Sortland videregående skole. Læreplaner. Læreplaner med konkretiseringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sortland videregående skole. Læreplaner. Læreplaner med konkretiseringer"

Transkript

1 Sortland videregående skole m u s i k k d a n s d r a m a Læreplaner Læreplaner med konkretiseringer U t a r b e i d e t a v f a g l æ r e r n e

2 INNHOLD VG1 Musikk, dans og drama MDD2001 felles programfag Musikk (kor) Dans Drama Musikk MDD3004 programfag til valg Hovedinstrument Biinstrument Samspill Anvendt musikklære Lytting MDD3002 programfag til valg VG2 Ergonomi og bevegelse 1 felles programfag Instrument, kor og samspill 1 felles programfag Hovedinstrument Biinstrument Besifringsspill Kor og samspill Musikk i perspektiv 1 felles programfag Lyttetrening og musikkhistorie Musikk fordypning 1 programfag til valg Gehørtrening Komponering Formidling VG3 Ergonomi og bevegelse 2 felles programfag Instruksjon og ledelse felles programfag Ensembleledelse Produksjonsledelse Instrument, kor og samspill 2 felles programfag Kor og samspill Hovedinstrument Øvingslære Musikk i perspektiv 2 felles programfag Lyttetrening og musikkhistorie Musikk fordypning 2 programfag til valg

3 Hovedområdet omfatter korsang som arena for musikalske opplevelser, kommunikasjon og samhandling. Musikkens grunnelementer og utvikling av ferdigheter i sang og stemmebruk gjennom møte med et bredt repertoar er sentralt. Musikk, dans, drama vg1 KOR Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Konkretisering Det betyr: beherske grunnleggende pusteteknikk og oppvarmingsøvelser for stemmen utforske og bruke grunnleggende prinsipper for tonedanning i korsang at eleven skal kunne/kjenne til : fysiske tøyningsøvelser, oppvarming av kroppens store muskelgrupper, holdning, oppvarming av hele stemmens omfang, pusteøvelser. Eleven skal vise ved aktiv utøvelse at han/hun kjenner de grunnleggende øvelsene godt, og kunne si noe om hensikten med øvelsene. at eleven skal ha kunnskap om: bruk av støttemuskulatur/ kompresjon/luftstrøm, klangplassering og intonasjon Eleven skal bevisstgjøre seg øvelsene som instrueres, og etter beste evne overføre disse til korrepertoaret. beherske god tekstuttale å kunne plassere sluttkonsonanter, riktig utførelse av diftonger, være bevisst den vokale klangfarge, kunne holde samme vokalfarge over tid. Eleven skal være aktiv i arbeidet med å rendyrke tydelig tekstuttale. følge instruksjon og ledelse å ha kjennskap til elementære taktfigurer, innpust på annonsering, presisjon og forstå de musiske signaler som annonseres. Eleven skal kunne innordne seg i stemmegruppa planlegge, gjennomføre og reflektere over framføringer der ferdigheter i sang inngår å kunne planlegge egen innsats i faget i samarbeid med lærer, slik at prosjekter skal kunne gjennomføres, lære seg sin egen stemme, kunne bruke refleksjonsnotat/logg i etterkant av prosjekter Eleven skal delta i alle korets opptredener.

4 VURDERINGSKJENNETEGN Musikk, dans, drama vg1 KOR KARAKTEREN 1: Eleven har liten deltagelse i kortimer og opptredener, og er usikker på egen stemme. Eleven viser liten deltakelse og engasjement, og er passiv under oppvarmingsøvelser og jobbing med korets repertoar. KARAKTEREN 2: Eleven deltar i kortimer og opptredener, og er noenlunde trygg på egen stemme. Eleven viser noe engasjement og deltar under oppvarmingsøvelser og arbeidet med korets repertoar. KARAKTEREN 3: Eleven har god deltagelse i kortimer og opptredener, og er ganske trygg på egen stemme. Eleven deltar aktivt i det kortekniske arbeidet, under oppvarmingsøvelser og arbeidet med korets repertoar. KARAKTEREN 4: Eleven har høy deltagelse i korets arbeid og opptredener, og er trygg på egen stemme. Viser også engasjement og noe selvstendighet, og deltar aktivt i det kortekniske arbeidet. KARAKTEREN 5: Eleven deltar aktivt i korets arbeid og opptredener. Eleven er trygg på egen stemme, har god klang og intonerer godt. Eleven viser stort engasjement og er aktivt deltagende i det kortekniske arbeidet. KARAKTEREN 6: Eleven viser høy grad av deltakelse og aktivitet i korets arbeid. Eleven er trygg på egen stemme og er bevisst bruken av klang, diksjon og intonasjon. Eleven fungerer som en støttesanger i koret.

5 Hovedområdet omfatter dansens grunnelementer, ulike bevegelsesprinsipper og samhandling med vekt på å skape bevegelser og danseuttrykk. Kunnskap om og refleksjon over egen kropp relatert til bevegelse og dans er sentralt. Musikk, dans, drama vg1 DANS Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Konkretisering Det betyr: utforske, utvikle og formgi egne bevegelser og uttrykk relatert til dansens grunnelementer utføre grunnleggende bevegelsesprinsipper i sceniske danseformer gi og ta vekt relatert til partner og ulike underlag utvikle kroppsbevisshet og beskrive egne danseerfaringer planlegge, gjennomføre og reflektere over framføringer der ferdigheter i dans inngår

6 VURDERINGSKJENNETEGN Musikk, dans, drama vg1 DANS KARAKTEREN 1: Eleven har ingen eller liten grad av måloppnåelse. KARAKTEREN 2: Eleven har noen grad av måloppnåelse, men viser svak deltakelse og har lav kompetanse. KARAKTEREN 3: Eleven tilfredsstiller en del av målene, viser noe ferdigheter i faget og deltar aktivt i arbeidet. KARAKTEREN 4: Eleven har opparbeidet god kompetanse i faget innenfor de fleste målområdene og viser en viss grad av selvstendighet. KARAKTEREN 5: Eleven har opparbeidet meget god kompetanse i faget. Tar stort ansvar for egen utvikling og arbeider godt innenfor egne forutsetninger. KARAKTEREN 6: Eleven har høy kompetanse, tar ansvar for egen utvikling og viser et høyt ferdighetsnivå. Karakteren 6 kjennetegnes ved høy grad av måloppnåelse.

7 Hovedområdet omfatter ulike drama og teaterfaglige øvinger, teknikker og metoder. Å utforske og skape sceniske uttrykk gjennom improvisasjoner og visninger er sentralt. Innlevelse og ekspressivitet gjennom erfaring med bevegelse, kropp og stemme inngår i hovedområdet. Musikk, dans, drama vg1 DRAMA Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Konkretisering Det betyr: bruke grunnleggende øvinger for oppvarming, konsentrasjon og ensemblearbeid. Eleven skal delta i oppvarmingsøvelsene, og reflektere over bruken av og hensikten med de ulike øvelsene. Elevene skal også kunne ta i bruk øvelsene i eget arbeid og kunne sette sammen oppvarmingsøvelser tilpasset forskjellige dramaaktiviteter. bruke bevegelse, kropp og stemme i forhold til det sceniske rommet. Eleven skal kunne tilpasse sine bevegelser, kropps og stemmebruk til ulike sceniske rom, og bevisst bruke dette som et virkemiddel i scenisk aktivitet. utvikle improvisasjon til scenisk form med utgangspunkt i ulike typer materialer, temaer og tekster. Eleven skal delta aktivt i improvisasjonsarbeidet, og kunne improvisere sammen med andre ut fra en impuls (materialer, temaer og tekster). De skal også kunne videreutvikle en improvisasjon til et scenisk produkt og bruke improvisasjon som arbeidsmetode fram mot en scenisk framføring. observere og beskrive eget og andres arbeid og kunne arbeide systematisk med konstruktiv kritikk. Elevene skal kunne gi hverandre konkrete og konstruktive tilbakemeldinger. De skal også kunne ta i mot og bruke de tilbakemeldingene de selv får til å videreutvikle eget arbeid. planlegge, gjennomføre og reflektere over framføringer der ferdigheter i drama inngår. Elevene skal kunne jobbe sammen i grupper fram mot framføringer der ferdigheter i drama inngår. De skal i etterkant av en framføring kunne evaluere resultatet av eget og andres arbeid i faget.

8 VURDERINGSKJENNETEGN Musikk, dans, drama vg1 DRAMA KARAKTEREN 1: Eleven har ingen eller liten grad av måloppnåelse. KARAKTEREN 2: Eleven har noen grad av måloppnåelse, men viser svak deltakelse og har lav kompetanse. KARAKTEREN 3: Eleven tilfredsstiller en del av målene, viser noe ferdigheter i faget og deltar aktivt i arbeidet. KARAKTEREN 4: Eleven har opparbeidet god kompetanse i faget innenfor de fleste målområdene og viser en viss grad av selvstendighet. KARAKTEREN 5: Eleven har opparbeidet meget god kompetanse i faget. Tar stort ansvar for egen utvikling og arbeider godt innenfor egne forutsetninger. KARAKTEREN 6: Eleven har høy kompetanse, tar ansvar for egen utvikling og viser et høyt ferdighetsnivå. Karakteren 6 kjennetegnes ved høy grad av måloppnåelse.

9 Hovedområdet omfatter teknikk, øving, notelesing, gehør og formidling på et grunnleggende nivå. Innstudering av nytt repertoar og framføring av musikkstykker ved at instrumentet brukes som individuelt uttrykksmiddel, er sentralt. Musikk vg1 HOVEDINSTRUMENT Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Konkretisering Det betyr: framføre musikkstykker Som er relevante i forhold til det læringsarbeidet som er gjort. vise grunnleggende teknikk (Avhengig av instrument) bruke instrumentet som individuelt uttrykksmiddel Eleven skal veiledes til å benytte instrumentet for å vise sin musikalitet. innstudere nytt repertoar Eleven skal i samråd med faglærer lære teknikker for innøving der note og besifringsforståelse inngår, samt auditiv innlæring av materialet. utarbeide ukeplaner for egen øving Bevisstgjøring av egne øvingsrutiner og dokumentasjon av arbeidet. Utvikle mål for en forhåndsbestemt arbeidsperiode spille/synge prima vista etter noter Kunne forholde seg til enkle notebilder. gjøre rede for grunnleggende instrumentkunnskap Kjennskap til relevant historie, instrumentets fysiske egenskaper, oppbygning og vedlikehold. anvende teknikker for oppvarming og forebygging av belastningsskader Lære passende oppvarmings og avspenningsøvelser. Opparbeide gode arbeidsvaner. Kjennskap til farene ved høy auditiv belastning. vise ferdigheter i gehørspill/sang Spille/synge forespilte melodier uten bruk av notemateriale.

10 VURDERINGSKJENNETEGN Musikk vg1 HOVEDINSTRUMENT KARAKTEREN 1: Eleven har ingen eller liten grad av måloppnåelse. KARAKTEREN 2: Eleven har noen grad av måloppnåelse, men viser svak deltakelse og har lav kompetanse. KARAKTEREN 3: Eleven tilfredsstiller en del av målene, viser noe ferdigheter i faget og deltar aktivt i arbeidet. KARAKTEREN 4: Eleven har opparbeidet god kompetanse i faget innenfor de fleste målområdene og viser en viss grad av selvstendighet. KARAKTEREN 5: Eleven har opparbeidet meget god kompetanse i faget, tar ansvar for egen utvikling og arbeider godt innenfor egne forutsetninger. KARAKTEREN 6: Eleven har høy kompetanse, kan framføre relevant musikk for instrumentet, tar ansvar for egen utvikling og viser et høyt ferdighetsnivå. Karakteren 6 kjennetegnes ved høy grad av måloppnåelse.

11 Hovedområdet omfatter grunnleggende teknikk på to instrumenter. Notelesing og innlæring av et enkelt repertoar er sentralt. Musikk vg1 BIINSTRUMENT Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Konkretisering Det betyr: vise grunnleggende teknikk på to biinstrumenter Eleven må gjennom øving på instrumentene utvikle ferdigheter som for eksempel klang, tonedannelse, holdning/positur, pusteteknikk og koordinasjon/kroppsbevissthet.. spille, synge eller joike et enkelt repertoar Eleven skal vise progresjon med hensyn til vanskelighetsgraden på repertoaret. bruke biinstrumentene som individuelt uttrykksmiddel Eleven skal ha en bevissthet omkring bruk av musikalske virkemidler, og kunne omsette dette i praksis. utvikle og bruke ferdigheter i notelesning på biinstrumentene Eleven skal utvikle en bevissthet i forhold til ulike notasjonsformer og aktivt bruke dette i innstuderingsprosessen. Eleven skal på minst ett av biinstrumentene utvikle ferdigheter i å lese g og fnøkkel.

12 VURDERINGSKJENNETEGN Musikk vg1 BIINSTRUMENT KARAKTEREN 1: Eleven har ingen/liten måloppnåelse, og en mangelfull utvikling på instrumentene. KARAKTEREN 2: Har en viss grad av grunnleggende teknikk på instrumentene, og klarer å vise dette ved å spille/synge enkle øvelser/sanger. KARAKTEREN 3: Skal i noen grad ha utviklet ferdigheter i notelesning på minst ett av biinstrumentene, og skal beherske instrumentene godt nok til å spille enkle stykker. KARAKTEREN 4: Eleven skal vise aktiv deltagelse og møte forberedt til undervisningen. Eleven skal beherske en grunnleggende teknikk og ha en god innstuderingskapasitet. KARAKTEREN 5: Eleven skal kunne bruke biinstrumentene som individuelle uttrykksmidler, og skal ha solide tekniske og musikalske ferdigheter. KARAKTEREN 6: Eleven skal kunne fremføre stykker på instrumentene med et musikalsk og teknisk overskudd. Karakteren 6 kjennetegnes ved høy grad av måloppnåelse.

13 Hovedområdet dreier seg om musikkens grunnelementer, terminologi, notasjon og symboler som grunnlag for videre arbeid med musikk. Musikk vg1 ANVENDT MUSIKKLÆRE Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Konkretisering Det betyr: beherske noteskrift, besifringsnotasjon og vanlige musikkuttrykk Eleven skal kunne forstå og notere riktig taktart og rytme, tonehøyde og fortegn i g og f nøkkel. Eleven skal kunne forstå og notere besifringssymboler for dur, moll og septimakkorder, og skal kunne gjøre rede for de mest brukte musikkuttrykk. gjenkjenne og bruke skalaer og tonearter og spille/ synge innenfor dem Eleven skal kunne høre og gjøre rede for tonekjønnene. Eleven skal kunne finne hovedtoneart i et melodisk materiale. høre, skrive, og synge enkle melodier og rytmer Eleven skal kunne notere forespilte korte melodiske forløp og bladsynge melodisk materiale med omfang fra underseptim og opp til kvart (5 toner). Eleven skal kunne notere og fremføre enkle rytmer i 3/4 og 4/4, der helnote, halvnote, fjerdedels, åttendedels og sekstendedelsnoter, samt punkteringer og pauser inngår. beskrive oppbygningen av dur og moll akkorder Eleven skal kunne vise hvordan treklanger er bygd opp ved hjelp av muntlig beskrivelse, noter og ved bruk av egnet instrument. sette akkorder til enkle melodier Eleven skal kunne besifre en vise eller sang med hovedtreklangene tonika, subdominant og dominant. kjenne igjen og notere forespilte treklanger og enkle akkordrekker Eleven skal kunne høre forskjell på dur og molltreklanger i ulike omvendinger. Eleven skal kunne notere akkordrekker med hovedtreklangene tonika, subdominant og dominant.

14 VURDERINGSKJENNETEGN Musikk vg1 ANVENDT MUSIKKLÆRE KARAKTEREN 1: Eleven har ingen eller liten grad av måloppnåelse og har lite oversikt over oppgavene som jobbes med på timene. Eleven får liten eller ingen sammenheng i oppgaver som omhandler prima vista og melodi og rytmediktater, har dårlig oversikt over forskjellen på dur og moll og har usikre og usammenhengende forklaringer. KARAKTEREN 2: Eleven viser en viss grad av kompetanse i noen av de enklere oppgavene som det arbeides med, men er likevel generelt usikker. Elevens prima vista, melodi og rytmediktater har en viss sammenheng, men inneholder likevel en god del mangler. Eleven kan vise til forskjeller på dur og moll, og demonstrere enkle skalaoppbygninger, men ikke utdype dette. KARAKTEREN 3: Eleven viser en grad av mestring i forhold til de enklere delene av stoffet som gjennomgås. Prima vista, melodi og rytmediktater mestres ganske sikkert (om ikke feilfritt) på det enkleste nivået, men er svært usikkert og usammenhengende på et noe høyere nivå. Kan demonstrere skala og akkordoppbygning samt faste fortegn i flere tonearter. KARAKTEREN 4: Eleven har opparbeidet god kompetanse i faget innenfor de fleste målområdene og viser en viss grad av selvstendighet. Eleven mestrer de enklere delene av gjennomgått stoff, men har en viss usikkerhet med hensyn til oppgaver av høyere vanskelighetsgrad. Eleven behersker prima vista, melodi og rytmediktater godt på et enkelt nivå, og med en viss sammenheng også på et vanskeligere nivå. Eleven redegjør sikkert med hensyn til skalaer og akkorder i de fleste tonearter og formidler stoffet tydelig. KARAKTEREN 5: Eleven har opparbeidet meget god kompetanse i faget. Eleven tar stort ansvar for egen utvikling, arbeider godt og mestrer materialet som gjennomgås. Eleven behersker prima vista, melodi og rytmediktater nesten feilfritt på alle nivåer og klarer å utdype prinsippene for dur og moll, skalaoppbygninger, akkorder og fortegn på en sikker måte. Eleven har en fremstillingsmåte av stoffet som er svært klar og tydelig. KARAKTEREN 6: Eleven viser en fremragende mestringsevne på alle nivåer og et stort overskudd i forhold til emnet det prøves i. Elevens prima vista, melodi og rytmediktater skal i prinsippet være feilfritt. Eleven viser kreativitet og musikalitet i arbeidet. Karakteren 6 kjennetegnes ved høy grad av måloppnåelse.

15 Hovedområdet omfatter grunnleggende teknikk på to instrumenter. Notelesing og innlæring av et enkelt repertoar er sentralt. Musikk vg1 SAMSPILL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Konkretisering Det betyr: framføre musikk i samspill med andre Eleven må være bevisst sin rolle i den musikalske sammenhengen, og komme med konstruktive kommentarer/forslag til løsninger. bidra aktivt til det musikalske fellesskapet Som over bidra til den praktiske gjennomføringen av samspillaktiviteter All rigg, akustisk og elektrisk, skal være klar når samspillaktiviteten starter opp. Etter avsluttet aktivitet skal alt utstyr settes

16 VURDERINGSKJENNETEGN Musikk vg1 SAMSPILL KARAKTEREN 1: Eleven har ingen eller liten grad av måloppnåelse, og lav deltagelse i faget. KARAKTEREN 2: Eleven har noen grad av måloppnåelse, men viser svak deltakelse og har lav kompetanse. KARAKTEREN 3: Eleven tilfredsstiller en del av målene, viser noe ferdigheter i faget, deltar aktivt i arbeidet og fungerer godt i samspill med andre.. KARAKTEREN 4: Eleven har opparbeidet god kompetanse i faget innenfor de fleste målområdene og viser en viss grad av selvstendighet. KARAKTEREN 5: Eleven har opparbeidet meget god kompetanse i faget. Tar stort ansvar for egen utvikling og samarbeider godt med andre. KARAKTEREN 6: Eleven har høy kompetanse og tar ansvar. Eleven er aktiv i samspill og drøfter aktivt musikalske løsninger. Karakteren 6 kjennetegnes ved høy grad av måloppnåelse.

17 MUSIKKFORSTÅELSE: Hovedområdet omfatter lytteteknikk og beskrivelse av musikkopplevelser. Det dreier seg også om forståelse og refleksjon i møte med musikalske uttrykk. MUSIKKENS ELEMENTER: Hovedområdet dreier seg om gjenkjennelse og beskrivelse av musikkens grunnelementer, med utgangspunkt i aktiv lytting og noteforståelse. Lytting vg1 Musikkens forståelse &elementer Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Konkretisering Det betyr: bruke grunnleggende lytteteknikker Eleven skal kunne kjenne igjen, beskrive og fortelle om musikk med hensyn til epoker og sjangere. Eleven skal kunne si noe om besetning, instrumenters rolle og utvikling i ulike epoker og sjangere. Eleven skal kunne kjenne igjen ulike stiler og musikalske uttrykk, for bedre å kunne tidfeste musikken til epoke/sjanger. Eleven skal kunne høre, gjenkjenne og skrive ned enkle melodiske og rytmiske motiv. beskrive og reflektere over egen opplevelse av musikk Eleven skal kjenne ulike betydningsinnhold og opparbeide en bevissthet om kunstneriske virkemidler i musikk. Det vil være viktig å lære kodefortrolighet og beherske et begrepsapparat som er relevant for musikken det lyttes til. beskrive og reflektere over ulike musikalske uttrykk Eleven bør kjenne igjen forskjellige uttrykkspekter brukt i musikk, kunne gjenkjenne og beskrive kommunikative elementer og uttrykk, og kunne sette det inn i en sammenheng for å se musikken som en del av et større hele. gjenkjenne og beskrive musikkens grunnleggende elementer med utgangspunkt i klingende musikk og enkle notebilder

18 VURDERINGSKJENNETEGN Musikk, dans, drama vg1 Musikkens forståelse & elementer KARAKTEREN 1: Eleven har ingen eller liten grad av måloppnåelse. KARAKTEREN 2: Eleven har noen grad av måloppnåelse, men viser svak deltakelse og har lav kompetanse. KARAKTEREN 3: Eleven tilfredsstiller en del av målene, viser noe ferdigheter i faget og deltar aktivt i arbeidet. KARAKTEREN 4: Eleven har opparbeidet god kompetanse i faget innenfor de fleste målområdene og viser en viss grad av selvstendighet. KARAKTEREN 5: Eleven har opparbeidet meget god kompetanse i faget. Tar stort ansvar for egen utvikling og arbeider godt innenfor egne forutsetninger. KARAKTEREN 6: Eleven har høy kompetanse, tar ansvar for egen utvikling og viser et høyt ferdighetsnivå. Karakteren 6 kjennetegnes ved høy grad av måloppnåelse.

19 Hovedområdet dreier seg om teknikk, øving, notelesing, gehør og individuelt musikalsk uttrykk. Det legges vekt på konsertforberedelse og sceneopptreden. Improvisasjon og ulike metoder for innstudering er sentralt. Det omfatter også selvstendige musikalske valg og aktiv deltakelse på konserter. Å spille/ synge prima vista etter imitasjon eller muntlig overlevering er også sentralt. Instrument, kor, samspill I vg2 HOVEDINSTRUMENT Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Konkretisering Det betyr: beherske grunnleggende teknikk Eleven skal jobbe med tekniske øvelser for å opparbeide seg et redskap for musikalsk utvikling. framføre et repertoar med musikk fra ulike sjangrer og/eller epoker Eleven skal kunne framføre musikkstykker som er relevant for instrumentet der det legges vekt på variasjon i stoffvalget, uavhengig av nivå. knytte ulike uttrykksmåter til sjangre og epoker Eleven skal kunne vise stilforståelse og beherske ulike epokers og stilretningers musikalske uttrykk. anvende ulike metoder for innstudering Gjennom innstuderingsoppgaver belyse ulike metoder for innøving som føles hensiktsmessig ut ifra tekniske ferdigheter utarbeide og begrunne ukeplaner for egen øving Eleven skal føre øvingsbok som inneholder en kort beskrivelse av hva elevene har jobbet med og en plan over hva som skal jobbes med videre. delta aktivt i valg av repertoar Eleven i samråd med læreren plukker ut musikk som skal spilles. knytte praktisk musisering til relevant teori Eleven skal kunne redegjøre for relevante teoretiske og kompositoriske virkemidler i musikken det øves på. improvisere på hovedinstrumentet Eleven skal jobbe med å frigjøre seg fra et notebilde, legge inn egne vurderinger og valg. spille/synge etter gehør Eleven skal kunne gjenskape en melodi ut ifra auditiv oppfatning. vurdere ulike sider ved sceneopptreden og konsertforberedelse Eleven skal være i stand til å forberede og gjennomføre egne opptredener med sitt hovedinstrument.

20 VURDERINGSKJENNETEGN Instrument, kor, samspill I vg2 HOVEDINSTRUMENT KARAKTEREN 1: Eleven har ingen eller liten grad av måloppnåelse. KARAKTEREN 2: Eleven har noen grad av måloppnåelse, men viser svak deltakelse og har lav kompetanse. KARAKTEREN 3: Eleven tilfredsstiller en del av målene, viser noe ferdigheter i faget og deltar aktivt i arbeidet. KARAKTEREN 4: Eleven har opparbeidet god kompetanse i faget innenfor de fleste målområdene og viser en viss grad av selvstendighet. KARAKTEREN 5: Eleven har opparbeidet meget god kompetanse i faget, tar stort ansvar for egen utvikling og arbeider godt innenfor egne forutsetninger. KARAKTEREN 6: Eleven skal kunne framføre relevant musikk for instrumentet. Ta ansvar for egen utvikling og vise et høyt ferdighets nivå. Karakteren 6 kjennetegnes ved høy grad av måloppnåelse.

21 Hovedområdet omfatter bruk av biinstrument som støtte for andre musikkaktiviter. Framføring av et repertoar på ett instrument og å spille/ synge enkle stykker etter gehør og prima vista er sentralt. Instrument, kor, samspill I vg2 BIINSTRUMENT Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Konkretisering Det betyr: gjøre rede for og bruke biinstrumentet som støtte for andre musikkaktiviteter Eleven skal forstå sammenhengen mellom teori og praksis. spille/synge enkle stykker prima vista Eleven skal opparbeide teknikker for hurtig å orientere seg i et notebilde. spille/synge enkle stykker etter gehør. Eleven skal kunne bruke gehør som hjelpemiddel i læringsarbeidet ved å gjenskape, memorere og imitere. spille/synge et repertoar Eleven må kunne fremføre musikkstykker som er relevante for instrumentet og beherske grunnleggende teknikk. Eleven skal kunne lese noter og utrykke seg musikalsk.

22 VURDERINGSKJENNETEGN Instrument, kor, samspill I vg2 BIINSTRUMENT KARAKTEREN 1: Eleven har ingen eller liten grad av måloppnåelse. Eleven mangler grunnleggende kunnskap på instrumentet og kan ikke bruke det til støtte for andre fag. KARAKTEREN 2: Eleven har noen grad av måloppnåelse, men viser svak deltakelse og har lav kompetanse. Eleven er svak innen for de fleste kompetansemålene og har vansker med å spille i tilfredsstillende grad. KARAKTEREN 3: Eleven tilfredsstiller en del av målene, viser noe ferdigheter i faget og deltar aktivt i arbeidet. Eleven behersker instrumentet i noen grad og mestrer å fremføre enkle stykker. Eleven ser til en viss grad forbindelsen mellom praktisk og teoretisk arbeide KARAKTEREN 4: Eleven har opparbeidet god kompetanse i faget innenfor de fleste målområdene og viser en viss grad av selvstendighet. Eleven viser en aktiv deltagelse og tar ansvar for det faglige arbeidet. KARAKTEREN 5: Eleven har opparbeidet meget god kompetanse i faget. Tar stort ansvar for egen utvikling og arbeider godt innenfor egne forutsetninger. Eleven viser gode ferdigheter på biinstrumentet, og har god evne til å se forbindelsen mellom den teoretiske og praktiske delen av hovedområdet. KARAKTEREN 6: Eleven har høy kompetanse, tar ansvar for egen utvikling og viser et høyt ferdighetsnivå. Eleven har et stort teknisk og musikalsk overskudd. Spiller stykker som krever god teknikk og viser evne til personlig tolkning av stoffet. Karakteren 6 kjennetegnes ved høy grad av måloppnåelse.

23 Hovedområdet omfatter spill etter besifring og besifring av melodier ved bruk av akkompagnementsfigurer. Besifringsspill omfatter også en praktisk tilnærming til harmonisering, musikkteori og gehør. Instrument, kor, samspill I vg2 BESIFRINGSSPILL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Konkretisering Det betyr: spille ulike akkompagnementsfigurer Eleven skal kunne ved hjelp av grunnleggende teknikk akkompagnere i forskjellige takt og stilarter. spille etter besifring på et akkordinstrument Eleven skal kunne beherske akkordsymboler, og uttrykke dem musikalsk på instrumentet. lage enkel besifring til en melodi Eleven skal kunne identifisere akkordtoner i en melodi, og lage/spille en akkordrekke med utgangspunkt i denne. transponere enkle melodier med besifring Eleven skal kunne tilpasse akkompagnementet andre tonearter.

24 VURDERINGSKJENNETEGN Instrument, kor, samspill I vg2 BESIFRINGSSPILL KARAKTEREN 1: Eleven har ingen eller liten grad av måloppnåelse. KARAKTEREN 2: Eleven har noen grad av måloppnåelse, men viser svak deltakelse og har lav kompetanse. KARAKTEREN 3: Eleven tilfredsstiller en del av målene, viser noe ferdigheter i faget og deltar aktivt i arbeidet. KARAKTEREN 4: Eleven har opparbeidet god kompetanse i faget innenfor de fleste målområdene og viser en viss grad av selvstendighet. KARAKTEREN 5: Eleven har opparbeidet meget god kompetanse i faget. Tar stort ansvar for egen utvikling og arbeider godt innenfor egne forutsetninger. KARAKTEREN 6: Eleven har høy kompetanse, tar ansvar for egen utvikling og viser et høyt ferdighetsnivå. Karakteren 6 kjennetegnes ved høy grad av måloppnåelse.

25 Hovedområdet dreier seg om å skape allsidige musikalske uttrykk og beherske ulike framføringssituasjoner. Anvendelse av gehørferdigheter er sentralt. Hovedområdet omfatter også forhold knyttet til etablering av egne ensembler, instruksjon og konstruktiv kritikk i samspillsituasjoner. Selvstendighet og lederansvar er sentralt. Instrument, kor, samspill I vg2 KOR OG SAMSPILL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Konkretisering Det betyr: formidle et musikalsk uttrykk gjennom deltakelse i kor og samspillgrupper Eleven skal delta aktivt i koret og samspillgruppene på øvelser og ved fremførelser for et publikum. Eleven skal være fokusert, konsentrert og disiplinert under øvelser og fremføringer. skape musikalsk uttrykk ut fra instruksjon og informasjon som notebildet gir Eleven skal ha kjennskap til, og være bevisst bruken av musikalske virkemidler som klang, frasering, tekstuttale, dynamikk m.m. Eleven skal ha kjennskap til forskjellige musikalske stilelementer innenfor det repertoaret som gjennomgås. anvende intonasjonsøvelser og gehør Eleven skal ha kjennskap til klang og vokaldannelse som viktige elementer i intonasjonsarbeidet i koret. Eleven skal ha kjennskap til intonasjonsarbeidet på det aktuelle instrumentet. Eleven skal ha kjennskap til akkordoppbygning og intervaller og kunne bruke kunnskapen i praksis ved blant annet å plassere seg funksjonsmessig i forhold til tonene i en akkord. ta imot og gi konstruktiv kritikk Eleven skal vise evne til å samarbeide musikalsk med andre. etablere egne ensembler Eleven må alene eller i samarbeid med lærer kunne etablere eller sette sammen fungerende ensembler og grupper. ta medansvar i samspill og kor Eleven skal holde alle avtaler som gjøres i gruppen. Eleven skal delta aktivt i planlegging, klargjøring og rydding i forbindelse med all øving og konsertering. lede an i egen stemmegruppe Eleven skal kunne lede sin gruppe gjennom å vise tydelige musikalske signaler.

26 VURDERINGSKJENNETEGN Instrument, kor, samspill I vg2 KOR OG SAMSPILL KARAKTEREN 1: Eleven har ingen eller liten grad av måloppnåelse i faget, viser svak deltakelse og har lav kompetanse. KARAKTEREN 2: Eleven har noen grad av måloppnåelse. Eleven viser noe deltakelse og kompetanse, og har opparbeidet noen ferdigheter i faget. KARAKTEREN 3: Eleven har noen grad av måloppnåelse. Eleven viser noe deltakelse og kompetanse, og har opparbeidet noen ferdigheter i faget. KARAKTEREN 4: Eleven har høy deltagelse i kor og samspill, har god kompetanse i faget og fungerer godt i samspill med andre. Eleven deltar aktivt i øving og konsertering. Eleven er musikalsk trygg, har god klang og intonerer godt. Eleven viser stort engasjement og tar ansvar for egen utvikling og samarbeider godt med andre. KARAKTEREN 5: Eleven har opparbeidet meget god kompetanse i faget. Eleven deltar aktivt i øving og konsertering. Eleven er musikalsk trygg, har god klang og intonerer godt. Eleven viser stort engasjement og tar ansvar for egen utvikling og samarbeider godt med andre. KARAKTEREN 6: Eleven viser høy grad av deltakelse og aktivitet i faget. Eleven er bevisst bruken av klang, intonasjon og andre musikalske virkemidler. Eleven er aktiv i samspill, er selvstendig og evner å drøfte musikalske løsninger. Karakteren 6 kjennetegnes ved høy grad av måloppnåelse.

27 Hovedområdet omfatter hovedlinjene i musikkhistorien. Det blir lagt vekt på ulike musikalske ytringsformer, norsk og samisk kulturarv, kulturforståelse, toleranse og respekt for musikk som brobygger i et flerkulturelt og globalt perspektiv. Hovedområdet omfatter også musikkens funksjon og plass i samfunnet til ulike tider. Lyttetrening omfatter ulike lytteteknikker og refleksjon over forhold som påvirker musikkopplevelsen. Identifisering og beskrivelse av musikkens grunnleggende elementer og karakteristiske musikkhistoriske trekk er sentralt. Læreplan for utdanningsprogram musikk, dans og drama Musikk i perspektiv I vg2 Lyttetrening og musikkhistorie Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Konkretisering Det betyr: beskrive og reflektere over egen opplevelse av musikk fra ulike sjangrer og epoker Sentrale verk/stykker/sjangere vil være gjenstand for aktiv lytting med eller uten partitur/ noter, samt analyse individuelt eller i gruppe. Det må arbeides med et relevant språk hvor beherskelse av faguttrykk for å beskrive musikk er viktig. Elevene må oppøve sensibilitet for opplvelsesdimensjonen i musikk. beherske ulike lytteteknikker Teknikker skal brukes til beskrivelse av teksturer, former, og hendelsesforløp i musikk. Det er viktig med refleksjon om at lytting gir forståelse slik at man videre kan utarbeide ulike strategier for å plukke opp flere innhold i et tonalt materiale. identifisere og beskrive musikkens elementer med utgangspunkt i eksempler fra musikkhistorien, auditivt og ved hjelp av notebilde Det betyr at eleven må lese partitur, kjenne igjen form i noter, finne tonearter, avsnitt osv, samtidig som man auditivt må dekonstruere musikken slik at han/hun kan si noe om de enkelte elementer. gjenkjenne sentrale instrumenter og besetningstyper i forskjellige musikalske sjangrer og epoker Eleven skal ha oversikt over kjennetegn, lydbilder og bruk av instrumenter med deres historiske betydning. beskrive hovedlinjene i musikkhistorien fra middelalderen og fram til 1900, med vekt på norsk og europeisk kunstmusikk, samisk musikk og norsk folkemusikk Eleven skal kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig om emnet og skal ved hjelp av fagterminologi kunne sette musikken i en relevant sammenheng. beskrive og reflektere over karakter og stilistiske virkemidler i musikk fra middelalderen og fram til 1900 Det arbeides med å innarbeide forståelse for sentrale musikalske begreper og med stilhistorie. Derved kan det utvikles en åpenhet og forståelse for musikalsk påvirkningskraft, hvordan denne blir organisert og hvordan man bruker musikk som kommunikasjon av estetiske tanker opp gjennom historien. gjenkjenne og beskrive sentrale komposisjonstyper, former og besetninger i musikk fra middelalderen og fram til 1900 dokumentere kunnskap om sentrale komponister, stilskapere, utøvere og et utvalg verk fra middelalderen og fram til 1900 sette musikk fra middelalderen og fram til 1900 inn i en politisk, økonomisk, sosial og kulturell kontekst Eleven må beherske analyse, notelesing og ha forståelse for de mest sentrale former brukt. Formene avtales på forhånd og gjøres til gjenstand for studier i løpet av året. Det arbeides med å innarbeide forståelse for sentrale musikalske begreper, personer og komposisjoner ved hjelp av en pensumliste med gjenomgåtte verk. Eleven må kunne historie og knytte relevante emner og historiske hendelser sammen og dermed kunne redegjøre for den påvirkningen musikk har på historie og den påvirkning historie har på musikk.

28 VURDERINGSKJENNETEGN Musikk i perspektiv I vg2 Lyttetrening og musikkhistorie KARAKTEREN 1: Eleven har ingen eller liten grad av måloppnåelse. Eleven har problemer med å gjenkjenne sjangere og identifisere musikk. Eleven har en upresis framstilling av stoffet og har vanskelig for å forholde seg til allmenne lytteteknikker. KARAKTEREN 2: Eleven har noen grad av måloppnåelse, men viser svak deltakelse og har lav kompetanse. Eleven kan dokumentere at hun har jobbet med pensum. Eleven kan skille mellom ulike sjangere/stilarter, og redegjøre for generelle særtrekk i disse. KARAKTEREN 3: Eleven tilfredsstiller en del av målene, viser noe ferdigheter i faget og deltar aktivt i arbeidet. Eleven kan gjengi stoffet som er gjennomgått, redegjøre for stiltrekk i musikkeksempler, samt beherske grunnleggende begreper og lytteteknikker. KARAKTEREN 4: Eleven har opparbeidet god kompetanse i faget innenfor de fleste målområdene og viser en viss grad av selvstendighet. Eleven viser evne til selvstendige vurderinger, behersker stoffet og har en helhetlig oversikt. Eleven har en god begrepsbeherskelse og deltar aktivt i undervisningen. Eleven bruker sin kompetanse bl.a. ved å overføre kunnskap fra ett felt til et annet, og ser helheter og sammenhenger. KARAKTEREN 5: Eleven har opparbeidet meget god kompetanse i faget. Tar stort ansvar for egen utvikling og arbeider godt innenfor egne forutsetninger. Eleven kan dokumentere kunnskap presist og tydelig ved å ta i bruk selvstendige vurderinger. Eleven viser evne til å sette musikken inn i en større historisk, kulturell, økonomisk og/eller sosial sammenheng. Eleven tar aktivt ansvar i læringsarbeidet og klarer å vise refleksjon på et høyere faglig nivå KARAKTEREN 6: Eleven har høy kompetanse, tar ansvar for egen utvikling og viser et høyt ferdighetsnivå. Eleven viser en fremragende forståelse for stoffet og kan trekke linjer mellom ulike kunnskapsfelt i faget. Eleven viser en svært god kodefortrolighet innen de forskjellige musikkstilene, viser stor faglig selvstendighet og klarer å se konsekvenser av egne faglige valg. Karakteren 6 kjennetegnes ved høy grad av måloppnåelse.

29 Hovedområdet gehortrening dreier seg om gehør som verktøy i arbeid med musikk. Memorering og imitasjon av strukturer i musikk er sentralt. Det handler også om sammenhenger mellom notebilde og klingende musikk. Hovedområdet komponering omfatter teknikker for harmonisering, arrangering og komponering. Korrekt notasjon og bruk av tilgjengelig datateknologi er sentralt. Hovedområdet formidling omf utøvende og skapende virksomhet. Dokumentasjon og vurdering av egen utøvende og skapende virksomhet i et formidlingsperspektiv er sentralt. Læreplan for utdanningsprogram musikk, dans og drama Musikk fordypning I vg2 Gehør/komposisjon/formidling Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Konkretisering Det betyr: memorere og gjengi enkle musikalske forløp i sang eller joik, spill og skrift 1. Eleven skal kunne skrive ned forespilte melodier og rytmer. Melodiene går fra 5. trinn under grunntonen til 5. trinn over grunntonen. Rytmene kan innholde opptakt, 1/8deler, 1/16deler, trioler og punkterte 1/8deler. 2. Eleven skal kunne gjenkjenne intervaller fra prim til og med oktav. 3. Eleven skal kunne høre forskjell på dur,molltreklanger i ulike omvendinger og forstørrede og forminskede treklanger. 4. Eleven skal kunne notere akkordrekker med hovedtreklangene tonika, subdominant og dominant. Dominanten kan ha septim. lese og gjengi et enkelt notebilde i sang og spill Eleven skal kunne synge nedskrevne melodier og rytmer. Melodiene går fra 5. trinn under grunntonen til 5. trinn over grunntonen. Rytmene kan innholde opptakt, 1/8deler, 1/16 deler, trioler og punkterte 1/8deler. Eleven skal kunne forstå og ta i bruk form som kompositorisk virkemiddel. lage enkle komposisjoner Eleven skal kunne lage enkle komposisjoner med utgangspunkt i ulike notasjonsteknikker, som f.eks grafisk notasjon og tradisjonell notasjon. harmonisere enkle melodier i ulike stilarter Eleven skal kunne grunnleggende regler for firstemt koralharmonisering. Dette innbefatter regelmessig og uregelmessig stemmeføring, funksjonsharmoniske akkordprogresjoner og bruk av septim i dominant. Eleven skal kunne besifre enkle melodier med akkordsymboler arrangere musikk for mindre besetninger Eleven skal kunne arrangere enkle melodier opp til 5 stemmer med utgangspunkt i ulike notasjonsteknikker. Eleven skal kunne lage arrangementer med utgangspunkt i melodisk oppbygde stemmer. bruke digitale verktøy i harmonisering, arrangering og komponering Eleven skal kunne skrive inn noter, symboler og sette opp et partitur i et egnet notasjonsprogram. behandle lyder, legge til lydeffekter og bygge opp et enkelt musikalsk forløp ved hjelp av egnet lydredigeringsprogram. delta i formidling av utøvende og skapende arbeid Eleven skal jobbe med å presentere et innøvd materiale for et publikum. bruke digitale verktøy i formidling av utøvende og skapende arbeid Eleven skal kunne annonsere og dokumentere konserter digitalt. Eleven skal kunne bruke opptaksutstyr.

30 VURDERINGSKJENNETEGN Musikk fordypning I vg2 Gehør/komposisjon/formidling KARAKTEREN 1: Eleven har ingen eller liten grad av måloppnåelse og viser en svært lav kompetanse i forhold til det hun/han prøves i. Har liten oversikt over oppgavene. Eleven viser liten eller ingen sammenheng i oppgaver som omhandler primavista og melodi/rytmediktater. Eleven har også liten eller ingen oversikt over forskjell på dur og moll, og har usikre/usammenhengende forklaringer under eksaminasjonen. KARAKTEREN 2: Eleven har noen grad av måloppnåelse, men viser svak deltakelse og har lav kompetanse. Eleven viser en viss grad av kompetanse i noen av de enklere oppgavene hun/han prøves i, men er likevel generelt usikker. Primavista og melodi/rytmediktater har en viss sammenheng, men inneholder likevel en god del mangler. Hun/han kan vise til forskjeller på dur/moll og demonstrere enkle skalaoppbygninger, men ikke utdype dette. KARAKTEREN 3: Eleven tilfredsstiller en del av målene, viser noe ferdigheter i faget og deltar aktivt i arbeidet. Eleven viser en grad av mestring i forhold til de enklere delene av det han/hun prøves i. Primavista og melodi/ rytmediktater mestres ganske sikkert (om ikke feilfritt) på det enkleste nivået, men er svært usikkert og usammenhengende på et noe høyere nivå. Kan demonstrere skala og akkordoppbygning i flere tonearter, behersker faste fortegn, har en forståelig av notasjon. KARAKTEREN 4: Eleven har opparbeidet god kompetanse i faget innenfor de fleste målområdene og viser en viss grad av selvstendighet. Eleven viser en god mestring av de enklere delene han/hun prøves i, men har likevel en viss usikkerhet med hensyn til oppgaver av høyere vanskelighetsgrad. Eleven behersker primavista og melodi/ rytmediktater godt på det enklere nivået, har en viss sammenheng også på et vanskeligere nivå. Eleven redegjør sikkert mht. skalaer og akkorder i de fleste tonearter og formidler stoffet tydelig. KARAKTEREN 5: Eleven har opparbeidet meget god kompetanse i faget. Tar stort ansvar for egen utvikling og arbeider godt innenfor egne forutsetninger.eleven viser en god mestring av alt materialet han/hun prøves i. Behersker primavista og melodi/rytmediktater nesten feilfritt på alle nivåer. Eleven klarer å utdype prinsippene for dur/moll, skalaoppbygninger, akkorder og fortegn på en sikker måte. Han/hun har en fremstillingsmåte av stoffet som er svært klar og tydelig. KARAKTEREN 6: Eleven har høy kompetanse, tar ansvar for egen utvikling og viser et høyt ferdighetsnivå. Eleven viser en fremragende mestringsevne på alle nivåer og et stort overskudd i forhold til emnet han/hun prøves i. Primavista og melodi/rytmediktater skal i prinsippet være feilfritt. Hun/han viser kreativitet og musikalitet i arbeidet. Karakteren 6 kjennetegnes ved høy grad av måloppnåelse.

31 Hovedområdet omfatter dirigering og partiturforståelse på et grunnleggende nivå. Oppvarming, klang, intonasjon og formidling av musikalske intensjoner, repertoarvalg og ledelse av musikkaktiviteter er sentralt. Instruksjon og ledelse vg3 ENSEMBLELEDELSE Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Konkretisering Det betyr: Eleven skal kunne instruere og lede kor og instrumentalensembler med et variert repertoar Se målet Eleven skal kunne beherske grunnleggende takteringsfigurer Eleven skal beherske følgende takteringsfigurer: taktus, 2/4, 3/4 og 4/4. Eleven skal dessuten beherske forberedelsesslagpassivt og aktivt, samt avslag. Eleven skal kunne formidle musikalske uttrykk Eleven skal ha oppnådd et nivå på direksjon som gjør han/henne istand til å formidle musikalske uttrykk via kroppsspråk, ansiktsuttrykk og hender. Eleven skal kunne gi veiledning ut fra notebildet og egne intensjoner i en øvingssituasjon Eleven skal muntlig og gjennom taktering kunne formidle sine musikalske ideer ut fra et gitt notebilde. Eleven skal kunne lede øvelser for oppvarming, klang og intonasjon Eleven skal ha tilegnet seg nok instrumentalkunnskap innen kor og ensembler til å kunne gjennomføre differensierte øvelser innen oppvarming, klang og intonasjon. Eleven skal kunne bruke partitur som utgangspunkt for praktisk arbeid Eleven skal kunne orientere seg i et partitur. Dette innebærer å kunne lese og omsette en firstemt korsats i praksis, samt kunne lese og omsette i praksis et partitur skrevet for et lite ensemble. Eleven skal kunne velge repertoar for ulike ensembler og vurdere vanskegrad Se målet

32 VURDERINGSKJENNETEGN Instruksjon og ledelse vg3 ENSEMBLELEDELSE KARAKTEREN 1: Eleven har ingen eller liten grad av måloppnåelse. KARAKTEREN 2: Eleven har noen grad av måloppnåelse, men viser svak deltakelse og har lav kompetanse. KARAKTEREN 3: Eleven tilfredsstiller en del av målene, viser noe ferdigheter i faget og deltar aktivt i arbeidet. KARAKTEREN 4: Eleven har opparbeidet god kompetanse i faget innenfor de fleste målområdene og viser en viss grad av selvstendighet. KARAKTEREN 5: Eleven har opparbeidet meget god kompetanse i faget. Tar stort ansvar for egen utvikling og arbeider godt innenfor egne forutsetninger. KARAKTEREN 6: Eleven har høy kompetanse, tar ansvar for egen utvikling og viser et høyt ferdighetsnivå. Karakteren 6 kjennetegnes ved høy grad av måloppnåelse.

33 Hovedområdet dreier seg om planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av produksjoner og aktiviteter for ulike målgrupper. Forvaltning av opphavsrett, finansieringsmuligheter og musikkfaglig kompetanse som grunnlag for næringsvirksomhet, er sentralt. Instruksjon og ledelse vg3 PRODUKSJONSLEDELSE Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Konkretisering Det betyr: lede planlegging og gjennomføring av produksjoner Eeven skal alene eller i gruppe planlegge og gjennomføre en konsertproduksjon/forestilling planlegge og vurdere repertoar, arrangement og presentasjonsform for ulike målgrupper Eleven skal i planleggingsfasen når målgruppen er bestemt kunne velge det repertoar, de arrangementer og den presentasjonsformen som vil gi den beste konserten/ forestillingen gi og ta konstruktiv kritikk og fremme samarbeidsevne, toleranse og flerkulturell forståelse i produksjonsledelse Eleven må kjenne de gruppedynamiske metoder så godt at det kan bidra til å stimulere samarbeidsevne, toleranse og flerkulturell forståelse. Evnen til å gi og ta konstruktiv kritikk må oppøves gjøre rede for hovedprinsipper i forvaltning av opphavsrett Eleven skal sette seg inn i lover og regler som gjelder for all opphavsrett gi eksempler på ulike muligheter for finansiering av produksjoner Eleven skal stimuleres til å sette seg inn i ulike finansieringsmodeller bruke musikkfaglig kompetanse som grunnlag for næringsvirksomhet Eleven må til enhver tid fronte betydningen av høy kvalitet på alle fremføringer bruke digitale verktøy i planlegging, dokumentasjon og gjennomføring av produksjoner Eleven skal gjennom hele prosessen bruke digitale verktøy som for eksempel PC eller Mac

34 VURDERINGSKJENNETEGN Instruksjon og ledelse vg3 PRODUKSJONSLEDELSE KARAKTEREN 1: Eleven har ingen eller liten grad av måloppnåelse. KARAKTEREN 2: Eleven har noen grad av måloppnåelse, men viser svak deltakelse og har lav kompetanse. KARAKTEREN 3: Eleven tilfredsstiller en del av målene, viser noe ferdigheter i faget og deltar aktivt i arbeidet. KARAKTEREN 4: Eleven har opparbeidet god kompetanse i faget innenfor de fleste målområdene og viser en viss grad av selvstendighet. KARAKTEREN 5: Eleven har opparbeidet meget god kompetanse i faget. Tar stort ansvar for egen utvikling og arbeider godt innenfor egne forutsetninger. KARAKTEREN 6: Eleven har høy kompetanse, tar ansvar for egen utvikling og viser et høyt ferdighetsnivå. Karakteren 6 kjennetegnes ved høy grad av måloppnåelse.

35 Hovedområdet dreier seg om å skape allsidige musikalske uttrykk og beherske ulike framføringssituasjoner. Anvendelse av gehørferdigheter er sentralt. Hovedområdet omfatter også forhold knyttet til etablering av egne ensembler, instruksjon og konstruktiv kritikk i samspillsituasjoner. Selvstendighet og lederansvar er sentralt. Instrument, kor, samspill II vg3 KOR OG SAMSPILL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Konkretisering Det betyr: forme et musikalsk uttrykk som leder og deltaker i kor og ensembler Eleven skal kunne jobbe selvstendig og være ledende i samspillsituasjoner, samt vise tydelige musikalsk selvstendighet i koret. Eleven skal kunne tolke dirigentens signaler og utføre dem selvstendig i kor og ensembler. orientere seg i et allsidig kor og samspillrepertoar Eleven skal ha kjennskap til samspillrepertoaret som er relevant for sitt instrument,og de kor og samspillgruppene eleven deltar i. lede framføringer med mindre kor/ensembler med publikum til stede Eleven skal kunne knytte kunnskapene i kor og samspillfaget opp mot faget instruksjon og ledelse samt hovedinstrument, og erfare gjennom dette å instruere og lede kor og instrumentalensembler med et variert repertoar. drive selvstendig innstudering i korets stemmegrupper Eleven skal kunne lære seg korstemmer på egen hånd, og også være i stand til å formidle dette til sine medelever i samme stemmegruppe. arbeide med klangbalanse og homogenitet i kor og ensembler Eleven skal kunne bruke sin kjennskap til klang, vokaldannelse og intonasjon for aktivt å kunne bidra til å høyne korets musikalske nivå.

36 VURDERINGSKJENNETEGN Instrument, kor, samspill II vg3 KOR OG SAMSPILL KARAKTEREN 1: Eleven har ingen eller liten grad av måloppnåelse. Eleven viser svak deltakelse og har lav kompetanse. KARAKTEREN 2: Eleven har noen grad av måloppnåelse. Eleven viser noe deltakelse og kompetanse, og har opparbeidet noen ferdigheter i faget. KARAKTEREN 3: Eleven tilfredsstiller en del av målene, deltar aktivt i kor, samspill og opptredener, og viser noen ferdigheter i faget. KARAKTEREN 4: Eleven har opparbeidet god kompetanse i faget innenfor de fleste målområdene og viser en viss grad av selvstendighet. Eleven har høy deltagelse i kor og samspill, har god kompetanse i faget og viser noe lederegenskaper i samspill med andre. Eleven viser en viss grad av selvstendighet. KARAKTEREN 5: Eleven har opparbeidet meget god kompetanse i faget. Tar stort ansvar for egen utvikling og arbeider godt innenfor egne forutsetninger. Eleven deltar aktivt i øving og konsertering. Eleven viser høy grad av musikalitet og er bevisst bruken av klang og intonasjon. Eleven viser engasjement og tar ansvar for egen utvikling og samarbeider godt med andre. KARAKTEREN 6: Eleven har høy kompetanse, tar ansvar for egen utvikling og viser et høyt ferdighetsnivå. Eleven viser et høyt musikalsk og teknisk ferdighetsnivå. Eleven evner tydelig å arbeide selvstendig, og viser også evne til å lede andre. Karakteren 6 kjennetegnes ved høy grad av måloppnåelse.

37 Hovedområdet dreier seg om teknikk, øving, notelesing, gehør og individuelt musikalsk uttrykk. Det legges vekt på konsertforberedelse og sceneopptreden. Improvisasjon og ulike metoder for innstudering er sentralt. Det omfatter også selvstendige musikalske valg og aktiv deltakelse på konserter. Å spille/ synge prima vista etter imitasjon eller muntlig overlevering er også sentralt. Instrument, kor, samspill II vg3 HOVEDINSTRUMENT Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Konkretisering Det betyr: framføre et variert repertoar Eleven skal kunne framføre musikkstykker som er relevant for instrumentet der det kan legges vekt på variasjon i stoffvalget men også fordypning og spissing. formidle et musikalsk innhold med et personlig uttrykk Eleven skal gjennom bred repertoarkunnskap skape/ formidle et musikalsk innhold. beherske egnet instrumentteknikk Eleven skal gjennom bred repertoarkunnskap skape/ formidle et musikalsk innhold. gjøre selvstendige musikalske valg Eleven forventes å ha selvinnsikt nok til å velge passende repertoar ut fra sitt aktuelle nivå. delta aktivt på konserter Eleven skal i samråd med læreren plukke ut musikk som spilles på intern huskonsert. I tillegg oppfordres eleven til eksterne opptredener med forskjellige besetninger (korps, kor, storband, rockeband m.m.) beherske relevante innstuderingsteknikker Eleven skal gjennom skoleåret beherske innøving av repertoar ved hjelp av auditive og visuelle (noter/ besifring) hjelpemidler., samt å kunne disponere innøvingstid i forhold til deadline (konsert etc.)

FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE

FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE Studieplan for Årsstudium i musikk 60 studiepoeng Studieåret 2015/16 FiH FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE Innhold MU101 Pedagogisk teori (5 stp) 6 MU102 Fagdidaktikk (5 stp) 9 MU103 Praksis (6 stp) 12

Detaljer

LOKAL FAGPLAN Musikk 1.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN Musikk 1.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN Musikk 1.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter Å kunne uttrykke seg muntlig i musikk innebærer å synge, komponere ved å eksperimentere med stemmen og delta i samspill og vokal framføring.

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Studieplan for treårig bachlorstudium i dans hovedretning klassisk ballett 180 studiepoeng Vedtatt av Kunsthøgskolens styre 18.06.02, revidert 12.08.05 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

LILLEHAMMER KULTURSKOLE FAGPLAN 2009-2010

LILLEHAMMER KULTURSKOLE FAGPLAN 2009-2010 LILLEHAMMER KULTURSKOLE FAGPLAN 2009-2010 1. VISJON og MÅL...3 2. GENERELT...3 3. MUSIKK...4 3.1 Messing... 5 3.2 Treblås... 6 3.3 Stryk... 7 3.4 Piano... 8 3.5 Trekkspill... 9 3.6 Gitar... 10 3.7 Slagverk...

Detaljer

STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK

STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK II 20. september 2004 rev. 28. september 2007 INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 3 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK

VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK Elever som får denne karakteren 6 - viser svært omfattende kunnskaper og har stor evne til å anvende og formidle kunnskap med og uten bruk av hjelpemidler - har bred oversikt

Detaljer

Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING. en veiledning for læreren. av Steinar Madsen. Yrkeslitteratur as

Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING. en veiledning for læreren. av Steinar Madsen. Yrkeslitteratur as Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING en veiledning for læreren av Steinar Madsen Yrkeslitteratur as 2 ISBN-13: 978-82-584-0561-7 ISBN-10: 82-584-0561-6 Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I KROPPSØVING PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I KROPPSØVING PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I KROPPSØVING PRIVATISTER 2015 Gjelder for alle utdanningsprogram Fagkoder: KRO1005 og KRO1006 Årstrinn: Vg2 yrkesforberedende og Vg3 studieforberedende Fellesfag Forberedelsestid:

Detaljer

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Sametinget LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Høringsutkast 01.02.2013 Innhold Formål med faget...3 Hovedområder i faget...3...4...4...4 Samisk som andrespråk - Ulike varianter...5 Samisk som andrespråk

Detaljer

LILLEHAMMER KULTURSKOLE VIRKSOMHETSPLAN 2012-2013 SIDE 2. Fokus for skoleåret 2012-2013 settes på:

LILLEHAMMER KULTURSKOLE VIRKSOMHETSPLAN 2012-2013 SIDE 2. Fokus for skoleåret 2012-2013 settes på: DEL 1. Pedagogisk plattform... 3 1. VISJON og MÅL.... 3 2. ORGANISASJON... 3 3. HISTORIKK... 3 4. RESSURSER OG OMFANG... 4 5. LOKALER OG UTSTYR... 4 6. UNDERVISNING.... 5 7. UTØVENDE VIRKSOMHET.... 6 8.

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

Averøy Kulturskole: Forslag til prinsipper for oppsetting av fagplaner/ individuelle læreplaner:

Averøy Kulturskole: Forslag til prinsipper for oppsetting av fagplaner/ individuelle læreplaner: Averøy Kulturskole: Forslag til prinsipper for oppsetting av fagplaner/ individuelle læreplaner: 1. Fagplanene for hvert instrument bør ikke omfatte mer enn 3 sider 2. Fagplanene skal settes opp etter

Detaljer

Refleksjoner rundt sang og stemmebruk, improvisasjon og komposisjon i egen musikk

Refleksjoner rundt sang og stemmebruk, improvisasjon og komposisjon i egen musikk Examensarbete Master 2010 Andreas Henrik Backer Refleksjoner rundt sang og stemmebruk, improvisasjon og komposisjon i egen musikk Handledare: Joakim Milder och Ragnhild Sjögren Musikerprogram, konstnärlig

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I NORSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse STUDIEPLAN Årsstudium i musikk og helse 27. januar 2003, revidert 19. juni 2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 4 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

Bacheloroppgave GLU5-10 G5BAC3900

Bacheloroppgave GLU5-10 G5BAC3900 Å uttrykke seg gjennom dans en viktig ferdighet i grunnskolen i dag? av Lena Andersen 565 Veileder: Tone Ophus, Musikk Bacheloroppgave GLU5-10 G5BAC3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

Prosjektpraksis i Kandidatstudiet for musikkpedagogikk (KAMP) ved NMH.

Prosjektpraksis i Kandidatstudiet for musikkpedagogikk (KAMP) ved NMH. Kapittel 4 «KAMP» i Libanon Prosjektpraksis i Kandidatstudiet for musikkpedagogikk (KAMP) ved NMH. Vegar R. Storsve og Brit Ågot Brøske Danielsen Siden 2005 har studenter fra Kandidatstudiet i musikkpedagogikk

Detaljer

Rammeplan for kulturskolen. På vei til mangfold

Rammeplan for kulturskolen. På vei til mangfold Rammeplan for kulturskolen På vei til mangfold Rammeplan for kulturskolen 3 Produksjonsgruppe: Marianne Mathisen, Grimstad kommunale kulturskole INNHOLD Fabiola Charry Hege Faremo Gjengår, Trondheim kommunale

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Tegnspråk som førstespråk Felles allment fag Oslo, mai 2000 Kirke, utdannings-, og forskningsdepartementet Forord Læreplanverket for videregående opplæring omfatter

Detaljer

Bachelor i musikk. Studieplan 2014-2015. Innhold. Studieplan BA Musikk 2014-2015

Bachelor i musikk. Studieplan 2014-2015. Innhold. Studieplan BA Musikk 2014-2015 Bachelor i musikk Studieplan 2014-2015 Innhold Bachelor i musikk... 1 Studieplan 2014-2015... 1 Innledning... 2 Fakta: Bachelor i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 BA Musikk 1. år... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

NSKI HØYSKOLE STUDIEPLAN. Bachelorgradsstudium i skuespillerfag

NSKI HØYSKOLE STUDIEPLAN. Bachelorgradsstudium i skuespillerfag NSKI HØYSKOLE STUDIEPLAN Bachelorgradsstudium i skuespillerfag Studieplan for bachelorstudie i skuespillerfag. Rev 29/01/14, 18/08/14 & 15/02/15 Innhold 1.0 OM STUDIET... 2 1.1 Innledning og hovedmål for

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune Molde 3.feb.2009 Spongdal skole Trondheim kommune 1 10 skole,deltar på forsøket med barnetrinn:

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

INNLEDNING 5 EMNEBESKRIVELSER 14 PEDAGOGIKK 17 FAGDIDAKTIKK 20 PRAKSIS 27

INNLEDNING 5 EMNEBESKRIVELSER 14 PEDAGOGIKK 17 FAGDIDAKTIKK 20 PRAKSIS 27 2 3 Innhold INNLEDNING 5 Mål for studiet 6 Opptak 6 Struktur og organisering 7 Emneoversikt 7 Arbeidsformer 8 Arbeidskrav 9 Vurdering 11 EMNEBESKRIVELSER 14 Målområder 14 PEDAGOGIKK 17 Mål 17 Pedagogisk

Detaljer