Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Oppstillingssted... 2 Reparasjon... 2 Omgivelsestemperatur...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Oppstillingssted... 2 Reparasjon... 2 Omgivelsestemperatur..."

Transkript

1 Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Oppstillingssted... 2 Reparasjon... 2 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk toleranse... 3 Tilkobling... 4 Batteridrift... 5 Vedlikehold... 5 Stell av displayet... 6 Transport... 6 Råd om denne bruksanvisningen... 7 Kvaliteten... 7 Service... 7 Hva leveringen omfatter... 8 Komponenter...9 Sett forfra... 9 Modell A... 9 Modell B... 9 Bakside Modell A Modell B Underside Modell A Modell B Sidevisning Venstre Modell A Modell B Sidevisning høyre Modell A Modell B... 14

2 Førstegangsinnstilling...15 I. Lade batteriet Netadapter Biladapter II. Slå på apparater III. Installere navigasjonsprogramvaren Betjening...19 Slå av og på Arbeide med minnekort Sette inn minnekort Fjerne minnekortene Tilgang til minnekort Datautveksling via kortleser Synkronisering med PC-en I. Installere Microsoft ActiveSync II. Opprette forbindelse med PC-en III. Arbeide med Microsoft ActiveSync Tilbakestille navigasjonssystem Myk-tilbakestilling Hard-tilbakestilling Navigering...25 Sikkerhetsveiledninger for navigeringen Tipps for navigasjonen Råd for bruken i kjøretøyet Tilleggsråd for bruken på sykkel eller motorsykkel Antenneinnstilling Modell A Modell B I. Montering av bilholder II. Fest sugeflaten III. Montere navigasjonssettet IV. Koble til biladapteren V. Starte navigasjonsprogramvaren ii

3 MP3-spiller...33 Oversikt over hovedskjermen Playlist FAQ Ofte stilte spørsmål...36 Førstehjelp...37 Førstehjelp i tilfelle feilfungering Generell veiledning Kontroller tilkoblinger og ledning Feil og årsaker Trenger De mer støtte? Vedlegg...40 GPS (Global Positioning System) Ekstern GPS-antenne TMC (Traffic Message Channel) Installere ekstern TMC-mottaker Mer kartmateriale Overføring av kartmateriale til et minnekort Fastsetting på sykkel Garantibestemmelser Ansvarsbegrensning Mangfoldiggjøring av denne håndboken Index...49 iii

4 Apparat Kast aldri apparatet sammen med vanlig husholdningsavfallet når levetiden er omme. Forhør deg om hvor du kan kvitte deg med apparatet på en miljøvennlig måte. Batterier Brukte batterier er ikke husholdningsavfall! De skal leveres inn til mottaksstasjon for batterier. Copyright 2005 Alle rettigheter forbeholdes Denne håndboken er opphavsrettslig beskyttet. Mangfoldiggjøring i mekanisk, elektronisk og en hver annen form uten etter produsentens skriftlige tillatelse, er forbudt. Copyright tilhører firmaet Medion. Varemerker: MS-DOS og Windows er registrerte varemerker for firmaet Microsoft. Pentium er et registrert varemerke for firma Intel. Andre varemerker er eiendommen til den respektive besitter. Det tas forbehold om tekniske og optiske forandringer samt skrivefeil. iv

5 SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD SIKKERHETSVEILEDNINGER Vær vennlig å lese dette kapitelet grundig gjennom, og følg alle de gitte rådene. På den måten sikrer du pålitelig drift og lang levetid for apparatet ditt. Oppbevar emballasjen og bruksanvisningen på en god måte for å kunne gi dem videre til en ny besitter ved avhending av apparatet. Åpne aldri kassen til apparatet, nettadapteren eller tilbehøret, de inneholder ingen deler som skal vedlikeholdes! Når en kasse er åpen, kan det være livsfare på grunn av elektrisk støt. Legg ingen gjenstander på apparatet, og ikke legg noe trykk på displayet. For å unngå skader skal du ikke berøre displayet med kantete gjenstander. Bruk kun stiften (hvis den medfølger) eller en annen butt stift. I mange tilfeller kan betjeningen også utføres med fingeren. Det er fare for personskade hvis displayet ødelegges. Hvis dette skulle skje, skal De bruke beskyttelseshansker for å pakke inn de ødelagte delene og kontakte kundestøtte for å besørge kasseringen. Vask så hendene med såpe, fordi det er en risiko for at kjemikalier kan ha kommet ut. Ikke la barn leke uten oppsikt med elektriske apparater. Barn vurderer ikke alltid farer på en riktig måte. Steng av strømtilførselen (trekk ut nettadapteren eller fjern strømtilførselsstøpselet), slå straks av apparatet, hhv. overhodet ikke på, og ta kontakt med servicesenteret hvis strømadapteren eller det påfestede støpselet blir avsvidd eller ødelagt.... hvis kassen til apparatet, nettdelen eller tilbehøret er skadet eller noe flytende er trengt inn. Komponenter må sjekkes av Kundeservice for å unngå skade! SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD 1

6 DATASIKRING Det er ikke mulig å fremme skadeserstatning for datatap og skade forårsaket som en følge av dette. Lag en sikkerhetskopi av Deres data på et ekstern lagringsmedium hver gang De oppdaterer. OPPSTILLINGSSTED Unnlater man å følge dette rådet, kan det føre til forstyrrelser eller til skade på apparatet. Garantien gjelder i slike tilfeller ikke. Hold navigasjonssystemet og alle tilkoblede apparater unna fuktighet, og unngå støv, varme og direkte sollys, spesielt i bilen. Beskytt ubetinget apparatet mot fuktighet, f. eks. når det regner eller hagler. Legg merke til at fuktighet også kan dannes i en beskyttelsesveske ved kondens. Unngå sterke vibrasjoner og rystelser, som f. eks. kan oppstå ved tverrfeltsinnfarter. Unngå at apparatet løsner fra festet, f. eks. ved oppbremsing. Monter helst apparatet loddrett. REPARASJON Bruk vårt Servicesenter hvis De har tekniske problemer med apparatet. Hvis det er nødvendig med reparasjon, skal De kun bruke vårt autoriserte Servicesenter. De finner adressen på garantikortet. Adressen finner du på garantikortet. 2 NORSK

7 OMGIVELSESTEMPERATUR Apparatet kan benyttes i en omgivelsestemperatur fra 5 C til 40 C og i en relativ fuktighet fra 10% -90% (ikke kondenserende). I avslått tilstand kan apparatet lagres i en temperatur mellom 0 O C til 60 O C. Apparatet bør skjules på en sikker måte. Unngå høye temperaturer (f. eks. ved parkering eller ved direkte solbestråling). Legg også merke til at man kun kan bruke avskjermet kabel i tilknytning til dette apparatet for de eksterne grensesnittene. ELEKTROMAGNETISK TOLERANSE Ved tilkobling av tilleggskomponenter eller andre komponenter må Retningslinjer for elektromagnetisk toleranse (EMV) etterleves. I tillegg til dette må De være oppmerksom på at bare avskjermede kabler for eksterne grensesnitt kan brukes i forbindelse med denne apparatet. Påse at det er minst én meters avstand fra høyfrekvente og magnetisk forstyrrelseskilder (fjernsynsapparat, høyttalerbokser, mobiltelefon, osv.) for således å unngå funksjonsforstyrrelser og datatap. Elektroniske apparater forårsaker elektromagnetiske stråler når de er i bruk. Disse strålene er ufarlige, men kan forstyrre andre apparater som er i virksomhet i umiddelbar nærhet. Våre apparater testes i laboratoriet hva gjelder deres elektromagnetiske fordragelighet Det lar seg likevel ikke utelukke at driftsforstyrrelser kan inntre, og de kan virke inn på apparatet selv og også elektronikken i området rundt dette. Hvis du oppdager slike forstyrrelser, skal du prøve å utbedre problemene ved å endre avstanden og plasseringen av apparatene. Sørg i kjøretøyer spesielt for at kjøretøyets elektronikk virker uten problemer før du begynner å kjøre. SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD 3

8 TILKOBLING Observer de følgende veiledningene for å koble apparatet til på en ordentlig måte: STRØM GJENNOM BILADAPTER Biladapteren må bare kun kobles til lighterkontakten i en bil (bilbatteri = DC 12V, ikke lastbiler!). Hvis De er i tvil om strømkilden i bilen, må De kontakte bilprodusenten. STRØMTILFØRSE Stikkontakten må være i nærheten av apparatet og være lett å komme til. For å stanse strømtilførselen til apparatet (via nettadapter) skal du trekke nettstøpselet ut stikkontakten. Bruk kun nettstrømadapteren på jordede kontakter med V~ AC, 50/60 Hz. Hvis De er usikker om strømtilførselen til brukerstedet, må De spørre angjeldende strømleverandør. Bruk kun den medfølgende nettadapteren. Vi anbefaler som ytterligere sikkerhet at man bruker en overspenningsbeskyttelse for å beskytte navigasjonssystemet mot spenningstopper eller lynnedslag fra strømnettet. LEDNINGSSTREKK Ordne kablene slik at ingen kan tråkke på dem eller snuble i dem. Ikke plasser noen slags gjenstander på kabelen. 4 NORSK

9 BATTERIDRIFT Apparatet drives med et innebygd batteri. For å forlenge varigheten og effekten for batteriet, og for å sikre trygg drift, skal De følge veiledningene nedenfor:! Forsiktig! Eksplosjonsfare ved uriktig utskifting av batteriet. Utskifting kun med lik eller en fra produsenten anbefalt likeverdig type. Åpne aldri batteriet. Ikke kast batteriet inn i åpen ild. Kvitt deg med brukt batteri slik som produsenten har angitt Batterier tåler ikke hete. Unngå at apparatet og også det innebygde batteriet blir for kraftig oppvarmet. Unnlatelse å etterkomme dette rådet kan i visse tilfeller sågar føre til at batteriet eksploderer. Bruk kun originale strømpakker for å lade batteriet eller biladapteren fra det valgfrie navigasjonssettet. Batteriene er spesialkategoriavfall. Når De kasserer apparatet, skal De påse at dette skjer på en korrekt måte. Kontakt Kundeservice for å få flere detaljer. VEDLIKEHOLD! Obs! Det er ingen deler som skal vedlikeholdes eller rengjøres inne i kassen. Apparatets levetid kan du forlenge ved følgende tiltak: Fjern alltid strømstøpselet og alle forbindelseskabler før rengjøring. Rengjør apparatet kun med en lett fuktet, lofri klut. Ikke bruk løsningsmidler, etsende eller gassbaserte rengjøringsmiddel. Apparatet og emballasjen er gjenvinnbare. Apparatet og emballasjen er gjenvinnbare. SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD 5

10 STELL AV DISPLAYET Unngå at skjermoverflaten oppskrapes, fordi denne da lett kan bli skadet. Vi anbefaler bruk av displaybeskyttelsesfolie for å forhindre skraper og forurensing. Dette får du kjøpt i bransjeforretningen. Den folien som er på displayet ved leveringen, er en ren transportbeskyttelse! Påse at det ikke blir igjen noen vanndråper på bildeskjermen. Vann kan forårsake varige misfarginger. Bruk kun en bløt, våt og lofri klut for å rengjøre skjermen. Utsett bildeskjermen verken for sterkt sollys eller ultrafiolett bestråling. TRANSPORT Legg merke til følgende råd når du vil transportere apparatet: Vent med å sette apparatet i gang etter en transport inntil apparatet har fått samme temperatur som omgivelsene. Ved store temperatur- eller fuktighetssvingninger kan det oppstå elektrisk kortslutning på grunn av kondens som leder til fuktighetsdannelse inne i apparatet. Bruk et beskyttelsesetui for å beskytte apparatet mot skitt, rystelser og skraper. Før De reiser, må De påse at De kjenner til strøm- og kommunikasjonsforsyningen på destinasjonsstedet. Før De reiser, må De skaffe Dem eventuelle strøm- eller kommunikasjonsadaptere (modem, LAN osv.) som kan være nødvendige. Bruk alltid den originale kartongen ved forsendelse av apparatet, og la transportselskapet ditt gi deg råd i denne sammenheng. Når du passerer håndbagasjekontrollen på flyplassen, er det tilrådelig at du sender apparatet og alle magnetiske lagringsmedier (eksterne harddisker) gjennom røntgenanlegget (den innretningen der du setter veskene dine). Unngå magnetdetektoren (den innretningen De selv går gjennom) og den magnetiske staven (håndinnretningen som sikkerhetsfolkene bruker), fordi de kan ødelegge datainnholdet. 6 NORSK

11 RÅD OM DENNE BRUKSANVISNINGEN Vi har inndelt denne bruksanvisningen for installasjonen slik at du til enhver tid skal kunne slå opp de nødvendige informasjonene temavis via innholdsfortegnelsen. Råd: Utførlige bruksanvisninger for navigasjonen finner du på den tilhørende CD-en samt i onlinehjelpen for apparatet. Se etter i kapittelet Ofte stilte spørsmål for å få svar på spørsmål som hyppig blir stilt til våre kunderådgivere. Målsettingen med denne bruksanvisningen er med et enkelt språk å gjøre det lett for deg å forstå hvordan navigasjonssystemet ditt brukes. KVALITETEN Under valget av komponenter har vi sett etter høy funksjonalitet, enkel håndtering, sikkerhet og pålitelighet. Gjennom et avbalansert maskinvare- og programvarekonsept kan vi gi for deg et fremtidsrettet navigasjonssystem, som vil gi deg mye glede under arbeidet og i fritiden. Vi takker for at du har tro på produktene våre. SERVICE Vår individuelle kundehjelp er der for å støtte Dem når De har spørsmål eller problemer. Vennligst ta kontakt vi ser frem til å hjelpe Dem. Denne håndboken inneholder en spesiell del om selvhjelp, og den starter på side 37. SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD 7

12 HVA LEVERINGEN OMFATTER Vær vennlig å kontrollere at leveringen er komplett, og vennligst gi oss beskjed innen 14 dager etter kjøpet i tilfelle leveringen ikke er fullstendig. Sammen med det produktet De har ervervet har De mottatt: Navigasjonssystem Strømadapter (Phihong PSC05R-050) Støtte-CD CD-er med navigeringsprogramvare Bilholder Strømkabel for 12V sigarettlighter Veiledningshåndbok og garantikort USB-kabel Valgfritt Sykkelholder Beskyttelsesetui / oppbevaringsveske Forhåndsinstallerte minnekort MMC/SD Ekstern GPS-antenne Ekstern TMC-mottaker 8 NORSK

13 KOMPONENTER SETT FORFRA MODELL A MODELL B KOMPONENTER 9

14 Ref. Komponent Beskrivelse Batteriladningsindikator Berøringsskjerm Maskinvaretaster Navigasjonspad Høyttaler Under ladeprosessen lyser ladeanvisningen oransje. Den lyser grønt når batteriet er fulladet. Viser apparatets dataversjon. Berør skjermen med visningsstiften for å velge menykommandoer eller sette inn data. På- /Av-bryter Tast for innstilling* Tilbake-tast Tast for alternativer / målinnsetting Tast for å zoome ut Tast for å zoome inn Flytter opp, ned, venstre eller høyre ved å skyve på det tilsvarende området på padden. Trykk på senterknappen for å bekrefte valget. Gjengir musikk, språkanvisninger og advarsler. * Tasten virker først etter installasjon av navigasjonsprogramvaren. 10 NORSK

15 BAKSIDE MODELL A MODELL B Ref Komponent Posisjonspeker hovedbryter/ Batteribryter Beskrivelse For å bruke stiften trekker du den ut av boksen, og sett den tilbake igjen der etter bruken. Visningsstiften tjener til å betjene touchskjermen. Skiller apparatet fullstendig fra batteriet (også hard-reset). GPS-antenne GPS-antennen (som kan foldes ut for Modell A) mottar signalet fra GPS-satelitter. Ekstern antennetilkobling Tilkobling for en valgbar antenne nummer to. KOMPONENTER 11

16 UNDERSIDE MODELL A MODELL B Ref Komponent Beskrivelse Mini-USBtilkobling Tilkobling for forbindelsen med en PC via ActiveSync -kabel (for datautjevdatautveksling). Strømkontakt Tilkobling for ekstern strømtilførsel. * Hos modeller med TMC-utvidelsesmulighet kobles den tilvalgbare TMC-mottakeren via mini-usb-kontakten (se side 42). Apparatet har TMC-utvidelsesmulighet hvis apparatbetegnelsen (på baksiden av navigasjonssystemet) fremviser en T (f. eks. PNA220T). 12 NORSK

17 SIDEVISNING VENSTRE MODELL A MODELL B * Ref Komponent Beskrivelse SD/MMC-spor Godtar et valgfritt SD (Secure Digital)- eller MMC (MultiMediaCard)-kort for flyttbar lagring. Tilbakestillknapp Starter apparatet på nytt. (Myk-tilbakestilling, se side 24) *Alt avhengig av utførelse kan tilbakestillingstasten for modell A være på venstre side eller også øverst på apparatet. KOMPONENTER 13

18 SIDEVISNING HØYRE MODELL A MODELL B Ref Komponent Beskrivelse Høyttalerregulator Tilpasser lydvolumet på apparatet. Drei det lille hjulet oppover for å øke lydvolumet, nedover for å redusere det. Hodesett Kobler til et stereohodesett (3,5 mm). 14 NORSK

19 FØRSTEGANGSINNSTILLING Nedenfor blir du ført trinn for trinn gjennom førstegangsinnstillingen av navigasjonssystemet. Først skal De fjerne transportbeskyttelsesfilmen fra displayet. I. LADE BATTERIET! Pass på: Alt avhengig av ladetilstanden for det innebygde batteriet, kan det være nødvendig først å måtte lade opp apparatet over noen tid før førstegangsinnstillingen kan gjennomføres. Du har ulike muligheter for å lade opp apparatbatteriet: via biladapteren med hjelp av nettadapteren Under omgangen med batteriet skal du legge merke til følgende tips: Under ladeprosessen lyser ladeanvisningen oransje. Ikke avbryt ladeprosessen før batteriet er fullstendig oppladet. Dette kan vare noen timer. Hvis ladeanvisningen lyser grønt, er ladeprosessen for batteriet ferdig. Råd: Du kan bruke navigasjonssystemet under ladeprosessen, men strømtilførselen må ikke brytes under førstegangsinnstillingen. La nettadapteren være tilkoblet apparatet i ca. 24 timer, slik at det innebygde batteriet kan bli fullstendig ladet opp. Du kan la nettadapteren være tilkoblet, noe som er gunstig når den brukes over lengre tid. Men nettadapteren bruker også strøm når den ikke lader opp batteriet til navigasjonssystemet. Batteriet blir også ladet opp hvis hovedbryteren står i stilling AV. FØRSTEGANGSINNSTILLING 15

20 NETADAPTER Adapterstøpsel (Bildet: Modell A) 1. Skyv adapterstøpselet inn i føringen på baksiden av nettadapteren. Trykk da på push-tasten slik atadapterstøpselet kan settes inn. 2. Stikk nettadapteren ( ) inn i en lett tilgjengelig stikkontakt. 3. Stikk kabelen til nettadapteren ( ) inn i navigasjonssystemet nettadaptertilkobling. BILADAPTER (Bildet: Modell A, Modell B likt) 16 NORSK

21 II. SLÅ PÅ APPARATER 1. Ta inntastingsstiften ut av holderen, og skyv hovedbryteren på baksiden av apparatet til ON.! Pass på: La hovedbryteren alltid være i posisjon ON, med mindre du vil foreta en ny førstegangsinnstilling. Hvis bryteren settes på OFF, går alle data i apparatet tapt, og førstegangsinnstillingen må gjennomføres på nytt. Modell A Modell B Navigasjonssystemet starter automatisk opp førstegangsinnstillingen. Merkelogoen kommer frem, og etter noen sekunder viser apparatet anvendelsesskjermen. Følg anvisningen på bildeskjermen. FØRSTEGANGSINNSTILLING 17

22 III. INSTALLERE NAVIGASJONSPROGRAMVAREN Under førstegangsinnstillingen blir du anmodet om å installere navigasjonsprogramvaren. Gå frem som følger: 1. Ta minnekortet forsiktig ut av emballasjen. Pass på at du ikke berører kontaktene og at de ikke blir skitnet til. 2. Sett minnekortet inn i SD-/MMC-innstikksplassen inntil det smetter på plass. 3. Klikk på OK for å installere anvendelsen. Minnekortet må hele tiden være lagt inn i apparatet under bruken av navigasjonssystemet. Hvis minnekortet under bruken kun fjernes i kort tid, må det foretas en soft-reset for å starte opp navigasjonssystemet på nytt (se side 24). Etter at alle dataene er blitt kopiert over på navigasjonssystemet, kommer hovedskjermen opp, og via den kan du nå foreta navigasjonsinnstillingene. Les i den forbindelse kapittelet Navigering fra side NORSK

23 BETJENING SLÅ AV OG PÅ Etter den første innstillingen er apparatet i normal driftstilstand. Med på- og av-bryteren aktiverer og deaktiverer du apparatet. 1. Trykk kort på på- og av-bryteren for å slå på navigasjonssystemet. i Råd: Apparatet leveres slikt at det ikke slår seg av av seg selv. Via innstillingene av apparatet kan du tilpasse driftstiden etter dine behov. 2. Trykk kort på på- og av-bryteren for å slå av navigasjonssystemet. Også i avslått tilstand bruker navigasjonssystemet litt strøm, og det innebygde batteriet lades ut. Hvis du ikke bruker navigasjonssystemet på lang tid, kan batteriet miste så mye energi at det er nødvendig med en fornyet førsteinnstilling. BETJENING 19

24 ARBEIDE MED MINNEKORT Navigasjonssystemet støtter minnekortene MMC og SD. SETTE INN MINNEKORT 1. Fjern forsiktig minnekortet fra emballasjen (om slik er med). Pass på å ikke berøre eller skitne til kontaktene. 2. Skyv minnebrikken forsiktig inn i kortsporet, slik som avbildet. Den siden av minnebrikken som er beskrevet, peker da oppover. Brikken må smette lett på plass. FJERNE MINNEKORTENE i Råd: Ta kun ut minnekortet hvis apparatet før dette er blitt slått av med hjelp av på-/av-tasten. Ellers kan data gå tapt. Det kan føre til datatap. 1. For å fjerne kortet, skal De trykke lett på den øvre kanten inntil det skyves ut. 2. Trekk ut kortet uten å berøre kontaktene. 3. Lagre minnekortet i emballasjen eller et annet trygt sted. i Råd: Minnekortene er svært skjøre. Sørg for at det ikke kommer skitt på kontaktene, og bruk ikke makt på kortet. 20 NORSK

25 TILGANG TIL MINNEKORT Apparatet støtter kun minnekort som er blitt formattert i filformatet FAT16/32. Hvis kort som er formattert med et annet format (f. eks. kameraer, MP3-spiller) settes inn, kan det hende apparatet ikke gjenkjenner dem. Et slikt kort må da først formatteres tilsvarende.! Råd: Hvis minnekortet formatteres, slettes alle data for godt. Ikke alle dokumenter kan utveksles via minnekort. I noen tilfeller må de konverteres med programmet Microsoft ActiveSync. DATAUTVEKSLING VIA KORTLESER Du kan overføre, hhv. synkronisere, data via ActiveSync,. Dette er også den rette metoden spesielt når det overføres filer, som må konverteres til et format som er lesbart for apparatet. Men hvis De vil kopiere store datamengder (MP3-filer, navigasjonskart) til minnekortet, kan de også lagres direkte på minnekortet. Mange datamaskiner har allerede minnekortenheter. Sett inn kortet i denne, og kopier data direkte til kortet. På grunn av direktetilgangen oppnås betydelig raskere overføring. BETJENING 21

26 SYNKRONISERING MED PC-EN I. INSTALLERE MICROSOFT ACTIVESYNC For å overføre data mellom PC-en din og navigasjonssystemet trenger du programmet Microsoft ActiveSync. Du har fått lisens til dette programmet sammen med dette apparatet, og det befinner seg på støtte-cd-en.! Pass på: Under installasjonen av program kan viktige data bli overskrevet og endret. For å kunne få tilgang til originaldataene ved eventuelle problemer etter installasjonen, bør du lage en sikring av harddiskinnholdet ditt. Under Windows 2000 eller XP må du ha administratorrettigheter for å kunne installere programvaren.! Viktig: Ikke koble til apparatet ennå med datamaskinen din. 1. Legg inn støtte-cd-en, og vent inntil programmet starter opp automatisk. i Råd: Skulle dette ikke virke, er sannsynligvis den såkalte Kjør -funksjonen deaktivert. For å starte installasjonen manuelt må programmet Setup på CDen startes opp. 2. Velg deretter språket, og klikk så på installere ActiveSync, og følg anvisningene på skjermen. 22 NORSK

27 II. OPPRETTE FORBINDELSE MED PC-EN 1. Start navigasjonssystemet ved hjelp av på-/av-knappen. 2. Koble USB-kabelen til navigasjonssystemet. 3. Stikk den andre enden av USB-støpselet i en ledig USBkontakt på datamaskinen din. 4. Maskinvareinstallasjonsassistenten oppdager nå en ny enhet og installere en egnet driver. Dette kan ta noen få minutter. Hvis det ikke lykkes den første gangen, skal De gjenta koblingsforsøket. 5. Følg anvisningen på skjermen. Programmet oppretter nå et partnerskap mellom PC-en din og apparatet. III. ARBEIDE MED MICROSOFT ACTIVESYNC Når du har koblet navigasjonssystemet sammen med PC-en, startes ActiveSync automatisk. Programmet undersøker om det dreier seg om et apparat som det er inngått et partnerskap med. Hvis det er tilfelle, blir de endringene på PC-en og de på navigasjonssystemet som har funnet sted siden siste synkroniseringen, sammenlignet og avstemt. Du kan i innstillingene for programmet ActiveSync definere nøyaktig hvilke data som skal ha prioritet under synkroniseringen. Be i den forbindelse om hjelp fra programmet (med tasten F1) for å bli kjent med virkningene av de forskjellige innstillingene. Blir navigasjonssystemet ikke gjenkjent som partner, aktiveres automatisk en begrenset gjestetilgang, med hvilken man for eksempel kan utveksle data. Hvis dette er tilfelle, og selv om det skulle dreie seg om det registrerte partnerapparatet, skal du skille navigasjonssystemet fra PC-en, og deretter slår du det av og på igjen. Koble nå navigasjonssystemet til PC-en for å starte opp gjenkjenningsprosessen på nytt. Hvis apparatet nok en gang gjenkjennes som gjest, skal du gjenta fremgangsmåten, og på nytt starte opp PC-en. i Råd: Forviss deg om at du alltid kobler navigasjonssystemet til PC-en med den sammen USB-kontakten, ellers gir PC-en fra seg en ny ID og installerer apparatet på nytt. BETJENING 23

28 TILBAKESTILLE NAVIGASJONSSYSTEM Det finnes to alternativer for å tilbakestille navigasjonssystemet. MYK-TILBAKESTILLING Denne muligheten starter navigasjonssystemet på nytt uten at det er nødvendig med en nyinstallasjon. En myk-tilbakestilling brukes ofte for å reorganisere minnet. Når dette gjøres, avbrytes alle programmer som kjører, og arbeidsminnet initialiseres på nytt. Bruk denne muligheten hvis navigasjonssystemet ikke reagerer eller arbeider korrekt. Utfør myk-tilbakestillingen på denne måten: Skru av endekappen på visningsstiften (se side 11, ) og trykk spissen på endekappen forsiktig på reset-åpningen av apparatet eller før en spiss gjenstand (f. eks. en bøyd binders) med et lett trykk inn i reset-åpningen. HARD-TILBAKESTILLING! Advarsel: En hard-reset sletter alle data på apparatet og krever en ny førstegangsinstallasjon. Det er ikke nødvendig å installere programvaren på synkroniseringsdatamaskinen på nytt, men: Utfør hard-tilbakestillingen på denne måten: 1. Skyv hovedbryteren på baksiden av apparatet først til stillingen OFF og etter 2 sekunder igjen til ON. 2. Etter en hard-reset må programvareinstallasjonen gjennomføres på nytt. 24 NORSK

29 NAVIGERING SIKKERHETSVEILEDNINGER FOR NAVIGERINGEN Du finner en utførlig bruksanvisning på den tilhørende CD-en. TIPPS FOR NAVIGASJONEN For å beskytte Dem selv og andre mot ulykker må De ikke manipulere med navigasjonssystemet under kjøring! Hvis De ikke forstår taleveiledningene, eller hvis De er i tvil om hva De skal gjøre ved neste veikryss, vil kartet eller pilvisningen gi Dem en rask orientering. Se kun på displayet når De befinner Dem i en sikker kjøresituasjon!! Pass på: Veiens utforming og trafikkreglene har prioritet foran navigasjonssystemet. Følg kun veiledningene når forholdene og trafikkreglene tillater det. Navigasjonssystemet vil lede Dem til målet, selv når De må fravike planlagt rute. De retningsanvisninger som navigasjonssystemet gir, løser ikke sjåføren fra plikten til å være oppmerksom eller fra hans eget ansvar. Planlegg reiseruter før De starter. Hvis De vil planlegge en ny reiserute mens De er på vei, skal De stanse kjøringen. For å motta GPS-signalet korrekt, må radiosignalmottaket ikke hindres av metallgjenstander. Fest pocket-pc-en med gummisugeholderen på innsiden av frontruten eller i nærheten av frontruten. Prøv ut forskjellige steder i kjøretøyet ditt for å få et optimalt mottak. NAVIGERING 25

30 RÅD FOR BRUKEN I KJØRETØYET Når De installerer bildockingstasjonen skal De passe på at plasseringen av docingstasjonen ikke utgjør noen sikkerhetsfare når De kjører eller i tilfelle en ulykke skulle skje. Sett komponentene fast i kjøretøyet, og pass under installasjonen på at det er fri sikt. Pocket PC-ens display kan hende viser lysrefleksjoner. Pass på at De ikke blindes under bruken. Pass på at kablene ikke blokkerer sikkerhetskomponenter. Ikke monter dockingstasjonen i veien for eventuelle aibags. Kontroller i regelmessige intervaller at sugeknappen sitter fast. Strømstøpselet bruker strøm selv om det ikke er koblet noen enhet til. Fjern den når den ikke er i bruk for å unngå at batteriet tømmes. Sjekk alt sikkerhetsutstyret i bilen Deres etter installasjnen. TILLEGGSRÅD FOR BRUKEN PÅ SYKKEL ELLER MOTORSYKKEL Pass på under monteringen at styremulighetene ikke begrenses. Ikke dekk til noen av instrumentene under monteringen. 26 NORSK

31 ANTENNEINNSTILLING For mottak av GPS-satellittsignaler må antennen ha fritt utsyn mot himmelen. Hvis mottaket ikke er tilstrekkelig, skal du ved monteringen og innstillingen av antennen i kjøretøyet prøve ut forskjellige innstillinger. Under visse omstendigheter kan det være nødvendig å bygge inn den eksterne GPS-antennen (se side 41). MODELL A Innstill antennen mest mulig vannrett. Pass på: Du kan folde ut antennen så langt at du møter lett motstand (ved ca. 140 ). MODELL B Her er det ikke nødvendig med noe spesiell innstilling av GPSantennen. NAVIGERING 27

32 I. MONTERING AV BILHOLDER! Legg merke til! Fest kun holderen på frontvinduet hvis den ikke hindrer sikten. Hvis dette ikke er mulig, skal De montere holderen med den medfølgende sugeplaten på en slik måte at den kan brukes uten fare og på en sikker måte. sugeplate kipphendel i i Råd: Alt avhengig av utførelsen kan navigasjonssystemet alternativt også utstyres med en fleksibel svanehals-bilholder. Råd: Hvis De vil feste holderen til frontruten, kan De hoppe over trinnene 1 og NORSK

33 1. Fjern beskyttelsesfoilen fra den klebrige siden av sugeplaten. 2. Fest sugeplaten på et egnet sted på dashbordet. Påse at dashbordoverflaten er ren, og trykk sugeplaten hardt mot overflaten. i Råd: For å få til et sterkt og sikkert hold må sugeplaten ikke brukes på 24 timer. holderbrett modell A holderbrett modell B (Bildet likt) 3. Koble holderbrettet sammen med bilholderen. Legg merke til påskriften på bilholderen. Forbindelsen må smette hørbart på plass. NAVIGERING 29

34 II. FEST SUGEFLATEN i Råd: Gjør vinduet grundig rent med et glassrengjøringsmiddel. Ved temperaturer under 15 C skal du varme vinduet og sugeren litt opp. 1. Sett bilholderen med sugeknappen i sugerhefteplaten (eller direkte på frontvinduet), og trykk kipphendelen ned. Sugeflaten suger seg fast til underlaget. III. MONTERE NAVIGASJONSSETTET klemmeholder modell A klemmeholder modell B (Bildet likt) 1. Kun for modell A: Fold antennen ut oppover (se side 27). 2. Sett navigasjonssystemet i bilholderen ved at du først setter det inn i de nederste hakene og deretter vipper det lett bakover inntil klemmeholderen smetter inn. 30 NORSK

35 IV. KOBLE TIL BILADAPTEREN (Bildet likt) 1. Stikk låsestøpselet ( ) på forbindelseskabelen inn i den kontakten som er beregnet for dette på undersiden av apparatet ditt (s. 12). 2. Sett strømadapteren inn i sigarettlighterkontakten ( ),og sørg for at kontakten ikke blir borte når De kjører. Dette kan føre til feilfungering. i Råd: Fjern strømadapteren fra sigarettlighterkontakten når turen er avsluttet, eller når bilen parkeres i lang tid. Ellers kan batteriet bli tømt. NAVIGERING 31

36 V. STARTE NAVIGASJONSPROGRAMVAREN i Råd: Minnekoret må hele tiden være lagt inn i apparatet under bruken av navigasjonssystemet. Hvis minnekortet under bruken kun fjernes i kort tid, må det foretas en soft-reset for å starte opp navigasjons-systemet på nytt (se side 24). Avhengig av navigasjonssystemet skjer denne reseten automatisk. 1. Slå på navigasjonssystemet. 2. Alt avhengig av utførelsen starter navigasjonsprogramvaren straks, hhv. etter at du klikker på navigasjonsknappen på hovedskjermen. 3. Trykk på tasten for målangivelse, og angi adressen til navigasjonsmålet. Start så opp navigeringen ved å klikke på Navigering. Ved tilstrekkelig satellittmottak får du etter kort tid veiinformasjonen på skjermen, ytterligere forklart ved taleanvisninger. Informasjon om mer betjening av navigasjonsprogramvaren får du fra den utførlige brukerhåndboken på navigasjons-cd-en. Her dreier det seg om en PDF-fil som du kan lese med enhver Acrobat Reader og også skrive ut. i Råd: GPS-mottakeren må ved første gangs bruk ha noen minutter før den er initialisert. Selv når GPSsignalet angis, kan det hende at navigasjonen er upresis. I fremtiden vil det alltid ta rundt sekunder før et korrekt GPS-signal er tilgjengelig, tilstrekkelig sikt til satellittene er en forutsetning. 32 NORSK

37 MP3-SPILLER Navigasjonssystemet er også utstyrt med en MP3-spiller. 1. Start MP3-spilleren fra hovedskjermen ved å klikke på knappen. 2. Alle MP3-filene som er på systemet inklusive de filene som er på minnekortet, overføres automatisk på en Playlist og er klar til å bli avspilt. OVERSIKT OVER HOVEDSKJERMEN MP3-SPILLER 33

38 Tast Navn Beskrivelse eller Play/ Pause Stop Starter den aktuelle tittelen. Stanser den aktuelle tittelen. eller eller Previous/ Next Volume Hopper til den forrige eller den neste tittelen. Øker eller minsker lydstyrken. Visningen i øverste høyre hjørne av skjermen viser det aktuelle lydstyrkenivået. Playback Mode Følgende ulike moduser støttes: Gjentakelse av den aktuelle tittelen. Gjentakelse av alle titlene (standardinnstilling) Enkelavspilling Sequence Avspillingsfunksjon Normal rekkefølge (standardinnstilling) Open Play List Tilfeldig avspilling Åpner Playlist. (s. neste side) Equalizer Åpner eller lukker equalizer-menyen. Help Exit Innfører funksjonen og betjeningen av enhver tast. Klikk på en tast, og det kommer frem en kortbeskrivelse i nederste delen av skjermen. Lukker MP3-spillerapplikasjonen. 34 NORSK

39 PLAYLIST For å håndtere Playlist din har du følgende muligheter: Add Title Tilføyer en tittel til Playlist. Denne velger du i det vinduet som så kommer frem. Delete Title Sletter den valgte tittelen fra Playlist. Delete All Sletter alle tittelen i Playlist. Klikk på for å gå tilbake til hovedskjermen. Pass på at Playlist ikke sikres når du forlater MP3-spilleren. MP3-SPILLER 35

40 FAQ OFTE STILTE SPØRSMÅL Hvor finner jeg mer informasjon om navigasjonssystemet. Detaljerte bruksveiledninger om navigasjonen kan De finne på de tilhørende CD-ene som leveres sammen med Deres navigasjonsprogrammet. Bruk også de omfangsrike hjelpefunksjonene som tilleggshjelp, og de står til disposisjon ved et tastetrykk (oftest F1 på PC-en), hhv. et utvalg av hjelpealternativene. Denne hjelpen står til din disposisjon når du bruker datamaskinen eller apparatet. Hva trenger jeg de ledsagende CD-ene til? Støtte-CD-en inneholder: programmet ActiveSync for datautveksling mellom navigasjonssystemet og PC-en. Flere programmer (valgfritt). Denne bruksanvisningen i digital utgave. Innholdet i navigasjons-cd-en(e): digitaliserte kartmaterialet datamaterialet for rask fremstilling av innholdet i minnekortet Bruksanvisning for navigasjonsprogramvaren eventuelt PC-veiledninger Alt avhengig av utførelsen kan det være én eller flere CD-er med i det som leveres. Navigasjonssystemet reagerer ikke mer. Hva må gjøres? Gjennomfør en myk-tilbakestilling (side 24). Hvordan kan jeg justere lyset? Under Settings. 36 NORSK

41 FØRSTEHJELP FØRSTEHJELP I TILFELLE FEILFUNGERING Feilfunksjoner kan mange ganger ha banale årsaker, men av og til også være av virkelig kompleks art og kreve en dyr analyse. GENERELL VEILEDNING i Råd: Regelmessig kjøring av Windows programmene Defrag og Scandisk på PC-en kan fjerne feilkilder og bedre systemytelsen. KONTROLLER TILKOBLINGER OG LEDNING Begynn med en grundig visuell sjekk av alle kabelkoblinger. Hvis LCD-ene ikke virker, skal De påse at strømmen kommer frem til datamaskinen og alle eksterne enheter. i Råd: Slå av datamaskinen, og sjekk alle kabelforbindelser. Hvis datamaskinen er koblet til eksterne enheter, skal De også sjekke støpselkoblingene på alle kablene. Ikke bytt vilkårlig kabler mellom forskjellige enheter, selv om de ser ut til å være like. Fordelingen av pins i kablene er sannsynligvis forskjellig. Når De har forsikret Dem om at det ikke er noen feil med strømtilførselen og at alle koblingene er intakte, skal De slå på datamaskinen igjen. FØRSTEHJELP 37

42 FEIL OG ÅRSAKER Navigasjonssystemet reagerer ikke mer eller forholder seg unormalt. Trykk på tilbakestillingsknappen. (Se side 13, ). Navigasjonssystemet blir kun gjenkjent som gjest av ActiveSync. Se informasjonen på side 22. Når jeg har installert ActiveSync får jeg feilmeldinger fra et vedlikeholdsprogram. I den midlertidige mappen som systemet har opprettet, lager programmet filen WCESCOMM.LOG file, og den kan ikke slettes. Hvis et annet program prøver å gjøre det, vises en tilsvarende feilmelding. GPS-mottakeren kan ikke initialiseres. GPS-mottakeren kan ikke initialiseres eller finnes. Hvis, selv om systemet er korrekt installert, det likevel ikke meldes noe GPS-signal på skjermen, kan det ha følgende årsaker: Det er ikke mulig med tilstrekkelig satellittmottak. Løsning: Endre navigasjonssystemets posisjon, og påse at den frie sikten for antennen ikke er redusert. Det høres ingen taleveiledninger. Kontroller lydstyrkeinnstillingen. 38 NORSK

43 TRENGER DE MER STØTTE? Dersom De tross forslagene i det foregående kapitelet fortsatt har problemer, vær da vennlig å ta kontakt med hotlinen Deres. Vi vil hjelpe Dem videre telefonisk. Likevel før De vender Dem til teknologisenteret, sørg for å ha følgende opplysninger foran Dem: Har De foretatt utvidelser eller endringer i utgangskonfigurasjonen? Hva slags tilleggsperiferiapparater bruker De? Hvilke meldinger, om noen, kommer frem? Hvilke programvarer ble brukt da feilen dukket opp? Har De oppgradert eller fjernet drivere eller maskinvare? Kan De manuelt gjenta problemet? Hvis De har fått et kundenummer tidligere, vennligst gi dette nummeret til teknikeren. FØRSTEHJELP 39

44 VEDLEGG GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) GPS er et satellittbasert system for å fastslå posisjon. Med hjelp av 24 jordomkretsende satellitter er det mulig på en meter nær å fastslå nøyaktig posisjon på jorden. Satellittsignalmottaket skjer via antennen til den innebygde GPSmottakeren, som i denne sammenheng må ha fri sikt til minst 4 av disse satellittene. i Råd: Hvis det er innskrenket fri sikt (f. eks. i en tunnel, i huskorridorer, i skogen eller også i kjøretøy med metallbelagte vinduer) er det ikke mulig å bestemme posisjonen. Satellittmottaket fortsetter imidlertid automatisk så snart hindringen er overvunnet og du har fri sikt. Navigasjonsnøyaktigheten er på tilsvarende vis innskrenket ved lave hastigheter (f. eks. langsom gange). GPS-mottakeren bruker ekstra energi. Ved batteridrift er dette av stor betydning. Avslutt derfor også navigasjonsprogramvaren hvis denne ikke trengs, eller hvis det i lengre tid ikke er mulig å få til satellittmottak. Men ved kortere avbrudd i reisen kan du slå av apparatet med på-/av-bryteren. En nyoppstarting skjer ved å trykke på den samme bryteren. Dermed blir også GPSmottakeren aktivert på nytt hvis navigasjonsprogramvaren fortsatt er i virksomhet. Her kan det, avhengig av mottaksforholdene, vare en liten stund inntil posisjonen igjen blir aktualisert. i Råd: Påse at apparatet ditt er forhåndsinnstilt, slik at det slår seg automatisk av etter et par minutter når det går på batteridrift. Denne forhåndsinnstillingen kan du endre i innstilingsmodusen. Hvis GPSmottakeren ikke er aktiv på flere timer, må den orientere seg på nytt. Denne prosessen kan vare en liten stund. 40 NORSK

45 EKSTERN GPS-ANTENNE Denne andre tilvalgbare GPS-antennen (kun for modell A) gjør det mulig bedre å motta signalet fra satellittene (f. eks. i kjøretøy med dugg eller belegg på frontruten). Modell A Modell B 1. Åpne dekselet på den utfoldbare antennen på modell A. 2. Stikk støpselet for den eksterne GPS-antennen inn i den dertil beregnede åpningen. VEDLEGG 41

46 TMC (TRAFFIC MESSAGE CHANNEL) Traffic Message Channel (TMC) er en digital radiotjeneste, som virker på samme måte som RDS, og som brukes til å overføre meldinger om trafikkproblemer til et egnet mottakerapparat. Trafikkinformasjonene overføres hele tiden over FM. Da signalet overføres hele tiden, er brukeren mindre avhengig av de trafikkmeldingene som kun sendes ut hver halve time. I tillegg til dette kan det gis viktig informasjon, f. eks. om en trafikkant som kjører mot kjøreretningen. Utsendingen er planlagt for hele Europa og blir allerede i mange land tilbudt fra radiosendere. Presisjonen på TMC-meldingene kan alt avhengig av land variere kraftig. 42 NORSK

47 INSTALLERE EKSTERN TMC-MOTTAKER Går frem på følgende måte for å koble TCM-mottakeren din til navigasjonssystemet. 1. Koble mini-usb-støpselet til mini-usb-kontakten på apparatet (s. side 12). 2. Stikk låsestøpselet for TMC-mottakeren inn i strømforsyningskontakten. 3. Koble trådantennen til TMC-mottakeren, og fest antennen fast med hjelp av sugeflatene f. eks. på kanten av frontvinduet. 4. Etter at du har festet TCM-mottakeren til navigasjonssystemet, skal du koble TCM-mottakeren til biladaperkabelen. Navigasjonssystemet kan nå motta trafikkinformasjon over TMCmottakeren, slik at du kan kjøre utenom eventuelle trafikkproblemer. VEDLEGG 43

48 MER KARTMATERIALE På det medfølgende minnekortet er det allerede et digitalisert kart over landet ditt. Alt avhengig av utførelse er det flere digitaliserte kart på navigasjons-cd-en. Disse kartene kan du straks overføre til et minnekort. Det lønner seg her å bruke en ekstern kartleser (s. også side 21). Alt avhengig av omfanget av kartmaterialet på CD-ene, er det nødvendig med minnekort på 256 MB, 512 MB, MB eller større. Ekstra minnekort (MMC- eller SD-kort) får du i fagbutikken. OVERFØRING AV KARTMATERIALE TIL ET MINNEKORT Overføringen av ekstra kartmateriale til et minnekort skjer fortrinnsvis via Utforsker på PC-en. Gå frem som følger: 1. Legg inn CD-en med ønsket kartmateriale. 2. Åpne skrivebordet, og velg CD-drive. 3. Velg ønsket mappe med høyre musetast, og send denne til det tilhørende utskiftbare lagringsmediet. 4. Den markerte mappen kopieres til minnekortet. Når du har kopiert digitaliserte kart fra flere land eller landsgrupper over på minnekortet, må du velge ut de ønskede landskartene i navigasjonsbrukeren i apparatet. Pass i denne forbindelse på at det er tilstrekkelig minneplass på minnekortet. 44 NORSK

49 FASTSETTING PÅ SYKKEL Som tilvalgbart tillegg kan du feste din navigasjonssystem på en sykkel. Til det trengs det en spesiell holder. Nedenfor forklares monteringen. Unbrakonøkkel Skruer Klemme Holdeplate 1. Løsne med unbrakonøkkelen begge skruene som forbinder klemmen med holdeplaten. 2. Ta vekk gummiringen og vikle denne rundt styret. 3. Sett klemmen på sykkelens styre ved at du trekker denne nedenfra over styret. 4. Sett på nytt holdeplaten på klemmen, og skru igjen begge skruene fast. 5. Sett holderen for din navigasjonssystem på holdeplaten inntil du kan høre den smetter på plass. Legg merke til at holderen bare kan settes inn i en retning. 6. Sett så apparatet inn i holderen. Pass godt på at det har et fast underlag. i Råd: Etter monteringen av sykkelholderen beskytter den tilvalgbare oppbevaringsvesken apparatet mot støv og skitt. Vesken gir ikke beskyttelse mot regn, hhv. fuktighet. Påse at navigasjonssystem ikke kommer i kontakt med fuktighet. De elektroniske delene kan da bli skadet. VEDLEGG 45

50 GARANTIBESTEMMELSER Mottakskvitteringen gjelder som bilag for førstekjøpet og må oppbevares godt. Den trengs i forbindelse med krav om garantiutførelser. Blir produktet gitt videre til en annen bruker, så har denne krav på garantiutførelser i resten av garantitiden. Dette produktet samt denne erklæringen må gå over til vedkommende ved en eventuell overlevering. Vi garanterer at dette apparatet er i funksjonsdyktig stand og i teknisk henseende i overensstemmelse med beskrivelsene i den vedlagte dokumentasjonen. Den resterende garantifristen går ved fremleggelse av kjøpskvitteringen for originaldeler over på de tilsvarende utbyttedelene. Dersom De leverer apparatet inn for å få utført garantiutførelser, må De på forhånd fjerne samtlige programmer, data og utskiftbare lagringsmedier. Produkter som innsendes uten tilbehør, blir erstattet uten tilbehør. Plikten til å foreta garantiutførelser gjelder ikke for det tilfellet at problemet er forårsaket av et uhell, en katastrofe, vandalisme, misbruk, feilaktig bruk, unnlatelse av å følge sikkerhets- og vedlikeholdsforskriftene, forandringer på grunn av hhv. programvaren, virus, et annet apparat eller tilbehør, eller på grunn av noe som ikke er tillatt fra vår side. Denne begrensede garantierklæringen erstatter alle andre garantier av uttrykkelig eller underforstått art. Dette omfatter garantien for salgsegnethet eller egnetheten for et spesielt formål, men begrenser seg ikke til dette. I enkelte land er utelukkelsen av underforståtte garantier ikke tillatt i henhold til lovgivningen. I et slikt tilfelle er gyldigheten av alle uttrykkelige og underforståtte garantier innskrenket til garantiperioden. Ved utløpet av denne perioden mister samtlige garantier sin gyldighet. I henhold til lovgivningen i enkelte land er en begrensning av gyldighetstiden for underforståtte garantier ikke tillatt, slik at de foranstående begrensninger ikke gjelder. Dersom De har spørsmål vedrørende disse garantibetingelsene, vennligst henvend Dem til oss. 46 NORSK

51 ANSVARSBEGRENSNING Innholdet i denne håndboken er underlagt uanmeldte endringer som det tekniske fremskrittet fører med seg. Produsenten og selger kan ikke overta noe ansvar for skader som følger av feil eller utelatelser i forhold til den informasjon som er gitt i denne håndboken. Vi hefter ikke under noen omstendighet for: 1. Fremsatte krav mot Dem fra tredjemann på grunn av tap eller skade. 2. Tap eller skade på Deres opptegnelser eller data. 3. Økonomiske følgeskader (inklusive tapt fortjeneste eller tapte innsparinger) eller ledeskader, også i tilfelle av at vi er blitt informert om muligheten for slike skader. I henhold til lovgivningen i enkelte land er en utelukkelse eller begrensning av lede- eller følgeskader ikke tillatt, slik at de foranstående begrensninger ikke gjelder. MANGFOLDIGGJØRING AV DENNE HÅNDBOKEN Dette dokumentet inneholder informasjon som er rettslig beskyttet. Alle rettigheter forbeholdes. Mangfoldiggjøring i mekanisk, elektronisk og enhver annen form uten skriftlig samtykke fra produsenten, er forbudt. VEDLEGG 47

52 48 NORSK

53 INDEX A Anntenneinnstilling...27 Ansvarsbegrensning...47 Autostart...22 B Bakside...11 Batteridrift... 5 Berøringsskjerm...10 Betjening Arbeide med minnekort...20 Slå av og på...19 Biladapter...16 C Copyright...iv D Datasikring... 2 Datautveksling...21 Defrag...37 E Ekstern antennetilkobling...11 Ekstern GPS-antenne...41 Ekstra kartmateriale Overføring til et minnekort...44 Elektromagnetisk toleranse... 3 F FAQ...36 Fastsetting på sykkel...45 Feil og årsaker...38 Feilfungering...37 Feste navigasjonssett til sykkelen...45 Førstegangsinnstilling Installere navigasjonsprogramvaren. 18 Lade batteriet Slå på apparater Førstehjelp G Garantibestemmelser GPS GPS-antenne H Hard-tilbakestilling Hodesett Hovedbryter/ Batteribryter Høyttaler Høyttalerregulator Hva leveringen omfatter... 8 I Innhold... i K Knapper Maskinvare Komponenter Bakside Sett forfra... 9 Sidevisning høryre Sidevisning venstre Underside Kortleser Kvaliteten... 7 M Maskinvaretaster Mer kartmateriale INDEX 49

54 Microsoft ActiveSync...22 Mini-USB-tilkobling...12 Minnekort...20 MP3-Player Playlist...35 MP3-spiller...33 Myk-tilbakestilling...24 N Navigering Antenneinnstilling...27 Fest sugeflaten...30 Koble til biladapteren...31 Montere navigasjonssettet...30 Montering av bilholder...28 Starte navigasjonsprogramvaren..32 Netadapter...16 O Ofte stilte spørsmål...36 Omgivelsestemperatur... 3 Oppstillingssted... 2 P Posisjonspeker...11 R Reparasjon... 2 S Scandisk...37 SD/MMC-spor...13 Service... 7 Sikkerhetsveiledninger... 1 Batteridrift... 5 Datasikring... 2 Ledningsstrekk... 4 Omgivelsestemperatur... 3 Oppstillingssted... 2 Reparasjon... 2 Strømtilførse... 4 Tilkobling... 4 Transport... 6 Vedlikehold... 5 Sikkerhetsveiledninger for navigeringen Stell av displayet... 6 Strøm gjennom biladapter... 4 Strømkontakt Synkronisering med PC-en Arbeide med Microsoft ActiveSync Installere Microsoft ActiveSync Opprette forbindelse med PC-en T Tilbakestille Navigasjonssystem Tilbakestillknapp Tilkobling... 4 TMC (Traffic Message Channel) Installere ekstern TMC-mottaker Transport... 6 Trenger De mer støtte? V Vedlikehold NORSK

Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Oppstillingssted... 2 Reparasjon... 2 Omgivelsestemperatur...

Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Oppstillingssted... 2 Reparasjon... 2 Omgivelsestemperatur... Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Oppstillingssted... 2 Reparasjon... 2 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk toleranse... 3 Tilkobling... 4 Batteridrift...

Detaljer

Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Reparasjon... 2 Oppstillingssted... 2 Omgivelsestemperatur...

Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Reparasjon... 2 Oppstillingssted... 2 Omgivelsestemperatur... Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Reparasjon... 2 Oppstillingssted... 2 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk toleranse... 3 Tilkobling... 4 Batteridrift...

Detaljer

Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Reparasjon... 2 Oppstillingssted... 2 Omgivelsestemperatur...

Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Reparasjon... 2 Oppstillingssted... 2 Omgivelsestemperatur... Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Reparasjon... 2 Oppstillingssted... 2 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk toleranse... 3 Tilkobling... 4 Batteridrift...

Detaljer

Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Reparasjon... 2 Oppstillingssted... 2 Omgivelsestemperatur...

Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Reparasjon... 2 Oppstillingssted... 2 Omgivelsestemperatur... Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Reparasjon... 2 Oppstillingssted... 2 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk toleranse... 3 Tilkobling... 4 Batteridrift...

Detaljer

Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Oppstillingssted... 2 Reparasjon... 2 Omgivelsestemperatur...

Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Oppstillingssted... 2 Reparasjon... 2 Omgivelsestemperatur... Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Oppstillingssted... 2 Reparasjon... 2 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk toleranse... 3 Tilkobling... 4 Ledningsstrekk...

Detaljer

Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Vilkår for bruksomgivelse... 2 Reparasjon... 3

Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Vilkår for bruksomgivelse... 2 Reparasjon... 3 Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Vilkår for bruksomgivelse... 2 Reparasjon... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk toleranse... 4 Tilkobling...

Detaljer

Råd om denne bruksanvisningen

Råd om denne bruksanvisningen Råd om denne bruksanvisningen Ha alltid denne bruksanvisningen innen rekkevidde i nærheten av Deres notebook. Spar godt på emballasjen og bruksanvisningen for å kunne gi dem videre til en ny eier ved overdragelse

Detaljer

Råd om denne bruksanvisningen

Råd om denne bruksanvisningen Råd om denne bruksanvisningen Ha alltid denne bruksanvisningen innen rekkevidde i nærheten av Deres notebook. Spar godt på emballasjen og bruksanvisningen for å kunne gi dem videre til en ny eier ved overdragelse

Detaljer

RÅD OM DENNE BRUKSANVISNINGEN

RÅD OM DENNE BRUKSANVISNINGEN RÅD OM DENNE BRUKSANVISNINGEN Ha alltid denne bruksanvisningen innen rekkevidde i nærheten av Deres notebook. Spar godt på emballasjen og bruksanvisningen for å kunne gi dem videre til en ny eier ved overdragelse

Detaljer

Veiledninger til denne Bruksanvisningen

Veiledninger til denne Bruksanvisningen Veiledninger til denne Bruksanvisningen Ha alltid denne bruksanvisningen for hånden i nærheten av PCen. Oppbevar bruksanvisningen og emballasjen på en god måte for å kunne gi dem videre til en ny besitter

Detaljer

RÅD OM DENNE BRUKSANVISNINGEN

RÅD OM DENNE BRUKSANVISNINGEN RÅD OM DENNE BRUKSANVISNINGEN Ha alltid denne bruksanvisningen innen rekkevidde i nærheten av Deres notebook. Spar godt på emballasjen og bruksanvisningen for å kunne gi dem videre til en ny eier ved overdragelse

Detaljer

RÅD OM DENNE BRUKSANVISNINGEN

RÅD OM DENNE BRUKSANVISNINGEN RÅD OM DENNE BRUKSANVISNINGEN Ha alltid denne bruksanvisningen innen rekkevidde i nærheten av Deres notebook. Spar godt på emballasjen og bruksanvisningen for å kunne gi dem videre til en ny eier ved overdragelse

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 5

Brukerhåndbok. MobileNavigator 5 Brukerhåndbok MobileNavigator 5 Sist oppdatert juni 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Servicetelefon: 820-3305 (3,26 NOK/min) Opplysningene og spesifikasjonene i dette

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 8450 http://no.yourpdfguides.com/dref/3951879

Din bruksanvisning NAVIGON 8450 http://no.yourpdfguides.com/dref/3951879 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 8450. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 8450 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok NAVIGON 7310. Norsk

Brukerhåndbok NAVIGON 7310. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 7310 Norsk Mars 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

>>> INNHOLDSFORTEGNELSE

>>> INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning Innholdsfortegnelse >>NNHOLDSFORTEGNELSE L Innholdsfortegnelse 2 Sikkerhetsanvisning 5 Traffic Assist 7 Innholdet i denne bruksanvisningen 7 Bruk 7 Navigasjon 7 Telefon* 8 Pakke ut Traffic

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 33xx 43xx max. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 33xx 43xx max. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 33xx 43xx max Norsk Januar 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Norsk

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Norsk Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation 43.01 Norsk Oktober 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten,

Detaljer

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Norsk

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Norsk Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Norsk Oktober 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten,

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Norsk Desember 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 63xx Norsk September 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle

Detaljer

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live Brukerhåndbok Norsk Februar 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110 Norsk August 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Brukerhåndbok Norsk August 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette

Detaljer

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk NAVIGON 42 Essential Brukerhåndbok Norsk November 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok MAP560 MAP360. Systeminnstilling. MP3-spiller. Bildeviser

Brukerhåndbok MAP560 MAP360. Systeminnstilling. MP3-spiller. Bildeviser Brukerhåndbok MAP560 MAP360 Systeminnstilling MP3-spiller Bildeviser R00 Varemerker Alle merke- og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive selskaper. Merk Opplysningene

Detaljer

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live Brukerhåndbok Norsk Oktober 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette

Detaljer