Romania Invest AS og konsern

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Romania Invest AS og konsern"

Transkript

1 og konsern Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning

2 Årsberetning 2010 for og konsern Beretning for perioden 1. Januar til 31. Desember Driften med datterselskaper. er et norskregistrert selskap med hovedkontor i Oslo. ets formål er kjøp av leiligheter/boliger for videresalg i ferdig regulerte boligprosjekter i Bucuresti, Romania. eier 100 % av aksjene i ti rumenske datterselskaper. Av disse har Bear Project SRL, med virksomhet og forretningskontor i Bucuresti, Romania, det operative ansvar for oppfølging av konsernets investeringer i Bucuresti. De øvrige ni datterselskapene i Bucuresti (såkalte utviklingsselskaper) har det formål å eie hvert sitt investeringsprosjekt. Pr hadde selskapet 2 ansatte i Norge, 9 ansatte i Romania samt 2 ytterligere tilknyttede årsverk på kontrakt. 8 av ressursene i Romania var tilknyttet salg. Ved årsskifte utredet administrasjonen muligheten for å flytte salgsfunksjonen ut av selskapet. Dette for å videreføre et sterkt salgsmiljø og tilrettelegge for en lavere salgskostnad pr enhet. Salgsfunksjon og merkenavnet Be Igloo ble besluttet solgt til en investorgruppe med vekstplaner innen salg og markedsføring. Sentrale nøkkelmedarbeidere i gammel salgsorganisasjon ble medeiere i det nye salgsselskapet. Fremforhandlede samarbeidsavtaler vil sikre Romania Invest en god salgskanal i årene som kommer. Investeringer / historikk I perioden fra mars 2007 til våren 2008 ble det ervervet i alt 726 leiligheter i 7 prosjekter. Gjennom 2009 ble det initiert reforhandlinger i fem av syv prosjekter og totalt antall leiligheter ble redusert til 642. For to av prosjektene førte forhandlingene til lavere priser, forskjøvet overtakelse og en mer optimal finansieringsløsning. Selskapet fremforhandlet også opsjoner på kjøp av leiligheter i fremtiden. Disse opsjonene er i My Dream prosjektet fortsatt gyldige. Rammebetingelsene Prisnivået har gjennom 2010 ligget på eller noe under det nivået som ble registrert i 2009,- dvs. priser pr. kvm rundt % lavere enn toppnoteringene i Markedet har vært preget av en forventning om rabatter og tilleggsytelser ved kjøp. Den generelle økonomiske situasjonen har gjennom 2009 og 2010 svekket flere utbyggere og entreprenører finansielt. Kreditinstitusjonene har til tross for en oppmykning gjennom 2010 fortsatt ført en til dels restriktiv kreditpolitikk. Dette har selskapet fått merke gjennom konkursbegjæringer hos tre av våre samarbeidspartnere. Dette er i stor grad fremprovosert av store forsinkelser mht. ferdigstillelse av leiligheter grunnet manglende sluttfinansiering av utbygger.

3 På samme måte som entreprenører og utbyggere har vært igjennom og fortsatt opplever tøffe tider ble også kjøpere av boliger rammet da muligheten for å få banklån ble innskrenket. Resultatet av dette har vært at salget av leiligheter har falt betydelig fra toppåret i Vårt eget salg gjennom 2010, målt opp mot foregående år, vitner likevel om at myndighetenes tiltak mot markedet har fungert og at bankene igjen låner ut penger til boligformål. Etableringen av First home program høsten 2009 har nå virket en tid og myndighetene har gjort flere forbedringer og tilrettelagt for økt utlåning gjennom programmet. Tilbakemeldingene fra banker og lånetakere er at programmet nå fungerer slik det var tiltenkt. Nasjonalbanken har gjennom 2010 senket styringsrenten 5 ganger fra 8,00 % til 6,25 %. Siste endring ble foretatt i juni og fravær av ytterligere senkninger oppfattes som et sunnhetstegn i markedet. Nasjonalbanken senket nylig kravene til reservekapital for banksektoren i Romania og derigjennom frigjorde de estimerte 1 mrd Euro for ytterlige utlån. Dette er tiltak som næringen og kundene ønsker velkommen. Oppstart av nye leilighetsprosjekter har vært lavt i 2010, slik det også var i 2009 og antall ferdigstilte leiligheter som forventes levert i 2011 og 2012 er klart lavere enn normalt. Dette forventes å bli til selskapets fordel i fortsettelsen. Salg I 2010 ble det solgt 27 leiligheter fra egen portefølje. I tillegg til dette ble det solgt 10 leiligheter fra en portefølje av leiligheter som selskapet kontraktsmessig skal overta innen juli I regnskapet vil inntekten fra de 27 solgte leilighetene fra egen portefølje fremgå, mens salgsinntekter fra de resterende 10 vil bli avregnet mot fremtidige betalingsforpliktelser selskapet har ovenfor utbygger. Leilighetene som ble solgt tilhørte hovedsakelig prosjektene Ten Blocks og Armonia/Optima. Verdijustering av porteføljen Grunnet betydelige forsinkelser i fremdriften i Planorama prosjektet begjærte en gruppe kjøpere utbyggeren konkurs i Den rettslige prosess og arbeidet med å få til en restart i prosjektet pågår og vil ta tid. Innbetalt egenkapital i prosjektet er på 8.0 MEURO. På grunn av den usikre situasjonen er egenkapitalinvesteringene i dette prosjektet nedskrevet med 50 % for regnskapsåret Vårt innskudd samt strafferenter er innmeldt som krav i boet og utgjør total 12,9 MEURO. En tilsvarende situasjon har oppstått i Vitan Platinum Towers prosjektet i januar Innskutt egenkapital i dette prosjektet er på 2.2 MEUR. Selskapet har besluttet å nedskrive 25 % av innskutt EK i dette prosjektet for regnskapsåret Selskapets likviditet Selskapets likviditet ved årsskifte var stram men tilfredsstillende. Det er gjennomført opptak av 2 rentebærende lån i året som gikk. Det ene lånet på 1,1 MEURO er tatt opp i forbindelse med overtakelsen av de 25 leilighetene i My Dream prosjektet. Det andre lånet, et aksjonærlån, er tatt opp i forbindelse med overtakelsen av 50 leiligheter i Armonia prosjektet. Likviditeten vil fortsette å være stram gjennom hele 2011 og positiv likviditet forutsetter budsjettert salg, momsrefusjon, samt opptak av et nytt lån på 2,5 MEUR i forbindelse med overtakelsen av de siste 78 leilighetene i Armonia og Optima prosjektet.

4 Selskapets strategi og fokus fremover Selskapets strategi innebærer å selge ut overtatte leiligheter og realisere de tilhørende verdier, fortrinnsvis innen utgangen av Dette krever en balansegang mellom ønsket om salgsvolum og ønsket om høyere priser. Samtidig skal kortsiktig likviditet sikres og lånebehovet for våre avsluttende forpliktelser inngås. Lykkes vi med dette skal organisasjonen tilpasses et lavere aktivitetsnivå som f.o.m. slutten av 2012 innebærer å følge opp og sikre våre interesser i de tre prosjektene som er under reorganisering. Utskillelsen av salgsapparatet fra driftsorganisasjonen var i så måte et første skritt mot en slik tilpasset organisasjon. 2 Årsregnskap Regnskapet viser et underskudd på kr for og et underskudd på kr for konsernet. Underskuddet i konsernet skyldes i hovedsak nedskrivninger på enkelte av våre prosjekter grunnet konkursbegjæringer, prispress i markedet og påløpte driftskostnader i konsernet. Styret foreslår at årets underskudd dekkes av annen egenkapital Reduksjon i annen egenkapital kr Styret kjenner ikke til noe når det gjelder avsetningsforhold som har betydning for bedømmelsen av det fremlagte årsregnskap. Styret mener at resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter gir god informasjon om periodens virksomhet og selskapets stilling ved regnskapsårets avslutning. 3 Fortsatt drift Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift legges til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet i samsvar med bestemmelsen i regnskapslovens 3-3a. 4 Øvrige forhold Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Arbeidsmiljøet er godt. Det er en naturlig del av selskapets drift å sørge for tiltak som forhindrer forskjellsbehandling av kvinner og menn. Det har ikke vært rapportert skader eller ulykker i konsernet. Vi har ikke hatt sykefravær i perioden. Selskapet har gjennom store deler av året sikret seg mot valutasvingninger i forholdet mellom NOK og EURO. Disse sikringskontraktene ble avsluttet høsten 2010 da de påførte selskapet en likviditetsmessig usikkerhetsfaktor som ikke var forenelig med god likviditetsstyring.

5 Det foreslås følgende godtgjørelse til styrets medlemmer; Styreformann Rolf Hansteen kr ,- Styremedlem Bjørn Erling Husa kr ,- Styremedlem Pål Hansen kr ,- Styremedlem Ivar Tollefsen kr ,- Styremedlem Hans Gulseth kr ,- Samlet godtgjørelse til styret utgjør kr ,- Revisors godtgjørelse oppgjøres etter regning.

6 ROMANIA INVEST AS OG KONSERN RESULTAT I NOK Note DRIFTSINNTEKTER Inntekter Andre inntekter Totale inntekter Varekostnader DRIFTSKOSTNADER Lønn og andre personalkostnader Avskrivning på driftsmidler Nedskrivning prosjekt Andre driftskostnader Totale driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOST Annen finansinntekt Realisert Agio Urealisert agio Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad ÅRSRESULTAT

7 ROMANIA INVEST AS OG KONSERN BALANSE I NOK EIENDELER Note Anleggsmidler Prosjektinvesteringer Varige driftsmidler Investeringer i annet foretak Lån til nærstående Sum anleggsmidler Omløpsmidler Finansielle omløpsmidler Fordringer Derivater Bankinnskudd 12, Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital Aksjekapital 3, Overkursfond 3, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Omregningsdifferanse 10, Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Påløpte kostnader Derivater Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Lån Sum langsiktig gjeld Sum Gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

8 Noter Alle tall i NOK der hvor ikke annet er spesifisert. Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. 1-1 Renteinntekter og andre inntekter Annen renteinntekt består i hovedsak av renter på lån til prosjekter i Romania. Andre inntekter inntektsføres etter hvert som de er opptjent. 1-2 Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. 1-3 Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. 1-4 Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. 1-5 Pensjonsordninger Selskapet har tegnet innskuddsbasert pensjonsordning for ansatte i selskapet. Denne ordningen oppfyller lov om OTP. 1-6 Aksjer i datterselskap Aksjer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden da konsernet samlet ikke overstiger grensen for små foretak. 1-7 Valutarisiko Selskapets funksjonelle valuta er NOK, mens lånene gitt til investeringer er i EUR. Valutarisiko oppstår på fremtidige transaksjoner og balanseførte lån eksponert i EUR. Eventuelle valutaterminkontrakter og valutaopsjoner vurderes individuelt løpende til virkelig verdi. 1-8 Anleggsmidler Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. 1-9 Terminkontrakter Terminkontrakter er bokført til virkelig verdi Konsolideringsprinsipper regnskapet omfatter morselskapet og de rumenske datterselskapene Bear Project SRL, Bear Project Doi SRL, Bear Project Trei SRL, Bear Project Patru SRL, Bear Project Cinci SRL, Bear Project Sase SRL, Bear Project Sapte SRL, Bear Project Opt SRL og Bear Project Green SRL og Bear Project Blue. regnskapet utarbeides som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet elimineres. regnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Selskaper som eies for en kortere periode er unntatt fra konsolidering Behandling av valuta i konsolideringen Datterselskapenes regnskapsmessige valuta er Rumenske Leu (RON). Dette medfører at datterselskapenes lån til morselskapet er eksponert mot Euro. Etter god regnskapsskikk resultatføres valutakursdifferanser i konsernregnskapet som oppstår som følge av omregning av mellomværender mellom konsernselskaper i annen valuta enn konsernselskapenes funksjonelle valuta. Videre er valutareguleringer knyttet til ikke monetære poster innregnet i egenkapitalen. Valutakursdifferanser som er oppstått ved bruk av gjennomsnittskurser i resultatet og balansedagens kurs for monetære poster i balansen, samt historisk kurs for ikke-monetære poster, er ført som omregningsdifferanse mot egenkapitalen.

9 Note 2 Ansatte, godtgjørelser m. v hadde to ansatte i Bear Project SRL hadde ni ansatte og to ytterligere årsverk tilknyttet seg på kontrakt i Romania Invest Lønninger, honorarer Pensjonskostnader (innskuddsbasert) Andre ytelser (forsikring med mer.) Sosiale kostnader (arb.giveravgif, feriepenger) Sum Ytelser til ledende personer Ledelse Styre Ledelse Styre Lønninger, honorarer Pensjonskostnader Annen godtgjørelse Godtgjørelse til revisor Revisor har i 2010 mottatt kr eks mva for lovpålagt revisjon og kr eks mva for andre tjenester. Honorar til revisor i Romania beløper seg til kr eks mva. Note 3 Antall aksjer, aksjeeiere, investering i annet foretak Antall Pålydende Balanseført Aksjer Aksjonærer Aksjer Eierandel FREDENSBORG AS ,51 % CHRISTINEDAL AS ,15 % HAUGEN, JAKOB ,66 % STRATEGIC INVESTMENT AS ,24 % HODNE HOLDING AS ,00 % CONTI AS ,93 % FUSA KRAFTLAG ,92 % INGENIØR CHR F GRØNERS STIFTELSE ,87 % THERMOTECH INVEST AS ,78 % MULLAARD INVEST AS ,78 % ANDRE AKSJONÆRER ,18 % Totalt % Aksjer i datterselskap NOK Selskap Kontor Antall aksjer Pålydende Balanseført Eierandel Romania Invest V Oslo NOK % Bear Project Bucuresti RON , % Bear Project Doi Bucuresti RON , % Bear Project Trei Bucuresti RON 1 823, % Bear Project Patru Bucuresti RON 1 823, % Bear Project Cinci Bucuresti RON 1 823, % Bear Project Sase Bucuresti RON 1 823, % Bear Project Sapte Bucuresti RON 1 823, % Bear Project Opt Bucuresti RON 1 823, % Bear Project Green Bucuresti RON 1 823, % Bear Project Blue Bucuresti RON 1 823, % Sum Som følge av et kortsiktig eierperspektiv er Romania Invest V AS ikke konsolidert inn i konsernregnskapet jf. regnskapslovens 3-8.

10 Note 4 Skatt Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel og endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel Midlertidige forskjeller som inngår i grunnlaget for utsatt skatt/skattefordel Driftsmidler Akkumulert underskudd Fordringer Netto midlertidige forskjeller Underskudd og godtgjørelse til fremføring Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel i balansen Utsatt skattefordel/utsatt skatt Ikke oppført utsatt skattefordel Utsatt skatt/ skattefordel i regnskapet 0 0 Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt Resultat før skattekostnad Endring i forskjeller som ikke skal inngå i grunnlag for utsatt skatt/skattefordel Permanente forskjeller Grunnlag for årets skattekostnad Endring i forskjeller som inngår i grunnlag for utsatt skatt/skattefordel - Endring i underskudd og godtgjørelse til fremføring - Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen) Fordeling av skattekostnaden Betalbar skatt (28 % av grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet) For mye, for lite avsatt i fjor - - Sum betalbar skatt Endring i utsatt skatt/skattefordel - 0 Skattekostnad (28 % av grunnlag for årets skattekostnad) Betalbar skatt i balansen Betalbar skatt i skattekostnaden Til gode skatt, tiltakspakke Skattevirkning av konsernbidrag, stiftelses-/emisjonskostnader - - Betalbar skatt i balansen 0 - Note 5 Bankinnskudd har kr. Bear Project SRL har kr i bundne bankinnskudd (skatt). 0 i bundne bankinnskudd (skatt). Note 6 Andre driftskostnader Forvaltningshonorar Reiser Avskrivning fordring datterselskap Annen driftskostnad Sum driftskostnader

11 Note 7 Driftsmidler IB Tilgang Avgang Kostpris Akk.avskr. Ord.avskr. Akk. avskr. Akk. avskr. Bokført Beskrivelse avgang verdi Varig driftsmidler TOTAL IB Tilgang Avgang Kostpris Akk.avskr. Ord.avskr. Akk. avskr. Akk. avskr. Bokført Beskrivelse avgang verdi Varig driftsmidler TOTAL Note 8 Agio og omregningsdifferanser Det er i hovedsak tre forhold som skaper større valutaeffekter i det konsolidert regnskapet. Dette er: 1) Låneavtaler mellom mor og datterselskaper i EURO. 2) Valutasikringskontrakter knyttet til eurolånene (avsluttet 2010). 3) At bokføring i datterselskaper foretas i den lokale valutaen RON og må omregnes til konsernvaluta NOK. Lånene fra til datterselskapene betraktes som egenkapitalfinansiering av prosjektinvesteringene. Note 9 Transaksjoner med nærstående parter har inngått avtale om å avslutte samarbeidet med forvaltningsselskapet Romania Invest Forvaltning AS pr Avtalen ble godkjent i ekstraordinær generalforsamling den Avtalen innebar at et sluttvederlag skulle utbetales forvaltningsselskapet fordelt på to utbetalingstidspunkt. Første del av slutthonoraret ble utbetalt uavkortet etter godkjennelse av avtale i generalforsamling. Den andre delen forfalt til betaling Det ble tatt forbehold om et eventuelt mindre beløp enn opprinnelig avtalt som et resultat av en avtalefestet gjennomgang av alle disposisjoner og utbetalinger utført av og til forvaltningsselskapet og deres nærstående. Etter endt gjennomgang og på basis av funn i denne har satt opp et motkrav mot forvaltningsselskapet og deres nærstående som i størrelse overgår sluttvederlag del to. Hoveddelen av dette motkravet består etter selskapets oppfatning av flere uberettigede utbetalinger gjort til nærstående av forvaltningsselskapet i tidsrommet 2006/2007. Selskapene har pr utsendelse av dette regnskapet ikke kommet til enighet i saken. Det vil ikke bli avsatt noen kostnad i regnskapet for å dekke sluttvederlag del to. har inngått en toårig låneavtale hvor lånegiver er styremedlem og aksjonær i selskapet. Lånet vil bli redegjort for og behandlet på generalforsamling. Note 10 Egenkapital MOR Aksjekapital Overkurs Annen Ek Totalt Egenkapital pr Periodens resultat EK pr KONSERN Aksjekapital Overkurs Annen Ek Omregn.diff. Totalt Egenkapital pr Periodens resultat Endring omregningsdifferanse Egenkapitaljustering EK pr Note 11 Finansiell markedsrisiko Renterisiko Renterisikoen i selskapet er av begrenset karakter da selskapet pr har et mindre lån med flytende rente, og et lån som er basert på fastrenteavtale. Lån gitt til datterselskap beregnes til rente fastsatt til 3 mnd EURIBOR. Rente på arbeidskapital og andre bankinnskudd fastsettes av DnB NOR på løpende basis. Valutarisiko Utvikling i valutakurser innebærer både direkte og indirekte en økonomisk risiko for selskapet. Selskapet har pr ingen valutasikringskontrakter. Lån til datterselskaper inkluderer akkumulerte renter utgjorde pr EUR En betydelig del av våre potensielle kunder har sine inntekter beregnet i Euro som er valutaen våre leiligheter er priset i. For de av våre kunder som har sine inntekter i RON vil valutaforhold være av betydning. En del av våre løpende kostnader påløpt i Romania vil være i RON, det er ikke gjort noen sikring av disse postene.

12 Note 12 Finansielle omløpsmidler Finansielle omløpsmidler består av: Opptjente renter DnB NOR Rentefond DnB NOR Tidsinnskudd DnB NOR Sum finansielle omløpsmidler Bankinnskudd DnB NOR Sum finansielle omløpsmidler og bank Note 13 Mellomværende med selskaper i samme konsern, andre fordringer og annen gjeld Fordringer (+)/ gjeld (-) netto fordring/gjeld med forfall > 1 år netto fordring/gjeld med forfall < 1 år Kortsiktige fordringer/ gjeld med forfall under ett år Bear Project SRL Andre fordringer/gjeld Totalt Netto langsiktig fordring er i hovedsak lån og akkumulerte renter mellom mor og datterselskaper, nedskrevet fra pålydende kr til kr (note 15). Netto kortsiktige fordringer består i hovedsak av forskuddsbetalt rente. Netto langsiktig gjeld i konsernet består av et låneopptak i Norge (20 MNOK) og et låneopptak i Romania (0,96 M ). Netto kortsiktig fordring i konsernet består i hoved sak av utestående moms og kundefordringer. Note 14 Prosjektinvesteringer m/ nedskrivning Balanseført YE 2010 Investering e/ Nedskrivning Resultateffekt Selskap Prosjekt inv. f/nedskr. nedskriv. nedskrivning i % BP DOI Residenz % BP TREI My Dream % BP PATRU Vitan I&II % BP CINCI Blue Tower % BP SASE Planorama % BP SAPTE Ten Blocks % BP OPT Armonia/Optima % BP Green Armonia/Optima % Totalt % vektet snitt

13 Note 15 Finanskostnad/ Finansinntekt Verdi av lån gitt fra morselskapet til datterselskaper nedskrives til verdi lik balanseverdier i datterselskapene (note 14). Verdi lån og renter før nedskrivning (lån til investering og drift) Verdi prosjektinv. etter nedskrivning Andre verdier balanse døtre Annen gjeld/ skyldig døtre Sum verdi balanse Differanse (Diff. verdi lån/renter og balanse) Totalt behov for nedskrivning lån Allerede nedskrevet YE Nedskrivningsbehov lån Finansinntekt Bankrente Rente på lån datterselskap Rente på sikringsinstrument Div. finansinntekter Sum Annen finanskostnad Nedskrivning lån Nedskrivning prosjektinvestering Div. finanskostnader Sum

14

15

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsrapport 2008 Etrinell AS

Årsrapport 2008 Etrinell AS Årsrapport 2008 Etrinell AS 1 2 Styretsårsberetning2008forEtrinellAS MorselskapetEtrinellAS(Etrinell),somharhovedkontoriOslo,haddei2008etresultatførskattpå NOK 3,915mill.Totalbalansenutgjordepr.31.12.2008NOK26,861mill.,deravenegenkapitalpå

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering 2016 Årsberetning Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet har bestått i å investere

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer