Nr. 1 Mars 2008 Årgang 18. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 1 Mars 2008 Årgang 18. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund"

Transkript

1 Nr. 1 Mars 2008 Årgang 18 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

2 Lederen har ordet Vi er midt i årsmøtetiden for foreninger og lag. Nå skal året 2007 evalueres og nye planer for det kommende år skal besluttes. For mange synes det som om årsmøtet er en kjedelig formalitet hvor det viktigste er at det skal velges nye personer til styre og stell. Det er langt fra tilfelle og det er viktig at så mange som mulig møter opp og bruker sin rett til å påvirke foreningen eller fylkeslaget på en konstruktiv måte. Fylkeslagets årsmøte skal avholdes 13. mars og jeg håper at foreningene sender sine representanter og at de har gitt innspill på de saker de ønsker det skal jobbes med videre framover. I desemberutgaven av NJFF Akershus INFO er det vanlig at terminlister for konkurranseaktiviteter i fylket legges ut. God tid i forveien blir foreningene bedt om å melde inn planlagte aktiviteter kommende år. Det er stor forskjell på innmelding på skyting og fiskesiden og vi har flere tilbakemeldinger på at de synes fylkeslaget gjør for lite til å stimulere til økt aktivitet vedrørende konkurranser på fiskesiden. Fylkeslaget tar selvfølgelig dette til etterretning, men må også få si at vi igjen er avhengig av at foreningene også gjør sitt. Med det mener jeg at de må bli flinkere til å melde inn de konkurransene de planlegger gjennomført da vi hvert år ser at det arrangeres åpne fiskestevner uten at de er innmeldt i terminlista. De ivrigst fiskerne reiser gjerne langt for å konkurrere og terminlista er da et godt verktøy for å planlegge deltagelser, noe som igjen vil gi bedre økonomi for arrangørene ved større deltagelse. En sak som har medført temperaturøkning innenfor jegermiljøet er at NJFF har vedtatt ikke å forsøke å få opphevet blyforbudet etter at det ble besluttet at det i Sverige fortsatt kan jaktes med bly. Hvorvidt det er politisk mulig (miljømessig) å få en endring kan sikkert diskuteres, men ovenfor det faktum at det kan reises tvil om begrunnelsene for innføringen burde forbundsstyret, etter min mening vært noe mer lydhøre overfor de signaler som kommer fra grasrota. En grundigere og bredere dialog innad i organisasjonen burde vært gjennomført før vedtak om hvordan saken skulle behandles ble fattet. En åpen uenighetsdiskusjon i ulike jakttidsskrifter kan ikke jeg se tjener NJFF. Blysaken vil også bli tema på tillitsmannskonferansen som skal avholdes på Elverum 9 og 10 febr. hvor tillitsvalgte fra Østfold, Hedemark og Akershus deltar. Som tidligere nevnt er årsmøte i fylkeslaget torsdag 13 mars og som fylkeslag med 49 foreninger ser jeg fram til fullt hus. Vel møtt! NJFF - Akershus: Adresse: Sentrumsgården 022 Gjerdrum Hjemmeside: Telefon: Telefax: E-post: Bankgiro: Org. nr Fylkessekretær: Hjalmar Eide Leder: Erik Gill Redaksjon: Utgiver: NJFF - Akershus Ansvarlig red.: Erik Røhne Redaksjonsmedarbeidere: Hjalmar Eide, Tove Lunner, Geir Olav Engdahl, Jan-Rune Samuelsen og Helge B. Pedersen. Utkommer med inntil 4 nr. pr. år. Opplag dette nr.: Redaksjonen ble avsluttet 8. februar Abonnement: For medlemmer av NJFF i Akershus er bladet inkludert i medlemskapet. Unntatt er familiemedlemmer/ sidemedlemmer. Forsidefoto: Jan Rune Samuelsen Øvrige foto: Bjørn H Knudsen s 4, Henning Pavels s 5, Johnny Johansen s 9, Jan - Rune Samuelsen s 12, s 13. Kjersti T Nergaard s 13 NESTE NUMMER kommer ca. 01. juni 2008 Siste frist for innlevering av stoff eller annonser er 1. mai 3

3 Instruktørutdanning ettersøk Organisasjonen: Styret i NJFF Akershus - med ansvarsoppgaver Leder Erik Gill Organisasjon/økonomi Nestleder Erik Røhne Anadrom fisk/informasjon Styremedl. Ottar Nord Hagleskyting Styremedl. Jarand Andresen Innlandsfisk/kalking Styremedl. Turid Johnsbråten Kvinnekontakt Styremedl. Gunn Bjerke Jakthund Styremedl. Niels Sverdrup- Thygeson Innlandsfisk/kalking Styremedl. Espen Stokke Ungdom, Skole Styremedl. Arne Aaberg Jakt/viltstell 1. Varamedl. Stian Munkerud Sportsfiske 2. Varamedl. Wenche Torill Bogstad Jakt/viltstell 3. Varamedl. Øivind Johnsen Rifleskyting Fylkesinstruktører Hagleskyting Harald Tandberg El-halsbånd Gunn Bjerke Ettersøk Bjørn H. Knudsen Rifleskyting Henning Utti Jegerprøven Jan H Monsen Administrasjonen Fylkessekretær Hjalmar Eide Ledende fagkonsulent Helge B. Pedersen Fagkonsulent Geir Olav Engdahl Fagkonsulent Jan-Rune Samuelsen Kontormedarbeider Tove Lunner Det er januar, børsa er pusset og jeg kan sove lenge i weekenden, med andre ord jaktsesongen er slutt. Mine 2 ettersøkshunder har hatt en stille høst, og det er bra. Men alle gode ekvipasjer må trene. Våren og sommeren er en fin periode for trening og opplæring av ny hund. Har du hund til ettersøk bruk denne tiden til å legge noen blodspor, eller tren ferskspor (Husk at yngletiden 1. mai til 30. juni er det stengt for trening). Alle ekvipasjer som skal yte maksimalt i reel situasjon trenger trening og motivasjon. Det er 14 år siden vi fikk krav om ettersøkshund ved jakt på rådyr, hjort og elg. Det store fokuset som var på ettersøkshund er borte og det er ujevn aktivitet i foreningene på dette området både på kurs og prøver. Det er all grunn til forvente at kravene til ettersøkshund vil skjerpet og at trening og opplæring vil bli enda viktigere videre fremover. Ved oppdateringen av instruktører i 2007 ble det borte en god del instruktører. Samtidig fikk vi i 2007 utdannet et lite antall nye. Skal vi kunne opprettholde en brukbar aktivitet på området og sikre oss nok bra hunder er det nødvendig med påfyll av instruktører. Som fylkesinstruktør er jeg også opptatt av at dette skal være noe vi som aktive jegere selv skal stå for. Det er bare positivt at dette konkurranseform for de som driver med brukshund og hunder godkjennes. Men det er også helt klart at en god ekvipasje består av langt mer enn en spornøye hund. Kunnskaper om viltet og jakt er vesentlig for et bra resultat. Det er både spennende og givende å drive kurs for ettersøkshunder, og ikke minst har jeg truffet mange hyggelige mennesker og hunder. Som fylkesinstruktør har jeg satt av tid å kjøre et kurs i mai / juni 2008 for opplæring av nye instruktører / oppdatering av de som ikke har fått oppdatering. Kursene fører fram til autorisasjon som instruktør for ettersøk i NJFF, og det kan lett kombineres med trinn 1 i NKK, da den delen av kurset som omhandler dressur er en del av trinn 1 NKK. Dyktige instruktører gir aktivitet. Det er ingen tvil om at det er mange som ønsker opplæring om ettersøk, både av jegere og brukshundfolk Foreninger og enkeltpersoner kan kontakt undertegnede dersom dette er av interesse. Kurset vil bli holdt sentralt i Akershus, og muligens i kombinasjon med et av nabofylkene. Ønsker noen av fylkets foreninger foredag på et medlemsmøte om ettersøk, kan det også være aktuelt. Vi ber om at aktuelle kandidater kontakter fylkesinstruktør ettersøk Bjørn H. Knudsen, eller fylkessekretær Hjalmar Eide. PS. Vi svarer gjerne på spørsmål også. Kjerragårdens KF Balder etter vellykket ettersøk på trafikkskadet rådyr 15 januar Bjørn H. Knudsen Fylkesinstruktør ettersøk. 4

4 Ny viten om karper Karpe (Cyprinus carpio) er svært omdiskutert i de delene av verden hvor den har blitt introdusert. Rapporter fra bl.a. Australia og USA viser til en rekke negative miljøpåvirkninger i innsjøer hvor karpe har blitt satt ut. Tidligere i år rettet Danmarks Sportsfiskerforbund en rekke spørsmål til Danmarks Fiskeriundersøgelse (DFU) om nettopp dette. Et sammendrag av svarene blir presentert nedenfor. I våres publiserte Artsdatabanken Norsk svarteliste 2007 hvor økologiske risikovurderinger av fremmede arter er samlet. Fremmede arter er arter som befinner seg utenfor sitt naturlige utbredelsesområde og som har spredd seg dit vha menneskers tilsiktede eller utilsiktede hjelp. Med økologisk risiko mener Artsdatabanken om den fremmede arten kan ha negative konsekvenser for økosystemer, stedegne arter eller kan være en bærer av fremmede parasitter og sykdommer. Karpe er ført opp under kategorien Ukjent risiko, dvs at kunnskapen om denne artens biologi og økologi er for mangelfull til at det har vært mulig å gjennomføre en vurdering av økologisk risiko. DFU sier at introduksjon av karper i mindre sjøer og dammer har ført til nedsatt siktedyp og en betydelig reduksjon av mengden undervannsvegetasjon. De danske observasjonene stemmer overens med rapporter fra en rekke andre land: Jo større mengde karpe (målt i kg; biomasse), jo større er vannets innhold av næringsstoffer, alger og oppvirvlet sediment. Samtidig reduseres siktedypet og mengden undervannsvegetasjon. Det er karpens fødesøk som resulterer i tap av undervannsvegetasjon. Karpen roter i sedimentene på jakt etter insekter, snegler, krepsdyr og muslinger ved å pumpe/blåse bunnsubstratet opp med munnen, og som et resultat av dette rives plantene løs. Karpenes samlede biomasse og individstørrelse påvirker vannkvaliteten i vannet. Det er vist at store karper har større negativ påvirkning av vannkvaliteten enn små ved samme biomasse. I tillegg får vi en additiv effekt hvis det fra før er brasme i vannet, da brasmens fødesøk er tilnærmet lik karpens. En grov tommelfingerregel sier at det med stor sikkerhet kan forventes en negativ effekt på vannkvaliteten ved en biomasse på kg karpe pr hektar. Styret i NJFF Akershus har diskutert fylkeslagets policy til innførte arter. NJFF Akershus skal arbeide aktivt mot spredning av innførte arter. Styret betrakter i denne sammenheng Karpe som en innført art. Karpe fotografert i Ulsrudvann i Oslo. Det antas at det er klimaet som skyldes karpens lave gytesuksess i Norge. Karpe gyter ved temperaturer mellom 15 og 28oC, men viser størst gyteaktivitet mellom 19 og 23oC. DFU påpeker at det muligens har blitt lagt for stor vekt på temperatur som begrensende faktor for karpens gytesuksess. Flere nye observasjoner av danske karpebestander med god gytesuksess stammer fra forholdsvis dype og kalde innsjøer. Gytesuksess kan se ut til å være avhengig av konkurranseforholdet til andre fiskearter. Størst suksess ser det ut til at karper har i innsjøer hvor de er den eneste eller den dominerende karpefiskarten. Avslutningsvis kan det nevnes at The World Conservation Union (IUCN) har ført opp karpe på sin liste over de 100 verste invaderende artene i verden. For å havne på denne listen må arten vise til en alvorlig negativ påvirkning på biologisk mangfold og/eller menneskelig aktivitet i området den er blitt innført. Husk også at lakse- og innlandsfiskelovens 9 forbyr all utsetting og spredning av fiskearter i Norge. FAKTA FAKTA FAKTA Karpen skal være innført til blant annet noen vann i Asker på 1500 tallet. Arten ble lenge betraktet som utdødd, men nye lokaliteter dukket opp på 80 tallet. I dag er det mange kjente vann med relativt nye karpebestander. I vårt distrikt er Snipetjern i Oppegård, Midsjøvannet i Ski og Stensrudvann i Oslo eksempler på slike vann. 5

5 Barnas dag i Gjerdrum Gjerdrum JFF har jobbet aktivt og planmessig med barne- og ungdomsaktiviteter gjennom flere år. De er påskjønnet med Ungdommens Pris to ganger for sin innsats. Vi har mottatt en stemningsrapport fra Barnas dag med påfølgende døgning, til inspirasjon for andre foreninger i fylket! Hjelp, hjelp det er hai i vannet!! En skipsbrudden prinsesse sitter på et lite skjær, og roper av full hals i frykt for å bli spist. En stor stim av blodtørstige haiene sirkler rundt henne i stadig mindre sirkler. Men heldigvis kommer en modig sjørøver henne til unnsetning i tolvte time. Hun reddes over i en liten lettbåt og ros i sikkerhet på land. Slik gikk det for seg på Barnas Dag, den 8. september, da fiskedammen til Gjerdrum Jeger- og Fiskerforening ble brukt som arena for et miniskuespill. Prinsessen ble spilt av kulturetatens Cathrine Haakonsen og sjørøveren ble spilt av dagens konferansier Per Juul Knutsen. I rollen som haier svømte det ca. 30 pene ørreter på ca. 1 kilo. De var nok mye reddere enn prinsessen! Det var første gang Barnas Dag ble arrangert i Gjerdrum, og GJFF ble forespurt om å være med. Vi takket selvfølgelig ja til dette, og forsøkte å velge aktiviteter som passet for barn og unge. Valget falt på fiskedam, Lasershot og casting. Fiskedammen ble satt opp kvelden før, slik at det bare var å fylle den opp med vann og fisk om morgenen. Dammen var ca. 5 x 8 meter og 35 cm dyp, så de hadde nok av plass å bevege seg på. Både store, små, gamle og unge beundret de flotte fiskene, og det var nok mange som fikk lyst til å kaste uti. For de som ble alt for fristet var det bare å gå bort til de som holt på med casting. Her var det kø hele dagen. Det var ikke få kast Døgning er slitsomt for lederne! 6 Det ble også arrangert karneval under Barnas Dag. Leder Bjørn Nyjordet kom som han var. som ble foretatt her i løpet av dagen. Laser Shot simulatoren ble godt besøk, her ble det avfyrt 130 serier i løpet av dagen. Det ble skutt på alt fra amerikansk elg via villsvin til duer. Trapbanen ble nok også godt besøkt. Ungdom med ørret og villsvin i siktet. I forlengelsen av Barnas Dag, var det duket for ungdomsdøgning i Ulvdalen. Både medlemmer og ikke medlemmer var hjertelig velkommen. Etter at ørreten var fisket opp fra fiskedammen i Ask, og satt ut på strategiske plasser i Almenninga, ble Lasershot-teltet flyttet til Ulvdalen. Klokka syv ble det ønsket velkommen. De fremmøtte ungdommene organiserte seg raskt i køen foran Lasershot en. Det ble skutt på diverse mål : løpende villsvin, duer, fasan, amerikansk hjort og elg, leirduebane med en og to duer om gangen. Før noen viste ordet av det var det klart for kurs i harving. Det var mange av deltagerne som ikke viste hva harving var, så Finn Willy Eriksson hadde observante deltagere i løpet av kurset. Han fortalte ivrig om at dette er et fiske som foregår i mørke og at man må være veldig forsiktig med bruk av lommelykt. Det ble informert om anbefalte krokstørrelser, senetykkelse, antall mark på kroken, innsveivingshastigheter, lengde på stenger og ikke minst om krokingsteknikker. Elevene ble innprentet at ved harvefiske gjelder det å være tålmodig. Kjenner du at fisken er der må du la den få fri line og vente i minst 10 sekunder før tilslag. Dette kan være en prøvelse når man vet at det kanskje er en kilosørret som snuser på marken. Da teoridelen var over, var det bare å dra på seg varmt tøy og fiskeutstyr å dra ned til Ulvdalstjernet. Her hadde fiskegruppa satt ut fisk for ca. en uke siden, så spenningsnivået var høyt i gjengen som snublet seg av sted i lyset av mer eller mindre gode hodelykter.

6 Fiskedammen var et populært innslag. Det ble tatt en fire-fem ørreter, men ingen skikkelig store. Det var kaldt, og innen klokka var tolv hadde de fleste trukket tilbake til Skytterhuset. Der laget vi et stort bål som det var godt å kose seg ved. Inne i Skytterhuset var kokken (formann) i full sving med å varme wienerpølser. Det var godt med litt varm mat nå. Etter maten var det fritt frem med Lasershot for de som hadde lyst, og det hadde selvfølgelig alle. Vi har ikke tall på hvor mange serier som ble skutt før klokken var to. Da valgte deltagerne å ta 5 minutter i soveposene i kjellerstua. Praten gikk livlig, og det ble ikke stille før klokka var fire halv fem. Klokka syv var kokken på plass igjen og serverte frokost. Det var mange trøtte tryner å se, men alle var blide og fornøyde. Klokka åtte kom Rune Hagerud og tok med seg gutta opp på leirduebanen. Her fikk du utfolde seg med ordentlige hagler og leirduer. Klokka ble vel elleve før de ivrigste var fornøyd. Dette var et vellykket arrangement som frister til gjentagelse neste år! På lerduebanen var alle våkne. 7

7 Spennende jakt- og fiskeskole i Nannestad Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er i gang med et nytt, spennende prosjekt for barn og ungdom. Vi etablerer nå lokale jakt- og fiskeskoler i 6 kommuner i landet, som en prøveordning for å gi barn og ungdom et kontinuerlig fritidstilbud innenfor jakt, fiske og friluftsliv i nærmiljøet. Nannestad JFF er en av forsøksforeningene NJFF har lenge hatt et fokus på at lokale aktiviteter er viktig for at barn og ungdom skal finne oss attraktive. Derfor gjennomfører vi nå et prøveprosjekt der vi gir et fast jakt- og fisketilbud til de unge på lik linje med fotball, speider og kor. Forsøk i 6 kommuner 6 av NJFFs nærmere 580 foreninger er håndplukket til å være med på prosjektet; Kautokeino JFF, Grong JFF, Trondheim JFF, Surnadal JFF, Kristiansand JFF og Nannestad JFF. Dette er både små og store foreninger, med tilhold i bygd og by, fra nord til sør. Fellesnevneren er kontinuitet men her blir det lokale variasjoner i tilbudet fordi Norge har så mange ulike kulturelle og miljømessige variasjoner. Variert program Nannestad JFF har i dag sin etablerte Villmarksklubb for barn. I 2008 har de lagt opp et ambisiøst aktivitetsprogram gjennom hele året. Satsningen krever god planlegging, mange dugnadstimer og ikke minst erfarne medlemmer som stiller opp. Nannestad JFFs Villmarksklubb har vært et tilbud til barn i alderen 7 13 år. Jakt- og Fiskeskolen tilpasses først og fremst barn og unge på alderstrinnet år. Det skal bli spennende å følge utviklingen i Nannestad i 2008! Fra aktivitetsplanen nevner vi: snørekjøring med hund, isfiske, utsetting av fuglekasser, førstehjelp, etablere fast leirplass for lavvo, fiskeutsetting, familiesamling med fiske, overnattingsturer, sportsfiskekurs, kanotur, sopp og bærturer, jakt og jaktforberedelser, fotografering, våpenbruk og trening med luft- og miniatyrgevær, hundekveld og julegaveverksted med materialer fra naturen. Gjennom Villmarksklubben har Nannestad JFF gitt barn et aktivitetstilbud og innføring i det enkle friluftslivet. 8

8 Utdanning - lyst til å gjøre noe annet til høsten? Etter ti år i grunnskolen har du kanskje lyst til å gjøre noe annet enn å slite skolebenken i ytterligere tre år? Mange er i tvil om de skal velge et studieforberedende eller et yrkesfaglig utdanningsprogram. Noen savner praktiske gjøremål, mens andre synes det blir litt for lite teori. Hvis du er interessert i jakt, fiske og friluftsliv og synes det er vanskelig å velge mellom de to utdanningsprogrammene, hvorfor ikke velge begge deler? Hvis dine interesser går i retning av bruk av og opplevelser i skog og mark, kan kanskje naturbruk være et riktig valg for deg. Det er store fordeler med å velge dette programområdet. Du får mulighet til å kombinere teori og praksis, utdanningen foregår like mye i klasserommet som i naturen, og etter tre år har du oppnådd generell studiekompetanse. Det er muligheter for å være mer yrkesrettet. Noen videregående skoler som tilbyr naturbruk, har også ordninger der du etter Vg2 kan gå ut i lære og være ferdig fagutdannet to år senere. Hvis du allikevel ønsker studiekompetanse, kan du etter endt læretid velge å ta ett års allmennfaglig Da elevene forlot Ljanselva etterlot de seg en helt ny gyteplass. gytegrus i Ljanselva høsten Dette er en del av sjøørretprosjektet som elevene på Vg2 Skogbruk og Villmarksliv deltar i. I tillegg til biotopforbedrende tiltak har elvene erosjonssikret en strekning av elva. påbygging. Uansett, denne studieretningen lar deg kombinere dine interesser med din videregående utdanning. For at du skal kunne oppnå generell studiekompetanse, sier det seg selv at det er enkelte fag du ikke kan unngå. Fordelen med naturbruk er derimot muligheten for å få en veldig variert skoledag, for ikke snakke om skoleår. På Natur videregående skole kan du for eksempel på Vg1 Naturbruk velge å fordype deg i bl.a. skogbruk og villmarksliv. De har dessuten et eget Vg2 kurs som tilbyr spesialisering innen dette området. Av praktiske erfaringer elvene får med seg kan bl.a. jakt, fiske, friluftsliv, vilt-, fiskeog skogskjøtsel nevnes. Den praktiske tilnærmingen blir fulgt opp med relevant teori, for det kreves selvfølgelig kunnskap om naturen og gjeldende lover og forskrifter som regulerer bruken av ressursene i utmarka. Hovedmålet med utdannelsen er å gi elevene innsikt og kunnskap nok til at de skal kunne forvalte, utnytte og bruke naturressursene på en forsvarlig måte. Av jobbmuligheter kan en elev som har fullført utdannelsen sin arbeide som skogbruker, skogsarbeider, utmarkstekniker, agrotekniker, agronom eller fritidsleder for å nevne noe. I tillegg vil de som har oppnådd generell eller spesiell studiekompetanse kunne studere videre ved høgskoler eller universiteter. I Oslo og Akershus er det Natur (www.natur.vgs.no), Sogn (www.sogn.vgs.no), Hvam (www.hvam.vgs.no), Kjelle (www.kjelle.vgs.no) og Stabekk videregående skoler (www.stabekk.vgs.no) som tilbyr undervisning i programområdet naturbruk. Du bør ta kontakt med hvert enkelt lærested for å få utfyllende opplysninger rundt skolens tilbud av fagutdannelser og muligheter for generell og spesiell studiekompetanse innen naturbruk og naturforvaltning. 9

9 Bare ett kast til... - Sjøørret 2008 Sjøørreten finnes den i mange av vassdragene våre, men kommer fort i skyggen av laksen. Garnfiske og ødelagte gytebekker er blant sjøørretens utfordrere. Forvaltningen av sjøørreten er kort sagt altfor sjelden på dagsorden. Derfor fortsetter vi i Norges Jeger- og Sjøørreten er en fantastisk sportsfisk og herlig matfisk, som er lett tilgjengelig langs hele norskekysten. Stadig flere får øynene opp for det spennende og utfordrende fisket etter sjøørret i sjøen. Gjennom vår satsing på sjøørret, ønsker Norges Jeger- og Fiskerforbund å få med enda flere ut på fisketur etter denne attraktive fisken! Vinneren av Den store sjøørretkonkurransen 2007 Emil Fiske Den store sjøøretkonkurransen april 2008 For tredje år på rad kårer NJFF og Elbe Normark AS Norges beste sjøørretfisker. Som tidligere gjennomfører vi en storstilt, nasjonal sjøørretkonkurranse i hele landet. Konkurransen går av stabelen april og du kan delta langs hele Norges langstrakte kyst.. Vi kan love flotte premier både til Norgesmesteren og fylkesvinnerne, og i premiepotten finner du blant annet fiskeutstyr fra Elbe Normark AS. Bli med på festen! I 2007 var det 80 sekretariater i hele landet fra Oslofjorden og helt opp til Alta i Finnmark. Her var det 17.mai og Hva skjer? Ettersøkskurs Nannestad JFF arrangerer kurs og trening for ettersøkshunder fra , påmelding på kurset innen Blodspor og ferskspor prøver arrangeres etter behov i hele Kontaktperson Rune Holtberget TLF / Grensekarusellen Grensekarusellen er en kompakt karusell i elgskyting på tvers av fylkesgrensene. Østre Trøgstad JFF og Rakkestad og Omegn JFF arrangerer sine stevner julaften på en gang og mange foreninger gjorde sjøørretdøgnet til en lokal folkefest. Oversikt over de lokale sekretariatene finner du på Vi har opprettet nettstedet Her kan du rapportere inn observasjoner om ulovlig satte garn. Gjennom denne siden skal Norges Jeger- og Fiskerforbund bidra til å koordinere og systematisere informasjon om ulovlig satte garn, skape gode holdninger i forhold til å drive lovlig fiske og spre informasjon om regelverket rundt fiske langs kysten vår. lørdag 31. mai før karusellen avsluttes av Høland JSK søndag 1. juni. Blaker JFFs jubileumsstevner Blaker JFF premierer de tre beste sammenlagt for lerduesti 19. april og jegertrap 7. juni. Lokale Jegerprøvekurs Samlet oversikt over lokale Jegerprøvekurs rundt omkring i fylket er lagt ut på html 10

10 Medlemsutviklingen Ved årsskiftet hadde vi medlemmer i Akershus. Dette er en liten nedgang (55 medlemmer) i forhold til fjoråret. Nedgangen skyldes at direktemedlemmer synker litt, også i 2007 hadde lokalforeningene i Akershus en samlet vekst på 44 nye medlemmer. Bærum JFF og Asker JFF er fremdeles våre 2 største foreninger med 1101 og 1007 medlemmer. Gjerdrum JFF er den lokalforeningen som har fått flest nye medlemmer i løpet av De har nå rundet 300 medlemmer. Også Øststranda JFF, Nesodden JFF og Rælingen JFF viser fin fremgang. NJFF Akershus er fremdeles det eneste fylkeslaget i NJFF som har over medlemmer. Et tankekors er det at både Sør Trøndelag og Hedmark har flere ungdomsmedlemmer enn Akershus her har vi et område vi må strekke oss i 2008! Min side Har du besøkt Min side på Logg deg inn med medlemsnummeret det finner du blant annet i adressefeltet til Jakt og Fiske. På Min side kan du kontrollere at medlemsregisteret har korrekte opplysninger om deg og ditt medlemskap. Du kan selv rette opp eventuelle feil. Sjekk også e postadressen og telefonnummer! 11

11 Vårens vakreste eventyr Snart er det igjen tiden for å kunne oppleve vårens vakreste eventyr ute i de dype skoger. Flere av oss har kanskje vært så heldige og fått oppleve en tiurleik på nært hold en fin vårdag ute i skogen, eller ligget ved myra og betraktet orrhanens intense buldring og mange slåsskamper. For at vi skal kunne oppleve disse parringsleikene som tilskuere, er det imidlertid viktig at vi tar en del forhåndsregler. Tekst og foto: J-R. Samuelsen Sårbare ovenfor forstyrrelser Hver vår samler storfugl og orrfugl seg på bestemte plasser i skoglandskapet for å utøve den livsviktige leikakten. Antall fugler på leiken kan variere en del, men generelt er mer enn 2-7 tiur blitt sjeldent i dagens skoglandskap. Enkelte orreleiker kan derimot fortsatt skilte med over 30 haner, og disse spiller i motsetning til tiuren ute på åpne myrer eller islagte vann. Vellykkete parringer er selve forutsetningen for de kommende generasjoner av skogsfugl, og det er derfor viktig at vi som tilskuere ikke forstyrrer fuglene. Selv ved vårt nærvær kan vi klare dette svært godt hvis to ting oppfylles: god kamuflasje og stillhet. Enkelte leiker kan bli så mye besøkt i leiktida at en risikerer at forstyrrelser kan få negativt utfall om ikke nødvendige forhåndsregler tas. I en liten uke i månedsskiftet april/mai kommer hønene til leiken klare for å bli parret. At denne uka kan være sårbar kan vi lett tenke oss da enkelte dager kan være så preget av sterk vind og kraftig regnvær at fuglene blir utrygge og holder seg unna leiken eller forlater den etter kort tid. Plaskende regndråper mot fjærdrakt og lyng, eller kraftig vindsus vil gjøre at fuglene mister kontroll over lyder fra reelle farer som for eksempel rev og hønsehauk. Om vi i tillegg forstyrrer fuglene på de få godværsdagene som er igjen denne uka, kan det tenkes at en del parringer uteblir. Overnatt ute på leiken Enkelte tilskuere forteller at de er kommet snikende inn på en fugleleik på morgenkvisten. Dette er en svært dårlig start både for fuglene og deg! Risikoen for å støkke dem En orreleik en tidlig vårmorgen kan være en flott opplevelse. Her fra en leik i Akershus som talte 32 haner i

12 er svært høy, da det er nettopp slik snikende atferd fuglene er tilpasset til å flykte for. Når både orrhaner og tiur oftest overnatter i området på nattekvist og starter sitt spill allerede kl om morgenen, sier det seg selv at en overnatting utendørs er det eneste fornuftige for en menneskelig tilskuer. God kamuflasje en forutsetning En god kamuflasje er en forutsetning for å være tilskuer på leik. Fugler og dyr reagerer svært lett på bevegelser, og en tommelfingerregel er derfor at en fugl utenfra skal ha store problemer med å se at du beveger deg inne i kamuflasjen. For å få til dette til bør kamuflasjen i utgangspunktet være en lystett kasse. I dag fås det kjøpt gode kamuflasjetelt med kikkeglugger i veggene som egner seg godt til slike formål. Andre alternativer er å benytte tepper, mindre teltduker/jervenduker, militære kamoduker samt granbar til å lage en god kamuflasje. Med lite vind kan også en tykk presenning som dekkes til med litt kvist og lignende også fungere godt som tak eller vegger. Sørg da for at denne strammes godt opp for å unngå bevegelser av eventuell vind. Å benytte seg av terreng og vegetasjon er også lurt for å få til en god kamuflasje. En skjørtegran, en tue eller et vindfelt tre er et godt utgangspunkt for en god kamuflasje. På tiurleik bør du unngå å ta granbar fra skjørtegraner på selve leiksentrum, da disse fungerer som viktig skjul Leiksentrum på en tiurleik i Akershus. Legg merke til kamuflasjen til venstre i bildet, hvor en gammel furu samt forsenkning i bakken er benyttet aktivt for at tilskuerplassen skal gli inn i terrenget. for fuglene. En god regel er at både fugler og mennesker skal slite med å finne spor etter deg på leiken etter at du har forlatt den. Følger du disse rådene kan du oppleve sitringen over å se tiuren inn i hvitøyet, eller komme nært innpå de spillende orrhaner med god samvittighet ovenfor hovedpersonene i forestillingen: nemlig skogsfuglen! Opptur i Akershus I slutten av mai arrangerer vi skytekurs for jenter i samarbeide med Enebakk JFF. Velg mellom hagle- og rifleskyting eller meld deg på begge kursene! Kursene er lagt opp med sosial ramme slik at vi kan bli litt bedre kjent med hverandre. Vi møtes fredag ettermiddag 30. mai med grill og sosialt samvær og overnatter i Enebakk JFFs Klubbhus eller telt/lavvo. Deltakerne får den nødvendige teoretiske innføringen om våpenbehandling, sikkerhet og oppførsel på skytebanen. Dyktige instruktører står klare på Enebakk JFFs flotte anlegg for å gi nybegynnerne en plattform for videre skyting, eller hjelpe de mer erfarne skytterne et skritt videre. Vi ønsker spesielt kvinnelige jegerprøvekandidater velkommen! Detaljer om kurset er lagt ut på 13

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane

Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane Sak 9-14 Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane Økt satsing på ettersøk Formål Ettersøk av påskutt og trafikkskadd hjortevilt er en naturlig del av henholdsvis norsk jakt og viltforvaltning.

Detaljer

Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere

Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere Norges Jeger- og Fiskerforbund Steinar Paulsen Fritidsfiskekonsulent DNs Fagsamling Innlandsfiskeforvaltning Hell 6.-7. des 2011 Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby:

Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby: Bjerke jeger- og fiskerforening Postboks 2, 2032 Maura Organisasjonsnr: 985 436 517 www.njff.no/bjerke Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby: - Disponerer nær 100.000 dekar lett tilgjengelig jakt terreng.

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

Program NM-Jaktfelt 2012 21. - 25. mars

Program NM-Jaktfelt 2012 21. - 25. mars Program NM-Jaktfelt 2012 21. - 25. mars www.enebakkjff.no Foto: CF-Wesenberg@kolonihaven.no Velkommen til Enebakk! Det er veldig hyggelig å kunne ønske besøkende fra hele landet velkommen til oss. Enebakk

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

Nr. 3 September 2008 Årgang 18. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Nr. 3 September 2008 Årgang 18. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nr. 3 September 2008 Årgang 18 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Så er høsten her igjen nesten før en har fått tid til å nyte sommeren

Detaljer

Vi tenner hodelyktene og det vakre, snødekte skoglandskapet åpenbarer seg. Over oss er det skyfritt og stjerneklart. Herlig.

Vi tenner hodelyktene og det vakre, snødekte skoglandskapet åpenbarer seg. Over oss er det skyfritt og stjerneklart. Herlig. Nordmarka på langs Tekst og foto: Sølve H. Paulsen og Joel Gillberg Halv seks, fredag ettermiddag, møtes vi under tavla på Oslo S. Fire staute mannfolk med hver vår sekk pakket med mat, sovepose og varme

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum.

Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum. Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum. Smågardistene Stabekk skoles musikkorps er 100 år i 2015. Dette feires med en 3 dagers festival. Merk at programmet kan bli endret. Det vil

Detaljer

Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst - høring.

Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst - høring. Miljødirektoratet Oslo, 10.14.14 Dok.id: Brevmal.doc Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst - høring. Miljødirektoratet har sendt på høring revisjon av forskrift 2002-03 -22-313 om

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mai 2016

Månedsbrev fra Rådyrstien Mai 2016 Månedsbrev fra Rådyrstien Mai 2016 TILBAKEBLIKK PÅ APRIL: Vi startet april med to uker på Solplassen. Våren kom mer og mer i disse ukene, og vi så at det begynte å skje mye i skogen. Fuglene har begynt

Detaljer

Informasjon og høringsdokument - Ettersøkshund - Jegerprøvegebyret

Informasjon og høringsdokument - Ettersøkshund - Jegerprøvegebyret Informasjon og høringsdokument - Ettersøkshund - Jegerprøvegebyret Miljødirektoratet har siden 2010 arbeidet med revisjon av regelverket for opplæring og godkjenning av ettersøksekvipasjer. Ved revisjon

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Lykke til! Ungdomsutvalget i NJFF-Hedmark

Lykke til! Ungdomsutvalget i NJFF-Hedmark 2 Mange lokalforeninger i NJFF sliter i dag med rekrutteringen. På grunn av dette har NJFF satt i gang ulike vervekampanjer for å sette fokus på økt rekruttering til de aktivitetene vi alle er så glade

Detaljer

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2016 Bakgrunn for Foreningsløftet Tilbakegang i medlemstallet fra 2009 Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2015 hva er oppnådd? Mål: Målbar økt aktivitet i foreningene innen utgangen

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 Ditt naturlige valg SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Naturbruk Design og håndverk Bygg og anleggsteknikk Generell studiekompetanse: Studieforberedende VG3 innen naturbruk Påbygging til generell studiekompetanse

Detaljer

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 Ditt naturlige valg SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Naturbruk Design og håndverk Bygg og anleggsteknikk Generell studiekompetanse: Studieforberedende VG3 innen naturbruk Påbygging til generell studiekompetanse

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016

NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016 NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommersamling på Toftemo, Dovre! SOMMERSAMLINGEN 2016

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Viktige datoer i mars: 6. mars: Akedag på Ringkollen 10. mars: Petter fyller 4 år! 12. mars: Barnehagedagen! Vi får også besøk av Hole Ungdomsskole som skal ha teater

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

Velkommen til. avd. Buskerud. En lokal avdeling for deg og dine spaniels

Velkommen til. avd. Buskerud. En lokal avdeling for deg og dine spaniels Velkommen til avd. Buskerud En lokal avdeling for deg og dine spaniels Norsk Spanielklubb avdeling Buskerud, er en avdeling i utvikling, som satser på aktiviteter til glede for sine medlemmer. Generell

Detaljer

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe I høst startet FA speidergruppe opp igjen etter alt for mange års hvile. Med en velfungerende familiespeider som har holdt speidegnisten i gang, startet vi opp

Detaljer

VELKOMMEN til NJFF Hedmark tillitsvalgtsamling 2015. Knut Arne Gjems leder NJFF Hedmark

VELKOMMEN til NJFF Hedmark tillitsvalgtsamling 2015. Knut Arne Gjems leder NJFF Hedmark VELKOMMEN til NJFF Hedmark tillitsvalgtsamling 2015 Knut Arne Gjems leder NJFF Hedmark Administrasjonen Politisk arbeid i NJFF Hedmark Mennesket fjerner seg ifra naturen Vår rolle og forsvare jegeren og

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Blekke nr. 94 årgang 22 desember 2013 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening

Blekke nr. 94 årgang 22 desember 2013 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening Blekke nr. 94 årgang 22 desember 2013 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening Duejakt Ringeriksdagen Småviltjakt Aktiviteter i 2014 Bli med på jaktfeltstevne Årsfest Årsmøte

Detaljer

NYHETSBREV SMELLER. Ønsker du å finne ut mer om smeller ta en titt på våre hjemmesider under aktiviteter finner du smellersiden.

NYHETSBREV SMELLER. Ønsker du å finne ut mer om smeller ta en titt på våre hjemmesider  under aktiviteter finner du smellersiden. NYHETSBREV Det nærmer seg vår og det blir full aktivitet i klubben. Underutvalgene har mange planer for kurs og aktiviteter. Vi tilbyr kurs i Smeller, valp/unghund, rallylydighet, agility og ferdeselprøve.

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

Uttale fra Steinkjer fjellstyre Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Uttale fra Steinkjer fjellstyre Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Norges Fjellstyresamband Stortingsgt.30 0161 OSLO 10. desember 2014 Uttale fra Steinkjer fjellstyre Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Saksopplysninger Revisjon av Forskriften

Detaljer

Årsberetning for Stange Jeger og Fiskerforening 2014

Årsberetning for Stange Jeger og Fiskerforening 2014 Årsberetning for Stange Jeger og Fiskerforening 2014 Foto: Øystein Johnsen Årsmøte i Stange Jeger og Fiskerforening Temmen søndag 22. februar 2015 kl. 17:00 Agenda i følge vedtektene: 1. Åpning med godkjenning

Detaljer

Årsberetning 2012 Handlingsplan 2013 Styrets Årsberetning 2012 Styret har i 2012 bestått av: Pål Søbye/ Per Ivar Gundersen Anders Olaussen Line Johansen Odd Erling Andreassen Harald Larsen Anders Wear/

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Blekke nr. 89 årgang 21 mars 2012 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening. Besøk RKJFFs nettsider: www.njff.

Blekke nr. 89 årgang 21 mars 2012 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening. Besøk RKJFFs nettsider: www.njff. Blekke nr. 89 årgang 21 mars 2012 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening Mange smaksprøver på viltkurset i oktober Kjent bjørnejeger i Hønefoss God stemning på jubileumsmiddag

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Blekke nr. 88 årgang 20 - informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening

Blekke nr. 88 årgang 20 - informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening Blekke nr. 88 årgang 20 - informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening Villsvinjakt i Skåne Sjøfisketur til Nærsnes Medlemsfordel: Rabatt på fiskeutstyr Duejakt i Norderhov, lørdag

Detaljer

DINE. Norges Jeger- og Fiskerforbund

DINE. Norges Jeger- og Fiskerforbund DINE medlemsfordeler Norges Jeger- og Fiskerforbund 1 Norges Jeger- og Fiskerforbund representerer over 120.000 jegere og fiskere. Dette betyr at vi på vegne av deg kan framforhandle sentrale fordeler

Detaljer

Invitasjon 2014 GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI 29. - 31. AUG GRUE KOMMUNE.

Invitasjon 2014 GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI 29. - 31. AUG GRUE KOMMUNE. GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI Invitasjon 2014 29. - 31. AUG Grue Kommune GRUE KOMMUNE VELKOMMEN Grueturneringen har igjen gleden av å invitere deres jente-

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2015

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2015 Månedsbrev fra Revehiet Mars 2015 Viktige datoer i mars: 10/3: Petter fyller 6 år!! 10/3: Barnehagedagen, tema er «Vi vil ut»! Vi feirer med natursti ute i skogen. 11/3: Ida fyller 4 år!! 24/3: Max fyller

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

Kulturendring og motivasjon i klasserommet. - med Klasse 10B som eksempel

Kulturendring og motivasjon i klasserommet. - med Klasse 10B som eksempel Kulturendring og motivasjon i klasserommet - med Klasse 10B som eksempel Den store utfordringen Det høye frafallet på videregående skole er et rop etter muligheten til å få en mer relevant og praktisk

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Oktober 2014. Slutt på sommeren av Einar Skjæraasen

Oktober 2014. Slutt på sommeren av Einar Skjæraasen Oktober 2014 Slutt på sommeren av Einar Skjæraasen Svalene vinker med vingene sine og kvitrer: «Farvel da og takk for i år!» Mauren har kravla i tue og sover og drømmer en drøm om at snart er det vår.

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden.

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Nelson Mandela 2013/2014 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING Innkalling til årsmøte Mandag 16.02.15 kl. 1900 Hadeland Gjestegård ÅRSBERETNINGER Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes skriftlig til styret før

Detaljer

Tvedestrand og Åmli Videregående Skole. Naturbruk

Tvedestrand og Åmli Videregående Skole. Naturbruk Tvedestrand og Åmli Videregående Skole Naturbruk Skolen som tar deg videre! Naturbruk Er du glad i stell og nærhet til dyr og natur? Interessert i planter og hage? Liker du å være ute i naturen og høste

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs!

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! PRAKTISK INFORMASJON Hensikten med kursene er at barna lærer seiling, og hvis de har lyst kan de etter hvert deltar i regattaseiling. I dette

Detaljer

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle.

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle. APRIL MÅNEDSBREV I MARS HAR VI: Torsdag 8. mars var det endelig karneval i Øyjorden barnehage. Det kom både prinsesser, ballerina, fotballspillere, ulike dyr og mange andre i barnehagen denne dagen. Vi

Detaljer

Ettersøk. - avtaler, - bruk av lys og. - nye regler. Roar Lundby. Norges Jeger- & Fiskerforbund

Ettersøk. - avtaler, - bruk av lys og. - nye regler. Roar Lundby. Norges Jeger- & Fiskerforbund Ettersøk - avtaler, - bruk av lys og - nye regler. Roar Lundby Norges Jeger- & Fiskerforbund Hell, 6.november 2014 Avtaler Frykter at vi vil miste mange ettersøksekvipasjer etter 1.april 2016. Ønsker å

Detaljer

MÅ LESES! TIL DEN VERVEANSVARLIGE I LOKALFORENINGEN

MÅ LESES! TIL DEN VERVEANSVARLIGE I LOKALFORENINGEN MÅ LESES! TIL DEN VERVEANSVARLIGE I LOKALFORENINGEN FISKESOMMER 2015 Fiskesommerarrangementet deres nærmer seg med stormskritt. Her har vi derfor laget en liten tipsveileder til deg som forteller hvordan

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

Lederen har. Vil på vegne av styret ønske dere alle en riktig god jul, og et godt nytt år. Hilsen Ottar Strand.

Lederen har. Vil på vegne av styret ønske dere alle en riktig god jul, og et godt nytt år. Hilsen Ottar Strand. Lederen har ordet! Vi har igjen gjennomført et år med mange aktiviteter. Aktivitetene på Lisetra bare øker, og det er veldig gledelig å se at så mange finner veien dit på treningskveldene. Høstens jaktsesong

Detaljer

Fisk i Bynære bekker, vann og elver i Trondheim. Naturlige arter (stedegne) Arter som er satt ut (innført)

Fisk i Bynære bekker, vann og elver i Trondheim. Naturlige arter (stedegne) Arter som er satt ut (innført) Fisk i Bynære bekker, vann og elver i Trondheim Naturlige arter (stedegne) Arter som er satt ut (innført) Lærerkurs- Naturveiledning i vann og vassdrag Hans Mack Berger, TOFA, 20.05.2015 Ørret Ørreten

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans oktober 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans oktober 2014. Arbeidsplan for Tyrihans oktober 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 2 3 Turdag Fiskepinner m/potet og grønnsaker 3-åringene på tur med Askeladden 6 7 HURRA FOR LYKKE MARIE 2 ÅR 8 Tortilla wraps

Detaljer

Halvårsoppsummering for våren 2014 i Kvila

Halvårsoppsummering for våren 2014 i Kvila Halvårsoppsummering for våren 2014 i Kvila Januar: Nå kom det endelig litt snø. Det ble mange turer i akebakken på låvebrua. Barna gikk mye på ski, i og rundt barnehagen. Vi gikk en del turer til Holmen

Detaljer

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 Arbeidshefte for 10.trinn om videregående opplæring - til bruk før Utdanningstorget / Åpen dag Vi vil at du skal bli mer nysgjerrig på hvordan framtiden

Detaljer

Invitasjon 2015 28. - 30. AUG. Gangavstand Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUE KOMMUNE.

Invitasjon 2015 28. - 30. AUG. Gangavstand Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUE KOMMUNE. Invitasjon 2015 28. - 30. AUG Gangavstand Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUETURNERINGEN 35 år! Grue Kommune GRUE KOMMUNE VELKOMMEN I år er det 35. gangen vi har gleden

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra Nr. 1-2011. Opplag: 750. Årgang 33 Ansvarlig redaktør.vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Sykkel- og snowboardløype på Myra Myra UIL har fått bevilget

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet September 2013

Månedsbrev fra Revehiet September 2013 Månedsbrev fra Revehiet September 2013 Viktige datoer i september: 4. 9: foreldremøte for Storefotforeldre på Sundvolden oppvekstsenter kl. 19. 10.9: Foreldremøte i Naturbarnehagen. 10.9: Bjørnehuletur

Detaljer

Brukerundersøkelsene med jegerne på Siljan JFFs terreng

Brukerundersøkelsene med jegerne på Siljan JFFs terreng Brukerundersøkelsene med jegerne på Siljan JFFs terreng Siljan JFF gjennomførte etter jaktsesongen 2014/2015 en spørreundersøkelse som ble distribuert til alle kjøpere av jaktkort. Salget av jaktkort foregår

Detaljer

Innsikt & utsikt HANDLINGSPROGRAM 2016 2021

Innsikt & utsikt HANDLINGSPROGRAM 2016 2021 Innsikt & utsikt HANDLINGSPROGRAM 2016 2021 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND HAUGESUND - 13. 15. NOVEMBER 2015 JAKT- OG FISKEGLEDE TIL ALLE - FOR ALLTID NJFFs Handlingsprogram 2016 2021 NJFFs handlingsprogram

Detaljer

Årsmøte 2013. Saker som ønskes behandlet under sak 9 må være levert leder Johan Henrik Colbjørnsen eller sekretær Helge Sines innen 14. februar.

Årsmøte 2013. Saker som ønskes behandlet under sak 9 må være levert leder Johan Henrik Colbjørnsen eller sekretær Helge Sines innen 14. februar. Årsmøte 2013 Innkalling til årsmøte i Vegårshei Jeger & Fiskerforening Sted: Vegårsheihallen Tid: Torsdag 28.februar kl. 19.00 Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av

Detaljer

Agronomutdanning for voksne Hvam videregående skole

Agronomutdanning for voksne Hvam videregående skole Agronomutdanning for voksne Hvam videregående skole Januar 2017 Innhold Innledning... 3 Inntakskrav... 3 Innhold... 3 Samlingsbasert opplæring kombinert med nettbasert undervisning... 4 Kompetanse... 4

Detaljer

Kvifor forsøk med lokal jakt- og fiskeskule?

Kvifor forsøk med lokal jakt- og fiskeskule? Kvifor forsøk med lokal jakt- og fiskeskule?? Møte med JFF-Gardermoen 01.09.08 Bjarne Huseklepp Jakt- og fiskelukke er kunnskap! NJFF - interesseorganisasjon som ivaretek medlemmene sine interesser 1.

Detaljer

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE ENDE SKOLE. Skjetlein vg skole 7083 Leinstrand Tlf. 72 59 47 00 www.skjetlein.vgs.no postmottak.skjetlein@stfk.

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE ENDE SKOLE. Skjetlein vg skole 7083 Leinstrand Tlf. 72 59 47 00 www.skjetlein.vgs.no postmottak.skjetlein@stfk. SKJETLEIN VIDEREGÅENDE ENDE SKOLE Skjetlein vg skole 7083 Leinstrand Tlf. 72 59 47 00 www.skjetlein.vgs.no postmottak.skjetlein@stfk.no Våre Vg1-program: Design og håndverksfag Bygg og anleggsteknikk Naturbruk

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 23 4. Forming Rev: Språk Even 4 år! (1.6) 24 11. Drama/ Rev: Kantina/ 5. Turdag Dådyr: Forming Ulv: Språk 12. Turdag Ulv: Kantina/ 6. Forming Rev: Språk 13. Drama/

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene juni/ juli 2014

Månedsbrev for Marikåpene juni/ juli 2014 Månedsbrev for Marikåpene juni/ juli 2014 Når mai er forbi, så ta deg en tur til Steinrøysa neri bakken, da blomstrer det nyperoser i ur ved steinrøysa neri bakken. Og blåklokka står og ringler i kratt.

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

Stimulere og motivere til fiske etter innlandsfisk. Arild Sørensen Arne Eggereide

Stimulere og motivere til fiske etter innlandsfisk. Arild Sørensen Arne Eggereide Stimulere og motivere til fiske etter innlandsfisk Arild Sørensen Arne Eggereide Innlandsfisket i Noreg Vi har ikkje statistikk som viser kor mye innlandsfisk som blir hausta. (8 til 10 000 tonn?) Yrkesfiske

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Desember 2015

Månedsbrev fra Ekornstubben Desember 2015 Månedsbrev fra Ekornstubben Desember 2015 Datoer å huske på i desember: Da var enda en måned flydd - 11.12: Lysfest forbi, denne med både vinter, - 15.12: Nissefest vår og høst på en gang. Snøen - 17.12:

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Invitasjon til OMSORGSSAMLING 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til Omsorgssamling 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver tredje deltaker

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen.

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen. MÅNEDSBREV FOR MAI I april har vi gjort mange forskjellige og morsomme ting. Nå skal jeg fortelle dere om litt av alt det vi har drevet. Vi startet april med å gjøre ferdig Munch utstillingen vår. Alle

Detaljer

Norsk Spaniel Klub Jaktkomiteen

Norsk Spaniel Klub Jaktkomiteen 1 Norsk Spaniel Klub Jaktkomiteen Sist oppdatert 21.august 2013 en er ikke først og fremst en konkurranse, men laget og ment som treningsmål, samt en trivelig og morsom aktivitet for NSKs avdelinger. Jaktkomiteen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Desember 2013 - Opplag: 18.000 eks.

Desember 2013 - Opplag: 18.000 eks. DINE MEDLEMS- FORDELER 2014 AS Miljømerket trykksak 241 749 Erik Tanche Nilssen AS Desember 2013 - Opplag: 18.000 eks. 2 Norges Jeger- og Fiskerforbund representerer 120.000 jegere og fiskere. Dette betyr

Detaljer

E18 Skaug nordre i Hobøl til Bergerveien i Ski Elfiske Fossbekken og Hobølelva

E18 Skaug nordre i Hobøl til Bergerveien i Ski Elfiske Fossbekken og Hobølelva E18 Skaug nordre i Hobøl til Bergerveien i Ski Elfiske Fossbekken og Hobølelva Inkludert vurderinger av fiskebestander, Hobøl kommune Statens vegvesens rapporter E18 Ørje-Vinterbro Region øst November

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Lørdag 01. Februar klokken 15.00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Middag på hotellet 19.00 Innkommende saker må være styret i hende senest en uke før møtets

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

1 Terminliste 2014 august 2015 (foreløpig)

1 Terminliste 2014 august 2015 (foreløpig) 1 Terminliste 2014 august 2015 (foreløpig) 1.1 Løpende aktiviteter 2014 Ukedag Startdato Aktivitet Lør 01.02 LEIRDUEBANEN PÅ VARPET Åpen for trening fra kl. 12:00-15:00 Tirs 04.02 SENIORTREFF På leirduebanen

Detaljer