Høring - forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring - forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger"

Transkript

1 Hovedkontoret «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: 2011/ Arkiv nr: Saksbehandler: Jeanette Assev-Lindin, Bjørn Erik Krosness Dato: Høring - forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger Kystverket sender med dette forslag til forskrift om farvannskilt og navigasjonsinnretninger på høring. Høringsforslaget er også tilgjengelig på Kystverkets hjemmesider, under fanen Om Kystverket på siden Utgreiingar og høyringar. Det bes om at eventuelle merknader til forslaget sendes til Kystverket innen 22. oktober Merknader kan sendes per post til Kystverket, serviceboks 1502, 6025 Ålesund eller per e- post til Spørsmål vedrørende høringsforslaget kan rettes til: Sjefingeniør Bjørn Erik Krosness på e-post eller tlf Seniorrådgiver Jeanette Assev-Lindin på e-post eller tlf Bakgrunn Lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) trådte i kraft 1. januar I denne forbindelse har det kontinuerlig vært arbeidet med å gjennomgå forskriftsverket til havne- og farvannsloven. Kystverket har i denne sammenheng fått i oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet å vurdere en revisjon og forenkling av forskrift nr. 82 om lokalisering, utforming og tekniske krav til fyrlys, sjømerker og farvannsskilt som skal regulere ferdselen. Kystverket har vurdert revisjonsbehovet som så omfattende at det foreslås å fastsette en ny forskrift istedenfor å endre den eksisterende. Hjemmel for forskriftsforslaget er havne- og farvannsloven 20, som lyder: Departementet kan treffe enkeltvedtak og gi forskrift om tekniske krav til og bruk, utforming og lokalisering av fyrlys, sjømerker, farvannsskilt og andre innretninger og anlegg som skal gi navigasjonsveiledning eller regulere ferdselen. Hovedkontoret - Sjøsikkerhetsavdelingen Sentral postadresse: Kystverket, postboks 1502, 6025 ÅLESUND Telefon: Telefaks: Bankgiro: Internett: E-post: Org.nr.: NO Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

2 2. Dagens regelverk på området Det følger av havne- og farvannsloven 19 annet ledd, første punktum at det skal innhentes tillatelse fra departementet før fyrlys, sjømerker, farvannsskilt og andre innretninger og anlegg som skal gi navigasjonsveiledning eller regulere ferdselen kan etableres, flyttes, fjernes eller endres. Departementets myndighet er delegert til Kystverket. Dette innebærer at selve søknadsplikten er regulert i loven. Det bemerkes at Kystverkets egen virksomhet er unntatt fra søknadsplikten. Kommunene er ikke gitt myndighet til å gi tillatelse til å etablere, flytte, fjerne eller endre fyrlys, sjømerker, farvannsskilt eller andre innretninger og anlegg som skal gi navigasjonsveiledning eller regulere ferdselen. Det følger videre av bestemmelsens tredje og fjerde ledd at det kan gis pålegg til eier eller ansvarlig om å iverksette visse tiltak knyttet til navigasjonsinnretninger eller farvannsskilt. Det vises da blant annet til at det gis pålegg om oppsetting, fjerning, drift osv. av innretninger for navigasjonsveiledning og farvannsskilt. Forskrift nr. 82 om lokalisering, utforming og tekniske krav til fyrlys, sjømerker og farvannsskilt som skal regulere ferdselen gir i dag nærmere regler om utforming og spesifikasjoner for innretninger og anlegg for navigasjonsveiledning. 3. Nærmere om endringene i forhold til dagens regelverk Etter en gjennomgang av forskrift nr. 82 om lokalisering, utforming og tekniske krav til fyrlys, sjømerker og farvannsskilt som skal regulere ferdselen er det noen av bestemmelsene i dagens forskrift som er å anse som unødvendige å videreføre. Dette gjelder blant annet forskriftens 4 om Kystdirektoratets adgang til å gi pålegg, som nevnt over, er dette i dag regulert i loven. Dagens forskrift gjelder ikke for Forsvaret, jf. eksisterende forskrift 3. Kystverket foreslår å fjerne dette unntaket. Det følger av forskrift 12. mai 1989 nr. 302 om unntak fra lov om havner og farvann for sjø- og landområder samt arbeid, anlegg og tiltak knyttet til forsvarsmessige formål at Forsvaret ikke trenger tillatelse etter havne- og farvannsloven dersom tiltak skal utføres i områder som er erklært hemmelige i medhold av lovgivningen om forsvarshemmeligheter. Det betyr at Forsvaret ikke trenger å søke Kystverket om tillatelse til å sette opp navigasjonsinnretninger eller farvannsskilt i slike områder. Det følger også av forskriften at den vedkommende militære myndighet skal se til at bestemmelsene som er gitt i havne- og farvannsloven med forskrifter blir holdt. Konsekvensen av å fjerne det generelle unntaket vil være at Forsvaret blir bundet av den generelle vedlikeholdsplikten, innmelding til Kystverkets register og til utformingen av farvannsskilt. Videre foreslås det at 13 i dagens forskrift om merking av farvann som hovedsakelig benyttes av fritidsbåter fjernes. Bestemmelsen setter i dag lempeligere krav til utforming av merker som benyttes i farvann som hovedsakelig brukes av fritidsbåter. Kystverket har kommet til at dette er en uheldig praksis, og ser ingen grunn til at det skal settes andre krav til utforming av merker som benyttes i leder for fritidsbåter. Det foreslås derfor å fjerne denne slik at det stilles samme krav til merker som benyttes i farvann for fritidsbåter som i farvann som benyttes av nyttetrafikken. I dagens forskrift 15 er det gitt regler om hvordan offentlige badeplasser skal merkes dersom de skal merkes. Bestemmelsen er ikke et pålegg om å merke. Merkebøyer som legges ut ved en offentlig badeplass, legges ut for å regulere ferdselen og vil være omfattet Side 2

3 av søknadsplikten etter havne- og farvannsloven 19. Det vil si at Kystverket skal gi en tillatelse til å legge ut slike merkebøyer. Det vil da gjennom å gi en tillatelse etter 19 kunne settes vilkår til merkingen, og man vil da kunne sette krav om at merkingen utføres på en spesiell måte. Offentlige badeplasser skal merkes med IALA spesialmerke. Dette merket vil være nærmere definert i de retningslinjene som fastsettes av Kystverkets hovedkontor, jf. forskriftsforslagets 5 annet ledd. Kystverket vil i disse retningslinjene også omtale nærmere anbefalinger for merking av slike offentlige badeplasser. I følge dagens forskrift kan Kystverket bestemme hva som skal forstås med offentlige badeplasser. Dette foreslås ikke videreført. Kystverket mener det bør være opp til kommunene å bestemme hva som er å anse som en offentlig badeplass Kystverket foreslår også at 16 i dagens forskrift ikke videreføres. Bestemmelsen sier at innretninger på sjøbunnen og gjenstander som oppankres og som kan være til fare for sjøverts ferdsel skal markeres med spesialmerke. Behovet for denne type merking oppstår for eksempel i tilknytning til offshorerettede aktiviteter i kystfarvannet, blant annet ved opphugging av innretninger i petroleumsvirksomheten som ikke lenger er i bruk. Også kraftproduserende anlegg i sjø kan være innretninger som er på sjøbunnen. Slike innretninger og gjenstander som omfattes av bestemmelsen her vil alltid være søknadspliktige etter havne- og farvannsloven 27 jf. ordlyden i dagens 16 fare for sjøverts ferdsel. Avhengig av hva som oppankres og hva som plasseres på havbunnen og dets geografiske plassering, vil det være kommunen eller Kystverket som skal behandle en slik søknad. Kraftproduserende anlegg i sjø og tiltak som kan skape vesentlige hindringer eller ulempe for den alminnelige ferdsel vil alltid kreve tillatelse fra Kystverket, uavhengig av geografisk plassering, jf. forskrift 3. desember 2009 nr om tiltak som krever tillatelse fra Kystverket 1 første ledd bokstav b) og h). Merking av slike tiltak vil dermed vurderes av Kystverket i forbindelse med at det gis tillatelse til tiltaket. Disse tiltakene pålegges som regel merking som er mer utfyllende enn det som er gjengitt i dagens 16, og det vil settes vilkår med konkret krav til merkingen i vedtakene. Kystverket mener derfor det er hensiktsmessig å fjerne dagens 16 og at det tas inn anbefalinger for merking av slike innretninger i retningslinjene som fastsettes av Kystverkets hovedkontor, jf. forskriftsforslagets 5 annet ledd. Slik bestemmelsen er utformet i dag skal slike innretninger merkes uavhengig av hvorvidt det gis en tillatelse etter havne- og farvannsloven 19, eller at det er satt som vilkår i tillatelsen at det skal merkes. Dagens forskrift inneholder altså et pålegg om å merke slike innretninger og gjenstander. Som nevnt over vil Kystverket ha muligheten til å pålegge slik merking når det gis tillatelse til tiltaket. Kommunene kan ikke gjøre det da de ikke er delegert myndighet til å pålegge oppsetting av farvannsskilt eller navigasjonsinnretninger. Slik Kystverket vurderer det er det i hovedsak Kystverket som gir tillatelser til de tiltak som 16 i dagens forskrift omfatter. Kommunene gir tillatelser til tiltak på sjøbunnen, som ledninger og rør, men disse vil generelt ikke omfattes av 16 da de ikke i seg selv er til fare for sjøverts ferdsel og vil heller ikke ha behov for denne type merking. I de tilfeller kommunene eventuelt gir tillatelse til slike tiltak som dagens 16 omfatter, og som har behov for merking med IALA-spesialmerke, vil det måtte henvises til Kystverket for en eventuell tillatelse eller pålegg om merking av innretningene. Kystverket påpeker at det vil bli vurdert om det er behov for å delegere myndighet til kommunen, slik at kommunen kan gi tillatelse til eller pålegg om etablering av farvannsskilt eller navigasjonsinnretninger. Det bes spesielt om høringsinstansenes syn på fjerning av dagens forskrift 16 og behovet for delegering av myndighet til kommunene. Dagens forskrift inneholder en straffebestemmelse. Straffebestemmelsen i havne- og farvannsloven 62 første ledd er uttømmende og den nevner ikke 20. Dette Side 3

4 innebærer at det ikke kan ilegges straff for overtredelse av forskrifter gitt i medhold av 20, og det vil dermed ikke bli foreslått noen straffebestemmelse i forslag til ny forskrift. 4. Merknader til bestemmelsene 1 (virkeområde) Bestemmelsen omtaler forskriftens saklige virkeområde. 2 (definisjoner) Kystverket har identifisert fire begreper i forskriften som trenger en nærmere definisjon. Begrepet navigasjonsinnretninger defineres her til å omfatte alt som omfattes av havneog farvannsloven 19, og som ikke er å anse som et farvannsskilt. Det vil si at begrepet navigasjonsinnretninger omfatter fyr, sjømerker og andre innretninger og anlegg som skal gi navigasjonsveiledning. Dette innbefatter også radionavigasjonssystemer. Det er også behov for en definisjon av IALA- spesialmerke som er et gult merke i henhold til IALA-AISM Maritime Buoyage System and other Aids to Navigation. En nærmere beskrivelse av dette merket vil være å finne i Kystverkets retningslinjer om utforming av, tekniske krav til og plassering av innretninger for navigasjonsveiledning som omtales i forskriftsforslaget 4 annet ledd. 3(register over farvannsskilt og innretninger for navigasjonsveiledning) Plikten til å føre et register over alle farvannsskilt og innretninger for navigasjonsveiledning er en naturlig følge av at departementet skal ha overoppsyn med og forvaltningsansvar for farvannsskilt og innretninger for navigasjonsveiledning. Det fremkommer tydelig i Ot.prp. nr. 75( ) under merknadene til 19 at staten skal registrere fyrlys, sjømerker, farvannsskilt og andre innretninger og anlegg når disse har funksjon som navigasjonsveileder for trafikk og ferdsel til sjøs. Denne plikten kommer ikke tydelig frem i selve lovteksten. Det foreslås derfor at Kystverkets plikt til å føre register tas inn i forskriften. For at Kystverket skal kunne ha et oppdatert register må den som etablerer, flytter fjerner eller endrer et farvannsskilt eller en navigasjonsinnretning, gi Kystverket melding om dette umiddelbart etter at arbeidet er utført. Dette er en videreføring av 8 i dagens forskrift. Selv om Kystverket gjennom å gi tillatelse skal ha kontroll på hvilke farvannsskilt og innretninger for navigasjonsveiledning som eksisterer, er det ikke alltid at en tillatelse fører til en faktisk gjennomføring av tillatelsen. For å ha et oppdatert og reelt register er det derfor behov for at den som faktisk utfører tiltaket gir en melding om at det er utført. Som nevnt tidligere så er Forsvaret unntatt fra å søke om tillatelser etter havne- og farvannsloven i områder som er erklært hemmelige i medhold av lovgivningen om forsvarshemmeligheter. Forsvaret vil uavhengig av dette være omfattet av plikten til å melde fra til Kystverket ved etablering, flytting fjerning eller endring av farvannsskilt eller navigasjonsinnretninger. At Kystverket får melding om dette er nødvendig for at navigasjonsinnretningene skal bli vist i sjøkartene. 4 (søknaden) Som tidligere nevnt er selve søknadsplikten hjemlet i havne- og farvannsloven 19. Kystverket ser likevel at det kan være gunstig å ta inn en bestemmelse i forskriften som omhandler søknaden. Bestemmelsen presiserer at søknad om etablering, fjerning, flytting eller endring av farvannsskilt eller navigasjonsinnretninger skal sendes til Kystverket. Det Side 4

5 vises også til hvilken informasjon som er nødvendig for at Kystverket skal kunne behandle søknaden. Dette vil være til hjelp for søkeren som da vil være bedre informert om hva som skal legges ved søknaden, noe som fører til en mer effektiv forvaltning. 5 (utforming og tekniske spesifikasjoner for farvannsskilt og navigasjonsinnretninger) Kystverket har hatt en gjennomgang av dagens bestemmelser angående utforming og tekniske krav til farvannsskilt. Disse kravene er i dag regulert i eksisterende forskrift 17 som viser til vedlegg A1 til A10. Det nye forskriftsforslaget legger opp til en harmonisering i forhold til europeisk regelverk 1. Dette innebærer at det er gjort endringer i en del av farvannsskiltene som er i bruk i dag, men også at det innføres flere nye farvannsskilt. Det foreslås at det inntas et eget vedlegg som omhandler farvannsskilt. Se egen omtale av vedlegget. Kystverket har vurdert behovet for en nærmere regulering av utforming, tekniske krav og plassering av innretninger for navigasjonsveiledning. Etter vår vurdering er det ikke behov for at dette reguleres i en forskrift. Det finnes i dag ca navigasjonsinnretninger, og Kystverket eier av disse. Når det gjelder nyetableringer står Kystverket for den desidert største delen, og et eget vedlegg om dette vil dermed nesten utelukkende gjelde for Kystverket. Vi foreslår derfor at retningslinjer angående dette fastsettes av Kystverkets hovedkontor, og at disse gjøres tilgjengelige på internett. Det nevnes også at ingen kan sette opp en innretning for navigasjonsveiledning uten at det er gitt tillatelse fra Kystverket, og på denne måten vil Kystverket alltid kunne kontrollere gjennom tillatelsen, og vilkår til denne, at retningslinjene følges. Det foreslås også at det tas inn i forskriften at det ved etablering av farvannsskilt og navigasjonsinnretninger skal tas hensyn til estetikk og miljø. I dette ligger det at når man bestemmer plasseringen skal ta hensyn til landskapet og de landskapsmessige konsekvensene. Dette vil ikke være et hensyn som skal tilsidesette hovedformålet ved etableringen av farvannsskiltene eller innretningene for navigasjonsinnretninger, men vil være en bevisstgjøring av at plasseringen og utformingen av farvannsskiltene og navigasjonsinnretninger har en innvirkning på naturen. Det vises til at havne- og farvannsloven 1 åpner for at det kan tas miljøhensyn. 6 (vedlikeholdsplikt) Dagens forskrift inneholder også en generell vedlikeholdsplikt for den som er eier eller ansvarlig for farvannsskilt eller innretninger for navigasjonsinnretninger, jf. 9. Kystverket mener det er naturlig å videreføre bestemmelsen. Havne- og farvannsloven 26 har stadfestet en slik vedlikeholdsplikt for tiltak som krever tillatelse etter kapittel fire. Tillatelser til farvannsskilt eller navigasjonsinnretninger faller ikke inn under tiltalk som krever tillatelse etter kapittel fire, og det er derfor behov for en egen bestemmelse for disse tilfellene. Vedlikeholdsplikten må forstås på samme måte som plikten etter havne- og farvannsloven 26. Eier, eller den som er ansvarlig, skal sørge for at farvannsskilt eller navigasjonsinnretninger er gjenstand for nødvendig regelmessig ettersyn, og også jevnlig utføre mer grundig ettersyn. 7 (plikt til å utbedre eller melde om feil) Første ledd fastsetter en plikt for eier eller den som er ansvarlig til å utbedre forhold som gjør at et farvannsskilt eller en navigasjonsinnretning ikke fungerer etter intensjonen. En slik utbedring skal gjøres uten ugrunnet opphold. I dette ligger det at man skal foreta en 1 European Code for Inland Waterways, UN Economic Commission for Europe. Side 5

6 vurdering av forholdet med engang man blir kjent med feilen, og at den skal utbedres så snart som forholdet tilsier det. Dersom forholdet er av vesentlig betydning for sjøsikkerheten vil uten ugrunnet opphold måtte forstås slik at det skal skje umiddelbart. Er forholdet mindre kritisk kan man benytte noe lenger tid. Eksempler på feil som kan oppstå er farvannsskilt som faller ned, lys som slukner eller jernstenger som havarerer. Annet ledd slår fast at dersom forhold som omtalt i første ledd ikke lar seg utbedre uten ugrunnet opphold, skal det straks gis melding til Kystverket ved nasjonal koordinator for navigasjonsvarsler (NAVCO). NAVCO vil vurdere om det er behov for å sende ut et navigasjonsvarsel angående feilen. Dersom det ikke er behov for å sende ut navigasjonsvarsel vil NAVCO sende meldingen videre til Kystverkets regionkontor for behandling. 8(merking av flytende akvakulturanlegg i sjø) Bestemmelsen om merking av akvakulturanlegg, slik den lyder i dagens forskrift, kom inn i forskriften i 2007 og trådte i kraft og Etablering av akvakulturanlegg i sjø krever tillatelse fra Kystverket jf. havne- og farvannsloven 27 og forskrift 3. desember 2009 nr 1449 om tiltak som krever tillatelse fra Kystverket 1 første ledd bokstav a). Selv om kravene til merking ville kunne settes som vilkår til en tillatelse etter havne- og farvannsloven er det vurdert slik at kravene er så detaljerte og universelle at det er fornuftig å ha disse i en forskrift. Det vises også til at akvakulturanlegg er et tiltak som skaper stor risiko både for sjøfarende og for anlegget selv, og at det derfor er viktig at kravene er klare og tydelige. Dette skaper også en forutberegnelighet for søker i forhold til hvilke krav som vil settes til ham og hvilke økonomiske forpliktelser som etableringen vil kreve. Selv om bestemmelsen er ganske ny har erfaringer de siste årene gjort Kystverket oppmerksom på at det er behov for noen endringer. Følgende materielle endringer foreslås: Indirekte belysning / flomlys av anlegget kan ikke lenger erstatte gult lyssignal på ytterpunktene. Synkronisering av gule lyssignal på anlegget vil være hovedregelen. Det presiseres at det kan kreves merking med indirekte belysning / flomlys, radarsvarer (racon) og AIS (Automatic Identification System). Kravet til gult merke er omformulert til et krav om IALA spesialmerke, og hvor særskilte krav til dette er nærmere angitt. Et IALA spesialmerke har alltid gul farge, og en omformulering av dette kravet vil ikke ha noen praktisk konsekvens for oppdrettseiere som allerede har gule merker på anleggene. Kystverkets erfaring, bygd på tilbakemelding fra sjøfarende, er at anlegg med gult lyssignal på ytterpunktene som er synkronisert er bedre synlig enn der hvor lyssignalene ikke er synkroniserte. Sjøfarende blir i stand til å danne seg et bedre bilde av anleggets omkrets når lysene er synkronisert. Tilsvarende viser erfaring at indirekte belysning / flomlys av anlegg ikke alene er tilstrekkelig for at de skal være godt synlige. Indirekte belysning vil ikke alltid kunne gi et godt bilde av anleggets omkrets. Et akvakulturanlegg tar opp et større område enn selve produksjonsdelen av anlegget. Det omkringliggende området blir lite synlig uten lyssignal fra ytterpunktene. Det settes derfor krav til at det også skal være ytterpunktbelysning på anlegg med indirekte belysning. Side 6

7 Større anlegg kan, avhengig av beliggenhet, kreve merking med elektroniske innretninger / systemer som radarsvarer (racon) og AIS (Automatic Identification System). 9(tilsyn) Kystverket fører tilsyn med at bestemmelsene i forskriften her følges. Det er spesielt bestemmelsene om merking av flytende akvakulturanlegg i sjø som er aktuelle. Forskriften hjemles derfor også i havne- og farvannsloven 52. Kystverkets adgang til å føre tilsyn er i dag omtalt i vedlegg A 11 Veileder om merking av akvakulturanlegg under punkt (unntak) Bestemmelsen gir Kystverket hjemmel til, i særlige tilfeller, å gjøre unntak fra forskriften. I dagens forskrift foreligger en slik hjemmel både i den generelle bestemmelsen om unntak ( 3), og i den konkrete bestemmelsen om merkereglene for akvakulturanlegg ( 14). Det anses ikke som nødvendig å ha flere bestemmelser som gir Kystverket anledning til å fravike forskriften, og det foreslås at det gis en generell unntakshjemmel. I forhold til merkekravene knyttet til akvakulturanlegg vil det i noen tilfeller kunne være forsvarlig å avvike fra kravene til lyssignalets rekkevidde. Dette vil for eksempel være i tilfeller hvor akvakulturanlegget ligger nærme land, og i et område med liten trafikk. 11 (ikrafttredelse, overgangsbestemmelser) Det foreslås at forskriften trer i kraft Å skifte ut alle eksisterende farvannsskilt til å samsvare med den nye forskriftens krav til utforming og tekniske spesifikasjoner vil være en kostnadskrevende og langsiktig prosess. Det er Kystverkets vurdering at det må gis en lengre periode for utskiftning av dagens skilt. Mange eksisterende skilt har fortsatt en restlevetid før de må skiftes ut og vil kunne oppfylle sin funksjon i en lengre overgangsperiode. Kystverket foreslår derfor at det gis en overgangsperiode på 10 år. Innenfor denne perioden regner en med at utskiftning av deler av farvannsskiltene vil måtte foretas i forbindelse med vedlikehold. Det nevnes at Kystverket uansett kan gi pålegg om utskiftning før dette tidspunktet i enkelt tilfeller dersom det skulle være nødvendig, jf. havne- og farvannsloven 19 tredje ledd bokstav b). Når det gjelder de skjerpede kravene til merking av akvakulturanlegg foreslår Kystverket at det gis en overgangsperiode på ett år fra forskriftens ikrafttredelse til akvakulturanleggene må være i samsvar med kravene som endres i dette forslaget. Erfaring har vist at den merkingen som er i dag kan forbedres vesentlig med relativt enkle tiltak. Disse tiltakene vurderes som nødvendige for å gi tilfredsstillende sikkerhet for både sjøfarende og akvakulturanlegget, og derfor settes det en kort overgangsfrist for å være i samsvar med nye regler. Vedlegg 1 - Farvannsskilt Kystverket foreslår at de nærmere bestemmelser om utforming av og tekniske spesifikasjoner til farvannsskilt plasseres i et eget vedlegg om farvannsskilt. I vedlegget omtales blant annet farvannsskiltenes form, størrelse, farge, overflatemateriale, valg av skrifttype og krav til styrke på oppsettingsutstyr. Vedlegget inneholder flere farvannsskilt enn dagens gjeldende forskrift. De farvannsskiltene som er nevnt er de skiltene som Kystverket regner med vil være mest aktuelle. Når det gjelder utforming av skiltene er det foretatt en oppdatering og tilnærming mot europeisk standard. Den europeiske standarden Side 7

8 er god og hensiktsmessig å bruke, og dette vil bidra til å gjøre farvannsskiltene mer forståelige for sjøfarende uavhengig av språk. I høringen ber vi spesielt om kommentarer til utvalget av farvannsskilt og den grafiske utformingen av disse. Det gis også veiledning i forhold til plassering av farvannsskilt. Det vil ikke være hensiktsmessig eller mulig å omhandle alle mulige problemer og vurderinger som må tas hensyn til ved plassering av farvannsskilt. Plassering av farvannsskilt krever en konkret vurdering av hver enkelt søknad, men vi har likevel valgt å gi noen konkrete veiledninger når det gjelder plassering av farvannsskilt ved varsling om begrenset høyde/livsfarlig ledning. Dette fordi høydebegrensning ved livsfarlig ledning er vanlig forekommende, både i og utenfor ledene, og det er viktig at dette blir skiltet på en måte som er lett forståelig for sjøfarende, herunder også fritidsbåter. Det gis også instruksjoner om hvordan begrenset høyde skal beregnes. Vedlegg 2 Merking av flytende akvakulturanlegg i sjø Dette vedlegget ble tatt inn i dagens forskrift når 14 ble endret i Vedlegget er utformet som en veileder til merking av flytende akvakulturanlegg i sjø. Kystverket har foretatt en del redaksjonelle endringer i vedlegget. De materielle endringene er nærmere beskrevet under merknadene til 9 over. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget Etablering av et register for farvannsskilt og innretninger for navigasjonsveiledning vil mest sannsynlig få begrensede økonomiske og administrative konsekvenser for Kystverket. Kystverket fører allerede et register over alle innretninger for navigasjonsveiledning. Det føres ikke per i dag noen oversikt over godkjente farvannsskilt. Det finnes imidlertid fagsystem i Kystverket som kan anvendes til å registrere disse innretningene. Det legges til grunn at registeret først skal være à jour med hensyn til farvannsskilt ved utløpet av overgangsperioden. Det nevnte fagsystemet vil også kunne være til hjelp med å identifisere manglende skilting, for eksempel ved sjøkabler eller luftledninger. Når det gjelder merkostnad og arbeid ved å registrere farvannsskilt i registeret, påpekes det at det allerede brukes ressurser på saksbehandling av farvannsskilt og føring av opplysninger inn i registeret må antas å utgjøre et begrenset tilleggsarbeid i denne sammenheng. Kostnadene ved produksjon og oppsetting av farvannsskilt forventes å forbli omtrent som i dag. Skiltene skal fortsatt produseres slik at de er varige og settes opp slik at de tåler påkjenningene fra det miljøet de står i. Kystverket tar også sikte på å legge ut datafiler som skal gjøre skiltene lettere å produsere. Forskriften åpner imidlertid for at det kan settes strengere krav til farvannsskiltene enn etter dagens forskrift. Det pekes blant annet på at det kan kreves dagslysfluoriserende skiltfolie for skilt som benyttes i tilknytning til arbeid i sjø. Et slikt krav vil påføre en ekstra kostnad for eier, men arbeid i sjø medfører en særskilt risiko for sjøfarende og må være ekstra godt synlige i farvannet. Det legges fra Kystverkets side i utgangspunktet ikke opp til noen økt bruk av skilt. Når det gjelder de økonomiske og administrative konsekvensene for utskiftning av eksisterende farvannsskilt er det vanskelig å anslå disse. Dette på grunn av at Kystverket per i dag ikke har noen god oversikt over farvannsskilt som er etablert. Kystverket mener at ved å gi en 10 års overgangsperiode så vil det meste av utskiftningen baseres på vedlikehold, og at merkostnaden og merarbeidet vil være lite. Side 8

9 Når det gjelder kravene til akvakulturanlegg vil endringene om krav til merking av ytterpunkt med lyssignal også ved indirekte belysning, og synkronisering av lyssignalene ha en viss økonomisk konsekvens. Vi mener imidlertid at kravet er proporsjonalt i forhold til den risikoen det avbøter. Det finnes også anlegg i dag som tilfredsstiller kravene som foreslås. For anlegg som ligger utenfor områder med mye ferdsel vil Kystverket kunne vurdere unntak fra hovedregelen. Med hilsen Hans Morten Midtsand fungerende avdelingsdirektør Jeanette Assev-Lindin seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent Kopi til: Fiskeri- og kystdepartementet Vedlegg: Utkast til forskriftsforslag med vedlegg 1 Utkast til forskrift om navigasjonsinnretninger og farvannsskilt 2 vedlegg 1 til forskrift om farvannskilt og navigasjonsinnretninger 3 vedlegg 2 til forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger Tilsvarende brev sendt til: Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Fiskeridirektoratet Sjøfartsdirektoratet Petroleumstilsynet Oljedirektoratet NVE Statens vegvesen Politidirektoratet KS Norsk havneforening Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening Oljeindustriens Landsforening Fiskebåtrederenes Forbund Fraktefartøyenes Rederiforening NHO Sjøfart Hurtigbåtenes Rederiforbund Norges Rederiforbund Norges Fiskarlag Norsk Sjømannsforbund Norsk tjenestemannslag Norsk sjøoffisersforbund Norsk Losforbund Redningsselskapet Kongelig Norsk Båtforbund Norges Seilforbund Kongelig Norsk Seilforening Norges Roforbund Norsk Padleforbund Skjærgårdstjenesten De Sjøkyndiges Forbund Side 9

10 Sjømannsforeningens landsforbund Euroskilt AS Botne Skilt AS Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO Telenor Maritime Radio Kartverket Sjødivisjonen Side 10

Høring - forslag om endring i forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger

Høring - forslag om endring i forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger HOVEDKONTORET «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref.: «REF» Vår ref.: 2011/1746-46 Arkiv nr.: 400 Saksbehandler: Dato: Jeanette Assev-Lindin, Bjørn Erik 06.10.2014 Krosness Høring

Detaljer

Tillatelse - Etablering av farvannsskilt - Sildpollen - Vågan kommune - Nordland fylke

Tillatelse - Etablering av farvannsskilt - Sildpollen - Vågan kommune - Nordland fylke Nordland Lofotkraft AS Deres ref.: Vår ref.: 2016/1547-7 Arkiv nr.: Saksbehandler: Lise Maria Strömquist Dato: 14.10.2016 Tillatelse - Etablering av farvannsskilt - Sildpollen - Vågan kommune - Nordland

Detaljer

Vedtak fra Kystverket etter HFL 19 og 20 - Tillatelse til fartsregulerende skilting - Hagan - Harstad kommune - Troms fylke

Vedtak fra Kystverket etter HFL 19 og 20 - Tillatelse til fartsregulerende skilting - Hagan - Harstad kommune - Troms fylke Troms og Finnmark Harstad Havn KF Postboks 193 9482 HARSTAD Deres ref.: 2016/2327/P66 Vår ref.: 2016/5843-2 Arkiv nr.: Saksbehandler: Ruben Alseth Dato: 13.12.2016 Vedtak fra Kystverket etter HFL 19 og

Detaljer

Forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger mv.

Forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger mv. Forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger mv. Brukerkonferansen 2014-04-09/10 Sjøsikkerhetsavdelingen Kystverkets hovedkontor ved Bjørn Erik Krosness Jeanette Assev-Lindin Hovedpunkter i presentasjonen

Detaljer

Tillatelse - Lensvik småbåtforening - Søknad om oppsetting av skilt - Lensvik havn - Agdenes kommune - Sør-Trøndelag fylke

Tillatelse - Lensvik småbåtforening - Søknad om oppsetting av skilt - Lensvik havn - Agdenes kommune - Sør-Trøndelag fylke Midt-Norge Lensvik småbåtforening Deres ref.: Vår ref.: 2013/2852-4 Arkiv nr.: Saksbehandler: Laila Karin Måløy Dato: 14.11.2016 Tillatelse - Lensvik småbåtforening - Søknad om oppsetting av skilt - Lensvik

Detaljer

For å ivareta hensynet til en sikker ferdsel til sjøs skal akvakulturanlegg merkes slik at de til enhver tid er godt synlige for sjøfarende.

For å ivareta hensynet til en sikker ferdsel til sjøs skal akvakulturanlegg merkes slik at de til enhver tid er godt synlige for sjøfarende. Vedlegg 2 - Merking av akvakulturanlegg 1 Innledning For å ivareta hensynet til en sikker ferdsel til sjøs skal akvakulturanlegg merkes slik at de til enhver tid er godt synlige for sjøfarende. Vedlegget

Detaljer

Tillatelse - Oppsetting av skilt - Lønset brulager - Sjøledninger

Tillatelse - Oppsetting av skilt - Lønset brulager - Sjøledninger Midt-Norge NORCONSULT AS Postboks 626 1303 SANDVIKA Deres ref.: Vår ref.: 2014/5113-8 Arkiv nr.: Saksbehandler: Odd Helge Hestholm Dato: 10.05.2017 Tillatelse - Oppsetting av skilt - Lønset brulager -

Detaljer

Høring - forskrift om midlertidig ferdselsforbud i Grøtøyleia - Steigen kommune - Nordland fylke

Høring - forskrift om midlertidig ferdselsforbud i Grøtøyleia - Steigen kommune - Nordland fylke Nordland Mottakerliste Deres ref.: Vår ref.: 2016/4174-10 Arkiv nr.: Saksbehandler: Thomas M. Jensen Dato: 01.02.2017 Høring - forskrift om midlertidig ferdselsforbud i Grøtøyleia - Steigen kommune - Nordland

Detaljer

Høring av forslag til forskrift om midlertidig ferdselsforbud i Grøtøyleden Steigen kommune - Nordland fylke

Høring av forslag til forskrift om midlertidig ferdselsforbud i Grøtøyleden Steigen kommune - Nordland fylke NORDLAND Mottakerliste Deres ref.: Vår ref.: 2016/4174-7 Arkiv nr.: 500 Saksbehandler: Thomas M. Jensen Dato: 18.07.2016 Høring av forslag til forskrift om midlertidig ferdselsforbud i Grøtøyleden Steigen

Detaljer

Høring - utkast til reviderte forskrifter om sikring av havner og om sikring av havneanlegg

Høring - utkast til reviderte forskrifter om sikring av havner og om sikring av havneanlegg Hovedkontoret Se mottakerliste Deres ref: Vår ref: 2012/3326-1 Arkiv nr: Saksbehandler: Gry Karlsen Lunde Kristine Runde Sveinung Hustoft Dato: 12.7.2012 Høring - utkast til reviderte forskrifter om sikring

Detaljer

Vedlegg 2 - Merking av akvakulturanlegg. 1 Innledning. 2 Definisjoner. 3 Generelt

Vedlegg 2 - Merking av akvakulturanlegg. 1 Innledning. 2 Definisjoner. 3 Generelt Vedlegg 2 - Merking av akvakulturanlegg 1 Innledning For å ivareta hensynet til en sikker ferdsel til sjøs skal akvakulturanlegg merkes slik at de til enhver tid er godt synlige for sjøfarende. Vedlegget

Detaljer

Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg 3 - begrensninger i lokale farleder for bruk av farledsbevis.

Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg 3 - begrensninger i lokale farleder for bruk av farledsbevis. HOVEDKONTORET Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref.: Vår ref.: 2014/1924-62 Arkiv nr.: 700 Saksbehandler: Henning Osnes Teigene Dato: 30.07.2015 Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg

Detaljer

Arkiv nr.: Vi viser til søknad av 23. september 2016 vedrørende ovennevnte oversendt Kystverket fra Hordaland Fylkeskommune.

Arkiv nr.: Vi viser til søknad av 23. september 2016 vedrørende ovennevnte oversendt Kystverket fra Hordaland Fylkeskommune. VEST Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Att: Vibeke Saure Lokøy Deres ref.: Vår ref.: 2015/1799-8 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Irina Eidesvik Dato: 05.10.2016 Tillatelse til søknad om

Detaljer

Vedtak - Klage over vedtak om avslag på dekning av saksomkostninger

Vedtak - Klage over vedtak om avslag på dekning av saksomkostninger HOVEDKONTORET Arild Karlsen arild.karlsen@lawyer.online.no Deres ref.: Vår ref.: 2012/1683-35 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Paul Gustav Nyland Dato: 13.10.2015 Vedtak - Klage over vedtak om avslag på

Detaljer

Høring - forskrift om krav til slepebåt for flyttbare innretninger i territorialfarvannet

Høring - forskrift om krav til slepebåt for flyttbare innretninger i territorialfarvannet Hovedkontoret «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: «REF» Vår ref: 2012/1290-16 Arkiv nr: 400 Saksbehandler: Jeanette Assev-Lindin Dato: 4.7.2014 Høring - forskrift om krav

Detaljer

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK KYSTVE R KET MIDT-NORGE _ Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK Deres ref Vår ref 11/00206-2 Arkiv nr 423.3 Saksbehandler Odd Helge Hestholm Dato 14.3.2011 Tillatelse - Etablering av midlertidig

Detaljer

Tillatelse til kryssing av farvann - SFE Nett AS - 22 kv fjordspenn - Gransundet - Askvoll kommune - Sogn og Fjordane fylke

Tillatelse til kryssing av farvann - SFE Nett AS - 22 kv fjordspenn - Gransundet - Askvoll kommune - Sogn og Fjordane fylke Vest Jøsok Prosjekt AS Postboks 169 Kokstad 5863 BERGEN Deres ref.: Vår ref.: 2016/4459-2 Arkiv nr.: Saksbehandler: Knut Stenevik Dato: 30.09.2016 Tillatelse til kryssing av farvann - SFE Nett AS - 22

Detaljer

Tillatelse etter HFL Midlertidig stenging av farvann - Rystraumen - Troms kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL Midlertidig stenging av farvann - Rystraumen - Troms kommune - Troms fylke Troms og Finnmark Troms og Finnmark Losoldermannskap Postboks 1502 6025 ÅLESUND Deres ref.: Vår ref.: 2016/6619-4 Arkiv nr.: Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 19.02.2017 Tillatelse etter HFL 27-1 - Midlertidig

Detaljer

Tillatelse - Søknad om gjennomføring av refraksjonsseismikk-seismisk tomografi i sjø Harøya, Fjørtofta, Haramsøya og Hestøya

Tillatelse - Søknad om gjennomføring av refraksjonsseismikk-seismisk tomografi i sjø Harøya, Fjørtofta, Haramsøya og Hestøya Midt-Norge GEOMAP NORGE AS Piggsoppvegen 2F 2016 FROGNER Deres ref.: Vår ref.: 2016/5383-2 Arkiv nr.: Saksbehandler: Odd Helge Hestholm Dato: 25.10.2016 Tillatelse - Søknad om gjennomføring av refraksjonsseismikk-seismisk

Detaljer

Delvis tillatelse til utfylling ved molo i Herland fiskerihavn, gbnr 56/9 - Askvoll kommune - Sogn og Fjordane fylke

Delvis tillatelse til utfylling ved molo i Herland fiskerihavn, gbnr 56/9 - Askvoll kommune - Sogn og Fjordane fylke VEST Askvoll kommune Postboks 174 6988 ASKVOLL Deres ref.: Vår ref.: 2016/6428-3 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Knut Stenevik Dato: 15.03.2017 Delvis tillatelse til utfylling ved molo i Herland fiskerihavn,

Detaljer

KYSTVERKETS UTKAST AV BESTEMMELSER OM MERKING AV PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN

KYSTVERKETS UTKAST AV BESTEMMELSER OM MERKING AV PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN KYSTVERKETS UTKAST AV 27.9.2013 BESTEMMELSER OM MERKING AV PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN Bestemmelser om merking av permanent plasserte innretninger i petroleumsvirksomheten

Detaljer

TFO Høringsuttalelse - TFO-området og forslag til utvidelse

TFO Høringsuttalelse - TFO-området og forslag til utvidelse HOVEDKONTORET Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Deres ref.: 14/2181- Vår ref.: 2011/5866-30 Arkiv nr.: 421.1 Saksbehandler: B E Krosness Dato: 2015-03-06 TFO 2015 - Høringsuttalelse

Detaljer

Tillatelse til farvannstenging Øynafjorden i Ytre Hardangerfjord

Tillatelse til farvannstenging Øynafjorden i Ytre Hardangerfjord VEST ONE Nordic Kraftmontasje AS Skorgenes 6390 VESTNES Att: Fivelstad Endre Deres ref.: Vår ref.: 2016/5157-2 Arkiv nr.: 423.2 Saksbehandler: Lene Røkke Mathisen Dato: 07.10.2016 Tillatelse til farvannstenging

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling i sjø - Alta lufthavn - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling i sjø - Alta lufthavn - Alta kommune - Finnmark fylke Troms og Finnmark Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA Att: Hallgeir J. Strifeldt Deres ref: Vår ref: 2014/1643-6 Arkiv nr: 423.3 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 24.06.2014 Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling

Detaljer

Svar på søknad - flytebrygge på Vestresand og bruksrett til veg - Vestvågøy kommune - Nordland fylke

Svar på søknad - flytebrygge på Vestresand og bruksrett til veg - Vestvågøy kommune - Nordland fylke Nordland Vestresand Båtforening Vestresand 8360 BØSTAD Deres ref: Vår ref: 2012/3745-10 Arkiv nr: Saksbehandler: Lise Maria Strömqvist Dato: 02.12.2013 Svar på søknad - flytebrygge på Vestresand og bruksrett

Detaljer

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad om fortsatt plass for flytebrygge - Klubbukt fiskerihavn - Kvalsund kommune - Finnmark fylke - Søker Oddvald Larsen

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad om fortsatt plass for flytebrygge - Klubbukt fiskerihavn - Kvalsund kommune - Finnmark fylke - Søker Oddvald Larsen Troms og Finnmark Oddvald Larsen Brensvik 9620 KVALSUND Deres ref: Vår ref: 2012/3393-2 Arkiv nr: Saksbehandler: Rakel Hagen Olsen Dato: 18.07.2012 Tillatelse etter HFL 28 - Søknad om fortsatt plass for

Detaljer

Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner

Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner 1 Plikt til å bruke mal Bestemmelsen slår i første ledd fast at kommunene

Detaljer

Tillatelse fra Kystverket etter HFL 19, 20 og Utdyping og merking - Kvalsundet - Tromsø kommune - Troms fylke

Tillatelse fra Kystverket etter HFL 19, 20 og Utdyping og merking - Kvalsundet - Tromsø kommune - Troms fylke TROMS OG FINNMARK Kystverket Nordland - Utbygging Postboks 1502 6025 ÅLESUND Deres ref.: 2014/4324 Vår ref.: 2014/4324-2 Arkiv nr.: 435 Saksbehandler: Ruben Alseth Dato: 16.12.2015 Tillatelse fra Kystverket

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Statens vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 BODØ Deres ref.: 2014/074534-006 Vår ref.: 2014/5324-5 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 26.01.2015 Tillatelse etter HFL

Detaljer

Vera Lysklætt. Geografiske koordinater med desimalminutter (WGS 84 Euref 89) Hjørner på rammefortøyning : Telefon: Telefaks: Bankgiro:

Vera Lysklætt. Geografiske koordinater med desimalminutter (WGS 84 Euref 89) Hjørner på rammefortøyning : Telefon: Telefaks: Bankgiro: Troms og Finnmark SalMar Nord AS Gjøvika 9392 STONGLANDSEIDET Deres ref: Vår ref: 2011/4820-3 Arkiv nr: Saksbehandler: Vera Lysklætt Dato: 21.11.2011 Tillatelse etter HFL 27.1 - Akvakulturtillatelse -

Detaljer

Høring forslag til forskrift om norsk del av påbudt skipsrapporteringssystem i Barentsområdet

Høring forslag til forskrift om norsk del av påbudt skipsrapporteringssystem i Barentsområdet Hovedkontoret Se høringsliste Deres ref: Vår ref: 2011/5945-34 Arkiv nr: Saksbehandler: Jeanette Assev-Lindin, Trond Langemyr Dato: 12.3.2013 Høring forslag til forskrift om norsk del av påbudt skipsrapporteringssystem

Detaljer

Tillatelse etter HFL Akvakulturtillatelse - Lokalitetsnr Sommarbukt - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL Akvakulturtillatelse - Lokalitetsnr Sommarbukt - Alta kommune - Finnmark fylke Troms og Finnmark Cermaq Finnmark AS 8286 Nordfold Att: Jonny Opdahl Deres ref: Vår ref: 2012/473-5 Arkiv nr: 423.6 Saksbehandler: Chris-Thomas Jørgensen Dato: 17.07.2014 Tillatelse etter HFL 27.2 - Akvakulturtillatelse

Detaljer

Høring forslag om endring av forskrift om frakt av last på norske skip og lektere gjennomføring av endringer i IMSBC-koden

Høring forslag om endring av forskrift om frakt av last på norske skip og lektere gjennomføring av endringer i IMSBC-koden Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler 15.10.2014 2014/55809-1 Arild Viddal Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 32 52 74 51 43 Høringsliste Høring forslag om endring av forskrift om frakt av last

Detaljer

Høring - forslag til forskrift om merking av og sikkerhetssoner i tilknytning til havenergianlegg

Høring - forslag til forskrift om merking av og sikkerhetssoner i tilknytning til havenergianlegg HOVEDKONTORET NHO sjøfart Postboks 5201 Majorstua 0302 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2013/2943-13 Arkiv nr.: 623.0 Saksbehandler: Dato: Jeanette Assev-Lindin, Bjørn Erik 10.03.2016 Krosness Høring - forslag

Detaljer

John Raknes Tillatelse til utlegg av flytebrygge i Buvika i Kalvåg fiskerihavn - Bremanger kommune - Sogn og Fjordane fylke

John Raknes Tillatelse til utlegg av flytebrygge i Buvika i Kalvåg fiskerihavn - Bremanger kommune - Sogn og Fjordane fylke Vest Kalvåg båtlag V/Åge Sundsøy age.sundsoy@enivest.net Deres ref: «REF» Vår ref: 2013/747-21 Arkiv nr: Saksbehandler: John Raknes Tillatelse til utlegg av flytebrygge i Buvika i Kalvåg fiskerihavn -

Detaljer

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Kystverket v/utbygging Serviceboks 2 6025 Ålesund Deres ref 2012/2314-1 Vår ref 2012/2314-3 Arkiv nr Saksbehandler Jan Morten Hansen Dato 08.06.2012 Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter

Detaljer

Bremnes Seashore AS bremnes@seashore.no 5430 BREMNES

Bremnes Seashore AS bremnes@seashore.no 5430 BREMNES Vest Bremnes Seashore AS bremnes@seashore.no 5430 BREMNES Deres ref: Vår ref: 2013/3563-2 Arkiv nr: 423.6 Saksbehandler: Johan Sørensen Dato: 12.11.2013 Tillatelse til etablering av anlegg for oppdrett

Detaljer

Vedtak etter klage over tillatelse til etablering av akvakulturanlegg på lokalitet Hjortøya, Vikna kommune, Nord-Trøndelag

Vedtak etter klage over tillatelse til etablering av akvakulturanlegg på lokalitet Hjortøya, Vikna kommune, Nord-Trøndelag HOVEDKONTORET Vikna & Omegn Fiskarlag (viknafisker@gmail.com) Deres ref.: --- Vår ref.: 2015/2915-5 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Trude Blankholm Strømme Dato: 18.09.2015 Vedtak etter klage over tillatelse

Detaljer

Hepsøy Eiendom AS søker om å fylle ut deler av område i sjø, og planere grunnen til gnr 15, bnr 34 for framtidig bygging av næringsbygg/lagerlokale.

Hepsøy Eiendom AS søker om å fylle ut deler av område i sjø, og planere grunnen til gnr 15, bnr 34 for framtidig bygging av næringsbygg/lagerlokale. KYSTVERKET Midt-Norge HEPSØ EIENDOM AS Peter Hepsøs vei 69 7740 STEINSDALEN C Deres ref.: Vår ref.:arkiv nr.:saksbehandler:dato: 2016/5792-7423.3Laila Karin Måløy10.01.2017 Tillatelse HFL - Planering og

Detaljer

Tillatelse til dumping - Beinskjæra i Sandefjord - Vestfold fylke - utsatt iverksetting

Tillatelse til dumping - Beinskjæra i Sandefjord - Vestfold fylke - utsatt iverksetting SØRØST Arne Rød & CO AS Postboks 1513 3206 SANDEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 2014/5721-3 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Thor Messel Dato: 22.01.2015 Tillatelse til dumping - Beinskjæra i Sandefjord - Vestfold

Detaljer

Avslag på søknad - Torsvåg Havfiske DA - Kaiplassering - Sesongen Torsvåg havn - Karlsøy kommune - Troms fylke

Avslag på søknad - Torsvåg Havfiske DA - Kaiplassering - Sesongen Torsvåg havn - Karlsøy kommune - Troms fylke Troms og Finnmark Torsvåg Havfiske Torsvåg 9136 Vannareid Deres ref: Vår ref: 2012/1020-32 Arkiv nr: Saksbehandler: Rakel Hagen Olsen Dato: 12.06.2013 Avslag på søknad - Torsvåg Havfiske DA - Kaiplassering

Detaljer

Tillatelse til utviding av areal for anlegg for oppdrett av matfisk av laks og aure på lokalitet Utåker - Kvinnherad kommune - Hordaland fylke

Tillatelse til utviding av areal for anlegg for oppdrett av matfisk av laks og aure på lokalitet Utåker - Kvinnherad kommune - Hordaland fylke VEST Marine Harvest Norway As Deres ref.: Vår ref.: 2012/2181-9 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Bjarte Holta Dato: 08.09.2016 Tillatelse til utviding av areal for anlegg for oppdrett av matfisk av laks

Detaljer

Telefon: Bankgiro:

Telefon: Bankgiro: TROMS OG FINNMARK akva Deres ref.: Vår ref.: 2015/3073-1 Arkiv nr.: Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 26.01.2017 akva 1 Bakgrunn Vi viser til søknad av (dato) vedrørende ovennevnte. Søknader om akvakulturanlegg

Detaljer

Tillatelse - Flytebryggeanlegg i Brekstad havn - Brekstad båtklubb - Ørland kommune - Sør-Trøndelag fylke.

Tillatelse - Flytebryggeanlegg i Brekstad havn - Brekstad båtklubb - Ørland kommune - Sør-Trøndelag fylke. Midt-Norge Brekstad Båtklubb v/ Stig Hovde Jernalderveien 3 7130 BREKSTAD Deres ref: Vår ref: 2012/2073-2 Arkiv nr: Saksbehandler: Odd Helge Hestholm Dato: 16.05.2012 Tillatelse - Flytebryggeanlegg i Brekstad

Detaljer

Svar på søknad om mudring og dumpetillatelse - Susebukta 2, 4, 6, 8 og 10 - Sandefjord kommune - Vestfold fylke

Svar på søknad om mudring og dumpetillatelse - Susebukta 2, 4, 6, 8 og 10 - Sandefjord kommune - Vestfold fylke SØRØST Arne Rød & Co AS postboks 1513 3206 SANDEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 2014/4385-3 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Thor Messel Dato: 13.11.2014 Svar på søknad om mudring og dumpetillatelse - Susebukta

Detaljer

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1719-1 8 april 2016 Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler 1. Innledning

Detaljer

Tillatelse til etablering av felles fôrflåte på lokalitetane Grisholmsundet og Moldøyosen - Fedje kommune - Hordaland

Tillatelse til etablering av felles fôrflåte på lokalitetane Grisholmsundet og Moldøyosen - Fedje kommune - Hordaland VEST Fjord drift AS haakon@tombre.no 5640 EIKELANDSOSEN Deres ref.: Vår ref.: 2012/4452-7 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Bjarte Holta Dato: 05.10.2016 Tillatelse til etablering av felles fôrflåte på lokalitetane

Detaljer

rr'r. Verneplanforslag for Lopphavet med hoved- og biled som går igjennom område (Karutklipp: Kystinfo)

rr'r. Verneplanforslag for Lopphavet med hoved- og biled som går igjennom område (Karutklipp: Kystinfo) !" KYSTVERKET Troms og Finnmark rr'r. Fylkesmannen i Finnmark Statens hus 9815 VADSØ Deres ref.: Vår ref.: Arkiv nr: Saksbehandler: Dato: 2013/3682-8 Jannicke Røren 21.06.2017 Uttalelse fra Kystverket

Detaljer

Forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling - Høring Vi viser til brev av 20. juni 2016 med vedlegg om ovennevnte.

Forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling - Høring Vi viser til brev av 20. juni 2016 med vedlegg om ovennevnte. Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/2002 16/1435-29.09.2016 Forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling - Høring Vi viser til brev

Detaljer

Kystverkets uttale til høring av strategisk konsekvensutredning av havvindområder

Kystverkets uttale til høring av strategisk konsekvensutredning av havvindområder Hovedkontoret Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Deres ref: Vår ref: 2011/4393-33 Arkiv nr: Saksbehandler: Lene Gjelsvik Dato: 13.03.2013 Kystverkets uttale til høring av strategisk

Detaljer

Tillatelse etter HFL Akvakulturtillatelse på ny lokalitet - Durmålsvika - Lenvik kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL Akvakulturtillatelse på ny lokalitet - Durmålsvika - Lenvik kommune - Troms fylke TROMS OG FINNMARK Nor Seafood AS 9381 TORSKEN Att: Yngve Paulsen Deres ref.: Vår ref.: 2014/1863-6 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Chris-Thomas Jørgensen Dato: 04.05.2015 Tillatelse etter HFL 27.1 - Akvakulturtillatelse

Detaljer

Tillatelse - Marine Harvest Norway AS - Søknad om utlegging av flytebrygge - Strand fiskerihavn - Osen kommune - Sør-Trøndelag fylke

Tillatelse - Marine Harvest Norway AS - Søknad om utlegging av flytebrygge - Strand fiskerihavn - Osen kommune - Sør-Trøndelag fylke Midt-Norge Marine Harvest Norway AS Mostervikveien 386 7190 BESSAKER Deres ref.: Vår ref.: 2017/2651-4 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Tormod Hjørungnes Engen Dato: 14.06.2017 Tillatelse - Marine Harvest

Detaljer

Tillatelse til dumping av masser - Beinskjæra dumpefelt - Sandefjord kommune - Vestfold fylke

Tillatelse til dumping av masser - Beinskjæra dumpefelt - Sandefjord kommune - Vestfold fylke SØRØST Helge Klitzing Lahelleveien 18 3140 NØTTERØY Deres ref.: Vår ref.: 2015/4317-3 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Dato: Aase Kristin Eikenæs Marthinsen 01.12.2015 Tillatelse til dumping av masser -

Detaljer

Vedtak etter HFL Akvakulturtillatelse - Arealendring på lokalitet Litjevika - Dyrøy kommune - Troms fylke

Vedtak etter HFL Akvakulturtillatelse - Arealendring på lokalitet Litjevika - Dyrøy kommune - Troms fylke Troms og Finnmark NORDLAKS OPPDRETT AS Postboks 224 8455 STOKMARKNES Deres ref.: Vår ref.: 2014/5149-16 Arkiv nr.: Saksbehandler: Ruben Alseth Dato: 12.10.2016 Vedtak etter HFL 27.2 - Akvakulturtillatelse

Detaljer

Tillatelse til etablering av anlegg til forsknings formål - lokalitet Langøy - Solund kommune - Sogn og Fjordane fylke

Tillatelse til etablering av anlegg til forsknings formål - lokalitet Langøy - Solund kommune - Sogn og Fjordane fylke VEST Aller Aqua AS Sandviksbodene 1E 5035 BERGEN Deres ref.: Vår ref.: 2013/1128-5 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Bjarte Holta Dato: 15.03.2017 Tillatelse til etablering av anlegg til forsknings formål

Detaljer

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad om tillatelse til mudring, sprengning, tildekking og dumping - Harstad fiskerihavn - Harstad kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad om tillatelse til mudring, sprengning, tildekking og dumping - Harstad fiskerihavn - Harstad kommune - Troms fylke Troms og Finnmark Kystverkets utbyggingsavdeling Postboks 1502 6025 Ålesund Deres ref: Vår ref: 2011/5304-9 Arkiv nr: Saksbehandler: Jan Morten Hansen Dato: 26.10.2011 Tillatelse etter HFL 28 - Søknad

Detaljer

Tillatelse til endring av anlegg - lokalitet Gardskråneset Øygarden kommune - Hordaland fylke

Tillatelse til endring av anlegg - lokalitet Gardskråneset Øygarden kommune - Hordaland fylke VEST Martin.Blom@blom-fiskeoppdrett.no Deres ref.: Vår ref.: 2016/3506-4 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Bjarte Holta Dato: 20.10.2016 Tillatelse til endring av anlegg - lokalitet Gardskråneset 11667 -

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om arealendring - Lokalitet 26935 - Frovågneset - Tranøy kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om arealendring - Lokalitet 26935 - Frovågneset - Tranøy kommune - Troms fylke TROMS OG FINNMARK Flakstadvåg Laks AS 9393 Flakstadvåg Att: Roy Alpanes Deres ref.: Vår ref.: 2011/4789-5 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Chris-Thomas Jørgensen Dato: 05.06.2016 Tillatelse etter HFL 27.1

Detaljer

Uttalelse fra Kystverket - Høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel - Nordkapp kommune - Finnmark fylke

Uttalelse fra Kystverket - Høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel - Nordkapp kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG Deres ref.: 2013/1143 Vår ref.: 2014/5140-5 Arkiv nr.: 413.2 Saksbehandler: Jan Morten Hansen Dato: 18.02.2016 Uttalelse fra Kystverket

Detaljer

1 Beskrivelse av saken

1 Beskrivelse av saken Vest Bulandet miljøfisk AS Deres ref.: Vår ref.: 2016/4650-2 Arkiv nr.: Saksbehandler: Bjarte Holta Dato: 24.11.2016 Tillatelse til legging av inntaks og utslippsledninger for landbasert oppdrettsanlegg

Detaljer

Tillatelse etter HFL Søknad om akvakulturtillatelse - Lokalitetsnr. xxxxxx - Follesøy - Skjervøy kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL Søknad om akvakulturtillatelse - Lokalitetsnr. xxxxxx - Follesøy - Skjervøy kommune - Troms fylke TROMS OG FINNMARK Lerøy Aurora AS Pb 2123 9267 TROMSØ Att: Ole-Hermann Strømmesen Deres ref.: Vår ref.: 2015/505-5 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Chris-Thomas Jørgensen Dato: 16.07.2015 Tillatelse etter

Detaljer

Søknad om tillatelse til etablering av vanninntak i sjø- Jøsnøya - Hitra kommune - Sør-Trøndelag fylke.

Søknad om tillatelse til etablering av vanninntak i sjø- Jøsnøya - Hitra kommune - Sør-Trøndelag fylke. Midt-Norge RAMBØLL NORGE AS Postboks 427 Skøyen 0213 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2016/6445-2 Arkiv nr.: Saksbehandler: Børre Tennfjord Dato: 11.01.2017 Søknad om tillatelse til etablering av vanninntak

Detaljer

Tillatelse - Søknad om utlegg av sjøkabel, Åfjord kommune, Sør Trøndelag (INTERNAL)

Tillatelse - Søknad om utlegg av sjøkabel, Åfjord kommune, Sør Trøndelag (INTERNAL) MIDT-NORGE Telenor Norge AS Postboks 7150 5020 BERGEN Att: magnar.greve Deres ref.: Vår ref.: 2015/159-2 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Odd Helge Hestholm Dato: 23.04.2015 Tillatelse - Søknad om utlegg

Detaljer

Tillatelse til legging av utslippsledning fra nytt landbasert anlegg for oppdrett av laks - Botnaneset - Flora kommune - Sogn og Fjordane fylke

Tillatelse til legging av utslippsledning fra nytt landbasert anlegg for oppdrett av laks - Botnaneset - Flora kommune - Sogn og Fjordane fylke VEST Havlandet havbruk Bjorn.Lillelien@incgruppen.no Deres ref.: Vår ref.: 2014/867-17 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Bjarte Holta Dato: 03.11.2016 Tillatelse til legging av utslippsledning fra nytt landbasert

Detaljer

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak HOVEDKONTORET Se mottaksliste Deres ref.: --- Vår ref.: 2012/2973-133 Arkiv nr.: 450 Saksbehandler: Kristin Frotvedt Dato: 20.05.2014 Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune

Detaljer

Høring - forslag om å oppheve kravet om eierfellesskap ved tildeling av strukturkvote i havfiskeflåten mv.

Høring - forslag om å oppheve kravet om eierfellesskap ved tildeling av strukturkvote i havfiskeflåten mv. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/77-5 03.02.14 Høring - forslag om å oppheve kravet om eierfellesskap ved tildeling av strukturkvote i havfiskeflåten mv. Nærings- og fiskeridepartementet sender med

Detaljer

I. I forskrift 19. desember 2012 om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger gjøres følgende endringer:

I. I forskrift 19. desember 2012 om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger gjøres følgende endringer: Forskrift om endring i forskrift 19. desember 2012 om farvannskilt og navigasjonsinnretninger Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i havne- og farvannsloven 20 og 21. I.

Detaljer

Varsel om pålegg om fjerning av fartøy og pålegg om fjerning av fartøy fra bunnkjetting i Holmfjord fiskerihavn - Porsanger kommune - Finnmark fylke

Varsel om pålegg om fjerning av fartøy og pålegg om fjerning av fartøy fra bunnkjetting i Holmfjord fiskerihavn - Porsanger kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Arnfinn Edgar Kaaby Ringveien 9716 Børselv Deres ref.: Vår ref.: 2016/5190-2 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Ruben Alseth Dato: 17.10.2016 Varsel om pålegg om fjerning av fartøy og pålegg

Detaljer

NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03.

NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03. Nordland NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03.2012 Fra: Til: KYV-N HF/Lise Maria Knutsen Jan Arild Jenssen Tillatelse

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om akvakulturtillatelse på ny lokalitet - Lokalitetsnr. XXXXX - Dale - Harstad kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om akvakulturtillatelse på ny lokalitet - Lokalitetsnr. XXXXX - Dale - Harstad kommune - Troms fylke TROMS OG FINNMARK Salaks AS 9350 SJØVEGAN Att: Stein Ivar Antonsen Deres ref.: Vår ref.: 2015/944-4 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Chris-Thomas Jørgensen Dato: 03.05.2016 Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad

Detaljer

Tillatelse - Utvidet biomasse og arealendring - Lokalitetsnr Lyrnesset - Flatanger kommune - Nord-Trøndelag fylke - Søker Salmar Farming AS

Tillatelse - Utvidet biomasse og arealendring - Lokalitetsnr Lyrnesset - Flatanger kommune - Nord-Trøndelag fylke - Søker Salmar Farming AS A-L\ "?. KYSTVERKET Midt-Norge, I 1 );.- ;, 2 1 NOV 20171 Flatanger kornrruirie «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNIR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: Arkiv nr: Saksbehandler: Dato: 2011/2272-5 Odd Helge

Detaljer

Tillatelse til utviding av anlegg for oppdrett av laks og aure - Lokalitetsnr Hestabyneset - Tysnes kommune - Hordaland fylke

Tillatelse til utviding av anlegg for oppdrett av laks og aure - Lokalitetsnr Hestabyneset - Tysnes kommune - Hordaland fylke VEST Lerøy Vest AS BEKKJARVIK5397 Deres ref.: Vår ref.: 2014/772-13 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Bjarte Holta Dato: 23.02.2017 Tillatelse til utviding av anlegg for oppdrett av laks og aure - Lokalitetsnr

Detaljer

Tillatelse - Søknad om utlegg av flytebrygge ved molo i Børøysund fiskerihavn - Hitra kommune - Rett fra Sjarken AS

Tillatelse - Søknad om utlegg av flytebrygge ved molo i Børøysund fiskerihavn - Hitra kommune - Rett fra Sjarken AS Midt-Norge RETT FRA SJARKEN AS Akset 123 7246 SANDSTAD Deres ref.: Vår ref.: 2017/847-2 Arkiv nr.: Saksbehandler: Odd Helge Hestholm Dato: 07.04.2017 Tillatelse - Søknad om utlegg av flytebrygge ved molo

Detaljer

Avslag på søknad om tillatelse til oppsetting av farvannsskilt - ankring forbudt - Odden Marina Slemmestad - Røyken kommune - Buskerud Fylke

Avslag på søknad om tillatelse til oppsetting av farvannsskilt - ankring forbudt - Odden Marina Slemmestad - Røyken kommune - Buskerud Fylke SØRØST Odden Marina Båtforening Deres ref.: Vår ref.: 2016/1662-5 Arkiv nr.: 622 Saksbehandler: Thor Messel Dato: 03.11.2016 Avslag på søknad om tillatelse til oppsetting av farvannsskilt - ankring forbudt

Detaljer

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler Nettskolene Studieforbundene Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato 201005810 06.12.10

Detaljer

Høring forslag om oppheving av konsensusprinsippet for styret i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

Høring forslag om oppheving av konsensusprinsippet for styret i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Høringsliste Deres ref Vår ref Dato 200801322- /AKF Høring forslag om oppheving av konsensusprinsippet for styret i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) 1. Innledning Fiskeri- og kystdepartementet

Detaljer

Arkiv nr.: Telefon: Bankgiro:

Arkiv nr.: Telefon: Bankgiro: NORDLAND Lofoten Esca Verno AS c/o Bent Eriksen AS 8324 Deres ref.: Vår ref.: 2016/5105-6 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Thomas M. Jensen Dato: 01.05.2017 Tillatelse til etablering av lokalitet Årsteinfoten

Detaljer

Arkiv nr.: Telefon: Bankgiro:

Arkiv nr.: Telefon: Bankgiro: NORDLAND Egil Kristoffersen & sønner AS Fylkeshuset 8048 BODØ Deres ref.: Vår ref.: 2016/5877-5 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Kamilla Nergård Dato: 22.03.2017 Tillatelse til arealendring lokalitetsnr

Detaljer

Lerøy Vest AS- tillatelse etter havne- og farvannsloven til etablering av lokalitet for akvakultur - Olderhola - Kvinnherad kommune, Hordaland fylke

Lerøy Vest AS- tillatelse etter havne- og farvannsloven til etablering av lokalitet for akvakultur - Olderhola - Kvinnherad kommune, Hordaland fylke VEST Lerøy Vest AS Bontelabo 2 5020 BERGEN Deres ref.: Vår ref.: 2017/2922-4 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Turid Susort Jansen Dato: 20.09.2017 Lerøy Vest AS- tillatelse etter havne- og farvannsloven

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg KONGELIG RESOLUSJON Forskrift om endring av tre forskrifter etter deltakerloven. Endring av delegert myndighet etter deltakerloven. Kongelig resolusjon

Detaljer

Tilsyn med Berlevåg kommunes anløpsavgiftsforskrift - vedtak - pålegg om stansing, jf. havne- og farvannsloven 57

Tilsyn med Berlevåg kommunes anløpsavgiftsforskrift - vedtak - pålegg om stansing, jf. havne- og farvannsloven 57 HOVEDKONTORET Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG postmottak@berlevag.kommune.no Deres ref.: --- Vår ref.: 2015/3788-6 Arkiv nr.: 452 Saksbehandler: Kristin Frotvedt Dato: 16.12.2015 Tilsyn med Berlevåg

Detaljer

Dato: 17.12.2014. Saksnr.: Opphever: Referanse til:

Dato: 17.12.2014. Saksnr.: Opphever: Referanse til: Rundskriv - Serie R Rundskriv serie R (regelverk) erstatter tidligere serie F. I den nye serie R publiseres også relevante lovendringer og konvensjonsendringer. Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.:

Detaljer

Tillatelse - Flytebryggeanlegg - Seter Marina - Sætervika fiskerihavn - Osen kommune - Sør-Trøndelag fylke

Tillatelse - Flytebryggeanlegg - Seter Marina - Sætervika fiskerihavn - Osen kommune - Sør-Trøndelag fylke MIDT-NORGE Seter og Angen Fiskarlag Att: Ann Jorid Gåsmo Deres ref.: Vår ref.: 2015/3726-3 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Odd Helge Hestholm Dato: 15.12.2015 Tillatelse - Flytebryggeanlegg - Seter Marina

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Arkiv nr.: Saksbehandler: Dato: 2011/ Malin Solvang-Knivsflå Kryssref: 2011/2365-3

Deres ref.: Vår ref.: Arkiv nr.: Saksbehandler: Dato: 2011/ Malin Solvang-Knivsflå Kryssref: 2011/2365-3 F IM, nå-. :k.e -,\,7 KYSTVERKET #2. ; MIDT-NORGE ',";:",< Valøya Båtforening v/odd Strand _ E. I Damgata 7A T )/ i 7900 RØRVIK Deres ref.: Vår ref.: Arkiv nr.: Saksbehandler: Dato: 2011/2365-6 423.3 Malin

Detaljer

Tillatelse til iverksetting av tiltak på gnr.93, bnr.64 i Sula kommune - Møre og Romsdal fylke.

Tillatelse til iverksetting av tiltak på gnr.93, bnr.64 i Sula kommune - Møre og Romsdal fylke. Midt-Norge DIN BOLIG AS Postboks 69 6151 ØRSTA Deres ref.: Vår ref.: 2017/593-4 Arkiv nr.: Saksbehandler: Børre Tennfjord Dato: 07.03.2017 Tillatelse til iverksetting av tiltak på gnr.93, bnr.64 i Sula

Detaljer

Høring av regler om bestilling av los

Høring av regler om bestilling av los Hovedkontoret Høringsinstanser i hht liste Deres ref.: Vår ref.: 2014/1924-108 Arkiv nr.: Saksbehandler: Henning Osnes Teigene Dato: 17.10.2017 Høring av regler om bestilling av los Kystverket sender med

Detaljer

Svar på søknad - flytekai i Stø havn - Øksnes kommune - Nordland fylke

Svar på søknad - flytekai i Stø havn - Øksnes kommune - Nordland fylke NORDLAND GUNNAR KLO AS Havnegata 3 8430 MYRE Deres ref.: Vår ref.: 2011/5898-17 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Lise Maria Strömqvist Dato: 08.12.2016 Svar på søknad - flytekai i Stø havn - Øksnes kommune

Detaljer

Tillatelse - Søknad om utlegg av sjøkabel i Frohavet - Sør-Trøndelag fylke

Tillatelse - Søknad om utlegg av sjøkabel i Frohavet - Sør-Trøndelag fylke MIDT-NORGE Telenor Norge AS Att: Magnar Greve Deres ref.: Vår ref.: 2016/1583-2 Arkiv nr.: 423.2 Saksbehandler: Odd Helge Hestholm Dato: 29.06.2016 Tillatelse - Søknad om utlegg av sjøkabel i Frohavet

Detaljer

Arkiv nr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro:

Arkiv nr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: TROMS OG FINNMARK Lenangsøyra Småbåthavn Lenangsøyra 9064 SVENSBY Att: Andreas Kiil Deres ref.: Vår ref.: 2015/885-7 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Chris-Thomas Jørgensen Dato: 08.04.2015 Tillatelse etter

Detaljer

Midlertidig tillatelse til plassering av 3 testbøyer ved Hywind vest av Karmøy - Karmøy kommune - Rogaland fylke

Midlertidig tillatelse til plassering av 3 testbøyer ved Hywind vest av Karmøy - Karmøy kommune - Rogaland fylke Vest CMR Deres ref.: Vår ref.: 2016/4471-8 Arkiv nr.: Saksbehandler: Anne Britt Ottøy Dato: 23.11.2016 Midlertidig tillatelse til plassering av 3 testbøyer ved Hywind vest av Karmøy - Karmøy kommune -

Detaljer

Tillatelse - Søknad om godkjenning etter havne/farvannsloven - Gnr 72 bnr 14 - Lysøysundet - Bjugn kommune - Sør-Trøndelag fylke

Tillatelse - Søknad om godkjenning etter havne/farvannsloven - Gnr 72 bnr 14 - Lysøysundet - Bjugn kommune - Sør-Trøndelag fylke MIDT-NORGE COWI Tordenskjoldsgate 9 4612 KRISTIANSAND S Att: Birgitte Hille Deres ref.: Vår ref.: 2014/2693-5 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Odd Helge Hestholm Dato: 27.03.2015 Tillatelse - Søknad om

Detaljer

Arkiv nr.: Telefon: Bankgiro:

Arkiv nr.: Telefon: Bankgiro: NORDLAND Aquarius AS Naustholmen 8764 LOVUND Att: Per Olav Fjellgaard Deres ref.: Vår ref.: 2016/4980-6 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Lise Maria Strömquist Dato: 03.11.201 6 Svar på søknad - Utvidelse

Detaljer

Vedtak fra Kystverket etter HFL Tillatelse til etablering av lokalitet for akvakultur - Store Kobbøy - Måsøy kommune - Finnmark fylke

Vedtak fra Kystverket etter HFL Tillatelse til etablering av lokalitet for akvakultur - Store Kobbøy - Måsøy kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK NRS Finnmark AS Markveien 38B 9510 ALTA Deres ref.: Vår ref.: 2015/4915-5 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Ruben Alseth Dato: 22.04.2016 Vedtak fra Kystverket etter HFL 27.1 - Tillatelse

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FREMMEDE ORGANISMER

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FREMMEDE ORGANISMER Miljødirektoratet Saksbehandler: Henrik Hareide Postboks 5672 Sluppen Telefon: 97147978 7485 Trondheim Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen Vår referanse: 14/9788 Deres referanse: Vår dato: 20.10.2014

Detaljer

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften 1. Innledning Olje- og energidepartementet har gjennomgått reguleringen av tildeling og bruk av utvinningstillatelser i petroleumsloven

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER Høringsnotat Sivilavdelingen Mars 2011 S.nr. 201012053 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER Innhold 1 Hovedinnhold i høringsnotatet... 2 2 Bakgrunn... 2 3 Fjernmøter i straffesaker...

Detaljer

a tb3-85d9b FROLAND KOMMUNE W Frolandsveien FROLAND

a tb3-85d9b FROLAND KOMMUNE W Frolandsveien FROLAND 773413 82281a13-4482-4612-9tb3-85d9b1008675.3 MOTTATT KYSTVERKET Hovedkontoret 18MAl2017 Finland kommune ; FROLAND KOMMUNE W Frolandsveien 995 4820 FROLAND Deres ref.: Vår ref.: Arkiv nr.: Saksbehandler:

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Høring - Forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Høring - Forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT.... fl,., HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hønngsmstanser i følge liste Eksp. 2 2 HOV, 2007 Deres ref Vår ref j U. off. Dato 200704130-/BRS "'""" 21.11.2007 Saksh - Høring - Forslag

Detaljer

Vi viser til oversendt søknad fra Smøla kommune datert Saksopplysninger

Vi viser til oversendt søknad fra Smøla kommune datert Saksopplysninger MIDT-NORGE INGOTECH AS Ole Nordgaards veg 33 7049 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 2016/4777-2 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Laila Karin Måløy Dato: 21.09.2016 Tillatelse - Søknad om tillatelse til oppsetting

Detaljer

Arkiv nr.: Telefon: Bankgiro:

Arkiv nr.: Telefon: Bankgiro: NORDLAND Nova Sea AS 8764 LOVUND Deres ref.: Vår ref.: 2016/1831-6 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Thomas M. Jensen Dato: 01.12.2016 Tillatelse til etablering av lokalitet Blikvær Havne- og farvannsloven

Detaljer