Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Oppstillingssted... 2 Reparasjon... 2 Omgivelsestemperatur...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Oppstillingssted... 2 Reparasjon... 2 Omgivelsestemperatur..."

Transkript

1 Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Oppstillingssted... 2 Reparasjon... 2 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk toleranse... 3 Tilkobling... 4 Ledningsstrekk... 4 Batteridrift... 5 Vedlikehold... 6 Stell av displayet... 6 Kassering... 7 Transport... 8 Råd om denne bruksanvisningen... 9 Kvaliteten... 9 Service... 9 Hva leveringen omfatter Komponenter...11 Sett forfra Bakside Underside Figur ovenfra Sidevisning høyre Førstegangsinnstilling...16 I. Lade batteriet II. Strømtilførse Biladapter Netadapter (valgfritt) III. Slå apparatet på og av IV. Installere navigasjonsprogramvaren... 20

2 Allmenne betjeningstips...21 Arbeide med minnekort Sette inn minnekort Fjerne minnekortene Tilgang til minnekort Datautveksling via kortleser Tilbakestille navigasjonssystem Soft Reset Fullstendig utkobling /Hard-tilbakestilling Navigering...25 Sikkerhetsveiledninger for navigeringen Tipps for navigasjonen Råd for bruken i kjøretøyet Tilleggsråd for bruken på sykkel eller motorsykkel Antenneinnstilling I. Montering av bilholder II. Fest sugeflaten III. Montere navigasjonssettet IV. Koble til biladapteren V. Starte navigasjonsprogramvaren MP3-spiller (valgfritt)...33 Oversikt over hovedskjermen Velg tittel og overfør til favorittliste Favorittliste Picture Viewer (valgfritt)...37 Betjening av Picture Viewer Oversikt over hovedskjermen Fullbildevisning Travelguide (valgfritt)...40 FAQ Ofte stilte spørsmål...41 ii

3 Førstehjelp...42 Førstehjelp i tilfelle feilfungering Generell veiledning Kontroller tilkoblinger og ledning Feil og årsaker Trenger De mer støtte? Vedlegg...45 Spesialfunksjon CleanUp (engelsk programledelse) Synkronisering med PC-en I. Installere Microsoft ActiveSync II. Opprette forbindelse med PC-en III. Arbeide med Microsoft ActiveSync GPS (Global Positioning System) Ekstern GPS-antenne TMC (Traffic Message Channel) Installere ekstern TMC-mottaker (valgfritt) Mer kartmateriale Overføring av kartmateriale til et minnekort Alternativ installasjon av navigasjonspro-gramvaren fra et minnekort Overføring av installasjonsfiler og kartmaterial til det interne minnet Fastsetting på sykkel Tekniske data...56 Garantibestemmelser...57 Ansvarsbegrensning Mangfoldiggjøring av denne håndboken Index...59 iii

4 Copyright 2007 / Alle rettigheter forbeholdes Denne håndboken er opphavsrettslig beskyttet. Mangfoldiggjøring i mekanisk, elektronisk og en hver annen form uten etter produsentens skriftlige tillatelse, er forbudt. Copyright tilhører firmaet Medion. Varemerker: MS-DOS og Windows er registrerte varemerker for firmaet Microsoft. Pentium er et registrert varemerke for firma Intel. Andre varemerker er eiendommen til den respektive besitter. Det tas forbehold om tekniske og optiske forandringer samt skrivefeil. iv

5 Sikkerhet og vedlikehold Sikkerhetsveiledninger Vær vennlig å lese dette kapitelet grundig gjennom, og følg alle de gitte rådene. På den måten sikrer du pålitelig drift og lang levetid for apparatet ditt. Oppbevar emballasjen og bruksanvisningen på en god måte for å kunne gi dem videre til en ny besitter ved avhending av apparatet. Ikke la barn leke uten oppsikt med elektriske apparater. Barn vurderer ikke alltid farer på en riktig måte. Hold forpakningsmaterialer som for eksempel folie, unna barn. Ved feilbruk kan det være fare for kvelning. Åpne aldri kassen til apparatet, nettadapteren eller tilbehøret, de inneholder ingen deler som skal vedlikeholdes! Når en kasse er åpen, kan det være livsfare på grunn av elektrisk støt. Legg ingen gjenstander på apparatet, og ikke legg noe trykk på displayet. For å unngå skader skal du ikke berøre displayet med kantete gjenstander. Bruk en stump stift. I mange tilfeller kan betjeningen også utføres med fingeren. Det er fare for personskade hvis displayet ødelegges. Hvis dette skulle skje, skal De bruke beskyttelseshansker for å pakke inn de ødelagte delene og kontakte kundestøtte for å besørge kasseringen. Vask så hendene med såpe, fordi det er en risiko for at kjemikalier kan ha kommet ut. Steng av strømtilførselen (trekk ut nettadapteren eller fjern strømtilførselsstøpselet), slå straks av apparatet, hhv. overhodet ikke på, og ta kontakt med servicesenteret hvis strømadapteren (valgfritt) eller det påfestede støpselet blir avsvidd eller ødelagt.... hvis kassen til apparatet, nettdelen eller tilbehøret er skadet eller noe flytende er trengt inn. Komponenter må sjekkes av Kundeservice for å unngå skade! Sikkerhet og vedlikehold 1

6 Datasikring Det er ikke mulig å fremme skadeserstatning for datatap og skade forårsaket som en følge av dette. Lag en sikkerhetskopi av Deres data på et ekstern lagringsmedium hver gang De oppdaterer. Oppstillingssted Unnlater man å følge dette rådet, kan det føre til forstyrrelser eller til skade på apparatet. Garantien gjelder i slike tilfeller ikke. Hold navigasjonssystemet og alle tilkoblede apparater unna fuktighet, og unngå støv, varme og direkte sollys, spesielt i bilen. Beskytt ubetinget apparatet mot fuktighet, f. eks. når det regner eller hagler. Legg merke til at fuktighet også kan dannes i en beskyttelsesveske ved kondens. Unngå sterke vibrasjoner og rystelser, som f. eks. kan oppstå ved tverrfeltsinnfarter. Unngå at apparatet løsner fra festet, f. eks. ved oppbremsing. Monter helst apparatet loddrett. Reparasjon Bruk vårt Servicesenter hvis De har tekniske problemer med apparatet. Hvis det er nødvendig med reparasjon, skal De kun bruke vårt autoriserte Servicesenter. De finner adressen på garantikortet. Adressen finner du på garantikortet. 2 Norsk

7 Omgivelsestemperatur Apparatet kan benyttes i en omgivelsestemperatur fra 5 C til 40 C og i en relativ fuktighet fra 10% -90% (ikke kondenserende). I avslått tilstand kan apparatet lagres i en temperatur mellom 0 C til 60 C. Apparatet bør skjules på en sikker måte. Unngå høye temperaturer (f. eks. ved parkering eller ved direkte solbestråling). Legg også merke til at man kun kan bruke avskjermet kabel i tilknytning til dette apparatet for de eksterne grensesnittene. Elektromagnetisk toleranse Ved tilkobling av tilleggskomponenter eller andre komponenter må Retningslinjer for elektromagnetisk toleranse (EMV) etterleves. I tillegg til dette må De være oppmerksom på at bare avskjermede kabler for eksterne grensesnitt kan brukes i forbindelse med denne apparatet. Påse at det er minst én meters avstand fra høyfrekvente og magnetisk forstyrrelseskilder (fjernsynsapparat, høyttalerbokser, mobiltelefon, osv.) for således å unngå funksjonsforstyrrelser og datatap. Elektroniske apparater forårsaker elektromagnetiske stråler når de er i bruk. Disse strålene er ufarlige, men kan forstyrre andre apparater som er i virksomhet i umiddelbar nærhet. Våre apparater testes i laboratoriet hva gjelder deres elektromagnetiske fordragelighet Det lar seg likevel ikke utelukke at driftsforstyrrelser kan inntre, og de kan virke inn på apparatet selv og også elektronikken i området rundt dette. Hvis du oppdager slike forstyrrelser, skal du prøve å utbedre problemene ved å endre avstanden og plasseringen av apparatene. Sørg i kjøretøyer spesielt for at kjøretøyets elektronikk virker uten problemer før du begynner å kjøre. Sikkerhet og vedlikehold 3

8 Tilkobling Observer de følgende veiledningene for å koble apparatet til på en ordentlig måte: Strøm gjennom biladapter Bruk biladapteren kun i sigarettenneren i et kjøretøy (Bilbatteri = DC 12 V, lastebilbatteri = DC 24 V!). Hvis De er i tvil om strømkilden i bilen, må De kontakte bilprodusenten. Strømtilførse (valgfritt) Stikkontakten må være i nærheten av apparatet og være lett å komme til. For å stanse strømtilførselen til apparatet (via nettadapter) skal du trekke nettstøpselet ut stikkontakten. Bruk kun nettstrømadapteren på jordede kontakter med AC V~, 50/60 Hz. Hvis De er usikker om strømtilførselen til brukerstedet, må De spørre angjeldende strømleverandør. Bruk kun den medfølgende nettadapteren. Ikke dekk til nettdelen fordi det kan føre til skade på grunn av oppvarming. Ikke bruk nettdelen lenger hvis kabinettet eller strømtilførselen til apparatet er skadet. Bytt den ut med en nettdel av samme type. Vi anbefaler som ytterligere sikkerhet at man bruker en overspenningsbeskyttelse for å beskytte navigasjonssystemet mot spenningstopper eller lynnedslag fra strømnettet. Ledningsstrekk Ordne kablene slik at ingen kan tråkke på dem eller snuble i dem. Ikke plasser noen slags gjenstander på kabelen. 4 Norsk

9 Batteridrift Apparatet drives med et innebygd batteri. For å forlenge varigheten og effekten for batteriet, og for å sikre trygg drift, skal De følge veiledningene nedenfor: Forsiktig! Eksplosjonsfare ved uriktig utskifting av batteriet. Utskifting kun med lik eller en fra produsenten anbefalt likeverdig type. Åpne aldri batteriet. Ikke kast batteriet inn i åpen ild. Kvitt deg med brukt batteri slik som produsenten har angitt. Batterier tåler ikke hete. Unngå at apparatet og også det innebygde batteriet blir for kraftig oppvarmet. Unnlatelse å etterkomme dette rådet kan i visse tilfeller sågar føre til at batteriet eksploderer. Bruk kun originale strømpakker (valgfritt) for å lade batteriet eller biladapteren. Batteriene er spesialkategoriavfall. Når De kasserer apparatet, skal De påse at dette skjer på en korrekt måte. Kontakt Kundeservice for å få flere detaljer. Sikkerhet og vedlikehold 5

10 Vedlikehold Obs! Det er ingen deler som skal vedlikeholdes eller rengjøres inne i kassen. Apparatets levetid kan du forlenge ved følgende tiltak: Fjern alltid strømstøpselet og alle forbindelseskabler før rengjøring. Rengjør apparatet kun med en lett fuktet, lofri klut. Ikke bruk løsningsmidler, etsende eller gassbaserte rengjøringsmiddel. Apparatet og emballasjen er gjenvinnbare. Stell av displayet Unngå at skjermoverflaten oppskrapes, fordi denne da lett kan bli skadet. Vi anbefaler bruk av displaybeskyttelsesfolie for å forhindre skraper og forurensing. Dette får du kjøpt i bransjeforretningen. Den folien som er på displayet ved leveringen, er en ren transportbeskyttelse! Påse at det ikke blir igjen noen vanndråper på bildeskjermen. Vann kan forårsake varige misfarginger. Bruk kun en bløt, våt og lofri klut for å rengjøre skjermen. Utsett bildeskjermen verken for sterkt sollys eller ultrafiolett bestråling. 6 Norsk

11 Kassering Apparat Kast aldri apparatet sammen med vanlig husholdningsavfallet når levetiden er omme. Forhør deg om hvor du kan kvitte deg med apparatet på en miljøvennlig måte. Emballasje Emballasje og innpakkingshjelpemidler som ikke lenger trengs, kan gjenvinnes og bør prinsipielt leveres til gjenvinning. Sikkerhet og vedlikehold 7

12 Transport Legg merke til følgende råd når du vil transportere apparatet: Vent med å sette apparatet i gang etter en transport inntil apparatet har fått samme temperatur som omgivelsene. Ved store temperatur- eller fuktighetssvingninger kan det oppstå elektrisk kortslutning på grunn av kondens som leder til fuktighetsdannelse inne i apparatet. Bruk et beskyttelsesetui for å beskytte apparatet mot skitt, rystelser og skraper. Før De reiser, må De påse at De kjenner til strøm- og kommunikasjonsforsyningen på destinasjonsstedet. Før De reiser, må De skaffe Dem eventuelle strøm- eller kommunikasjonsadaptere (modem, LAN osv.) som kan være nødvendige. Bruk alltid den originale kartongen ved forsendelse av apparatet, og la transportselskapet ditt gi deg råd i denne sammenheng. Når du passerer håndbagasjekontrollen på flyplassen, er det tilrådelig at du sender apparatet og alle magnetiske lagringsmedier (eksterne harddisker) gjennom røntgenanlegget (den innretningen der du setter veskene dine). Unngå magnetdetektoren (den innretningen De selv går gjennom) og den magnetiske staven (håndinnretningen som sikkerhetsfolkene bruker), fordi de kan ødelegge datainnholdet. 8 Norsk

13 Råd om denne bruksanvisningen Vi har inndelt denne bruksanvisningen for installasjonen slik at du til enhver tid skal kunne slå opp de nødvendige informasjonene temavis via innholdsfortegnelsen. Råd Utførlige bruksanvisninger for navigasjonen finner du på den tilhørende CD/DVD-en samt i onlinehjelpen for apparatet. Se etter i kapittelet Ofte stilte spørsmål for å få svar på spørsmål som hyppig blir stilt til våre kunderådgivere. Målsettingen med denne bruksanvisningen er med et enkelt språk å gjøre det lett for deg å forstå hvordan navigasjonssystemet ditt brukes. Kvaliteten Under valget av komponenter har vi sett etter høy funksjonalitet, enkel håndtering, sikkerhet og pålitelighet. Gjennom et avbalansert maskinvare- og programvarekonsept kan vi gi for deg et fremtidsrettet navigasjonssystem, som vil gi deg mye glede under arbeidet og i fritiden. Vi takker for at du har tro på produktene våre. Service Vår individuelle kundehjelp er der for å støtte Dem når De har spørsmål eller problemer. Vennligst ta kontakt vi ser frem til å hjelpe Dem. Denne håndboken inneholder en spesiell del om selvhjelp, og den starter på side 42. Sikkerhet og vedlikehold 9

14 Hva leveringen omfatter Vær vennlig å kontrollere at leveringen er komplett, og vennligst gi oss beskjed innen 14 dager etter kjøpet i tilfelle leveringen ikke er fullstendig. Sammen med det produktet De har ervervet har De mottatt: Navigasjonssystem Strømkabel for sigarettlighter Bilholder CD/DVD-er med navigeringsprogramvare Støtte-CD Veiledningshåndbok og garantikort Valgfritt Strømadapter Minnekort MMC/SD USB-kabel Hodesett Ekstern GPS-antenne Ekstern TMC-mottaker Sykkelholder Beskyttelsesetui / oppbevaringsveske 10 Norsk

15 Komponenter Sett forfra Ref Komponent Berøringsskjerm Batteriladningsindikator Beskrivelse Viser apparatets dataversjon. Trykk med fingeren eller en egnet stift med stump spiss på bildeskjermen for å velge menykommandoer eller for å sette inn data. Under ladeprosessen lyser ladeanvisningen oransje. Den lyser grønt når batteriet er fulladet. Komponenter 11

16 Bakside GPS antenne Ref Komponent Høyttaler Beskrivelse Gjengir språkanvisninger og advarsler. 12 Norsk

17 Underside Ref Komponent Mini-USBtilkobling Beskrivelse Tilkobling for forbindelsen med en PC via USB-kabel (for datautjevdatautveksling) / tilkobling for ekstern strømtilførsel. Alternativt har du her mulighet for å koble til en TMC-adapter. Komponenter 13

18 Figur ovenfra Ref Komponent Ekstern antennetilkobling På- /Av-bryter Beskrivelse Tilkobling for en valgbar antenne nummer to. Skrur apparatet på og av ved ett langt trykk. Ved ett kort trykk kommer et spørsmål frem, og du kan velge mellom alternativene standby-modus og soft reset (starter apparatet på nytt, se side 23). 14 Norsk

19 Sidevisning høyre Ref Komponent SD/MMC-spor Hodesett Beskrivelse Godtar SD (Secure Digital)- eller MMC (MultiMediaCard)-kort for flyttbar lagring. Kobler til et stereohodesett (3,5 mm). Hvis et audioavspillingsapparat brukes over lengre tid med høyt volum, kan det forårsake skader på hørselen til den som hører på. Komponenter 15

20 Førstegangsinnstilling Nedenfor blir du ført trinn for trinn gjennom førstegangsinnstillingen av navigasjonssystemet. Først skal De fjerne transportbeskyttelsesfilmen fra displayet. I. Lade batteriet Pass på! Alt avhengig av ladetilstanden for det batteriet, kan det være nødvendig først å måtte lade opp apparatet over noen tid før førstegangsinnstillingen kan gjennomføres. Under omgangen med batteriet skal du legge merke til følgende tips: Under ladeprosessen lyser ladeanvisningen oransje. Ikke avbryt ladeprosessen før batteriet er fullstendig oppladet. Dette kan vare noen timer. Hvis ladeanvisningen lyser grønt, er ladeprosessen for batteriet ferdig. Du kan bruke navigasjonssystemet under ladeprosessen, men strømtilførselen må ikke brytes under førstegangsinnstillingen. La den eksterne strømtilførselen være kontinuerlig koblet til apparatet, slik at det innebygde batteriet kan bli ladet fullstendig opp. Du kan la eksterne strømtilførselen være tilkoblet, noe som er gunstig når den brukes over lengre tid. Legg merke til at både bil- og den tilvalgbare nettadapteren bruker strøm når de ikke lader opp batteriet til navigasjonssystemet. Ved svært lav batteriladetilstand kan det vare flere minutter før apparatet igjen er klart til bruk etter at den eksterne strømforsyningen er koblet til. Batteriet blir også ladet om apparatet er helt skrudd av. 16 Norsk

21 II. Strømtilførse Biladapter (Bildet likt) 1. Stikk låsestøpselet ( ) på forbindelseskabelen inn i den kontakten som er beregnet for dette på undersiden av apparatet ditt (s. 13). 2. Sett strømadapteren inn i sigarettlighterkontakten ( ),og sørg for at kontakten ikke blir borte når De kjører. Dette kan føre til feilfungering. Førstegangsinnstilling 17

22 Netadapter (valgfritt) (Bildet likt) 1. Skyv adapterstøpselet inn i føringen på baksiden av nettadapteren. Trykk da på push-tasten slik atadapterstøpselet kan settes inn. 2. Stikk kabelen til nettadapteren ( ) inn i mini-usb-kontakten på undersiden av navigasjonssystemet. 3. Stikk nettadapteren ( ) inn i en lett tilgjengelig stikkontakt. 18 Norsk

23 III. Slå apparatet på og av Når du skrur apparatet på for første gang, skal du trykke på Av- /På-bryteren. Navigasjonssystemet starter automatisk opp førstegangsinnstillingen. Merkelogoen kommer frem, og etter noen sekunder viser apparatet anvendelsesskjermen. Innstillingen Annen bruk Navigering se side 25 Travelguide se side 40 Annen bruk MP3-spiller, side 33 Picture Viewer, side 37 Førstegangsinnstilling 19

24 Tips Så lenge navigasjonssystemet er på ekstern strømforsyning eller på batteridrift, er det nok med et kort trykk på på-/avbryteren for å slå apparatet på og av (standbymodus). Hvis apparatet skal skrus helt av, skal du trykke på på-/av-bryteren i 4 sekunder. Apparatet skrus på igjen som nevnt foran ved å trykke på-/avbryteren i ca. 4 sekunder. På grunn av datalagringen i det interne lageret går det ikke noen data tapt i denne forbindelse. Kun oppstartsprosessen varer litt lengre. Apparatet leveres slikt at det ikke slår seg av av seg selv. Med knappen Settings på hovedbildeskjermen på apparatet kan du tilpasse driftstiden etter dine egne behov. Også i avslått tilstand bruker navigasjonssystemet litt strøm, og det innebygde batteriet lades ut. Hvis du ikke bruker navigasjonssystemet på lang tid, kan batteriet miste så mye energi at det er nødvendig med en fornyet førsteinnstilling. IV. Installere navigasjonsprogramvaren Er apparatet fra fabrikken allerede utstyrt med basisdata for navigasjonsprogramvaren, skjer den endelige installasjonen av navigasjonsprogramvaren automatisk fra det interne lageret under førsteinstallasjonen. Følg anvisningen på bildeskjermen. Hvis det digitaliserte kartmaterialet befinner seg på et tilvalgbart minnekort, må dette alltid legges inn i apparatet under bruken. Hvis minnekortet under bruken kun fjernes i kort tid, må det foretas en reset for å starte opp navigasjonssystemet på nytt (se side 23). Les i den forbindelse kapittelet Navigering fra side Norsk

25 Allmenne betjeningstips Arbeide med minnekort Navigasjonssystemet støtter minnekortene MMC og SD. Sette inn minnekort 1. Fjern forsiktig minnekortet (valgfritt) fra emballasjen (om slik er med). Pass på å ikke berøre eller skitne til kontaktene. 2. Stikk det medfølgende minnekortet inn i SD/MMC-sporet. Brikken må smette lett på plass. Fjerne minnekortene Råd Ta kun ut minnekortet hvis navigasjonsprogramvaren er blitt avsluttet og apparatet er blitt slått av med hjelp av på-/av-tasten. Ellers kan data gå tapt. 1. For å fjerne kortet, skal De trykke lett på den øvre kanten inntil det skyves ut. 2. Trekk ut kortet uten å berøre kontaktene. 3. Lagre minnekortet i emballasjen eller et annet trygt sted. Råd Minnekortene er svært skjøre. Sørg for at det ikke kommer skitt på kontaktene, og bruk ikke makt på kortet. Allmenne betjeningstips 21

26 Tilgang til minnekort Apparatet støtter kun minnekort som er blitt formattert i filformatet FAT16/32. Hvis kort som er formattert med et annet format (f. eks. kameraer, MP3-spiller) settes inn, kan det hende apparatet ikke gjenkjenner dem. Et slikt kort må da først formatteres tilsvarende. Råd Hvis minnekortet formatteres, slettes alle data for godt. Datautveksling via kortleser Men hvis De vil kopiere store datamengder (MP3-filer, navigasjonskart) til minnekortet, kan de også lagres direkte på minnekortet. Mange datamaskiner har allerede kortlesere. Sett inn kortet i denne, og kopier data direkte til kortet. På grunn av direktetilgangen oppnås betydelig raskere overføring. Avhengig av den direkte tilgangen oppnår du dermed en vesentlig raskere overføring enn gjennom ActiveSync. 22 Norsk

27 Tilbakestille navigasjonssystem Du har mulighet for å tilbakestille navigasjonssystemet hvis det ikke reagerer eller ikke virker på korrekt måte. Denne muligheten starter navigasjonssystemet på nytt uten at det er nødvendig med en nyinstallasjon. En tilbakestilling brukes ofte for å reorganisere minnet. Når dette gjøres, avbrytes alle programmer som kjører, og arbeidsminnet initialiseres på nytt. Du har muligheten til å gjennomføre to ulike tilbakestillingsprosesser med apparatet. Soft Reset Hvis du trykker På-/Av-bryteren, vises følgende bildeskjerm: Her har du nå tre valgmuligheter: Ved å klikke på den røde tasten går apparatet i standby-modus. Ved å klikke på den grønne tasten, foretar du en soft reset. Har du ved en feil kalt opp denne bildeskjermen, skal du med piltasten igjen gå tilbake til den forrige visningen. Hvis du ikke bruker noen av de tre valgmulighetene, veksler apparatet automatisk etter noen sekunder til standby-modus. Allmenne betjeningstips 23

28 Fullstendig utkobling /Hard-tilbakestilling Pass på! En hard tilbakestilling sletter alle dataene i flyktige minner. Navigasjonssystemet er normalt i standbymodus hvis du har skrudd det av ved å trykke kort på på-/av-bryteren. I tillegg kan systemet også skrus helt av, og da blir energiforbruket så lavt som mulig. Ved slik fullstendig utkobling går alle dataene på det flyktige minnet tapt (Hard tilbakestilling). Slik skrur du navigasjonssystemet av fullstendig: 1. Trykk På-/Av-bryteren inntil apparatet skrur seg av. 2. Trykk igjen På-/Av-bryteren for å gjennomføre en hard reset. Hvis navigasjonsprogramvaren befinner seg i det flyktige minnet (RAM), er det nødvendig med en hard reset etter nyinstallasjonen. 24 Norsk

29 Navigering Sikkerhetsveiledninger for navigeringen Du finner en utførlig bruksanvisning på den tilhørende CD/DVD-en. Tipps for navigasjonen For å beskytte Dem selv og andre mot ulykker må De ikke manipulere med navigasjonssystemet under kjøring! Hvis De ikke forstår taleveiledningene, eller hvis De er i tvil om hva De skal gjøre ved neste veikryss, vil kartet eller pilvisningen gi Dem en rask orientering. Se kun på displayet når De befinner Dem i en sikker kjøresituasjon! Rettslige veiledninger I noen land er bruken av apparater som varsler om trafikkovervåkingsanlegg (for eksempel fotobokser ), ikke tillatt. Skaff deg informasjon om den rettslige situasjonen, og bruk kun varselfunksjonen der den er tillatt. Vi tar ikke ansvar for skader som oppstår som følge av varselfunksjonsbruken. Pass på Gateinformasjonene og trafikkreglene går foran navigasjonssystemets veiledninger. Følg kun veiledningene når forholdene og trafikkreglene tillater det. Merk også at hastighetsvarslene fra navigasjonssystemet ikke er bindende. Følg hastighetsveiledningene på trafikkskiltene. Navigasjonssystemet tar deg også til målet selv om du må fravike den planlagte ruten. De retningsanvisninger som navigasjonssystemet gir, løser ikke sjåføren fra plikten til å være oppmerksom eller fra hans eget ansvar. Planlegg reiseruter før De starter. Hvis De vil planlegge en ny reiserute mens De er på vei, skal De stanse kjøringen. Navigering 25

30 For å motta GPS-signalet korrekt, må radiosignalmottaket ikke hindres av metallgjenstander. Fest pocket-pc-en med gummisugeholderen på innsiden av frontruten eller i nærheten av frontruten. Prøv ut forskjellige steder i kjøretøyet ditt for å få et optimalt mottak. Råd for bruken i kjøretøyet Når De installerer bildockingstasjonen skal De passe på at plasseringen av docingstasjonen ikke utgjør noen sikkerhetsfare når De kjører eller i tilfelle en ulykke skulle skje. Sett komponentene fast i kjøretøyet, og pass under installasjonen på at det er fri sikt. Pocket PC-ens display kan hende viser lysrefleksjoner. Pass på at De ikke blindes under bruken. Pass på at kablene ikke blokkerer sikkerhetskomponenter. Ikke monter dockingstasjonen i veien for eventuelle aibags. Kontroller i regelmessige intervaller at sugeknappen sitter fast. Strømstøpselet bruker strøm selv om det ikke er koblet noen enhet til. Fjern den når den ikke er i bruk for å unngå at batteriet tømmes. Sjekk alt sikkerhetsutstyret i bilen Deres etter installasjnen. Råd Ikke la navigasjonssystemet være igjen i kjøretøyet når du forlater dette. Av sikkerhetsgrunner bør du også framontere bilholderen. 26 Norsk

31 Tilleggsråd for bruken på sykkel eller motorsykkel Pass på under monteringen at styremulighetene ikke begrenses. Ikke dekk til noen av instrumentene under monteringen. Antenneinnstilling For mottak av GPS-satellittsignaler må antennen ha fritt utsyn mot himmelen. Hvis mottaket ikke er tilstrekkelig, skal du ved monteringen og innstillingen av antennen i kjøretøyet prøve ut forskjellige innstillinger. Under visse omstendigheter kan det være nødvendig å bygge inn den eksterne GPS-antennen (se side 50). Navigering 27

32 I. Montering av bilholder Legg merke til! Fest kun holderen på frontvinduet hvis den ikke hindrer sikten. Hvis dette ikke er mulig, skal De montere holderen med den sugeplaten på en slik måte at den kan brukes uten fare og på en sikker måte. sugeplate valgfritt kipphendel (Bildet likt) Råd Hvis De vil feste holderen til frontruten, kan De hoppe over trinnene 1 og 2. Alt avhengig av utførelsen kan navigasjonsapparatet utstyres med en alternativ bilholder. 28 Norsk

33 1. Fjern beskyttelsesfoilen fra den klebrige siden av sugeplaten. 2. Fest sugeplaten på et egnet sted på dashbordet. Påse at dashbordoverflaten er ren, og trykk sugeplaten hardt mot overflaten. Råd For å få til et sterkt og sikkert hold må suge-platen ikke brukes på 24 timer. Tips Det kan ikke helt utelukkes at mange kunststoffer, kraftige solstråler osv. angriper eller mykner klebestripene og på det vises kan ødelegge overflaten på armaturbrettet. For eventuelle skader på armaturbrettet overtar vi ikke noe ansvar. 3. Koble holderbrettet sammen med bilholderen. Legg merke til påskriften på bilholderen. Forbindelsen må smette hørbart på plass (fig. Se neste side). II. Fest sugeflaten Råd Gjør vinduet grundig rent med et glassrengjøringsmiddel. Ved temperaturer under 15 C skal du varme vinduet og sugeren litt opp. Sett bilholderen med sugeknappen i sugerhefteplaten (eller direkte på frontvinduet), og trykk kipphendelen ned. Sugeflaten suger seg fast til underlaget. Navigering 29

34 III. Montere navigasjonssettet 1. Koble biladapteren (s. side 17) og eventuelt den eksterne GPS-antennen til navigasjonssystemet, sett inn minnekortet. 2. Sett apparatet midterst under på holdeskålen, og trykk det lett bakover inntil det smetter hørbart på plass. 3. Nå kan du sette hele enheten på den rengjorte frontruten eller sugeplaten. Holderbrett (Bildet likt) 30 Norsk

35 IV. Koble til biladapteren (Bildet likt) 1. Stikk låsestøpselet ( ) på forbindelseskabelen inn i den kontakten som er beregnet for dette på undersiden av apparatet ditt (s. 13). 2. Sett strømadapteren inn i sigarettlighterkontakten ( ),og sørg for at kontakten ikke blir borte når De kjører. Dette kan føre til feilfungering. Råd Fjern strømadapteren fra sigarettlighter-kontakten når turen er avsluttet, eller når bilen parkeres i lang tid. Ellers kan batteriet bli tømt. Slå i så tilfelle av navigasjonssystemet med På- /Avbryteren. Navigering 31

36 V. Starte navigasjonsprogramvaren Råd Har minnekortet (ekstra) kartmateriale, må dette hele tiden være lagt inn i apparatet under bruken av navigasjonssystemet. Hvis minnekortet under bruken kun fjernes i kort tid, må det foretas en reset for å starte opp navigasjonssystemet på nytt (se side 23). Avhengig av navigasjonssystemet skjer denne reseten automatisk. 1. Slå på navigasjonssystemet. 2. Alt avhengig av utførelsen starter navigasjonsprogramvaren straks, hhv. etter at du trykker på navigasjonsknappen på hovedskjermen. 3. Trykk på Navigasjon på bildeskjermen for å angi målet og angi adressen til navigasjonsmålet. For å starte opp navigasjonen skal du bekrefte det du har satt inn ved å klikke på symbolet. Ved tilstrekkelig satellittmottak får du etter kort tid veiinformasjonen på skjermen, ytterligere forklart ved taleanvisninger. Informasjon om mer betjening av navigasjonsprogramvaren får du fra den utførlige brukerhåndboken på navigasjons- CD/DVD-en. Her dreier det seg om en PDF-fil som du kan lese med enhver Acrobat Reader og også skrive ut. Råd GPS-mottakeren må ved første gangs bruk ha noen minutter før den er initialisert. Selv når GPS-signalet angis, kan det hende at navigasjonen er upresis. I fremtiden vil det alltid ta rundt sekunder før et korrekt GPS-signal er tilgjengelig, tilstrekkelig sikt til satellittene er en forutsetning. 32 Norsk

37 MP3-spiller (valgfritt) Avhengig av programvareutrustningen er navigasjonssystemet ditt utstyrt med en MP3-spiller. 1. Start MP3-spilleren fra hovedskjermen ved å trykke lett på knappen Annen bruk, MP3-spiller. Alternativt kan MP3- spilleren startes opp fra navigasjonsprogramvaren. 2. Alle MP3-filene som er på minnekortet, kan overføres til en favorittliste og være klare for gjengivelse. Oversikt over hovedskjermen Tast eller eller Beskrivelse Hopper til den forrige eller den neste tittelen. Under gjengivelsen kan det spoles frem- og bakover i den løpende tittelen. Øker eller minsker lydstyrken. Visningen i øverste høyre hjørne av skjermen viser det aktuelle lydstyrkenivået. MP3-spiller (valgfritt) 33

38 Tast Beskrivelse Til tittelvalg Åpner favorittlisten Starter den aktuelle tittelen. Stanser gjengivelsen på det ønskede stedet. Stanser den aktuelle tittelen Veksling av gjengivelsesmoduser: Normal: Spiller alle filene i den rekkefølgen de har og stanser etter den siste filen. Blande: Avspilling av en tilfeldig valgt fil. Gjenta: Gjentar den aktuelle filen hele tiden. Gjenta alle: Spiller alle filene i den rekkefølgen de har og begynner etter avspillingen av den siste filen, på nytt fra den første filen. Avbryt handling/tilbake til forrige meny Lukker MP3-spillerapplikasjonen 34 Norsk

39 Velg tittel og overfør til favorittliste For å velge tittel skal du trykke lett på og velge den tittelen som du vil overføre til favorittlisten. Her har du tre muligheter for å markere titlene: Trykk lett på underkataloger. for å markere alle titlene inklusive alle Trykk lett på for å markere alle titlene i den aktuelle visningen. Markere enkeltstående titler, henholdsvis fjerne markeringen ved direkte lett trykking. De valgte titlene markeres ved et. For å bekrefte valget skal du nå trykke lett på de markerte titlene overført til favorittlisten.. Først da blir Med opphever du markeringen av titlene i den aktuelle visningen. For å velge tittel i underkataloger skal du trykke lett på den ønskede katalogen, og velge de ønskede titlene her. Med kommer du tilbake i den overordnede katalogen. Hvis ikke alle titlene i en katalog er valgt, vises dette med symbolet. MP3-spiller (valgfritt) 35

40 Favorittliste Ved å trykke lett på kommer du inn i favorittlisten: Enkeltstående titler sletter du med. Alle titlene sletter du med. Bekreftelse med for å bruke det nye utvalget i favorittlisten. 36 Norsk

41 Picture Viewer (valgfritt) Avhengig av programvareutrustningen er navigasjonssystemet ditt utstyrt med en Picture Viewer. Med Picture Viewer kan du på navigasjonssystemet se på bilder i jpg-format som er på minnekortet. Samtlige bilder som er på minnekortet, er straks tilgjengelige. Betjening av Picture Viewer Start Picture Viewer fra hovedskjermen ved å trykke lett på knappen Annen bruk, Picture Viewer. Alternativt kan Picture Viewer startes opp fra navigasjonsprogramvaren. Oversikt over hovedskjermen Fig.: Miniatyrvisning Med begge piltastene beveger du miniatyrbildet til høyre eller venstre. Klikk på et bestemt bilde for å vise dem i fullmodus. Ved å trykke lett på starten. går du i miniatyrvisningen igjen tilbake til Ved å trykke lett på symbolet avslutter du bruken. Lysbildevisningen starter du ved å trykke lett på symbolet. Picture Viewer (valgfritt) 37

42 Fullbildevisning Fig.: Fullbildevisning uten serviceliste Klikk lett i fullbildevisningen i det nederste skjermområdet for å aktivere servicelisten: Fig.: Fullbildevisning med serviceliste Tast Beskrivelse Forrige bilde Drei rundt + 90 Sett inn rasterfelt Starte lysbildevisning Avbryte lysbildevisning Drei rundt - 90 Neste bilde 38 Norsk

43 Ved å trykke lett i midten av bildet kommer du tilbake til miniatyrvisningen. Ved å trykke lett på symbolet viste bildet opp i 6 underbilder. (Sette inn rasterfelt) deles det Fig.: Fullbildemodus med rasterfelt Ved å trykke lett på en firkant blir dette bildeområdet fremstilt forstørret. Fig.: Zoom-inn-modus Ved å trykke lett på midten av bildet kommer du tilbake til fullbildemodus. Picture Viewer (valgfritt) 39

44 Travelguide (valgfritt) Avhengig av programvareutrustningen er navigasjonssystemet ditt utstyrt med en Travelguide. Travelguide gir generelle informasjoner om ulike områder i byer eller regioner i Europa, som for eksempel severdigheter, restauranter, kultur og reiseinformasjoner. Start Travelguide fra hovedskjermen ved å trykke lett på knappen Travelguide. Alternativt kan Travelguide startes opp fra navigasjonsprogramvaren. Hvis du vil ha informasjon om noe, velger du først landet, deretter byen (eller regionen). Deretter velger du kategorien. Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Hvis du vil navigere til det viste målet, bekrefter du det med. Adressen står da til disposisjon som mål i navigasjonsprogramvaren. Valgmulighetene i Travelguide kan variere avhengig av programvaren. 40 Norsk

45 FAQ Ofte stilte spørsmål Hvor finner jeg mer informasjon om navigasjonssystemet. Detaljerte bruksveiledninger om navigasjonen kan De finne på de tilhørende CD/DVD-ene som leveres sammen med Deres navigasjonsprogrammet. Bruk også de omfangsrike hjelpefunksjonene som tilleggshjelp, og de står til disposisjon ved et tastetrykk (oftest F1 på PC-en), hhv. et utvalg av hjelpealternativene. Denne hjelpen står til din disposisjon når du bruker datamaskinen eller apparatet. Hva trenger jeg de ledsagende CD/DVD-ene til? Støtte-CD-en inneholder: programmet ActiveSync for datautveksling mellom navigasjonssystemet og PC-en. Flere programmer (valgfritt). Denne bruksanvisningen i digital utgave. Innholdet i navigasjons-cd/dvd-en(e): digitaliserte kartmaterialet datamaterialet for rask fremstilling av innholdet i minnekortet Bruksanvisning for navigasjonsprogramvaren Alt avhengig av utførelsen kan det være én eller flere CD/DVD-er med i det som leveres. Navigasjonssystemet reagerer ikke mer. Hva må gjøres? Gjennomfør en tilbakestilling (side 23). Hvordan kan jeg justere lyset? Under Settings. FAQ Ofte stilte spørsmål 41

46 Førstehjelp Førstehjelp i tilfelle feilfungering Feilfunksjoner kan mange ganger ha banale årsaker, men av og til også være av virkelig kompleks art og kreve en dyr analyse. Generell veiledning Råd Regelmessig kjøring av Windows -programmene Defrag og Scandisk på PC-en kan fjerne feilkilder og bedre systemytelsen. Kontroller tilkoblinger og ledning Begynn med en grundig visuell sjekk av alle kabelkoblinger. Hvis LCD-ene ikke virker, skal De påse at strømmen kommer frem til datamaskinen og alle eksterne enheter. Råd Slå av datamaskinen, og sjekk alle kabelforbindelser. Hvis datamaskinen er koblet til eksterne enheter, skal De også sjekke støpselkoblingene på alle kablene. Ikke bytt vilkårlig kabler mellom forskjellige enheter, selv om de ser ut til å være like. Fordelingen av pins i kablene er sannsynligvis forskjellig. Når De har forsikret Dem om at det ikke er noen feil med strømtilførselen og at alle koblingene er intakte, skal De slå på datamaskinen igjen. 42 Norsk

47 Feil og årsaker Navigasjonssystemet reagerer ikke mer eller forholder seg unormalt. Gjennomfør en tilbakestilling (se side 23). Navigasjonssystemet blir kun gjenkjent som gjest av ActiveSync. Se informasjonen på side 47. Når jeg har installert ActiveSync får jeg feilmeldinger fra et vedlikeholdsprogram. I den midlertidige mappen som systemet har opprettet, lager programmet filen WCESCOMM.LOG file, og den kan ikke slettes. Hvis et annet program prøver å gjøre det, vises en tilsvarende feilmelding. GPS-mottakeren kan ikke initialiseres. GPS-mottakeren kan ikke initialiseres eller finnes. Hvis, selv om systemet er korrekt installert, det likevel ikke meldes noe GPS-signal på skjermen, kan det ha følgende årsaker: Det er ikke mulig med tilstrekkelig satellittmottak. Løsning: Endre navigasjonssystemets posisjon, og påse at den frie sikten for antennen ikke er redusert. Det høres ingen taleveiledninger. Kontroller lydstyrkeinnstillingen. Førstehjelp 43

48 Trenger De mer støtte? Dersom De tross forslagene i det foregående kapitelet fortsatt har problemer, vær da vennlig å ta kontakt med hotlinen Deres. Vi vil hjelpe Dem videre telefonisk. Likevel før De vender Dem til teknologisenteret, sørg for å ha følgende opplysninger foran Dem: Har De foretatt utvidelser eller endringer i utgangskonfigurasjonen? Hva slags tilleggsperiferiapparater bruker De? Hvilke meldinger, om noen, kommer frem? Hvilke programvarer ble brukt da feilen dukket opp? Har De oppgradert eller fjernet drivere eller maskinvare? Kan De manuelt gjenta problemet? Hvis De har fått et kundenummer tidligere, vennligst gi dette nummeret til teknikeren. 44 Norsk

49 Vedlegg Spesialfunksjon CleanUp (engelsk programledelse) CleanUp-funksjonen brukes til målrettet sletting av data uten bruk av PC. VIKTIG Bruk denne funksjonen meget forsiktig, fordi du kan slette data som siden igjen først må spilles opp manuelt. CleanUp-funksjonen aktiveres når du kortvarig trykker på o i GoPal-skriftrekken på hovedmenyen straks etter oppstartslyden etter en tilbakestilling. CleanUp-funksjonen har 6 alternativ: 1. Remove Installation Only Fjerner den installerte programvaren fra My Flash Disk - minnet [= Del av det ikke-flyktige minnet der de utførbare delene av navigasjonsprogramvaren befinner seg (\My Flash Disk\Navigation)]. 2. Remove MAP Only Fjerner de digitale kartene fra My Flash Disk -minnet (\My Flash Disk\MapRegions). Vedlegg 45

50 3. Remove Preload Only Fjerner de dataene som trengs for å installere navigasjonsprogramvaren fra det ikke-flyktige lageret (\My Flash Disk\Install). 4. Remove All Sletter hele innholdet på My Flash Disk -minnet. Etter at denne funksjonen er utført, er det ikke nødvendig med nykalibrering av bildeskjermen. 5. Factoryreset Tilbakestilling til utleveringstilstand ved intakt hovedinstallasjon. 6. Format Flash Formatterer det interne My Flash Disk -minnet. Denne formatteringen kan være nødvendig hvis det skjer en større feilretting. Etter at denne formatfunksjonen er utført, er det nødvendig med nykalibrering av bildeskjermen. Ellers blir alle dataene ugjenkallelig slettet fra det interne My Flash Disk - minnet (se Remove All). Exit Å forlate CleanUp-funksjonen og starte opp apparatet på nytt (som tilbakestilling) Råd Før den egentlige slettprosessen av data må dette først bekreftes. Trykk i den forbindelse på YES. Hvis de data som skal slettes, ikke (mer) finnes, dukker det opp en tilsvarende melding. For å gjenopprette filene i det interne minnet (installasjonsfiler og kartmateriale), les kapittelet Overføring av installasjonsfiler og kartmaterial til det interne minnet på side Norsk

51 Synkronisering med PC-en I. Installere Microsoft ActiveSync For å overføre data mellom PC-en din og navigasjonssystemet trenger du programmet Microsoft ActiveSync. Du har fått lisens til dette programmet sammen med dette apparatet, og det befinner seg på støtte-cd-en. Pass på Under installasjonen av program kan viktige data bli overskrevet og endret. For å kunne få tilgang til originaldataene ved eventuelle problemer etter installasjonen, bør du lage en sikring av harddiskinnholdet ditt. Under Windows 2000 eller XP må du ha administratorrettigheter for å kunne installere programvaren. Viktig Ikke koble til apparatet ennå med datamaskinen din. 1. Legg inn støtte-cd-en, og vent inntil programmet starter opp automatisk. Råd Skulle dette ikke virke, er sannsynligvis den såkalte Kjør -funksjonen deaktivert. For å starte installasjonen manuelt må programmet Setup på CDen startes opp. 2. Velg deretter språket, og klikk så på installere ActiveSync, og følg anvisningene på skjermen. Vedlegg 47

52 II. Opprette forbindelse med PC-en 1. Start navigasjonssystemet ved hjelp av på-/av-knappen. 2. Koble USB-kabelen (valgfritt) til navigasjonssystemet. 3. Stikk den andre enden av USB-støpselet i en ledig USBkontakt på datamaskinen din. 4. Maskinvareinstallasjonsassistenten oppdager nå en ny enhet og installere en egnet driver. Dette kan ta noen få minutter. Hvis det ikke lykkes den første gangen, skal De gjenta koblingsforsøket. 5. Følg anvisningen på skjermen. Programmet oppretter nå et partnerskap mellom PC-en din og apparatet. III. Arbeide med Microsoft ActiveSync Når du har koblet navigasjonssystemet sammen med PC-en, startes ActiveSync automatisk. Programmet undersøker om det dreier seg om et apparat som det er inngått et partnerskap med. Hvis det er tilfelle, blir de endringene på PC-en og de på navigasjonssystemet som har funnet sted siden siste synkroniseringen, sammenlignet og avstemt. Du kan i innstillingene for programmet ActiveSync definere nøyaktig hvilke data som skal ha prioritet under synkroniseringen. Be i den forbindelse om hjelp fra programmet (med tasten F1) for å bli kjent med virkningene av de forskjellige innstillingene. Blir navigasjonssystemet ikke gjenkjent som partner, aktiveres automatisk en begrenset gjestetilgang, med hvilken man for eksempel kan utveksle data. Hvis dette er tilfelle, og selv om det skulle dreie seg om det registrerte partnerapparatet, skal du skille navigasjonssystemet fra PC-en, og deretter slår du det av og på igjen. Koble nå navigasjonssystemet til PC-en for å starte opp gjenkjenningsprosessen på nytt. Hvis apparatet nok en gang gjenkjennes som gjest, skal du gjenta fremgangsmåten, og på nytt starte opp PC-en. Råd Forviss deg om at du alltid kobler navigasjonssystemet til PC-en med den sammen USB-kontakten, ellers gir PC-en fra seg en ny ID og installerer apparatet på nytt. 48 Norsk

53 GPS (Global Positioning System) GPS er et satellittbasert system for å fastslå posisjon. Med hjelp av 24 jordomkretsende satellitter er det mulig på en meter nær å fastslå nøyaktig posisjon på jorden. Satellittsignalmottaket skjer via antennen til den innebygde GPSmottakeren, som i denne sammenheng må ha fri sikt til minst 4 av disse satellittene. Råd Hvis det er innskrenket fri sikt (f. eks. i en tunnel, i huskorridorer, i skogen eller også i kjøretøy med metallbelagte vinduer) er det ikke mulig å bestemme posisjonen. Satellittmottaket fortsetter imidlertid automatisk så snart hindringen er overvunnet og du har fri sikt. Navigasjonsnøyaktigheten er på tilsvarende vis innskrenket ved lave hastigheter (f. eks. langsom gange). GPS-mottakeren bruker ekstra energi. Ved batteridrift er dette av stor betydning. Avslutt derfor også navigasjonsprogramvaren hvis denne ikke trengs, eller hvis det i lengre tid ikke er mulig å få til satellittmottak. Men ved kortere avbrudd i reisen kan du slå av apparatet med på-/av-bryteren. En nyoppstarting skjer ved å trykke på den samme bryteren. Dermed blir også GPSmottakeren aktivert på nytt hvis navigasjonsprogramvaren fortsatt er i virksomhet. Her kan det, avhengig av mottaksforholdene, vare en liten stund inntil posisjonen igjen blir aktualisert. Råd Påse at apparatet ditt er forhåndsinnstilt, slik at det slår seg automatisk av etter et par minutter når det går på batteridrift. Denne forhåndsinnstillingen kan du endre i innstilingsmodusen. Hvis GPS-mottakeren ikke er aktiv på flere timer, må den orientere seg på nytt. Denne prosessen kan vare en liten stund. Vedlegg 49

54 Ekstern GPS-antenne Denne andre tilvalgbare GPS-antennen (kun for modell A) gjør det mulig bedre å motta signalet fra satellittene (f. eks. i kjøretøy med dugg eller belegg på frontruten). 1. Rett antennen inn oppover. 2. Stikk støpselet for den eksterne GPS-antennen inn i den dertil beregnede åpningen (se side 14). TMC (Traffic Message Channel) Traffic Message Channel (TMC) er en digital radiotjeneste, som virker på samme måte som RDS, og som brukes til å overføre meldinger om trafikkproblemer til et egnet mottakerapparat. Trafikkinformasjonene overføres hele tiden over FM. Da signalet overføres hele tiden, er brukeren mindre avhengig av de trafikkmeldingene som kun sendes ut hver halve time. I tillegg til dette kan det gis viktig informasjon, f. eks. om en trafikkant som kjører mot kjøreretningen. Utsendingen er planlagt for hele Europa og blir allerede i mange land tilbudt fra radiosendere. Presisjonen på TMC-meldingene kan alt avhengig av land variere kraftig. Det er ikke alle navigasjonsprogramvarene som kan nyttiggjøre seg TMC-meldingene. Sjekk før et eventuelt erverv av en TMCmottaker om systemet ditt støtter TMC. 50 Norsk

55 Installere ekstern TMC-mottaker (valgfritt) Går frem på følgende måte for å koble TCM-mottakeren din til navigasjonssystemet. 1. Koble mini-usb-støpselet til mini-usb-kontakten på apparatet (s. side 13). 2. Koble trådantennen til TMC-mottakeren, og fest antennen fast med hjelp av sugeflatene f. eks. på kanten av frontvinduet. (Bildet likt) 3. Etter at du har festet TCM-mottakeren til navigasjonssystemet, skal du koble TCM-mottakeren til biladaperkabelen. Navigasjonssystemet kan nå motta trafikkinformasjon over TMCmottakeren, slik at du kan kjøre utenom eventuelle trafikkproblemer. Vedlegg 51

56 Mer kartmateriale Navigasjonssystemet er allerede fra fabrikken utstyrt med digitalisert kartmateriale i internminnet og/eller på et minnekort. Alt avhengig av utførelse er det flere digitaliserte kart på navigasjons-cd/dvd-en. Disse kartene kan du straks overføre til et minnekort. Det lønner seg her å bruke en ekstern kartleser (s. også side 22). Alt avhengig av omfanget av kartmaterialet på CD/DVD-ene, er det nødvendig med minnekort på 256 MB, 512 MB, MB eller større. Ekstra minnekort (MMC- eller SD-kort) får du i fagbutikken. Overføring av kartmateriale til et minnekort Overføringen av ekstra kartmateriale til et minnekort skjer fortrinnsvis via Utforsker på PC-en. Gå frem som følger: 1. Legg inn CD/DVD-en med ønsket kartmateriale. 2. Åpne skrivebordet, og velg CD/DVD-drive. 3. Kopier filen med filbetegnelsen ".psf" fra katalogen over den regionen du ønsker fra CD/DVD-en over på minnekortet i katalogen "MapRegions". Du kan overføre flere filer med kartmaterialer på minnekrotet avhengig av størrelsen på minnekortet. Pass i denne forbindelse på at det er tilstrekkelig minneplass på minnekortet. Når du har kopiert digitaliserte kart fra flere land eller landsgrupper over på minnekortet, må du velge ut de ønskede landskartene i navigasjonsbrukeren i apparatet. 52 Norsk

57 Alternativ installasjon av navigasjonsprogramvaren fra et minnekort Programvaren for navigasjonssystemet kan også installeres direkte fra et tilhørende forberedt minnekort. Eventuelt må den forhåndsinstallerte programvaren først avinstalleres (se Spesialfunksjon CleanUp, side 45). Under førstegangsinnstillingen blir du anmodet om å installere navigasjonsprogramvaren. Her går du frem som følger: 1. Ta minnekortet forsiktig ut av emballasjen. Pass på at du ikke berører kontaktene og at de ikke blir skitnet til. 2. Sett minnekortet inn i SD-/MMC-innstikksplassen inntil det smetter på plass. 3. Klikk på OK for å installere bruken. Etter at alle dataene er blitt kopiert over på navigasjonssystemet, kommer hovedskjermen opp, og via den kan du nå foreta navigasjonsinnstillingene. Vedlegg 53

58 Overføring av installasjonsfiler og kartmaterial til det interne minnet Tips For overføringen av dataene må navigasjonssystemet være tilkoblet via ActiveSync til datamaskinen (se side 48). Apparatet har et internt, ikke-flyktig minne som befinner seg i katalogen \My Flash Disk. Med ActiveSync kan du via alternativet Søke gjøre denne samt andre kataloger synlige. Manipulasjoner på kataloger og filer kan gjøres som i Utforsker. For å gjøre installasjonsfilene og kartmaterialet tilgjengelig for apparatet må de nødvendige katalogene for dette opprettes. Opprett katalogen INSTALL til installasjonsfilene (\My Flash Disk\INSTALL). Kartmaterialet legger du i katalogen MapRegions (\My Flash Disk\MapRegions). Påse at du bruker de foran nevnte skrivemåtene når du navngir katalogene. Hvis du har lagret flere data på navigasjonsapparatet, må du passe på at det er tilstrekkelig kapasitet tilgjengelig når dataene overføres. Hvis det ikke er tilfelle, må du fjerne filer du ikke behøver. 54 Norsk

59 Fastsetting på sykkel Som tilvalgbart tillegg kan du feste din navigasjonssystem på en sykkel. Til det trengs det en spesiell holder. Nedenfor forklares monteringen. Unbrakonøkkel Skruer Klemme Holdeplate (Bildet likt) 1. Løsne med unbrakonøkkelen begge skruene som forbinder klemmen med holdeplaten. 2. Ta vekk gummiringen og vikle denne rundt styret. 3. Sett klemmen på sykkelens styre ved at du trekker denne nedenfra over styret. 4. Sett på nytt holdeplaten på klemmen, og skru igjen begge skruene fast. 5. Sett holderen for din navigasjonssystem på holdeplaten inntil du kan høre den smetter på plass. Legg merke til at holderen bare kan settes inn i en retning. 6. Sett så apparatet inn i holderen. Pass godt på at det har et fast underlag. Råd Alt etter utrustning kan navigasjonssystemet ditt også være utrustet med en annen sykkelholder, og festingen av holderen kan dermed variere noe. Vedlegg 55

Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Vilkår for bruksomgivelse... 2 Reparasjon... 3

Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Vilkår for bruksomgivelse... 2 Reparasjon... 3 Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Vilkår for bruksomgivelse... 2 Reparasjon... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk toleranse... 4 Tilkobling...

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON TRANSONIC http://no.yourpdfguides.com/dref/4291198

Din bruksanvisning NAVIGON TRANSONIC http://no.yourpdfguides.com/dref/4291198 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON TRANSONIC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON TRANSONIC i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Innhold Copyright 2006... iv Varemerker:... iv Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Oppstillingssted...

Innhold Copyright 2006... iv Varemerker:... iv Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Oppstillingssted... Innhold Copyright 2006... iv Varemerker:... iv Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Oppstillingssted... 2 Reparasjon... 2 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk

Detaljer

Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Oppstillingssted... 2 Reparasjon... 2 Omgivelsestemperatur...

Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Oppstillingssted... 2 Reparasjon... 2 Omgivelsestemperatur... Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Oppstillingssted... 2 Reparasjon... 2 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk toleranse... 3 Tilkobling... 4 Batteridrift...

Detaljer

Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Vilkår for bruksomgivelse... 2 Reparasjon... 3

Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Vilkår for bruksomgivelse... 2 Reparasjon... 3 Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Vilkår for bruksomgivelse... 2 Reparasjon... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk toleranse... 4 Tilkobling...

Detaljer

Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Oppstillingssted... 2 Reparasjon... 2 Omgivelsestemperatur...

Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Oppstillingssted... 2 Reparasjon... 2 Omgivelsestemperatur... Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Oppstillingssted... 2 Reparasjon... 2 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk toleranse... 3 Tilkobling... 4 Batteridrift...

Detaljer

Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Reparasjon... 2 Oppstillingssted... 2 Omgivelsestemperatur...

Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Reparasjon... 2 Oppstillingssted... 2 Omgivelsestemperatur... Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Reparasjon... 2 Oppstillingssted... 2 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk toleranse... 3 Tilkobling... 4 Batteridrift...

Detaljer

Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Reparasjon... 2 Oppstillingssted... 2 Omgivelsestemperatur...

Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Reparasjon... 2 Oppstillingssted... 2 Omgivelsestemperatur... Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Reparasjon... 2 Oppstillingssted... 2 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk toleranse... 3 Tilkobling... 4 Batteridrift...

Detaljer

Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Oppstillingssted... 2 Reparasjon... 2 Omgivelsestemperatur...

Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Oppstillingssted... 2 Reparasjon... 2 Omgivelsestemperatur... Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Oppstillingssted... 2 Reparasjon... 2 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk toleranse... 3 Tilkobling... 4 Batteridrift...

Detaljer

Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Reparasjon... 2 Oppstillingssted... 2 Omgivelsestemperatur...

Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Reparasjon... 2 Oppstillingssted... 2 Omgivelsestemperatur... Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Reparasjon... 2 Oppstillingssted... 2 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk toleranse... 3 Tilkobling... 4 Batteridrift...

Detaljer

Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Reparasjon... 2 Oppstillingssted... 2 Omgivelsestemperatur...

Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Reparasjon... 2 Oppstillingssted... 2 Omgivelsestemperatur... Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Reparasjon... 2 Oppstillingssted... 2 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk toleranse... 3 Tilkobling... 4 Batteridrift...

Detaljer

Råd om denne bruksanvisningen

Råd om denne bruksanvisningen Råd om denne bruksanvisningen Vi har inndelt denne bruksanvisningen for installasjonen slik at du til enhver tid skal kunne slå opp de nødvendige informasjonene temavis via innholdsfortegnelsen. Råd Utførlige

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 B 1 D C E A 2.0. utgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-116/117

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-116/117 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-116/117 B D C 1 E A 3.0. utgave A C D 2 F G B E 3 4 5 6 7 10 9 8 11 2009-2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med holderfestet Nokia HH-20 kan du feste en

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0115 Innhold Innhold... 1 Innledning... 3

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Brukerveiledning NAVIGON 3100 3110

Brukerveiledning NAVIGON 3100 3110 Brukerveiledning NAVIGON 3100 3110 Varemerker Alle varemerker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører de respektive firmaene. Merk Vi tar forbehold om innholdsmessige endringer

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 Disk Station DS409+, DS409 Installasjonsveiledning Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Force Feedback Race Master

Force Feedback Race Master Force Feedback Race Master Brukermanual Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

FAQ for Transformer TF201

FAQ for Transformer TF201 FAQ for Transformer TF201 NW7211 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk.

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Ved feil bruk av apparatet vil garantien falle bort. 1 Bluepower oppladbar

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2)

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2) Hurtigveiledning DP100 bilvideokamera (versjon 0.1.2) TOC Innholdsfortegnelse Sikkerhetshensyn For din egen sikkerhets skyld må du ikke bruke DP100 eller appen mens du kjører. Plasser aldri DP100 til hinder

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Innhold SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD...1 Datasikring... 2 Reparasjon... 2 Omgivelsestemperatur... 2 Elektromagnetisk toleranse... 2 Tilkobling...

Innhold SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD...1 Datasikring... 2 Reparasjon... 2 Omgivelsestemperatur... 2 Elektromagnetisk toleranse... 2 Tilkobling... Innhold SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD...1 Datasikring... 2 Reparasjon... 2 Omgivelsestemperatur... 2 Elektromagnetisk toleranse... 2 Tilkobling... 3 Batteridrift... 4 Vedlikehold... 4 Stell av displayet...

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 304921-091 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:50 PM komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 Dokumentdelenummer: 304921-091 Mai 2003 304921-091 Getting Started.book Page ii Tuesday, May 27,

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. PU012 Sweex 2 seriellport PCI Ekspresskort

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. PU012 Sweex 2 seriellport PCI Ekspresskort PU012 Sweex 2 seriellport PCI Ekspresskort Innledning Ikke utsett PU012 for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk PU012 i ekstremt støvete

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

BRUKSANVISNING JY-M7304

BRUKSANVISNING JY-M7304 BRUKSANVISNING JY-M7304 7 LCD Fargeskjerm for inntil 4 kamera Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. 1. Innhold 1. Innhold...1 2. Forholdsregler...2 3. Vedlikehold...3

Detaljer

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249386/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249386/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249386/2 5 7 6 NORSK 2006 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Med denne

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-118

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-118 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-118 B D C 1 E A 9220098/2 A C D 2 F E G B 3 5 6 4 8 7 9 11 10 12 2009 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med holderfestet Nokia HH-20 kan du feste en kompatibel

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

FAQ for Eee Pad TF201

FAQ for Eee Pad TF201 FAQ for Eee Pad TF201 NW6915 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2 Hvordan

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0 56K ESP-2 MODEM Håndbok for rask installering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne håndboken er beregnet på brukere av 56K ESP-2 Modem. Det er ikke nødvendig å ha bestemte kunnskaper for å kunne installere

Detaljer

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning Januar Hurtigstartveiledning 2012 for nüvi 3500 190-01387-58_0A Trykt i Taiwan 1 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0904 2 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELT 4 2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 4 3. INNHOLD

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer