Fredrikstad kommune, VA-Lisleby Side v/ Sverre Olav Gjerløw Mob: K.G. Meldahlsvei 9 Postboks Fredrikstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fredrikstad kommune, VA-Lisleby Side 39-00-1. v/ Sverre Olav Gjerløw Mob: 977 43 888 K.G. Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad"

Transkript

1 Side Alminnelig del - 01 Anbudsinnbydelse: Postnr Spesifikasjon ANBUDSDOKUMENTER 01 ANBUDSINNBYDELSE TILTAKSHAVER/RÅDGIVERE Tiltakshaver: Rådgivere: Fredrikstad Kommune, TD v/ Tomteveien 30 Postboks Fredrikstad Cowi AS v/ Sverre Olav Gjerløw Mob: K.G. Meldahlsvei 9 Postboks Fredrikstad Cowi AS v/ Camilla Johansen Mob: K.G. Meldahlsvei 9 Postboks Fredrikstad Høgskolen i Østfold v/einar Ådalen Mob: Tuneveien Sarpsborg Orientering. Fredrikstad Kommune skal foreta en sanering av deler av VA-anlegget på Lisleby. Dette av to grunner. Hovedgrunnen er at ved sterk nedbør er det mange av kjellerne i området som er plaget med at det kommer spillvann/overvann inn. I tillegg vil arbeidene være en del av en større plan kommunen har for å separere spillvann og overvann i ledningsnettet. Dette for å slippe å belaste renseanlegget med overvannet. Det er beregnet å legge 1053 lm med spillvanns- og overvannsledninger med tilhørende kummer og sluk. I tillegg vil det bli ca m 2 med asfaltarbeider. Det vil også bli presset 1stk Ø1000 og 1stk Ø250 ledning under jernbanen Tidspunkt for igangsettelse og ferdigstillelse Igangsettelse: Forutsettes igangsatt månedskiftet september/oktober 2009 Ferdigstillelse: Alle hovedanlegg og veier skal være ferdig innen 1.juli Arbeider skal pågå kontinuerlig, uten unødig opphold og hinder for allmen ferdsel.

2 Side Alminnelig del - 01 Anbudsinnbydelse: Postnr Spesifikasjon Spesielle forhold ved byggeplass/entreprise - Entreprenøren leverer alle kummer/deler, rør og rørmateriell. - Entreprenør står for grave- og gjenfyllingsarbeidene, midlertidig vannforsyning, tilkoplinger, mm. Se mengdefortegnelse for øvrige opplysninger. - Trange og dype graveforhold, kipping nødvendig. - Trafikkproblemer med tidels sterkt trafikerte gater. - Vannproblemer i åpen grøft. - Kryssing av veier med nattarbeid. - Ulemper ved frost Kontraktsstandard For dette arbeidet gjelder Norsk Bygge- og anleggskontrakt, NS 8405, siste utgave Øvrige bestemmelser Arbeidene er klassifisert i tiltaksklasse 3 iht. plan- og bygningsloven. Alle arbeider og rutiner skal i sin helhet følge denne loven. Ansvarlig utførende skal senest ved oppstartsmøte framlegge dokumentasjon på nødvendige godkjenninger. Vedlagte HMS-plan skal tilfredsstilles og HMS-bekreftelse skal utfylles av tilbyder. Attester angående innbetalte skatter og avgifter ikke eldre enn 6. måneder ved tilbudsfrist skal vedlegges tilbudet. For dokumentasjon som skal leveres sammen med tilbudet henvises til punkt , Dokumentasjon Andre krav til kompetanse Kunngjøring Tilbyder skal på forespørsel fra tiltakshaver, legge fram referanseliste som dokumenterer utførelse av tilsvarende anlegg. ADK - sertifikat skal framlegges. Tilbyder skal kunne dokumentere at firmaet har et internkontrollsystem i.h.t. forskrift om internkontroll av 22. mars Krav om sentral godkjenning er bestemt, og dokumentasjon skal vedlegges. Dersom det skal søkes om lokal godkjenning, må svar på søknaden foreligge innen tilbudsfristens utløp, og vedlegges det innleverte tilbud. Det henvises til kunngjøring i DOFFIN-databasen (http://www.doffin.no/).

3 Side Alminnelig del - 01 Anbudsinnbydelse: Postnr Spesifikasjon Språk Arbeidssted Tilbudsfrist Prosjektets hovedspråk er norsk. All dokumentasjon i tilbudet skal oversettes til norsk. Både møter og kontrakt gjennomføres på norsk. Arbeidsplassens adresse: Lisleby, Fredrikstad kommune. Anbudsbefaring vil finne sted: Mandag 17. august 2009, kl Møtested: Sentral-idrettsanlegget.. Tilbyder plikter å gjøre seg kjent med forholdene på stedet. Tilbudskonvolutten skal være merket: VA - sanering Lisleby - området Tilbudet skal være innlevert til: COWI AS, K.G. Meldahls vei 9, 1601 Fredrikstad innen: Fredag den 4. september 2009, kl Tilbudsåpningen foretas : Fredag den 4. september 2009, kl Anbudsgrunnlag Anbudsgrunnlaget framgår av hele dette dokumentet med tegninger og er utsendt fra følgende kontor : COWI AS, Fredrikstad Anbudsbestemmelser Som anbudsbestemmelser vises til "Forskrift om offentlige anskaffelser". Se forskrift på internett: Se veileder på internett: Det er for dette anbudet bestemt følgende konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse, se forskrift om offentlige anskaffelser kap 12.

4 Side Alminnelig del - 01 Anbudsinnbydelse: Postnr Spesifikasjon Tildelingskriterier Tildeling av kontrakt baseres på en samlet vurdering av det økonomisk mest fordelaktige tilbud. Alle tilbud vil bli vurdert mhp. følgende kriterier: andel vekt Tilbudspris Forbehold Leveringsevne/Kapasitet Timepriser for regningsarbeider, mannskap og maskiner Referanser/gjennomføring fra tidligere arbeider Leveringsevne/kapasitet Dokumentasjon Underskrifter Det er en forutsetning at entreprenør leverer nødvendig dokumentasjon iht. nedennevnte liste samtidig med tilbudet slik at kriteriene kan bli bedømt riktig. Iht. til forskrift om offentlige anskaffelser kan tilbud bli forkastet dersom forespurt dokumentasjon ikke blir levert ved anbudsåpning. Entreprenøren må fylle ut tilbudsdokumentet komplett og vedlegge: Firmaattest for innbetalte skatter og avgifter ikke eldre enn 6. måneder ved tilbudsfrist. HMS erklæring (komplette planer leveres etter evt kontraktsinngåelse) Referanseliste med kontaktpersoner hos tiltakshaver Enhetspriser for maskiner og personell Fremdriftsplan for dette prosjektet Dokumentasjon av sentral godkjenning. Kvalitetsplan iht. entreprenørens kvalitetssystem (utdrag/innholdsfortegnelse) Entreprenøren skal returnere alle tegninger sammen med tilbudet. Sted/dato: Fredrikstad, den 27. juni 2009 COWI AS Sverre Olav Gjerløw Einar Ådalen ANBUDS- OG KONTRAKTSDOKUMENTER DOKUMENT 2 : ANBUD/ANBUDSBREV Dette dokument er likeverdig med et anbudsbrev.

5 Side Alminnelig del - 02 Anbudsbrev: Postnr Spesifikasjon Anbudssum For tiltakshaver som er : FREDRIKSTAD KOMMUNE, Teknisk Drift påtar vi oss de i dokumentene spesifiserte og beskrevne arbeider, alt i overensstemmelse med tilsendte anbudsgrunnlag med tegninger og spesifikasjoner for : a. Avgiftspliktig anbudssum kr. b. Merverdiavgift, 25 % kr. c. Sum kr. ================= Regulering av kontraktssummen, Jfr. NS 8405, pkt Kontraktssummen skal reguleres som følge av endringer i lønns- og prisnivå, sosiale utgifter etc. Det benyttes NS3405, totalindeksmetoden. - Det benyttes Statistiske sentralbyrås byggekostnadsindeks Forbehold Framdrift (Forbehold skal spesifiseres tilstrekkelig til at de kan prises av tiltakshaveren. Dersom det trengs mer plass lager entreprenøren et eget vedlegg, nr:...) Ledningsanlegget kan påbegynnes... dager etter at tilbudet er antatt, og kan utføres på... arbeidsuker Kapasitet Entreprenøren skal dokumentere hvilke ressurser som man har tilgjengelig til å gjennomføre den aktuelle jobben. I eget vedlegg skal oppgis tilbyders totale kapasitet på tilgjengelig personell, maskiner, båter og flåter (dersom uforutsette situasjoner skulle inntreffe), se vedlegg nr...

6 Side Alminnelig del - 02 Anbudsbrev: Postnr Spesifikasjon Regningsarbeider, Jfr. NS 8405, pkt. 31. Eventuelle regningsarbeider blir å godtgjøre med kr.... pr. mann og time, inkl. påslag, se 8405, punkt Enhetsprisliste på aktuelle maskintyper m/fører skal vedlegges anbudet, se eget skjema vedlagt bak. Eventuelle medgåtte materialer og hjelpestoffer tillegges dokumentert selvkost :... % Sikkerhetsstillelse, Jfr. NS 8405, pkt. 9. For de arbeider vi har påtatt oss stiller vi selvskyldnerkausjon fra :... Sikkerhet i utførelsestiden og reklamasjonstiden skal stilles på Byggblankett 8405 B. Jfr. dok Underentreprenør, underleverandør Det er under anbudsregningen samarbeidet med følgende firmaer for de forskjellige underentrepriser / underleverandørers vedkommende : Nr. Fagområde : Firma : Det ønskes vedlagt referanselister og CV'er for nøkkelpersonell hos underentreprenører/ leverandører (vedlegg nr...).

7 Side Alminnelig del - 02 Anbudsbrev: Postnr Spesifikasjon Overtagelse av kontraktsforpliktelser. (Jfr. NS 8405 Pkt. 4) ENDRING: Kompetanse Tiltakshaver forbeholder seg retten til å la entreprenøren overta ansvar og plikter som enten hovedentreprenør eller administrerende sideentreprenør mot følgende vederlag: a.ansvarlig utførende kan bli pålagt å påta seg ytelser og ansvar for administrerende og kontrollerende oppgaver mot et vederlag på...% av det endelige og totale vederlaget til administrert sideentreprenør. b.ansvarlig utførende kan bli pålagt å overta ansvar som hovedentreprenør for tiltransporterte underentreprenører mot et vederlag på...% av det endelige og totale vederlaget til underentreprenør. Det tas følgende forbehold : Vi har følgende kvalitetssystem :..... Sertifisert i h.t. NS-ISO 9000-serien Ikke sertifisert, Foreligger sentral godkjenning? Ja Nei Angi godkjenningsnummer:, Fagområde Tiltaksklasse (eventuelt kan liste over godkjenningsområder vedlegges).

8 Side Alminnelig del - 02 Anbudsbrev: Postnr Spesifikasjon Referanser Ansvarlig utførende skal vedlegge referanseliste som dokumenterer at firmaet tidligere har utført tilsvarende arbeider. Vedlegg nr Organisering av prosjektet. Firmaets organisering for prosjektet skal beskrives med navn og ansvarsforhold. Navn, CV, referanser for personene vedlegges, spesielt for store/tilsvarende ledningsanlegg....(navn)blir prosjektansvarlig...(navn) blir anleggsleder...(navn) blir anleggsbas Dokumentasjon for organisering av prosjektet er vist i vedlegg Kontraktsforhold Vi har satt oss nøye inn i anbudsgrunnlaget og har inngitt prisene i anbudet under forutsetning av at foreliggende dokument skal danne grunnlag for en eventuell kontrakt, i full overensstemmelse med Plan- og Bygningsloven Underskrifter Spørsmål i forbindelse med anbudet besvares av :...tlf.... Firmaets navn :... Firmaets adresse :...tlf.... Firmaets innehaver/daglig leder : den anbyder ANBUDS- OG KONTRAKTSDOKUMENTER DOKUMENT 3: KONTRAKTSBESTEMMELSER

9 Side Alminnelig del - 03 Kontraktsbestemmelser: Postnr Spesifikasjon Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8405, siste utgave. For anbudsbeskrivelsen, beskrivelsetekster for bygg, anlegg, installasjoner gjelder NS utgave Sikkerhetsstillelse Jfr. NS 8405, pkt. 9. Ansvarlig utførende: Sikkerhet stilles i henhold til NS 8405, Byggblankett 8405 B. Tiltakshaver: ENDRING IHT. STANDARDEN; Tiltakshaveren stiller ikke sikkerhet Forsikringer Jfr. NS 8405, pkt Varsel og krav Forsikringer tegnes i henhold til NS 8405, pkt.10.1 og Forsikringsbevisene skal forelegges tiltakshaver senest ved kontraktsunderskrift. Alle varsler og krav som utløser en tidsfrist behandles som angitt i NS 8405, pkt. 8. NB! Flere punkter i NS 8405 inneholder "preklusive varslingsregler" dvs. tap av rett uten varsel (feks. pkt. 34.4). Varsler og krav sendes tiltakshaver ved: Prosjektleder Sverre Olav Gjerløw Spesielle kontraktsbestemmelser Kontraktsdokumenter Dagmulkt Avtaledokument vil bli opprettet, på Byggblankett 8405 A. Tiltakshaver vil kreve dagmulkt i samsvar med NS 8405, pkt. 34. ANBUDS- OG KONTRAKTSDOKUMENTER DOKUMENT 4: GENERELL DEL

10 Side Alminnelig del - 04 Generell del: Postnr Spesifikasjon Orientering Fredrikstad kommune skal sanere VA - anleggene i Lisleby-området, det skal legges om fra fellessystem til separatsystem. Disse anlegg er inkludert i anbudet: Graving og gjenfylling av grøft i løsmasser og kombinert fjell/løsmasser Fjerning av eksisterende VA-anlegg Skjæring av asfalt, kryssing av hage, kabler, eksist.rør Legging av fundamenter, omfylling, gjenfylling Reetablering av veier Legging av overvannsledning i grøft, Diam. Ø mm overv.rør.(endelig valg av rørmateriell til overvannsledninger vil bli foretatt etter at anbud er inngitt) Legging av spillvannsledning i grøft, Diam. Ø mm. Alle rør og rørdeler leveres av entreprenøren. Montering av prefabrikerte og stake/spylekummer Bistand ved trykkprøving/desinfisering/tv-inspeksjon Oppbygging av eksisterende veier/fortauer og asfaltering. Riggplass avtales nærmere med kommunen. Entreprenøren vil få påvist mulig riggområde i forbindelse med anbudsbefaringen Ansvarlig utførendes kvalitetssikring og kontroll. Ansvarlig utførende entreprenør skal legge fram sitt kontrollsystem for utførelse av anleggsarbeider for tiltakshaver, før anleggsstart. Entreprenørens kontrollplan skal godkjennes før oppstart. Hele anlegget skal utføres iht. Fredrikstad kommunes VA- norm. Avvik skal rapporteres. Inkludert i Dokument 3 KONTRAKTSBESTEMMELSER er utdrag av byggherrens krav til entreprenørens kvalitetssikring. Dokumentasjon skal være som angitt i dette vedlegget. Sluttdokumentasjon skal være iht. Fredrikstad kommunes krav. Ansvarlig utførende entreprenør skal føre dagbok som bl.a.skal angi vær/føreforhold, utført arbeid mm.

11 Side Alminnelig del - 04 Generell del: Postnr Spesifikasjon Kort beskrivelse av visse arbeider. Trykkprøving av avløpsledninger vil bli utført av Fredrikstad kommune, Teknisk Drift. Ansvarlig utførende entreprenør koordinerer igangsetting og utførelse og bistår med nødvendige hjelp. Entreprenøren holder nødvendige hjelpemannskaper og sørger for plass, strøm, transport innen anleggsområdet, heising/trekking, legging av rør etc. Den del av grøfta som står åpen ved arbeidsstans (matpause etc.) og ved arbeidsdagens slutt skal være inngjerdet. Eventuelle merkostnader entreprenøren mener disse restriksjoner/tiltak medfører skal være inkludert i anbudets priser. Ved utkobling av kommunal vannforsyning og videreføring av avløp pga. anleggsutførelsen skal plan utarbeides og arbeidene drives kontinuerlig, slik at avstengning og ulemper blir kortest mulig for beboerne. Arbeidet utføres i samråd med TD/VA-drift. Det kan ved regnevær opptre tildels store vannmengder i åpen grøft og fra eksisterende avløpsnett/fellesledninger og forsinkelse og stopp for dette må entreprenøren medta i anbudets poster Framdriftskrav - Forutsetninger Fakturering. For tidspunkter vedr. oppstart og ferdigstillelse henvises det til anbudsinnbydelse pkt Vedlagt anbudet skal det følge en skisse til framdrift. Detaljert framdriftsplan utarbeides i forbindelse med kontraktsforhandlingene. For fakturering gjelder NS 8405 og eventuelt tilleggsprosedyrer som blir avtalt i forbindelse med kontraktsforhandlingene.

12 Side Alminnelig del - 04 Generell del: Postnr Spesifikasjon Ledninger generelt. Ledningenes plassering i horisontal- og vertikalplanet er vist på plan- og profiltegningene. Eventuelle fravikelser fra dette, forårsaket av grunnens beskaffenhet, eller lignende, bestemmes av tiltakshavers kontrollør. I postene for graving skal breddeutvidelse og evt. øket dybde for kummene inkluderes i graveprisene. Det er et krav at ledningene legges rettlinjet med det fall som er angitt på profilene. Unntak fra ovennevnte er de steder hvor de nye hovedledningene skal tilkobles eksisterende ledninger og tilpasninger må foretas. Dette skal da utføres i samråd med tiltakshavers kontrollør. Ansvarlig utførende må selv vurdere om han klarer å holde de angitte grøftebredder, og enhetspriser må være basert på den bredden og de forhold ansvarlig utførende mener å måtte grave/sprenge. Alle rør, deler og armaturer skal tilfredstille kravene som er stilt i kommunens VA - norm Kummer. Kummene skal plasseres i horisontalplan som vist på ledningsplanene. Lengdeprofilene viser deres plassering i vertikalplanet. PVC-minikummer benyttes på avløpsledningene (rettløpskummer der man ikke har avgreninger). Alle hull for rørgjennomføringer i kummer er boret opp fra fabrikk. Overvannskummer på rør Ø 1000/800 mm BTG kommer ferdig fra fabrikk. For alle kumtyper gjelder følgende : - Før nederste kumring nedsettes, skal det utlegges min. 15 cm tykt lag av pukk. Ved grøfter i leire/jordmasser skal det benyttes fiberduk. - Det monteres kjøresterke støpejernslokk med tette spetthull og flytende ramme. - Ved bruk av toppringer skal høyde mellom topp kjegle og topp lokk være maks. 25 cm høy. Som sikring mot sideveis forskyvning skal monteres galvanisert støttering, type LYMAS eller likeverdig. Kumvegger og skjøter skal være tette, uten vann-innsig. Eventuelle hull utvendig i kumringene (festehull ved montering) skal spekkes med mørtel. Sår eller sprekker på innvendig kumvegg tillates ikke og spekking eller reparering skal ikke foretas innvendig Grøftesikring. Det vises til notat ang grunnforhold og geoteknisk vurdering, utarbeidet av Multiconsult AS. se vedlegg I dype grøfter skal grøftene avstives med grøftekasse eller glissen spunt (spunt ikke slått i lås). Eksisterende veier skal avsjaktes i hele veiens bredde med ca 70 cm for senere oppbygging. For øvrige strekninger skal grøftesnittet oppbygges iht til tegninger/beskrivelse.

13 Side Alminnelig del - 04 Generell del: Postnr Spesifikasjon Grunnboring - fjellsprenging. Det er ikke foretatt grunnboringer. Det er antatt løsmassegrøfter for åpen grøft på enkelte strekninger. Det er medtatt kombinerte grøfter i eksisterende og nye grøfter på de andre ledningsstrekningene Masseutskifting - fiberduk. Det skal foretas masseutskifting med pukk i grøftas ledningssone. Forøvrig er det ikke forutsatt strekninger med generell masseutskifting. All eventuell masseutskifting skal avtales med tiltakshaver/tiltakshavers kontrollør på stedet. På steder hvor vei skal anlegges over grøfta skal fiberduk utlegges i hele veiens/grøftens bredde. Fiberduk i bunn grøft skal legges under og opp på siden av fundamentsonen i alle jordgrøfter. Fiberduk legges med omlegg på min. 0,5 m Overskuddsmasser, kipping og tilkjørte masser Materiell De masser som blir til overs etter at grøftene er gjenfylt og vegene oppbygd skal bortkjøres. Dette gjelder også stor stein og andre masser som er uegnet for tilbakefylling i grøft. De best egnede masser benyttes til gjenfylling av grøfta etter at pukk er utlagt. Overskuddsmassene i form av gravemasser og eventuelt stein/sprengstein transporteres til Frevars anlegg på Øra, eventuelt til annet godkjent deponi holdt av entreprenøren. Uegnede fyllmasser, som røtter, stubber, busker og kratt skal separat kjøres til Øra eller til annet godkjent deponi holdt av entreprenøren. Eventuell tipplassavgift skal være inkludert i enhetsprisene. (På Øra betales slik avgift for levering av alle masser unntatt sprengstein). Kipping og mellomlagring av masser. For å håndtere massene i trange veipartier er det medregnet kipping og mellomlagring av alle masser i åpen grøft. Knuste masser, pukk, kult må tilføres anlegget fra pukkverk. Entreprenøren står for innkjøp og montering av alt materiell som rør, kummer, rørdeler, armatur, støpejernslokk og rammer samt hold av maskiner og utstyr m.m. som er nødvendig for å levere et komplett anlegg. Entreprenøren skal også holde låsbare lagerbrakker for lagring av rørdeler, armatur mm. Tiltakshaver forbeholder seg retten til å godkjenne alle materialer. Eventuelle materialer som ikke godkjennes skal straks fjernes fra anleggsplassen.

14 Side Alminnelig del - 04 Generell del: Postnr Spesifikasjon Eksisterende kabler. Påvising av kabler langs traséen er ikke foretatt. Det må påregnes en god del kryssinger og parallelføringer med eksisterende kabeltraseer. På enkelte strekninger må det påregnes at kabler må blottlegges og trekkes til side. Det er ansvarlig utførendes ansvar å få påvist alle kabler før enhver form for graving finner sted. Eventuelle skader på kabler bekostes av ansvarlig utførende. Eventuelle luftstrekk som må demonteres er også ansvarlig utførendes ansvar Klargjøring av traséen og istandsettelse. Ansvarlig utførende overtar anleggsområdet i nåværende stand før anleggsstart. Alle klargjøringsarbeider, så som demontering av gjerder, fjerning av evt. trær og busker, framskaffe detaljerte opplysninger om eksisterende kabler og ledninger, kontakte de rette instanser før kryssing av veier m.m. utføres av ansvarlig utførende. Ansvarlig utførende skal kun benytte den bredde til anleggsområde (eksisterende veier) som er absolutt nødvendig. Etter ferdigstillelse skal igjen anleggsområdet settes i like bra stand som før arbeidene ble påbegynt, dvs. at jord og masser fylles tilbake, gjerder monteres, skader på veier, kantstein, fortauer, veigrøfter o.l. utbedres, etc. Alle kostnader i denne forbindelse skal tas med i anbudssummen. I anbudssummen skal også inkluderes istandsettelse av evt. veier, skråninger, hagearealer, gjerder, murer etc. som ansvarlig utførende må benytte for å komme fram til anleggsområdet med maskiner, rør, kumdeler, pukk m.m Trykkprøving, utspyling og TV-kontroll. Trykk- og tetthetsprøving av enhver delstrekning skal dokumenteres av ansvarlig utførende med spesielle skjemaer. Fredrikstad kommune/td foretar selv trykkprøvingen, (1 trykkprøving) men ansvarlig utførende bistår med nødvendig utstyr, materiell og mannskap for gjennomføring av prøvingen. Tiltakshavers kontrollør skal varsles senest 2 dager før trykkprøving (tetthetsprøving) skal finne sted. Om kravene til tetthet ikke tilfredsstilles, er det ansvarlig utførendes ansvar å finne feilene og utbedre disse omgående. Eventuelle feil som skyldes rør, deler, pakninger etc. er tiltakshaver uvedkommende. Dette blir i så fall en sak mellom ansvarlig utførende og leverandør/produsent. Eventuell etterkontroll dekkes av entreprenøren. TV-inspeksjon/filming utføres av entreprenør, og film leveres sammen med sluttdokumentasjon.

15 Side Alminnelig del - 04 Generell del: Postnr Spesifikasjon Utstikking - kontroll - innmåling. Før ansvarlig utførende starter opp anleggsarbeidene vil traceene bli påvist i marka av konsulent/byggherre. Han vil også få påvist de høydefastmerker som skal benyttes ved arbeidene. Utstikking av høyder og retninger for ledninger, kummer etc. utføres av ansvarlig utførende. Salinger og retninger skal være utsatt i marken, slik at de lett lar seg kontrollere. Kun påviste fastmerker tillates benyttet ved stikking og utsetting. Tiltakshavers kontrollør vil under anleggets drift foreta løpende kontroll med høyder, retninger, materialer, arbeidsutførelse etc., men denne kontroll fritar ikke ansvarlig utførende for hans ansvar overfor tiltakshaver med hensyn til at anlegget skal utføres og ferdigstilles i henhold til anbudet. Dersom det under arbeidets gang blir avtalt endringer i forhold til de godkjente planer, plikter ansvarlig utførende å påse at dette snarest mulig bekreftes av tiltakshaver. Endringene skal anføres i byggemøteprotokollen. Alle nye kummer, eventuelle bend utenfor kummer og grenrør, skal innmåles og koordinatbestemmes av ansvarlig utførende. Se Fredrikstad kommunes krav til sluttdokumentasjon Forhold til grunneierne. Tillatelse til inngrep i den enkelte eiendom innhentes av Fredrikstad kommune. Alle eventuelle erstatninger eller avsavn i denne forbindelse ordnes mellom den enkelte grunneier og kommunen. Avtaler for å benytte adkomstveier til anlegget utenom anleggsområdet må innhentes av utførende fra berørte grunneiere.

16 Side Alminnelig del - 04 Generell del: Postnr Spesifikasjon Prisgrunnlag og måleregler. For arbeidene gjelder: Byggemøter Det vises til gjeldende bestemmelser i NS utgave2007. Masser i anbudet er basert på tegninger og beskrivelse. Alle poster i anbudet skal utfylles med enhetspriser og kostnader som de står. Det skal ikke gjøres noen endringer av beskrivelsen i anbudet. Eventuelle endringer eller forbehold til beskrivelsen skal vedlegges tilbudet i anbudsbrevet. Byggherren har rett til å trekke ut hele eller deler av anbudet samt de poster i anbudet han måtte ønske med angitte priser og uten begrensninger. Dersom annet ikke er spesielt nevnt er alle poster i samsvar med NS Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til bestemmelser i standarden som gjelder for den enkelte utførelsen. Ved uoverenstemmelser mellom kode og tekst vil teksten gjelde foran koden. I anbudsgrunnlaget er alle mengder beregnet med grunnlag i de kunnskaper som fins om utførelse og grunnforhold på dette stadium av prosjektet. Da foreliggende kunnskaper ikke er fullstendige, må mengdene for de poster som henger sammen med grunnforholdene reguleres. All regulering skal skje i samsvar med gjeldende regler for mengdeberegning og profiler som er godkjent av tiltakshavers kontrollør/byggeleder. Byggemøter avholdes hver 14 dag. Særmøter etter nærmere avtale. Byggeleder skriver protokoll fra disse møtene Byggeledelse og kontroll Vedlegg Det stilles krav til at alle entreprenører skal ha et opprativt kvalitetssikringssystem. Entreprenørens ansvar er blant annet å dokumentere sammenheng mellom prosjektmessige forutsetninger og den faktiske utførelse. Tiltakshaver skal ha egen byggeleder for oppfølging og kontroll av arbeidene. Selv om tiltakshaver har egen byggeleder som utøver kontroll av arbeidene, så fritar dette ikke entreprenøren fra ansvar for at anlegget blir utført iht. tegninger og beskrivelse samt gjeldende Norsk Standard. Entreprenøren skal melde fra i god tid foran viktige arbeidsetapper, slik at det gis mulighet til nødvendig kontroll. Følgende vedlegg er vedlagt under Dokument 5 og er en del av anbudsgrunnlaget: Vedlegg 1: Anbudstegninger. Tegningsliste. Vedlegg 2: Byggherrens HMS-plan Vedlegg 3: Fredrikstad kommune, VA-norm, sluttdokumentasjon. Vedlegg 4: Notat ang grunnforhold og geotekniske vurderinger.

17 Side Alminnelig del - 04 Generell del: Postnr Spesifikasjon Anbudstegninger Adresseliste. Anbudstegningene er vedlagt bak. Firma Navn Postadresse Telefon Telefax Tiltakshaver: Fr.stad kommune TD / Teknisk Prosj. Postboks Fredrikstad Fr.stad kommune TD / Teknisk Prosj. Postboks Fredrikstad Fr.stad kommune TD / VA Drift Postboks Fredrikstad Fr.stad kommune TD/ VA Drift,stikkledn. Postboks Fredrikstad Rådgivere: Cowi AS Sverre Olav Gjerløw Boks 123 (va-teknikk) 1601 Fredrikstad Cowi AS Camilla Johansen Boks 123 (va-teknikk) 1601 Fredrikstad HIØ Einar Ådalen Tuneveien Sarpsborg

18 Side Alminnelig del - 05 HMS Bekreftelse: Postnr Spesifikasjon Helse, miljø og sikkerhet Det er en klar målsetning at anleggsarbeidene skal gjennomføres uten alvorlige ulykker. Det er også et mål at materiell eller miljø ikke skal påføres skader. Arbeidet skal tilrettelegges og følges opp slik at arbeidstakerne får en positiv opplevelse av arbeidssituasjonen. For å sikre dette vil anleggsplassen bli planlagt, organisert og kontrollert i henhold til intensjoner i Byggherreforskriften. For å nå dette mål, har tiltakshaver utarbeidet en HMS-plan som inneholder krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS) i anleggsperioden, og hvilke aktiviteter som skal utføres i forbindelse med dette. Alle på anleggsplassen har plikt til å bidra til at målsettingen kan oppnås. Relevante lover, forskrifter og gjeldende HMS-plan skal overholdes. HMS-planen er vedlagt bak, og skal fylles ut av ansvarlig utførende før anbudsinnlevering. HMS-planen skal være et verktøy i forbindelse med oppfølging av HMS på anleggsplassen. Alle som har arbeid på anleggsplassen skal være orientert om innholdet i planen. Planen gir retningslinjer for ansvar og aktiviteter for de enkelte aktører. HMS-planen inneholder oversikt over områder hvor det er nødvendig å ha rutiner/prosedyrer. Anbyder må gi en kort beskrivelse av risikofaktorer knyttet til kontraktsarbeidet, og dokumentere at virksomheten har nødvendige rutiner/prosedyrer og annen relevant dokumentasjon for å ivareta HMS. Som et minimum skal krav i lover og forskrifter overholdes. HMS-planen er vedlagt dette anbudsdokumentet. Det forutsettes at anbyder gjennomgår planen før HMS-bekreftelsen fylles ut. Anbyder skal bekrefte hvordan krav i HMS-planen skal oppfylles ved å fylle ut skjema for HMS-bekreftelse. Skjemaet er vedlagt denne beskrivelsen. Skjemaet skal fylles ut ved anbudsinnlevering. Ansvarlig søker/ prosjektansvarlig har ansvar for å følge opp dette. Eventuelt uavklarte forhold tas opp med anbyder og tiltakshaver, og avklares i forbindelse med avklaringsmøte.

19 Side Alminnelig del - 05 HMS Bekreftelse: Postnr Spesifikasjon HMS - bekreftelse HMS - BEKREFTELSE Prosjekt: Entreprise: Ansvarlig arbeidsleder: Verneombud: Risikofylt arbeid - rutiner Beskriv aktuelle risikofaktorer knyttet til gjennomføring av dette oppdraget: Er det utarbeidet skriftlige rutiner for risikofylt arbeid (som nevnt ovenfor) i eget IKsystem? Er det utarbeidet rutine for gjennomføring av vernerunder og oppfølging av disse? Er det utarbeidet rutine for avvikshåndtering? Er maskiner og utstyr sertifisert? Har alle ansatte nødvendig sertifikater og forskriftsfestet opplæring? Evt. Merknader: Ja: Nei: Ja: Nei: Ja: Nei: Ja: Nei: Ja: Nei: Vi bekrefter at opplysninger gitt ovenfor er i overensstemmelse med de faktiske forhold og kan dokumenteres. Vi forplikter oss til å følge egne rutiner, samt øvrige krav gitt i byggherrens HMS-plan og anvisninger fra byggherren. Dato: Sign.:

20 01 Rigg, drift o.l Forsikringer og sikkerhetstillelse A11 Forsikring A11.1 FOIKRING AV ANSVAR Forsikring av hele anlegget Prosjekt: Side Kapittel: 01 Rigg, drift o.l. Rund sum A11.2 FOIKRING AV KONTRAKTARBEID Totalt for hele anlegget Rund sum A12.1 SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER Totalt for hele anlegget Rund sum Rigg og drift A22.1 KOMPLETT RIGG FOR EGET KONTRAKTARBEID Gjelder også nedrigging. Rund sum A23.82 UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN Før arbeidet igangsettes skal avfallsplan være levert og godkjent Fredrikstad kommune. Rund sum Akkumulert Kapittel 01 Rigg, drift o.l.:

21 A31.2 DRIFT AV ADMINISTRASJON AV BYGGEPLASS SOM HOVEDBEDRIFT ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Iht. Arbeidsmiljøloven skal Hovedbedriften ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters helse- miljø og sikkerhetsarbeid. I dette arbeidet ligger komplett utarbeidelse av HMS-prosedyrer samt oppfølging på byggeplassen for egne arbeider samt for evt. underentreprenører. Se generell del, HMS-bekreftelse og byggherrens HMSplan for spesifisering av arbeidene Prosjekt: Side Kapittel: 01 Rigg, drift o.l. Rund sum A31.29 DRIFT AV ADMINISTRASJON AV BYGGEPLASS SOM HOVEDBEDRIFT ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Ekstra for sikring av anleggsområde, skilting, inngjerding, varsling, vakthold, renhold, ryddighet, mm. iht. byggherrens HMS-plan. Konf. også Forskrift til arbeidsmiljøloven "Sikkerhetsskilting og signalgiving på arbeidsplassen", best. nr. 526 Posten skal inkludere arbeid med utarbeidelse av skiltplaner i samarbeid med byggherren. Rund sum A32.1 KOMPLETT DRIFT AV BYGGEPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Totalt for hele anlegget Rund sum A32.19 KOMPLETT DRIFT AV BYGGEPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Posten gjelder deltagelse i byggemøter. Det medregnes at entreprenørens byggeleder stiller opp på de byggemøter som er nødvendige. Evt. transportkostnader og reisetid inkluderes i prisene. Mengde angir antatt antall møter Rund sum Akkumulert Kapittel 01 Rigg, drift o.l.:

22 A RIGG FOR SIKRING OG BESKYTTELSE Kontakt med kabeleiere, kabeletater og koordinering/tilpassing til disse. Inkluderer påvising av ledninger, kabler og sikring av påviste punkter. Det er ansvarlig utførendes ansvar å få påvist alle rør og kabler før enhver form for graving finner sted. Eventuelle skader på kabler og rør bekostes av ansvarlig utførende Prosjekt: Side Kapittel: 01 Rigg, drift o.l. Totalt for hele anlegget H78.19 INNMÅLING AV RØRLEDNING. Utstikning for trase for nye ledninger, iht. koordinatliste, oversiktskart og lengdeprofil. I prisen inkluderes justering av trase ved konflikter med eksisterende kabler og ledninger (se neste post). Koordinater ifølge egen liste og oversiktskart. Rund sum H78.19 INNMÅLING AV RØRLEDNING Før oppstarting av anleggsarbeidene skal det utføres kontrollnivellement på kritiske punkt høydemessigt på anlegget. Byggherren vil anvise de aktuelle punktene Rund sum H78.19 INNMÅLING AV RØRLEDNING Innmåling av ferdig bygd anlegg, ledninger, tilkoplingspunkter, endepunkt for grøft mm. Koordinatliste overleveres tiltakshaver snarest etter innmålingen. Det henvises til generell del for beskrivelse av dokumentasjon. NB! Koordinater skal ha nøyaktighet +/- 3 cm i høyde og +/- 20 cm i plan Rund sum Akkumulert Kapittel 01 Rigg, drift o.l.:

23 A31.19 DRIFT AV ADMINISTRASJON AV BYGGEPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID SLUTTDOKUMENTASJON Avslutningsvis og i god tid før overtagelse skal sluttdokumentasjon for anlegget overleveres til tiltakshaveren. Alle leverte/innebygde materialer skal dokumenteres. Alle prosedyrer, sjekklister, måledata, bildedokumentasjon, rapporter fra filming, trykkprøvingsrapporter, sprengningsprotokoll, stikkledninger mm. Det henvises til generell del for beskrivelse av dokumentasjon. Dokumentasjon skal være godkjent av tiltakshaver før sluttoppgjør finner sted Prosjekt: Side Kapittel: 01 Rigg, drift o.l. Rund sum A33.29 DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON INNGJERDING AV ÅPNE GRØFTER. INNGJERDING AV ÅPNE GRØFTER. Drift av alle nødvendige tiltak for å sikre grøfter med flyttbare gjerder med min. høyde 2, 0 m supplert med sperrebånd Rund sum H78.19 INNMÅLING AV RØRLEDNING På enkelte steder kan det bli aktuelt å blottlegge eksisterende kabler for å lokalisere eksakt beliggenhet. I prisen skal inkluderes: Kabelpåvisning. Blottlegging kabler. Innmåling av kabler. Beskyttelse og igjenfylling over kabler. Rund sum Sum Kapittel 01 Rigg, drift o.l.:

24 Side VA-anlegg - 01 Grøfter og rørledninger: Postnr Spesifikasjon Det henvises til krav til grøfter og ledninger i NS-EN 1610, "Utførelse og prøving av avløpsledninger".

25 Prosjekt: Side Kapittel: 02 VA-anlegg Vegetasjon og beplantning F11.01 VEGETASJONSRYDDING, KOMPLETT Det vil være en del kratt og buskas langs Trasé 3 Totalsum for hele anlegget F11.22 OPPGRAVING OG MIDLERTIDIG LAGRING AV BUSKER PÅ ROT Gjelder 12 stk Thuja hekk-planter Totalpris for hele anlegget F11.21 OPPGRAVING OG MIDLERTIDIG LAGRING AV TRÆR PÅ ROT Hvilke trær som skal flyttes:6 stk i området ved Henrik Jamissensvei. Område hvor trær skal lagres:vil bli anvist av utbygger Totalpris F12.11 SIDEFLYTTING AV VEKSTJORD Totalt for hele prosjektet 80 m 3 Totalt for hele anlegget K SÅDD GRASPLEN Alle gressarealer som graves opp skal replantes. Totalt ca.300m 2 Totalt for hele anlegget Akkumulert Kapittel 02 VA-anlegg:

26 Prosjekt: Side Kapittel: 02 VA-anlegg Riving, reprasjon, fresing o.l I RIVING AV FAST DEKKE ASFALTDEKKE DYBDE ASFALTDEKKE Spesielle forhold: Gjelder oppgraving av eksisterende asfaltdekke, samt opplasting og transport til gjenvinningsanlegg på ØRA Lisleby Allé 36 m 2 Idrettsveien 1560 m 2 Lislebyveien 36 m 2 Henrik Jamissensvei 880 m 2 Areal m , I SKJÆRING I ASFALTDEKKE SAGING TOTAL DYBDE FRA 150 TIL 200 mm Det må sages rett kant i eksisterende asfalt inntil der det skal legges ny Samlet lengde m 48, I SLISSING I ASFALTDEKKE Dybde: 50mm Bredde: 300mm Overgang mellom ny og gammel asfalt må slisses Samlet lengde m 48, K51.19 GJERDE Annen innfesting og fundamentering. Må spesifiseres Gjerde i Lislebyveien 179 må fjernes, og settes i stand minimum likt det var før arbeidene startet. Lengde m 10, F LEVERING OG UTLEGGING AV LØSMASSER 0-22 mm Grunnforhold:Løsmasser Tykkelse:200mm Gjennoppbygging av gårdsplass Lislebyveien 179 Hvis det ligger duk under fra før, må dette legges nytt. Prosjektert anbrakt volum m 3 20,00 Akkumulert Kapittel 02 VA-anlegg:

27 Prosjekt: Side Kapittel: 02 VA-anlegg Innspeksjon H73.19 INNVENDIG INSPEKSJON AV RØRLEDNING AV eksisterende anlegg Entreprenøren må før arbeidene starter utføre en TV inspeksjon av eksisterende rør for lokalisering av eksisterende stikkledninger. I prisen inngår spyling, rengjøring, lokalisering, innmåling og merking med stikk for hver påkobling. Målinger skal senere benyttes for tilkobling av ny hovedledninger til eksisterende stikkledninger. Lengde m 1044, H INNVENDIG INSPEKSJON AV RØRLEDNING AV TERMOPLASTRØR Innvendig inspeksjon av eksisterende stikkledninger for spillvann og overvann, for å kontrollere at tilkoplinger er riktig utført. Utføres i samråd med tiltakshaver. Lengde m 1044, Graving og sprenging av grøfter og groper GRAVING OG SPRENGING AV GRØFTER I postene prises graving av grøfter som vist på lengdeprofil og grøftesnittstegninger. Det gjøres spesielt oppmerksom på at det ligger kabler på store deler av strekningene. I stedet for å beskrive dette i selve gravepostene, er det medtatt egen post for merarbeider ved graving langsetter kabeltrase H GRAVING AV GRØFT MED GRØFTEKASSER INKL. OPPLEGGING BUNNBREDDE 2,0 m DYBDE INNTIL 3,5 m GRAVESKRÅNING 1:2 Grunnforhold:Antatt leire under asfaltert vei. Antall kumutvidelser:1 Trasé 1 Gjennomgående lengde m 75,00 Akkumulert Kapittel 02 VA-anlegg:

28 H GRAVING AV GRØFT MED GRØFTEKASSER INKL. OPPLEGGING BUNNBREDDE 2,0 m DYBDE INNTIL 4,0 m GRAVESKRÅNING 1:2 Grunnforhold:Antatt leire under asfaltert vei. Antall kumutvidelser:2 Trasé 1 Gjennomgående lengde m 109, Prosjekt: Side Kapittel: 02 VA-anlegg H GRAVING AV GRØFT MED GRØFTEKASSER INKL. OPPLEGGING BUNNBREDDE 2,0 m DYBDE INNTIL 4,5 m GRAVESKRÅNING 1:2 Grunnforhold:Antatt Leire under asfaltert vei. Noe fjell kan forekomme. Antall kumutvidelser:2 Trasé 1 Gjennomgående lengde m 86, H GRAVING AV GRØFT MED GRØFTEKASSER INKL. OPPLEGGING BUNNBREDDE 2,0 m DYBDE INNTIL 4,5 m GRAVESKRÅNING 1:2 Grunnforhold:Antatt Leire, men noe fjell kan forekomme Antall kumutvidelser:5 Trasé 1 Gjennomgående lengde m 150, H GRAVING AV GRØFT MED GRØFTEKASSER INKL. OPPLEGGING BUNNBREDDE 2,0 m DYBDE INNTIL 4,0 m GRAVESKRÅNING 1:2 Grunnforhold:Antatt leire Antall kumutvidelser:2 Trasé 1 Gjennomgående lengde m 33,00 Akkumulert Kapittel 02 VA-anlegg:

29 H GRAVING AV GRØFT MED GRØFTEKASSER INKL. OPPLEGGING BUNNBREDDE 2,0 m DYBDE INNTIL 4,5 m GRAVESKRÅNING 1:2 Antatt leire Trasé Prosjekt: Side Kapittel: 02 VA-anlegg Gjennomgående lengde m 161, H GRAVING AV GRØFT MED GRØFTEKASSER INKL. OPPLEGGING BUNNBREDDE 1,66 m DYBDE INNTIL 3,0 m GRAVESKRÅNING 1:2 Grunnforhold:Antatt leire Antall kumutvidelser:1 Trasé 2 Gjennomgående lengde m 29, H GRAVING AV GRØFT MED GRØFTEKASSER INKL. OPPLEGGING BUNNBREDDE 1,66 m DYBDE INNTIL 3,5 m GRAVESKRÅNING 1:2 Grunnforhold:Antatt leire Antall kumutvidelser:3 Trasé 2 Gjennomgående lengde m 134, H GRAVING AV GRØFT MED GRØFTEKASSER INKL. OPPLEGGING BUNNBREDDE 2,0 m DYBDE INNTIL 3,5 m GRAVESKRÅNING 1:2 Grunnforhold:Antatt leire Antall kumutvidelser:3 Trasé 3 Gjennomgående lengde m 57,60 Akkumulert Kapittel 02 VA-anlegg:

30 H GRAVING AV GRØFT MED GRØFTEKASSER INKL. OPPLEGGING BUNNBREDDE 2,0 m DYBDE INNTIL 4,0 m GRAVESKRÅNING 1:2 Grunnforhold:Antatt leire Antall kumutvidelser:2 Trasé 3 Gjennomgående lengde m 60, Prosjekt: Side Kapittel: 02 VA-anlegg H GRAVING AV GRØFT MED GRØFTEKASSER INKL. OPPLEGGING BUNNBREDDE 2,0 m DYBDE INNTIL 4,5 m GRAVESKRÅNING 1:2 Grunnforhold:Antatt leire Antall kumutvidelser:2 Trasé 3 Gjennomgående lengde m 111, H GRAVING AV GRØFT MELLOM SPUNT INKL. OPPLEGGING BUNNBREDDE 2,0 m DYBDE INNTIL 4,5 m GRAVESKRÅNING 1:1 Grunnforhold:Antatt leire Utgraving av spuntgrop for borerigg 3x11meter Gjennomgående lengde m 33, H SPRENGNING AV GRØFT INKL. VALGFRI OPPLEGGING ELLER OPPLASTING BUNNBREDDE 2,0 m DYBDE Ved prøveboring i området er det avdekket fjell på ca. 0,8meters dybde ved krysset Lislebyveien/Idrettsveien. Det kan forekomme noe fjell i andre traséer, dette er ikke undersøkt. Det skal prises sprengning, samt graving og andre tilhørende arbeider pr.m 3 fjell. Dette vil bli avregnet etter at prosjektet er ferdig og etterfaktureres. Prosjektert fast volum m 3 1, Sikring av grøfter I36.1 GRØFTEKASSER Entreprenør må selv vurdere omfanget av grøftekasser Samlet pris Akkumulert Kapittel 02 VA-anlegg:

31 Prosjekt: Side Kapittel: 02 VA-anlegg Vannlensing og tiltak mot vannulemper H11.41 VANNLENSING/VANNULEMPER VED GRAVING ELLER SPRENGNING AV GRØFT Vannlensing av vann fra grunnen eller andre tiltak knyttet til graving eller sprengning av grøft. Gjelder nødvendig vannlensing av grøfter i hele anleggsperioden. Omfatter både spillvann og overvann fra eksisterende rør og fra terreng. Denne posten skal omfatte alle arbeider og forsinkelser i denne forbindelse inkl. overpumping, demninger og lignende. Tiltak skal godkjennes av tiltakshaveren. Ved nedbør må det påregnes mye vann i eksisterende ledninger NB! Det gis IKKE tillegg for evt. stopp eller forsinkelser i arbeidene som skyldes vannproblemer. Totalpris for hele anlegget Utkiling F53.1 UTKILING Gjelder ved overgang fra fjell til løsmasser. Prises pr m 3 og faktureres i etterkant. Pris pr m3 m 3 1, Geotekstil for separasjon I46.19 GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON TRAFIKKERT AREAL BRUKSKLASSE I bunn av ledningsgrøft. Mengde angir løpemeter grøft. Dukbredde 4,0 m. Trasé 1 Trasé 2 Trasé lm 165 lm 229 lm Mengde lm 1044,00 Akkumulert Kapittel 02 VA-anlegg:

32 Prosjekt: Side Kapittel: 02 VA-anlegg Fundamenter H FUNDAMENT AV TILFØRTE MASSER SORTERING Pukk TILLATT PLANHETSAVVIK ± 5 mm NORMAL KONTROLL Tykkelse nedre fundament:200mm Tykkelse øvre fundament:0mm Normalkomprimert Trasé 1 Trasé 2 Trasé lm 165 lm 229 lm Samlet lengde lm 1044, Rør og rørdeler Selvfallsledninger H TRYKKLØS AVLØPSLEDNING DN 200 PRØVD ETTER LC - NS-EN 1610 RINGSTIVHET SN8 SKJØTEMETODE: MUFFESKJØT Rødbrun farge. Se vedlagte grøftesnitt Trasé 1 Trasé lm 229 lm Lengde m 489, H TRYKKLØS AVLØPSLEDNING DN 250 PRØVD ETTER LC - NS-EN 1610 RINGSTIVHET SN8 SKJØTEMETODE: MUFFESKJØT Rødbrun farge Se vedlagte grøftesnitt Trasé lm Lengde m 399,00 Akkumulert Kapittel 02 VA-anlegg:

33 H TRYKKLØS AVLØPSLEDNING DN 160 PRØVD ETTER LC - NS-EN 1610 RINGSTIVHET SN8 SKJØTEMETODE: MUFFESKJØT Rødbrun farge. Se vedlagte grøftesnitt Prosjekt: Side Kapittel: 02 VA-anlegg Trasé lm Lengde lm 165, H OVERVANNSLEDNING AV ARMERTE BETONGRØR DN 1000 STØTE OVERDEKNING 3,0 m PRØVD ETTER LC - NS-EN 1610 INNSTØPTE PAKNINGER Trasé 1 Trasé lm 229 lm Lengde lm 851, H OVERVANNSLEDNING AV ARMERTE BETONGRØR DN 800 STØTE OVERDEKNING 3,0 m PRØVD ETTER LC - NS-EN 1610 INNSTØPTE PAKNINGER Trasé lm Lengde lm 165, H AVLØPSLEDNING AV STÅLRØR Ø1000 PRØVD ETTER LC - NS-EN 1610 SKJØTEMETODE: SVEISESKJØT Rør for pressing under jernbane. Trasé 1 37,5 lm Kummer Lengde lm 37, F VANNLENSING Lensing av vann fra grop/grøft slik at kummer kan monteres på tørr pukk Pris for alle monteringer Akkumulert Kapittel 02 VA-anlegg:

34 F AVRETTING INKLUSIVE TILFØRING AV MASSER Avrettes med pukk TILLATT HØYDEAVVIK ± 20 mm TILLATT PLANHETSAVVIK ± 20 mm Underliggende masser:stedlige, antatt leire Midlere tykkelse: 150mm Avretting før montering av kummer Stk stk Prosjekt: Side Kapittel: 02 VA-anlegg F AVRETTING INKLUSIVE TILFØRING AV MASSER Avrettes med pukk TILLATT HØYDEAVVIK ± 20 mm TILLATT PLANHETSAVVIK ± 20 mm Underliggende masser:stedlige, antatt leire Midlere tykkelse:150mm Antall Kummer stk F AVRETTING INKLUSIVE TILFØRING AV MASSER Avrettes med pukk TILLATT HØYDEAVVIK ± 20 mm TILLATT PLANHETSAVVIK ± 20 mm Underliggende masser:stedlige, antatt leire Midlere tykkelse:150mm Antall Kummer stk 22 Akkumulert Kapittel 02 VA-anlegg:

35 H PREFABRIKKERT INSPEKSJONSKUM AV PLAST MED RETT GJENNOMLØP STIGERØRDIMENSJON DN 400 Entreprenør utfører plassering, tilkopling, oppbygging, Ø 650 mm kumring, H =1,0 m m/bunn og hull for stigerør, evt. toppring,flytende ramme og støpejernslokk, ref. generell del. Se forøvrig tegninger av kummene. Kumhøyde iht. lengdeprofil. Rørdimensjoner Ø 200mm. KOMPLETT MONTERT OG TILKOPLET KUM MED RØR- OG KUMDELER Gjelder: S1 S2 S19 S20 S21 S Prosjekt: Side Kapittel: 02 VA-anlegg Antall stk H PREFABRIKKERT INSPEKSJONSKUM AV PLAST MED RETT GJENNOMLØP STIGERØRDIMENSJON DN 400 Entreprenør utfører plassering, tilkopling, oppbygging, Ø 650 mm kumring, H =1,0 m m/bunn og hull for stigerør, evt. toppring,flytende ramme og støpejernslokk, ref. generell del. Se forøvrig tegninger av kummene. Kumhøyde iht. lengdeprofil. Rørdimensjoner Ø200mm x Ø 250mm. KOMPLETT MONTERT OG TILKOPLET KUM MED RØR- OG KUMDELER Gjelder S3 Antall stk 1 Akkumulert Kapittel 02 VA-anlegg:

36 H PREFABRIKKERT INSPEKSJONSKUM AV PLAST MED RETT GJENNOMLØP STIGERØRDIMENSJON DN 400 Entreprenør utfører plassering, tilkopling, oppbygging, Ø 650 mm kumring, H =1,0 m m/bunn og hull for stigerør, evt. toppring,flytende ramme og støpejernslokk, ref. generell del. Se forøvrig tegninger av kummene. Kumhøyde iht. lengdeprofil. Rørdimensjoner Ø250mm KOMPLETT MONTERT OG TILKOPLET KUM MED RØR- OG KUMDELER Gjelder: S4 S5 S6 S7 S8 S9 S12 S13 S Prosjekt: Side Kapittel: 02 VA-anlegg Antall stk H PREFABRIKKERT INSPEKSJONSKUM AV PLAST MED RETT GJENNOMLØP STIGERØRDIMENSJON DN 400 Entreprenør utfører plassering, tilkopling, oppbygging, Ø 650 mm kumring, H =1,0 m m/bunn og hull for stigerør, evt. toppring,flytende ramme og støpejernslokk, ref. generell del. Se forøvrig tegninger av kummene. Kumhøyde iht. lengdeprofil. Rørdimensjoner Ø 160mm. KOMPLETT MONTERT OG TILKOPLET KUM MED RØR- OG KUMDELER Gjelder følgende kummer: S15 S16 S17 S18 Antall stk 4 Akkumulert Kapittel 02 VA-anlegg:

37 H PREFABRIKKERT INSPEKSJONSKUM AV PLAST MED Y-LØP STIGERØRDIMENSJON DN 400 Entreprenør utfører plassering, tilkopling, oppbygging, Ø 650 mm kumring, H =1,0 m m/bunn og hull for stigerør, evt. toppring,flytende ramme og støpejernslokk, ref. generell del. Se forøvrig tegninger av kummene. Kumhøyde iht. lengdeprofil. Rørdimensjoner Ø160mm x Ø 250mm x 250mm KOMPLETT MONTERT OG TILKOPLET KUM MED RØR- OG KUMDELER Gjelder kum S10 Antall stk Prosjekt: Side Kapittel: 02 VA-anlegg H PREFABRIKKERT INSPEKSJONSKUM AV PLAST MED Y-LØP STIGERØRDIMENSJON DN 400 Entreprenør utfører plassering, tilkopling, oppbygging, Ø 650 mm kumring, H =1,0 m m/bunn og hull for stigerør, evt. toppring,flytende ramme og støpejernslokk, ref. generell del. Se forøvrig tegninger av kummene. Kumhøyde iht. lengdeprofil. Rørdimensjoner Ø200mm x Ø 250mm x 250mm KOMPLETT MONTERT OG TILKOPLET KUM MED RØR- OG KUMDELER Gjelder kum S11 Antall stk 1 Akkumulert Kapittel 02 VA-anlegg:

38 H KOMPLETTE PREFABRIKKERTE NEDSTIGNINGSKUMMER AV BETONGELEMENTER H4,y1 T-MERKET KUM MED FALSSKJØT OG GLIDERING DN 1200 Kumhøyde:Se lengdeprofil O1 Utsparring m/pakning for 1stk Ø450btg og 1stk Ø1000btg O2, O8, O12, O13, O14, O20, O21 Utsparring m/pakning for 2stk Ø1000btg O3 Utsparring m/pakning for 2stk Ø1000btg og 1stk Ø450btg O4 Utsparring m/pakning for 2stk Ø1000btg og 1stk Ø300btg O5 Utsparring m/pakning for 2stk Ø1000btg, 1stk Ø450btg og 1stk Ø230btg O6 Utsparring m/pakning for 2stk Ø1000btg og 1stk Ø300btg O7, O9, O10, O22 Utsparring m/pakning for 2stk Ø1000btg og 1stk Ø800btg O11 Utsparring m/pakning for 3stk Ø1000btg O19 Utsparring m/pakning for 1stk Ø1000btg og 1stk Ø800btg Prosjekt: Side Kapittel: 02 VA-anlegg Antall stk H KOMPLETTE PREFABRIKKERTE NEDSTIGNINGSKUMMER AV BETONGELEMENTER H4,y1 T-MERKET KUM MED FALSSKJØT OG GLIDERING DN 1000 Kumhøyde:Se lengdeprofil O15 Utsparring m/pakning for 1stk Ø800btg O16, O17, O18 Utsparring m/pakning for 2stk Ø800btg Antall stk F GJENFYLLING MED TILFØRTE MASSER mm LETT KOMPRIMERING Minimumskrav er 3m 3 pr. kum. Gjelder alle kummer. Prosjektert anbrakt volum m 3 132,00 Akkumulert Kapittel 02 VA-anlegg:

39 Prosjekt: Side Kapittel: 02 VA-anlegg Rørpressing H21.21 RØRPRESSING Tilgjengelighet: Grunnforhold:Antatt leire 4,4% fall Overvannsledning av Ø1000mm stålrør. Spillvannsledning av Ø250mm PVC Samlet lengde m 38, L FOKALING AV FUNDAMENT VERTIKAL FOKALING VALGFRI FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE Krav til overflate er ±40mm Areal forskaling m 2 33, L PLASSTØPT NORMALBETONG FUNDAMENT FASTHETSKLASSE B30 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL OVERFLATETOLERANSEKLASSE Kostet overflate. Toleranse ±40mm Fundament for borerigg Tykkelse på dekke: 150mm Volum betong m 3 5, Ulemper ved eksisterende byggverk o.l H18.53 ULEMPER VED EKSISTERENDE BYGGVERK Fjerning av eksisterende avløpsledninger og deponere disse på Frevar sitt anlegg på Øra. Pris skal være inkl. transport og deponeringsavg. Trasé 1 Trasé lm 165 lm Totalt lm 425, H18.53 ULEMPER VED EKSISTERENDE BYGGVERK Fjerning av eksisterende kummer. Disse deponeres på Frevar sitt anlegg på Øra. Pris skal være inkl. transport og alle andre avgifter som deponeringsavg. o.l. Antall stk 10 Akkumulert Kapittel 02 VA-anlegg:

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Beskrivelsemal PoA Kapittel:

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN TILBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: RG-prosjekt AS Dato: August 2012 Sign: A.F. Skrøvseth H:\Prosjekter Levanger\2012\PL12005

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk Konkurransegrunnlag Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk Mars 2012 Rev. 25.03.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Side A1 Innbydelse til tilbudskonkurranse A1-1 A2 Avtaledokument A2-1

Detaljer

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO Bok 0 (basert på NS 8406) Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag Bok 0 HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side 1 av 45 Konsulent: Storfjord kommune, driftsetaten.

Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side 1 av 45 Konsulent: Storfjord kommune, driftsetaten. Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side 1 av 45 STORFJORD KOMMUNE TILBUD VA-ANLEGG STEINDALEN Dato: 14.03.2013 Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side

Detaljer

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Levanger Kommune MED SYKKELBANE PÅ MOAN TILBUDSGRUNNLAG Del A: Bok 0 Generelle bestemmelser Utarbeidet av: RG-prosjekt AS Dato: August 2012 Sign: Anne F. Skrøvseth h:\prosjekter levanger\2012\pl12005 velodrom

Detaljer

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 Rådgivere: ARK/ INTARK Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV Cowi AS RIAKU Kilde Akustikk as Lås og Beslag TrioVing

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER

ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER EIDEBAKKEN SKOLE LYNGEN KOMMUNE ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS- teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 01.04.09 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-1

Detaljer

Norm for planlegging og utførelse av kommunaltekniske anlegg

Norm for planlegging og utførelse av kommunaltekniske anlegg KOMMUNALTEKNISKE ANLEGG Norm for planlegging og utførelse av kommunaltekniske anlegg Vedtatt av Ski kommune v/ utvalg for og miljø 3 juni 2009, publisert 16 oktober 2009. Revidert 24.02.2011 Innholdsregister

Detaljer

Vedrørende tilbud Buksnes skole.

Vedrørende tilbud Buksnes skole. Til Tilbydere Buksnes skole ref:tilbudsbrev juli 2006.DOC/SEL e-mail: post@aursark.no Namsos 24.07.2006 Vedrørende tilbud Buksnes skole. Viser oversendte tilbudsdokumenter. Tilbudsbefaring vil ikke bli

Detaljer

KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA. Arkiv ref.: H:\Alle

KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA. Arkiv ref.: H:\Alle KVAM KOMMUNE SIKRINGSTILTAK GARTVEIT, ØYSTESE PROSJEKTBESKRIVELSE FOR ANLEGGSARBEIDENE OPPDRAGSNR: 7080885 (RN) ALTA/O OSLO 2008-09-26 20061329-22 (NGI) Arkiv ref.: H:\Alle Prosjekter 2008\ \7080885 Gartveitt

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

VA-norm Larvik kommune

VA-norm Larvik kommune VA-norm Larvik kommune Desember 2013 Denne VA-norm gjøres gjeldende fra 13.12.2013 og erstatter alle tidligere utgaver. Endringer og nye tillegg er skrevet med blå skrift. Innholdsfortegnelse l. GYLDIGHETSOMRÅDE...........................

Detaljer

Tårnet barnehage, Vikna kommune

Tårnet barnehage, Vikna kommune Sak 1252 Tårnet barnehage, Vikna kommune ENTREPRISE K310 RØRANLEGG UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS- teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 22.10.12 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE 00-1 Bygningsdel:01 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Bodø kommune, ved Kommunalteknisk kontor, kan i spesielle tilfeller og etter skriftlig søknad gi dispensasjon fra denne norm.

Bodø kommune, ved Kommunalteknisk kontor, kan i spesielle tilfeller og etter skriftlig søknad gi dispensasjon fra denne norm. 1 INNLEDNING Normen gjelder for samtlige kommunale vei-, vann- og avløpsanlegg samt park- og idrettsanlegg, som skal overtas til kommunal drift og vedlikehold. Videre gjelder den for alle lekeplasser og

Detaljer

Konkurransegrunnlag Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Totalentreprise Statens vegvesen Region Nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-01-16 Konkurransegrunnlag Totalentreprise Prosjekt: Fv.78 Halsøya-Leirosen Tilbudsnummer: 2013/005313 Statens vegvesen

Detaljer

K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE

K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE 18.03.2011 Prosjekt: K 601 KVAM SKOLE Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Steinkjer kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Heistekniske

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

Omfatter også arbeidet med å etablere anlegget med varig utfesting og et varig fastmerkenett.

Omfatter også arbeidet med å etablere anlegget med varig utfesting og et varig fastmerkenett. Prosesskoder 0.1 Forberedende tiltak og generelle kostnader 0.11 Arbeidsstikning og teknisk dokumentasjon 0.11.1 Utsetting og arbeidsstikning a) Prosessen omfatter etablering av fastmerkenett, kontroll

Detaljer

LOPPA KOMMUNE TILBUDSBESKRIVELSE. Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd

LOPPA KOMMUNE TILBUDSBESKRIVELSE. Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd LOPPA KOMMUNE TILBUDSBESKRIVELSE Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd Utarbeidet av Siv Ing Pål Pettersen, Øksfjord April 2015 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

Prismatrise/gravetjenester - Word versjon 2015.

Prismatrise/gravetjenester - Word versjon 2015. Prismatrise/gravetjenester - Word versjon 2015. GENERELT. Vår avtalepartner skal utarbeide fremdriftsplan på alle bestilte oppgaver hver uke og sende denne pr. E-post til avtalt adresse innen mandag kl.

Detaljer

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske Statens vegvesen Region nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-12-19 Konkurransegrunnlag Totalentreprise med samspill Prosjekt: Prosjekt tunneloppgradering Region nord Parsell:

Detaljer

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING Utgave mars 2015 Side 2av 70 REVISJONSOVERSIKT... 5 0 GENERELT... 7 0.1 GYLDIGHET... 7 0.2 KRAV... 7 0.2.1 NS8407:2011... 7 0.2.2 Korrespondanse, varsel og krav... 7 0.2.3

Detaljer

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune Tårnet barnehage Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune 15.10.2012 Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vikna kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Elektro- og teletekniske anlegg

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

OSL T2. Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K-72612 Forenklet transfer - bygg

OSL T2. Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K-72612 Forenklet transfer - bygg Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K-72612 Forenklet transfer - bygg B02 12.12.14 612 KONKURRANSEGRUNNLAG ST MJ CH A01 28.11.14 612: TFK + IDK ST MJ CH Revisjon Dato

Detaljer

SKI KUNSTGRESSBANER TEKNISK KRAVSPESIFIKASJON SKI KOMMUNE

SKI KUNSTGRESSBANER TEKNISK KRAVSPESIFIKASJON SKI KOMMUNE SKI KUNSTGRESSBANER TEKNISK KRAVSPESIFIKASJON SKI KOMMUNE 5.7.2012 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 00-2 A3 ORIENTERING OM PROSJEKTET

Detaljer