Sortland videregående skole. Læreplaner. Læreplaner med konkretiseringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sortland videregående skole. Læreplaner. Læreplaner med konkretiseringer"

Transkript

1 Sortland videregående skole m u s i k k d a n s d r a m a Læreplaner Læreplaner med konkretiseringer U t a r b e i d e t a v f a g l æ r e r n e

2 INNHOLD VG1 Musikk, dans og drama MDD2001 felles programfag Musikk (kor) Dans Drama Musikk MDD3004 programfag til valg Hovedinstrument Biinstrument Samspill Anvendt musikklære Lytting MDD3002 programfag til valg VG2 Ergonomi og bevegelse 1 felles programfag Instrument, kor og samspill 1 felles programfag Hovedinstrument Biinstrument Besifringsspill Kor og samspill Musikk i perspektiv 1 felles programfag Lyttetrening og musikkhistorie Musikk fordypning 1 programfag til valg Gehørtrening Komponering Formidling VG3 Ergonomi og bevegelse 2 felles programfag Instruksjon og ledelse felles programfag Ensembleledelse Produksjonsledelse Instrument, kor og samspill 2 felles programfag Kor og samspill Hovedinstrument Øvingslære Musikk i perspektiv 2 felles programfag Lyttetrening og musikkhistorie Musikk fordypning 2 programfag til valg

3 Hovedområdet omfatter korsang som arena for musikalske opplevelser, kommunikasjon og samhandling. Musikkens grunnelementer og utvikling av ferdigheter i sang og stemmebruk gjennom møte med et bredt repertoar er sentralt. Musikk, dans, drama vg1 KOR Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Konkretisering Det betyr: beherske grunnleggende pusteteknikk og oppvarmingsøvelser for stemmen utforske og bruke grunnleggende prinsipper for tonedanning i korsang at eleven skal kunne/kjenne til : fysiske tøyningsøvelser, oppvarming av kroppens store muskelgrupper, holdning, oppvarming av hele stemmens omfang, pusteøvelser. Eleven skal vise ved aktiv utøvelse at han/hun kjenner de grunnleggende øvelsene godt, og kunne si noe om hensikten med øvelsene. at eleven skal ha kunnskap om: bruk av støttemuskulatur/ kompresjon/luftstrøm, klangplassering og intonasjon Eleven skal bevisstgjøre seg øvelsene som instrueres, og etter beste evne overføre disse til korrepertoaret. beherske god tekstuttale å kunne plassere sluttkonsonanter, riktig utførelse av diftonger, være bevisst den vokale klangfarge, kunne holde samme vokalfarge over tid. Eleven skal være aktiv i arbeidet med å rendyrke tydelig tekstuttale. følge instruksjon og ledelse å ha kjennskap til elementære taktfigurer, innpust på annonsering, presisjon og forstå de musiske signaler som annonseres. Eleven skal kunne innordne seg i stemmegruppa planlegge, gjennomføre og reflektere over framføringer der ferdigheter i sang inngår å kunne planlegge egen innsats i faget i samarbeid med lærer, slik at prosjekter skal kunne gjennomføres, lære seg sin egen stemme, kunne bruke refleksjonsnotat/logg i etterkant av prosjekter Eleven skal delta i alle korets opptredener.

4 VURDERINGSKJENNETEGN Musikk, dans, drama vg1 KOR KARAKTEREN 1: Eleven har liten deltagelse i kortimer og opptredener, og er usikker på egen stemme. Eleven viser liten deltakelse og engasjement, og er passiv under oppvarmingsøvelser og jobbing med korets repertoar. KARAKTEREN 2: Eleven deltar i kortimer og opptredener, og er noenlunde trygg på egen stemme. Eleven viser noe engasjement og deltar under oppvarmingsøvelser og arbeidet med korets repertoar. KARAKTEREN 3: Eleven har god deltagelse i kortimer og opptredener, og er ganske trygg på egen stemme. Eleven deltar aktivt i det kortekniske arbeidet, under oppvarmingsøvelser og arbeidet med korets repertoar. KARAKTEREN 4: Eleven har høy deltagelse i korets arbeid og opptredener, og er trygg på egen stemme. Viser også engasjement og noe selvstendighet, og deltar aktivt i det kortekniske arbeidet. KARAKTEREN 5: Eleven deltar aktivt i korets arbeid og opptredener. Eleven er trygg på egen stemme, har god klang og intonerer godt. Eleven viser stort engasjement og er aktivt deltagende i det kortekniske arbeidet. KARAKTEREN 6: Eleven viser høy grad av deltakelse og aktivitet i korets arbeid. Eleven er trygg på egen stemme og er bevisst bruken av klang, diksjon og intonasjon. Eleven fungerer som en støttesanger i koret.

5 Hovedområdet omfatter dansens grunnelementer, ulike bevegelsesprinsipper og samhandling med vekt på å skape bevegelser og danseuttrykk. Kunnskap om og refleksjon over egen kropp relatert til bevegelse og dans er sentralt. Musikk, dans, drama vg1 DANS Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Konkretisering Det betyr: utforske, utvikle og formgi egne bevegelser og uttrykk relatert til dansens grunnelementer utføre grunnleggende bevegelsesprinsipper i sceniske danseformer gi og ta vekt relatert til partner og ulike underlag utvikle kroppsbevisshet og beskrive egne danseerfaringer planlegge, gjennomføre og reflektere over framføringer der ferdigheter i dans inngår

6 VURDERINGSKJENNETEGN Musikk, dans, drama vg1 DANS KARAKTEREN 1: Eleven har ingen eller liten grad av måloppnåelse. KARAKTEREN 2: Eleven har noen grad av måloppnåelse, men viser svak deltakelse og har lav kompetanse. KARAKTEREN 3: Eleven tilfredsstiller en del av målene, viser noe ferdigheter i faget og deltar aktivt i arbeidet. KARAKTEREN 4: Eleven har opparbeidet god kompetanse i faget innenfor de fleste målområdene og viser en viss grad av selvstendighet. KARAKTEREN 5: Eleven har opparbeidet meget god kompetanse i faget. Tar stort ansvar for egen utvikling og arbeider godt innenfor egne forutsetninger. KARAKTEREN 6: Eleven har høy kompetanse, tar ansvar for egen utvikling og viser et høyt ferdighetsnivå. Karakteren 6 kjennetegnes ved høy grad av måloppnåelse.

7 Hovedområdet omfatter ulike drama og teaterfaglige øvinger, teknikker og metoder. Å utforske og skape sceniske uttrykk gjennom improvisasjoner og visninger er sentralt. Innlevelse og ekspressivitet gjennom erfaring med bevegelse, kropp og stemme inngår i hovedområdet. Musikk, dans, drama vg1 DRAMA Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Konkretisering Det betyr: bruke grunnleggende øvinger for oppvarming, konsentrasjon og ensemblearbeid. Eleven skal delta i oppvarmingsøvelsene, og reflektere over bruken av og hensikten med de ulike øvelsene. Elevene skal også kunne ta i bruk øvelsene i eget arbeid og kunne sette sammen oppvarmingsøvelser tilpasset forskjellige dramaaktiviteter. bruke bevegelse, kropp og stemme i forhold til det sceniske rommet. Eleven skal kunne tilpasse sine bevegelser, kropps og stemmebruk til ulike sceniske rom, og bevisst bruke dette som et virkemiddel i scenisk aktivitet. utvikle improvisasjon til scenisk form med utgangspunkt i ulike typer materialer, temaer og tekster. Eleven skal delta aktivt i improvisasjonsarbeidet, og kunne improvisere sammen med andre ut fra en impuls (materialer, temaer og tekster). De skal også kunne videreutvikle en improvisasjon til et scenisk produkt og bruke improvisasjon som arbeidsmetode fram mot en scenisk framføring. observere og beskrive eget og andres arbeid og kunne arbeide systematisk med konstruktiv kritikk. Elevene skal kunne gi hverandre konkrete og konstruktive tilbakemeldinger. De skal også kunne ta i mot og bruke de tilbakemeldingene de selv får til å videreutvikle eget arbeid. planlegge, gjennomføre og reflektere over framføringer der ferdigheter i drama inngår. Elevene skal kunne jobbe sammen i grupper fram mot framføringer der ferdigheter i drama inngår. De skal i etterkant av en framføring kunne evaluere resultatet av eget og andres arbeid i faget.

8 VURDERINGSKJENNETEGN Musikk, dans, drama vg1 DRAMA KARAKTEREN 1: Eleven har ingen eller liten grad av måloppnåelse. KARAKTEREN 2: Eleven har noen grad av måloppnåelse, men viser svak deltakelse og har lav kompetanse. KARAKTEREN 3: Eleven tilfredsstiller en del av målene, viser noe ferdigheter i faget og deltar aktivt i arbeidet. KARAKTEREN 4: Eleven har opparbeidet god kompetanse i faget innenfor de fleste målområdene og viser en viss grad av selvstendighet. KARAKTEREN 5: Eleven har opparbeidet meget god kompetanse i faget. Tar stort ansvar for egen utvikling og arbeider godt innenfor egne forutsetninger. KARAKTEREN 6: Eleven har høy kompetanse, tar ansvar for egen utvikling og viser et høyt ferdighetsnivå. Karakteren 6 kjennetegnes ved høy grad av måloppnåelse.

9 Hovedområdet omfatter teknikk, øving, notelesing, gehør og formidling på et grunnleggende nivå. Innstudering av nytt repertoar og framføring av musikkstykker ved at instrumentet brukes som individuelt uttrykksmiddel, er sentralt. Musikk vg1 HOVEDINSTRUMENT Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Konkretisering Det betyr: framføre musikkstykker Som er relevante i forhold til det læringsarbeidet som er gjort. vise grunnleggende teknikk (Avhengig av instrument) bruke instrumentet som individuelt uttrykksmiddel Eleven skal veiledes til å benytte instrumentet for å vise sin musikalitet. innstudere nytt repertoar Eleven skal i samråd med faglærer lære teknikker for innøving der note og besifringsforståelse inngår, samt auditiv innlæring av materialet. utarbeide ukeplaner for egen øving Bevisstgjøring av egne øvingsrutiner og dokumentasjon av arbeidet. Utvikle mål for en forhåndsbestemt arbeidsperiode spille/synge prima vista etter noter Kunne forholde seg til enkle notebilder. gjøre rede for grunnleggende instrumentkunnskap Kjennskap til relevant historie, instrumentets fysiske egenskaper, oppbygning og vedlikehold. anvende teknikker for oppvarming og forebygging av belastningsskader Lære passende oppvarmings og avspenningsøvelser. Opparbeide gode arbeidsvaner. Kjennskap til farene ved høy auditiv belastning. vise ferdigheter i gehørspill/sang Spille/synge forespilte melodier uten bruk av notemateriale.

10 VURDERINGSKJENNETEGN Musikk vg1 HOVEDINSTRUMENT KARAKTEREN 1: Eleven har ingen eller liten grad av måloppnåelse. KARAKTEREN 2: Eleven har noen grad av måloppnåelse, men viser svak deltakelse og har lav kompetanse. KARAKTEREN 3: Eleven tilfredsstiller en del av målene, viser noe ferdigheter i faget og deltar aktivt i arbeidet. KARAKTEREN 4: Eleven har opparbeidet god kompetanse i faget innenfor de fleste målområdene og viser en viss grad av selvstendighet. KARAKTEREN 5: Eleven har opparbeidet meget god kompetanse i faget, tar ansvar for egen utvikling og arbeider godt innenfor egne forutsetninger. KARAKTEREN 6: Eleven har høy kompetanse, kan framføre relevant musikk for instrumentet, tar ansvar for egen utvikling og viser et høyt ferdighetsnivå. Karakteren 6 kjennetegnes ved høy grad av måloppnåelse.

11 Hovedområdet omfatter grunnleggende teknikk på to instrumenter. Notelesing og innlæring av et enkelt repertoar er sentralt. Musikk vg1 BIINSTRUMENT Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Konkretisering Det betyr: vise grunnleggende teknikk på to biinstrumenter Eleven må gjennom øving på instrumentene utvikle ferdigheter som for eksempel klang, tonedannelse, holdning/positur, pusteteknikk og koordinasjon/kroppsbevissthet.. spille, synge eller joike et enkelt repertoar Eleven skal vise progresjon med hensyn til vanskelighetsgraden på repertoaret. bruke biinstrumentene som individuelt uttrykksmiddel Eleven skal ha en bevissthet omkring bruk av musikalske virkemidler, og kunne omsette dette i praksis. utvikle og bruke ferdigheter i notelesning på biinstrumentene Eleven skal utvikle en bevissthet i forhold til ulike notasjonsformer og aktivt bruke dette i innstuderingsprosessen. Eleven skal på minst ett av biinstrumentene utvikle ferdigheter i å lese g og fnøkkel.

12 VURDERINGSKJENNETEGN Musikk vg1 BIINSTRUMENT KARAKTEREN 1: Eleven har ingen/liten måloppnåelse, og en mangelfull utvikling på instrumentene. KARAKTEREN 2: Har en viss grad av grunnleggende teknikk på instrumentene, og klarer å vise dette ved å spille/synge enkle øvelser/sanger. KARAKTEREN 3: Skal i noen grad ha utviklet ferdigheter i notelesning på minst ett av biinstrumentene, og skal beherske instrumentene godt nok til å spille enkle stykker. KARAKTEREN 4: Eleven skal vise aktiv deltagelse og møte forberedt til undervisningen. Eleven skal beherske en grunnleggende teknikk og ha en god innstuderingskapasitet. KARAKTEREN 5: Eleven skal kunne bruke biinstrumentene som individuelle uttrykksmidler, og skal ha solide tekniske og musikalske ferdigheter. KARAKTEREN 6: Eleven skal kunne fremføre stykker på instrumentene med et musikalsk og teknisk overskudd. Karakteren 6 kjennetegnes ved høy grad av måloppnåelse.

13 Hovedområdet dreier seg om musikkens grunnelementer, terminologi, notasjon og symboler som grunnlag for videre arbeid med musikk. Musikk vg1 ANVENDT MUSIKKLÆRE Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Konkretisering Det betyr: beherske noteskrift, besifringsnotasjon og vanlige musikkuttrykk Eleven skal kunne forstå og notere riktig taktart og rytme, tonehøyde og fortegn i g og f nøkkel. Eleven skal kunne forstå og notere besifringssymboler for dur, moll og septimakkorder, og skal kunne gjøre rede for de mest brukte musikkuttrykk. gjenkjenne og bruke skalaer og tonearter og spille/ synge innenfor dem Eleven skal kunne høre og gjøre rede for tonekjønnene. Eleven skal kunne finne hovedtoneart i et melodisk materiale. høre, skrive, og synge enkle melodier og rytmer Eleven skal kunne notere forespilte korte melodiske forløp og bladsynge melodisk materiale med omfang fra underseptim og opp til kvart (5 toner). Eleven skal kunne notere og fremføre enkle rytmer i 3/4 og 4/4, der helnote, halvnote, fjerdedels, åttendedels og sekstendedelsnoter, samt punkteringer og pauser inngår. beskrive oppbygningen av dur og moll akkorder Eleven skal kunne vise hvordan treklanger er bygd opp ved hjelp av muntlig beskrivelse, noter og ved bruk av egnet instrument. sette akkorder til enkle melodier Eleven skal kunne besifre en vise eller sang med hovedtreklangene tonika, subdominant og dominant. kjenne igjen og notere forespilte treklanger og enkle akkordrekker Eleven skal kunne høre forskjell på dur og molltreklanger i ulike omvendinger. Eleven skal kunne notere akkordrekker med hovedtreklangene tonika, subdominant og dominant.

14 VURDERINGSKJENNETEGN Musikk vg1 ANVENDT MUSIKKLÆRE KARAKTEREN 1: Eleven har ingen eller liten grad av måloppnåelse og har lite oversikt over oppgavene som jobbes med på timene. Eleven får liten eller ingen sammenheng i oppgaver som omhandler prima vista og melodi og rytmediktater, har dårlig oversikt over forskjellen på dur og moll og har usikre og usammenhengende forklaringer. KARAKTEREN 2: Eleven viser en viss grad av kompetanse i noen av de enklere oppgavene som det arbeides med, men er likevel generelt usikker. Elevens prima vista, melodi og rytmediktater har en viss sammenheng, men inneholder likevel en god del mangler. Eleven kan vise til forskjeller på dur og moll, og demonstrere enkle skalaoppbygninger, men ikke utdype dette. KARAKTEREN 3: Eleven viser en grad av mestring i forhold til de enklere delene av stoffet som gjennomgås. Prima vista, melodi og rytmediktater mestres ganske sikkert (om ikke feilfritt) på det enkleste nivået, men er svært usikkert og usammenhengende på et noe høyere nivå. Kan demonstrere skala og akkordoppbygning samt faste fortegn i flere tonearter. KARAKTEREN 4: Eleven har opparbeidet god kompetanse i faget innenfor de fleste målområdene og viser en viss grad av selvstendighet. Eleven mestrer de enklere delene av gjennomgått stoff, men har en viss usikkerhet med hensyn til oppgaver av høyere vanskelighetsgrad. Eleven behersker prima vista, melodi og rytmediktater godt på et enkelt nivå, og med en viss sammenheng også på et vanskeligere nivå. Eleven redegjør sikkert med hensyn til skalaer og akkorder i de fleste tonearter og formidler stoffet tydelig. KARAKTEREN 5: Eleven har opparbeidet meget god kompetanse i faget. Eleven tar stort ansvar for egen utvikling, arbeider godt og mestrer materialet som gjennomgås. Eleven behersker prima vista, melodi og rytmediktater nesten feilfritt på alle nivåer og klarer å utdype prinsippene for dur og moll, skalaoppbygninger, akkorder og fortegn på en sikker måte. Eleven har en fremstillingsmåte av stoffet som er svært klar og tydelig. KARAKTEREN 6: Eleven viser en fremragende mestringsevne på alle nivåer og et stort overskudd i forhold til emnet det prøves i. Elevens prima vista, melodi og rytmediktater skal i prinsippet være feilfritt. Eleven viser kreativitet og musikalitet i arbeidet. Karakteren 6 kjennetegnes ved høy grad av måloppnåelse.

15 Hovedområdet omfatter grunnleggende teknikk på to instrumenter. Notelesing og innlæring av et enkelt repertoar er sentralt. Musikk vg1 SAMSPILL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Konkretisering Det betyr: framføre musikk i samspill med andre Eleven må være bevisst sin rolle i den musikalske sammenhengen, og komme med konstruktive kommentarer/forslag til løsninger. bidra aktivt til det musikalske fellesskapet Som over bidra til den praktiske gjennomføringen av samspillaktiviteter All rigg, akustisk og elektrisk, skal være klar når samspillaktiviteten starter opp. Etter avsluttet aktivitet skal alt utstyr settes

16 VURDERINGSKJENNETEGN Musikk vg1 SAMSPILL KARAKTEREN 1: Eleven har ingen eller liten grad av måloppnåelse, og lav deltagelse i faget. KARAKTEREN 2: Eleven har noen grad av måloppnåelse, men viser svak deltakelse og har lav kompetanse. KARAKTEREN 3: Eleven tilfredsstiller en del av målene, viser noe ferdigheter i faget, deltar aktivt i arbeidet og fungerer godt i samspill med andre.. KARAKTEREN 4: Eleven har opparbeidet god kompetanse i faget innenfor de fleste målområdene og viser en viss grad av selvstendighet. KARAKTEREN 5: Eleven har opparbeidet meget god kompetanse i faget. Tar stort ansvar for egen utvikling og samarbeider godt med andre. KARAKTEREN 6: Eleven har høy kompetanse og tar ansvar. Eleven er aktiv i samspill og drøfter aktivt musikalske løsninger. Karakteren 6 kjennetegnes ved høy grad av måloppnåelse.

17 MUSIKKFORSTÅELSE: Hovedområdet omfatter lytteteknikk og beskrivelse av musikkopplevelser. Det dreier seg også om forståelse og refleksjon i møte med musikalske uttrykk. MUSIKKENS ELEMENTER: Hovedområdet dreier seg om gjenkjennelse og beskrivelse av musikkens grunnelementer, med utgangspunkt i aktiv lytting og noteforståelse. Lytting vg1 Musikkens forståelse &elementer Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Konkretisering Det betyr: bruke grunnleggende lytteteknikker Eleven skal kunne kjenne igjen, beskrive og fortelle om musikk med hensyn til epoker og sjangere. Eleven skal kunne si noe om besetning, instrumenters rolle og utvikling i ulike epoker og sjangere. Eleven skal kunne kjenne igjen ulike stiler og musikalske uttrykk, for bedre å kunne tidfeste musikken til epoke/sjanger. Eleven skal kunne høre, gjenkjenne og skrive ned enkle melodiske og rytmiske motiv. beskrive og reflektere over egen opplevelse av musikk Eleven skal kjenne ulike betydningsinnhold og opparbeide en bevissthet om kunstneriske virkemidler i musikk. Det vil være viktig å lære kodefortrolighet og beherske et begrepsapparat som er relevant for musikken det lyttes til. beskrive og reflektere over ulike musikalske uttrykk Eleven bør kjenne igjen forskjellige uttrykkspekter brukt i musikk, kunne gjenkjenne og beskrive kommunikative elementer og uttrykk, og kunne sette det inn i en sammenheng for å se musikken som en del av et større hele. gjenkjenne og beskrive musikkens grunnleggende elementer med utgangspunkt i klingende musikk og enkle notebilder

18 VURDERINGSKJENNETEGN Musikk, dans, drama vg1 Musikkens forståelse & elementer KARAKTEREN 1: Eleven har ingen eller liten grad av måloppnåelse. KARAKTEREN 2: Eleven har noen grad av måloppnåelse, men viser svak deltakelse og har lav kompetanse. KARAKTEREN 3: Eleven tilfredsstiller en del av målene, viser noe ferdigheter i faget og deltar aktivt i arbeidet. KARAKTEREN 4: Eleven har opparbeidet god kompetanse i faget innenfor de fleste målområdene og viser en viss grad av selvstendighet. KARAKTEREN 5: Eleven har opparbeidet meget god kompetanse i faget. Tar stort ansvar for egen utvikling og arbeider godt innenfor egne forutsetninger. KARAKTEREN 6: Eleven har høy kompetanse, tar ansvar for egen utvikling og viser et høyt ferdighetsnivå. Karakteren 6 kjennetegnes ved høy grad av måloppnåelse.

19 Hovedområdet dreier seg om teknikk, øving, notelesing, gehør og individuelt musikalsk uttrykk. Det legges vekt på konsertforberedelse og sceneopptreden. Improvisasjon og ulike metoder for innstudering er sentralt. Det omfatter også selvstendige musikalske valg og aktiv deltakelse på konserter. Å spille/ synge prima vista etter imitasjon eller muntlig overlevering er også sentralt. Instrument, kor, samspill I vg2 HOVEDINSTRUMENT Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Konkretisering Det betyr: beherske grunnleggende teknikk Eleven skal jobbe med tekniske øvelser for å opparbeide seg et redskap for musikalsk utvikling. framføre et repertoar med musikk fra ulike sjangrer og/eller epoker Eleven skal kunne framføre musikkstykker som er relevant for instrumentet der det legges vekt på variasjon i stoffvalget, uavhengig av nivå. knytte ulike uttrykksmåter til sjangre og epoker Eleven skal kunne vise stilforståelse og beherske ulike epokers og stilretningers musikalske uttrykk. anvende ulike metoder for innstudering Gjennom innstuderingsoppgaver belyse ulike metoder for innøving som føles hensiktsmessig ut ifra tekniske ferdigheter utarbeide og begrunne ukeplaner for egen øving Eleven skal føre øvingsbok som inneholder en kort beskrivelse av hva elevene har jobbet med og en plan over hva som skal jobbes med videre. delta aktivt i valg av repertoar Eleven i samråd med læreren plukker ut musikk som skal spilles. knytte praktisk musisering til relevant teori Eleven skal kunne redegjøre for relevante teoretiske og kompositoriske virkemidler i musikken det øves på. improvisere på hovedinstrumentet Eleven skal jobbe med å frigjøre seg fra et notebilde, legge inn egne vurderinger og valg. spille/synge etter gehør Eleven skal kunne gjenskape en melodi ut ifra auditiv oppfatning. vurdere ulike sider ved sceneopptreden og konsertforberedelse Eleven skal være i stand til å forberede og gjennomføre egne opptredener med sitt hovedinstrument.

20 VURDERINGSKJENNETEGN Instrument, kor, samspill I vg2 HOVEDINSTRUMENT KARAKTEREN 1: Eleven har ingen eller liten grad av måloppnåelse. KARAKTEREN 2: Eleven har noen grad av måloppnåelse, men viser svak deltakelse og har lav kompetanse. KARAKTEREN 3: Eleven tilfredsstiller en del av målene, viser noe ferdigheter i faget og deltar aktivt i arbeidet. KARAKTEREN 4: Eleven har opparbeidet god kompetanse i faget innenfor de fleste målområdene og viser en viss grad av selvstendighet. KARAKTEREN 5: Eleven har opparbeidet meget god kompetanse i faget, tar stort ansvar for egen utvikling og arbeider godt innenfor egne forutsetninger. KARAKTEREN 6: Eleven skal kunne framføre relevant musikk for instrumentet. Ta ansvar for egen utvikling og vise et høyt ferdighets nivå. Karakteren 6 kjennetegnes ved høy grad av måloppnåelse.

21 Hovedområdet omfatter bruk av biinstrument som støtte for andre musikkaktiviter. Framføring av et repertoar på ett instrument og å spille/ synge enkle stykker etter gehør og prima vista er sentralt. Instrument, kor, samspill I vg2 BIINSTRUMENT Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Konkretisering Det betyr: gjøre rede for og bruke biinstrumentet som støtte for andre musikkaktiviteter Eleven skal forstå sammenhengen mellom teori og praksis. spille/synge enkle stykker prima vista Eleven skal opparbeide teknikker for hurtig å orientere seg i et notebilde. spille/synge enkle stykker etter gehør. Eleven skal kunne bruke gehør som hjelpemiddel i læringsarbeidet ved å gjenskape, memorere og imitere. spille/synge et repertoar Eleven må kunne fremføre musikkstykker som er relevante for instrumentet og beherske grunnleggende teknikk. Eleven skal kunne lese noter og utrykke seg musikalsk.

22 VURDERINGSKJENNETEGN Instrument, kor, samspill I vg2 BIINSTRUMENT KARAKTEREN 1: Eleven har ingen eller liten grad av måloppnåelse. Eleven mangler grunnleggende kunnskap på instrumentet og kan ikke bruke det til støtte for andre fag. KARAKTEREN 2: Eleven har noen grad av måloppnåelse, men viser svak deltakelse og har lav kompetanse. Eleven er svak innen for de fleste kompetansemålene og har vansker med å spille i tilfredsstillende grad. KARAKTEREN 3: Eleven tilfredsstiller en del av målene, viser noe ferdigheter i faget og deltar aktivt i arbeidet. Eleven behersker instrumentet i noen grad og mestrer å fremføre enkle stykker. Eleven ser til en viss grad forbindelsen mellom praktisk og teoretisk arbeide KARAKTEREN 4: Eleven har opparbeidet god kompetanse i faget innenfor de fleste målområdene og viser en viss grad av selvstendighet. Eleven viser en aktiv deltagelse og tar ansvar for det faglige arbeidet. KARAKTEREN 5: Eleven har opparbeidet meget god kompetanse i faget. Tar stort ansvar for egen utvikling og arbeider godt innenfor egne forutsetninger. Eleven viser gode ferdigheter på biinstrumentet, og har god evne til å se forbindelsen mellom den teoretiske og praktiske delen av hovedområdet. KARAKTEREN 6: Eleven har høy kompetanse, tar ansvar for egen utvikling og viser et høyt ferdighetsnivå. Eleven har et stort teknisk og musikalsk overskudd. Spiller stykker som krever god teknikk og viser evne til personlig tolkning av stoffet. Karakteren 6 kjennetegnes ved høy grad av måloppnåelse.

23 Hovedområdet omfatter spill etter besifring og besifring av melodier ved bruk av akkompagnementsfigurer. Besifringsspill omfatter også en praktisk tilnærming til harmonisering, musikkteori og gehør. Instrument, kor, samspill I vg2 BESIFRINGSSPILL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Konkretisering Det betyr: spille ulike akkompagnementsfigurer Eleven skal kunne ved hjelp av grunnleggende teknikk akkompagnere i forskjellige takt og stilarter. spille etter besifring på et akkordinstrument Eleven skal kunne beherske akkordsymboler, og uttrykke dem musikalsk på instrumentet. lage enkel besifring til en melodi Eleven skal kunne identifisere akkordtoner i en melodi, og lage/spille en akkordrekke med utgangspunkt i denne. transponere enkle melodier med besifring Eleven skal kunne tilpasse akkompagnementet andre tonearter.

24 VURDERINGSKJENNETEGN Instrument, kor, samspill I vg2 BESIFRINGSSPILL KARAKTEREN 1: Eleven har ingen eller liten grad av måloppnåelse. KARAKTEREN 2: Eleven har noen grad av måloppnåelse, men viser svak deltakelse og har lav kompetanse. KARAKTEREN 3: Eleven tilfredsstiller en del av målene, viser noe ferdigheter i faget og deltar aktivt i arbeidet. KARAKTEREN 4: Eleven har opparbeidet god kompetanse i faget innenfor de fleste målområdene og viser en viss grad av selvstendighet. KARAKTEREN 5: Eleven har opparbeidet meget god kompetanse i faget. Tar stort ansvar for egen utvikling og arbeider godt innenfor egne forutsetninger. KARAKTEREN 6: Eleven har høy kompetanse, tar ansvar for egen utvikling og viser et høyt ferdighetsnivå. Karakteren 6 kjennetegnes ved høy grad av måloppnåelse.

25 Hovedområdet dreier seg om å skape allsidige musikalske uttrykk og beherske ulike framføringssituasjoner. Anvendelse av gehørferdigheter er sentralt. Hovedområdet omfatter også forhold knyttet til etablering av egne ensembler, instruksjon og konstruktiv kritikk i samspillsituasjoner. Selvstendighet og lederansvar er sentralt. Instrument, kor, samspill I vg2 KOR OG SAMSPILL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Konkretisering Det betyr: formidle et musikalsk uttrykk gjennom deltakelse i kor og samspillgrupper Eleven skal delta aktivt i koret og samspillgruppene på øvelser og ved fremførelser for et publikum. Eleven skal være fokusert, konsentrert og disiplinert under øvelser og fremføringer. skape musikalsk uttrykk ut fra instruksjon og informasjon som notebildet gir Eleven skal ha kjennskap til, og være bevisst bruken av musikalske virkemidler som klang, frasering, tekstuttale, dynamikk m.m. Eleven skal ha kjennskap til forskjellige musikalske stilelementer innenfor det repertoaret som gjennomgås. anvende intonasjonsøvelser og gehør Eleven skal ha kjennskap til klang og vokaldannelse som viktige elementer i intonasjonsarbeidet i koret. Eleven skal ha kjennskap til intonasjonsarbeidet på det aktuelle instrumentet. Eleven skal ha kjennskap til akkordoppbygning og intervaller og kunne bruke kunnskapen i praksis ved blant annet å plassere seg funksjonsmessig i forhold til tonene i en akkord. ta imot og gi konstruktiv kritikk Eleven skal vise evne til å samarbeide musikalsk med andre. etablere egne ensembler Eleven må alene eller i samarbeid med lærer kunne etablere eller sette sammen fungerende ensembler og grupper. ta medansvar i samspill og kor Eleven skal holde alle avtaler som gjøres i gruppen. Eleven skal delta aktivt i planlegging, klargjøring og rydding i forbindelse med all øving og konsertering. lede an i egen stemmegruppe Eleven skal kunne lede sin gruppe gjennom å vise tydelige musikalske signaler.

26 VURDERINGSKJENNETEGN Instrument, kor, samspill I vg2 KOR OG SAMSPILL KARAKTEREN 1: Eleven har ingen eller liten grad av måloppnåelse i faget, viser svak deltakelse og har lav kompetanse. KARAKTEREN 2: Eleven har noen grad av måloppnåelse. Eleven viser noe deltakelse og kompetanse, og har opparbeidet noen ferdigheter i faget. KARAKTEREN 3: Eleven har noen grad av måloppnåelse. Eleven viser noe deltakelse og kompetanse, og har opparbeidet noen ferdigheter i faget. KARAKTEREN 4: Eleven har høy deltagelse i kor og samspill, har god kompetanse i faget og fungerer godt i samspill med andre. Eleven deltar aktivt i øving og konsertering. Eleven er musikalsk trygg, har god klang og intonerer godt. Eleven viser stort engasjement og tar ansvar for egen utvikling og samarbeider godt med andre. KARAKTEREN 5: Eleven har opparbeidet meget god kompetanse i faget. Eleven deltar aktivt i øving og konsertering. Eleven er musikalsk trygg, har god klang og intonerer godt. Eleven viser stort engasjement og tar ansvar for egen utvikling og samarbeider godt med andre. KARAKTEREN 6: Eleven viser høy grad av deltakelse og aktivitet i faget. Eleven er bevisst bruken av klang, intonasjon og andre musikalske virkemidler. Eleven er aktiv i samspill, er selvstendig og evner å drøfte musikalske løsninger. Karakteren 6 kjennetegnes ved høy grad av måloppnåelse.

27 Hovedområdet omfatter hovedlinjene i musikkhistorien. Det blir lagt vekt på ulike musikalske ytringsformer, norsk og samisk kulturarv, kulturforståelse, toleranse og respekt for musikk som brobygger i et flerkulturelt og globalt perspektiv. Hovedområdet omfatter også musikkens funksjon og plass i samfunnet til ulike tider. Lyttetrening omfatter ulike lytteteknikker og refleksjon over forhold som påvirker musikkopplevelsen. Identifisering og beskrivelse av musikkens grunnleggende elementer og karakteristiske musikkhistoriske trekk er sentralt. Læreplan for utdanningsprogram musikk, dans og drama Musikk i perspektiv I vg2 Lyttetrening og musikkhistorie Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Konkretisering Det betyr: beskrive og reflektere over egen opplevelse av musikk fra ulike sjangrer og epoker Sentrale verk/stykker/sjangere vil være gjenstand for aktiv lytting med eller uten partitur/ noter, samt analyse individuelt eller i gruppe. Det må arbeides med et relevant språk hvor beherskelse av faguttrykk for å beskrive musikk er viktig. Elevene må oppøve sensibilitet for opplvelsesdimensjonen i musikk. beherske ulike lytteteknikker Teknikker skal brukes til beskrivelse av teksturer, former, og hendelsesforløp i musikk. Det er viktig med refleksjon om at lytting gir forståelse slik at man videre kan utarbeide ulike strategier for å plukke opp flere innhold i et tonalt materiale. identifisere og beskrive musikkens elementer med utgangspunkt i eksempler fra musikkhistorien, auditivt og ved hjelp av notebilde Det betyr at eleven må lese partitur, kjenne igjen form i noter, finne tonearter, avsnitt osv, samtidig som man auditivt må dekonstruere musikken slik at han/hun kan si noe om de enkelte elementer. gjenkjenne sentrale instrumenter og besetningstyper i forskjellige musikalske sjangrer og epoker Eleven skal ha oversikt over kjennetegn, lydbilder og bruk av instrumenter med deres historiske betydning. beskrive hovedlinjene i musikkhistorien fra middelalderen og fram til 1900, med vekt på norsk og europeisk kunstmusikk, samisk musikk og norsk folkemusikk Eleven skal kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig om emnet og skal ved hjelp av fagterminologi kunne sette musikken i en relevant sammenheng. beskrive og reflektere over karakter og stilistiske virkemidler i musikk fra middelalderen og fram til 1900 Det arbeides med å innarbeide forståelse for sentrale musikalske begreper og med stilhistorie. Derved kan det utvikles en åpenhet og forståelse for musikalsk påvirkningskraft, hvordan denne blir organisert og hvordan man bruker musikk som kommunikasjon av estetiske tanker opp gjennom historien. gjenkjenne og beskrive sentrale komposisjonstyper, former og besetninger i musikk fra middelalderen og fram til 1900 dokumentere kunnskap om sentrale komponister, stilskapere, utøvere og et utvalg verk fra middelalderen og fram til 1900 sette musikk fra middelalderen og fram til 1900 inn i en politisk, økonomisk, sosial og kulturell kontekst Eleven må beherske analyse, notelesing og ha forståelse for de mest sentrale former brukt. Formene avtales på forhånd og gjøres til gjenstand for studier i løpet av året. Det arbeides med å innarbeide forståelse for sentrale musikalske begreper, personer og komposisjoner ved hjelp av en pensumliste med gjenomgåtte verk. Eleven må kunne historie og knytte relevante emner og historiske hendelser sammen og dermed kunne redegjøre for den påvirkningen musikk har på historie og den påvirkning historie har på musikk.

28 VURDERINGSKJENNETEGN Musikk i perspektiv I vg2 Lyttetrening og musikkhistorie KARAKTEREN 1: Eleven har ingen eller liten grad av måloppnåelse. Eleven har problemer med å gjenkjenne sjangere og identifisere musikk. Eleven har en upresis framstilling av stoffet og har vanskelig for å forholde seg til allmenne lytteteknikker. KARAKTEREN 2: Eleven har noen grad av måloppnåelse, men viser svak deltakelse og har lav kompetanse. Eleven kan dokumentere at hun har jobbet med pensum. Eleven kan skille mellom ulike sjangere/stilarter, og redegjøre for generelle særtrekk i disse. KARAKTEREN 3: Eleven tilfredsstiller en del av målene, viser noe ferdigheter i faget og deltar aktivt i arbeidet. Eleven kan gjengi stoffet som er gjennomgått, redegjøre for stiltrekk i musikkeksempler, samt beherske grunnleggende begreper og lytteteknikker. KARAKTEREN 4: Eleven har opparbeidet god kompetanse i faget innenfor de fleste målområdene og viser en viss grad av selvstendighet. Eleven viser evne til selvstendige vurderinger, behersker stoffet og har en helhetlig oversikt. Eleven har en god begrepsbeherskelse og deltar aktivt i undervisningen. Eleven bruker sin kompetanse bl.a. ved å overføre kunnskap fra ett felt til et annet, og ser helheter og sammenhenger. KARAKTEREN 5: Eleven har opparbeidet meget god kompetanse i faget. Tar stort ansvar for egen utvikling og arbeider godt innenfor egne forutsetninger. Eleven kan dokumentere kunnskap presist og tydelig ved å ta i bruk selvstendige vurderinger. Eleven viser evne til å sette musikken inn i en større historisk, kulturell, økonomisk og/eller sosial sammenheng. Eleven tar aktivt ansvar i læringsarbeidet og klarer å vise refleksjon på et høyere faglig nivå KARAKTEREN 6: Eleven har høy kompetanse, tar ansvar for egen utvikling og viser et høyt ferdighetsnivå. Eleven viser en fremragende forståelse for stoffet og kan trekke linjer mellom ulike kunnskapsfelt i faget. Eleven viser en svært god kodefortrolighet innen de forskjellige musikkstilene, viser stor faglig selvstendighet og klarer å se konsekvenser av egne faglige valg. Karakteren 6 kjennetegnes ved høy grad av måloppnåelse.

29 Hovedområdet gehortrening dreier seg om gehør som verktøy i arbeid med musikk. Memorering og imitasjon av strukturer i musikk er sentralt. Det handler også om sammenhenger mellom notebilde og klingende musikk. Hovedområdet komponering omfatter teknikker for harmonisering, arrangering og komponering. Korrekt notasjon og bruk av tilgjengelig datateknologi er sentralt. Hovedområdet formidling omf utøvende og skapende virksomhet. Dokumentasjon og vurdering av egen utøvende og skapende virksomhet i et formidlingsperspektiv er sentralt. Læreplan for utdanningsprogram musikk, dans og drama Musikk fordypning I vg2 Gehør/komposisjon/formidling Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Konkretisering Det betyr: memorere og gjengi enkle musikalske forløp i sang eller joik, spill og skrift 1. Eleven skal kunne skrive ned forespilte melodier og rytmer. Melodiene går fra 5. trinn under grunntonen til 5. trinn over grunntonen. Rytmene kan innholde opptakt, 1/8deler, 1/16deler, trioler og punkterte 1/8deler. 2. Eleven skal kunne gjenkjenne intervaller fra prim til og med oktav. 3. Eleven skal kunne høre forskjell på dur,molltreklanger i ulike omvendinger og forstørrede og forminskede treklanger. 4. Eleven skal kunne notere akkordrekker med hovedtreklangene tonika, subdominant og dominant. Dominanten kan ha septim. lese og gjengi et enkelt notebilde i sang og spill Eleven skal kunne synge nedskrevne melodier og rytmer. Melodiene går fra 5. trinn under grunntonen til 5. trinn over grunntonen. Rytmene kan innholde opptakt, 1/8deler, 1/16 deler, trioler og punkterte 1/8deler. Eleven skal kunne forstå og ta i bruk form som kompositorisk virkemiddel. lage enkle komposisjoner Eleven skal kunne lage enkle komposisjoner med utgangspunkt i ulike notasjonsteknikker, som f.eks grafisk notasjon og tradisjonell notasjon. harmonisere enkle melodier i ulike stilarter Eleven skal kunne grunnleggende regler for firstemt koralharmonisering. Dette innbefatter regelmessig og uregelmessig stemmeføring, funksjonsharmoniske akkordprogresjoner og bruk av septim i dominant. Eleven skal kunne besifre enkle melodier med akkordsymboler arrangere musikk for mindre besetninger Eleven skal kunne arrangere enkle melodier opp til 5 stemmer med utgangspunkt i ulike notasjonsteknikker. Eleven skal kunne lage arrangementer med utgangspunkt i melodisk oppbygde stemmer. bruke digitale verktøy i harmonisering, arrangering og komponering Eleven skal kunne skrive inn noter, symboler og sette opp et partitur i et egnet notasjonsprogram. behandle lyder, legge til lydeffekter og bygge opp et enkelt musikalsk forløp ved hjelp av egnet lydredigeringsprogram. delta i formidling av utøvende og skapende arbeid Eleven skal jobbe med å presentere et innøvd materiale for et publikum. bruke digitale verktøy i formidling av utøvende og skapende arbeid Eleven skal kunne annonsere og dokumentere konserter digitalt. Eleven skal kunne bruke opptaksutstyr.

30 VURDERINGSKJENNETEGN Musikk fordypning I vg2 Gehør/komposisjon/formidling KARAKTEREN 1: Eleven har ingen eller liten grad av måloppnåelse og viser en svært lav kompetanse i forhold til det hun/han prøves i. Har liten oversikt over oppgavene. Eleven viser liten eller ingen sammenheng i oppgaver som omhandler primavista og melodi/rytmediktater. Eleven har også liten eller ingen oversikt over forskjell på dur og moll, og har usikre/usammenhengende forklaringer under eksaminasjonen. KARAKTEREN 2: Eleven har noen grad av måloppnåelse, men viser svak deltakelse og har lav kompetanse. Eleven viser en viss grad av kompetanse i noen av de enklere oppgavene hun/han prøves i, men er likevel generelt usikker. Primavista og melodi/rytmediktater har en viss sammenheng, men inneholder likevel en god del mangler. Hun/han kan vise til forskjeller på dur/moll og demonstrere enkle skalaoppbygninger, men ikke utdype dette. KARAKTEREN 3: Eleven tilfredsstiller en del av målene, viser noe ferdigheter i faget og deltar aktivt i arbeidet. Eleven viser en grad av mestring i forhold til de enklere delene av det han/hun prøves i. Primavista og melodi/ rytmediktater mestres ganske sikkert (om ikke feilfritt) på det enkleste nivået, men er svært usikkert og usammenhengende på et noe høyere nivå. Kan demonstrere skala og akkordoppbygning i flere tonearter, behersker faste fortegn, har en forståelig av notasjon. KARAKTEREN 4: Eleven har opparbeidet god kompetanse i faget innenfor de fleste målområdene og viser en viss grad av selvstendighet. Eleven viser en god mestring av de enklere delene han/hun prøves i, men har likevel en viss usikkerhet med hensyn til oppgaver av høyere vanskelighetsgrad. Eleven behersker primavista og melodi/ rytmediktater godt på det enklere nivået, har en viss sammenheng også på et vanskeligere nivå. Eleven redegjør sikkert mht. skalaer og akkorder i de fleste tonearter og formidler stoffet tydelig. KARAKTEREN 5: Eleven har opparbeidet meget god kompetanse i faget. Tar stort ansvar for egen utvikling og arbeider godt innenfor egne forutsetninger.eleven viser en god mestring av alt materialet han/hun prøves i. Behersker primavista og melodi/rytmediktater nesten feilfritt på alle nivåer. Eleven klarer å utdype prinsippene for dur/moll, skalaoppbygninger, akkorder og fortegn på en sikker måte. Han/hun har en fremstillingsmåte av stoffet som er svært klar og tydelig. KARAKTEREN 6: Eleven har høy kompetanse, tar ansvar for egen utvikling og viser et høyt ferdighetsnivå. Eleven viser en fremragende mestringsevne på alle nivåer og et stort overskudd i forhold til emnet han/hun prøves i. Primavista og melodi/rytmediktater skal i prinsippet være feilfritt. Hun/han viser kreativitet og musikalitet i arbeidet. Karakteren 6 kjennetegnes ved høy grad av måloppnåelse.

31 Hovedområdet omfatter dirigering og partiturforståelse på et grunnleggende nivå. Oppvarming, klang, intonasjon og formidling av musikalske intensjoner, repertoarvalg og ledelse av musikkaktiviteter er sentralt. Instruksjon og ledelse vg3 ENSEMBLELEDELSE Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Konkretisering Det betyr: Eleven skal kunne instruere og lede kor og instrumentalensembler med et variert repertoar Se målet Eleven skal kunne beherske grunnleggende takteringsfigurer Eleven skal beherske følgende takteringsfigurer: taktus, 2/4, 3/4 og 4/4. Eleven skal dessuten beherske forberedelsesslagpassivt og aktivt, samt avslag. Eleven skal kunne formidle musikalske uttrykk Eleven skal ha oppnådd et nivå på direksjon som gjør han/henne istand til å formidle musikalske uttrykk via kroppsspråk, ansiktsuttrykk og hender. Eleven skal kunne gi veiledning ut fra notebildet og egne intensjoner i en øvingssituasjon Eleven skal muntlig og gjennom taktering kunne formidle sine musikalske ideer ut fra et gitt notebilde. Eleven skal kunne lede øvelser for oppvarming, klang og intonasjon Eleven skal ha tilegnet seg nok instrumentalkunnskap innen kor og ensembler til å kunne gjennomføre differensierte øvelser innen oppvarming, klang og intonasjon. Eleven skal kunne bruke partitur som utgangspunkt for praktisk arbeid Eleven skal kunne orientere seg i et partitur. Dette innebærer å kunne lese og omsette en firstemt korsats i praksis, samt kunne lese og omsette i praksis et partitur skrevet for et lite ensemble. Eleven skal kunne velge repertoar for ulike ensembler og vurdere vanskegrad Se målet

32 VURDERINGSKJENNETEGN Instruksjon og ledelse vg3 ENSEMBLELEDELSE KARAKTEREN 1: Eleven har ingen eller liten grad av måloppnåelse. KARAKTEREN 2: Eleven har noen grad av måloppnåelse, men viser svak deltakelse og har lav kompetanse. KARAKTEREN 3: Eleven tilfredsstiller en del av målene, viser noe ferdigheter i faget og deltar aktivt i arbeidet. KARAKTEREN 4: Eleven har opparbeidet god kompetanse i faget innenfor de fleste målområdene og viser en viss grad av selvstendighet. KARAKTEREN 5: Eleven har opparbeidet meget god kompetanse i faget. Tar stort ansvar for egen utvikling og arbeider godt innenfor egne forutsetninger. KARAKTEREN 6: Eleven har høy kompetanse, tar ansvar for egen utvikling og viser et høyt ferdighetsnivå. Karakteren 6 kjennetegnes ved høy grad av måloppnåelse.

33 Hovedområdet dreier seg om planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av produksjoner og aktiviteter for ulike målgrupper. Forvaltning av opphavsrett, finansieringsmuligheter og musikkfaglig kompetanse som grunnlag for næringsvirksomhet, er sentralt. Instruksjon og ledelse vg3 PRODUKSJONSLEDELSE Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Konkretisering Det betyr: lede planlegging og gjennomføring av produksjoner Eeven skal alene eller i gruppe planlegge og gjennomføre en konsertproduksjon/forestilling planlegge og vurdere repertoar, arrangement og presentasjonsform for ulike målgrupper Eleven skal i planleggingsfasen når målgruppen er bestemt kunne velge det repertoar, de arrangementer og den presentasjonsformen som vil gi den beste konserten/ forestillingen gi og ta konstruktiv kritikk og fremme samarbeidsevne, toleranse og flerkulturell forståelse i produksjonsledelse Eleven må kjenne de gruppedynamiske metoder så godt at det kan bidra til å stimulere samarbeidsevne, toleranse og flerkulturell forståelse. Evnen til å gi og ta konstruktiv kritikk må oppøves gjøre rede for hovedprinsipper i forvaltning av opphavsrett Eleven skal sette seg inn i lover og regler som gjelder for all opphavsrett gi eksempler på ulike muligheter for finansiering av produksjoner Eleven skal stimuleres til å sette seg inn i ulike finansieringsmodeller bruke musikkfaglig kompetanse som grunnlag for næringsvirksomhet Eleven må til enhver tid fronte betydningen av høy kvalitet på alle fremføringer bruke digitale verktøy i planlegging, dokumentasjon og gjennomføring av produksjoner Eleven skal gjennom hele prosessen bruke digitale verktøy som for eksempel PC eller Mac

34 VURDERINGSKJENNETEGN Instruksjon og ledelse vg3 PRODUKSJONSLEDELSE KARAKTEREN 1: Eleven har ingen eller liten grad av måloppnåelse. KARAKTEREN 2: Eleven har noen grad av måloppnåelse, men viser svak deltakelse og har lav kompetanse. KARAKTEREN 3: Eleven tilfredsstiller en del av målene, viser noe ferdigheter i faget og deltar aktivt i arbeidet. KARAKTEREN 4: Eleven har opparbeidet god kompetanse i faget innenfor de fleste målområdene og viser en viss grad av selvstendighet. KARAKTEREN 5: Eleven har opparbeidet meget god kompetanse i faget. Tar stort ansvar for egen utvikling og arbeider godt innenfor egne forutsetninger. KARAKTEREN 6: Eleven har høy kompetanse, tar ansvar for egen utvikling og viser et høyt ferdighetsnivå. Karakteren 6 kjennetegnes ved høy grad av måloppnåelse.

35 Hovedområdet dreier seg om å skape allsidige musikalske uttrykk og beherske ulike framføringssituasjoner. Anvendelse av gehørferdigheter er sentralt. Hovedområdet omfatter også forhold knyttet til etablering av egne ensembler, instruksjon og konstruktiv kritikk i samspillsituasjoner. Selvstendighet og lederansvar er sentralt. Instrument, kor, samspill II vg3 KOR OG SAMSPILL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Konkretisering Det betyr: forme et musikalsk uttrykk som leder og deltaker i kor og ensembler Eleven skal kunne jobbe selvstendig og være ledende i samspillsituasjoner, samt vise tydelige musikalsk selvstendighet i koret. Eleven skal kunne tolke dirigentens signaler og utføre dem selvstendig i kor og ensembler. orientere seg i et allsidig kor og samspillrepertoar Eleven skal ha kjennskap til samspillrepertoaret som er relevant for sitt instrument,og de kor og samspillgruppene eleven deltar i. lede framføringer med mindre kor/ensembler med publikum til stede Eleven skal kunne knytte kunnskapene i kor og samspillfaget opp mot faget instruksjon og ledelse samt hovedinstrument, og erfare gjennom dette å instruere og lede kor og instrumentalensembler med et variert repertoar. drive selvstendig innstudering i korets stemmegrupper Eleven skal kunne lære seg korstemmer på egen hånd, og også være i stand til å formidle dette til sine medelever i samme stemmegruppe. arbeide med klangbalanse og homogenitet i kor og ensembler Eleven skal kunne bruke sin kjennskap til klang, vokaldannelse og intonasjon for aktivt å kunne bidra til å høyne korets musikalske nivå.

36 VURDERINGSKJENNETEGN Instrument, kor, samspill II vg3 KOR OG SAMSPILL KARAKTEREN 1: Eleven har ingen eller liten grad av måloppnåelse. Eleven viser svak deltakelse og har lav kompetanse. KARAKTEREN 2: Eleven har noen grad av måloppnåelse. Eleven viser noe deltakelse og kompetanse, og har opparbeidet noen ferdigheter i faget. KARAKTEREN 3: Eleven tilfredsstiller en del av målene, deltar aktivt i kor, samspill og opptredener, og viser noen ferdigheter i faget. KARAKTEREN 4: Eleven har opparbeidet god kompetanse i faget innenfor de fleste målområdene og viser en viss grad av selvstendighet. Eleven har høy deltagelse i kor og samspill, har god kompetanse i faget og viser noe lederegenskaper i samspill med andre. Eleven viser en viss grad av selvstendighet. KARAKTEREN 5: Eleven har opparbeidet meget god kompetanse i faget. Tar stort ansvar for egen utvikling og arbeider godt innenfor egne forutsetninger. Eleven deltar aktivt i øving og konsertering. Eleven viser høy grad av musikalitet og er bevisst bruken av klang og intonasjon. Eleven viser engasjement og tar ansvar for egen utvikling og samarbeider godt med andre. KARAKTEREN 6: Eleven har høy kompetanse, tar ansvar for egen utvikling og viser et høyt ferdighetsnivå. Eleven viser et høyt musikalsk og teknisk ferdighetsnivå. Eleven evner tydelig å arbeide selvstendig, og viser også evne til å lede andre. Karakteren 6 kjennetegnes ved høy grad av måloppnåelse.

37 Hovedområdet dreier seg om teknikk, øving, notelesing, gehør og individuelt musikalsk uttrykk. Det legges vekt på konsertforberedelse og sceneopptreden. Improvisasjon og ulike metoder for innstudering er sentralt. Det omfatter også selvstendige musikalske valg og aktiv deltakelse på konserter. Å spille/ synge prima vista etter imitasjon eller muntlig overlevering er også sentralt. Instrument, kor, samspill II vg3 HOVEDINSTRUMENT Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Konkretisering Det betyr: framføre et variert repertoar Eleven skal kunne framføre musikkstykker som er relevant for instrumentet der det kan legges vekt på variasjon i stoffvalget men også fordypning og spissing. formidle et musikalsk innhold med et personlig uttrykk Eleven skal gjennom bred repertoarkunnskap skape/ formidle et musikalsk innhold. beherske egnet instrumentteknikk Eleven skal gjennom bred repertoarkunnskap skape/ formidle et musikalsk innhold. gjøre selvstendige musikalske valg Eleven forventes å ha selvinnsikt nok til å velge passende repertoar ut fra sitt aktuelle nivå. delta aktivt på konserter Eleven skal i samråd med læreren plukke ut musikk som spilles på intern huskonsert. I tillegg oppfordres eleven til eksterne opptredener med forskjellige besetninger (korps, kor, storband, rockeband m.m.) beherske relevante innstuderingsteknikker Eleven skal gjennom skoleåret beherske innøving av repertoar ved hjelp av auditive og visuelle (noter/ besifring) hjelpemidler., samt å kunne disponere innøvingstid i forhold til deadline (konsert etc.)

Hovedinstrument Biinstrument Besifringsspill Kor og samspill Instrument, kor, samspill 2

Hovedinstrument Biinstrument Besifringsspill Kor og samspill Instrument, kor, samspill 2 FELLES PROGRAMFAG MUSIKK, DANS OG DRAMA Musikk, dans og Musikk Dans Drama drama et er oppgitt i 60-minutters enheter. Musikk, dans og drama: 140 årstimer Musikk Hovedområdet omfatter korsang som arena

Detaljer

Læreplan i instrument, kor, samspill, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk

Læreplan i instrument, kor, samspill, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk Læreplan i instrument, kor, samspill, programfag i utdanningsprogram for, dans, drama, programområde for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Læreplan i musikk - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk

Læreplan i musikk - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk Læreplan i musikk - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/mdd5-01 Formål Utøvende kompetanse er nødvendig for et

Detaljer

Søknad om forsøk etter opplæringsloven 1-4

Søknad om forsøk etter opplæringsloven 1-4 Søknad om forsøk etter opplæringsloven 1-4 Innledning Skien videregående skole har Telemarks eneste musikklinje. Elevene kommer fra hele fylket og rekrutteres fra veldig ulike miljøer. De har store ulikheter

Detaljer

Læreplan i musikk i perspektiv, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk

Læreplan i musikk i perspektiv, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk Læreplan i musikk i perspektiv, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2006 etter delegasjon i brev 26.

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK 1-2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 LÆRER: TURID NILSEN

ÅRSPLAN I MUSIKK 1-2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 LÆRER: TURID NILSEN ÅRSPLAN I MUSIKK 1-2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 LÆRER: TURID NILSEN MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2.TRINN Grunnleggende

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 1. TIL 4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG TURID NILSEN

ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 1. TIL 4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG TURID NILSEN ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 1. TIL 4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG TURID NILSEN MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MUSIKK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN MUSIKK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN MUSIKK 1.-7. TRINN Midtbygda skole MUSIKK 1. KLASSE Bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder Delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleiker og danser

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015

ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene skal

Detaljer

Årsplan for musikk 9. trinn, 2014/2015 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Eva Kristin Knutsen

Årsplan for musikk 9. trinn, 2014/2015 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Eva Kristin Knutsen ÅRSPLAN MUSIKK 9. TRINN Årsplan for musikk 9. trinn, 2014/2015 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Eva Kristin Knutsen Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert

Detaljer

Årsplan for musikk 9. trinn, 2013/2014 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Alice Fagerdal

Årsplan for musikk 9. trinn, 2013/2014 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Alice Fagerdal Årsplan for musikk 9. trinn, 2013/2014 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Alice Fagerdal Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i der de bidrar til utvikling

Detaljer

Årsplan i musikk for 3.trinn Læreverk: Musikkisum 3

Årsplan i musikk for 3.trinn Læreverk: Musikkisum 3 Årsplan i musikk for 3.trinn 2016-2017 Læreverk: Musikkisum 3 Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål nasjonalt til årsplan - tema, handlingsmål og vurdering lokalt.

Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål nasjonalt til årsplan - tema, handlingsmål og vurdering lokalt. Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål nasjonalt til årsplan - tema, handlingsmål og vurdering lokalt. Utdrag fra formålet med musikk. Som et allmenndannende kunstfag

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK TRINN BREIVIKBOTN SKOLE

ÅRSPLAN I MUSIKK TRINN BREIVIKBOTN SKOLE ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene skal

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE FAGPLAN MUSIKK 10. TRINN 2015/2016 Periode Tema Kompetansemål Arbeidsmål Aktiviteter/innhold Vurdering 35-37 Folkemusikk med fokus på Afrika og Amerika. Øve inn og framføre et musikk Komponere: materiale

Detaljer

Læreplan i musikk fordypning, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk

Læreplan i musikk fordypning, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk Læreplan i musikk fordypning, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2006 etter delegasjon i brev 26.

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner )

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Musikk Trinn: 5-7 Lærer: Marit Valle og Nils Harald Sør-Reime Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer,

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE FAGPLAN MUSIKK 8. TRINN 2015/16 Periode Tema Kompetansemål Aktiviteter/innhold Kilder Vurdering 35-43 Gitarkurs og musikkteori MUSISERE Bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I MUSIKK ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I MUSIKK ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I MUSIKK ELEVER 2015 Utdanningsprogram: Musikk, dans og drama Fagkode: MDD3004 Programområde: Musikk Valgfritt programfag Årstrinn: Vg1 Forberedelsestid: 48 timer (2

Detaljer

Vurderingskjennetegn i musikkfaget

Vurderingskjennetegn i musikkfaget Vurderingskjennetegn i musikkfaget Du kan også søke etter vurderingskriterium og importere disse i faget ditt i itslearning under kompetansemål i musikkfaget. 1. Musisere 1a) musikkens grunnelementer Notasjon

Detaljer

Års- og vurderingsplan Musikk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Musikk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 17. oktober 2016 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Musikk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 14 Kompetansemål Musisere Hovedområdet musisere har musikkopplevelse, forstått

Detaljer

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Musikk. Lærer: Nils Harald Sør-Reime. Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..)

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Musikk. Lærer: Nils Harald Sør-Reime. Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Musikk Trinn: 1.-2. Lærer: Nils Harald Sør-Reime Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer, annet stoff..)

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK 9. TRINN Kan delta med enkle, imiterte bevegelser til musikk. Kan uttrykke kreative og passende bevegelser til musikk

ÅRSPLAN I MUSIKK 9. TRINN Kan delta med enkle, imiterte bevegelser til musikk. Kan uttrykke kreative og passende bevegelser til musikk ÅRSPLAN I MUSIKK 9. TRINN 2017-2018 Emne/ tema Dans Musikal Lage digitalt Tidsbruk Dette sier L-06 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne - øve inn og framføre et repertoar av og dans fra ulike sjangere

Detaljer

Lokal læreplan musikk 7.trinn

Lokal læreplan musikk 7.trinn Lokal læreplan musikk 7.trinn Lærebok: Antall uker 1 Lytte og komponere Vi lytter til lyder i klasserommet og lytter til lyder ute i naturen. Disse lydene noteres ned, elevene finner ut hvordan lydene

Detaljer

Halvårsplan våren 2017 Fag: Musikk Trinn: 8.trinn Lærer: Børge Larsen. juleforestillinga

Halvårsplan våren 2017 Fag: Musikk Trinn: 8.trinn Lærer: Børge Larsen. juleforestillinga Halvårsplan våren 2017 Fag: Musikk Trinn: 8.trinn Lærer: Børge Larsen Periode Emne 2 Info om nytt halvår Oppsumering av juleavslutninga Hver uke: Lytte til musikk jmf. Læreplanens mål om at elevene skal

Detaljer

Instrument, kor, samspill I i Vg2 (140timer),

Instrument, kor, samspill I i Vg2 (140timer), Instrument, kor, samspill I i Vg2 (140timer), Lokal fagplan i Stange videregående skole Faget er delt opp i fire hovedområder: Hovedinstrument, biinstrument, besifringsspill, kor og samspill Under hvert

Detaljer

UKE MÅL TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 34 35 36 37 38 39 40

UKE MÅL TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 34 35 36 37 38 39 40 ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 3. TRINN 2015/2016 Læreverk: Musikkisum og sanghefte UKE MÅL TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 34 35 36 37 38 39 40 Kunne holde en jevn puls i ulike tempi Kunne imitere og improvisere over

Detaljer

Fag: MUSIKK. Underveisvurdering Tverrfaglige emner. Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter

Fag: MUSIKK. Underveisvurdering Tverrfaglige emner. Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter Fag: MUSIKK Faglærere: Margrethe Skrand Trinn: 9.trinn Skoleår: 2016/2017 Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter 0 1 1 * bli kjent med hverandre trygge på hverandre * oppøve fantasi, lytting,

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner )

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Musikk Trinn: 4 Lærer: Nils Harald Sør-Reime Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer, annet stoff..)

Detaljer

Årsplan for musikk 10-trinn, 2013/2014 Lærer: Erlend Alm Lerstad

Årsplan for musikk 10-trinn, 2013/2014 Lærer: Erlend Alm Lerstad ÅRSPLAN MUSIKK 10-TRINN Årsplan for musikk 10-trinn, 2013/2014 Lærer: Erlend Alm Lerstad Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i der de bidrar til

Detaljer

Musisere Komponere Lytte

Musisere Komponere Lytte Musisere Hovedområdet musisere har musikkopplevelse, forstått både som estetisk opplevelse og eksistensiell erfaring, som faglig fokus. Hovedområdet omfatter praktisk arbeid med sang, spill på ulike instrumenter

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I MUSIKK, TRINN, RYE SKOLE HØST 2017/VÅR 2018

LOKAL LÆREPLAN I MUSIKK, TRINN, RYE SKOLE HØST 2017/VÅR 2018 LOKAL LÆREPLAN I MUSIKK, 1.-2. TRINN, RYE SKOLE HØST 2017/VÅR 2018 Planen er veiledende, ikke endelig. Revidert juli 2016 TID EMNE DELMÅL LÆRINGSKJENNETEGN/VURDERINGSKRITERIER Økt 1-2 Sang og sanglek Læringsstrategier/metode:

Detaljer

Læreplan i musikk - kompetansemål

Læreplan i musikk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I MUSIKK 3. TRINN Årstimetallet i faget: 38 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Læreplan i musikk - kompetansemål

Læreplan i musikk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I MUSIKK 3. TRINN Årstimetallet i faget: 38 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

MUSIKK kjennetegn på måloppnåelse

MUSIKK kjennetegn på måloppnåelse MUSIKK kjennetegn på måloppnåelse HOVEDOMRÅDE Musisere: 1. bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner i spill på instrumenter 2. velge uttrykk og formidlingsform i egen

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 4. TRINN HØSTEN 2015

ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 4. TRINN HØSTEN 2015 ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 4. TRINN HØSTEN 2015 Faglærer: Anne Marte Urdal/Ruben Elias Austnes Uke MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 35-37 Kunne framføre sang, spill og dans i samhandling med Kunne beherske

Detaljer

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL Innholdsfortegnelse KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL - Etter 2.årstrinn... 3 MUSIKK... 3 Lytte:... 3 Musisere:... 3 NATURFAG... 3 NORSK... 3 SAMFUNNSFAG... 3 Kompetansemål etter 4. årstrinn... 4 MUSIKK... 4 Lytte...

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 4. TRINN 2017/2018

ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 4. TRINN 2017/2018 ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 4. TRINN 2017/2018 Uke MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 34 35 Kunne framføre sang, spill og dans i samhandling med andre Sang, sangleker og klappeleker Lære sanger fra ulike kultur-

Detaljer

Læreplan i musikk - kompetansemål

Læreplan i musikk - kompetansemål Læreplan i musikk - kompetansemål Etter 2. årstrinn Musisere Hovedområdet musisere har musikkopplevelse, forstått både som estetisk opplevelse og eksistensiell erfaring, som faglig fokus. Hovedområdet

Detaljer

Årsplan i Musikk 2007/2008

Årsplan i Musikk 2007/2008 Årsplan i Musikk 2007/2008 Klassetrinn: 7. og 8. klasse Lærer: Rigmor Flaaen Licius Hovedlæreverk: Opus 8. Suppleringsverk: Interart Måned uke Tema Læreplanmål i KL Hvilke delmål som skal nås: Kartlegging

Detaljer

Års- og vurderingsplan Musikk Selsbakk skole 10. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Musikk Selsbakk skole 10. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 17. oktober 2016 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Musikk Selsbakk skole 10. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 12 Kompetansemål Musisere Hovedområdet musisere har musikkopplevelse, forstått

Detaljer

Årsplan: Musikk 2015 2016 Årstrinn: 9. klasse

Årsplan: Musikk 2015 2016 Årstrinn: 9. klasse Årsplan: Musikk 2015 2016 Årstrinn: 9. klasse Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Jan Abild og Ole André Ljosland Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Bruke

Detaljer

Årsplan i musikk, 2.klasse

Årsplan i musikk, 2.klasse Antall timer pr uke: 1 timer Faglærer: Heidi M. Bråthen. Læreverk: Musikkisum 1-2, Diverse barnesanger, barnesalmer og musikkaktiviteter. Delks salmebok og Pris Hans Navn. Grunnleggende ferdigheter i faget

Detaljer

Årsplan i musikk, 2.klasse

Årsplan i musikk, 2.klasse Antall timer pr uke: 1 timer Faglærer: Laila Ween. Læreverk: Musikkisum 1-2, Diverse barnesanger, barnesalmer og musikkaktiviteter. Delks salmebok og Pris Hans Navn. Grunnleggende ferdigheter i faget Grunnleggende

Detaljer

Lokal læreplan musikk 5.-7 trinn År 2

Lokal læreplan musikk 5.-7 trinn År 2 Lokal læreplan musikk 5.-7 trinn År 2 TID EMNE LÆRINGSMÅL LÆRINGSKJENNETEGN/ VURDERINGSKRITERIER Folkemusikk Lære om: Høy Middels Lav måloppnåelse Hverdagsmusikk (bruksmusikk) Dans måloppnåelse Høy måloppnåelse

Detaljer

På ukeplan og enkelttimer. Kor. Synge flerstemt i gruppe. Gjenkjenne puls i ulike musikksjangre. Oppfatte og bruke puls, rytme og tempo

På ukeplan og enkelttimer. Kor. Synge flerstemt i gruppe. Gjenkjenne puls i ulike musikksjangre. Oppfatte og bruke puls, rytme og tempo Musikk - 2017-2018 HOVEDOMRÅDE OG KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL ARBEIDSMETODE VURDERING Mål for opplæringen er at elevene skal.. På ukeplan og enkelttimer Musisere Oppfatte og bruke puls, rytme, melodi, klang,

Detaljer

Årsplan musikk 3. trinn 2016/ 2017

Årsplan musikk 3. trinn 2016/ 2017 Årsplan musikk 3. trinn 2016/ 2017 Tidspunkt (uke) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Hele året (Julesanger: 48, 49, 50, 51) - Beherske et sangrepertoar fra ulike

Detaljer

Årsplan i Musikk 5. klasse 2015-16

Årsplan i Musikk 5. klasse 2015-16 Grunnleggende ferdigheter: Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. Å kunne uttrykke seg muntlig i musikk innebærer å synge,

Detaljer

Læreplan i musikk - kompetansemål

Læreplan i musikk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I MUSIKK 6. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 38 Læreplan i musikk - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn Musisere Hovedområdet musisere har musikkopplevelse,

Detaljer

Muntlige ferdigheter Å kunne skrive Å kunne lese Å kunne regne Digitale ferdigheter

Muntlige ferdigheter Å kunne skrive Å kunne lese Å kunne regne Digitale ferdigheter Formål med faget: Alle barn, unge og voksne i vårt samfunn har et forhold til musikk. Musikk brukes i mange forskjellige sammenhenger og har dermed ulike funksjoner og også ulik betydning for hver enkelt

Detaljer

ÅRSPLAN MUSIKK 2017/2018

ÅRSPLAN MUSIKK 2017/2018 Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. Skoleåret: Faglærer: ÅRSPLAN MUSIKK 2017/2018 Emne/ tema Tidsbruk Dette sier lokal

Detaljer

3-årsplan i musikk for ungdomsskolen i Svelvik

3-årsplan i musikk for ungdomsskolen i Svelvik 8. trinn 1. termin Tema Beskrivelse Vurdering Læreplanmål 8.1.1 Musikkhistorie 1900-tallet til idag Skriftlig prøve, lytteprøve 8.1.1 gjenkjenne og beskrive musikalske stiltrekk fra improvisert musikk

Detaljer

Årsplan i Musikk 1. klasse 2015/2016

Årsplan i Musikk 1. klasse 2015/2016 Antall timer pr uke: 1 timer Lærer: Judith E. Omland Læreverk: Musikkisum 1-2, Å. Berre: Lek med de minste 1-2, B. Brox: Lekerbisken, T. Næss: Den mystiske boks, Smikk, smikk, smekk Barnas aktivitetsbok

Detaljer

Årsplan i 7. klasse musikk

Årsplan i 7. klasse musikk Årsplan i 7. klasse musikk 2017-2018 Antall timer pr uke: 2 Lærer: Åse-Gunn Viumdal Læreverk: Musikkisum7, Cappelen. Delks Salmebok og Pris hans navn. Barnesalmeboka, og annet relevant sangstoff. Grunnleggende

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012

ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 Lærer: Linn Olav Arntzen Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene skal

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Uke 34-41

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Uke 34-41 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i musikk for 8. trinn 2017/18 Læreplanen i musikk definerer musikkopplevelse som det faglige fokus for alle hovedområdene (musisere, komponere og lytte) i faget.

Detaljer

Vurdering: Innsats og ferdigheter. Muntlig tilbakemelding om ferdigheter og oppførsel. Skriftlig arbeid i perioder med musikkteori og musikkhistorie

Vurdering: Innsats og ferdigheter. Muntlig tilbakemelding om ferdigheter og oppførsel. Skriftlig arbeid i perioder med musikkteori og musikkhistorie Årsplan i musikk for 5. trinn 2014/2015 Faglærer Inger Cecilie Neset Ole Petter Retttedal Vurdering: Innsats og ferdigheter. Muntlig tilbakemelding om ferdigheter og oppførsel. Skriftlig arbeid i perioder

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden:

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Musikk År: 2012/2013 Trinn og gruppe: 6ab Lærer: Therese Hermansen Uke Årshjul 34-39 Musikkhistorie Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode

Detaljer

Forslag til for- og etterarbeid.

Forslag til for- og etterarbeid. Forslag til for- og etterarbeid. Forarbeid. Som alltid er det viktig å informere elevene om hva de skal se. Når de er forberedt blir alltid utbytte av forestillingen bedre. Dette er en norsk musikal som

Detaljer

NORHEIMSUND FRISKULE. Læreplan i musikk

NORHEIMSUND FRISKULE. Læreplan i musikk Læreplan i musikk Formål med faget Alle barn, unge og voksne i vårt samfunn har et forhold til musikk. Musikk brukes i mange forskjellige sammenhenger og har dermed ulike funksjoner og også ulik betydning

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I MUSIKK, TRINN, RYE SKOLE 2017/2018

LOKAL LÆREPLAN I MUSIKK, TRINN, RYE SKOLE 2017/2018 LOKAL LÆREPLAN I MUSIKK, 3.-4. TRINN, RYE SKOLE 2017/2018 Planen er veiledende, ikke endelig. Revidert juli 2016 TID EMNE DELMÅL LÆRINGSKJENNETEGN/VURDERINGSKRITERIER Økt 1-2 Sang og stemmebruk Læringsstrategier/metode:

Detaljer

musikk i Vg1 (140timer)

musikk i Vg1 (140timer) musikk i Vg1 (140timer) Lokal fagplan i valgfritt programfag, Stange videregående skole Faget er delt opp i fire hovedområder: hovedinstrument, biinstrument, samspill og anvendt musikklære. Under hvert

Detaljer

Instrument, kor, samspill II i Vg3 (140timer),

Instrument, kor, samspill II i Vg3 (140timer), Instrument, kor, samspill II i Vg3 (140timer), Lokal fagplan i Stange videregående skole Faget er delt opp i hovedområdene Hovedinstrument, øvingslære og kor/samspill Under hvert av hovedområdene er følgende

Detaljer

Læreplan i musikk - kompetansemål

Læreplan i musikk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I MUSIKK 6. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 38 Læreplan i musikk - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn Musisere Hovedområdet musisere har musikkopplevelse,

Detaljer

KAN DU SPILLE ET BILDE?

KAN DU SPILLE ET BILDE? KAN DU SPILLE ET BILDE? Kvinne med blomst i hånden av Pablo Picasso. Hentet fra judaica-art.com KORT OM PROSJEKTET Undervisningsopplegg i musikk for 2.trinnet i barneskolen. Prosjektet er gjennomført og

Detaljer

Læreplan i musikk - kompetansemål

Læreplan i musikk - kompetansemål Læreplan i musikk - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn Musisere Hovedområdet musisere har musikkopplevelse, forstått både som estetisk opplevelse og eksistensiell erfari, som faglig fokus. Hovedområdet

Detaljer

LÆREPLAN I MUSIKK Formål med faget

LÆREPLAN I MUSIKK Formål med faget LÆREPLAN I MUSIKK Formål med faget Alle barn, unge og voksne i vårt samfunn har et forhold til musikk. Musikk brukes i mange forskjellige sammenhenger og har dermed ulike funksjoner og også ulik betydning

Detaljer

Musisere. Komponere. Lytte

Musisere. Komponere. Lytte Musisere Hovedområdet musisere har musikkopplevelse, forstått både som estetisk opplevelse og eksistensiell erfaring, som faglig fokus. Hovedområdet omfatter praktisk arbeid med sang, spill på ulike instrumenter

Detaljer

VI G VOLL SK OLE ÅRSPLAN P O L E N. Noteteori: Jeg repeterer læringsmål fra 9 trinn innen noteteori.

VI G VOLL SK OLE ÅRSPLAN P O L E N. Noteteori: Jeg repeterer læringsmål fra 9 trinn innen noteteori. V VOLL SK OL ÅSPL 2015-16. Uke 34 35 36 37 38 39 40 ema teori ema praksis Kompetansemå l oteteori epetisjon nstrument 1 Læringsmål oteteori: Jeg kan C- durskalaen og navn på alle tangentene på pianoet.

Detaljer

LOKAL FAGPLAN Musikk 1.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN Musikk 1.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN Musikk 1.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter Å kunne uttrykke seg muntlig i musikk innebærer å synge, komponere ved å eksperimentere med stemmen og delta i samspill og vokal framføring.

Detaljer

Årsplan i Musikk 6. klasse 2015-2016

Årsplan i Musikk 6. klasse 2015-2016 Grunnleggende ferdigheter: Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. Å kunne uttrykke seg muntlig i musikk innebærer å synge,

Detaljer

Årsplan Musikk 1. kl Byskogen skole 2012/2013

Årsplan Musikk 1. kl Byskogen skole 2012/2013 Årsplan Musikk 1. kl Byskogen skole 2012/2013 Musikk Formål med faget Alle barn, unge og voksne i vårt samfunn har et forhold til musikk. Musikk brukes i mange forskjellige sammenhenger og har dermed ulike

Detaljer

VI G VOLL SK OLE ÅRSPLAN Noteteori Prøve fra 9. trinn

VI G VOLL SK OLE ÅRSPLAN Noteteori Prøve fra 9. trinn V G VOLL OL ÅPLA 2017-18 ke 34 35-36 37 38 39 40 ema teori oteteori oteteori oteteori oteteori Prøve fra 9 trinn angenter, notasjon, dur og moll P Akkorder, begreper Omvendt akkord, septim ema praksis

Detaljer

Årsplan i musikk 5. klasse

Årsplan i musikk 5. klasse Grunnleggende ferdigheter: Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. Å kunne uttrykke seg muntlig i musikk innebærer å synge,

Detaljer

Læreplan i musikk - kompetansemål

Læreplan i musikk - kompetansemål Læreplan i musikk - kompetansemål Etter 4. årstrinn Musisere Hovedområdet musisere har musikkopplevelse, forstått både som estetisk opplevelse og eksistensiell erfaring, som faglig fokus. Hovedområdet

Detaljer

Årsplan i musikk 5. klasse

Årsplan i musikk 5. klasse Grunnleggende ferdigheter: Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. Å kunne uttrykke seg muntlig i musikk innebærer å synge,

Detaljer

FELLES PROGRAMFAG MUSIKK, DANS OG DRAMA. Programfag Hovedområder. Musikk, dans og Musikk Dans Drama

FELLES PROGRAMFAG MUSIKK, DANS OG DRAMA. Programfag Hovedområder. Musikk, dans og Musikk Dans Drama FELLES PROGRAMFAG MUSIKK, DANS OG DRAMA Musikk, dans og Musikk Dans Drama drama et er oppgitt i 60-minutters enheter. Musikk, dans og drama: 140 årstimer Musikk Hovedområdet omfatter korsang som arena

Detaljer

UNDERVEISVURDERING. 21. mars 2017

UNDERVEISVURDERING. 21. mars 2017 UNDERVEISVURDERING 21. mars 2017 1 Rett til vurdering Underveisvurdering og standpunktvurdering Underveisvurdering er mer enn å gi karakter 2 Formålet med underveisvurdering Bidra til læring!!! 3 Rettferdig

Detaljer

Læreplan i scenisk dans - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans

Læreplan i scenisk dans - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans Læreplan i scenisk dans - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Musikk. Trinn: 9 og 10

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Musikk. Trinn: 9 og 10 ÅRSPLAN Bryne ungdomsskule FAG: Musikk Trinn: 9 og 10 9.trinn Periode 1: veke 34-42 Tema: Folkedans Kompetansemål gjenkjenne og beskrive musikalske stiltrekk fra improvisert musikk og rytmisk musikk skape

Detaljer

Musisere og lytte. Hovedområder. Beskrivelse av opplegget. Fase 1 ARTIKKEL SIST ENDRET: Musisere Lytte

Musisere og lytte. Hovedområder. Beskrivelse av opplegget. Fase 1 ARTIKKEL SIST ENDRET: Musisere Lytte Musisere og lytte ARTIKKEL SIST ENDRET: 03.08.2016 Hovedområder Musisere Lytte Aktuelle kompetansemål etter 10.årstrinn: bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner i spill

Detaljer

Læreplan musikkterapi Hammerfest kommune

Læreplan musikkterapi Hammerfest kommune Læreplan musikkterapi Hammerfest kommune Utarbeidet av: Torgeir Bitnes Faglærer i musikk /musikkterapeut Hammerfest kommune Nivå på deltakelse: Mål: Sang/stemme og instrumentferdigheter Musikk og bevegelse

Detaljer

Bli kjent ulike navnleker med vekt på rytme og puls. Lære forskjell på rytme og puls lytte til musikk og kunne forskjellen mellom rytme og puls.

Bli kjent ulike navnleker med vekt på rytme og puls. Lære forskjell på rytme og puls lytte til musikk og kunne forskjellen mellom rytme og puls. Fag: Musikk Trinn: 8.trinn Lærere: Torp, Olsen Hovedområde Tidsbruk Kompetansemål Beskrivelse Pensum Vurdering Ansvarlig Lytte 5 uker Bruke ens Bli kjent ulike navnleker med vekt på rytme og puls. Kap

Detaljer

Utdanningssektoren. Lokal læreplan i musikk

Utdanningssektoren. Lokal læreplan i musikk Utdanningssektoren Lokal læreplan i musikk Februar 2011 Innhold Innledning Side 3 Grunnleggende ferdigheter i musikk Side 3 Mål for 1. 4. trinn, musisere vokalt Side 4 Mål for 1. 4. trinn, musisere instrumentalt

Detaljer

EL-BASS. Å musisere med andre gir ekstra gevinst både faglig og sosialt. For el-bass kan band være et alternativ når nivå tilsier dette.

EL-BASS. Å musisere med andre gir ekstra gevinst både faglig og sosialt. For el-bass kan band være et alternativ når nivå tilsier dette. NYBEGYNNERNIVÅ Teknikk, teori og spilling: Introduksjon til notasjon, da først tabulatur. Grunnteknikk: Sittestilling, anslagsteknikk, venstrehånds fingerteknikk Grunnleggende rytmiske ferdigheter Stemme

Detaljer

Vurdering: Innsats og ferdigheter. Muntlig tilbakemelding om ferdigheter og oppførsel. Skriftlig arbeid i perioder med musikkteori og musikkhistorie

Vurdering: Innsats og ferdigheter. Muntlig tilbakemelding om ferdigheter og oppførsel. Skriftlig arbeid i perioder med musikkteori og musikkhistorie Årsplan i musikk for 6. trinn 2014/2015 Faglærer Inger Cecilie Neset Joakim Hellenes Vurdering: Innsats og ferdigheter. Muntlig tilbakemelding om ferdigheter og oppførsel. Skriftlig arbeid i perioder med

Detaljer

Årsplan Musikk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Lærere:

Årsplan Musikk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Ida Myrvang, Årsplan Musikk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Eli Aanensen, Elisabeth B. Langeland, Akersveien 4, 0177 OSLO Kirsten G. Varkøy og Karianne F. Moen Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tids-punkt

Detaljer

KIPPERMOPLANEN Fagplan musikk, trinn 8, 9 og 10

KIPPERMOPLANEN Fagplan musikk, trinn 8, 9 og 10 BAKGRUNN Kippermoen ungdomsskole i Vefsn kommune er en skole som satser på kunst- og kulturfagene. Skolen vektlegger i stor grad elevenes personlige dannelse og ser viktigheten i å skape forpliktelser

Detaljer

Hovedområde Tidsbruk Kompetansemål Beskrivelse Pensum Vurdering Ansvarlig Musisere 7 uker - Teoriprøve Bjørnar beskrive musikalske stiltrekk fra

Hovedområde Tidsbruk Kompetansemål Beskrivelse Pensum Vurdering Ansvarlig Musisere 7 uker - Teoriprøve Bjørnar beskrive musikalske stiltrekk fra Fag: Musikk Trinn: 9.trinn Lærere: Bjørnar Olsen, Jørgen Torp og Marthe Elise Ekroll Solberg Hovedområde Tidsbruk Kompetansemål Beskrivelse Pensum Vurdering Ansvarlig Musisere 7 uker - - gjenkjenne og

Detaljer

Nannestad kommune kultur. Fagplan for. Sang

Nannestad kommune kultur. Fagplan for. Sang Nannestad kommune kultur Fagplan for Sang Nannestad kulturskole 2009 1 INNHOLD EN KULTURSKOLES FORMÅL OG OPPGAVER.... 3 En kulturskoles formål:... 3 Forankring i lovverket:... 3 Fagplanene i Nannestad

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK. Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. Balsfjord kommune for framtida

ÅRSPLAN I MUSIKK. Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. Balsfjord kommune for framtida Skoleåret: 2017/2018 Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. Faglærer: Charlotte Nyheim Lambela og Ine Susann Rehnlund ÅRSPLAN

Detaljer

Averøy Kulturskole: Forslag til prinsipper for oppsetting av fagplaner/ individuelle læreplaner:

Averøy Kulturskole: Forslag til prinsipper for oppsetting av fagplaner/ individuelle læreplaner: Averøy Kulturskole: Forslag til prinsipper for oppsetting av fagplaner/ individuelle læreplaner: 1. Fagplanene for hvert instrument bør ikke omfatte mer enn 3 sider 2. Fagplanene skal settes opp etter

Detaljer

Årsplan i Musikk 6. klasse

Årsplan i Musikk 6. klasse Grunnleggende ferdigheter: Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. Å kunne uttrykke seg muntlig i musikk innebærer å synge,

Detaljer

Læreplan i musikk. til den individuelt tilpassede opplæringen?

Læreplan i musikk. til den individuelt tilpassede opplæringen? Læreplan i musikk 1 2 Trinn vokal framføring I tillegg dreier det seg og dans Skriving benyttes også til å med språklig rim, rytme og form å reflektere over kunnskap i faget symboler, tegn og notasjon

Detaljer

Årsplan i 7. klasse musikk 2015-2106

Årsplan i 7. klasse musikk 2015-2106 Årsplan i 7. klasse musikk 2015-2106 Antall timer pr uke: 2 Lærer: Laila Ween Læreverk: Musikkisum7, Cappelen. Delks Salmebok og Delks Tilleggshefter til Salmeboka. Barnesalmeboka, og annet relevant sangstoff

Detaljer

Årsplan i Musikk 6. klasse

Årsplan i Musikk 6. klasse Grunnleggende ferdigheter: Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. Å kunne uttrykke seg muntlig i musikk innebærer å synge,

Detaljer

Lokal læreplan musikk 5.-7 trinn År 1

Lokal læreplan musikk 5.-7 trinn År 1 Lokal læreplan musikk 5.-7 trinn År 1 TID EMNE LÆRINGSMÅL LÆRINGSKJENNETEGN/ Hvor kommer musikken min fra? Lære om: Høy Middels Lav måloppnåelse Populærmusikk/ungdomskultur før 1950 måloppnåelse måloppnåelse

Detaljer

Tidsrom Kompetansemål Tema+læremidler Læringsmål Vurdering. Samspill, rytmisk musikk.

Tidsrom Kompetansemål Tema+læremidler Læringsmål Vurdering. Samspill, rytmisk musikk. Uke 34-36 Bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner i spill. Velge uttrykk og formidlingsform i egen musisering og grunngi valgene. Øve inn og framføre et repertoar av

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at studieplanen er under revisjon. HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school

Det gjøres oppmerksom på at studieplanen er under revisjon. HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school HØGSKOLEN I TROMSØ Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Planen bygger på bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanningen fastsatt 03.04.03

Detaljer

Årstimer FAG 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1.-7. trinn Musikk 42,75 28,5 28,5 28,5 49,75 50 57 285

Årstimer FAG 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1.-7. trinn Musikk 42,75 28,5 28,5 28,5 49,75 50 57 285 Årstimer FAG 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1.-7. trinn Musikk 42,75 28,5 28,5 28,5 49,75 50 57 285 Grunnleggende ferdigheter i faget Å kunne uttrykke seg muntlig i musikk

Detaljer