.**.ØST i '?s >: ts^'s A Foto: Carl Peter Vikdal" name="description"> .**.ØST i '?s >: ts^'s A Foto: Carl Peter Vikdal">

ÅRSMELDING. '?s >: ts^'s A. 111 Rådet for funksjonshemmede \ / inoid-trøndelag - et ansvar for FYLKESTINGET HORDALANDFYLKESKOMMUNE 2008OO174-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING. '?s >: ts^'s A. 111 Rådet for funksjonshemmede \ / inoid-trøndelag - et ansvar for FYLKESTINGET HORDALANDFYLKESKOMMUNE 2008OO174-1"

Transkript

1 111 Rådet for funksjonshemmede \ / inoid-trøndelag - et ansvar for FYLKESTINGET HORDALANDFYLKESKOMMUNE, -OTrc-.;ii-'*«^,.*ir>,-,^æ«!^>*'»fPJ«.' -v- "*- :_>.**.ØST i '?s >: ts^'s A Foto: Carl Peter Vikdal - fra Vesteråa i Overhalla kommune ÅRSMELDING OO174-1

2 Forord I flere år nå har det vært snakket om at samfunnet skal gjøres tilgjengelig for alle - og vi har også i vår felles fylkesplan med Sør-Trøndelag fått nedfelt at "Prinsippet om universell utforming legges til grunn for å øke tilgjengeligheten til offentlige bygg, uteområder, transportsystemer og kulturarenaer." Tilgjengelighet for ALLE kan høres ut som en umulighet, men siden begrepet "Universell utforming" ble lansert, har det skjedd mye positivt. Begrepet har fått et innhold, og de fleste forstår nå betydningen av det og nødvendigheten av å arbeide for et samfunn hvor alle har like stor tilgjengelighet. Offentlige bygg tilrettelegges i dag i langt større grad for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og i all planlegging av nybygg vil det snart være en selvfølge at byggene som reises skal være funksjonelle for ALLE. Dette året har vi besøkt to kommuner i fylket, Meråker og Røyrvik. Rådet møter her representanter for de kommunale råd og administrasjon. Vi anser disse møteplassene som viktig, og i planen for 2008 er besøk i andre kommuner satt opp. Vi ser at det monner, og Rådet for funksjonshemmede vil fortsette sitt opplysnings- og påvirkningsarbeid som retter seg mot å forebygge og fjerne samfunnsskapte barrierer innen viktige samfunnsområder som transport, bygg, uteområder og informasjonsteknologi. Vi har stor tro på at Nord-Trøndelag kan bli et foregangsfylke her som på så mange andre områder - for som det står i politisk plattform i Nord- Trøndelag fylkeskommune skal Nord-Trøndelag være et inkluderende fylke med plass for alle, uavhengig av alder, kjønn, hudfarge, religion eller seksuell legning. 'Toleranse Nord-Trøndelag" er ei viktig satsing. Funksjonshemmede skal kunne delta aktivt i samfunnslivet. Vi vil arbeide for bedre tilgjengelighet gjennom universell utforming, ha økt brukermedvirkning før beslutninger fattes, ha et nært samarbeid med organisasjoner i arbeidslivet, kommuner, frivillige lag og organisasjoner og andre samfunnsaktører. Tore Kristiansen leder

3 Innledning: Lov om råd eller annen representasjonsordnlng i kommuner og fylkeskommuner for mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m. ble vedtatt av Stortinget 17. juni Etter denne loven skal alle kommuner og fylkeskommuner ha et råd eller en annen representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Loven trådte i kraft 10. september Rådet for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag er oppnevnt av fylkestinget og følger fylkestingsperioden. Rådet arbeider etter: > Retningslinjer for Rådet for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag, vedtatt i Fylkestinget i 1995 og revidert i > Regjeringens Handlingsplan for funksjonshemmede > Sosialdepartementets veiledende retningslinjer for fylkesråd for funksjonshemmede Formål: Rådet er et samarbeids- og rådgivende organ for fylkeskommunale, fylkesstatlige organer og kommunene i saker som angår funksjonshemmede. Det skal medvirke til at sentrale politiske målsettinger blir ivaretatt. Rådets overordnede målsettinger er å: > Fremme likestilling på alle samfunnsområder > Legge til rette for aktiv deltaking i samfunnslivet > Ivareta og videreutvikle funksjonshemmedes alminnelige og særlige rettigheter > Fremme desentraliserte, integrerte og koordinerte tjenester Sammensetning: Rådet består av 11 medlemmer med varamedlemmer valgt av Fylkestinget. 6 brukerrepresentanter med vararepresentanter er valgt etter forslag fra funksjonshemmedes organisasjoner. I tillegg til valgte medlemmer deltar 5 etatsrepresentanter som konsultative medlemmer. Representanter fram til høsten -07: Fylkeskommunens politiske organer: Personlige varamedlemmer: 1. Sturla Sørgaard (AP) 1. Arnstein Johnsen (AP) 2. Tor Erik Jensen (H) 2. Olav Gilsåmo (SV) 3. Sara Kveli (AP) 3. Gunnhild Øvrum Nesgård (AP) 4. Borgny Kjølstad Grande (SP) 4. Helge Dieset (SP) 5. Helena Hovstein Kruken (KrF) 5. Gerd Talsnes Heggdal (V)

4 Brukerrepresentanter: 1. Vigdis Thrane Aune (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) 2. Ingvild Gregersen Myhre (Norges Blindeforbund) 3. Dagfinn Moa (Hørselshemmedes Landsforbund) 4. May Britt Asklund (Multippel Sklerose Forbundet i Norge) 5. Skule Moe (Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke) 6. Per Erik Gripp (Norsk Psoriasis Forbund) Varamedlemmer (i rekkefølge): I.Odd Fjerstad (Norges Handikapforbund) 2 Jon Sæther (NORILCO) (Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte) 3. Karin Norena Strand (Norges Diabetesforbund) 4. Bjørn Løe (Foreningen for muskelsyke) S.Margot Wannebo (Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte) 6. Håkon Lein (Multippel Sklerose Forbundet i Norge) Konsultative etatsmedlemmer: > Aetat Nord-Trøndelag v/wenche Wadseth > Kommunenes Sentralforbund v/karin Sandodden > Fylkesmannen i N-T, sosial-, helse- og barnevernavd. v/eli Haugen Finstad > Fylkesmannen i N-T, sosial-, helse- og barnevernavd. v/thea Kveina > Nord-Trøndelag fylkeskommune v/kirsten Haugum Arbeidsutvalgets sammensetning: Faste medlemmer: Leder: Sturla Sørgaard Nestleder: Tor Erik Jensen Brukerrepr.: Vigdis Thrane Aune May Britt Asklund Etatsrepr.: Fylkesmannen i N-T, sosial-, helseog barnevernavd. v/eli Haugen Finstad Varamedlemmer: Sara Kveli Skule Moe Fylkesmannen i N-T, sosial-, helse- og barnevernavd v/thea Kveina Representanter etter valget høsten -07: Fylkeskommunens politiske organer: Personlige varamedlemmer: 1. Tore Kristiansen (Frp) 2. Randi Ness (AP) 3. Johan Nordbøe (H) 4. Carl Peter Vikdal (KrF) 5. Christina Ramsøy (SP) 1. Ole Berget (Frp) 2. Carl Sitter Geving (AP) 3. Evy Bruheim (H) 4. Britt Tønne Haugan (KrF) 5. Merethe Lervåg (SV)

5 Brukerrepresentanter: 1. May Britt Asklund (Multippel Sklerose Forbundet i Norge) 2. Sigrunn Antonsen (Foreningen for muskelsyke og Astma og Allergiforbundet) 3. Per Kristian Hammer (Hørselshemmedes Landsforbund) 4. Aage Haukø (Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke) 5. Jon Aksel Johnsen (Norsk Revmatikerforbundet) 6. Ingvild Gregersen Myhre (Norges Blindeforbund) Personlige varamedlemmer: 1. Per Erik Gripp (Norsk Psoriasis Forbund) 2. Karin Norena Strand (Norges Diabetesforbund) 3. Kjetil Hjelde (Foreningen for muskelsyke) 4. Håkon Lein (Multippel Sklerose Forbundet Norge) 5. Brit Haugdahl (Thyreoideaforbundet) 6. Turid Inderberg (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) Konsultative etatsmedlemmer: > NAV Nord-Trøndelag v/tor Anders Reitlo > Kommunenes Sentralforbund v/snorre Ness. Vara: Trine Hallem > Fylkesmannen i N-T, sosial-, helse- og barnevernavd. v/eli Haugen Finstad > Helse Nord-Trøndelag v/øivind Stenvik > Nord-Trøndelag fylkeskommune Arbeidsutvalgets sammensetning: Faste medlemmer: Leder: Tore Kristiansen Nestleder: Randi Ness Brukerrepr.: Per Kristian Hammer May Britt Asklund Etatsrepr.: Fylkesmannen i N-T, sosial-, helseog barnevernavd. v/eli Haugen Finstad Varamedlemmer: Carl Peter Vikdal Ingvild Gregersen Myhre NAV Nord-Trøndelag v/tor Anders Reitlo

6 Budsjett Rådet har eget budsjett, som for 2007 var på kr I o ,- etter gjenbevilgning (inkl. lønn til sekretær). Av dette går kr l ,- i driftstilskudd til funksjonshemmedes interesseorganisasjoner. Sekretariat Rådet for funksjonshemmede er administrativt lagt til regional utvikling. Sekretær er Ingrunn Prestmo Amdahl i 50% stilling. Møter og saker i Rådet for funksjonshemmede Rådet for funksjonshemmede har i 2007 hatt 5 ordinære rådsmøter, og behandlet 26 saker. Arbeidsutvalget har hatt 4 møter, og behandlet 20 saker. Fellesmøter med Rådet for funksjonshemmede i Meråker kommune og Røyrvik kommune. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Nord-Trøndelags (FFO) fylkessekretær, Kari Frøseth Johansen deltar som observatør i rådets møter. Utfyllende kommentarer til noen av sakene det har vært arbeidet med i løpet av 2007: Rådet for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag - Nytt reglement Fylkestinget nedsatte i 2007 et organisasjonsutvalg, bestående av fylkesordføreren og fylkestingets politiske gruppeledere. Utvalget var bedt om å utrede tiltak som kan bidra til videreutvikling og forbedring av NTFKs parlamentariske styringsmodell. Rådet for funksjonshemmede har fått uttale seg i saken. Nytt reglement for Rådet for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag ble vedtatt i Fylkestinget 18. oktober Rådets arbeid Arbeids- og møteplan for 2007 har vært retningsgivende for rådets arbeid. Rådet for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag - egen hjemmeside Mer synlig - legge rådsmøter ut i kommunene Rådet for funksjonshemmede har i sin møteplan vedtatt å legge enkelte møter til kommuner i Nord-Trøndelag for å møte kommunale råd og administrasjonen i kommunen. Det blir bl.a. orientert om lov om råd eller annen representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m. med virkning etter valget 2007.

7 Marsmøtet ble lagt til Meråker kommune. l forbindelse med valget ble det kjørt en film om politisk deltakelse for alle - la oss gjøre det litt enklere! Dette er et materiell som er utarbeidet av Sosial- og helsedirektoratet, Deltasenteret. Filmen inngår som en del av Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Maimøtet ble lagt til Røyrvik kommune. Fra Røyrvik kommune deltok ordfører og rådmann. Røyrvik kommune har ikke Rad for funksjonshemmede. Det ble derfor orientert om alternative muligheter kommunen har når det gjelder opprettelse av råd etter valget høsten Rådet for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag har et stort engasjement når det gjelder Universell Utforming. Røyrvik kommune har gjort mye for at kommunehuset skal være tilgjengelig for alle. Konferansen en felles arena mellom interesseorganisasjoner og offentlige etater: Dette er en årlig konferanse som arrangeres i samarbeid med FFO Nord- Trøndelag, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, sosial-, helse- og barnevernavd., Norsk Arbeids og Velferdsetat (NAV), Helse Nord-Trøndelag og Rådet for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag. Målgruppe for konferansen er ledere av funksjonshemmedes fylkesorganisasjoner i fylket, ansatte i funksjonshemmedes organisasjoner og representanter fra offentlige etater. Konferansen i 2007 (6. og 7. september) ble arrangert på Jægtvolden Fjordhotell, Inderøy. Tema var Universell utforming - offentlig informasjon forståelig eller til forvirring? Tema for konferansen: 1. dag o (oppstart kl 1630) Innleder: Nasjonalt dokumentasjonssenter v/ruldolph Brynn o Gruppearbeid 2. dag: o Brukerpanel - Slik vil vi ha det! - representanter fra brukerorganisajoner innledet v/afasi, utviklingshemming, syn, hørsel og dysleksi o Hvordan kvalitetssikre offentlig informasjon? Gjør vi det eller gjør vi det ikke? v/nav Nord-Trøndelag v/tomm Sandmoe, avdelingsdirektør v/helse Midt-Norge v/paula Iren Bø Syrstad, prosjektleder for "Møte med pasienten - det er mye god omsorg i effektivitet" v/inderøy kommune v/svein Jørum, ordfører i Inderøy kommune o Nasjonalt dokumentasjonssenter - fokus på utfordringer innen tilgjengelig informasjon for alle v/rudolph Brynn, senoiorrådgiver o Språkets makt v/bodil Aurstad, Forlagsredaktør i Kunnskapsforlaget 8

8 Tilbakemeldinger fra Konferansen 2007 er entydig positiv. Det er i etterkant av konferansen utarbeidet en Huskeliste for UNIVERSELL UTFORMING av brev fra offentlige instanser til enkeltpersoner/organisasjoner. Lista er basert på erfaringer i organisasjonene og etatene og er ment som et hjelpemiddel for offentlige etater. Huskelista er lagt ut på hjemmesida til NTFK hvor det oppfordres til at den må bli en del av de ansattes nyttårsforsett. I tillegg til at huskelista spres til oss som har vært med og laget den, er den oversendt til vår pilotkommune Verdal, Miljøverndepartementet (se Universell utforming )og til Deltasenteret, som vi har brukt som rådgiver underveis i utarbeidelsen. Huskelista følger årsmelding som vedlegg. Tilgjengelighet for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag I felles fylkesplan har Fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag vedtatt at prinsippet om Universell Utforming skal legges til grunn for å øke tilgjengeligheten til offentlige bygg, uteområder, transportsystemer og kulturarenaer. Alle nye fylkeskommunale investeringer skal vurderes i forhold til prinsippet om universell utforming. Tiltakene skal være sektorovergripende når det gjelder tilgjengelighet. En skole for framtida - videregående skole mot 2020 Fylkestinget vedtok i 2006 et omfattende investeringsprogram for ny- og ombygging ved samtlige videregående skoler på over 800 mill i de nærmeste årene. Rådet for funksjonshemmede har inngått en avtale med Eiendomsavdelingen om at i hver påstart av prosjekter i de videregående skoler skal det arrangeres en temadag hvor grunnlaget for universell utforming blir presentert de som har ansvar for gjennomføring av de fylkeskommunale byggeprosjekter. Rådets sekretær er også sekretær for Tilgjengelighetskomiteen (TIK) - et partnerskap mellom Fylkesmannen, fylkeskommunen v/rådet for funksjonshemmede og brukerorganisasjonene. Det har vært avholdt 4 møter i TIK og 2 møter i "minitik". I løpet av 2007 er det avholdt samlinger ved Levanger videregående skole og Inderøy videregående skole,(fellessamling) og ved Ytre Namdal videregående skole og Ole Vig videregående skoler hvor fokus på tilrettelegging er tema. De øvrige skolene følges opp i 2008.

9 Ledsagerbevis for funksjonshemmede Det er mottatt henvendelser fra noen kommuner med spørsmål om hvordan ledsagerbevisordningens retningslinjer skal tolkes. Henvendelsene er besvart av sekretariatet. Frivillighetsprisen 2007 Rådets sekretær er representant i nominasjonskomiteen for Frivillighetsprisen. Olav Guldberg, Steinkjer, var nominert i Dette ble markert med en sammenkomst i O2-huset, Steinkjer, 19. november. Kandidaten nådde dessverre ikke opp til den nasjonale prisen. Koordinatorforum Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering er et samarbeidsforum mellom Trøndelag kompetansesenter, Hjelpemiddelsentralen i Nord-Trøndelag, Habiliteringstjenesten for barn/voksne HNT og Rehabiliteringsavdelingen HNT. Rådssekretæren har deltatt på ett møte i Hovedtema var habilitering av voksne og organisering av koordinerende enhet i kommunene. Brukerrepresentantene Ingvild Gregersen Myhre og Per Erik Gripp har vært med på å planlegge møtet. Skoletesten for alle landets klasser - Funksjonshemmet for en dag Rådet for funksjonshemmede er bedt av Sosial- og helsedirektoratet om å informere alle grunnskoler i kommunene om skoletesten - Er kommunens skoler tilgjengelig for alle? Ved å ta testen vil både elever og lærere få innsikt i hvilke hindringer som daglig møter elever med funksjonsnedsettelser. Toleransetinoet prosess-samlinq i fylkestinget i desember 2006 Nordtrøndersk ungdom har utfordret Nord-Trøndelag til å gjennomføre et toleranseprosjekt. Dette kom som et av de prioriterte ønskene fra årets ungdomskonferanse. For å følge opp ønsket, inviterte fylkesordfører alle ordførerne i Nord-Trøndelag og en til to ungdommer fra hver av fylkets kommuner til denne prosess-samlingen under fylkestinget den 6. desember. Fylkestinget har foreslått at det bevilges 1,5 millioner kroner årlig i 2007, 2008 og 2009 for å følge opp dette og andre ønsker fra ungdomskonferansen. Prosjektet skal være en regional motor for økt toleranse. Prosjektets navn er 'Toleranse Nord-Trøndelag". Julie Saursaunet ivaretar ungdom med nedsatt funksjonsevne og har med seg et verdifullt perspektiv inn i diskusjonene. Møtene har hittil dreid seg om utformingen av selve satsingen og nå i siste del av 2007 har arbeidsgruppa behandlet søknader. 10

10 Faste årlige saker: Fordeling av driftstilskudd: I 2007 er det fordelt kr l ,- Tilskuddet er fordelt etter vedtatte regler. Adresseliste over funksjonshemmedes foreninger og organisasjoner for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag: Adresselisten utarbeides i samarbeid med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, sosial-, helse- og barnevernavd. og redigeres hvert år i løpet av sommeren, etter organisasjonenes årsmøter. Den ajourførte adresselisten sendes til bl.a. alle aktuelle etater/instanser på kommune- og fylkesnivå, helsepersonell og funksjonshemmedes organisasjoner, m.fl. Til sammen blir det gitt ut ca. 750 adresselister. Adresselista legges ut på hjemmesida til rådet for funksjonshemmede og oppdateres kontinuerlig dersom det mottas endringer i løpet av året. Orienteringer: Rådet for funksjonshemmede har i sine møter fått orientering om følgende saker: IPLOS (register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk) - orientering av Bente Kne Haugdahl, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Spørsmål angående brukermedvirkning (lov om sosial tjenester, lov om helsetjenester i kommunene og Lov om vergemål). Orientering fra Mariann Markussen, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag HØRINGSUTTALELSER: Innspill til forprosjektet "Toleranse Nord-Trøndelag" Forslag til utvidelse av pasientombudsordningen Strategi for brukermedvirkning Kommentarer til nytt reglement for Rådet for funksjonshemmede REPRESENTASJON Representanter fra rådet/arbeidsutvalget og/eller rådssekretæren har deltatt i følgende møter/konferanser/kurs o.l.: Samarbeidskonferansen 2007, Stiklestad, 7. februar 10-årsmarkering - Pasientombudet, 19. februar Rehabiliteringskonferansen "Fra blålys til livslys(t), Stjørdal, 16. og 17. april Fellesmøte med rådene for funksjonshemmede i Møre og Romsdal, Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag, i Molde, 24. og 25. april Sekretærkonferansen, Kristiansand, mai Koordinatorforum, Steinkjer, 14. juni Landskonferanse for fylkeskommunale råd, Røros, august Fagdag "Fra vugge til grav", Stiklestad, 7. september 11

11 Konferansen 2007, 6. og 7. september, Inderøy Deltakelse og aktivt liv - idealer for fall?, Oslo, 24. september Utdeling av Frivillighetsprisen, Steinkjer, 19. november Pilotsamling - Universell Utforming, Oslo 5. november Skoletesten - orienteringsmøte i Oslo, 4. desember Rådet er/har vært representert med en eller flere personer i følgende utvalg/grupper: Arrangementskomite for Konferansen 2007 Brukerrepresentasjon i SKUR sitt nettverk vedrørende koordinerende enhet Tilgjengelighetskomiteen (TIK) Planleggingsgruppe for temadag for ansatte i nye NAV-kontor i Nord- Trøndelag Representasjon i Toleranseprosjektet ARBEIDSGRUPPER Rådet har oppnevnt arbeidsgrupper for følgende arbeidsområder: (gjeldende fram til valget 2007) Arbeid/opplæring: Politiker: Brukerrepr. Etatsrepr. : Sturla Sørgaard (AP) May Britt Asklund Aetat Nord-Trøndelag v/wenche Wadseth Helse/sosial: Kultur/fritidstilbud: Transport: Budsjett/ planlegging: Politiker: Brukerrepr. Etatsrepr.: Politiker: Brukerrepr. Etatsrepr.: Politiker: Brukerrepr. Etatsrepr.: Politiker: Brukerrepr. Etatsrepr.: Helena H. Kruken (KrF) Skule Moe Fylkesmannen i N-T, sosial, helse og barnevernsavd. v/thea Kveina Sara Kveli (AP) Dagfinn Moa IMord-Trøndelag fylkeskommune, kulturavdelinga v/clas Rønning Borgny Kjølstad Grande (SP) Ingvild Gregersen Myhre Nord-Trøndelag fylkeskommune, regional utvikling v/kjetil Kristiansen Tor Erik Jensen (H) Per Erik Gripp Nord-Trøndelag fylkeskommune, økonomi og service v/grethe Sollie Rådets sekretær tiltrer etter behov. 12

12 Huskeliste for UNIVERSELL UTFORMING av brev fra offentlige instanser til enkeltpersoner/organisasjoner Brev fra det offentlige skal være forståelig for alle, også for personer som har et sansetap eller et forståelsesproblem dvs manglende språkferdigheter, dårlig språkforståelse, lese- og skrivevansker, synsrelaterte problemer og hørselshemminger. Tema Huskeliste Kommentar Tenk målgruppe når du skriver brevet Brevets innhold må gå klart fram av overskriften Innhold Den viktigste informasjonen må stå i første avsnitt. Kan med fordel rammes inn Del opp teksten i avsnitt med jevne mellomrom. Et avsnitt bør helst ikke være mer enn 1 00 ord Ukedag og måned i bokstavs form (eks. tirsdag, 2. oktober) Unngå forkortelser Unngå lange setninger Unngå i størst mulig grad fremmedord og fagspråk Klare henvisninger til vedlegg. Sitat(-er) fra lover og orientering om klagerettigheter bør være egne vedlegg Tilby muntlig gjennomgang 13

13 Tema Huskeliste Kommentar Papir Bruk matt papir. Glanset papir gjør det vanskelig å lese Bruk i hovedsak hvitt papir. Hvis farger er nødvendig, sørg for gode fargekontraster, for eksempel svart tekst på gul bakgrunn Unngå mønstret bakgrunn Løpende tekst skal ha skriftstørrelse 12, gjerne 14 Skrift Velg skrifttype: Arial, Verdana, Helvetica Unngå store bokstaver (versaler) og kursiv i den løpende teksten Unngå understreket tekst La venstremargen være rett og høyremargen takkete. Dette gjør det lettere å orientere seg i teksten Bilder Unngå tekst på bilder og mønstret bakgrunn Plasser teksten ved siden av bilder, ikke på dem Andre tips Navn på saksbehandler og direkte telefonnummer bør stå lett synlig på brevet/informasjonen. Døve/hørselshemmede foretrekker mobiltelefonnr. Slik at man kan kommunisere via tekstmelding Brev på lydfil kan være til god hjelp for enkelte brukere Bruk av CD eller e-post kan også være til god hjelp for enkelte Informasjon på punktskrift dersom bruker ønsker det. Her kan det tas kontakt med Norges Blindeforbund 14

14 Huskelista er utarbeidet av interesseorganisasjonene for funksjonshemmede i Nord- Trøndelag (FFO/SAFO) i samarbeid med NAV Nord-Trøndelag, Rådet for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag, Helse Nord-Trøndelag HF og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Den er laget i etterkant av en konferanse den OT.september 07 med temaet Universell utforming - Offentlig informasjon - forståelig eller til forvirring? Lista er basert på erfaringer i organisasjonene og etatene og er ment som et hjelpemiddel for offentlige etater. Den er ikke uttømmende og vi som har laget den, ber om tilbakemelding hvis den har feil eller mangler slik at vi kan gjøre den bedre. Tilbakemelding kan gis til: FFO Nord-Trøndelag, tlf , e-post Steinkjer, november /

ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2011

ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2011 ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2011 Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag er fylkeskommunens fagråd og arbeider etter reglement vedtatt av Fylkestinget i 1995 og revidert i 2008. 1 2 HVA

Detaljer

Årsmelding 2009 Side 2

Årsmelding 2009 Side 2 Årsmelding 2009 Årsmelding 2009 Side 2 Leder har ordet: Tilgjengelighet for ALLE kan høres ut som en umulighet, men siden begrepet Universell utforming ble lansert, har det skjedd mye positivt. Begrepet

Detaljer

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag. Årsmelding2011

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag. Årsmelding2011 Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag Årsmelding2011 Leder har ordet: Tilgjengelighet for ALLE kan høres ut som en umulighet, men siden begrepet Universell utforming ble lansert,

Detaljer

Tore Kristiansen/leder. Årsmelding 2010] Side 3

Tore Kristiansen/leder. Årsmelding 2010] Side 3 Leder har ordet: Tilgjengelighet for ALLE kan høres ut som en umulighet, men siden begrepet Universell utforming ble lansert, har det skjedd mye positivt. Begrepet har fått et innhold, og de fleste forstår

Detaljer

ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2015

ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2015 ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2015 Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag er fylkeskommunens fagråd og arbeider etter reglement vedtatt av Fylkestinget i 1995 og revidert i 2008. HVA ER

Detaljer

ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2016

ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2016 ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag er fylkeskommunens fagråd og arbeider etter reglement vedtatt av Fylkestinget i 1995 og revidert i 2008 Rådet for

Detaljer

Rådet for likestilling av funksjonshemmede. Årsmelding 2014. Fra turstien Solem-Himovatnet. Journalnummer 15/02655

Rådet for likestilling av funksjonshemmede. Årsmelding 2014. Fra turstien Solem-Himovatnet. Journalnummer 15/02655 Rådet for likestilling av funksjonshemmede Årsmelding 2014 Fra turstien Solem-Himovatnet Journalnummer 15/02655 Side2 Leder har ordet: FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2014

ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2014 ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag er fylkeskommunens fagråd og arbeider etter reglement vedtatt av Fylkestinget i 1995 og revidert i 2008. HVA ER

Detaljer

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag. Årsmelding 2013

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag. Årsmelding 2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag Årsmelding 2013 Leder har ordet: Tilgjengelighet for ALLE kan høres ut som en umulighet, men siden begrepet Universell utforming ble lansert,

Detaljer

RÅDET FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE - VALG AV MEDLEMMER FOR PERIODEN HØSTEN 2011-HØSTEN 2015

RÅDET FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE - VALG AV MEDLEMMER FOR PERIODEN HØSTEN 2011-HØSTEN 2015 Saknr. 11/5936-3 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo RÅDET FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE - VALG AV MEDLEMMER FOR PERIODEN HØSTEN 2011-HØSTEN 2015 Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

Bilde:Regjeringen.no

Bilde:Regjeringen.no Bilde:Regjeringen.no Medlemmer For valgperioden 2011-2015 består Rådet av følgende medlemmer: Folkevalgte medlemmer: 1. Geir Jarle Sirås (SV), leder 2. Gunn Iversen Stokke (SP), nestleder 3. Brit Aune

Detaljer

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015.

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2012 Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd. I henhold til vedtaket har fylkeskommunale eldreråd vært lovpålagt fra

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 09.04.2015 Tid: 09:00 13:00 (NB! Fellesmøte med Eldrerådet

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2015 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 3. desember 2015 Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd. I henhold til

Detaljer

Rådet for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede Rådet for funksjonshemmede Årsmelding 2013 Sammensetning. Rådet for funksjonshemmede har inneværende periode slik sammensetning: Medlemmer - 2 politikere + 4 representanter fra ulike interesseorganisasjoner

Detaljer

Fylkesrådet for funksjonshemmede

Fylkesrådet for funksjonshemmede Fylkesrådet for funksjonshemmede iordaland FYLKESKOMMUNE Dok.nr. O 9 JUL 2008 Arkivar. O / T Eksp. u. o r t'. Behandlet i fylkestinget 29. april 2008 Årsmelding 2007 - fylkesrådet for funksjonshemmede.

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen Medlemmer Deres ref: Vår ref: LIER 2007/8744 Dato: 11.02.2008 Referat fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 7. februar 2008 Til stede: Trine Hallem, Lars Morten

Detaljer

lu^fi wwifwn mi-^psj-; ' if jy. - p^fy-t^. "a^. "-J. rr ;-' ^.- -;-" ~^-.-"7 "i"tt---i.-; ~ r-»fxr^.v"'^. -i;- -i -.jvi ÅRSMELDING 2008

lu^fi wwifwn mi-^psj-; ' if jy. - p^fy-t^. a^. -J. rr ;-' ^.- -;- ~^-.-7 itt---i.-; ~ r-»fxr^.v'^. -i;- -i -.jvi ÅRSMELDING 2008 lu^fi wwifwn mi-^psj-; ' if jy. - p^fy-t^. "a^. "-J. rr ;-' ^.- -;-" ~^-.-"7 "i"tt---i.-; ~ r-»fxr^.v"'^. -i;- -i -.jvi Mulighetenes HORDALAND FYLKESKOMMUNE Saknr.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 94/15 Oppnevning av medlemmer i Regionalt brukerutvalg 2016-2017 Saksbehandler Ansvarlig direktør Kjell Åge Nilsen Ingerid Gunnerød Saksmappe 2014/501 Dato for styremøte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag. Dato: kl. 12: Arkivsak: 16/11075

MØTEPROTOKOLL. Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag. Dato: kl. 12: Arkivsak: 16/11075 Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag MØTEPROTOKOLL Dato: 29.03.2017 kl. 12:00 14.20 Sted: Fylkets Hus Arkivsak: 16/11075 Tilstede: Carl Sitter Geving (Ap) Åste Marie Lande Lindau

Detaljer

FROSTATINGSPROSJEKT I REHABILITERING

FROSTATINGSPROSJEKT I REHABILITERING FROSTATINGSPROSJEKT I REHABILITERING Her er status fra Stjørdal kommune: Ved prosjektets slutt ble det bestemt at eksisterende arbeidsgrupper som pågikk skulle fortsette. Stjørdal har deltatt i gruppen

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2013 Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd. I henhold til vedtaket har fylkeskommunale eldreråd vært lovpålagt fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEPROTOKOLL Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 30.01.2017 Tidspunkt: 11:00-13:00 Møtested: Steinkjer rådhus, Kr. Uppdal i 6. etasje Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr.

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato:

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Vestby kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.08.2012 Tid: 18:30 20.35 Til stede: Medlemmer: Sverre Bergenholdt (Norges handikapforbund

Detaljer

Årsrapport 2013 for Brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus HF

Årsrapport 2013 for Brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus HF Administrasjonen Seksjon for Pasient- og pårørendeopplæring Stab Samhandling og internasjonalt samarbeid Godkjent av brukerutvalget februar 2014 Innledning Årsrapport 2013 for Brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd 2009

Hedmark fylkes eldreråd 2009 nukijalanu r t LtUiSKUMMuNh.,i,,*.;, ^. 4!- ( HEDMARK YLKES KOMMUNE Sakiir.^/fZ)^^D05/Dok.nr. Arkivnr. ^^-^ Eksp. I U.off. 1 %m 2010 /^Z SakshDA^/! I Hedmark fylkes eldreråd 2009 Irsmelding - Hedmark fylkes

Detaljer

Rådet for likestilling av funksjonshemmede. Årsmelding Journalnummer 15/

Rådet for likestilling av funksjonshemmede. Årsmelding Journalnummer 15/ Rådet for likestilling av funksjonshemmede Årsmelding 2015 Journalnummer 15/10035-3 Leder har ordet FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne ble vedtatt av FNs generalforsamling

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Vestby kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.03.2012 Tid: 18:30 Til stede: Forfall: I tillegg møtte: Medlemmer: Sverre Bergenholdt

Detaljer

RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER

RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER PROSJEKTEIER Verdal kommune -Prosjektet er godt politisk forankret. -Prosjektleder

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE

MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE TID: 28.04.2011 kl. 09.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE I ALTA KOMMUNE

RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE I ALTA KOMMUNE RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE I ALTA KOMMUNE ÅRSMELDING 2015 1. Rådet for likestilling av funksjonshemmede organisering, formål og oppgaver Rådet er organisert som et underutvalg direkte under

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000 1 MANDAT Det fylkeskommunale eldrerådet skal være et rådgivende organ for fylkeskommunen, og skal ha til behandling alle saker som gjelder levekårene

Detaljer

Fylkesrådet i Nord -Trøndelag

Fylkesrådet i Nord -Trøndelag Arbeids- og =sosialdepartementet Vedlegg Fylkesrådet i Nord -Trøndelag Nord -Trøndelag fylkeskommune SAKSPROTOKOLL S.nr. aoyod.s/ /OS^ Sak nr. 39/2005 Arbeids - og sosialdepartementet - Utkast til lov

Detaljer

Mandat for brukerutvalget NAV i Nord-Trøndelag

Mandat for brukerutvalget NAV i Nord-Trøndelag Mandat for brukerutvalget NAV i Nord-Trøndelag Bestemmelser om brukermedvirkning er nedfelt i 6 i Lov om Arbeids- og velferdsforvaltningen: Arbeids- og velferdsetaten skal sørge for at representanter for

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2002

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2002 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2002 1 MANDAT Det fylkeskommunale eldrerådet skal være et rådgivende organ for fylkeskommunen, og skal ha til behandling alle saker som gjelder levekårene

Detaljer

Annlaug Stavik, Astor Sve, Gunnar Steen, Oddrun Beyer Holm, Steinar Waksvik og Kai Corneliussen. Sølvi Hagen og Odd-Kjetil Talsethagen

Annlaug Stavik, Astor Sve, Gunnar Steen, Oddrun Beyer Holm, Steinar Waksvik og Kai Corneliussen. Sølvi Hagen og Odd-Kjetil Talsethagen Protokoll styremøte Dato: Onsdag 26. oktober 2011 Sted: FFO Møre og Romsdal, Storgt. 9, 2.etg. Tid: 16:00 18:15 Tilstede: Meldt forfall: Annlaug Stavik, Astor Sve, Gunnar Steen, Oddrun Beyer Holm, Steinar

Detaljer

Møteinnkalling. Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utvalg:

Møteinnkalling. Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 25.04.2017 Tidspunkt: 13:00 De faste medlemmene innkalles med dette til

Detaljer

Mandat fra ASU Tjenesteavtale 2 Fagrådets medlemmer endringer Hva har skjedd siden sist? Begrepsavklaringer Nettverkssamling i 2015

Mandat fra ASU Tjenesteavtale 2 Fagrådets medlemmer endringer Hva har skjedd siden sist? Begrepsavklaringer Nettverkssamling i 2015 Mandat fra ASU Tjenesteavtale 2 Fagrådets medlemmer endringer Hva har skjedd siden sist? Begrepsavklaringer Nettverkssamling i 2015 Ingeborg Laugsand, helsesjef i Steinkjer kommune og leder i FKE 1 Vedtak

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015. Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 16:00

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015. Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 16:00 MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015 Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø Tid: 13:00 16:00 Møterom/sted: Vår ref.:2014/2830

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Årsmelding 2016

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Årsmelding 2016 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Årsmelding 2016 Sammensetning Rådet for funksjonshemmede har inneværende periode slik sammensetning: Medlemmer 2 politikere + 4 representanter fra ulike Vararepresentanter

Detaljer

Tildeling til brukerorganisasjoner 2012

Tildeling til brukerorganisasjoner 2012 Fylke Landsdekkende, til aktivitet i Helse Sør-Øst Region, inkl. fellessøknader til fordeling innen søkers underliggende enheter. Tildeling til brukerorganisasjoner 2012 Organisasjonens fulle navn Tildeling

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Kl 16:00 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Kl 16:00 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.01.2017 Kl 16:00 på Frivilligsentralen Etter behandling av sakene blir det orientering om Helsetjenesten,

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede - valg av styremedlemmer for 4 år, fra desember 2015 til desember 2019

Råd for likestilling for funksjonshemmede - valg av styremedlemmer for 4 år, fra desember 2015 til desember 2019 Saknr. 15/4501-1 Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen Råd for likestilling for funksjonshemmede - valg av styremedlemmer for 4 år, fra desember 2015 til desember 2019 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Årsmelding 2016

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Årsmelding 2016 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Årsmelding 2016 Sammensetning Rådet for funksjonshemmede har inneværende periode slik sammensetning: Medlemmer 2 politikere + 4 representanter fra ulike Vararepresentanter

Detaljer

Kartlegging av råd for personer med nedsatt funksjonsevne i kommunene

Kartlegging av råd for personer med nedsatt funksjonsevne i kommunene 05/2017 Kartlegging av råd for personer med nedsatt funksjonsevne i kommunene Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Rådet i Asker. Foto: Terje Skåre 1 Barne-, ungdomsog familiedirektoratet 05/2017 Postadresse

Detaljer

Koordinerende enhet i Nord-Trøndelag Kommuner og spesialisthelsetjeneste

Koordinerende enhet i Nord-Trøndelag Kommuner og spesialisthelsetjeneste Koordinerende enhet i Nord-Trøndelag Kommuner og spesialisthelsetjeneste Tilbakeblikk hva har vi gjort i Nord-Trøndelag? Anneki Sørvig, Namsos kommune Nancy Haugan, Helse Nord-Trøndelag 1999: Samordnet

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Linda Forsvik Nestleder RØDT Diana Johnsen Medlem H Merethe Aspenes Gunn Strand Hutchinson Medlem

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Linda Forsvik Nestleder RØDT Diana Johnsen Medlem H Merethe Aspenes Gunn Strand Hutchinson Medlem Møteprotokoll Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Herredshuset Dato: 21.01.2016 Tidspunkt: 12:00 13:45 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Linda Forsvik Nestleder RØDT Diana Johnsen Medlem

Detaljer

Invitasjon til TEMADAG om universell utforming

Invitasjon til TEMADAG om universell utforming Invitasjon til TEMADAG om universell utforming Gjennom plan- og bygningsloven har kommunene ansvar for at universell utforming blir ivaretatt i planleggingen og i kravene til det enkelte byggverk og uteområde.

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: Tidspunkt: 14:00-17:35

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: Tidspunkt: 14:00-17:35 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 03.11.2015 Tidspunkt: 14:00-17:35 Til behandling: Saksliste nr. 019/15-022/15 Medlemmer: H - Ørjan Kvalheim

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/13 13/505 RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - ÅRSMELDING 2012

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/13 13/505 RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - ÅRSMELDING 2012 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 04.04.2013 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Vestby Arena Møtedato: 29.01.2013 Tid: 18:30 20:30 Til stede: Forfall: I tillegg møtte: Medlemmer: Arne Bergersen (Diabetesforbundet),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEPROTOKOLL Møtetid: Sted: Formannskapssalen Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 av 12. Møtende medlemmer: Sverre Bergenholdt - RFF Vestby (Norges Handikapforbund Øst), Tor J. Skaflestad (Ap),

Detaljer

Eldrerådet i Nord-Trøndelag. Årsrapport En ressurs for samfunnet!

Eldrerådet i Nord-Trøndelag. Årsrapport En ressurs for samfunnet! Eldrerådet i Nord-Trøndelag Årsrapport 2012 En ressurs for samfunnet! LEDER HAR ORDET: Det er gledelig å registrere at de kommunale eldreråd stadig jobber bedre og har oppnådd god kontakt med kommuneadministrasjonene/-politikerne.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Harald Ness AP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Harald Ness AP Møteprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtested: Inderøyheimen Administrasjon/Inderøyheimen, Inderøyheimen Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 13:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtetid: 18.09.14 kl. 10.00 14.15 Møtested: Fylkes Hus, Steinkjer Saksnr.: 27/2014-35/2014 Arkivsaksnr: 2014/205

MØTEPROTOKOLL. Møtetid: 18.09.14 kl. 10.00 14.15 Møtested: Fylkes Hus, Steinkjer Saksnr.: 27/2014-35/2014 Arkivsaksnr: 2014/205 Møtetid: 18.09.14 kl. 10.00 14.15 Møtested: Fylkes Hus, Steinkjer Saksnr.: 27/2014-35/2014 Arkivsaksnr: 2014/205 Møteleder: Torunn Austheim Møtende medlemmer: Torunn Austheim Gudrun Fossem Håkon Kolstrøm

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling av funksjonshemmede i Sør-Trøndelag MØTEPROTOKOLL Møtedato: 26.04.2010 kl. 9:00 11:05 Møtested: Møterom Thulitt, Fylkeshuset Saknr: 3/2010-5/2010 Arkivsak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for likestilling av funksjonshemmede i Sør-Trøndelag

MØTEPROTOKOLL. Råd for likestilling av funksjonshemmede i Sør-Trøndelag MØTEPROTOKOLL Råd for likestilling av funksjonshemmede i Sør-Trøndelag Dato: 03.04.2013 kl. 13:30 Sted: Skifer Møteleder: Gunn Iversen Stokke Møtende medlemmer: Politisk valgt: Gunn I. Stokke (Sp) Brit

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOVPÅLAGTE RÅD. Særskilte retningslinjer, basert på vedtatt reglement i Kommunestyresak 084/14

RETNINGSLINJER FOR LOVPÅLAGTE RÅD. Særskilte retningslinjer, basert på vedtatt reglement i Kommunestyresak 084/14 RETNINGSLINJER FOR LOVPÅLAGTE RÅD Særskilte retningslinjer, basert på vedtatt reglement i Kommunestyresak 084/14 Websak: 11/4853 27.10.2014 RETNINGSLINJER FOR LOVPÅLAGTE RÅD Særskilte retningslinjer, basert

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtested: Møterom 625 Dato: 28.08.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00 Til stede Lavrans Kierulf Nancy Amundsen Sigmund Johannessen Marit Løkken Synnøve Simonsen

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2003

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2003 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2003 1 MANDAT Det fylkeskommunale eldrerådet skal være et rådgivende organ for fylkeskommunen, og skal ha til behandling alle saker som gjelder levekårene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEPROTOKOLL Møtetid: Sted: Formannskapssalen Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 12 Møtende medlemmer: Sverre Bergenholdt - (Norges Handikapforbund Øst), Tor J. Skaflestad (Ap), Guro Hensel

Detaljer

Tildeling til brukerorganisasjoner 2013

Tildeling til brukerorganisasjoner 2013 Helse Sør-Øst RHF Tildeling til brukerorganisasjoner 2013 Fylke Organisasjon Tildeling 2013 Landsdekkende Hiv Norge 15 000 Norsk Lymfødemforening 10 000 Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 840 000 Harry

Detaljer

PS 4/14 Oppnevning av medlemmer til arbeidsgruppe - kommunale helse og omsorgstjenester - tildelingskriterier Årsmelding Eldres råd

PS 4/14 Oppnevning av medlemmer til arbeidsgruppe - kommunale helse og omsorgstjenester - tildelingskriterier Årsmelding Eldres råd Møteinnkalling Utvalg: Namsos Eldres råd Møtested: Hudiksvall, Namsos Samfunnshus Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Årsmelding Fylkesrådet for funksjonshemma i Sogn og Fjordane.

Årsmelding Fylkesrådet for funksjonshemma i Sogn og Fjordane. Årsmelding 2013 Fylkesrådet for funksjonshemma i Sogn og Fjordane www.sfj.no Innhold Årsmelding 2013 Fylkesrådet for funksjonshemma... 2 Overordna målsetjingar... 2 Sekretærstøtte... 2 Aktivitetsåret...

Detaljer

Fylkeskommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ( )

Fylkeskommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ( ) MØTEPROTOKOLL Fylkeskommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (2015-2019) Dato: 06.06.2017 kl. 09:00 Sted: Scandic, Alta Arkivsak: 201700001 Tilstede: Tommy Berg leder, SV Turid Lien nestleder,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 12.05.2016 kl. 18:00 20:15 Sted: Formannskapssalen Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 12. Møtende medlemmer: Sverre Bergenholdt - (Norges Handikapforbund

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 20.01.2016 kl. 11:00-15:00 Forfall meldes snarest til Kari Mette Hoel, telefon 62 54 44 71 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter

Detaljer

Tildeling til brukerorganisasjoner 2011

Tildeling til brukerorganisasjoner 2011 Tildeling til brukerorganisasjoner 2011 Fylke Organisasjonens fulle navn Tildeling 2011 Landsdekkende Barne- og Unges revmatikergruppe (BURG) 150 000 Foreningen for Fragilt X-syndrom 20 000 Harry Benjamin

Detaljer

Årsmelding Hedmark fylkeskommunale eldreråd HEDMARK FYLKESKOMMUNE OJ.JULI 2008 HORDALAND FYLKESKOMMUNE] Saknr. 20c8GG3 bok.nr.

Årsmelding Hedmark fylkeskommunale eldreråd HEDMARK FYLKESKOMMUNE OJ.JULI 2008 HORDALAND FYLKESKOMMUNE] Saknr. 20c8GG3 bok.nr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE] HEDMARK FYLKESKOMMUNE Saknr. 20c8GG3 bok.nr. Q1- OJ.JULI 2008 Arkivnr.Oi ST Saksh.^ y j Bksp. Årsmelding 2007 Hedmark fylkeskommunale eldreråd Innledning Stortinget vedtok i november

Detaljer

Fornebu-dagene 2015 Det er i kommunene det skjer - brukerperspektivet

Fornebu-dagene 2015 Det er i kommunene det skjer - brukerperspektivet Fornebu-dagene 2015 Det er i kommunene det skjer - brukerperspektivet v/rådgiver Cato Lie Innhold Kort om FFO Hva skjer i kommuner og fylker? Sammenslåing av kommunale råd Om FFO Norges største paraplyorganisasjon

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede

Alta kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede Alta kommune Møteprotokoll Råd for funksjonshemmede Møtested: Komagfjord Rådhuset Møtedato: 10.12.2013 Tid: 09:00 12:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Bjørnar Sparboe Simonsen KYST Nestleder

Detaljer

Hvorfor brukermedvirkning på systemnivå hvilke erfaringer har vi gjort? Arne Lein

Hvorfor brukermedvirkning på systemnivå hvilke erfaringer har vi gjort? Arne Lein Hvorfor brukermedvirkning på systemnivå hvilke erfaringer har vi gjort? Arne Lein Disposisjon Hvorfor brukermedvirkning? Hvordan praktiseres brukermedvirkning i Helse Øst? Hvilke erfaringer har brukerrådet

Detaljer

Innstilling på medlemmer til Unge funksjonshemmedes styre og kontrollkomite kommer fra valgkomiteen som ble nedsatt av forrige generalforsamling.

Innstilling på medlemmer til Unge funksjonshemmedes styre og kontrollkomite kommer fra valgkomiteen som ble nedsatt av forrige generalforsamling. Sak 10/14 Valg Behandling Innstilling på medlemmer til Unge funksjonshemmedes styre og kontrollkomite kommer fra valgkomiteen som ble nedsatt av forrige generalforsamling. Innstilling på valgkomité og

Detaljer

Innkalling, dagsorden og forretningsorden ble godkjent, årsmøtet enstemmig vedtatt lovlig satt og vedtaksdyktig

Innkalling, dagsorden og forretningsorden ble godkjent, årsmøtet enstemmig vedtatt lovlig satt og vedtaksdyktig ÅRSMØTE FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS 2015 PROTOKOLL Styreleder Kjetil Gaarder ønsket velkommen til delegater, gjester og observatører, og spesielt til Venstres partileder Trine Skei Grande som hadde takket

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 06.11.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 06.11.2017 Tid: 13:00 15:10 1 Faste medlemmer som

Detaljer

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent. REFERAT fra møte nr. 04/07 Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag, onsdag 27. juni 2007 kl 10.00 på distriktskontoret, Statens hus, Prinsens gt. 1 i møterom 4.135, 1. etasje. Til stede: Meldt forfall:

Detaljer

FOR REPRESENTASJON OG OPPNEVNING

FOR REPRESENTASJON OG OPPNEVNING Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.6.2006 200300249-217 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 45-2006 REGIONALT

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Samhandling i Valdres Valdres lokalmedisinske senter Brukermedvirkning Valdres den 9.4.14. Trond A. Hilmersen «Ein sjuk mann veit mangt som den sunne ikkje anar» ArneGarborg En som henvender seg til helsetjenesten

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen Medlemmer i rådet Deres ref: Vår ref: LIER 2011/9423 Dato: 10.06.2014 Referat fra møte i rådet for likestilling 10. juni 2014 Til stede: Rolf Tømmerås, Svein J. Svensson, Odd Steinkjer,

Detaljer

Tildeling av tilskudd til brukerorganisasjoner 2008

Tildeling av tilskudd til brukerorganisasjoner 2008 Tildeling av tilskudd til brukerorganisasjoner 2008 Organisasjonens navn Søknaden gjelder Tilskudd 2008 Norges fylkeslag av Norges Fibromyalgiforbund Norsk Thyreoideforbund, nyrepasienter og transplanterte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 15.03.2016 kl. 18:00-20:30 Sted: Vestby Næringstjenester Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 12. Møtende medlemmer: Sverre Bergenholdt - RFF Vestby (Norges

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/16 16/514 ORIENTERING TIL RÅDENE OM HOVLI OMSORGSSENTER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/16 16/514 ORIENTERING TIL RÅDENE OM HOVLI OMSORGSSENTER SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 07.04.2016 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles

Detaljer

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE: Driftsbudsjett 5,8 mrd Investeringer ca 1,5 mrd 4700 ansatte 32 Videregående skoler 40 tannklinikker 6 000 km fylkesvei 43,4

Detaljer

REFERAT FRA FROSTATINGSSAMLING JUNI 2008 PÅ FROSTA

REFERAT FRA FROSTATINGSSAMLING JUNI 2008 PÅ FROSTA REFERAT FRA FROSTATINGSSAMLING 16. 17. JUNI 2008 PÅ FROSTA Til stede: 1. Frank Christiansen, Verran kommune 2. Aud Gaundal, Steinkjer kommune Bare 16.06 3. Unni Storstad, Steinkjer kommune 4. Ida Stuberg,

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 21. november 2016, Sak 30/16 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 13.04.2012 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Åsun Josefsen Gro

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum Ragnar Prestvik Jo Morten Aunet. Ordfører Varaordfører Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum Ragnar Prestvik Jo Morten Aunet. Ordfører Varaordfører Medlem Møteprotokoll Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum

Detaljer

Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m. (Lov om råd for menneske med

Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m. (Lov om råd for menneske med Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m. (Lov om råd for menneske med nedsatt funksjonsevne) Nord-Trøndelag fylkeskommune Temadag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og omsorg MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og omsorg Møtedato: 24.11.2015 Tidspunkt: 12:00-15:30 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen i 3. etasje Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Einar

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 22.

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 22. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 12.11.2015 Tidspunkt: 18:00 22.10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Henrik

Detaljer

Innvandrerrådet i Nord-Trøndelag. Årsrapport 2014. Journalnummer: 15/03200

Innvandrerrådet i Nord-Trøndelag. Årsrapport 2014. Journalnummer: 15/03200 Innvandrerrådet i Nord-Trøndelag Årsrapport 2014 Journalnummer: 15/03200 LEDER HAR ORDET: Innvandrerrådet i Nord-Trøndelag driver sin virksomhet i henhold til sine reglement og etter retningslinjer som

Detaljer

Pilotfylket Nord- Trøndelag

Pilotfylket Nord- Trøndelag Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag 2012 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Nord-Trøndelag er pilotfylke for universell utforming under

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.03.08 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møtedato: 06.02.2012 Møteprotokoll Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:30-15.00 Fra sak: 3/12 Til sak: 5/12 Følgende

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2015/013519-002 16.02.2015 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder Dato: 27.05.2013 kl. 10:00-15.30 Sted: Mandal Rådhus, bystyresalen. Arkivsak: 13/00006 Tilstede: Christian Eikeland, Karin Hodne,

Detaljer