Sak 4 Forslag til nye vedtekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 4 Forslag til nye vedtekter"

Transkript

1 Sak 4 Forslag til nye vedtekter Landsmøtet 2012 oppfordret det påtroppende styret om å gjennomgå vedtektene med tanke på språkvask og legge et nytt forslag frem for neste landsmøte. Dette har hovedstyret gjort, og arbeidet ble utført ved at det ble satt ned en arbeidsgruppe bestående av Brit Lindebrekke, leder Ingunn Eike Laila Gottenborg Dagfrid Andersen Arbeidsgruppen utarbeidet et forslag til nye vedtekter som først ble behandlet i hovedstyret før de ble sendt ut til lokallagene på høring. Det kom inn høringsuttalelser fra lokallagene Sør-Trøndelag, Bergen og omegn, Hedmark, Odda og omegn og Stavanger og omegn. Høringsforslagene ble behandlet av hovedstyre på møte 31. januar og delvis innarbeidet i det forslaget som nå legges frem for landsmøtet. Vedlagt ligger Gynkreftforeningens eksisterende vedtekter samt forslag til nye vedtekter. Hovedstyrets innstilling: Gynkreftforeningens vedtekter erstattes i sin helhet med det nye forslaget til vedtekter.

2 Vedtekter Vedtekter for Gynkreftforeningen Vedtatt på stiftelsesmøtet 10. juni Revidert på landsmøte 1. juni 2002, 15. april 2004, 16. april 2005, 29. april 2006, 21. april 2007, 26. april 2008, 29. mai 2010 og 21. april NAVN 1.1 Foreningens navn er Gynkreftforeningen. 2 PASIENTFORENINGENS FORMÅL 2.1 Støtte kvinner som har eller har hatt gynekologisk kreft, herunder bidra til: Opplysende og veiledende virksomhet overfor medlemmer, helsefaglige miljø og politiske myndigheter Opprettelse av nye lokallag og støtte eksisterende lag Arbeide for økt innsikt i bivirkninger og senskader etter behandling Drive likemannsarbeid Fremme rettigheter og krav overfor helsemyndigheter Søke kontakt og samarbeid med spesialisthelsetjenesten Samarbeide med andre organisasjoner når det er naturlig Etablere møteplasser på lokalt og regionalt nivå 2.2 Pasientforeningens grunntanke er at kvinner behandlet for gynekologisk kreft kan være til støtte for andre kvinner som blir rammet eller har gjennomgått behandling. 3 MEDLEMSKAP 3.1 Kvinner som har eller har hatt gynekologisk kreft, pårørende, fagpersonell og andre kan bli medlem i Gynkreftforeningen. Fulle rettigheter i foreningen gis kvinner som har eller har hatt gynekologisk kreft, og deres pårørende. 3.2 Medlemskap opphører dersom kontingenten ikke er betalt innen 2 år.

3 3.2.1 Medlemskapet trer i kraft når kontingent betales Tillitsvalgte som misligholder sine verv, og medlemmer som motarbeider Gynkreftforeningens vedtekter og ikke bøyer seg for lovlige vedtak i organisasjonen, kan suspenderes. Suspensjon/eksklusjon avgjøres av Gynkreftforeningens hovedstyre etter innstilling. 3.3 Inn- og utmelding skal skje skriftlig, per telefon eller per e-post. 3.4 Kontingenten fastsettes av landsmøtet og fordeles fra Gynkreftforeningen sentralt til lokallagene. 3.5 Tillitsvalgte har taushetsplikt om personopplysninger de får kjennskap til gjennom sitt engasjement i foreningen. 4 ORGANISASJON 4.1 Organisasjonens øverste organ er landsmøtet. Jf Gynkreftforeningen ledes av et hovedstyre bestående av 6 medlemmer. Hovedstyret er det øverste organ i organisasjonen mellom hvert landsmøte. 4.3 Organisasjonens administrative enhet er sekretariatet. Sekretariatet gis mandat av foreningens hovedstyre. 4.4 Organisasjonen er partipolitisk og religiøst / livssynsuavhengig. 5 LANDSMØTET 5.1 Landsmøtet er organisasjonens øverste myndighet, og består av delegater fra lokallag samt hovedstyret. Delegater fra lokallag kan delta etter følgende regler: 1-39 betalende medlemmer: Ett delegat betalende medlemmer: To delegater 100 eller flere betalende medlemmer: Tre delegater Fylkekontakt i fylker der det ikke er lokale lag kan være delegat på landsmøtet. Det avholdes landsmøte annen hvert år. Møtet avholdes innen 1. juni.

4 5.2 Landsmøtet annonseres med tid og sted i Afrodite. Hovedstyret sender skriftlig innkalling til lokalorganisasjonene eller til fylkeskontakten i fylker uten lokallag. Innkalling med dagsorden for landsmøtet sendes med minst 30 dagers varsel. 5.3 Saker som ønskes behandlet på landsmøtet må være sendt hovedstyret minst 2 måneder før møtet. 5.4 Landsmøtet er beslutningsdyktig ved minimum 50 % fremmøte. Beslutninger krever simpelt flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. 5.5 Landsmøtet skal behandle følgende saker: valg av referenter valg av to delegater til å undertegne protokollen årsmelding årsregnskap fastsetting av kontingent strategiprogram og budsjett innkomne saker, herunder også forslag til endring i vedtektene, retningslinjene for fylkeskontaktene, lokalorganisasjonene og likemannsarbeidet valg av hovedstyre og dets leder med unntak av det styremedlem som oppnevnes av Kreftforeningen valg av landsmøteordfører og varaordfører valg av valgkomite som skal bestå av 3 medlemmer 5.6 Ekstraordinært landsmøte skal avholdes når hovedstyret finner det påkrevd og/eller når minst 3 av lokalorganisasjonene forlanger det. For innkalling gjelder samme regler som for ordinært landsmøte. I unntakstilfelle kan fristen forkortes til en uke. 5.7 Oppløses organisasjonen Gynkreftforeningen, skal alle midler det disponere overføres til egen konto. Ved endelig oppløsning av organisasjonen,skal alle midler gå til fremme av Gynkreftforeningens formål. 6 HOVEDSTYRET 6.1 Hovedstyret består av styreleder, nestleder, 4 styremedlemmer og 4 varamedlemmer. En i styret skal være ungdomsrepresentant. Styreleder velges separat. Øvrige medlemmer av hovedstyret bør tilstrebes å være geografisk representert i henhold til helseregionene. Kreftforeningen skal ha en representant i styret med møte- og talerett. Dette medlemmet oppnevnes av Kreftforeningen. 6.2 Styret konstituerer seg selv.

5 6.3 Styrets medlemmer velges for 4 år av gangen. Hele styret bør ikke fratre samtidig. Leder velges for 2 år av gangen. Alle varamedlemmene velges for 2 år av gangen. 6.4 Det velges en valgkomite bestående av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Valg skal gjennomføres i henhold til egen instruks for valgkomiteen. Valgkomiteen har en funksjonstid på 2 år. Valgkomiteen arbeider etter instruks/vedtekter for valgkomiteen. 6.5 Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. 6.6 Hovedstyret skal lede organisasjonens virksomhet, hvilket innbefatter: Sette i verk landsmøtets ulike vedtak At virksomheten er i tråd med Gynkreftforeningens og samarbeidende organisasjoners formål og øvrige vedtekter Å behandle og fremme saker, også mot helsemyndigheter og spesialisthelsetjenesten. Gi uttalelser. Oppnevne representanter til faste råd og utvalg Å informere fylkeskontaktene, likemannstjenesten og medlemmene for øvrig Å opprettholde/skape kontakt med tilsvarende organisasjoner i inn- og utland Referat fra hovedstyrets møter sendes organisasjonens lokallagsledere etter hvert HSmøte. 6.7 Styreleder representerer Gynkreftforeningen utad sammen med nestleder. 6.8 Hovedstyret skal møtes minimum 4 ganger per år. 7 FYLKESKONTAKT 7.1 Organisasjonen skal i alle fylker, der foreningen ikke har lokallag være representert med en likemann. 7.2 Dokumenterte utgifter ved utøvelse av aktivitet som fylkeskontakt dekkes sentralt. 8 LOKALE ORGANISASJONER 8.1 Lokale organisasjoner er underlagt Gynkreftforeningens vedtekter og vedtatte retningslinjer. 8.2 Lokale organisasjoners navn bestemmes fritt, så fremt det ikke er flere lag innenfor samme geografiske område. Den ene lokale organisasjonens navn må ikke utelukke den andre. Hovedstyret avgjør navn på lokale organisasjoner dersom de berørte ikke blir enige. 8.3 Lokale organisasjoner sitt formål er å gi hjelp og støtte til kvinner som er eller har vært rammet av gynkreft, samt være til støtte og hjelp for pårørende.

6 8.4 Lokale organisasjoner bør bestå av leder, sekretær, kasserer, og inntil 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styret velges for 2 år av gangen. 8.5 Nedleggelse av et lokallag kan bare skje på årsmøte ved 3/4 flertall av de avgitte stemmer. Forslag om nedleggelse må være tilsendt Gynkreftforeningens hovedstyre. Ved nedleggelse av lokallag skal midler og eiendeler oppbevares av Gynkreftforeningen sentralt. Sammenslåing av to eller flere lokalforeninger skjer etter vedtak med 2/3 flertall på foreningens årsmøte. Det skal på forhånd utarbeides en plan for sammenslåingen med regnskap som viser hvilke aktiva og passiva som inngår i den nye foreningen. Beslutningen om sammenslåing krever godkjenning av Gynkreftforeningens hovedstyre. Deling av en lokalforening skjer etter vedtak med 2/3 flertall på foreningens årsmøte. Det skal på forhånd utarbeides en plan for deling med regnskap som viser hvilke aktiva og passiva som inngår i de nye foreningene. Beslutningen om deling krever godkjenning av Gynkreftforeningens hovedstyre. 8.6 Lokale organisasjoner skal sende årsberetning og regnskap til hovedstyret innen 1. mars hvert år. 9 BESØKSTJENESTEN OG ANNET LIKEMANNSARBEID 9.1 Likemannsarbeidet reguleres av egne retningslinjer vedtatt av hovedstyret. 10 ØKONOMI 10.1 Organisasjonens drift baserer seg på midler tildelt av Sosial- og helsedirektoratet, medlemskontingent og annen støtte Samtlige verv i organisasjonen er ulønnet. Legitimerte utlegg i forbindelse med verv dekkes av det enkelte organisasjonsledd Eventuelle andre godtgjørelser til tillitsvalgte, uansett hvilket organisasjonsledd, skal forelegges hovedstyre som avgjør dette Gaver og midler til lokale organisasjoner registreres av lagets kasserer og medtas i foreningens årsberetning. Når det gjelder gaver og midler gitt til organisasjonen sentralt, registreres dette hos Gynkreftforeningen sentralt og medtas i Gynkreftforeningens årsberetning.

7 10.5 Gynkreftforeningens lokale organisasjoner kan drive intern utlodning for sin medlemsmasse. Dugnad og andre lokale aktiviteter kan også drives for å øke lokallagets midler Av inntektene fra medlemskontingenten fordeles 75% til lokallagene. Kontingenten overføres etterskuddsvis for det foregående år til lokallagene senest 1. april Hver lokal organisasjon får kun overført kontingentinntekter for de av medlemmene som er registrert tilknyttet den lokale organisasjonen i Gynkreftforeningens sentrale medlemsregister. 11 KREFTFORENINGEN 11.1 Gynkreftforeningen er tilsluttet Kreftforeningen som assosiert medlem jf. Kreftforeningens vedtekter 2-1d. 12 REGNSKAP/REVISJON 12.1 Foreningens regnskapsår faller sammen med kalenderåret. Regnskap skal revideres av registrert revisor.

8 Forslag til nye 1 VEDTEKTER FOR GYNKREFTFORENINGEN 1 NAVN Organisasjonens navn er Gynkreftforeningen Gynkreftforeningen er en landsomfattende pasient- og likepersonsorganisasjon for kvinner som har/har hatt gynekologisk kreft, og deres pårørende. 2 FORMÅL 2.1 Støtte kvinner som har eller har hatt gynekologisk kreft og deres pårørende. 3 OPPGAVER: Opplysende og veiledende virksomhet overfor medlemmer, helsefaglige miljø, politiske myndigheter og andre Opprettelse av nye lokallag og støtte eksisterende Arbeide for økt innsikt i bivirkninger og senskader etter behandling Drive likepersonsarbeid Fremme rettigheter og krav overfor helsemyndigheter Søke kontakt og samarbeid med spesialisthelsetjenesten Samarbeide med andre organisasjoner når det er naturlig Etablere møteplasser Utgi eget medlemsblad 3.1 Pasient- og likepersonsforeningens grunntanke er at kvinner behandlet for gynekologisk kreft kan være til støtte for andre kvinner som blir rammet eller har gjennomgått behandling. 4 MEDLEMSKAP 4.1 Kvinner som har eller har hatt gynekologisk kreft, pårørende og andre kan være medlemmer i Gynkreftforeningen. Hovedmedlem: Kvinner som har eller har hatt gynekologisk kreft. Pårørende medlem: Ektefelle, samboer, partner, familiemedlem og andre nærstående til kvinne som har hatt gynekologisk kreft. Familiemedlem: Hovedmedlem og/eller pårørende med husstandsmedlemmer Støttemedlem: Privatpersoner, helsepersonell, bedrifter og andre som ønsker å støtte Gynkreftforeningens arbeid. Fulle rettigheter i foreningen gis kvinner som har eller har hatt gynekologisk kreft, og deres pårørende, dog slik at bare kvinner som har eller har hatt gynekologisk kreft kan velges til styreleder i hovedstyre og lokalstyre. 4.2 Medlemskap opphører dersom kontingenten ikke er betalt i løpet av et år. 4.2 Medlemskapet trer i kraft når kontingent er betalt.

9 4.3 Medlemmer betaler en årlig kontingent som fastsettes av landsmøtet Nyinnmeldte medlemmer etter betaler ½ medlemskontingent i innmeldingsåret. 4.5 Tillitsvalgte har taushetsplikt om personopplysninger de får kjennskap til gjennom sitt engasjement i foreningen. 4.6 Tillitsvalgte som misligholder sine verv, og medlemmer som motarbeider Gynkreftforeningens vedtekter og ikke retter seg etter lovlige vedtak i organisasjonen, kan suspenderes eller ekskluderes. Suspensjon/eksklusjon avgjøres av Gynkreftforeningens hovedstyre. 5 ORGANISASJON 5.1 Organisasjonens øverste organ er landsmøtet. Jf Gynkreftforeningen ledes av et hovedstyre bestående av 6 medlemmer. Hovedstyret er det øverste organ i organisasjonen mellom hvert landsmøte. Organisasjonen har lokallag. I fylker hvor det ikke er lokallag bør Gynkreftforeningen ha en fylkeskontakt. 5.3 Organisasjonens administrative enhet er sekretariatet. Sekretariatet gis mandat av hovedstyret. 5.4 Organisasjonen er partipolitisk og religiøst / livssynsuavhengig. 5.5 Gynkreftforeningen er tilsluttet Kreftforeningen som assosiert medlem jf. Kreftforeningens vedtekter 2-1d. 6 LOKALLAG 6.0 Hvert fylke bør ha lokallag. 6.1 Lokallag er underlagt Gynkreftforeningens vedtekter og vedtatte retningslinjer. Se vedtekter for lokallag. 7 FYLKESKONTAKT 7.1 Organisasjonen bør være representert med en fylkeskontakt i fylker hvor det ikke er lokallag. Fylkeskontakt er et medlem som på lik linje med lokallag, innhenter og mottar informasjon og får oversikt over medlemmer i sitt fylke. Se retningslinjer for fylkeskontakt. 7.2 Dokumenterte utgifter ved utøvelse av aktivitet som fylkeskontakt dekkes sentralt.

10 8 HOVEDSTYRET Hovedstyret består av styreleder, nestleder, 4 styremedlemmer og 4 varamedlemmer. En i styret bør være representant for yngre medlemmer. Styreleder velges separat. 8.2 Styremedlemmene konstituerer seg selv. 8.3 Leder velges for 2 år. Øvrige styremedlemmer velges for 4 år. Hele styret bør ikke fratre samtidig. Alle varamedlemmene velges for 2 år. 8.4 Styreleder skal ikke inneha andre lederverv i Gynkreftforeningen. Medlemmer i hovedstyret skal ikke samtidig har verv som lokallagsleder i Gynkreftforeningen. 8.5 Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. 8.6 Hvis et styremedlem i løpet av et år ikke er til stede på mer en 25 prosent av møtene må vedkommende tre ut av styret og overlate fast plass til et varamedlem. 8.7 Hovedstyret skal lede organisasjonens virksomhet, slik som: Sette i verk landsmøtets ulike vedtak Se til at virksomheten er i tråd med Gynkreftforeningens og samarbeidende organisasjoners formål og øvrige vedtekter. Behandle og fremme saker. Gi uttalelser. Oppnevne representanter til faste råd og utvalg Informere lokallagene, fylkeskontaktene, likepersonstjenesten og medlemmene for øvrig Opprettholde/skape kontakt med tilsvarende organisasjoner i inn- og utland Vedta retningslinjene for fylkeskontaktene, lokallagene og likepersonsarbeidet Fremme forslag til landsmøtet på valgkomite Referat fra hovedstyrets møter sendes organisasjonens lokallagsledere og fylkeskontakter. 8.8 Styreleder, eller den styreleder utpeker, representerer Gynkreftforeningen utad. 8.9 Hovedstyret skal ha minst 4 styremøter årlig. 9 LANDSMØTET 9.1 Landsmøtet er organisasjonens øverste myndighet, og består av delegater fra lokallag, fylkeskontakter samt hovedstyret. Det avholdes landsmøte annen hvert år. Møtet avholdes innen 1. mai. Delegater fra lokallag kan delta etter følgende regler: 1-39 betalende medlemmer: En delegat betalende medlemmer: To delegater 100 eller flere betalende medlemmer: Tre delegater

11 9.2 Landsmøtet annonseres med tid og sted i Afrodite. Hovedstyret sender skriftlig innkalling til lokallagene og fylkeskontaktene. Innkalling med dagsorden for landsmøtet sendes med minst 30 dagers varsel. 9.3 Saker som ønskes behandlet på landsmøtet må sendes gjennom lokallaget som videresender det med sin innstilling. Sakene må være sendt hovedstyret minst 2 måneder før landsmøtet. 9.4 Landsmøtet har beslutningsmyndighet ved fremmøte av minst ½ part av de delegater lokallagene og fylkeskontakter har rett til å sende etter 9.1. Beslutninger krever simpelt flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. De valgte delegatene har stemmeplikt på landsmøtet. Hovedstyrets medlemmer har stemmerett i alle saker unntatt ved godkjenning av årsmelding, regnskap og annet som angår disposisjoner gjort av hovedstyret i siste styreperiode. Hovedstyrets medlemmer kan ikke stille som valgte delegater. 9.5 Landsmøtet skal behandle følgende saker: valg av referenter valg av to delegater til å undertegne protokollen valg av møtedirigenter årsmelding årsregnskap m/revisjonsberetning fastsetting av kontingent strategiprogram og budsjett innkomne saker, herunder også forslag til endring i vedtektene valg av leder og nestleder valg av styremedlemmer og varamedlemmer valg av valgkomite bestående av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Valgkomiteen har funksjonstid på 2 år. Valgkomiteen arbeider etter retningslinjer for valgkomiteen. Alle medlemmer i valgkomiteen bør ikke fratre samtidig. 9.6 Ekstraordinært landsmøte skal avholdes når hovedstyret finner det påkrevd og/eller når minst 3 av lokallagene forlanger det. For innkalling gjelder samme regler som for ordinært landsmøte. I unntakstilfelle kan fristen forkortes til en uke. 10 ØKONOMI 10.1 Organisasjonens drift baserer seg på midler tildelt av Kreftforeningen, det offentlige, medlemskontingent og annen støtte Samtlige verv i organisasjonen er ulønnet. Legitimerte utlegg i forbindelse med verv dekkes av det enkelte organisasjonsledd Eventuelle andre godtgjørelser til tillitsvalgte, uansett hvilket organisasjonsledd, skal forelegges hovedstyre for avgjørelse Gaver til foreningen, lokal og sentralt, skal registreres av kasserer og nevnes spesielt i foreningens årsberetning.

12 10.5 Av inntektene fra medlemskontingenten fordeles 75 % til lokallagene. Kontingenten 5 overføres etterskuddsvis og senest innen 1. april påfølgende år. 11 REGNSKAP 11.1 Foreningens regnskapsår faller sammen med kalenderåret. Regnskap skal revideres av registrert revisor. 12 LIKEPERSONSARBEID 12.1 Likepersonsarbeidet reguleres av egne retningslinjer vedtatt av hovedstyret. Likepersonsutvalg oppnevnes av hovedstyret. 13 BRUKERMEDVIRKNING Medlemmer kan velges som organisasjonens brukerrepresentanter i råd og utvalg der lovog avtaleverket gir rett til brukermedvirkning. 14 OPPLØSNING 14.1 Oppløsning av Gynkreftforeningen kan bare skje etter at landsmøtet har gjort vedtak om oppløsning med 2/3 av landsmøtets stemmetall. Ved oppløsning skal Gynkreftforeningens midler overføres til egen konto. Ved endelig oppløsning av pasientforeningen skal alle midler gå til fremme av Gynkreftforeningens formål. Vedtekter for lokallag 1 Lokallag er underlagt Gynkreftforeningens vedtekter og vedtatte retningslinjer. 1.1 Lokallagets navn er Gynkreftforeningen + lokalt navn Gynkreftforeningen (stedsnavn) skal være et lokallag for Gynkreftforeningen i området (stedsnavn) Lokallagets virksomhet skal være innenfor lokallagets definerte geografiske område Lokallaget råder selv over egen midler innenfor rammene av Gynkreftforeningens formål. Lokallaget alene er ansvarlig for de forpliktelser det påtar seg Hovedstyret kan i særlige tilfeller gripe inn overfor lokallagets disposisjoner, dersom disse er i strid med Gynkreftforeningens vedtekter eller retningslinjer Lokallaget skal avholde minimum to medlemsmøter i året. 2.1 Årsmøtet Årsmøtet er lokallagets øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes innen 15.februar og innkalling kunngjøres med minst tre ukers varsel. Årsmøtet skal behandle: - Konstituering:

13 -Valg av møteleder 6 -Valg av referent -Godkjenning av innkalling og saksliste -Valg av to personer til å underskrive protokollen - Styrets årsmelding - Revidert regnskap - Budsjett - Valg - Innkomne forslag 2.2 Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minimum 14 dagers varsel når styret eller minst halvparten av medlemmene krever det. 2.3 Lokallagets styre er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. 2.4 Styret skal lede lokallagets virksomhet, samt sørge for at regnskap- og økonomiforvaltning er forsvarlig. 2.5 Lokallaget skal sende årsmelding, revidert regnskap og årsmøteprotokoll til hovedstyret innen 1. mars. 3 Valg Årsmøtet velger lokallagets styre bestående av: Styreleder (funksjonstid 2 år) Tre styremedlemmer (funksjonstid 2 år) To varamedlemmer (funksjonstid 2 år) Revisor (funksjonstid 2 år) Valgkomite (funksjonstid 2 år) Første gang velges to styremedlemmer og et varamedlem for ett år. Styret konstituerer seg selv på første styremøte og velger nestleder, sekretær og kasserer. Bare kvinner som har/har hatt gynekologisk kreft kan være leder og nesteleder. I saker med stemmelikhet har lokallagsleder dobbeltstemme. Styret skal ikke bestå av færre enn tre medlemmer, leder, kasserer og sekretær. I unntakstilfelle kan Hovedstyret gi dispensasjon fra regelen. Styret fremmer forslag på valgkomite som består av to medlemmer og velges av årsmøtet. Valgkomiteen skal avgi innstilling for valg av medlemmer til styret. Innstillingen skal sendes ut sammen med innkalling til årsmøtet. Delegater til Landsmøtet velges på årsmøtet. 4 Medlemmer Medlemmer av Gynkreftforeningen er automatisk medlem av tilhørende / nærliggende lokallag. Pårørende kan velge å være tilknyttet lokallaget hvor vedk. hovedmedlem tilhører, uavhengig av eget bosted. Også støttemedlemmer har mulighet å være tilknyttet lokallag utenfor eget geografiske bosted. 5 Økonomi, regnskap og budsjett Lokallagets økonomi baseres på tilskudd fra hovedstyret og på midler laget selv skaffer til veie. 6 Arkiv

14 Arkiv og eiendom tilhører lokallaget. Blir lokallaget oppløst overtar hovedstyret 7 forvaltningen av arkiv og eiendom. 7 Oppløsning av lokallag Nedleggelse av et lokallag kan bare skje på årsmøte ved 3/4 flertall av de avgitte stemmer. Forslag om nedleggelse må være tilsendt Gynkreftforeningens hovedstyre i god tid før årsmøtet. Ved nedleggelse av lokallag skal midler og eiendeler oppbevares av Gynkreftforeningen sentralt.

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER. SARKOMER Støtteforeningen for alle berørt av sarkom. Siste endring: 23. mai 2017

VEDTEKTER. SARKOMER Støtteforeningen for alle berørt av sarkom. Siste endring: 23. mai 2017 VEDTEKTER SARKOMER Støtteforeningen for alle berørt av sarkom Siste endring: 23. mai 2017 1. NAVN Foreningens navn er Sarkomer. 2. FORMÅL Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer som

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER. Foreningens navn 1

VEDTEKTER. Foreningens navn 1 VEDTEKTER Foreningens navn 1 Foreningens navn er Foreningen for brystkreftopererte (FFB). Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og tilsluttet Kreftforeningen. Foreningens internasjonale betegnelse

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

VEDTEKTER. SARKOMER Støtteforeningen for alle berørt av sarkom. Siste endring: 03. mai 2012

VEDTEKTER. SARKOMER Støtteforeningen for alle berørt av sarkom. Siste endring: 03. mai 2012 VEDTEKTER SARKOMER Støtteforeningen for alle berørt av sarkom Siste endring: 03. mai 2012 1. NAVN Foreningens navn er Sarkomer. 2. FORMÅL Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer som

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 9). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 2810. oktober 20175 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017 Vedtekter LEVE Ajourført landsmøtet 2017 1 Navn 1.1 Foreningens navn er «LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord». Det engelske navnet er «The Norwegian Organization for the Suicide Bereaved».

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

region Østlandet VEDTEKTER

region Østlandet VEDTEKTER region Østlandet VEDTEKTER Vedtatt på stiftelsesmøte 3. april 2013 Revidert og vedtatt på årsmøte 18. februar 2016 Vedtekter for foreningen «Hjernesvulstforeningen region Østlandet» 1 Lokallagets navn

Detaljer

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret )

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret ) VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret 9.03.2014) 1 ORGANISASJON - Foreningens navn er Norsk Forening for Nevrofibromatose (NFFNF). - Foreningen er landsomfattende og partipolitisk

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNG KREFT

VEDTEKTER FOR UNG KREFT VEDTEKTER FOR UNG KREFT Organisasjonen ble stiftet i 1983. Vedtektene ble sist revidert på sitt 30. ordinære Landsmøte i 2016 1. FORENINGENS NAVN ER sine fylkesgrupper skal hete (fylke/region) 2. FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA Gjeldende vedtekter vedtatt på NFOIs årsmøte på Frambu 15. juni 1985. Sist endret 1. mai 2014 Foreslåtte endringer er merket

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. NEIDEN OG OMEGN JFF Vedtekter for Neiden & Omegn Jeger- og Fiskeforening Stiftet 21. april 1983. Det er foretatt endringer på årsmøtene i 1992 og 2002. I 2002 har en brukt NJFFs mønstervedtekter vedtatt

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier.

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier. VEDTEKTER 1. FORMÅL 1.1 Buskerud Innvandrerråd (BIR) er en sammenslutning av innvandrerorganisasjoner i Buskerud. BIR skal være partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt, samordnende og koordinerende paraplyorganisasjon

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest

Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest Vedtatt på årsmøtet 11.februar 2006 1. Formål Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest er en ideell organisasjon

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG i HJERNESVULSTFORENINGEN Innledning. For å kvalitetssikre driften av lokallagene, er disse underlagt Hjernesvulstforeningen sentralt. Hjernesvulstforeningens hovedstyre har

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt av LPPs landsmøte 20. april

Vedtekter. Vedtatt av LPPs landsmøte 20. april Vedtekter Vedtatt av LPPs landsmøte 20. april 2013. www.lpp.no 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

Kreftforeningen: Sven Olav Wold, Nina Hestnes. Else Støring og Ole Alexander Opdalshei var til stede på deler av møtet.

Kreftforeningen: Sven Olav Wold, Nina Hestnes. Else Støring og Ole Alexander Opdalshei var til stede på deler av møtet. ),A LAN DSMOH: GY', Møtetid 29. mai 2010 kl 11.00-16.00 Møtested Kreftforeningens lokaler i Tullins gate 2, Oslo Til stede Hovedstyret: Erna Hogrenning, Turid Andersen, Målfrid Fjelle Jacobsen, Eli Lidal,

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016

VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016 VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016 1 Formål Faggruppe NOR skal bidra til å oppfylle NFFs formål i samsvar med forbundets

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER.

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. Vedtatt av Representantskapsmøtet 2016 (revidert pr. 4. juni 2016) Forrige revisjoner foretatt: Lovendringer vedtatt av representantskapsmøtet 4. juni 2016 Lovendringer vedtatt

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG 1 Navn og formål VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG Navnet på foreningen er Norsk Lektorlag, som forkortes NLL. Norsk Lektorlag skal arbeide for: å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår å ivareta medlemmenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA Stiftet 10. desember 1949 Vedtatt på ordinært årsmøte den 16.februar. 2017 Godkjent av NJFF 6.mars 2017 1 NAVN Foreningens navn er Risør Jeger- og Fiskerforening,

Detaljer

VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1 Formål 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet er Norwegian organization for children

Detaljer

Norges Myalgisk Encefalopati Forening VEDTEKTER. Å arbeide for å bedre situasjonen for alle som har ME gjennom:

Norges Myalgisk Encefalopati Forening VEDTEKTER. Å arbeide for å bedre situasjonen for alle som har ME gjennom: Norges Myalgisk Encefalopati Forening VEDTEKTER 1 NAVN Organisasjonens navn er Norges Myalgisk Encefalopati Forening, forkortet til Norges MEforening / NMEF. 2 FORMÅL Å arbeide for å bedre situasjonen

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING Vedtekter for Sossvika Båtforening, vedtatt på stiftelsesmøte i Båtforeningen den 20. november 2007 Skifte av navn til Stokkøy Marina AS, er innsatt i vedtektene 1 juli

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte Nord-Trøndelag Norsk Kulturskoleråd Nord-Trøndelag v/ann Evy Duun Fylkets hus Steinkjer Dato Saksbehandler +47 990 46 710 www.kulturskoleradet.no annevy.duun@ks.no 24.02.17 Ann Evy Duun VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK LYME BORRLIOSE-FORENING

VEDTEKTER FOR NORSK LYME BORRLIOSE-FORENING VEDTEKTER FOR NORSK LYME BORRLIOSE-FORENING 1 Navn Norsk Lyme Borreliose-Forening 2 Formål Norsk Lyme Borreliose-Forening er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle som er blitt langvarig/kronisk

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

VEDTEKTER DYSLEKSI NORGE

VEDTEKTER DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER DYSLEKSI NORGE 1 Navn 1.1 Organisasjonens navn er Dysleksi Norge. 1.2 Organisasjonen ble stiftet 4. mai 1976 og er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med lese- og skrivevansker,

Detaljer

1.3 Dysleksi Norge er en landsomfattende, frivillig, partipolitisk nøytral og religiøst uavhengig organisasjon.

1.3 Dysleksi Norge er en landsomfattende, frivillig, partipolitisk nøytral og religiøst uavhengig organisasjon. Vedtekter for Dysleksi Norge 1 Navn 1.1 Organisasjonens navn er Dysleksi Norge. 1.2 Organisasjonen ble stiftet 4. mai 1976 og er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med lese og skrivevansker,

Detaljer