Å r s b e r e t n i n g

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 4"

Transkript

1 Årsberetning 2004

2

3 Norway Royal Salmon Norway Royal Salmon AS (NRS) har som grunnidé, gjennom et omfattende nettverkssamarbeid, å bygge en totalintegrert kjede for oppdrettsnæringen, som omfatter alle ledd fra smoltproduksjon til marked. Deltagerne i kjeden skal ha eiermessig styring over selskapet. Verdigrunnlaget til NRS-bedriftene er at vi har grunnleggende tro på at det oppnås bedre resultater for hvert av selskapene, og for lokalmiljøet, ved at bedriftene har lokalt engasjement, beslutningsmyndighet og eierskap. NRS har i dag 30 medlemsbedrifter som til sammen representerer 50 matfiskkonsesjoner. NRS har eierandeler i omtrent halvparten av sine medlemsbedrifter.

4 Årsberetning 2004 Forretningsidé Gjennom nærhet til produksjonen og med høy faglig kompetanse, skal NRS tilføre markedet oppdrettsprodukter av enhetlig standard og høy kvalitet. Alle våre produkter søkes omsatt under varemerket Norway Royal Salmon. Norway Royal Salmon AS har som strategi å selge all produksjon fra samarbeidende produsenter. Virksomheten Virksomheten drives på tre hovedområder: - Forretningsvirksomhet, som består av kjøp, markedsføring og salg av oppdrettsprodukter internasjonalt. Produktene er hovedsakelig laks og ørret, fersk eller frossen. Selskapet skal sikre produsentene gode priser med full kredittsikring. - Kjededrift, med hovedvekt på koordinering av innkjøp av varer og tjenester for kjedens medlemmer, kvalitetsarbeid/- kvalitetssikring, informasjons- og erfaringsutveksling, samt PR-aktiviteter. - Investeringer, med formål å delta på eiersiden i selskaper med virksomhet relatert til oppdrettsnæringen. NRS er eier i flere av sine aksjonærers selskaper, og er fokusert på å delta i de sammenhenger hvor man kan styrke lokalt eierskap og samtidig oppnå kostnadseffektive og optimale driftsenheter. Norway Royal Salmon AS driver sin virksomhet fra sine kontorer i Trondheim og Kristiansand. Selskapets kjedemedlemmer og leverandører er lokalisert i alle kystfylker fra Finnmark til Agder, med unntak av Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag. Det er etablert kundeforhold for selskapets produkter i Europa, Asia og Nord- Amerika. På ordinær generalforsamling i 2004 trådte Ole E. Sørdahl tilbake som styreleder. Tidligere nestleder i styret, Elbjørg Gui Standal tiltrådte vervet som styreleder. Tidligere administrerende direktør Ole Petter Krabberød valgte å fratre sin stilling ved utgangen av februar Ny administrerende direktør ble rekruttert, og John Binde tiltrådte stillingen 16. august Fortsatt drift Selskapet har som strategi å styrke sin posisjon både på leverandør- og kundesiden. Dette gjelder for alle produkter, med særlig vekt på oppdrettet laks og ørret, men også torsk er kommet til. Det er styrets oppfatning at markedspotensialet er stort for akvakulturprodukter og at selskapet har tilstrekkelig kunderelasjoner til å ta hånd om en økende produksjon. Regnskapet er avgitt med forutsetning om fortsatt drift. Arbeidsmiljø m.m. Selskapet hadde ved årsskiftet 20 ansatte, fordelt på 20 årsverk. Sykefraværet i beretningsåret utgjorde 4,5 %. Det har ikke vært skader eller ulykker i Styret anser samarbeidsmiljøet, samarbeidet mellom de ansatte, medlemsbedriftene og med kundene som godt. Likestilling Bedriften engasjerer seg aktivt for likestilling mellom kjønnene. Ved likt arbeid praktiseres det like lønns- og arbeidstidsbetingelser for kvinner og menn. Av 20 ansatte er 7 kvinner. Selskapets styre har 5 medlemmer, hvorav styrets leder er en kvinne. Det er ikke planlagt tiltak som vil forandre selskapets profil i forhold til likestiling. Ytre miljø Selskapet utøver ingen virksomhet som virker forurensende på det ytre miljø. 4 Norway Royal Salmon

5 Årets drift årsregnskapet Markedsforhold/salg Lakseprisen ved inngangen til 2004 var relativt lik året før. Prisene gjennom året tok seg noe opp sammenlignet med Dersom man ser bort fra en periode på høsten 2004, var det gjennomgående høyere priser resten av året. Globalt har produksjonen vært relativt stabilt sammenlignet med året før, med en liten økning i Norge og Chile, mens spesielt Færøyene har hatt en kraftig tilbakegang. Forventning til en høyere pris i 2004, spesielt 2. halvår viste seg å være for optimistisk. 1. halvår var relativt bra, men 2. halvår ble dårligere igjen. Totalt sett var det likevel et brukbart år for mange av produsentene sammenlignet med de to foregående årene. Markedsmessig gikk det også bedre. Eksportstatistikken for norsk laks økte fra tonn i 2003 til tonn i 2004, en økning på ca 6 % hvorav NRS sin andel utgjorde ca 6 %. Mesteparten av denne økningen har gått til det Europeiske markedet. Etter flere år med minstepriser og reguleringer, var 2004 det første hele året siden 1996 hvor man kunne operere "relativt" fritt på det europeiske laksemarkedet igjen. Det var en kortere periode på høsten hvor man måtte forholde seg til "Safeguard" og en begrensende kvote, men dette fikk aldri noen reell begrensende effekt. Et fritt EU-marked var selvfølgelig en stor fordel for hele den norske laksenæringen. Det var en del omgåelser av de tidligere reguleringene og minsteprisene. For NRS har 2004 vært et år med sterkt økende eksportandel. Spesielt på EU- markedet hvor det har vært størst endring, har eksportandelen økt fra 37 til 62 %. Dette har også gitt synergier i andre markeder, spesielt mot Russland hvor vi fortsatt ser et stort potensiale for økt eksport. I tiden fremover forventes det fremdeles at markedsadgangen til EU blir den største utfordringen. På ørret ble vi i 2004 pålagt straffetoll til EU- markedene. Dette satte en effektiv stopper på en del av ørreteksporten, og denne går i dag nesten utelukkende til Japan og Russland. På laks har EU- nylig besluttet å innføre "Safeguard" tiltak som på nytt innebærer minstepris og begrensninger med virkning fra 6. februar Konsekvensen av dette er det for tidlig å si noe om, men tidligere erfaringer tilsier at det vil fortsatt være svært viktig å ha fokus på denne problemstillingen. Dette er en midlertidig ordning, men kan fort bli en realitet de neste årene dersom ikke protestene som er kommet fra enkelte EU-land tas til følge. For Norway Royal Salmon AS blir det derfor viktig å jobbe langsiktig mot stabile fremtidsrettede selskaper innenfor EU, samtidig som man videreutvikler andre markeder. Kvalitetsarbeid Arbeidet med produktdokumentasjon og sporbarhetsinformasjon hos medlemmene har pågått hele året. Nye krav fra kunder og myndigheter utfordrer systemene kontinuerlig og tilliten til oss i markedet bygger på vår evne til raskt å implementere disse, slik at produktene vi tilbyr tilfredsstiller alle krav til matsikkerhet, og at dyrevelferdsmessige og miljømessige forhold er ivaretatt på en tilfredsstillende måte hos produsentene. Kravene til systemsertifiseringer både nasjonalt og internasjonalt er økende og arbeidet har vært prioritert. Tilbakemeldinger fra markedet og nær kontakt med kontraktskunder og andre faste kunder bærer bud om at det generelt sett er tilfredshet med vårt totalprodukt. Slik kontakt gir verdifull informasjon om de forbedringspotensialer våre produsenter og systemer har. Avviksbehandlingen har vært omfattet av både færre saker med totalt sett mindre økonomisk omfang enn tidligere år. Avviksmeldinger gir oss fortløpende de nødvendige signaler om at det fortsatt er mange og ulike utfordringer å gripe fatt i hos de enkelte aktører i kjeden vår. Det vil bli arbeidet kontinuerlig med generelle og spesielle kvalitetsmessige utfordringer fremover. Innkjøpssamarbeid Rammeavtaler for innkjøp av varer og tjenester basert på det totale volum som medlemsmassen i NRS representerer, gir stordriftsfordeler for medlemmene. Fortsatt er mange av våre medlemmer små bedrifter som har stor nytte av et samarbeid om innkjøp. I tillegg til rene rammeavtaler om varer og tjenester omfatter også avtalen forhold som er ment å skulle gi medlemmene og NRS tilgang på ulik fagkompetanse og bygge sterkere relasjoner mellom leverandør og kunde til beste for begge parter. Arbeidsområdet anses så viktig at det vil fortsatt ha høy prioritet i fremtiden. Strategi Styret og administrasjonen har nedlagt mye arbeid det siste året med å klargjøre bedriftens strategiske veivalg. Dette er nå gjennomført og strategien er vel forankret i NRS-bedriftenes verdigrunnlag; Vi har grunnleggende tro på at det oppnås bedre resultater for hvert av selskapene, og for lokalmiljøet, ved at bedriftene har lokalt engasjement, beslutningsmyndighet og eierskap. Ut fra dette har bedriften definert åtte hovedpunkter som bedriften vil fokusere på i tiden fremover. Norway Royal Salmon 5

6 Norway Royal Salmon AS (NRS) har som grunnidé å bygge en totalintegrert kjede for oppdrettsnæringen 1. NRS skal tilby medlemmene markedstilgang gjennom eget salgsapparat. 2. NRS skal tilby medlemmene stordriftsfordeler på innkjøp, kvalitetsarbeid og andre viktige tjenester. 3. NRS ønsker å delta på eiersiden i oppdrettselskaper som har lokale eiere med driftsansvar. 4. NRS skal gi forretningsmessig avkastning til sine aksjonærer. 5. NRS skal forsterke sin posisjon i eksportmarkedet gjennom deltagelse i eierskap, allianser eller forpliktende samarbeid i distribusjonsleddet. 6. NRS skal tilknytte seg finansielle investorer som kan delta med kapital og eierskap sammen med NRS. 7. NRS skal IKKE ha aksjemajoritet i sine investeringer. 8. NRS skal IKKE ha direkte eierskap i slakteri eller settefiskanlegg. Regnskapet NRS hadde en svakere økonomisk utvikling enn planlagt i årets 5 første månedene i Derimot ble det en klar forbedring i siste del av året. Selskapets resultater ble forbedret i annet halvår som følge av markedsadgangen til EU og derav økt eksportandel, samt interne tiltak. Vår hovedaktivitet som er forretningsvirksomheten (kjøp og salg av laks), gikk med underskudd i første halvår, så med overskudd i andre halvår. For året som helhet ble det også overskudd. Kjedeaktiviteten gikk i balanse. Resultatandeler fra tilsluttede selskaper for siste periode gikk tilnærmet i balanse. Årets tap kan i sin helhet tilskrives nedskrivninger i forbindelse med en markedsbasert verdivurdering på investeringsaktiviteten. På dette området er det foretatt en vesentlig ekstraordinær nedskriving på 24 mill kroner på aksjer og 4 mill kroner på forretningsmessig aktivert goodwill. I forbindelse med gjennomførte investeringer på 17,6 mill kroner er det i 2004 Styret i Norway Royal Salmon AS. Bak fra venstre: Odd-Steffen Garvik, Helge Gåsø, Karsten Måsøval. Sittende: Kyrre Enoksen, Elbjørg Gui Standal. 6 Norway Royal Salmon

7 innhentet ny egenkapital på 11,5 mill kroner. Etter nedvurdering av eiendeler har selskapet en egenkapital på 50,9 mill kroner. Selskapet har ingen fri egenkapital pr Kundefordringer pr er i hovedsak sikret ved kundekredittforsikring i GIEK, med en 10 % egenandel som risiko for selskapet. Fordringer i utenlandsk valuta er sikret ved opptak av lån i de valutaer selskapet er eksponert i. Lånene er tatt opp i en flervaluta driftskreditt som løpende veksles i forhold til utestående risiko. Styret er ikke tilfreds med det fremlagte resultat. Det negative resultatet skyldes i sin helhet nedskrivninger på investeringsaktiviteten. Selv med et lite overskudd på kjernevirksomheten, er det styrets vurdering at dette ikke har vært på et tilfredstillende nivå i Det forventes betydelige resultatforebedringer på alle forretningsområdene i Dette grunnet iverksatte tiltak internt i selskapet samtidig som høyere laksepriser vil gi betydelig bedring i resultatene på våre investeringer. Etter styrets vurdering gir det fremlagte resultatregnskap og balanse, med tilhørende noter, fyllestgjørende informasjon om selskapets drift og virksomhet i perioden samt stilling ved årsskiftet. Styret foreslår at årets underskudd, kr ,- dekkes over annen egenkapital med kr ,- og kr ,- over fond for vurderingsforskjeller. Trondheim, 31. desember 2004 / 9. mars 2005 Elbjørg Gui Standal Styrets leder Helge Gåsø Styrets nestleder Karsten Måsøval Kyrre Enoksen Odd-Steffen Garvik John Binde Adm. direktør Norway Royal Salmon 7

8

9 Resultatregnskap Alle tall i kr NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad , 5 Avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 6 Inntekt på investering i tilknyttet selskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt , 7 Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overført fra fond for vurderingsforskjeller Overført fra/til annen egenkapital Sum overføringer Norway Royal Salmon 9

10 Balanse Alle tall i kr NOTE EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 14 Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 5 Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 6 Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER 8 Varer Fordringer 9 Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Trondheim, 9. mars 2005 Elbjørg Gui Standal Styreleder Helge Gåsø Styrets nestleder Karsten Måsøval Kyrre Enoksen Odd-Steffen Garvik Styremedlem Styremedlem Styremedlem 10 Norway Royal Salmon Jon Binde Adm. direktør

11 Alle tall i kr NOTE EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL 10 Selskapskapital ( aksjer á kr 1,-) Ikke registrert kapitalforhøyelse Overkursfond Sum innskutt egenkapital OPPTJENT EGENKAPITAL 11 Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser 12 Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Konvertible lån Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 13 Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt 0 0 Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Norway Royal Salmon 11

12

13 Noter til regnskap Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger. Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs. Selskapet reduserer valutarisiko ved å trekke tilsvarende beløp i samme valuta. Pr er både kundefordringer og trekk på valutakonti vurdert til dagskurs. Immaterielle eiendeler Utgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler, herunder utgifter til egen forskning og utvikling, balanseføres når det er sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelene vil tilflyte selskapet og anskaffelseskost kan måles pålitelig. Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis, er balanseført til anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler overtatt ved kjøp av virksomhet, er balanseført til anskaffelseskost når kriteriene for balanseføring er oppfylt. Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Immaterielle eiendeler nedskrives til virkelig verdi dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekker balanseført verdi og eventuelle gjenstående tilvirkningsutgifter. Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap Investeringer i datterselskaper er balanseført til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskapene er inntektsført som annen finansinntekt. Investeringer i tilknyttede selskaper er ført etter egenkapitalmetoden. Andre aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler Aksjer og mindre investeringer i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, er klassifisert som anleggsmidler og er balanseført til anskaffelseskost. Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Tilsvarende gjelder for investeringer i tilknyttede selskaper. Obligasjoner og andre fordringer klassifisert som anleggsmidler Obligasjoner og andre fordringer er balanseført til anskaffelseskost, korrigert for resultatført overkurs/underkurs. Overkurs/underkurs Norway Royal Salmon 13

14 ved anskaffelse periodiseres over resterende løpetid frem til forfall, eller eventuelt til første rentereguleringstidspunkt. Obligasjoner og andre fordringer nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Varer Varer er vurdert til laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og virkningen av endrede forutsetninger amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene (korridor). Virkningen av endringer i pensjonsplan fordeles over gjenværende opptjeningstid. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Skatter Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner er ført mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden er fordelt på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Note 2 Salgsinntekt Alle tall i kr Pr. geografisk marked: Salg til Norge, indirekte eksport EU-land Andre europeiske land Asia og verden for øvrig Sum Note 3 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm Lønnskostnad Lønn Styrehonorarer Folketrygdavgift Pensjonskostnader (se note 11) Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte Norway Royal Salmon

15 Ytelser til ledende personer Lønn til adm.dir Styret Lønn til adm. dir. består av lønn til tidligere adm.dir.fram til og konstituert adm.dir. fram til og ny adm.dir. fra og med Selskapet har ikke knyttet forpliktelser med hensyn til tegningsrettigheter, opsjoner eller andre tilsvarende rettigheter som gir ansatte eller tilitsvalgte rett til tegning, kjøp eller salg av aksjer eller lignende. Ansatte eller tillitsmenn har ikke lån eller sikkerhetsstillelse fra selskapet. Revisor Godtgjørelse til Deloittes Statsautoriserte Revisorer AS utgjør i 2004 kr Godtgjørelse for andre tjenester utgjør kr Godtgjørelse til Deloitte Advokatfirma DA utgjør i 2004 kr Note 4 Immaterielle eiendeler Goodwill Fusjon Anskaffelseskost Tilgang 0 Avgang 0 Anskaffelseskost Netto akk. og rev. nedskr Akkumulerte avskr. og nedskr Bokført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan 10 år Lineær Goodwill vedrørende fusjon avskrives over 10 år. Merverdien gjelder langsiktige strategiske investeringer i oppdrettsbedrifter. Dette er eierandeler som vil gi selskapet økt markedskraft og påvirkning på produksjon og medvirkning til økt kvalitet på produkter. Årets nedskrivninger er ført som finansiell kostnad, i det dette sees i sammenheng med selskapets investeringer i andre selskaper. Note 5 Varige driftsmidler Driftsløsøre Tomt, Maskiner og inventar, bygninger anlegg verktøy o.l. SUM Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Tilgang egentilvirkede driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Norway Royal Salmon 15

16 Driftsløsøre Tomt, Maskiner og inventar, bygninger anlegg verktøy o.l. SUM Akkumulerte avskrivninger Netto akk. og rev. nedskr Akkumulerte avskr. og nedskr Bokført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 7 år 4-5 år Avskrivningsplan Ikke avskrivbar Lineær Lineær Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler, husleie m.m.: 873 Note 6 Datterselskap, tilknyttet selskap m.v. Ansk.- Forretnings- Stemme og Firma tidspunkt kontor Eierandel Nord-Senja Fiskeindustrier AS Botnhamn 33,3 % Drakkar Seafood AS Spania 49,0 % Larsen Seafood AS Nord-Solvær 48,0 % Måsøval Fishfarm AS Frøya 34,0 % Brattøyfisk AS Frei 38,0 % Hardanger Fiskeforedling AS Strandebarm 32,0 % Brilliant Fiskeprodukter AS Espevær 34,0 % Wilsgård Fiskeoppdrett AS Torsken 24,6 % Reinhartsen & Co APS 1995 Danmark 100,0 % AS Tri Kvalfjord 27,9 % Hellesund Fiskeoppdrett AS Høvåg 34,0 % Nor Seafood AS Torsken 40,0 % Åmøy Fiskeoppdrett AS Espevær 26,7 % Nordsenja Fiske- Nor Larsen Måseval industri AS Seafood AS Leonhard AS Seafood Fishfarm AS Opprinnelig anskaffelseskost Andel egenkapital på kjøpstidspunktet Bokført merverdi Inngående balanse Tilgang/avgang i perioden Andel årets resultat Nedskrivning Akkumulerte resultatandeler Utgående balanse Leonhard AS har begjært oppbud i Blåmannsvik AS er fusjonert med et nystiftet selskap som heter Nor Seafood AS sammen med Kyrre Enoksen Fiskeoppdrett AS i Norway Royal Salmon

17 Hardanger Brilliant Brattøyfisk Fiske- Fiske- Reinhartsen AS foredling oppdrett Wilsgård & Co ApS Opprinnelig anskaffelseskost Andel egenkapital på kjøpstidspunktet Bokført merverdi Inngående balanse Tilgang/avgang i perioden Andel årets resultat Nedskrivning Akkumulerte resultatandeler Utgående balanse Hellesund Åmøy Sum Drakkar Fiske- Fiske- tilsluttede Seafood AS Tri oppdrett oppdrett selskaper Opprinnelig anskaffelseskost Andel egenkapital på kjøpstidspunktet Bokført merverdi Inngående balanse Tilgang/avgang i perioden Andel årets resultat Nedskrivning Akkumulerte resultatandeler Utgående balanse Note 7 Aksjer og andeler i andre foretak m.v. Balanseført Anskaffet Eierandel verdi Anleggsmidler: Diverse Aqua Gen AS - 0,2% 416 Hardangerfisk AS % 350 Marine Farms ASA ,13 % 150 Hardanger Fjordlaks AS % 502 Feøy Fiskeoppdrett AS ,0 % Sum Aksjene er nedskrevet med i Note 8 Varer Ferdigvarer Sum Norway Royal Salmon 17

18 Note 9 Fordringer med forfall senere enn ett år og kundefordringer Andre fordringer 0 0 Innenlandske kundefordringer er oppført i balansen med fakturaverdi inkl. merverdiavgift. Utenlandske kundefordrigner er oppført i balansen med fakturaverdi eksl. merverdiavgift Tap på fordringer ført mot avsetning Årets avsetning til tap på fordringer Avsatt pr Note 10 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i selskapet pr består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Bokført A-aksjer kr 1, Sum Eierstruktur De største aksjonærene i selskapet pr var: Eier- Stemme- A-aksjer Sum andel andel 1 Vestvik Preserving AS ,0 % 10,0 % 2 Måsøval Eiendom AS ,6 % 9,6 % 3 Lovundlaks AS ,0 % 9,0 % 4 E. Kristoffersen & Sønner AS ,5 % 8,5 % 5 Rolv Haugarvoll AS ,8 % 6,8 % 6 Hellesund Fiskeoppdrett AS ,4 % 4,4 % 7 Feøy Fiskeoppdrett AS ,0 % 4,0 % 8 Volden Group AS ,8 % 3,8 % 9 Ewos AS ,7 % 3,7 % 10 Brilliant Fiskeoppdrett AS ,6 % 3,6 % 11 Tombre Fiskeanlegg AS ,4 % 2,4 % 12 Grieg Seafood Rogaland AS ,4 % 2,4 % 13 Wilsgård Fiskeoppdrett AS ,4 % 2,4 % 14 Stettefisk AS / M. Eikremsvik ,3 % 2,3 % 15 Fjord Seafood Norway AS ,9 % 1,9 % 16 Støle, Daniel Fiskeoppdrett ,5 % 1,5 % 17 G. Espnes Fiskeoppdrett AS ,3 % 1,3 % 18 Brattøyfisk AS ,3 % 1,3 % 19 Sandvold Havbruk AS ,2 % 1,2 % 20 Lund Fiskeoppdrett AS ,0 % 1,0 % Sum > 1% eierandel ,1 % 81,1 % Sum øvrige ,9 % 18,9 % Totalt antall aksjer % 100 % 18 Norway Royal Salmon

19 Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder: Totalt Navn Verv antall aksjer Elbjørg Gui Standal Styreleder 0 Helge Gåsø Styrets nestleder 0 Kyrre Enoksen Styremedlem Odd Steffen Garvik Styremedlem 0 Karsten Måsøval (inkl. G. Espnes Fiskeoppdrett AS) Styremedlem John Binde Adm.dir 0 Egne aksjer: Selskapet har i løpet av året kjøpt og solgt egne aksjer. Ved årsskiftet eier selskapet ikke egne aksjer. Note 11 Egenkapital Aksje- Egne Overkurs- Innskutt Vurderings- Annen kapital aksjer fond annen EK forskjeller EK Egenkapital Årets endring i egenkapital: Kapitalutvidelse/-nedsettelse Kjøp/salg av egne aksjer Årets resultat Mottatt/avgitt konsernbidrag Andel tilknyttede selskaper * Egenkapital * Redusert eierandel i tidligere tilknyttet selskap, endret presentasjonsform fra fond for vurderingsforskjeller til annen egenkapital, og utgjør Note 12 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 19 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Resultatført estimeringstap/(gevinst) Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Norway Royal Salmon 19

20 Sikrede Sikrede (kollektive) (kollektive) Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering 0 0 Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Pensjonsforpliktelser (netto) Ikke resultatført virkning av estimatavvik Periodisert arbeidsgiveravgift 00 Forskuddsbetalt pensjon (Netto pensjonsforpliktelser) Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 5,5 % 6,5 % Forventet lønnsregulering/pensjonsøkning/g-regulering 3,0 % 3,0 % Forventet avkastning på fondsmidler 6,5 % 7,5 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er det lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Usikret pensjonsforpliktelse: Selskapet har ikke usikret pensjonsforpliktelse i Tidligere forpliktelse knyttet til førtidspensjon, er i sin helhet utbetalt i Note 13 Annen langsiktig gjeld Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Konvertible lån Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Konvertible lån: Lånegiver Biomar AS Ewos AS For begge lån gjelder: Særlige vilkår: Utbytteavhengig rente. Kurs: Pålydende Sikkerhet: Ansvarlig lån uten sikkerhet og har prioritet bak NRS andre ordinære og usikrede innlån og gjeldsforpliktelser. Konvertering: I lånets løpetid er det rett til å konvertere hele eller deler av tegningsbeløpet til konverteringskurs som tilsvarer markedspris for aksjene i selskapet. Konvertering kan ikke kreves senere enn 5 år fra tidspunktet for generalforsamlingens vedtak om retten til å kreve konvertering. 20 Norway Royal Salmon

21 Rente: Dersom utbytte blir besluttet i NRS skal lånet forrentes tilsvarende effektiv avkastning på bokført egenkapital. Lånets løpetid: Lånet skal mht løpetid gå parallelt med fòravtale inngått mellom partene (våren) Note 14 Skattekostnad Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt 0 0 Endring i utsatt skatt/ utsatt skattefordel Skattekostnad ordinært resultat Betalbar skatt i balansen fremkommer som følger: Årets totale skattekostnad Endring utsatt skatt/ utsatt skattefordel Betalbar skatt i balansen 0 0 Avstemming fra nominell til faktisk skattesats: Ordinært resultat før skatt Årsresultat før skatt Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats (28%) Skatteeffekten av følgende poster: kke fradragsberettigede kostnader Ikke skattepliktige kostnader / (inntekter) Skattefunn Virkning av endringer i skatteregler (aksjer) Andre poster (nedskr aksjer m.v.) Skattekostnad Effektiv skattesats 1,7 % 40,8 % Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring, og netto skatteeffekt av disse: Fordel Forpliktelse Fordel Forpliktelse Driftsmidler Immaterielle eiendeler Tidsavgrensninger Finansielle anleggsmidler Varer Fordringer Forpliktelser Ubenyttet godtg. på aksjeutbytte til framf Underskudd til fremføring Sum Netto utsatt fordel/forpliktelse i balansen Utsatt skattefordel er oppført med utgangspunkt i fremtidig inntekt. Norway Royal Salmon 21

22 Ved årsslutt 2004 hadde selskapet skattemessig fremførbare underskudd på kroner, og ubenyttet godtgjøresle på kr Fremførbare underskudd utløper følgende år: Beløp i kroner Etter Uten tidsbegrensning 0 Sum Note 15 Pantstillelser og garantier m.v. Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l.: Gjeld til kredittinstitusjoner Sum Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for bokført gjeld Driftsløsøre og lignende Varelager Kunder Totalt Garantiansvar Nøkkeltall Brutto fortjenestemargin -3,8 % -1,0 % Totalrentabilitet -11,1 % -0,8 % Rentedekningsgrad -687,9 % -36,7 % Egenkapitalrentabilitet -54,1 % -5,3 % Likviditetsgrad 1 83,7 % 99,7 % Egenkapitalandel 24,2 % 30,3 % 22 Norway Royal Salmon

23 Kontantstrømanalyse KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger Pensjonskostnad uten kontanteffekt Endring i varer Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler Nedskrivninger fra investeringer i finansielle anleggsmidler m.v Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endring i kassekreditt Innbetaling av egenkapital Korreksjon egenkapital i forbindelse med fusjon og EK metode Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Norway Royal Salmon 23

24

25 Revisjonsberetning Norway Royal Salmon 25

26 English summary 2004 Norway Royal Salmon AS - (NRS), owned and controlled by Norwegian fish farmers, was founded in NRS has established a chain, by 31. December 2000, consisting of 41 individually owned fish farming companies. These companies have at their disposal 50 licenses for production of salmon and trout, located all along the Norwegian coast. The NRS chain consist of: - Smolt producers with a yearly capacity equivalent to 50 % of the total demand of the group. - Ongrowing farms, with 8% of the actual capacity in Norway. - Slaughtering plants, sufficient to handle the production in the chain - Freezing plants. - Plants for value added products. - Export department. - Co-operation with dominating Norwegian export companies. The turnover in quantity for the NRS group in 2004 was about tons, product weight. The main responsibilities for Norway Royal Salmon AS are: - Marketing and sales of the member companies' products. - To improve the quality of the product and to establish a quality insurance system. - To co-ordinate purchases of goods and services. - To help developing the member companies and provide them with adequate information. - To help financing the chain members investments. Part of the company's strategy is to find customers who are interested in more long-term business and together with whom we can develop a product and a concept most suitable for the market. (Million NOK) STATEMENT OF INCOME Total operating income 732,1 645,1 Operating expenses 730,4 644,3 Operating profit 1,7 0,8 Net financial income -29,3-6,9 Profit before tax and extraordinary items -27,6-6,1 Tax on ordinary result -0,5-2,5 Profit for the year -27,1-3,6 BALANCE SHEET AS OF Assets Total fixed assets 95,9 102,2 Goods 6,2 2,9 Total receivables 96,6 94,6 Total current assets 8,5 27,0 Total assets 207,1 226,7 Equity and liabilities Total equity 50,1 68,8 Total provisions 0 1,7 Total long-term liabilities 24,0 31,3 Total current liabilities 132,9 124,9 Total equity and liabilities 207,1 226,7 26 Norway Royal Salmon

27 Solgt kvantum Omsetning på markeder 2004 Russland Øst-Europa 13 % Asia 13 % Norge 14 % Europa 60 % SHL-pris, 4-5 kg Norway Royal Salmon 27

28 TM Grafisk utforming og trykk: Skipnes AS. Bilder: Norwegian Seafood Export Council / Eksportutvalget for fisk. Olav Tryggvasons gate 40, P.O.Box 2608 Sentrum, 7414 Trondheim, Norway. Phone Fax

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING.....................................................2 RESULTATREGNSKAP................................................6 BALANSE..........................................................7

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 GENERELT

Detaljer

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon Glava konsern Gruppen i korthet Glavakonsernet består av morselskapet Glava AS og datterselskapene Askim Mek. Verksted AS, Isolitt AS og Norild AS. Konsernet har rundt 450 ansatte og forventer en omsetning

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 Bergene Holm AS Årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2010

Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap 2010 Innholdsfortegnelse Utdrag fra sentrale dokumenter... 2 Selskapets tillitsvalgte... 2 Styrets beretning for 2010... 3 Resultatregnskap konsern... 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Hovedtall Omsetning 2007-2011 (Beløp i 1000 kr.)

Hovedtall Omsetning 2007-2011 (Beløp i 1000 kr.) Årsrapport 2011 God fremgang for Multiconsult 2011 ble et godt år for Multiconsult. Til tross for finansiell og økonomisk krise i en rekke land i Europa har vi klart å utnytte mulighetene i de markedene

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Mentor Medier AS. Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier.

ÅRSRAPPORT 2014. Mentor Medier AS. Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier. ÅRSRAPPORT 2014 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier.no mentor medier Innhold Styrets årsberetning side 4-12 Resultatregnskap

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport 2008 Styrets beretning Multiconsult er et komplett rådgivnings- og prosjekteringsfirma som arbeider innen bygg og eiendom, industri, olje og gass, energi, samferdsel og infrastruktur og miljø

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag.

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag. ÅRSRAPPORT 2013 2 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2013 ADM. DIR. CHRISTIAN NØRGAARD MADSEN «Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Det gjør kunnskap til et suksesskriterium for at vi skal hevde oss

Detaljer

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport ÅRSRAPPORT 28 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Administrerende direktørs rapport Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2003

Årsberetning og regnskap 2003 1 Årsberetning og regnskap 2003 I NNHOLD Marked, produktutvikling og kunder ved administrerende direktør 3 Merkevarepresentasjon 4 Presentasjon av datterselskaper 6 Finansielle hovedtall 10 Financial key

Detaljer

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT Løypa er satt... Vi har igangsatt flere spennende prosjekter og tiltak som gjør at vi ser fremtiden lyst i møte....nå er det bare å fullføre 2012 med stil Innhold Adm. direktør

Detaljer

S U S O F T Å R S R A P P O R T

S U S O F T Å R S R A P P O R T Årsrapport 2003 SU SOFT ÅRSRAPPORT 2003 1 INNHOLD Adm. dir. har ordet 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Kontantstrømanalyse 9 Noter til regnskapet 10 Revisjonsberetning 17 Organisasjon

Detaljer

Årsrapport. Gresvig ASA

Årsrapport. Gresvig ASA Årsrapport 2000 Gresvig ASA «Gresvig ASA skal være den ledende aktøren innen sports- og fritidsutstyr, med de mest attraktive kjedekonseptene og den mest effektive vareflyten.» Innhold Intervju med administrerende

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2001

Årsberetning og regnskap 2001 Årsberetning og regnskap 2001 Innhold Huntonit ferdigmalte veggplater Innledning ved adm. direktør 3 Konsernets formål, strategi og vedtekter 5 Finansielle hovedtall 6 Styrets årsberetning 7 Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

styrets beretning 2003

styrets beretning 2003 styrets beretning 2003 Interconsult ASA fikk i 2003 et negativt resultat etter en omfattende snuoperasjon, som ga forventet effekt siste halvår. Samtlige av de 4 siste driftsmånedene oppnådde en positiv

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT 21 client COMPUTING KONSERNET ÅRSRAPPORT 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9 1 Årsrapport 27 2 INNHOLD Konsernoversikt Historikk 3 Organisasjonskart 4 Client Computing Europe ASA 5 Nøkkeltall 6 Administrerende direktørs rapport 7 Styrets årsberetning 9 Resultatregnskap 12 Balanse

Detaljer

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS ÅRSBERETNING INNLEDNING Konsernet har i 2001 ekspandert vesentlig både gjennom organisk vekst og oppkjøp. Dette er i henhold til strategien om å etablere Hexagon som en ledende leverandør innen utvalgte

Detaljer

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24 Årsmelding 2007 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrøm 18 Noter til regnskapet 19 Revisors beretning 24 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as mars 2008 Forside

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 COWI AS 2008 Innhold 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 Årsberetning 2008 COWI AS konsern leverte

Detaljer