Å r s b e r e t n i n g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 4"

Transkript

1 Årsberetning 2004

2

3 Norway Royal Salmon Norway Royal Salmon AS (NRS) har som grunnidé, gjennom et omfattende nettverkssamarbeid, å bygge en totalintegrert kjede for oppdrettsnæringen, som omfatter alle ledd fra smoltproduksjon til marked. Deltagerne i kjeden skal ha eiermessig styring over selskapet. Verdigrunnlaget til NRS-bedriftene er at vi har grunnleggende tro på at det oppnås bedre resultater for hvert av selskapene, og for lokalmiljøet, ved at bedriftene har lokalt engasjement, beslutningsmyndighet og eierskap. NRS har i dag 30 medlemsbedrifter som til sammen representerer 50 matfiskkonsesjoner. NRS har eierandeler i omtrent halvparten av sine medlemsbedrifter.

4 Årsberetning 2004 Forretningsidé Gjennom nærhet til produksjonen og med høy faglig kompetanse, skal NRS tilføre markedet oppdrettsprodukter av enhetlig standard og høy kvalitet. Alle våre produkter søkes omsatt under varemerket Norway Royal Salmon. Norway Royal Salmon AS har som strategi å selge all produksjon fra samarbeidende produsenter. Virksomheten Virksomheten drives på tre hovedområder: - Forretningsvirksomhet, som består av kjøp, markedsføring og salg av oppdrettsprodukter internasjonalt. Produktene er hovedsakelig laks og ørret, fersk eller frossen. Selskapet skal sikre produsentene gode priser med full kredittsikring. - Kjededrift, med hovedvekt på koordinering av innkjøp av varer og tjenester for kjedens medlemmer, kvalitetsarbeid/- kvalitetssikring, informasjons- og erfaringsutveksling, samt PR-aktiviteter. - Investeringer, med formål å delta på eiersiden i selskaper med virksomhet relatert til oppdrettsnæringen. NRS er eier i flere av sine aksjonærers selskaper, og er fokusert på å delta i de sammenhenger hvor man kan styrke lokalt eierskap og samtidig oppnå kostnadseffektive og optimale driftsenheter. Norway Royal Salmon AS driver sin virksomhet fra sine kontorer i Trondheim og Kristiansand. Selskapets kjedemedlemmer og leverandører er lokalisert i alle kystfylker fra Finnmark til Agder, med unntak av Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag. Det er etablert kundeforhold for selskapets produkter i Europa, Asia og Nord- Amerika. På ordinær generalforsamling i 2004 trådte Ole E. Sørdahl tilbake som styreleder. Tidligere nestleder i styret, Elbjørg Gui Standal tiltrådte vervet som styreleder. Tidligere administrerende direktør Ole Petter Krabberød valgte å fratre sin stilling ved utgangen av februar Ny administrerende direktør ble rekruttert, og John Binde tiltrådte stillingen 16. august Fortsatt drift Selskapet har som strategi å styrke sin posisjon både på leverandør- og kundesiden. Dette gjelder for alle produkter, med særlig vekt på oppdrettet laks og ørret, men også torsk er kommet til. Det er styrets oppfatning at markedspotensialet er stort for akvakulturprodukter og at selskapet har tilstrekkelig kunderelasjoner til å ta hånd om en økende produksjon. Regnskapet er avgitt med forutsetning om fortsatt drift. Arbeidsmiljø m.m. Selskapet hadde ved årsskiftet 20 ansatte, fordelt på 20 årsverk. Sykefraværet i beretningsåret utgjorde 4,5 %. Det har ikke vært skader eller ulykker i Styret anser samarbeidsmiljøet, samarbeidet mellom de ansatte, medlemsbedriftene og med kundene som godt. Likestilling Bedriften engasjerer seg aktivt for likestilling mellom kjønnene. Ved likt arbeid praktiseres det like lønns- og arbeidstidsbetingelser for kvinner og menn. Av 20 ansatte er 7 kvinner. Selskapets styre har 5 medlemmer, hvorav styrets leder er en kvinne. Det er ikke planlagt tiltak som vil forandre selskapets profil i forhold til likestiling. Ytre miljø Selskapet utøver ingen virksomhet som virker forurensende på det ytre miljø. 4 Norway Royal Salmon

5 Årets drift årsregnskapet Markedsforhold/salg Lakseprisen ved inngangen til 2004 var relativt lik året før. Prisene gjennom året tok seg noe opp sammenlignet med Dersom man ser bort fra en periode på høsten 2004, var det gjennomgående høyere priser resten av året. Globalt har produksjonen vært relativt stabilt sammenlignet med året før, med en liten økning i Norge og Chile, mens spesielt Færøyene har hatt en kraftig tilbakegang. Forventning til en høyere pris i 2004, spesielt 2. halvår viste seg å være for optimistisk. 1. halvår var relativt bra, men 2. halvår ble dårligere igjen. Totalt sett var det likevel et brukbart år for mange av produsentene sammenlignet med de to foregående årene. Markedsmessig gikk det også bedre. Eksportstatistikken for norsk laks økte fra tonn i 2003 til tonn i 2004, en økning på ca 6 % hvorav NRS sin andel utgjorde ca 6 %. Mesteparten av denne økningen har gått til det Europeiske markedet. Etter flere år med minstepriser og reguleringer, var 2004 det første hele året siden 1996 hvor man kunne operere "relativt" fritt på det europeiske laksemarkedet igjen. Det var en kortere periode på høsten hvor man måtte forholde seg til "Safeguard" og en begrensende kvote, men dette fikk aldri noen reell begrensende effekt. Et fritt EU-marked var selvfølgelig en stor fordel for hele den norske laksenæringen. Det var en del omgåelser av de tidligere reguleringene og minsteprisene. For NRS har 2004 vært et år med sterkt økende eksportandel. Spesielt på EU- markedet hvor det har vært størst endring, har eksportandelen økt fra 37 til 62 %. Dette har også gitt synergier i andre markeder, spesielt mot Russland hvor vi fortsatt ser et stort potensiale for økt eksport. I tiden fremover forventes det fremdeles at markedsadgangen til EU blir den største utfordringen. På ørret ble vi i 2004 pålagt straffetoll til EU- markedene. Dette satte en effektiv stopper på en del av ørreteksporten, og denne går i dag nesten utelukkende til Japan og Russland. På laks har EU- nylig besluttet å innføre "Safeguard" tiltak som på nytt innebærer minstepris og begrensninger med virkning fra 6. februar Konsekvensen av dette er det for tidlig å si noe om, men tidligere erfaringer tilsier at det vil fortsatt være svært viktig å ha fokus på denne problemstillingen. Dette er en midlertidig ordning, men kan fort bli en realitet de neste årene dersom ikke protestene som er kommet fra enkelte EU-land tas til følge. For Norway Royal Salmon AS blir det derfor viktig å jobbe langsiktig mot stabile fremtidsrettede selskaper innenfor EU, samtidig som man videreutvikler andre markeder. Kvalitetsarbeid Arbeidet med produktdokumentasjon og sporbarhetsinformasjon hos medlemmene har pågått hele året. Nye krav fra kunder og myndigheter utfordrer systemene kontinuerlig og tilliten til oss i markedet bygger på vår evne til raskt å implementere disse, slik at produktene vi tilbyr tilfredsstiller alle krav til matsikkerhet, og at dyrevelferdsmessige og miljømessige forhold er ivaretatt på en tilfredsstillende måte hos produsentene. Kravene til systemsertifiseringer både nasjonalt og internasjonalt er økende og arbeidet har vært prioritert. Tilbakemeldinger fra markedet og nær kontakt med kontraktskunder og andre faste kunder bærer bud om at det generelt sett er tilfredshet med vårt totalprodukt. Slik kontakt gir verdifull informasjon om de forbedringspotensialer våre produsenter og systemer har. Avviksbehandlingen har vært omfattet av både færre saker med totalt sett mindre økonomisk omfang enn tidligere år. Avviksmeldinger gir oss fortløpende de nødvendige signaler om at det fortsatt er mange og ulike utfordringer å gripe fatt i hos de enkelte aktører i kjeden vår. Det vil bli arbeidet kontinuerlig med generelle og spesielle kvalitetsmessige utfordringer fremover. Innkjøpssamarbeid Rammeavtaler for innkjøp av varer og tjenester basert på det totale volum som medlemsmassen i NRS representerer, gir stordriftsfordeler for medlemmene. Fortsatt er mange av våre medlemmer små bedrifter som har stor nytte av et samarbeid om innkjøp. I tillegg til rene rammeavtaler om varer og tjenester omfatter også avtalen forhold som er ment å skulle gi medlemmene og NRS tilgang på ulik fagkompetanse og bygge sterkere relasjoner mellom leverandør og kunde til beste for begge parter. Arbeidsområdet anses så viktig at det vil fortsatt ha høy prioritet i fremtiden. Strategi Styret og administrasjonen har nedlagt mye arbeid det siste året med å klargjøre bedriftens strategiske veivalg. Dette er nå gjennomført og strategien er vel forankret i NRS-bedriftenes verdigrunnlag; Vi har grunnleggende tro på at det oppnås bedre resultater for hvert av selskapene, og for lokalmiljøet, ved at bedriftene har lokalt engasjement, beslutningsmyndighet og eierskap. Ut fra dette har bedriften definert åtte hovedpunkter som bedriften vil fokusere på i tiden fremover. Norway Royal Salmon 5

6 Norway Royal Salmon AS (NRS) har som grunnidé å bygge en totalintegrert kjede for oppdrettsnæringen 1. NRS skal tilby medlemmene markedstilgang gjennom eget salgsapparat. 2. NRS skal tilby medlemmene stordriftsfordeler på innkjøp, kvalitetsarbeid og andre viktige tjenester. 3. NRS ønsker å delta på eiersiden i oppdrettselskaper som har lokale eiere med driftsansvar. 4. NRS skal gi forretningsmessig avkastning til sine aksjonærer. 5. NRS skal forsterke sin posisjon i eksportmarkedet gjennom deltagelse i eierskap, allianser eller forpliktende samarbeid i distribusjonsleddet. 6. NRS skal tilknytte seg finansielle investorer som kan delta med kapital og eierskap sammen med NRS. 7. NRS skal IKKE ha aksjemajoritet i sine investeringer. 8. NRS skal IKKE ha direkte eierskap i slakteri eller settefiskanlegg. Regnskapet NRS hadde en svakere økonomisk utvikling enn planlagt i årets 5 første månedene i Derimot ble det en klar forbedring i siste del av året. Selskapets resultater ble forbedret i annet halvår som følge av markedsadgangen til EU og derav økt eksportandel, samt interne tiltak. Vår hovedaktivitet som er forretningsvirksomheten (kjøp og salg av laks), gikk med underskudd i første halvår, så med overskudd i andre halvår. For året som helhet ble det også overskudd. Kjedeaktiviteten gikk i balanse. Resultatandeler fra tilsluttede selskaper for siste periode gikk tilnærmet i balanse. Årets tap kan i sin helhet tilskrives nedskrivninger i forbindelse med en markedsbasert verdivurdering på investeringsaktiviteten. På dette området er det foretatt en vesentlig ekstraordinær nedskriving på 24 mill kroner på aksjer og 4 mill kroner på forretningsmessig aktivert goodwill. I forbindelse med gjennomførte investeringer på 17,6 mill kroner er det i 2004 Styret i Norway Royal Salmon AS. Bak fra venstre: Odd-Steffen Garvik, Helge Gåsø, Karsten Måsøval. Sittende: Kyrre Enoksen, Elbjørg Gui Standal. 6 Norway Royal Salmon

7 innhentet ny egenkapital på 11,5 mill kroner. Etter nedvurdering av eiendeler har selskapet en egenkapital på 50,9 mill kroner. Selskapet har ingen fri egenkapital pr Kundefordringer pr er i hovedsak sikret ved kundekredittforsikring i GIEK, med en 10 % egenandel som risiko for selskapet. Fordringer i utenlandsk valuta er sikret ved opptak av lån i de valutaer selskapet er eksponert i. Lånene er tatt opp i en flervaluta driftskreditt som løpende veksles i forhold til utestående risiko. Styret er ikke tilfreds med det fremlagte resultat. Det negative resultatet skyldes i sin helhet nedskrivninger på investeringsaktiviteten. Selv med et lite overskudd på kjernevirksomheten, er det styrets vurdering at dette ikke har vært på et tilfredstillende nivå i Det forventes betydelige resultatforebedringer på alle forretningsområdene i Dette grunnet iverksatte tiltak internt i selskapet samtidig som høyere laksepriser vil gi betydelig bedring i resultatene på våre investeringer. Etter styrets vurdering gir det fremlagte resultatregnskap og balanse, med tilhørende noter, fyllestgjørende informasjon om selskapets drift og virksomhet i perioden samt stilling ved årsskiftet. Styret foreslår at årets underskudd, kr ,- dekkes over annen egenkapital med kr ,- og kr ,- over fond for vurderingsforskjeller. Trondheim, 31. desember 2004 / 9. mars 2005 Elbjørg Gui Standal Styrets leder Helge Gåsø Styrets nestleder Karsten Måsøval Kyrre Enoksen Odd-Steffen Garvik John Binde Adm. direktør Norway Royal Salmon 7

8

9 Resultatregnskap Alle tall i kr NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad , 5 Avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 6 Inntekt på investering i tilknyttet selskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt , 7 Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overført fra fond for vurderingsforskjeller Overført fra/til annen egenkapital Sum overføringer Norway Royal Salmon 9

10 Balanse Alle tall i kr NOTE EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 14 Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 5 Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 6 Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER 8 Varer Fordringer 9 Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Trondheim, 9. mars 2005 Elbjørg Gui Standal Styreleder Helge Gåsø Styrets nestleder Karsten Måsøval Kyrre Enoksen Odd-Steffen Garvik Styremedlem Styremedlem Styremedlem 10 Norway Royal Salmon Jon Binde Adm. direktør

11 Alle tall i kr NOTE EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL 10 Selskapskapital ( aksjer á kr 1,-) Ikke registrert kapitalforhøyelse Overkursfond Sum innskutt egenkapital OPPTJENT EGENKAPITAL 11 Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser 12 Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Konvertible lån Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 13 Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt 0 0 Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Norway Royal Salmon 11

12

13 Noter til regnskap Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger. Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs. Selskapet reduserer valutarisiko ved å trekke tilsvarende beløp i samme valuta. Pr er både kundefordringer og trekk på valutakonti vurdert til dagskurs. Immaterielle eiendeler Utgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler, herunder utgifter til egen forskning og utvikling, balanseføres når det er sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelene vil tilflyte selskapet og anskaffelseskost kan måles pålitelig. Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis, er balanseført til anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler overtatt ved kjøp av virksomhet, er balanseført til anskaffelseskost når kriteriene for balanseføring er oppfylt. Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Immaterielle eiendeler nedskrives til virkelig verdi dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekker balanseført verdi og eventuelle gjenstående tilvirkningsutgifter. Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap Investeringer i datterselskaper er balanseført til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskapene er inntektsført som annen finansinntekt. Investeringer i tilknyttede selskaper er ført etter egenkapitalmetoden. Andre aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler Aksjer og mindre investeringer i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, er klassifisert som anleggsmidler og er balanseført til anskaffelseskost. Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Tilsvarende gjelder for investeringer i tilknyttede selskaper. Obligasjoner og andre fordringer klassifisert som anleggsmidler Obligasjoner og andre fordringer er balanseført til anskaffelseskost, korrigert for resultatført overkurs/underkurs. Overkurs/underkurs Norway Royal Salmon 13

14 ved anskaffelse periodiseres over resterende løpetid frem til forfall, eller eventuelt til første rentereguleringstidspunkt. Obligasjoner og andre fordringer nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Varer Varer er vurdert til laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og virkningen av endrede forutsetninger amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene (korridor). Virkningen av endringer i pensjonsplan fordeles over gjenværende opptjeningstid. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Skatter Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner er ført mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden er fordelt på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Note 2 Salgsinntekt Alle tall i kr Pr. geografisk marked: Salg til Norge, indirekte eksport EU-land Andre europeiske land Asia og verden for øvrig Sum Note 3 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm Lønnskostnad Lønn Styrehonorarer Folketrygdavgift Pensjonskostnader (se note 11) Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte Norway Royal Salmon

15 Ytelser til ledende personer Lønn til adm.dir Styret Lønn til adm. dir. består av lønn til tidligere adm.dir.fram til og konstituert adm.dir. fram til og ny adm.dir. fra og med Selskapet har ikke knyttet forpliktelser med hensyn til tegningsrettigheter, opsjoner eller andre tilsvarende rettigheter som gir ansatte eller tilitsvalgte rett til tegning, kjøp eller salg av aksjer eller lignende. Ansatte eller tillitsmenn har ikke lån eller sikkerhetsstillelse fra selskapet. Revisor Godtgjørelse til Deloittes Statsautoriserte Revisorer AS utgjør i 2004 kr Godtgjørelse for andre tjenester utgjør kr Godtgjørelse til Deloitte Advokatfirma DA utgjør i 2004 kr Note 4 Immaterielle eiendeler Goodwill Fusjon Anskaffelseskost Tilgang 0 Avgang 0 Anskaffelseskost Netto akk. og rev. nedskr Akkumulerte avskr. og nedskr Bokført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan 10 år Lineær Goodwill vedrørende fusjon avskrives over 10 år. Merverdien gjelder langsiktige strategiske investeringer i oppdrettsbedrifter. Dette er eierandeler som vil gi selskapet økt markedskraft og påvirkning på produksjon og medvirkning til økt kvalitet på produkter. Årets nedskrivninger er ført som finansiell kostnad, i det dette sees i sammenheng med selskapets investeringer i andre selskaper. Note 5 Varige driftsmidler Driftsløsøre Tomt, Maskiner og inventar, bygninger anlegg verktøy o.l. SUM Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Tilgang egentilvirkede driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Norway Royal Salmon 15

16 Driftsløsøre Tomt, Maskiner og inventar, bygninger anlegg verktøy o.l. SUM Akkumulerte avskrivninger Netto akk. og rev. nedskr Akkumulerte avskr. og nedskr Bokført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 7 år 4-5 år Avskrivningsplan Ikke avskrivbar Lineær Lineær Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler, husleie m.m.: 873 Note 6 Datterselskap, tilknyttet selskap m.v. Ansk.- Forretnings- Stemme og Firma tidspunkt kontor Eierandel Nord-Senja Fiskeindustrier AS Botnhamn 33,3 % Drakkar Seafood AS Spania 49,0 % Larsen Seafood AS Nord-Solvær 48,0 % Måsøval Fishfarm AS Frøya 34,0 % Brattøyfisk AS Frei 38,0 % Hardanger Fiskeforedling AS Strandebarm 32,0 % Brilliant Fiskeprodukter AS Espevær 34,0 % Wilsgård Fiskeoppdrett AS Torsken 24,6 % Reinhartsen & Co APS 1995 Danmark 100,0 % AS Tri Kvalfjord 27,9 % Hellesund Fiskeoppdrett AS Høvåg 34,0 % Nor Seafood AS Torsken 40,0 % Åmøy Fiskeoppdrett AS Espevær 26,7 % Nordsenja Fiske- Nor Larsen Måseval industri AS Seafood AS Leonhard AS Seafood Fishfarm AS Opprinnelig anskaffelseskost Andel egenkapital på kjøpstidspunktet Bokført merverdi Inngående balanse Tilgang/avgang i perioden Andel årets resultat Nedskrivning Akkumulerte resultatandeler Utgående balanse Leonhard AS har begjært oppbud i Blåmannsvik AS er fusjonert med et nystiftet selskap som heter Nor Seafood AS sammen med Kyrre Enoksen Fiskeoppdrett AS i Norway Royal Salmon

17 Hardanger Brilliant Brattøyfisk Fiske- Fiske- Reinhartsen AS foredling oppdrett Wilsgård & Co ApS Opprinnelig anskaffelseskost Andel egenkapital på kjøpstidspunktet Bokført merverdi Inngående balanse Tilgang/avgang i perioden Andel årets resultat Nedskrivning Akkumulerte resultatandeler Utgående balanse Hellesund Åmøy Sum Drakkar Fiske- Fiske- tilsluttede Seafood AS Tri oppdrett oppdrett selskaper Opprinnelig anskaffelseskost Andel egenkapital på kjøpstidspunktet Bokført merverdi Inngående balanse Tilgang/avgang i perioden Andel årets resultat Nedskrivning Akkumulerte resultatandeler Utgående balanse Note 7 Aksjer og andeler i andre foretak m.v. Balanseført Anskaffet Eierandel verdi Anleggsmidler: Diverse Aqua Gen AS - 0,2% 416 Hardangerfisk AS % 350 Marine Farms ASA ,13 % 150 Hardanger Fjordlaks AS % 502 Feøy Fiskeoppdrett AS ,0 % Sum Aksjene er nedskrevet med i Note 8 Varer Ferdigvarer Sum Norway Royal Salmon 17

18 Note 9 Fordringer med forfall senere enn ett år og kundefordringer Andre fordringer 0 0 Innenlandske kundefordringer er oppført i balansen med fakturaverdi inkl. merverdiavgift. Utenlandske kundefordrigner er oppført i balansen med fakturaverdi eksl. merverdiavgift Tap på fordringer ført mot avsetning Årets avsetning til tap på fordringer Avsatt pr Note 10 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i selskapet pr består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Bokført A-aksjer kr 1, Sum Eierstruktur De største aksjonærene i selskapet pr var: Eier- Stemme- A-aksjer Sum andel andel 1 Vestvik Preserving AS ,0 % 10,0 % 2 Måsøval Eiendom AS ,6 % 9,6 % 3 Lovundlaks AS ,0 % 9,0 % 4 E. Kristoffersen & Sønner AS ,5 % 8,5 % 5 Rolv Haugarvoll AS ,8 % 6,8 % 6 Hellesund Fiskeoppdrett AS ,4 % 4,4 % 7 Feøy Fiskeoppdrett AS ,0 % 4,0 % 8 Volden Group AS ,8 % 3,8 % 9 Ewos AS ,7 % 3,7 % 10 Brilliant Fiskeoppdrett AS ,6 % 3,6 % 11 Tombre Fiskeanlegg AS ,4 % 2,4 % 12 Grieg Seafood Rogaland AS ,4 % 2,4 % 13 Wilsgård Fiskeoppdrett AS ,4 % 2,4 % 14 Stettefisk AS / M. Eikremsvik ,3 % 2,3 % 15 Fjord Seafood Norway AS ,9 % 1,9 % 16 Støle, Daniel Fiskeoppdrett ,5 % 1,5 % 17 G. Espnes Fiskeoppdrett AS ,3 % 1,3 % 18 Brattøyfisk AS ,3 % 1,3 % 19 Sandvold Havbruk AS ,2 % 1,2 % 20 Lund Fiskeoppdrett AS ,0 % 1,0 % Sum > 1% eierandel ,1 % 81,1 % Sum øvrige ,9 % 18,9 % Totalt antall aksjer % 100 % 18 Norway Royal Salmon

19 Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder: Totalt Navn Verv antall aksjer Elbjørg Gui Standal Styreleder 0 Helge Gåsø Styrets nestleder 0 Kyrre Enoksen Styremedlem Odd Steffen Garvik Styremedlem 0 Karsten Måsøval (inkl. G. Espnes Fiskeoppdrett AS) Styremedlem John Binde Adm.dir 0 Egne aksjer: Selskapet har i løpet av året kjøpt og solgt egne aksjer. Ved årsskiftet eier selskapet ikke egne aksjer. Note 11 Egenkapital Aksje- Egne Overkurs- Innskutt Vurderings- Annen kapital aksjer fond annen EK forskjeller EK Egenkapital Årets endring i egenkapital: Kapitalutvidelse/-nedsettelse Kjøp/salg av egne aksjer Årets resultat Mottatt/avgitt konsernbidrag Andel tilknyttede selskaper * Egenkapital * Redusert eierandel i tidligere tilknyttet selskap, endret presentasjonsform fra fond for vurderingsforskjeller til annen egenkapital, og utgjør Note 12 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 19 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Resultatført estimeringstap/(gevinst) Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Norway Royal Salmon 19

20 Sikrede Sikrede (kollektive) (kollektive) Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering 0 0 Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Pensjonsforpliktelser (netto) Ikke resultatført virkning av estimatavvik Periodisert arbeidsgiveravgift 00 Forskuddsbetalt pensjon (Netto pensjonsforpliktelser) Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 5,5 % 6,5 % Forventet lønnsregulering/pensjonsøkning/g-regulering 3,0 % 3,0 % Forventet avkastning på fondsmidler 6,5 % 7,5 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er det lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Usikret pensjonsforpliktelse: Selskapet har ikke usikret pensjonsforpliktelse i Tidligere forpliktelse knyttet til førtidspensjon, er i sin helhet utbetalt i Note 13 Annen langsiktig gjeld Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Konvertible lån Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Konvertible lån: Lånegiver Biomar AS Ewos AS For begge lån gjelder: Særlige vilkår: Utbytteavhengig rente. Kurs: Pålydende Sikkerhet: Ansvarlig lån uten sikkerhet og har prioritet bak NRS andre ordinære og usikrede innlån og gjeldsforpliktelser. Konvertering: I lånets løpetid er det rett til å konvertere hele eller deler av tegningsbeløpet til konverteringskurs som tilsvarer markedspris for aksjene i selskapet. Konvertering kan ikke kreves senere enn 5 år fra tidspunktet for generalforsamlingens vedtak om retten til å kreve konvertering. 20 Norway Royal Salmon

21 Rente: Dersom utbytte blir besluttet i NRS skal lånet forrentes tilsvarende effektiv avkastning på bokført egenkapital. Lånets løpetid: Lånet skal mht løpetid gå parallelt med fòravtale inngått mellom partene (våren) Note 14 Skattekostnad Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt 0 0 Endring i utsatt skatt/ utsatt skattefordel Skattekostnad ordinært resultat Betalbar skatt i balansen fremkommer som følger: Årets totale skattekostnad Endring utsatt skatt/ utsatt skattefordel Betalbar skatt i balansen 0 0 Avstemming fra nominell til faktisk skattesats: Ordinært resultat før skatt Årsresultat før skatt Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats (28%) Skatteeffekten av følgende poster: kke fradragsberettigede kostnader Ikke skattepliktige kostnader / (inntekter) Skattefunn Virkning av endringer i skatteregler (aksjer) Andre poster (nedskr aksjer m.v.) Skattekostnad Effektiv skattesats 1,7 % 40,8 % Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring, og netto skatteeffekt av disse: Fordel Forpliktelse Fordel Forpliktelse Driftsmidler Immaterielle eiendeler Tidsavgrensninger Finansielle anleggsmidler Varer Fordringer Forpliktelser Ubenyttet godtg. på aksjeutbytte til framf Underskudd til fremføring Sum Netto utsatt fordel/forpliktelse i balansen Utsatt skattefordel er oppført med utgangspunkt i fremtidig inntekt. Norway Royal Salmon 21

22 Ved årsslutt 2004 hadde selskapet skattemessig fremførbare underskudd på kroner, og ubenyttet godtgjøresle på kr Fremførbare underskudd utløper følgende år: Beløp i kroner Etter Uten tidsbegrensning 0 Sum Note 15 Pantstillelser og garantier m.v. Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l.: Gjeld til kredittinstitusjoner Sum Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for bokført gjeld Driftsløsøre og lignende Varelager Kunder Totalt Garantiansvar Nøkkeltall Brutto fortjenestemargin -3,8 % -1,0 % Totalrentabilitet -11,1 % -0,8 % Rentedekningsgrad -687,9 % -36,7 % Egenkapitalrentabilitet -54,1 % -5,3 % Likviditetsgrad 1 83,7 % 99,7 % Egenkapitalandel 24,2 % 30,3 % 22 Norway Royal Salmon

23 Kontantstrømanalyse KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger Pensjonskostnad uten kontanteffekt Endring i varer Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler Nedskrivninger fra investeringer i finansielle anleggsmidler m.v Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endring i kassekreditt Innbetaling av egenkapital Korreksjon egenkapital i forbindelse med fusjon og EK metode Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Norway Royal Salmon 23

24

25 Revisjonsberetning Norway Royal Salmon 25

26 English summary 2004 Norway Royal Salmon AS - (NRS), owned and controlled by Norwegian fish farmers, was founded in NRS has established a chain, by 31. December 2000, consisting of 41 individually owned fish farming companies. These companies have at their disposal 50 licenses for production of salmon and trout, located all along the Norwegian coast. The NRS chain consist of: - Smolt producers with a yearly capacity equivalent to 50 % of the total demand of the group. - Ongrowing farms, with 8% of the actual capacity in Norway. - Slaughtering plants, sufficient to handle the production in the chain - Freezing plants. - Plants for value added products. - Export department. - Co-operation with dominating Norwegian export companies. The turnover in quantity for the NRS group in 2004 was about tons, product weight. The main responsibilities for Norway Royal Salmon AS are: - Marketing and sales of the member companies' products. - To improve the quality of the product and to establish a quality insurance system. - To co-ordinate purchases of goods and services. - To help developing the member companies and provide them with adequate information. - To help financing the chain members investments. Part of the company's strategy is to find customers who are interested in more long-term business and together with whom we can develop a product and a concept most suitable for the market. (Million NOK) STATEMENT OF INCOME Total operating income 732,1 645,1 Operating expenses 730,4 644,3 Operating profit 1,7 0,8 Net financial income -29,3-6,9 Profit before tax and extraordinary items -27,6-6,1 Tax on ordinary result -0,5-2,5 Profit for the year -27,1-3,6 BALANCE SHEET AS OF Assets Total fixed assets 95,9 102,2 Goods 6,2 2,9 Total receivables 96,6 94,6 Total current assets 8,5 27,0 Total assets 207,1 226,7 Equity and liabilities Total equity 50,1 68,8 Total provisions 0 1,7 Total long-term liabilities 24,0 31,3 Total current liabilities 132,9 124,9 Total equity and liabilities 207,1 226,7 26 Norway Royal Salmon

27 Solgt kvantum Omsetning på markeder 2004 Russland Øst-Europa 13 % Asia 13 % Norge 14 % Europa 60 % SHL-pris, 4-5 kg Norway Royal Salmon 27

28 TM Grafisk utforming og trykk: Skipnes AS. Bilder: Norwegian Seafood Export Council / Eksportutvalget for fisk. Olav Tryggvasons gate 40, P.O.Box 2608 Sentrum, 7414 Trondheim, Norway. Phone Fax

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS Årsregnskap Finnbergåsen Eiendom AS 01.01.2014-31.12.2014 Styrets årsberetning 2014 Selskapet driver med investering i eiendom og utleie av eiendom og tilbyr formidling av utleie på vegne av andre utleiere.

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS Årsregnskap Finnbergåsen Eiendom AS 01.07.2010-31.12.2011 Finnbergåsen Eiendom AS Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 01.07.2010-31.12.2011 2009 Salgsinntekt 536 340 0 Annen driftsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Våre produsenter. Tromsø. Trondheim. Ålesund. Bergen. Kristiansand

Våre produsenter. Tromsø. Trondheim. Ålesund. Bergen. Kristiansand ÅRSRAPPORT 2005 Våre produsenter Tromsø Ålesund Trondheim Bergen Kristiansand Norway Royal Salmon AS Norway Royal Salmon AS (NRS) har som grunnidé, gjennom et omfattende nettverkssamarbeid, å bygge en

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer