Fredrikstad kommune, VA-Lisleby Side v/ Sverre Olav Gjerløw Mob: K.G. Meldahlsvei 9 Postboks Fredrikstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fredrikstad kommune, VA-Lisleby Side 39-00-1. v/ Sverre Olav Gjerløw Mob: 977 43 888 K.G. Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad"

Transkript

1 Side Alminnelig del - 01 Anbudsinnbydelse: Postnr Spesifikasjon ANBUDSDOKUMENTER 01 ANBUDSINNBYDELSE TILTAKSHAVER/RÅDGIVERE Tiltakshaver: Rådgivere: Fredrikstad Kommune, TD v/ Tomteveien 30 Postboks Fredrikstad Cowi AS v/ Sverre Olav Gjerløw Mob: K.G. Meldahlsvei 9 Postboks Fredrikstad Cowi AS v/ Camilla Johansen Mob: K.G. Meldahlsvei 9 Postboks Fredrikstad Høgskolen i Østfold v/einar Ådalen Mob: Tuneveien Sarpsborg Orientering. Fredrikstad Kommune skal foreta en sanering av deler av VA-anlegget på Lisleby. Dette av to grunner. Hovedgrunnen er at ved sterk nedbør er det mange av kjellerne i området som er plaget med at det kommer spillvann/overvann inn. I tillegg vil arbeidene være en del av en større plan kommunen har for å separere spillvann og overvann i ledningsnettet. Dette for å slippe å belaste renseanlegget med overvannet. Det er beregnet å legge 1053 lm med spillvanns- og overvannsledninger med tilhørende kummer og sluk. I tillegg vil det bli ca m 2 med asfaltarbeider. Det vil også bli presset 1stk Ø1000 og 1stk Ø250 ledning under jernbanen Tidspunkt for igangsettelse og ferdigstillelse Igangsettelse: Forutsettes igangsatt månedskiftet september/oktober 2009 Ferdigstillelse: Alle hovedanlegg og veier skal være ferdig innen 1.juli Arbeider skal pågå kontinuerlig, uten unødig opphold og hinder for allmen ferdsel.

2 Side Alminnelig del - 01 Anbudsinnbydelse: Postnr Spesifikasjon Spesielle forhold ved byggeplass/entreprise - Entreprenøren leverer alle kummer/deler, rør og rørmateriell. - Entreprenør står for grave- og gjenfyllingsarbeidene, midlertidig vannforsyning, tilkoplinger, mm. Se mengdefortegnelse for øvrige opplysninger. - Trange og dype graveforhold, kipping nødvendig. - Trafikkproblemer med tidels sterkt trafikerte gater. - Vannproblemer i åpen grøft. - Kryssing av veier med nattarbeid. - Ulemper ved frost Kontraktsstandard For dette arbeidet gjelder Norsk Bygge- og anleggskontrakt, NS 8405, siste utgave Øvrige bestemmelser Arbeidene er klassifisert i tiltaksklasse 3 iht. plan- og bygningsloven. Alle arbeider og rutiner skal i sin helhet følge denne loven. Ansvarlig utførende skal senest ved oppstartsmøte framlegge dokumentasjon på nødvendige godkjenninger. Vedlagte HMS-plan skal tilfredsstilles og HMS-bekreftelse skal utfylles av tilbyder. Attester angående innbetalte skatter og avgifter ikke eldre enn 6. måneder ved tilbudsfrist skal vedlegges tilbudet. For dokumentasjon som skal leveres sammen med tilbudet henvises til punkt , Dokumentasjon Andre krav til kompetanse Kunngjøring Tilbyder skal på forespørsel fra tiltakshaver, legge fram referanseliste som dokumenterer utførelse av tilsvarende anlegg. ADK - sertifikat skal framlegges. Tilbyder skal kunne dokumentere at firmaet har et internkontrollsystem i.h.t. forskrift om internkontroll av 22. mars Krav om sentral godkjenning er bestemt, og dokumentasjon skal vedlegges. Dersom det skal søkes om lokal godkjenning, må svar på søknaden foreligge innen tilbudsfristens utløp, og vedlegges det innleverte tilbud. Det henvises til kunngjøring i DOFFIN-databasen (http://www.doffin.no/).

3 Side Alminnelig del - 01 Anbudsinnbydelse: Postnr Spesifikasjon Språk Arbeidssted Tilbudsfrist Prosjektets hovedspråk er norsk. All dokumentasjon i tilbudet skal oversettes til norsk. Både møter og kontrakt gjennomføres på norsk. Arbeidsplassens adresse: Lisleby, Fredrikstad kommune. Anbudsbefaring vil finne sted: Mandag 17. august 2009, kl Møtested: Sentral-idrettsanlegget.. Tilbyder plikter å gjøre seg kjent med forholdene på stedet. Tilbudskonvolutten skal være merket: VA - sanering Lisleby - området Tilbudet skal være innlevert til: COWI AS, K.G. Meldahls vei 9, 1601 Fredrikstad innen: Fredag den 4. september 2009, kl Tilbudsåpningen foretas : Fredag den 4. september 2009, kl Anbudsgrunnlag Anbudsgrunnlaget framgår av hele dette dokumentet med tegninger og er utsendt fra følgende kontor : COWI AS, Fredrikstad Anbudsbestemmelser Som anbudsbestemmelser vises til "Forskrift om offentlige anskaffelser". Se forskrift på internett: Se veileder på internett: Det er for dette anbudet bestemt følgende konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse, se forskrift om offentlige anskaffelser kap 12.

4 Side Alminnelig del - 01 Anbudsinnbydelse: Postnr Spesifikasjon Tildelingskriterier Tildeling av kontrakt baseres på en samlet vurdering av det økonomisk mest fordelaktige tilbud. Alle tilbud vil bli vurdert mhp. følgende kriterier: andel vekt Tilbudspris Forbehold Leveringsevne/Kapasitet Timepriser for regningsarbeider, mannskap og maskiner Referanser/gjennomføring fra tidligere arbeider Leveringsevne/kapasitet Dokumentasjon Underskrifter Det er en forutsetning at entreprenør leverer nødvendig dokumentasjon iht. nedennevnte liste samtidig med tilbudet slik at kriteriene kan bli bedømt riktig. Iht. til forskrift om offentlige anskaffelser kan tilbud bli forkastet dersom forespurt dokumentasjon ikke blir levert ved anbudsåpning. Entreprenøren må fylle ut tilbudsdokumentet komplett og vedlegge: Firmaattest for innbetalte skatter og avgifter ikke eldre enn 6. måneder ved tilbudsfrist. HMS erklæring (komplette planer leveres etter evt kontraktsinngåelse) Referanseliste med kontaktpersoner hos tiltakshaver Enhetspriser for maskiner og personell Fremdriftsplan for dette prosjektet Dokumentasjon av sentral godkjenning. Kvalitetsplan iht. entreprenørens kvalitetssystem (utdrag/innholdsfortegnelse) Entreprenøren skal returnere alle tegninger sammen med tilbudet. Sted/dato: Fredrikstad, den 27. juni 2009 COWI AS Sverre Olav Gjerløw Einar Ådalen ANBUDS- OG KONTRAKTSDOKUMENTER DOKUMENT 2 : ANBUD/ANBUDSBREV Dette dokument er likeverdig med et anbudsbrev.

5 Side Alminnelig del - 02 Anbudsbrev: Postnr Spesifikasjon Anbudssum For tiltakshaver som er : FREDRIKSTAD KOMMUNE, Teknisk Drift påtar vi oss de i dokumentene spesifiserte og beskrevne arbeider, alt i overensstemmelse med tilsendte anbudsgrunnlag med tegninger og spesifikasjoner for : a. Avgiftspliktig anbudssum kr. b. Merverdiavgift, 25 % kr. c. Sum kr. ================= Regulering av kontraktssummen, Jfr. NS 8405, pkt Kontraktssummen skal reguleres som følge av endringer i lønns- og prisnivå, sosiale utgifter etc. Det benyttes NS3405, totalindeksmetoden. - Det benyttes Statistiske sentralbyrås byggekostnadsindeks Forbehold Framdrift (Forbehold skal spesifiseres tilstrekkelig til at de kan prises av tiltakshaveren. Dersom det trengs mer plass lager entreprenøren et eget vedlegg, nr:...) Ledningsanlegget kan påbegynnes... dager etter at tilbudet er antatt, og kan utføres på... arbeidsuker Kapasitet Entreprenøren skal dokumentere hvilke ressurser som man har tilgjengelig til å gjennomføre den aktuelle jobben. I eget vedlegg skal oppgis tilbyders totale kapasitet på tilgjengelig personell, maskiner, båter og flåter (dersom uforutsette situasjoner skulle inntreffe), se vedlegg nr...

6 Side Alminnelig del - 02 Anbudsbrev: Postnr Spesifikasjon Regningsarbeider, Jfr. NS 8405, pkt. 31. Eventuelle regningsarbeider blir å godtgjøre med kr.... pr. mann og time, inkl. påslag, se 8405, punkt Enhetsprisliste på aktuelle maskintyper m/fører skal vedlegges anbudet, se eget skjema vedlagt bak. Eventuelle medgåtte materialer og hjelpestoffer tillegges dokumentert selvkost :... % Sikkerhetsstillelse, Jfr. NS 8405, pkt. 9. For de arbeider vi har påtatt oss stiller vi selvskyldnerkausjon fra :... Sikkerhet i utførelsestiden og reklamasjonstiden skal stilles på Byggblankett 8405 B. Jfr. dok Underentreprenør, underleverandør Det er under anbudsregningen samarbeidet med følgende firmaer for de forskjellige underentrepriser / underleverandørers vedkommende : Nr. Fagområde : Firma : Det ønskes vedlagt referanselister og CV'er for nøkkelpersonell hos underentreprenører/ leverandører (vedlegg nr...).

7 Side Alminnelig del - 02 Anbudsbrev: Postnr Spesifikasjon Overtagelse av kontraktsforpliktelser. (Jfr. NS 8405 Pkt. 4) ENDRING: Kompetanse Tiltakshaver forbeholder seg retten til å la entreprenøren overta ansvar og plikter som enten hovedentreprenør eller administrerende sideentreprenør mot følgende vederlag: a.ansvarlig utførende kan bli pålagt å påta seg ytelser og ansvar for administrerende og kontrollerende oppgaver mot et vederlag på...% av det endelige og totale vederlaget til administrert sideentreprenør. b.ansvarlig utførende kan bli pålagt å overta ansvar som hovedentreprenør for tiltransporterte underentreprenører mot et vederlag på...% av det endelige og totale vederlaget til underentreprenør. Det tas følgende forbehold : Vi har følgende kvalitetssystem :..... Sertifisert i h.t. NS-ISO 9000-serien Ikke sertifisert, Foreligger sentral godkjenning? Ja Nei Angi godkjenningsnummer:, Fagområde Tiltaksklasse (eventuelt kan liste over godkjenningsområder vedlegges).

8 Side Alminnelig del - 02 Anbudsbrev: Postnr Spesifikasjon Referanser Ansvarlig utførende skal vedlegge referanseliste som dokumenterer at firmaet tidligere har utført tilsvarende arbeider. Vedlegg nr Organisering av prosjektet. Firmaets organisering for prosjektet skal beskrives med navn og ansvarsforhold. Navn, CV, referanser for personene vedlegges, spesielt for store/tilsvarende ledningsanlegg....(navn)blir prosjektansvarlig...(navn) blir anleggsleder...(navn) blir anleggsbas Dokumentasjon for organisering av prosjektet er vist i vedlegg Kontraktsforhold Vi har satt oss nøye inn i anbudsgrunnlaget og har inngitt prisene i anbudet under forutsetning av at foreliggende dokument skal danne grunnlag for en eventuell kontrakt, i full overensstemmelse med Plan- og Bygningsloven Underskrifter Spørsmål i forbindelse med anbudet besvares av :...tlf.... Firmaets navn :... Firmaets adresse :...tlf.... Firmaets innehaver/daglig leder : den anbyder ANBUDS- OG KONTRAKTSDOKUMENTER DOKUMENT 3: KONTRAKTSBESTEMMELSER

9 Side Alminnelig del - 03 Kontraktsbestemmelser: Postnr Spesifikasjon Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8405, siste utgave. For anbudsbeskrivelsen, beskrivelsetekster for bygg, anlegg, installasjoner gjelder NS utgave Sikkerhetsstillelse Jfr. NS 8405, pkt. 9. Ansvarlig utførende: Sikkerhet stilles i henhold til NS 8405, Byggblankett 8405 B. Tiltakshaver: ENDRING IHT. STANDARDEN; Tiltakshaveren stiller ikke sikkerhet Forsikringer Jfr. NS 8405, pkt Varsel og krav Forsikringer tegnes i henhold til NS 8405, pkt.10.1 og Forsikringsbevisene skal forelegges tiltakshaver senest ved kontraktsunderskrift. Alle varsler og krav som utløser en tidsfrist behandles som angitt i NS 8405, pkt. 8. NB! Flere punkter i NS 8405 inneholder "preklusive varslingsregler" dvs. tap av rett uten varsel (feks. pkt. 34.4). Varsler og krav sendes tiltakshaver ved: Prosjektleder Sverre Olav Gjerløw Spesielle kontraktsbestemmelser Kontraktsdokumenter Dagmulkt Avtaledokument vil bli opprettet, på Byggblankett 8405 A. Tiltakshaver vil kreve dagmulkt i samsvar med NS 8405, pkt. 34. ANBUDS- OG KONTRAKTSDOKUMENTER DOKUMENT 4: GENERELL DEL

10 Side Alminnelig del - 04 Generell del: Postnr Spesifikasjon Orientering Fredrikstad kommune skal sanere VA - anleggene i Lisleby-området, det skal legges om fra fellessystem til separatsystem. Disse anlegg er inkludert i anbudet: Graving og gjenfylling av grøft i løsmasser og kombinert fjell/løsmasser Fjerning av eksisterende VA-anlegg Skjæring av asfalt, kryssing av hage, kabler, eksist.rør Legging av fundamenter, omfylling, gjenfylling Reetablering av veier Legging av overvannsledning i grøft, Diam. Ø mm overv.rør.(endelig valg av rørmateriell til overvannsledninger vil bli foretatt etter at anbud er inngitt) Legging av spillvannsledning i grøft, Diam. Ø mm. Alle rør og rørdeler leveres av entreprenøren. Montering av prefabrikerte og stake/spylekummer Bistand ved trykkprøving/desinfisering/tv-inspeksjon Oppbygging av eksisterende veier/fortauer og asfaltering. Riggplass avtales nærmere med kommunen. Entreprenøren vil få påvist mulig riggområde i forbindelse med anbudsbefaringen Ansvarlig utførendes kvalitetssikring og kontroll. Ansvarlig utførende entreprenør skal legge fram sitt kontrollsystem for utførelse av anleggsarbeider for tiltakshaver, før anleggsstart. Entreprenørens kontrollplan skal godkjennes før oppstart. Hele anlegget skal utføres iht. Fredrikstad kommunes VA- norm. Avvik skal rapporteres. Inkludert i Dokument 3 KONTRAKTSBESTEMMELSER er utdrag av byggherrens krav til entreprenørens kvalitetssikring. Dokumentasjon skal være som angitt i dette vedlegget. Sluttdokumentasjon skal være iht. Fredrikstad kommunes krav. Ansvarlig utførende entreprenør skal føre dagbok som bl.a.skal angi vær/føreforhold, utført arbeid mm.

11 Side Alminnelig del - 04 Generell del: Postnr Spesifikasjon Kort beskrivelse av visse arbeider. Trykkprøving av avløpsledninger vil bli utført av Fredrikstad kommune, Teknisk Drift. Ansvarlig utførende entreprenør koordinerer igangsetting og utførelse og bistår med nødvendige hjelp. Entreprenøren holder nødvendige hjelpemannskaper og sørger for plass, strøm, transport innen anleggsområdet, heising/trekking, legging av rør etc. Den del av grøfta som står åpen ved arbeidsstans (matpause etc.) og ved arbeidsdagens slutt skal være inngjerdet. Eventuelle merkostnader entreprenøren mener disse restriksjoner/tiltak medfører skal være inkludert i anbudets priser. Ved utkobling av kommunal vannforsyning og videreføring av avløp pga. anleggsutførelsen skal plan utarbeides og arbeidene drives kontinuerlig, slik at avstengning og ulemper blir kortest mulig for beboerne. Arbeidet utføres i samråd med TD/VA-drift. Det kan ved regnevær opptre tildels store vannmengder i åpen grøft og fra eksisterende avløpsnett/fellesledninger og forsinkelse og stopp for dette må entreprenøren medta i anbudets poster Framdriftskrav - Forutsetninger Fakturering. For tidspunkter vedr. oppstart og ferdigstillelse henvises det til anbudsinnbydelse pkt Vedlagt anbudet skal det følge en skisse til framdrift. Detaljert framdriftsplan utarbeides i forbindelse med kontraktsforhandlingene. For fakturering gjelder NS 8405 og eventuelt tilleggsprosedyrer som blir avtalt i forbindelse med kontraktsforhandlingene.

12 Side Alminnelig del - 04 Generell del: Postnr Spesifikasjon Ledninger generelt. Ledningenes plassering i horisontal- og vertikalplanet er vist på plan- og profiltegningene. Eventuelle fravikelser fra dette, forårsaket av grunnens beskaffenhet, eller lignende, bestemmes av tiltakshavers kontrollør. I postene for graving skal breddeutvidelse og evt. øket dybde for kummene inkluderes i graveprisene. Det er et krav at ledningene legges rettlinjet med det fall som er angitt på profilene. Unntak fra ovennevnte er de steder hvor de nye hovedledningene skal tilkobles eksisterende ledninger og tilpasninger må foretas. Dette skal da utføres i samråd med tiltakshavers kontrollør. Ansvarlig utførende må selv vurdere om han klarer å holde de angitte grøftebredder, og enhetspriser må være basert på den bredden og de forhold ansvarlig utførende mener å måtte grave/sprenge. Alle rør, deler og armaturer skal tilfredstille kravene som er stilt i kommunens VA - norm Kummer. Kummene skal plasseres i horisontalplan som vist på ledningsplanene. Lengdeprofilene viser deres plassering i vertikalplanet. PVC-minikummer benyttes på avløpsledningene (rettløpskummer der man ikke har avgreninger). Alle hull for rørgjennomføringer i kummer er boret opp fra fabrikk. Overvannskummer på rør Ø 1000/800 mm BTG kommer ferdig fra fabrikk. For alle kumtyper gjelder følgende : - Før nederste kumring nedsettes, skal det utlegges min. 15 cm tykt lag av pukk. Ved grøfter i leire/jordmasser skal det benyttes fiberduk. - Det monteres kjøresterke støpejernslokk med tette spetthull og flytende ramme. - Ved bruk av toppringer skal høyde mellom topp kjegle og topp lokk være maks. 25 cm høy. Som sikring mot sideveis forskyvning skal monteres galvanisert støttering, type LYMAS eller likeverdig. Kumvegger og skjøter skal være tette, uten vann-innsig. Eventuelle hull utvendig i kumringene (festehull ved montering) skal spekkes med mørtel. Sår eller sprekker på innvendig kumvegg tillates ikke og spekking eller reparering skal ikke foretas innvendig Grøftesikring. Det vises til notat ang grunnforhold og geoteknisk vurdering, utarbeidet av Multiconsult AS. se vedlegg I dype grøfter skal grøftene avstives med grøftekasse eller glissen spunt (spunt ikke slått i lås). Eksisterende veier skal avsjaktes i hele veiens bredde med ca 70 cm for senere oppbygging. For øvrige strekninger skal grøftesnittet oppbygges iht til tegninger/beskrivelse.

13 Side Alminnelig del - 04 Generell del: Postnr Spesifikasjon Grunnboring - fjellsprenging. Det er ikke foretatt grunnboringer. Det er antatt løsmassegrøfter for åpen grøft på enkelte strekninger. Det er medtatt kombinerte grøfter i eksisterende og nye grøfter på de andre ledningsstrekningene Masseutskifting - fiberduk. Det skal foretas masseutskifting med pukk i grøftas ledningssone. Forøvrig er det ikke forutsatt strekninger med generell masseutskifting. All eventuell masseutskifting skal avtales med tiltakshaver/tiltakshavers kontrollør på stedet. På steder hvor vei skal anlegges over grøfta skal fiberduk utlegges i hele veiens/grøftens bredde. Fiberduk i bunn grøft skal legges under og opp på siden av fundamentsonen i alle jordgrøfter. Fiberduk legges med omlegg på min. 0,5 m Overskuddsmasser, kipping og tilkjørte masser Materiell De masser som blir til overs etter at grøftene er gjenfylt og vegene oppbygd skal bortkjøres. Dette gjelder også stor stein og andre masser som er uegnet for tilbakefylling i grøft. De best egnede masser benyttes til gjenfylling av grøfta etter at pukk er utlagt. Overskuddsmassene i form av gravemasser og eventuelt stein/sprengstein transporteres til Frevars anlegg på Øra, eventuelt til annet godkjent deponi holdt av entreprenøren. Uegnede fyllmasser, som røtter, stubber, busker og kratt skal separat kjøres til Øra eller til annet godkjent deponi holdt av entreprenøren. Eventuell tipplassavgift skal være inkludert i enhetsprisene. (På Øra betales slik avgift for levering av alle masser unntatt sprengstein). Kipping og mellomlagring av masser. For å håndtere massene i trange veipartier er det medregnet kipping og mellomlagring av alle masser i åpen grøft. Knuste masser, pukk, kult må tilføres anlegget fra pukkverk. Entreprenøren står for innkjøp og montering av alt materiell som rør, kummer, rørdeler, armatur, støpejernslokk og rammer samt hold av maskiner og utstyr m.m. som er nødvendig for å levere et komplett anlegg. Entreprenøren skal også holde låsbare lagerbrakker for lagring av rørdeler, armatur mm. Tiltakshaver forbeholder seg retten til å godkjenne alle materialer. Eventuelle materialer som ikke godkjennes skal straks fjernes fra anleggsplassen.

14 Side Alminnelig del - 04 Generell del: Postnr Spesifikasjon Eksisterende kabler. Påvising av kabler langs traséen er ikke foretatt. Det må påregnes en god del kryssinger og parallelføringer med eksisterende kabeltraseer. På enkelte strekninger må det påregnes at kabler må blottlegges og trekkes til side. Det er ansvarlig utførendes ansvar å få påvist alle kabler før enhver form for graving finner sted. Eventuelle skader på kabler bekostes av ansvarlig utførende. Eventuelle luftstrekk som må demonteres er også ansvarlig utførendes ansvar Klargjøring av traséen og istandsettelse. Ansvarlig utførende overtar anleggsområdet i nåværende stand før anleggsstart. Alle klargjøringsarbeider, så som demontering av gjerder, fjerning av evt. trær og busker, framskaffe detaljerte opplysninger om eksisterende kabler og ledninger, kontakte de rette instanser før kryssing av veier m.m. utføres av ansvarlig utførende. Ansvarlig utførende skal kun benytte den bredde til anleggsområde (eksisterende veier) som er absolutt nødvendig. Etter ferdigstillelse skal igjen anleggsområdet settes i like bra stand som før arbeidene ble påbegynt, dvs. at jord og masser fylles tilbake, gjerder monteres, skader på veier, kantstein, fortauer, veigrøfter o.l. utbedres, etc. Alle kostnader i denne forbindelse skal tas med i anbudssummen. I anbudssummen skal også inkluderes istandsettelse av evt. veier, skråninger, hagearealer, gjerder, murer etc. som ansvarlig utførende må benytte for å komme fram til anleggsområdet med maskiner, rør, kumdeler, pukk m.m Trykkprøving, utspyling og TV-kontroll. Trykk- og tetthetsprøving av enhver delstrekning skal dokumenteres av ansvarlig utførende med spesielle skjemaer. Fredrikstad kommune/td foretar selv trykkprøvingen, (1 trykkprøving) men ansvarlig utførende bistår med nødvendig utstyr, materiell og mannskap for gjennomføring av prøvingen. Tiltakshavers kontrollør skal varsles senest 2 dager før trykkprøving (tetthetsprøving) skal finne sted. Om kravene til tetthet ikke tilfredsstilles, er det ansvarlig utførendes ansvar å finne feilene og utbedre disse omgående. Eventuelle feil som skyldes rør, deler, pakninger etc. er tiltakshaver uvedkommende. Dette blir i så fall en sak mellom ansvarlig utførende og leverandør/produsent. Eventuell etterkontroll dekkes av entreprenøren. TV-inspeksjon/filming utføres av entreprenør, og film leveres sammen med sluttdokumentasjon.

15 Side Alminnelig del - 04 Generell del: Postnr Spesifikasjon Utstikking - kontroll - innmåling. Før ansvarlig utførende starter opp anleggsarbeidene vil traceene bli påvist i marka av konsulent/byggherre. Han vil også få påvist de høydefastmerker som skal benyttes ved arbeidene. Utstikking av høyder og retninger for ledninger, kummer etc. utføres av ansvarlig utførende. Salinger og retninger skal være utsatt i marken, slik at de lett lar seg kontrollere. Kun påviste fastmerker tillates benyttet ved stikking og utsetting. Tiltakshavers kontrollør vil under anleggets drift foreta løpende kontroll med høyder, retninger, materialer, arbeidsutførelse etc., men denne kontroll fritar ikke ansvarlig utførende for hans ansvar overfor tiltakshaver med hensyn til at anlegget skal utføres og ferdigstilles i henhold til anbudet. Dersom det under arbeidets gang blir avtalt endringer i forhold til de godkjente planer, plikter ansvarlig utførende å påse at dette snarest mulig bekreftes av tiltakshaver. Endringene skal anføres i byggemøteprotokollen. Alle nye kummer, eventuelle bend utenfor kummer og grenrør, skal innmåles og koordinatbestemmes av ansvarlig utførende. Se Fredrikstad kommunes krav til sluttdokumentasjon Forhold til grunneierne. Tillatelse til inngrep i den enkelte eiendom innhentes av Fredrikstad kommune. Alle eventuelle erstatninger eller avsavn i denne forbindelse ordnes mellom den enkelte grunneier og kommunen. Avtaler for å benytte adkomstveier til anlegget utenom anleggsområdet må innhentes av utførende fra berørte grunneiere.

16 Side Alminnelig del - 04 Generell del: Postnr Spesifikasjon Prisgrunnlag og måleregler. For arbeidene gjelder: Byggemøter Det vises til gjeldende bestemmelser i NS utgave2007. Masser i anbudet er basert på tegninger og beskrivelse. Alle poster i anbudet skal utfylles med enhetspriser og kostnader som de står. Det skal ikke gjøres noen endringer av beskrivelsen i anbudet. Eventuelle endringer eller forbehold til beskrivelsen skal vedlegges tilbudet i anbudsbrevet. Byggherren har rett til å trekke ut hele eller deler av anbudet samt de poster i anbudet han måtte ønske med angitte priser og uten begrensninger. Dersom annet ikke er spesielt nevnt er alle poster i samsvar med NS Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til bestemmelser i standarden som gjelder for den enkelte utførelsen. Ved uoverenstemmelser mellom kode og tekst vil teksten gjelde foran koden. I anbudsgrunnlaget er alle mengder beregnet med grunnlag i de kunnskaper som fins om utførelse og grunnforhold på dette stadium av prosjektet. Da foreliggende kunnskaper ikke er fullstendige, må mengdene for de poster som henger sammen med grunnforholdene reguleres. All regulering skal skje i samsvar med gjeldende regler for mengdeberegning og profiler som er godkjent av tiltakshavers kontrollør/byggeleder. Byggemøter avholdes hver 14 dag. Særmøter etter nærmere avtale. Byggeleder skriver protokoll fra disse møtene Byggeledelse og kontroll Vedlegg Det stilles krav til at alle entreprenører skal ha et opprativt kvalitetssikringssystem. Entreprenørens ansvar er blant annet å dokumentere sammenheng mellom prosjektmessige forutsetninger og den faktiske utførelse. Tiltakshaver skal ha egen byggeleder for oppfølging og kontroll av arbeidene. Selv om tiltakshaver har egen byggeleder som utøver kontroll av arbeidene, så fritar dette ikke entreprenøren fra ansvar for at anlegget blir utført iht. tegninger og beskrivelse samt gjeldende Norsk Standard. Entreprenøren skal melde fra i god tid foran viktige arbeidsetapper, slik at det gis mulighet til nødvendig kontroll. Følgende vedlegg er vedlagt under Dokument 5 og er en del av anbudsgrunnlaget: Vedlegg 1: Anbudstegninger. Tegningsliste. Vedlegg 2: Byggherrens HMS-plan Vedlegg 3: Fredrikstad kommune, VA-norm, sluttdokumentasjon. Vedlegg 4: Notat ang grunnforhold og geotekniske vurderinger.

17 Side Alminnelig del - 04 Generell del: Postnr Spesifikasjon Anbudstegninger Adresseliste. Anbudstegningene er vedlagt bak. Firma Navn Postadresse Telefon Telefax Tiltakshaver: Fr.stad kommune TD / Teknisk Prosj. Postboks Fredrikstad Fr.stad kommune TD / Teknisk Prosj. Postboks Fredrikstad Fr.stad kommune TD / VA Drift Postboks Fredrikstad Fr.stad kommune TD/ VA Drift,stikkledn. Postboks Fredrikstad Rådgivere: Cowi AS Sverre Olav Gjerløw Boks 123 (va-teknikk) 1601 Fredrikstad Cowi AS Camilla Johansen Boks 123 (va-teknikk) 1601 Fredrikstad HIØ Einar Ådalen Tuneveien Sarpsborg

18 Side Alminnelig del - 05 HMS Bekreftelse: Postnr Spesifikasjon Helse, miljø og sikkerhet Det er en klar målsetning at anleggsarbeidene skal gjennomføres uten alvorlige ulykker. Det er også et mål at materiell eller miljø ikke skal påføres skader. Arbeidet skal tilrettelegges og følges opp slik at arbeidstakerne får en positiv opplevelse av arbeidssituasjonen. For å sikre dette vil anleggsplassen bli planlagt, organisert og kontrollert i henhold til intensjoner i Byggherreforskriften. For å nå dette mål, har tiltakshaver utarbeidet en HMS-plan som inneholder krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS) i anleggsperioden, og hvilke aktiviteter som skal utføres i forbindelse med dette. Alle på anleggsplassen har plikt til å bidra til at målsettingen kan oppnås. Relevante lover, forskrifter og gjeldende HMS-plan skal overholdes. HMS-planen er vedlagt bak, og skal fylles ut av ansvarlig utførende før anbudsinnlevering. HMS-planen skal være et verktøy i forbindelse med oppfølging av HMS på anleggsplassen. Alle som har arbeid på anleggsplassen skal være orientert om innholdet i planen. Planen gir retningslinjer for ansvar og aktiviteter for de enkelte aktører. HMS-planen inneholder oversikt over områder hvor det er nødvendig å ha rutiner/prosedyrer. Anbyder må gi en kort beskrivelse av risikofaktorer knyttet til kontraktsarbeidet, og dokumentere at virksomheten har nødvendige rutiner/prosedyrer og annen relevant dokumentasjon for å ivareta HMS. Som et minimum skal krav i lover og forskrifter overholdes. HMS-planen er vedlagt dette anbudsdokumentet. Det forutsettes at anbyder gjennomgår planen før HMS-bekreftelsen fylles ut. Anbyder skal bekrefte hvordan krav i HMS-planen skal oppfylles ved å fylle ut skjema for HMS-bekreftelse. Skjemaet er vedlagt denne beskrivelsen. Skjemaet skal fylles ut ved anbudsinnlevering. Ansvarlig søker/ prosjektansvarlig har ansvar for å følge opp dette. Eventuelt uavklarte forhold tas opp med anbyder og tiltakshaver, og avklares i forbindelse med avklaringsmøte.

19 Side Alminnelig del - 05 HMS Bekreftelse: Postnr Spesifikasjon HMS - bekreftelse HMS - BEKREFTELSE Prosjekt: Entreprise: Ansvarlig arbeidsleder: Verneombud: Risikofylt arbeid - rutiner Beskriv aktuelle risikofaktorer knyttet til gjennomføring av dette oppdraget: Er det utarbeidet skriftlige rutiner for risikofylt arbeid (som nevnt ovenfor) i eget IKsystem? Er det utarbeidet rutine for gjennomføring av vernerunder og oppfølging av disse? Er det utarbeidet rutine for avvikshåndtering? Er maskiner og utstyr sertifisert? Har alle ansatte nødvendig sertifikater og forskriftsfestet opplæring? Evt. Merknader: Ja: Nei: Ja: Nei: Ja: Nei: Ja: Nei: Ja: Nei: Vi bekrefter at opplysninger gitt ovenfor er i overensstemmelse med de faktiske forhold og kan dokumenteres. Vi forplikter oss til å følge egne rutiner, samt øvrige krav gitt i byggherrens HMS-plan og anvisninger fra byggherren. Dato: Sign.:

20 01 Rigg, drift o.l Forsikringer og sikkerhetstillelse A11 Forsikring A11.1 FOIKRING AV ANSVAR Forsikring av hele anlegget Prosjekt: Side Kapittel: 01 Rigg, drift o.l. Rund sum A11.2 FOIKRING AV KONTRAKTARBEID Totalt for hele anlegget Rund sum A12.1 SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER Totalt for hele anlegget Rund sum Rigg og drift A22.1 KOMPLETT RIGG FOR EGET KONTRAKTARBEID Gjelder også nedrigging. Rund sum A23.82 UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN Før arbeidet igangsettes skal avfallsplan være levert og godkjent Fredrikstad kommune. Rund sum Akkumulert Kapittel 01 Rigg, drift o.l.:

21 A31.2 DRIFT AV ADMINISTRASJON AV BYGGEPLASS SOM HOVEDBEDRIFT ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Iht. Arbeidsmiljøloven skal Hovedbedriften ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters helse- miljø og sikkerhetsarbeid. I dette arbeidet ligger komplett utarbeidelse av HMS-prosedyrer samt oppfølging på byggeplassen for egne arbeider samt for evt. underentreprenører. Se generell del, HMS-bekreftelse og byggherrens HMSplan for spesifisering av arbeidene Prosjekt: Side Kapittel: 01 Rigg, drift o.l. Rund sum A31.29 DRIFT AV ADMINISTRASJON AV BYGGEPLASS SOM HOVEDBEDRIFT ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Ekstra for sikring av anleggsområde, skilting, inngjerding, varsling, vakthold, renhold, ryddighet, mm. iht. byggherrens HMS-plan. Konf. også Forskrift til arbeidsmiljøloven "Sikkerhetsskilting og signalgiving på arbeidsplassen", best. nr. 526 Posten skal inkludere arbeid med utarbeidelse av skiltplaner i samarbeid med byggherren. Rund sum A32.1 KOMPLETT DRIFT AV BYGGEPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Totalt for hele anlegget Rund sum A32.19 KOMPLETT DRIFT AV BYGGEPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Posten gjelder deltagelse i byggemøter. Det medregnes at entreprenørens byggeleder stiller opp på de byggemøter som er nødvendige. Evt. transportkostnader og reisetid inkluderes i prisene. Mengde angir antatt antall møter Rund sum Akkumulert Kapittel 01 Rigg, drift o.l.:

22 A RIGG FOR SIKRING OG BESKYTTELSE Kontakt med kabeleiere, kabeletater og koordinering/tilpassing til disse. Inkluderer påvising av ledninger, kabler og sikring av påviste punkter. Det er ansvarlig utførendes ansvar å få påvist alle rør og kabler før enhver form for graving finner sted. Eventuelle skader på kabler og rør bekostes av ansvarlig utførende Prosjekt: Side Kapittel: 01 Rigg, drift o.l. Totalt for hele anlegget H78.19 INNMÅLING AV RØRLEDNING. Utstikning for trase for nye ledninger, iht. koordinatliste, oversiktskart og lengdeprofil. I prisen inkluderes justering av trase ved konflikter med eksisterende kabler og ledninger (se neste post). Koordinater ifølge egen liste og oversiktskart. Rund sum H78.19 INNMÅLING AV RØRLEDNING Før oppstarting av anleggsarbeidene skal det utføres kontrollnivellement på kritiske punkt høydemessigt på anlegget. Byggherren vil anvise de aktuelle punktene Rund sum H78.19 INNMÅLING AV RØRLEDNING Innmåling av ferdig bygd anlegg, ledninger, tilkoplingspunkter, endepunkt for grøft mm. Koordinatliste overleveres tiltakshaver snarest etter innmålingen. Det henvises til generell del for beskrivelse av dokumentasjon. NB! Koordinater skal ha nøyaktighet +/- 3 cm i høyde og +/- 20 cm i plan Rund sum Akkumulert Kapittel 01 Rigg, drift o.l.:

23 A31.19 DRIFT AV ADMINISTRASJON AV BYGGEPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID SLUTTDOKUMENTASJON Avslutningsvis og i god tid før overtagelse skal sluttdokumentasjon for anlegget overleveres til tiltakshaveren. Alle leverte/innebygde materialer skal dokumenteres. Alle prosedyrer, sjekklister, måledata, bildedokumentasjon, rapporter fra filming, trykkprøvingsrapporter, sprengningsprotokoll, stikkledninger mm. Det henvises til generell del for beskrivelse av dokumentasjon. Dokumentasjon skal være godkjent av tiltakshaver før sluttoppgjør finner sted Prosjekt: Side Kapittel: 01 Rigg, drift o.l. Rund sum A33.29 DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON INNGJERDING AV ÅPNE GRØFTER. INNGJERDING AV ÅPNE GRØFTER. Drift av alle nødvendige tiltak for å sikre grøfter med flyttbare gjerder med min. høyde 2, 0 m supplert med sperrebånd Rund sum H78.19 INNMÅLING AV RØRLEDNING På enkelte steder kan det bli aktuelt å blottlegge eksisterende kabler for å lokalisere eksakt beliggenhet. I prisen skal inkluderes: Kabelpåvisning. Blottlegging kabler. Innmåling av kabler. Beskyttelse og igjenfylling over kabler. Rund sum Sum Kapittel 01 Rigg, drift o.l.:

24 Side VA-anlegg - 01 Grøfter og rørledninger: Postnr Spesifikasjon Det henvises til krav til grøfter og ledninger i NS-EN 1610, "Utførelse og prøving av avløpsledninger".

25 Prosjekt: Side Kapittel: 02 VA-anlegg Vegetasjon og beplantning F11.01 VEGETASJONSRYDDING, KOMPLETT Det vil være en del kratt og buskas langs Trasé 3 Totalsum for hele anlegget F11.22 OPPGRAVING OG MIDLERTIDIG LAGRING AV BUSKER PÅ ROT Gjelder 12 stk Thuja hekk-planter Totalpris for hele anlegget F11.21 OPPGRAVING OG MIDLERTIDIG LAGRING AV TRÆR PÅ ROT Hvilke trær som skal flyttes:6 stk i området ved Henrik Jamissensvei. Område hvor trær skal lagres:vil bli anvist av utbygger Totalpris F12.11 SIDEFLYTTING AV VEKSTJORD Totalt for hele prosjektet 80 m 3 Totalt for hele anlegget K SÅDD GRASPLEN Alle gressarealer som graves opp skal replantes. Totalt ca.300m 2 Totalt for hele anlegget Akkumulert Kapittel 02 VA-anlegg:

26 Prosjekt: Side Kapittel: 02 VA-anlegg Riving, reprasjon, fresing o.l I RIVING AV FAST DEKKE ASFALTDEKKE DYBDE ASFALTDEKKE Spesielle forhold: Gjelder oppgraving av eksisterende asfaltdekke, samt opplasting og transport til gjenvinningsanlegg på ØRA Lisleby Allé 36 m 2 Idrettsveien 1560 m 2 Lislebyveien 36 m 2 Henrik Jamissensvei 880 m 2 Areal m , I SKJÆRING I ASFALTDEKKE SAGING TOTAL DYBDE FRA 150 TIL 200 mm Det må sages rett kant i eksisterende asfalt inntil der det skal legges ny Samlet lengde m 48, I SLISSING I ASFALTDEKKE Dybde: 50mm Bredde: 300mm Overgang mellom ny og gammel asfalt må slisses Samlet lengde m 48, K51.19 GJERDE Annen innfesting og fundamentering. Må spesifiseres Gjerde i Lislebyveien 179 må fjernes, og settes i stand minimum likt det var før arbeidene startet. Lengde m 10, F LEVERING OG UTLEGGING AV LØSMASSER 0-22 mm Grunnforhold:Løsmasser Tykkelse:200mm Gjennoppbygging av gårdsplass Lislebyveien 179 Hvis det ligger duk under fra før, må dette legges nytt. Prosjektert anbrakt volum m 3 20,00 Akkumulert Kapittel 02 VA-anlegg:

27 Prosjekt: Side Kapittel: 02 VA-anlegg Innspeksjon H73.19 INNVENDIG INSPEKSJON AV RØRLEDNING AV eksisterende anlegg Entreprenøren må før arbeidene starter utføre en TV inspeksjon av eksisterende rør for lokalisering av eksisterende stikkledninger. I prisen inngår spyling, rengjøring, lokalisering, innmåling og merking med stikk for hver påkobling. Målinger skal senere benyttes for tilkobling av ny hovedledninger til eksisterende stikkledninger. Lengde m 1044, H INNVENDIG INSPEKSJON AV RØRLEDNING AV TERMOPLASTRØR Innvendig inspeksjon av eksisterende stikkledninger for spillvann og overvann, for å kontrollere at tilkoplinger er riktig utført. Utføres i samråd med tiltakshaver. Lengde m 1044, Graving og sprenging av grøfter og groper GRAVING OG SPRENGING AV GRØFTER I postene prises graving av grøfter som vist på lengdeprofil og grøftesnittstegninger. Det gjøres spesielt oppmerksom på at det ligger kabler på store deler av strekningene. I stedet for å beskrive dette i selve gravepostene, er det medtatt egen post for merarbeider ved graving langsetter kabeltrase H GRAVING AV GRØFT MED GRØFTEKASSER INKL. OPPLEGGING BUNNBREDDE 2,0 m DYBDE INNTIL 3,5 m GRAVESKRÅNING 1:2 Grunnforhold:Antatt leire under asfaltert vei. Antall kumutvidelser:1 Trasé 1 Gjennomgående lengde m 75,00 Akkumulert Kapittel 02 VA-anlegg:

28 H GRAVING AV GRØFT MED GRØFTEKASSER INKL. OPPLEGGING BUNNBREDDE 2,0 m DYBDE INNTIL 4,0 m GRAVESKRÅNING 1:2 Grunnforhold:Antatt leire under asfaltert vei. Antall kumutvidelser:2 Trasé 1 Gjennomgående lengde m 109, Prosjekt: Side Kapittel: 02 VA-anlegg H GRAVING AV GRØFT MED GRØFTEKASSER INKL. OPPLEGGING BUNNBREDDE 2,0 m DYBDE INNTIL 4,5 m GRAVESKRÅNING 1:2 Grunnforhold:Antatt Leire under asfaltert vei. Noe fjell kan forekomme. Antall kumutvidelser:2 Trasé 1 Gjennomgående lengde m 86, H GRAVING AV GRØFT MED GRØFTEKASSER INKL. OPPLEGGING BUNNBREDDE 2,0 m DYBDE INNTIL 4,5 m GRAVESKRÅNING 1:2 Grunnforhold:Antatt Leire, men noe fjell kan forekomme Antall kumutvidelser:5 Trasé 1 Gjennomgående lengde m 150, H GRAVING AV GRØFT MED GRØFTEKASSER INKL. OPPLEGGING BUNNBREDDE 2,0 m DYBDE INNTIL 4,0 m GRAVESKRÅNING 1:2 Grunnforhold:Antatt leire Antall kumutvidelser:2 Trasé 1 Gjennomgående lengde m 33,00 Akkumulert Kapittel 02 VA-anlegg:

29 H GRAVING AV GRØFT MED GRØFTEKASSER INKL. OPPLEGGING BUNNBREDDE 2,0 m DYBDE INNTIL 4,5 m GRAVESKRÅNING 1:2 Antatt leire Trasé Prosjekt: Side Kapittel: 02 VA-anlegg Gjennomgående lengde m 161, H GRAVING AV GRØFT MED GRØFTEKASSER INKL. OPPLEGGING BUNNBREDDE 1,66 m DYBDE INNTIL 3,0 m GRAVESKRÅNING 1:2 Grunnforhold:Antatt leire Antall kumutvidelser:1 Trasé 2 Gjennomgående lengde m 29, H GRAVING AV GRØFT MED GRØFTEKASSER INKL. OPPLEGGING BUNNBREDDE 1,66 m DYBDE INNTIL 3,5 m GRAVESKRÅNING 1:2 Grunnforhold:Antatt leire Antall kumutvidelser:3 Trasé 2 Gjennomgående lengde m 134, H GRAVING AV GRØFT MED GRØFTEKASSER INKL. OPPLEGGING BUNNBREDDE 2,0 m DYBDE INNTIL 3,5 m GRAVESKRÅNING 1:2 Grunnforhold:Antatt leire Antall kumutvidelser:3 Trasé 3 Gjennomgående lengde m 57,60 Akkumulert Kapittel 02 VA-anlegg:

30 H GRAVING AV GRØFT MED GRØFTEKASSER INKL. OPPLEGGING BUNNBREDDE 2,0 m DYBDE INNTIL 4,0 m GRAVESKRÅNING 1:2 Grunnforhold:Antatt leire Antall kumutvidelser:2 Trasé 3 Gjennomgående lengde m 60, Prosjekt: Side Kapittel: 02 VA-anlegg H GRAVING AV GRØFT MED GRØFTEKASSER INKL. OPPLEGGING BUNNBREDDE 2,0 m DYBDE INNTIL 4,5 m GRAVESKRÅNING 1:2 Grunnforhold:Antatt leire Antall kumutvidelser:2 Trasé 3 Gjennomgående lengde m 111, H GRAVING AV GRØFT MELLOM SPUNT INKL. OPPLEGGING BUNNBREDDE 2,0 m DYBDE INNTIL 4,5 m GRAVESKRÅNING 1:1 Grunnforhold:Antatt leire Utgraving av spuntgrop for borerigg 3x11meter Gjennomgående lengde m 33, H SPRENGNING AV GRØFT INKL. VALGFRI OPPLEGGING ELLER OPPLASTING BUNNBREDDE 2,0 m DYBDE Ved prøveboring i området er det avdekket fjell på ca. 0,8meters dybde ved krysset Lislebyveien/Idrettsveien. Det kan forekomme noe fjell i andre traséer, dette er ikke undersøkt. Det skal prises sprengning, samt graving og andre tilhørende arbeider pr.m 3 fjell. Dette vil bli avregnet etter at prosjektet er ferdig og etterfaktureres. Prosjektert fast volum m 3 1, Sikring av grøfter I36.1 GRØFTEKASSER Entreprenør må selv vurdere omfanget av grøftekasser Samlet pris Akkumulert Kapittel 02 VA-anlegg:

31 Prosjekt: Side Kapittel: 02 VA-anlegg Vannlensing og tiltak mot vannulemper H11.41 VANNLENSING/VANNULEMPER VED GRAVING ELLER SPRENGNING AV GRØFT Vannlensing av vann fra grunnen eller andre tiltak knyttet til graving eller sprengning av grøft. Gjelder nødvendig vannlensing av grøfter i hele anleggsperioden. Omfatter både spillvann og overvann fra eksisterende rør og fra terreng. Denne posten skal omfatte alle arbeider og forsinkelser i denne forbindelse inkl. overpumping, demninger og lignende. Tiltak skal godkjennes av tiltakshaveren. Ved nedbør må det påregnes mye vann i eksisterende ledninger NB! Det gis IKKE tillegg for evt. stopp eller forsinkelser i arbeidene som skyldes vannproblemer. Totalpris for hele anlegget Utkiling F53.1 UTKILING Gjelder ved overgang fra fjell til løsmasser. Prises pr m 3 og faktureres i etterkant. Pris pr m3 m 3 1, Geotekstil for separasjon I46.19 GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON TRAFIKKERT AREAL BRUKSKLASSE I bunn av ledningsgrøft. Mengde angir løpemeter grøft. Dukbredde 4,0 m. Trasé 1 Trasé 2 Trasé lm 165 lm 229 lm Mengde lm 1044,00 Akkumulert Kapittel 02 VA-anlegg:

32 Prosjekt: Side Kapittel: 02 VA-anlegg Fundamenter H FUNDAMENT AV TILFØRTE MASSER SORTERING Pukk TILLATT PLANHETSAVVIK ± 5 mm NORMAL KONTROLL Tykkelse nedre fundament:200mm Tykkelse øvre fundament:0mm Normalkomprimert Trasé 1 Trasé 2 Trasé lm 165 lm 229 lm Samlet lengde lm 1044, Rør og rørdeler Selvfallsledninger H TRYKKLØS AVLØPSLEDNING DN 200 PRØVD ETTER LC - NS-EN 1610 RINGSTIVHET SN8 SKJØTEMETODE: MUFFESKJØT Rødbrun farge. Se vedlagte grøftesnitt Trasé 1 Trasé lm 229 lm Lengde m 489, H TRYKKLØS AVLØPSLEDNING DN 250 PRØVD ETTER LC - NS-EN 1610 RINGSTIVHET SN8 SKJØTEMETODE: MUFFESKJØT Rødbrun farge Se vedlagte grøftesnitt Trasé lm Lengde m 399,00 Akkumulert Kapittel 02 VA-anlegg:

33 H TRYKKLØS AVLØPSLEDNING DN 160 PRØVD ETTER LC - NS-EN 1610 RINGSTIVHET SN8 SKJØTEMETODE: MUFFESKJØT Rødbrun farge. Se vedlagte grøftesnitt Prosjekt: Side Kapittel: 02 VA-anlegg Trasé lm Lengde lm 165, H OVERVANNSLEDNING AV ARMERTE BETONGRØR DN 1000 STØTE OVERDEKNING 3,0 m PRØVD ETTER LC - NS-EN 1610 INNSTØPTE PAKNINGER Trasé 1 Trasé lm 229 lm Lengde lm 851, H OVERVANNSLEDNING AV ARMERTE BETONGRØR DN 800 STØTE OVERDEKNING 3,0 m PRØVD ETTER LC - NS-EN 1610 INNSTØPTE PAKNINGER Trasé lm Lengde lm 165, H AVLØPSLEDNING AV STÅLRØR Ø1000 PRØVD ETTER LC - NS-EN 1610 SKJØTEMETODE: SVEISESKJØT Rør for pressing under jernbane. Trasé 1 37,5 lm Kummer Lengde lm 37, F VANNLENSING Lensing av vann fra grop/grøft slik at kummer kan monteres på tørr pukk Pris for alle monteringer Akkumulert Kapittel 02 VA-anlegg:

34 F AVRETTING INKLUSIVE TILFØRING AV MASSER Avrettes med pukk TILLATT HØYDEAVVIK ± 20 mm TILLATT PLANHETSAVVIK ± 20 mm Underliggende masser:stedlige, antatt leire Midlere tykkelse: 150mm Avretting før montering av kummer Stk stk Prosjekt: Side Kapittel: 02 VA-anlegg F AVRETTING INKLUSIVE TILFØRING AV MASSER Avrettes med pukk TILLATT HØYDEAVVIK ± 20 mm TILLATT PLANHETSAVVIK ± 20 mm Underliggende masser:stedlige, antatt leire Midlere tykkelse:150mm Antall Kummer stk F AVRETTING INKLUSIVE TILFØRING AV MASSER Avrettes med pukk TILLATT HØYDEAVVIK ± 20 mm TILLATT PLANHETSAVVIK ± 20 mm Underliggende masser:stedlige, antatt leire Midlere tykkelse:150mm Antall Kummer stk 22 Akkumulert Kapittel 02 VA-anlegg:

35 H PREFABRIKKERT INSPEKSJONSKUM AV PLAST MED RETT GJENNOMLØP STIGERØRDIMENSJON DN 400 Entreprenør utfører plassering, tilkopling, oppbygging, Ø 650 mm kumring, H =1,0 m m/bunn og hull for stigerør, evt. toppring,flytende ramme og støpejernslokk, ref. generell del. Se forøvrig tegninger av kummene. Kumhøyde iht. lengdeprofil. Rørdimensjoner Ø 200mm. KOMPLETT MONTERT OG TILKOPLET KUM MED RØR- OG KUMDELER Gjelder: S1 S2 S19 S20 S21 S Prosjekt: Side Kapittel: 02 VA-anlegg Antall stk H PREFABRIKKERT INSPEKSJONSKUM AV PLAST MED RETT GJENNOMLØP STIGERØRDIMENSJON DN 400 Entreprenør utfører plassering, tilkopling, oppbygging, Ø 650 mm kumring, H =1,0 m m/bunn og hull for stigerør, evt. toppring,flytende ramme og støpejernslokk, ref. generell del. Se forøvrig tegninger av kummene. Kumhøyde iht. lengdeprofil. Rørdimensjoner Ø200mm x Ø 250mm. KOMPLETT MONTERT OG TILKOPLET KUM MED RØR- OG KUMDELER Gjelder S3 Antall stk 1 Akkumulert Kapittel 02 VA-anlegg:

36 H PREFABRIKKERT INSPEKSJONSKUM AV PLAST MED RETT GJENNOMLØP STIGERØRDIMENSJON DN 400 Entreprenør utfører plassering, tilkopling, oppbygging, Ø 650 mm kumring, H =1,0 m m/bunn og hull for stigerør, evt. toppring,flytende ramme og støpejernslokk, ref. generell del. Se forøvrig tegninger av kummene. Kumhøyde iht. lengdeprofil. Rørdimensjoner Ø250mm KOMPLETT MONTERT OG TILKOPLET KUM MED RØR- OG KUMDELER Gjelder: S4 S5 S6 S7 S8 S9 S12 S13 S Prosjekt: Side Kapittel: 02 VA-anlegg Antall stk H PREFABRIKKERT INSPEKSJONSKUM AV PLAST MED RETT GJENNOMLØP STIGERØRDIMENSJON DN 400 Entreprenør utfører plassering, tilkopling, oppbygging, Ø 650 mm kumring, H =1,0 m m/bunn og hull for stigerør, evt. toppring,flytende ramme og støpejernslokk, ref. generell del. Se forøvrig tegninger av kummene. Kumhøyde iht. lengdeprofil. Rørdimensjoner Ø 160mm. KOMPLETT MONTERT OG TILKOPLET KUM MED RØR- OG KUMDELER Gjelder følgende kummer: S15 S16 S17 S18 Antall stk 4 Akkumulert Kapittel 02 VA-anlegg:

37 H PREFABRIKKERT INSPEKSJONSKUM AV PLAST MED Y-LØP STIGERØRDIMENSJON DN 400 Entreprenør utfører plassering, tilkopling, oppbygging, Ø 650 mm kumring, H =1,0 m m/bunn og hull for stigerør, evt. toppring,flytende ramme og støpejernslokk, ref. generell del. Se forøvrig tegninger av kummene. Kumhøyde iht. lengdeprofil. Rørdimensjoner Ø160mm x Ø 250mm x 250mm KOMPLETT MONTERT OG TILKOPLET KUM MED RØR- OG KUMDELER Gjelder kum S10 Antall stk Prosjekt: Side Kapittel: 02 VA-anlegg H PREFABRIKKERT INSPEKSJONSKUM AV PLAST MED Y-LØP STIGERØRDIMENSJON DN 400 Entreprenør utfører plassering, tilkopling, oppbygging, Ø 650 mm kumring, H =1,0 m m/bunn og hull for stigerør, evt. toppring,flytende ramme og støpejernslokk, ref. generell del. Se forøvrig tegninger av kummene. Kumhøyde iht. lengdeprofil. Rørdimensjoner Ø200mm x Ø 250mm x 250mm KOMPLETT MONTERT OG TILKOPLET KUM MED RØR- OG KUMDELER Gjelder kum S11 Antall stk 1 Akkumulert Kapittel 02 VA-anlegg:

38 H KOMPLETTE PREFABRIKKERTE NEDSTIGNINGSKUMMER AV BETONGELEMENTER H4,y1 T-MERKET KUM MED FALSSKJØT OG GLIDERING DN 1200 Kumhøyde:Se lengdeprofil O1 Utsparring m/pakning for 1stk Ø450btg og 1stk Ø1000btg O2, O8, O12, O13, O14, O20, O21 Utsparring m/pakning for 2stk Ø1000btg O3 Utsparring m/pakning for 2stk Ø1000btg og 1stk Ø450btg O4 Utsparring m/pakning for 2stk Ø1000btg og 1stk Ø300btg O5 Utsparring m/pakning for 2stk Ø1000btg, 1stk Ø450btg og 1stk Ø230btg O6 Utsparring m/pakning for 2stk Ø1000btg og 1stk Ø300btg O7, O9, O10, O22 Utsparring m/pakning for 2stk Ø1000btg og 1stk Ø800btg O11 Utsparring m/pakning for 3stk Ø1000btg O19 Utsparring m/pakning for 1stk Ø1000btg og 1stk Ø800btg Prosjekt: Side Kapittel: 02 VA-anlegg Antall stk H KOMPLETTE PREFABRIKKERTE NEDSTIGNINGSKUMMER AV BETONGELEMENTER H4,y1 T-MERKET KUM MED FALSSKJØT OG GLIDERING DN 1000 Kumhøyde:Se lengdeprofil O15 Utsparring m/pakning for 1stk Ø800btg O16, O17, O18 Utsparring m/pakning for 2stk Ø800btg Antall stk F GJENFYLLING MED TILFØRTE MASSER mm LETT KOMPRIMERING Minimumskrav er 3m 3 pr. kum. Gjelder alle kummer. Prosjektert anbrakt volum m 3 132,00 Akkumulert Kapittel 02 VA-anlegg:

39 Prosjekt: Side Kapittel: 02 VA-anlegg Rørpressing H21.21 RØRPRESSING Tilgjengelighet: Grunnforhold:Antatt leire 4,4% fall Overvannsledning av Ø1000mm stålrør. Spillvannsledning av Ø250mm PVC Samlet lengde m 38, L FOKALING AV FUNDAMENT VERTIKAL FOKALING VALGFRI FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE Krav til overflate er ±40mm Areal forskaling m 2 33, L PLASSTØPT NORMALBETONG FUNDAMENT FASTHETSKLASSE B30 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL OVERFLATETOLERANSEKLASSE Kostet overflate. Toleranse ±40mm Fundament for borerigg Tykkelse på dekke: 150mm Volum betong m 3 5, Ulemper ved eksisterende byggverk o.l H18.53 ULEMPER VED EKSISTERENDE BYGGVERK Fjerning av eksisterende avløpsledninger og deponere disse på Frevar sitt anlegg på Øra. Pris skal være inkl. transport og deponeringsavg. Trasé 1 Trasé lm 165 lm Totalt lm 425, H18.53 ULEMPER VED EKSISTERENDE BYGGVERK Fjerning av eksisterende kummer. Disse deponeres på Frevar sitt anlegg på Øra. Pris skal være inkl. transport og alle andre avgifter som deponeringsavg. o.l. Antall stk 10 Akkumulert Kapittel 02 VA-anlegg:

Wieses gate etappe 1. Anbuds- og kontraktsdokumenter

Wieses gate etappe 1. Anbuds- og kontraktsdokumenter Wieses gate etappe 1 Anbuds- og kontraktsdokumenter 0000 Email: Fax: Telefon: www: 02.07.2011 Side: 1-13 00.01 ANBUDSINNBYDELSE Ombygging av Wieses gate 00.01.1 TILTAKSHAVER/ RÅDGIVER Oppdragsgiver: Lillehammer

Detaljer

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum Anlegget utføres som hovedentreprise og tilbyder må sørge for at alle kostnader er inkludert i tilbudet. Anbudsbeskrivelsen er laget for å kunne fremheve enhetspriser som kan brukes ved eventuelle ekstraarbeider.

Detaljer

MULTICONSULT Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT:

MULTICONSULT Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT: Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT: 4 BESKRIVELSE 4.00 RIGG OG DRIFT 4.00.01 Rigg 4.00.01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTSARBEID Lokalisering:

Detaljer

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003 15 Kode og tekst Kapittel 3 Grøft-, lednings- og kumarbeider Utførende foretak må selv vurdere dimensjoner og mengder ut fra beskrivelse og befaringer. Behovet for transport av masser innenfor og utenfor

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE SKARTVEITMARKA II FINNØY KOMMUNE. Opparbeidelse av kommunalteknisk anlegg for reguleringsplan Skartveitmarka del II inkl:

ANBUDSINNBYDELSE SKARTVEITMARKA II FINNØY KOMMUNE. Opparbeidelse av kommunalteknisk anlegg for reguleringsplan Skartveitmarka del II inkl: ANBUDSINNBYDELSE SKARTVEITMARKA II FINNØY KOMMUNE TILTAKSHAVER OG RÅDGIVERE Tiltakshaver er: Finnøy kommune, Rådhuset, 4160 Finnøy ORIENTERING Anlegget består i hovedsak av følgende: Opparbeidelse av kommunalteknisk

Detaljer

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : 14.12.2012 Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 03 GRUNNARBEIDER GENERELT Byggegropa vil utføres med åpne skjæringer i eksisterende underbygging i dagens kjøreareal. Det er

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være i grusmasser

Detaljer

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken Kommunalteknisk avdeling Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken 16.03.2017 Alle arbeider skal utføres iht ØRLAND kommunes krav til og ledningsanlegg. Alle grave og rørleggerarbeider skal utføres etter NS3420

Detaljer

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider 1. Orientering Ved prissetting av de spesifiserte poster i tilbudet skal alle forhold nevnt i etterfølgende punkter være tatt hensyn til. 1.1 Prosjektets art og omfang FjellVAR as skal overføre avløpsvann

Detaljer

Firmanavn: Org. nr:... Postadresse:...Tlf:... Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:...

Firmanavn: Org. nr:... Postadresse:...Tlf:... Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:... Tilbudsbrev 1 Tilbyder Firmanavn: Org. nr:....... Postadresse:...Tlf:........ Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:... 2 Mengdefortegnelse Nr. Post Mengde Enhetspris Sum 1 Rigg, drift, nedrigging,

Detaljer

Vågan kommune. Vorsetøya ANBUDSDOKUMENT

Vågan kommune. Vorsetøya ANBUDSDOKUMENT Vågan kommune Vorsetøya ANBUDSDOKUMENT Oppdragsnummer: A036825 Anbud dato: 14.03.2014 Prosjektansvarlig hos o.giver: Prosjektansvarlig hos COWI AS: Kontrollør hos COWI AS: Stig Rune Dybvik Ronny Pedersen

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201001).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201001). Prosjekt: Grilstad Marina K107 - VA Ranheimsveien Side 9-1 Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201001). Prosjekt: Grilstad Marina K107 - VA Ranheimsveien Side 9-2 9.1

Detaljer

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider Prosjekt: Tilbygg - Kleppetunet, grunnarbeid for VVS Side 26-1 26 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 26.1 Grunnarbeid VVS 26.1.1 Generelt Denne beskrivelse er utarbeidet av Multiconsult og omfatter bygningsmessige

Detaljer

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse.

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse. Prosjekt: 922015 Klargjøring av tomt 144/37, Husnes Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 Rigg og drift av byggeplass Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg.

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA- anlegg Seterfjæra 2017

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA- anlegg Seterfjæra 2017 BJUGN KOMMUNE VA- anlegg Seterfjæra 2017 Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Samlet lengde m 150

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Samlet lengde m 150 Prosjekt: 534693 Veg Campus - Myklebust. VA-ledninger Side 01-1 Kapittel: 01 GRØFTER 01 GRØFTER 01.1 VA-grøft 01.1.1 FV3.11101 GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde m 150 Omfang: Inkludert opplegging

Detaljer

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT :

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT : SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste TILBUD Ørsvika høgdebasseng INNHOLDSOVEIKT : 1) Tegningsliste 2) Tilbudsdokumentene 3) Orientering om arbeidene 4) Kontraktsbestemmelser 5) Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 Rigg og drift 1.1 Kapittel 1 gjelder etablering, drift og avvikling for alle arbeider beskrevet i de andre kapitlene. 1.2 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Anleggsområdet Prosjekt:

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015 BJUGN KOMMUNE VA Myran Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA anlegg på Myran.

Detaljer

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 03 Graving, Sprengning ORIENTERING

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Prosjekt: 5123261-Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene

Detaljer

Bok 1 Teknisk beskrivelse

Bok 1 Teknisk beskrivelse Bok 1 Teknisk beskrivelse 422908-4 Fosslibekken - sikringstiltak 18.10.2016 Rev 26.10.2016 Detaljbeskrivelse etter NS 3420 INNHOLDSFORTEGNELSE Prosjekt: SikringstiltakFosslia-beskrivelse Side 00-1 Kapittel:

Detaljer

ANBUD FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG

ANBUD FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG LANDBRUKSDEPARTEMENTET Skogavdelingen, mai 1998 ANBUD FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG Side 1 Veianleggets navn: Kommune: Byggherre: Entreprenør: Anbudet sendes til: Adresse: Anbudsfrist: Jeg/vi gir anbud

Detaljer

Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2. Firmanavn: Postadresse: Gateadresse: Organisasjonsnummer: Daglig leder:

Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2. Firmanavn: Postadresse: Gateadresse: Organisasjonsnummer: Daglig leder: E SVARDOKUMENTER Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2 Kapittel: E1 OPPLYSNINGER OM TILBYDER E.1.1 Opplysninger om tilbyder Generelle opplysninger Firmanavn: Postadresse: Gateadresse:

Detaljer

FUSA KOMMUNE Teknisk drift Prosjektadministrative rutiner Anbudsskjema

FUSA KOMMUNE Teknisk drift Prosjektadministrative rutiner Anbudsskjema 1 FUSA KOMMUNE Teknisk drift Prosjektadministrative rutiner Anbudsskjema PROSJEKT : Grunnarbeid, omlegging av VA, vegomlegging, grøfter elektro i forbindelse med ny flerbrukshall Eikelandsosen. Revisjonsnr.

Detaljer

ANBUDSDOKUMENT FOR. Skatepark i betong Rødberg NORE OG UVDAL KOMMUNE

ANBUDSDOKUMENT FOR. Skatepark i betong Rødberg NORE OG UVDAL KOMMUNE ANBUDSDOKUMENT FOR Skatepark i betong Rødberg NORE OG UVDAL KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE Nore og Uvdal Kommune skal innhente anbud på Skatepark i betong på Rødberg. Anbudet skal leveres til: Nore og Uvdal

Detaljer

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Nygata, Brumunddal

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Nygata, Brumunddal Ringsaker kommune, Teknisk drift 24.03.2015 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Ringsaker kommune, Teknisk drift Innholdsliste 24.03.2015 A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 Prosjektinformasjon Dokumentliste Innbydelse

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side 73-1 73 UTENDØRS RØRANLEGG 73.14 OPSJON Drensledninger mellom gravene og spylekummer på samleledninger 73.14.1 FD2.13219A GRAVING AV GRØFT - Prosjektert fast volum m 3

Detaljer

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema Hammerfest kommune Hammerfest avløpsrenseanlegg E03: Bygg Renseanlegg Tilbudsforespørsel - DEL B - Anbudsskjema Innholdsfortegnelse 1 Anbudssammendrag... 3 2 Framdrift... 4 3 Regulering av kontraktssummen

Detaljer

Bindal kommune Fv.801 Gang- og sykkelveg Terråk-Fallbekkvatnet.

Bindal kommune Fv.801 Gang- og sykkelveg Terråk-Fallbekkvatnet. . ANBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: Norconsult AS Dato: Januar 2015 Sign: Kjell Amund Prestmo \Del B -anbud-bindal.doc Anbud del B side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE B1. Anbudsdokumenter...

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 Orientering I Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus

Detaljer

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 22.03.2014 Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 7 UTOMHUS... 7-1 70 RIGG OG DRIFT... 7-1 71 TERRENGBEHANDLING... 7-2 76 VEI- OG PLASSARBEIDER... 7-4 77 PARK OG HAGE... 7-5

Detaljer

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201401). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater.

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201401). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater. Prosjekt: Strandgaten Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS342 utg. 4 (2141). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater. O:\5357\4\9_Beskrivelse\5357-4_Bb1_Strandgaten

Detaljer

Prosjekt: Strekning Skipadalen - Børvenestunnelen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Prosjekt: Strekning Skipadalen - Børvenestunnelen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. 50 KABELARBEIDER KABELGRØFTER Arbeider og leveranser skal tilfredsstille krav i REN publikasjon for kabelforlegging. Generelt skal kabelgrøfter plasseres i forhold til VA ledninger slik at det kan graves

Detaljer

Postbeskrivelse VA- alegg Seterfjæra Side 1 av 7 VA- anlegg Seterfjæra 2017 SAMMENDRAG

Postbeskrivelse VA- alegg Seterfjæra Side 1 av 7 VA- anlegg Seterfjæra 2017 SAMMENDRAG Postbeskrivelse VA- alegg Seterfjæra 2017 20.03.2017 Side 1 av 7 VA- anlegg Seterfjæra 2017 SAMMENDRAG 1 RIGG 2 ANDRE FELLESKOSTNADER 3 GRAVING - VVA SUM EKS MVA MVA SUM 01 Rigging og drift av byggeplass,

Detaljer

Levanger kommune Rundkjøring Gjemblevegen Sivs veg

Levanger kommune Rundkjøring Gjemblevegen Sivs veg Rundkjøring Gjemblevegen Sivs veg ANBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: Norconsult AS Dato: Januar 2016 Sign: Kjell Amund Prestmo Anbud del B side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE B1. Anbudsdokumenter...

Detaljer

Asfaltering av kommunal vei Risdalskrysset - Sørlikrysset

Asfaltering av kommunal vei Risdalskrysset - Sørlikrysset Froland kommune Asfaltering av kommunal vei Risdalskrysset - Sørlikrysset Anbudsdokument 2 INNHOLD Side 1 ANBUDSINNBYDELSE 3 2 PROSJEKTDOKUMENTER 4 3 ANBUDSSKJEMA 5 3.1 Sammenstilling av hovedposter 5

Detaljer

ENDRINGSLISTE E-01 ENDRINGSBESKRIVELSE: ÅRSAK TIL ENDRING: TEGNINGER BERØRT AV ENDRINGEN: ingen

ENDRINGSLISTE E-01 ENDRINGSBESKRIVELSE: ÅRSAK TIL ENDRING: TEGNINGER BERØRT AV ENDRINGEN: ingen ENDRINGSLISTE E-01 PROSJEKT : 527247_Hommelvik sjøside-infrastruktur KONTRAKT: ENTREPRENØR: Beskrivelsen UTARBEIDET AV: Asplan Viak AS ENDRINGSLISTE: 1, versjon 02 DATO: 15.12.2011 TITTEL: TEGNINGSREK.

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1 03 Graving, sprenging Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - ccc er løpenummer, 3 siffer. Unntak: generelle bestemmelser

Detaljer

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER B.3.1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er beskrevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved

Detaljer

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Kapittel: 00 GENERELT ENDRING: RIA-01 Konsekvens av endring: Supplering av tilbudsgrunnlag Årsak til endring: Tillegg

Detaljer

BYGGHERRENS SHA-PLAN

BYGGHERRENS SHA-PLAN BYGGHERRENS SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PROSJEKT: LEDNINGSANLEGG ODALEN - HAVERÅSEN TILTAKSHAVER: FROGN KOMMUNE DATO : 30.05.14 REVISJON : : INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Organisasjonsplan...

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra TANA KOMMUNE Tilbudsinnbydelse Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra 1 1. Anbudsinnbydelse 1.1 Innbydelse Tana kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse for siktrydding langs E6, strekningen

Detaljer

Prosjekt. Skien kommune. Lyngbakken Bo- og Behandlingssenter

Prosjekt. Skien kommune. Lyngbakken Bo- og Behandlingssenter 310 Generelt Dato: 01.02.2006 Side 1 310.1 ANLEGGS TEKNISKE KRAV. Denne beskrivelse bygger på NS320. Beskrevne arbeider skal oppfylle denne standardens krav til kvalitet og utførelse. Utførelsen skal oppfylle

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. PROSJEKTNR/NAVN: Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter

TILBUDSSKJEMA. PROSJEKTNR/NAVN: Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter TILBUDSSKJEMA PROSJEKTNR/NAVN: 211288 Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter Komplett manuell utfylling av hele tilbudsskjemaet, pkt. 1 pkt. 10. 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 På Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus og

Detaljer

Eidsbukta småbåthavn

Eidsbukta småbåthavn 4119308 Eidsbukta småbåthavn Sprengnings- og fyllingsarbeider fra land, bygging av atkomstvei med forstøtningsmurer, kaifront, nødvendig infrastruktur etc. Tilbudsskjema Rev. 0-2.02.2010 Side: 2 av 7 INNHOLD

Detaljer

Malvik kommune PRO1119 Malvikstien

Malvik kommune PRO1119 Malvikstien Del B www.malvik.kommune.no PROSJEKT OG UTBYGGING Malvik kommune PRO1119 Tilbudsgrunnlag Del B Teknisk beskrivelse Del B side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 B1. Tilbudsdokumenter... 2 B2.

Detaljer

Prisene skal reguleres på bakgrunn av SSB sin tabell 08651, Boligkostnadsindeks for bolig i alt.

Prisene skal reguleres på bakgrunn av SSB sin tabell 08651, Boligkostnadsindeks for bolig i alt. Samlet pris- og betalingsbestemmelser 1 Pris Alle priser fremgår av i punkt 3 inntatt i dette bilaget. 2 Prisregulering 2.1 Tidspunkt for regulering Prisene i denne kontrakten skal reguleres årlig, første

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) for prosjektet: Ny veg og VA-anlegg til Storsandvik industriområde.

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) for prosjektet: Ny veg og VA-anlegg til Storsandvik industriområde. COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 2422 Solheimsviken 5814 Bergen Telefon 02694 www.cowi.no Radøy kommune Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) for prosjektet: Ny veg og VA-anlegg til Storsandvik

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS 08.12.2008 Prosjekt: 977 VVA Brattebø Side 01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS 08.12.2008 Prosjekt: 977 VVA Brattebø Side 01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. 01 Rigg og drift Dimensjon Rådgivning AS 08.12.2008 Prosjekt: 977 VVA Brattebø Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift Postene i dette kapittelet er basert på NS3420, 3. utgave. Anleggsområdet overtas i den

Detaljer

Statens vegvesen. Gravetillatelse G-2015-094 - fv. 49 Klyvevegen - for graving langs vegen

Statens vegvesen. Gravetillatelse G-2015-094 - fv. 49 Klyvevegen - for graving langs vegen Statens vegvesen Skagerak Nett As Postboks 80 3901 PORSGRUNN Karl-Fredrik Skalleberg Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Vidar André Løkkemoen

Detaljer

Tekniske bestemmelser for detaljprosjektering av teknisk infrastruktur og grønnstruktur

Tekniske bestemmelser for detaljprosjektering av teknisk infrastruktur og grønnstruktur 1. ANVENDELSE Disse bestemmelsene kommer til anvendelse ved infrastruktur (veg-, parkerings-, vann-, avløps- og kabelføringsanlegg) og grønnstruktur (parker, lekeplasser, friområder) der Stokke kommune

Detaljer

ADDENDUM 01 OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION ANBUDSGRUNNLAG SEPTEMBER 2014

ADDENDUM 01 OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION ANBUDSGRUNNLAG SEPTEMBER 2014 COWI AS ADDENDUM 01 OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION ANBUDSGRUNNLAG SEPTEMBER 2014 ADDENDUM 01 - OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION COWI AS 17.09.2014 Prosjekt: ADDENDUM 01

Detaljer

HITRA KOMMUNE AVSLUTNING AURDALEN DEPONI MENGDEBESKRIVELSE

HITRA KOMMUNE AVSLUTNING AURDALEN DEPONI MENGDEBESKRIVELSE HITRA KOMMUNE AVSLUTNING AURDALEN DEPONI MENGDEBESKRIVELSE September 2014 Prosjekt: HITRA KOMMUNE - Aurdalen - Avslutning av deponi Side D-1 Kapittel: D9 MENGDEBESKRIVELSE D.9.1 Generelt om beskrivelsen

Detaljer

Multiconsult AS SOGNDAL KOMMUNE FJORDSTI I SOGNDAL SENTRUM ANBUDSINVITASJON Foreløpig versjon BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Multiconsult AS SOGNDAL KOMMUNE FJORDSTI I SOGNDAL SENTRUM ANBUDSINVITASJON Foreløpig versjon BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Multiconsult AS SOGNDAL KOMMUNE FJORDSTI I SOGNDAL SENTRUM ANBUDSINVITASJON 09.07.2013 Foreløpig versjon BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Multiconsult AS 0.0 ANBUDSINVITASJON Sogndal kommune innbyr hermed

Detaljer

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 181 Bygn.m.arb. for graveentreprenør 181.1 GRØFTER Generelt. For fremføring av kabler, skal det medregnes graving evt. spregning av grøfter med dybde ca 70 cm og bredde

Detaljer

Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum.

Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. 24.04.2014 Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side 02-1 02 Graving og sprenging av grøfter 02.02.7 FD2.11210 GRAVING AV GRØFT - LENGDE OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING:

Detaljer

God forretningsskikk Ansvarsforsikringer som gir oppdragsgiverne trygghet

God forretningsskikk Ansvarsforsikringer som gir oppdragsgiverne trygghet Organisasjon for rådgivere RIF er Norges ledende bransjeorganisasjon for kunnskapsbedrifter. 350 deltakerbedrifter Drøyt 1225 personer har status som RIF-godkjente rådgivere RIF-bedriftene over hele Norge

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Industriområde Kjøllefjord, grunnarbeider Side 00-1 B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Norconsult AS Prosjekt: Industriområde Kjøllefjord, grunnarbeider Side 00-1 B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Prosjekt: Industriområde Kjøllefjord, grunnarbeider Side 00-1 B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: kr 02 REGNINGSARBEIDER... 10 RIGG OG DRIFT... 20 GRUNNARBEIDER... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

SHA-plan Sanering Fjøsangerveien og Grønnestølsbakken

SHA-plan Sanering Fjøsangerveien og Grønnestølsbakken COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen Telefon 02694 www.cowi.no Bergen kommune SHA-plan Sanering Fjøsangerveien og Grønnestølsbakken A037665 SHA-plan Sanering Fjøsangerveien

Detaljer

5337.XLSX Side 1 av 5 1 RIGG 2 ANDRE FELLESKOSTNADER 3 GRAVING - VVA SUM EKS MVA MVA

5337.XLSX Side 1 av 5 1 RIGG 2 ANDRE FELLESKOSTNADER 3 GRAVING - VVA SUM EKS MVA MVA 5337.XLSX 04.03.2015 Side 1 av 5 SAMMENDRAG 1 RIGG 2 ANDRE FELLESKOSTNADER 3 GRAVING - VVA SUM EKS MVA MVA SUM 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag 01

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE Oslo kommune, v/vann- og avløpsetaten(vav) ønsker å inngå rammeavtale med entreprenør om reparasjon av veidekke og bærelag etter gravearbeider i kommunens vei -

Detaljer

Søråsen separering, Entreprise 1 Oppdragsbeskrivelse B.2.1 TILBUDSSKJEMA

Søråsen separering, Entreprise 1 Oppdragsbeskrivelse B.2.1 TILBUDSSKJEMA 211373 Søråsen separering, Entreprise 1 Oppdragsbeskrivelse B.2.1 TILBUDSSKJEMA 211373 Søråsen separering, Entreprise 1 B.2.1 Tilbudsskjema side: 1 av 5 B.2.1 TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette

Detaljer

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider BYGGBLANKETT 8405 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8405 2.utgave Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom

Detaljer

JÅDÅREN VANNFORSYNING LEDNINGSANLEGG

JÅDÅREN VANNFORSYNING LEDNINGSANLEGG JÅDÅREN VANNFORSYNING LEDNINGSANLEGG 05.09.2008 Del A side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A GENERELL DEL 1 Anbudsinnbydelse 2 Anbudsskjema 3 Egenerklæring HMS 4 Anbudsdokumentene 5 Prosjektets organisasjon

Detaljer

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 181 Bygn.m.arb. for graveentreprenør 181.1 GRØFTER Generelt. For fremføring av kabler, skal det medregnes graving evt. spregning av grøfter med dybde ca 70 cm og bredde

Detaljer

Generell del Side:1 (7) Dato 30.06.2016 Arkivref. Rissa kommune Kommunalteknikk Rådhusveien 13, 7100 RISSA Tlf. 73 85 27 00 Fax.

Generell del Side:1 (7) Dato 30.06.2016 Arkivref. Rissa kommune Kommunalteknikk Rådhusveien 13, 7100 RISSA Tlf. 73 85 27 00 Fax. Generell del Side:1 (7) RISSA KOMMUNE BEHANDLING SIGEVANN ÅLMO DEPONI ENTREPRISE: ANLEGGSARBEIDER MED VA Del 2: Kontraktsgrunnlaget Oppdragsgiver: Rissa kommune Utgave: : 1 Oppdragsgivers repr. Ivar Asbjørn

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

Steinkjer kommune LEDNINGSANLEGG

Steinkjer kommune LEDNINGSANLEGG TRANASKOGVEGEN VANN- OG AVLØP LEDNINGSANLEGG 17.02.09 Del A side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A GENERELL DEL 1. ANBUDSINNBYDELSE... 4 2. ANBUDSSKJEMA... 5 3. EGENERKLÆRING OM HELSE, MILJØ OG SIKKERHET...

Detaljer

VEDLEGG 1: KONTRAKTSBETINGELSER

VEDLEGG 1: KONTRAKTSBETINGELSER VEDLEGG 1: KONTRAKTSBETINGELSER INNHOLD: NS 8405 : Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider A. Referat fra evt. Kontraktsavklaringer B. Referat fra tilbudsbefaring C. Konkurransegrunnlag

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer

Prosjekt: _Næve_ Side 1

Prosjekt: _Næve_ Side 1 Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 (201301). Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift

Detaljer

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider BYGGBLANKETT 8405 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8405 2.utgave Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. PROSJEKTNR/NAVN: Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter

TILBUDSSKJEMA. PROSJEKTNR/NAVN: Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter TILBUDSSKJEMA PROSJEKTNR/NAVN: 211288 Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter Komplett manuell utfylling av hele tilbudsskjemaet, pkt. 1 pkt. 10. 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette

Detaljer

ANBODSORIENTERING ONSDAG 5 OKTOBER

ANBODSORIENTERING ONSDAG 5 OKTOBER ANBODSORIENTERING ONSDAG 5 OKTOBER Registrering og kontroll av data på firma som har meldt seg Orientering om prosjektet og anbodet Synfaring Sundsvik Spørsmål til anbodet skal stillast skrifteleg innan

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Fauske

Detaljer

Gang- og sykkelvei Korsvegen

Gang- og sykkelvei Korsvegen Gang- og sykkelvei Korsvegen Tilbudsgrunnlag - Detaljprosjektering 2015-05-22 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig 1 1 Tilbudsinnbydelse Melhus kommune inviterer til åpen

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING)

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) Oslo kommune, v/vann- og avløpsetaten(vav) ønsker å inngå rammeavtale med entreprenør om reparasjon av veidekke og bærelag etter gravearbeider i kommunens

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8405:2008 OMBYGGING / TILBYGG AV FINNEID SKOLE SIDEENTREPRISE EP 02 RØR * * *

AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8405:2008 OMBYGGING / TILBYGG AV FINNEID SKOLE SIDEENTREPRISE EP 02 RØR * * * Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8405:2008 OMBYGGING / TILBYGG AV FINNEID SKOLE SIDEENTREPRISE EP 02 RØR * * * Mellom partene angitt i punkt 1 nedenfor er det i dag inngått

Detaljer

Prosjekt: Skjold Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Skjold Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 På Skjold leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus og re-asfalteres.

Detaljer

ANBUD nr. Prosjektnavn

ANBUD nr. Prosjektnavn STEINKJER KOMMUNE ANBUD nr. Prosjektnavn Foto eller kart ANBUDSGRUNNLAG DEL A Generelle opplysninger Saksnr: 2011/2057 Dato: 20.11.15 Mal for alle anbudsdokumenter som alle skal benytte, 25.03.13 NB! Det

Detaljer

VEINORM FOR FROLAND KOMMUNE

VEINORM FOR FROLAND KOMMUNE VEINORM FOR FROLAND KOMMUNE 1.0 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Gyldighetsområde Normen gjelder for alle veianlegg som det forutsettes at kommunen skal ha vedlikehold av. Normen skal inngå som bilag til en

Detaljer

KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg

KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg Prosjekt: Venastul Side 01-1 01 Drenering av grunnmur 01.1 KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg Eksisterende drenering langs nordsiden av bygget skal rehabiliteres. Ny drenering etableres

Detaljer

Totalentreprisekontrakt basert på NS 3431 Vannforsyning og trykkavløpssystem for helårsdrift for fritidsboliger i Østre og Vestre Faratangen

Totalentreprisekontrakt basert på NS 3431 Vannforsyning og trykkavløpssystem for helårsdrift for fritidsboliger i Østre og Vestre Faratangen Totalentreprisekontrakt basert på NS 3431 Vannforsyning og trykkavløpssystem for helårsdrift for fritidsboliger i Østre og Vestre Faratangen Avtaledokument (Basert på NS 3431, 2. Utgave september 1994

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Bodø

Detaljer

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider BYGGBLANKETT 8406 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8406 Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom Byggherre

Detaljer

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering.

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering. ALMINNELIG DEL 0.1. ORIENTERING 0.1.1 Prosjektets art og omfang Stange Sportsklubb skal etablere to stk kunstgressbaner på Stange Idrettspark, en i full størrelse (11 er-bane) og en liten bane (7 er-bane)

Detaljer

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre de komplette

Detaljer

Kartverk. Kongsvinger 29.04.2015

Kartverk. Kongsvinger 29.04.2015 Kartverk Kongsvinger 29.04.2015 Er`e så nøye a? Viktig med riktig kartverk for prosjektavdelingen Viktig med riktig kartverk for driftsavdeling Brannvesen Abonnenter Hva gjør vi? Ha oppmåling/bilde dokumentasjon

Detaljer

Anbudsinnbydelse for riving av Grefstad skole og Grefset boliger, Meldal kommune

Anbudsinnbydelse for riving av Grefstad skole og Grefset boliger, Meldal kommune Anbudsinnbydelse for riving av Grefstad skole og Grefset boliger, Meldal kommune Innledning: Meldal kommune innbyr til anbudskonkurranse for riving av Grefstad skole og Grefset boliger. Grefstad skole

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * *

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

Malvik kommune PRO4741 Svebergmarka 2. Etappe del 2

Malvik kommune PRO4741 Svebergmarka 2. Etappe del 2 Del B www.malvik.kommune.no PROSJEKT OG UTBYGGING Malvik kommune PRO4741 Bok 0 Del B Teknisk beskrivelse Del B side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 B1. Tilbudsdokumenter... 2 B2. Tilbudsskjema...

Detaljer

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på.

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Det er laget eksempler på flere alternative måter å bruke del A. Eksemplene er laget ved hjelp

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side 01-1 Nivå 1: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: kulvert bygging og riving Nei 01.2 AV2.1

Detaljer

Material- og anbudsbeskrivelse innledning 0.01 ORIENTERING

Material- og anbudsbeskrivelse innledning 0.01 ORIENTERING 0.01 ORIENTERING Halden kommune skal legge om det eksisterende VA-anlegget som omfatter Lerkestien, Låbyveien, Likollveien og Rådyrfaret. I samme anledning separeres spillvann og overvann. Side 1 av 7

Detaljer

VEINORM FOR ARENDAL KOMMUNE

VEINORM FOR ARENDAL KOMMUNE VEINORM FOR ARENDAL KOMMUNE 1.0 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Gyldighetsområde Normen gjelder for alle veianlegg som det forutsettes at kommunen skal ha vedlikehold av. Normen skal inngå som bilag til en

Detaljer