Studieplan - Påbygningsstudium til bachelor i etterretning - Forsvarets etterretningshøgskole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan - Påbygningsstudium til bachelor i etterretning - Forsvarets etterretningshøgskole"

Transkript

1 Studieplan - Påbygningsstudium til bachelor i etterretning - Forsvarets etterretningshøgskole BACHELOR I ETTERRETNING / BACHELOR OF ARTS IN INTELLIGENCE STUDIES Studiepoeng / ECTS Credits: 120 Første syklus / First Cycle Forsvarets etterretningshøgskole 4. februar Sjef FEH

2 Innholdsfortegnelse Studieplan Overordnet organisering og arbeidsmåter GENERELT OPPTAKSKRAV OG OPPTAK FORVENTET ARBEIDSOMFANG OVERORDNET LÆRINGSUTBYTTE STUDIETS INNHOLD Emneoversikt (ET207) ETTERRETNINGSPROFESJONEN FOR ERFARENT ETTERRETNINGSPERSONELL (ET203) ETTERRETNING I ET HISTORISK PERSPEKTIV (ET204) ETTERRETNING I ET FUNKSJONELT PERSPEKTIV (ET205) ETTERRETNING I ET STRUKTURELT OG INSTITUSJONELT PERSPEKTIV (ET206) ETTERRETNING FRA BRUKEREN OG BESLUTNINGSTAKERENS PERSPEKTIV (ET302) ETTERRETNINGSLEDERSKAP I PRAKSIS (ET401) BACHELOROPPGAVE (VM101) INTRODUKSJON TIL VITENSKAPSTEORI OG METODOLOGI Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

3 1.1 Generelt Etterretningens oppgave er altså å fortelle beslutningstakere hvordan verden virkelig henger sammen, og IKKE hvordan beslutningstakere skulle ønske at den er Admiral Torolf Rein, Forsvarssjef Etterretningens oppgave er å levere rettidig, pålitelig og relevant beslutningsstøtte. Studenter ved FEHs påbygningsstudium til bachelor i etterretning vil utvikle sine kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse for å bidra i denne oppgaven. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium med stor grad av selvstudier og oppgaveskriving mellom samlingene. I tillegg kommer praksisarbeid og skriving av bacheloroppgave. Normert studietid er tre år som totalt omfatter 120 SP fra FEH. I opptakskravene til studiet inngår et krav om at studenten tidligere har avlagt 60 SP ved en annen institusjon. Disse innpasses av FEH og utgjør sammen med studiets 120 SP de 180 SP som kreves for en bachelorgrad. Studiemodulene er tematisk oppbygget og omfatter etterretning som funksjon og fenomen i historisk, funksjonelt og strukturelt perspektiv samt fra etterretningsbrukerens og beslutningstakerens ståsted. Første og siste samling fokuserer på etterretning som profesjon. Studenten vil gjennom studiet utvikle en bred forståelse for etterretningsprinsippene, hvorfor de er utformet som de er og hvordan ulike fenomener som påvirker etterretningsfaget har bidratt til prinsippenes form. Studenten vil også utvikle sitt eget spesialistlederskap og sin identitet som etterretningsspesialist. Studiets valgfrihet er først og fremst knyttet til de emner studenten tar med seg inn ved studiestart, minimum 60 studiepoeng fra en relevant fagkrets. Studenten redegjør for disse studiepoengenes relevans i sin søknad, FEH vil ved opptak innpasse studiepoengene i studentens utdanningsplan. Dersom studenten har tidligere har gjennomført emne(r) i vitenskapsteori og metodologi kan dette søkes innpasset som erstatning for FEHs emne VM101. I slike tilfeller utelates FEHs VM101 fra utdanningsplanen. De obligatoriske emnene omfatter totalt 115 studiepoeng. De fire «perspektiv-emnene» (ET203, ET204, ET205, ET206) er innbyrdes uavhengige. Disse emnene vil normalt kun tilbys hvert annet skoleår og vil bli undervist til to kull samtidig. Disse emnene er også åpne for emnestudenter. I hvert enkelt studieår anslås studiebelastningen til ca 1000 timer. For praksisarbeid og arbeidet med bacheloroppgaven får hver student oppnevnt en veileder og legger opp arbeidet sammen med denne. Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

4 Under samlingene på FEH er studiedagen normalt organisert med forelesninger formiddag og tidlig ettermiddag fulgt av gruppearbeid og avsluttet med selvstudier på kveldstid. En to-ukers studiesamling vil normalt representere 120 timers innsats. I tillegg kommer selvstudier i helgen mellom uke en og uke to. Etterretningens prinsipper 1 vil gå igjen som en rød tråd i studiet og studenten vil etablere inngående forståelse for hvorfor disse prinsippene er som de er, og hvordan en rekke kognitive fenomener kan påvirke arbeidet: FEH forestår også fagutdanning i etterretning. I påbygningsstudiets program- og emnebeskrivelser benyttes det i stor grad begreper som også benyttes for å beskrive fagutdanningen. Der fagutdanningen fokuserer på hvordan begrepene henger sammen vil dette studiet fokusere på hvorfor sammenhengene eksisterer, med andre ord det teoretiske, historiske og empiriske grunnlaget. Lærings- og arbeidsformer, herunder læringsteknologi, velges for i størst mulig grad å understøtte effektiv oppnåelse av studentenes læringsutbytte. I studieaktivitetene inngår forelesninger og selvstudium samt skriftlige arbeider utarbeidet individuelt, i par eller i større grupper. Fremføring og presentasjon er en vesentlig ferdighet for alt etterretningspersonell, derfor vil de fleste studentarbeider bli presentert av studentene, til studentene. Ved slike fremføringer blir det gitt tilbakemelding på både innhold og fremføring. Presentasjoner vil bli gjort under samlingene, da i plenum, og mellom samlingene, da som nettpresentasjoner. Deler av emnene vil bli undervist på engelsk. I løpet av studiet vil studentene delta på en studietur til norske etterretningsorganisasjoner. FEHs undervisningskrefter, sivile som militære, samarbeider for å tilpasse materiale og form mot relevant etterretningsfaglig kontekst og vice versa. Gjennom denne tilnærmingen styrkes studiets indre faglige sammenheng og studentens læringsutbytte på tvers av emnesammensetningen. Dermed stimuleres også studentene til å reflektere rundt det enkelte emnes sammenheng med studieprogrammets øvrige emner. Vitenskapsteori og metode danner det metodiske grunnlaget for studentens videre læring i studiet og er hovedsakelig lagt til første semester. 1.2 Opptakskrav og opptak Studieprogrammet «Påbygningsstudium til Bachelor i etterretning» er et tilbud til erfarne etterretningsoperatører og øvrig etterretningspersonell, primært uten tidligere akademisk grad. En andel av studieplassene gjøres tilgjengelige for personell fra andre etater med tilsvarende bakgrunn. Opptakskravene er absolutte og er: Søkeren må være sikkerhetsklarert før studiestart. Søkeren må ha personlig studiesponsor; Dette innebærer at søkeren må være anbefalt av sin hjemmeavdeling, herunder at søknaden må inneholde en garanti om tilrettelegging av tjenesten for å gjennomføre studiet samt bekreftelse fra hjemmeavdelingen på dekning av studentens kostnader til reise, kost og studiemateriell. Hjemmeavdelingens leder skal skrive personlig påtegning i søknaden. Søkeren må ha avlagt minst 60 studiepoeng (SP) fra relevant fagkrets ved høyskoler/universitet; Søkeren må i søknaden selv gjøre rede for hvordan disse 60SP er relevante i et etterretningsstudium. Av de 60SP skal minst 30SP skal være fra en og samme emnegruppe. 1 Jfr. «Etterretningsdoktrinen, mai 2013» Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

5 De 60 SP må være avlagt (dokumentert) senest 1. august i opptaksåret. Disse 60 SP innpasses av FEH og utgjør studentens valgfrie andel av de 180 SP som til sammen utgjør bachelorgraden. Karakterutskrift og emnebeskrivelse eller studieplan må vedlegges søknaden. All høyere utdanning kan være relevant, innholdet i nedenstående liste er derfor kun ment som eksempler på mulige fagkretser: o o o o o o o Samfunnsvitenskapelige fag (f.eks. statsvitenskap, samfunnsøkonomi, økonomi og ledelse, sosialantropologi, sosiologi, religion/religionsvitenskap osv) Naturvitenskapelige fag/realfag (f.eks. fysikk, matematikk, informatikk, øvrige fag relatert til cyber-domenet osv) Humanistiske fag (f.eks. filosofi, etikk, retorikk, logikk, historie, språkstudier (filologi og lingvistikk), psykologi osv) Rettsvitenskap Militære studier Sikkerhet (security) & Risk Management mm Søkeren må ha minst seks års relevant arbeidserfaring; Søkeren må i sin søknad selv gjøre rede for den etterretningsfaglige relevansen av arbeidserfaringen. Søknadsfrist og prosedyre for opptak kunngjøres på forsvaret.no og på Forsvarets intranettsider. FEH vil søke å sette sammen studentgrupper (kull) med bredest mulig erfaring og bakgrunn. 1.3 Forventet arbeidsomfang Studiets arbeidsomfang utgjør ca 1000 timer per studieår, totalt ca 3000 timer. Av hvert semesters ca 500 timer gjennomføres ca 150 timer i samlingsperiodene ved FEH. De resterende 350 timer gjennomføres som selvstudier og timer før og etter hver samling. Forventet arbeidsomfang for hele studiet vil være fordelt slik: samlinger 25 % gruppearbeid/-fremlegging/-diskusjoner 25 % selvstudier/egeninnsats (studentstyrt tid) 45 % eksamen/prøver inkl forberedelser 5 % Studenten skal utarbeide flere selvstendig eller gruppebaserte arbeider. Listen viser det arbeidsomfanget der resultatet teller helt eller delvis inn i formelle karakterer: minst ni individuelle notater, til sammen ca ord ett gruppenotat, ca ord deltakelse i åtte gruppepresentasjoner bacheloroppgave, ca ord Studentaktiviteten i samlingene ved FEH vil normalt være fordelt slik: forelesning 45 % gruppearbeid/-fremlegging/-diskusjoner 25 % selvstudier/egeninnsats (studentstyrt tid) 25 % eksamen/prøver inkl forberedelser 5 % Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

6 Pensumlitteraturen for studieprogrammet vil utgjøre mellom 5000 og 7500 sider norsk eller engelskspråklig tekst som vil bli supplert med filmer, lydbøker og podcaster/lydfiler. Første semester og første samling I første semester/1. samling gjennomgås hele studieprogrammet, det utarbeides individuelle utdanningsplaner og det gjennomføres undervisning i vitenskapsteori og metodologi og gir studenten viktige verktøy til bruk videre i studiet. Videre introduseres emnet Etterretningsprofesjonen. Dette emnet går gjennom hele studieperioden og avsluttes først i 6. semester. I samling 1. introduseres også fenomenet og begrepet spesialistlederskap som studenten vil arbeide med gjennom hele studiet, spesielt i emnet Etterretningslederskap i praksis. Studentene skal før samlingen ha skrevet et forventningsnotat. Andre til femte semester og andre til femte samling Alle de fire «perspektivemnene», som omfatter etterretningshistorie, - funksjoner, -strukturer samt etterretningsbrukeren, gjennomføres etter tilnærmet samme mal. Det forutsettes at studenten har lest pensum før samlingene starter. Før hver samling skal det også utarbeides notater tilhørende emnet Etterretningsprofesjonen. I løpet av hver samling skal studenten delta i utarbeidelse og presentasjon av minst to gruppearbeider. Samlingene avsluttes med utlevering av eksamen i det gjeldende perspektivemnet. Denne skal leveres innen 30 dager etter utlevering. I samling 3. og 4. utarbeides også individuelle mål knyttet til emnet Etterretningslederskap i praksis som vil gjennomføres i perioden mellom 3. og 5. samling. Som del av emnet etterretningsprofesjonen skal det også skrives refleksjonsnotater og etterretningsfaglige notater i hvert semester. Arbeidet med bacheloroppgaven påbegynnes normalt i femte semester. Sjette semester og sjette samling Sjette semester preges av skriving av bacheloroppgave, gjennomføring og avslutning av emnet Etterretningslederskap i praksis, samt avslutning av emnet Etterretningsprofesjonen. Semesteret vil innebære større andel notatskriving enn de første semestrene. 1.4 Overordnet læringsutbytte Læringsutbyttet er skrevet i samsvar med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og beskriver som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse det læringsutbyttet studenten har ved avsluttet studium. Kunnskap kan forklare etterretning som funksjon og rolle i samfunn, politikk og militærmakt, herunder etterretningens etiske utfordringer har bred kjennskap til og kan gjøre rede for sentrale etterretningsfaglige prinsipper, temaer, problemstillinger, disipliner, funksjoner, strukturer og fenomener, kan herunder forklare disses plass og innbyrdes relasjoner og påvirkning samt tilhørende styringsprinsipper, lover, forskrifter og regler som påvirker profesjonsutøvelsen har bred kunnskap om etterretningsfagets og -profesjonens historiske utvikling, fagtradisjoner, egenart, funksjon, rolle og plass i samfunnet frem til i dag har bred kjennskap til aktuelt etterretningsfaglig forsknings- og utviklingsarbeid og kan oppdatere sin profesjonskunnskap innen sentrale etterretningsteoretiske problemstillinger Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

7 har bred kunnskap om etterretningssyklusen som metode, herunder teorier, prinsipper og metoder for ledelse, planlegging, innhenting, prosessering, bearbeiding, produksjon og fordeling av etterretninger kjenner og kan forklare Forsvarets verdigrunnlag, herunder både bærende verdier og kjerneverdier har bred forståelse for ulike grunnlagsbegreper, argumentasjonsrekker og vitenskapsteoretiske tilnærminger knyttet til basale vitenskapelige problemområder, herunder både deduktive og induktive problemstillinger Ferdigheter kan gjøre rede for og drøfte sentrale teorier og prinsipper innen etterretningsfag kan utøve et forsvarlig spesialistlederskap basert på Forsvarets verdigrunnlag og reflekterer over egen etterretningsfaglige profesjonsutøvelse samt kan selvstendig justere og videreutvikle denne med eller uten veiledning behersker muntlig og skriftlig etterretningsfaglig engelsk Generell kompetanse har innsikt i - og forståelse for profesjonens egenart og etterretningsmedarbeiderens rolle og oppgaver samt betydningen av etikk, integritet og etterrettelighet i profesjonsutøvelsen knyttet til egen og andre kulturer kan utveksle synspunkter og erfaringer om eget forhold til Forsvarets verdigrunnlag og hvordan Forsvarets kjerneverdier (respekt-ansvar-mot) kan påvirke og forsterke profesjonsutøvelse og eget spesialistlederskap kan formidle og drøfte omkring etterretningsfagets dilemmaer knyttet til åpenhet og hemmelighold kan diskutere og formidle sentralt fagstoff og faglige råd basert på sentrale etterretningsfaglige teorier, prinsipper, fenomener og metoder til etterretningsmiljøer, Forsvarets militære organisasjon og det sivile samfunn, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis kan formidle teorier og problemstillinger knyttet til etterretningsfunksjonene som kapasiteter i profesjonsutøvelsen kan formidle teorier og problemstillinger knyttet til etterretningsstrukturer som virkemiddel i profesjonsutøvelsen kan formidle teorier, problemstillinger og løsninger om etterretningsdialogen fra etterretningsbrukerens ståsted har bred innsikt i etterretningsfaglig nytenkning og innovasjonsprosesser og kan reflektere over hvordan disse kan påvirke egen profesjonsutøvelse og det norske etterretningsmiljøet har forståelse for at vitenskapsteori og metodologi kan være verktøy for å sikre kvalitet og pålitelighet i studier og utredninger, herunder lete etter og tilegne seg ny informasjon fra akademiske kilder og utøve kildekritikk Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

8 1.5 Studiets innhold Studiet har følgende emner Emnekode Emnebeskrivelse Semester SP ET207 Etterretningsprofesjonen ET203 Etterretning i et historisk perspektiv 2 eller 4 15 ET204 Etterretning i et funksjonelt perspektiv 3 eller 5 15 ET305 Etterretning i et strukturelt perspektiv 4 eller 2 15 ET206 Etterretning fra brukerens perspektiv 5 eller 3 15 ET302 Etterretningslederskap i praksis 3, 4 el ET401 Bacheloroppgave i etterretning 5, 6 15 VM101 Introduksjon til vitenskapsteori og metodologi 1 5 Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

9 2.1 (ET207) Etterretningsprofesjonen for erfarent etterretningspersonell Topic title: The Experienced Intelligence Professional Antall studiepoeng: 30SP Emnet er obligatorisk for studenter ved påbygningsstudiet til bachelor i etterretning Innledning Emnet «Etterretningsprofesjonen/ET207» legger til rette for studentens utvikling som sivil eller militær yrkesutøver i det norske etterretningsmiljøet innen sentrale områder som profesjonsforståelse og -identitet, profesjonskultur, verdigrunnlag og dannelse. Studentens kvalifikasjoner som etterretningsbefal 2 utvikles gjennom tilrettelagt refleksjon om egen rolle, funksjon og faglig utvikling. Emnet etablerer dermed grunnlaget for studentens modning som etterretningsbefal 3 og knytter sammen studieprogrammets enkelte fagområder til den helhet studenten vil oppleve i sin profesjonsutøvelse. Emnet skiller seg fra emnet «etterretningsprofesjonen/et202» som inngår i FEHs 180 studiepoengsprogram ved at arbeidskravene knyttet til grunnleggende skikkethet som etterretningsbefal 4 er tatt ut av ET207. Læringsutbyttet for ET207 og ET202 er identisk. Emnet omfatter følgende temaer: etterretning, etikk og samfunn etterretning som profesjon etterretning og konflikt Etterretning som funksjon i væpnet konflikt etterretningshistorie Målgruppe Emnet tilbys programstudenter ved FEH. Emnet er ikke tilgjengelig for emnestudenter. 2 FEHs 180 studiepoengsprogram er et rent militært studium. For videre sammenlikning av emnene ET207 og ET202 må begrepet «befal» som brukt i ET202 derfor forstås i betydningen yrkesutøver i etterretningsmiljøet. 3 Samme som pkt 2 4 Samme som pkt 2 Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

10 Emnets inndeling Etterretning, etikk og samfunn Varighet: 1. semester og utover i studiet: hva er etterretning? Kunst eller vitenskap? etterretningens etiske og juridiske fundament, lovverk og kontrollmekanismer etterretning som funksjon i utenriks- og sikkerhetspolitikk myndighet og ansvar innen etterretning etterretning i Norge. Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste, Forsvarets militære organisasjon, Forsvarets operative hovedkvarter - Roller og ansvar Etterretning som profesjon Varighet: 1. semester og utover i studiet: etterretningsprofesjonsbyggingsmodellen integritet og profesjonsutøvelse spesialistlederen etterretningsdialogen. Etterretningssvikt, beslutningspsykologi (bias, fordommer, heuristikker), kritisk tenkning organisasjonsteori bruk og ivaretakelse av kilder områdekunnskap som systematisk etterretningsverktøy presentasjonsteknikk og metode kommunikasjon av usikkerhet etterretningsfaglig engelsk Etterretning og konflikt Etterretning som funksjon i væpnet konflikt Varighet: 2. semester og utover i studiet: etterretningsfunksjoner i væpnet konflikt (etterretning i konfliktens forskjellige nivåer; taktisk, operasjonelt, strategisk og politisk) Etterretningshistorie Varighet: 1. og 3. semester: historisk utvikling av etterretning profesjonalisering og strukturering over tid fremvekst og utvikling av etikk og integritet historiske trekk omkring bruk av etterretning på forskjellige nivå; politisk, strategisk, operasjonelt og taktisk Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

11 Læringsutbyttebeskrivelser Kunnskap kan forklare etterretning som fenomen og funksjon kan forklare etterretningens sammenheng og rolle i samfunn, politikk og militærmakt kjenner grunnlaget og bakgrunnen for etterretningens etiske utfordringer har bred kunnskap om styringsprinsipper, lover, forskrifter og regler som påvirker etterretningsprofesjonen kjenner og kan forklare Forsvarets verdigrunnlag, herunder både bærende verdier og kjerneverdier kjenner til aktuell forskning og utvikling innen etterretningsdomenet har tilegnet seg kunnskap om etterretningsfagets og -profesjonens historiske utvikling, herunder tradisjoner, egenart og plass i samfunnet Ferdigheter Generell kompetanse kan utøve et forsvarlig og reflektert spesialistlederskap basert på Forsvarets verdigrunnlag reflekterer over egen faglig utøvelse og kan selvstendig justere og videreutvikle denne med eller uten veiledning behersker muntlig og skriftlig etterretningsfaglig engelsk har innsikt i - og forståelse for betydningen av etikk, integritet og etterrettelighet i profesjonsutøvelsen, herunder profesjonens egenart har internalisert Forsvarets kjerneverdier (respekt-ansvar-mot) og legger Forsvarets verdigrunnlag til grunn for profesjonsutøvelsen 5 kan diskutere og formidle etterretningsfaglig kunnskap til etterretningsmiljøer, Forsvarets militære organisasjon og det sivile samfunn, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis har innsikt i faglig nytenkning og innovasjonsprosesser og kan reflektere over hvordan disse kan påvirke profesjonsutøvelsen Kan reflektere over hvordan utøvelsen av etterretningsprofesjonen som tverrfaglig disiplin kan forstås fra flere perspektiver, herunder både historiske, funksjonelle, strukturelle og beslutningstakerrelaterte Arbeidsformer Emnet strekker seg over hele studieløpet med forelesningsmessig hovedtyngde i 1. og 6. semester. Refleksjonsnotatet er den sentrale arbeidsformen i studentens læringsprosess. Det forventes og er til dels planlagt med kveldsarbeid under deler av emnet. Arbeidsformene er forelesninger, selvstudier samt gruppe- og individuelle arbeidsoppgaver. Veiledere er tilgjengelig under gruppearbeid og i forbindelse med skriving av refleksjons- og fagnotater. 5 For studenter utenfor Forsvaret vil egen etats verdigrunnlag legges til grunn. Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

12 Arbeidskrav I hvert av studiets fem første semestre skal studenten levere et refleksjonsnotat omkring egen utvikling som etterretningsbefal. I tillegg skal studenten levere to etterretningsfaglige papers. Disse sju papers inngår i studentens læringsmappe. De tre første refleksjonsnotatene og det første individuelle etterretningspaperet har et omfang på mellom 1200 og 1500 ord. De resterende arbeidene skal være på mellom 1500 og 2000 ord. I de etterretningsfaglige papers vil studenten kunne velge mellom selvvalgt og oppgitt (styrt) problemstilling, samt om oppgaven skal leveres som individuelt eller gruppearbeid. Samtlige skriftlige arbeider vurderes til karakter etter bokstavskala A-F. Eksamensrett til hjemmeeksamen etterretningsprofesjonen (6. semester) gis når følgende krav er oppfylt: tre av fem refleksjonsnotater med karakter E eller bedre. ett av to etterretningsfaglige essay med karakter E eller bedre. Vurdering og sensur Generelt Emnet vurderes med bokstavkarakter etter følgende algoritme: 60% Eksamenskarakter fra mappevurdering 40% Eksamenskarakter fra hjemmeeksamen Vurderingsmappen Alle studentens arbeider i læringsmappen vil utgjøre grunnlaget for utvelgelse til vurderingsmappen. To arbeider velges av FEH og to av studenten. Av de fire skal det være minst to refleksjonsnotater og minst ett etterretningsfaglig arbeid. Innen gitt tidsfrist blir studenten orientert om hvilke to arbeidskrav FEH har valgt ut til vurderingsmappen. Deretter velger studenten to skriftlige arbeider. På grunnlag av de fire utvalgte arbeidene skriver studenten ytterligere et, avsluttende, refleksjonsnotat på 1500 til 2000 ord Her presenterer og vurderer studenten de fire utvalgte arbeidene i vurderingsmappen. Studenten vurderer og reflekterer over det faglige innhold i arbeidene. Studenten bør blant annet gjøre dette med bakgrunn i tilbakemeldinger fra lærer, instruktør og/eller veileder samt erfaringer og tilbakemeldinger på de øvrige skriftlige arbeidene. Det avsluttende refleksjonsnotatet vurderes til karakter etter bokstavskala A-F. Samlet karakter på vurderingsmappen er settes på grunnlag av vurderingen av de fem arbeidene og vektes slik: fire utvalgte arbeider teller hver for seg 15 % avsluttende refleksjonsnotatet teller 40 % Hjemmeeksamen - etterretningsprofesjonen I 6. semester avholdes det hjemmeeksamen over 30 timer. Eksamensrett til hjemmeeksamen på emnet i etterretningsprofesjonen (6. semester) gis når kravene i vurderingsmappen er fylt. Eksamensoppgaven inneholder tre alternative problemstillinger hvorav studenten skal velge en som grunnlag for et essay på mellom 1500 og 2000 ord. Emnet vurderes med bokstavskalaen A-F etter følgende algoritme: 60% Eksamenskarakter fra vurderingsmappen 40% Eksamenskarakter fra hjemmeeksamen Pensum Emnets litteraturliste sendes studenter som tilbys studieplass. Pensumlisten kan også fås tilsendt ved henvendelse til FEH. Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

13 2.2 (ET203) Etterretning i et historisk perspektiv Topic title: The Historical Perspective of Intelligence Antall studiepoeng/ects Credits: 15SP Emnet er obligatorisk for studenter ved påbygningsstudiet til bachelor i etterretning Innledning Emnet etterretningshistorie skal utvikle studentenes bevissthet om og forståelse av hvorfor nåtidens etterretningsorganisasjoner er utformet og virker slik de gjør. I tillegg til lover, instrukser, etiske retningslinjer og pålagte oppgaver, påvirkes etterretningsarbeidet av mer eller mindre omforente prinsipper og retningslinjer. Studentene skal forstå at disse prinsippene, noen blir beskrevet som allmenngyldige, ofte har sitt utspring i historiske hendelser, personer, utviklingstrekk og erfaringer. Mot et historisk bakteppe skal studentene forstå at hemmelig aktivitet, som er inngående knyttet til en veldrevet etterretningsorganisasjon, noen ganger kan være i strid med demokratiets høyeste idealer. Samtidig kan den samme etterretningsorganisasjonen være avgjørende for å opprettholde demokratiets eksistens. Studentene skal forstå at enkelte etterretningstjenester utfører spesielle oppdrag for sine sentrale myndigheter. Det spesielle ved disse oppdragene er at de må utføres på en måte som gjør at oppdragsgiveren ikke avsløres. Emnet omfatter: etterretningsfagets historiske utvikling knyttet til profesjonalisering og organisering etterretningsfagets historiske utvikling knyttet til etikk, juss og integritet etterretning i forskjellige historiske epoker og på forskjellige nivåer historiske eksempler - suksess og fiasko som har ledet frem til dagens etterretningsprinsipper utviklingen av etterretningsmiljøet forståelse for ulike (kognitive) fenomen som påvirker beslutningstaker, innhenter, analytiker og etterretningsleder Tiden etter 1945 vil kun unntaksvis bli omhandlet. Emnet undervises i vårsemesteret. Første gjennomføring våren Målgruppe Emnets målgruppe er studenter, i og utenfor Forsvaret, som vil tilegne seg en bredere forståelse for den historiske utvikling som har preget og preger etterretning som fenomen og funksjon. Emnet inngår i FEHs påbygningsstudium til bachelor i etterretning, men er også tilgjengelig for emnestudenter. Opptakskrav Søkeren må ha generell studiekompetanse og må kunne sikkerhetsklareres i Norge. Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

14 Emnets inndeling Etterretningsfagets historiske utvikling knyttet til profesjonalisering og organisering Etterretningsmiljøenes utvikling av organisering, systematisering og utdanning kan i ofte spores tilbake til enkeltindivider og/eller enkelthendelser. Gjennom temaet belyses hvordan og hvorfor disse har medvirket til utviklingen av dagens forståelse for kompetanse-, kvalifikasjons- og organiseringskrav. Etterretningsfagets historiske utvikling knyttet til etikk, juss og integritet Temaet omfatter hvordan profesjonens egenart og etterretningsmedarbeiderens rolle og oppgaver har utviklet seg knyttet til etikk og integritet gjennom historien. Framvekst av etterretningsfunksjonens juridiske fundament samt hvordan paradigmeskifter i samfunn og krigføring har påvirket betydningen av etikk, integritet og etterrettelighet i profesjonsutøvelsen knyttet til egen og andre kulturer vil stå sentralt. Etterretning i forskjellige historiske epoker og på forskjellige nivåer Gjennom temaet belyses den kronologiske utvikling av etterretning som fenomen fra eldre historie og frem til i dag. Gjennom eksempler fra forskjellige epoker belyses etterretningsfagets utvikling på fra geopolitisk til taktisk nivå, i både internasjonal og norsk kontekst. Hvordan og hvorfor etterretningsorganisasjoner gjennom historien har tatt i bruk ny teknologi og ny kunnskap vil stå sentralt i studentens læring. Historiske eksempler - suksess og fiasko knyttet til dagens etterretningsprinsipper Etterretningsfeil og «etterretningsfiasko» er godt kjent gjennom historien, eksemplene er mange og har ofte hatt stor betydning for verdensutviklingen. Som en direkte følge av etterretningsfenomenets natur er suksesshistoriene ikke like synlige men de finnes i like stort, om ikke større, omfang. Temaet vil øke studentens forståelse for hvorfor og hvordan suksess og fiasko har vært viktige faktorer i den historiske utviklingen av etterretningsprinsippene slik vi kjenner dem i dag. Utviklingen av etterretningsmiljøets forståelse for ulike (kognitive) fenomen Vitenskapelig utvikling innen bl.a. psykologi, prosessteori og organisasjonsteori har påvirket etterretningsorganisasjoners evne til å levere rettidig, pålitelig og relevant beslutningsstøtte. Temaet vil belyse hvordan disse og andre vitenskapelige retningers har påvirket utviklingen av etterretningsprinsippene. Læringsutbytte Kunnskaper Ferdigheter har kunnskap om sentrale historiske hendelser, personer og situasjoner som medførte endring i etterretningens rolle, funksjonsmåte, profesjonalisering, etikk og integritet har kunnskap om situasjoner og mulige årsaker som førte til etterretningsmessig suksess eller fiasko har kunnskap om profesjonserfaringer som ledet frem til etterretningens prinsipper og andre retningslinjer kan på selvstendig grunnlag drøfte og reflektere omkring etterretningshistoriske utviklingstrekk kan presentere og diskutere etterretningshistorie muntlig og skriftlig Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

15 Generell kompetanse kan anvende kunnskapen om etterretningshistorie til å utvikle nye problemstillinger og perspektiv, herunder reflektere om hvordan kunnskap om historiske fenomen kan bidra til å forstå også nåtidige etterretningsfenomen Arbeidsformer Emnet består av to ukessamlinger (kan være sammenhengende) på FEH og stiller krav til lesing av pensum i forkant av disse. Under samlingene vil studenten gjennom ulike forelesninger få presentert fagstoff studenten er forventet å reflektere over både individuelt og i gruppeoppgaver. Arbeidsformene er forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner, selvstudier, samt individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Veiledere er tilgjengelig under gruppearbeid og i forbindelse med essayskriving. I hver av emnets samlingsuker blir studentene tildelt et gruppearbeid som skal presenteres ved ukens slutt. Det settes av 30 minutter til hver gruppe. Presentasjonen er to-delt; presentasjon av oppgaven (10-15 minutter) spørsmål og svar til hele gruppen (15-20minutter) Arbeidskrav Eksamensrett til hjemmeeksamen gis når følgende krav er oppfylt: deltakelse på begge samlingsuker en gruppepresentasjon med minst karakter E Vurdering og sensur Oppgavene vurderes av en kommisjon bestående av tre personer som alle er tilstede under presentasjonen. Hver gruppepresentasjon vurderes iht karakterskala A-F. Studenten skal gjennomføre et avsluttende selvstendig arbeid som eksamen. Eksamensformen vil være en hjemmeeksamen hvor studenten har tilgang på alt utlevert materiale, men hvor den enkeltes oppfatning av og refleksjon omkring utvalgt tematikk vil være fremtredende. Eksamen vurderes iht karakterskala A-F. Sensur gjennomføres av to sensorer, med mulighet for å hente inn ytterligere sensorer ved behov. Ved fastsettelse av endelig karakter skal gruppeoppgavene skal vektes med 20% hver og hjemmeeksamen med 60%. Emnet vurderes iht karakterskala A-F. Pensum Emnets litteraturliste sendes studenter som tilbys studieplass. Pensumlisten kan også fås tilsendt ved henvendelse til FEH. Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

16 2.3 (ET204) Etterretning i et funksjonelt perspektiv Topic title: The Functional Perspective of Intelligence Antall studiepoeng/ects Credits: 15SP Emnet er obligatorisk for studenter ved påbygningsstudiet til bachelor i etterretning Innledning Emnet skal utvikle studentenes bevissthet om og forståelse for etterretningsfagets funksjoner, disipliner og prosesser samt forholdet mellom disse og etterretningsprinsippene, herunder særtrekk ved de ulike innhentingsaktivitetene og den betydning interaksjon mellom disse har for vellykkede, relevante, rettidige og pålitelige etterretningsprodukter. Emnet omfatter også hvorfor kognitive fenomener kan påvirke etterretningsfunksjonene. I tillegg til lover, instrukser, etiske retningslinjer og pålagte oppgaver, påvirkes etterretningsarbeidet av mer eller mindre omforente prinsipper og retningslinjer. Studentene skal forstå hvorfor og hvordan disse prinsippene, noen blir beskrevet som allmenngyldige, påvirker og styrker etterretningsfunksjonene. Gjennom emnet vil studentene utvide sin forståelse for funksjoner, disipliner og prosesser utover dem studenten utøver i sitt daglige virke og som danner studentens erfaringsbakgrunn. Studenten opparbeider dermed en dypere og mer nyansert forståelse for egen funksjon og organisasjons rolle, styrker og begrensninger. Emnet vil benytte nyere historiske eksempler (etter 1945) for å belyse de forskjellige funksjonene. I tillegg til emnets hovedtema, etterretningsfunksjoner, omfatter det også grunnleggende etterretningsfaglige elementer som etterretningsteori og etikk. Emnet vil vektlegge hvordan etterretningens funksjoner utfyller hverandre for at etterretningsorganisasjonen skal kunne levere rettidig, pålitelig og relevant beslutningsstøtte. Emnet vil belyse det vitenskapelige grunnlaget for den enkelte funksjon, herunder stadiene i etterretningssyklusen, ivaretakelse av kilder og formidling til beslutningstakere. Hvordan ny teknologi og ny kunnskap påvirker etterretningsfunksjonene samt etterretningsprinsippenes plass vil stå sentralt i studentens læring. Emnet undervises i høstsemesteret. Første gjennomføring høsten Målgruppe Emnets målgruppe er studenter, i og utenfor Forsvaret, som vil tilegne seg en bredere forståelse for de funksjoner, disipliner og prosesser som til sammen utgjør etterretning som fenomen og funksjon. Emnet inngår i FEHs påbygningsstudium til bachelor i etterretning, men er også tilgjengelig for emnestudenter. Opptakskrav Søkeren må ha generell studiekompetanse og må kunne sikkerhetsklareres i Norge. Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

17 Læringsutbytte Kunnskaper Ferdigheter Generell kompetanse har kunnskap om etterretningskonsepter, funksjoner og disipliner har kunnskap om etterretningsprinsippenes påvirkning på etterretningsfunksjoner og disipliner har kunnskap om kognitive fenomener som påvirker etterretningsfunksjonene og hvorfor disse kan føre til etterretningssvikt kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid som påvirker etterretningsfunksjonene kan på selvstendig grunnlag drøfte og reflektere omkring etterretningsfunksjonene kan presentere og diskutere etterretningsfunksjoner muntlig og skriftlig kan anvende kunnskapen om etterretningsfunksjoner til å utvikle nye problemstillinger og perspektiv, herunder reflektere om hvordan de enkelte funksjonene i prosessen henger sammen, samt forstå de ulike innhentingsmetodenes bidrag i prosessen. Arbeidsformer Emnet består av to ukessamlinger (kan være sammenhengende) på FEH og stiller krav til lesing av pensum i forkant av disse. I tillegg inngår en studietur til norske etterretningsorganisasjoner. Studieturen vil normalt ta tre til fire dager. Under samlingene vil studenten gjennom ulike forelesninger få presentert fagstoff studenten er forventet å reflektere over både individuelt og i gruppeoppgaver. Arbeidsformene er forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner, selvstudier, samt individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Veiledere er tilgjengelig under gruppearbeid og i forbindelse med essayskriving. I hver av emnets samlingsuker blir studentene tildelt et gruppearbeid som skal presenteres ved ukens slutt. Det settes av 30 minutter til hver gruppe. Presentasjonen er to-delt; presentasjon av oppgaven (10-15 minutter) spørsmål og svar til hele gruppen (15-20minutter) Arbeidskrav Eksamensrett til hjemmeeksamen gis når følgende krav er oppfylt: deltakelse på begge samlingsuker en gruppepresentasjon med minst karakter E Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

18 Vurdering og sensur Oppgavene vurderes av en kommisjon bestående av tre personer som alle er tilstede under presentasjonen. Hver gruppepresentasjon vurderes iht karakterskala A-F. Studenten skal gjennomføre et avsluttende selvstendig arbeid som eksamen. Eksamensformen vil være en hjemmeeksamen hvor studenten har tilgang på alt utlevert materiale, men hvor den enkeltes oppfatning av og refleksjon omkring utvalgt tematikk vil være fremtredende. Eksamen vurderes iht karakterskala A-F. Sensur gjennomføres av to sensorer, med mulighet for å hente inn ytterligere sensorer ved behov. Ved fastsettelse av endelig karakter skal gruppeoppgavene skal vektes med 20% hver og hjemmeeksamen med 60%. Emnet vurderes iht karakterskala A-F. Pensum Emnets litteraturliste sendes studenter som tilbys studieplass. Pensumlisten kan også fås tilsendt ved henvendelse til FEH. Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

19 2.4 (ET205) Etterretning i et strukturelt og institusjonelt perspektiv Topic title: The Structural Perspective of Intelligence Antall studiepoeng/ects Credits: 15SP Emnet er obligatorisk for studenter ved påbygningsstudiet til bachelor i etterretning Innledning Emnet skal utvikle studentenes bevissthet om og forståelse for etterretningsstrukturer og institusjoner samt hvordan disse og deres innbyrdes samarbeid påvirkes av etterretningsprinsippene. Emnet omfatter også hvorfor kognitive fenomener kan påvirke etterretningsstrukturene. I tillegg til lover, instrukser, etiske retningslinjer og pålagte oppgaver, påvirkes etterretningsarbeidet av mer eller mindre omforente prinsipper og retningslinjer. Studentene skal forstå hvorfor og hvordan disse prinsippene, noen blir beskrevet som allmenngyldige, påvirker etterretningsfunksjonene. Emnet vil vektlegge hvordan lovverk, instrukser, etiske normer og retningslinjer samt pålagte oppgaver, påvirker og styrer etterretningsarbeidet. Gjennom nyere historiske eksempler (etter 1945) belyses hvordan forskjellige nasjoner og institusjoner har organisert og strukturert sitt etterretningsapparat. Nåværende norsk etterretningsstruktur og norske institusjoner med tilhørende regelverk vil bli spesielt belyst. I tillegg til emnets hovedtema, etterretningsstrukturer, omfatter det også grunnleggende etterretningsfaglige elementer som etterretningsteori og etikk. Forskjellige nasjoner og internasjonale organisasjoner har organisert sitt etterretningsapparat på forskjellige måter. Emnet vil belyse hvordan de forskjellige tilnærmingene kan svekke eller styrke etterretningsprinsippenes bidrag til rettidig, pålitelig og relevant beslutningsstøtte. Gjennom innsikt i de forskjellige nasjonenes forståelse for legalitet og legitimitet samt behov for, og tilnærming til, politisk styring og kontroll utvikles studentens forståelse for både norsk og internasjonal organisering av etterretning. Emnet undervises i vårsemesteret. Første gjennomføring våren Målgruppe Emnets målgruppe er studenter, i og utenfor Forsvaret, som vil tilegne seg en bredere forståelse for organisering av de strukturer og institusjoner som sammen utgjør en nasjons utvidede etterretningsmiljø. Emnet inngår i FEHs påbygningsstudium til bachelor i etterretning, men er også tilgjengelig for emnestudenter. Opptakskrav Søkeren må ha generell studiekompetanse og må kunne sikkerhetsklareres i Norge. Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

20 Læringsutbytte Kunnskaper Ferdigheter har kunnskap om norske og internasjonale modeller for organisering og strukturering av etterretningsapparat og systemer, herunder hvordan styring, etikk og integritet er reflektert i strukturene har kunnskap om etterretningsprinsippenes påvirkning på etterretningsstrukturer og institusjoner har kunnskap om kognitive fenomener som påvirker etterretningsstrukturene og hvorfor disse kan føre til etterretningssvikt kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid som påvirker etterretningsstrukturene kan på selvstendig grunnlag drøfte og reflektere omkring etterretningsstrukturer og institusjoner kan presentere og diskutere teori og praktisk organisering av etterretningsstrukturer og deres indre og ytre sammenheng Generell kompetanse kan anvende kunnskapen om etterretningsstrukturer til å utvikle nye problemstillinger og perspektiv, herunder reflektere om potensielle utfordringer ved samordning av komplekse strukturer. Arbeidsformer Emnet består av to ukessamlinger (kan være sammenhengende) på FEH og stiller krav til lesing av pensum i forkant av disse. Under samlingene vil studenten gjennom ulike forelesninger få presentert fagstoff studenten er forventet å reflektere over både individuelt og i gruppeoppgaver. Arbeidsformene er forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner, selvstudier, samt individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Veiledere er tilgjengelig under gruppearbeid og i forbindelse med essayskriving. I hver av emnets samlingsuker blir studentene tildelt et gruppearbeid som skal presenteres ved ukens slutt. Det settes av 30 minutter til hver gruppe. Presentasjonen er to-delt; presentasjon av oppgaven (10-15 minutter) spørsmål og svar til hele gruppen (15-20minutter) Arbeidskrav Eksamensrett til hjemmeeksamen gis når følgende krav er oppfylt: deltakelse på begge samlingsuker en gruppepresentasjon med minst karakter E Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

21 Vurdering og sensur Oppgavene vurderes av en kommisjon bestående av tre personer som alle er tilstede under presentasjonen. Hver gruppepresentasjon vurderes iht karakterskala A-F. Studenten skal gjennomføre et avsluttende selvstendig arbeid som eksamen. Eksamensformen vil være en hjemmeeksamen hvor studenten har tilgang på alt utlevert materiale, men hvor den enkeltes oppfatning av og refleksjon omkring utvalgt tematikk vil være fremtredende. Eksamen vurderes iht karakterskala A-F. Sensur gjennomføres av to sensorer, med mulighet for å hente inn ytterligere sensorer ved behov. Ved fastsettelse av endelig karakter skal gruppeoppgavene skal vektes med 20% hver og hjemmeeksamen med 60%. Emnet vurderes iht karakterskala A-F. Pensum Emnets litteraturliste sendes studenter som tilbys studieplass. Pensumlisten kan også fås tilsendt ved henvendelse til FEH. Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

22 2.5 (ET206) Etterretning fra brukeren og beslutningstakerens perspektiv Topic title: The Decisionmakers Perspective of Intelligence Antall studiepoeng/ects Credits: 15SP Emnet er obligatorisk for studenter ved påbygningsstudiet til bachelor i etterretning Innledning Emnet skal bidra til å utvide studentens forståelse for hvordan beslutningstakeres informasjons- og etterretningsbehov oppstår, hvordan behovet formidles til etterretningsorganisasjoner samt hvordan de ferdige produkter formidles/kommuniseres tilbake til beslutningstakeren. Emnet fokuseres dermed på etterretningsdialog, beslutningsprosesser, etterretningsprodukter, feilkilder og fenomener samt, som en konsekvens, på det kompetansebehov som finnes for både beslutningstaker og produsent. Studenten skal få en bred forståelse for at etterretningsorganisasjoner eksisterer for å gi beslutningstakere, politiske, sivile og militære, et bedre beslutningsgrunnlag. Etterretning skal være en rådgivende og objektiv stabsfunksjon og må være i tett dialog med beslutningstakere på ulike nivåer. I forlengelsen av dette skal studentene forstå forskjellen mellom etterretningens rolle og andre typer informasjonsbehandling som er integrert i sivile og militære statlige strukturer. Gjennom nyere historiske eksempler (etter 1945) belyses hvordan beslutningstakeres behov er oppstått og kommunisert gjennom etterretningsdialogen samt etterretningsorganisasjonens produksjon og formidling har virket og påvirket på forskjellige nivåer, fra politisk strategisk, gjennom militærstrategisk og operasjonelt til taktisk nivå. Temaer som etikk, trusselforståelse, legalitet og legitimitet vil stå sentralt i studentens læring. Emnet undervises i høstsemesteret. Første gjennomføring høsten Målgruppe Emnets målgruppe er studenter, i og utenfor Forsvaret, som vil tilegne seg en bredere forståelse for etterretningsbrukeren og beslutningstakerens perspektiv og syn på etterretning, forståelse for eget etterretningsbehov, samt den kommunikasjon og dialog som må eksistere mellom beslutningstaker og etterretningsorganisasjon. Emnet inngår i FEHs påbygningsstudium til bachelor i etterretning, men er også tilgjengelig for emnestudenter. Opptakskrav Søkeren må ha generell studiekompetanse og må kunne sikkerhetsklareres i Norge. Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

23 Læringsutbytte Kunnskaper Ferdigheter har kunnskap om etterretningsdialogen, herunder etterretningsprinsippenes rolle i denne har kunnskap om kognitive fenomener som påvirker beslutningstakere og hvorfor disse kan føre til etterretningssvikt har kunnskap om problemer knyttet til sannhets- og kunnskapsbegrepene, herunder utfordringer har kunnskap om induksjon og formallogikk har kunnskap om den sensitivitet som ligger i all etterretningsaktivitet og om forhold knyttet til viktigheten av å beskytte kilder, metoder, kapasiteter og hensikt har kunnskap om det etiske og juridiske grunnlag for etterretningsvirksomhet, både nasjonalt og internasjonalt har kunnskap om utfordringer i spenningsfeltet mellom etterretningens krav til hemmelighold og skjerming på den ene siden, og de etiske og juridiske normene i et åpent demokratisk samfunn etterretningen til enhver tid tjener kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid som påvirker etterretningsdialogen kan på selvstendig grunnlag drøfte og reflektere omkring etterretningsdialogen kan presentere og diskutere etterretningsdialogen muntlig og skriftlig Generell kompetanse kan anvende kunnskapen om beslutningstakere og etterretningsdialogen til å utvikle nye problemstillinger og perspektiv, herunder reflektere om hvordan kunnskap om brukerperspektivet kan underlette dialogen med brukeren Arbeidsformer Emnet består av to ukessamlinger (kan være sammenhengende) på FEH og stiller krav til lesing av pensum i forkant av disse. Under samlingene vil studenten gjennom ulike forelesninger få presentert fagstoff studenten er forventet å reflektere over både individuelt og i gruppeoppgaver. Arbeidsformene er forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner, selvstudier, samt individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Veiledere er tilgjengelig under gruppearbeid og i forbindelse med essayskriving. I hver av emnets samlingsuker blir studentene tildelt et gruppearbeid som skal presenteres ved ukens slutt. Det settes av 30 minutter til hver gruppe. Presentasjonen er to-delt; presentasjon av oppgaven (10-15 minutter) spørsmål og svar til hele gruppen (15-20minutter) Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

24 Arbeidskrav Eksamensrett til hjemmeeksamen gis når følgende krav er oppfylt: deltakelse på begge samlingsuker en gruppepresentasjon med minst karakter E Vurdering og sensur Oppgavene vurderes av en kommisjon bestående av tre personer som alle er tilstede under presentasjonen. Hver gruppepresentasjon vurderes iht karakterskala A-F. Studenten skal gjennomføre et avsluttende selvstendig arbeid som eksamen. Eksamensformen vil være en hjemmeeksamen hvor studenten har tilgang på alt utlevert materiale, men hvor den enkeltes oppfatning av og refleksjon omkring utvalgt tematikk vil være fremtredende. Eksamen vurderes iht karakterskala A-F. Sensur gjennomføres av to sensorer, med mulighet for å hente inn ytterligere sensorer ved behov. Ved fastsettelse av endelig karakter skal gruppeoppgavene skal vektes med 20% hver og hjemmeeksamen med 60%. Emnet vurderes iht karakterskala A-F. Pensum Emnets litteraturliste sendes studenter som tilbys studieplass. Pensumlisten kan også fås tilsendt ved henvendelse til FEH. Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

25 2.6 (ET302) Etterretningslederskap i praksis Topic title: Practical Intelligence Leadership Antall studiepoeng: 10 SP Emnet inngår i påbygningsstudiet til bachelor i etterretning Innledning Spesialistlederskap utøves av mennesker som påvirker sine omgivelser i kraft av faglige kvalifikasjoner uten nødvendigvis å ha den formelle, organisatorisk forankrede myndighet som normalt tilligger linjeledere. Emnet «Etterretningslederskap i praksis» legger til rette for studentens utvikling som profesjonell spesialistleder i eget etterretningsmiljø. Emnet gir en innføring i lederskap og organisering, anvendt på etterretningsorganisasjoner generelt og studentens hjemmeavdeling spesielt. Studentens kvalifikasjoner som spesialistleder utvikles gjennom tilrettelagt observajon, samtale og refleksjon om det lederskap som utøves i egen organisasjon, både av studenten selv og organisasjonens øvrige, formelle, ledelse. Begrepene lederskap, spesialistledelse og medarbeiderskap er sentrale og studenten vil utvikle sine kvalifikasjoner innen alle disse tre. Spesialistlederen kan illustreres med fenriken som ikke bare gir råd men står støtt i sitt fag og forteller en oberst at «..nei, det kan vi ikke gjøre. Hvis vi gjør det vil denne operasjonen ikke lykkes!» Studenten vil skape en utvidet forståelse for hva en leder er, og hvordan dette kommer til uttrykk i lederadferder; hvordan ledere utnytter energi og avdekker konflikter med effektive team som resultat. Knyttet til observerbare adferder vil emnet også omfatte spesialistlederens rolle og støtte til linjelederen i utvikling og vedlikehold av team med effektive mennesker. Medarbeiderskap som fenomen blir viet stor plass. Emnet omfatter ikke begrepet «ledelse» i betydningen styring/management. Emnet omfatter følgende temaer: lederskap i etterretningsorganisasjoner etikk, ærlighet, integritet og lederskap lederskap, etterretningsprinsipper og fenomener spesialistlederskap og medarbeiderskap Emnet gjennomføres ved studentens egen stilling ved egen hjemmeavdeling etter forutgående forelesninger ved FEH og reguleres av egen avtale som inngås mellom studenten, praksisavdeling og FEH. Denne avtalen og studentens individuelle utdanningsplan regulerer den praktiske gjennomføringen av emnet. Etterretningsprofesjonen består av en rekke ulike stillingstyper. Dette innebærer at studentene i dette emnet bekler stillinger av forskjellig karakter og på ulike organisatoriske nivå. Det legges stor vekt på å bearbeide studentenes egne erfaringer og oppfatninger. Det er satt av tid til arbeid i særskilt opprettede prosjektgrupper som arbeider med konkrete temaer, utviklet av studentene i samarbeid med lærekreftene og hjemmeavdelingen. Studieplan Påbygningsstudium til bachelor i etterretning ved FEH Versjon 4. februar

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8)

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Basert på Rammeplan og Forskrift for 3-årig Vernepleierutdanning, Fastsatt

Detaljer

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi 3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi Sem. 60 sp innføring i samfunnsvitenskap 40 sp valgemner 50 sp fordypning, nivå 1 30 sp fordypning, nivå 2 Bidrag 6 vår - - - Bacheloroppgave (20), Arbeidslivssosiologi

Detaljer

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16 BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole 0 Innholdsfortegnelse 1.0. Bachelorstudium i anvendt psykologi... 2 1.1

Detaljer

Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del

Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del Denne planen trer i kraft fra og med august 2013. Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 MÅL MED UTDANNINGEN.... 3 1.2 OPPTAKSKRAV... 3 2 ORGANISERING

Detaljer

Den Norske Balletthøyskole

Den Norske Balletthøyskole Den Norske Balletthøyskole Revidering av akkreditert bachelorgradsstudium i dans og pedagogikk fase 2 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering (Fase 2) av bachelorgradsstudiet

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning 2010 Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning Dokumentet skal være til hjelp og støtte, et oppslagsverk som gir tips og ideer og viser muligheter ved implementering av ny rammeplan. Der retningslinjene

Detaljer

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan Avdeling for Ledelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning Prosjektledelse kunst og kreativ næring 1 1.1 Om programmet 1 1.2 Forenklet studieplan 2 1.3 Læringsutbytte

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE 3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR KULL 2007 Godkjent i instituttutvalget 12.04.05 (Revidert mai 2007) INNHOLD VELKOMMEN SOM STUDENT VED HØGSKOLEN I NARVIK... 3 DEL 1 GENERELL DEL... 4 1.1 Idégrunnlag...

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

2/2007 Krigsskolens kvalifiseringskurs KSKVK

2/2007 Krigsskolens kvalifiseringskurs KSKVK 2/2007 Krigsskolens kvalifiseringskurs KSKVK STUDIEHÅNDBOK Krigsskolen høsten 2007 Krigsskolens kvalifiseringskurs KSKVK 2/2007 KSKVK Hilsen fra skolesjefen Kjære kadetter. Krigsskolen er den eldste institusjon

Detaljer

Bachelor i Sykepleie

Bachelor i Sykepleie Bachelor i Sykepleie Sist endret 29.06.2015 Ref: 2014/3385 Bachelor i Sjukepleie Bachelor in Nursing Fagplan 180 Studiepoeng/Credits Det helsevitenskapelige fakultet Institutt for helse- og omsorgsfag

Detaljer

Studieplan Det praktisk-teologiske seminar høsten 2015

Studieplan Det praktisk-teologiske seminar høsten 2015 Studieplan Det praktisk-teologiske seminar høsten 2015 Fullstendig studieplan finnes her: http://www.praktikum-pts.no/studier/studieplan/. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 STUDIEMÅL... 4 3 STUDIETS

Detaljer

STUDIEPLAN. for audiografutdanning Bachelor. Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005

STUDIEPLAN. for audiografutdanning Bachelor. Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 STUDIEPLAN for audiografutdanning Bachelor Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 2 Studieplan godkjent av Høgskolestyret 22. mai 2002 Revidert 2.juni

Detaljer

Bachelor i ingeniørfag

Bachelor i ingeniørfag Krigsskolen 1750 Studiehåndbok 2015-2016 Bachelor i ingeniørfag KRIGSSKOLEN 2015-2016 INGENIØRFAG Innholdsfortegnelse 1. Hilsen fra skolesjefen...5 2. Hilsen fra dekanus...7 3. Kort introduksjon til studiet

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Kreativ markedskommunikasjon. Bachelorgradsstudium ved Campus Kristiania - Norges Kreative Fagskole Mars 2012

Kreativ markedskommunikasjon. Bachelorgradsstudium ved Campus Kristiania - Norges Kreative Fagskole Mars 2012 Kreativ markedskommunikasjon Bachelorgradsstudium ved Campus Kristiania - Norges Kreative Fagskole Mars 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Campus Kristiania- Norges Kreative Fagskole Kreativ

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2014 2015, Kull 2012 og 2013 Godkjent av høyskolestyret: 27.05.2014 Innhold Innledning/beskrivelse... 3 Verdigrunnlag... 3 Målgruppe/opptakskrav...

Detaljer

Veiledning i utfylling av studieplaner/fagplaner og fagbeskrivelser. Studieåret 2009-2010

Veiledning i utfylling av studieplaner/fagplaner og fagbeskrivelser. Studieåret 2009-2010 Veiledning i utfylling av studieplaner/fagplaner og fagbeskrivelser Studieåret 2009-2010 Vedtatt av studieutvalget 04.02.2009 Side 2 www.hials.no Inholdsfortegnelse Side 1 Hensikt 4 2 Sentrale definisjoner

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Journalistikk Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Oslo og Akershus Journalistikk Mastergradsstudium, 120 studiepoeng

Detaljer

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 Versjon 1.1 Revisjonshistorikk Versjon Dato Ansvarlig Beskrivelse

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng.

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng. FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG 3års heltidsstudium 180 ECTS / studiepoeng 2004 2007 Kull 2004/3 Godkjent Av: Avdelingsleder ved avd. for Helse- og sosialfag Dato:

Detaljer

FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING

FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD INSTITUTT FOR HELSE - OG SOSIALFAG 2004 Revidert juni 2004. 1 INNHOLD 1. RAMMEPLAN... 2 2. HISTORISK UTVIKLING... 2 3. VERNEPLEIERENS KOMPETANSE

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin. Atlantis Medisinske Høgskole September 2012

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin. Atlantis Medisinske Høgskole September 2012 Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Atlantis Medisinske Høgskole September 2012 Institusjon: Studietilbud: Studiested og studieform Grad/Studiepoeng: Atlantis

Detaljer

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng Special Needs Education and Accommodated Learning Studieåret 2012/13 Heltid/Deltid,

Detaljer