SØRREISA KOMMUNE Ordføreren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØRREISA KOMMUNE Ordføreren"

Transkript

1 SØRREISA KOMMUNE Ordføreren TROMS POLITIDISTRIKT Dato: POSTBOKS 6132 Deres ref: 11/ TROMSØ. Arkiv - arkivsak: 024 X31-08/56 Vår ref: 3087/11 Direkte telefon: E-post: Org.nr SVAR - HØRING - FORSLAG TIL GRENSEREGULERING I "LENVIK- REGIONEN" INNLEDNING. Sørreisa kommune lokaliseres til Midt-Troms. Kommunen er sentralt beliggende mellom Målselv, Lenvik og Dyrøy. Sørreisa kommune har pr. 1. juli innbyggere. Kommunen har de siste år økt innbyggerantallet jevnt og trutt. I h.h.t. SSB så vil kommunen være en av kommunene i Troms (utenom byene) som har sterkest vekst mot Dyrøy kommune har pr. 1. juli innbyggere. Nærmere omtale av kommunen forutsettes avgitt i Dyrøys høringssvar. Sørreisa lensmannskontor er i dagens struktur tjenestested for kommunene Dyrøy og Sørreisa. Kontoret er lokalisert til Sørreisa sentrum. KORT HISTORIKK. I Sørreisas kommunale struktur har Sørreisa lensmannskontor tidligere Tranøy lensmannskontor - vært permanent tilstede siden begynnelsen av 1960 tallet. Tjenestetilbudet har vært velfungerende sammen med stedlig brann/oljevern og legetjeneste i begge kommuner. I 2003 ble den såkalte regionmodellen innført, hvor lensmannsdistriktene Berg og Sørreisa ble omgjort til tjenestesteder innenfor en paraply under regionlensmannen i Lenvik. Lensmannsstillingene i Berg og Sørreisa ble opprettholdt, men regionlensmannen i egenskap av driftsenhetsleder fikk overført ansvaret bl.a for resultat-, personal- og økonomiforvaltning. Denne ordningen har etter Sørreisa kommunes mening vært fullt tilfredsstillende tiltross for at politidistriktet gjennom lengere tidsrom har holdt tjenestestillinger vakante. Adresse: 9310 SØRREISA Sentralbord: E-post: Telefaks: Nettside:

2 2 I august 2010 ble man via media oppmerksomme på at Politidistriktet hadde sagt opp sin leieavtale med utleier av lokalene til lensmannskontoret. Samtidig så ble det kjent at Lenvik lensmannskontor drev med iverksettelse av utvidelsesplaner for sine lokaler. Det understrekes at man unnlot å informere kommunene Sørreisa og Dyrøy om at man hadde flytteplaner. På grunn av fraværende informasjon ble der så rettet en skriftlig henvendelse til Lensmannen i Sørreisa hvor man utba orientering om hva som skjer. I svarbrev 3/9-10 opplyser Regionlensmann Nilsen Ingen beslutning er tatt mht framtidig løsning av tjenestetilbudet i Sørreisa og Dyrøy. Kommunestyret i Sørreisa og Regionrådet for Midt-Troms tok opp situasjonen med Sørreisa lensmannskontor som sak hvor der ble avgitt uttalelser til støtte for Sørreisa lensmannskontors tilstedeværelse. Regionrådet inviterte deretter Politimester Fyhn til å møte regionrådet for informasjon om hva som skjer i forhold til lensmannskontorene. Den møtte så Politidistriktets ledelse med Politimesteren i spissen. På møtet så ble vyene om å samle alle regionens politiressurser på Finnsnes i et felles lensmannskontor offentliggjort. Der ble samtidig poengtert at intet var avgjort og at man ville fortsette dialogen. Da man fortsatt manglet informasjon om hvorvidt flytting til Finnsnes ville bli realisert og lensmannkontoret i Sørreisa tilsynelatende fortsatt manglet lokaler, ble der gitt skriftlig tilbud til Troms Politidistrikt hvor man stillet egnet lokale til rådighet for Politidistriktet til en særdeles gunstig pris (kr. 790,- pr. kvm. årlig). En pris som antakelig vil være over 200 kr billigere pr.kvm enn man ville klare på Finnsnes. Dette tilbudet ble avfeiet av Politimesteren i avisinnlegg i Nordlys hvor han uttaler: Nei, det har ingen betydning når det ikke er rasjonell drift. Sørreisa kommune har i 2 brev til Justisministeren utbedt seg svar om der er endret praksis der man tidligere har lagt avgjørende vekt på synspunktene til berørte kommuner. jfr. Vedlegg 4. Det er pr. dags dato ikke gitt avklarende svar på dette og det må da forutsettes at tidligere praksis gjelder. Så til HØRINGSFORSLAGETS enkelte avsnitt: TIL PKT 1.0. I store trekk er der enighet om beskrivelsen av Troms Politidistrikt. Nederst på side 2 om møtet i Midt-Troms regionråd den : I regionrådsmøtet den uttrykte også regionrådets medlemmer tilfredshet med dagens organisering. 2

3 3 Man unnlater å gjengi at der fra ordføreren i Sørreisa ble gitt ett entydig utsagn om at Sørreisa kommune forlangte opprettholdelse av Sørreisa lensmanns-kontor. Flere andre ordfører uttrykte også skepsis og stillte seg spørrende til hva som er iferd med å skje.. I andre avsnitt side 3: Utviklingen viser at politiet har økende behov for å tilpasse strukturer etc. Likeså i tredje avsnitt side 3: Politidistriktet må i framtida ha stor fokus på effektiv ressursutnyttelse for å sikre tilstrekkelig kapasitet til kriminalitetsbekjempelse etc. Dette er gamle påstander som repeteres som argument for sentralisering. Påstandene er løselige og selvsagte og har etter vår mening ikke noen dokumentarisk verdi. TIL PKT: 2.0. BEHOV FOR UTVIKLING OG TILPASNING. Avsnittet er nok et ikke dokumentert argument for sentralisering. Dagens organisering er ikke til hinder for spesialisering. Nettopp for å imøtekomme økte krav så ble region-modellen innført. Det er ikke dokumentert noe grunnlag for en påstand om at kompetansen og kapasitet vil bli økt bare fordi man flytter alle ressurser under ett tak. Noe retorisk kan man spørre om polititjenesten i Oslo ble bedre hvis alle bydelstasjonene ble samlet i sentrum? TIL PKT Andre avsnitt: ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER Troms Politidistrikt må forholde seg til realitetene og kontinuerlig tilpasse driftsnivået til de årlige budsjettene..etc. Politidistriktet beskriver en vanskelig økonomisk situasjon hvor man må iverksette spareplan og redusere innsatsen på flere nivå. Det synes da ganske underlig at man samtidig sier at en økonomisk besparelse ikke er interessant jfr. Politimester Fyhns uttalelse i Dagbladet Nordlys om tilbudet om rimelige lokaler i Sørreisa. Høringsforslaget har heller ingen beregning for gevinstpotensialet ved en eventuell flytting av kontorlokalene utover en rundlig synsing. TIL PKT. 2.2 BEGRENSNINGER I ARBEIDSMILJØLOV OG SÆRAVTALE FOR ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE. Til avsnittet er det å si at antall tjenestemenn trolig verken blir flere eller færre ved en ev. nedleggelse av Sørreisa lensmannskontor. Uavhengig av lokaler har samtlige tjenestemenn fra Sørreisa vært innlemmet i en felles tjenesteliste med de øvrige enhetene i regionen siden ny-ordningen ble opprettet. Tjensten har i denne tiden operert 3

4 4 ut fra Lenvik lensmannskontor så sammenslåing medfører antakelig ingen gevinst. TIL PKT. 2.3 KOMPETANSEBYGNING Punktet er ikke noe godt argument for sentralisering. Om kompetansen ligger på Finnsnes eller i Sørreisa er ikke av vesentlig betydning så lenge man kjører felles tjenesteliste som i dag. Det har innen lensmannsregionen lenge vært organisert slik at eksempelvis kontaktmann for sedelighet, narkotika og kriminalteknikk har vært plassert på Finnsnes. Dette har fremstått som uproblematisk og antas å være et rent sentraliseringsargument for sentraliseringens skyld. TIL PKT. 2.4 BEMANNING OG REKRUTTERING. Det er ft. ikke relevans i påstanden om store rekrutteringsproblemer spesifikt ved de små tjenestestedene. Oslo har i dag en stor underdekning på polititjenestemenn det samme har vært tilfelle i Finnmark, Troms og store deler av landet. Så vidt man oppfatter så er/har økonomi i det siste vært hovedbegrunnelse for å holde stillinger ledige. Det synes etter hvert å bli overskudd av tjenestemenn iflg. dagspressen 2.5 LEDELSE OG ADMINISTRASJON Den påståtte ressursbruk til stedlig ledelse og administrasjon ved opprettholdelse av 3 tjenestesteder, synes noe underlig da det er alminnelig kjent at lensmennene i en viss grad har gått/går på vanlig turnustjeneste i tillegg til at de daglig utfører utryknings-, etter-forskningsog namsmannsoppgaver. Dette arbeidet må utføres, uansett flytting av tjenestested eller ikke. Videre så har jo det vært et vesentlig poeng at man nettopp ved opprettelse av regionmodellen fikk flyttet administrasjon, regnskap og personal-forvaltning til regionkontoret. Det samme gjelder resultatansvaret. Utredningen i dette avsnittet synes derfor å være svært lettvint begrunnet. 2.6 NÆRHET TIL PUBLIKUM Side 6 og påstanden: Nærhet og tilgjengelighet må ikke forveksles med antall kontorer og deres 4

5 5 lokalisering. Hvis man fjerner en tjeneste, inklusivt tilhørende tjenestested fra innbyggerne og i samme åndedrag fremholder at dette ikke må forveksles med nærhet og tilgjengelighet for publikum, så er det åpenbart at virkelighetsoppfatningen i by og land er totalt forskjellig. At dette kan erstattes med planlegging av besøk virker som en surrogatløsning og en klar redusering av tjenestetilbudet. Hvordan man kan argumentere med at en politibil på gjennomfart er en god nærpolitimodell er ganske oppsiktsvekkende. Vår påstand er at den skisserte nærpolitimodellen er en reell nedbygging av tjenestetilbudet i Dyrøy og Sørreisa. 3.0 AVSLUTNING. Sørreisa kommune er sterkt uenig i påstanden om at tjenestetilbud og politioppgaver best løses fra et samlet kontorsted på Finnsnes. Å dra fram den gamle ordningen med reservetjeneste ved de enkelte kontor som alternativ, synes søkt da man i stor grad har forlatt denne tjenestetypen. Gevinsten ved å samle tjenestemennene fra Sørreisa under ett tak på Finnsnes synes å være minimal idet tjenstemennene allerede i dag er på omtalte tjenste liste. Lista vil følgelig ikke bli styrket i hht. påstanden og ikke være til Sørreisas beste.. Tjenestetilbudet utover polititjenesten har til i dag vært utøvd til vår fulle tilfredstillelse av Sørreisa lensmannskontor. Det var selvfølgelig et enda bedre tilbud før man vedtok å sentralisere pass og andre tjenester. De nære relasjoner mellom de ansatte på lensmannskontoret og kommunens innbyggere har virkelig fungert som et nærpoliti slik det har vært beskrevet i flere utvalg og utredninger. Reiseavstanden fra sentrum i Sørreisa er på 19 km. M.a.o. så blir nærheten redusert med samme antall km. Når man så ser hen til Dyrøy kommune så vil innbyggerene fra kommunens sørlige del få en reiseavstand på 70 km til Finnsnes. Det hevdes at lensmannskontoret i Sørreisa har lav besøksfrekvens. Dette er en udokumentert påstand som imøtegås. At antallet passøkere er gått ned er riktig, men herav å trekke en konklusjon om lav besøksfrekvens, er direkte feil. Sørreisa har hatt lensmannskontor og lensmann siden tidlig på 60-tallet. Innbyggerene i Sørreisa har som tradisjon for å frekventere sitt lensmannskontor. Dette har vært opprettholdt også de senere år. Publikum har lav terskel for å tipse politiet likeså å spørre lensmannen til råds. Sørreisa kommune har ingen etablerte advokatkontor. Lensmannskontoret har derfor også en tradisjon for rettleing av publikum i saker angående dødsfall/skifte, nabolov, gjerde-lov, arv, utmarkslovgivning, naturskade, skjønn, våpenlov, gjeldsproblematikk etc. etc i tillegg til vanlige polisiære saker. Den stedlige lensmann har et nært samarbeide med lokalt brannvern, barnevern, NAV, skoler og kommuneadministrasjonen. Fjerning av lensmannskontoret og lensmannen vil ha som konskvens, brudd i etablerte samarbeidsrutiner og det nære og effektive samarbeide som er toppforankret. Å tro at 1-en lensmann i regionen effektivt kan forholde seg til 6 politiråd, 6 brannvern, 6 barnevern og 6 kommuneadministrasjoner, med samme nærhet som en lokal 5

6 6 lensmann, er åpenbart meget tvilsomt. ØKONOMI: Sørreisa kommune stiller fortsatt egnete lokaler til disposisjon for Sørreisa lensmannskontor til kr. 790,- pt. kvm. Man er sågår villig til gå ytterligere ned på leieprisen hvis økonomi har noen som helst betydning. KONKLUSJON. Sørreisa kommune protesterer mot nedlegging av Sørreisa lensmannskontor. Vår påstand er at man ved en eventuell nedlegging velger å overkjøre lokaldemokratiet og at man skrinlegger tidligere praksis hvor man har lagt avgjørende vekt på synspunktene til berørte kommuner. Politimesteren antydet under møte i regionrådet at han i medhold av sin styringsrett kan flytte tjenestepersonellet fra Sørreisa lensmannskontor til Finnsnes hvis han finner dette nødvendig. Hvis dette blir gjennomført uten at der er foreligger en beslutning om nedlegging fra Kongen i Statsråd, så bør dette bli gjenstand for politisk oppfølgning. Det tas som en selvfølge at Politidirektoratet lojalt følger opp og etterlever stortingets- og regjeringens føringer igjennom sine Politimestre. Jfr. vedlegg 3: Daværende justisministers Dørums svar til Inga M. Thorkildsen i forbindelse med endring i Politilovens 16: Ovennevnte endringer i distriktsstrukturen forutsetter at antall tjenestesteder skal opprettholdes for å sikre nærhet til publikum.. jf. St.prp. n1 ( ) Sørreisa kommune den 19. april 2011 For kommunestyret Knut H,. Olsen Ordfører Vedlegg: 1. Støtteuttalelse fra Sørreisa kommunestyre 2. Støtteuttalelse fra Midt-Troms Regionråd 3. Dok. Nr. 15:345 ( ) Svar fra Justism. Dørum 4. Svar fra Justisminister Storberget til Anders B Warp 6

Vår sak nr: 100/10 BA Arkivnr: 011 Deres ref: Dato:21.01.2011

Vår sak nr: 100/10 BA Arkivnr: 011 Deres ref: Dato:21.01.2011 Politidirektoratet Pb 8051 Dep 0031 Oslo Vår sak nr: 100/10 BA Arkivnr: 011 Deres ref: Dato:21.01.2011 HØRING - RESULTATREFORMEN - RAPPORT OM ENDRINGER I DISTRIKTSSTRUKTUREN I POLITI- OG LENSMANNSETATEN

Detaljer

UTTALE, FORSLAG OM SAMANSLÅING AV POLITIDISTRIKTA I BUSKERUD OG OPPLAND FYLKER

UTTALE, FORSLAG OM SAMANSLÅING AV POLITIDISTRIKTA I BUSKERUD OG OPPLAND FYLKER SAK 44/07 UTTALE, FORSLAG OM SAMANSLÅING AV POLITIDISTRIKTA I BUSKERUD OG OPPLAND FYLKER Saksopplysningar I samband med politireform 2000 vart talet på politidistrikt redusert frå 54 til 27. Det var vurdert

Detaljer

Resultatreform i politi- og lensmannsetaten - oversendelse av rapporter

Resultatreform i politi- og lensmannsetaten - oversendelse av rapporter Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2010/01185-87 011.2 11.11.2010 Resultatreform i politi- og lensmannsetaten - oversendelse av rapporter

Detaljer

Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2010 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2010 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2010

Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2010 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2010 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2010 Sama rbe id e r vå r s ty rke Sandnessjøen 15.juni 2010 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2010 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2010 TRÆNA 28.- 29. JUNI 2010 1 INNHOLD Tidsplan side 3 Oversikt

Detaljer

Saksframlegg. Svar på høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Saksframlegg. Svar på høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Søgne kommune Arkiv: X31 Saksmappe: 2013/2819-30172/2013 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 19.09.2013 Saksframlegg Svar på høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Detaljer

Samledokument for enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om Nærpolitireformen

Samledokument for enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om Nærpolitireformen Samledokument for enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om Nærpolitireformen 1 Innholdsfortegnelse Politidirektoratets oppgaver og ansvar... 3 Nærpoliti...

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Tannhelsetjenesten - Klinikkstruktur

Tannhelsetjenesten - Klinikkstruktur Arkivsak 201004451-1 Arkivnr. Saksbehandler Bengt Berger Saksgang Møtedato Sak nr. Vestfold Eldreråd 01.12.2010 09/10 Vestfold fylkeskommunale råd for funksjonshemmede 03.12.2010 09/10 Hovedutvalg for

Detaljer

Saksdokumenter: Tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene, Høringsnotat 21. mai 2013, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Saksdokumenter: Tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene, Høringsnotat 21. mai 2013, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet DEN NORSKE KIRKE KR 72/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo 05.-06. desember 2013 Referanser: Saksdokumenter: Tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene, Høringsnotat 21. mai 2013,

Detaljer

Evaluering av interkommunalt samarbeid om felles økonomikontor mellom kommunene Nesseby og Tana

Evaluering av interkommunalt samarbeid om felles økonomikontor mellom kommunene Nesseby og Tana Evaluering av interkommunalt samarbeid om felles økonomikontor mellom kommunene Nesseby og Tana Rapport fra Organisasjonsutvikling, Bjørnar Magne Sørensen August 2006/Mars 2007 Innholdsfortegnelse 1.0

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

POLITILEDEREN. God jul og godt nyttår. Lensmannsbladet. Tett på riksadvokat Tor-Aksel Busch. Midlertidig generell bevæpning hva nå?

POLITILEDEREN. God jul og godt nyttår. Lensmannsbladet. Tett på riksadvokat Tor-Aksel Busch. Midlertidig generell bevæpning hva nå? POLITILEDEREN NR. 6 2014 ÅRGANG 117 Lensmannsbladet Tett på riksadvokat Tor-Aksel Busch Midlertidig generell bevæpning hva nå? God jul og godt nyttår PORTRETTET innhold PORTRETTET Riksadvokat Tor-Aksel

Detaljer

Høringssvar - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Innledning og sammendrag

Høringssvar - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Innledning og sammendrag Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 09.09.2013 Høringssvar - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Innledning og sammendrag Østfold

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE Foto: Anette Oskal Rapport For KoBE (Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning) Fra FOBE (Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer) Januar 2007 INNHOLD INNHOLD... 2 1. FORORD...

Detaljer

Sentralisering politi og beredskap Politisk aktualitetsnotat 1/2014

Sentralisering politi og beredskap Politisk aktualitetsnotat 1/2014 Sentralisering politi og beredskap Politisk aktualitetsnotat 1/2014 Skrevet av: Lars Vangen lars.vangen@stortinget.no Hans-Petter Aasen hans-petter.aasen@stortinget.no Politiske rådgivere, Senterpartiets

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

POLITILEDEREN. Tilbake etter 15 år NR.1 2012 ÅRGANG 115

POLITILEDEREN. Tilbake etter 15 år NR.1 2012 ÅRGANG 115 Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR.1 2012 ÅRGANG 115 Tilbake etter 15 år AV INNHOLDET Mobil kriminalitet s. 4 Nærpolitiet utgått på dato? s. 12 UP en viktig forskjell s. 14 Ny dansk strategi s. 24 REDAKTØRENS

Detaljer

Høringsbrev... 4. Høringsnotat... 6. Høyesterett... 17. Hålogaland lagmannsrett... 18. Asker og Bærum tingrett... 20

Høringsbrev... 4. Høringsnotat... 6. Høyesterett... 17. Hålogaland lagmannsrett... 18. Asker og Bærum tingrett... 20 Innholdsfortegnelse Høringsbrev... 4 Høringsnotat... 6 Høyesterett... 17 Hålogaland lagmannsrett... 18 Asker og Bærum tingrett... 20 Brønnøy tingrett - dommerne... 21 Brønnøy tingrett - saksbehandlerne...

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Jægtvolden Fjordhotell, møterom: 3. etasje Dato: 18.03.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. HØRINGSNOTAT OM OMORGANISERING AV FYLKESKOMMUNENS ANSVAR FOR INSTITUSJONER FOR SPESIALISERTE SOSIALE TJENESTER OG OMSORG FOR RUSMIDDELMISBRUKERE (RUSREFORM II) OG OM RETT TIL INDIVIDUELLE PLANER I SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 MOLDE Ekspedert per e-post til: fmmrpostmottak@fylkesmannen.no Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler

Detaljer

LEKA KOMMUNE KUNNGJØRING

LEKA KOMMUNE KUNNGJØRING LEKA KOMMUNE KUNNGJØRING Herved kunngjøres følgende møter: Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: Forhandlingsutvalg Lekatun 14.10.13 1030 Formannskap Lekatun 14.10.13 1200 Saknr. Tittel: FORHANDLNIGSUTVALG.

Detaljer

Telemark Politidistrikt. Vurdering av styrker og svakheter ved sammenslåing av Siljan lensmannskontor med Grenland politistasjon

Telemark Politidistrikt. Vurdering av styrker og svakheter ved sammenslåing av Siljan lensmannskontor med Grenland politistasjon Telemark Politidistrikt Vurdering av styrker og svakheter ved sammenslåing av Siljan lensmannskontor med Grenland politistasjon Telemark Politidistrikt Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Arbeidsgruppen og

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse

Anonymisert versjon av uttalelse Anonymisert versjon av uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 27. januar 2010 fra Fellesorganisasjonen (FO) C på vegne av deres medlem A. Ombudet har kommet med uttalelse

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

POLITILEDEREN NR.3 2014 ÅRGANG 117 AV INNHOLDET:

POLITILEDEREN NR.3 2014 ÅRGANG 117 AV INNHOLDET: POLITILEDEREN NR.3 2014 ÅRGANG 117 Lensmannsbladet Humlegård: Det haster med å komme igang! AV INNHOLDET: Borgernes behov er viktigst s 8 Flere kvinner i Norges politilederlag s 13 Nytt politihus i Østfold

Detaljer