Norsk gynekologisk endoskopiregister Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk gynekologisk endoskopiregister Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013"

Transkript

1 Norsk gynekologisk endoskopiregister Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 Andreas Putz Sykehus i Vestfold HF, Tønsberg PB 2168, 3103 Tønsberg 15. Oktober 2013

2 Innhold I Årsrapport Sammendrag Registerbeskrivelse Bakgrunn og formål Bakgrunn for registeret Registerets formål Juridisk hjemmelsgrunnlag Faglig ledelse og databehandlingsansvar Databehandlingsansvar Stryringsgruppe Referansegruppe Personvernombud Aktivitet i styringsgruppe/referansegruppe Metoder for fangst av data 10 4 Datakvalitet Dekningsgrad Fagutvikling og kvalitetsforbedring av tjenesten Registerets spesifikke kvalitetsmål Bidrag til utvikling av nasjonale retningslinjer og handlingsplaner/-program Bruk av nasjonale retningslinjer 14 2

3 6.4 Kvalitetsforbedrende tiltak initiert av registeret Evaluering av kvalitetsforbedrende tiltak (endret praksis) Komplikasjoner og uønskede hendelse intraoperative laparoskopiske komplikasjoner (legerapportert) Intraoperative hysteroskopiske komplikasjoner (legerapportert) postoperative komplikasjoner (pasientrapportert) Formidling av resultater Samarbeid og forskning Pasientrapportering, demografi og sosiale forhold Pasientrapporterte resultmål Demografiske ulikheter Sosiale ulikheter Resultater (tradisjonell årsrapport/-statistikk).. 20 II Plan for forbedringstiltak Momentliste.22 3

4 Del I Årsrapport 4

5 Kapittel 1 Sammendrag Norsk gynekologisk endoskopiregister (NGER) er et nasjonalt kvalitetsregister i Helse Sør- Øst godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet i oktober Virksomheten i 2012 som et nasjonalt register var hermed kort. Registeret omfatter gynekologiske laparoskopier og hysteroskopier. I dag mangler svar på sentrale spørsmål knyttet til behandlingens effektivitet, kvalitet og omfang. NGERs formålet er derfor kvalitetssikring, fagutvikling, forskning og ressursplanlegging. Registeret har gjennomgått en total revisjon fra det tidligere Laparoskopiregisteret drevet av Laparoskopiutvalget i Norsk gynekologisk forening (NGF). Det var hovedmål i 2012 å utvikle en webbasert teknisk løsning og 01. juni 2012 fikk NGER konsesjon fra datatilsynet (12/ /IUR). Oktober 2012 ble lagt ut en testversjon og Laparakopiutvalget i Norsk gynekologisk forening foretok siste forbedringer og sluttkontrollen. Kapittel 2 Registerbeskrivelse 2.1 Bakgrunn og formål Bakgrunn for registeret Gynekologiske sykdommer kan bli operativ behandlet på forskjellige måter. Utviklingen av minimal invasive operasjonsmetoder og økende attraktivitet har ført til økende andeler av minimal invasive inngrep på forskjellige gynekologiske avdelinger. 5

6 Registeret skal ta utgangspunkt i eksisterende Norsk Gynekologisk Laparoskopiregisterdatabase ved Kvinneklinikken Sykehuset i Vestfolf HF Registerets formål Nasjonalt Kvalitetsregister for gynekologisk endoskopi har som mål å sikre kvaliteten på laparoskopi og hysteroskopi som utføres ved norske sykehus. Målgruppen er alle pasienter som blir endoskopisk operert for gynekologiske sykdommer ved offentlige og private sykehus. Hensikten er at det enkelte sykehus skal kunne holde oversikt over egne resultater (ønskede og uønskede behandlingseffekter). Nasjonale, aggregerte registerdata vil være referansen for det enkelte sykehus. Styringsgruppen skal forvalte nasjonale registerdata og definere hvordan disse skal bearbeides og presenteres. Informasjonen bør komme pasientene til nytte i form av en bedre og mer oversiktlig helsetjeneste. 2.2 Juridisk hjemmelsgrunnlag NGER er et web-basert register. Registrering av personopplysninger skjer gjennom kvalitetsregisterportalen https://helseregister.no via Norsk Helsenett. Innlegging og behandling av opplysninger i registeret drives i henhold til konsesjonen fra Datatilsynet (12/ /IUR) 01. juni I oktober 2012 ble NGER godkjent fra Helse og Omsorgsdepartment som et nasjonalt medisinsk register i Helse Sør-Øst. 2.3 Faglig ledelse og databehandlingsansvar Databehandlingsansvar 6

7 Administrerende direktor ved Sykehuset i Vestfold HF (SiV) er databehandlingsansvarlig. Sykehuset i Vestfold er driftansvarlig. I desember 2012 ble styringsgruppen formalisert Styringsgruppe Daglig leder: Andreas Putz, seksjonsoverlege Kvinnesenteret, SiV Styringsgruppenmedlem: Anne Veddeng, overlege Kvinnesenteret, Haukeland universitetssjukehus Styringsgruppenmedlem: Ellen Holtan Folkestad, overlege Kvinnesenteret, SiV Styringsgruppenmedlem: Tove Sørlie, helsesekretær, SiV Styringsgruppenmedlem: Ariane Maria Putz, helsesekretær, SiV Registerleder har det utøvende, administrative og daglige forvaltningsansvar for registeret ved å: Holde løpende kontakt med samarbeidende sykehus og kontaktpersoner og sørge for at tilbakemeldingsrutinene fungerer. Påse at håndtering av sensitiv informasjon skjer iht. lover og forskrifter og er i tråd med prosjekt- og planbeskrivelse. Påse at det utarbeides gode og regelmessige tilbakemeldinger til sykehusene. Utarbeide årsrapport. Utarbeide en årlig oversikt over publiserte artikler, abstrakts, foredrag og innlegg i fagtidsskrifter eller andre media som har utgangspunkt i data fra registeret. Utarbeide budsjett og regnskap. Representere registeret utad. Registerleder forbereder saker for referansegruppen. Styringsgruppens øvrige medlemmer assisterer registerleder. Sykepleier/sekretær/assistent i sentral enhet, underlagt styringsgruppen, skal følge databasen og sørge for at postoperativ oppfølging gjennomføres. Øvrige arbeidsoppgaver tildeles av styringsgruppen. 7

8 2.3.3 Referansegruppe Referansegruppen skal oppnevnes av styringsgruppen og har en bredere sammensetning og skal kunne komme med råd og innspill til styringsgruppen. Minimum fire av de syv medlemmene i referansegruppen skal være aktive innen gynekologi/gynekologisk endoskopisk kirurgi. Gruppen skal inneha kompetanse i epidemiologi/statistikk. Gruppen bør tilstrebes å inneha god akademisk kompetanse, med minimumskrav til en representant med akademisk kompetanse på norsk doktorgradsnivå eller tilsvarende. Funksjonstiden for referansegruppens medlemmer er fire år med mulighet for reoppnevning. For å oppnå kontinuitet i gruppen, skiftes/reutnevnes halve gruppen første gang allerede etter to år og resten etter fire år. Lederen velges for to år og kan gjenvelges. Sammensetningen av gruppen skal reflektere at dette er et nasjonalt samarbeidsprosjekt. Fire representanter, tilstrebes en fra hver helseregion, (to fra regionsenter/universitetssykehus og to fra sentral-/lokalsykehus). Utpekes av dataansvarlig. To skiftes/reutnevnes etter to år og to etter fire år. To spesialister i gynekologi utpekes av NGF. Én skiftes/reutnevnes etter to år og én etter fire år. Én brukerrepresentant utpekes av NGF. Skiftes/reutnevnes etter fire år. Lederen for referansegruppen skal være en av gruppens sju medlemmer og velges av gruppen selv fra referansegruppen. Lederen skal være gynekolog med erfaring innen gynekologisk endoskopi. Referansegruppen kan innhente kompetanse ved å knytte til seg eksterne ressurspersoner. Disse har ikke stemmerett. Referansegruppen kan, hvis den finner det hensiktsmessig, oppnevne egne arbeidsgrupper. Referansegruppen skal ha det faglige ansvaret for NGER ved å: Vurdere funksjonaliteten av registeret til en hver tid: I dette ligger det en fortløpende vurdering av om registeret fungerer etter formålet og ivaretar de forpliktelser som ligger i nasjonale medisinske registre sin konsesjon og foreskrift. Foreslå nødvendige justeringer av rutiner overfor registerets eier og leder i styringsgruppen. 8

9 Medvirke til at samarbeidet med sykehus og fagmiljøer fungerer tilfredsstillende og at systemet med tilbakemeldinger til deltagende sykehus ivaretas. Kvalitetssikre og godkjenne årsrapporter og tilsvarende faglige dokumenter fra NGER før offentliggjøring. Dette medfører også å opplyse mottaker om de forbehold som må tas med i fortolkning av eventuelt regionale/lokale forskjeller i behandlingsresultater. Ved behov foreslå endringer i mandat, som formelt må besluttes av databehandleransvarlig ved registerets formelle ledelse. Ha ansvar for formidling og kunnskapsproduksjon i samarbeid med registerleder Være rådgivende i budsjettutforming og administrative spørsmål. Være rådgiver for daglig leder. Beslutte faglige føringer for utlevering av data fra registeret og vurdere forespørsler om utlevering. Uttalerett på innstilling for tilsetting av registerleder. Oppnevne eventuelle arbeidsgrupper. Ved avstemninger i referansegruppen, gjelder simpelt flertall, ved stemmelikhet avgjør lederens stemme. Registerleder (styringsgruppens leder) er saksansvalig/-forbereder og sekretær for referansegruppen og skal delta med talerett, men uten stemmerett. Styringsgruppens øvrige medlemmer kan delta med talerett, men uten stemmerett. Referansegruppen har ikke tilgang til eller innsyn i personidentifiserbare opplysninger i NGER Personvernombud Heidi Thorstensen, OUS. 9

10 2.3.5 Aktivitet i styringsgruppen Fordi styringsgruppen ble oppnevnt i Desember 2012 var det ikke mulig å formalisere referansegruppen i Daglig leder Andreas Putz hadde fire møter i Tromsø med SKDE og HN-IKT ang. utvikling av en elektronisk registerløsning. Andreas Putz deltok delvis sammen med Ellen Folkestad på 4 vanlige møter og 7 telefonmøter med Laparoskopiutvalget i NGF for å vise fremgang i utviklingsfasen og for felles gjennomgang av testversjonen. Kapittel 3 Metoder for fangst av data Registrering av personopplysninger skjer elektronisk etter inngrepet ved det enkelte sykehus gjennom kvalitetsregisterportalen https://helseregister.no via Norsk Helsenett. Pålogging til NGER foregår med en tofaktorautentisering av brukere. Fire uker etter operasjonen sender NGER kontoret et spørreskjema til pasienten. Ved manglende respons får pasienten et spørreskjema igjen og deretter ble pasienten kontaktet via telefon. 10

11 Kapittel 4 Datakvalitet Registeret startet datainnsamling i 2013, og kan derfor ikke si noe om datakvalitet ennå. - God datakvalitet er helt avgjørende for at registeret skal kunne brukes i kvalitetssikrings- og forskningssammenheng. For å sikre høy datakvalitet og dermed en høy kvalitet på registeret bør distribusjon og registrering av registreringsskjema innarbeides som en del av de daglige rutinene ved de kliniske avdelingene. - Datakvaliteten (ekstern validitet) avhenger av inklusjonsraten. Inklusjonsraten for hvert sykehus rapporteres ved å sammenlikne antall registrerte operasjoner i det nasjonale registeret med tilsvarende tall fra Norsk Pasientregister (NPR). - For optimal datakvalitet er det derfor viktig at det etableres rutiner som ser til at skjema og samtykkeerklæringer er fullstendig utfylte. Samtykkeerklæringen inneholder tilstrekkelig informasjon for at en slik avgjørelse skal kunne tas av pasienten selv. - Etterkontroll etter operasjon bør være skjøvet såpass langt ut i tid at den er egnet til å fange opp komplikasjoner etter operasjonen. Dersom det på den annen side går for lang tid kan man miste muligheten til å fange opp de umiddelbare ønskede og uønskede behandlingseffekter. Kontrollrutinene varierer en del fra avdeling til avdeling og kanskje endog mellom kirurger på noen avdelinger. Etterkontroll i regi av NGER settes av praktiske årsaker til 4 uker etter operasjonen. Pasienten skal sende selv et spørreskjema 4 uker etter operasjon tilbake. - Sykehusene pålegges stadig nye oppgaver knyttet til kvalitetssikring, dokumentasjon, virksomhetsanalyser og forskning. For å lette registreringsarbeidet knyttet til NGER mest mulig, bør opplæringsmateriell være lett tilgjengelig, både i elektronisk og i trykt format. Vi bør derfor utarbeide en praktisk veileder som omhandler hvordan registreringsarbeidet kan integreres i driften ved den enkelte sykehusavdeling. I tillegg bør vi utarbeide en brukermanual for den elektroniske registreringen av spørreskjema. 11

12 Kapittel 5 Dekningsgrad Registeret startet datainnsamling i 2013, og kan derfor ikke si noe om dekningsgrad ennå. Kapittel 6 Fagutvikling og kvalitetsforbedring av tjenesten Registeret startet datainnsamling i 2013, og kan derfor ikke si noe om datakvalitet, fagutvikling eller kvalitetsforbedring ennå. 6.1 Registerets spesifikke kvalitetsmål De beste kvalitetsindikatorene er kliniske effektmål i form av registrering av frekvens av komplikasjoner, reoperasjoner og konvertering til åpne operasjonsteknikk Variabler av registeret: Eksposisjonsvariabler 12

13 Operasjonsindiskasjon. ICD-10 kodene som gir indikasjon til inngrepet er inngangsbiletten til registeret. Diagnose 1-3. ICD-10 kodene er i tillegg til operasjonsindikasjoner inklusjonskriterier. Prosedyre 1-3 NCSP-kodene kvalifiserer for inklusjon i endoskopiregister - Komplikasjoner. Endepunktvariabler Reoperasjon for komplikasjoner innen 4 uker, konvertering til laparoskopi (ut fra hysteroskopi) /laparatomi (ut fra hysteroskopi, laparoskopi) og oppfølging etter 4 uker med spørsmål om komplikasjoner viser endepunkter på endoskopisk behandlingen. Justeringsvariabler Utdanning, sivilstatus, morsmål, antall graviditeter, paritet, kroppsmasseindeks (BMI), tidligere operasjoner, co-morbiditet, bisykdommer, ASA Grad, anestesi, operasjonskategori (elektiv akutt, i vakttid), dagkirurgisk, operasjonstid, kombinasjon med ikke endoskopiske operasjoner, tilgangsmetode, antall hjelpeinnstikk, single port, bipolar diatermi, unipolar diatermi, harmonic skalpell, 13

14 Thunderbeat, plasmajet, morcellator, sutur, clip, nett, adheransepropylakse, endo-gia/stapler, preparatpose, robotkirurgi, distensjonsmiddel ved hysteroskopi, cervixmodning, tykklese og rigiditet av hysteroskopet, gjennomføringsgrad av inngrepet ved hysteroskopi er variabler som påvirker (antas å påvirke utfallet av kirurgisk behandling i betydelig grad) endepunkt av behandlingen. Inklusjonsraten evalueres ved at antall operasjoner som blir rapportert inn til registeret blir sammenstilt med det antall som er registrert ved Norsk Pasientregister (NPR) i samme tidsperiode. Nærmere analyse og bearbeidelse av kvalitetsdata utover hva som blir inkludert i rapportvirksomheten, vil være som prosjekter i regi av styringsgruppen. 6.2 Bidrag til utvikling av nasjonale retningslinjer Registeret startet datainnsamling i 2013, og kan derfor ikke si noe om datakvalitet, fagutvikling eller kvalitetsforbedring ennå. 6.3 Bruk av nasjonale retningslinjer 14

15 Registeret startet datainnsamling i 2013, og kan derfor ikke si noe om datakvalitet, fagutvikling eller kvalitetsforbedring ennå. Nasjonale retningslinjer eksisterer i lite omfang. De fleste pasientene som blir operert for en gynekologisk tilstand, får en effektiv behandling og blir frisk igjen, men resultatene er varierende. Hvilke pasienter som har nytte av endoskopisk kirurgi og hvilke typer operasjoner som bør tilbys ved den enkelte tilstand, kan være omdiskutert. Behandlingen er i liten grad evidensbasert. Kvalitetssikringen er varierende og ofte mangelfull. Dette kombinert med forskjellig tradisjon og kultur ved landets mange gynekologiske avdelinger, har resultert i store lokale og regionale forskjeller i behandlingstilbudet, sprikende informasjon til pasientene og krav om alternative behandlingstilbud i inn- og utland. 6.4 Kvalitetsforbedrende tiltak initiert av registeret Registeret startet datainnsamling i 2013, og kan derfor ikke si noe om datakvalitet, fagutvikling eller kvalitetsforbedring ennå Evaluering av kvalitetsforbedrende tiltak (endret praksis) Registeret startet datainnsamling i 2013, og kan derfor ikke si noe om datakvalitet, fagutvikling eller kvalitetsforbedring ennå. 15

16 6. 6 Komplikasjoner og uønskede hendelser Registeret startet datainnsamling i 2013, og kan derfor ikke si noe om komplikasjoner og uønskede hendelser. NGER registrer intraoperative komplikasjoner og postoperative komplikasjoner innen fire uker Intraoperative laparoskopiske komplikasjoner (legerapportert) Med uterusmanipulator Ved tilgang Ved hjelpeinnstikk Intraadominell Med utstyr Umiddelbart postoperativ Når registrerende bruker har lagt inn en eller flere komplikasjoner kan man skille mellom skadete organer. o o o o o Kar Blære Tarm Ureter Nerv Intraoperative hysteroskopiske komplikasjoner (legerapportert) Ved tilgang Med utstyr/teknisk Perforasjon Blødning Fluid overload 16

17 6.6.3 Postoperative komplikasjoner (pasientrapportert) Gjennomført reoperasjon og hvilke typer: o Laparoskopi o Hysteroskopi o Laparatomi Infeksjon og hvilke typer: o I operasjonssår o Intraabdominal o Endometritt/Salpingitt o UVI o Annet Blødning og hvilke typer: o I bukveggen o Vaginal o Intraabdominal Oganskade og hvilke typer: o Tarm o Blære o Ureter o Kar o Annet Komplikasjoner med fremmedlegemer og utstyr og hvilke typer o Med nett o Med instrumenter o Med sutur/clips Komplikasjonens alvorlighetsgrad Hvor alvorlig ansees komplikasjonen? Alternativer: 17

18 Lite alvorlig: Ingen varige men, behandling nødvendig. Middels alvorlig: Ingen varige men, reinnleggelse nødvendig. Evt. ble det utført reoperasjon. Alvorlig: Truende for livet eller gir varige mén utover operasjonsarr. Dødelig: Komplikasjonen er dødelig. Kapittel 7 Formidling av resultater Registeret startet datainnsamling i 2013, og kan derfor ikke si noe om resultater. Rapportering skal skje årlig slik at forandringer bli aktuell synlig. Brukere av registeret har mulighet for tilgang til sine egne, avidentifiserte data som kan brukes til kvalitetssikringsarbeid internt på den enkelte avdeling. Hver avdeling skal kunne vurdere egne resultater opp mot et landsgjennomsnitt. Kapittel 8 Samarbeid og forskning 18

19 Registeret startet datainnsamling i 2013, og kan derfor ikke si noe om forskning og samarbeid med andre kvalitetsregistre. Vi publiserte utvikling av registeret i Tyskland ved Tysk gynekologisk endoskopi selskap sitt årsmøte: A. Putz, Edvardsen, A.; Grindstein, T.; Holden, K.; Nilsen, R.; Samuelsen, T.; Skau, P.: Laparoskopie und Hysteroskopie in Norwegen: Entwicklung eine landesweiten, webbasierten Komplikationsregisteres; gyn (17) 2012; s. 1-3 Kapittel 9 Pasientrappotering, demografi og sosiale forhold 9.1 Pasientrapporterte resultatmål Er beskrevet under pkt og Demografiske ulikheter Alder og bosted. Pasienten er naturlig nok kvinner. 19

20 9.3 Sosiale ulikheter Sivilstatus, morsmål og utdanning. Kapittel 10 Resultater (tradisjonell årsrapport/- statistikk) Registeret startet datainnsamling i 2013, og kan derfor ikke si noe om resultater. 20

21 Del II Plan for forbedringstiltak 21

22 Kapittel 11 Momentliste 11.1 Datafangst og dekningsgrad NGER starter med datainnsamling i 2013 og er hermed i oppstartfasen. For å sikre høy datakvalitet og dermed en høy kvalitet på registeret bør distribusjon og elektronisk registrering av registreringsskjema innarbeides som en del av de daglige rutinene ved de kliniske avdelingene. Sykehusene pålegges stadig nye oppgaver knyttet til kvalitetssikring, dokumentasjon, virksomhetsanalyser og forskning. For å lette registreringsarbeidet knyttet til NGER mest mulig, bør opplæringsmateriell være lett tilgjengelig, både i elektronisk og i trykt format. Vi bør derfor utarbeide en praktisk veileder som omhandler hvordan registreringsarbeidet kan integreres i driften ved den enkelte sykehusavdeling. I tillegg bør vi utarbeide en brukermanual for den elektroniske registreringen av spørreskjema. Det er meget viktig å få en høy dekningsgrad til NGER. Styringsgruppen skal kontakte alle sykehus med operativ gynekologisk virksomhet. Datafangst forutsetter en fungerende teknisk løsning og stabil drift. Tett samarbeid med HN-IKT skal garantere en god og sikker drift. 22

Registerbeskrivelse. Norsk Gynekologisk Endoskopiregisteret

Registerbeskrivelse. Norsk Gynekologisk Endoskopiregisteret Registerbeskrivelse Norsk Gynekologisk Endoskopiregisteret 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Bakgrunn og formål... 1 Generelt beskrivelse av registeret.... 1 Målgruppe 4 Eksklusjonskriterier....4 Registerets

Detaljer

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 SVEIN ROTEVATN 1 1 Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus 31. oktober 2013 Bakgrunn og veiledning

Detaljer

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2012

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2012 NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2012 AUDNY ANKE 1 1 Universitetssykehuset Nord Norge - Tromsø 7. november 2013 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse 2.1 Bakgrunn og formål 2.1.1

Detaljer

Navn på register Årsrapport for [årstall] med plan for forbedringstiltak

Navn på register Årsrapport for [årstall] med plan for forbedringstiltak Navn på register Årsrapport for [årstall] med plan for forbedringstiltak Ola Normann 1, Medel Svensson 2 og Kari Normann 1 1 et Sykehus, et Foretak, et Sted 2 en annen adresse, et annet Sted 21. mai 2015

Detaljer

Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft

Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft Oktober 2013 Side 1 av 15 Postadresse Kontoradresse Telefon: 22 45 13 00 E-post: kreftregisteret@kreftregisteret.no Org. nr.: 974707160

Detaljer

Norsk Register for Gastrokirurgi - NoRGast Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak

Norsk Register for Gastrokirurgi - NoRGast Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Norsk Register for Gastrokirurgi - NoRGast Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Kristoffer Lassen 1, Linn Såve Nymo 1, Mai Lisbet Berglund 2 1 Gastrokirurgisk avdeling Universitetssykehuset

Detaljer

Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling (SmerteReg) Årsrapport for 2013

Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling (SmerteReg) Årsrapport for 2013 Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling (SmerteReg) Årsrapport for 2013 Lars Jørgen Rygh Haukeland Universitetssykehus, Helse Vest RHF 30. September 2014 1 Bakgrunn og veiledning til utfylling

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn HISUP nordisk register for behandling av Hidradenitis suppurativa Registeransvarlig Gisli Ingvarsson,

Detaljer

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Om registereret Bakgrunn Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi (NKR) har som mål å sikre kvaliteten på ryggkirurgi som utføres ved norske sykehus. Målgruppen er pasienter som blir operert for degenerative

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret.

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret. Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Registeransvarlig Telefon E-post Helseforetak Postadresse Hjemmeside Nasjonalt kvalitetsregister for

Detaljer

Norsk kvalitetsregister for hiv. Årsrapport Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV) Plan for forbedringstiltak

Norsk kvalitetsregister for hiv. Årsrapport Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV) Plan for forbedringstiltak Norsk kvalitetsregister for hiv Årsrapport Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV) 2013 Plan for forbedringstiltak BENTE MAGNY BERGERSEN Oslo universitetssykehus, 5.februar 2014 Innhold I Årsrapport 1

Detaljer

REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER

REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER Norsk brannskaderegister Norsk kvalitetsregister for pasienter med alvorlige og/eller spesielle brannskader Kortnavn: NBR Engelsk navn: Norwegian Burn Registry

Detaljer

Mal for Vedtekter for nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Mal for Vedtekter for nasjonale medisinske kvalitetsregistre Mal for Vedtekter for nasjonale medisinske kvalitetsregistre Innhold: 1 Registerets navn 2 Databehandlingsansvarlig 3 Formål 4 Tillatelse til å innhente og behandle opplysninger i registeret 5 Registerets

Detaljer

Vedtekter for Norsk Register for Analinkontinens - NRA revidert mars 2017.

Vedtekter for Norsk Register for Analinkontinens - NRA revidert mars 2017. Vedtekter for Norsk Register for Analinkontinens - NRA revidert mars 2017. Innhold: 1 Registerets navn 2 Databehandlingsansvarlig 3 Formål 4 Tillatelse til å innhente og behandle opplysninger i registeret

Detaljer

Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport 2012. Leif Ivar Havelin og Ove Furnes Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF.

Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport 2012. Leif Ivar Havelin og Ove Furnes Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF. Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport 2012 Leif Ivar Havelin og Ove Furnes Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF Oktober 2013 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse

Detaljer

Norsk gynekologisk endoskopiregister Årsrapport 2014 Plan for forbedringstiltak 2015

Norsk gynekologisk endoskopiregister Årsrapport 2014 Plan for forbedringstiltak 2015 Norsk gynekologisk endoskopiregister Årsrapport 2014 Plan for forbedringstiltak 2015 Andreas Putz Martin Rakovan Ariane Maria Putz Anne Veddeng Sykehus i Vestfold HF, Tønsberg PB 2168, 3103 Tønsberg NGER@siv.no

Detaljer

Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Wenche Koldingsnes Universitetssykehuset Nord Norge HF 9038 Tromsø 31. okt. 2014 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag

Detaljer

Status og fremdriftsplan for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Status og fremdriftsplan for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering Internett: www.skde.no SAK 3-2008-1 Postadresse: SKDE, Postboks 100, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø Dato: 28. nov. 2008 Besøksadresse: Plan

Detaljer

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013 NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013 AUDNY ANKE 1 1 Universitetssykehuset Nord Norge - Tromsø 30. november 2014 1 Bakgrunn og veiledning til utfylling Bakgrunn En årsrapport fra et medisinsk kvalitetsregister

Detaljer

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013 NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013 AUDNY ANKE 1 1 Universitetssykehuset Nord Norge - Tromsø 30. september 2014 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse 2.1 Bakgrunn og formål

Detaljer

Norsk gynekologisk endoskopiregister Årsrapport 2013 Plan for forbedringstiltak 2014

Norsk gynekologisk endoskopiregister Årsrapport 2013 Plan for forbedringstiltak 2014 Norsk gynekologisk endoskopiregister Årsrapport 2013 Plan for forbedringstiltak 2014 Andreas Putz Martin Rakovan Ariane Maria Putz Sykehus i Vestfold HF, Tønsberg PB 2168, 3103 Tønsberg NGER@siv.no 12.

Detaljer

NorSCIR Årsrapport Plan for forbedringstiltak

NorSCIR Årsrapport Plan for forbedringstiltak NorSCIR Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak Sekretariat ved St.Olavs Hospital 1.12. 2013 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse 2.1 Bakgrunn og formål 2.1.1 Bakgrunn for registeret

Detaljer

SmerteReg Årsrapport for 2014

SmerteReg Årsrapport for 2014 SmerteReg Årsrapport for 2014 Daglig leder SmerteReg Overlege Lars Jørgen Rygh, KSK, HUS 30.09.2015 Innhold Del I Årsrapport... 3 1. Sammendrag... 3 2. Registerbeskrivelse... 4 2.1 Bakgrunn og formål...

Detaljer

Nasjonalt Korsbåndregister Årsrapport 2012. Lars Engebretsen. Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen/ Oslo universitetssykehus HF, Ullevål

Nasjonalt Korsbåndregister Årsrapport 2012. Lars Engebretsen. Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen/ Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Nasjonalt Korsbåndregister Årsrapport 2012 Lars Engebretsen Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen/ Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Oktober 2013 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Validering av komplikasjoner for perioden

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Validering av komplikasjoner for perioden Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Validering av komplikasjoner for perioden 2015-2017 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Hjalmar Schiøtz, Rune Svenningsen, Kari Western, Gunvor Langebrekke

Detaljer

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer. Årsrapport 2012. Plan for forbedringstiltak 2013

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer. Årsrapport 2012. Plan for forbedringstiltak 2013 Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Hjemmeside: www.muskelregisteret.no E-post: muskelregistert@unn.no Postadresse: Nevromuskulært kompetansesenter Postboks 33 9038 Universitetssykehuset

Detaljer

Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV) Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak

Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV) Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV) Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak BENTE MAGNY BERGERSEN 15.10.2015 Innhold Del I Årsrapport... 4 1. Sammendrag... 4 Summary in English... 4 2.

Detaljer

Vedtekter for Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt)

Vedtekter for Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt) Vedtekter for Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt) Innhold: 1 Registerets navn 2 Databehandlingsansvarlig 3 Formål 4 Håndtering av taushetsplikt og behandlingsgrunnlag 5 Personopplysninger

Detaljer

God datakvalitet. Strategi og handlingsplan Gardermoen,

God datakvalitet. Strategi og handlingsplan Gardermoen, God datakvalitet 4 Strategi og handlingsplan 2016-20 g Gardermoen, 22.09.2015 2 Innledende tekst En enkel definisjon av datakvalitet er at det er et mål på hvorvidt data kan anvendes i henhold til intensjonen.

Detaljer

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi. Degenerativ rygglidelse i LS kolumna Praktisk veileder Versjon 2.1

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi. Degenerativ rygglidelse i LS kolumna Praktisk veileder Versjon 2.1 Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Degenerativ rygglidelse i LS kolumna Praktisk veileder Versjon 2.1 Design: SKDE, Helse Nord RHF Layout: Hugo Kolstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Foto:

Detaljer

Norsk Fot- & Ankelregister

Norsk Fot- & Ankelregister Norsk Fot- & Ankelregister Praktisk informasjon om registeret Bakgrunn for registeret Norsk Fot- og Ankelregister ble opprettet i 2014 for å registrere ulike kirurgiske inngrep utført innenfor fot- og

Detaljer

Vedtekter for Norsk intensivregister (NIR)

Vedtekter for Norsk intensivregister (NIR) Vedtekter for Norsk intensivregister (NIR) November 2017 Disse vedtektene erstatter vedtekter av 2006, revidert i 2009 Innhold: 1 Registerets navn 2 Databehandlingsansvarlig 3 Formål 4 Tillatelse til å

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Norsk register for døvblinde Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013

Norsk register for døvblinde Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 Norsk register for døvblinde Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 Yusman Kamaleri, Solveig Ervik Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger, Kvinne- og barneklinikken,

Detaljer

Valg av variabler og design

Valg av variabler og design Valg av variabler og design Lena Ringstad Olsen, Nasjonalt Servicemiljø/SKDE Hild Fjærtoft, Norsk Hjerneslagregister Helse og kvalitetsregisterkonferansen 2014 Innhold Viktigheten av design og valg av

Detaljer

Norsk gynekologisk endoskopiregister Årsrapport 2015 Plan for forbedringstiltak 2016

Norsk gynekologisk endoskopiregister Årsrapport 2015 Plan for forbedringstiltak 2016 Norsk gynekologisk endoskopiregister Årsrapport 2015 Plan for forbedringstiltak 2016 Andreas Putz Anne Veddeng Ariane Maria Putz Sykehus i Vestfold HF, Tønsberg PB 2168, 3103 Tønsberg NGER@siv.no 26. September

Detaljer

Vedtekter for nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Vedtekter for nasjonale medisinske kvalitetsregistre Vedtekter for nasjonale medisinske kvalitetsregistre Innhold: Mars 2017. 1 Registerets navn 2 Databehandlingsansvarlig 3 Formål 4 Tillatelse til å innhente og behandle opplysninger i registeret 5 Registerets

Detaljer

Ved overvåkning og systematisk analyse ønsker vi å oppnå bedre kunnskap om årsaker og behandling av barn og unge med CP.

Ved overvåkning og systematisk analyse ønsker vi å oppnå bedre kunnskap om årsaker og behandling av barn og unge med CP. Protokoll Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) Guro L. Andersen, MD PhD Leder CPRN Sandra Julsen Hollung IKT-rådgiver/koordinator Sykehuset i Vestfold CPRN PB 2168 3103 Tønsberg telefon: 33 03 82 17

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for føflekkreft. Kreftregisteret

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for føflekkreft. Kreftregisteret Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Nasjonalt register for føflekkreft Registeransvarlig Kreftregisteret Telefon 22451300 E-post ingunn.bjorhovde@kreftregisteret.no

Detaljer

Bakgrunn. I Norge får hvert år omkring 100 personer skade i ryggmargen. Dette kan medføre varige konsekvenser og behov for livslang oppfølging.

Bakgrunn. I Norge får hvert år omkring 100 personer skade i ryggmargen. Dette kan medføre varige konsekvenser og behov for livslang oppfølging. Bakgrunn I Norge får hvert år omkring 100 personer skade i ryggmargen. Dette kan medføre varige konsekvenser og behov for livslang oppfølging. De tre spinalavdelingene for rehabilitering og oppfølging

Detaljer

NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet

NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet Bakgrunn Norge har et unikt utgangspunkt for å utnytte innsamlet

Detaljer

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Philip A. Skau Regional konferanse for kvalitetsregistre 27 april, Bergen HODs satsing på kvalitetsregisterfeltet Fra 2009: 32 mill. kroner til kvalitetsregisterarbeid

Detaljer

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 (utkast etter strategiseminar mai -15): Syv tema er identifisert som viktige: 1. Datakvalitet 2. Bruk av resultater 3. Pasientinvolvering

Detaljer

Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL)

Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Leif Ivar Havelin Dekningsgradsanalyser for Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Analyse på: Hvor

Detaljer

Kontaktinfor. Utgitt: Januar 2016 Versjon: 1.0 Foto: Colourbox Redaksjon: Tove Skarbø

Kontaktinfor. Utgitt: Januar 2016 Versjon: 1.0 Foto: Colourbox Redaksjon: Tove Skarbø Vedtekter 1 Kontaktinfor Utgitt: Januar 2016 Versjon: 1.0 Foto: Colourbox Redaksjon: Tove Skarbø Kontaktinformasjon: NorSpis v/faglig leder Tove Skarbø PHR klinikken RESSP Nordlandssykehuset HF E-post:

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015 Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Det samlede nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre 1. SKDE

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle magetarmsykdommer. Helse Bergen HF

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle magetarmsykdommer. Helse Bergen HF Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Protokoll for Gastronet nasjonalt kvalitetsregister for gastrointestinal endoskopi

Protokoll for Gastronet nasjonalt kvalitetsregister for gastrointestinal endoskopi 1 Protokoll for Gastronet nasjonalt kvalitetsregister for gastrointestinal endoskopi G Hoff 16.12.2013 Registerets offisielle navn: Gastronet. Det omfatter et register for koloskopier (Gastronet Colo)

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Finn Henry Hansen Direktør Helse Nord RHF Lysebu 8. november 2011 Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi Dokumentasjon

Detaljer

Vedtekter for Register for Hidradenitis Suppurativa -HISREG Revidert mars 2017

Vedtekter for Register for Hidradenitis Suppurativa -HISREG Revidert mars 2017 Vedtekter for Register for Hidradenitis Suppurativa -HISREG Revidert mars 2017 Innhold: 1 Registerets navn 2 Databehandlingsansvarlig 3 Formål 4 Tillatelse til å innhente og behandle opplysninger i registeret

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV registeret) Offentliggjøring av resultater 2014

Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV registeret) Offentliggjøring av resultater 2014 Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV registeret) Offentliggjøring av resultater 2014 SOLFRID INDREKVAM 1, MIRIAM GJERDEVIK 1,2, LINDA TVEIT 1 og OVE FONDENES 1 1 Lungeavdelingen,

Detaljer

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Veileder IS-2332 Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre april/2015

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

SmerteReg Årsrapport for 2015

SmerteReg Årsrapport for 2015 SmerteReg Årsrapport for 2015 Daglig leder SmerteReg Overlege Lars Jørgen Rygh, KSK, HUS 20.09.2016 Innhold Del I Årsrapport... 3 1. Sammendrag... 3 2. Registerbeskrivelse... 4 2.1 Bakgrunn og formål...

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Norsk Parkinsonregister og biobank Årsrapport for 2016 med plan for forbedringstiltak

Norsk Parkinsonregister og biobank Årsrapport for 2016 med plan for forbedringstiltak Norsk Parkinsonregister og biobank Årsrapport for 2016 med plan for forbedringstiltak Guido Alves 1,2 OG Eldbjørg Fiske 1 1 Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser, Stavanger universitetssjukehus,

Detaljer

Fagdag for medisinske kvalitetsregistre Gode kvalitetsregistre for betre helseteneste

Fagdag for medisinske kvalitetsregistre Gode kvalitetsregistre for betre helseteneste Fagdag for medisinske kvalitetsregistre 30.08.16 -Gode kvalitetsregistre for betre helseteneste Kari Guldbrandsøy Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre, Helse Vest Bakgrunn og formål for dagen Personvernombudet

Detaljer

Hvordan få tilgang til kvalitetsregisterdata for forskningsformål?

Hvordan få tilgang til kvalitetsregisterdata for forskningsformål? Hvordan få tilgang til kvalitetsregisterdata for forskningsformål? Helse- og kvalitetsregister konferansen 2014 Oslo 14. mars 2014 Torild Skrivarhaug overlege dr.med. barnelege, leder Barnediabetesregisteret

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Veileder IS-2332 Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre april/2015

Detaljer

HISREG Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

HISREG Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak HISREG Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Gisli Ingvarsson, NEHR UNN HF 11. september 2014 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse 2.1 Bakgrunn og formål 2.1.1 Bakgrunn

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Vedtekter for Nasjonalt kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Vedtekter for Nasjonalt kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Vedtekter for Nasjonalt kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 1 Registerets navn Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes. Kortversjon: Barnediabetesregisteret. Engelsk

Detaljer

Registerbeskrivelse Utarbeidet av styringsgruppen for registeret i samarbeid med Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering i Helse Nord

Registerbeskrivelse Utarbeidet av styringsgruppen for registeret i samarbeid med Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering i Helse Nord Registerbeskrivelse Utarbeidet av styringsgruppen for registeret i samarbeid med Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering i Helse Nord Illustrasjonsfoto: Colourbox Design / layout Gøril Nordgård,

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning.

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning. Policydokument nr. 3/2011 Etablering og bruk av helseregistre Legeforeningen arbeider for å bedre kvaliteten i helsetjenesten og for en helsetjeneste som er mest mulig lik for alle. Bruk av valide og kvalitetssikrede

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF

Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Tonje Elisabeth Hansen Saksnr.: 2014/2701 Dato: 10.08.2015 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Norsk gynekologisk endoskopiregister Årsrapport 2016 Plan for forbedringstiltak 2017

Norsk gynekologisk endoskopiregister Årsrapport 2016 Plan for forbedringstiltak 2017 Norsk gynekologisk endoskopiregister Årsrapport 2016 Plan for forbedringstiltak 2017 Andreas Putz Per Olav Dale Ariane Maria Putz P PSykehus i Vestfold HF, Tønsberg PB 2168, 3103 Tønsberg NGER@siv.no 02.

Detaljer

Dekningsgradsanalyser i NPR hvordan gjøres de?

Dekningsgradsanalyser i NPR hvordan gjøres de? hvordan gjøres de? Robert Wiik, seniorrådgiver, Helsedirektoratet Oslo, Systemet Nasjonalt system for validering og dekningsgradsanalyser ble etablert i 2013 Samarbeid mellom SKDE og Norsk pasientregister

Detaljer

Norsk Nakke- og Ryggregister. Registerbeskrivelse og brukerveiledning

Norsk Nakke- og Ryggregister. Registerbeskrivelse og brukerveiledning Norsk Nakke- og Ryggregister Registerbeskrivelse og brukerveiledning Design / layout Mai Lisbet Berglund, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Foto Colourbox Trykk Trykkeriet ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Barnediabetesregisteret

Barnediabetesregisteret Forespørsel om deltakelse i Barnediabetesregisteret Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes og forskningsprosjektet Studier av diabetes hos barn og unge: Betydning av arvemessige

Detaljer

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling April 2012 Perinatalmedisinsk nettverk????? Neonatalprogrammet Krise Stortinget Formål Strukturert, prospektiv innsamling av nasjonale data omkring nyfødte

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Norsk register for døvblinde Årsrapport 2013 Plan for forbedringstiltak 2014

Norsk register for døvblinde Årsrapport 2013 Plan for forbedringstiltak 2014 Norsk register for døvblinde Årsrapport 2013 Plan for forbedringstiltak 2014 Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger, Kvinne- og barneklinikken, Oslo universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Presentasjon av vår database. Siri Bjørgen PhD. Prosjektleder, Ortopedisk forskningssenter, St.Olavs hospital Postdoktor, NTNU

Presentasjon av vår database. Siri Bjørgen PhD. Prosjektleder, Ortopedisk forskningssenter, St.Olavs hospital Postdoktor, NTNU Presentasjon av vår database Siri Bjørgen PhD. Prosjektleder, Ortopedisk forskningssenter, St.Olavs hospital Postdoktor, NTNU Skal snakke om... Bakgrunn Prosjektet Organisering Datainnsamling Rapportering

Detaljer

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Bent Indredavik Prosjektleder Norsk hjerneslagregister Medlem av den interregionale styringsgruppa for kvalitetsregistre Utvikling av slagregisteret -

Detaljer

Seminar om pasient- og brukermedvirkning i medisinske kvalitetsregistre. 18. februar 2016

Seminar om pasient- og brukermedvirkning i medisinske kvalitetsregistre. 18. februar 2016 Seminar om pasient- og brukermedvirkning i medisinske kvalitetsregistre 18. februar 2016 Kvalitetsregister: En samling strukturert informasjon av utvalgte kvalitetsmål gjennom et behandlingsforløp for

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

HISREG Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

HISREG Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak HISREG Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Gisli Ingvarsson, NEHR UNN HF 11. september 2014 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse 2.1 Bakgrunn og formål 2.1.1 Bakgrunn

Detaljer

Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge (ABLA NOR) Årsrapport for 2016

Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge (ABLA NOR) Årsrapport for 2016 Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge (ABLA NOR) Årsrapport for 2016 Peter Schuster 1, Eva Torsvik 1 1 Haukeland Universitetssjukehus, Helse Bergen HF, Hjerteavdelingen,

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Vedtekter for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi - NKR

Vedtekter for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi - NKR Vedtekter for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi - NKR Innhold: 1 Registerets navn 2 Databehandlingsansvarlig 3 Formål 4 Tillatelse til å innhente og behandle opplysninger i registeret 5 Registerets

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer

Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer Nasjonalt nettverk for forskningsstøtte i helseforetakene, Svalbard 28.08.2012 1 100 enheter i BUP 80 somatiske sykehus 1500

Detaljer

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Disposisjon Hva er et kvalitetsregister? Nasjonal organisering Nasjonalt servicemiljø Utfordringer Fru Hansen: -

Detaljer

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK)

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Dato: 6.9.2017 Versjonsnr: 1.0 Godkjenning Organisasjon Navn Dato Versjonsnr. Nasjonal IKT HF Gisle Fauskanger 6.9.2017 1.0 Innhold 1 Innledning

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer