Søknad om forsøk etter opplæringsloven 1-4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om forsøk etter opplæringsloven 1-4"

Transkript

1 Søknad om forsøk etter opplæringsloven 1-4 Innledning Skien videregående skole har Telemarks eneste musikklinje. Elevene kommer fra hele fylket og rekrutteres fra veldig ulike miljøer. De har store ulikheter i forutsetninger og motivasjon, og etter fullført musikklinje er veien ut til yrkeslivet veldig forskjellig. Høyere utdanningsinstitusjoner, som Norges musikkhøgskole og Barratt Due musikkinstitutt, er klare i forventingene sine til denne linjen. Musikklinjen skal være en forutdanning til høyere musikkutdanning. Samtidig skal tilbudet være et allmenn- dannende tilbud og være et utgangspunkt for hele spekteret av høyere utdanning. I vår skolehverdag opplever vi at skoletilbudet ikke tar hensyn utdannings- institusjonenes og musikkmiljøenes krav til elevmassens kompetansenivå ved endt treårig løp. Norges musikkhøgskole skriver til Kunnskapsdepartementet (datert 30. November 2012) at norske søkere stadig blir utkonkurrert av utenlandske søkere ved opptak. Ved å se på kandidatene ved opptaksprøvene finner de at det skiller marginalt mellom kvalifiserte søkere med bakgrunn fra MDD og de uten. NMH mener dette viser at MDD ikke gir det forventede fortrinn ved opptak høyere musikkutdanning. Den viktigste årsaken til dette er at utvikling på instrument krever mye tid til øving. Det er problematisk at MDD, som skal være et naturlig linjevalg for en talentfull musikkelev, viser seg ikke å bli foretrukket. Vi er kjent med at mange som sikter seg inn på høyere musikkutdanning foretrekker utdanningsprogrammet for studiespesialisering for å få nok tid til øving (NMH 2012) Selv om Norges musikkhøgskole og de andre utdanningsinstitusjonene innen musikk utdanner både musikere, komponister og musikkpedagoger, legger de meget stor vekt på nivå på hovedinstrument. Vi opplever at interesseområdene og evnene til elevmassen er mye mer fragmentert. Vi har elever som er mest opptatt av og har større interesse og forutsetninger innenfor et mer akademisk område og elever som klart viser evner innenfor hva man kan kalle musikkarbeider (arrangering, komponering og lignende). Med Kunnskapsløftet kom også en skolehverdag med flere nye fag, tyngre vekting av fag og binding til femtimersfag. Totalt sett har dette gitt elevene en skolehverdag hvor arbeidsmengden er for stor. Dette har vi fått bekreftet, både kvantitativt og kvalitativt, gjennom Puls- undersøkelsen og vår egen Musikkundersøkelse. Elevene gir tilbakemeldinger på at musikklinjen i for liten grad gir mulighet til øving, fordyping i relevante fag og forberedelser til høyere studium. Resultatene av undersøkelsene forteller oss at det er høyt stressnivå og mye arbeidspress. Det stilles store krav og forventinger til elevene på et bredt spekter av fag. Med bakgrunn i dette ønsker vi å starte et forsøksprosjekt. 1

2 Formålet med prosjektet Formålet med forsøksprosjektet er å utvikle en ny og bedre modell av musikklinja. Prosjektet vil gi oss viktig kunnskap og erfaring i revisjon av Kunnskapsløftet. Vår hypotese er at større fordypning og mindre fragmentering vil gi en skole som er et naturlig valg for et musikktalent, en skole som er mer relevant for videre utdanning, med et mer relevant læringsutbytte og en skole som har stor gjennomføringsprosent. VG1 Vi har valgt å konsentrere prosjektet rundt elevene i VG2 og Vg3. I løpet av Vg1 er målet vårt å gi elevene et godt faglig grunnlag, slik at de kan ta det valget av retning som vil passe dem best. Bakgrunnen for dette er, som nevnt tidligere, at det er veldig stor variasjon innen søkermassen til skolen. Siden elevene kommer fra hele Telemark er kunnskapsnivå og, ikke minst, erfaring veldig varierende. Det er også stor variasjon innen kunnskap om hva og hvordan man kan bruke musikken etter videregående. Vi ønsker å bruker eksisterende fag og målplaner til å gi dem en smakebit på hvilke retninger som er mulig å velge. Gjennom fagene Musikk dans og drama, samspill og kor vil vi organisere korte kurs som gjenspeiler de retningene de kan velge mellom. Valgfrie fordypningsfag i VG2 og VG3 Vi ønsker å gi elevene mulighet til å fordype seg i et av følgende områder innen musikkfaget. Valgfri fordypning i faget Instrument Kor Samspill: Dette fordypningsområdet legger størst vekt på hovedinstrumentet, øvetid, formidling og samspill. Fordypningen retter seg mot elever som ønsker å jobbe mot en karriere som utøvende musiker. Eller, som har flest interesser i denne retningen. Valgfri fordypning i faget Musikk i perspektiv: Dette fordypningsemnet legger størst vekt på de musikkvitenskapelige sidene ved faget som musikkhistorie, kultur og samfunn. Fordypningen retter seg mot elever som ønsker å jobbe mot en karriere som kulturarbeider, journalist, lærer og lignende. Eller, som har flest interesser i denne retningen. Valgfri fordypning i faget Musikk fordypning: Dette fordypningsemnet legger størst vekt på arrangering, komponering, direksjon og ensembleledelse. Fordypningen retter seg mot elever som ønsker å jobbe mot en karriere som en aktør i det frivillige musikkliv. Det kan dreie seg om komponist/arrangør, dirigent, leder av rockeklubber og lignende. Eller, som har flest interesser i denne retningen. 2

3 Timefordeling VG2 Fag Timetall i dag Timetall i forsøksprosjekt Norsk 4 4 Historie 2 2 Matematikk 3 3 Språk 4 4 Ergonomi og bevegelse 2 2 Samfunnsfag 3 3 Geografi 2 2 Instrument, kor, samspill - MUS Musikk i perspektiv - MUS Musikk fordypning - MUS Valgfri fordypning 0 5 SUM VG3 Fag Timetall i dag Timetall i forsøksprosjekt Norsk 6 6 Religion 3 3 Historie 4 4 Ergonomi og bevegelse 2 2 instrument, kor, samspill - MUS Musikk i perspektiv - MUS Instruksjon og ledelse - MUS Musikk fordypning - MUS3003 eller 5 3/0* fremmedspråk Valgfri fordypning 0 6** SUM *,**: Reduksjon i timetall for de elevene som har obligatorisk fremmedspråk i VG3. Læreplaner Forsøksprosjektet får konsekvenser når det gjelder læreplanen til flere fag, og det må utarbeides lokale læreplaner. Det er viktig å merke seg at de lokale læreplanene fullt og helt vil bygge på de nåværende planene. Forskjellene vil, i stor grad, ligge i de ulike fagenes omfang. Der hvor det er utarbeidet nye læreplanmål er dette gjort i samarbeid med lærere som underviser de aktuelle fagene. Disse planene er merket med rødt og kursiv. 3

4 Valgfri fordypning i faget Musikk i perspektiv Musikk i perspektiv1 Lyttetrening Mål for opplæring er at eleven skal kunne Beskrive og reflektere over egen opplevelse av musikk fra ulike sjangrer og epoker. Beherske ulike lytteteknikker. Identifisere og beskrive musikkens elementer med utgangspunkt i eksempler fra musikkhistorien, auditivt og ved hjelp av notebilde. Gjenkjenne sentrale instrumenter og besetningstyper i forskjellige musikalske sjangrer og epoker. Musikkhistorie Beskrive hovedlinjene i musikkhistorien fra middelalderen og frem til 1900, med vekt på norsk og europeisk kunstmusikk, samisk musikk og norsk folkemusikk. Beskrive og reflektere over karakter og stilistiske virkemidler i musikk fra middelalderen og fram til Gjenkjenne og beskrive sentrale komposisjonstyper, former og besetning i musikk fra middelalderen og frem til Dokumentere kunnskap om sentrale komponister, stilskapere, utøvere og et utvalg verk fra middelalderen og fram til Sette musikk fra middelalderen og fram til 1900 inn i en politisk, økonomisk, sosial og kulturell kontekst. Musikkhistorisk fordypning Dokumentere kunnskap innen ett valgt fordypningsemne gjennom muntlig presentasjon. Beherske et relevant musikkfaglig begrepsapparat. Bruke digitale verktøy i arbeid med musikkhistorie fra middelalderen og frem til år Musikk i perspektiv 2 Musikkhistorie Beskrive hovedlinjene i musikkhistorien fra 1900 og frem til i dag, med vekt på norsk og europeisk kunstmusikk, samisk musikk, norsk folkemusikk og rytmisk musikk. Drøfte karakteristiske trekk og stilistiske virkemidler i musikk. Gjenkjenne og beskrive sentrale sjangrer, former og besetninger i musikk fra 1900 og fram til i dag. 4

5 Dokumentere kunnskap om sentrale komponister, stilskapere, utøvere og et utvalg verk fra 1900 og fram til i dag. Sette musikk fra 1900 og fra til i dag inn i en politisk, økonomisk, sosial og kulturell kontekst. Musikkhistorisk fordypning dokumentere kunnskap innen to valgte fordypningsemner gjennom muntlig og skriftlig presentasjon Beherske relevant musikkfaglig begrepsapparat. Sammenligne og drøfte stiltrekk ved musikk fra ulike sjangrer eller stilarter. Musikkhistorisk formidling* Referere og presentere skapende arbeid gjennom muntlig eller skriftlig presentasjon. Dokumentere skapende arbeid ved hjelp av digitale verktøy. Beherske relevant musikkfaglig begrepsapparat. *Reduksjon i mål for de elevene som har obligatorisk fremmedspråk i VG3 Instrument kor samspill 1 Hovedinstrument Beherske grunnleggende teknikk Framføre et repertoar med musikk fra ulike sjangrer og/eller epoker Knytte ulike uttrykksmåter til sjangrer og epoker Anvende ulike metoder for innstudering Utarbeide og begrunne ukeplaner for egen øving Delta aktivt i valg av repertoar Knytte praktisk musisering til relevant teori Improvisere på hovedinstrumentet Spille/synge etter gehør Vurdere ulike sider ved sceneopptreden og konsertforberedelse Instrument kor samspill 2 Hovedinstrument Framføre et variert repertoar Formidle et musikalsk innhold med personlig uttrykk Beherske egnet instrumentteknikk Gjøre selvstendige musikalske valg 5

6 Delta aktivt på konserter Beherske relevante innstuderingsteknikker Musikk fordypning 1 Gehørtrening memorere og gjengi enkle musikalske forløp i sang eller joik, spill og skrift lese og gjengi et enkelt notebilde i sang og spill Komponering lage enkle komposisjoner harmonisere enkle melodier arrangere musikk for mindre besetninger bruke digitale verktøy i harmonisering, arrangering eller komponering Formidling bruke digitale verktøy i formidling av utøvende og skapende arbeid Musikk fordypning 2 Gehørtrening memorere og gjengi sammensatte musikalske forløp i sang, spill og skrift lese og gjengi et sammensatt notebilde i sang og spill Komponering harmonisere melodier arrangere musikk lage komposisjoner beherske korrekt notasjon og lage et ferdigtransponert partitur bruke et digitalt notasjonsprogram Formidling dokumentere eget utøvende og skapende arbeid ved bruk av digitale verktøy 6

7 Valgfri fordypning i faget Kor Instrument samspill Instrument kor samspill 1 Hovedinstrument Beherske grunnleggende teknikk Framføre et repertoar med musikk fra ulike sjangrer og/eller epoker Knytte ulike uttrykksmåter til sjangrer og epoker Anvende ulike metoder for innstudering Utarbeide og begrunne ukeplaner for egen øving Delta aktivt i valg av repertoar Knytte praktisk musisering til relevant teori Improvisere på hovedinstrumentet Spille/synge etter gehør Vurdere ulike sider ved sceneopptreden og konsertforberedelse Fordypning på hovedinstrument : Fremføre repertoar uten noter.* Anvende noter i innstudering av musikk Anvende digitale verktøy i vurdering av egen øving. *Fremføring uten noter og innøving med noter kan virke som en unødvendig presisering, men det viser seg at elevmassen i dag ofte velger en av løsningene. For elever som velger å fordype seg spesielt i hovedinstrumentet er det allikevel viktig å beherske begge innstuderings- og fremføringsmetodene. Elever som velger innstudering og fremføring uten noter er ofte elever som trenger å styrke notelesningsferdighetene, mens andre elever trenger å frigjøre seg fra notebildet og heller benytte auditive teknikker for innstudering og utøving av musikk. Det er ofte stor avstand mellom disse to retningene, men for å bli en god utøver er man avhengig av å beherske begge. Biinstrument Gjøre rede for og bruke biinstrumentet som støtte for andre musikkaktiviteter Spille/synge enkle stykker etter gehør Spille/synge enkle stykker prima vista Spille/synge et repertoar Besifringsspill Spille ulike akkompagnementsfigurer Spille etter besifring på et akkordinstrument Lage enkel besifring til melodi Transponere enkle melodier med besifring 7

8 Kor og samspill Formidle et musikalsk uttrykk gjennom deltakelse i kor og samspillgrupper Skape musikalsk uttrykk ut fra instruksjon og informasjon som notebildet gir Anvende intonasjonsøvelser og gehør Ta i mot og gi konstruktiv kritikk Etablere egne ensembler Ta medansvar i samspill og kor Lede an i egen stemmegruppe Instrument kor samspill 2 Hovedinstrument Framføre et variert repertoar Formidle et musikalsk innhold med personlig uttrykk Beherske egnet instrumentteknikk Gjøre selvstendige musikalske valg Delta aktivt på konserter Beherske relevante innstuderingsteknikker Fordypning hovedinstrument* planlegge og gjennomføre helhetlige konserter/konsertserier for et relevant publikum. Anvende kunnskap om hovedinstrumentet innen et valgt fordypningsemne gjennom muntlig/praktisk presentasjon Anvende digitale verktøy i vurdering og evaluering av egen virksomhet. Framføre musikk uten akkompagnement. Beherske notasjonsformer for fremføring av ulik samtidsmusikk. *Reduksjon i mål for de elevene som har obligatorisk fremmedspråk i VG3 Øvingslære Utarbeide og begrunnekorttids- og langtidsplaner for variert, allsidig og systematisk øving på hovedinstrumentet Vurdere egne ferdigheter, øvingsarbeid og egen utvikling Vurdere ulike læringsstrategier Anvende kunnskaper om prestasjonsforberedelse med tanke på å beherske fysiske, mentale og tekniske utfordringer i en formidlingssituasjon Gjøre rede for betydningen av god fysikk for musikere og anvende kunnskaper om hvordan belastningsskader kan forebygges 8

9 Kor og samspill Forme et musikalsk uttrykk som leder deltakelse i kor og ensembler Orientere seg i et allsidig kor- og samspillrepertoar Lede framføringer med mindre kor/ensembler med publikum til stede Drive selvstendig innstudering i korets stemmegrupper Arbeide med klangbalanse og homogenitet i kor og ensembler Musikk i perspektiv 1 Lyttetrening Mål for opplæring er at eleven skal kunne Identifisere og beskrive musikkens elementer med utgangspunkt i eksempler fra musikkhistorien, auditivt og ved hjelp av notebilde. Gjenkjenne sentrale instrumenter og besetningstyper i forskjellige musikalske sjangrer og epoker. Musikkhistorie Beskrive hovedlinjene i musikkhistorien fra middelalderen og frem til 1900, med vekt på norsk og europeisk kunstmusikk, samisk musikk og norsk folkemusikk. Gjenkjenne og beskrive sentrale komposisjonstyper, former og besetning i musikk fra middelalderen og frem til 1900 Musikk i perspektiv 2 Musikkhistorie Beskrive hovedlinjene i musikkhistorien fra 1900 og frem til i dag, med vekt på norsk og europeisk kunstmusikk, samisk musikk, norsk folkemusikk og rytmisk musikk. Gjenkjenne og beskrive sentrale sjangrer, former og besetninger i musikk fra 1900 og fram til i dag. Sette musikk fra 1900 og fra til i dag inn i en politisk, økonomisk, sosial og kulturell kontekst. Musikk fordypning 1 Gehørtrening memorere og gjengi enkle musikalske forløp i sang eller joik, spill og skrift 9

10 lese og gjengi et enkelt notebilde i sang og spill Komponering lage enkle komposisjoner harmonisere enkle melodier arrangere musikk for mindre besetninger bruke digitale verktøy i harmonisering, arrangering eller komponering Formidling bruke digitale verktøy i formidling av utøvende og skapende arbeid Musikk fordypning 2 Gehørtrening memorere og gjengi sammensatte musikalske forløp i sang, spill og skrift lese og gjengi et sammensatt notebilde i sang og spill Komponering harmonisere melodier arrangere musikk lage komposisjoner beherske korrekt notasjon og lage et ferdigtransponert partitur bruke et digitalt notasjonsprogram Formidling dokumentere eget utøvende og skapende arbeid ved bruk av digitale verktøy 10

11 Valgfri fordypning i faget Musikk fordypning (Kan ikke velges av elever med obligatorisk fremmedspråk i VG3) Musikk fordypning 1 Gehørtrening memorere og gjengi enkle musikalske forløp i sang eller joik, spill og skrift lese og gjengi et enkelt notebilde i sang og spill Komponering utvikle musikalske ideer frem til ferdige produkter ved hjelp av ulike komposisjonsteknikker harmonisere enkle melodier i ulike stilarter ved hjelp av ulike satslæreteknikker. arrangere musikk for mindre besetninger bruke digitale verktøy i harmonisering, arrangering og komponering Formidling delta i formidling av utøvende og skapende arbeid bruke digitale verktøy i formidling av utøvende og skapende arbeid bruke digitale teknikker i skapende arbeid delta i produksjon av lydforsterking av musikk kjenne til og beskrive lyds egenskaper Musikk fordypning 2 Gehørtrening memorere og gjengi sammensatte musikalske forløp i sang, spill og skrift lese og gjengi et sammensatt notebilde i sang og spill Komponering harmonisere og reharmonisere melodier i ulike stilarter arrangere musikk for ulike besetninger beherske enkle kontrapunktteknikker beherske enkle teknikker for instrumentering og orkestrering lage komposisjoner i ulik stil og med ulik karakter beherske korrekt notasjon og lage et ferdigtransponert partitur bruke et digitalt notasjonsprogram 11

12 Formidling presentere og vurdere eget utøvende og skapende arbeid dokumentere eget utøvende og skapende arbeid ved bruk av digitale verktøy beherske grunnleggende teknikker for opptak og digital lydproduksjon Musikk i perspektiv 1 Lyttetrening Mål for opplæring er at eleven skal kunne Identifisere og beskrive musikkens elementer med utgangspunkt i eksempler fra musikkhistorien, auditivt og ved hjelp av notebilde. Gjenkjenne sentrale instrumenter og besetningstyper i forskjellige musikalske sjangrer og epoker. Musikkhistorie Beskrive hovedlinjene i musikkhistorien fra middelalderen og frem til 1900, med vekt på norsk og europeisk kunstmusikk, samisk musikk og norsk folkemusikk. Gjenkjenne og beskrive sentrale komposisjonstyper, former og besetning i musikk fra middelalderen og frem til Musikk i perspektiv 2 Musikkhistorie Beskrive hovedlinjene i musikkhistorien fra 1900 og frem til i dag, med vekt på norsk og europeisk kunstmusikk, samisk musikk, norsk folkemusikk og rytmisk musikk. Gjenkjenne og beskrive sentrale sjangrer, former og besetninger i musikk fra 1900 og fram til i dag. Sette musikk fra 1900 og fra til i dag inn i en politisk, økonomisk, sosial og kulturell kontekst. Instrument kor samspill 1 Hovedinstrument Beherske grunnleggende teknikk Framføre et repertoar med musikk fra ulike sjangrer og/eller epoker 12

13 Knytte ulike uttrykksmåter til sjangrer og epoker Anvende ulike metoder for innstudering Utarbeide og begrunne ukeplaner for egen øving Delta aktivt i valg av repertoar Knytte praktisk musisering til relevant teori Improvisere på hovedinstrumentet Spille/synge etter gehør Vurdere ulike sider ved sceneopptreden og konsertforberedelse Instrument kor samspill 2 Hovedinstrument Framføre et variert repertoar Formidle et musikalsk innhold med personlig uttrykk Beherske egnet instrumentteknikk Gjøre selvstendige musikalske valg Delta aktivt på konserter Beherske relevante innstuderingsteknikker 13

14 Eksamen Når det gjelder vurdering og eksaminering av elevene, vil det som følge av prosjektet, bli behov for egne eksamenskoder. På VG2 ønsker vi at alle programfagene skal være trekkfag. Fag Valgfri fordypning i faget Kor Instrument Samspill Valgfri fordypning i faget Musikk i perspektiv Valgfri fordypning i faget Musikk Fordypning Musikk i perspektiv MUS2005 Instrument, kor, samspill MUS2003 Musikk fordypning MUS3001 Eksamensform dagens læreplan Muntlig eller skriftlig Praktisk/ muntlig Skriftlig eller Praktisk/ muntlig Eksamensform lokalgitt læreplan Praktisk/muntlig Skriftlig Skriftlig Standpunktkarakter Beskrivelse av eksamensform Elevene forbereder et repertoar i alle hovedområdene. I forberedelsestiden setter de sammen et konsertprogram, som fremføres på eksamensdagen i tillegg til muntlig utspørring 48 timers forberedelsedel hvor elevene får utdelt et tema med lytteeksempler til. Selve eksamen varer i fem timer og har to deler. Det er ikke tillatt med hjelpemidler på første del, mens eleven kan benytte alle hjelpemidler (ikke kommunikasjon med andre) på del to. Fem timers skriftlig eksamen uten forberedelsedel. Eleven viser kompetanse gjennom å skrive komposisjoner/ arrangementer og løse gehøroppgaver. Argumenter for denne eksamensformen Eleven har mulighet til å vise kompetanse gjennom planlegging og gjennomføring av en konsert. Ved også å ha muntlig utspørring i etterkant kan eleven (dersom det er nødvendig) prøves i alle læreplanens kompetansemål. Eleven har mulighet til å vise helhetlig kompetanse gjennom nevnte oppgaver. og det er mulig å prøve alle kompetansemål i læreplanen. Eleven har mulighet til å vise helhetlig kompetanse gjennom nevnte oppgaver. og det er mulig å prøve alle kompetansemål i læreplanen. Standpunktkarakteren er basert på et bredt vurderingsgrunnlag, som samlet viser elevens kompetanse i faget. På VG3 vil valgt fordypning ha obligatorisk eksamen. Fag Valgfri fordypning i faget Kor Instrument Samspill Eksamensform dagens læreplan Eksamensform lokalgitt læreplan Praktisk/muntlig Beskrivelse av eksamensform Konsert med muntlig presentasjon av verkene. Argumenter for denne eksamensformen Med utgangspunkt i det som er kjernen i denne læreplanen skal elevene vise kompetanse gjennom planlegging og gjennomføring av en konsert. Eksamensformen vil også gi trening i den vurderingsformen elever vil møte på høyere musikkutdanning Valgfri fordypning faget Musikk i perspektiv Praktisk/ muntlig Med utgangspunkt i egenprodusert materiale gjennom året, gis en oppgave i forberedelsestiden. Resultatet Eleven har mulighet til å vise helhetlig kompetanse gjennom nevnte oppgaver. og det er mulig å prøve alle kompetansemål i 14

15 Valgfri fordypning i faget Musikk Fordypning Musikk i perspektiv MUS2007 Instrument, kor, samspill MUS2004 Musikk fordypning MUS3003 Instruksjon og ledelse MUS2009 Muntlig eller skriftlig Praktisk/ muntlig Skriftlig eller Praktisk/ muntlig Praktisk/ muntlig Praktisk/ muntlig Standpunktkarakter Praktisk/ muntlig presenteres på eksamensdagen og danner utgangspunkt for utspørring Med utgangspunkt i egenprodusert materiale gjennom året, gis en oppgave i forberedelsestiden. Resultatet presenteres på eksamensdagen og danner utgangspunkt for utspørring. læreplanen. Eleven har mulighet til å vise helhetlig kompetanse gjennom nevnte oppgaver. og det er mulig å prøve alle kompetansemål i læreplanen. *Elever som har obligatorisk fremmedspråk i VG3, gjennomfører en tverrfaglig eksamen som kun innbefatter MIP2 og IKS2 med egen eksamenskode. Mentor Elevene vil få tildelt en mentor som gir faglig og arbeidsprosessuell veiledning gjennom året. Det avholdes en avsluttende veiledningstime på slutten av hvert skoleår. I utgangspunktet har eleven samme fordypningsemne i to år, men dersom en elev ønsker å bytte valgfri fordypning etter vg2, må vedkommende ta opp dette med sin mentor. Er konklusjonen at et bytte er riktig, sendes en søknad til avdelingsleder innen 1. Mai. Vitnemål For at forsøksprosjektet ikke skal få negative konsekvenser for elevene ved opptak til høyere studier er det avgjørende at det endelige vitnemålet godkjennes, gir studiekompetanse og gir uttelling på lik linje med dagens vitnemål. Evaluering av prosjektet Prosjektleder vil sammen med en brukergruppe, bestående av lærere og elever, foreta evaluering av prosjektet. Evaluering vil bygge på følgende: Systematisk muntlige tilbakemeldinger (undervegs) Årlige tilbakemeldinger gjennom Puls og lokal musikkundersøkelse. Gjennomgang av tallmateriale knyttet til karakternivå og gjennomføring. Kartlegging av tidligere elevers og prosjektets elevers valg av høyere utdanning. Avsluttende oppsummering og rapport. 15

16 Suksesskriterier Vil være Elevene opplever å få bedre tid til fordypning. Elevene opplever en hensiktsmessig arbeidsmengde. Elevene opplever at de er bedre forberedt for høyere studier. Elevene opplever et relevant læringsutbytte Gjennomføringsprosenten går opp. Fremdriftsplan Høst 2014/vår 2015 o Modell og søknad o Intern behandling i organisasjonen o Planlegge fagsammensetning og innhold i fagene o Informere elever og foresatte o Forkurs for VG1 o Veiledning av VG1- og VG2elevene i forhold til valg av fordypningsfag o 1.mai: Frist for valg av fordypningsfag o Pulsundersøkelse o Skien VGS - Musikkundersøkelse Høst 2015 o Forsøket starter med VG2 og VG3. o VG1: Informasjon om prosjekt Vår 2016 o VG1: Informasjon om de ulike fagenes innhold o Veiledning av VG2- elevene (minst en time er obligatorisk) o Informere elever og foresatte o Forkurs for VG1 og veiledning i forhold til valg o 1. Mai: frist for valg av fordypningsfag o Evaluering av prosjektet Høst 2016 o Forsøket fortsetter med VG2 og VG3. o VG1: Informasjon om prosjekt o Pulsundersøkelse o Skien VGS - Musikkundersøkelse Vår 2017 o VG1: Informasjon om de ulike fagenes innhold o Veiledning av VG2- elevene (minst en time er obligatorisk) o Forkurs for VG1 og veiledning i forhold til valg o 1. Mai: frist for valg av fordypningsfag o Evaluering av prosjektet Høst 2017 o Forsøket fortsetter med VG2 og VG3. o Pulsundersøkelse o Skien VGS - Musikkundersøkelse 16

17 Vår 2018 o Veiledning av VG2- elevene (minst en time er obligatorisk) o 1. Mai: frist for valg av fordypningsfag o Evaluering av prosjektet Høst 2018 o Forsøket fortsetter med VG3 (siste kull) o Pulsundersøkelse o Skien VGS - Musikkundersøkelse vår 2019 o Sluttevaluering og rapportering. For å få tallmateriale som gir godt nok grunnlag til å trekke konklusjoner, er det nødvendig at tre elevkull gjennomfører prosjektet. 17

Læreplan i instrument, kor, samspill, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk

Læreplan i instrument, kor, samspill, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk Læreplan i instrument, kor, samspill, programfag i utdanningsprogram for, dans, drama, programområde for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Hovedinstrument Biinstrument Besifringsspill Kor og samspill Instrument, kor, samspill 2

Hovedinstrument Biinstrument Besifringsspill Kor og samspill Instrument, kor, samspill 2 FELLES PROGRAMFAG MUSIKK, DANS OG DRAMA Musikk, dans og Musikk Dans Drama drama et er oppgitt i 60-minutters enheter. Musikk, dans og drama: 140 årstimer Musikk Hovedområdet omfatter korsang som arena

Detaljer

Læreplan i musikk i perspektiv, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk

Læreplan i musikk i perspektiv, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk Læreplan i musikk i perspektiv, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2006 etter delegasjon i brev 26.

Detaljer

Læreplan i musikk fordypning, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk

Læreplan i musikk fordypning, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk Læreplan i musikk fordypning, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2006 etter delegasjon i brev 26.

Detaljer

Læreplan i musikk - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk

Læreplan i musikk - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk Læreplan i musikk - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/mdd5-01 Formål Utøvende kompetanse er nødvendig for et

Detaljer

Instrument, kor, samspill II i Vg3 (140timer),

Instrument, kor, samspill II i Vg3 (140timer), Instrument, kor, samspill II i Vg3 (140timer), Lokal fagplan i Stange videregående skole Faget er delt opp i hovedområdene Hovedinstrument, øvingslære og kor/samspill Under hvert av hovedområdene er følgende

Detaljer

UNDERVEISVURDERING. 21. mars 2017

UNDERVEISVURDERING. 21. mars 2017 UNDERVEISVURDERING 21. mars 2017 1 Rett til vurdering Underveisvurdering og standpunktvurdering Underveisvurdering er mer enn å gi karakter 2 Formålet med underveisvurdering Bidra til læring!!! 3 Rettferdig

Detaljer

Sortland videregående skole. Læreplaner. Læreplaner med konkretiseringer

Sortland videregående skole. Læreplaner. Læreplaner med konkretiseringer Sortland videregående skole m u s i k k d a n s d r a m a Læreplaner Læreplaner med konkretiseringer U t a r b e i d e t a v f a g l æ r e r n e INNHOLD VG1 Musikk, dans og drama MDD2001 felles programfag

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE FAGPLAN MUSIKK 10. TRINN 2015/2016 Periode Tema Kompetansemål Arbeidsmål Aktiviteter/innhold Vurdering 35-37 Folkemusikk med fokus på Afrika og Amerika. Øve inn og framføre et musikk Komponere: materiale

Detaljer

Instrument, kor, samspill I i Vg2 (140timer),

Instrument, kor, samspill I i Vg2 (140timer), Instrument, kor, samspill I i Vg2 (140timer), Lokal fagplan i Stange videregående skole Faget er delt opp i fire hovedområder: Hovedinstrument, biinstrument, besifringsspill, kor og samspill Under hvert

Detaljer

Halvårsplan våren 2017 Fag: Musikk Trinn: 8.trinn Lærer: Børge Larsen. juleforestillinga

Halvårsplan våren 2017 Fag: Musikk Trinn: 8.trinn Lærer: Børge Larsen. juleforestillinga Halvårsplan våren 2017 Fag: Musikk Trinn: 8.trinn Lærer: Børge Larsen Periode Emne 2 Info om nytt halvår Oppsumering av juleavslutninga Hver uke: Lytte til musikk jmf. Læreplanens mål om at elevene skal

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I MUSIKK ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I MUSIKK ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I MUSIKK ELEVER 2015 Utdanningsprogram: Musikk, dans og drama Fagkode: MDD3004 Programområde: Musikk Valgfritt programfag Årstrinn: Vg1 Forberedelsestid: 48 timer (2

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE FAGPLAN MUSIKK 8. TRINN 2015/16 Periode Tema Kompetansemål Aktiviteter/innhold Kilder Vurdering 35-43 Gitarkurs og musikkteori MUSISERE Bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner

Detaljer

Års- og vurderingsplan Musikk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Musikk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 17. oktober 2016 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Musikk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 14 Kompetansemål Musisere Hovedområdet musisere har musikkopplevelse, forstått

Detaljer

Årsplan for musikk 9. trinn, 2014/2015 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Eva Kristin Knutsen

Årsplan for musikk 9. trinn, 2014/2015 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Eva Kristin Knutsen ÅRSPLAN MUSIKK 9. TRINN Årsplan for musikk 9. trinn, 2014/2015 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Eva Kristin Knutsen Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert

Detaljer

Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål nasjonalt til årsplan - tema, handlingsmål og vurdering lokalt.

Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål nasjonalt til årsplan - tema, handlingsmål og vurdering lokalt. Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål nasjonalt til årsplan - tema, handlingsmål og vurdering lokalt. Utdrag fra formålet med musikk. Som et allmenndannende kunstfag

Detaljer

3-årsplan i musikk for ungdomsskolen i Svelvik

3-årsplan i musikk for ungdomsskolen i Svelvik 8. trinn 1. termin Tema Beskrivelse Vurdering Læreplanmål 8.1.1 Musikkhistorie 1900-tallet til idag Skriftlig prøve, lytteprøve 8.1.1 gjenkjenne og beskrive musikalske stiltrekk fra improvisert musikk

Detaljer

MUSIKK kjennetegn på måloppnåelse

MUSIKK kjennetegn på måloppnåelse MUSIKK kjennetegn på måloppnåelse HOVEDOMRÅDE Musisere: 1. bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner i spill på instrumenter 2. velge uttrykk og formidlingsform i egen

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK 9. TRINN Kan delta med enkle, imiterte bevegelser til musikk. Kan uttrykke kreative og passende bevegelser til musikk

ÅRSPLAN I MUSIKK 9. TRINN Kan delta med enkle, imiterte bevegelser til musikk. Kan uttrykke kreative og passende bevegelser til musikk ÅRSPLAN I MUSIKK 9. TRINN 2017-2018 Emne/ tema Dans Musikal Lage digitalt Tidsbruk Dette sier L-06 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne - øve inn og framføre et repertoar av og dans fra ulike sjangere

Detaljer

Årsplan for musikk 9. trinn, 2013/2014 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Alice Fagerdal

Årsplan for musikk 9. trinn, 2013/2014 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Alice Fagerdal Årsplan for musikk 9. trinn, 2013/2014 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Alice Fagerdal Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i der de bidrar til utvikling

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015

ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene skal

Detaljer

Årsplan i musikk for 3.trinn Læreverk: Musikkisum 3

Årsplan i musikk for 3.trinn Læreverk: Musikkisum 3 Årsplan i musikk for 3.trinn 2016-2017 Læreverk: Musikkisum 3 Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

Lokal læreplan musikk 7.trinn

Lokal læreplan musikk 7.trinn Lokal læreplan musikk 7.trinn Lærebok: Antall uker 1 Lytte og komponere Vi lytter til lyder i klasserommet og lytter til lyder ute i naturen. Disse lydene noteres ned, elevene finner ut hvordan lydene

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MUSIKK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN MUSIKK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN MUSIKK 1.-7. TRINN Midtbygda skole MUSIKK 1. KLASSE Bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder Delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleiker og danser

Detaljer

Musisere Komponere Lytte

Musisere Komponere Lytte Musisere Hovedområdet musisere har musikkopplevelse, forstått både som estetisk opplevelse og eksistensiell erfaring, som faglig fokus. Hovedområdet omfatter praktisk arbeid med sang, spill på ulike instrumenter

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK TRINN BREIVIKBOTN SKOLE

ÅRSPLAN I MUSIKK TRINN BREIVIKBOTN SKOLE ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene skal

Detaljer

Årsplan: Musikk 2015 2016 Årstrinn: 9. klasse

Årsplan: Musikk 2015 2016 Årstrinn: 9. klasse Årsplan: Musikk 2015 2016 Årstrinn: 9. klasse Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Jan Abild og Ole André Ljosland Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Bruke

Detaljer

Læreplan i musikk - kompetansemål

Læreplan i musikk - kompetansemål Læreplan i musikk - kompetansemål Etter 2. årstrinn Musisere Hovedområdet musisere har musikkopplevelse, forstått både som estetisk opplevelse og eksistensiell erfaring, som faglig fokus. Hovedområdet

Detaljer

Læreplan i musikk - kompetansemål

Læreplan i musikk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I MUSIKK 3. TRINN Årstimetallet i faget: 38 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 1. TIL 4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG TURID NILSEN

ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 1. TIL 4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG TURID NILSEN ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 1. TIL 4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG TURID NILSEN MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET

Detaljer

KIPPERMOPLANEN Fagplan musikk, trinn 8, 9 og 10

KIPPERMOPLANEN Fagplan musikk, trinn 8, 9 og 10 BAKGRUNN Kippermoen ungdomsskole i Vefsn kommune er en skole som satser på kunst- og kulturfagene. Skolen vektlegger i stor grad elevenes personlige dannelse og ser viktigheten i å skape forpliktelser

Detaljer

Læreplan i musikk - kompetansemål

Læreplan i musikk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I MUSIKK 3. TRINN Årstimetallet i faget: 38 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Års- og vurderingsplan Musikk Selsbakk skole 10. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Musikk Selsbakk skole 10. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 17. oktober 2016 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Musikk Selsbakk skole 10. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 12 Kompetansemål Musisere Hovedområdet musisere har musikkopplevelse, forstått

Detaljer

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016 Årsstudie i musikk Studieplan 2015-2016 Innhold Årsstudie i musikk... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Årsstudie i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 Årsstudie i musikk... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

På ukeplan og enkelttimer. Kor. Synge flerstemt i gruppe. Gjenkjenne puls i ulike musikksjangre. Oppfatte og bruke puls, rytme og tempo

På ukeplan og enkelttimer. Kor. Synge flerstemt i gruppe. Gjenkjenne puls i ulike musikksjangre. Oppfatte og bruke puls, rytme og tempo Musikk - 2017-2018 HOVEDOMRÅDE OG KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL ARBEIDSMETODE VURDERING Mål for opplæringen er at elevene skal.. På ukeplan og enkelttimer Musisere Oppfatte og bruke puls, rytme, melodi, klang,

Detaljer

Bli kjent ulike navnleker med vekt på rytme og puls. Lære forskjell på rytme og puls lytte til musikk og kunne forskjellen mellom rytme og puls.

Bli kjent ulike navnleker med vekt på rytme og puls. Lære forskjell på rytme og puls lytte til musikk og kunne forskjellen mellom rytme og puls. Fag: Musikk Trinn: 8.trinn Lærere: Torp, Olsen Hovedområde Tidsbruk Kompetansemål Beskrivelse Pensum Vurdering Ansvarlig Lytte 5 uker Bruke ens Bli kjent ulike navnleker med vekt på rytme og puls. Kap

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK 1-2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 LÆRER: TURID NILSEN

ÅRSPLAN I MUSIKK 1-2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 LÆRER: TURID NILSEN ÅRSPLAN I MUSIKK 1-2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 LÆRER: TURID NILSEN MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2.TRINN Grunnleggende

Detaljer

Fag: MUSIKK. Underveisvurdering Tverrfaglige emner. Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter

Fag: MUSIKK. Underveisvurdering Tverrfaglige emner. Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter Fag: MUSIKK Faglærere: Margrethe Skrand Trinn: 9.trinn Skoleår: 2016/2017 Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter 0 1 1 * bli kjent med hverandre trygge på hverandre * oppøve fantasi, lytting,

Detaljer

Årsplan musikk 3. trinn 2016/ 2017

Årsplan musikk 3. trinn 2016/ 2017 Årsplan musikk 3. trinn 2016/ 2017 Tidspunkt (uke) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Hele året (Julesanger: 48, 49, 50, 51) - Beherske et sangrepertoar fra ulike

Detaljer

Hovedområde Tidsbruk Kompetansemål Beskrivelse Pensum Vurdering Ansvarlig Musisere 7 uker - Teoriprøve Bjørnar beskrive musikalske stiltrekk fra

Hovedområde Tidsbruk Kompetansemål Beskrivelse Pensum Vurdering Ansvarlig Musisere 7 uker - Teoriprøve Bjørnar beskrive musikalske stiltrekk fra Fag: Musikk Trinn: 9.trinn Lærere: Bjørnar Olsen, Jørgen Torp og Marthe Elise Ekroll Solberg Hovedområde Tidsbruk Kompetansemål Beskrivelse Pensum Vurdering Ansvarlig Musisere 7 uker - - gjenkjenne og

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner )

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Musikk Trinn: 5-7 Lærer: Marit Valle og Nils Harald Sør-Reime Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer,

Detaljer

Årsplan i Musikk 2007/2008

Årsplan i Musikk 2007/2008 Årsplan i Musikk 2007/2008 Klassetrinn: 7. og 8. klasse Lærer: Rigmor Flaaen Licius Hovedlæreverk: Opus 8. Suppleringsverk: Interart Måned uke Tema Læreplanmål i KL Hvilke delmål som skal nås: Kartlegging

Detaljer

Årsplan for musikk 10-trinn, 2013/2014 Lærer: Erlend Alm Lerstad

Årsplan for musikk 10-trinn, 2013/2014 Lærer: Erlend Alm Lerstad ÅRSPLAN MUSIKK 10-TRINN Årsplan for musikk 10-trinn, 2013/2014 Lærer: Erlend Alm Lerstad Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i der de bidrar til

Detaljer

Læreplan i musikk - kompetansemål

Læreplan i musikk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I MUSIKK 6. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 38 Læreplan i musikk - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn Musisere Hovedområdet musisere har musikkopplevelse,

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner )

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Musikk Trinn: 4 Lærer: Nils Harald Sør-Reime Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer, annet stoff..)

Detaljer

Vurderingskjennetegn i musikkfaget

Vurderingskjennetegn i musikkfaget Vurderingskjennetegn i musikkfaget Du kan også søke etter vurderingskriterium og importere disse i faget ditt i itslearning under kompetansemål i musikkfaget. 1. Musisere 1a) musikkens grunnelementer Notasjon

Detaljer

Forslag til for- og etterarbeid.

Forslag til for- og etterarbeid. Forslag til for- og etterarbeid. Forarbeid. Som alltid er det viktig å informere elevene om hva de skal se. Når de er forberedt blir alltid utbytte av forestillingen bedre. Dette er en norsk musikal som

Detaljer

Gjennomgående plan i musikk for trinn. ved Atlanten ungdomsskole

Gjennomgående plan i musikk for trinn. ved Atlanten ungdomsskole Gjennomgående plan i musikk for 8. -10.trinn ved Atlanten ungdomsskole Side 1 Innholdsfortegnelse: s. 2 Kunnskapsløftets kompetansemål etter 10. årstrinn s. 3 9. TRINN: KOMPETANSEMÅL, TEMA, TID, KILDER,

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at studieplanen er under revisjon. HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school

Det gjøres oppmerksom på at studieplanen er under revisjon. HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school HØGSKOLEN I TROMSØ Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Planen bygger på bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanningen fastsatt 03.04.03

Detaljer

Årsplan musikk, 10.trinn 16/17

Årsplan musikk, 10.trinn 16/17 Årsplan musikk, 10.trinn 16/17 Periode - uke Hovedområde (K-06) Kompetansemål (K-06) Delmål/læringsmål (settes på ukeplan) 34-39 HEL KLASSE Øve inn og framføre et Jeg kjenner innholdet i Avklare forventninger

Detaljer

Årsplan i Musikk 5. klasse 2015-16

Årsplan i Musikk 5. klasse 2015-16 Grunnleggende ferdigheter: Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. Å kunne uttrykke seg muntlig i musikk innebærer å synge,

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I MUSIKK, TRINN, RYE SKOLE HØST 2017/VÅR 2018

LOKAL LÆREPLAN I MUSIKK, TRINN, RYE SKOLE HØST 2017/VÅR 2018 LOKAL LÆREPLAN I MUSIKK, 1.-2. TRINN, RYE SKOLE HØST 2017/VÅR 2018 Planen er veiledende, ikke endelig. Revidert juli 2016 TID EMNE DELMÅL LÆRINGSKJENNETEGN/VURDERINGSKRITERIER Økt 1-2 Sang og sanglek Læringsstrategier/metode:

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 1 PRIVATISTER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 1 PRIVATISTER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 1 PRIVATISTER 2014 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR2001 Felles programfag Årstrinn: Vg1 Forberedelsestid: 45 minutter

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Velkommen til foreldremøte for Vg1 i Bjergsted Agenda: Innledning ved rektor Programområde MDD, kort informasjon Orientering om fagvalg Samtale

Detaljer

Læreplan i musikk - kompetansemål

Læreplan i musikk - kompetansemål Læreplan i musikk - kompetansemål Etter 4. årstrinn Musisere Hovedområdet musisere har musikkopplevelse, forstått både som estetisk opplevelse og eksistensiell erfaring, som faglig fokus. Hovedområdet

Detaljer

Læreplan i musikk - kompetansemål

Læreplan i musikk - kompetansemål Læreplan i musikk - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn Musisere Hovedområdet musisere har musikkopplevelse, forstått både som estetisk opplevelse og eksistensiell erfari, som faglig fokus. Hovedområdet

Detaljer

Fagplan Talentprogram for unge musikere Drammen kulturskole

Fagplan Talentprogram for unge musikere Drammen kulturskole Fagplan Talentprogram for unge musikere Drammen kulturskole Talentprogram for unge musikere ved Drammen kulturskole: Kulturskolens eget fordypningstilbud innen musikk og sang. For deg som ønsker fordypning

Detaljer

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Musikk. Trinn: 9 og 10

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Musikk. Trinn: 9 og 10 ÅRSPLAN Bryne ungdomsskule FAG: Musikk Trinn: 9 og 10 9.trinn Periode 1: veke 34-42 Tema: Folkedans Kompetansemål gjenkjenne og beskrive musikalske stiltrekk fra improvisert musikk og rytmisk musikk skape

Detaljer

Dette undervisningsopplegget omfatter komposisjon med utgangspunkt i joik.

Dette undervisningsopplegget omfatter komposisjon med utgangspunkt i joik. Komposisjon av joik Dette undervisningsopplegget omfatter komposisjon med utgangspunkt i joik. ARTIKKEL SIST ENDRET: 19.05.2016 Om man ønsker å sette seg dypere inn i joikens bruksområder kan man for eksempel

Detaljer

UKE MÅL TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 34 35 36 37 38 39 40

UKE MÅL TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 34 35 36 37 38 39 40 ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 3. TRINN 2015/2016 Læreverk: Musikkisum og sanghefte UKE MÅL TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 34 35 36 37 38 39 40 Kunne holde en jevn puls i ulike tempi Kunne imitere og improvisere over

Detaljer

Læreplan i musikk - kompetansemål

Læreplan i musikk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I MUSIKK 6. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 38 Læreplan i musikk - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn Musisere Hovedområdet musisere har musikkopplevelse,

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 4. TRINN 2017/2018

ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 4. TRINN 2017/2018 ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 4. TRINN 2017/2018 Uke MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 34 35 Kunne framføre sang, spill og dans i samhandling med andre Sang, sangleker og klappeleker Lære sanger fra ulike kultur-

Detaljer

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL Innholdsfortegnelse KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL - Etter 2.årstrinn... 3 MUSIKK... 3 Lytte:... 3 Musisere:... 3 NATURFAG... 3 NORSK... 3 SAMFUNNSFAG... 3 Kompetansemål etter 4. årstrinn... 4 MUSIKK... 4 Lytte...

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2014 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR2002, IDR2003 Felles programfag Årstrinn: Vg2, Vg3 Forberedelsestid:

Detaljer

Læreplan i scenisk dans fordypning - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans

Læreplan i scenisk dans fordypning - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans Læreplan i scenisk fordypning - programfag i utdanningsprogram for musikk,, drama, programområde for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011:

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Anne-Lise Olstad 09/03434-15 527 NOTAT TIL OPPFØLGING Dato: 10.12.2010 Ugradert Postmottak videregående skoler i Nord-Trøndelag Eksamensledere Retningslinjer for gjennomføring

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden:

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Musikk År: 2012/2013 Trinn og gruppe: 6ab Lærer: Therese Hermansen Uke Årshjul 34-39 Musikkhistorie Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode

Detaljer

LÆREPLAN I MUSIKK Formål med faget

LÆREPLAN I MUSIKK Formål med faget LÆREPLAN I MUSIKK Formål med faget Alle barn, unge og voksne i vårt samfunn har et forhold til musikk. Musikk brukes i mange forskjellige sammenhenger og har dermed ulike funksjoner og også ulik betydning

Detaljer

Bachelor i musikk. Studieplan 2014-2015. Innhold. Studieplan BA Musikk 2014-2015

Bachelor i musikk. Studieplan 2014-2015. Innhold. Studieplan BA Musikk 2014-2015 Bachelor i musikk Studieplan 2014-2015 Innhold Bachelor i musikk... 1 Studieplan 2014-2015... 1 Innledning... 2 Fakta: Bachelor i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 BA Musikk 1. år... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 4. TRINN HØSTEN 2015

ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 4. TRINN HØSTEN 2015 ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 4. TRINN HØSTEN 2015 Faglærer: Anne Marte Urdal/Ruben Elias Austnes Uke MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 35-37 Kunne framføre sang, spill og dans i samhandling med Kunne beherske

Detaljer

musikk i Vg1 (140timer)

musikk i Vg1 (140timer) musikk i Vg1 (140timer) Lokal fagplan i valgfritt programfag, Stange videregående skole Faget er delt opp i fire hovedområder: hovedinstrument, biinstrument, samspill og anvendt musikklære. Under hvert

Detaljer

Lokal læreplan musikk 5.-7 trinn År 2

Lokal læreplan musikk 5.-7 trinn År 2 Lokal læreplan musikk 5.-7 trinn År 2 TID EMNE LÆRINGSMÅL LÆRINGSKJENNETEGN/ VURDERINGSKRITERIER Folkemusikk Lære om: Høy Middels Lav måloppnåelse Hverdagsmusikk (bruksmusikk) Dans måloppnåelse Høy måloppnåelse

Detaljer

STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR

STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR Musikkonservatoriet Det kunstfaglige fakultet FORDYPNING I HOVEDINSTRUMENT, INSTRUMENTALPEDAGOGIKK, KIRKEMUSIKK ELLER KUNST- OG KULTURFORMIDLING Musikkonservatoriet

Detaljer

HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 2 Music in elementary school 2. Gjeldende fra høsten studiepoeng

HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 2 Music in elementary school 2. Gjeldende fra høsten studiepoeng HØGSKOLEN I TROMSØ Fagplan for MUSIKK I SKOLE 2 Music in elementary school 2 Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Planen bygger på bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanningen fastsatt 03.04.03

Detaljer

Årsplan i 7. klasse musikk

Årsplan i 7. klasse musikk Årsplan i 7. klasse musikk 2017-2018 Antall timer pr uke: 2 Lærer: Åse-Gunn Viumdal Læreverk: Musikkisum7, Cappelen. Delks Salmebok og Pris hans navn. Barnesalmeboka, og annet relevant sangstoff. Grunnleggende

Detaljer

Årsplan musikk, 10.trinn 17/18

Årsplan musikk, 10.trinn 17/18 Årsplan musikk, 10.trinn 17/18 Periode - uke Hovedområde (K-06) Kompetansemål (K-06) Delmål/læringsmål (settes på ukeplan) 34-39 HEL KLASSE Øve inn og framføre et Jeg kjenner innholdet i repertoar av musikk

Detaljer

Vurdering: Innsats og ferdigheter. Muntlig tilbakemelding om ferdigheter og oppførsel. Skriftlig arbeid i perioder med musikkteori og musikkhistorie

Vurdering: Innsats og ferdigheter. Muntlig tilbakemelding om ferdigheter og oppførsel. Skriftlig arbeid i perioder med musikkteori og musikkhistorie Årsplan i musikk for 5. trinn 2014/2015 Faglærer Inger Cecilie Neset Ole Petter Retttedal Vurdering: Innsats og ferdigheter. Muntlig tilbakemelding om ferdigheter og oppførsel. Skriftlig arbeid i perioder

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I STUDIEFORBEREDENDE NORSK ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I STUDIEFORBEREDENDE NORSK ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I STUDIEFORBEREDENDE NORSK ELEVER 2015 Gjelder for alle studieforberedende utdanningsprogram Fagkoder: NOR1213, NOR1233 Fellesfag Årstrinn: Vg3 Melding om trekk: 2 virkedager

Detaljer

Studieplan INSTRUMENT 2 30 studiepoeng

Studieplan INSTRUMENT 2 30 studiepoeng Studieplan INSTRUMENT 2 30 studiepoeng 1. Mål for studieprogrammet Studenten skal tilegne seg gode utøvende kunnskaper og ferdigheter på valgt instrument for å kunne spille i ulike sammenhenger, solo eller

Detaljer

NORHEIMSUND FRISKULE. Læreplan i musikk

NORHEIMSUND FRISKULE. Læreplan i musikk Læreplan i musikk Formål med faget Alle barn, unge og voksne i vårt samfunn har et forhold til musikk. Musikk brukes i mange forskjellige sammenhenger og har dermed ulike funksjoner og også ulik betydning

Detaljer

Foreldremøte Stavanger Katedralskole Bjergsted, Tirsdag 24.11.-15 26.11.2015

Foreldremøte Stavanger Katedralskole Bjergsted, Tirsdag 24.11.-15 26.11.2015 Foreldremøte Stavanger Katedralskole Bjergsted, Tirsdag 24.11.-15 26.11.2015 Stavanger katedralskole tilbyr i 2016/17 Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Videregående skole Vg2: midt i det videregående

Detaljer

ÅRSPLAN MUSIKK 2017/2018

ÅRSPLAN MUSIKK 2017/2018 Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. Skoleåret: Faglærer: ÅRSPLAN MUSIKK 2017/2018 Emne/ tema Tidsbruk Dette sier lokal

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Musikkpedagog og formidler i kulturskolen

Musikkpedagog og formidler i kulturskolen NO EN Musikkpedagog og formidler i kulturskolen Musikkpedagog og formidler i kulturskolen, bachelorgradstudium ved Levanger, gir deg et solid faglig grunnlag for musikkfaglig arbeid i kulturskolen, kulturlivet

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE ELEVER OG PRIVATISTER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE ELEVER OG PRIVATISTER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE ELEVER OG PRIVATISTER 2014 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: REA3017, REA3018, REA3020 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde:

Detaljer

Årsplan i Musikk 6. klasse 2015-2016

Årsplan i Musikk 6. klasse 2015-2016 Grunnleggende ferdigheter: Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. Å kunne uttrykke seg muntlig i musikk innebærer å synge,

Detaljer

Vurdering: Innsats og ferdigheter. Muntlig tilbakemelding om ferdigheter og oppførsel. Skriftlig arbeid i perioder med musikkteori og musikkhistorie

Vurdering: Innsats og ferdigheter. Muntlig tilbakemelding om ferdigheter og oppførsel. Skriftlig arbeid i perioder med musikkteori og musikkhistorie Årsplan i musikk for 6. trinn 2014/2015 Faglærer Inger Cecilie Neset Joakim Hellenes Vurdering: Innsats og ferdigheter. Muntlig tilbakemelding om ferdigheter og oppførsel. Skriftlig arbeid i perioder med

Detaljer

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Musikk. Lærer: Nils Harald Sør-Reime. Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..)

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Musikk. Lærer: Nils Harald Sør-Reime. Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Musikk Trinn: 1.-2. Lærer: Nils Harald Sør-Reime Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer, annet stoff..)

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I BREDDEIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I BREDDEIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I BREDDEIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2014 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR3004, IDR3005, IDR3006 Valgfrie programfag Årstrinn:

Detaljer

Årsplan i Musikk 6. klasse

Årsplan i Musikk 6. klasse Grunnleggende ferdigheter: Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. Å kunne uttrykke seg muntlig i musikk innebærer å synge,

Detaljer

Musisere og lytte. Hovedområder. Beskrivelse av opplegget. Fase 1 ARTIKKEL SIST ENDRET: Musisere Lytte

Musisere og lytte. Hovedområder. Beskrivelse av opplegget. Fase 1 ARTIKKEL SIST ENDRET: Musisere Lytte Musisere og lytte ARTIKKEL SIST ENDRET: 03.08.2016 Hovedområder Musisere Lytte Aktuelle kompetansemål etter 10.årstrinn: bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner i spill

Detaljer

VI G VOLL SK OLE ÅRSPLAN P O L E N. Noteteori: Jeg repeterer læringsmål fra 9 trinn innen noteteori.

VI G VOLL SK OLE ÅRSPLAN P O L E N. Noteteori: Jeg repeterer læringsmål fra 9 trinn innen noteteori. V VOLL SK OL ÅSPL 2015-16. Uke 34 35 36 37 38 39 40 ema teori ema praksis Kompetansemå l oteteori epetisjon nstrument 1 Læringsmål oteteori: Jeg kan C- durskalaen og navn på alle tangentene på pianoet.

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 1 PRIVATISTER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 1 PRIVATISTER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 1 PRIVATISTER 2014 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR2007 Årstrinn: Vg2 Oppgaveproduksjon: 1. sensor/eksaminator Felles

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 1 PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 1 PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 1 PRIVATISTER 2015 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR2001 Felles programfag Årstrinn: Vg1 Forberedelsestid: 45 minutter

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I MUSIKK, TRINN, RYE SKOLE 2017/2018

LOKAL LÆREPLAN I MUSIKK, TRINN, RYE SKOLE 2017/2018 LOKAL LÆREPLAN I MUSIKK, 3.-4. TRINN, RYE SKOLE 2017/2018 Planen er veiledende, ikke endelig. Revidert juli 2016 TID EMNE DELMÅL LÆRINGSKJENNETEGN/VURDERINGSKRITERIER Økt 1-2 Sang og stemmebruk Læringsstrategier/metode:

Detaljer

Årsplan i Musikk 6. klasse

Årsplan i Musikk 6. klasse Grunnleggende ferdigheter: Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. Å kunne uttrykke seg muntlig i musikk innebærer å synge,

Detaljer

Studieplan MUSIKKUTØVING 1 MUSUT1 Performance studies in music 1 30 studiepoeng

Studieplan MUSIKKUTØVING 1 MUSUT1 Performance studies in music 1 30 studiepoeng Studieplan MUSIKKUTØVING 1 MUSUT1 Performance studies in music 1 30 studiepoeng Universitetet i Tromsø Det kunstfaglige fakultet - musikkonservatoriet 1. Mål Musikkutøving 1 er et studium for studenter

Detaljer

Læreplanmål 10. klasse og Vg1

Læreplanmål 10. klasse og Vg1 Læreplanmål 10. klasse og Vg1 Overordnede læremål - impuls: Utdrag fra læreplanverket i naturfag: Varierte læringsmiljøer som feltarbeid i naturen, eksperimenter i laboratoriet og ekskursjoner til museer,

Detaljer

Musisere. Komponere. Lytte

Musisere. Komponere. Lytte Musisere Hovedområdet musisere har musikkopplevelse, forstått både som estetisk opplevelse og eksistensiell erfaring, som faglig fokus. Hovedområdet omfatter praktisk arbeid med sang, spill på ulike instrumenter

Detaljer