Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seleksjon: Journaldato: 15.08.2011-19.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 23.08."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: Anskaffelse av digital vekt for veiiing av prøver Anskaffelse digital vekt for veiing av prøver U 2011/ / TJO/TJOHSU Mottaker Mattler -Toledo Mottaker Mottaker Landgraf og Flintab Vekter AS TA elektronoikk AS Håkon Sund TJO/TJOHSU Evaluering av utført einerrydding på to øyer i Raet landskapsvernområde - kontrakt Evaluering av utført einerrydding på to øyer i Raet landskapsvernområde, Arendal kommune. Effekt på vegetasjon og oppfølgingsbehov - Instinr U 2011/ / KVI/KVIEJS Mottaker Fylkesmannen i Aust-Agder Miljøvernavdelingen Aud Lise Kulseth KVI/KVIALK Anskaffelse presisjonsvekt - valg av tilbud Anskaffelse digital vekt for veiing av prøver U 2011/ / TJO/TJOHSU Mottaker T.A. Elektronikk AS Mottaker Mottaker Mettler&Toledo AS Landgraff & Flintab AS Håkon Sund TJO/TJOHSU 1

2 Partnerskapsavtale mellom Fosen Næringshage AS og Bioforsk Midt-Norge Norske Samarbeidspartnere - Bioforsk Midt-Norge I 2009/ / KVI/KVIERE Fosen Næringshage AS 332 KVI/KVIERE Tilbud på NIN-naturtypekartlegging - Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder i Sør-Trøndelag Instinr Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder i Sør-Trøndelag Instinr I 2011/ / KVI/KVIALK Direktoratet for naturforvaltning KVI/KVIALK Bekreftelse på levering av bildeplott - Naturindeks III - InstiData Naturindeks III - InstiData I 2011/ / KVI/KVIERE Blom Geomatics AS KVI/KVIERE Sampels of grass and droppings - Beiteskadeforsøk, kortnebbgås. P.nr Beiteskadeforsøk, kortnebbgås. P.nr U 2011/ / KVI/KVIALK Mottaker Netherlands Institute of Ecology Aud Lise Kulseth KVI/KVIALK 2

3 Vedrørende salg av gnr. 20 bnr. 71 fnr. 8 i Sør-Varanger kommune. Det bes om samtykke på skjøte Svanhovd. Gnr. 20 Bnr. 71 Fnr. 8 - Overdragelse av feste fra Odd Jensen til Alexander Greiner Beddari I 2011/ / SVA/SVATAB Eiendomsmegler 1 Nord-Norge SVA/SVATAB Rapport - Næringsinnhald og gjødselverknad av husdyrgjødsel - Instipro nr Næringsinnhald og gjødselverknad av husdyrgjødsel - Instipro nr U 2011/ / KVI/KVILAN Mottaker Statens Landbruksforvaltning Lars Nesheim KVI/KVILAN Utbetaling av tilskudd - Utviking av biogass - Macnr Utviking av biogass - Macnr I 2009/ / KVI/KVIALK Nord-Trøndelag Fylkeskommune KVI/KVIALK Oversendelse av endringer til kontrakt - Hesteforsk - ensilasje - Macnr Hesteforsk - ensilasje - Macnr I 2010/ / KVI/KVIALK Norges Forskningsråd KVI/KVIALK 3

4 E-post med oversikt over forslag til koordinatorer - Koordinator for handlingsplaner for slåttemark og kystlynghei Sør-Trøndelag Instinr Koordinator for handlingsplaner for slåttemark og kystlynghei Sør-Trøndelag Instinr I 2011/ / KVI/KVIALK Direktoratet for naturforvaltning KVI/KVIALK Oversendelse flybilder - Naturindeks III - InstiData Naturindeks III - InstiData I 2011/ / KVI/KVIERE Statens kartverk KVI/KVIERE INTERREG - Utmarksbeite, en biologisk kulturarv som ressurs for ei bærekraftig framtid. Instinr INTERREG - Utmarksbeite, en biologisk kulturarv som ressurs for ei bærekraftig framtid. Instinr I 2011/ / KVI/KVIERE Direktoratet for naturforvaltning KVI/KVIERE Søknad om produksjonstilskot i landbruket 2011 SLF. Produksjonstilkot i jordbruket Mac U 2009/ / FUR/FURHMU Mottaker Fjaler kommune 159 Helge Mundal FUR/FURHMU 4

5 Søknad om forlenga arbeidsfrist vedr. SMIL-tiltak frå Herøy og Ulstein til Prosjekt Utegangarsau og kystlynghei. Tildeling SMIL-midler div. kommuner og landbrukskontor. Se også saksnr 9/444. Macnr U 2009/ / FUR/FURSOP Mottaker Søre Sunnmøre landbrukskontor 321E Samson Øpstad FUR/FURSOP Utkast til kontrakt for OK-program - Analyse av treemballasje av furuvednematode Prosjekt Mattilsynet Analyse av treemballasjeprøver ( Furuvednematode B. xylophilus ) I 2006/ / PLH/PLHCMA BU 3 PLH/PLHCMA Mattilsynet Retur av undertegnet kontrakt for Analyse av treemballasje av furuvednematode Prosjekt Mattilsynet Analyse av treemballasjeprøver ( Furuvednematode B. xylophilus ) U 2006/ / PLH/PLHCMA Mottaker Mattilsynet Christer Magnusson PLH/PLHCMA Kontrakt for OK-program for Furuvednematode 2011 for undertegning OK-program - Kartlegging av Furuvednematode - Bursaphelenchus xylophilus - Mattilsynet - herunder delprosjekt med Skog og Landskap - Macnr I 2006/ / PLH/PLHCMA BU 20 PLH/PLHCMA Mattilsynet 5

6 Retur av undertegnet kontrakt for OK-program - Kartlegging av furuvednematode 2011 OK-program - Kartlegging av Furuvednematode - Bursaphelenchus xylophilus - Mattilsynet - herunder delprosjekt med Skog og Landskap - Macnr U 2006/ / PLH/PLHCMA Mottaker Mattilsynet Christer Magnusson PLH/PLHCMA Høringsuttalelse fra Bioforsk av norske navn. Navnelister er lagt på internett Artsdatabanken. Høring av norske navn U 2011/ / LOA/LOANVA Mottaker Artsdatabanken 008 Mottaker Toril Moen Ellen Merethe Magnus PLH/PLHEMM E-postkorrespondanse - Møteinnkalling årets leverandør av økologiske produkt Dagligvareprisen Dagligvareprisen U 2011/ / TIN/TINALA Mottaker Liv Solemdal 334 Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Gunnar Kvamme Reidar Sommer Anne Berit Løset Marte von Krogh Anita Land TIN/TINALA 6

7 Takker for konstruktive tilbakemeldinger på navnelister som er lagt ut på høring via Artsdatabankens nettsider Artsdatabanken. Høring av norske navn I 2011/ / LOA/LOANVA TE PLH/PLHEMM Artsdatatabanken Bestilling av avtrekkskabinett Anskaffelse avtrekksvifter laboratorium U 2011/ / TJO/TJOHSU Mottaker Systemair AS Håkon Sund TJO/TJOHSU Bekreftelse på utført retting av feil - lukking av avvik el-tilsyn Tomannsbolig Tjøtta, vedlikehold I 2011/ / TJO/TJONMR HelgelandsKraft TJO/TJONMR Overføring av midler fra 2011 til prosjektperioden i prosjekt NFR208019/I10 BioNA for partner UMB NFR /I10 - Biogas Reactor Technology for Norwegian Agriculture - BioNA - Prosjekt nr I 2010/ / JOR/JORRSO Universitetet for miljø- og 631 JOR/JORRSO biovitenskap 7

8 Tilbud på ny bruktbil - Hiace 4x4 Kjøp av ny varebil - Apelsvoll I 2011/ / LOA/LOARHE TE LOA/LOARHE Toyota Follo AS Tilbud på kjøp av ny brukt varebil Kjøp av ny varebil - Apelsvoll I 2011/ / LOA/LOARHE BU 6 LOA/LOARHE Møller Bil Ryen Underskrevet avtale Alta og 2002 Karasjok, grovmasket kartlegging av vegetasjon langs veg Vegetasjonskartlegging langs veg i Finnmark - Holt I 2011/ / HOL/HOLOAF Statens vegvesen, Region Nord HOL/HOLOAF Avgjørelse på anbudskonkurranse - Kartlegging av fosfor og nitrogen i grøftevann i Figgjoelvas nedbørsfelt Rogaland fylkeskommune. Kartlegging av fosfor og nitrogen i grøftevann i Figgjoelvas nedbørfelt. Tilbud I 2011/ / JOR/JORAFO Rogaland Fylkeskommune JOR/JORAFO 8

9 Utviklingen i selskapene - kapitalbehov - gjennomført generalforsamlinger 14. juli 2011 DIM - DAT - NFR /I10 WEEDCER - Automatic weed assessment for precision spraying in cereals -- Macnr I 2007/ / PLH/PLHJNE TE PLH/PLHJNE Dimensions Agri Technologies AS og Dimensions AS Melding til Politiet - innbruddsliste over det vi til nå vet er blitt borte. - Saksnr Innbrudd - Plantevernbygningen - Plantehelse U 2011/ / PLH/PLHEMM Mottaker Follo Politi - Ski 035 Ellen Merethe Magnus PLH/PLHEMM Returnerer ferdig signert avtale - Prøvetaking grunnvannsbrønner Fylkesvei 40 Statens vegvesen Region Sør - Grunnvannsundersøkelser fylkesvei 40 - Prosjekt nr 8172 U 2011/ / JOR/JORRRO Mottaker Statens vegvesen Region Sør Roger Roseth JOR/JORRRO Retur av signert kontrakt fra KLIF - Bistand i forhold til revidering av RID prinsippene OSPAR RID - Management of the data of the comprehensive study on riverine inputs and direct discharges Prosjekt nr , 8088 og 8159 U 2010/ / JOR/JORESK Mottaker Klima- og forurensningsdirektoratet 677 Eva Skarbøvik 9

10 Returnerer ferdig signert kontrakt - Modellkjøring av tilførsler og kildefordeling i et vassdragsavsnitt i Hadelandsområdet i Oppland Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver - Kravspesifikasjon for beregning av tilførsler av næringsstoffer til vassdrag i Oppland - Prosjekt nr... U 2011/ / JOR/JORESK Mottaker Vassdragsfornbudet for Mjøsa med tilløpselver Håkon Borch JOR/JORHBO Returnerer ferdig signert underleverandøravtale for Prosjekt Rid 2011 Tilleggsoppdrag på utarbeidelse av 20 års rapport bilag 7 NIVA og KLIF kontrakt RID 2011 Tilleggsoppdrag på utarbeidelse av 20 års rapport bilag 7 - Prosjekt nr... U 2011/ / JOR/JORESK Mottaker Norsk institutt for vannforskning 677 Eva Skarbøvik JOR/JORESK Ber om utsatt frist for tilbakemelding på tilsynsrapport med avvik brannceller Branntilsyn - Bioforsk Jord og Miljø Ås U 2011/ / JOR/JORTTH Mottaker Søndre Follo Brannvesen 254 Thom Thoresen Returnerer signert endringsordre JOR/JORTTH Jernbaneverket JBV - Vegetasjonsovervåking langs ny jernbanetunnel Holm - Nykirke - Prosjekt nr... U 2011/ / JOR/JORHBO Mottaker Jernbaneverket

11 E-postkorrespondanse i forbindelse med bestilling av tekster - resultatrapport 2010 Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2012 U 2011/ / LOA/LOATGR Mottaker Landbruks- og matdepartementet 115 v/rosenberg, Andreas Terje Granli LOA/LOATGR Returnerer signert avtale om prosjektsamarbeid - BioNA NFR /I10 - Biogas Reactor Technology for Norwegian Agriculture - BioNA - Prosjekt nr U 2010/ / JOR/JORRSO Mottaker JTI - Institutet för Jordbruks- og 631 miljöteknik Roald Sørheim JOR/JORRSO Retur av Databehandleravtale BIBSYS ( gml sak: 2006/425 ) Avgifter, høringer generell informasjon - Databehandleravtale - etc. U 2008/ / PLH/PLHINGER Mottaker Bibsys 044 Åse Grundstrøm LOA/LOAAGR 11

12 Application for grants from the MFA - Climate change impacts, vulnerability and adaptation: Sustaining rice production in Bangladesh MFA Norwegian Ministry of Foreign Affairs - Climate change impacts, vulnerability and adaptation: Sustaining rice production in Bangladesh - Prosjekt nr... U 2011/ / JOR/JORNUS Mottaker The Royal Norwegian Embassy in 677 Dhaka Nagothu Udaya Sekhar JOR/JORNUS Søknad om finanisering av prosjekt "Antipredator atferd og produksjonsegenskaper hos bruksdyrkrysninger av gammelnorsk sau" Antipredator atferd og produksjonsegenskaper hos bruksdyrkrysninger av gammelnorsk sau U 2011/ / TJO/TJOIHA Mottaker Direktoratet for naturforvaltning Inger Hansen Avslag på søknad om tilskudd TJO/TJOIHA Antipredator atferd og produksjonsegenskaper hos bruksdyrkrysninger av gammelnorsk sau I 2011/ / TJO/TJOIHA Direktoratet for naturforvaltning TJO/TJOIHA Tilbud Mettler Toledo presisjonsvekt Anskaffelse digital vekt for veiing av prøver I 2011/ / TJO/TJOHSU Mettler-Toledo AS TJO/TJOHSU 12

13 Tildeling av kontrakt etter tilbud på nyere brukt varebil Kjøp av ny varebil - Apelsvoll U 2011/ / LOA/LOARHE Mottaker Killi Bilsenter AS Randi Hesjedal LOA/LOARHE Meddelelse om tildeling av kontrakt til Killi Kjøp av ny varebil - Apelsvoll U 2011/ / LOA/LOARHE Mottaker Møller Bil Ryen Randi Hesjedal LOA/LOARHE Tilbud Ohaus Scout Pro elektronisk vekt Anskaffelse digital vekt for veiing av prøver I 2011/ / TJO/TJOHSU T. A. Elektronikk AS TJO/TJOHSU Tilbud vektsystem for sau Anskaffelse av veieutstyr for småfe I 2011/ / TJO/TJOHSU Fjøssystemer Øst TJO/TJOHSU 13

14 Bestilling av presisjonsvekt Anskaffelse digital vekt for veiing av prøver U 2011/ / TJO/TJOHSU Mottaker T. A. Elektronikk Håkon Sund TJO/TJOHSU Bestilling av vektsystem for sau Anskaffelse av veieutstyr for småfe U 2011/ / TJO/TJOHSU Mottaker Fjøssystemer AS Håkon Sund TJO/TJOHSU Anmodning om oppnevning av medlem til arbeidsgruppe Arbeidsgruppe kulturlandskapsstudie ved Høgskolen i Nesna I 2011/ / TJO/TJOHSU BU 2 TJO/TJOHSU Høgskolen i Nesna REPHRAME signed grant agreement no , FP7-KBBE REPHRAME - Development of improved methods for detection, control and eradication of pine wood nematode in support of EU Plant Health policy. FP7-KBBE Regns 8087 I 2011/ / PLH/PLHCMA TE PLH/PLHCMA Commission of the European Union 14

15 Revisjonsrapport for perioden september august 2011 Debio. Revisjonsbesøk 2010 I 2010/ / ULL/ULLEVA TE ULL/ULLEVA Debio Vedrørende forespørsel om tromsøpalme - kjempebjørnekjeks i brev av 6. august Forespørsler - henvendelser - diverse ( skadedyr, ugras, sykdom, sprøyteskader oa) U 2006/ / PLH/PLHEMM Mottaker Henrik Heijer Helge Sjursen PLH/PLHHSJ Årets klimabetingede skader behandles etter gjeldende forskrift. LMD og SLF tar sikte på at nye forskrifter vil tre i kraft ved årsskiftet 2 saker: SLF - Høring - Forskrift om satser for og beregning av erstatning av klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon. LMD - Høring - Forslag til forskrift om erstatning ved klimebetingede skader i plante- og honningsproduksjon I 2011/ / LOA/LOANVA Statens landbruksforvaltning 008 LOA/LOANVA OK-program - retur av undertegnet kontrakt gjeldende Spesifikasjon for lys ringråte og Spesifikasjon av Tjenesteytelsen vedrørende OK PSTVd OK-program - Kontrakt med 2 separate vedlegg ett for Lys ringråte og ett for PSTVd U 2011/ / PLH/PLHEMM Mottaker Mattilsynet

16 Tildeling av midler for 2011 og Bedre erosjonskart for norske forhold SLF. Forprosjekt Bedre erosjonskart for norske forhold. Prosj.nr I 2010/ / JOR/JORSSK TE JOR/JORSSK Statens landbruksforvaltning Notat i form av sluttrapport - Forprosjekt Bedre erosjonskart for norske forhold - Datert SLF. Forprosjekt Bedre erosjonskart for norske forhold. Prosj.nr U 2010/ / JOR/JORSSK Mottaker Statens landbruksforvaltning Svein Skøien JOR/JORSSK Oppsummering av forprosjekt Bedre erosjonskart for norske forhold - Ny versjon - Kostnadsoverslag SLF. Forprosjekt Bedre erosjonskart for norske forhold. Prosj.nr U 2010/ / JOR/JORSSK Mottaker Statens landbruksforvaltning Svein Skøien JOR/JORSSK Endringer til kontrakt - NFR Mycotoxin contamination in Norwegian food and feed - modelling, reductive approaches and risk assesment with regards to the whole food chain. KMB NFR Mycotoxin contamination in Norwegian food and feed - modelling, reductive approaches and risk assesment with regards to the whole food chain. KMB I 2009/ / PLH/PLHGBR Norges forskningsråd 631 PLH/PLHGBR 16

17 Prosjektplan - Informasjonsplan og budsjett for JOVA JOVA - Tilskudd for Prosjekt nr U 2011/ / JOR/JORMHA Mottaker Statens landbruksforvaltning Marit Hauken JOR/JORMHA Underskrevet kontrakt rammmeavtale for driftsmidler til landbruket 2 Rammeavtale for driftsmidler til landbruket 2 - Felleskjøpet Agri SA I 2010/ / LOA/LOAELU TE LOA/LOARHE Felleskjøpet Agri SA Nasjonalt referanselaboratorium for Bioforsk Plantehelse Nasjonalt referanselaboratorium for Plantehelse U 2011/ / PLH/PLHEMM Mottaker Mattilsynet Ellen Merethe Magnus PLH/PLHEMM Avtale om digitale TV kanaler via parabol Canal digital I 2009/ / SVA/SVAKJW TE SVA/SVAKJW Canal Digital Norge AS 17

18 Referat fra styringsmøte med LMD Styringsmøter med LMD 2011 I 2011/ / LOA/LOAHML TE LOA/LOAHML Landbruks- og matdepartementet Underskrevet samarbeidsavtale mellom Bioforsk og Norges veterinærhøgskole - Natural sources of antioxidants - a necessity for animal health and welfare and product quality in organic livestock production - Macnr Natural sources of antioxidants - a necessity for animal health and welfare and product quality in organic livestock production - Macnr I 2009/ / TIN/TINHST Norges Veterinærhøgskole 631 TIN/TINHST 18

19 19

Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09.

Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09.2011 OEP - Bioforsk - jf brev fra Difi av 06.04.11 Lansering

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02.

Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02.2012 Samarbeidsplan 2012 Sør-Varanger bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.2014 Fornyet forespørsel om tilbud på drikkevannsløsning

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 21.10.2013-27.10.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.10.

Seleksjon: Journaldato: 21.10.2013-27.10.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 21.10.2013-27.10.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.10.2013 Følgebrev rapportering 3.tertial 2012/plan

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.2012 Personaldokument Personalmappe - Døving, Aksel Kjetil

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.2014 Tilbud på minikonkurranse Kartlegging av naturtyper

Detaljer

SAKNOR 647.9. Avs./mot: Navn Jourenhet: Saksbehandler (enhet/initialer):

SAKNOR 647.9. Avs./mot: Navn Jourenhet: Saksbehandler (enhet/initialer): Journal Seleksjon: Journaldato: 05.01.2015-11.01.2015, Journalenhet: loa, jor, sva, plh, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 14.01.2015 Bekreftelse på gjennomføring

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.2012 E-post søknad om midler for 2012 - SKOLEHAGE Tingvoll

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.2012 Husleie Barnehagen Hundre Leieavtale Barnehagen

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.2012 Søknad - Produksjon av rips og solbær i nordlig klima

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 20.05.2013-26.05.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.06.

Seleksjon: Journaldato: 20.05.2013-26.05.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.05.2013-26.05.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.06.2013 Tilbud - Naturtypekartlegging av Blomsøya

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.2013 Søknad om midler til prosjektet "Biokull - Vurdering

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.2015 Framdriftsrapport til NFR for perioden 01.06.2014-30.11.2014,

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.2015 Oversender CV Personalmappe - Marte Sverdrup

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.2013 Retur av signert kontrakt Normalavlinger i

Detaljer

Journaldato: 09.03.2015-15.03.2015, Journalenhet: jor, sva, plh, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A 621.5

Journaldato: 09.03.2015-15.03.2015, Journalenhet: jor, sva, plh, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A 621.5 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.03.2015 Journaldato: 09.03.2015-15.03.2015, Journalenhet: jor, sva, plh, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bioforsk Rapport_ Kyr i løsdrift med tilgang

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09.

Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09.2014 Regulering av leiepris utleieboliger 2014 Leiekontrakt

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.2014 Signert - Green Industry Innovation Romania

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 27.04.2015-04.05.2015, Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.05.

Seleksjon: Journaldato: 27.04.2015-04.05.2015, Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 27.04.2015-04.05.2015, Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.05.2015 Kopi av søknad - covalcrop - Collaborative

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.2014 Agronomisk vurdering av nytt yrkespreparat

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11.

Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11.2014 Søknad om støtte til konferanse JPI-kulturarv

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.2012 Personalmappe - Koesling, Matthias - Tingvoll U 2010/475-8

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06.

Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06.2015 Tilbudsbrev for Tematiske etterundersøkelser

Detaljer

30.06.2011 29.06.2011 29.06.2011 29.06.2011. Side: 2049 av 400 2

30.06.2011 29.06.2011 29.06.2011 29.06.2011. Side: 2049 av 400 2 nnstilling, protokoll fra tilsettingsutvalg Tilsetting - førstekonsulent ved servicetorget TS - Tilsatt: ngunn Ramsfjell Taksdal 011/06-3 7714/011 01.07.011 30.06.011 Off. 5 nnkalling til møte i Klagenemnda

Detaljer

Svarbrev, søknad mottatt - GIS spesialist: Landskapsanalyse Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 570911651 ***** ***** ***** ***** *****

Svarbrev, søknad mottatt - GIS spesialist: Landskapsanalyse Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 570911651 ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 07.02.2010, Dokumenttype:,, Status: J, 09.02.2010 Svarbrev, søknad mottatt - GS spesialist: Landskapsanalyse Norsk institutt for skog og landskap - st.

Detaljer

28.04.2011. Søknad om godkjenning av Avtale om gjennomføring av PhD-program ved UMB, samt av Utdanningsplan 31.03.2011

28.04.2011. Søknad om godkjenning av Avtale om gjennomføring av PhD-program ved UMB, samt av Utdanningsplan 31.03.2011 Minikonkurranse, tstyr til ndervisningsrom ved MB - saksnr. 011/671 Minikonkurranse - tstyr til undervisningsrom ved MB 011 011/671-1 5198/011 8.04.011 8.04.011 Yit m.fl. Søknad om godkjenning av Avtale

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2013 Årgang 10 27.02.2013 Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl. 18.00 Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl.

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2012 Årgang 9 29.02.2012 Årsmøte i NLR SørØst Høk Kro, Skjeberg onsdag 14. mars Kl. 18.00 Drenering og håndtering av overflatevann v/ rådgiver Knut Berg, NLR SørØst. Kl. 19.00 Årsmøtet

Detaljer

Offentlig journal. Skog og landskap ber om tilbud på hovedrengjøring i Raveien 9 og Høgskoleveien 8

Offentlig journal. Skog og landskap ber om tilbud på hovedrengjøring i Raveien 9 og Høgskoleveien 8 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.8.2011-7.8.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.08.2011 Skog og landskap ber om tilbud på hovedrengjøring i Raveien 9 og Høgskoleveien 8 Anskaffelse - Hovedrengjøring

Detaljer

Norsk senter for økologisk landbruk

Norsk senter for økologisk landbruk Meny Forrett Kremet grønnsakssuppe Hovedrett Oksefilet med sesongens grønnsaker Mellomrett Fjellost m/fruktpuré Dessert Hagebær m/sabayonnesaus Vi legger vekt på: Økologiske råvarer og god smak Årstidsvariasjon

Detaljer