Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/07"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/07 Møte: Møtested: BU salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Torsdag 29. mars 2007 kl Sekretariat: Møteleder: Ulf Stigen (FrP) Tilstede: Ulf Stigen (FrP) Erik Telnes (SV) Svein Erik Aldal (FrP) Bjørg Rolland (FrP) Heidi Vibeke Røseth (SV) Morten Schau (SV) Steinar Lende (A) Steinar Andersen (A) Ørjan Johansen (A) Anne Marie Donati (A) Ingvald Bore (H) Sigbjørn Odden (H) Ingeborg Midttun (H) Ingegerd Espås (V) Frode Woldsund (KrF) Forfall: Som vara møtte: Lise Tostrup Setek (A) Erling Kvernevik (V) Ørjan Johansen (A) Ingegerd Espås (V) 15 stemmeberettigede tilstede Fra administrasjonen: Per Johannessen, bydelsdirektør Berit Nissen-Meyer, avdelingssjef Bente Aldrin, avdelingssjef Gry Røste, avdelingssjef

2 Inge Olav Solli, spesialkonsulent Møtesekretær: Vegard L. Jensen Åpen halvtime Utvidet åpen halvtime på grunn av besøk fra Plan- og bygningsetaten. Besøk fra Plan- og bygningsetaten Plan- og bygningsetaten ved Dagny Gärtner Hovig, Stein Kolstø, Jan Medbø og Gro Jensen Vig orienterte om gjeldende og pågående planer som berører Bydel Nordstrand. Herunder: Kommuneplan 2008 Fjordbyplanen Sydhavna/Ny adkomst Transportløsninger for sør korridoren Nordstrandskråningen/Kyststi Kommunedelplan for torg og møteplasser Sæterplanen MGP Holtet stasjonsområde MGP Lambertseter planprogram blant annet Lambertseter kjøpesenter og Mellombølgen 143 B Barnehageprosjektet Temaer som ble berørt av publikum i forbindelse med gjennomgangen: Nordstrandskråningen uønskede bygningsvolumer i Solveien Holtet det ble etterlyst utvikling av Sporveistomta Ekebergveien sykkeltiltak trafikkplanlegging i forhold til Nordstrandplatået Henstilling om at det blir enklere å komme i kontakt med etaten Bruk av dispensasjoner fra gjeldende planer Helhetlig plan for Ekeberg området (skråningen, sletta, Brannfjell) Nytt dagsenter tilbud ved Lambertseter fritidsklubb Hilde Bergo, Brukerrådet ved Lambertseter sykehjem, etterlyste brukermedvirkning i forbindelse med flytting av dagsenterplasser til Lambertseter fritidsklubb. De ansatte ved dagens tilbud ikke hørt. Fokus utelukkende på økonomi. Overleverte underskrifter fra pårørende og ansatte samt skriftlig materiale Ingen rettrettmulighet? og Åpent brev om betenkelighetene ved å flytte dagsentrene ut av sykehjemmene i Nordstrand bydel. Synnøve Mathisen, styremedlem i Nordstrand/Østensjø Demens Forening, stilte spørsmål ved lønnsomheten i forbindelse med opprettelsen av nytt dagsentertilbud. Eldre blir kasteball mellom ulike tilbud. Dette skaper utrygghet. Svein Løken, Nordstrand/Østensjø Demens Forening. Dagsentertilbud på fritidsklubben er ingen god løsning. Bakgrunnen for opprettelsen av dette tilbudet er kun å spare penger. Dagens tilbud ved sykehjemmet gir trygghet for brukerne og synergieffekter. Det å forsterke de billige tiltakene som eldresentre og dagsenter er lønnsomt på sikt. På denne måten unngås dyre tiltak. Menneskene må være i fokus Ønsker dialog med bydelsdirektøren. Else Nylund, bruker av dagsenteret ved Lambertseter sykehjem. Hvorfor står lokalene på Ryen tomme. Hvorfor lete etter lokaler når disse er ledige. Brukerne fra Ryen skal flyttes på ii

3 ny fra dagsenteret ved Lambertseter sykehjem. De som er avhengige av dagsenter må ha nærhet til tilbudet tilgjengelighet. Bydelen river ned trygghet og tillitt. Leskur og benker Karsten Ødbehr ønsker flere og bedre leskur til beste for alle som bor i bydelen. Det må legges til rette for bruk av kollektivtransport, blant annet for å redusere bilbruken. Saker behandlet under møte Sak 20 /07 Innkalling og sakskart til bydelsutvalgets møte Sak 21 /07 Protokoll fra bydelsutvalgets møte Sak 22 /07 Forespørsel om uttalelse - Bergkrystallen Sak 23 /07 Revidering og framskriving av plan for barnehageutbygging i Bydel Nordstrand. 2 Sak 24 /07 Høring - ny forskrift om standardvedtekter for kommunale barnehager i Oslo... 3 Sak 25 /07 Forskrift om dressurområder i Oslo kommune - høring... 4 Sak 26 /07 Bydelsreformen forsøk med nye oppgaver til bydelene - evaluering... 4 Sak 27 /07 Forespørsel for sykkelparkeringsplasser i bydelen... 6 Sak 28 /07 Oppnevning av medlem til Rådet for funksjonshemmede... 7 Sak 29 /07 Oppnevning av nytt varamedlem til... 8 Sak 30 /07 Etablering av dagsenter, Lambertseterveien Sak 31 /07 Ny organisatorisk hovedstruktur - resultatenhetsmodellen Sak 32 /07 Regnskap 2006 Bydel Nordstrand Sak 33 /07 Årsstatistikk 2006 Bydel Nordstrand Sak 34 /07 Årsmelding 2006 Bydel Nordstrand Sak 35 /07 Avviksrapportering januar Sak 36 /07 Kommuneplan godkjent planprogram Sak 37 /07 Tilgjengelighet i Fjordbyen - prinsipper for transportsystemet Sak 38 /07 Årsmelding 2006 Nordstrand eldreråd Sak 39 /07 Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk ved Storåsveien bokollektiv Sak 40 /07 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Ryenhjemmet Sak 41 /07 Årsrapport 2006 fra Tilsynsutvalg Sak 42 /07 Årsrapport 2006 vern for eldre Sak 43 /07 Protokoller til orientering Sak 44 /07 Avviksrapportering februar Sak 45 /07 Budsjett endring i forutsetninger for drift av dagsenterplasser Sak 46 /07 Dypvannsdeponiet ved Malmøykalven iii

4

5 Sak 20 /07 Innkalling og sakskart til bydelsutvalgets møte Innkalling og sakskart godkjennes. Ingvald Bore (H) fremmet følgende forslag: Sak 45/07 og 30/07 behandles før sak 21/07. Frode Woldsund (KrF) fremmet følgende forslag om ny sak til sakskartet: Dypvannsdeponiet ved Malmøykalven settes opp som sak 46/07 Bydelsdirektørens forslag til vedtak med endringer og ny sak 46/07 ble enstemmig vedtatt. Innkalling og sakskart godkjennes med endringer. Dypvannsdeponiet ved Malmøykalven settes opp som sak 46/07 Sak 21 /07 Protokoll fra bydelsutvalgets møte Protokoll fra bydelsutvalgets møte godkjennes. Protokoll fra bydelsutvalgets møte godkjennes. Sak 22 /07 Forespørsel om uttalelse - Bergkrystallen 20 byutvikling, miljø og samferdsel rådet for funksjonshemmede eldrerådet bydelsutvalget Til komiteer, råd og utvalg: Bydeldirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 1

6 slutter seg til bydelsoverlegens anbefaling. byutvikling, miljø og samferdsel rådet for funksjonshemmede eldrerådet bydelsutvalget s vedtak: Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 1. Rådet for funksjonshemmede slutter seg til bydelsoverlegens anbefaling under forutsetning av at rullestolbrukere kan benytte toalettene. 2. Rådet for funksjonshemmede er prinsipielt uenig i at det gis dispensasjon fra kravene om universell utforming. Dette forsterkes i forhold til at søknaden er sendt i etterkant av ferdigstillelse. BMS-komiteens vedtak: Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel slutter seg til bydelsoverlegens anbefaling. slutter seg til bydelsoverlegens anbefaling. Sak 23 /07 Revidering og framskriving av plan for barnehageutbygging i Bydel Nordstrand BUK-komiteen Til BUK-komiteen: 1. slutter seg til revidering og framskriving av plan for barnehageutbygging i Bydel Nordstrand

7 2. forutsetter at bydelen tilføres nødvendig økonomiske ressurser til etablering og drift av nye barnehageplasser. 3. gir administrasjonen fullmakt til å iverksette barnehageplanen ut fra det som måtte være nødvendig omfang for å oppnå full barnehagedekning. Buk-komiteen BUK-komiteens vedtak: 1. slutter seg til revidering og framskriving av plan for barnehageutbygging i Bydel Nordstrand forutsetter at bydelen tilføres nødvendig økonomiske ressurser til etablering og drift av nye barnehageplasser. 3. gir administrasjonen fullmakt til å iverksette barnehageplanen ut fra det som måtte være nødvendig omfang for å oppnå full barnehagedekning. Sak 24 /07 Høring - ny forskrift om standardvedtekter for kommunale barnehager i Oslo Til BUK-komiteen: Komiteen for barn, unge og kultur slutter seg til administrasjons uttalelse til ny forskrift om standardvedtekter for kommunale barnehager i Oslo. slutter seg til administrasjons uttalelse til ny forskrift om standardvedtekter for kommunale barnehager i Oslo. BUK-komiteens vedtak: Komiteen for barn, unge og kultur slutter seg til administrasjons uttalelse til ny forskrift om standardvedtekter for kommunale barnehager i Oslo. 3

8 slutter seg til administrasjons uttalelse til ny forskrift om standardvedtekter for kommunale barnehager i Oslo. Sak 25 /07 Forskrift om dressurområder i Oslo kommune - høring byutvikling, miljø og samferdsel bydelsutvalget Til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel: Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel slutter seg til bydelsdirektørens vurdering. Denne oversendes Friluftsetaten. slutter seg til bydelsdirektørens vurdering. Denne oversendes Friluftsetaten. byutvikling, miljø og samferdsel bydelsutvalget BMS-Komiteens vedtak: Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel slutter seg til bydelsdirektørens vurdering. Denne oversendes Friluftsetaten. slutter seg til bydelsdirektørens vurdering. Denne oversendes Friluftsetaten. Sak 26 /07 Bydelsreformen forsøk med nye oppgaver til bydelene - evaluering byutvikling, miljø og samferdsel barn, ungdom og kultur komite helse- og sosialkomite eldrerådet 4

9 rådet for funksjonshemmede bydelsutvalget Til komiteer, råd og utvalg: anbefaler at ordningen med desentralisert klagebehandling i byggesaker videreføres og utvides til alle bydeler. slutter seg til evalueringsrapportens anbefalinger om å avslutte de øvrige desentraliseringsforsøkene byutvikling, miljø og samferdsel barn, ungdom og kultur komite helse- og sosialkomite eldrerådet rådet for funksjonshemmede bydelsutvalget s vedtak: Rådet for funksjonshemmedes vedtak: BMS-komiteens vedtak: Nytt andre avsnitt i bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget: anbefaler at ordningen med ansvar for trafikkregulering videreføres og utvides til alle bydeler. BUK-komiteens vedtak: s vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. Steinar Lende (A) fremmet følgende tilleggsforslag til nytt andre avsnitt i bydelsdirektørens forslag til vedtak på vegne av A, FrP, H, SV, KrF, V: anbefaler at ordningen med ansvar for trafikkregulering videreføres og utvides til alle bydeler. Bydelsdirektørens forslag til vedtak med tilleggsforslag fra Steinar Lende (A) ble vedtatt med 14 stemmer (3 FrP, 2 SV, 4 A, 3 H, 1 V, 1 KrF) mot (1 SV). 5

10 anbefaler at ordningen med desentralisert klagebehandling i byggesaker videreføres og utvides til alle bydeler. anbefaler at ordningen med ansvar for trafikkregulering videreføres og utvides til alle bydeler. slutter seg til evalueringsrapportens anbefalinger om å avslutte de øvrige desentraliseringsforsøkene Sak 27 /07 Forespørsel for sykkelparkeringsplasser i bydelen BYDELSDIRETØRENS FORSLAG TIL VEDTAK Byutvikling, miljø og samferdsel Til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel: slutter seg til innspillene fra bydelsdirektøren. VEDTAK i KOMITEER, RÅD OG UTVALG Byutvikling, miljø og samferdsel BMS-komiteens vedtak: slutter seg til innspillene fra bydelsdirektøren. 6

11 Sak 28 /07 Oppnevning av medlem til Rådet for funksjonshemmede Arbeidsutvalget sender sak om oppnevning av nytt medlem til Rådet for funksjonshemmede til behandling i: Rådet for funksjonshemmede. Til rådet for funksjonshemmede: Rådet for funksjonshemmede foreslår at Hilde Marie Hansen oppnevnes som nytt medlem. Rådet for funksjonshemmede foreslår at oppnevnes som nytt varamedlem. Til helse- og sosialkomiteen: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tilres. oppnevner..som nytt medlem til Rådet for funksjonshemmede. oppnevner som nytt varamedlem til Rådet for funksjonshemmede. Arbeidsutvalget sender sak om oppnevning av nytt medlem til Rådet for funksjonshemmede til behandling i: Rådet for funksjonshemmede Rådet for funksjonshemmede har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak: Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 1. Rådet for funksjonshemmede foreslår at Hilde Marie Hansen oppnevnes som nytt medlem. 2. Rådet ber administrasjonen samordne denne oppnevningen i forhold til henvendelsen fra prosjektgruppe for samarbeidsprosjekt i psykiatri mellom 1. og 2. linjetjenesten vedr. oppnevning av brukerrepresentant. Bydelsadministrasjonen kontakter Gnisten aktivitetssenter og lokale brukerorganisasjoner for psykisk helse. Protokolltilførsel: tok kun stilling til oppnevning av nytt fast medlem (første setning i bydelsdirektørens forslag til vedtak). Det forelå ikke innstilling til nytt varamedlem i Rådet for funksjonshemmede. 7

12 Valg av varamedlem foretas derfor etter at rådet er konsultert. Oppnevningen fremmes som egen sak. oppnevner Marie Hansen som nytt medlem til Rådet for funksjonshemmede Sak 29 /07 Oppnevning av nytt varamedlem til Helse- og sosialkomiteen Til helse- og sosialkomiteen: Som nytt varamedlem til helse- og sosialkomiteen oppnevnes: Ivar Gjerdi (KrF) Som nytt varamedlem til helse- og sosialkomiteen oppnevnes: s vedtak: Som nytt varamedlem til helse- og sosialkomiteen oppnevnes: Ivar Gjerdi (KrF) Det forelå følgende forslag fra Frode Woldsund (KrF): Som nytt varamedlem til helse- og sosialkomiteen oppnevnes: Ivar Gjerdi (KrF) Forslaget fra Frode Woldsund (KrF) ble enstemmig vedtatt. Som nytt varamedlem til helse- og sosialkomiteen oppnevnes: Ivar Gjerdi (KrF) Sak 30 /07 Etablering av dagsenter, Lambertseterveien 35 Arbeidsutvalget sender sak om etablering av dagsenter i Lambertseterveien 35 til bydelsutvalget. Til komiteer og råd: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tilres. 8

13 tar sak om etablering av dagsenter i Lambertseterveien 35 til orientering. Arbeidsutvalget sender sak om etablering av dagsenter i Lambertseterveien 35 til: eldrerådet rådet for funksjonshemmede ungdomsrådet helse- og sosialkomite barn, ungdom og kultur komite bydelsutvalget Ungdomsrådets vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tilres. Ungdomsrådet håper det utarbeides gode samarbeidsrutiner til beste for brukerne, både unge og eldre. Tilbudet til barn og unge på tidlig ettermiddag må ikke gå på bekostning av dagsenterdriften. s vedtak: 1. tar sak om etablering av dagsenter i Lambertseterveien 35 til orientering. 2. hadde forventet at saken om utredning av alternative lokaler for dagsentrene ved flytting ut av sykehjem var blitt forelagt i god tid før man gikk i gang med dette prosjektet. stiller seg sterkt tvilende til den økonomiske gevinst ved dette, og er bekymret for den virkning dette har for dagsenterbrukerne. Den planlagte flytting av dagsenterplassene ved Lambertseter sykehjem til Lambertseter fritidsklubb bør i alle fall utsettes til bystyret har evaluert sykehjemsetatens prismodeller sommeren 2007 og at det søkes en midlertidig løsning på den interne faktureringen mellom etatene slik at bydelen ikke belastes i samme grad som nå. Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 1. Rådet for funksjonshemmede tar sak om etablering av dagsenter i Lambertseterveien 35 til orientering. 2. Rådet for funksjonshemmede synes tiltaket er svært positivt. s vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. BUK-komiteens vedtak: tar sak om etablering av dagsenter i Lambertseterveien 35 til orientering. 9

14 Sak 31 /07 Ny organisatorisk hovedstruktur - resultatenhetsmodellen Til arbeidsutvalget Arbeidsutvalget sender til orientering til: Til bydelsutvalget tar ny organisatorisk struktur til orientering, og er samtidig inneforstått med at det i saken pågår arbeid som kan føre til justeringer. Arbeidsutvalget sender til orientering til: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, tar ny organisatorisk struktur til orientering, og er samtidig inneforstått med at det i saken pågår arbeid som kan føre til justeringer. Sak 32 /07 Regnskap 2006 Bydel Nordstrand Arbeidsutvalget sender sak om regnskap 2006 til behandling i: Rådet for funksjonshemmede Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen Barn, ungdom og kulturkomiteen. Til komiteer, utvalg og råd: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tilres. Til medbestemmelsesutvalget: Årsregnskap 2006 Bydel Nordstrand tas til orientering. tar årsregnskap 2006 Bydel Nordstrand til orientering. Årsregnskapet viser et merforbruk i forhold til tildelt budsjett på mill kr. 10

15 Arbeidsutvalget sender sak om regnskap 2006 til behandling i: Rådet for funksjonshemmede Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen Barn, ungdom og kulturkomiteen s vedtak: Rådet for funksjonshemmedes vedtak: BMS-komiteens vedtak: BUK-komiteens vedtak: s Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. tar årsregnskap 2006 Bydel Nordstrand til orientering. Årsregnskapet viser et merforbruk i forhold til tildelt budsjett på mill kr. Sak 33 /07 Årsstatistikk 2006 Bydel Nordstrand Arbeidsutvalget sender årsstatistikk 2006 Bydel Nordstrand til behandling i: Rådet for funksjonshemmede Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen Barn, ungdom og kulturkomiteen. 11

16 Til komiteer og råd: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tilres. Til medbestemmelsesutvalget: Årsstatistikk 2006 Bydel Nordstrand tas til etterretning. tar årsstatistikk 2006 Bydel Nordstrand til etterretning. Arbeidsutvalget sender årsstatistikk 2006 Bydel Nordstrand til behandling i: Rådet for funksjonshemmede Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen Barn, ungdom og kulturkomiteen s vedtak: Rådet for funksjonshemmedes vedtak: BMS-Komiteens vedtak: BUK-komiteens vedtak: s vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. Vedtak tar årsstatistikk 2006 Bydel Nordstrand til etterretning. Sak 34 /07 Årsmelding 2006 Bydel Nordstrand 12

17 Arbeidsutvalget sender årsmelding 2006 Bydel Nordstrand til behandling i: Rådet for funksjonshemmede Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen Barn, ungdom og kulturkomiteen. Til komiteer og råd: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tilres. Til medbestemmelsesutvalget og arbeidsmiljøutvalget: Årsmelding 2006 Bydel Nordstrand tas til etterretning. tar årsmelding 2006 Bydel Nordstrand til etterretning. Arbeidsutvalget sender årsmelding 2006 Bydel Nordstrand til behandling i: Rådet for funksjonshemmede Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen Barn, ungdom og kulturkomiteen s vedtak: Rådet for funksjonshemmedes vedtak: BUK-komiteens vedtak: s vedtak: 1. Årsmelding 2006 Bydel Nordstrand tas til etterretning. 2. registrerer forbedring i sosialsenterets arbeid med økonomisk sosialhjelp. tar årsmelding 2006 Bydel Nordstrand til etterretning. 13

18 Sak 35 /07 Avviksrapportering januar 2007 Arbeidsutvalget sender sak om avviksrapportering januar 2007 til behandling i: Rådet for funksjonshemmede Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen Barn, ungdom og kulturkomiteen. Til komiteer og råd: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tilres. Til medbestemmelsesutvalget og arbeidsmiljøutvalget: Avviksrapportering januar 2007 tas til orientering. tar avviksrapportering januar 2007 til etterretning. Arbeidsutvalget sender sak om avviksrapportering januar 2007 til behandling i: Rådet for funksjonshemmede Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen Barn, ungdom og kulturkomiteen s vedtak: 1. Avviksrapportering januar 2007 tas til etterretning. 2. bemerker at avviksrapporten viser et totalt underskudd på 11,5 MKR, hvorav 4,3 MKR skyldes for lavt budsjettert bruk av sykehjemsplasser. Rådet for funksjonshemmedes vedtak: BMS-komiteens vedtak: BUK-komiteens vedtak: s vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 14

19 tar avviksrapportering januar 2007 til etterretning. Sak 36 /07 Kommuneplan godkjent planprogram komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel bydelsutvalget Til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel: Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel tar saken til orientering. tar saken til orientering. komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel bydelsutvalget BMS-komiteens vedtak: Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel tar saken til orientering. tar saken til orientering. Sak 37 /07 Tilgjengelighet i Fjordbyen - prinsipper for transportsystemet komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel bydelsutvalget 15

20 Til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel: Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel tar saken til orientering. tar saken til orientering. komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel bydelsutvalget BMS-komiteens vedtak: Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel tar saken til orientering. tar saken til orientering. Sak 38 /07 Årsmelding 2006 Nordstrand eldreråd Arbeidsutvalget sender årsrapport 2006 fra eldrerådet til behandling i:. Til eldrerådet: godkjenner årsrapport for Til helse- og sosialkkomiteen: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tilres. tar årsrapport 2006 fra eldrerådet til orientering. Arbeidsutvalget sender årsrapport 2006 fra eldrerådet til behandling i: 16

21 s vedtak: s vedtak: 1. tar årsrapport 2006 fra eldrerådet til orientering. 2. ber om at samarbeidet mellom eldrerådet og bydelsadministrasjonen drøftes i arbeidsutvalget. Ingvald Bore (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H, FrP, A, V, SV som pkt. 2: ber om at samarbeidet mellom eldrerådet og bydelsadministrasjonen drøftes i arbeidsutvalget. Bydelsdirektørens forslag til vedtak med tilleggsforslag fra Ingvald Bore (H) ble enstemmig vedtatt. 1. tar årsrapport 2006 fra eldrerådet til orientering. 2. ber om at samarbeidet mellom eldrerådet og bydelsadministrasjonen drøftes i arbeidsutvalget. Sak 39 /07 Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk ved Storåsveien bokollektiv Arbeidsutvalget sender tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk ved Storåsveien bokollektiv til behandling i: Rådet for funksjonshemmede. Til komiteer og råd: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tilres. tar tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk ved Storåsveien bokollektiv til orientering. Arbeidsutvalget sender tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk ved Storåsveien bokollektiv til behandling i: Rådet for funksjonshemmede Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 17

22 s vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. tar tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk ved Storåsveien bokollektiv til orientering. Sak 40 /07 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Ryenhjemmet Arbeidsutvalget sender tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved Ryenhjemmet til behandling i:. Til komiteer og råd: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tilres. tar tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved Ryenhjemmet til orientering. VEDTAK i KOMITEER, RÅD OG UTVALG Arbeidsutvalget sender tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved Ryenhjemmet til behandling i: s vedtak: s vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 18

23 tar tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved Ryenhjemmet til orientering. Sak 41 /07 Årsrapport 2006 fra Tilsynsutvalg 1 Arbeidsutvalget sender årsrapport 2006 fra Tilsynsutvalg 1 til behandling i: Til komiteer og råd: tar årsrapport 2006 fra Tilsynsutvalg til orientering. Arbeidsutvalget sender årsrapport 2006 fra Tilsynsutvalg 1 til behandling i: s vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres s vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. tar årsrapport 2006 fra Tilsynsutvalg 1 til orientering. Sak 42 /07 Årsrapport 2006 vern for eldre 19

24 Arbeidsutvalget sender årsrapport Vern for eldre 2006 til behandling i:. Til komiteer og råd: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tilres. tar årsrapport 2006 Vern for eldre til orientering. Arbeidsutvalgets behandling vedtak: Arbeidsutvalget sender årsrapport Vern for eldre 2006 til behandling i:. s vedtak: s vedtak: 1. tar årsrapport 2006 Vern for eldre til orientering. 2. registrerer at det er gjort et imponerende arbeid i Utvalget ønsker tilsvarende rapport i framtiden. Ingvald Bore (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H, FrP, A, V, SV som pkt. 2: registrerer at det er gjort et imponerende arbeid i Utvalget ønsker tilsvarende rapport i framtiden. Bydelsdirektørens forslag til vedtak med tilleggsforslag fra Ingvald Bore (H) ble enstemmig vedtatt. 1. tar årsrapport 2006 Vern for eldre til orientering. 2. registrerer at det er gjort et imponerende arbeid i Utvalget ønsker tilsvarende rapport i framtiden. Sak 43 /07 Protokoller til orientering BYDELSDIRETØRENS FORSLAG TIL VEDTAK Protokollene tas til orientering. 20

25 Protokollene tas til orientering. Sak 44 /07 Avviksrapportering februar 2007 Avviksrapportering februar 2007 tas til etterretning. BYDELSUTVALGETS BEHANDLING Avviksrapportering februar 2007 tas til etterretning. Sak 45 /07 Budsjett endring i forutsetninger for drift av dagsenterplasser endrer sine budsjettforutsetninger for drift av dagsentre, slik at 24 plasser ved Bekkelagshjemmet benyttes av Bydel Nordstrand i perioden endrer sine budsjettforutsetninger for drift av dagsentre, slik at 24 plasser ved Bekkelagshjemmet benyttes av Bydel Nordstrand i perioden Sak 46 /07 Dypvannsdeponiet ved Malmøykalven Frode Woldsund (KrF) fremmet følgende forslag til vedtak på vegne av KrF, A, V, SV: 21

26 Nordstrand bydelsutvalg krever stans og klare svar. En ny rapport viser at PCB lekker fra dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Dette er så alvorlig at Nordstrand bydelsutvalg krever full stans av deponeringen. Vi må ta time-out til vi får klare fakta på bordet. Vi må være sikre på hva vi gjør i denne saken. Svein Erik Aldal (FrP) fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Nylig publisert rapport om mulig lekkasje av miljøgifter ifm. deponering av giftig avfall er etter FrP s oppfatning ikke tilstrekkelig dokumentert. 2. FrP foreslår derfor at KrF, A, V og SV s forslag om å stoppe deponering ved Malmøykalven i påvente av en ny utredning utsettes til neste BU-møte. Forslaget fra Svein Erik Aldal (FrP) fikk 4 stemmer (3 FrP, 1 H) og falt. Forslaget KrF, A, V, SV ble vedtatt med 11 stemmer (3 SV, 4 A, 2H, 1 V, 1 KrF). Nordstrand bydelsutvalg krever stans og klare svar. En ny rapport viser at PCB lekker fra dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Dette er så alvorlig at Nordstrand bydelsutvalg krever full stans av deponeringen. Vi må ta time-out til vi får klare fakta på bordet. Vi må være sikre på hva vi gjør i denne saken. Møtet ble hevet kl Bydel Nordstrand, Ulf Stigen (FrP) leder av bydelsutvalget 22

Spesialkonsulent Berit Bystrøm

Spesialkonsulent Berit Bystrøm Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/07 Møte: Møtested: Lambertseter alders- og sykehjem, Østerliveien 42/ Møtetid: Tirsdag 20. mars 2007 kl. 10.00 Sekretariat: 23495103 Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/07 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: BU salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 20. mars 2007 kl. 19.00 Sekretariat: Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand bydelsadministrasjonen Protokoll 2/07 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Store BU sal, 2 etg. Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 20. mars 2007 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/06

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/06 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/06 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Møterom 3. etg. Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 7. november 2006 kl. 19.00 Sekretariat: Tilstede:

Detaljer

Ulf Stigen, FrP Erik Telnes, SV Frode Woldsund, Krf. Invald Bore, H Steinar Lende, A Erling Kvernevik, V. Frode Woldsund Krf

Ulf Stigen, FrP Erik Telnes, SV Frode Woldsund, Krf. Invald Bore, H Steinar Lende, A Erling Kvernevik, V. Frode Woldsund Krf Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/07 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Ekebergveien 243, BU salen Møtetid: mandag 22. januar 2007 kl. 19.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/08 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 15. april 2008 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/07 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Spiserom 2. etg. Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 30. januar 2007 kl. 19.00 Sekretariat: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 23. mars 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/08 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 02. september 2008 kl. 19.00

Detaljer

Berit Nissen-Meyer, avdelingssjef Kari E. Håve, spesialkonsulent

Berit Nissen-Meyer, avdelingssjef Kari E. Håve, spesialkonsulent Oslo kommune Bydel Nordstrand bydelsadministrasjonen Protokoll 6/06 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Spiserom 2. etg.ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 07. november 2006 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Ulf Stigen (FrP) Ulf Stigen (FrP) Erik Telnes (SV) Ingvald Bore (H) Steinar Lende (A) Frode Woldsund (KrF) Erling Kvernevik (V) Frode Woldsund (KrF)

Ulf Stigen (FrP) Ulf Stigen (FrP) Erik Telnes (SV) Ingvald Bore (H) Steinar Lende (A) Frode Woldsund (KrF) Erling Kvernevik (V) Frode Woldsund (KrF) Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/07 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Ekebergveien 243, BU salen Møtetid: mandag 16. april 2007 kl. 19.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Heidi Røseth ble innvilget permisjon etter sak 50/06. Invald Bore, H Steinar Lende, A Erling Kvernevik, V

Heidi Røseth ble innvilget permisjon etter sak 50/06. Invald Bore, H Steinar Lende, A Erling Kvernevik, V Protokoll 4/06 Møte: Bydelsutvalget Møtested: BU- salen Ekebergveien 243, 2 etg. Møtetid: torsdag 15. juni 2006 kl. 19.00 Sekretariat: 23495072 Møteleder: Tilstede: Ulf Stigen, FrP Ulf Stigen, FrP Erik

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/07 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Lille BU sal, 2 etg. Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 20. mars 2007 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/06

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/06 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/06 Møte: Bydelsutvalget Møtested: BU - salen Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 09. mai 2006 kl. 19.00 Sekretariat: 23 49 50 72 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune. Protokoll 1/06

Oslo kommune. Protokoll 1/06 Oslo kommune Protokoll 1/06 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bu-salen. Ekebergveien 243, 2.etg. Møtetid: Torsdag 23. februar 2006 kl. 19.00 Sekretariat: 23495072 Møteleder: Tilstede: Ulf Stigen, FrP Ulf

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 08. juni 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/09 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 24. februar 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for Service og forvaltning

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for Service og forvaltning Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for Service og forvaltning Protokoll 2/08 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: mandag 25. februar 2008 kl. 19.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/07 Møte: Bydelsutvalget Møtested: BU salen, Ekebergveien 243 Møtetid: torsdag 29. mars 2007 - NB! kl. 17.30 Sekretariat: 22 29 50 72

Detaljer

Reidun Mildvardsen (vara)

Reidun Mildvardsen (vara) Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/09 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 23. mars 2009 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 05. oktober 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/14

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/14 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/14 Møte: Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 17. mars 2014 kl. 17.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Irene

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/08 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 02. september 2008 kl. 19.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/08 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 18. februar 2008 kl. 19.00 Sekretariat: 23 49 50 72 Møteleder:

Detaljer

Svein Erik Aldal (FrP), nestleder Mona Verdich (H) Erik Telnes (SV) Frank Hagen (KrF) Karsten Gjefle (V) Bjørg Rolland (FrP)

Svein Erik Aldal (FrP), nestleder Mona Verdich (H) Erik Telnes (SV) Frank Hagen (KrF) Karsten Gjefle (V) Bjørg Rolland (FrP) Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/07 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: BU salen, Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 30. januar 2007 kl. 19.00 Sekretariat: Møteleder:

Detaljer

Sigbjørn Odden (H) Berit Nissen-Meyer, avdelingssjef Kari E. Håve, spesialkonsulent

Sigbjørn Odden (H) Berit Nissen-Meyer, avdelingssjef Kari E. Håve, spesialkonsulent Oslo kommune Bydel Nordstrand Administrasjonen Protokoll 1/06 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: onsdag 15. februar 2006 kl. 19.00 Sekretariat: 23 49 50 46

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/09 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 05. mai 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/07 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Lille møterom 2 etg. Bydelsadm., Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 19. november 2007 kl. 19.00

Detaljer

Marie Anbjørg Joten, ass. bydelsdirektør

Marie Anbjørg Joten, ass. bydelsdirektør Protokoll 7/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 06. oktober 2008 kl. 19.00 Sekretariat: 02

Detaljer

Mona Andersen (Frp), Steinar Andersen (A) Berit Nissen-Meyer, avdelingssjef Kari E. Håve, spesialkonsulent Margareth Tysnes, spesialkonsulent

Mona Andersen (Frp), Steinar Andersen (A) Berit Nissen-Meyer, avdelingssjef Kari E. Håve, spesialkonsulent Margareth Tysnes, spesialkonsulent Oslo kommune Bydel Nordstrand bydelsadministrasjonen Protokoll 4/07 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Lille BU sal, 2 etg. Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 12. juni 2007 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Informasjon Møtesekretær Rupinder Bains informerte om boligplanen som skal utarbeides i løpet av sommeren

Informasjon Møtesekretær Rupinder Bains informerte om boligplanen som skal utarbeides i løpet av sommeren Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 13. mai 2008 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/09 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: BU-salen, Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 02. juni 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/10

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/10 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/10 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 02. mars 2010 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Per Johannessen, bydelsdirektør

Per Johannessen, bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/08 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 14. januar 2008 kl. 19.00 Sekretariat: 23 49 50 72 / 02 180

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/08 Møte: Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 13. mai 2008 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Steinar Lende (A), leder Svein Erik Aldal (FrP), nestleder Mona Verdich (H) Frank Hagen (KrF) Karsten Gjefle (V) Bjørg Rolland (FrP)

Steinar Lende (A), leder Svein Erik Aldal (FrP), nestleder Mona Verdich (H) Frank Hagen (KrF) Karsten Gjefle (V) Bjørg Rolland (FrP) Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/06 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: BU salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 05. desember 2006 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Sigbjørn Odden (H) Jorunn Røskeland (A) vara for Steinar Andersen Ingeborg Midttun (H) Lennart Wicksell (SV) Mona Andersen (Frp) Ingegerd Espås (V)

Sigbjørn Odden (H) Jorunn Røskeland (A) vara for Steinar Andersen Ingeborg Midttun (H) Lennart Wicksell (SV) Mona Andersen (Frp) Ingegerd Espås (V) Protokoll 3/06 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Ekebergveien 243, 2 etg. Møtetid: Onsdag 07. juni 2006 kl. 19.00 Sekretariat: 23 49 50 46 Møteleder: Tilstede: Sigbjørn Odden (H) Sigbjørn Odden

Detaljer

Ulf Stigen, Frp. Ulf Stigen, Frp Ingvald Bore, H Steinar Lende, A Erling Kvernevik, V Heidi Røseth, Sv. Erik Telnes, SV.

Ulf Stigen, Frp. Ulf Stigen, Frp Ingvald Bore, H Steinar Lende, A Erling Kvernevik, V Heidi Røseth, Sv. Erik Telnes, SV. Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/06 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Ekebergveien 243, BU salen Møtetid: mandag 28. august 2006 kl. 18.00 (18.00-19.00 lukket møte) Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/09 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 06. oktober 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/10

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/10 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/10 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 07. juni 2010 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/08 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen Møtetid: Tirsdag 22. januar 2008 kl. 19.00 Sekretariat: Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/11

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/11 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/11 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 29. august 2011 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/10

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/10 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/10 Møte: Møtested: BU-salen,Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 10. mai 2010 kl. 17.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/14

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/14 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Torsdag 25. september 2014 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Protokoll 5/07. Sigbjørn Odden (H) Møteleder:

Protokoll 5/07. Sigbjørn Odden (H) Møteleder: Protokoll 5/07 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Møterom 3. etg., Bydelsadm., Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 04. september 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall: Sigbjørn

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/08 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 11. november 2008 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/12

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/12 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/12 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 16. april 2012 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Svein Erik Aldal (FrP) Erik A. Telnes (SV) Øystein A. Larsen (H) (fra kl 19.10) Ane M. Wigers (V) Nils Martin Espegren (KrF) Anne-Marie Donati (A)

Svein Erik Aldal (FrP) Erik A. Telnes (SV) Øystein A. Larsen (H) (fra kl 19.10) Ane M. Wigers (V) Nils Martin Espegren (KrF) Anne-Marie Donati (A) Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/11 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 01. mars 2011 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/13

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/13 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/13 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 05. februar 2013 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Informasjon: Knut Hedemann (A) orienterte om foreløpig program for bydelsdagene

Informasjon: Knut Hedemann (A) orienterte om foreløpig program for bydelsdagene Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/11 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 10. mai 2011 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/09 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 09. juni 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/15

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/15 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/15 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 03. februar 2015 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/12

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/12 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/12 Møte: Byutviklings-, miljø- og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 12. juni 2012 kl. 19.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/08 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 15. april 2008 kl. 19.00-21.30

Detaljer

Per Johannessen, bydelsdirektør

Per Johannessen, bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/08 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 07. april 2008 kl. 19.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/07 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Store møterom 2.etg., Bydelsadm., Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 11. desember 2007

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand. Møteinnkalling 3/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand. Møteinnkalling 3/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Møteinnkalling 3/08 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 14. april 2008 kl. 10.00 Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime Informasjon

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/09 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 23. mars 2009 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning Protokoll 6/13 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 08. oktober 2013

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/10

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/10 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/10 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 26. januar 2010 kl. 19.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/08 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 10. november 2008 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/06

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/06 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/06 Møte: Møtested: Bydelsadministrasjonen Møtetid: Tirsdag 10. oktober 2006 kl. 10.00 Sekretariat: 23495103 Tilstede: I tillegg møtte: Møtesekretær:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/11

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/11 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/11 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 01. mars 2011 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Protokoll 7/07. Mona Verdich (H) - leder Frode Woldsund (Krf) Ulf Stigen (Frp) Steinar Andersen (A) Tom Lium (H) Gidske Spiten (V) Tilstede:

Protokoll 7/07. Mona Verdich (H) - leder Frode Woldsund (Krf) Ulf Stigen (Frp) Steinar Andersen (A) Tom Lium (H) Gidske Spiten (V) Tilstede: Protokoll 7/07 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møtesalen 2.etasje - bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: mandag 10. desember 2007 kl. 19.00 Sekretariat: Tilstede: Mona Verdich (H)

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/08 Møte: Bydelsutvalget Møtested: BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Torsdag 31. januar 2008 kl. 19.00 Sekretariat: 23 49 50 72 / 02 180

Detaljer

Protokoll 6/06. Møte: Bydelsutvalget Møtested: BU salen, Ekebergveien 243 Møtetid: torsdag 14. september 2006 kl. 19.00 Sekretariat: Ulf Stigen, FrP

Protokoll 6/06. Møte: Bydelsutvalget Møtested: BU salen, Ekebergveien 243 Møtetid: torsdag 14. september 2006 kl. 19.00 Sekretariat: Ulf Stigen, FrP Protokoll 6/06 Møte: Bydelsutvalget Møtested: BU salen, Ekebergveien 243 Møtetid: torsdag 14. september 2006 kl. 19.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Ulf Stigen, FrP Ulf Stigen, FrP Erik Telnes, SV

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/09 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen. Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 01. september 2009 kl. 19.00

Detaljer

Spesialkonsulent Berit Bystrøm

Spesialkonsulent Berit Bystrøm Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/07 Møte: Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 30. januar 2007 kl. 10.00 Sekretariat: 23495103 Tilstede: I

Detaljer

Sigbjørn Odden (H) Ulf Stigen (FrP) Karsten Gjefle (V) Haakon Brænden (KrF) Anne Marie Donati (A) Erik A. Telnes (SV) - observatør

Sigbjørn Odden (H) Ulf Stigen (FrP) Karsten Gjefle (V) Haakon Brænden (KrF) Anne Marie Donati (A) Erik A. Telnes (SV) - observatør Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/10 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: BU-salen, Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 31. mai 2010 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/07 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Lille BU sal, 2 etg. Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 30. januar 2007 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Åpen halvtime: 1 fremmøtt, initiativtaker til sak 53/13, Aktivitetsspark på Sæter, Merete Habberstad

Åpen halvtime: 1 fremmøtt, initiativtaker til sak 53/13, Aktivitetsspark på Sæter, Merete Habberstad Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/13 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 12. november 2013 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/11

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/11 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/11 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 25. januar 2011 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/09 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 08. juni 2009 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/06

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/06 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/06 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel (BMS-komiteen) Møtested: BU salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 05. desember 2006 kl.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/08 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 06. oktober 2008 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/09 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 06. oktober 2009 kl.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/10

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/10 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/10 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 09. november 2010 kl.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/06

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/06 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/06 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 06. juni 2006 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/07 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Store møterom, bydelsadm., Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 04. september 2007 kl. 17.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/09 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 23. februar 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 SAKSKART Åpen

Detaljer

Aasmund Steenstrup leder Sissel Mantor Roy Nilsen Bjørn Rudaa Bodil Finsrud Nielsen Ragnhild Jøller Rolf Asbjørnsen Per Fagerlid Harriet Molstad

Aasmund Steenstrup leder Sissel Mantor Roy Nilsen Bjørn Rudaa Bodil Finsrud Nielsen Ragnhild Jøller Rolf Asbjørnsen Per Fagerlid Harriet Molstad Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning Protokoll 6/07 Møte: Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 19. november 2007 kl. 10.00 Sekretariat: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/09 Møte: Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 23. februar 2009 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Karin Gabrielsen, enhetsleder for hjemmetjenesten Anne Morstad, bestilleravdelingen

Karin Gabrielsen, enhetsleder for hjemmetjenesten Anne Morstad, bestilleravdelingen Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/10 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 01. mars 2010 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/08 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 02. juni 2008 kl. 19.00 Sekretariat: 02 180 / 23 49 50

Detaljer

Informasjon Det ble delt ut fra møtesekretær et program for Aktiv alderdom aktiv omsorg.

Informasjon Det ble delt ut fra møtesekretær et program for Aktiv alderdom aktiv omsorg. Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/08 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 9. juni 2008 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Informasjon : Eldrerådet besøker Almas hus kl Vara kan også møte

Informasjon : Eldrerådet besøker Almas hus kl Vara kan også møte Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/13 Møte: Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 10. juni 2013 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Aasmund

Detaljer

Irene Borge-Hansen (adm) Kaja Omland (leder av Kompass prosjekt) Maja Hellerud ( leder av miljøterapitjenesten)

Irene Borge-Hansen (adm) Kaja Omland (leder av Kompass prosjekt) Maja Hellerud ( leder av miljøterapitjenesten) Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/09 Møte: Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 23. februar 2009 kl. 17.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/14

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/14 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 02. september 2014 kl. 19.00

Detaljer

Steinar Lende (A), leder Svein Erik Aldal (FrP), nest leder Mona Verdich (H) Erik Telnes (SV) Frank Hagen (KrF) Bjørg Rolland (FrP) Anna Buverud (V)

Steinar Lende (A), leder Svein Erik Aldal (FrP), nest leder Mona Verdich (H) Erik Telnes (SV) Frank Hagen (KrF) Bjørg Rolland (FrP) Anna Buverud (V) Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/06 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel (BMS-komiteen) Møtested: BU salen Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 05. september 2006 kl. 19.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for barnehager syd. Møteinnkalling 3/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for barnehager syd. Møteinnkalling 3/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for barnehager syd Møteinnkalling 3/08 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 15. april 2008 kl. 19.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/08 Møte: Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 01. september 2008 kl. 17.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/10

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/10 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/10 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 25. januar 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/08 Møte: Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 25. februar 2008 kl. 17.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/10

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/10 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/10 Møte: Bydelsutvalget Møtested: BU-salen, Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Torsdag 17. juni 2010 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning. Protokoll 7/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning. Protokoll 7/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning Protokoll 7/07 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Lille møtesal, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 10. desember 2007 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/11

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/11 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/11 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritisklubb Møtetid: Mandag 06. juni 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Henrik Hortemo

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/14

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/14 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/14 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 10. juni 2014 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Petter Torgan, Ylva Fjeldberg

Petter Torgan, Ylva Fjeldberg Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/14 Møte: Møtested: Møtetid: Mandag 17. mars 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Herman Isaksen Tilstede: Herman Isaksen Cecilie

Detaljer

Åpen halvtime BSK Elite AS, ved Morten Mørk, vil orientere om deres initiativ for etablering av ny hall på Bekkelaget.

Åpen halvtime BSK Elite AS, ved Morten Mørk, vil orientere om deres initiativ for etablering av ny hall på Bekkelaget. Oslo kommune Bydel Nordstrand Administrasjonen Møteinnkalling 3/06 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel (BMS-komiteen) Møtested: Bu-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Onsdag 07. juni 2006 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/10

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/10 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/10 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 08. november 2010 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer