Årsrapport 2007 Innovasjon Norge i Nordland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2007 Innovasjon Norge i Nordland"

Transkript

1 Årsrapport 2007 Næringslivet i Nordland fortsetter den positive utviklingen, med sterk vekst både i omsetning, inntjening og eksport. Veksten de senere årene har vært historisk, og høyere enn landsgjennomsnittet. Selv om næringslivet nå går godt, er det likevel viktig å ha fokus på innovasjon og entreprenørskap, ikke minst krever økt globalisering kontinuerlig fokus på nyskaping. Mangel på arbeidskraft og behov for mer effektive logistikkløsninger er også sentrale utfordringer fremover. Kontoret i Nordland er en viktig aktør for Innovasjon Norge, både med tanke på antall ansatte, bruk av virkemidler og låneportefølje. Kontoret har et godt samarbeid med Nordland fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling vedrørende utforming av næringsstrategier og tiltak. Rapport fra styret Innovasjon Norge er et redskap for økt innovasjon og omstilling i næringslivet. Gjennom vår innsats skal vi bidra til å realisere nærings- og samfunnsmessige mål gitt av vår eier og våre oppdragsgivere. Utfordringene vi nå møter er i økende grad knyttet til forhold som involverer mange parter. Dette krysser grenser basert på geografi, fagkunnskap, organisasjonstilhørighet, sektorer m.m. Vår evne til å koble aktører og å sette sammen ulike typer kunnskap vil være avgjørende for å løse de utfordringene vi står overfor. Hvilke roller skal vi som Innovasjon Norge ta, og hvilke områder skal vi vektlegge? Våre kunder skal fremover kunne oppleve oss som en viktig innovasjonspartner hvor vi leverer flere og ulike tjenester. Vi klarer oss godt i Nordland AS Nordland gjør det bra. Vi produserer mer effektivt enn tidligere, vi har fått en rekke nye bedrifter med høyt ambisjons- og utviklingsnivå, og vi har i større grad begynt å utvikle potensialet som ligger i kombinasjon av kunnskap og råvarer. Et av de beste eksemplene er vår verdensledende havbruksnæring. Våre oppdrettsbedrifter produserer med høy lønnsomhet og er en sterk økonomisk drivkraft i Nordland. Investeringer/bevilgninger Selv om oppmerksomheten i næringslivet de siste årene i stor grad har vært produksjonsrettet, er det også gjort tunge investeringer i ny produksjonsteknologi, nye produkter og økt kompetanse. En sentral rolle for Innovasjon Norge er å bidra til at investeringene får tilfredsstillende bedriftsøkonomisk lønnsomhet etter tilskudd, i forhold til risikoen i prosjektene. Dette gjør vi ved bruk av tilskudd. Gjennom våre låneordninger kan vi i tillegg tilby en tilfredsstillende totalfinansiering, gjerne i samarbeid med bedriftens bankforbindelse. Det er avgjørende at investeringene øker bedriftenes konkurranse- og overlevelsesevne. Styret konstaterer også at landbruksnæringen de siste årene har gjort til dels store investeringer i hensiktsmessige og teknologisk moderne nybygg. Til tross for gode økonomiske tider er det også i Nordland utfordringer knyttet til utflytting og sentralisering. Vår satsing på etablerere, unge og kvinner er strategisk viktig, ikke minst i et distriktsfylke som Nordland. Sammen med samarbeidspartnere tar vi initiativ til kompetanseprogrammer, til aktiviteter som stimulerer til flere etablerere og til flere unge etablerere. Kvinner i fokus har som mål å øke kvinneandelen i næringslivet, både som etablerere/eiere og som ansatte i foretak. Næringslivet i fylket Nordland Nøkkeltall Folketall: Kommuner: 44 Omstillingsområder Bø/Øksnes Lødingen og Hald (2007 siste år) Nyetableringer 2007: : 1693 Konkurser 2007: : 166 Eksportfylke nr. 7 i Norge Samlet eksport 2007: 17,4 mrd. kroner (+15,3 %) Reiselivsfylke nr. 8 i Norge Gjestedøgn 2007: Gjestedøgn 2006:

2 Årsrapport - Innovasjon Norge Nord Trønderlag Oppgangstidene for nordlandsbedriftene fortsetter. Bedriftene i fylket hadde i 2006 en omsetning på 94 milliarder kroner, en vekst på 10 prosent fra året før. For 2007 ventes en vekst på ytterligere 8 prosent. Havbrukssektoren bidrar sterkest til denne veksten. Nordlandsbedriftene driver bedre enn resten av Norge for fjerde år på rad. Driftsresultatet i Nordland i forhold til omsetningen utgjorde i prosent, sammenlignet med 8 prosent i resten av landet. Mest lønnsom er marin sektor med en driftsresultatgrad på 22 prosent. Egenkapitalandelen for nordlandsbedriftene var på 34 prosent i 2006, og bedriftene har nå et langt sterkere finansielt fundament sammenlignet med noen år tilbake. I 2007 vokste eksporten i Nordland med 15,3 prosent til 17,4 milliarder kroner. Dette er betydelig mer enn 11 prosent på landsbasis. Både innenfor prosessindustri og oppdrettsfisk har det vært en spesielt god eksportvekst. Produksjon av solcellewafere og ferdige solceller har videre gitt en markert eksportøkning de siste årene. Solcelleindustrien gjennomfører nå betydelige kapasitetsfremmende investeringer ved alle fabrikker i Nordland. Sterk vekst utløser imidlertid helt nye problemstillinger. Næringslivet mangler nå kompetent arbeidskraft. Mer effektive logistikkløsninger er en annen sentral utfordring. Kunnskapsbruk og utvikling må dessuten intensiveres. Næringslivet i Nordland er i høy grad internasjonalt rettet. Fylket har flere sterke industrimiljøer som opererer på internasjonale markeder og hvor det er potensial for videre produkt-/teknologiutvikling og vekst. Blant annet Mo Industripark (metaller, verkstedindustri, service, IKT, FoU) og Glomfjord Industripark (kunstgjødsel, solceller, verkstedindustri, service). Videre er det i Saltdal et spennende industrimiljø, med blant annet Nexans Norway AS (spesialkabler), og flere plastprodusenter samt produksjon av hjelpemidler til funksjonshemmede. Narvik har et voksende teknologisk miljø med Høgskolen i Narvik, Forskningsparken, REC Scancell AS (solceller), samt flere mindre innovative teknologibedrifter. Det er samlet et bredt høgskole- og kompetansemiljø i Bodø, herunder Høgskolen i Bodø (blant annet entreprenørskap, innovasjon, internasjonalisering) og et eget forskningsselskap. Byen har også et stort IKT-miljø. Innenfor marin sektor er Nordland en stor aktør hvor det har vært sterk vekst og meget god lønnsomhet de senere år. Havbruksnæringen har vist at en sentral forutsetning for å lykkes i globale markeder er intens forsknings- og utviklingsaktiviet, samt å møte kunnskapsutfordringer gjennom lokale nettverk og investering i ny kompetanse. Landbruket betyr mye for sysselsettingen i flere områder i fylket. Utfordringene er å modernisere primærproduksjonen og satse på alternativ næringsutvikling i tilknytning til landbruket. Reiselivet har allerede gode produkter i flere markeder. Fylket vurderes å ha utviklingsmuligheter, spesielt innenfor opplevelsesturisme. Den sentrale utfordringen for næringen er å utvikle mer konkurransedyktige, lønnsomme og helårlige tilbud/bedrifter. Nordland er i dag tyngdepunktet i Nord-Norge på leveranser til petroleumssektoren. Etter hvert som aktiviteten til oljeselskapene øker i landsdelen og i Barentshavet, representerer dette nye muligheter for bedrifter/miljøer i fylket. i 2007 Kontoret har 30 årsverk Antall saker 2007 (innvilgede + avslåtte, ekskl. returnerte, trukkede, vedlikeholds- og klagesaker) 541 Innvilget ,6 mill. kroner Låneportefølje pr mill. kroner Antall SkatteFunn-søknader Innvilget i 2007 (mill. kroner) Lavrisikolån 114,4 Risikolån 16,4 Distriktsrettet tilskudd 101,3 Etablererstipend, inkubatorstipend 7,0 Tilskudd landbruk 29,9 Lånebeløp for rentestøtte landbruk 54,1 Andre tilskudd (RDA-kompensasjon, transportstøtte) 107,5 Sum innvilget 430,6 2

3 Største næringer tilsagn 2007 (mill. kroner) Industri 84 Fiske/oppdrett (marin) 114 Jord/skogbruk 83 Forretningsmessig tjenesteyting 58 Låneportefølje (mill. kroner) Lavrisikolån 867 Risikolån 207 BU-lån (landbruk) 83 Sum Vårt mål er å bidra til et konkurransedyktig og lønnsomt næringsliv i hele Nordland gjennom å bidra med finansiering, kompetanse (rådgivning) og nettverksbygging. Nordland er blant de fylker som innvilger mest fra Innovasjon Norge. Innovasjon Norge Nordland ga i 2007 samlet tilsagn på 430 millioner kroner til næringslivet i Nordland. Herav var 185 millioner kroner lån (inkludert lånebeløp for rentestøtte landbruk). Søknads- og prosjektinngangen til Innovasjon Norge Nordland har i løpet av 2007 generelt vært økende. Dette indikerer at investerings- og utviklingsaktiviteten i næringslivet i fylket er økende. Når det gjelder tilskudd til enkeltbedrifter, prioriteres høyest innovasjonsprosjekter (nye produkter, prosesser eller markeder) med potensial for å skape internasjonalt konkurransedyktige bedrifter. Vi arbeider videre for å få frem flere prosjekter fra kvinner, ungdom, etablerere, unge bedrifter og små- og mellomstore bedrifter med vekstambisjoner. kunnskapsutvikling, kunnskapsdeling og nyskaping. I 2007 har vi fått to nye Arena-forprosjekter; Innovative Opplevelser og Beredskap. Gjennom disse prosjektene legger vi vesentlig vekt på å bidra med ny kompetanse fra Innovasjon Norges mange utenlandskontorer, og det er i 2007 gjennomført flere møter med diverse utenlandskontorer i disse nettverkene. I 2007 har vi blant annet også gjennomført minikonferanser for utvalgte bedrifter i Bodø og Mo i Rana med representanter fra våre kontorer i Moskva og Murmansk med fokus på markedsmulighetene i Russland. Når det gjelder kompensasjonsordningene for bortfall av den differensierte arbeidsgiveravgiften, har Innovasjon Norge Nordland administrert blant annet den nasjonale transportstøtteordningen. Gjeninnføring av den differensierte arbeidsgiveravgiften har medført at denne transportstøtteordningen nå er avsluttet. Vedrørende SkatteFUNN-ordningen foretar vi kvalitetssikring og gir innstilling til Norges forskningsråd (77 søknader i 2007, hvorav 57 godkjent). Forskningsrådets representant i Nordland har kontorfellesskap med Innovasjon Norge Nordland. Dette representerer en ytterligere mulighet for økt næringsrettet FoU i fylkets næringsliv. Kontoret har et godt samarbeid med Nordland fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling, blant annet vedrørende tildeling av økonomiske rammer, utforming av næringsstrategier og tiltak. I tillegg til bruk av økonomiske virkemidler, gjennomfører vi en rekke aktiviteter for å bidra til økt kompetanse og nettverksbygging i næringslivet i Nordland. I denne sammenheng er Arena-programmet av sentral betydning. Gjennom flere år har fylket hatt NCE Havbruk samt Arena-prosjektet SIREN (rom- og jordobservasjonsteknologi). Målet er å bidra til økt verdiskaping, lønnsomhet og internasjonalisering i disse næringsklyngene, gjennom felles og koordinert satsing på 3

4 Kundebedrifter NCE Aquaculture NCE (Norwegian Centre of Expertice) er et nasjonalt program med ni regionale NCE-prosjekter. Det eies av Norges forskningsråd, SIVA og Innovasjon Norge, som også administrerer programmet. NCE skal bidra til økt verdiskaping gjennom å utløse og forsterke samarbeidsbaserte innovasjons- og internasjonaliseringsprosesser i næringsklynger med klare ambisjoner og stort potensial for vekst. Klynger som oppnår NCE-status vil få både faglig støtte og finansiering gjennom programmet. Som en videreføring av prosjektet Arena Havbruk, ble havbruksklyngen i Nordland våren 2007, i skarp konkurranse med en rekke andre næringsklynger, tildelt den anerkjente statusen, NCE Aquaculture. Havbruksklyngen med tyngdepunkt i Nordland, er den eneste i Nord-Norge som er tatt opp i dette langsiktige programmet. Målsettingene er blant annet å få økt samarbeid innad i klyngen og med eksterne aktører, økt innovasjonsarbeid mellom næringsaktører og FoU-miljøer, samt økt internasjonalt engasjement. Gjennom dette ventes NCE Aquaculture i årene fremover å være en viktig katalysator for å få til nyskaping og vekst i havbruksklyngen i Nordland. NCE-partnerskapet Biomar, Lofitorsk, Nova Sea, Høgskolen i Bodø, Nordlandsbanken, Aker Seafoods, Nofima, Akva group, Arctic Seafood Holding as, Tysfjord Marin holding A/S, Rapp Marine Group, HelgelandsTorsk, KunnskapsParken, Skretting, Fjordmarin Holding as, Plast sveis as, Gifas, Cod Farmers FOTO: XX Lofoten AS, brukt med tillatelse. XX Lofoten AS XX Lofoten AS ble stiftet i 2005 og er en opplevelsesbedrift med base ved Henningsvær i Lofoten. Selskapet tilbyr opplevelser og aktiviteter rettet mot næringslivet og eventyrlystne. I dag sysselsetter bedriften åtte ansatte. XXLofoten AS er blant annet prosjektansvarlig for flerbedriftsprosjektet Førjulseventyret (FIH) og HandMade Tour (HMT). Til sammen ni bedrifter har deltatt i prosjektet, hvorav flere små håndverksbedrifter med høy andel kvinnelige gründere. Målsettingen har vært å skape nye salgbare og lønnsomme produkter, som kan bidra til økt og lønnsom sysselsetting på kort og lang sikt. Spesielt har prosjektet ivaretatt reiselivsaktørers ønske om gode og forutsigbare produkter i vinterhalvåret, samt fulgt trendene hvor markedet i større grad etterspør deltakende aktiviteter. Omsetningen til prosjektdeltakerne er økt med 64 prosent fra 2006 til FIH/HMT er i ferd med å gjøre det som tidligere var sesong/deltidsarbeidsplasser om til lønnsomme helårs arbeidsplasser. Deltakerne mener at prosjektet har bidratt til å gjøre Henningsvær til en mer attraktiv destinasjon både for tilreisende gjester og stedets innbyggere. Prosjektet harmonerer godt med de planene og prioriteringene som er lagt i Masterplan for Lofoten og prosjektet Lofoten Vinter. Innovasjon Norge har gjennom ordningen Kort og godt bidratt med finansiering til utvikling av konseptet. 4

5 Dalen Samdrift DA Arvid Bendiksen AS, Bodø Inger Karin Svendsen og hennes sønn Arild Svendsen drev gårdsdrift i kompaniskap på gården Dalen i Meløy kommune. Produksjonen på gården var kjøtt og melk med en kvote på liter. Driften var preget av høy kvalitet. Firmaet Arvid Bendixen AS ble etablert i Virksomhetsområdet er maling, tapetsering, flislegging og våtromsarbeid til industrigulv. Kundegrunnlaget er private byggherrer, industribyggherrer og borettslag. I 2006 bestemte de seg for å utvikle gården videre, og i 2007 ble det igangsatt bygging av ny driftsbygning med melkerobot for melkeproduksjonen. Innovasjon Norge bidro med finansiering for å få realisert prosjektet. Det ble inngått avtale om samdrift med en nabo, og på dette tidspunktet var melkekvoten på liter totalt. I løpet av byggeprosessen kom det til to passive samdriftspartnere og ressursgrunnlaget for samdriften har derfor økt vesentlig. Disponibel kvote for samdriften er nå på hele liter. I mars 2008 flyttet Dalen Samdrift DA inn i den nye driftsbygningen. Byggeprosessen gikk som forutsatt, og produksjonen foregår nå i en topp moderne driftsbygning. Samdriften er den første i Saltenregionen som tar i bruk ny teknologi i form av melkerobot. Inger-Karin Svendsen og Arild Svendsen anses som gode representanter for næringen gjennom å vise engasjement, faglig dyktighet og tro på framtiden. De har allerede hatt flere besøk, og også holdt foredrag for andre bønder i regionen. Prosjektet har gitt inspirasjon til andre i regionen, og det er ventet at flere utbygginger vil bli realisert i nær framtid. FOTO: Arvid Bendiksen AS, Bodø brukt med tillatelse. Selskapet vil gjennomføre et prosjekt under navnet Tjenesteinnovasjon i en håndverksbedrift. Prosjektet har flere delprosesser hvor målsettingene er: 1. Utvikle nye driftssystemer som skal gi foretaket økt innovasjonsevne. 2. Utvikle digitale driftssystemer for administrasjon og kommunikasjon. 3. Ivareta eksisterende og skape ny kompetanse tilpasset nåværende og fremtidige behov. 4. Styrke markedsposisjonen og finne veier til økt vekst gjennom samarbeid med komplementære bedrifter. Bedriften vil gjennom prosjektet utvikle en tradisjonell håndverksbedrift til å ta i bruk ny kunnskap og moderne teknologi. Dette skal gi bedriften økt konkurransekraft og gjøre den til en attraktiv arbeidsplass. Innovasjon Norge har bidratt med tilskudd med midler fra DA-Bodø til tjenesteutvikling og kompetanseheving. FOTO: Dalen Samdrift DA, brukt med tillatelse. Leder Ansatte Adresse Internett Edvin Kaski 30 Sjøgata 15, Postboks 477, Bodø

Årsrapport 2007 Innovasjon Norge i Buskerud og Vestfold

Årsrapport 2007 Innovasjon Norge i Buskerud og Vestfold Årsrapport 2007 Næringslivet i Buskerud er internasjonalt orientert og derfor i større grad berørt av internasjonal konkurranse og omstillingskrav enn andre deler av landet. Etter eksportnedgang i 2006

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Innovasjon Norge Pb. 448 Sentrum 0104 OSLO www.innovasjonnorge.no

Innovasjon Norge Pb. 448 Sentrum 0104 OSLO www.innovasjonnorge.no 2010 Våre kontorer Innovasjon Norge Pb. 448 Sentrum 0104 OSLO www.innovasjonnorge.no Innholdsfortegnelse Kontorene i Norge Side Oslo, Akershus og Østfold 4 Hedmark 9 Oppland 11 Buskerud og Vestfold 14

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE 2014 INNHOLD 3 Kort om Innovasjon 4 Nøkkeltall 6 Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid 8 Gode effekter og krevende omstilling 10 La oss skape nye landslag sammen! 13 Mange

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Våre kontorer. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Våre kontorer. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Våre kontorer Vi gir lokale ideer globale muligheter Innovasjon Norge Pb. 448 Sentrum 0104 OSLO www.innovasjonnorge.no 2 Innholdsfortegnelse Kontorene i Norge Side Oslo,

Detaljer

Administrasjonens beretning 2004

Administrasjonens beretning 2004 Årsberetning 2004 // 40 Administrasjonens beretning 2004 2004 var Innovasjon Norges første driftsår etter sammenslåingen av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), Norges Eksportråd, Norges

Detaljer

Verdifulle opplevelser

Verdifulle opplevelser Regjeringens reiselivsstrategi Verdifulle opplevelser Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 6 Foto: Anders Gjengedal/Nordic Life/Innovation Norway Forord Ved inngangen til 1900-tallet fikk Norge besøk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. Våre kontorer. Vi gir lokale ideer globale muligheter

ÅRSRAPPORT 2009. Våre kontorer. Vi gir lokale ideer globale muligheter ÅRSRAPPORT 2009 Våre kontorer Vi gir lokale ideer globale muligheter Innovasjon Norge Pb. 448 Sentrum 0104 OSLO www.innovasjonnorge.no Innholdsfortegnelse Kontorene i Norge Side Oslo, Akershus og Østfold

Detaljer

Årsrapport. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser. Vi gir lokale ideer globale muligheter

Årsrapport. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser. Vi gir lokale ideer globale muligheter 2012 Årsrapport Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Forord Mange og viktige skritt framover Norge er et

Detaljer

Årsrapport. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser. Vi gir lokale ideer globale muligheter

Årsrapport. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser. Vi gir lokale ideer globale muligheter 2012 Årsrapport Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Forord Mange og viktige skritt framover Norge er et

Detaljer

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET NORUT Samfunnsforsking AS Rapport nr 14/2006 EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET En kartlegging av utvalgte finansielle foretak og virkemiddelordninger som har betydning for

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere Versjon 2. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere Versjon 2. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2011 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Versjon 2 Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Forord Denne

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020 Felles visjon, mål og strategier for næringsutvikling er et godt utgangspunkt for å skape en samlet og dynamisk region som i felleskap skaper vekst

Detaljer

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø Handlingsplan 2015 2017 DA Bodø 1 Innhold Forord... 3 DA Bodø... 5 DA-midlene... 6 Satsingsområder... 7 1. Utvikle Bodøs sterke sider... 8 2. Nasjonale funksjoner... 9 3. Kompetansearbeidsplasser... 9

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Opplevelser langs verdens vakreste kyst 1 Forord...4 1. Innledning...6 2. Gjennomføring av prosessen...7 3. Nordland som reiselivsfylke...8 3.1 Nordlands posisjon

Detaljer

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering Et sammendrag av KonKraft-rapport 4 Internasjonalisering Internasjonalisering av petroleumsnæringen Internasjonalisering av den norske petroleumsnæringen har vært en prioritert oppgave det siste tiåret.

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006)

St.prp. nr. 1 (2005 2006) St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5609, 5613, 5625 og 5656 s budsjettproposisjon 2006 For å fremme

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613,

Detaljer

DET REGIONALE INNOVASJONS- SYSTEMET I MØRE OG ROMSDAL

DET REGIONALE INNOVASJONS- SYSTEMET I MØRE OG ROMSDAL RAPPORT 1307 Helge Bremnes DET REGIONALE INNOVASJONS- SYSTEMET I MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal som innovasjons- og kunnskapsregion Helge Bremnes Det regionale innovasjonssystemet i Møre og Romsdal Møre

Detaljer

tar utfordringen innhold: 5-7 8-10 11-13 14-15 16-17 18-25 26-27 28-29 30-31 Nordland: Karsten Nestvold Leder Styringsgruppen Direktør

tar utfordringen innhold: 5-7 8-10 11-13 14-15 16-17 18-25 26-27 28-29 30-31 Nordland: Karsten Nestvold Leder Styringsgruppen Direktør INDEKS NORDLAND 2010 c Nordland: tar utfordringen 2 innhold: 5-7 Tøffe tider, men lys rundt svingen 8-10 Næringslivets aktivitetsnivå 11-13 driftsresultat og rentabilitet 14-15 egenkapital 16-17 eksport

Detaljer

INDEKS NORDLAND INDEKS NORDLAND INDEKS NORDLAND 2009. Økonomi og samfunnsutvikling. Indeks Nordland 2009 Nordlands økonomi og samfunnsutvikling

INDEKS NORDLAND INDEKS NORDLAND INDEKS NORDLAND 2009. Økonomi og samfunnsutvikling. Indeks Nordland 2009 Nordlands økonomi og samfunnsutvikling Indeks Nordland 2009 Nordlands økonomi og samfunnsutvikling Indeks Nordland er et partnerskap mellom Nordland Fylkeskommune, Nordlandsbanken ASA, Innovasjon Norge Nordland, Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Søknad Byregionprogrammet fase II Gjøvikregionen

Søknad Byregionprogrammet fase II Gjøvikregionen Søknad Byregionprogrammet fase II Gjøvikregionen Støtteordning: Byregionprogrammet Prosjektnavn: ByR Gjøvikregionen Kort beskrivelse (sammendrag - maks 500 tegn): Fase 2 av ByR-prosjektet skal for Gjøvikregionen

Detaljer

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 39 (2012 2013) Melding til Stortinget Næringspolitikken mot 2020 Innhold 1 innledning og sammendrag... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Mål for en fremtidsrettet næringspolitikk... 8 1.3 Sammendrag

Detaljer