Søknad om forsøk etter opplæringsloven 1-4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om forsøk etter opplæringsloven 1-4"

Transkript

1 Søknad om forsøk etter opplæringsloven 1-4 Innledning Skien videregående skole har Telemarks eneste musikklinje. Elevene kommer fra hele fylket og rekrutteres fra veldig ulike miljøer. De har store ulikheter i forutsetninger og motivasjon, og etter fullført musikklinje er veien ut til yrkeslivet veldig forskjellig. Høyere utdanningsinstitusjoner, som Norges musikkhøgskole og Barratt Due musikkinstitutt, er klare i forventingene sine til denne linjen. Musikklinjen skal være en forutdanning til høyere musikkutdanning. Samtidig skal tilbudet være et allmenn- dannende tilbud og være et utgangspunkt for hele spekteret av høyere utdanning. I vår skolehverdag opplever vi at skoletilbudet ikke tar hensyn utdannings- institusjonenes og musikkmiljøenes krav til elevmassens kompetansenivå ved endt treårig løp. Norges musikkhøgskole skriver til Kunnskapsdepartementet (datert 30. November 2012) at norske søkere stadig blir utkonkurrert av utenlandske søkere ved opptak. Ved å se på kandidatene ved opptaksprøvene finner de at det skiller marginalt mellom kvalifiserte søkere med bakgrunn fra MDD og de uten. NMH mener dette viser at MDD ikke gir det forventede fortrinn ved opptak høyere musikkutdanning. Den viktigste årsaken til dette er at utvikling på instrument krever mye tid til øving. Det er problematisk at MDD, som skal være et naturlig linjevalg for en talentfull musikkelev, viser seg ikke å bli foretrukket. Vi er kjent med at mange som sikter seg inn på høyere musikkutdanning foretrekker utdanningsprogrammet for studiespesialisering for å få nok tid til øving (NMH 2012) Selv om Norges musikkhøgskole og de andre utdanningsinstitusjonene innen musikk utdanner både musikere, komponister og musikkpedagoger, legger de meget stor vekt på nivå på hovedinstrument. Vi opplever at interesseområdene og evnene til elevmassen er mye mer fragmentert. Vi har elever som er mest opptatt av og har større interesse og forutsetninger innenfor et mer akademisk område og elever som klart viser evner innenfor hva man kan kalle musikkarbeider (arrangering, komponering og lignende). Med Kunnskapsløftet kom også en skolehverdag med flere nye fag, tyngre vekting av fag og binding til femtimersfag. Totalt sett har dette gitt elevene en skolehverdag hvor arbeidsmengden er for stor. Dette har vi fått bekreftet, både kvantitativt og kvalitativt, gjennom Puls- undersøkelsen og vår egen Musikkundersøkelse. Elevene gir tilbakemeldinger på at musikklinjen i for liten grad gir mulighet til øving, fordyping i relevante fag og forberedelser til høyere studium. Resultatene av undersøkelsene forteller oss at det er høyt stressnivå og mye arbeidspress. Det stilles store krav og forventinger til elevene på et bredt spekter av fag. Med bakgrunn i dette ønsker vi å starte et forsøksprosjekt. 1

2 Formålet med prosjektet Formålet med forsøksprosjektet er å utvikle en ny og bedre modell av musikklinja. Prosjektet vil gi oss viktig kunnskap og erfaring i revisjon av Kunnskapsløftet. Vår hypotese er at større fordypning og mindre fragmentering vil gi en skole som er et naturlig valg for et musikktalent, en skole som er mer relevant for videre utdanning, med et mer relevant læringsutbytte og en skole som har stor gjennomføringsprosent. VG1 Vi har valgt å konsentrere prosjektet rundt elevene i VG2 og Vg3. I løpet av Vg1 er målet vårt å gi elevene et godt faglig grunnlag, slik at de kan ta det valget av retning som vil passe dem best. Bakgrunnen for dette er, som nevnt tidligere, at det er veldig stor variasjon innen søkermassen til skolen. Siden elevene kommer fra hele Telemark er kunnskapsnivå og, ikke minst, erfaring veldig varierende. Det er også stor variasjon innen kunnskap om hva og hvordan man kan bruke musikken etter videregående. Vi ønsker å bruker eksisterende fag og målplaner til å gi dem en smakebit på hvilke retninger som er mulig å velge. Gjennom fagene Musikk dans og drama, samspill og kor vil vi organisere korte kurs som gjenspeiler de retningene de kan velge mellom. Valgfrie fordypningsfag i VG2 og VG3 Vi ønsker å gi elevene mulighet til å fordype seg i et av følgende områder innen musikkfaget. Valgfri fordypning i faget Instrument Kor Samspill: Dette fordypningsområdet legger størst vekt på hovedinstrumentet, øvetid, formidling og samspill. Fordypningen retter seg mot elever som ønsker å jobbe mot en karriere som utøvende musiker. Eller, som har flest interesser i denne retningen. Valgfri fordypning i faget Musikk i perspektiv: Dette fordypningsemnet legger størst vekt på de musikkvitenskapelige sidene ved faget som musikkhistorie, kultur og samfunn. Fordypningen retter seg mot elever som ønsker å jobbe mot en karriere som kulturarbeider, journalist, lærer og lignende. Eller, som har flest interesser i denne retningen. Valgfri fordypning i faget Musikk fordypning: Dette fordypningsemnet legger størst vekt på arrangering, komponering, direksjon og ensembleledelse. Fordypningen retter seg mot elever som ønsker å jobbe mot en karriere som en aktør i det frivillige musikkliv. Det kan dreie seg om komponist/arrangør, dirigent, leder av rockeklubber og lignende. Eller, som har flest interesser i denne retningen. 2

3 Timefordeling VG2 Fag Timetall i dag Timetall i forsøksprosjekt Norsk 4 4 Historie 2 2 Matematikk 3 3 Språk 4 4 Ergonomi og bevegelse 2 2 Samfunnsfag 3 3 Geografi 2 2 Instrument, kor, samspill - MUS Musikk i perspektiv - MUS Musikk fordypning - MUS Valgfri fordypning 0 5 SUM VG3 Fag Timetall i dag Timetall i forsøksprosjekt Norsk 6 6 Religion 3 3 Historie 4 4 Ergonomi og bevegelse 2 2 instrument, kor, samspill - MUS Musikk i perspektiv - MUS Instruksjon og ledelse - MUS Musikk fordypning - MUS3003 eller 5 3/0* fremmedspråk Valgfri fordypning 0 6** SUM *,**: Reduksjon i timetall for de elevene som har obligatorisk fremmedspråk i VG3. Læreplaner Forsøksprosjektet får konsekvenser når det gjelder læreplanen til flere fag, og det må utarbeides lokale læreplaner. Det er viktig å merke seg at de lokale læreplanene fullt og helt vil bygge på de nåværende planene. Forskjellene vil, i stor grad, ligge i de ulike fagenes omfang. Der hvor det er utarbeidet nye læreplanmål er dette gjort i samarbeid med lærere som underviser de aktuelle fagene. Disse planene er merket med rødt og kursiv. 3

4 Valgfri fordypning i faget Musikk i perspektiv Musikk i perspektiv1 Lyttetrening Mål for opplæring er at eleven skal kunne Beskrive og reflektere over egen opplevelse av musikk fra ulike sjangrer og epoker. Beherske ulike lytteteknikker. Identifisere og beskrive musikkens elementer med utgangspunkt i eksempler fra musikkhistorien, auditivt og ved hjelp av notebilde. Gjenkjenne sentrale instrumenter og besetningstyper i forskjellige musikalske sjangrer og epoker. Musikkhistorie Beskrive hovedlinjene i musikkhistorien fra middelalderen og frem til 1900, med vekt på norsk og europeisk kunstmusikk, samisk musikk og norsk folkemusikk. Beskrive og reflektere over karakter og stilistiske virkemidler i musikk fra middelalderen og fram til Gjenkjenne og beskrive sentrale komposisjonstyper, former og besetning i musikk fra middelalderen og frem til Dokumentere kunnskap om sentrale komponister, stilskapere, utøvere og et utvalg verk fra middelalderen og fram til Sette musikk fra middelalderen og fram til 1900 inn i en politisk, økonomisk, sosial og kulturell kontekst. Musikkhistorisk fordypning Dokumentere kunnskap innen ett valgt fordypningsemne gjennom muntlig presentasjon. Beherske et relevant musikkfaglig begrepsapparat. Bruke digitale verktøy i arbeid med musikkhistorie fra middelalderen og frem til år Musikk i perspektiv 2 Musikkhistorie Beskrive hovedlinjene i musikkhistorien fra 1900 og frem til i dag, med vekt på norsk og europeisk kunstmusikk, samisk musikk, norsk folkemusikk og rytmisk musikk. Drøfte karakteristiske trekk og stilistiske virkemidler i musikk. Gjenkjenne og beskrive sentrale sjangrer, former og besetninger i musikk fra 1900 og fram til i dag. 4

5 Dokumentere kunnskap om sentrale komponister, stilskapere, utøvere og et utvalg verk fra 1900 og fram til i dag. Sette musikk fra 1900 og fra til i dag inn i en politisk, økonomisk, sosial og kulturell kontekst. Musikkhistorisk fordypning dokumentere kunnskap innen to valgte fordypningsemner gjennom muntlig og skriftlig presentasjon Beherske relevant musikkfaglig begrepsapparat. Sammenligne og drøfte stiltrekk ved musikk fra ulike sjangrer eller stilarter. Musikkhistorisk formidling* Referere og presentere skapende arbeid gjennom muntlig eller skriftlig presentasjon. Dokumentere skapende arbeid ved hjelp av digitale verktøy. Beherske relevant musikkfaglig begrepsapparat. *Reduksjon i mål for de elevene som har obligatorisk fremmedspråk i VG3 Instrument kor samspill 1 Hovedinstrument Beherske grunnleggende teknikk Framføre et repertoar med musikk fra ulike sjangrer og/eller epoker Knytte ulike uttrykksmåter til sjangrer og epoker Anvende ulike metoder for innstudering Utarbeide og begrunne ukeplaner for egen øving Delta aktivt i valg av repertoar Knytte praktisk musisering til relevant teori Improvisere på hovedinstrumentet Spille/synge etter gehør Vurdere ulike sider ved sceneopptreden og konsertforberedelse Instrument kor samspill 2 Hovedinstrument Framføre et variert repertoar Formidle et musikalsk innhold med personlig uttrykk Beherske egnet instrumentteknikk Gjøre selvstendige musikalske valg 5

6 Delta aktivt på konserter Beherske relevante innstuderingsteknikker Musikk fordypning 1 Gehørtrening memorere og gjengi enkle musikalske forløp i sang eller joik, spill og skrift lese og gjengi et enkelt notebilde i sang og spill Komponering lage enkle komposisjoner harmonisere enkle melodier arrangere musikk for mindre besetninger bruke digitale verktøy i harmonisering, arrangering eller komponering Formidling bruke digitale verktøy i formidling av utøvende og skapende arbeid Musikk fordypning 2 Gehørtrening memorere og gjengi sammensatte musikalske forløp i sang, spill og skrift lese og gjengi et sammensatt notebilde i sang og spill Komponering harmonisere melodier arrangere musikk lage komposisjoner beherske korrekt notasjon og lage et ferdigtransponert partitur bruke et digitalt notasjonsprogram Formidling dokumentere eget utøvende og skapende arbeid ved bruk av digitale verktøy 6

7 Valgfri fordypning i faget Kor Instrument samspill Instrument kor samspill 1 Hovedinstrument Beherske grunnleggende teknikk Framføre et repertoar med musikk fra ulike sjangrer og/eller epoker Knytte ulike uttrykksmåter til sjangrer og epoker Anvende ulike metoder for innstudering Utarbeide og begrunne ukeplaner for egen øving Delta aktivt i valg av repertoar Knytte praktisk musisering til relevant teori Improvisere på hovedinstrumentet Spille/synge etter gehør Vurdere ulike sider ved sceneopptreden og konsertforberedelse Fordypning på hovedinstrument : Fremføre repertoar uten noter.* Anvende noter i innstudering av musikk Anvende digitale verktøy i vurdering av egen øving. *Fremføring uten noter og innøving med noter kan virke som en unødvendig presisering, men det viser seg at elevmassen i dag ofte velger en av løsningene. For elever som velger å fordype seg spesielt i hovedinstrumentet er det allikevel viktig å beherske begge innstuderings- og fremføringsmetodene. Elever som velger innstudering og fremføring uten noter er ofte elever som trenger å styrke notelesningsferdighetene, mens andre elever trenger å frigjøre seg fra notebildet og heller benytte auditive teknikker for innstudering og utøving av musikk. Det er ofte stor avstand mellom disse to retningene, men for å bli en god utøver er man avhengig av å beherske begge. Biinstrument Gjøre rede for og bruke biinstrumentet som støtte for andre musikkaktiviteter Spille/synge enkle stykker etter gehør Spille/synge enkle stykker prima vista Spille/synge et repertoar Besifringsspill Spille ulike akkompagnementsfigurer Spille etter besifring på et akkordinstrument Lage enkel besifring til melodi Transponere enkle melodier med besifring 7

8 Kor og samspill Formidle et musikalsk uttrykk gjennom deltakelse i kor og samspillgrupper Skape musikalsk uttrykk ut fra instruksjon og informasjon som notebildet gir Anvende intonasjonsøvelser og gehør Ta i mot og gi konstruktiv kritikk Etablere egne ensembler Ta medansvar i samspill og kor Lede an i egen stemmegruppe Instrument kor samspill 2 Hovedinstrument Framføre et variert repertoar Formidle et musikalsk innhold med personlig uttrykk Beherske egnet instrumentteknikk Gjøre selvstendige musikalske valg Delta aktivt på konserter Beherske relevante innstuderingsteknikker Fordypning hovedinstrument* planlegge og gjennomføre helhetlige konserter/konsertserier for et relevant publikum. Anvende kunnskap om hovedinstrumentet innen et valgt fordypningsemne gjennom muntlig/praktisk presentasjon Anvende digitale verktøy i vurdering og evaluering av egen virksomhet. Framføre musikk uten akkompagnement. Beherske notasjonsformer for fremføring av ulik samtidsmusikk. *Reduksjon i mål for de elevene som har obligatorisk fremmedspråk i VG3 Øvingslære Utarbeide og begrunnekorttids- og langtidsplaner for variert, allsidig og systematisk øving på hovedinstrumentet Vurdere egne ferdigheter, øvingsarbeid og egen utvikling Vurdere ulike læringsstrategier Anvende kunnskaper om prestasjonsforberedelse med tanke på å beherske fysiske, mentale og tekniske utfordringer i en formidlingssituasjon Gjøre rede for betydningen av god fysikk for musikere og anvende kunnskaper om hvordan belastningsskader kan forebygges 8

9 Kor og samspill Forme et musikalsk uttrykk som leder deltakelse i kor og ensembler Orientere seg i et allsidig kor- og samspillrepertoar Lede framføringer med mindre kor/ensembler med publikum til stede Drive selvstendig innstudering i korets stemmegrupper Arbeide med klangbalanse og homogenitet i kor og ensembler Musikk i perspektiv 1 Lyttetrening Mål for opplæring er at eleven skal kunne Identifisere og beskrive musikkens elementer med utgangspunkt i eksempler fra musikkhistorien, auditivt og ved hjelp av notebilde. Gjenkjenne sentrale instrumenter og besetningstyper i forskjellige musikalske sjangrer og epoker. Musikkhistorie Beskrive hovedlinjene i musikkhistorien fra middelalderen og frem til 1900, med vekt på norsk og europeisk kunstmusikk, samisk musikk og norsk folkemusikk. Gjenkjenne og beskrive sentrale komposisjonstyper, former og besetning i musikk fra middelalderen og frem til 1900 Musikk i perspektiv 2 Musikkhistorie Beskrive hovedlinjene i musikkhistorien fra 1900 og frem til i dag, med vekt på norsk og europeisk kunstmusikk, samisk musikk, norsk folkemusikk og rytmisk musikk. Gjenkjenne og beskrive sentrale sjangrer, former og besetninger i musikk fra 1900 og fram til i dag. Sette musikk fra 1900 og fra til i dag inn i en politisk, økonomisk, sosial og kulturell kontekst. Musikk fordypning 1 Gehørtrening memorere og gjengi enkle musikalske forløp i sang eller joik, spill og skrift 9

10 lese og gjengi et enkelt notebilde i sang og spill Komponering lage enkle komposisjoner harmonisere enkle melodier arrangere musikk for mindre besetninger bruke digitale verktøy i harmonisering, arrangering eller komponering Formidling bruke digitale verktøy i formidling av utøvende og skapende arbeid Musikk fordypning 2 Gehørtrening memorere og gjengi sammensatte musikalske forløp i sang, spill og skrift lese og gjengi et sammensatt notebilde i sang og spill Komponering harmonisere melodier arrangere musikk lage komposisjoner beherske korrekt notasjon og lage et ferdigtransponert partitur bruke et digitalt notasjonsprogram Formidling dokumentere eget utøvende og skapende arbeid ved bruk av digitale verktøy 10

11 Valgfri fordypning i faget Musikk fordypning (Kan ikke velges av elever med obligatorisk fremmedspråk i VG3) Musikk fordypning 1 Gehørtrening memorere og gjengi enkle musikalske forløp i sang eller joik, spill og skrift lese og gjengi et enkelt notebilde i sang og spill Komponering utvikle musikalske ideer frem til ferdige produkter ved hjelp av ulike komposisjonsteknikker harmonisere enkle melodier i ulike stilarter ved hjelp av ulike satslæreteknikker. arrangere musikk for mindre besetninger bruke digitale verktøy i harmonisering, arrangering og komponering Formidling delta i formidling av utøvende og skapende arbeid bruke digitale verktøy i formidling av utøvende og skapende arbeid bruke digitale teknikker i skapende arbeid delta i produksjon av lydforsterking av musikk kjenne til og beskrive lyds egenskaper Musikk fordypning 2 Gehørtrening memorere og gjengi sammensatte musikalske forløp i sang, spill og skrift lese og gjengi et sammensatt notebilde i sang og spill Komponering harmonisere og reharmonisere melodier i ulike stilarter arrangere musikk for ulike besetninger beherske enkle kontrapunktteknikker beherske enkle teknikker for instrumentering og orkestrering lage komposisjoner i ulik stil og med ulik karakter beherske korrekt notasjon og lage et ferdigtransponert partitur bruke et digitalt notasjonsprogram 11

12 Formidling presentere og vurdere eget utøvende og skapende arbeid dokumentere eget utøvende og skapende arbeid ved bruk av digitale verktøy beherske grunnleggende teknikker for opptak og digital lydproduksjon Musikk i perspektiv 1 Lyttetrening Mål for opplæring er at eleven skal kunne Identifisere og beskrive musikkens elementer med utgangspunkt i eksempler fra musikkhistorien, auditivt og ved hjelp av notebilde. Gjenkjenne sentrale instrumenter og besetningstyper i forskjellige musikalske sjangrer og epoker. Musikkhistorie Beskrive hovedlinjene i musikkhistorien fra middelalderen og frem til 1900, med vekt på norsk og europeisk kunstmusikk, samisk musikk og norsk folkemusikk. Gjenkjenne og beskrive sentrale komposisjonstyper, former og besetning i musikk fra middelalderen og frem til Musikk i perspektiv 2 Musikkhistorie Beskrive hovedlinjene i musikkhistorien fra 1900 og frem til i dag, med vekt på norsk og europeisk kunstmusikk, samisk musikk, norsk folkemusikk og rytmisk musikk. Gjenkjenne og beskrive sentrale sjangrer, former og besetninger i musikk fra 1900 og fram til i dag. Sette musikk fra 1900 og fra til i dag inn i en politisk, økonomisk, sosial og kulturell kontekst. Instrument kor samspill 1 Hovedinstrument Beherske grunnleggende teknikk Framføre et repertoar med musikk fra ulike sjangrer og/eller epoker 12

13 Knytte ulike uttrykksmåter til sjangrer og epoker Anvende ulike metoder for innstudering Utarbeide og begrunne ukeplaner for egen øving Delta aktivt i valg av repertoar Knytte praktisk musisering til relevant teori Improvisere på hovedinstrumentet Spille/synge etter gehør Vurdere ulike sider ved sceneopptreden og konsertforberedelse Instrument kor samspill 2 Hovedinstrument Framføre et variert repertoar Formidle et musikalsk innhold med personlig uttrykk Beherske egnet instrumentteknikk Gjøre selvstendige musikalske valg Delta aktivt på konserter Beherske relevante innstuderingsteknikker 13

14 Eksamen Når det gjelder vurdering og eksaminering av elevene, vil det som følge av prosjektet, bli behov for egne eksamenskoder. På VG2 ønsker vi at alle programfagene skal være trekkfag. Fag Valgfri fordypning i faget Kor Instrument Samspill Valgfri fordypning i faget Musikk i perspektiv Valgfri fordypning i faget Musikk Fordypning Musikk i perspektiv MUS2005 Instrument, kor, samspill MUS2003 Musikk fordypning MUS3001 Eksamensform dagens læreplan Muntlig eller skriftlig Praktisk/ muntlig Skriftlig eller Praktisk/ muntlig Eksamensform lokalgitt læreplan Praktisk/muntlig Skriftlig Skriftlig Standpunktkarakter Beskrivelse av eksamensform Elevene forbereder et repertoar i alle hovedområdene. I forberedelsestiden setter de sammen et konsertprogram, som fremføres på eksamensdagen i tillegg til muntlig utspørring 48 timers forberedelsedel hvor elevene får utdelt et tema med lytteeksempler til. Selve eksamen varer i fem timer og har to deler. Det er ikke tillatt med hjelpemidler på første del, mens eleven kan benytte alle hjelpemidler (ikke kommunikasjon med andre) på del to. Fem timers skriftlig eksamen uten forberedelsedel. Eleven viser kompetanse gjennom å skrive komposisjoner/ arrangementer og løse gehøroppgaver. Argumenter for denne eksamensformen Eleven har mulighet til å vise kompetanse gjennom planlegging og gjennomføring av en konsert. Ved også å ha muntlig utspørring i etterkant kan eleven (dersom det er nødvendig) prøves i alle læreplanens kompetansemål. Eleven har mulighet til å vise helhetlig kompetanse gjennom nevnte oppgaver. og det er mulig å prøve alle kompetansemål i læreplanen. Eleven har mulighet til å vise helhetlig kompetanse gjennom nevnte oppgaver. og det er mulig å prøve alle kompetansemål i læreplanen. Standpunktkarakteren er basert på et bredt vurderingsgrunnlag, som samlet viser elevens kompetanse i faget. På VG3 vil valgt fordypning ha obligatorisk eksamen. Fag Valgfri fordypning i faget Kor Instrument Samspill Eksamensform dagens læreplan Eksamensform lokalgitt læreplan Praktisk/muntlig Beskrivelse av eksamensform Konsert med muntlig presentasjon av verkene. Argumenter for denne eksamensformen Med utgangspunkt i det som er kjernen i denne læreplanen skal elevene vise kompetanse gjennom planlegging og gjennomføring av en konsert. Eksamensformen vil også gi trening i den vurderingsformen elever vil møte på høyere musikkutdanning Valgfri fordypning faget Musikk i perspektiv Praktisk/ muntlig Med utgangspunkt i egenprodusert materiale gjennom året, gis en oppgave i forberedelsestiden. Resultatet Eleven har mulighet til å vise helhetlig kompetanse gjennom nevnte oppgaver. og det er mulig å prøve alle kompetansemål i 14

15 Valgfri fordypning i faget Musikk Fordypning Musikk i perspektiv MUS2007 Instrument, kor, samspill MUS2004 Musikk fordypning MUS3003 Instruksjon og ledelse MUS2009 Muntlig eller skriftlig Praktisk/ muntlig Skriftlig eller Praktisk/ muntlig Praktisk/ muntlig Praktisk/ muntlig Standpunktkarakter Praktisk/ muntlig presenteres på eksamensdagen og danner utgangspunkt for utspørring Med utgangspunkt i egenprodusert materiale gjennom året, gis en oppgave i forberedelsestiden. Resultatet presenteres på eksamensdagen og danner utgangspunkt for utspørring. læreplanen. Eleven har mulighet til å vise helhetlig kompetanse gjennom nevnte oppgaver. og det er mulig å prøve alle kompetansemål i læreplanen. *Elever som har obligatorisk fremmedspråk i VG3, gjennomfører en tverrfaglig eksamen som kun innbefatter MIP2 og IKS2 med egen eksamenskode. Mentor Elevene vil få tildelt en mentor som gir faglig og arbeidsprosessuell veiledning gjennom året. Det avholdes en avsluttende veiledningstime på slutten av hvert skoleår. I utgangspunktet har eleven samme fordypningsemne i to år, men dersom en elev ønsker å bytte valgfri fordypning etter vg2, må vedkommende ta opp dette med sin mentor. Er konklusjonen at et bytte er riktig, sendes en søknad til avdelingsleder innen 1. Mai. Vitnemål For at forsøksprosjektet ikke skal få negative konsekvenser for elevene ved opptak til høyere studier er det avgjørende at det endelige vitnemålet godkjennes, gir studiekompetanse og gir uttelling på lik linje med dagens vitnemål. Evaluering av prosjektet Prosjektleder vil sammen med en brukergruppe, bestående av lærere og elever, foreta evaluering av prosjektet. Evaluering vil bygge på følgende: Systematisk muntlige tilbakemeldinger (undervegs) Årlige tilbakemeldinger gjennom Puls og lokal musikkundersøkelse. Gjennomgang av tallmateriale knyttet til karakternivå og gjennomføring. Kartlegging av tidligere elevers og prosjektets elevers valg av høyere utdanning. Avsluttende oppsummering og rapport. 15

16 Suksesskriterier Vil være Elevene opplever å få bedre tid til fordypning. Elevene opplever en hensiktsmessig arbeidsmengde. Elevene opplever at de er bedre forberedt for høyere studier. Elevene opplever et relevant læringsutbytte Gjennomføringsprosenten går opp. Fremdriftsplan Høst 2014/vår 2015 o Modell og søknad o Intern behandling i organisasjonen o Planlegge fagsammensetning og innhold i fagene o Informere elever og foresatte o Forkurs for VG1 o Veiledning av VG1- og VG2elevene i forhold til valg av fordypningsfag o 1.mai: Frist for valg av fordypningsfag o Pulsundersøkelse o Skien VGS - Musikkundersøkelse Høst 2015 o Forsøket starter med VG2 og VG3. o VG1: Informasjon om prosjekt Vår 2016 o VG1: Informasjon om de ulike fagenes innhold o Veiledning av VG2- elevene (minst en time er obligatorisk) o Informere elever og foresatte o Forkurs for VG1 og veiledning i forhold til valg o 1. Mai: frist for valg av fordypningsfag o Evaluering av prosjektet Høst 2016 o Forsøket fortsetter med VG2 og VG3. o VG1: Informasjon om prosjekt o Pulsundersøkelse o Skien VGS - Musikkundersøkelse Vår 2017 o VG1: Informasjon om de ulike fagenes innhold o Veiledning av VG2- elevene (minst en time er obligatorisk) o Forkurs for VG1 og veiledning i forhold til valg o 1. Mai: frist for valg av fordypningsfag o Evaluering av prosjektet Høst 2017 o Forsøket fortsetter med VG2 og VG3. o Pulsundersøkelse o Skien VGS - Musikkundersøkelse 16

17 Vår 2018 o Veiledning av VG2- elevene (minst en time er obligatorisk) o 1. Mai: frist for valg av fordypningsfag o Evaluering av prosjektet Høst 2018 o Forsøket fortsetter med VG3 (siste kull) o Pulsundersøkelse o Skien VGS - Musikkundersøkelse vår 2019 o Sluttevaluering og rapportering. For å få tallmateriale som gir godt nok grunnlag til å trekke konklusjoner, er det nødvendig at tre elevkull gjennomfører prosjektet. 17

FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE

FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE Studieplan for Årsstudium i musikk 60 studiepoeng Studieåret 2015/16 FiH FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE Innhold MU101 Pedagogisk teori (5 stp) 6 MU102 Fagdidaktikk (5 stp) 9 MU103 Praksis (6 stp) 12

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK

STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK II 20. september 2004 rev. 28. september 2007 INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 3 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

Bachelor i musikk. Studieplan 2014-2015. Innhold. Studieplan BA Musikk 2014-2015

Bachelor i musikk. Studieplan 2014-2015. Innhold. Studieplan BA Musikk 2014-2015 Bachelor i musikk Studieplan 2014-2015 Innhold Bachelor i musikk... 1 Studieplan 2014-2015... 1 Innledning... 2 Fakta: Bachelor i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 BA Musikk 1. år... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse STUDIEPLAN Årsstudium i musikk og helse 27. januar 2003, revidert 19. juni 2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 4 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold Innhold Pedagogisk plattform...4 Studiespesialisering...6 Realfag...6 Språk, samfunnsfag og økonomi...8 Sciencelinja...10 Musikk, dans og drama...14 Helse- og oppvekstfag...16 Byggfag...18 TAF...20 Påbygning...22

Detaljer

Fagkatalogen 2015-2016

Fagkatalogen 2015-2016 Fagkatalogen 2015-2016 Om programfag og fagvalg for elever på ST, ID og MD Heimdal videregående skole - Mulighetenes skole - 1 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg Utdanningssektoren Lokal læreplan for Utdanningsvalg FORORD Kommunaldirektøren for undervisning nedsatte høsten 2008 en arbeidsgruppe bestående av rådgiverne ved ungdomsskolene. Arbeidsgruppen fikk følgende

Detaljer

CERM Senter for Utdanningsforskning i Musikk. Underveisrapport våren 2014. Geir Johansen

CERM Senter for Utdanningsforskning i Musikk. Underveisrapport våren 2014. Geir Johansen CERM Senter for Utdanningsforskning i Musikk Underveisrapport våren 2014 Geir Johansen Utgiver: Norges musikkhøgskole, Oslo 2014. Copyright: Norges musikkhøgskole og forfatteren. 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

Valgmuligheter i ungdomsskolen Erfaringer med de språklige fordypningsalternativene og forsøk med arbeidslivsfag

Valgmuligheter i ungdomsskolen Erfaringer med de språklige fordypningsalternativene og forsøk med arbeidslivsfag Valgmuligheter i ungdomsskolen Erfaringer med de språklige fordypningsalternativene og forsøk med arbeidslivsfag Anders Bakken & Marianne Dæhlen Rapport nr 6/11 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016 Årsstudie i musikk Studieplan 2015-2016 Innhold Årsstudie i musikk... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Årsstudie i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 Årsstudie i musikk... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

INNLEDNING 5 EMNEBESKRIVELSER 14 PEDAGOGIKK 17 FAGDIDAKTIKK 20 PRAKSIS 27

INNLEDNING 5 EMNEBESKRIVELSER 14 PEDAGOGIKK 17 FAGDIDAKTIKK 20 PRAKSIS 27 2 3 Innhold INNLEDNING 5 Mål for studiet 6 Opptak 6 Struktur og organisering 7 Emneoversikt 7 Arbeidsformer 8 Arbeidskrav 9 Vurdering 11 EMNEBESKRIVELSER 14 Målområder 14 PEDAGOGIKK 17 Mål 17 Pedagogisk

Detaljer

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd TID FOR TALENT Talentutvikling i musikk Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd 5. september 2008 Forsidefoto: John Petter Reinertsen INNHOLD 1. INNLEDNING...5 1.1 Utvalgets

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole Atlanten videregående skole Kunnskap. Samarbeid. Entusiasme. Idrettsfag Studiespesialiserende Foto: Thomas Sivertsen (ANB) Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama www.atlanten.vgs.no Videregående

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

Plan for 2-årig teknisk fagskole. Datateknikk

Plan for 2-årig teknisk fagskole. Datateknikk Plan for 2-årig teknisk fagskole Datateknikk Fordypningene: Drift og sikkerhet 1 RAMMEPLAN FOR FAGTEKNIKERUTDANNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 MÅL MED FAGTEKNIKERUTDANNINGEN... 3 1.3 OPPTAKSKRAV... 4

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

En læreplan for steinerskolene 2007

En læreplan for steinerskolene 2007 En læreplan for steinerskolene 2007 Videregående trinn: Fagenes formål og perspektiver Kompetansemål Evalueringsordninger EN LÆREPLAN FOR STEINERSKOLENE 2007 - VIDEREGÅENDE TRINN FAGENES FORMÅL OG PERSPEKTIVER

Detaljer

«Det tenner en gnist»

«Det tenner en gnist» rapport nr 2/15 «Det tenner en gnist» Evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet Marianne Dæhlen & Ingunn Marie Eriksen «Det tenner en gnist» Evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet MARIANNE DÆHLEN

Detaljer

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet 1 Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet Johs Totland tidl. rådgiver i Utdanningsdirektoratet 2 Innhold Styringsdokumentene planer, stortingsmeldinger, lover og forskrifter, læreplanverket

Detaljer

C\ UNIVERSITETET I BERGEN

C\ UNIVERSITETET I BERGEN C\ UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

Bacheloroppgave GLU5-10 G5BAC3900

Bacheloroppgave GLU5-10 G5BAC3900 Å uttrykke seg gjennom dans en viktig ferdighet i grunnskolen i dag? av Lena Andersen 565 Veileder: Tone Ophus, Musikk Bacheloroppgave GLU5-10 G5BAC3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

LEDER NATURFAG. Vurdering for læring og av læring. Ut av klasserommet

LEDER NATURFAG. Vurdering for læring og av læring. Ut av klasserommet Innhold Portrettet LK06 og vurdering Eksamen i videregående Vurdering på barnetrinnet Rulleringsframføring Sentrale funn i PISA Vurdering av kompetansemål knyttet til Forskerspiren Tallkarakter eller skriftlig

Detaljer

Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen, Anne Husby, Frode Midtgård Vår dato: 08.12.2011 Deres dato: Vårreferanse: 2011/3251 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving

Detaljer

Musikkteater. Noroff Fagskole AS Desember 2012

Musikkteater. Noroff Fagskole AS Desember 2012 Musikkteater Noroff Fagskole AS Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Noroff Fagskole AS, Oslo Musikkteater Dato for vedtak: 3. desember 2012 Utdanningslengde: Sakkyndige: To år Ingeborg Hungnes

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Studieplan for treårig bachlorstudium i dans hovedretning klassisk ballett 180 studiepoeng Vedtatt av Kunsthøgskolens styre 18.06.02, revidert 12.08.05 Innholdsfortegnelse:

Detaljer