Studieplan - Påbygningsstudium til bachelor i etterretning - Forsvarets etterretningshøgskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan - Påbygningsstudium til bachelor i etterretning - Forsvarets etterretningshøgskole"

Transkript

1 Studieplan - Påbygningsstudium til bachelor i etterretning - Forsvarets etterretningshøgskole BACHELOR I ETTERRETNING / BACHELOR OF ARTS IN INTELLIGENCE STUDIES Studiepoeng / ECTS Credits: 120 Første syklus / First Cycle Forsvarets etterretningshøgskole 4. februar Sjef FEH

2 Innholdsfortegnelse Studieplan Overordnet organisering og arbeidsmåter GENERELT OPPTAKSKRAV OG OPPTAK FORVENTET ARBEIDSOMFANG OVERORDNET LÆRINGSUTBYTTE STUDIETS INNHOLD Emneoversikt (ET207) ETTERRETNINGSPROFESJONEN FOR ERFARENT ETTERRETNINGSPERSONELL (ET203) ETTERRETNING I ET HISTORISK PERSPEKTIV (ET204) ETTERRETNING I ET FUNKSJONELT PERSPEKTIV (ET205) ETTERRETNING I ET STRUKTURELT OG INSTITUSJONELT PERSPEKTIV (ET206) ETTERRETNING FRA BRUKEREN OG BESLUTNINGSTAKERENS PERSPEKTIV (ET302) ETTERRETNINGSLEDERSKAP I PRAKSIS (ET401) BACHELOROPPGAVE (VM101) INTRODUKSJON TIL VITENSKAPSTEORI OG METODOLOGI Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

3 1.1 Generelt Etterretningens oppgave er altså å fortelle beslutningstakere hvordan verden virkelig henger sammen, og IKKE hvordan beslutningstakere skulle ønske at den er Admiral Torolf Rein, Forsvarssjef Etterretningens oppgave er å levere rettidig, pålitelig og relevant beslutningsstøtte. Studenter ved FEHs påbygningsstudium til bachelor i etterretning vil utvikle sine kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse for å bidra i denne oppgaven. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium med stor grad av selvstudier og oppgaveskriving mellom samlingene. I tillegg kommer praksisarbeid og skriving av bacheloroppgave. Normert studietid er tre år som totalt omfatter 120 SP fra FEH. I opptakskravene til studiet inngår et krav om at studenten tidligere har avlagt 60 SP ved en annen institusjon. Disse innpasses av FEH og utgjør sammen med studiets 120 SP de 180 SP som kreves for en bachelorgrad. Studiemodulene er tematisk oppbygget og omfatter etterretning som funksjon og fenomen i historisk, funksjonelt og strukturelt perspektiv samt fra etterretningsbrukerens og beslutningstakerens ståsted. Første og siste samling fokuserer på etterretning som profesjon. Studenten vil gjennom studiet utvikle en bred forståelse for etterretningsprinsippene, hvorfor de er utformet som de er og hvordan ulike fenomener som påvirker etterretningsfaget har bidratt til prinsippenes form. Studenten vil også utvikle sitt eget spesialistlederskap og sin identitet som etterretningsspesialist. Studiets valgfrihet er først og fremst knyttet til de emner studenten tar med seg inn ved studiestart, minimum 60 studiepoeng fra en relevant fagkrets. Studenten redegjør for disse studiepoengenes relevans i sin søknad, FEH vil ved opptak innpasse studiepoengene i studentens utdanningsplan. Dersom studenten har tidligere har gjennomført emne(r) i vitenskapsteori og metodologi kan dette søkes innpasset som erstatning for FEHs emne VM101. I slike tilfeller utelates FEHs VM101 fra utdanningsplanen. De obligatoriske emnene omfatter totalt 115 studiepoeng. De fire «perspektiv-emnene» (ET203, ET204, ET205, ET206) er innbyrdes uavhengige. Disse emnene vil normalt kun tilbys hvert annet skoleår og vil bli undervist til to kull samtidig. Disse emnene er også åpne for emnestudenter. I hvert enkelt studieår anslås studiebelastningen til ca 1000 timer. For praksisarbeid og arbeidet med bacheloroppgaven får hver student oppnevnt en veileder og legger opp arbeidet sammen med denne. Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

4 Under samlingene på FEH er studiedagen normalt organisert med forelesninger formiddag og tidlig ettermiddag fulgt av gruppearbeid og avsluttet med selvstudier på kveldstid. En to-ukers studiesamling vil normalt representere 120 timers innsats. I tillegg kommer selvstudier i helgen mellom uke en og uke to. Etterretningens prinsipper 1 vil gå igjen som en rød tråd i studiet og studenten vil etablere inngående forståelse for hvorfor disse prinsippene er som de er, og hvordan en rekke kognitive fenomener kan påvirke arbeidet: FEH forestår også fagutdanning i etterretning. I påbygningsstudiets program- og emnebeskrivelser benyttes det i stor grad begreper som også benyttes for å beskrive fagutdanningen. Der fagutdanningen fokuserer på hvordan begrepene henger sammen vil dette studiet fokusere på hvorfor sammenhengene eksisterer, med andre ord det teoretiske, historiske og empiriske grunnlaget. Lærings- og arbeidsformer, herunder læringsteknologi, velges for i størst mulig grad å understøtte effektiv oppnåelse av studentenes læringsutbytte. I studieaktivitetene inngår forelesninger og selvstudium samt skriftlige arbeider utarbeidet individuelt, i par eller i større grupper. Fremføring og presentasjon er en vesentlig ferdighet for alt etterretningspersonell, derfor vil de fleste studentarbeider bli presentert av studentene, til studentene. Ved slike fremføringer blir det gitt tilbakemelding på både innhold og fremføring. Presentasjoner vil bli gjort under samlingene, da i plenum, og mellom samlingene, da som nettpresentasjoner. Deler av emnene vil bli undervist på engelsk. I løpet av studiet vil studentene delta på en studietur til norske etterretningsorganisasjoner. FEHs undervisningskrefter, sivile som militære, samarbeider for å tilpasse materiale og form mot relevant etterretningsfaglig kontekst og vice versa. Gjennom denne tilnærmingen styrkes studiets indre faglige sammenheng og studentens læringsutbytte på tvers av emnesammensetningen. Dermed stimuleres også studentene til å reflektere rundt det enkelte emnes sammenheng med studieprogrammets øvrige emner. Vitenskapsteori og metode danner det metodiske grunnlaget for studentens videre læring i studiet og er hovedsakelig lagt til første semester. 1.2 Opptakskrav og opptak Studieprogrammet «Påbygningsstudium til Bachelor i etterretning» er et tilbud til erfarne etterretningsoperatører og øvrig etterretningspersonell, primært uten tidligere akademisk grad. En andel av studieplassene gjøres tilgjengelige for personell fra andre etater med tilsvarende bakgrunn. Opptakskravene er absolutte og er: Søkeren må være sikkerhetsklarert før studiestart. Søkeren må ha personlig studiesponsor; Dette innebærer at søkeren må være anbefalt av sin hjemmeavdeling, herunder at søknaden må inneholde en garanti om tilrettelegging av tjenesten for å gjennomføre studiet samt bekreftelse fra hjemmeavdelingen på dekning av studentens kostnader til reise, kost og studiemateriell. Hjemmeavdelingens leder skal skrive personlig påtegning i søknaden. Søkeren må ha avlagt minst 60 studiepoeng (SP) fra relevant fagkrets ved høyskoler/universitet; Søkeren må i søknaden selv gjøre rede for hvordan disse 60SP er relevante i et etterretningsstudium. Av de 60SP skal minst 30SP skal være fra en og samme emnegruppe. 1 Jfr. «Etterretningsdoktrinen, mai 2013» Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

5 De 60 SP må være avlagt (dokumentert) senest 1. august i opptaksåret. Disse 60 SP innpasses av FEH og utgjør studentens valgfrie andel av de 180 SP som til sammen utgjør bachelorgraden. Karakterutskrift og emnebeskrivelse eller studieplan må vedlegges søknaden. All høyere utdanning kan være relevant, innholdet i nedenstående liste er derfor kun ment som eksempler på mulige fagkretser: o o o o o o o Samfunnsvitenskapelige fag (f.eks. statsvitenskap, samfunnsøkonomi, økonomi og ledelse, sosialantropologi, sosiologi, religion/religionsvitenskap osv) Naturvitenskapelige fag/realfag (f.eks. fysikk, matematikk, informatikk, øvrige fag relatert til cyber-domenet osv) Humanistiske fag (f.eks. filosofi, etikk, retorikk, logikk, historie, språkstudier (filologi og lingvistikk), psykologi osv) Rettsvitenskap Militære studier Sikkerhet (security) & Risk Management mm Søkeren må ha minst seks års relevant arbeidserfaring; Søkeren må i sin søknad selv gjøre rede for den etterretningsfaglige relevansen av arbeidserfaringen. Søknadsfrist og prosedyre for opptak kunngjøres på forsvaret.no og på Forsvarets intranettsider. FEH vil søke å sette sammen studentgrupper (kull) med bredest mulig erfaring og bakgrunn. 1.3 Forventet arbeidsomfang Studiets arbeidsomfang utgjør ca 1000 timer per studieår, totalt ca 3000 timer. Av hvert semesters ca 500 timer gjennomføres ca 150 timer i samlingsperiodene ved FEH. De resterende 350 timer gjennomføres som selvstudier og timer før og etter hver samling. Forventet arbeidsomfang for hele studiet vil være fordelt slik: samlinger 25 % gruppearbeid/-fremlegging/-diskusjoner 25 % selvstudier/egeninnsats (studentstyrt tid) 45 % eksamen/prøver inkl forberedelser 5 % Studenten skal utarbeide flere selvstendig eller gruppebaserte arbeider. Listen viser det arbeidsomfanget der resultatet teller helt eller delvis inn i formelle karakterer: minst ni individuelle notater, til sammen ca ord ett gruppenotat, ca ord deltakelse i åtte gruppepresentasjoner bacheloroppgave, ca ord Studentaktiviteten i samlingene ved FEH vil normalt være fordelt slik: forelesning 45 % gruppearbeid/-fremlegging/-diskusjoner 25 % selvstudier/egeninnsats (studentstyrt tid) 25 % eksamen/prøver inkl forberedelser 5 % Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

6 Pensumlitteraturen for studieprogrammet vil utgjøre mellom 5000 og 7500 sider norsk eller engelskspråklig tekst som vil bli supplert med filmer, lydbøker og podcaster/lydfiler. Første semester og første samling I første semester/1. samling gjennomgås hele studieprogrammet, det utarbeides individuelle utdanningsplaner og det gjennomføres undervisning i vitenskapsteori og metodologi og gir studenten viktige verktøy til bruk videre i studiet. Videre introduseres emnet Etterretningsprofesjonen. Dette emnet går gjennom hele studieperioden og avsluttes først i 6. semester. I samling 1. introduseres også fenomenet og begrepet spesialistlederskap som studenten vil arbeide med gjennom hele studiet, spesielt i emnet Etterretningslederskap i praksis. Studentene skal før samlingen ha skrevet et forventningsnotat. Andre til femte semester og andre til femte samling Alle de fire «perspektivemnene», som omfatter etterretningshistorie, - funksjoner, -strukturer samt etterretningsbrukeren, gjennomføres etter tilnærmet samme mal. Det forutsettes at studenten har lest pensum før samlingene starter. Før hver samling skal det også utarbeides notater tilhørende emnet Etterretningsprofesjonen. I løpet av hver samling skal studenten delta i utarbeidelse og presentasjon av minst to gruppearbeider. Samlingene avsluttes med utlevering av eksamen i det gjeldende perspektivemnet. Denne skal leveres innen 30 dager etter utlevering. I samling 3. og 4. utarbeides også individuelle mål knyttet til emnet Etterretningslederskap i praksis som vil gjennomføres i perioden mellom 3. og 5. samling. Som del av emnet etterretningsprofesjonen skal det også skrives refleksjonsnotater og etterretningsfaglige notater i hvert semester. Arbeidet med bacheloroppgaven påbegynnes normalt i femte semester. Sjette semester og sjette samling Sjette semester preges av skriving av bacheloroppgave, gjennomføring og avslutning av emnet Etterretningslederskap i praksis, samt avslutning av emnet Etterretningsprofesjonen. Semesteret vil innebære større andel notatskriving enn de første semestrene. 1.4 Overordnet læringsutbytte Læringsutbyttet er skrevet i samsvar med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og beskriver som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse det læringsutbyttet studenten har ved avsluttet studium. Kunnskap kan forklare etterretning som funksjon og rolle i samfunn, politikk og militærmakt, herunder etterretningens etiske utfordringer har bred kjennskap til og kan gjøre rede for sentrale etterretningsfaglige prinsipper, temaer, problemstillinger, disipliner, funksjoner, strukturer og fenomener, kan herunder forklare disses plass og innbyrdes relasjoner og påvirkning samt tilhørende styringsprinsipper, lover, forskrifter og regler som påvirker profesjonsutøvelsen har bred kunnskap om etterretningsfagets og -profesjonens historiske utvikling, fagtradisjoner, egenart, funksjon, rolle og plass i samfunnet frem til i dag har bred kjennskap til aktuelt etterretningsfaglig forsknings- og utviklingsarbeid og kan oppdatere sin profesjonskunnskap innen sentrale etterretningsteoretiske problemstillinger Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

7 har bred kunnskap om etterretningssyklusen som metode, herunder teorier, prinsipper og metoder for ledelse, planlegging, innhenting, prosessering, bearbeiding, produksjon og fordeling av etterretninger kjenner og kan forklare Forsvarets verdigrunnlag, herunder både bærende verdier og kjerneverdier har bred forståelse for ulike grunnlagsbegreper, argumentasjonsrekker og vitenskapsteoretiske tilnærminger knyttet til basale vitenskapelige problemområder, herunder både deduktive og induktive problemstillinger Ferdigheter kan gjøre rede for og drøfte sentrale teorier og prinsipper innen etterretningsfag kan utøve et forsvarlig spesialistlederskap basert på Forsvarets verdigrunnlag og reflekterer over egen etterretningsfaglige profesjonsutøvelse samt kan selvstendig justere og videreutvikle denne med eller uten veiledning behersker muntlig og skriftlig etterretningsfaglig engelsk Generell kompetanse har innsikt i - og forståelse for profesjonens egenart og etterretningsmedarbeiderens rolle og oppgaver samt betydningen av etikk, integritet og etterrettelighet i profesjonsutøvelsen knyttet til egen og andre kulturer kan utveksle synspunkter og erfaringer om eget forhold til Forsvarets verdigrunnlag og hvordan Forsvarets kjerneverdier (respekt-ansvar-mot) kan påvirke og forsterke profesjonsutøvelse og eget spesialistlederskap kan formidle og drøfte omkring etterretningsfagets dilemmaer knyttet til åpenhet og hemmelighold kan diskutere og formidle sentralt fagstoff og faglige råd basert på sentrale etterretningsfaglige teorier, prinsipper, fenomener og metoder til etterretningsmiljøer, Forsvarets militære organisasjon og det sivile samfunn, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis kan formidle teorier og problemstillinger knyttet til etterretningsfunksjonene som kapasiteter i profesjonsutøvelsen kan formidle teorier og problemstillinger knyttet til etterretningsstrukturer som virkemiddel i profesjonsutøvelsen kan formidle teorier, problemstillinger og løsninger om etterretningsdialogen fra etterretningsbrukerens ståsted har bred innsikt i etterretningsfaglig nytenkning og innovasjonsprosesser og kan reflektere over hvordan disse kan påvirke egen profesjonsutøvelse og det norske etterretningsmiljøet har forståelse for at vitenskapsteori og metodologi kan være verktøy for å sikre kvalitet og pålitelighet i studier og utredninger, herunder lete etter og tilegne seg ny informasjon fra akademiske kilder og utøve kildekritikk Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

8 1.5 Studiets innhold Studiet har følgende emner Emnekode Emnebeskrivelse Semester SP ET207 Etterretningsprofesjonen ET203 Etterretning i et historisk perspektiv 2 eller 4 15 ET204 Etterretning i et funksjonelt perspektiv 3 eller 5 15 ET305 Etterretning i et strukturelt perspektiv 4 eller 2 15 ET206 Etterretning fra brukerens perspektiv 5 eller 3 15 ET302 Etterretningslederskap i praksis 3, 4 el ET401 Bacheloroppgave i etterretning 5, 6 15 VM101 Introduksjon til vitenskapsteori og metodologi 1 5 Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

9 2.1 (ET207) Etterretningsprofesjonen for erfarent etterretningspersonell Topic title: The Experienced Intelligence Professional Antall studiepoeng: 30SP Emnet er obligatorisk for studenter ved påbygningsstudiet til bachelor i etterretning Innledning Emnet «Etterretningsprofesjonen/ET207» legger til rette for studentens utvikling som sivil eller militær yrkesutøver i det norske etterretningsmiljøet innen sentrale områder som profesjonsforståelse og -identitet, profesjonskultur, verdigrunnlag og dannelse. Studentens kvalifikasjoner som etterretningsbefal 2 utvikles gjennom tilrettelagt refleksjon om egen rolle, funksjon og faglig utvikling. Emnet etablerer dermed grunnlaget for studentens modning som etterretningsbefal 3 og knytter sammen studieprogrammets enkelte fagområder til den helhet studenten vil oppleve i sin profesjonsutøvelse. Emnet skiller seg fra emnet «etterretningsprofesjonen/et202» som inngår i FEHs 180 studiepoengsprogram ved at arbeidskravene knyttet til grunnleggende skikkethet som etterretningsbefal 4 er tatt ut av ET207. Læringsutbyttet for ET207 og ET202 er identisk. Emnet omfatter følgende temaer: etterretning, etikk og samfunn etterretning som profesjon etterretning og konflikt Etterretning som funksjon i væpnet konflikt etterretningshistorie Målgruppe Emnet tilbys programstudenter ved FEH. Emnet er ikke tilgjengelig for emnestudenter. 2 FEHs 180 studiepoengsprogram er et rent militært studium. For videre sammenlikning av emnene ET207 og ET202 må begrepet «befal» som brukt i ET202 derfor forstås i betydningen yrkesutøver i etterretningsmiljøet. 3 Samme som pkt 2 4 Samme som pkt 2 Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

10 Emnets inndeling Etterretning, etikk og samfunn Varighet: 1. semester og utover i studiet: hva er etterretning? Kunst eller vitenskap? etterretningens etiske og juridiske fundament, lovverk og kontrollmekanismer etterretning som funksjon i utenriks- og sikkerhetspolitikk myndighet og ansvar innen etterretning etterretning i Norge. Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste, Forsvarets militære organisasjon, Forsvarets operative hovedkvarter - Roller og ansvar Etterretning som profesjon Varighet: 1. semester og utover i studiet: etterretningsprofesjonsbyggingsmodellen integritet og profesjonsutøvelse spesialistlederen etterretningsdialogen. Etterretningssvikt, beslutningspsykologi (bias, fordommer, heuristikker), kritisk tenkning organisasjonsteori bruk og ivaretakelse av kilder områdekunnskap som systematisk etterretningsverktøy presentasjonsteknikk og metode kommunikasjon av usikkerhet etterretningsfaglig engelsk Etterretning og konflikt Etterretning som funksjon i væpnet konflikt Varighet: 2. semester og utover i studiet: etterretningsfunksjoner i væpnet konflikt (etterretning i konfliktens forskjellige nivåer; taktisk, operasjonelt, strategisk og politisk) Etterretningshistorie Varighet: 1. og 3. semester: historisk utvikling av etterretning profesjonalisering og strukturering over tid fremvekst og utvikling av etikk og integritet historiske trekk omkring bruk av etterretning på forskjellige nivå; politisk, strategisk, operasjonelt og taktisk Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

11 Læringsutbyttebeskrivelser Kunnskap kan forklare etterretning som fenomen og funksjon kan forklare etterretningens sammenheng og rolle i samfunn, politikk og militærmakt kjenner grunnlaget og bakgrunnen for etterretningens etiske utfordringer har bred kunnskap om styringsprinsipper, lover, forskrifter og regler som påvirker etterretningsprofesjonen kjenner og kan forklare Forsvarets verdigrunnlag, herunder både bærende verdier og kjerneverdier kjenner til aktuell forskning og utvikling innen etterretningsdomenet har tilegnet seg kunnskap om etterretningsfagets og -profesjonens historiske utvikling, herunder tradisjoner, egenart og plass i samfunnet Ferdigheter Generell kompetanse kan utøve et forsvarlig og reflektert spesialistlederskap basert på Forsvarets verdigrunnlag reflekterer over egen faglig utøvelse og kan selvstendig justere og videreutvikle denne med eller uten veiledning behersker muntlig og skriftlig etterretningsfaglig engelsk har innsikt i - og forståelse for betydningen av etikk, integritet og etterrettelighet i profesjonsutøvelsen, herunder profesjonens egenart har internalisert Forsvarets kjerneverdier (respekt-ansvar-mot) og legger Forsvarets verdigrunnlag til grunn for profesjonsutøvelsen 5 kan diskutere og formidle etterretningsfaglig kunnskap til etterretningsmiljøer, Forsvarets militære organisasjon og det sivile samfunn, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis har innsikt i faglig nytenkning og innovasjonsprosesser og kan reflektere over hvordan disse kan påvirke profesjonsutøvelsen Kan reflektere over hvordan utøvelsen av etterretningsprofesjonen som tverrfaglig disiplin kan forstås fra flere perspektiver, herunder både historiske, funksjonelle, strukturelle og beslutningstakerrelaterte Arbeidsformer Emnet strekker seg over hele studieløpet med forelesningsmessig hovedtyngde i 1. og 6. semester. Refleksjonsnotatet er den sentrale arbeidsformen i studentens læringsprosess. Det forventes og er til dels planlagt med kveldsarbeid under deler av emnet. Arbeidsformene er forelesninger, selvstudier samt gruppe- og individuelle arbeidsoppgaver. Veiledere er tilgjengelig under gruppearbeid og i forbindelse med skriving av refleksjons- og fagnotater. 5 For studenter utenfor Forsvaret vil egen etats verdigrunnlag legges til grunn. Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

12 Arbeidskrav I hvert av studiets fem første semestre skal studenten levere et refleksjonsnotat omkring egen utvikling som etterretningsbefal. I tillegg skal studenten levere to etterretningsfaglige papers. Disse sju papers inngår i studentens læringsmappe. De tre første refleksjonsnotatene og det første individuelle etterretningspaperet har et omfang på mellom 1200 og 1500 ord. De resterende arbeidene skal være på mellom 1500 og 2000 ord. I de etterretningsfaglige papers vil studenten kunne velge mellom selvvalgt og oppgitt (styrt) problemstilling, samt om oppgaven skal leveres som individuelt eller gruppearbeid. Samtlige skriftlige arbeider vurderes til karakter etter bokstavskala A-F. Eksamensrett til hjemmeeksamen etterretningsprofesjonen (6. semester) gis når følgende krav er oppfylt: tre av fem refleksjonsnotater med karakter E eller bedre. ett av to etterretningsfaglige essay med karakter E eller bedre. Vurdering og sensur Generelt Emnet vurderes med bokstavkarakter etter følgende algoritme: 60% Eksamenskarakter fra mappevurdering 40% Eksamenskarakter fra hjemmeeksamen Vurderingsmappen Alle studentens arbeider i læringsmappen vil utgjøre grunnlaget for utvelgelse til vurderingsmappen. To arbeider velges av FEH og to av studenten. Av de fire skal det være minst to refleksjonsnotater og minst ett etterretningsfaglig arbeid. Innen gitt tidsfrist blir studenten orientert om hvilke to arbeidskrav FEH har valgt ut til vurderingsmappen. Deretter velger studenten to skriftlige arbeider. På grunnlag av de fire utvalgte arbeidene skriver studenten ytterligere et, avsluttende, refleksjonsnotat på 1500 til 2000 ord Her presenterer og vurderer studenten de fire utvalgte arbeidene i vurderingsmappen. Studenten vurderer og reflekterer over det faglige innhold i arbeidene. Studenten bør blant annet gjøre dette med bakgrunn i tilbakemeldinger fra lærer, instruktør og/eller veileder samt erfaringer og tilbakemeldinger på de øvrige skriftlige arbeidene. Det avsluttende refleksjonsnotatet vurderes til karakter etter bokstavskala A-F. Samlet karakter på vurderingsmappen er settes på grunnlag av vurderingen av de fem arbeidene og vektes slik: fire utvalgte arbeider teller hver for seg 15 % avsluttende refleksjonsnotatet teller 40 % Hjemmeeksamen - etterretningsprofesjonen I 6. semester avholdes det hjemmeeksamen over 30 timer. Eksamensrett til hjemmeeksamen på emnet i etterretningsprofesjonen (6. semester) gis når kravene i vurderingsmappen er fylt. Eksamensoppgaven inneholder tre alternative problemstillinger hvorav studenten skal velge en som grunnlag for et essay på mellom 1500 og 2000 ord. Emnet vurderes med bokstavskalaen A-F etter følgende algoritme: 60% Eksamenskarakter fra vurderingsmappen 40% Eksamenskarakter fra hjemmeeksamen Pensum Emnets litteraturliste sendes studenter som tilbys studieplass. Pensumlisten kan også fås tilsendt ved henvendelse til FEH. Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

13 2.2 (ET203) Etterretning i et historisk perspektiv Topic title: The Historical Perspective of Intelligence Antall studiepoeng/ects Credits: 15SP Emnet er obligatorisk for studenter ved påbygningsstudiet til bachelor i etterretning Innledning Emnet etterretningshistorie skal utvikle studentenes bevissthet om og forståelse av hvorfor nåtidens etterretningsorganisasjoner er utformet og virker slik de gjør. I tillegg til lover, instrukser, etiske retningslinjer og pålagte oppgaver, påvirkes etterretningsarbeidet av mer eller mindre omforente prinsipper og retningslinjer. Studentene skal forstå at disse prinsippene, noen blir beskrevet som allmenngyldige, ofte har sitt utspring i historiske hendelser, personer, utviklingstrekk og erfaringer. Mot et historisk bakteppe skal studentene forstå at hemmelig aktivitet, som er inngående knyttet til en veldrevet etterretningsorganisasjon, noen ganger kan være i strid med demokratiets høyeste idealer. Samtidig kan den samme etterretningsorganisasjonen være avgjørende for å opprettholde demokratiets eksistens. Studentene skal forstå at enkelte etterretningstjenester utfører spesielle oppdrag for sine sentrale myndigheter. Det spesielle ved disse oppdragene er at de må utføres på en måte som gjør at oppdragsgiveren ikke avsløres. Emnet omfatter: etterretningsfagets historiske utvikling knyttet til profesjonalisering og organisering etterretningsfagets historiske utvikling knyttet til etikk, juss og integritet etterretning i forskjellige historiske epoker og på forskjellige nivåer historiske eksempler - suksess og fiasko som har ledet frem til dagens etterretningsprinsipper utviklingen av etterretningsmiljøet forståelse for ulike (kognitive) fenomen som påvirker beslutningstaker, innhenter, analytiker og etterretningsleder Tiden etter 1945 vil kun unntaksvis bli omhandlet. Emnet undervises i vårsemesteret. Første gjennomføring våren Målgruppe Emnets målgruppe er studenter, i og utenfor Forsvaret, som vil tilegne seg en bredere forståelse for den historiske utvikling som har preget og preger etterretning som fenomen og funksjon. Emnet inngår i FEHs påbygningsstudium til bachelor i etterretning, men er også tilgjengelig for emnestudenter. Opptakskrav Søkeren må ha generell studiekompetanse og må kunne sikkerhetsklareres i Norge. Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

14 Emnets inndeling Etterretningsfagets historiske utvikling knyttet til profesjonalisering og organisering Etterretningsmiljøenes utvikling av organisering, systematisering og utdanning kan i ofte spores tilbake til enkeltindivider og/eller enkelthendelser. Gjennom temaet belyses hvordan og hvorfor disse har medvirket til utviklingen av dagens forståelse for kompetanse-, kvalifikasjons- og organiseringskrav. Etterretningsfagets historiske utvikling knyttet til etikk, juss og integritet Temaet omfatter hvordan profesjonens egenart og etterretningsmedarbeiderens rolle og oppgaver har utviklet seg knyttet til etikk og integritet gjennom historien. Framvekst av etterretningsfunksjonens juridiske fundament samt hvordan paradigmeskifter i samfunn og krigføring har påvirket betydningen av etikk, integritet og etterrettelighet i profesjonsutøvelsen knyttet til egen og andre kulturer vil stå sentralt. Etterretning i forskjellige historiske epoker og på forskjellige nivåer Gjennom temaet belyses den kronologiske utvikling av etterretning som fenomen fra eldre historie og frem til i dag. Gjennom eksempler fra forskjellige epoker belyses etterretningsfagets utvikling på fra geopolitisk til taktisk nivå, i både internasjonal og norsk kontekst. Hvordan og hvorfor etterretningsorganisasjoner gjennom historien har tatt i bruk ny teknologi og ny kunnskap vil stå sentralt i studentens læring. Historiske eksempler - suksess og fiasko knyttet til dagens etterretningsprinsipper Etterretningsfeil og «etterretningsfiasko» er godt kjent gjennom historien, eksemplene er mange og har ofte hatt stor betydning for verdensutviklingen. Som en direkte følge av etterretningsfenomenets natur er suksesshistoriene ikke like synlige men de finnes i like stort, om ikke større, omfang. Temaet vil øke studentens forståelse for hvorfor og hvordan suksess og fiasko har vært viktige faktorer i den historiske utviklingen av etterretningsprinsippene slik vi kjenner dem i dag. Utviklingen av etterretningsmiljøets forståelse for ulike (kognitive) fenomen Vitenskapelig utvikling innen bl.a. psykologi, prosessteori og organisasjonsteori har påvirket etterretningsorganisasjoners evne til å levere rettidig, pålitelig og relevant beslutningsstøtte. Temaet vil belyse hvordan disse og andre vitenskapelige retningers har påvirket utviklingen av etterretningsprinsippene. Læringsutbytte Kunnskaper Ferdigheter har kunnskap om sentrale historiske hendelser, personer og situasjoner som medførte endring i etterretningens rolle, funksjonsmåte, profesjonalisering, etikk og integritet har kunnskap om situasjoner og mulige årsaker som førte til etterretningsmessig suksess eller fiasko har kunnskap om profesjonserfaringer som ledet frem til etterretningens prinsipper og andre retningslinjer kan på selvstendig grunnlag drøfte og reflektere omkring etterretningshistoriske utviklingstrekk kan presentere og diskutere etterretningshistorie muntlig og skriftlig Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

15 Generell kompetanse kan anvende kunnskapen om etterretningshistorie til å utvikle nye problemstillinger og perspektiv, herunder reflektere om hvordan kunnskap om historiske fenomen kan bidra til å forstå også nåtidige etterretningsfenomen Arbeidsformer Emnet består av to ukessamlinger (kan være sammenhengende) på FEH og stiller krav til lesing av pensum i forkant av disse. Under samlingene vil studenten gjennom ulike forelesninger få presentert fagstoff studenten er forventet å reflektere over både individuelt og i gruppeoppgaver. Arbeidsformene er forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner, selvstudier, samt individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Veiledere er tilgjengelig under gruppearbeid og i forbindelse med essayskriving. I hver av emnets samlingsuker blir studentene tildelt et gruppearbeid som skal presenteres ved ukens slutt. Det settes av 30 minutter til hver gruppe. Presentasjonen er to-delt; presentasjon av oppgaven (10-15 minutter) spørsmål og svar til hele gruppen (15-20minutter) Arbeidskrav Eksamensrett til hjemmeeksamen gis når følgende krav er oppfylt: deltakelse på begge samlingsuker en gruppepresentasjon med minst karakter E Vurdering og sensur Oppgavene vurderes av en kommisjon bestående av tre personer som alle er tilstede under presentasjonen. Hver gruppepresentasjon vurderes iht karakterskala A-F. Studenten skal gjennomføre et avsluttende selvstendig arbeid som eksamen. Eksamensformen vil være en hjemmeeksamen hvor studenten har tilgang på alt utlevert materiale, men hvor den enkeltes oppfatning av og refleksjon omkring utvalgt tematikk vil være fremtredende. Eksamen vurderes iht karakterskala A-F. Sensur gjennomføres av to sensorer, med mulighet for å hente inn ytterligere sensorer ved behov. Ved fastsettelse av endelig karakter skal gruppeoppgavene skal vektes med 20% hver og hjemmeeksamen med 60%. Emnet vurderes iht karakterskala A-F. Pensum Emnets litteraturliste sendes studenter som tilbys studieplass. Pensumlisten kan også fås tilsendt ved henvendelse til FEH. Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

16 2.3 (ET204) Etterretning i et funksjonelt perspektiv Topic title: The Functional Perspective of Intelligence Antall studiepoeng/ects Credits: 15SP Emnet er obligatorisk for studenter ved påbygningsstudiet til bachelor i etterretning Innledning Emnet skal utvikle studentenes bevissthet om og forståelse for etterretningsfagets funksjoner, disipliner og prosesser samt forholdet mellom disse og etterretningsprinsippene, herunder særtrekk ved de ulike innhentingsaktivitetene og den betydning interaksjon mellom disse har for vellykkede, relevante, rettidige og pålitelige etterretningsprodukter. Emnet omfatter også hvorfor kognitive fenomener kan påvirke etterretningsfunksjonene. I tillegg til lover, instrukser, etiske retningslinjer og pålagte oppgaver, påvirkes etterretningsarbeidet av mer eller mindre omforente prinsipper og retningslinjer. Studentene skal forstå hvorfor og hvordan disse prinsippene, noen blir beskrevet som allmenngyldige, påvirker og styrker etterretningsfunksjonene. Gjennom emnet vil studentene utvide sin forståelse for funksjoner, disipliner og prosesser utover dem studenten utøver i sitt daglige virke og som danner studentens erfaringsbakgrunn. Studenten opparbeider dermed en dypere og mer nyansert forståelse for egen funksjon og organisasjons rolle, styrker og begrensninger. Emnet vil benytte nyere historiske eksempler (etter 1945) for å belyse de forskjellige funksjonene. I tillegg til emnets hovedtema, etterretningsfunksjoner, omfatter det også grunnleggende etterretningsfaglige elementer som etterretningsteori og etikk. Emnet vil vektlegge hvordan etterretningens funksjoner utfyller hverandre for at etterretningsorganisasjonen skal kunne levere rettidig, pålitelig og relevant beslutningsstøtte. Emnet vil belyse det vitenskapelige grunnlaget for den enkelte funksjon, herunder stadiene i etterretningssyklusen, ivaretakelse av kilder og formidling til beslutningstakere. Hvordan ny teknologi og ny kunnskap påvirker etterretningsfunksjonene samt etterretningsprinsippenes plass vil stå sentralt i studentens læring. Emnet undervises i høstsemesteret. Første gjennomføring høsten Målgruppe Emnets målgruppe er studenter, i og utenfor Forsvaret, som vil tilegne seg en bredere forståelse for de funksjoner, disipliner og prosesser som til sammen utgjør etterretning som fenomen og funksjon. Emnet inngår i FEHs påbygningsstudium til bachelor i etterretning, men er også tilgjengelig for emnestudenter. Opptakskrav Søkeren må ha generell studiekompetanse og må kunne sikkerhetsklareres i Norge. Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

17 Læringsutbytte Kunnskaper Ferdigheter Generell kompetanse har kunnskap om etterretningskonsepter, funksjoner og disipliner har kunnskap om etterretningsprinsippenes påvirkning på etterretningsfunksjoner og disipliner har kunnskap om kognitive fenomener som påvirker etterretningsfunksjonene og hvorfor disse kan føre til etterretningssvikt kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid som påvirker etterretningsfunksjonene kan på selvstendig grunnlag drøfte og reflektere omkring etterretningsfunksjonene kan presentere og diskutere etterretningsfunksjoner muntlig og skriftlig kan anvende kunnskapen om etterretningsfunksjoner til å utvikle nye problemstillinger og perspektiv, herunder reflektere om hvordan de enkelte funksjonene i prosessen henger sammen, samt forstå de ulike innhentingsmetodenes bidrag i prosessen. Arbeidsformer Emnet består av to ukessamlinger (kan være sammenhengende) på FEH og stiller krav til lesing av pensum i forkant av disse. I tillegg inngår en studietur til norske etterretningsorganisasjoner. Studieturen vil normalt ta tre til fire dager. Under samlingene vil studenten gjennom ulike forelesninger få presentert fagstoff studenten er forventet å reflektere over både individuelt og i gruppeoppgaver. Arbeidsformene er forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner, selvstudier, samt individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Veiledere er tilgjengelig under gruppearbeid og i forbindelse med essayskriving. I hver av emnets samlingsuker blir studentene tildelt et gruppearbeid som skal presenteres ved ukens slutt. Det settes av 30 minutter til hver gruppe. Presentasjonen er to-delt; presentasjon av oppgaven (10-15 minutter) spørsmål og svar til hele gruppen (15-20minutter) Arbeidskrav Eksamensrett til hjemmeeksamen gis når følgende krav er oppfylt: deltakelse på begge samlingsuker en gruppepresentasjon med minst karakter E Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

18 Vurdering og sensur Oppgavene vurderes av en kommisjon bestående av tre personer som alle er tilstede under presentasjonen. Hver gruppepresentasjon vurderes iht karakterskala A-F. Studenten skal gjennomføre et avsluttende selvstendig arbeid som eksamen. Eksamensformen vil være en hjemmeeksamen hvor studenten har tilgang på alt utlevert materiale, men hvor den enkeltes oppfatning av og refleksjon omkring utvalgt tematikk vil være fremtredende. Eksamen vurderes iht karakterskala A-F. Sensur gjennomføres av to sensorer, med mulighet for å hente inn ytterligere sensorer ved behov. Ved fastsettelse av endelig karakter skal gruppeoppgavene skal vektes med 20% hver og hjemmeeksamen med 60%. Emnet vurderes iht karakterskala A-F. Pensum Emnets litteraturliste sendes studenter som tilbys studieplass. Pensumlisten kan også fås tilsendt ved henvendelse til FEH. Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

19 2.4 (ET205) Etterretning i et strukturelt og institusjonelt perspektiv Topic title: The Structural Perspective of Intelligence Antall studiepoeng/ects Credits: 15SP Emnet er obligatorisk for studenter ved påbygningsstudiet til bachelor i etterretning Innledning Emnet skal utvikle studentenes bevissthet om og forståelse for etterretningsstrukturer og institusjoner samt hvordan disse og deres innbyrdes samarbeid påvirkes av etterretningsprinsippene. Emnet omfatter også hvorfor kognitive fenomener kan påvirke etterretningsstrukturene. I tillegg til lover, instrukser, etiske retningslinjer og pålagte oppgaver, påvirkes etterretningsarbeidet av mer eller mindre omforente prinsipper og retningslinjer. Studentene skal forstå hvorfor og hvordan disse prinsippene, noen blir beskrevet som allmenngyldige, påvirker etterretningsfunksjonene. Emnet vil vektlegge hvordan lovverk, instrukser, etiske normer og retningslinjer samt pålagte oppgaver, påvirker og styrer etterretningsarbeidet. Gjennom nyere historiske eksempler (etter 1945) belyses hvordan forskjellige nasjoner og institusjoner har organisert og strukturert sitt etterretningsapparat. Nåværende norsk etterretningsstruktur og norske institusjoner med tilhørende regelverk vil bli spesielt belyst. I tillegg til emnets hovedtema, etterretningsstrukturer, omfatter det også grunnleggende etterretningsfaglige elementer som etterretningsteori og etikk. Forskjellige nasjoner og internasjonale organisasjoner har organisert sitt etterretningsapparat på forskjellige måter. Emnet vil belyse hvordan de forskjellige tilnærmingene kan svekke eller styrke etterretningsprinsippenes bidrag til rettidig, pålitelig og relevant beslutningsstøtte. Gjennom innsikt i de forskjellige nasjonenes forståelse for legalitet og legitimitet samt behov for, og tilnærming til, politisk styring og kontroll utvikles studentens forståelse for både norsk og internasjonal organisering av etterretning. Emnet undervises i vårsemesteret. Første gjennomføring våren Målgruppe Emnets målgruppe er studenter, i og utenfor Forsvaret, som vil tilegne seg en bredere forståelse for organisering av de strukturer og institusjoner som sammen utgjør en nasjons utvidede etterretningsmiljø. Emnet inngår i FEHs påbygningsstudium til bachelor i etterretning, men er også tilgjengelig for emnestudenter. Opptakskrav Søkeren må ha generell studiekompetanse og må kunne sikkerhetsklareres i Norge. Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

20 Læringsutbytte Kunnskaper Ferdigheter har kunnskap om norske og internasjonale modeller for organisering og strukturering av etterretningsapparat og systemer, herunder hvordan styring, etikk og integritet er reflektert i strukturene har kunnskap om etterretningsprinsippenes påvirkning på etterretningsstrukturer og institusjoner har kunnskap om kognitive fenomener som påvirker etterretningsstrukturene og hvorfor disse kan føre til etterretningssvikt kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid som påvirker etterretningsstrukturene kan på selvstendig grunnlag drøfte og reflektere omkring etterretningsstrukturer og institusjoner kan presentere og diskutere teori og praktisk organisering av etterretningsstrukturer og deres indre og ytre sammenheng Generell kompetanse kan anvende kunnskapen om etterretningsstrukturer til å utvikle nye problemstillinger og perspektiv, herunder reflektere om potensielle utfordringer ved samordning av komplekse strukturer. Arbeidsformer Emnet består av to ukessamlinger (kan være sammenhengende) på FEH og stiller krav til lesing av pensum i forkant av disse. Under samlingene vil studenten gjennom ulike forelesninger få presentert fagstoff studenten er forventet å reflektere over både individuelt og i gruppeoppgaver. Arbeidsformene er forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner, selvstudier, samt individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Veiledere er tilgjengelig under gruppearbeid og i forbindelse med essayskriving. I hver av emnets samlingsuker blir studentene tildelt et gruppearbeid som skal presenteres ved ukens slutt. Det settes av 30 minutter til hver gruppe. Presentasjonen er to-delt; presentasjon av oppgaven (10-15 minutter) spørsmål og svar til hele gruppen (15-20minutter) Arbeidskrav Eksamensrett til hjemmeeksamen gis når følgende krav er oppfylt: deltakelse på begge samlingsuker en gruppepresentasjon med minst karakter E Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

21 Vurdering og sensur Oppgavene vurderes av en kommisjon bestående av tre personer som alle er tilstede under presentasjonen. Hver gruppepresentasjon vurderes iht karakterskala A-F. Studenten skal gjennomføre et avsluttende selvstendig arbeid som eksamen. Eksamensformen vil være en hjemmeeksamen hvor studenten har tilgang på alt utlevert materiale, men hvor den enkeltes oppfatning av og refleksjon omkring utvalgt tematikk vil være fremtredende. Eksamen vurderes iht karakterskala A-F. Sensur gjennomføres av to sensorer, med mulighet for å hente inn ytterligere sensorer ved behov. Ved fastsettelse av endelig karakter skal gruppeoppgavene skal vektes med 20% hver og hjemmeeksamen med 60%. Emnet vurderes iht karakterskala A-F. Pensum Emnets litteraturliste sendes studenter som tilbys studieplass. Pensumlisten kan også fås tilsendt ved henvendelse til FEH. Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

22 2.5 (ET206) Etterretning fra brukeren og beslutningstakerens perspektiv Topic title: The Decisionmakers Perspective of Intelligence Antall studiepoeng/ects Credits: 15SP Emnet er obligatorisk for studenter ved påbygningsstudiet til bachelor i etterretning Innledning Emnet skal bidra til å utvide studentens forståelse for hvordan beslutningstakeres informasjons- og etterretningsbehov oppstår, hvordan behovet formidles til etterretningsorganisasjoner samt hvordan de ferdige produkter formidles/kommuniseres tilbake til beslutningstakeren. Emnet fokuseres dermed på etterretningsdialog, beslutningsprosesser, etterretningsprodukter, feilkilder og fenomener samt, som en konsekvens, på det kompetansebehov som finnes for både beslutningstaker og produsent. Studenten skal få en bred forståelse for at etterretningsorganisasjoner eksisterer for å gi beslutningstakere, politiske, sivile og militære, et bedre beslutningsgrunnlag. Etterretning skal være en rådgivende og objektiv stabsfunksjon og må være i tett dialog med beslutningstakere på ulike nivåer. I forlengelsen av dette skal studentene forstå forskjellen mellom etterretningens rolle og andre typer informasjonsbehandling som er integrert i sivile og militære statlige strukturer. Gjennom nyere historiske eksempler (etter 1945) belyses hvordan beslutningstakeres behov er oppstått og kommunisert gjennom etterretningsdialogen samt etterretningsorganisasjonens produksjon og formidling har virket og påvirket på forskjellige nivåer, fra politisk strategisk, gjennom militærstrategisk og operasjonelt til taktisk nivå. Temaer som etikk, trusselforståelse, legalitet og legitimitet vil stå sentralt i studentens læring. Emnet undervises i høstsemesteret. Første gjennomføring høsten Målgruppe Emnets målgruppe er studenter, i og utenfor Forsvaret, som vil tilegne seg en bredere forståelse for etterretningsbrukeren og beslutningstakerens perspektiv og syn på etterretning, forståelse for eget etterretningsbehov, samt den kommunikasjon og dialog som må eksistere mellom beslutningstaker og etterretningsorganisasjon. Emnet inngår i FEHs påbygningsstudium til bachelor i etterretning, men er også tilgjengelig for emnestudenter. Opptakskrav Søkeren må ha generell studiekompetanse og må kunne sikkerhetsklareres i Norge. Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

23 Læringsutbytte Kunnskaper Ferdigheter har kunnskap om etterretningsdialogen, herunder etterretningsprinsippenes rolle i denne har kunnskap om kognitive fenomener som påvirker beslutningstakere og hvorfor disse kan føre til etterretningssvikt har kunnskap om problemer knyttet til sannhets- og kunnskapsbegrepene, herunder utfordringer har kunnskap om induksjon og formallogikk har kunnskap om den sensitivitet som ligger i all etterretningsaktivitet og om forhold knyttet til viktigheten av å beskytte kilder, metoder, kapasiteter og hensikt har kunnskap om det etiske og juridiske grunnlag for etterretningsvirksomhet, både nasjonalt og internasjonalt har kunnskap om utfordringer i spenningsfeltet mellom etterretningens krav til hemmelighold og skjerming på den ene siden, og de etiske og juridiske normene i et åpent demokratisk samfunn etterretningen til enhver tid tjener kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid som påvirker etterretningsdialogen kan på selvstendig grunnlag drøfte og reflektere omkring etterretningsdialogen kan presentere og diskutere etterretningsdialogen muntlig og skriftlig Generell kompetanse kan anvende kunnskapen om beslutningstakere og etterretningsdialogen til å utvikle nye problemstillinger og perspektiv, herunder reflektere om hvordan kunnskap om brukerperspektivet kan underlette dialogen med brukeren Arbeidsformer Emnet består av to ukessamlinger (kan være sammenhengende) på FEH og stiller krav til lesing av pensum i forkant av disse. Under samlingene vil studenten gjennom ulike forelesninger få presentert fagstoff studenten er forventet å reflektere over både individuelt og i gruppeoppgaver. Arbeidsformene er forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner, selvstudier, samt individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Veiledere er tilgjengelig under gruppearbeid og i forbindelse med essayskriving. I hver av emnets samlingsuker blir studentene tildelt et gruppearbeid som skal presenteres ved ukens slutt. Det settes av 30 minutter til hver gruppe. Presentasjonen er to-delt; presentasjon av oppgaven (10-15 minutter) spørsmål og svar til hele gruppen (15-20minutter) Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

24 Arbeidskrav Eksamensrett til hjemmeeksamen gis når følgende krav er oppfylt: deltakelse på begge samlingsuker en gruppepresentasjon med minst karakter E Vurdering og sensur Oppgavene vurderes av en kommisjon bestående av tre personer som alle er tilstede under presentasjonen. Hver gruppepresentasjon vurderes iht karakterskala A-F. Studenten skal gjennomføre et avsluttende selvstendig arbeid som eksamen. Eksamensformen vil være en hjemmeeksamen hvor studenten har tilgang på alt utlevert materiale, men hvor den enkeltes oppfatning av og refleksjon omkring utvalgt tematikk vil være fremtredende. Eksamen vurderes iht karakterskala A-F. Sensur gjennomføres av to sensorer, med mulighet for å hente inn ytterligere sensorer ved behov. Ved fastsettelse av endelig karakter skal gruppeoppgavene skal vektes med 20% hver og hjemmeeksamen med 60%. Emnet vurderes iht karakterskala A-F. Pensum Emnets litteraturliste sendes studenter som tilbys studieplass. Pensumlisten kan også fås tilsendt ved henvendelse til FEH. Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

25 2.6 (ET302) Etterretningslederskap i praksis Topic title: Practical Intelligence Leadership Antall studiepoeng: 10 SP Emnet inngår i påbygningsstudiet til bachelor i etterretning Innledning Spesialistlederskap utøves av mennesker som påvirker sine omgivelser i kraft av faglige kvalifikasjoner uten nødvendigvis å ha den formelle, organisatorisk forankrede myndighet som normalt tilligger linjeledere. Emnet «Etterretningslederskap i praksis» legger til rette for studentens utvikling som profesjonell spesialistleder i eget etterretningsmiljø. Emnet gir en innføring i lederskap og organisering, anvendt på etterretningsorganisasjoner generelt og studentens hjemmeavdeling spesielt. Studentens kvalifikasjoner som spesialistleder utvikles gjennom tilrettelagt observajon, samtale og refleksjon om det lederskap som utøves i egen organisasjon, både av studenten selv og organisasjonens øvrige, formelle, ledelse. Begrepene lederskap, spesialistledelse og medarbeiderskap er sentrale og studenten vil utvikle sine kvalifikasjoner innen alle disse tre. Spesialistlederen kan illustreres med fenriken som ikke bare gir råd men står støtt i sitt fag og forteller en oberst at «..nei, det kan vi ikke gjøre. Hvis vi gjør det vil denne operasjonen ikke lykkes!» Studenten vil skape en utvidet forståelse for hva en leder er, og hvordan dette kommer til uttrykk i lederadferder; hvordan ledere utnytter energi og avdekker konflikter med effektive team som resultat. Knyttet til observerbare adferder vil emnet også omfatte spesialistlederens rolle og støtte til linjelederen i utvikling og vedlikehold av team med effektive mennesker. Medarbeiderskap som fenomen blir viet stor plass. Emnet omfatter ikke begrepet «ledelse» i betydningen styring/management. Emnet omfatter følgende temaer: lederskap i etterretningsorganisasjoner etikk, ærlighet, integritet og lederskap lederskap, etterretningsprinsipper og fenomener spesialistlederskap og medarbeiderskap Emnet gjennomføres ved studentens egen stilling ved egen hjemmeavdeling etter forutgående forelesninger ved FEH og reguleres av egen avtale som inngås mellom studenten, praksisavdeling og FEH. Denne avtalen og studentens individuelle utdanningsplan regulerer den praktiske gjennomføringen av emnet. Etterretningsprofesjonen består av en rekke ulike stillingstyper. Dette innebærer at studentene i dette emnet bekler stillinger av forskjellig karakter og på ulike organisatoriske nivå. Det legges stor vekt på å bearbeide studentenes egne erfaringer og oppfatninger. Det er satt av tid til arbeid i særskilt opprettede prosjektgrupper som arbeider med konkrete temaer, utviklet av studentene i samarbeid med lærekreftene og hjemmeavdelingen. Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Studieplan - Master of Public Administration

Studieplan - Master of Public Administration HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM Studieplan - Master of Public Administration 208-2020 Godkjent av Høgskolestyret.0.205 Innledning Studiets faglige profil er knyttet til offentlig styring, og ligger innenfor

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Coaching i én-til-én-relasjoner og coaching som ledelsesverktøy Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå. Studiet har et

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i barnevern (for Bærum kommune) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Videreutdanningen i barnevern retter seg mot saksbehandlere som arbeider i barneverntjenesten i

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Revidert mars 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Rettleiing i barnehagelærarutdanninga Engelsk Counseling

Detaljer

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur Grunnstudier / Årsstudium i kristendom, religion og livssyn (KRL) Grunnstudier / Årstudium i kristendom, religion og livssyn gir en bred og grundig innføring i kristendom, religion og livssyn. Studiet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2017-2018 Sist endret 01.02.17 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Language learning in ECEC institution Studiepoeng 30

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 dmmh.no Studieplan Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 Navn Nynorsk Gruppeleiing Engelsk Group leadership Studiepoeng 15 Heltid/Deltid Deltid Type studium Videreutdanning.

Detaljer

Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid

Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid (PSD) 30 studiepoeng Innledning Studiet Prestasjonsutvikling i skyting - deltid fokuserer på ulike aspekter som ligger til grunn for å heve

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15 Målgruppe Prosjekt som arbeidsform anvendes i stor utstrekning i dagens arbeidsliv og en forståelse for fenomenet og

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i sosialpedagogikk Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er et heltidsstudium (60 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh.

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh. dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Godkjent av Styret ved DMMH 03.11.14 Revidert februar 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Universitets-

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre.

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre. Studieplan Masterprogram i veiledningspedagogikk studieplan Navn Oppnådd grad Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Masterprogram i veiledningspedagogikk Masterprogram i rettleiingspedagogikk

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. SIDE 326 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I EMNER I Kort om samfunnskunnskap

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 5 Studieplan 2015/2016 Coaching av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon i organisasjoner Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå.

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering Studieplan 2017/2018 Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15 Bakgrunn for studiet Målgruppe: Målgruppen for studiet er ledere i privat, offentlig og frivillig sektor, og de som kunne tenke seg å

Detaljer

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent i Avdelingsstyret

Detaljer

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte.

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte. Studieplan 2011/2012 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett år.

Detaljer

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage Obligatoriske emner i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå Studieåret 2016-2017 Revidert

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

Studieplan - Bachelor i etterretning - Forsvarets etterretningshøgskole

Studieplan - Bachelor i etterretning - Forsvarets etterretningshøgskole Studieplan - Bachelor i etterretning - Forsvarets etterretningshøgskole BACHELOR I ETTERRETNING / BACHELOR OF ARTS IN INTELLIGENCE STUDIES Studiepoeng / ECTS Credits: 180 Første syklus / First Cycle Forsvarets

Detaljer

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Læringsutbyttebeskrivelser Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Tema Hva er et læringsutbytte? Om NKR og nivåene. Hva sier fagskoletilsynsforskriften om læringsutbyttebeskrivelser?

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

GENERELL KOMPETANSE Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner

GENERELL KOMPETANSE Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner Utkast til forskrift om nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og om henvisningen til Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (EQF) Fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Coaching av grupper i en lærende organisasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå. Studiet har et omfang på fem samlinger

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Spesialpedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i samfunnsfag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og går over ett år på heltid. Innledning Årsstudiet i samfunnsfag

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Språk, lesing, skriving utvikling og vansker (2017-2018) Studiepoeng: 30 Målgruppe Dette studiet gir innsikt i grunnleggende språk-, lese- og skriveopplæring og betydningen av å disse

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i migrasjonsfaglig kompetanse

STUDIEPLAN. Videreutdanning i migrasjonsfaglig kompetanse STUDIEPLAN Videreutdanning i migrasjonsfaglig kompetanse Vidareutdanning i migrasjonsfagleg kompetanse Post bachelor program in Professional Competence in Migration 30 studiepoeng/credits Harstad Kull

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011. Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 1. Innledning Borgernes rettssikkerhet har sentral betydning i all offentlig myndighetsutøvelse.

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 PU1 - Personalutvikling og ledelse 1 - (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Deltidsstudiet i Personalutvikling og ledelse, del 1 (PU1) er egnet for deg som til daglig arbeider

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK YRKESFAG SIDE 61 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG Kort om studieretningen Master i yrkesdidaktikk er særlig rettet mot yrkesfaglærere, instruktører,

Detaljer

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Klassisk språk og litteratur 157 KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Studieretningen i klassisk språk og litteratur gir grunnleggende kunnskaper i latin og/eller gresk språk, og gir dessuten en bred innføring

Detaljer

NMBU nøkkel for læringsutbytte - Bachelor

NMBU nøkkel for læringsutbytte - Bachelor NMBU nøkkel for læringsutbytte - Bachelor En person som innehar en bachelorgrad fra NMBU skal ha følgende læringsutbytter, beskrevet som hva de er i stand til å gjøre/hva de kan. Læringsutbyttene er inndelt

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Det kunstfaglige fakultet den 27.01.2017 Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Faglig

Detaljer

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver LUB i tråd med NKR 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver Tema for bolken Overordnet nivå Emnenivå Forholdet mellom overordnet nivå og emnenivå Erfaringer fra høsten NOKUTs erfaringer med sakkyndigpanel

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i arktisk friluftsliv

STUDIEPLAN. Bachelor i arktisk friluftsliv STUDIEPLAN Bachelor i arktisk friluftsliv 180 studiepoeng, heltid Alta og Svalbard Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Studiets norske navn er Bachelor i arktisk friluftsliv,

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design 15 studiepoeng Deltid Godkjent av høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo 21. oktober 2010 Sist godkjent i studieutvalget ved TKD

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.08.15 Tittel:

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning.

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Studieplan 2015/2016 Pårørendearbeid innen lindrende omsorg Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over ett semester og omfatter 15 studiepoeng. Studiet er på grunnutdanningsnivå

Detaljer