Gjeldende vedtekter for Sosialistisk Ungdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjeldende vedtekter for Sosialistisk Ungdom"

Transkript

1 Hagegata 22, 0653 Oslo Tlf: Gjeldende vedtekter for Sosialistisk Ungdom post(a)su.no, Vedtatt på SUs 12. ordinære landsmøte juni 1992 med endringer på: SUs 13. ordinære landsmøte - april 1994 SUs 14. ordinære landsmøte - juni 1996 SUs 15. ordinære landsmøte - april 1997 SUs 16. ordinære landsmøte - juni 1998 SUs 17. ordinære landsmøte - mars 1999 SUs 18. ordinære landsmøte - sept 2000 SUs 19. ordinære landsmøte - juni 2002 SUs 20. ordinære landsmøte - juni 2004 SUs 21. ordinære landsmøte - juni 2006 SUs 23. ordinære landsmøte - juni 2010 SUs 24. ordinære landsmøte - juni 2012 SUs 25. ordinære landsmøte - juni 2014

2 1 Formålsparagraf Sosialistisk Ungdoms (SUs) formål er å organisere ungdom i kamp for sosialisme og feminisme, slik det kommer til uttrykk i SUs prinsipprogram. SU er Sosialistisk Venstrepartis (SVs) ungdomsorganisasjon. 2 Sosialistisk Ungdoms vedtekter 2.1 Status Alle medlemmer av og organisasjonsledd i Sosialistisk Ungdom plikter å følge SUs vedtekter. Lokal- og fylkeslag i SU kan i tillegg vedta egne vedtekter. Der et lokal- eller fylkeslags vedtekter kommer i konflikt med SUs vedtekter, gjelder prinsippene i SUs vedtekter. 2.2 Vedtektsendringer SUs vedtekter kan endres av landsmøtet med 2/3 flertall Vedtektsendringer gjøres gyldig fra det øyeblikket landsmøtet blir hevet. 2.3 Tolkning av vedtektene Oppstår det ulike tolkninger av hvordan vedtektene skal forstås, gjelder sentralstyrets forståelse inntil landsstyret gir sin tolkning Når det foreligger tvil om tolkning av vedtektene, påligger det sentralstyret og landsstyret å sørge for at saken fremmes på førstkommende landsstyremøte etter at saken er blitt reist. 3 Sosialistisk Ungdoms prinsipprogram 3.1 Status Oppstår det konflikt mellom SUs prinsipprogram og andre vedtak fattet i SUs organer gjelder SUs landsmøtevedtatte prinsipprogram som SUs politikk Oppstår det ulike tolkninger av hvordan prinsipprogrammet skal forstås, gjelder sentralstyrets forståelse inntil landsstyret gir sin tolkning.

3 Når det foreligger tvil om tolkning av prinsipprogrammet, påligger det sentralstyret og landsstyret å sørge for at saken fremmes på førstkommende landsstyremøte etter at saken er blitt reist. 4 Organisasjonsprinsipp 4.1 Binding av representanter Organ som velger representanter til et møte eller høyere organ i organisasjonen kan med vanlig flertall binde representanten til å stemme på en bestemt måte i saker som er kjent når bindinga skjer Regionale representanter kan bindes av et rent flertall av regionens landsstyrerepresentanter i landsstyrevoteringer. 4.2 Tilbaketrekking av tillitsverv Det organ som har valgt en representant til et tillitsverv kan ta vervet fra medlemmet dersom han/hun bryter de retningslinjene organet har satt for tillitspersonen. 4.3 Begrensning av verv Medlemmer av sentralstyret kan ikke inneha verv i regionale, fylkes- eller lokale organ, og kan ikke møte i landsstyret for disse organ. 4.4 Kjønnskvotering Det skal i alle SUs valgte organer være minst 40% jenter Denne regelen kan man se bort fra med 3/4 flertall. 4.5 Arrangementer Det skal på alle arrangementer i regi av SU være forbud mot rusmidler Det skal på alle arrangementer i regi av SU være forbud mot seksuell trakassering og mobbing. 4.6 Politiske vedtak Der det oppstår konflikt mellom ulike politiske vedtak i organisasjonen, gjelder vedtaket fra det organ med høyest status. Oppstår det konflikt mellom vedtak fra samme organ, gjelder det nyeste vedtaket.

4 4.7 Vedtak og beslutningsdyktighet I SU fattes vedtak med vanlig flertall. Unntaket er endring av vedtektene Et valgt organ i SU er beslutningsdyktig når møtet er lovlig innkalt og minst halvparten av de som har stemmerett er til stede. 4.8 Partiskatt Medlemmer i Sosialistisk Ungdom som møter i folkevalgte forsamlinger, eller som honoreres for å representere SU eller SV i andre valgte organer, betaler partiskatt til SU Partiskatten tilfaller en nasjonal pott for organisasjonsbygging underlagt Landsstyret. Landsstyret bestemmer retningslinjer og partiskattens sats. 4.9 Seksuell trakassering og seksuelle overgrep Sentralstyret utarbeider og landsstyret vedtar interne retningslinjer for hvordan SU skal håndtere saker som omhandler seksuell trakassering og seksuelle overgrep. Minst en gang hver landsmøteperiode skal disse retningslinjene revideres og oppdateres av sentralstyret og landsstyret. 5 Medlemskap 5.1 Kriterier for medlemskap Sosialistisk Ungdom er åpen for all ungdom som: er under 30 år, betaler den gjeldende kontingentsats, retter seg etter organisasjonens vedtekter, slutter seg til organisasjonens grunnsyn, og ikke er medlem av konkurrerende organisasjoner Bruk av vold i politisk øyemed er uforenlig med medlemskap i Sosialistisk Ungdom Medlemmer av SU har vanlig stemmerett etter 1 måneds medlemskap. ¾ av de opprinnelig stemmeberettigede kan innvilge medlemmer stemmerett før dette Personer over 30 år kan tegne støttemedlemskap i Sosialistisk Ungdom. Støttemedlemmer har ikke stemmerett i SUs organer. 5.2 Eksklusjon Et medlem som ikke oppfyller kriteriene for medlemskap, eller bryter arrangementsreglene i 4.5, kan bortvises fra arrangementet og i grove tilfeller ekskluderes fra SU.

5 Lokallaget, fylkesstyret, sentralstyret og landsstyret kan komme med forslag om eksklusjon Eksklusjonssak skal meldes minst en uke før møtet hvor saken skal behandles. Dette gjelder alle organer hvor saken skal opp til behandling Den/de som foreslås ekskludert, skal få beskjed om når saken skal behandles minst en uke i forveien, og har rett til å forklare seg i alle organer hvor saken skal behandles Saken blir tatt opp på førstkommende landsstyremøte, der vedtak om eksklusjon kan bli fattet med 2/3 flertall Vedtaket kan ankes til SUs landsmøte. Landsmøtet bekrefter eksklusjonen med 2/3 flertall. Vedtaket er endelig En person som har vært utelukket fra SU kan bare tas inn igjen som medlem dersom lokallaget/fylkeslaget det gjelder har ønske om det. Landsstyret avgjør denne saken med simpelt flertall. 6 Kontingent Kontingenten betales inn til SU sentralt en gang i året. Landsstyret fastsetter en kontingentsats for vanlige medlemmer og en kontingentsats for støttemedlemmer Medlemskapet utgår dersom kontingenten ikke er betalt på to år. Dersom kontingenten ikke er betalt på ett år, mister medlemmet stemmerett i SUs organer. 7 Lokallaget 7.1 Lokallagets stilling Lokallaget er Sosialistisk Ungdoms grunnorganisasjon. Det omfatter vanligvis en kommune, en stemmekrets eller et naturlig avgrenset område Et lokallag må ha minst 3 medlemmer for å ha status som lag. Nye lag kan opprettes etter godkjennelse fra fylkeslaget eller sentralstyret Lokallaget velger selv sin organisasjonsform, men alle skal ha en økonomiansvarlig og en årsmøtevalgt revisor. Lokallag som ikke har årsmøtevedtatte vedtekter omfattes av SUs standardvedtekter for lokallag.

6 7.2 Lokallagets årsmøte Lokallaget skal holde årsmøte hvert år, som minst skal behandle årsberetning, vedtekter, regnskap, og velge styre. Årsmøtet er satt sammen av alle medlemmene i lokallaget. Sosialistisk Venstreparti inviteres som observatør til årsmøtet Innkalling med dagsorden skal være medlemmene i hende minst 2 uker før årsmøtet Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret mener det er nødvendig eller når minst 1/3 av medlemmene krever det. 7.3 Oppløsning av lokallaget Et lokallag kan ikke oppløses så lenge 3 medlemmer ønsker å fortsette driften. Dersom et lag oppløses skal fylkeslaget overta eiendelene. 7.4 Lokallagets oppgaver Lokallagets oppgave er å arbeide for oppslutning om SU og SUs politikk i sitt distrikt Lokallaget plikter å innlevere årsmelding til SU sentralt etter hvert årsmøte. 8 Fylkeslaget 8.1 Fylkeslagets stilling Fylkeslaget velger selv sin organisasjonsform, men alle skal ha en økonomiansvarlig, en årsmøtevalgt revisor og en landsstyrerepresentant med vara. 8.2 Fylkeslagets årsmøte Fylkeslaget skal holde årsmøte hvert år, som minst skal behandle årsberetning, regnskap, budsjett og handlingsprogram. Årsmøtet er satt sammen av medlemmene I fylket. Det enkelte fylke kan vedta begrensninger for årsmøtets sammensetning basert på medlemstall I lokallaga. Slike regler skal godkjennes av sentralstyret Innkalling med dagsorden må være medlemmene i hende minst 4 uker før årsmøtet Forslag til saker som skal tas opp på årsmøtet må være styret i hende minst 2 uker i forveien og være sendt ut til lokallaga minst 1 uke før årsmøtet Ekstraordinært årsmøte skal holdes når fylkeslaget vedtar det, eller når minst 1/3 av lokallaga eller lag som representerer minst 1/3 av medlemmene i fylkeslaget krever det.

7 8.3 Oppløsning av fylkeslaget Et fylkeslag kan ikke oppløses så lenge 1 lokallag ønsker å fortsette driften. Dersom et fylkeslag oppløses skal SUs sentralorganisasjon overta dets eiendeler. 8.4 Fylkeslagets oppgaver Fylkeslagets oppgaver er: å være bindeledd mellom SUs sentralorganisasjon og lokallaga å legge til rette for aktivisme og studiearbeid i lokallaga å ta initiativ for å skape og hjelpe fram nye lokallag, og særlig støtte svake lokallag i fylket. 8.5 Fylkeslagets ansvar for lokallaga Fylkeslaget kan om det finner det nødvendig innkalle til medlemsmøte i et lokallag. 9 Sentralstyret 9.1 Sentralstyrets stilling Sentralstyret står for den daglige ledelsen av Sosialistisk Ungdom, og består av medlemmer. Antallet sentralstyremedlemmer bør ikke være delelig på to. Av disse skal det ved særskilt valg velges et arbeidsutvalg bestående av 4 medlemmer, samt 2 vararepresentanter til AU. I tillegg til dette skal det sitte en internasjonal, en feministisk og en faglig leder i sentralstyret. Landsmøtet skal også velge en redaktør for sosiale medier. Redaktøren har særskilt ansvar for å være moderator i SUs sentrale nettforumer. Moderatorens retningslinjer vedtas av landsstyret Arbeidsutvalget skal forberede og koordinere sentralstyrets arbeid. I arbeidsutvalget sitter leder, generalsekretær, 1. nestleder og 2. nestleder. Sentralstyret delegerer oppgaver til Arbeidsutvalget med 2/3 flertall Sentralstyrets medlemmer velges til en landsmøteperiode. 9.2 Stemmelikhet Ved stemmelikhet i sentralstyret skal saken avgjøres ved omvotering. Ved fortsatt stemmelikhet faller forslaget. Ved stemmelikhet i personsaker avgjøres saken ved loddtrekning. 9.3 Sentralstyrets oppgaver Sentralstyrets oppgave er å gjøre vedtak og følge opp saker og initiativ og dessuten ta initiativ innenfor de rammer som landsmøtet og landsstyret setter opp.

8 Sentralstyret foretar ansettelser sentralt, i tråd med de budsjettrammene som er lagt av landsstyret Leder og generalsekretær har underskriftrett på vegne av SU Sentralstyret velger regionsfaddere. 9.4 Sentralstyrets møter Referater fra sentralstyrets møter skal gjøres tilgjengelig for organisasjonen, med unntak av saker der hensyn til enkeltpersoner er relevante. 10 Landsstyret 10.1 Landsstyrets stilling og sammensetning Landsstyret er SUs høyeste organ mellom landsmøtene. Landsstyret er sammensatt av én årsmøtevalgt representant for hvert fylkeslag, 5 regionale landsstyrerepresentanter samt sentralstyret - til sammen høyst 37 medlemmer I landsstyret har leder, 1. nestleder og generalsekretær, de 5 regionale landsstyrerepresentantene samt én årsmøtevalgt representant for hvert fylke - til sammen høyst 27 medlemmer - tale, forslags-, og stemmerett. Sentralstyrets øvrige medlemmer har tale- og forslagsrett Leder, nestleder og generalsekretær har ikke stemmerett under punktet om godkjenning av regnskap Sosialistisk Venstreparti inviteres som observatør til landsstyremøtene Regionale landsstyrerepresentanter De regionale landsstyrerepresentantene skal representere de, av landsstyret fastsatte, regionene i SU. De regionale landsstyrerepresentantene velges for en landsmøteperiode og har som ansvar å representere regionen som helhet og har et særansvar for oppfølgingen av landstyrevedtakene i fylkene, involvering av fylkene i landstyreprosessene, samt å representere ikke-deltagende fylker i landsstyret Dersom regional representant ikke er jente skal første vara være det Hvis et flertall av fylkesstyrene i regionen ikke lenger har tillit til regional landsstyrerepresentant kan tillitsvervet tilbakekalles. Hvis fylkesstyrene har tilbakekalt

9 vervet til regional landsstyrerepresentant kan ny regional landsstyrerepresentant kun velges av fylkesstyrene i regionen. Regional landsstyrerepresentant velges på landsmøtet av regionens landsmøtedelegasjon hvor hver enkelt delegat/observatør har en stemme Valg av regionale landsstyrerepresentanter Det settes ned en regional valgkomite innen utgangen av kalenderåret før landsmøteår. Hvert fylkesstyre i regionen utnevner en valgkomiterepresentant. Valgkomiteen skal innstille på regional landsstyrerepresentant og to varaer. Innstillingen skal være fylkesstyrene i hende senest 4 uker før landsmøtet starter De regionale valgkomiteene kan utforme et utvidet mandat for den regionale landsstyrerepresentanten. Disse utdypingene kan ikke gå på bekostning av representantens rettigheter i landsstyret. Mandatene som helhet skal godkjennes i landsstyret. Hvis landsstyret underkjenner mandatene, gjelder sentralt mandat oppgitt i vedtektene Valg av landsstyrerepresentanter fra fylkene Hvert fylkeslag velger på sitt årsmøte én landsstyrerepresentant og to vararepresentanter. Dersom representanten ikke er jente, skal første vara være det Sentralstyret skal til enhver tid være klar over den totale kjønnsbalansen i landsstyret. Dersom denne ikke oppfyller kravene i 4.4.1, kan det kreves at et fylke sender vara i stedet for landsstyrerepresentant. I slike tilfeller skal det trekkes lodd om hvilket fylke som skal sende første vara. Ett og samme fylke kan ikke pålegges å to ganger på rad bytte landsstyrerepresentant Overlapping Når et fylkeslag velger ny landsstyrerepresentant kan den gamle landsstyrerepresentanten delta på det første landsstyremøtet etter at ny landsstyrerepresentant er valgt. Den gamle landsstyrerepresentanten deltar med tale-, og forslagsrett, men ikke stemmerett Landsstyrets møter Landsstyret skal ha minst 5 møter i året. Innkalling og foreløpig dagsorden skal sendes ut minst en måned før møtet Referater fra landsstyrets møter skal gjøres tilgjengelige for organisasjonen, med unntak av saker der hensyn til enkeltpersoner er relevante Landsstyrets oppgaver Landsstyret har ansvaret for at den politiske aktiviteten mellom landsmøtene er i samsvar med landsmøtevedtakene.

10 Landsstyret har som spesielle oppgaver å: sette fram forslag til dagsorden for landsmøtet, sette fram forslag til sammensetning av komiteer på landsmøtet,, følge opp og konkretisere handlingsprogrammet, vedta budsjett og godkjenne regnskap, vedta det samlete delegatantall til landsmøtet, supplere sentralstyremedlemmer utenom AU i ikkelandsmøteår og behandle politiske programmer på oppdrag fra landsmøtet De regionale landsstyrerepresentantene har et særlig ansvar for å koordinere det regionale samarbeidet Regnskapet til SU skal revideres av et eksternt autorisert revisjonskontor. Revisjonsrapport skal foreligge ved behandling av årsregnskaper. Landsstyret godkjenner valg av revisor Ekstraordinært landsstyremøte Ekstraordinært landsstyremøte blir holdt når sentralstyret vedtar det, eller når minst 1/3 av landsstyrerepresentantene eller landsstyrerepresentanter som representerer 1/3 av medlemmene krever det Stemmelikhet Ved stemmelikhet i landsstyret skal saken avgjøres ved omvotering. Ved fortsatt stemmelikhet faller forslaget. Ved stemmelikhet i personsaker avgjøres saken ved loddtrekning. 11 Landsmøtet 11.1 Landsmøtets stilling Landsmøtet er det høyeste organet i Sosialistisk Ungdom. Organisatoriske og politiske vedtak gjort av landsmøtet representerer SUs offisielle syn i de aktuelle sakene Landsmøtets sammensetning Landsstyret vedtar det samlede antallet delegater samt fordelingsnøkkel for antall delegater fra hvert fylke. Fordelingsnøkkelen skal være basert på medlemstall i fylkeslaget. Hvert fylke skal uansett medlemstall ha minst 2 delegater Fylkesstyret eller en representativ forsamling velger fylkets representasjon ut fra nominasjonene i lokallaga. Valget skal ta hensyn til kjønn, geografisk fordeling og at fylkesdelegasjonens politiske holdning er rimelig i samsvar med medlemsstokken i fylket.

11 Landsstyrets medlemmer til sammen høyst 36 medlemmer har tale- og forslagsrett på landsmøtene. Leder, 1.nestleder, generalsekretær, fylkesrepresentanter og regionale representanter i landsstyret til sammen høyst 27 medlemmer har i tillegg stemmerett. Disse kommer i tillegg til den vedtatte størrelsen på fylkesdelegasjonen Sosialistisk Venstreparti inviteres som observatør til landsmøtet Landsorganisasjonen inviteres som observatør til landsmøtet 11.3 Landsmøtets frister, hyppighet og beslutningsdyktighet Det avholdes landsmøte i ikke-valgår Alle medlemmer av, og valgte organer i, SU har forslagsrett til de saker som skal behandles på landsmøtet Innkalling, forslag til saksliste på landsmøtet, gjeldende vedtekter og gjeldende prinsipprogram skal sendes ut til lokallaga seinest 3 måneder i forveien. Forslag til andre saker til behandling, endringsforslag til vedtektene og endringsforslag til prinsipprogrammet må være sentralstyret i hende seinest 6 uker før landsmøtet. Disse blir sendt fylkeslaga og delegatene sammen med endelig saksliste og sakspapirer 4 uker før landsmøtet. Frister for innsending av forslag må være kunngjort for lokal- og fylkeslagene senest fire uker før selve fristen Landsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Landsmøtet er ikke beslutningsdyktig i saker som er meldt etter de frister som gjelder etter disse vedtekter. Landsmøtet kan se bort fra denne regelen med ¾ flertall Vedtak på landsmøtet er gyldige i det øyeblikk landsmøtet heves, med mindre annet bestemmes av landsmøtet Landsmøtets oppgaver Landsmøtet skal behandle handlingsprogram og valg av sentralstyret. Landsmøtet velger ved særskilt valg leder, 1.nestleder, 2.nestleder og generalsekretær til sentralstyrets arbeidsutvalg. Landsmøtet velger feministisk leder, faglig leder, internasjonal leder og miljøpolitisk leder. Fylkesdelegatene skal velge regionale landsstyrerepresentanter og vararepresentanter for den regionen de tilhører. I tillegg kan landsmøtet behandle vedtekter, prinsipprogram, andre politisk program, uttalelser og andre saker som er kommet inn innen fristen.

12 11.5 Ekstraordinært landsmøte Ekstraordinært landsmøte blir avholdt når landsstyret vedtar det eller når minst 1/3 av lokallaga eller lokallag som representerer 1/3 av medlemmene krever det eller hvis noen av AUs representanter trekker seg i et ikke-landsmøteår Kravene til beslutningsdyktighet og representasjon ved et ekstraordinært landsmøte er de samme som ved et ordinært landsmøte Dersom landsstyret finner det påkrevet, kan det innkalles til ekstraordinært landsmøte på kortere varsel og med færre delegater enn her krevet. I dette tilfelle kreves det 3/4 flertall i landsstyret. Et slikt ekstraordinært landsmøte har følgende begrensninger: Det ekstraordinære landsmøtet kan da kun behandle de forslag til vedtak som landsstyret legger fram. Det ekstraordinære landsmøtet kan avholdes tidligst 8 uker etter at landsstyret fatter sitt vedtak om innkalling. Innkalling må være lokallaga i hende seinest 6 uker før landsmøtet. Innkallinga skal inneholde samtlige forslag til vedtak. Hvert fylke skal uansett medlemstall være representert med minst 1 delegat. Landsstyret vedtar det samlede delegatantall samt en fordelingsnøkkel basert på medlemstall i fylkene. Ved det ekstraordinære landsmøtet kreves det 3/4 flertall for å endre vedtektene eller å legge ned organisasjonen Stemmelikhet Ved stemmelikhet på landsmøtet skal saken avgjøres ved omvotering. Ved fortsatt stemmelikhet faller forslaget. Ved stemmelikhet i personsaker avgjøres saken ved loddtrekning. 12 Oppløsning av organisasjonen For å oppløse organisasjonen eller slå den sammen med en annen kreves 2 etterfølgende landsmøter med minst 3 måneders mellomrom, hvorav det siste landsmøtet er ekstraordinært, og kun skal behandle oppløsning av organisasjonen Forslag om oppløsning må settes fram for sentralstyret minst 2 måneder før det ordinære landsmøtet og krever 2/3 flertall for å bli vedtatt Det siste landsmøtet vedtar med vanlig flertall hva som vil skje med organisasjonens eiendeler.

VEDTEKTER. Vedtatt på Rød Ungdoms Landsmøte 2016

VEDTEKTER. Vedtatt på Rød Ungdoms Landsmøte 2016 VEDTEKTER Vedtatt på Rød Ungdoms Landsmøte 2016 1 Organisasjonen a) Organisasjonens navn er Rød Ungdom/Raud Ungdom/Rukses Nuorat/Punaiset Nuoret(RU) b) Rød Ungdom er ungdomsorganisasjonen til Rødt. c)

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sak 6: Vedtekter Vedtekts komitéen foreslår følgende endring av vedtektene: Forslag 1: 8 Partiskatt 8.1 Alle Akershus SVs folkevalgte betaler en partiskatt på 10 % av godtgjørelsen (lønn eller honorar)

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 1. NAVN Buskerud Sosialistisk Venstreparti, som kortform kan brukes Buskerud SV. 2. FORMÅL OG FUNKSJON Buskerud SV er fylkesorganisasjonen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2009 VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI SIST BEHANDLET AV LANDSMØTET 2009 Navn og formål 1 Partiets navn

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtatt på landsmøtet I Oslo 25-27 mars 2015 1 FORMÅL Ungdom Mot Narkotika UMN er en ungdomsorganisasjon som spesielt arbeider for ungdom og mot narkotika. Organisasjonens

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014

VEDTEKTER. Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014 1 2 3 VEDTEKTER Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf... 0 2 Navn... 0 3 Organisasjon... 0 4 Medlemskap...

Detaljer

Interimvedtekter for Landsforeningen mot rasisme

Interimvedtekter for Landsforeningen mot rasisme Interimvedtekter for Landsforeningen mot rasisme Landsforeningen mot rasisme (LMR) 1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Landsforeningen mot rasisme. 2 Formål Landsforeningen er en partipolitisk

Detaljer

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Styrets forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøte #2 Kongsberg vandrehjem 8-10. November 2013 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Normalvedtekter for Senterkvinnene

Normalvedtekter for Senterkvinnene Normalvedtekter for Senterkvinnene Organisasjonens navn er Senterkvinnene. Senterkvinnenes sekretariat er lokalisert sammen med Senterpartiets Hovedorganisasjon i Oslo. 1 FORMÅL A. Senterkvinnene har som

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund,

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 30.10-01.01 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU).

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON VEDTEKTER for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014 Kapittel 1: FORMÅL 1.1. Natur og Ungdom, Luondu ja Nuorat, har som formål å arbeide for framsynt disponering av, vern om og en jevnere fordeling

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt.

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt. Sak 6: Vedtekter Vedtektskomiteen innstillinger: Komiteen har bestått av: Helle Linné Eriksen (leder), Trond Vatne, Ingvar Kolbjørnsen, Torhild Hellstrøm, og Ingrid Angvik. V1 Forslagstiller: Rælingen

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 2810. oktober 20175 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT SIST ENDRET PÅ LANDSMØTET 2015 VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist behandlet av landsmøte 2015 Kapittel 1: Navn og

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE

VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE Vedtatt på landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT SIST ENDRET PÅ LANDSMØTET 2017

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT SIST ENDRET PÅ LANDSMØTET 2017 VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT SIST ENDRET PÅ LANDSMØTET 2017 Hagegata 22, 0653 Oslo post@ 1 VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist behandlet av landsmøtet

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1 Formål 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet er Norwegian organization for children

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Vedtekter for Liberalistene

Vedtekter for Liberalistene Vedtekter for Liberalistene Vedtatt 7. april 2014 Bilde: John Olsen/Openclipart.org Liberalistene.org Innhold 1.1 Navn... 3 1.2 Ideologisk fundament... 3 1.3 Formål... 3 1.4 Medlemskap... 3 1.5 Støttemedlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2011, Oslo. Sist endret på årsmøtet 13. februar 2016, Oslo. 1 Grunnlag Oslo Miljøpartiet De Grønne (heretter kalt

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

GRØNN UNGDOMS VEDTEKTER

GRØNN UNGDOMS VEDTEKTER GRØNN UNGDOMS VEDTEKTER Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 25. 27. november 2016. KAPITELL 1: STIFTELSE OG NAVN 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

VEDTEKTER - Sist endret 18.04.2015. Vedtekter

VEDTEKTER - Sist endret 18.04.2015. Vedtekter Vedtekter Vedtatt på Stiftelsesmøte 16. august 2007 Endret på Landsmøtet 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2014.Sist endret 18.04.2015 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

VEDTEKTER GJELDENDE ETTER LANDSMØTET

VEDTEKTER GJELDENDE ETTER LANDSMØTET VEDTEKTER GJELDENDE ETTER LANDSMØTET 2009 1 Formål Norges Naturvernforbund (Naturvernforbundet), Norgga Luonddugáhttenlihttu, vil arbeide for å verne naturen og sikre livsmiljøet slik at menneskelig virksomhet

Detaljer

LM-10 VEDTEKTSENDRINGER

LM-10 VEDTEKTSENDRINGER VEDTEKTSENDRINGER LM-10 F1 Navn: Kevin Johnsen Fylkeslag: Hordaland Unge Venstre Linjenummer: s. 3. 140 Type forslag: Endringsforslag Forslaget (I hermetegn): Endre «12. Valg av seks representanter til

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag www.human.no VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund FELLESVEDTEKTER for fylkeslag FELLESVEDTEKTER for lokallag Revidert mai 2008 V.nr. 0728 a innhold Vedtekter s. 4 Fellesvedtekter for fylkeslag s. 7 Fellesvedtekter

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende etter landsmøtet 2011

Vedtekter. Gjeldende etter landsmøtet 2011 Vedtekter Gjeldende etter landsmøtet 2011 1 Formål Norges Naturvernforbund (heretter omtalt som Naturvernforbundet), Norgga Luonddugáhttenlihttu, Noregs Naturvernforbund, vil arbeide for å verne naturen

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Vedtekter for LLH. Vedtatt på landsmøtet i Oslo, mai Navn og formål

Vedtekter for LLH. Vedtatt på landsmøtet i Oslo, mai Navn og formål Vedtekter for LLH Vedtatt på landsmøtet i Oslo, 23. 25. mai 2014 1 Navn og formål 1.1 Organisasjonen navn er LLH med undertekst Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. 1.2 LLHs

Detaljer

Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Dokument Vedtekter Plassering 4-5 B Type forslag Tillegg Tekst Medlemsmøte

Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Dokument Vedtekter Plassering 4-5 B Type forslag Tillegg Tekst Medlemsmøte Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Plassering 4-5 B Tekst Medlemsmøte Det øverste organet mellom årsmøtene er medlemsmøtet. Styret kan kalle inn til medlemsmøtet med minst

Detaljer

Vedtekter for Norges kristelige studentforbund

Vedtekter for Norges kristelige studentforbund Vedtekter for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2017 2 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2008 2 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og anti-rasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

VEDTEKTER - Sist endret Vedtekter

VEDTEKTER - Sist endret Vedtekter Vedtekter Vedtatt på Stiftelsesmøte 16. august 2007 Sist endret 16.04.2016 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Vedtekter

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende etter landsmøtet 2015

Vedtekter. Gjeldende etter landsmøtet 2015 Vedtekter Gjeldende etter landsmøtet 2015 1 Formål Norges Naturvernforbund (heretter omtalt som Naturvernforbundet), Norgga Luonddugáhttenlihttu, Noregs Naturvernforbund, vil arbeide for å verne naturen

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Grønn Ungdom er ungdomspartiet til Miljøpartiet de Grønne. Realitet Stadfester at vi er ungdomspartiet til MDG. Vedtatt Ikke vedtatt

Grønn Ungdom er ungdomspartiet til Miljøpartiet de Grønne. Realitet Stadfester at vi er ungdomspartiet til MDG. Vedtatt Ikke vedtatt Endringsforslag til vedtektene F 1 Forslag Ny 1.4 Grønn Ungdom er ungdomspartiet til Miljøpartiet de Grønne Stadfester at vi er ungdomspartiet til MDG Forslagsstiller Anniken Wullum F 2 Forslag Ny 5.4

Detaljer

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017 Vedtekter LEVE Ajourført landsmøtet 2017 1 Navn 1.1 Foreningens navn er «LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord». Det engelske navnet er «The Norwegian Organization for the Suicide Bereaved».

Detaljer

Kapittel 4: Lokallaget

Kapittel 4: Lokallaget Sist endret på årsmøtet 2017 Merk: Tilleggsvedtektene for Oslo SV har samme -nummer som tilsvarende paragrafer for SV sentralt, men i tillegg har Oslo SV også en bokstav B, C, D eller E. Kapitlene 1, 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE

VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE Vedtatt på landsmøtet i Trondheim 1. til 3. juli 1965, Endret på landsmøtet på Vinstra 17. til 19. juni 1966, på Otta 29. til 31. juni 1971, på Dombås 9. til 11. juni

Detaljer

Vedtekter. Human-Etisk Forbund revidert juni 2015

Vedtekter. Human-Etisk Forbund revidert juni 2015 Vedtekter Human-Etisk Forbund revidert juni 2015 Fellesvedtekter for Human-Etisk Forbund Fellesvedtekter for fylkeslag Fellesvedtekter for lokallag Revidert juni 2015 INNHOLD VEDTEKTER FOR HUMAN-ETISK

Detaljer

Helsepersonell for plantebasert kosthold

Helsepersonell for plantebasert kosthold Helsepersonell for plantebasert kosthold HePla Vedtekter Vedtatt/endret på årsmøtet den 14.04.2016 Helsepersonell for plantebasert kosthold Vedtekter 1 Formål Helsepersonell for plantebasert kosthold arbeider

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2015 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og antirasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for Oslo Venstre

Vedtekter for Oslo Venstre Vedtekter for Oslo Venstre Vedtatt på ekstraordinært årsmøte.. og revidert siste gang på ordinært årsmøte. februar. februar 0 INNHOLD: INNHOLD:... FORMÅL... MEDLEMSKAP... LAGETS OPPBYGGING OG ORGANER...

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE

VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE Vedtatt på landsmøtet i Trondheim 1. til 3. juli 1965, Endret på landsmøtet på Vinstra 17. til 19. juni 1966, på Otta 29. til 31. juni 1971, på Dombås 9. til 11. juni

Detaljer

Vedtekter for Foreningen tryggere ruspolitikk Vedtatt på stiftelsesmøte

Vedtekter for Foreningen tryggere ruspolitikk Vedtatt på stiftelsesmøte Vedtekter for Foreningen tryggere ruspolitikk Vedtatt på stiftelsesmøte 27.4.2016 1. Navn og formål 1.1. Navn Organisasjonen navn er Foreningen tryggere ruspolitikk. Internasjonalt er navnet Association

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 9). Barnekreftforeningens

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2014 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Sentralstyrets forslag til endringer

Sentralstyrets forslag til endringer Sentralstyrets forslag til endringer Lover for AUF 1. «Lover for AUF» endres til «Vedtekter for AUF» 2. 1 «Det norske Arbeiderparti» endres til Arbeiderpartiet» 3. 2a «Medlemskontigent» endres til «støttemedlemskontigent»

Detaljer

VEDTEKTER - Sist endret Vedtekter

VEDTEKTER - Sist endret Vedtekter Vedtekter Vedtatt på Stiftelsesmøte 16. august 2007 Sist endret 06.05.2017 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt på Landsmøtet April NITO Studentene

Vedtekter. Vedtatt på Landsmøtet April NITO Studentene Vedtekter Vedtatt på Landsmøtet 4.-6. April 2014 NITO Studentene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

(Som vedtatt/videreført av årsmøte 2011, 17/3/2012, Drammen)

(Som vedtatt/videreført av årsmøte 2011, 17/3/2012, Drammen) Vedtekter (Som vedtatt/videreført av årsmøte 2011, 17/3/2012, Drammen) 1 Formålsparagraf Val Eyja jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet og seksualitet.

Detaljer