene og veiene de tar i norsk helsevesen. Penger er en nødvendig betingelse for å kunne frembringe helsetjenester. Men av og til kan pengenes makt true verdier vi i Norge vil skal prege helsetjenesten, som nestekjærlighet, rettferdighet, ærlighet og demokrati. Pengestrømmene kan ha uønskede og farlige bivirkninger. Dette retter boken søkelys mot. Boken belyser en rekke spørsmål: Hvordan finansiere helsetjenesten? Er helse en vare? Hva er et behov? Passer modeller fra industriell produksjon i helsetjenesten? Hvordan påvirker dette vår språkbruk? Påvirker finansieringsmåten helsetjenestens og den enkelte leges prioritering av pasienter? Kan ønske om profitt bidra til helseskadelig sykeliggjøring? Hvilken rolle spiller pengene i den manglende tilgang på medisiner for verdens fattige? Bidragsyterne i boken er fagpersoner som representerer ulike observasjonsposter både i helsetjenesten og i dens politiske og økonomiske omland. Bokens hovedtema er belyst fra økonomisk og sosiologisk makronivå til klinikerens og samfunnsmedisinerens hverdagserfaringer. 14 Medisin, psykiatri ISBN utg s. Kr 375,-

16 Barnevern, sosialt arbeid, vernepleie Edvard Befring, Ivar Frønes, Mari-Anne Sørlie Sårbare unge Nye perspektiver og tilnærminger Sårbarhet i barne- og ungdomsgrupper utvikles i et samspill mellom kjennetegn ved individet, familien, skolen og samfunnsmessige forhold. Dette kan blant annet komme til uttrykk gjennom samhandlingsproblemer i barnehagen, tilkortkomming på skolen, psykiske og fysiske helseproblemer, ensomhet, kriminalitet, alkohol- og stoffmisbruk og arbeidsledighet. Sårbare unge formidler kunnskap om barn og unge, og deres omsorgs-, utviklings- og læringsbehov. Bokens bidragsytere gir innsikt i problemtilstander, tiltak, ulike faglige forståelsesmåter og mulighetsperspektiver med praktisk relevans. ISBN utg s. Kr 365,- Vigdis Bunkholdt Fosterhjemsarbeid Fra rekruttering til tilbakeføring Boken retter oppmerksomheten mot de sosiale og kulturelle kontekstene barn og unge med minoritetsbakgrunn befinner seg i, og mot måten velferdsstatens profesjoner forholder seg til og forstår denne gruppen barn og unge. Forfatterne tematiserer de dilemmaene og utfordringene som velferdsstaten og hjelpeapparatet støter på i møtet med barn og unge med etnisk minoritetsbakgrunn. Fokuset rettes særlig mot majoriteten og dens selvforståelse; mot spørsmålet om hvem og hva vi tror vi er, og hvordan representanter for majoritetsbefolkningen håndterer dette møtet gjennom utformingen av bestemte praksiser. Foruten grunnutdanningene i barnevern og sosialt arbeid retter boken seg mot master-, videreutdanninger og praksis innenfor arbeid med barn og unge med minoritetsbakgrunn. ISBN utg s. Kr 365,- Maria Eriksson, Åsa K. Cater, Gunilla Dahlkild-Öhman, Elisabet Näskan (red.) Barns stemmer om vold Å tolke og forstå Barn som opplever vold i familien er en utsatt gruppe. I de senere år har det vokst frem et hjelpeapparat for voldsutsatte barn og forskningen om behandlingsmetoder har gitt ny innsikt. Hvordan skal man oppdage barn som opplever vold? Hvordan bør denne typen vold utredes? Og: hvordan kan dokumentasjon være et godt grunnlag for beslutninger som tilgodeser barns behov og tar hensyn til deres erfaringer og oppfatninger? I denne boken berøres en rekke ulike temaer: barns tolkninger av vold innenfor familien, etiske spørsmål knyttet til forskning om og med barn som har opplevd vold, utfordringene som ligger hos hjelpeapparatet, samt myndighetenes intervensjoner i barns liv som familierettslige prosesser og avgjørelser om økonomisk bistand. Spørsmålene som stilles i boken handler om hvorvidt og eventuelt hvordan et rettighetsperspektiv og et omsorgsperspektiv kan forenes. Kan barn som opplever vold i familien både beskyttes og gis rett til delaktighet i beslutninger som påvirker deres liv? Tanken er at denne boken skal kunne brukes både i praktisk sosialt arbeid, for eksempel i forbindelse med sakkyndige utredninger og i akademiske sammenhenger, som forskningsprosjekter og oppgaveskriving. Bokens kapitler gir en oversikt over ulike spørsmål, metoder, analyser og resultater fra forskning om og med barns stemmer om vold. ISBN utg s. Kr 299,- Ketil Eide, Marianne Rugkåsa, Halvard Vike, Naushad A. Qureshi (red.) Over profesjonelle barrierer Et minoritetsperspektiv i psykososialt arbeid med barn og unge Boken retter oppmerksomheten mot de sosiale og kulturelle kontekstene barn og unge med minoritetsbakgrunn befinner seg i, og mot måten velferdsstatens profesjoner forholder seg til og forstår denne gruppen barn og unge. Forfatterne tematiserer de dilemmaene og utfordringene som velferdsstaten og hjelpeapparatet støter på i møtet med barn og unge med etnisk minoritetsbakgrunn. Fokuset rettes særlig mot majoriteten og dens selvforståelse; mot spørsmålet om hvem og hva vi tror vi er, og hvordan representanter for majoritetsbefolkningen håndterer dette møtet gjennom utformingen av bestemte praksiser. Foruten grunnutdanningene i barnevern og sosialt 15 Medisin, psykiatri

17 16 Medisin, psykiatri arbeid retter boken seg mot master-, videreutdanninger og praksis innenfor arbeid med barn og unge med minoritetsbakgrunn. Børge Holden Utfordrende atferd og utviklingshemning Atferdsanalytisk forståelse og behandling ISBN utg s. Kr 365,- Nærmere halvparten av alle som har utviklingshemning og som får en eller annen form for omsorgstjenester, har det man kan kalle en problematisk eller utfordrende atferd. Denne boken er den første som skrives ut fra et tydelig atferdsanalytisk perspektiv, det vil si den faglige tilnærmingen som er best dokumentert når det gjelder resultater av behandling. Psykologen Børge Holden går innledningsvis gjennom en rekke årsaker til utfordrende atferd, for eksempel lærevansker, helsemessige forhold og psykiske lidelser. Deretter tar han for seg ulike behandlingsperspektiver, fra psykoterapi til typiske miljøtiltak. Forebygging står sentralt, og gjennom hele boken er det lagt stor vekt på praktiske eksempler. Etikk og lovverk vies også stor plass. Atferdsanalyse er et alternativ til tradisjonell psykologi. Den forklarer atferd ved hjelp av konkrete hendelser både i de ytre omgivelsene, og i våre indre tanker og følelser. Derfor er også språklige, eller verbale, faktorer avgjørende for atferden, enten den oppfattes som normal eller problematisk. I SBN utg s. Kr 335,- Gunn Strand Hutchinson Samfunnsarbeid Mobilisering og deltakelse i sosialfaglig arbeid Boka er en innføring i samfunnsarbeid som arbeidsmåte i sosialfaglig arbeid. Samfunnsarbeid dreier seg om å opparbeide tro på at endring er mulig, og hvordan man kan oppnå endring gjennom å jobbe sammen med andre Forfatteren viser hvordan utfordrende livssituasjoner kan settes i sammenheng med samfunnsforhold, og hvordan samfunnsarbeid kan bidra til å endre på de forholdene som anses å skape problemer i samfunnet. Empowerment-perspektivet har fått en sentral plass i boka. Som denne reviderte utgaven av Samfunnsarbeid viser, kan organiseringen av den nye arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) medføre mange nye muligheter for å ta i bruk samfunnsarbeid som arbeidsmetode.. ISBN utg s. Kr 235,- Karl Jacobsen, Hilde Borg Gjertsen Forståelse i miljøterapi Teori, forståelsesramme, kognisjon, emosjonell og psykologisk fungering, helse og miljø Forståelse i miljøterapi retter oppmerksomheten mot å forstå hvordan mennesker med reduserte kognitive funksjoner, emosjonelle vansker eller store helseplager har det.. Boken synliggjør den kompleksiteten som er nødvendig i god miljøterapi: personens kognitive, emosjonelle og psykologiske fungering, og helse og miljøet rundt personen. Med utgangspunkt i utviklingspsykologi, viser forfatterne hvordan en god miljøterapi springer ut fra en forståelse av det mennesket det gjelder, og gjennom syv faser viser de hvor ulikt grunnlag de kan ha for å utøve miljøterapi.. ISBN utg s. Kr 249,- Julia Kristeva, Eivind Engebretsen (red.) Annerledeshet Sårbarhetens språk og politikk Hva vil det si å være annerledes? Er alle annerledes, eller er noen likere enn andre? Hvilken rolle spiller min forståelse av hva annerledeshet og sårbarhet er når jeg jobber med mennesker, for eksempel som lærer eller i et omsorgsyrke? Finnes det et språk som inkluderer alle? Hva har språk med politikk å gjøre? Dette er noen av spørsmålene forfatterne i boka stiller i dialog med Julia Kristevas teorier om språk og sårbarhet. De viser at det å undersøke og utfordre våre begreper har politiske implikasjoner, blant annet fordi rommet for refleksjon utvides. Tekstene gir ikke entydige svar og definisjoner, men er åpnende, spørrende og utforskende. Boka er skrevet for masterstudenter i spesialpedagogikk, sosialt arbeid, sosialpolitikk, helsefag og rehabilitering, og den vil være spennende for studenter i fag som filosofi og idéhistorie, samt for alle som er interessert i annerledeshetstematikken og språkets politiske betydning. 16 Medisin, psykiatri

18 ISBN utg s. Kr 389,- Rolf Rønning og Bengt Starrin (red.) Sosial kapital i et velferdsperspektiv Hilde Marie Thrana Vil jeg bestemme? W W W Per Halvor Lunde Forflytningskunnskap Aktivisering, hjelp og trening ved forflytning Forflytningskunnskap gir innsikt i hvordan man kan hjelpe pasienter med forflytning uten å løfte eller bære dem. Forflytningskunnskap bygger på det naturlige friske bevegelsesmønsteret og på fysiske lover. Ved å bruke forflytningsteknikker reduseres risikoen for belastningslidelser hos hjelperen, og pasienten aktiviseres og stimuleres til å bruke sine egne ressurser. Forflytningskunnskap er ikke statisk kunnskap løsning velges i hvert enkelt tilfelle primært ut fra pasientens Empowerment-perspektivet har fått en sentral plass i boka. Som denne reviderte utgaven av Samfunnsarbeid viser, kan organiseringen av den nye arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) medføre mange nye muligheter for å ta i bruk samfunnsarbeid som arbeidsmetode.. ISBN utg s. Kr 235,- Om å forstå og styrke utsatte gruppers sosiale forankring Sosial kapital har blitt et samlende begrep for en rekke forhold; sosial støtte, sosiale nettverk, sosiale bånd, ressurser, tillit, trygghet, deltakelse, det sivile samfunn og medborgerskap. En definisjon er å si at sosial kapital er ressurser som er tilgjengelige for aktører gjennom deltakelse i sosiale nettverk. For dem som mangler slike ressurser, er spørsmålet hvordan en kan bedre situasjonen. Ved hjelp av eksempler fra barnevernet, tiltaksutvikling for psykisk utviklingshemmede, fra psykisk helse, eldre og arbeidsledige viser forfatterne hvordan sosial kapital kan være en ressurs i sosialt arbeid med mange ulike grupper. Sosial kapital er viktig for vår helse og velferd. Samtidig kan sosiale relasjoner være negative for den enkelte. I mange tilfeller er sosiale relasjoner og nettverk uformelle strukturer som er lite håndgripelige og vanskelige å forholde seg til for en som kommer utenfra. Å arbeide med nettverk og sosiale strukturer krever derfor at man trår varsomt og riktig og er i besittelse av nok kunnskap på området. Sosial kapital i et velferdsperspektiv er ment som en hjelp til dem som ønsker å forstå og styrke utsatte gruppers sosiale forankring. Bokas 14 forfattere fra Norge og Sverige har bakgrunn innenfor forskning og praksis, og som på ulike måter har arbeidet med sosial kapital i velferdstjenestene. ISBN utg s. Kr 295,- Om barn og ungdoms medvirkning Vi møter åtte ungdommer som alle har erfaringer fra ulike tiltak som fosterhjem, barnehjem og ulike institusjoner. Det er deres livsverden og opplevelser som er det sentrale i hvordan medvirkning forstås og forklares i Vil jeg bestemme? Hvordan kan vi som sosialarbeidere, behandlere og pedagoger bidra til å fremme barn og ungdoms medvirkning i møte med hjelpeapparatet? Hva betyr det å bli lyttet til og å være med å bestemme? Barnets rettigheter inneholder både retten til å medvirke i sin sak, og retten til å bli vernet og beskyttet fra overgrep. Hvordan kan hjelpeapparatet ivareta begge disse rettighetene? I debatten om brukermedvirkning forutsettes det ofte at brukerne vil medvirke og bestemme. For barn og ungdom i møte med hjelpeapparatet oppleves det mange ganger som vanskelig å vite hva man vil og å være med å bestemme. Ofte kan det å bli tatt hånd om og «bli bestemt over», være det man ønsker aller mest. Boken beskriver hva ungdommen selv legger i informasjonen fra barnevernet og hvordan det oppleves når barnevernet griper inn og tar avgjørelser. Medvirkning blir belyst fra ulike faglige perspektiv, og boken inneholder oppgaver til drøfting og refleksjon. ISBN utg s. Kr 239,- 17 Medisin, psykiatri

19 18 Tverrfaglige emner Odd Arne Tjersland, Gunnar Engen, Ulf Jansen Allianser Verdier, teorier og metoder i sosialt arbeid Hvilke verdier og hva slags teori ligger til grunn for sosialt arbeid? Hvilke virkemidler har sosialarbeideren til rådighet i arbeid med barn og unge som trenger omsorg og behandling? Allianser gir leserne mange ideer til det å nærme seg barn og unge og til å drive systematisk og målrettet sosialfaglig arbeid. Forfatterne har utviklet en metodebeskrivelse som er praksisnær til det å forholde seg til mennesker som på ulike måter strever med livet sitt, og beskriver kjerneideer innenfor sentral terapitradisjoner som har gitt sosialt arbeid et språk og verktøy. Boken tar opp utviklingspsykologisk og gruppepsykologisk kunnskap, metoder knyttet til kontakt- og relasjonsutvikling, endringsoptimisme og ressursorientering, familieoppfølging og normer og grenser i sosialt arbeid. Ved hjelp av mange historier fra praksis diskuteres hvilke ferdigheter som er viktig å ha med seg, hvilke rolleforventninger som finnes og hvilke etiske utfordringer som ofte melder seg. ISBN utg s. Kr 399,- Tverrfaglige emner Tone Alm Andreassen Brukermedvirkning i NAV Når velferdsforvaltningen og brukerorganisasjonene skal jobbe samme Målene for den nye arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) er å få flere i arbeid og aktivitet, og færre på stønad. Tjenestene som NAV tilbyr skal bedre tilpasses brukernes behov, og gjøres mer helhetlige. Det er fastslått at NAV skal bygges med brukermedvirkning. Det betyr at representanter for brukerne skal få uttale seg om planlegging, gjennomføring og evaluering av etatens tjenester og drøfte virksomheten på vegne av brukergrupper. Denne boken gir grunnlagsinformasjon om NAV og behandler sentrale temaer om medvirkningsprosesser som alle som skal organisere og delta i brukermedvirkningsfora vil ha stor nytte av. Boken er blitt til i et samarbeid med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. ISBN utg s. Kr 225,- Elisabeth Arnet Terapi Hva passer for meg? Guide til terapijungelen. Står du fast i livet ditt? Er du i en akutt livskrise eller har slitt lenge på egenhånd? Vurderer du å oppsøke en terapeut? Men, hva skal du velge? Hva står de forskjellige retningene for? Hvordan jobber de? Og, hva innebærer det egentlig å gå i terapi? Hver fjerde nordmann vil en eller annen gang i livet søke hjelp for psykiske problemer, og psykoterapimarkedet har eksplodert de siste tiårene. Elisabeth Arnet kommer nå med boka som skal gjøre det lettere å finne frem i terapijungelen. I Terapi - hva passer for meg? gjennomgår hun de vanligste og mest anerkjente terapiformene. I boka skriver hun også om hva som kjennetegner en god terapeut, om når det er på tide å søke hjelp og hva det koster. ISBN utg s. Kr 295,- Edvard Befring, Ivar Frønes, Mari-Anne Sørlie Sårbare unge Nye perspektiver og tilnærminger Sårbarhet i barne- og ungdomsgrupper utvikles i et samspill mellom kjennetegn ved individet, familien, skolen og samfunnsmessige forhold. Dette kan blant annet komme til uttrykk gjennom samhandlingsproblemer i barnehagen, tilkortkomming på skolen, psykiske og fysiske helseproblemer, ensomhet, kriminalitet, alkohol- og stoffmisbruk og arbeidsledighet. Sårbare unge formidler kunnskap om barn og unge, og deres omsorgs-, utviklings- og læringsbehov. Bokens bidragsytere gir innsikt i problemtilstander, tiltak, ulike faglige forståelsesmåter og mulighetsperspektiver med praktisk relevans. ISBN utg s. Kr 365,-

20 Elisabeth Brodtkorb og Marianne Rugkåsa (red.) Mellom mennesker og samfunn Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene Boken gir en generell innføring i enkelte temaer innenfor fagene sosiologi og sosialantropologi; som profesjon, makt og sosial kontroll, velferd, fattigdom, kultur og kulturelle fortolkningsrammer og barn og barndom, kapitlene om fattigdom og om barn/barndom er nye. Dette er temaer som er felles på tvers av profesjonsgrensene og som på hver sin måte griper inn i situasjoner der sosialarbeidere utøver sitt fag. Temaene er presentert med praktiske eksempler. I tillegg gir boken en kort generell innføring i fagene sosiologi og sosialantropologi. ISBN utg s. Kr 419,- Olav Dalland Pedagogiske utfordringer for helse- og sosialarbeidere Helse- og sosialarbeidere møter daglig mennesker som har fått endret sin livssituasjon og som trenger hjelp til å orientere seg på nytt. Det handler om å gå inn i et samarbeid med den hjelpsøkende pasienten eller klienten for å finne ut hva den enkelte trenger. Behovene er mangfoldige, men i store trekk dreier det seg om informasjon, opplæring, trening og veiledning. For at den hjelpsøkende skal få fullt utbytte av helse- og sosialarbeiderens oppfølging, er det viktig at hjelperen har forståelse og kunnskap til å gi riktig hjelp. Pedagogiske utfordringer for helse- og sosialarbeidere tar utgangspunkt i situasjoner som helse- og sosialarbeidere står i til daglig. Eksemplene i boka viser hva pedagogikken kan bidra med i arbeidet med klienter og pasienter, enkeltvis og igrupper. Forfatteren drøfter pedagogikk, menneskesyn og verdier, og sosialisering som grunnlag fordet pedagogiske møtet. Videre behandles temaer som kunnskap, læring, undervisning, veiledning og vurdering. I de avsluttende kapitlene «Teamarbeidets pedagogikk» og «Pedagogikk i praksis» gir boka viktige perspektiver på hvordan pedagogikk kommer til nytte i det tverrfaglige samarbeidet. Boka dekker det pedagogiske fagområdet for de helse- og sosialfaglige utdanningene. ISBN utg s. Kr 275,- Svein Haugsgjerd, Per Jensen, Bengt Karlsson og Jon A. Løkke Perspektiver på psykisk lidelse å forstå, beskrive og behandle Boka gir en innføring i psykisk helsearbeid og presenterer sentrale teoretiske forklarings- og forståelsesrammer innenfor feltet. Hovedintensjonen er å vise at det teoretiske perspektivet man har på psykiske lidelser, får konsekvenser for tilbudet om behandling og omsorg. Perspektivene som beskrives er det medisinsk-psykiatriske, det psykodynamiske, det behavioristiske, det humanistiske og det systemiske. I denne nye utgaven er kliniske eksempler skrevet inn i perspektivkapitlene og eksemplene er knyttet opp mot moderne terapiformer. ISBN utg s. Kr 475,- Børge Holden Atferdavtaler Et hjelpemiddel for å velge hensiktsmessig atferd Vi gjør stadig formelle og uformelle avtaler med hverandre. Vi blir enige om noe vi skal gjøre eller ikke gjøre, og om konsekvenser av å holde og bryte avtalen. Formelle avtaler inneholder formelle konsekvenser, som premier, bonuser eller gebyrer. Uformelle avtaler har mer uformelle konsekvenser, særlig i form av økt eller redusert sosial anseelse. Avtaler er et viktig redskap for å påvirke egen og andres atferd, og kan også brukes i behandling av ulike atferdsforstyrrelser. Da kalles de atferdsavtaler, som er en godt dokumentert metode. Atferdsavtaler brukes blant annet innenfor psykiatri og omsorg for personer med utviklingshemning, for barn og unge på ulike arenaer og i skolen. Metoden kan utformessvært individuelt og tilpasses svært ulike situasjoner. ISBN utg s. Kr 299,-- 19 Tverrfaglige emner

Helse- og sosialfag. Nyheter 2009. Sykepleie. Medisin, psykiatri. Barnevern, sosialt arbeid, vernepleie. Tverrfaglige emner. Sosial- og helsejuss

Helse- og sosialfag. Nyheter 2009. Sykepleie. Medisin, psykiatri. Barnevern, sosialt arbeid, vernepleie. Tverrfaglige emner. Sosial- og helsejuss Nyheter 2009 Sykepleie Medisin, psykiatri Barnevern, sosialt arbeid, vernepleie Tverrfaglige emner Sosial- og helsejuss 1 4 8 9 12 Bok + nett = effektiv læring! Variasjon i undervisning og innlæring er

Detaljer

Kapittel 1 Å arbeide med psykisk helse en introduksjon... 12

Kapittel 1 Å arbeide med psykisk helse en introduksjon... 12 Innhold Kapittel 1 Å arbeide med psykisk helse en introduksjon....... 12 Formålet med boka.............................................. 12 Perspektivenes bakgrunn........................................

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget «Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves» Grunnleggende ferdigheter: - Å uttrykke seg muntlig og skriftlig -

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsearbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning 4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning Emnekode: 4KR52 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studenten skal i dette emnet videreutvikle forståelse basert på forskningsbasert

Detaljer

ANSATTHISTORIE. Helsepedagogikk Sidsel Riisberg Paulsen. I motsetning til Pasienthistorie, Brukerhistorie?

ANSATTHISTORIE. Helsepedagogikk Sidsel Riisberg Paulsen. I motsetning til Pasienthistorie, Brukerhistorie? Helsepedagogikk 12.10.2016 ANSATTHISTORIE I motsetning til Pasienthistorie, Brukerhistorie? Min historie Sidsel Riisberg Paulsen Kreftsykepleier Sandefjord Helsepedagogikk hva og hvorfor? Helsepedagogikk

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Læreplangruppas forslag: Formål et psykologi er et allmenndannende fag som skal stimulere til engasjement innen både samfunns og

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre 05.09.2011 NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 KVALITETSKRAV...

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

Ja, takk! Vi vil gjerne bestille følgende bøker:

Ja, takk! Vi vil gjerne bestille følgende bøker: Mai 2009 Ja, takk! Vi vil gjerne bestille følgende bøker: Ant Forfatter Tittel Pris Lindboe Barnevernloven Kr. 199,00 Øvreeide Samtaler med barn Kr. 349,00 Hærem mfl Barnevernets undersøkelse Kr. 269,00

Detaljer

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 03.06. 2009 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

Empowerment og Brukermedvirkning

Empowerment og Brukermedvirkning 1 Empowerment og Brukermedvirkning Helsepedagogikk-kurs LMS-SiV 12. oktober 2016 2 Et pasient-sukk «Det er så vanskelig å være pasient på en annens arbeidsplass!» Pasient Hva ligger det bak dette sukket,

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i Religionspsykologi i et helseperspektiv Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Videreutdanning på masternivå som er organisert som et deltidsstudium over to

Detaljer

4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse

4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse 4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse Emnekode: 4A621V Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Følgende emner må være fullført og bestått: Første veiledet praksis, Medisinsk og naturvitenskapelig

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

Intervensjoner: Prinsipper

Intervensjoner: Prinsipper Intervensjoner: Prinsipper Fortrinnsvis korte utsagn fra terapeuten Fokus på prosess Fokus på pasientens sinn (og ikke på adferd) Affektfokusert Relaterer til pågående hendelse eller aktivitet - psykisk

Detaljer

H1 Gjøre rede for aktiviteter for barn og unges helse som kan fremme god fysisk og psykisk helse

H1 Gjøre rede for aktiviteter for barn og unges helse som kan fremme god fysisk og psykisk helse Halvårsplan H 2013: Helsefremmende arbeid (H) Vg2 Barne- og ungdomsarbeider Litteratur: Oppvekst Helsefremmende arbeid, Vetland m.fl. (2013), Gyldendal Totalt 15 uker (ca. 75 timer): Omhandler kompetansemålene

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Ambulansefag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

6 forord. Oslo, oktober 2013 Stein Andersson, Tormod Fladby og Leif Gjerstad

6 forord. Oslo, oktober 2013 Stein Andersson, Tormod Fladby og Leif Gjerstad [start forord] Forord Demens er en av de store utfordringene i moderne medisin. Vi vet at antallet mennesker som vil bli rammet av sykdommer som gir demens, antakelig vil dobles de neste to tiårene, og

Detaljer

Innhold. Sykepleie som helsefremmende livshjelp... 15

Innhold. Sykepleie som helsefremmende livshjelp... 15 Innhold Sykepleie som helsefremmende livshjelp... 15 Kapittel 1 Helsefremming i spesialisthelsetjenesten... 19 Toril Rannestad og Gørill Haugan Spesialisthelsetjenesten... 19 Sykdom... 22 Helse... 23 Forebygging...

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Foto: Claudia Mocci «Å se sin mor forsvinne litt etter litt handler om så mye mer enn bare praktiske spørsmål» Læring og mestring noter som gir god klang (NK LMH 2012) «De fleste

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Barne- og ungdomsarbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsesekretær (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 PLANLEGGINGSARBEID Vurdringsskala Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Vurderingskriterier Mål Kandidaten

Detaljer

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Arbeidsplan - Praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II. (kirurgisk avdeling) Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II (kirurgisk praksis)

Detaljer

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Studentens navn:...student nr... Kull:... En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Empowerment tenkning i møte med pasientene. Mestringsfilosofi. 08.02.2011 Høgskolen i Gjøvik, 8. februar 2011 1

Empowerment tenkning i møte med pasientene. Mestringsfilosofi. 08.02.2011 Høgskolen i Gjøvik, 8. februar 2011 1 Empowerment tenkning i møte med pasientene. Mestringsfilosofi 08.02.2011 Høgskolen i Gjøvik, 8. februar 2011 1 Hver pasient bærer sin egen lege inni seg. De kommer til oss og kjenner ikke denne sannheten.

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk praksis) Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 19.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid.

Detaljer

Innhold. Forord til andre utgave 11

Innhold. Forord til andre utgave 11 Forord til andre utgave 11 1 Pasienten din har ikke bare en sykdom 12 Kunnskapsgrunnlaget: biomedisinsk eller biopsykososial modell? 14 Den biopsykososiale modellen 16 Den biopsykososiale modellens begrensninger

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sykepleie

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sykepleie 1 of 13 18.02.2011 14:07 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sykepleie Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Brukermedvirkning og empowerment

Brukermedvirkning og empowerment 1 Brukermedvirkning og empowerment Helsepedagogikk LMS SiV 15. Oktober 2015 2 Anne og Ole hos legen. Anne: Akkurat da hadde vi bare så behov for at legen hørte på hva vi hadde å fortelle, og at han ville

Detaljer

Helsevitenskap - Masterstudium

Helsevitenskap - Masterstudium Studieprogram M-HELVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Helsevitenskap - Masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Rammeplan. for utdanning av kliniske pedagoger Revidert utgave april 2006

Rammeplan. for utdanning av kliniske pedagoger Revidert utgave april 2006 Rammeplan for utdanning av kliniske pedagoger Revidert utgave april 2006 Rammeplanen beskriver innhold og omfang i spesialistutdanningen for kliniske pedagoger. 1. Målsetting for utdanningen Utdanningen

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2011/01//0435. Prosjektnavn: En annen virkelighet. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2011/01//0435. Prosjektnavn: En annen virkelighet. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2011/01//0435 Prosjektnavn: En annen virkelighet Søkerorganisasjon: Sammendrag Tankens kraft: Kognitiv terapi ved psykoselidelser er en 30 minutters

Detaljer

Kreftsykepleie - videreutdanning

Kreftsykepleie - videreutdanning Kreftsykepleie - videreutdanning Vekting: 60 studiepoeng Heltid/deltid: Deltid Introduksjon Studiepoeng 60. Videreutdanning i kreftsykepleie er et deltidstudie over fire semester. Kreftsykepleier utøver

Detaljer

Fagplan Samfunnsmedisin

Fagplan Samfunnsmedisin Fagplan Samfunnsmedisin Generelt I studiet vil dere få høre mye om hvordan biologiske forhold og individuelle valg påvirker helse og sykdom. Men både de valgene hver enkelt tar, og helsa til hver og en

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Anne Geard, Spesialrådgiver pårørende arbeid/sunhf, Master i klinisk sykepleievitenskap. Birgitte Dahl, Sykepleiefaglig rådgiver/sunhf, Master i sykepleievitenskap.

Detaljer

Fra kaos til mestring

Fra kaos til mestring u PROGRAM ROP-DAGEN Fra kaos til mestring Oslo Kongressenter u 11. januar, 2017 Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Helsefremmende og forebyggende arbeid - helsestasjons- og skolehelsetjenestens bidrag

Helsefremmende og forebyggende arbeid - helsestasjons- og skolehelsetjenestens bidrag Helsefremmende og forebyggende arbeid - helsestasjons- og skolehelsetjenestens bidrag Knut-Inge Klepp Lanseringskonferanse for nye nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjonsog skolehelsetjenesten

Detaljer

forord til 3. utgave Drammen, mars 2009 Gry Bruland Vråle

forord til 3. utgave Drammen, mars 2009 Gry Bruland Vråle Forord til 3. utgave Utfordringene som omtales i boken da den ble revidert i 2000 (se nedenfor), gjelder fortsatt. En omfattende revisjon av boken har vært nødvendig ut fra mange forhold. Nye helselover

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

Ungdommers opplevelser

Ungdommers opplevelser Ungdommers opplevelser av å leve med CFS/ME Anette Winger Høgskolelektor/PhD-stipendiat Høgskolen i Oslo og Akershus Disposisjon o Bakgrunn og forskningsprosjekt o Samfunnsmessige holdninger som ungdommen

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2015/FB Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2015/FB Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2015/FB16328 Prosjektnavn: Tankens kraft: kognitiv terapi ved sosial angstlidelse Søkerorganisasjon: Sammendrag Tankens kraft: Kognitiv terapi

Detaljer

Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Om den profesjonelle psykiater Noen momenter. Per Vaglum Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap Med Fak UiO

Om den profesjonelle psykiater Noen momenter. Per Vaglum Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap Med Fak UiO Om den profesjonelle psykiater Noen momenter Per Vaglum Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap Med Fak UiO 1 HVA KJENNETEGNER PROFESJONALITET HOS PSYKIATERE/BARNEPSYKIATERE? Bevissthet om og toleranse

Detaljer

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MIN4201 Emnenavn: Fordypning i intenisivsykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

forord Marianne Storm

forord Marianne Storm Forord Arbeidet med å utvikle metodikken som utgjør tiltaket «Brukermedvirkning i praksis», begynte som et ønske om å sette fokus på hva brukermedvirkning er i konkrete handlinger, og i samhandling mellom

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter Avdeling for sykepleie Program for videreutdanning Videreutdanningen i sykepleie til barn med smerter Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Lege-rollen i TSB. Rune Tore Strøm Overlege OUS Spesialitetskomiteen i rus- og avhengighetsmedisin RTS

Lege-rollen i TSB. Rune Tore Strøm Overlege OUS Spesialitetskomiteen i rus- og avhengighetsmedisin RTS Lege-rollen i TSB Rune Tore Strøm Overlege OUS Spesialitetskomiteen i rus- og avhengighetsmedisin 20.11.2016 RTS 1 Hva er en rolle? En rolle er et sett av aktiviteter og relasjoner som forventes av en

Detaljer

Til Dekan og prodekan for undervisning ved Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo

Til Dekan og prodekan for undervisning ved Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Til Dekan og prodekan for undervisning ved Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Innledning Smerte er en av de hyppigste årsakene til at pasienter kontakter helsetjenesten. Epidemiologiske studier

Detaljer

NETTVERKSMØTER OG ÅPEN DIALOG. Mestringsenheten

NETTVERKSMØTER OG ÅPEN DIALOG. Mestringsenheten NETTVERKSMØTER OG ÅPEN DIALOG Mestringsenheten Teoretiske bidrag for utvikling av nettverkstilnærminger/-møter bl.a.: John Barnes, sosiolog : den som regnes som opphavsmann for begrepet sosialt nettverk

Detaljer

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser. Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser. Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no Innhold Mål med oppgaven Faglige og formelle krav til oppgaveskrivingen

Detaljer

Høringsnotat. Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser

Høringsnotat. Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser Høringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser Side 1 av 7 1 Hovedinnhold Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet en ny forskrift som skal

Detaljer

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori Refleksjonsnotat 3 vitenskapsteori Diskuter om IKT-støttet læring er en vitenskap og problematiser etiske aspekter ved forskning i dette feltet. Kristina Halkidis S199078 Master i IKT-støttet læring Høyskolen

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Tannhelsesekretær (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at

Detaljer

Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Akershus grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket?

Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Akershus grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket? Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket? UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Tema- og erfaringskonferanse for UoH-sektoren Bergen, 25.-26. januar 2010 Tone

Detaljer

PÅRØRENDE. Regelverket Pårørende rollen Den «vanskelige» pårørende Veileder om pårørende i helse og omsorgstjenesten. Barn som pårørende

PÅRØRENDE. Regelverket Pårørende rollen Den «vanskelige» pårørende Veileder om pårørende i helse og omsorgstjenesten. Barn som pårørende PÅRØRENDE Regelverket Pårørende rollen Den «vanskelige» pårørende Veileder om pårørende i helse og omsorgstjenesten Barn som pårørende Hvem er de pårørende? JUSS og PÅRØRENDE Pårørende er den eller de

Detaljer

Kommunikasjonstrening av helsepersonell som helsepsykologisk virksomhet

Kommunikasjonstrening av helsepersonell som helsepsykologisk virksomhet Kommunikasjonstrening av helsepersonell som helsepsykologisk virksomhet Arnstein Finset, Professor, Universitetet i Oslo Ingrid Hyldmo, Psykologspesialist, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken,

Detaljer

Det døende barnet. Det handler ikke alltid om å leve lengst mulig, men best mulig.

Det døende barnet. Det handler ikke alltid om å leve lengst mulig, men best mulig. Det døende barnet. Det handler ikke alltid om å leve lengst mulig, men best mulig. Fagdag- barn som pårørende Nordre Aasen 25.09.2014 Natasha Pedersen Ja til lindrende enhet og omsorg for barn www.barnepalliasjon.no

Detaljer

Hvordan bygge gode egenskaper i møte med alvorlig syke pasienter. Erik Kvisle fagspl. Nevrokir voksen rh

Hvordan bygge gode egenskaper i møte med alvorlig syke pasienter. Erik Kvisle fagspl. Nevrokir voksen rh Hvordan bygge gode egenskaper i møte med alvorlig syke pasienter. Erik Kvisle fagspl. Nevrokir voksen rh Profesjonsetiske forutsetninger Alvorlige diagnoser - er vi egnet til å møte dette? Moralske egenskaper

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Ernæring Ernæringsstudiet gir en fordypning i grunnleggende matvarekunnskap og ernæringsfysiologi, samt i de vitenskapelige, sosiale, samfunnsmessige og helsemessige aspektene av ernæring. Studentene

Detaljer

PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi

PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi Hva er psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi? Også kjent som psykomotorisk fysioterapi og basal kroppskjennskap Grunntanken er at kropp, tanke og følelser fungerer

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Bakgrunn for studiet Studiet er utviklet

Detaljer

LP-modellen. Læringsmiljø og pædagogisk analyse

LP-modellen. Læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen. Læringsmiljø og pædagogisk analyse Av: Dr. polit. Thomas Nordahl, forsker, Høgskolen i Hedmark http://www.eldhusetfagforum.no/lp-modellen/index.htm Senere tids forskning viser at elevenes

Detaljer

Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten samfunns- og allmennpsykologi

Detaljer

Erfaringer fra samtalegrupper i mottak. Kristin Buvik Seniorforsker/PhD. Folkehelseinstituttet

Erfaringer fra samtalegrupper i mottak. Kristin Buvik Seniorforsker/PhD. Folkehelseinstituttet Erfaringer fra samtalegrupper i mottak Kristin Buvik Seniorforsker/PhD. Folkehelseinstituttet Samtalegrupper i mottak Finansiert av Ekstrastiftelsen Organisert av Norges Røde Kors Referansegruppe Frivillige

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Mellom omsorg og kontroll - etiske utfordringer ved bruk av tvang. Tonje Lossius Husum, postdoktor, Senter for medisinsk etikk

Mellom omsorg og kontroll - etiske utfordringer ved bruk av tvang. Tonje Lossius Husum, postdoktor, Senter for medisinsk etikk Mellom omsorg og kontroll - etiske utfordringer ved bruk av tvang Tonje Lossius Husum, postdoktor, Senter for medisinsk etikk Presentasjon av meg Psykologspesialist med erfaring fra å jobbe innen PH Forsket

Detaljer

Kompetanse og kompetansebehov blant sykepleiere

Kompetanse og kompetansebehov blant sykepleiere Kompetanse og kompetansebehov blant sykepleiere Ida Marie Bregård, Høgskolelektor i sykepleie, Høgskolen i Oslo og Akershus Leder, Faggruppe for migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie Ingeborg Holand,

Detaljer

Samtykkeprosessen. Reidar Pedersen Senter for medisinsk etikk Universitetet i Oslo Helse Møre og Romsdal 8. nov. 2011

Samtykkeprosessen. Reidar Pedersen Senter for medisinsk etikk Universitetet i Oslo Helse Møre og Romsdal 8. nov. 2011 Samtykkeprosessen Reidar Pedersen Senter for medisinsk etikk Universitetet i Oslo Helse Møre og Romsdal 8. nov. 2011 Samtykkeprosessen hva er det? Pasienten sier ja eller nei en beslutning Informasjon/Kommunikasjon

Detaljer

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Pasientbiografi i sykepleiestudiet Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Hvorfor pasientbiografi Rammeplan for sykepleiestudiet: Sykepleieren

Detaljer