.**.ØST i '?s >: ts^'s A Foto: Carl Peter Vikdal" name="description"> .**.ØST i '?s >: ts^'s A Foto: Carl Peter Vikdal">

ÅRSMELDING. '?s >: ts^'s A. 111 Rådet for funksjonshemmede \ / inoid-trøndelag - et ansvar for FYLKESTINGET HORDALANDFYLKESKOMMUNE 2008OO174-1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING. '?s >: ts^'s A. 111 Rådet for funksjonshemmede \ / inoid-trøndelag - et ansvar for FYLKESTINGET HORDALANDFYLKESKOMMUNE 2008OO174-1"

Transkript

1 111 Rådet for funksjonshemmede \ / inoid-trøndelag - et ansvar for FYLKESTINGET HORDALANDFYLKESKOMMUNE, -OTrc-.;ii-'*«^,.*ir>,-,^æ«!^>*'»fPJ«.' -v- "*- :_>.**.ØST i '?s >: ts^'s A Foto: Carl Peter Vikdal - fra Vesteråa i Overhalla kommune ÅRSMELDING OO174-1

2 Forord I flere år nå har det vært snakket om at samfunnet skal gjøres tilgjengelig for alle - og vi har også i vår felles fylkesplan med Sør-Trøndelag fått nedfelt at "Prinsippet om universell utforming legges til grunn for å øke tilgjengeligheten til offentlige bygg, uteområder, transportsystemer og kulturarenaer." Tilgjengelighet for ALLE kan høres ut som en umulighet, men siden begrepet "Universell utforming" ble lansert, har det skjedd mye positivt. Begrepet har fått et innhold, og de fleste forstår nå betydningen av det og nødvendigheten av å arbeide for et samfunn hvor alle har like stor tilgjengelighet. Offentlige bygg tilrettelegges i dag i langt større grad for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og i all planlegging av nybygg vil det snart være en selvfølge at byggene som reises skal være funksjonelle for ALLE. Dette året har vi besøkt to kommuner i fylket, Meråker og Røyrvik. Rådet møter her representanter for de kommunale råd og administrasjon. Vi anser disse møteplassene som viktig, og i planen for 2008 er besøk i andre kommuner satt opp. Vi ser at det monner, og Rådet for funksjonshemmede vil fortsette sitt opplysnings- og påvirkningsarbeid som retter seg mot å forebygge og fjerne samfunnsskapte barrierer innen viktige samfunnsområder som transport, bygg, uteområder og informasjonsteknologi. Vi har stor tro på at Nord-Trøndelag kan bli et foregangsfylke her som på så mange andre områder - for som det står i politisk plattform i Nord- Trøndelag fylkeskommune skal Nord-Trøndelag være et inkluderende fylke med plass for alle, uavhengig av alder, kjønn, hudfarge, religion eller seksuell legning. 'Toleranse Nord-Trøndelag" er ei viktig satsing. Funksjonshemmede skal kunne delta aktivt i samfunnslivet. Vi vil arbeide for bedre tilgjengelighet gjennom universell utforming, ha økt brukermedvirkning før beslutninger fattes, ha et nært samarbeid med organisasjoner i arbeidslivet, kommuner, frivillige lag og organisasjoner og andre samfunnsaktører. Tore Kristiansen leder

3 Innledning: Lov om råd eller annen representasjonsordnlng i kommuner og fylkeskommuner for mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m. ble vedtatt av Stortinget 17. juni Etter denne loven skal alle kommuner og fylkeskommuner ha et råd eller en annen representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Loven trådte i kraft 10. september Rådet for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag er oppnevnt av fylkestinget og følger fylkestingsperioden. Rådet arbeider etter: > Retningslinjer for Rådet for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag, vedtatt i Fylkestinget i 1995 og revidert i > Regjeringens Handlingsplan for funksjonshemmede > Sosialdepartementets veiledende retningslinjer for fylkesråd for funksjonshemmede Formål: Rådet er et samarbeids- og rådgivende organ for fylkeskommunale, fylkesstatlige organer og kommunene i saker som angår funksjonshemmede. Det skal medvirke til at sentrale politiske målsettinger blir ivaretatt. Rådets overordnede målsettinger er å: > Fremme likestilling på alle samfunnsområder > Legge til rette for aktiv deltaking i samfunnslivet > Ivareta og videreutvikle funksjonshemmedes alminnelige og særlige rettigheter > Fremme desentraliserte, integrerte og koordinerte tjenester Sammensetning: Rådet består av 11 medlemmer med varamedlemmer valgt av Fylkestinget. 6 brukerrepresentanter med vararepresentanter er valgt etter forslag fra funksjonshemmedes organisasjoner. I tillegg til valgte medlemmer deltar 5 etatsrepresentanter som konsultative medlemmer. Representanter fram til høsten -07: Fylkeskommunens politiske organer: Personlige varamedlemmer: 1. Sturla Sørgaard (AP) 1. Arnstein Johnsen (AP) 2. Tor Erik Jensen (H) 2. Olav Gilsåmo (SV) 3. Sara Kveli (AP) 3. Gunnhild Øvrum Nesgård (AP) 4. Borgny Kjølstad Grande (SP) 4. Helge Dieset (SP) 5. Helena Hovstein Kruken (KrF) 5. Gerd Talsnes Heggdal (V)

4 Brukerrepresentanter: 1. Vigdis Thrane Aune (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) 2. Ingvild Gregersen Myhre (Norges Blindeforbund) 3. Dagfinn Moa (Hørselshemmedes Landsforbund) 4. May Britt Asklund (Multippel Sklerose Forbundet i Norge) 5. Skule Moe (Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke) 6. Per Erik Gripp (Norsk Psoriasis Forbund) Varamedlemmer (i rekkefølge): I.Odd Fjerstad (Norges Handikapforbund) 2 Jon Sæther (NORILCO) (Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte) 3. Karin Norena Strand (Norges Diabetesforbund) 4. Bjørn Løe (Foreningen for muskelsyke) S.Margot Wannebo (Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte) 6. Håkon Lein (Multippel Sklerose Forbundet i Norge) Konsultative etatsmedlemmer: > Aetat Nord-Trøndelag v/wenche Wadseth > Kommunenes Sentralforbund v/karin Sandodden > Fylkesmannen i N-T, sosial-, helse- og barnevernavd. v/eli Haugen Finstad > Fylkesmannen i N-T, sosial-, helse- og barnevernavd. v/thea Kveina > Nord-Trøndelag fylkeskommune v/kirsten Haugum Arbeidsutvalgets sammensetning: Faste medlemmer: Leder: Sturla Sørgaard Nestleder: Tor Erik Jensen Brukerrepr.: Vigdis Thrane Aune May Britt Asklund Etatsrepr.: Fylkesmannen i N-T, sosial-, helseog barnevernavd. v/eli Haugen Finstad Varamedlemmer: Sara Kveli Skule Moe Fylkesmannen i N-T, sosial-, helse- og barnevernavd v/thea Kveina Representanter etter valget høsten -07: Fylkeskommunens politiske organer: Personlige varamedlemmer: 1. Tore Kristiansen (Frp) 2. Randi Ness (AP) 3. Johan Nordbøe (H) 4. Carl Peter Vikdal (KrF) 5. Christina Ramsøy (SP) 1. Ole Berget (Frp) 2. Carl Sitter Geving (AP) 3. Evy Bruheim (H) 4. Britt Tønne Haugan (KrF) 5. Merethe Lervåg (SV)

5 Brukerrepresentanter: 1. May Britt Asklund (Multippel Sklerose Forbundet i Norge) 2. Sigrunn Antonsen (Foreningen for muskelsyke og Astma og Allergiforbundet) 3. Per Kristian Hammer (Hørselshemmedes Landsforbund) 4. Aage Haukø (Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke) 5. Jon Aksel Johnsen (Norsk Revmatikerforbundet) 6. Ingvild Gregersen Myhre (Norges Blindeforbund) Personlige varamedlemmer: 1. Per Erik Gripp (Norsk Psoriasis Forbund) 2. Karin Norena Strand (Norges Diabetesforbund) 3. Kjetil Hjelde (Foreningen for muskelsyke) 4. Håkon Lein (Multippel Sklerose Forbundet Norge) 5. Brit Haugdahl (Thyreoideaforbundet) 6. Turid Inderberg (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) Konsultative etatsmedlemmer: > NAV Nord-Trøndelag v/tor Anders Reitlo > Kommunenes Sentralforbund v/snorre Ness. Vara: Trine Hallem > Fylkesmannen i N-T, sosial-, helse- og barnevernavd. v/eli Haugen Finstad > Helse Nord-Trøndelag v/øivind Stenvik > Nord-Trøndelag fylkeskommune Arbeidsutvalgets sammensetning: Faste medlemmer: Leder: Tore Kristiansen Nestleder: Randi Ness Brukerrepr.: Per Kristian Hammer May Britt Asklund Etatsrepr.: Fylkesmannen i N-T, sosial-, helseog barnevernavd. v/eli Haugen Finstad Varamedlemmer: Carl Peter Vikdal Ingvild Gregersen Myhre NAV Nord-Trøndelag v/tor Anders Reitlo

6 Budsjett Rådet har eget budsjett, som for 2007 var på kr I o ,- etter gjenbevilgning (inkl. lønn til sekretær). Av dette går kr l ,- i driftstilskudd til funksjonshemmedes interesseorganisasjoner. Sekretariat Rådet for funksjonshemmede er administrativt lagt til regional utvikling. Sekretær er Ingrunn Prestmo Amdahl i 50% stilling. Møter og saker i Rådet for funksjonshemmede Rådet for funksjonshemmede har i 2007 hatt 5 ordinære rådsmøter, og behandlet 26 saker. Arbeidsutvalget har hatt 4 møter, og behandlet 20 saker. Fellesmøter med Rådet for funksjonshemmede i Meråker kommune og Røyrvik kommune. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Nord-Trøndelags (FFO) fylkessekretær, Kari Frøseth Johansen deltar som observatør i rådets møter. Utfyllende kommentarer til noen av sakene det har vært arbeidet med i løpet av 2007: Rådet for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag - Nytt reglement Fylkestinget nedsatte i 2007 et organisasjonsutvalg, bestående av fylkesordføreren og fylkestingets politiske gruppeledere. Utvalget var bedt om å utrede tiltak som kan bidra til videreutvikling og forbedring av NTFKs parlamentariske styringsmodell. Rådet for funksjonshemmede har fått uttale seg i saken. Nytt reglement for Rådet for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag ble vedtatt i Fylkestinget 18. oktober Rådets arbeid Arbeids- og møteplan for 2007 har vært retningsgivende for rådets arbeid. Rådet for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag - egen hjemmeside Mer synlig - legge rådsmøter ut i kommunene Rådet for funksjonshemmede har i sin møteplan vedtatt å legge enkelte møter til kommuner i Nord-Trøndelag for å møte kommunale råd og administrasjonen i kommunen. Det blir bl.a. orientert om lov om råd eller annen representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m. med virkning etter valget 2007.

7 Marsmøtet ble lagt til Meråker kommune. l forbindelse med valget ble det kjørt en film om politisk deltakelse for alle - la oss gjøre det litt enklere! Dette er et materiell som er utarbeidet av Sosial- og helsedirektoratet, Deltasenteret. Filmen inngår som en del av Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Maimøtet ble lagt til Røyrvik kommune. Fra Røyrvik kommune deltok ordfører og rådmann. Røyrvik kommune har ikke Rad for funksjonshemmede. Det ble derfor orientert om alternative muligheter kommunen har når det gjelder opprettelse av råd etter valget høsten Rådet for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag har et stort engasjement når det gjelder Universell Utforming. Røyrvik kommune har gjort mye for at kommunehuset skal være tilgjengelig for alle. Konferansen en felles arena mellom interesseorganisasjoner og offentlige etater: Dette er en årlig konferanse som arrangeres i samarbeid med FFO Nord- Trøndelag, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, sosial-, helse- og barnevernavd., Norsk Arbeids og Velferdsetat (NAV), Helse Nord-Trøndelag og Rådet for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag. Målgruppe for konferansen er ledere av funksjonshemmedes fylkesorganisasjoner i fylket, ansatte i funksjonshemmedes organisasjoner og representanter fra offentlige etater. Konferansen i 2007 (6. og 7. september) ble arrangert på Jægtvolden Fjordhotell, Inderøy. Tema var Universell utforming - offentlig informasjon forståelig eller til forvirring? Tema for konferansen: 1. dag o (oppstart kl 1630) Innleder: Nasjonalt dokumentasjonssenter v/ruldolph Brynn o Gruppearbeid 2. dag: o Brukerpanel - Slik vil vi ha det! - representanter fra brukerorganisajoner innledet v/afasi, utviklingshemming, syn, hørsel og dysleksi o Hvordan kvalitetssikre offentlig informasjon? Gjør vi det eller gjør vi det ikke? v/nav Nord-Trøndelag v/tomm Sandmoe, avdelingsdirektør v/helse Midt-Norge v/paula Iren Bø Syrstad, prosjektleder for "Møte med pasienten - det er mye god omsorg i effektivitet" v/inderøy kommune v/svein Jørum, ordfører i Inderøy kommune o Nasjonalt dokumentasjonssenter - fokus på utfordringer innen tilgjengelig informasjon for alle v/rudolph Brynn, senoiorrådgiver o Språkets makt v/bodil Aurstad, Forlagsredaktør i Kunnskapsforlaget 8

8 Tilbakemeldinger fra Konferansen 2007 er entydig positiv. Det er i etterkant av konferansen utarbeidet en Huskeliste for UNIVERSELL UTFORMING av brev fra offentlige instanser til enkeltpersoner/organisasjoner. Lista er basert på erfaringer i organisasjonene og etatene og er ment som et hjelpemiddel for offentlige etater. Huskelista er lagt ut på hjemmesida til NTFK hvor det oppfordres til at den må bli en del av de ansattes nyttårsforsett. I tillegg til at huskelista spres til oss som har vært med og laget den, er den oversendt til vår pilotkommune Verdal, Miljøverndepartementet (se Universell utforming )og til Deltasenteret, som vi har brukt som rådgiver underveis i utarbeidelsen. Huskelista følger årsmelding som vedlegg. Tilgjengelighet for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag I felles fylkesplan har Fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag vedtatt at prinsippet om Universell Utforming skal legges til grunn for å øke tilgjengeligheten til offentlige bygg, uteområder, transportsystemer og kulturarenaer. Alle nye fylkeskommunale investeringer skal vurderes i forhold til prinsippet om universell utforming. Tiltakene skal være sektorovergripende når det gjelder tilgjengelighet. En skole for framtida - videregående skole mot 2020 Fylkestinget vedtok i 2006 et omfattende investeringsprogram for ny- og ombygging ved samtlige videregående skoler på over 800 mill i de nærmeste årene. Rådet for funksjonshemmede har inngått en avtale med Eiendomsavdelingen om at i hver påstart av prosjekter i de videregående skoler skal det arrangeres en temadag hvor grunnlaget for universell utforming blir presentert de som har ansvar for gjennomføring av de fylkeskommunale byggeprosjekter. Rådets sekretær er også sekretær for Tilgjengelighetskomiteen (TIK) - et partnerskap mellom Fylkesmannen, fylkeskommunen v/rådet for funksjonshemmede og brukerorganisasjonene. Det har vært avholdt 4 møter i TIK og 2 møter i "minitik". I løpet av 2007 er det avholdt samlinger ved Levanger videregående skole og Inderøy videregående skole,(fellessamling) og ved Ytre Namdal videregående skole og Ole Vig videregående skoler hvor fokus på tilrettelegging er tema. De øvrige skolene følges opp i 2008.

9 Ledsagerbevis for funksjonshemmede Det er mottatt henvendelser fra noen kommuner med spørsmål om hvordan ledsagerbevisordningens retningslinjer skal tolkes. Henvendelsene er besvart av sekretariatet. Frivillighetsprisen 2007 Rådets sekretær er representant i nominasjonskomiteen for Frivillighetsprisen. Olav Guldberg, Steinkjer, var nominert i Dette ble markert med en sammenkomst i O2-huset, Steinkjer, 19. november. Kandidaten nådde dessverre ikke opp til den nasjonale prisen. Koordinatorforum Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering er et samarbeidsforum mellom Trøndelag kompetansesenter, Hjelpemiddelsentralen i Nord-Trøndelag, Habiliteringstjenesten for barn/voksne HNT og Rehabiliteringsavdelingen HNT. Rådssekretæren har deltatt på ett møte i Hovedtema var habilitering av voksne og organisering av koordinerende enhet i kommunene. Brukerrepresentantene Ingvild Gregersen Myhre og Per Erik Gripp har vært med på å planlegge møtet. Skoletesten for alle landets klasser - Funksjonshemmet for en dag Rådet for funksjonshemmede er bedt av Sosial- og helsedirektoratet om å informere alle grunnskoler i kommunene om skoletesten - Er kommunens skoler tilgjengelig for alle? Ved å ta testen vil både elever og lærere få innsikt i hvilke hindringer som daglig møter elever med funksjonsnedsettelser. Toleransetinoet prosess-samlinq i fylkestinget i desember 2006 Nordtrøndersk ungdom har utfordret Nord-Trøndelag til å gjennomføre et toleranseprosjekt. Dette kom som et av de prioriterte ønskene fra årets ungdomskonferanse. For å følge opp ønsket, inviterte fylkesordfører alle ordførerne i Nord-Trøndelag og en til to ungdommer fra hver av fylkets kommuner til denne prosess-samlingen under fylkestinget den 6. desember. Fylkestinget har foreslått at det bevilges 1,5 millioner kroner årlig i 2007, 2008 og 2009 for å følge opp dette og andre ønsker fra ungdomskonferansen. Prosjektet skal være en regional motor for økt toleranse. Prosjektets navn er 'Toleranse Nord-Trøndelag". Julie Saursaunet ivaretar ungdom med nedsatt funksjonsevne og har med seg et verdifullt perspektiv inn i diskusjonene. Møtene har hittil dreid seg om utformingen av selve satsingen og nå i siste del av 2007 har arbeidsgruppa behandlet søknader. 10

10 Faste årlige saker: Fordeling av driftstilskudd: I 2007 er det fordelt kr l ,- Tilskuddet er fordelt etter vedtatte regler. Adresseliste over funksjonshemmedes foreninger og organisasjoner for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag: Adresselisten utarbeides i samarbeid med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, sosial-, helse- og barnevernavd. og redigeres hvert år i løpet av sommeren, etter organisasjonenes årsmøter. Den ajourførte adresselisten sendes til bl.a. alle aktuelle etater/instanser på kommune- og fylkesnivå, helsepersonell og funksjonshemmedes organisasjoner, m.fl. Til sammen blir det gitt ut ca. 750 adresselister. Adresselista legges ut på hjemmesida til rådet for funksjonshemmede og oppdateres kontinuerlig dersom det mottas endringer i løpet av året. Orienteringer: Rådet for funksjonshemmede har i sine møter fått orientering om følgende saker: IPLOS (register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk) - orientering av Bente Kne Haugdahl, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Spørsmål angående brukermedvirkning (lov om sosial tjenester, lov om helsetjenester i kommunene og Lov om vergemål). Orientering fra Mariann Markussen, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag HØRINGSUTTALELSER: Innspill til forprosjektet "Toleranse Nord-Trøndelag" Forslag til utvidelse av pasientombudsordningen Strategi for brukermedvirkning Kommentarer til nytt reglement for Rådet for funksjonshemmede REPRESENTASJON Representanter fra rådet/arbeidsutvalget og/eller rådssekretæren har deltatt i følgende møter/konferanser/kurs o.l.: Samarbeidskonferansen 2007, Stiklestad, 7. februar 10-årsmarkering - Pasientombudet, 19. februar Rehabiliteringskonferansen "Fra blålys til livslys(t), Stjørdal, 16. og 17. april Fellesmøte med rådene for funksjonshemmede i Møre og Romsdal, Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag, i Molde, 24. og 25. april Sekretærkonferansen, Kristiansand, mai Koordinatorforum, Steinkjer, 14. juni Landskonferanse for fylkeskommunale råd, Røros, august Fagdag "Fra vugge til grav", Stiklestad, 7. september 11

11 Konferansen 2007, 6. og 7. september, Inderøy Deltakelse og aktivt liv - idealer for fall?, Oslo, 24. september Utdeling av Frivillighetsprisen, Steinkjer, 19. november Pilotsamling - Universell Utforming, Oslo 5. november Skoletesten - orienteringsmøte i Oslo, 4. desember Rådet er/har vært representert med en eller flere personer i følgende utvalg/grupper: Arrangementskomite for Konferansen 2007 Brukerrepresentasjon i SKUR sitt nettverk vedrørende koordinerende enhet Tilgjengelighetskomiteen (TIK) Planleggingsgruppe for temadag for ansatte i nye NAV-kontor i Nord- Trøndelag Representasjon i Toleranseprosjektet ARBEIDSGRUPPER Rådet har oppnevnt arbeidsgrupper for følgende arbeidsområder: (gjeldende fram til valget 2007) Arbeid/opplæring: Politiker: Brukerrepr. Etatsrepr. : Sturla Sørgaard (AP) May Britt Asklund Aetat Nord-Trøndelag v/wenche Wadseth Helse/sosial: Kultur/fritidstilbud: Transport: Budsjett/ planlegging: Politiker: Brukerrepr. Etatsrepr.: Politiker: Brukerrepr. Etatsrepr.: Politiker: Brukerrepr. Etatsrepr.: Politiker: Brukerrepr. Etatsrepr.: Helena H. Kruken (KrF) Skule Moe Fylkesmannen i N-T, sosial, helse og barnevernsavd. v/thea Kveina Sara Kveli (AP) Dagfinn Moa IMord-Trøndelag fylkeskommune, kulturavdelinga v/clas Rønning Borgny Kjølstad Grande (SP) Ingvild Gregersen Myhre Nord-Trøndelag fylkeskommune, regional utvikling v/kjetil Kristiansen Tor Erik Jensen (H) Per Erik Gripp Nord-Trøndelag fylkeskommune, økonomi og service v/grethe Sollie Rådets sekretær tiltrer etter behov. 12

12 Huskeliste for UNIVERSELL UTFORMING av brev fra offentlige instanser til enkeltpersoner/organisasjoner Brev fra det offentlige skal være forståelig for alle, også for personer som har et sansetap eller et forståelsesproblem dvs manglende språkferdigheter, dårlig språkforståelse, lese- og skrivevansker, synsrelaterte problemer og hørselshemminger. Tema Huskeliste Kommentar Tenk målgruppe når du skriver brevet Brevets innhold må gå klart fram av overskriften Innhold Den viktigste informasjonen må stå i første avsnitt. Kan med fordel rammes inn Del opp teksten i avsnitt med jevne mellomrom. Et avsnitt bør helst ikke være mer enn 1 00 ord Ukedag og måned i bokstavs form (eks. tirsdag, 2. oktober) Unngå forkortelser Unngå lange setninger Unngå i størst mulig grad fremmedord og fagspråk Klare henvisninger til vedlegg. Sitat(-er) fra lover og orientering om klagerettigheter bør være egne vedlegg Tilby muntlig gjennomgang 13

13 Tema Huskeliste Kommentar Papir Bruk matt papir. Glanset papir gjør det vanskelig å lese Bruk i hovedsak hvitt papir. Hvis farger er nødvendig, sørg for gode fargekontraster, for eksempel svart tekst på gul bakgrunn Unngå mønstret bakgrunn Løpende tekst skal ha skriftstørrelse 12, gjerne 14 Skrift Velg skrifttype: Arial, Verdana, Helvetica Unngå store bokstaver (versaler) og kursiv i den løpende teksten Unngå understreket tekst La venstremargen være rett og høyremargen takkete. Dette gjør det lettere å orientere seg i teksten Bilder Unngå tekst på bilder og mønstret bakgrunn Plasser teksten ved siden av bilder, ikke på dem Andre tips Navn på saksbehandler og direkte telefonnummer bør stå lett synlig på brevet/informasjonen. Døve/hørselshemmede foretrekker mobiltelefonnr. Slik at man kan kommunisere via tekstmelding Brev på lydfil kan være til god hjelp for enkelte brukere Bruk av CD eller e-post kan også være til god hjelp for enkelte Informasjon på punktskrift dersom bruker ønsker det. Her kan det tas kontakt med Norges Blindeforbund 14

14 Huskelista er utarbeidet av interesseorganisasjonene for funksjonshemmede i Nord- Trøndelag (FFO/SAFO) i samarbeid med NAV Nord-Trøndelag, Rådet for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag, Helse Nord-Trøndelag HF og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Den er laget i etterkant av en konferanse den OT.september 07 med temaet Universell utforming - Offentlig informasjon - forståelig eller til forvirring? Lista er basert på erfaringer i organisasjonene og etatene og er ment som et hjelpemiddel for offentlige etater. Den er ikke uttømmende og vi som har laget den, ber om tilbakemelding hvis den har feil eller mangler slik at vi kan gjøre den bedre. Tilbakemelding kan gis til: FFO Nord-Trøndelag, tlf , e-post Steinkjer, november /

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Eldrerådet i Nord-Trøndelag. Årsrapport 2014. Bilder fra studietur til Finnmark. Journalnummer: 15/00142

Eldrerådet i Nord-Trøndelag. Årsrapport 2014. Bilder fra studietur til Finnmark. Journalnummer: 15/00142 Eldrerådet i Nord-Trøndelag Årsrapport 2014 Bilder fra studietur til Finnmark Journalnummer: 15/00142 Side2 Side3 LEDER HAR ORDET: Eldrerådet i Nord-Trøndelag driver sin virksomhet i henhold til Lov om

Detaljer

Leders forord. Gjøvik, 17. mars 2015. Kjersti B. Fremstad Leder av Oppland fylkeskommunale råd for likestilling av funksjonshemmede.

Leders forord. Gjøvik, 17. mars 2015. Kjersti B. Fremstad Leder av Oppland fylkeskommunale råd for likestilling av funksjonshemmede. Mulighetenes OPPLAND Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland (RLF) Årsmelding 2014 Innhold Leders forord... 3 Medlemmer... 4 Budsjett... 4 Reglement... 4 Handlingsplan...

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014. Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014. Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Faksimile Trønder-Avisa 12.9.2014 Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Innhold 1 Tillitsvalgte...5 2 Fylkesårsmøtet 2014...6 3

Detaljer

Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2013

ÅRSBERETNING FOR 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 Forord Afasiforbundet ble stiftet i 1987 som en interesseorganisasjon for mennesker med afasi og andre språk- og kommunikasjonsvansker, og deres pårørende. Afasiforbundet har inntil

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser

Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser Dokument nr. 3:10 (2008 2009) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 09.03.2015

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 09.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 09.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 09.03.2015 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Veileder i brukermedvirkning

Veileder i brukermedvirkning Veileder i brukermedvirkning med kreftrammede og pårørende i fokus Utgitt i samarbeid mellom Kreftforeningen og pasient- og likepersonsorganisasjonene Innhold 4 Hva er brukermedvirkning? 16 Råd og tips

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 15.03.2010 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Prosjektrapport NK LMS 1/2010 På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF, Aker - april 2010 Michelle Chinnappen og

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2014 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Med det var enda et år i NTBUR over, et år vi kan se tilbake på med et smil. Det har vært et

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2006-2009. Vedtatt på rådsmøte 10. desember 2009

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2006-2009. Vedtatt på rådsmøte 10. desember 2009 Statens seniorråd Rapport for rådsperioden 2006-2009 Vedtatt på rådsmøte 10. desember 2009 Postadresse: Postboks 7077 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Thorvald Meyersgt. 7, Oslo Telefon: 21 07

Detaljer

kvartennr. 2-2010 Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose Stort jubileumsnummer: Årgang 24 Landsmøtet s. 12 Skole og utdanning s.

kvartennr. 2-2010 Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose Stort jubileumsnummer: Årgang 24 Landsmøtet s. 12 Skole og utdanning s. kvartennr. 2-2010 Årgang 24 Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose Landsmøtet s. 12 Skole og utdanning s. 9 Invitasjon til familiesamling s. 28 Stort jubileumsnummer: TS FORENINGEN 25 år Et

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Oppland fylkes Eldreråd

Oppland fylkes Eldreråd Oppland fylkes Eldreråd Årsmelding 2011 INNHOLD: LEDERS FORORD 3 MEDLEMMER 4 BUDSJETT 5 REGLEMENT 5 MØTER I ELDREERÅDET 7 HANDLINGSPLAN / FOKUSOMRÅDER 2011 7 ELDRE OG DATA 7 BRUKERRÅDET SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud Årsmelding Mental Helse 2010 Forord Årsmeldingen til Mental Helse tar utgangspunkt i sosialpolitisk program for perioden 2008-2010 og gir en oversikt over prioriterte oppgaver i 2010. Året 2010 var et

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Erfaringer Samarbeid Muligheter Eksempler Shaista Ayub og Liv Hopen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Aker universitetssykehus

Detaljer

Årsrapporter 2011 fra pilotfylkene

Årsrapporter 2011 fra pilotfylkene K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Årsrapporter 2011 fra pilotfylkene Aust-Agder Finnmark Hedmark og Oppland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Rogaland Østfold Aust-Agder

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

Rapport: Spørreundersøkelse om kompetansebehov innen universell utforming i fylker og kommuner

Rapport: Spørreundersøkelse om kompetansebehov innen universell utforming i fylker og kommuner Statlig samarbeid om utvikling av kompetanseprogram for universell utforming i kommuner og fylker. Forprosjekt om kompetanseutvikling om universell utforming regionalt og lokalt i fylker og kommuner. Rapport:

Detaljer