Protokoll 4/07. Møte: Bydelsutvalget Møtested: BU salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Torsdag 21. juni 2007 kl Sekretariat:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll 4/07. Møte: Bydelsutvalget Møtested: BU salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Torsdag 21. juni 2007 kl Sekretariat:"

Transkript

1 Protokoll 4/07 Møte: Møtested: BU salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Torsdag 21. juni 2007 kl Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Ulf Stigen (FrP) Ulf Stigen (FrP) Erik Telnes (SV) Svein Erik Aldal (FrP) Mona Andersen (FrP) Åse Merete Bitustøl (SV) Morten Schau (SV) Steinar Lende (A) Steinar Andersen (A) Lise Tostrup Setek (A) Anne Marie Donati (A) Ingvald Bore (H) Sigbjørn Odden (H) Ingeborg Midttun (H) Frode Woldsund (KrF) Forfall: Bjørg Rolland (FrP) Erling Kvernevik (V) Heidi Vibeke Røseth (SV) Som vara møtte: I tillegg møtte: Møtesekretær: Mona Andersen (FrP) Åse Merete Bitustøl (SV) Per Johannessen, bydelsdirektør Berit Nissen-Meyer, avdelingssjef Bente Aldrin, avdelingssjef Nina Høilund, avdelingssjef Gunn Tove Bjørkli 14 stemmeberettigede tilstede Åpen halvtime 1

2 Formann i Nordstrand pensjonistforening / medlem i forbundsstyret, Einar Kjosmoen, tok ordet og ba om at politikerne ikke glemmer de eldre i bydelen. Han uttrykte bekymring på vegne av de eldre og mener Oslo viser en dårlig eldreomsorg. Han viste blant annet til at nye budsjettkutt er varslet og appellerte på vegne av de eldre til bydelspolitikerne å si stopp med kutt som rammer de eldre. Daglig leder av Lambertseter frivillighetssentral, Kai Adelsøn, anmodet bydelspolitikerne om ikke glemme de som ikke er så synlige. Han ser helheten gjennom sitt arbeide i frivilligsentralen og dermed mange tragiske skjebner i hjemmene. Informasjon : Følgende ble omdelt på møtet: Referat fra Miljøprosjektet Ljanselva av Informasjon fra Byrådsavdelingen for velferd og sosial tjenester av ad. stenging av Rosenhagen barnehage Oppdragsrapport fra Sintef av Barnehagepaviljonger i Oslo, kontroll av fundamentløsning. Foreløpig rapport. Brev av til bydelsutvalgende fra Ung Medbestemmelse Saker behandlet under møte Sak 56 /07 Innkalling og sakskart til bydelsutvalgets møte Sak 57 /07 Protokoll fra bydelsutvalgets møte Sak 58 /07 Budsjettjustering Sak 59 /07 Byrådets tilsynsansvar overfor bydelene - høring Sak 60 /07 Opprettelse av bydelspris i Bydel Nordstrand Sak 61 /07 Kommunal representant i styret for Bekkelagshuset AL Sak 62 /07 Møteplan 2. halvår Sak 63 /07 Forslag til reguleringsplan for Nordstrandveien 62, Oberst Rodes vei 90 E Sak 64 /07 Varsel om igangsatt arbeid med reguleringsplan for ny sykketrase langs Kongsveien Sak 65 /07 Nedre Bekkelagets skole - forslag til fartsdempere Sak 66 /07 Tertialrapport 1. tertial 2007 Bydel Nordstrand Sak 67 /07 Tertialstatistikk 1. tertila 2007 Bydel Nordstrand Sak 68 /07 Gjennomgang av tjenester til funksjonshemmede Sak 69 /07 Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Midtåsenhjemmet Sak 70 /07 Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte tilsyn på Nordseterhjemmet Sak 71 /07 Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte tilsyn på Bekkelagshjemmet Sak 72 /07 Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Lambertseter aldersog sykehjem, avd. Marmorveien Sak 73 /07 Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk ved Marmorberget dagsenter Sak 74 /07 Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk ved Lambertseter aldersog sykehjem, avd. Østerliveien Sak 75 /07 Resultat av brukerundersøkelser i hjemmetjenesten Sak 76 /07 Oppnevning som meddommer til tingrett og lagrett Sak 77 /07 Årsmelding 2006 fra Foreningen Bekkelaget seniorsenter Sak 78 /07 Årsrapport 2006 Nordstrand eldresenter Sak 79 /07 Årsrapport for EBF for Sak 80 /07 Årsrapport for Lambertseter Frivilligsentral for styrerperioden

3 Sak 81 /07 Bryggeanlegg - Sandkroken Slipp AS Sak 82 /07 Protokoller til orientering Sak 83 /07 Henvendelse vedrørende bruk av Singasteinveien Sak 84 /07 Tidsplan og fremdriftsplan for dagsenteret på Lambertseter Sak 85 /07 Forslag om å omorganisere hjemmetjenesten Sak 86 /07 Ung Medbestemmelse

4 Sak 56 /07 Innkalling og sakskart til bydelsutvalgets møte Innkalling og sakskart godkjennes. Erik Telnes (SV) fremmet forslag om at bydelsutvalget behandler sak 83/07, Henvendelse vedrørende bruk av Singasteinveien 5, på grunn av feil saksbehandling i arbeidsutvalget (AU-sak 74/07). Ulf Stigen (FrP) fremmet forslag på vegne av Nordstrand FrP om å behandle to nye saker. Saksfremstilling ble omdelt på møtet. vedtok å sette disse på dagens sakskart: Sak 84 /07: Tidsplan og fremdriftsplan for dagsenteret på Lambertseter og sak 85 /07: Forslag om å omorganisere hjemmetjenesten. Erik Telnes (SV) viste til brev av fra Ung Medbestemmelse, som ble omdelt på møtet, og fremmet forslag om å saksbehandle brevet som ny sak, 86/07. Bydelsdirektørens forslag til vedtak med endringer, behandle sak 83/07 og utvide sakskartet med 3 saker, 84/07: Tidsplan og fremdriftsplan for dagsenteret på Lambertseter, sak 85/07: Forslag om å omorganisere hjemmetjenesten, 86/07: Ung Medbestemmelse, ble enstemmig vedtatt. Innkalling og sakskart godkjennes med endringer. behandler sak 83/07 og sakskartet utvides med 3 saker, 84/07: Tidsplan og fremdriftsplan for dagsenteret på Lambertseter, sak 85/07: Forslag om å omorganisere hjemmetjenesten, sak 86/07: Ung Medbestemmelse. Sak 57 /07 Protokoll fra bydelsutvalgets møte Protokoll fra bydelsutvalgets møte godkjennes. Svein Erik Aldal (FrP) viste til feil i protokollen i sak 49/07, Jomfrubråten gnr 152 bnr 119 m.fl. planforslag til offentlig ettersyn reguleringsforslag. Sitat: Ulf Stigen fremmet følgende tilleggsforslag. Dette rettes til : Svein Erik Aldal fremmet følgende tilleggsforslag. Med denne endringen ble bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt. 4

5 Protokoll fra bydelsutvalgets møte godkjennes med endringer. Sak 58 /07 Budsjettjustering 2007 : Arbeidsutvalget sender sak om budsjettjustering 2007 til behandling i: Byutvikling, miljø og samferdsel komite Barn, ungdom og kultur komite Helse- og sosialkomite Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Til komiteer og råd: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres Til medbestemmelsesutvalget: Medbestemmelsesutvalget tar sak om budsjettjustering 2007 til orientering og slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget Til arbeidsmiljøutvalget: Arbeidsmiljøutvalget tar sak om budsjettjustering 2007 til orientering og slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget 1) vedtar de foreslåtte tiltak til saldering og tekniske justeringer i denne saken, dette medfølger følgende budsjettmessige justeringer: Sykepengerefusjoner Reduksjon Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø kr Reduksjon Funksjonsområde 2A Barnehager kr Reduksjon Funksjonsområde 2B Oppvekst kr Reduksjon Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg kr Økning Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø kr Ingen husleiekompensasjon kr Det gis ingen husleiekompensasjon for Steinerskolen og Tyslevveien SFO Ingen fordeling av frivillighetsmidler kr Det fordeles ingen frivillighetsmidler for Kompensasjon valg 2007 kr Innvilget søknad om å få dekke merforbruk 2006 over 2 år kr

6 Byrådens sak 28/2007 Statlig tilskudd vedrørende tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne. Økning Funksjonsområde 2A Barnehager kr Byrådens sak 27/2007 Kompensasjon for kommunale barnehageplasser etablert i 2006 Økning Funksjonsområde 2A Barnehager kr Byrådens sak 26/2007 Tilleggskompensasjon for kommunale barnehageplasser. Økning Funksjonsområde 2A Barnehager kr Kommunaldirektørens sak 7/2007 Incentivmidler for å videreutvikle eldresentrene Økning Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg kr Kommunaldirektørens sak 15/2007 Incentivmidler individuell plan Økning Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg kr Kommunaldirektørens sak 9/2007 Avsetning psykisk helsearbeid og storbysatsing. Økning Funksjonsområde 2B Oppvekst kr Økning Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø kr Kommunaldirektørens sak 13/2007 Midler til ungdomstiltak. Økning Funksjonsområde 2B Oppvekst kr Kommunaldirektørens sak 21/2007 Sosialhjelpsavsetning flyktninger, nyankomne, introduksjonsordning og grunnfinansiering tilknyttet bosenter. Økning Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø kr Kommunaldirektørens sak 23/2007 Økonomisk sosialhjelp regnskap Reduksjon Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp kr ) Bydelsdirektøren fremlegger ny og oppfølgende sak om den økonomiske situasjon basert på status pr 2. tertial. Arbeidsutvalget sender sak om budsjettjustering 2007 til behandling i: Byutvikling, miljø og samferdsel komite Barn, ungdom og kultur komite Helse- og sosialkomite Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Ungdomsrådets vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 6

7 Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel sitt vedtak: Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel tar saken til orientering. BUK-komiteens vedtak: s vedtak: foreslår for BU å vente med behandling av saken inntil Bystyrets behandling av revidert budsjett 2007 foreligger. s vedtak: 1) vedtar de foreslåtte tiltak til saldering og tekniske justeringer i denne saken, dette medfølger følgende budsjettmessige justeringer: Sykepengerefusjoner Reduksjon Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø kr Reduksjon Funksjonsområde 2A Barnehager kr Reduksjon Funksjonsområde 2B Oppvekst kr Reduksjon Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg kr Økning Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø kr Ingen husleiekompensasjon kr Det gis ingen husleiekompensasjon for Steinerskolen og Tyslevveien SFO Ingen fordeling av frivillighetsmidler kr Det fordeles ingen frivillighetsmidler for Kompensasjon valg 2007 kr Innvilget søknad om å få dekke merforbruk 2006 over 2 år kr Byrådens sak 28/2007 Statlig tilskudd vedrørende tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne. Økning Funksjonsområde 2A Barnehager kr Byrådens sak 27/2007 Kompensasjon for kommunale barnehageplasser etablert i 2006 Økning Funksjonsområde 2A Barnehager kr Byrådens sak 26/2007 Tilleggskompensasjon for kommunale barnehageplasser. Økning Funksjonsområde 2A Barnehager kr Kommunaldirektørens sak 7/2007 Incentivmidler for å videreutvikle eldresentrene Økning Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg kr Kommunaldirektørens sak 15/2007 Incentivmidler individuell plan Økning Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg kr Kommunaldirektørens sak 9/2007 Avsetning psykisk helsearbeid og storbysatsing. Økning Funksjonsområde 2B Oppvekst kr

8 Økning Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø kr Kommunaldirektørens sak 13/2007 Midler til ungdomstiltak. Økning Funksjonsområde 2B Oppvekst kr Kommunaldirektørens sak 21/2007 Sosialhjelpsavsetning flyktninger, nyankomne, introduksjonsordning og grunnfinansiering tilknyttet bosenter. Økning Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø kr Kommunaldirektørens sak 23/2007 Økonomisk sosialhjelp regnskap Reduksjon Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp kr ) Bydelsdirektøren fremlegger ny og oppfølgende sak om den økonomiske situasjon basert på status pr 2. tertial. 3) bemerker at bydelens bruk av sykehjemsplasser er bekymringsfull. 4) ber bydelsdirektøren opprettholde alle fire eldresentrene i bydelsutvalgets budsjettjusteringssak. minner samtidig om samarbeidsutvalget BU/eldresentrene som høsten 2006 ble enige om forholdet mellom og bydelens eldresentre og likebehandling i forhold til økonomi og samarbeid.. Dette avtaleforslaget fra samarbeidsutvalget ble tiltrådt av samtlige politiske partier i BU ved fastsettelse av bydelens budsjett for ) ber om en redegjørelse på hvordan kommunaldirektørens bevilgning på kr , insentivmidler for å videreutvikle eldresentrene, skal benyttes. Sigbjørn Odden (H) fremmet følgende endringsforslag: 1. Høyre ser Steinerskolen sitt behov for å få avklart de økonomiske forutsetninger for drift av egen SFO så raskt som mulig, og ber om at administrasjonen legger frem en egen sak om husleiekompensasjon for Steinerskolen innen 15. juli. 2. Videre at AU kan bruke sin sommerfullmakt til å sluttbehandle denne saken, med det førende prinsipp at SFO på Steinerskolen skal likebehandles med SFO tilbudet på de kommunale skolene i bydelen. Frode Woldsund (KrF) fremmet følgende endringsforslag: 1. Det gis en foreløpig husleiekompensasjon for Steinerskolen SFO på kr ,- 2. Bydelsdirektøren bes utarbeide en sak om husleiekompensasjon for SFO tilbudet til neste BU-møte. I saken skal det redegjøres for husleiekompensasjon fordelt på antall barn i kommunale og private SFO. 3. Det fordeles frivillighetsmidler med kr ,- Steinar Andersen (A) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av A og SV: 1. forventer at Bystyret kompenserer merutgiftene for sykehjemsreformen 8

9 fullt ut. For bydel Nordstrands vedkommende utgjør dette 8 millioner kroner i tillegg. vedtok å votere over forslagene i følgende rekkefølge: 1. Sigbjørn Odden (H) endringsforslag, punkt 1 og 2 2. Frode Woldsund (KrF) ) endringsforslag, punkt 1 3. Frode Woldsund (KrF) ) endringsforslag, punkt 2 4. Frode Woldsund (KrF) ) endringsforslag, punkt 3 5. Steinar Andersen (A) tilleggsforslag på vegne av A/SV, punkt 1 6. Bydelsdirektørens forslag, punkt 1 7. Bydelsdirektørens forslag, punkt 2 1. Sigbjørn Odden (H) endringsforslag, punkt 1 og 2, fikk 6 stemmer (3 H, 3 FrP) og falt. 8 stemte i mot (4 A, 3 SV, 1 KrF). 2. Frode Woldsund (KrF) endringsforslag, punkt 1, ble vedtatt med 10 stemmer (2 H, 1 KrF, 4 A, 3 SV) mot 4 (1 H, 3 FrP). 3. Frode Woldsund (KrF) endringsforslag, punkt 2, ble enstemmig vedtatt. 4. Frode Woldsund (KrF) endringsforslag, punkt 3, ble vedtatt med 8 stemmer (4 A, 3 SV, 1 KrF). 6 stemte mot (3 H, 3 FrP). 5. Steinar Andersen (A) tilleggsforslag på vegne av A/SV, ble enstemmig vedtatt. 6. Bydelsdirektørens forslag, punkt 1, med de vedtatte tilleggs- og endringsforslag, ble enstemmig vedtatt. 7. Bydelsdirektørens forslag, punkt 2, med de vedtatte tilleggs- og endringsforslag, ble enstemmig vedtatt. 1. Det gis en foreløpig husleiekompensasjon for Steinerskolen SFO på kr ,- 2. Bydelsdirektøren bes utarbeide en sak om husleiekompensasjon for SFO tilbudet til neste BU-møte. I saken skal det redegjøres for husleiekompensasjon fordelt på antall barn i kommunale og private SFO 3. Det fordeles frivillighetsmidler med kr ,- 4. forventer at Bystyret kompenserer merutgiftene for sykehjemsreformen fullt ut. For bydel Nordstrands vedkommende utgjør dette 8 millioner kroner i tillegg 5. vedtar de foreslåtte tiltak til saldering og tekniske justeringer i denne saken, dette medfølger følgende budsjettmessige justeringer: Sykepengerefusjoner Reduksjon Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø kr Reduksjon Funksjonsområde 2A Barnehager kr Reduksjon Funksjonsområde 2B Oppvekst kr Reduksjon Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg kr Økning Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø kr

10 Kompensasjon valg 2007 kr Innvilget søknad om å få dekke merforbruk 2006 over 2 år kr Byrådens sak 28/2007 Statlig tilskudd vedrørende tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne. Økning Funksjonsområde 2A Barnehager kr Byrådens sak 27/2007 Kompensasjon for kommunale barnehageplasser etablert i 2006 Økning Funksjonsområde 2A Barnehager kr Byrådens sak 26/2007 Tilleggskompensasjon for kommunale barnehageplasser. Økning Funksjonsområde 2A Barnehager kr Kommunaldirektørens sak 7/2007 Incentivmidler for å videreutvikle eldresentrene Økning Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg kr Kommunaldirektørens sak 15/2007 Incentivmidler individuell plan Økning Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg kr Kommunaldirektørens sak 9/2007 Avsetning psykisk helsearbeid og storbysatsing. Økning Funksjonsområde 2B Oppvekst kr Økning Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø kr Kommunaldirektørens sak 13/2007 Midler til ungdomstiltak. Økning Funksjonsområde 2B Oppvekst kr Kommunaldirektørens sak 21/2007 Sosialhjelpsavsetning flyktninger, nyankomne, introduksjonsordning og grunnfinansiering tilknyttet bosenter. Økning Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø kr Kommunaldirektørens sak 23/2007 Økonomisk sosialhjelp regnskap Reduksjon Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp kr Bydelsdirektøren fremlegger ny og oppfølgende sak om den økonomiske situasjon basert på status pr 2. tertial Sak 59 /07 Byrådets tilsynsansvar overfor bydelene - høring 10

11 Til arbeidsutvalget Bydel Nordstrand har ikke spesielle tilleggskommentarer, og slutter seg i det vesentlige til den foreliggende utredning og konklusjon Til medbestemmelsesutvalget Medbestemmelsesutvalget tar Arbeidsutvalgets vedtak til orientering Til bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets vedtak til orientering Bydel Nordstrand har ikke spesielle tilleggskommentarer, og slutter seg i det vesentlige til den foreliggende utredning og konklusjon. Sigbjørn Odden (H) fremmet følgende tilleggsforslag, 2 punkter: 1. ber administrasjonen ta initiativ overfor byrådet og be om at bydelene får en sammenstilling av bydelenes tertialrapportering, slik at bydelen gjennom året kan få en pekepinn på hvordan bydelen ligger an i forhold til andre bydeler og dermed raskere kan snu en negativ utvikling innenfor enkeltområder. 2. Som kommentar til rapporten påpeker bydelsutvalget viktigheten av et treffsikkert kriteriesystem og etterlyser effektive spilleregler for løpende objektive korrigeringer av kriteriesystemet. Det ble votert punktvis. Tilleggsforslaget fra Sigbjørn Odden (H), punkt 1, ble vedtatt med 10 stemmer (3 H, 3 FrP, 1 KrF, 3 SV) mot 4 (A). Tilleggsforslaget fra Sigbjørn Odden (H), punkt 2, ble enstemmig vedtatt. 1. ber administrasjonen ta initiativ overfor byrådet og be om at bydelene får en sammenstilling av bydelenes tertialrapportering, slik at bydelen gjennom året kan få en pekepinn på hvordan bydelen ligger an i forhold til andre bydeler og dermed raskere kan snu en negativ utvikling innenfor enkeltområder. 2. Som kommentar til rapporten påpeker bydelsutvalget viktigheten av et treffsikkert kriteriesystem og etterlyser effektive spilleregler for løpende objektive korrigeringer av kriteriesystemet. 3. tar Arbeidsutvalgets vedtak til orientering 11

12 Sak 60 /07 Opprettelse av bydelspris i Bydel Nordstrand Arbeidsutvalget sender saken til: BUK-komiteen Til BUK-komiteen: 1. Det opprettes en bydelspris for Bydel Nordstrand 2. godkjenner statuttene for bydelsprisen i Bydel Nordstrand Arbeidsutvalget sender saken til: BUK-komiteen BUK-komiteens vedtak: 1. Det opprettes en bydelspris for Bydel Nordstrand 2. godkjenner statuttene for bydelsprisen i Bydel Nordstrand Sak 61 /07 Kommunal representant i styret for Bekkelagshuset AL : 12

13 Saken sendes til: 1. Bydel Nordstrand oppnevner ingen representant til styret for Bekkelagshuset AL 2. Bydel Nordstrand avstår fra å ha en representant i styret for Bekkelagshuset AL Saken sendes til: 1. Bydel Nordstrand oppnevner ingen representant til styret for Bekkelagshuset AL 2. Bydel Nordstrand avstår fra å ha en representant i styret for Bekkelagshuset AL Sak 62 /07 Møteplan 2. halvår 2007 Saken sendes til: godkjenner møteplan for 2. halvår Saken sendes til: Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag om at konstituerende møte for nyvalgt bydelsutvalg, som er foreslått avholdt , fremskyndes hvis mulig. Han foreslo at Arbeidsutvalget ser på mulighetene på sitt møte , og tar standpunkt til om konstituerende møte for nyvalgt bydelsutvalg kan avholdes tidligere enn

14 Bydelsdirektørens forslag til vedtak med endringsforslag fra Sigbjørn Odden (H) ble enstemmig vedtatt: godkjenner møteplan for 2. halvår Arbeidsutvalget ser på mulighetene på sitt møte og tar standpunkt til om konstituerende møte for nyvalgt bydelsutvalg kan avholdes tidligere enn Sak 63 /07 Forslag til reguleringsplan for Nordstrandveien 62, Oberst Rodes vei 90 E Saken sendes til: Byutvikling, miljø og samferdsel Til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel: Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel avventer videre behandling av saken i påvente av en avklaring mellom forslagstiller og Plan- og bygningsetaten i forhold til videre fremdrift, herunder at det foreligger en ny revidert planskisse fra forslagstiller. avventer videre behandling av saken i påvente av en avklaring mellom forslagstiller og Plan- og bygningsetaten i forhold til videre fremdrift, herunder at det foreligger en ny revidert planskisse fra forslagstiller. Saken sendes til: Byutvikling, miljø og samferdsel Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel sitt vedtak: Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel avventer videre behandling av saken i påvente av en avklaring mellom forslagstiller og Plan- og bygningsetaten i forhold til videre fremdrift, herunder at det foreligger en ny revidert planskisse fra forslagstiller. 14

15 avventer videre behandling av saken i påvente av en avklaring mellom forslagstiller og Plan- og bygningsetaten i forhold til videre fremdrift, herunder at det foreligger en ny revidert planskisse fra forslagstiller. Sak 64 /07 Varsel om igangsatt arbeid med reguleringsplan for ny sykkeltrase langs Kongsveien Saken sendes til: Byutvikling, miljø og samferdsel Til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel: Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel viser til tidligere uttalelse i forbindelse med område og prosessavklaringen og viderefører denne. Bebyggelsen nederst i Kongsveien kan legge begrensninger i forhold til utvidelse av eksisterende kjøreveg og fortau på vestsiden av Kongsveien. Det forutsettes at dette blir fulgt opp i forhold til Bydel Gamle Oslo. Uavhengig av veibredde bør det iversettes tiltak som understreker at det er et systemskifte på denne strekningen av veien. viser til tidligere uttalelse i forbindelse med område og prosessavklaringen og viderefører denne. Bebyggelsen nederst i Kongsveien kan legge begrensninger i forhold til utvidelse av eksisterende kjøreveg og fortau på vestsiden av Kongsveien. Det forutsettes at dette blir fulgt opp i forhold til Bydel Gamle Oslo. Uavhengig av veibredde bør det iversettes tiltak som understreker at det er et systemskifte på denne strekningen av veien. Saken sendes til: Byutvikling, miljø og samferdsel Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel sitt vedtak: Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel viser til tidligere uttalelse i forbindelse med område og prosessavklaringen og viderefører denne. Bebyggelsen nederst i Kongsveien kan legge begrensninger i forhold til utvidelse av eksisterende kjøreveg og fortau på vestsiden av Kongsveien. Det forutsettes at dette blir fulgt opp i forhold til Bydel Gamle Oslo. 15

16 Uavhengig av veibredde bør det iversettes tiltak som understreker at det er et systemskifte på denne strekningen av veien. Erik Telnes (SV) fremmet følgende tilleggsforslag, andre avsnitt, siste setning, understreket: Uavhengig av veibredde bør det iversettes tiltak som understreker at det er et systemskifte ( overgang fra blandet trafikk til separat trafikk for sykler og biltrafikk) på denne strekningen av veien. Bydelsdirektørens forslag til vedtak, med endringsforslag fra ErikTelnes (SV), ble enstemmig vedtatt. viser til tidligere uttalelse i forbindelse med område og prosessavklaringen og viderefører denne. Bebyggelsen nederst i Kongsveien kan legge begrensninger i forhold til utvidelse av eksisterende kjøreveg og fortau på vestsiden av Kongsveien. Det forutsettes at dette blir fulgt opp i forhold til Bydel Gamle Oslo. Uavhengig av veibredde bør det iversettes tiltak som understreker at det er et systemskifte ( overgang fra blandet trafikk til separat trafikk for sykler og biltrafikk) på denne strekningen av veien. Sak 65 /07 Nedre Bekkelagets skole - forslag til fartsdempere Saken sendes til: Byutvikling, miljø og samferdsel Til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel: Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel slutter seg til Samferdselsetatens forslag til fartshumper i forbindelse med sikring av skoleveien til Nedre Bekkelaget skole. slutter seg til Samferdselsetatens forslag til fartshumper i forbindelse med sikring av skoleveien til Nedre Bekkelaget skole. Saken sendes til: Byutvikling, miljø og samferdsel Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel sitt vedtak: 16

17 Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel slutter seg til Samferdselsetatens forslag til fartshumper i forbindelse med sikring av skoleveien til Nedre Bekkelaget skole. slutter seg til Samferdselsetatens forslag til fartshumper i forbindelse med sikring av skoleveien til Nedre Bekkelaget skole. Sak 66 /07 Tertialrapport 1. tertial 2007 Bydel Nordstrand Arbeidsutvalget sender sak om tertialrapport 1. tertial 2007 Bydel Nordstrand til: Byutvikling, miljø og samferdsel Barn, ungdom og kultur komite Helse- og sosialkomite Rådet for funksjonshemmede Til komiteer og råd: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres Til medbestemmelsesutvalget: Medbestemmelsesutvalget tar Tertialrapport 1. tertial 2007 Bydel Nordstrand til orientering tar Tertialrapport 1. tertial 2007 Bydel Nordstrand til etterretning. Arbeidsutvalget sender sak om Tertialrapport 1. tertial 2007 Bydel Nordstrand til: Byutvikling, miljø og samferdsel Barn, ungdom og kultur komite Helse- og sosialkomite Rådet for funksjonshemmede 17

18 Rådet for funksjonshemmedes vedtak: s vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel sitt vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. BUK-komiteens vedtak: s vedtak: tar tertialrapport 1. tertial 2007 til orientering. Komiteen foreslår at også bydelsutvalget tar tertialrapport 1. tertial 2007 til orientering. tar Tertialrapport 1. tertial 2007 Bydel Nordstrand til etterretning. Sak 67 /07 Tertialstatistikk 1. tertial 2007 Bydel Nordstrand Arbeidsutvalget sender sak om tertialstatistikk 1. tertial 2007 Bydel Nordstrand til: Byutvikling, miljø og samferdsel Barn, ungdom og kultur komite Helse- og sosialkomite Rådet for funksjonshemmede Til komiteer og råd: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres Til medbestemmelsesutvalget: Medbestemmelsesutvalget tar Tertialstatistikk 1. tertial 2007 Bydel Nordstrand til orientering tar Tertialstatistikk 1. tertial 2007 Bydel Nordstrand til etterretning. 18

19 Arbeidsutvalget sender sak om Tertialstatistikk1. tertial 2007 Bydel Nordstrand til: Byutvikling, miljø og samferdsel Barn, ungdom og kultur komite Helse- og sosialkomite Rådet for funksjonshemmede Rådet for funksjonshemmedes vedtak: s vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel sitt vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. BUK-komiteens vedtak: s tar tertialstatistikk 1. tertial 2007 til orientering. Komiteen foreslår at også bydelsutvalget tar tertialstatistikk 1. tertial 2007 til orientering. tar Tertialstatistikk 1. tertial 2007 Bydel Nordstrand til etterretning. Sak 68 /07 Gjennomgang av tjenester til funksjonshemmede Arbeidsutvalget sender sak om evaluering og gjennomgang av tjenester til funksjonshemmede til behandling i: Rådet for funksjonshemmede 19

20 Til komiteer og råd: 1. Orientering om resultat av evaluering og gjennomgang av bydelens tjenester til funksjonshemmede tas til orientering. 2. er inneforstått med at bydelsdirektøren utreder mulighetene for etablering og drifting av en avlastningsbolig for brukere under 18 år og et nytt dagtilbud for mer krevende brukere i egen regi. Arbeidsutvalget sender sak om evaluering og gjennomgang av tjenester til funksjonshemmede til behandling i: Rådet for funksjonshemmede Rådet for funksjonshemmedes vedtak: forslag til vedtak tiltres. s vedtak: 1. Orientering om resultat av evaluering og gjennomgang av bydelens tjenester til funksjonshemmede tas til orientering. 2. er inneforstått med at bydelsdirektøren utreder mulighetene for etablering og drifting av en avlastningsbolig for brukere under 18 år og et nytt dagtilbud for mer krevende brukere i egen regi. Sak 69 /07 Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Midtåsenhjemmet Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Midtåsenhjemmet til behandling i: 20

21 Til komiteer og råd: Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Midtåsenhjemmet tas til orientering. Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Midtåsenhjemmet til behandling i: s vedtak: s vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Midtåsenhjemmet tas til orientering. Sak 70 /07 Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte tilsyn på Nordseterhjemmet Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk på Nordseterhjemmet til behandling i: Til komiteer og råd: 21

22 Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk på Nordseterhjemmet tas til orientering. Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk på Nordseterhjemmet til behandling i: s vedtak: s vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk på Nordseterhjemmet tas til orientering. Sak 71 /07 Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte tilsyn på Bekkelagshjemmet Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk på Bekkelagshjemmet til behandling i: Til komiteer og råd: 22

23 Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk på Bekkelagshjemmet tas til orientering. Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk på Bekkelagshjemmet til behandling i: s vedtak: s vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk på Bekkelagshjemmet tas til orientering. Sak 72 /07 Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Lambertseter alders- og sykehjem, avd. Marmorveien Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Lambertseter aldersog sykehjem til behandling i:. Til komiteer og råd: Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk ved Lambertseter alders- og sykehjem, avd. Marmorveien tas til orientering. 23

24 Arbeidsutvalget vedtak: Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Lambertseter aldersog sykehjem til behandling i:. s vedtak: s vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk ved Lambertseter alders- og sykehjem, avd. Marmorveien tas til orientering. Sak 73 /07 Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk ved Marmorberget dagsenter Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Marmorberget dagsenter til behandling i: Rådet for funksjonshemmede. Til komiteer og råd: Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk ved Marmorveien Dagsenter tas til orientering. 24

25 Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Marmorberget dagsenter til behandling i: Rådet for funksjonshemmede. Rådet for funksjonshemmedes vedtak: s vedtak: 1)Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk ved Marmorveien dagsenter tas til orientering. 2) registrerer at administrasjonen har tatt kontakt med Omsorgsbygg for å få utbedret manglene. ber om å bli holdt orientert om utviklingen i saken. Komiteen ber om at bydelsoverlegen vurderer de helsemessige forhold i saken. Ingvald Bore (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H, V, A, SV, KrF som punkt 2: 2) registrerer at administrasjonen har tatt kontakt med Omsorgsbygg for å få utbedret manglene. ber om å bli holdt orientert om utviklingen i saken. Komiteen ber om at bydelsoverlegen vurderer de helsemessige forhold i saken. Bydelsdirektørens forslag til vedtak med tilleggsforslag fra Ingvald Bore (H) ble enstemmig vedtatt. 1. Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk ved Marmorveien Dagsenter tas til orientering. 2. registrerer at administrasjonen har tatt kontakt med Omsorgsbygg for å få utbedret manglene. ber om å bli holdt orientert om utviklingen i saken. Komiteen ber om at bydelsoverlegen vurderer de helsemessige forhold i saken. Sak 74 /07 Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk ved Lambertseter alders- og sykehjem, avd. Østerliveien 25

26 Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Lambertseter aldersog sykehjem, Østerliveien til behandling i:. Til komiteer og råd: Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk ved Lambertseter alders- og sykehjem, Østerliveien, tas til orientering. Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Lambertseter aldersog sykehjem, Østerliveien til behandling i: s vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutavlget tiltres. s vedtak: Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk ved Lambertseter alders- og sykehjem, Østerliveien, tas til orientering. Sak 75 /07 Resultat av brukerundersøkelser i hjemmetjenesten 2006 Arbeidsutvalget sender sak om resultat av brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2006 til behandling i: Rådet for funksjonshemmede 26

27 Til komiteer og råd: Orientering om resultat av brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2006 tas til orientering Arbeidsutvalget sender sak om resultat av brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2006 til behandling i: Rådet for funksjonshemmede Rådet for funksjonshemmedes vedtak: s vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. s vedtak: 1) Orientering om resultat av brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2006 tas til orientering 2) ber om å få fremlagt en handlingsplan for forbedringspunktene. Ingvald Bore (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H, V, A, SV, KrF, som punkt 2: 2) ber om å få fremlagt en handlingsplan for forbedringspunktene. Bydelsdirektørens forslag til vedtak med tilleggsforslag fra Ingvald Bore (H) ble enstemmig vedtatt. 1. Orientering om resultat av brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2006 tas til orientering 2. ber om å få fremlagt en handlingsplan for forbedringspunktene. Sak 76 /07 Oppnevning som meddommer til tingrett og lagrett Til arbeidsutvalget Arbeidsutvalget sender sak om oppnevning meddommere til tingrett og lagrettmedlemmer til behandling i: 27

28 tar sak om oppnevning meddommere til tingrett og lagrettmedlemmer til orientering. Arbeidsutvalget sender sak om oppnevning meddommere til tingrett og lagrettmedlemmer til behandling i: tar sak om oppnevning meddommere til tingrett og lagrettmedlemmer til orientering. Sak 77 /07 Årsmelding 2006 fra Foreningen Bekkelaget seniorsenter Arbeidsutvalget sender årsberetning 2006 for Foreningen for Bekkelaget seniorsenter til behandling i: Til komiteer og råd: Årsberetning 2006 for Foreningen for Bekkelaget seniorsenter tas til orientering. Arbeidsutvalget sender årsberetning 2006 for Foreningen for Bekkelaget seniorsenter til behandling i: 28

29 s vedtak: s vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. Årsberetning 2006 for Foreningen for Bekkelaget seniorsenter tas til orientering. Sak 78 /07 Årsrapport 2006 Nordstrand eldresenter Arbeidsutvalget sender årsrapport 2006 fra Nordstrand eldresenter til behandling i: Til komiteer og råd: Årsrapport 2006 fra Nordstrand eldresenter tas til orientering. Arbeidsutvalget sender årsrapport 2006 fra Nordstrand eldresenter til behandling i: s vedtak: s vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 29

30 Årsrapport 2006 fra Nordstrand eldresenter tas til orientering. Sak 79 /07 Årsrapport for EBF for 2006 Arbeidsutvalget sender årsrapport for Frivillighetssentralen Ekeberg-Bekkelaget til: Helse-og sosialkomiteen BUK-komiteen Til råd og komiteer: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. tar årsrapport 2006 fra Frivillighetssentralen Ekeberg-Bekkelaget til orientering. Arbeidsutvalget sender årsrapport for Frivillighetssentralen Ekeberg-Bekkelaget til: Helse-og sosialkomiteen BUK-komiteen s vedtak: Ikke behandlet i eldrerådet BUK-komiteens vedtak: s vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 30

31 tar årsrapport 2006 fra Frivillighetssentralen Ekeberg-Bekkelaget til orientering. Sak 80 /07 Årsrapport for Lambertseter Frivilligsentral for styrerperioden Arbeidsutvalget sender årsrapport for Lambertseter Frivilligsentral til: Helse-og sosialkomiteen BUK-komiteen Til råd og komiteer: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. tar årsrapport for Lambertseter Frivilligsentral for styrerperioden til orientering. Arbeidsutvalget sender årsrapport for Lambertseter Frivilligsentral til: Helse-og sosialkomiteen BUK-komiteen s vedtak: BUK-komiteens vedtak: s vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 31

32 tar årsrapport for Lambertseter Frivilligsentral for styrerperioden til orientering. Sak 81 /07 Bryggeanlegg - Sandkroken Slipp AS Saken sendes til: Byutvikling, miljø og samferdsel Til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel: Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel tar nye saksopplysninger og bydelsdirektørens vurdering til orientering. tar nye saksopplysninger og bydelsdirektørens vurdering til orientering. Saken sendes til: Byutvikling, miljø og samferdsel Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel sitt vedtak: Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel tar nye saksopplysninger og bydelsdirektørens vurdering til orientering. tar nye saksopplysninger og bydelsdirektørens vurdering til orientering. Sak 82 /07 Protokoller til orientering 32

33 Protokollene tas til orientering. Ingen. Protokollene tas til orientering. Sak 83 /07 Henvendelse vedrørende bruk av Singasteinveien 5 tar saken til orientering. 1. Eiendommen Singasteinveien 5 på Ormøya ( eiendommen Heimly) er ikke av interesse for Bydel Nordstrand til barnehageformål. 2. Bydelen ber om informasjon om økonomisk leienivå i tilfelle bydelen ønsker å leie og disponere eiendommen til andre formål. Sigbjørn Odden (H) fremmet følgende endringsforslag på vegne av bydelsutvalget: Bydelen har behov for ytterligere barnehager i Ormsundområdet, og har også andre behov for lokaler i bydelen. 1. For å kunne vurdere de ulike alternativene i dette området ber bydelsutvalget administrasjonen arrangere en befaring rett etter sommeren med BUK og AU. 2. I mellomtiden sender administrasjonen et brev til Oslo Havn der det informeres om at bydelen ønsker ytterligere vurdering om bydelen kan bruke eiendommen til eget formål 33

34 Endringsforslagene til Sigbjørn Odden (H) på vegne av bydelsutvalget, punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. Bydelen har behov for ytterligere barnehager i Ormsundområdet, og har også andre behov for lokaler i bydelen. 1. For å kunne vurdere de ulike alternativene i dette området ber bydelsutvalget administrasjonen arrangere en befaring rett etter sommeren med BUK og AU. 2. I mellomtiden sender administrasjonen et brev til Oslo Havn der det informeres om at bydelen ønsker ytterligere vurdering om bydelen kan bruke eiendommen til eget formål Sak 84 /07 Tidsplan og fremdriftsplan for dagsenteret på Lambertseter Ulf Stigen (FrP) fremmet følgende forslag til vedtak på vegne av Nordstrand FrP, punkt 1: 1. ber bydelsdirektøren legge frem en tids- og fremdriftsplan til bydelsutvalget til 15. august. Planen skal beskrive det arbeidet som gjenstår for at dagsenteret fremstår som et fullgodt tilbud til bydelens dagsenterbrukere. Frode Woldsund (KrF) fremmet følgende forslag til vedtak, punkt 2: 2. I saken skal det redegjøres for enhetskostnaden per dagsenterplass på Lambertseter dagsenter, det må foretas en sammenligning med gjeldende pris for kjøp av dagsenterplasser fra sykehjemsetaten. Forslaget til Ulf Stigen (FrP), punkt 1, ble enstemmig vedtatt. Forslaget til Frode Woldsund (KrF), punkt 2, ble enstemmig vedtatt. 1 ber bydelsdirektøren legge frem en tids- og fremdriftsplan til bydelsutvalget til 15. august. Planen skal beskrive det arbeidet som gjenstår for at dagsenteret fremstår som et fullgodt tilbud til bydelens dagsenterbrukere. 2. I saken skal det redegjøres for enhetskostnaden per dagsenterplass på Lambertseter dagsenter, det må foretas en sammenligning med gjeldende pris for kjøp av dagsenterplasser fra sykehjemsetaten. Sak 85 /07 Forslag om å omorganisere hjemmetjenesten Ulf Stigen (FrP) fremmet følgende forslag til vedtak: 1. ber bydelsdirektøren legge frem en rapport til bydelsutvalget til neste BU- 34

35 møte som beskriver hvor omfattende en slik omorganisering vil være og hvordan dette kan implementeres. Bydelsdirektøren skal også legge frem et overslag over merkostnadene og mulig fremdrift. Forslaget til Ulf Stigen (FrP) ble enstemmig vedtatt. 1. ber bydelsdirektøren legge frem en rapport til bydelsutvalget til neste BUmøte som beskriver hvor omfattende en slik omorganisering vil være og hvordan dette kan implementeres. Bydelsdirektøren skal også legge frem et overslag over merkostnadene og mulig fremdrift. Sak 86 /07 Ung Medbestemmelse Erik Telnes (SV) viste til brev av fra Ung Medbestemmelse, omdelt på møtet, og fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Arbeidsutvalget kaller inn til et møte med Ung Medbestemmelse etter ferien, hvor en lager en felles fremdriftsplan for å kunne oppnå intensjonene i Ung Medbestemmelses henvendelse. Leder av BUK-komiteen kalles også inn. Forslaget til Erik Telnes (SV) ble enstemmig vedtatt. 1. Arbeidsutvalget kaller inn til et møte med Ung Medbestemmelse etter ferien, hvor en lager en felles fremdriftsplan for å kunne oppnå intensjonene i Ung Medbestemmelses henvendelse. Leder av BUK-komiteen kalles også inn. Møtet hevet kl Bydel Nordstrand,

36 Ulf Stigen (FrP) /s/ leder av bydelsutvalget 36

Mona Andersen (Frp), Steinar Andersen (A) Berit Nissen-Meyer, avdelingssjef Kari E. Håve, spesialkonsulent Margareth Tysnes, spesialkonsulent

Mona Andersen (Frp), Steinar Andersen (A) Berit Nissen-Meyer, avdelingssjef Kari E. Håve, spesialkonsulent Margareth Tysnes, spesialkonsulent Oslo kommune Bydel Nordstrand bydelsadministrasjonen Protokoll 4/07 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Lille BU sal, 2 etg. Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 12. juni 2007 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Ulf Stigen, FrP Erik Telnes, SV Frode Woldsund, Krf. Invald Bore, H Steinar Lende, A Erling Kvernevik, V. Frode Woldsund Krf

Ulf Stigen, FrP Erik Telnes, SV Frode Woldsund, Krf. Invald Bore, H Steinar Lende, A Erling Kvernevik, V. Frode Woldsund Krf Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/07 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Ekebergveien 243, BU salen Møtetid: mandag 22. januar 2007 kl. 19.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/07 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter Fritidsklubb Møtetid: mandag 11. juni 2007 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/07 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Spiserom 2. etg. Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 30. januar 2007 kl. 19.00 Sekretariat: Tilstede:

Detaljer

Ulf Stigen (FrP) Ulf Stigen (FrP) Erik Telnes (SV) Ingvald Bore (H) Steinar Lende (A) Frode Woldsund (KrF) Erling Kvernevik (V) Frode Woldsund (KrF)

Ulf Stigen (FrP) Ulf Stigen (FrP) Erik Telnes (SV) Ingvald Bore (H) Steinar Lende (A) Frode Woldsund (KrF) Erling Kvernevik (V) Frode Woldsund (KrF) Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/07 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Ekebergveien 243, BU salen Møtetid: mandag 16. april 2007 kl. 19.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/07 Møte: Møtested: BU salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Torsdag 21. juni 2007 kl. 19.00 Sekretariat: 23 49 50 72 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/10

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/10 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/10 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 07. juni 2010 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Heidi Røseth ble innvilget permisjon etter sak 50/06. Invald Bore, H Steinar Lende, A Erling Kvernevik, V

Heidi Røseth ble innvilget permisjon etter sak 50/06. Invald Bore, H Steinar Lende, A Erling Kvernevik, V Protokoll 4/06 Møte: Bydelsutvalget Møtested: BU- salen Ekebergveien 243, 2 etg. Møtetid: torsdag 15. juni 2006 kl. 19.00 Sekretariat: 23495072 Møteleder: Tilstede: Ulf Stigen, FrP Ulf Stigen, FrP Erik

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/07 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Spiserom 2. etg. Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 12. juni 2007 kl. 19.00 Sekretariat: SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/08 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 18. februar 2008 kl. 19.00 Sekretariat: 23 49 50 72 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/06

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/06 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/06 Møte: Bydelsutvalget Møtested: BU - salen Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 09. mai 2006 kl. 19.00 Sekretariat: 23 49 50 72 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 08. juni 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/07 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: BU salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 20. mars 2007 kl. 19.00 Sekretariat: Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/06

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/06 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/06 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Møterom 3. etg. Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 7. november 2006 kl. 19.00 Sekretariat: Tilstede:

Detaljer

Sigbjørn Odden (H) Ulf Stigen (FrP) Karsten Gjefle (V) Haakon Brænden (KrF) Anne Marie Donati (A) Erik A. Telnes (SV) - observatør

Sigbjørn Odden (H) Ulf Stigen (FrP) Karsten Gjefle (V) Haakon Brænden (KrF) Anne Marie Donati (A) Erik A. Telnes (SV) - observatør Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/10 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: BU-salen, Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 31. mai 2010 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 05. oktober 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune. Protokoll 1/06

Oslo kommune. Protokoll 1/06 Oslo kommune Protokoll 1/06 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bu-salen. Ekebergveien 243, 2.etg. Møtetid: Torsdag 23. februar 2006 kl. 19.00 Sekretariat: 23495072 Møteleder: Tilstede: Ulf Stigen, FrP Ulf

Detaljer

Ulf Stigen, Frp. Ulf Stigen, Frp Ingvald Bore, H Steinar Lende, A Erling Kvernevik, V Heidi Røseth, Sv. Erik Telnes, SV.

Ulf Stigen, Frp. Ulf Stigen, Frp Ingvald Bore, H Steinar Lende, A Erling Kvernevik, V Heidi Røseth, Sv. Erik Telnes, SV. Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/06 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Ekebergveien 243, BU salen Møtetid: mandag 28. august 2006 kl. 18.00 (18.00-19.00 lukket møte) Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 23. mars 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Per Johannessen, bydelsdirektør

Per Johannessen, bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/08 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 14. januar 2008 kl. 19.00 Sekretariat: 23 49 50 72 / 02 180

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/14

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/14 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Torsdag 25. september 2014 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Svein Erik Aldal (FrP), nestleder Mona Verdich (H) Erik Telnes (SV) Frank Hagen (KrF) Karsten Gjefle (V) Bjørg Rolland (FrP)

Svein Erik Aldal (FrP), nestleder Mona Verdich (H) Erik Telnes (SV) Frank Hagen (KrF) Karsten Gjefle (V) Bjørg Rolland (FrP) Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/07 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: BU salen, Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 30. januar 2007 kl. 19.00 Sekretariat: Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/07 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Lille møterom 2 etg. Bydelsadm., Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 19. november 2007 kl. 19.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/12

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/12 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/12 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 16. april 2012 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/08 Møte: Bydelsutvalget Møtested: BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Torsdag 31. januar 2008 kl. 19.00 Sekretariat: 23 49 50 72 / 02 180

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/14

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/14 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/14 Møte: Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 17. mars 2014 kl. 17.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Irene

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/09 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: BU-salen, Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 02. juni 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Berit Nissen-Meyer, avdelingssjef Kari E. Håve, spesialkonsulent

Berit Nissen-Meyer, avdelingssjef Kari E. Håve, spesialkonsulent Oslo kommune Bydel Nordstrand bydelsadministrasjonen Protokoll 6/06 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Spiserom 2. etg.ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 07. november 2006 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Informasjon : Eldrerådet besøker Almas hus kl Vara kan også møte

Informasjon : Eldrerådet besøker Almas hus kl Vara kan også møte Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/13 Møte: Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 10. juni 2013 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Aasmund

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/07 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Store møterom 2.etg., Bydelsadm., Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 11. desember 2007

Detaljer

Protokoll 6/06. Møte: Bydelsutvalget Møtested: BU salen, Ekebergveien 243 Møtetid: torsdag 14. september 2006 kl. 19.00 Sekretariat: Ulf Stigen, FrP

Protokoll 6/06. Møte: Bydelsutvalget Møtested: BU salen, Ekebergveien 243 Møtetid: torsdag 14. september 2006 kl. 19.00 Sekretariat: Ulf Stigen, FrP Protokoll 6/06 Møte: Bydelsutvalget Møtested: BU salen, Ekebergveien 243 Møtetid: torsdag 14. september 2006 kl. 19.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Ulf Stigen, FrP Ulf Stigen, FrP Erik Telnes, SV

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand bydelsadministrasjonen Protokoll 2/07 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Store BU sal, 2 etg. Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 20. mars 2007 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/08 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 15. april 2008 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for Service og forvaltning

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for Service og forvaltning Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for Service og forvaltning Protokoll 2/08 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: mandag 25. februar 2008 kl. 19.00

Detaljer

Marie Anbjørg Joten, ass. bydelsdirektør

Marie Anbjørg Joten, ass. bydelsdirektør Protokoll 7/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 06. oktober 2008 kl. 19.00 Sekretariat: 02

Detaljer

Protokoll 5/07. Sigbjørn Odden (H) Møteleder:

Protokoll 5/07. Sigbjørn Odden (H) Møteleder: Protokoll 5/07 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Møterom 3. etg., Bydelsadm., Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 04. september 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall: Sigbjørn

Detaljer

Spesialkonsulent Berit Bystrøm

Spesialkonsulent Berit Bystrøm Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/07 Møte: Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 30. januar 2007 kl. 10.00 Sekretariat: 23495103 Tilstede: I

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/11

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/11 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/11 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 29. august 2011 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/07 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Lille møtesal, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 12. juni 2007 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/09 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 06. oktober 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Steinar Lende (A), leder Svein Erik Aldal (FrP), nest leder Mona Verdich (H) Erik Telnes (SV) Frank Hagen (KrF) Bjørg Rolland (FrP) Anna Buverud (V)

Steinar Lende (A), leder Svein Erik Aldal (FrP), nest leder Mona Verdich (H) Erik Telnes (SV) Frank Hagen (KrF) Bjørg Rolland (FrP) Anna Buverud (V) Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/06 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel (BMS-komiteen) Møtested: BU salen Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 05. september 2006 kl. 19.00

Detaljer

Per Johannessen, bydelsdirektør

Per Johannessen, bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/08 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 07. april 2008 kl. 19.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/08 Møte: Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 13. mai 2008 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Sigbjørn Odden (H) Berit Nissen-Meyer, avdelingssjef Kari E. Håve, spesialkonsulent

Sigbjørn Odden (H) Berit Nissen-Meyer, avdelingssjef Kari E. Håve, spesialkonsulent Oslo kommune Bydel Nordstrand Administrasjonen Protokoll 1/06 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: onsdag 15. februar 2006 kl. 19.00 Sekretariat: 23 49 50 46

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/08 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 02. september 2008 kl. 19.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/07 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Lille BU sal, 2 etg. Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 30. januar 2007 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Protokoll 7/07. Mona Verdich (H) - leder Frode Woldsund (Krf) Ulf Stigen (Frp) Steinar Andersen (A) Tom Lium (H) Gidske Spiten (V) Tilstede:

Protokoll 7/07. Mona Verdich (H) - leder Frode Woldsund (Krf) Ulf Stigen (Frp) Steinar Andersen (A) Tom Lium (H) Gidske Spiten (V) Tilstede: Protokoll 7/07 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møtesalen 2.etasje - bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: mandag 10. desember 2007 kl. 19.00 Sekretariat: Tilstede: Mona Verdich (H)

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/07 Møte: Møtested: BU salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Torsdag 29. mars 2007 kl. 19.00 Sekretariat: 23 49 50 26 Møteleder: Ulf Stigen (FrP)

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning Protokoll 6/13 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 08. oktober 2013

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/08 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 11. november 2008 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Sigbjørn Odden (H) Jorunn Røskeland (A) vara for Steinar Andersen Ingeborg Midttun (H) Lennart Wicksell (SV) Mona Andersen (Frp) Ingegerd Espås (V)

Sigbjørn Odden (H) Jorunn Røskeland (A) vara for Steinar Andersen Ingeborg Midttun (H) Lennart Wicksell (SV) Mona Andersen (Frp) Ingegerd Espås (V) Protokoll 3/06 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Ekebergveien 243, 2 etg. Møtetid: Onsdag 07. juni 2006 kl. 19.00 Sekretariat: 23 49 50 46 Møteleder: Tilstede: Sigbjørn Odden (H) Sigbjørn Odden

Detaljer

Åpen halvtime BSK Elite AS, ved Morten Mørk, vil orientere om deres initiativ for etablering av ny hall på Bekkelaget.

Åpen halvtime BSK Elite AS, ved Morten Mørk, vil orientere om deres initiativ for etablering av ny hall på Bekkelaget. Oslo kommune Bydel Nordstrand Administrasjonen Møteinnkalling 3/06 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel (BMS-komiteen) Møtested: Bu-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Onsdag 07. juni 2006 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/09 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 24. februar 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/12

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/12 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/12 Møte: Byutviklings-, miljø- og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 12. juni 2012 kl. 19.00

Detaljer

Spesialkonsulent Berit Bystrøm

Spesialkonsulent Berit Bystrøm Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/07 Møte: Møtested: Lambertseter alders- og sykehjem, Østerliveien 42/ Møtetid: Tirsdag 20. mars 2007 kl. 10.00 Sekretariat: 23495103 Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/08 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen Møtetid: Tirsdag 22. januar 2008 kl. 19.00 Sekretariat: Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/09 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 09. juni 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Informasjon Møtesekretær Rupinder Bains informerte om boligplanen som skal utarbeides i løpet av sommeren

Informasjon Møtesekretær Rupinder Bains informerte om boligplanen som skal utarbeides i løpet av sommeren Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 13. mai 2008 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/08 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 02. september 2008 kl. 19.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/08 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 06. oktober 2008 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/09 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 05. mai 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/10

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/10 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/10 Møte: Møtested: BU-salen,Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 10. mai 2010 kl. 17.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand. Møteinnkalling 3/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand. Møteinnkalling 3/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Møteinnkalling 3/08 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 14. april 2008 kl. 10.00 Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime Informasjon

Detaljer

Aasmund Steenstrup leder Sissel Mantor Roy Nilsen Bjørn Rudaa Bodil Finsrud Nielsen Ragnhild Jøller Rolf Asbjørnsen Per Fagerlid Harriet Molstad

Aasmund Steenstrup leder Sissel Mantor Roy Nilsen Bjørn Rudaa Bodil Finsrud Nielsen Ragnhild Jøller Rolf Asbjørnsen Per Fagerlid Harriet Molstad Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning Protokoll 6/07 Møte: Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 19. november 2007 kl. 10.00 Sekretariat: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/08 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 02. juni 2008 kl. 19.00 Sekretariat: 02 180 / 23 49 50

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/13

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/13 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/13 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 05. februar 2013 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/10

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/10 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/10 Møte: Bydelsutvalget Møtested: BU-salen, Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Torsdag 17. juni 2010 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/10

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/10 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/10 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 02. mars 2010 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Tore Janssen (SV) leder (au)

Tore Janssen (SV) leder (au) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/07 Møte: Eldrerådet Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: mandag 11. juni 2007 kl. 14.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/11

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/11 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/11 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 01. mars 2011 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/07 Møte: Møtested: Store møterom, Bydelsadm., Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 04. september 2007 kl. 10.00 Sekretariat: SAKSKART

Detaljer

Steinar Lende (A), leder Svein Erik Aldal (FrP), nestleder Mona Verdich (H) Frank Hagen (KrF) Karsten Gjefle (V) Bjørg Rolland (FrP)

Steinar Lende (A), leder Svein Erik Aldal (FrP), nestleder Mona Verdich (H) Frank Hagen (KrF) Karsten Gjefle (V) Bjørg Rolland (FrP) Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/06 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: BU salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 05. desember 2006 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/06

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/06 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/06 Møte: Møtested: Bydelsadministrasjonen Møtetid: Tirsdag 10. oktober 2006 kl. 10.00 Sekretariat: 23495103 Tilstede: I tillegg møtte: Møtesekretær:

Detaljer

Svein Erik Aldal (FrP) Erik A. Telnes (SV) Øystein A. Larsen (H) (fra kl 19.10) Ane M. Wigers (V) Nils Martin Espegren (KrF) Anne-Marie Donati (A)

Svein Erik Aldal (FrP) Erik A. Telnes (SV) Øystein A. Larsen (H) (fra kl 19.10) Ane M. Wigers (V) Nils Martin Espegren (KrF) Anne-Marie Donati (A) Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/11 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 01. mars 2011 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Informasjon: Knut Hedemann (A) orienterte om foreløpig program for bydelsdagene

Informasjon: Knut Hedemann (A) orienterte om foreløpig program for bydelsdagene Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/11 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 10. mai 2011 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/14

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/14 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 02. september 2014 kl. 19.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning. Protokoll 7/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning. Protokoll 7/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning Protokoll 7/07 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Lille møtesal, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 10. desember 2007 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/06

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/06 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/06 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 06. juni 2006 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/09 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen. Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 01. september 2009 kl. 19.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/06

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/06 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/06 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel (BMS-komiteen) Møtested: BU salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 05. desember 2006 kl.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/09 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 23. mars 2009 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180 SAKSKART

Detaljer

Reidun Mildvardsen (vara)

Reidun Mildvardsen (vara) Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/09 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 23. mars 2009 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/08 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 10. november 2008 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Informasjon Det ble delt ut fra møtesekretær et program for Aktiv alderdom aktiv omsorg.

Informasjon Det ble delt ut fra møtesekretær et program for Aktiv alderdom aktiv omsorg. Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/08 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 9. juni 2008 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/15

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/15 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/15 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 03. februar 2015 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/07 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Store møterom, bydelsadm., Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 04. september 2007 kl. 17.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/08 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: BU-salen, Bydelsadministrasj., Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 29. september 2008 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/10

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/10 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/10 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 26. januar 2010 kl. 19.00

Detaljer

Karin Gabrielsen, enhetsleder for hjemmetjenesten Anne Morstad, bestilleravdelingen

Karin Gabrielsen, enhetsleder for hjemmetjenesten Anne Morstad, bestilleravdelingen Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/10 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 01. mars 2010 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/08 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 15. april 2008 kl. 19.00-21.30

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/11

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/11 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/11 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 25. januar 2011 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Anders Ørnø Rødberg-Larsen. Anders Ørnø Rødberg-Larsen (AP) Jorun Rymarczyk (AP) Judith Kvernes (SV) Maren Rismyhr (R) Bjørn Borge-Lunde (FRP)

Anders Ørnø Rødberg-Larsen. Anders Ørnø Rødberg-Larsen (AP) Jorun Rymarczyk (AP) Judith Kvernes (SV) Maren Rismyhr (R) Bjørn Borge-Lunde (FRP) Oslo kommune Bydel Grorud Protokoll 6/08 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: Tirsdag 03. juni 2008 kl. 17.00 Sekretariat: Anita I. B. Christiansen Møteleder: Tilstede: Anders Ørnø

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/09 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 23. februar 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/09 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 06. oktober 2009 kl.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/10

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/10 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/10 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 11. oktober 2010 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Arbeidsutvalget. Møteinnkalling 6/07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Arbeidsutvalget. Møteinnkalling 6/07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Arbeidsutvalget Møteinnkalling 6/07 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 14. juni 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/06

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/06 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/06 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Ekebergveien 243, BU salen Møtetid: mandag 02. oktober 2006 kl. 19.00 Sekretariat: SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/10

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/10 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/10 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 11. oktober 2010 kl. 17.00 (merk

Detaljer

Susanne Rootvelt, Bekkelaget Sportsklubb, Henriette Holtmann, Karlsrud Skole, Kristin Aalborg, Kastellet skole. Henrik Hortemo, Nordstrand Menighet,

Susanne Rootvelt, Bekkelaget Sportsklubb, Henriette Holtmann, Karlsrud Skole, Kristin Aalborg, Kastellet skole. Henrik Hortemo, Nordstrand Menighet, Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/09 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 08. juni 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Åpen halvtime: 1 fremmøtt, initiativtaker til sak 53/13, Aktivitetsspark på Sæter, Merete Habberstad

Åpen halvtime: 1 fremmøtt, initiativtaker til sak 53/13, Aktivitetsspark på Sæter, Merete Habberstad Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/13 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 12. november 2013 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer