Årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010. http://ir.shine.no"

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 Shine ASA Årsberetning for 2010 Virksomheten Shine ASA ble stiftet 26. august 2010 med formålet om å eie og drive sine to datterselskap Shine International AS og eshop Holding AS. Datterselskapene ble utfisjonert fra Nordic Health AS den 26. august Shine International AS representerer den operative enheten for konsernet, og ble stiftet i Shine markedsfører og selger helsekost og hudpleieprodukter i det nordiske markedet direkte til forbruker gjennom nettverkssalg. Selskapets forretningside er å selge naturlige helsekost- og hudpleieprodukter via uavhengige distributører direkte til kunden gjennom abonnementskonsepter. Selskapets profil er å tilby naturlige produkter av høy kvalitet. Konsernet har legale selskaper kun i Norge, lokalisert på Høvik i Bærum. Norge er konsernets største marked med 82 % av omsetningen, men selskapet bedriver også eksport til Sverige, Danmark og Finland. Konsernet har ingen egen produksjonsfasilitet, men produserer sine produkter hos eksterne produksjonspartnere. Nye produkter utvikles av konsernet i samarbeid med eksterne aktører og produksjonsselskapene. Konsernet har ingen forskning og utviklingskostnader. Shine ASA er notert på Oslo Axess. Hovedtrekk for 2010 Børsnoteringen av Shine ASA markerte begynnelsen på selskapets neste fase. Selskapet har gjennom året ansatt flere dyktige medarbeidere for og styrke teamet. Spesielt markedsavdelingen er vesentlig styrket. I 2010 ble det bestemt at selskapets profil skulle videreutvikles og har krevd mye innsats fra mange. Arbeidet startet høsten 2010, og ny profil ble lansert 2. april Målsettingen er at selskapet tydligere skal differensiere seg fra andre aktører. Det er ønske om en profil som gjenspeiler kvalitet og tydeliggjør det som organisasjonen og dets produkter representerer. Hendelser etter balansedagen Det er på ekstraordinær generalforsamling i Shine International AS, avholdt 4. april 2011, besluttet å endre selskapets navn til Eqology AS. Styret vil fremme forslag i ordinær generalforsamling i Shine ASA om å endre selskapets navn til Eqology ASA. Nærmere om konsernets resultat Følgende kommentarer til regnskapet er basert på perioden fra stiftelsen av Shine ASA den 26. august 2010 til 31. desember Konsernet har ikke sammenligningstall fra tilsvarende periode i fjor før etablering av konsernet. Salgsinntekter for konsernet var på NOK 24,7 millioner i perioden 26. august til 31. desember Inntektene fra det norske markedet var på 20,2 mkr, mens inntekter fra eksport var på 4,5 mkr. Driftsresultatet var på NOK -8 millioner i perioden 26. august til 31. desember Driftsresultatet er negativt påvirket av tilleggsavskrivning av anleggsmidler på NOK 2 millioner grunnet endret estimat på forventet brukstid, NOK 1 million i avsetning for ukurans av lagerførte varer grunnet designendringer, NOK 0,6 millioner i design- og profil utvikling, NOK 0,3 millioner 2

3 i produktutvikling av produktet Active Collagen 2. Designendring lanseres i april 2011 og produktlansering av Active Collagen 2 ble lansert januar Konsernets driftsresultat er også negativt påvirket av børsnoteringskostnader på ca NOK 1 million. Driftsresultatet inkluderer amortisering av merverdier fra oppkjøpet på NOK 2,6 millioner. Selskapets EBITDA utgjør NOK -2,7 millioner og resultat før skatt er på NOK -8,2. Morselskapets driftsresultat viser ett underskudd på NOK 1,7 million, hvorav ca NOK 1 mkr er noteringskostnader og avgifter, hvorav ca NOK 0,7 millioner anses som engangskostnader. Regnskapet er også belastet med NOK 0,5 millioner i internkostnader fra datterselskap. Sammenligningstall Shine International AS, som representerer det operative selskapet i konsernet, har historie tilbake til Resultatutviklingen i 2010 mot samme periode i fjor for Shine International AS kan oppsummeres som følger: (Beløp i NOK tusen) Totale inntekter EBITDA Resultat før skatt (511) De totale inntekter er TNOK lavere i 2010 enn året før, tilsvarende 2 %. EBITDA er TNOK lavere i år enn samme periode i fjor, og resultat før skatt har en nedgang på TNOK Hovedårsaken til resultatnedgangen skyldes at Shine International AS har fokusert på oppbygging av organisasjonen, med blant annet å overta flere stillinger som i fjor var konsernstillinger i Nordic Health AS, samt at markedsavdelingen er styrket i forhold til fjoråret. Dette har gitt en kostnadsøkning på ca NOK 3,1 millioner. I tillegg kommer kostnadene til designendring og tilleggsavskrivninger som beskrevet i kommentarene for konsernregnskapet. Antall medlemmer pr. 31. desember 2010 var mot samme dato i fjor. Balansen Konsernets bokførte egenkapital pr 31. desember 2010 var NOK 40,9 millioner, tilsvarende en egenkapitalandel på 70,1 %. Reduksjonen i egenkapitalen kommer i sin helhet fra resultatet i perioden. Morselskapets bokførte egenkapital pr 31. desember 2010 var NOK 45,7 millioner, tilsvarende en egenkapitalandel på 79,7 %. Kontantstrøm For perioden 26. august til 31. desember 2010 hadde konsernet en netto endring i kontanter og kontantekvivalenter på NOK -1,6 millioner. Konsernet hadde kontanter og kontantekvivalenter på NOK 0,9 millioner pr. 31. desember Konsernet hadde en positiv kontantstrøm fra drift på NOK 0,3 millioner. Kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter var på NOK -0,9 millioner og består av investeringer i immaterielle eiendeler og varige driftsmidler. Kontantstrøm benyttet til finansieringsaktiviteter var NOK 1,1 millioner og er i sin helhet nedbetaling av lån. 3

4 Selskapet har tilgjenglig ubenyttet kassekreditt på NOK 7 millioner. Morselskapet hadde en netto endring i kontanter og kontantekvivalenter på NOK -0,4 millioner, hvor endringen i sin helhet kommer fra netto kontantstrøm fra driften. Beholdning av kontanter og kontant og kontantekvivalenter pr var NOK 0,1 million. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede ved avleggelsen av årsregnskapet. Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Fremtidig utvikling Med ny profil på plass forventes det at selskapet skal kunne skape flere nye distributører og kunder. Selskapets hittil største event, Releaseparty, 2. april 2011 er således starten på nye Shine. Det forventes derfor vekst i omsetning og resultat for 2011, basert på investeringer i både ny profil og flere ansatte. Finansiell Risiko Selskapet er utsatt for finansiell risiko gjennom konsernets finansielle instrumenter, i første omgang knyttet til markedsrisiko gjennom endring i rentebetingelser og endring i valutakurser. Konsernet administrer risikoen gjennom identifisering og evaluering av potensielle risikoer. Konsernet har ikke inngått derivater for å redusere finansiell risiko. Markedsrisiko Konsernet er eksponert for endringer i valutakurser, spesielt EUR, SEK og DKK, da ca 18 % av konsernets salgsinntekter skjer i disse valuta. Konsernets drift er delvis finansiert gjennom langsiktig lån (for ytterligere info se note 15 i konsernregnskapet), og er utsatt for kontantstrømsrisiko relatert til rentebetingelsene. Kredittrisiko Konsernet er ikke utsatt for kredittrisiko knyttet til kundefordringer da alt salg skjer med forskuddsbetaling. Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen består av risikoen for at konsernet ikke vil være i stand til å møte sine gjeldsforpliktelser. Konsernets likviditet er pr på 0,9 mkr. I tillegg har konsernet en ubenyttet kassekreditt på 7 mkr. Konsernet har god relasjon til sin bankforbindelse. Konsernets langsiktige lån er underlagt betingelser (covenants) som er knyttet til Shine International AS sin EBITDA og egenkapitalandel, som beskrevet i note 15. Selskapet er ikke i brudd med lånets betingelser. For ytterligere informasjon om finansiell risiko vises til note 18 i konsernregnskapet. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i konsernet anses som godt. Konsernet hadde ingen personskader i 2010, og det er ikke iverksatt tiltak gjennom året vedrørende arbeidsmiljøet. Sykefraværet i konsernet var i 2010 på 6,6 %. 4

5 Likestilling Konsernet har en liten overvekt av mannlige ansatte. 58 % av konsernets ansatte ved utgangen av 2010 er menn. Det jobbes med å utjevne likestillingen mellom kjønnene mest mulig, og det er i 2011 gjort ansettelser og organisasjonsendringer som ved utgangen av første kvartal 2011 gir like mange kvinnelige ansatte som mannlige. Ytre miljø Konsernet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Shine ASA tilstreber å etterleve norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, revidert 21. oktober Konsernets styringsordning bygger på prinsipper i den norske anbefalingen vedrørende eierstyring og selskapsledelse, og harmoniserer i stor grad med gjeldende internasjonale føringer for god eierstyring og selskapsledelse. Etterlevelse av anbefalingen skjer på bakgrunn av følg eller forklar. For mer utfyllende omtale om konsernets eierstyring og selskapsledelse, se side 45. Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte I henhold til norsk aksjelovgivning har styret også utarbeidet en egen erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte som vil bli lagt frem for behandling på årets generalforsamling. Erklæring med en oversikt over godtgjørelser er gjengitt i note 22 i konsernregnskapet. International Financial Reporting Standards (IFRS) Regnskapet for 2010 er avlagt etter IFRS. Morselskapets regnskap er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Ytterligere orientering om regnskapsprinsipper er gjengitt i note 2 i konsernregnskapet og note 1 i morselskapsregnskapet. 5

6 Resultatdisponering Shine ASA hadde i 2010 et underskudd på TNOK som styret foreslår overført fra annen egenkapital. Selskapet har ingen fri egenkapital til utdeling av utbytte ved utgangen av

7 Konsolidert resultatregnskap For perioden (Beløp i NOK tusen) Noter Salgsinntekt 2, Andre inntekter 307 Sum inntekter Varekostnad (7 173) Lønns- og personalkostnader 2, 4, 22 (3 973) Avskrivning og amortisering 2, 8, 10 (5 276) Andre driftskostnader 5 (16 548) Driftsresultat (8 008) Finansinntekter 12 Finanskostnader 15, 18 (188) Resultat før skatt (8 184) Skattekostnad 2, Resultat i perioden (5 986) Tilordnet til: Aksjonærene i morselskapet (5 986) Resultat per aksje 7 (0,28) Konsolidert oppstilling over totalresultat: For perioden til (Beløp i NOK tusen) Resultat for perioden (5 986) Andre inntekter og kostnader - Totalresultat for perioden (5 986) Tilordnet aksjonærene i morselskapet (5 986) 7

8 Konsolidert oppstilling over finansiell stilling (Beløp i NOK tusen) Noter Pr Varige driftsmidler 2, Goodwill 2, Andre immaterielle eiendeler 2, Utsatt skattefordel Sum anleggsmidler Kundefordringer og andre fordringer 2, Varelager 2, Kontanter og kontantekvivalenter 2, 13, Sum omløpsmidler Sum eiendeler Aksjekapital 14, Annen innskutt kapital Annen egenkapital (5 986) Sum egenkapital Lånegjeld 2, 15, Utsatt skattegjeld 2, Langsiktig gjeld Kortsiktig del av lånegjeld 2, 15, Leverandører og annen kortsiktig gjeld 2, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

9 Konsolidert oppstilling over kontantstrømstrømmer For perioden (Beløp i NOK tusen) Kontantstrøm fra driften: Resultat før skattekostnad (underskudd) (8 184) Avskrivninger og amortiseringer 8, Endringer i eiendeler og gjeld: Kundefordringer, andre fordringer og varelager 11, Leverandører og annen gjeld 648 Netto kontantstrøm fra drift 339 Investeringer i immaterielle eiendeler 10 (863) Investeringer i varige driftsmidler 8 (9) Lån til andre selskaper (1 495) Mottak fra lån til andre selskaper Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (872) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviter: Nedbetaling av lån 15 (1 115) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (1 115) Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (1 648) Kontanter og kontantekvivalenter pr stiftelse Kontanter og kontantekvivalenter pr Annen kontantstrøm informasjon: Betalte renter 156 9

10 Konsolidert oppstilling av endringer i egenkapital Pr. 31. desember 2010 (Beløp i NOK tusen) Aksje kapital Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital pr Totalresultat for perioden - - (5 986) (5 986) Egenkapital pr (5 986)

11 NOTE 1 - GENERELL INFORMASJON Konsernregnskapet til Shine ASA og datterselskaper (samlet konsern) ble vedtatt av styret den 4. april Shine ASA er et allment aksjeselskap stiftet den 26. august 2010 og er hjemmehørende i Norge. Konsernet utvikler, markedsfører og selger produkter innen helsekost og velvære i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Konsernets forretningsadresse er Kirkeveien 59b, 1322 Høvik, Norge. Regnskapet omfatter oppstillinger som viser utgående balanse 31. desember Resultatregnskapet, oppstilling over totalresultatet og kontantstrømoppstillingen omfatters således perioden NOTE 2 - SAMMENDRAG AV VIKTIGSTE REGNSKAPSPRINSIPPER 2.1 Basisprinsippper Konsernregnskapet har blitt utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og tolkninger utgitt av International Accounting Standards Board og er som fastsatt av EU. Konsernregnskapet har blitt utarbeidet basert på historisk kost prinsippet. Konsernregnskapet er presentert i NOK og alle tall er avrundet til nærmeste tusen med mindre annet er opplyst. 2.2 Bruk av estimater og regnskapsmessige vurderinger ved utarbeidelse av konsernregnskapet Konsernregnskapet har blitt utarbeidet i henhold til IFRS. Det innebærer at ledelsen har benyttet estimater og forutsetninger som påvirker eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader. Dette gjelder spesielt for vurderinger knyttet til immaterielle eiendeler som goodwill og kundeforhold samt utsatt skattefordel. Fremtidige hendelser kan føre til at estimatene endres og faktiske beløp kan avvike fra estimerte beløp. Goodwill Konsernet vurderer nedskrivningsbehov for goodwill på en årlig basis. I tillegg blir goodwill testet for nedskrivning dersom det foreligger indikatorer på nedskrivning. Dette innebærer at bruksverdi av den kontantstrømgenererende enhet som goodwill er fordelt til må estimeres. Når bruksverdi skal estimeres må ledelsen estimere fremtidige kontantstrømmer fra den kontantstrømgenererende enhet og velge en diskonteringsrate for å beregne en nåverdi av disse kontantstrømmene. Endringer av nåværende estimater kan føre til nedskrivninger i fremtidige perioder. Andre immaterielle eiendeler Anskaffelseskost til immaterielle eiendeler anskaffet i virksomhetsoppkjøp er virkelig verdi på oppkjøpstidspunkt. Fastsettelse av brukstid krever at ledelsen anvender skjønn. På hver rapporteringsdato vurderer ledelsen om det finnes indikasjoner på nedskrivning. Dersom det er indikatorer på nedskrivning, må gjenvinnbart beløp beregnes. Utsatt skattefordel Utsatt skattefordel blir balanseført for ubenyttede skattemessige tap i den grad det er sannsynlig at det vil være tilstrekkelig fremtidig skattbar inntekt til å benytte fremførbare underskudd. Ledelsen må benytte skjønn ved utarbeidelse av beløpet som kan balanseføres, basert på beregnet tidspunkt og beløp for fremtidige skattemessig inntekt samt ved bruk av skatteplanlegging. 11

12 Inntektsføring: Konsernet selger varer med begrenset returrett. Konsernet estimerer prosentandelen returer basert på en omfattende salgsstatistikk. Ledelsen har vurdert at estimerte returer kan måles pålitelig og salg med returrett resultatføres ved levering. 2.3 Konsolidering Konsernregnskapet omfatter Shine ASA og selskaper som kontrolleres av konsernet (datterselskaper). Kontroll foreligger normalt når konsernet eier, direkte eller indirekte, mer en 50% av aksjene i selskapet og kontroll kan utøves. Ikke-kontrollerende eierinteresser blir inkludert i egenkapitalen. Konserninterne transaksjoner, balanseposter, inntekter og kostnader er eliminert i konsolideringen. Datterselskaper blir konsolidert fra oppkjøpstidspunkt, tidspunkt hvor konsernet får kontroll, og blir konsolidert fram til kontroll opphører. 2.4 Omregning av utenlandsk valuta Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Konsernet presenterer regnskapet i NOK. Dette er også funksjonell valuta for alle enhetene i konsernet. Transaksjoner og balanseposter Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til den funksjonelle valutaen ved å bruke kursen på transaksjonsdagen. Valutagevinster og -tap som oppstår ved betaling av slike transaksjoner, samt omregning av eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta på balansedagen, blir innregnet i resultatregnskapet. 2.5 Virksomhetsoppkjøp Oppkjøpsmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av datterselskaper og virksomheter. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig verdi av: eiendeler som ytes som vederlag ved kjøpet, egenkapitalinstrumenter som utstedes og pådratte forpliktelser ved overføring av kontroll. Identifiserbare oppkjøpte eiendeler, overtatt gjeld og betingede forpliktelser overtatt eller pådratt er regnskapsført til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, uavhengig av eventuelle ikke-kontrollerende eierinteresser. Anskaffelseskost som overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto eiendeler i datterselskapet balanseføres som goodwill. Transaksjonskostnader ved virksomhetsoppkjøp resultatføres. 2.6 Varige driftsmidler Varige driftsmidler vurderes til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger og akkumulerte nedskrivinger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader som er direkte henførbare til anskaffelsen av eiendelen. Når det er sannsynlig at framtidige økonomiske fordeler knyttet til kostnaden vil tilflyte konsernet, og kostnaden kan måles pålitelig, legges etterfølgende kostnader til driftsmidlenes balanseførte verdi eller balanseføres separat. Alle andre reparasjons- og vedlikeholdskostnader resultatføres i den perioden de oppstår. Varige driftsmidler avskrives etter lineær metode slik at driftsmiddelets anskaffelseskost avskrives til restverdi over forventet utnyttbar levetid. Eiendelens restverdi og brukstid vurderes, og justeres dersom nødvendig, ved hver balansedato. Inventar, maskiner og utstyr blir avskrevet lineært over estimert utnyttbar levetid som utgjør 3-5 år. 12

13 Gevinst og tap ved avhendelse blir beregnet ved å trekke bokført verdi fra eventuell salgssum og blir presentert netto i resultatregnskapet. 2.7 Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler som blir kjøpt eksternt blir målt til anskaffelseskost. Anskaffelseskost til immaterielle eiendeler anskaffet i virksomhetsoppkjøp blir målt til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet. I etterfølgende måling blir immaterielle eiendeler målt til anskaffelseskost fratrukket akkumulert amortisering og akkumulerte nedskrivninger. Utgifter til vedlikehold av programvare kostnadsføres etter hvert som de påløper. Utviklingsutgifter som er direkte henførbare til design og testing av en identifiserbar og unik programvare som kontrolleres av konsernet, blir balanseført som en immateriell eiendel når følgende kriterier er oppfylt: det er teknisk mulig å ferdigstille programvaren slik at den vil være tilgjengelig for bruk; ledelsen har til hensikt å ferdigstille programvaren og bruke den; det er mulig å bruke programvaren; det kan påvises hvordan programvaren vil generere sannsynlige fremtidige økonomiske fordeler tilstrekkelige tekniske, finansielle eller andre ressurser er tilgjengelige for å ferdigstille og ta i bruk programvaren; og utgiftene kan måles pålitelig. Andre utviklingsutgifter som ikke oppfyller disse kriteriene blir kostnadsført etter hvert som de påløper. Alle konsernets immaterielle eiendeler har begrenset levetid og blir amortisert over følgende estimert brukstid: software: 3 år kundeforhold: 5-6 år 2.8 Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Konsernet vurderer balanseførte beløp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler for å vurdere om det finnes indikatorer på verdifall. Når det foreligger indikatorer på verdifall, beregnes eiendelens gjenvinnbart beløp for å bestemme hvorvidt eiendelen skal nedskrives. Når det ikke er mulig å beregne gjenvinnbart beløp av en eiendel, så estimerer konsernet gjenvinnbart beløp til den kontantstrømgenererende enhet eiendeler tilhører. 2.9 Goodwill Goodwill som oppstår ved virksomhetsoppkjøp representerer forskjellen mellom anskaffelseskost og virkelig verdi av konsernets andel av netto identifiserbare eiendeler i virksomheten på overtakelsestidspunkt. Goodwill blir initielt balanseført til anskaffelseskost og blir deretter målt til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte nedskrivninger. For testing av verdifall, blir goodwill fordelt til hver av konsernets kontantstrømsgenererende enheter som forventes å oppnå synergier fra oppkjøpet. Kontantstrømgenererende enheter som inkluderer goodwill blir testet for nedskrivningsbehov årlig eller oftere dersom det foreligger indikatorer på verdifall. Dersom gjenvinnbart beløp til den kontantstrømgenererende enhet er mindre enn bokført verdi til enheten, blir nedskrivningen først fordelt til goodwill og eventuell videre nedskrivning fordeles til de andre eiendelene i enheten på en pro rata basis. Goodwill nedskrivninger reverseres ikke i senere perioder. 13

14 2.10 Varelager Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Netto realisasjonsverdi er estimert salgspris fratrukket nødvendige salgskostnader. Anskaffelseskost beregnes ved bruk av først-inn, først-ut metoden (FIFO). Utdatert varelager har blitt fullt nedskrevet Fordringer Fordringer måles ved første gangs balanseføring til virkelig verdi. Ved senere måling vurderes kundefordringer til amortisert kost fastsatt ved bruk av effektiv rente metoden, fratrukket avsetning for inntruffet tap. Avsetning for tap regnskapsføres når det foreligger objektive indikatorer for at konsernet ikke vil motta oppgjør i samsvar med opprinnelige betingelser. Objektive indikatorer på verdifall er normalt basert på antall dager kundefordringene er over forfallsdato. Konsernets selskaper benytter en kombinasjon av direkte avskrivninger og avsetningskonto for å balanseføre tapsavsetninger Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd, og andre kortsiktige, lett omsettelige investeringer med maksimum tre måneders opprinnelig løpetid Egenkapital (i) Egenkapital og gjeld: Finansielle instrumenter blir klassifisert som henholdsvis gjeld eller egenkapital i henhold til kontraktens underliggende substans. (ii) Egne aksjer: Ved kjøp av egne aksjer blir disse vist som en egen linje i egenkapitalen til anskaffelseskost. Tap eller gevinster vedrørende transaksjoner med egne aksjer blir ikke resultatført men føres direkte mot egenkapitalen. (iii) Utgifter ved egenkapitaltransaksjoner: Transaksjonskostnader knyttet til egenkapitaltransaksjoner blir ført direkte mot egenkapitalen fratrukket skatt. Kun kostnader som er direkte henførbart til egenkapitaltransaksjonen blir ført direkte mot egenkapitalen Lån Lån blir regnskapsført til kost ved initial måling som er virkelig verdi av lånet med fradrag av direkte henførbare transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder regnskapsføres lånet til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Forskjellen mellom det utbetalte lånebeløpet (fratrukket transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres over lånets løpetid. Amortisert kost inkluderer transaksjonskostnader og eventuell over- eller underkurs Skatt Årets skattekostnad er summen av betalbar skatt og utsatt skatt. Det er beregnet utsatt skatt på alle midlertidige forskjeller mellom balanseførte verdier på eiendeler og gjeld og relaterte skattemessige verdier benyttet for å beregne skattemessig resultat. Utsatt skatteforpliktelse blir normalt balanseført for alle midlertidige forskjeller. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattbar inntekt vil foreligge, og at de midlertidige forskjellene kan fratrekkes i denne inntekten. Dersom utsatt skatt oppstår ved en førstegangs balanseføring av gjeld eller eiendel i en transaksjon som ikke er en foretaksintegrasjon, og som på transaksjonstidspunktet verken påvirker regnskapsmessig eller skattemessig resultat, blir den ikke balanseført. 14

15 Balanseført verdi av utsatt skattefordel blir vurdert ved hver balansedato og redusert i den grad det ikke lenger er sannsynlig at det vil være tilstrekkelig fremtidig skattbar inntekt til å utnytte skattefordelen Pensjoner Gruppen har en innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte som oppfyller de norske lovkravene til tjenestepensjon. En innskuddsbasert pensjonsordning er en ordning hvor det betales faste innskudd til et fond eller en pensjonskasse, og hvor selskapet ikke har noen juridisk eller underforstått plikt til å betale ytterligere innskudd. Pliktige innskudd resultatføres når de påløper Betingede forpliktelser Betingede forpliktelser er definert som: en mulig plikt som har oppstått som følge av tidligere hendelser og hvis eksistens vil bli bekreftet av fremtidige hendelser en plikt som ikke er regnskapsført fordi det ikke er sannsynlig at den vil føre til en strøm av ressurser fra foretaket en plikt som ikke kan måles pålitelig Betingede forpliktelser blir ikke balanseført i regnskapet bortsett fra betingede forpliktelser som har oppstått gjennom et kjøp av virksomhet. Vesentlige betingede forpliktelser blir gjenstand for noteopplysninger med unntak av betingede forpliktelser hvor det er usannsynlig at en forpliktelse vil oppstå Leieavtaler Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap fortsatt ligger hos utleier, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetaling ved operasjonelle avtaler (med fradrag for eventuelle økonomiske insentiver fra utleier) kostnadsføres lineært over leieperioden. Konsernet leier noen varige driftsmidler. Leieavtaler knyttet til varige driftsmidler hvor konsernet i hovedsak innehar all risiko og avkastning knyttet til eierskapet, skal klassifiseres som finansielle leieavtaler Inntektsføring Salgsinntekter resultatføres når varene er levert til kunden, det er sannsynlig at transaksjonen vil generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilflyte konsernet og inntekten kan måles pålitelig. Salgsinntekter måles til virkelig verdi av salget av varer, netto merverdiavgift og rabatter og etter elimineringer av internsalg Hendelser etter balansedagen Ny informasjon om forhold vedrørende konsernets balanse som forelå på balansedato skal tas hensyn til i konsernregnskapet. Hendelser som vedrører forhold som oppstod etter balansedato skal opplyses om dersom vesentlig Segmentrapportering Driftssegmenter rapporteres på samme måte som ved intern rapportering til konsernets øverste beslutningstaker. Konsernets øverste beslutningstaker, som er ansvarlig for allokering av ressurser til og vurdering av inntjening i driftssegmentene, er definert som konsernledelsen Anvendelse av nye og endrede standarder og fortolkninger Selskapet avlegger sitt første IFRS konsernregnskap, og anvender de standarder og fortolkninger som er pliktig anvendt på rapporteringstidspunktet. 15

16 IFRS og IFRIC fortolkninger utgitt med fremtidig ikrafttredelsestidspunkt som ennå ikke har blitt tatt i bruk I årsregnskap for 2011 og senere vil følgende standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder være obligatoriske. Konsernet har ikke valgt tidlig anvendelse. Ikrafttredelsesdato er satt til EU s ikrafttredelsesdato i den grad den avviker mot IASB s ikrafttredelsesdato. IFRS 9 Finansielle instrumenter (ny), ikrafttredelsesdato ikke fastsatt av EU. (IASB 1. januar 2013). IFRS 7 Finansielle instrumenter: Opplysninger Overføring av finansielle eiendeler (endret), ikrafttredelsesdato ikke fastsatt av EU. (IASB 1. juli 2011) IAS 12 - Inntektsskatt (endret), ikrafttredelsesdato ikke fastsatt av EU. (IASB 1. januar 2012). IAS 24 Opplysninger om nærstående parter (endret), ikrafttredelsesdato 1. januar IAS 32 Finansielle instrumenter: Presentasjon (endret), ikrafttredelsesdato for konsernet 1. januar IFRIC 14 Begrensninger av en netto ytelsesbasert pensjonseiendel, minstekrav til finansiering og samspill mellom dem (endret), ikrafttredelsesdato 1. januar IFRIC 19 Innfrielse av finansiell gjeld med egenkapitalinstrumenter (ny), ikrafttredelsesdato 1. juli Årlig forbedringsprosjekt mai 2010, ikrafttredelsesdato ikke fastsatt av EU. (IASB 1. januar 2011 til 1. juli 2011) NOTE 3 - SEGMENTER Driftssegmentene skal identifiseres basert på den rapportering konsernledelsen (øverste beslutningstaker) bruker når de utfører vurderinger av prestasjoner og lønnsomhet på et strategisk nivå. Basert på virksomhetens art har ikke ledelsen i Shine vurdert det som nødvendig å dele virksomheten inn i ulike segmenter, og mottar således ikke rapporter fordelt på segmenter. På dette grunnlag er det ikke rapportert segmentinformasjon. Informasjonen under er således avgrenset til den informasjon om hele virksomheten som kreves av IFRS 8 Driftssegmenter. Informasjon om omsetning per produktgruppe: (Beløp i NOK tusen) Helsekost Hudpleie Reklamemateriell, frakter etc Sum

17 Geografisk informasjon relatert til konsernets aktiviteter er vist i tabellen under: (Beløp i NOK tusen) Norge Finland 794 Sverige Danmark Sum Informasjon om salgsinntekter i tabellen over er basert på kundenes bosted. Konsernets varige driftsmidler og andre driftsmidler er lokalisert i Norge. Ingen salg til enkeltkunder overstiger 10% av totale salgsinntekter NOTE 4 LØNNSKOSTNADER (Beløp i NOK tusen) Lønn og godtgjørelse Arbeidsgiveravgift 471 Pensjonskostnader 123 Andre lønnskostnader 255 Total Pensjoner: Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven. Antall ansatte: Det er 19 ansatte i konsernet pr. 31. desember 2010, og for regnskapsperioden har det vært ansatt 18,5 årsverk. NOTE 5 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Beløp i NOK tusen 2010 Provisjons- og markedsføringskostnader Nedskrivning av varelager Revisjons-, konsulent-, og advokathonorarer 629 Operasjonelle leieavtaler inkl. felleskostnader 487 Andre driftskostnader Sum

18 Spesifikasjon av honorarer til revisor: (Beløpet er eksl. Mva og i NOK tusen) 2010 Lovpålagt revisjon 335 Sum 335 NOTE 6 - SKATT Årets skattekostnad/(inntekt): (Beløp i NOK tusen) Betalbar skatt - Endring i utsatt skatt Skatte(kostnad)/inntekt Endringer i balanseført utsatt skattefordel og utsatt skattegjeld relatert til midlertidige forskjeller var: (Beløp i NOK tusen) Tilgang ved oppkjøp Resultatført Ført mot egenkapital Varige driftsmidler Varelager Immaterielle eiendeler (4 200) (3 473) Fremførbare underskudd Sum (1 731) I balansen er utsatt skatt presentert brutto, der utsatt skatt på merverdier fremkommer som utsatt skatteforpliktelse på NOK tusen, og utsatt skattefordel utgjør NOK tusen. Det er ikke noe tidsbegrensning på anvendelse av skattemessig underskudd. Det fremførbare underskuddet relaterer seg i eshop Holding, og utfisjonert underskudd fra Nordic Health ASA. 18

19 Avstemming av effektiv skattesats for perioden : (Beløp i NOK tusen) 2010 Resultat før skatt (8 184) Nominell skatterate 28 % Forventet skattekostnad/(skatteinntekt) (2 292) Skatteffekt av følgende poster: Ikke fradragsberettigede kostnader 104 Annet (11) Sum skatteinntekt (2 198) Effektiv skattesats i prosent 26,9 % NOTE 7 RESULTAT PER AKSJE Beregning av resultat per aksje tilordnet ordinære aksjonærer og utvannet resultat per aksje er basert på følgende data: Ordinært og utvannet resultat per aksje 0,28 Resultat (beløp i NOK tusen) Overskudd(tap) for året tilordnet selskapets aksjonærer Antall aksjer (i tusen) Veid gjennomsnitt av antall utstedte aksjer

20 NOTE 8 VARIGE DRIFTSMIDLER (Beløp i NOK tusen) Inventar, maskiner og utstyr Totalt Anskaffelseskost: 26. august Tilgang ved virksomhetsoppkjøp Tilgang 9 9 Avgang desember Akkumulerte avskrivninger: 26. august Avskrivninger desember Balanseført verdi: 26. august desember Inventar, maskiner og utstyr blir avskrevet lineært over estimert utnyttbar levetid som utgjør 3-5 år. NOTE 9 - GOODWILL (Beløp i NOK tusen) Goodwill Anskaffelseskost: 26.august Tilgang ved virksomhetskjøp desember Akkumulerte nedskrivninger 26.august Nedskrivning desember Balanseført verdi 26.august desember Goodwill oppstod ved utfisjonering fra Nordic Health ASA og etablering av Shine ASA slik det er beskrevet i note 23. Konsernet opererer bare med ett segment, og goodwill relateres således i sin helhet til Shine s eksisterende virksomhet og er således det nivået hvor goodwill vil bli testet for verdifall. 20

21 Årlig nedskrivningstest Goodwill har blitt testet for nedskrivning i løpet av året. Gjenvinnbart beløp for den kontantgenererende enheten er estimert basert på beregning av bruksverdi. Bruksverdi er beregnet basert på estimerte før-skatt kontantstrømmer fra driften (EBITDA) som er utarbeidet av konsernets ledelse, korrigert for investeringer og endring i arbeidskapital. Kontantstrømestimatene dekker en femårsperiode i tillegg til en terminalverdi der en har lagt til grunn en vekstrate på null. De viktigste forutsetningene ledelsen har lagt til grunn ved fastsettelse av estimater: Kontantstrømmer som er lagt til grunn er basert på 2011 budsjetter, med unntak av salgsinntekter og varekost som er risikojustert ned ca 5 %. For de neste fire årene er medtatt en salgsvekst som avtar fra 5 % til 2 %. Det er i den samme periode medtatt tilsvarende høye markedsføringskostnader som forsvarer salgsveksten. Terminalverdi er fastsatt med basis i en vekstrate på 0 %. Kostnader for solgte varer er estimert til å utgjøre samme prosentvise andel gjennom hele budsjettperioden. Diskonteringsrente som er anvendt er 9,51 % før skatt. Med disse forutsetninger er gjenvinnbart beløp 68 % høyere enn de bokførte verdier. Ledelsen legger til grunn at rimelige endringer i viktige forutsetninger som ligger til grunn for beregningene av gjenvinnbart beløp ikke ville ha medført at bokført verdi overstiger gjenvinnbart beløp. En sensitivitetsanalyse viser at segmentet må ha en diskonteringsrente på 16 % før bokført verdi overstiger gjenvinnbart beløp. Sensitivitetsanalyse på kontantstrømmen viser at segmentet må ha en årlig negativ endring å omsetning på 11 % i perioden , før bokført verdi overstiger gjenvinnbart beløp. Det er tatt utgangspunkt i forventet omsetning i Driftskostnadene som er medtatt i denne sensitivitetsanalyse er i prosent av omsetning på samme nivå som estimert i Ved en kombinasjon av endrede forutsetninger på både diskonteringsrenten og endring i omsetningsvekst viser eksempelvis en økt diskonteringsrente til 13 % at årlig omsetning kan synke med 2,5 % før gjenvinnbare beløp er på nivå med bokførte verdier. 21

22 NOTE 10 ANDRE IMMATERIELLE EIENDELER (Beløp i NOK tusen) Software Kunde forhold Totalt Anskaffelseskost: 26. august Tilgang gjennom virksomhets oppkjøp Tilgang Avgang desember Akkumulerte avskrivninger: 26. august Avskrivninger desember Balanseført verdi: 26. august desember Alle konsernets immaterielle eiendeler har begrenset levetid og blir amortisert over følgende estimert brukstid: software: 3 år kundeforhold: 5-6 år Software blir amortisert over estimert brukstid. Kundeforhold blir amortisert ved bruk av forventet avgang av kundemassen som estimert på oppkjøpstidspunktet. Konsernet har endret estimert brukstid på programvare pga. forventet investering i et nytt system i løpet av 2011 etter å ha vurdert eventuell nedskrivning. Dette har ført til tilleggsamortisering i NOTE 11 KUNDEFORDRINGER OG ANDRE FORDRINGER (Beløp i NOK tusen) Kundefordringer 52 Forskuddsbetalinger, moms og andre fordringer 622 Sum 674 Det er ikke resultatført tap på kundefordringer i perioden Hele kundemassen ble verdsatt til virkelig verdi på fisjonstidspunktet, og det er ikke oppstått forhold i perioden som tilsier at det er behov for avsetninger per balansedato. Kundefordringer er fordringer på kredittkortselskaper, og ingen av disse fordringene anses som forfalt på balansetidspunktet. 22

23 NOTE 12 VARELAGER (Beløp i NOK tusen) Ferdigvare lager Varelager til laveste av kost og netto realisasjonsverdi Varelageret er vurdert til virkelig verdi på åpningsbalansetidspunktet. Konsernet resultatførte tusen i tap på utdatert varelager i perioden. Varelager er stilt som sikkerhet for lån, ref. note 15. NOTE 13 KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER (Beløp i NOK tusen) Bankinnskudd 908 Kontanter og kontantekvivalenter 908 Inkludert i kontanter og kontantekvivalenter pr 31. desember 2010 var skattetrekksmidler på NOK 393 tusen og depositum for husleie på NOK 135 tusen. NOTE 14 AKSJEKAPITAL Det er utstedt og autorisert aksjer pr. 31. desember 2010, hver pålydende NOK 0,05. Det er bare en klasse aksjer, med like stemmerettigheter og lik rett til utbytte. NOTE 15 LÅN (Beløp i NOK tusen) Rentebetingelser Forfall Pantesikret bank lån 3 MND NIBOR + 2% Kortsiktig del (2 230) Lån - langsiktig For forfallsstruktur av lån, se note 18 Finansielle Instrumenter. Konsernet har pantsatt følgende eiendeler som sikkerhet for banklånene og kassekreditten. Beløpene er balanseført verdi pr 31. desember: (Beløp i NOK tusen) Varige driftsmidler 325 Kundefordringer 52 Varelager Bokført verdi av pantsatte eiendeler Det er videre stilt en del finansielle låneforutsetninger (covenants) knyttet til lån og kassakreditt. Det er spesifikke krav knyttet til EBITDA, bokført egenkapital samt begrensninger på utdeling av utbytte/konsernbidrag. EBITDA skal på 12 mnd basis være fra MNOK 4 til MNOK 5. Egenkapital skal utgjøre fra 20% til 25 % av totalkapital. Lånet og låneforutsetningene er knyttet til Shine International AS. Selskapet er ikke i brudd med låneforutsetningene. 23

24 NOTE 16 LEVERANDØRER OG ANNEN KORTSIKTIG GJELD (Beløp i NOK tusen) Leverandørgjeld Skattetrekk, arbeidsgiveravgift, mva, feriepenger o.l Avsatte kostnader Annen kortsiktig gjeld Sum NOTE 17 KASSAKREDITT Konsernet har tilgjengelig en flervaluta kassekreditt opp til NOK 7 millioner. Ikke noe av tilgjengelig kassekreditt er benyttet pr Sikkerhet og finansielle låneforutsetninger er de samme som for langsiktig lån, og informasjon om dette fremkommer av note 15 Lån. NOTE 18 FINANSIELLE INSTRUMENTER Finansiell risiko Shine har relativt begrenset eksponering for finansiell risiko relatert til konsernets finansielle instrumenter. Den risiko som er identifisert relaterer seg primært til kreditt risiko på kundefordringer, markedsrisiko relatert til variabel rente på kontanter og kontantekvivalenter og rentebærende gjeld, valutarisiko og likviditetsrisiko. Konsernet styrer risiko primært med å identifisere og vurdere finansiell risiko løpende. Konsernet har ikke benyttet derivater til å styre finansiell risiko. Markedsrisiko Variabel rente risiko Konsernet har noe eksponering for kontantstrømrisiko relatert til rentebærende gjeld med flytende rente (se note 15 Lån). Konsernet er også eksponert for kontantstrømrisiko relatert til flytende rente på bankinnskudd. Valutarisiko Gruppen har salgsinntekter nominert i utenlandsk valuta med tilhørende kundefordringer (se geografisk informasjon i note 3 Segmenter). Valutarisiko er primært knyttet til Euro (kundefordringer fra Finland) men også svenske kroner (SEK). Kredittrisiko Kredittrisiko representerer risiko for at en kunde eller annen motpart til et finansielt instrument ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til kontrakt. Konsernet maksimale eksponering for kredittrisiko relatert til fordringer og bankinnskudd, og pr. 31. desember 2010 utgjør dette NOK 960 tusen. 24

25 Konsernet er i veldig liten grad eksponert for kredittrisiko da alt salg er forskuddsbetalt av kunden. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko består av risikoen for at selskapet ikke vil klare å betale finansielle forpliktelser ved forfall. I henhold til konsernets budsjetter forventer ledelsen at kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter vil være tilstrekkelig til å finansiere løpende drift og inngåtte finansielle forpliktelser. For å styre likviditeten har selskapets banklån blitt inngått med en betalingsperiode over 3 år slik at renteog avdragsbetalinger kan finansieres basert på kontantstrømmer fra løpende drift. Videre så har konsernet tilgang på en kassekreditt opp til NOK 7 millioner. Følgende tabell viser forfall av finansielle forpliktelser. Forventede rentebetalinger basert på markedsrenten pr. 31. desember 2010 er inkludert i kontraktsmessige forpliktelser. Andre (Beløp i NOK tusen) Bank lån finansielle forpliktelser Sum 0-6 måneder måneder år år Sum Kategorier og virkelig verdi av finansielle instrumenter Balanseført verdi av kontanter og kontantekvivalenter, kundefordringer, leverandørgjeld og andre kortsiktige finansielle instrumenter er tilnærmet lik virkelig verdi på grunn av kort tid til forfall. Konsernets rentebærende gjeld har variabel rente pluss en fast kredittmargin. Låneavtale ble inngått i mai 2010, og det er lagt til grunn at det ikke er endring i konsernets kredittrisiko etter den tid som har vesentlig innflytelse på virkelig verdi av lånet. Virkelig verdi av rentebærende lån er således vurdert til å være lik bokført verdi. Balanseført verdi Virkelig verdi (Beløp i NOK tusen) Fordringer målt til amortisert kost: Kundefordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum Finansiell gjeld målt til amortisert kost: Rentebærende lån Levarandørgjeld og andre finansielle forpliktelser Sum

26 Sensitivitetsanalyse for finansielle instrumenter med flytende rente: En endring i renten på 1 % på balansedagen ville ha økt eller redusert resultat før skatt med følgende beløp: (Beløp i NOK tusen) 1 % økning 1 % reduksjon Kontanter og kontantekvivalenter 3 (3) Rentebærende lån (20) 20 Sum (16) 16 Sensitivitetsanalysen ble gjennomført på balanser pr. 31. desember og for perioden Faktisk endring av rente ville være basert på gjennomsnittlige balanser av finansielle instrumenter og eventuelle utslag av renteperioder, for eksempel 3 mnd. NIBOR. Tallene kan derfor avvike fra faktiske resultatutslag av renteendringer. Kapitalstyring Formålet med konsernets kapitalstyring er å opprettholde en god kredittverdighet og at gjeld/egenkapital ratio blir holdt på et nivå som hjelper å opprettholde en god kredittverdighet. Konsernet har ekstern finansiering. Konsernets eksternfinansiering har flytende rente. Ledelsen benytter en net gearing ratio for å styre kapital. Konsernets ratio av netto gjeld (gjeld fratrukket kontanter og kontantekvivalenter) delt på egenkapital og netto gjeld er ca. 29 % pr 31. desember NOTE 19 OPERASJONELLE LEIEFORPLIKTELSER Operasjonelle leieavtaler består primært av to leiekontrakter for kontorer og lagerlokaler for konsernets aktiviteter i Bærum. Avtalene ble inngått i begynnelsen av 2008 utløper i Leieprisen blir oppjustert med konsumprisindeksen årlig. Konsernet har også operasjonelle leieavtaler for diverse data- og kontorutstyr. Konsernet resultatførte NOK 390 tusen i regnskapsperioden. (Beløp i NOK tusen) Mindre enn 1 år år Mer enn 5 år - Sum

27 NOTE 20 AKSJONÆRER De 20 største aksjonærene i Shine ASA pr var: AKSJONÆR STATSBORGER ANTALL AKSJER ANDEL % KG INVESTMENT COMP AS (1) NOR ,65 % PICTET & CIE BANQUIE CHE ,19 % UNIVERSAL EXPORTS AS (2) NOR ,25 % BOHAN & CO AS NOR ,53 % BRØDR. HETLAND AS NOR ,71 % ANNE HILL AS NOR ,29 % HETLANDS GECCO MANAG NOR ,08 % AAKRE MARKETING AS NOR ,41 % MOMENTUM CONSULT NOR ,35 % GUNSTENSEN ROY STEEN NOR ,84 % GJERSVIK KARSTEIN (1) NOR ,75 % YOUMANS JOHN ANDREW NOR ,51 % KANI EIENDOM AS NOR ,45 % HETLAND KJELL NOR ,43 % HOVIND KAI GUY NOR ,40 % EUROCLEAR BANK S.A./ 25% CLIENTS BEL ,23 % MELDAHL RUNE NOR ,98 % STAVLAND ANDERS NOR ,94 % STAVLAND BERNT NOR ,94 % STAVLAND JAN OLAV NOR ,47 % 20 STØRSTE AKSJONÆRER ,39 % ANDRE ,61 % TOTALT ALLE AKSJONÆRER ,00 % (1) Karstein Gjersvik styrets leder (2) Frank Bjordal administrerende direktør NOTE 21 DATTERSELSKAPER (Beløp i NOK tusen) Eierandel/ Selskap Kommune Stemmerett Resultat 1) Egenkapital 1) Shine International AS Bærum 100 % (478) eshop Holding AS Bærum 95,8 % (38) Total (516) ) Resultat og balanse for

28 NOTE 22 AVLØNNING AV LEDENDE ANSATTE OG TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER (i) Transaksjoner med nærstående parter: Styremedlem i Shine ASA, Anne Margrete Børjesson, er daglig leder i selskapet Dinamo Design AS som er valgt til leverandør av tjenester for utvikling av designendring for Shine International AS. Avtalen er til markedsbetingelser. I 2010 er det kjøpt tjenester fra Dinamo Design AS for NOK inklusive mva. Utestående leverandørgjeld til selskapet var pr 31. desember 2010 på NOK ,-. (ii) Godtgjørelse til styret og ledelse: Navn Tittel Lønn og godtgjørelse Pensjoner Sum Frank Bjordal Administrerende direktør Morten Brennesvik-Jensen Økonomidirektør Totalt ) Godtgjørelse til Bjordal utgjør lønn i perioden Godtgjørelse til Brennesvik-Jensen baseres på medgått tid. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret i perioden. 2) Andre ytelser til Administrerende direktør er NOK 2 tusen. (iii) Aksjer eid av styremedlemmer og ledelsen pr 31. desember 2010: Navn Tittel Antall aksjer % eierandel Frank Bjordal Administrerende direktør ,3 % Karstein Gjersvik Styreleder ,4 % Totalt ,7 % (iv) Opsjoner holdt av styremedlemmer og ledelsen i regnskapsperioden: Det er ikke utstedt opsjoner pr. balansedato. Om styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Innledning Etter allmennaksjeloven 6-16a skal styret utarbeide en særskilt erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Det følger videre av allmennaksjeloven 5-6 (3) at det på generalforsamlingen skal avholdes en rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen for det kommende regnskapsår. Så langt retningslinjene er knyttet til aksjebaserte incentivordninger skal disse også godkjennes av generalforsamlingen. Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for foregående regnskapsår er det redegjort for i avsnittet ovenfor. 28

29 Når det gjelder retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte for det kommende regnskapsår, vil styret legge frem følgende retningslinjer for rådgivende avstemming i generalforsamlingen Beslutningsmyndighet Styret skal vedta lønn og annen godtgjørelse for daglig leder, finansdirektør og salg/markedsdirektør. Daglig leder skal bestemme lønn og annen godtgjørelse for øvrige ledende ansatte. Styret skal ha det overordnede tilsynet med godtgjørelsen av øvrige ledende ansatte og kan fastsette presiserende retningslinjer utover det som følger nedenfor for godtgjørelse av øvrige ledende ansatte. Dersom daglig leder ønsker å tilby godtgjørelse til ledende ansatte som går utover slike presiserende retningslinjer skal dette fremlegges for styret til godkjenning. Retningslinjer Formålet med Shines betingelsespolicy er å trekke til seg medarbeidere med den kompetansen konsernet trenger, videreutvikle og beholde nøkkelkompetanse og motivere til langsiktighet og kontinuerlig fremgang, for å nå konsernets forretningsmessige mål. Som overordnet innfallsvinkel skal konsernets policy være innrettet mot markedets median når det gjelder lønn og annen godtgjørelse. Basislønn: Basislønn skal fastsettes basert på stillingsinnhold, ansvarsnivå og kompetanse. Lønnen skal være konkurransedyktig. Årlig bonus: Styret kan tildele bonus til ansatte. Bonus skal ikke utgjøre mer en maks 30 % av brutto årslønn, og skal være resultatavhengig. Aksjebaserte incentivordninger: Det er for perioden 2010 ikke tildelt opsjonsordning, og det foreligger ingen planer om å tildele opsjoner i Andre godtgjørelser: Ledende ansatte kan få dekket følgende: - fri mobiltlf - en fri avis - tilskudd på treningsabonnement på inntil kr ,- pr år. Konsernet skal ikke ha noen form for bilordning for ansatte utover kompensasjon etter statens satser for bruk av egen bil i tjeneste. Pensjonsordningen skal minimum følge den lovpålagte ordningen (OTP). Utover det som fremgår ovenfor skal konsernet ikke tilby ledende ansatte variable elementer i godtgjørelsen eller særskilte ytelser som kommer i tillegg til basislønnen. Etterlønnsordning: Oppsigelsestiden er 3 måneder for fastansatte stillinger. Det er for ledende ansatte etablert et konkurranseforbud som tilsier at en arbeidstaker ikke kan etablere, drive eller ta ansettelse i virksomhet som beskjeftiger seg med oppgaver innenfor områder konsernet er beskjeftiget og er i direkte konkurranse med på en periode på inntil 1 år. Styret avgjør om en slik klausul trer i kraft. I såfall har den ansatte rett til lønn i perioden. 29

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 2010 http://ir.shine.no Rapport for 3. kvartal 2010 Shine ASA ble stiftet 26. august 2010 med formålet om å eie og drive sine to datterselskap Shine International AS og eshop Holding

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011 for Eqology ASA

Rapport for 1. kvartal 2011 for Eqology ASA Rapport for 1. kvartal 2011 for Eqology ASA (Tidligere Shine ASA) http://ir.shine.no Rapport for 1. kvartal 2011 Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap som markedsfører og selger egne merkevarer med

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2012

Delårsrapport 4. kvartal 2012 Delårsrapport 4. kvartal 2012 It s in our nature 2 Hovedpunkter 4. kvartal Underliggende økning i salgsinntekter var 7 % sammenlignet med samme periode i fjor Konsernets EBITDA var i 4. kvartal -0,86 mill.

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 It s in our nature Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap som markedsfører og selger egne merkevarer med fokus på naturlige, norske helsekostog hudpleieprodukter. Selskapets

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SHINE ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SHINE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SHINE ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Shine ASA ("Selskapet") den 12. mai 2011 kl 10.00 i Selskapets lokaler i Kirkeveien 59, 1363 Høvik.

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 It s in our nature Hovedpunkter 1. kvartal 2 Underliggende økning i salgsinntekter var 5 % sammenlignet med samme periode i fjor Konsernets EBITDA var i 1. kvartal 1,24 mill.

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer