HMS-plan iht. Byggherreforskriften for. Hylkje Invest AS. Verne og sikringsplan for prosjekter. Skille 1. Kort beskrivelse av prosjektet Side 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-plan iht. Byggherreforskriften for. Hylkje Invest AS. Verne og sikringsplan for prosjekter. Skille 1. Kort beskrivelse av prosjektet Side 2"

Transkript

1 HMS-plan iht. Byggherreforskriften for Hylkje Invest AS Verne og sikringsplan for prosjekter Innhold Side Skille 1. Kort beskrivelse av prosjektet Side 2 Skille 2. Byggherreforskriften Side 3-4 Skille 3. Prosjektorganisasjon Side 5 Skille 4. Anleggsdata Side 6-7 Skille 5. Sikkerhetsinformasjon ved frammøte ved byggeplass Side 8 Skille 6. Aksjonsplan ved ulykker Side 9-10 Skille 7. Akutt forurensing. Side 11 Skille 8. Alarm telefoner Side 12 Skille 9 Avviksrapport HMS Side 13 Skille 10. Rapport om nesten ulykker (uten personskade) Side 14 Skille 11. Rapport om personskade Side 15 Skille 12. Sjekkliste for vernerunde Side 16 Skille 13. Kopi av referat fra vernemøter Skille 14. HMS-dokumentasjon underentreprenører Side Side Godkjent av : Jw Sted: Åsane Dato: Hele denne planen er a jour pr. dato: A jour pr Side 1 av i alt 16 sider.

2 1. Kort beskrivelse av prosjektet. Tiltakshaver for prosjektet er Hylkje Invest AS Området Hylkjeflaten 18 er et kombinert næringsbygg med ca 2300m² produksjonslokale og 1300m² for felles arealer, garderobe løsninger og kontorfunsjoner Bygget vil bli liggende på sprengsteinsfylling. Ringmurer og lasteløsnigner blir oppført i betong. For øvrig blir bygget oppført i prefabrikert stål og Betong. A jour pr Side 2 av i alt 16 sider.

3 2. Byggherreforskriften. Prosjekteringsfasen 10. Forberedelse og utarbeidelse av prosjektet. Copyright 1997 HolteProsjekt as Versjon 1.1 I forbindelse Copyright med 1997 forberedelse, HolteProsjekt planlegging as Versjon og prosjektering 1.1 skal prosjektleder, og eventuelt byggherren, legge forholdene til rette slik at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt. Det skal tas spesielt hensyn til: a) arkitektoniske, tekniske og/ eller organisasjonsmessige valg for å planlegge de forskjellige arbeider og arbeidsfaser som skal utføres samtidig eller etter hverandre, b) den periode som skal avsettes til utførelsen av de forskjellige arbeider eller arbeidsfaser, og c) foreliggende planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, jfr. forskriftens 11 bokstav b. 11. Koordinatorenes oppgaver under prosjekteringen Copyright 1997 HolteProsjekt as Versjon 1.1 Den eller de som koordinerer sikkerhet, helse og arbeidsmiljø under utarbeidelse Copyright av 1997 prosjektet, HolteProsjekt og som er as utpekt Versjon i henhold 1.1 til 7 i denne forskrift skal: a) koordinere gjennomførelsen av kravene i 10, b) utarbeide eller få utarbeidet en plan som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for den aktuelle byggeplass. Denne planen skal inneholde spesifikke tiltak ved blant annet følgende arbeid som kan innebære særlig fare for liv og helse: 1) arbeid hvor personer kan bli utsatt for ras, synke i gjørme eller skadet ved fall, eller fallende gjenstander, 2) arbeid som utsetter personer for kjemisk eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll, 3) arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkte soner, 4) arbeid nær høyspentledninger, 5) arbeid som innebærer risiko for drukning, 6) arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytting og arbeid i tunneler, 7) arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr, 8) arbeid i senkekasser der luften er komprimert, 9) arbeid som innebærer bruk av sprengstoff, og 10) arbeid med montering eller demontering av tunge prefabrikkerte elementer, c) utarbeide dokumentasjon for bygningen eller anlegget. Dokumentasjonen skal inneholde informasjon om de forhold som har betydning for sikkerhet og helse ved fremtidige arbeider. A jour pr Side 3 av i alt 16 sider.

4 Gjennomføringsfasen 12. Koordinatorenes oppgaver under gjennomføring av et prosjekt. Copyright 1997 HolteProsjekt as Versjon 1.1 Den eller de som koordinerer sikkerhet, helse og arbeidsmiljø under gjennomføringen av prosjektet, og som er utpekt i henhold til 7 i denne forskrift skal samordne gjennomføringen av prosjektet slik at bestemmelser om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt ved: a) avgjørelser i forbindelse med tekniske og/ eller organisasjonsmessige valg, og ved å planlegge de forskjellige arbeider eller arbeidsfaser som vil foregå samtidig eller etter hverandre, b) fastsettelse av den tid det vil ta å fullføre slike arbeider eller arbeidsfaser, c) gjennomføring av prinsippene i 13 på en konsekvent måte, d) følge plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø som er utarbeidet under forberedelsen av prosjektet, e) å sørge for at arbeidsgiverne og eventuelle enkeltmannsforetak etterlever kravene i 11 og 13 i denne forskrift, f) å sørge for nødvendige tilpasninger i prosjektets plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ettersom arbeidet går fremover og eventuelle endringer har oppstått, g) å påse at det avgjøres hvilken av virksomhetene ved prosjektet som er hovedbedrift, og som til enhver tid har oppgaven med å samordne verneog arbeidsmiljøarbeidet, jfr. arbeidsmiljølovens 15, h) å koordinere kontrollen slik at arbeidsprosedyrene utføres i.h.t. lover og forskrifter, og i) å treffe nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- og anleggsområdet. 13. Planlegging og tilrettelegging av arbeidet. Copyright 1997 HolteProsjekt as Versjon 1.1 Ved gjennomføring av et prosjekt skal spesielt følgende hensyn ivaretas: a) sikring av god orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold på byggeog anleggsplassen, b) plassering av arbeidsstasjoner med hensyn til atkomst og veier eller områder for ferdsel eller forflytning, c) vilkårene for håndtering av forskjellige materialer, d) vedlikehold, kontroll før igangsettelse, og kontroll av anlegg og utstyr med henblikk på å rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, e) avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av forskjellige materialer, særlig når det dreier seg om farlige materialer eller stoffer, f) vilkårene ved fjerning av brukte, farlige materialer, g) lagring og deponering eller fjerning av avfall og skrap, h) justering av den tid som faktisk skal brukes på de forskjellige typer arbeid eller arbeidsfaser på bakgrunn av arbeidets fremdrift, i) samarbeid mellom arbeidsgivere og enkeltmannsforetak, og j) prosjektets samordning med andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen. A jour pr Side 4 av i alt 16 sider.

5 3. Prosjektorganisasjon. Hylkje Invest AS Byggenemd Koordinering Prosjektering Arkitekt Bo Arkitekter AS Konsulent elektro M. Thunestvedt AS Konsulent VVS TPA Rørleggerservice Konsulent byggetekn. Byggconsult Vest AS Koordinering Produksjon Byggeleder Hylkje Invest AS Hovedbedrift Hylkje Invest AS Verneleder Hylkje Invest AS Vestafjell AS, Christoph Hollenstein Arvid Tvedt AS : Arvid Tvedt TPA Røreleggerservice: Arild Samnøen M. Thunestvedt AS Gaute Raknes SKV Stål Bent Stene Spenncon, Betongelementer Christoffer Johansen Byggmester A jour pr Side 5 av i alt 16 sider.

6 4. Anleggsdata 2.1 Anleggsdata Anleggets navn : Anleggets adresse : NT- Bygget Hylkjeflaten 18, 5109 HYLKJE Gnr 171 Bnr Anleggsledelse Byggeleder HMS koordinator Formann 2.3 Verneorganisasjon Verneombud : Plassvernleder 2.4 Viktige telefonar Brannvesen Politi Lege/Ambulanse Arbeidstilsynet Verneombud Byggeleder Byggenemnda Hylkje Invest AS Hylkje Invest AS Egil Hyllbakk Egil Hyllbakk Risikofylt arbeid/risikoforhold 2.6 Verneutstyr Følgende verneutstyr er obligatorisk på anlegget : Hjelm, vernesko, anna utstyr som hørselsvern, øyevern o.l. der dette er påkrevd. 2.7 Førstehjelpsutstyr Førstehjelpsutstyr (førstehjelpsskrin, båre m/ ullteppe) skal utplasseres på følgende steder på anlegget : Skiftebrakke til Djønne Maskin Ansvarlig for utplassering og etterfylling : Plassvernleder 2.8 Brannvernutstyr Håndslukkere er plassert ut på følgende steder på anlegget : 1. Skiftebrakke 2. Ansvarlig for brannvern (brannvernleder): Byggeleder A jour pr Side 6 av i alt 16 sider.

7 2.9 Stoffkartotek Produktblad for kjemiske stoffer og produkter som blir benyttet på anlegget samles i egen mappe og plasseres hos Byggeleder. Ansvarlig for etablering og ajourføring : Byggeleder. Oppfølging : Verneombud 2.10 Sertifikater/Kontrollbøker Følgende sertifikater er aktuelle på anlegget : Mobilkraner, gravemaskiner, løfteutstyr. NB! Kopi av sertifikater og førerbevis oppbevares på formannens kontor. Ansvarlig for etablering : Byggeleder Oppfølging : Verneombud Hovedbedriftens ansvar (AML 15) Bedriftens navn : Verneombud : 2.12 Entreprenører Egen liste over fag og entreprenørar ligger kap.1 prosjekt organisasjon Skilting/informasjon Informasjonstavle i matrom. Skiltplan utarbeides Samordningstiltak Koordinering av vernearbeid og vernerunde hver 14. dag. Ansvarlig : Verneombud og Byggeleder 2.15 Vernerunder Første vernemøte avholdt 2.16 Oppstartsmøte Avholdt 2.17 Fordeling av HMS - plan * Verneombud * Plassvernleder * Byggekomitens representant * Hovedbedrift, Grunn/Tømmer * HMS koordinator * Arbeidstilsynet * Oppslag i brakkerigg/matrom. * Adm Helges Maskinstasjon AS A jour pr Side 7 av i alt 16 sider.

8 5. Sikkerhetsinformasjon ved frammøte ved byggeplass. Velkommen til byggeplassen! Før du starter vil en gjerne minne deg om enkelte ting du kanskje tar som en selvfølge. 1. Personlig verneutstyr (hjelm/vernesko) Byggeplassen har påbud om hjelm og verneutstyr. Personell som påtreffes uten hjelm vil få muntlig advarsel, deretter skriftlig advarsel og til slutt bortvisning frå byggeplassen. Likelydende vil gjelde ved manglende verne-/sveisebriller under bruk av vinkelsliper og sveiseapparat, og under rivningsarbeid. 2 Varsling av ulykker/førstehjelpsutstyr. Liste over alarmtelefoner skal være oppslått ved alle telefonar. Førstehjelpsutstyr skal forefinnes i brakkeriggen. En hver skal kjenne til hvor førstehjelpsutstyr og brannslokker er utplassert. Gi beskjed til verneombud/formann om eventuelle mangler. 3. Bruk av stiger. Tilfeldig bruk av stiger er den viktigste årsak til fallulykker. De skal sikres mot utgliding og kun nyttes til midlertidig arbeid/tilkomst. Lengden skal være i henhold til forskriftene. Enden skal stikke 1 m. over kant. 4. Ferdsel på bjelker o.l. uten fallsikring vil ikke bli godtatt. 5. Stillas/rekkverk/utsparinger. Husk at ved å endra / flytta deler av et stillas kan du sette andres liv i fare. Det samme gjelder om du fjerner rekkverk / tildekking av utsparringer uten å sette det opp etter deg. 6. Ukjente stoff og kjemikalier. Sørg for å ha nødvendig verneutstyr til stede ved håndtering av ukjente stoff og kjemikalier. Datablader finnes på anleggskontor. 7. Personlig verneutstyr. Underentreprenørs ansatte medbringer nødvendig personlig verneutstyr (hjelm/sko/briller), og også eventuelt nødvendige støvmasker, hansker o.l. 8.Vinterarbeid. Under vinterarbeid må en være særlig oppmerksom på glatt og vanskelig adkomst på brakkeområdet og byggeområdet. Gode lysforhold er viktig for sikker tilkomst. Bidra til felles sikring ved utskifting av defekte lyspærer o.l. 9. Rydding. En hver entreprenør skal rydde etter eget arbeid. Sørg for at materialer og kapp m. spiker blir kasta i container. En har mange sykedager hvert år på grunn av manglende rydding og trakk på spiker. 10. Brakker. Bidra med ditt til trivsel på byggeplassen med egen rydding i brakker. Ta hensyn til renhold. 11. Ytterligere informasjon. For mer informasjon om byggeplassen s HMS bestemmelser se egen HMS - plan på oppslagstavle. Kvittering for mottatt, gjennomgått og forstått sikkerhetsinformasjon ved frammøte på byggeplass. A jour pr Side 8 av i alt 16 sider.

9 6. Aksjonsplan ved ulykker. TA ANSVAR! 1. Gi nødvendig førstehjelp 2. Tilkall førstehjelpspersonell fra plassen hent førstehjelpsskrin og båre 1. Tilkall lege eller ambulanse (ref. viktige alarmnummer, punkt 9). Oppgi nøyaktig : hvem som ringer (navn) hvor ulykken har skjedd hva som er skjedd Be om tilbakemelding for å kontrollere at mottaker har oppfattet meldingen riktig. 3. Varsle anleggsleder, verneleder og formann 4. Sjekk risiko for flere umiddelbare ulykker og sørg for sikring mot slike. 5. Sperr av ulykkestedet og hold folk unna, både av hensyn til de skadede og for å hindre at noe røres før undersøkelser er foretatt. 6. Anleggsleder varsles pr. telefon og senere skriftlig til det stedlige Arbeidstilsyn (ref rapport kapittel 10 og 11) og politi. 7. Anleggsleder varsler daglig leder umiddelbart etter alvorlige ulykker. 8. Anleggsleder tar kontakt med pårørende for å varsle om skade og hvor skadede befinner seg. A jour pr Side 9 av i alt 16 sider.

10 VED BRANNTILLØP. 1. Utløs brannmeldere og redd ut eventuelle innesperrede. 2. Start slokking med slokkeutstyr som fins, dersom det er mulig. Vurder spredningsrisikoen og forsøk å avgrense brannen dersom det ikke er mulig å slokke den. 3. Tilkall brannvernet slik som angitt på oppslag eller ved alle telefonar. 4. Varsle og tilkall anleggsleder / verneleder. A jour pr Side 10 av i alt 16 sider.

11 7. Akutt forurensing. 1. Varsle nærmeste politimyndighet. 2. Varsle Statens forurensingstilsyn. 3. Varsle nærmeste overordnede som varsler vernesjef. A jour pr Side 11 av i alt 16 sider.

12 8. Alarm telefoner. SOS Alarmtelefoner for øyeblikkelig hjelp. Brann og større ulykker tlf. 110 Politi tlf. 112 Legevakt tlf. 113 Arbeidstilsynet tlf A jour pr Side 12 av i alt 16 sider.

13 9. AVVIKSRAPPORT HMS. Avvik frå intern kontrollrutiner Avvik nr. : Dato : Utarbeidet av : Krav /spesifikasjoner (verneplan, prosedyrer, forskrifter m.m.) Registrerte avvik : Eventuell årsak : Korrigerende tiltak : Frist/Ansvarlig for Dato : Ansv.: utførelse: Tiltak gjennomført : Dato : Sign.: Kontroll : Dato : Sign.: Godkjent av : Sted: Dato: A jour pr. dato: A jour pr Side 13 av i alt 16 sider.

14 10. RAPPORT OM NESTEN - ULYKKE (Uten personskade) Tid og sted for hendelsen Gateadresse : Dato/klokkeslett : Involverte personer : Firma : Rapportert av : Firma : Aktivitet Grunnarbeid/riving/transport Plass støpt betongarbeid Elementmontasje Stål konstruksjoner (inkl. all sveising/brenning) Elektroarbeid (inkl. heis) Beskrivelse av hendinga Skisse Foto Konsekvens av hendinga Brann Utslepp (gass/olje/kjemikalier) Fasadearbeid (inkl. alum/glas/kassetter) Taktekking(inkl. takplater i stål og alu.) Tømring/montering Maling/reingjering/rydding VVS Detaljert beskrivelse. Anna Tapt produksjon Materiell skade Anna Årsak (Direkte og indirekte) Korrigerende tiltak Ansvar for utførelse : Frist dato : Utført dato : Godkjent av : Sted: Dato: A jour pr. dato: A jour pr Side 14 av i alt 16 sider.

15 11. RAPPORT OM PERSONSKADE. Til Arbeidstilsynet i Distrikt Adresse: Melding om personskade på Vi bekrefter med dette muntlig varsel om personskade på ovenfor nevnte sted. Dato : Klokkeslett : Arbeidstaker : Navn : Adresse : Telefon : Arbeidsgiver : Navn : Adresse: Telefon : Arbeidsgiver nr.: Aktivitet ved skadetilfelle : Skadeomfang, dersom dette er kjent : Skademelding : Varsling pr. telefon er gitt til : Politi Arbeidsgiver Vernesjef Arbeidstilsyn Byggherre Med hilsen Godkjent av : Sted: Dato: A jour pr. dato: A jour pr Side 15 av i alt 16 sider.

16 12. SJEKKLISTE FOR VERNERUNDE. FIRMA : DATO : PROTOKOLL NR: A : FERDSEL 1: Orden 2 : Avsperring 3: Belysning 4: Skilting 5: Evt. B: MASKINER OG UTSTYR 1: Sertifikat 2: Årskontroll 3: Teknisk tilstand 4: Løfteredskaper 5 : Evt. C: BRAKKER 1: Orden 2: Rengjøring 3: Brannslukningsutstyr 4: Røykvarsler 5: Lås og sikkerhet 6: Teknisk tilstand 7: Oppslag, instrukser 8. Evt. D: FØRSTEHJELPSUTSTYR 1: Førstehjelpsutstyr 2: Telefonliste 3: Skilting for utstyr 4: Evt. E: ANDRE VIKTIGE PUNKTER 1: Opplæring 2: Personlig verneutstyr 3: Spesielt verneutstyr 4: El. anlegg 5: Evt. A jour pr Side 16 av i alt 16 sider.

KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA. Arkiv ref.: H:\Alle

KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA. Arkiv ref.: H:\Alle KVAM KOMMUNE SIKRINGSTILTAK GARTVEIT, ØYSTESE PROSJEKTBESKRIVELSE FOR ANLEGGSARBEIDENE OPPDRAGSNR: 7080885 (RN) ALTA/O OSLO 2008-09-26 20061329-22 (NGI) Arkiv ref.: H:\Alle Prosjekter 2008\ \7080885 Gartveitt

Detaljer

Kapittel 4. Gjennomføringsfasen

Kapittel 4. Gjennomføringsfasen HMS-plan iht. Byggherreforskriften for sikringsprosjekt Vannvåg Nord Kapittel 4. Gjennomføringsfasen 12. Koordinatorenes oppgaver under gjennomføring av et prosjekt. Den eller de som koordinerer sikkerhet,

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 534 Forskrift om Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved kongelig resolusjon

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner

Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner Hammerfest kommune Tekniske installasjoner 21.4.2010 Utkast JN Rev. Dato Tekst Laget Sjekket Godkjent Innhold 1. Generelt... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Overordnede lover og forskrifter... 3 1.4 Orientering...

Detaljer

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (HMS-PLAN)

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (HMS-PLAN) NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM HMS plan Fylke dato: 22.02.07 Filnavn: ver142.doc FEF dato: Side 1 av 13 PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (HMS-PLAN) < Instruks for bruk av mal for HMS-plan.

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2,5 mrd. kroner i omsetning 800 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 Hvorfor byggherreforskrift? 2 3 4 5 6 7 8 Arbeidstilsynets statistikk per 20.12.2010 Jordbruk, skogbruk, fiske

Detaljer

NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN

NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN SHA PLAN ALLE ENTREPRISER SHA-planen er utarbeidet av Sweco som koordinator i prosjekteringsfasen på vegne av Helse Bergen HF, Prosjektkontoret. SHA-planen

Detaljer

Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund. Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter

Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund. Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter Forord Dette heftet ble utviklet og brukt som en del av samarbeidsprosjektet: Helheten av HMS i planleggings-,

Detaljer

SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 1

SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 1 SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 1 Iht. Byggherreforskriften ikrafttredelse 01 jan 2010 Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Dokument nr.: Heimdal vgs. og flerbrukshall - prosjektleder - overordnet SHA

Detaljer

4.21 Skade/sykdom som følge av arbeidet 4.22 Rus og alkohol

4.21 Skade/sykdom som følge av arbeidet 4.22 Rus og alkohol INNHOLD: 1. Sikkerhet hos Hubro 2. Rutine for HMS arbeidet på byggeplass 3. Hvorfor vern- og sikkerhet 4. Hvordan oppfører jeg meg 4.1 Adgangskontroll 4.2 Parkering på anlegget 4.3 Kjøring 4.4 Kantiner/toaletter

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

BHF krav og sentrale tema Læringsmål:

BHF krav og sentrale tema Læringsmål: BHF krav og sentrale tema Læringsmål: At deltakere kjenner de ulike aktørenes oppgaver og plikter At deltakerne forstår aktørenes forpliktelser til å håndtere risiko gjennom hele prosjekterings og byggeprosessen

Detaljer

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL for mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) Innhold Lag mappe med skilleark, se internkontrollforskriftens

Detaljer

MS-kurs. Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet

MS-kurs. Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet MS-kurs Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet yggherreforskriften Revisjon av byggherreforskriften Bakgrunn og formål

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid:

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: HMS-HÅNDBOK Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: Andre viktige telefonnummer/kontakter: BRANN 110 POLITI

Detaljer

Peab AS HMS-bestemmelser Dokumenteier: HMS F2-A03

Peab AS HMS-bestemmelser Dokumenteier: HMS F2-A03 Peab AS målsetting: Prosjektet skal gjennomføres uten skade på personell, ytre miljø eller materiell. Byggherreforskriften, Internkontrollforskriften og Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter gjeldende

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

Vedrørende tilbud Buksnes skole.

Vedrørende tilbud Buksnes skole. Til Tilbydere Buksnes skole ref:tilbudsbrev juli 2006.DOC/SEL e-mail: post@aursark.no Namsos 24.07.2006 Vedrørende tilbud Buksnes skole. Viser oversendte tilbudsdokumenter. Tilbudsbefaring vil ikke bli

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

Brann 110 Politi 112 Medisinsk nødhjelp 113 Arbeidstilsynet 815 48 222 SFT Statens forurensningstilsyn

Brann 110 Politi 112 Medisinsk nødhjelp 113 Arbeidstilsynet 815 48 222 SFT Statens forurensningstilsyn HMS HÅNDBOK VARSLINGSTELEFONER Brann 110 Politi 112 Medisinsk nødhjelp 113 Arbeidstilsynet 815 48 222 SFT Statens forurensningstilsyn 22 57 34 00 Side 2 av 17 VIKTIGE OPPLYSNINGER Ditt navn Telefon privat

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer