Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Vilkår for bruksomgivelse... 2 Reparasjon... 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Vilkår for bruksomgivelse... 2 Reparasjon... 3"

Transkript

1 Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Vilkår for bruksomgivelse... 2 Reparasjon... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk toleranse... 4 Tilkobling... 5 Strøm gjennom biladapter... 5 Strømtilførse (valgfritt)... 5 Ledningsstrekk... 6 Konformitetsinformasjon i henhold til R&TTE... 6 Batteridrift... 6 Vedlikehold... 7 Stell av displayet... 7 Kassering... 8 Transport... 9 Råd om denne bruksanvisningen Kvaliteten Service Hva leveringen omfatter Komponenter...12 Sett forfra Bakside Underside Figur ovenfra Sidevisning høyre Førstegangsinnstilling...16 I. Lade batteriet Biladapter Netadapter (valgfritt) II. Slå apparatet på... 19

2 III. Installere navigasjonsprogramvaren Betjening...21 Slå av og på Arbeide med minnekort Sette inn minnekort Fjerne minnekortene Tilgang til minnekort Datautveksling via kortleser Tilbakestille navigasjonssystem Fullstendig utkobling /Hard-tilbakestilling Navigering...25 Sikkerhetsveiledninger for navigeringen Tipps for navigasjonen Råd for bruken i kjøretøyet Tilleggsråd for bruken på sykkel eller motorsykkel Antenneinnstilling I. Montering av bilholder II. Fest sugeflaten III. Montere navigasjonssettet IV. Koble til biladapteren V. Starte navigasjonsprogramvaren Håndfriinnretning via bluetooth...32 Starte bluetooth-programmet Oversikt over hovedskjermen Koble navigasjonsapparat og mobiltelefon Oversikt over de viktigste tastene i bluetoot-programmet Motta inngående oppkall Starte oppkall MP3-spiller...37 Oversikt over hovedskjermen Velg tittel og overfør til favorittliste ii

3 Favorittliste Picture Viewer...41 Betjening av Picture Viewer Oversikt over hovedskjermen Fullbildevisning Travelguide...44 FAQ Ofte stilte spørsmål...45 Førstehjelp...46 Førstehjelp i tilfelle feilfungering Generell veiledning Kontroller tilkoblinger og ledning Feil og årsaker Trenger De mer støtte? Vedlegg...49 Spesialfunksjon CleanUp (engelsk programledelse) Synkronisering med PC-en I. Installere Microsoft ActiveSync II. Opprette forbindelse med PC-en III. Arbeide med Microsoft ActiveSync GPS (Global Positioning System) Ekstern GPS-antenne TMC (Traffic Message Channel) Koble til TMC-trådantenne (valgfritt) Mer kartmateriale Overføring av kartmateriale til et minnekort Alternativ installasjon av navigasjonspro-gramvaren fra et minnekort Overføring av installasjonsfiler og kartmaterial til det interne minnet Ratt-/sykkelstyrefeste iii

4 Tekniske data...60 Garantibestemmelser...61 Ansvarsbegrensning Mangfoldiggjøring av denne håndboken Index...63 Copyright 2006 Alle rettigheter forbeholdes Denne håndboken er opphavsrettslig beskyttet. Mangfoldiggjøring i mekanisk, elektronisk og en hver annen form uten etter produsentens skriftlige tillatelse, er forbudt. Copyright tilhører firmaet Medion. Varemerker: MS-DOS og Windows er registrerte varemerker for firmaet Microsoft. Pentium er et registrert varemerke for firma Intel. Andre varemerker er eiendommen til den respektive besitter. Det tas forbehold om tekniske og optiske forandringer samt skrivefeil. iv

5 Sikkerhet og vedlikehold Sikkerhetsveiledninger Vær vennlig å lese dette kapitelet grundig gjennom, og følg alle de gitte rådene. På den måten sikrer du pålitelig drift og lang levetid for apparatet ditt. Oppbevar emballasjen og bruksanvisningen på en god måte for å kunne gi dem videre til en ny besitter ved avhending av apparatet. Åpne aldri kassen til apparatet, nettadapteren eller tilbehøret, de inneholder ingen deler som skal vedlikeholdes! Når en kasse er åpen, kan det være livsfare på grunn av elektrisk støt. Hold forpakningsmaterialer som for eksempel folie, unna barn. Ved feilbruk kan det være fare for kvelning. Ikke la barn leke uten oppsikt med elektriske apparater. Barn vurderer ikke alltid farer på en riktig måte. Legg ingen gjenstander på apparatet, og ikke legg noe trykk på displayet. For å unngå skader skal du ikke berøre displayet med kantete gjenstander. Bruk kun stiften (hvis den medfølger) eller en annen butt stift. I mange tilfeller kan betjeningen også utføres med fingeren. Det er fare for personskade hvis displayet ødelegges. Hvis dette skulle skje, skal De bruke beskyttelseshansker for å pakke inn de ødelagte delene og kontakte kundestøtte for å besørge kasseringen. Vask så hendene med såpe, fordi det er en risiko for at kjemikalier kan ha kommet ut. Sikkerhet og vedlikehold 1

6 Steng av strømtilførselen (trekk ut nettadapteren eller fjern strømtilførselsstøpselet), slå straks av apparatet, hhv. overhodet ikke på, og ta kontakt med servicesenteret hvis kassen til apparatet, nettdelen eller tilbehøret er skadet eller noe flytende er trengt inn. Komponenter må sjekkes av Kundeservice for å unngå skade! Datasikring Det er ikke mulig å fremme skadeserstatning for datatap og skade forårsaket som en følge av dette. Lag en sikkerhetskopi av Deres data på et ekstern lagringsmedium hver gang De oppdaterer. Vilkår for bruksomgivelse Unnlater man å følge dette rådet, kan det føre til forstyrrelser eller til skade på apparatet. Garantien gjelder i slike tilfeller ikke. Hold navigasjonssystemet og alle tilkoblede apparater unna fuktighet, og unngå støv, varme og direkte sollys, spesielt i bilen. Beskytt ubetinget apparatet mot fuktighet, f. eks. når det regner eller hagler. Legg merke til at fuktighet også kan dannes i en beskyttelsesveske ved kondens. Unngå sterke vibrasjoner og rystelser, som f. eks. kan oppstå ved tverrfeltsinnfarter. Unngå at apparatet løsner fra festet, f. eks. ved oppbremsing. Monter helst apparatet loddrett. 2 Norsk

7 Reparasjon Bruk vårt Servicesenter hvis De har tekniske problemer med apparatet. Hvis det er nødvendig med reparasjon, skal De kun bruke vårt autoriserte Servicesenter. De finner adressen på garantikortet. Adressen finner du på garantikortet. Omgivelsestemperatur Apparatet kan benyttes i en omgivelsestemperatur fra 5 C til 40 C og i en relativ fuktighet fra 10% -90% (ikke kondenserende). I avslått tilstand kan apparatet lagres i en temperatur mellom 0 O C til 60 O C. Apparatet bør skjules på en sikker måte. Unngå høye temperaturer (f. eks. ved parkering eller ved direkte solbestråling). Sikkerhet og vedlikehold 3

8 Elektromagnetisk toleranse Ved tilkobling av tilleggskomponenter eller andre komponenter må Retningslinjer for elektromagnetisk toleranse (EMV) etterleves. I tillegg til dette må De være oppmerksom på at bare avskjermede kabler for eksterne grensesnitt kan brukes i forbindelse med denne apparatet. Påse at det er minst én meters avstand fra høyfrekvente og magnetisk forstyrrelseskilder (fjernsynsapparat, høyttalerbokser, mobiltelefon, osv.) for således å unngå funksjonsforstyrrelser og datatap. Elektroniske apparater forårsaker elektromagnetiske stråler når de er i bruk. Disse strålene er ufarlige, men kan forstyrre andre apparater som er i virksomhet i umiddelbar nærhet. Våre apparater testes i laboratoriet hva gjelder deres elektromagnetiske fordragelighet Det lar seg likevel ikke utelukke at driftsforstyrrelser kan inntre, og de kan virke inn på apparatet selv og også elektronikken i området rundt dette. Hvis du oppdager slike forstyrrelser, skal du prøve å utbedre problemene ved å endre avstanden og plasseringen av apparatene. Sørg i kjøretøyer spesielt for at kjøretøyets elektronikk virker uten problemer før du begynner å kjøre. 4 Norsk

9 Tilkobling Observer de følgende veiledningene for å koble apparatet til på en ordentlig måte: Strøm gjennom biladapter Bruk biladapteren kun i sigarettenneren i et kjøretøy (Bilbatteri = DC 12 V, lastebilbatteri = DC 24 V!). Hvis De er i tvil om strømkilden i bilen, må De kontakte bilprodusenten. Strømtilførse (valgfritt) Stikkontakten må være i nærheten av apparatet og være lett å komme til. For å stanse strømtilførselen til apparatet skal du trekke nettstøpselet ut stikkontakten. Bruk kun nettstrømadapteren på jordede kontakter med AC V~, 50/60 Hz. Hvis De er usikker om strømtilførselen til brukerstedet, må De spørre angjeldende strømleverandør. Bruk kun den medfølgende nettadapteren. Ikke dekk til nettdelen fordi det kan føre til skade på grunn av oppvarming. Ikke bruk nettdelen lenger hvis kabinettet eller strømtilførselen til apparatet er skadet. Bytt den ut med en nettdel av samme type. Vi anbefaler som ytterligere sikkerhet at man bruker en overspenningsbeskyttelse for å beskytte navigasjonssystemet mot spenningstopper eller lynnedslag fra strømnettet. Sikkerhet og vedlikehold 5

10 Ledningsstrekk Ordne kablene slik at ingen kan tråkke på dem eller snuble i dem. Ikke plasser noen slags gjenstander på kabelen. Konformitetsinformasjon i henhold til R&TTE Følgende radioutrustning ble levert sammen med denne apparaten: Bluetooth MEDION AG erklærer herved at utstyret apparatet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Konformitetserklæringen for dette radiosenderanlegget kan De få på Batteridrift Apparatet drives med et innebygd batteri. For å forlenge varigheten og effekten for batteriet, og for å sikre trygg drift, skal De følge veiledningene nedenfor: Batterier tåler ikke hete. Unngå at apparatet og også det innebygde batteriet blir for kraftig oppvarmet. Unnlatelse å etterkomme dette rådet kan i visse tilfeller sågar føre til at batteriet eksploderer. Bruk kun den medfølgende strømforsyningen for å lade batteriet. Batteriene er spesialkategoriavfall. Når De kasserer apparatet, skal De påse at dette skjer på en korrekt måte. Kontakt Kundeservice for å få flere detaljer. 6 Norsk

11 Vedlikehold! Obs! Det er ingen deler som skal vedlikeholdes eller rengjøres inne i kassen. Apparatets levetid kan du forlenge ved følgende tiltak: Fjern alltid strømstøpselet og alle forbindelseskabler før rengjøring. Rengjør apparatet kun med en lett fuktet, lofri klut. Ikke bruk løsningsmidler, etsende eller gassbaserte rengjøringsmiddel. Apparatet og emballasjen er gjenvinnbare. Stell av displayet Unngå at skjermoverflaten oppskrapes, fordi denne da lett kan bli skadet. Vi anbefaler bruk av displaybeskyttelsesfolie for å forhindre skraper og forurensing. Dette får du kjøpt i bransjeforretningen. Den folien som er på displayet ved leveringen, er en ren transportbeskyttelse! Påse at det ikke blir igjen noen vanndråper på bildeskjermen. Vann kan forårsake varige misfarginger. Bruk kun en bløt, våt og lofri klut for å rengjøre skjermen. Utsett bildeskjermen verken for sterkt sollys eller ultrafiolett bestråling. Sikkerhet og vedlikehold 7

12 Kassering Apparat Kast aldri apparatet sammen med vanlig husholdningsavfallet når levetiden er omme. Forhør deg om hvor du kan kvitte deg med apparatet på en miljøvennlig måte. Emballasje Emballasje og innpakkingshjelpemidler som ikke lenger trengs, kan gjenvinnes og bør prinsipielt leveres til gjenvinning. 8 Norsk

13 Transport Legg merke til følgende råd når du vil transportere apparatet: Vent med å sette apparatet i gang etter en transport inntil apparatet har fått samme temperatur som omgivelsene. Ved store temperatur- eller fuktighetssvingninger kan det oppstå elektrisk kortslutning på grunn av kondens som leder til fuktighetsdannelse inne i apparatet. Bruk et beskyttelsesetui for å beskytte apparatet mot skitt, rystelser og skraper. Før De reiser, må De påse at De kjenner til strøm- og kommunikasjonsforsyningen på destinasjonsstedet. Før De reiser, må De skaffe Dem eventuelle strøm- eller kommunikasjonsadaptere (modem, LAN osv.) som kan være nødvendige. Bruk alltid den originale kartongen ved forsendelse av apparatet, og la transportselskapet ditt gi deg råd i denne sammenheng. Når du passerer håndbagasjekontrollen på flyplassen, er det tilrådelig at du sender apparatet og alle magnetiske lagringsmedier (eksterne harddisker) gjennom røntgenanlegget (den innretningen der du setter veskene dine). Unngå magnetdetektoren (den innretningen De selv går gjennom) og den magnetiske staven (håndinnretningen som sikkerhetsfolkene bruker), fordi de kan ødelegge datainnholdet. Sikkerhet og vedlikehold 9

14 Råd om denne bruksanvisningen Vi har inndelt denne bruksanvisningen for installasjonen slik at du til enhver tid skal kunne slå opp de nødvendige informasjonene temavis via innholdsfortegnelsen. i Råd: Utførlige bruksanvisninger for navigasjonen finner du på den tilhørende CD/DVD-en samt i onlinehjelpen for apparatet. Se etter i kapittelet Ofte stilte spørsmål for å få svar på spørsmål som hyppig blir stilt til våre kunderådgivere. Målsettingen med denne bruksanvisningen er med et enkelt språk å gjøre det lett for deg å forstå hvordan navigasjonssystemet ditt brukes. Kvaliteten Under valget av komponenter har vi sett etter høy funksjonalitet, enkel håndtering, sikkerhet og pålitelighet. Gjennom et avbalansert maskinvare- og programvarekonsept kan vi gi for deg et fremtidsrettet navigasjonssystem, som vil gi deg mye glede under arbeidet og i fritiden. Vi takker for at du har tro på produktene våre. Service Vår individuelle kundehjelp er der for å støtte Dem når De har spørsmål eller problemer. Vennligst ta kontakt vi ser frem til å hjelpe Dem. Denne håndboken inneholder en spesiell del om selvhjelp, og den starter på side Norsk

15 Hva leveringen omfatter Vær vennlig å kontrollere at leveringen er komplett, og vennligst gi oss beskjed innen 14 dager etter kjøpet i tilfelle leveringen ikke er fullstendig. Sammen med det produktet De har ervervet har De mottatt: Navigasjonssystem Strømkabel for sigarettlighter Bilholder og holderbrett CD/DVD-er med navigeringsprogramvare Støtte-CD Veiledningshåndbok og garantikort Valgfritt Strømadapter Ekstern GPS-antenne Forhåndsinstallerte minnekort MMC/SD USB-kabel Hodesett Sykkelholder TMC-trådantenne Oppbevaringsveske Sikkerhet og vedlikehold 11

16 Komponenter Sett forfra Ref Komponent Berøringsskjerm Bluetooth- Anzeige Batteriladningsindikator Beskrivelse Viser apparatets dataversjon. Trykk med fingeren eller en egnet stift med stump spiss på bildeskjermen for å velge menykommandoer eller for å sette inn data. Ist Bluetooth aktiviert, blinkt diese LED. Under ladeprosessen lyser ladeanvisningen oransje. Den lyser grønt når batteriet er fulladet. 12 Norsk

17 Bakside GPS antenne Ref Komponent Posisjonspeker Ekstern antennetilkobling Høyttaler Beskrivelse For å bruke stiften trekker du den ut av boksen, og sett den tilbake igjen der etter bruken. Visningsstiften tjener til å betjene touchskjermen. Tilkobling for en valgbar antenne nummer to. Gjengir musikk, språkanvisninger og advarsler. Komponenter 13

18 Underside Ref Komponent Beskrivelse Reset-åpningen Starter apparatet på nytt (tilbakestilling, se side 24). Hodesett Kobler til et stereohodesett (3,5 mm). Utvidelsesstøpsel Mini-USBtilkobling Hvis et audioavspillingsapparat brukes over lengre tid med høyt volum, kan det forårsake skader på hørselen til den som hører på. Alternativt har du her mulighet for å koble til en TMC-trådantenne. For å utvide for fremtidige komponenter tilkobling for ekstern strømtilførsel / Tilkobling for forbindelsen med en PC via USB-kabel (for datautjevdatautveksling) Figur ovenfra Ref Komponent SD/MMC-spor Beskrivelse Godtar SD (Secure Digital)- eller MMC (MultiMediaCard)-kort for flyttbar lagring. 14 Norsk

19 Sidevisning høyre Ref Komponent På- og avbryteren Maskinvaretaste Beskrivelse Skrur apparatet på og av gjennom et kort trykk. Tast for adresseinnsetting inne i navigasjonen Komponenter 15

20 Førstegangsinnstilling Nedenfor blir du ført trinn for trinn gjennom førstegangsinnstillingen av navigasjonssystemet. Først skal De fjerne transportbeskyttelsesfilmen fra displayet. I. Lade batteriet! Pass på: Alt avhengig av ladetilstanden for det innebygde batteriet, kan det være nødvendig først å måtte lade opp apparatet over noen tid før førstegangsinnstillingen kan gjennomføres. Under ladeprosessen lyser ladeanvisningen oransje. Ikke avbryt ladeprosessen før batteriet er fullstendig oppladet. Dette kan vare noen timer. Hvis ladeanvisningen lyser grønt, er ladeprosessen for batteriet ferdig. Du kan bruke navigasjonssystemet under ladeprosessen, men strømtilførselen må ikke brytes under førstegangsinnstillingen. La den eksterne strømtilførselen være kontinuerlig koblet til apparatet, slik at det innebygde batteriet kan bli ladet fullstendig opp. Du kan la eksterne strømtilførselen være tilkoblet, noe som er gunstig når den brukes over lengre tid. Legg merke til at både bil- og den tilvalgbare nettadapteren bruker strøm når de ikke lader opp batteriet til navigasjonssystemet. Ved svært lav batteriladetilstand kan det vare flere minutter før apparatet igjen er klart til bruk etter at den eksterne strømforsyningen er koblet til. Batteriet blir også ladet om apparatet er helt skrudd av. 16 Norsk

21 Biladapter (Bildet likt) 1. Stikk låsestøpselet ( ) på forbindelseskabelen inn i den kontakten som er beregnet for dette på undersiden av apparatet ditt (s. 14). 2. Sett strømadapteren inn i sigarettlighterkontakten ( ),og sørg for at kontakten ikke blir borte når De kjører. Dette kan føre til feilfungering. Førstegangsinnstilling 17

22 Netadapter (valgfritt) Adapterstøpsel (Bildet likt) 1. Skyv adapterstøpselet inn i føringen på baksiden av nettadapteren. Trykk da på push-tasten slik atadapterstøpselet kan settes inn. 2. Stikk kabelen til nettadapteren ( ) inn i navigasjonssystemet nettadaptertilkobling. 3. Stikk nettadapteren ( ) inn i en lett tilgjengelig stikkontakt. 18 Norsk

23 II. Slå apparatet på Når du første gang slår på apparatet, skal du trykke på på-og avbryteren på høyre side av apparatet i ca. 3 sekunder inntil inntil de første informasjonene vises på bildeskjermen. Navigasjonssystemet starter automatisk opp førstegangsinnstillingen. Merkelogoen kommer frem, og etter noen sekunder viser apparatet anvendelsesskjermen. Innstillingen Navigering se side 25 Travelguide se side 44 Annen bruk Annen bruk MP3-spiller, side 37 Picture Viewer, side 41 Førstegangsinnstilling 19

24 i i Råd: Så lenge navigasjonssystemet er på ekstern strømforsyning eller på batteridrift, er det nok med et kort trykk på på-/avbryteren for å slå apparatet på og av. Hvis apparatet skal skrus helt av, skal du trykke på på-/av-bryteren i 6 sekunder. Apparatet skrus på igjen som nevnt foran ved å trykke på-/avbryteren i ca. 3 sekunder. På grunn av datalagringen i det interne lageret går det ikke noen data tapt i denne forbindelse. Kun oppstartsprosessen varer litt lengre. Råd: Apparatet leveres slikt at det ikke slår seg av av seg selv. Med knappen Instellingen på hovedbildeskjermen på apparatet kan du tilpasse driftstiden etter dine egne behov. III. Installere navigasjonsprogramvaren Apparatet er fra fabrikken allerede utstyrt med basisdata for navigasjonsprogramvaren, og den endelige installasjonen av navigasjonsprogramvaren skjer automatisk fra det interne minnet under førsteinstallasjonen. Følg anvisningen på bildeskjermen. Minnekortet må hele tiden være lagt inn i apparatet under bruken av navigasjonssystemet. Hvis minnekortet under bruken kun fjernes i kort tid, må det foretas en soft-reset for å starte opp navigasjonssystemet på nytt (se side 24). Les i den forbindelse kapittelet Navigering fra side Norsk

25 Betjening Slå av og på Etter den første innstillingen er apparatet i normal driftstilstand. Med på- og av-bryteren aktiverer og deaktiverer du apparatet. 1. Trykk kort på på- og av-bryteren for å slå på navigasjonssystemet. i Råd: Apparatet leveres slikt at det ikke slår seg av av seg selv. Med knappen Instellingen på hovedbildeskjermen på apparatet kan du tilpasse driftstiden etter dine egne behov. 2. Trykk kort på på- og av-bryteren for å slå av navigasjonssystemet. Også i avslått tilstand bruker navigasjonssystemet litt strøm, og det innebygde batteriet lades ut. Hvis du ikke bruker navigasjonssystemet på lang tid, kan batteriet miste så mye energi at det er nødvendig med en fornyet førsteinnstilling. Betjening 21

26 Arbeide med minnekort Navigasjonssystemet støtter minnekortene MMC og SD. Sette inn minnekort 1. Fjern forsiktig minnekortet fra emballasjen (om slik er med). Pass på å ikke berøre eller skitne til kontaktene. 2. Stikk det medfølgende minnekortet inn i SD/MMC-sporet. Den siden av minnekortet som har skrift, skal vise mot apparatets fremside. Brikken må smette lett på plass. Fjerne minnekortene i Råd: Ta kun ut minnekortet hvis apparatet før dette er blitt slått av med hjelp av på-/av-tasten. Ellers kan data gå tapt. 1. For å fjerne kortet, skal De trykke lett på den øvre kanten inntil det skyves ut. 2. Trekk ut kortet uten å berøre kontaktene. 3. Lagre minnekortet i emballasjen eller et annet trygt sted. i Råd: Minnekortene er svært skjøre. Sørg for at det ikke kommer skitt på kontaktene, og bruk ikke makt på kortet. 22 Norsk

27 Tilgang til minnekort Apparatet støtter kun minnekort som er blitt formattert i filformatet FAT16/32. Hvis kort som er formattert med et annet format (f. eks. kameraer, MP3-spiller) settes inn, kan det hende apparatet ikke gjenkjenner dem. Et slikt kort må da først formatteres tilsvarende.! Råd: Hvis minnekortet formatteres, slettes alle data for godt. Datautveksling via kortleser Men hvis De vil kopiere store datamengder (MP3-filer, navigasjonskart) til minnekortet, kan de også lagres direkte på minnekortet. Mange datamaskiner har allerede minnekortenheter. Sett inn kortet i denne, og kopier data direkte til kortet. På grunn av direktetilgangen oppnås betydelig raskere overføring. Avhengig av den direkte tilgangen oppnår du dermed en vesentlig raskere overføring enn gjennom ActiveSync. Betjening 23

28 Tilbakestille navigasjonssystem Du har mulighet for å tilbakestille navigasjonssystemet hvis det ikke reagerer eller ikke virker på korrekt måte. Denne muligheten starter navigasjonssystemet på nytt uten at det er nødvendig med en nyinstallasjon. En myk-tilbakestilling brukes ofte for å reorganisere minnet. Når dette gjøres, avbrytes alle programmer som kjører, og arbeidsminnet initialiseres på nytt. Utfør myk-tilbakestillingen på denne måten: Trykk med spissen av inntastingsstiften forsiktig i reset-åpningen på apparatet eller før en spiss gjenstand (f. eks. en bøyd binders) med et lett trykk inn i reset-åpningen. Fullstendig utkobling /Hard-tilbakestilling! Pass på: En hard tilbakestilling sletter alle dataene i flyktige minner. Navigasjonssystemet er normalt i standbymodus hvis du har skrudd det av ved å trykke kort på på-/av-bryteren. I tillegg kan systemet også skrus helt av, og da blir energiforbruket så lavt som mulig. Ved slik fullstendig utkobling går alle dataene på det flyktige minnet tapt (Hard tilbakestilling). Slik skrur du navigasjonssystemet av fullstendig: Trykk på på-/av-bryteren i 6 sekunder. Apparatet skrus på igjen ved på nytt å trykke på-/av-bryteren i ca. 3 sekunder. Hvis apparatet fra fabrikken allerede har navigasjonsprogramvarens basisdata på det ikke-flyktige minnet, behøver du ikke gjennomføre programvareinstallasjonen på nytt. 24 Norsk

29 Navigering Sikkerhetsveiledninger for navigeringen Du finner en utførlig bruksanvisning på den tilhørende CD/DVD-en. Tipps for navigasjonen For å beskytte Dem selv og andre mot ulykker må De ikke manipulere med navigasjonssystemet under kjøring! Hvis De ikke forstår taleveiledningene, eller hvis De er i tvil om hva De skal gjøre ved neste veikryss, vil kartet eller pilvisningen gi Dem en rask orientering. Se kun på displayet når De befinner Dem i en sikker kjøresituasjon!!! Rettslige veiledninger: I noen land er bruken av apparater som varsler om trafikkovervåkingsanlegg (for eksempel fotobokser ), ikke tillatt. Skaff deg informasjon om den rettslige situasjonen, og bruk kun varselfunksjonen der den er tillatt. Vi tar ikke ansvar for skader som oppstår som følge av varselfunksjonsbruken. Pass på: Gateinformasjonene og trafikkreglene går foran navigasjonssystemets veiledninger. Følg kun veiledningene når forholdene og trafikkreglene tillater det. Merk også at hastighetsvarslene fra navigasjonssystemet ikke er bindende. Følg hastighetsveiledningene på trafikkskiltene. Navigasjonssystemet tar deg også til målet selv om du må fravike den planlagte ruten. De retningsanvisninger som navigasjonssystemet gir, løser ikke sjåføren fra plikten til å være oppmerksom eller fra hans eget ansvar. Planlegg reiseruter før De starter. Hvis De vil planlegge en ny reiserute mens De er på vei, skal De stanse kjøringen. Navigering 25

30 For å motta GPS-signalet korrekt, må radiosignalmottaket ikke hindres av metallgjenstander. Fest pocket-pc-en med gummisugeholderen på innsiden av frontruten eller i nærheten av frontruten. Prøv ut forskjellige steder i kjøretøyet ditt for å få et optimalt mottak. Råd for bruken i kjøretøyet Når De installerer bildockingstasjonen skal De passe på at plasseringen av docingstasjonen ikke utgjør noen sikkerhetsfare når De kjører eller i tilfelle en ulykke skulle skje. Sett komponentene fast i kjøretøyet, og pass under installasjonen på at det er fri sikt. Pocket PC-ens display kan hende viser lysrefleksjoner. Pass på at De ikke blindes under bruken. Pass på at kablene ikke blokkerer sikkerhetskomponenter. Ikke monter dockingstasjonen i veien for eventuelle aibags. Kontroller i regelmessige intervaller at sugeknappen sitter fast. Strømstøpselet bruker strøm selv om det ikke er koblet noen enhet til. Fjern den når den ikke er i bruk for å unngå at batteriet tømmes. Sjekk alt sikkerhetsutstyret i bilen Deres etter installasjnen.! Råd: Ikke la navigasjonssystemet være igjen i kjøretøyet når du forlater dette. Av sikkerhetsgrunner bør du også framontere bilholderen. Tilleggsråd for bruken på sykkel eller motorsykkel Pass på under monteringen at styremulighetene ikke begrenses. Ikke dekk til noen av instrumentene under monteringen. 26 Norsk

31 Antenneinnstilling For mottak av GPS-satellittsignaler må antennen ha fritt utsyn mot himmelen. Hvis mottaket ikke er tilstrekkelig, skal du ved monteringen og innstillingen av antennen i kjøretøyet prøve ut forskjellige innstillinger. Under visse omstendigheter kan det være nødvendig å bygge inn den eksterne GPS-antennen (se side 53). I. Montering av bilholder! Legg merke til! Fest kun holderen på frontvinduet hvis den ikke hindrer sikten. Hvis dette ikke er mulig, skal De montere holderen med den sugeplaten (valgfritt) på en slik måte at den kan brukes uten fare og på en sikker måte. Sugeplate (valgfritt) kipphendel (Bildet likt) Navigering 27

32 i i Råd: Alt avhengig av utførelsen kan navigasjonssystemet alternativt også utstyres med en fleksibel svanehals-bilholder. Råd: Hvis De vil feste holderen til frontruten, kan De hoppe over trinnene 1 og Fjern beskyttelsesfoilen fra den klebrige siden av sugeplaten. 2. Fest sugeplaten på et egnet sted på dashbordet. Påse at dashbordoverflaten er ren, og trykk sugeplaten hardt mot overflaten. i i Råd: For å få til et sterkt og sikkert hold må sugeplaten ikke brukes på 24 timer. Tips: Det kan ikke helt utelukkes at mange kunststoffer, kraftige solstråler osv. angriper eller mykner klebestripene og på det vises kan ødelegge overflaten på armaturbrettet. For eventuelle skader på armaturbrettet overtar vi ikke noe ansvar. 3. Koble holderbrettet sammen med bilholderen. Legg merke til påskriften på bilholderen. Tilkoblingen må smette hørbart på plass (figur se neste side). II. Fest sugeflaten i Råd: Gjør vinduet grundig rent med et glassrengjøringsmiddel. Ved temperaturer under 15 C skal du varme vinduet og sugeren litt opp. Sett bilholderen med sugeknappen i sugerhefteplaten (eller direkte på frontvinduet), og trykk kipphendelen ned. Sugeflaten suger seg fast til underlaget. 28 Norsk

33 III. Montere navigasjonssettet 1. Koble biladapteren (s. side 17) og eventuelt den eksterne GPS-antennen til navigasjonssystemet, sett inn minnekortet. 2. Sett apparatet midterst under på holdeskålen, og trykk det lett bakover inntil det smetter hørbart på plass. 3. Nå kan du sette hele enheten på den rengjorte frontruten eller sugeplaten. Holderbrett Navigering 29

34 IV. Koble til biladapteren (Bildet likt) 1. Stikk låsestøpselet ( ) på forbindelseskabelen inn i den kontakten som er beregnet for dette på undersiden av apparatet ditt (s. 14). 2. Sett strømadapteren inn i sigarettlighterkontakten ( ),og sørg for at kontakten ikke blir borte når De kjører. Dette kan føre til feilfungering.! Råd: Fjern strømadapteren fra sigarettlighterkontakten når turen er avsluttet, eller når bilen parkeres i lang tid. Ellers kan batteriet bli tømt. 30 Norsk

35 V. Starte navigasjonsprogramvaren i Råd: Har minnekortet kartmateriale, må dette hele tiden være lagt inn i apparatet under bruken av navigasjonssystemet. Hvis minnekortet under bruken kun fjernes i kort tid, må det foretas en reset for å starte opp navigasjonssystemet på nytt (se side 24). Avhengig av navigasjonssystemet skjer denne reseten automatisk. 1. Slå på navigasjonssystemet. 2. Alt avhengig av utførelsen starter navigasjonsprogramvaren straks, hhv. etter at du trykker på navigasjonsknappen på hovedskjermen. 3. Trykk på Navigasjon på bildeskjermen for å angi målet og angi adressen til navigasjonsmålet. For å starte opp navigasjonen skal du bekrefte det du har satt inn ved å klikke på symbolet. Ved tilstrekkelig satellittmottak får du etter kort tid veiinformasjonen på skjermen, ytterligere forklart ved taleanvisninger. Informasjon om mer betjening av navigasjonsprogramvaren får du fra den utførlige brukerhåndboken på navigasjons- CD/DVD-en. Her dreier det seg om en PDF-fil som du kan lese med enhver Acrobat Reader og også skrive ut. i Råd: GPS-mottakeren må ved første gangs bruk ha noen minutter før den er initialisert. Selv når GPSsignalet angis, kan det hende at navigasjonen er upresis. I fremtiden vil det alltid ta rundt sekunder før et korrekt GPS-signal er tilgjengelig, tilstrekkelig sikt til satellittene er en forutsetning. Navigering 31

Veiledninger til denne Bruksanvisningen

Veiledninger til denne Bruksanvisningen Veiledninger til denne Bruksanvisningen Ha alltid denne bruksanvisningen for hånden i nærheten av PCen. Oppbevar bruksanvisningen og emballasjen på en god måte for å kunne gi dem videre til en ny besitter

Detaljer

RÅD OM DENNE BRUKSANVISNINGEN

RÅD OM DENNE BRUKSANVISNINGEN RÅD OM DENNE BRUKSANVISNINGEN Ha alltid denne bruksanvisningen innen rekkevidde i nærheten av Deres notebook. Spar godt på emballasjen og bruksanvisningen for å kunne gi dem videre til en ny eier ved overdragelse

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk NAVIGON 42 Essential Brukerhåndbok Norsk November 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot 300

Mobile Navigation TravelPilot 300 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 300 Betjenings- og monteringsveiledning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 7 8 5 6 9 10 11 2 12 13 Oversikt over produktet

Detaljer

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk Move&Fun Brukerhåndbok Norsk November 2012 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

SEAT Portable System. Brukerhåndbok. Norsk

SEAT Portable System. Brukerhåndbok. Norsk SEAT Portable System Brukerhåndbok Norsk Juli 2013 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brukerhåndbok Packard Bell EasyNote TE - 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Starte datamaskinen 4 Trådløs tilkobling... 4 Registrering... 5 Programvareinstallasjon... 6 Gjenoppretting... 6 Har du problemer?... 6 Grunnleggende

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON Live Services. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON Live Services. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON Live Services Norsk Oktober 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Versjon: R00 (2007/5)

Versjon: R00 (2007/5) Brukerveiledning Versjon: R00 (2007/5) Varemerker Alle andre merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende deres restrykktive firmaer. Merk Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st

Detaljer

Din bruksanvisning GARMIN NUVI 1490T http://no.yourpdfguides.com/dref/2359842

Din bruksanvisning GARMIN NUVI 1490T http://no.yourpdfguides.com/dref/2359842 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 225

Brukerhåndbok Nokia 225 Brukerhåndbok Nokia 225 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 225 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kort, batteri og minnekort 4 Lade batteriet 6 Låse eller låse opp tastene

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

FAX L360 Brukerhåndbok

FAX L360 Brukerhåndbok FAX L360 Brukerhåndbok Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/ EC. Vi erklærer at dette produktet etterkommer EMC kravene i EC direktiv 1999/5/EC ved nominell spenning på

Detaljer

EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon)

EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon) EASY www.blaupunkt.com Mobile Navigation Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 2 5 Oversikt over produktet 1 Av/på-bryter: Langt trykk (lengre

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Moov Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle sikkerhetsmeldingene

Detaljer

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder.

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder. Komme i gang Opphavsrett og lisens De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 4 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 5 Sikkerhet og komfort... 5 Sikkerhetsforanstaltninger... 5 Datamaskinens omgivelser... 5 Kabler... 5 Rengjøre datamaskinen...

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

HTC HD2 Utvidet Brukerhåndbok

HTC HD2 Utvidet Brukerhåndbok HTC HD2 Utvidet Brukerhåndbok 2 Les dette før du fortsetter BATTERIET ER IKKE FULLT LADET NÅR DU TAR DET UT AV ESKEN. IKKE FJERN BATTERIET NÅR ENHETEN LADES. GARANTIEN BLIR UGYLDIG HVIS DU DEMONTERER ELLER

Detaljer

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien for bruk med disse nüvi-modellene: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2010 Garmin

Detaljer

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no HD 2840-C CanalDigitalKabel ESPERVIK DESIGN/AUGUST 2014/ STRÅLFORS/16000008656/R1954 @CDKabel

Detaljer