Saksprotokoll. Arkivsak: 12/2002 Tittel: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksprotokoll. Arkivsak: 12/2002 Tittel: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016"

Transkript

1 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 99/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/2002 Tittel: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN Forslag/votering: Driftsbudsjett: Forslag fra Turid Steffensen på vegne av H og Frp: DRIFTSBUDSJETTET i 1000 kr Økt etterutdanning lærere Økt etterutdanning omsorgspersonell Styrket vedlikehold av bygninger Innføring bunnfradrag på eiendomsskatten Ungdommens kommunestyres konto Reversert økning helse og sosial Reversert økning fosterhjemsplasserte barn Reduksjon renter og avdrag Økt nedbetaling av tidligere års underskudd SUM DRIFTSBUDSJETTET Investeringsbudsjett: Forslag fra Turid Steffensen på vegne av H og Frp: INVESTERINGSBUDSJETTET i 1000 kr Nye omsorgsboliger Nye utleieboliger Trafikksikkerhetstiltak Reduksjon div. investeringer SUM INVESTERINGSBUDSJETTET FINANSIERING i 1000 kr Låneopptak Salg av eiendom Investeringstilskudd nye utleieboliger 20% Investeringstilskudd nye omsorgsboliger 40% Tilskudd trafikksikkerhetstiltak Mva.-kompensasjon SUM FINANSIERING

2 Verbalforslag fra Maria Hansen på vegne av Ap, V, Sp og Krf: 1. Barnevern. I sitt budsjettforslag skriver administrasjonen at barnevernstjenesten i dag har et kostnadsnivå som gjør det sannsynlig at det må suppleringer til i løpet av I tillegg vil Samhandlingsreformen kreve nødvendige kostnadskrevende tiltak. Kr settes av til disse formål og benyttes etter interne prioriteringer. Vi ber om at rådmannen legger frem retningslinjer for disse interne prioriteringer. Frist 3.desember Verbalforslag fra Christin Grilstad Prøis på vegne av AP, V, SP og Krf:: 2. Tjenestetildelingskontor I budsjettforslaget fra administrasjonen skrives det at prosessen med å etablere et nytt Tjenestetildelingskontor har vist seg vanskelig når roller og oppgaver skal fordeles på nytt. Midler til omstilling ville sikret at viktige oppgaver blir løst på en tilfredsstillende måte i en overgangsperiode. Et tjenestetildelingskontor er viktig for at pasienter fra Svelvik skal ivaretas best mulig. Og det er essensielt for å kontrollere utgiftstrømmene i Samhandlingsreformen. Vi ber om at Rådmannen snarest fremlegger en plan for implementering av et slikt kontor. Ressursene er forutsatt å bli hentet fra en effektivisering av interne rutiner. Frist 3.desember Verbalforslag fra Inge Høien på vegne av Ap, V, Sp og Krf: 3. Boligsosial handlingsplan. Videreføring Kommunestyret ber om at det gjennomføres en oppdatering og videreføring av arbeidet med boligsosial handlingsplan. Det legges særlig vekt på følgende områder: 1. Klargjøre behovet for et variert bo- og servicetilbud for pleie- og omsorgstrengende innbyggere de kommende årene. Vurdere hvilke utbyggingsbehov dette vil kreve og foreslå en realistisk tidsramme for anskaffelse, lokalisering, bygging m.v. Utrede aktuelle løsninger for finansiering og drift og legge fram en konkret framdriftsplan for utvikling av Svelviks framtidige tilbud på dette området. Rådmannen avklarer hvor raskt dette arbeidet kan gjennomføres, før ordfører og rådmann i fellesskap fastsetter en endelig frist. 2. Fremme forslag til en snarlig utbygging av botilbudet for funksjonshemmede. Forslaget bør vise investeringsbehov og finansieringsmuligheter, lokalisering, aktuelle eierskapsmodeller og driftskostnader. Frist innen 6 måneder. 3. Utarbeide en konkret tiltaksplan for gjennomføring av kommunestyrets vedtak om bosetting av flyktninger. Frist 2 måneder. Verbalforslag fra Christin Grilstad Prøis på vegne av Ap, V, Sp og Krf: 4. Tverrfaglig samarbeid for barn og unge.

3 Kommunestyret ber rådmannen evaluere og utvikle det tverrfaglige samarbeidet for barn og unge som trenger spesiell hjelp og støtte. Viktige punkter i arbeidet: - Felles forståelse for lover og regler som f.eks. taushetsplikten. - Rutiner for tidlig kartlegging og ressursinnsats for barn med spesielle behov. - Lage rutiner som sikrer at tiltak for barn og unge er i henhold til lovverket. - Sluttføre forhandlingene med Sande om samarbeid i barnevernstjenesten. - Vurdere andre områder der samarbeid med nabokommunene kan være tjenlig. Gjennomgangen skal vær ferdig inne utgangen av februar 2013 og resultatet legges frem for Omsorg og oppvekstutvalget. Verbalforslag fra Anja Lønseth på vegne av Ap, V, Sp og Krf: 5. Ressursforskyvning skolene. Rådmannen gis i oppdrag å sluttføre arbeidet med en modell som fordeler ressursene i skolebudsjettet mellom barnetrinn og ungdomstrinn og barneskolene seg imellom. Modellen må innebære mulighet for ressursforskyvning skolene imellom dersom endringer i forutsetningene tilsier det. Modellen gjøres gjeldende for neste skoleår. Forutsigbarhet er viktig, og virksomhetslederne i skole har etterspurt en avgjørelse på arbeidet som allerede er gjennomført på dette området. Ved endringer i forutsetningene for tildeling av ressurser er det viktig at virksomhetslederne viser solidaritet og raushet overfor hverandre. Verbalforslag fra Anja Lønseth på vegne av Ap, V, Sp og Krf: 6. Over en periode på 5 år innføres felles lærebøker på barnetrinnet. Ved eventuell innføring av vikarpool blir det enklere for vikarer å forholde seg til et felles læreverk. Fagsamarbeid mellom barneskolene blir enklere og bøker kan flyttes mellom skolene ettersom elevkullene på den enkelte skole viser seg å variere betydelig fra år til år. Det kan eventuelt også gi en økonomisk gevinst. Verbalforslag fra Maria Hansen på vegne av Ap, V, Sp og Krf: 7. Vikarpool Flere kommuner kan vise til gode resultat med bruk av vikarpool, hvor vikaren er fast ansatt, møter på jobb til faste tider og går inn hvor det er behov. ( F eks. en sykepleier som kan vikariere i hjemmetjenesten, på sykehjemmet eller PU-bofelleskap.) Dette skaper en større fleksibilitet og er mer kostnadseffektivt og er kanskje også med på å skape mindre sykefravær. Vi ber Rådmannen utrede muligheter, behov og kostnadsbilde for vikarpool i Svelvik kommune innenfor de ulike sektorene, og alternativ til å samarbeide med eksisterende vikarpooler i Sande og Drammen. Frist 3.desember 2012.

4 Verbalforslag fra Trond Kjeldås på vegne av Ap, V, Sp og Krf: 8. Innkjøpsmyndighet. Rådmannen gis i oppdrag å redusere antall personer med innkjøpsmyndighet til et minimum. For å få best mulig kostnadskontroll er det en forutsetning at alle innkjøp foretas av et fåtall personer, og som har tilstrekkelig kompetanse i forhold til gjeldende avtaler og lovverk. Det er viktig å samordne innkjøp slik at man oppnår best mulige avtaler. Verbalforslag fra Trond Kjeldås på vegne av Ap, V, Sp og Krf: 9. Kirkekontoret Rådmannen gis i oppdrag å finne lokaler til kirkekontoret i kommunale lokaler. Kirkekontoret leier i dag lokaler i bankbygget. Dette var tenkt som en midlertidig løsning i påvente av lokaler i et nytt menighetssenter. Prosjektet nytt menighetssenter er nå utsatt. Det er derfor riktig å finne lokaler til kirkekontoret i kommunale lokaler nå. Verbalforslag fra Trond Kjeldås på vegne av Ap, V, Sp og Krf: 10. Kulturbygg Svelvik kommune eier i dag flere kulturbygg, som f.eks. samfunnshuset og kinogården. Enkelte av disse har tildels store behov for renovering/vedlikehold, og de har i dag varierende grad av utnyttelse. Rådmannen bes utarbeide en plan for kommunens kulturbygg. En slik plan må omfatte: - En analyse av hvilke behov kommunen har, nå og i fremtiden - Hvorvidt dagens kulturbygg fyller, eller kan fylle, disse behov - En oversikt over kort- og langsiktig vedlikeholdsbehov for byggene - Synliggjøre eventuelle leieinntekter En vesentlig hensikt med planen er å lage et grunnlag for en mer effektiv utnyttelse, samt en vurdering av mulighetene for at kommunen kan avhende bygg som ikke passer med fremtidige behov. Planen må ses i sammenheng med kommuneplanens samfunns- og arealdel. Verbalforslag fra Turid Steffensen på vegne av H og Frp: 11. Forvaltningskontor (bestillerkontor)

5 Vi ber rådmannen prioritere etableringen av et forvaltningskontor (bestillerkontor), utvidet til å dekke bredden innenfor tjenesteområdet Helse og Omsorg, med et tett samarbeide med barnevern og familietjenester samt NAV sosialtjeneste. Kontoret skal videre ha et sterkt fokus på en kostnadseffektiv rettighetsutmåling. Tidsplan legges frem i 1. tertialrapportering. 12. Omsorgsboliger. Økt satsning på omsorgsboliger til brukere med bistandsbehov prioriteres i perioden 13. Økte investeringsrammer til omsorgsboliger og utleieboliger. Økte investeringsrammer til omsorgsboliger og utleieboliger benyttes til gjennomføring av boligsosial handlingsplan og bosetting av flyktninger. 14. Tilskuddsportalen Rådmannen bes ta i bruk Tilskuddsportalen og i større grad benytte seg av de tilskuddsordninger som eksisterer. 15: Etter- og videreutdanning skolene Lærere gis et styrket tilbud om etter- og videreutdanning 16. Skolebibliotek Flytte skolebibliotekene på ungdomsskolen og Tømmerås skole til folkebiblioteket for å bedre tilbudet. 17. Tverrfaglig samarbeid barn og unge. Alle virksomheter som arbeider med barn og unge, skal ha en felles målsetting om tverrfaglig samarbeid og tidlig intervensjon i forhold til aldersgruppen 0-6 år for å hindre og begrense utviklingen av store hjelpebehov. 18. Trafikksikkerhetsplan Det legges trykk på gjennomføring av tiltak i trafikksikkerhetsplanen og søkes om tilskudd til gjennomføring av disse. 19. Ungdommens kommunestyre. Ungdommens kommunestyre opprettes og får fullmakt til å disponere bevilgede midler. 20. Bunnfradrag på eiendomsskatten

6 Rådmannen bes legge frem sak om gradvis innføring av bunnfradrag på eiendomsskatten i takt med økningen i avsatte midler til formålet. 21. Vedlikehold kommunale bygg Vedlikehold av kommunale bygg styrkes. 22. Felles VA-forvaltning Utrede mulighet for felles VA forvaltning med f.eks. Svelvik, Sande, Hurum og Røyken. 23. IKT-utgifter Rådmannen bes legge frem sa om 15% reduksjon av IKT-utgifter på både investering og drift. Votering: Maria Hansen fremmet rådmannens forslag til kommunestyrevedtak Forslag til Driftsbudsjett fra H og Frp falt med 9 mot 3 (Turid Steffensen(H) Thore Steffensen(H) og Cato Tansøy (Frp) Forslag til Investeringsbudsjett fra H og Frp falt med 9 mot 3 (Turid Steffensen (H), Thore Steffensen (H) og cato Tansøy (Frp) Verbal 1. Enstemmig vedtatt Verbal 2. Enstemmig vedtatt. Verbal 3. Enstemmig vedtatt Verbal 4. Enstemmig vedtatt. Verbal 5. Enstemmig vedtatt. Verbal 6. Vedtatt mot 1 st (Utdanningsforbundet v/leif Tangen) Verbal 7. Enstemmig vedtatt Verbal 8. Enstemmig vedtatt Verbal 9. Enstemmig vedtatt Verbal 10. Enstemmig vedtatt. Verbal 11. Forslag trekkes Verbal 12. Forslag trekkes Verbal 13. Forslag trekkes. Verbal 14. Enstemmig vedtatt. Verbal 15. Forslag trekkes Verbal 16. Forslag falt med 8 mot 3 stemmer (Turid Steffensen(H) Thore Steffensen(H) og Cato Tansøy (Frp)) Verbal 17. Forslag trekkes Verbal 18. Enstemmig vedtatt.

7 Verbal 19. Forslag trekkes Verbal 20. Forslag falt med 8mot 3 stemmer (Turid Steffensen (H), Thore Steffensen (H) og Cato Tanstøy (Frp) Verbal 21. Forslag trekkes Verbal 22. Forslaget vedtatt 8 mot 3 (Fagforbundet v/ranveig Hushovd og Frode Vestgarden og Utdanningsforbundet v/leif Tangen) Verbal 23. Forslaget falt med 8 mot 3 stemmer (Turid Steffensen (H) Thore Steffensen (H) og Cato Tansøy (Frp) Formannskapets forslag til kommunestyrevedtak: 1. Kommunestyret vedtar rammene for driftsbudsjettet for år 2013 slik de fremgår av vedlagte hovedoversikter. 2. Bevilgningene til de enkelte sektorer og virksomheter er rammebevilgninger. Den enkelte sektor og virksomhet skal holde seg innenfor vedtatt budsjettramme og innrette seg deretter. 3. Kommunestyret vedtar det fremlagte investeringsbudsjett for år 2013 slik det fremgår av investeringsbudsjettets hovedoversikter. Investeringstiltak skal ikke iverksettes før de er fullfinansierte. 4. Det tas opp lån på kr ,- til finansiering av investeringer i Driftstilskudd for år 2013 opplistet i vedlegg 1. Rådmannen gis fullmakt til å prisjustere tilskudd i henhold til statsbudsjettets deflator for kommunesektoren. 6. Kommunal skatteøre for inntekts- og formueskatt i Svelvik kommune settes lik de maksimalsatser Stortinget vedtar. 7. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3, skal det skrives ut eiendomsskatt i hele Svelvik kommune i a. Generell skattesats for samtlige skattepliktige eiendommer settes til 2 o/oo. b. Eiendomsskatten faktureres i 3 terminer 8. Inntektsgrense for moderasjon i oppholdsbetaling barnhager settes til 2,5G og reguleres årlig. 9. Tilskudd til private barnehager følger statlige regler. 10. Endringer i gebyrer og avgifter legges frem for kommunestyret etter fremleggelse av statsbudsjett i oktober. Rådmannen gis fullmakt til å justere gebyrer og avgifter med kommunal deflator. 11. Gebyrer for saker etter matrikkelloven økes med 10 % i 2013 og 10 % i Gebyrregulativ vedtas i henhold til vedlegg Startlån (etableringslån) for 2013 tas opp med en ramme inntil kr ,-.

8 13. Det fremlegges tilleggssak for kommunestyret i desember 2012 med vurdering av budsjett for Svelvik kirkelige fellesråd etter fremleggelse av statsbudsjettet. 14. I sitt budsjettforslag skriver administrasjonen at barnevernstjenesten i dag har et kostnadsnivå som gjør det sannsynlig at det må suppleringer til i løpet av I tillegg vil Samhandlingsreformen kreve nødvendige kostnadskrevende tiltak. Kr settes av til disse formål og benyttes etter interne prioriteringer. Vi ber om at rådmannen legger frem retningslinjer for disse interne prioriteringer. Frist 3.desember I budsjettforslaget fra administrasjonen skrives det at prosessen med å etablere et nytt Tjenestetildelingskontor har vist seg vanskelig når roller og oppgaver skal fordeles på nytt. Midler til omstilling ville sikret at viktige oppgaver blir løst på en tilfredsstillende måte i en overgangsperiode. Et tjenestetildelingskontor er viktig for at pasienter fra Svelvik skal ivaretas best mulig. Og det er essensielt for å kontrollere utgiftstrømmene i Samhandlingsreformen. Vi ber om at Rådmannen snarest fremlegger en plan for implementering av et slikt kontor. Ressursene er forutsatt å bli hentet fra en effektivisering av interne rutiner. Frist 3.desember Kommunestyret ber om at det gjennomføres en oppdatering og videreføring av arbeidet med boligsosial handlingsplan. Det legges særlig vekt på følgende områder: 1. Klargjøre behovet for et variert bo- og servicetilbud for pleie- og omsorgstrengende innbyggere de kommende årene. Vurdere hvilke utbyggingsbehov dette vil kreve og foreslå en realistisk tidsramme for anskaffelse, lokalisering, bygging m.v. Utrede aktuelle løsninger for finansiering og drift og legge fram en konkret framdriftsplan for utvikling av Svelviks framtidige tilbud på dette området. Rådmannen avklarer hvor raskt dette arbeidet kan gjennomføres, før ordfører og rådmann i fellesskap fastsetter en endelig frist. 2. Fremme forslag til en snarlig utbygging av botilbudet for funksjonshemmede. Forslaget bør vise investeringsbehov og finansieringsmuligheter, lokalisering, aktuelle eierskapsmodeller og driftskostnader. Frist innen 6 måneder. 3. Utarbeide en konkret tiltaksplan for gjennomføring av kommunestyrets vedtak om bosetting av flyktninger. Frist 2 måneder. 17 Kommunestyret ber rådmannen evaluere og utvikle det tverrfaglige samarbeidet for barn og unge som trenger spesiell hjelp og støtte. Viktige punkter i arbeidet: - Felles forståelse for lover og regler som f.eks. taushetsplikten. - Rutiner for tidlig kartlegging og ressursinnsats for barn med spesielle behov. - Lage rutiner som sikrer at tiltak for barn og unge er i henhold til lovverket. - Sluttføre forhandlingene med Sande om samarbeid i barnevernstjenesten. - Vurdere andre områder der samarbeid med nabokommunene kan være tjenlig.

9 Gjennomgangen skal vær ferdig inne utgangen av februar 2013 og resultatet legges frem for Omsorg og oppvekstutvalget. 18 Rådmannen gis i oppdrag å sluttføre arbeidet med en modell som fordeler ressursene i skolebudsjettet mellom barnetrinn og ungdomstrinn og barneskolene seg imellom. Modellen må innebære mulighet for ressursforskyvning skolene imellom dersom endringer i forutsetningene tilsier det. Modellen gjøres gjeldende for neste skoleår. Forutsigbarhet er viktig, og virksomhetslederne i skole har etterspurt en avgjørelse på arbeidet som allerede er gjennomført på dette området. Ved endringer i forutsetningene for tildeling av ressurser er det viktig at virksomhetslederne viser solidaritet og raushet overfor hverandre. 19 Over en periode på 5 år innføres felles lærebøker på barnetrinnet. Ved eventuell innføring av vikarpool blir det enklere for vikarer å forholde seg til et felles læreverk. Fagsamarbeid mellom barneskolene blir enklere og bøker kan flyttes mellom skolene ettersom elevkullene på den enkelte skole viser seg å variere betydelig fra år til år. Det kan eventuelt også gi en økonomisk gevinst. 20. Flere kommuner kan vise til gode resultat med bruk av vikarpool, hvor vikaren er fast ansatt, møter på jobb til faste tider og går inn hvor det er behov. ( F eks. en sykepleier som kan vikariere i hjemmetjenesten, på sykehjemmet eller PU-bofelleskap.) Dette skaper en større fleksibilitet og er mer kostnadseffektivt og er kanskje også med på å skape mindre sykefravær. Vi ber Rådmannen utrede muligheter, behov og kostnadsbilde for vikarpool i Svelvik kommune innenfor de ulike sektorene, og alternativ til å samarbeide med eksisterende vikarpooler i Sande og Drammen. Frist 3.desember Rådmannen gis i oppdrag å redusere antall personer med innkjøpsmyndighet til et minimum. For å få best mulig kostnadskontroll er det en forutsetning at alle innkjøp foretas av et fåtall personer, og som har tilstrekkelig kompetanse i forhold til gjeldende avtaler og lovverk. Det er viktig å samordne innkjøp slik at man oppnår best mulige avtaler. 22 Rådmannen gis i oppdrag å finne lokaler til kirkekontoret i kommunale lokaler. Kirkekontoret leier i dag lokaler i bankbygget. Dette var tenkt som en midlertidig løsning i påvente av lokaler i et nytt menighetssenter. Prosjektet nytt menighetssenter er nå utsatt. Det er derfor riktig å finne lokaler til kirkekontoret i kommunale lokaler nå.

10 23. Svelvik kommune eier i dag flere kulturbygg, som f.eks. samfunnshuset og kinogården. Enkelte av disse har tildels store behov for renovering/vedlikehold, og de har i dag varierende grad av utnyttelse. Rådmannen bes utarbeide en plan for kommunens kulturbygg. En slik plan må omfatte: - En analyse av hvilke behov kommunen har, nå og i fremtiden - Hvorvidt dagens kulturbygg fyller, eller kan fylle, disse behov - En oversikt over kort- og langsiktig vedlikeholdsbehov for byggene - Synliggjøre eventuelle leieinntekter En vesentlig hensikt med planen er å lage et grunnlag for en mer effektiv utnyttelse, samt en vurdering av mulighetene for at kommunen kan avhende bygg som ikke passer med fremtidige behov. Planen må ses i sammenheng med kommuneplanens samfunns- og arealdel. 24. Rådmannen bes ta i bruk Tilskuddsportalen og i større grad benytte seg av de tilskuddsordninger som eksisterer. 25. Det legges trykk på gjennomføring av tiltak i trafikksikkerhetsplanen og søkes om tilskudd til gjennomføring av disse. 26. Utrede mulighet for felles VA forvaltning med f.eks. Svelvik, Sande, Hurum og Røyken.

Svelvik kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Svelvik kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Svelvik kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 2012 Innhold Innhold... 2 Vedtak... 4 Innledning... 7 Forskriftsrapporter... 8 KOSTRA-tall Svelvik kommune...11 Skatt og rammetilskudd 2012-2015...16

Detaljer

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Svelvik kommune

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Svelvik kommune Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Svelvik kommune Innhold Vedtak... 3 Innledning... 4 Skatt og rammetilskudd 2012-2015... 5 Innbyggertilskudd... 5 Utgiftsutjevning... 5 Saker med særskilt tildeling...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/3266-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Malvik kommune budsjett 2014 Vedlegg: Budsjettdokument

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2013 Sak: 94/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 Behandling: Representanten

Detaljer

14/1142-28 145. Handlingsplan for perioden 2015-2018 Årsbudsjett 2015

14/1142-28 145. Handlingsplan for perioden 2015-2018 Årsbudsjett 2015 14/1142 28 145 Handlingsplan for perioden 20152018 Årsbudsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret i sak 86/14 i møte 09.12.2014 Innhold I INNLEDNING... 5 Mål og resultatstyringsprosessen i Hemne kommune...

Detaljer

Saksprotokoll. Følgende forslag fremmes som alternativ til pkt 6 i Venstres forslag:

Saksprotokoll. Følgende forslag fremmes som alternativ til pkt 6 i Venstres forslag: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: PS 110/14 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-9 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018

Detaljer

SAKSPAPIRER Formannskapet

SAKSPAPIRER Formannskapet SAKSPAPIRER Formannskapet Saksbehandler: Åsmund Rådahl Arkiv: 151 &75 Arkivsaksnr.: 10/2310 Saksprotokoll: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Sak nr.: Utvalg Møtedato 40/10 Arbeidsmiljøutvalget 22.11.2010 23/10 Eldrerådet

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO Saksansv.: Svein

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Handlingsprogram 2014-2017 VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Lier kommunes handlingsprogram 2014-2017 ble vedtatt i kommunestyret 17.12.2013. Saksfremlegget til behandlingen besto av rådmannens beslutningsgrunnlag

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.11.2013 Sak: 59/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 Behandling: Representanten

Detaljer

Budsjett og handlingsplan 2015 2018 Inkludert kommunestyrets vedtak av 10.12.2014

Budsjett og handlingsplan 2015 2018 Inkludert kommunestyrets vedtak av 10.12.2014 Ski kommune Budsjett og handlingsplan 2015 2018 Inkludert kommunestyrets vedtak av 10.12.2014 Forsiden: Ski rådhus Foto: Mohanad Awad Foto og bildetekst i dokumentet er alle bidrag i Ski kommunes fotokonkurranse

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017 Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Innledning Rådmannen vil i dette dokumentet besvare spørsmålene fra partiene. Det er innkommet totalt 104 spørsmål.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Havnestyret Møtedato: 09.12.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Vedtatt i Andebu Kommunestyret 14/12-2010 sak 74/10 2 Kap. Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3 2 Oppsummering -hovedtrekkene i budsjett 2011 8 økonomiplan 2011-2014.

Detaljer

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.12.2009 Sak: 84/09 Arkivkode: 151 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1566-7 Tittel: SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Kommunestyrets vedtak K-sak 86/14. Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018

Kommunestyrets vedtak K-sak 86/14. Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Kommunestyrets vedtak K-sak 86/14 Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Inn for landing 31.10.2014 Side 1 Side 2 INNHOLD INNHOLD... 3 RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 KOMMUNESTYRETS VEDTAK -SAK 86/14...

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Samfunn Medarbeidere Tjenester Økonomi Vedtatt i kommunestyret 15-12-2009 Lier kommune UTSKRIFT AV MØTEBOK KOMMUNESTYRET Sak nr. 89 Saksmappe nr: 2009/4366 Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø

Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR ET RETTFERDIG OG SOLIDARISK TROMSØ 1 INNHOLD BUDSJETT 2015... 1 INNHOLD... 2 BUDSJETTERKLÆRING... 3 ENDRINGER...

Detaljer