Eksamen MAT1008 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamen 30.11.2009. MAT1008 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål"

Transkript

1 Eksamen MAT1008 Matematikk T Nynorsk/Bokmål

2 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: 5 timer: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del skal leverast inn etter 5 timar. Vanlege skrivesaker, passar, linjal med cm-mål og vinkelmålar. Alle hjelpemiddel er tillatne, med unntak av Internett og andre verktøy som tillèt kommunikasjon. Alle kjelder som blir brukte til eksamen, skal oppgivast på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Du må oppgi forfattar og heile tittelen på både lærebøker og annan litteratur. Dersom du har med deg utskrift eller sitat frå nettsider, skal heile adressa og nedlastingsdato oppgivast. Det er t.d. ikkje tilstrekkeleg med Ingen Der oppgåveteksten ikkje seier noko anna, kan du fritt velje framgangsmåte. Om oppgåva krev ein bestemt løysingsmetode, vil også ein alternativ metode kunne gi noko utteljing. Karakteren blir fastsett etter ei samla vurdering. Det betyr at sensor vurderer i kva grad du viser reknedugleik og matematisk forståing gjennomfører logiske resonnement ser samanhengar i faget, er oppfinnsam og kan bruke fagkunnskap i nye situasjonar kan bruke formålstenlege hjelpemiddel vurderer om svar er rimelege forklarer framgangsmåtar og grunngir svar skriv oversiktleg og er nøyaktig med utrekningar, nemningar, tabellar og grafiske framstillingar Eksamen, MAT1008 Matematikk T Side av 0

3 DEL 1 Utan hjelpemiddel Oppgåve 1 a) Løys ulikskapen b) Løys likninga x 9 x 4x 6 x x 8 0 c) Faktoriser og forkort d) Rekn ut x x 1 x e) Rekn ut og skriv svaret på standardform 6 4,5 10 4,0 10 f) Forholdet mellom n og p er lik 140. Kor stor er p dersom n er 70? g) Bruk derivasjon til å finne for kva verdi av x funksjonen f gitt ved f ( x ) x 3x 4 har størst verdi. h) Kva for ein av dei to trekantane ovanfor har størst areal? Grunngi svaret ditt. Eksamen, MAT1008 Matematikk T Side 3 av 0

4 Oppgåve I koordinatsystemet ovanfor har vi teikna to vektorar a og b. a) Skriv vektorane a og b på koordinatform. b) Teikn vektorane a, b 1 og a b i eit koordinatsystem. Ein vektor c 1 er gitt ved c t, t c) Bestem t slik at c er parallell med a. Eksamen, MAT1008 Matematikk T Side 4 av 0

5 DEL Med hjelpemiddel Oppgåve 3 I klassa til Kåre, Janne og Ane er det 15 jenter og 10 gutar. Klassa har vunne ein tur til Hellas for 6 elevar. Dei 6 elevane blir valde ut ved loddtrekning. a) Finn sannsynet for at Ane får vere med på turen. b) Finn sannsynet for at akkurat 3 jenter og 3 gutar får vere med på turen. Kåre og Janne er kjærastar. c) Finn sannsynet for at berre den eine av dei får vere med på turen. Oppgåve 4 (.4.009) Eit tomteområde er til sals på Skreia. I salsoppgåva blir det opplyst at arealet av området er på 7 mål (7 000 m ). Jon vil sjekke storleiken av arealet og måler avstandane AB, BC og AC. AB er 180 meter, BC er 85 meter, og AC er 196 meter. a) Kor stor er vinkelen mellom AB og AC? b) Kor stort er arealet av tomta, etter Jons målingar? Eksamen, MAT1008 Matematikk T Side 5 av 0

6 Oppgåve 5 Biletet viser Mathematical Bridge i Cambridge. Dette er ei bru som er konstruert utan skruar, spikrar og liknande, og som det spinn ein del mytar rundt. Éin av mytane er at brua skal ha blitt konstruert av Isaac Newton. Kjelde: Utdanningsdirektoratet Brua har form som ein parabel. Avstanden mellom punkta O og A er 5, meter. Punktet B er parabelen sitt toppunkt. B ligg 1, meter over vassflata. Vi tenkjer oss eit koordinatsystem lagt slik som vist på biletet. x -aksen ligg 0,40 meter over vassflata. a) Finn den andregradsfunksjonen som passar med parabelen. Figuren nedanfor viser ein kvadratisk flåte som har ei breidd på,0 meter, og som har høgda 1,1 meter over vassflata. Vi ser flåten framanfrå. b) Vil flåten kunne passere under brua? Eksamen, MAT1008 Matematikk T Side 6 av 0

7 Oppgåve 6 Kjelde: Utdanningsdirektoratet Ved utgangen av 008 var det over to millionar registrerte personbilar i Noreg. Den største auken i talet på personbilar skjedde i perioden frå 1950 til Funksjonen f gitt ved 3 f( x) 7x 100x 990x kan brukast som ein modell for å beskrive utviklinga i denne perioden. Her er f(x) talet på registrerte personbilar i Noreg x år etter a) Teikn grafen til f i eit koordinatsystem for x -verdiar frå og med 0 til og med 35. b) Når passerte talet på registrerte personbilar ? c) Finn den gjennomsnittlege vekstfarten for f(x) frå x 0 til x 35. d) Finn f '(10). Gi ei praktisk tolking av svaret. e) Finn ut omtrent når talet på registrerte personbilar auka raskast. Kor stor var auken då? Eksamen, MAT1008 Matematikk T Side 7 av 0

8 Oppgåve 7 I denne oppgåva skal du velje anten alternativ I eller alternativ II. Dei to alternativa tel like mykje ved sensuren. Alternativ I Funksjonen f er gitt ved f( x) x 5x 6 x 1 a) Teikn grafen til f. b) Finn asymptotane til grafen. c) Vis korleis du kan bruke grafen til å finne f (0) og til å løyse likninga f ( x ) 0. Eksamen, MAT1008 Matematikk T Side 8 av 0

9 Alternativ II Formelen for bremselengda til ein bil er gitt ved v s a Bremselengda s er målt i meter, og farten v er målt i km/t. Konstanten a er blant anna avhengig av underlaget. Med ein testbil på tørr asfalt viser det seg at bremselengda ved farten 50 km/t er 13 meter. a) Bruk formelen og opplysningane ovanfor til å vise at a 96,. b) Kor mykje lengre blir bremselengda dersom den same bilen, på det same underlaget, har farten 60 km/t? Ei informasjonsside som skal forklare bilistar at dei bør senke farten, har overskrifta Når 10 blir til 33. Denne illustrasjonen er brukt: Bilane bremsar Figuren illustrerer to bilar som bråbremsar. Dersom bil A akkurat stoppar ved ein mur, vil bil B ha ein fart på 33 km/t når han treffer muren. c) Bruk formelen for bremselengda og det du fann i b), til å vise at dette faktisk stemmer. Eksamen, MAT1008 Matematikk T Side 9 av 0

10 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del : Bruk av kilder: Vedlegg: Framgangsmåte: Veiledning om vurderingen: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter timer. Del skal leveres inn etter 5 timer. Vanlige skrivesaker, passer, linjal med cm-mål og vinkelmåler. Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. Alle kilder som blir brukt til eksamen, skal oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du må oppgi forfatter og hele tittelen på både lærebøker og annen litteratur. Dersom du har med deg utskrift eller sitat fra nettsider, skal hele adressen og nedlastingsdato oppgis. Det er f.eks. ikke tilstrekkelig med Ingen Der oppgaveteksten ikke sier noe annet, kan du fritt velge framgangsmåte. Om oppgaven krever en bestemt løsningsmetode, vil også en alternativ metode kunne gi noe uttelling. Karakteren blir fastsatt etter en samlet vurdering. Det betyr at sensor vurderer i hvilken grad du viser regneferdigheter og matematisk forståelse gjennomfører logiske resonnementer ser sammenhenger i faget, er oppfinnsom og kan anvende fagkunnskap i nye situasjoner kan bruke hensiktmessige hjelpemidler vurderer om svar er rimelige forklarer framgangsmåter og begrunner svar skriver oversiktlig og er nøyaktig med utregninger, benevninger, tabeller og grafiske framstillinger Eksamen, MAT1008 Matematikk T Side 10 av 0

11 DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 a) Løs ulikheten b) Løs likningen x 9 x 4x 6 x x 8 0 c) Faktoriser og forkort d) Regn ut x x 1 x e) Regn ut og skriv svaret på standardform 6 4,5 10 4,0 10 f) Forholdet mellom n og p er lik 140. Hvor stor er p dersom n er 70? g) Bruk derivasjon til å finne for hvilken verdi av x funksjonen f gitt ved f ( x ) x 3x 4 har sin største verdi. h) Hvilken av de to trekantene ovenfor har størst areal? Begrunn svaret ditt. Eksamen, MAT1008 Matematikk T Side 11 av 0

12 Oppgave I koordinatsystemet ovenfor har vi tegnet to vektorer a og b. a) Skriv vektorene a og b på koordinatform. b) Tegn vektorene a, b 1 og a b i et koordinatsystem. En vektor c 1 er gitt ved c t, t c) Bestem t slik at c er parallell med a. Eksamen, MAT1008 Matematikk T Side 1 av 0

13 DEL Med hjelpemidler Oppgave 3 I klassen til Kåre, Janne og Ane er det 15 jenter og 10 gutter. Klassen har vunnet en tur til Hellas for 6 elever. De 6 elevene trekkes ut ved loddtrekning. a) Finn sannsynligheten for at Ane får være med på turen. b) Finn sannsynligheten for at akkurat 3 jenter og 3 gutter får være med på turen. Kåre og Janne er kjærester. c) Finn sannsynligheten for at bare én av dem får være med på turen. Oppgave 4, 0 m (.4.009) Et tomteområde er til salgs på Skreia. I salgsoppgaven blir det oppgitt at arealet av området er på 7 mål (7 000 m ). Jon vil sjekke størrelsen av arealet, og måler avstandene AB, BC og AC. AB er 180 meter, BC er 85 meter, og AC er 196 meter. a) Hvor stor er vinkelen mellom AB og AC? b) Hvor stort er arealet av tomta ifølge Jons målinger? Eksamen, MAT1008 Matematikk T Side 13 av 0

14 Oppgave 5 Bildet viser Mathematical Bridge i Cambridge. Dette er en bro som er konstruert uten skruer, spiker og lignende, og som det spinner en del myter rundt. Én av mytene er at den skal ha blitt konstruert av Isaac Newton. Kilde: Utdanningsdirektoratet Broen har form som en parabel. Avstanden mellom punktene O og A er 5, meter. Punktet B er parabelens toppunkt. B ligger 1, meter over vannflaten. Vi tenker oss et koordinatsystem lagt slik som vist på bildet. x -aksen ligger 0,40 meter over vannflaten. a) Finn den andregradsfunksjonen som passer med parabelen. Figuren nedenfor viser en kvadratisk flåte som har en bredde på,0 meter, og som har høyden 1,1 meter over vannflaten. Vi ser flåten forfra. O A b) Vil flåten kunne passere under broen? Eksamen, MAT1008 Matematikk T Side 14 av 0

15 Oppgave 6 Kilde: Utdanningsdirektoratet Ved utgangen av 008 var det over to millioner registrerte personbiler i Norge. Den største økningen i antall personbiler fant sted i perioden fra 1950 til Funksjonen f gitt ved 3 f( x) 7x 100x 990x kan brukes som en modell for å beskrive utviklingen i denne perioden. Her er f(x) antall registrerte personbiler i Norge x år etter a) Tegn grafen til f i et koordinatsystem for x -verdier fra og med 0 til og med 35. b) Når passerte antall registrerte personbiler ? c) Finn den gjennomsnittlige vekstfarten for f(x) fra x 0 til x 35. d) Finn f '(10). Gi en praktisk tolkning av svaret. e) Finn ut omtrent når antall registrerte personbiler økte raskest. Hvor stor var økningen da? Eksamen, MAT1008 Matematikk T Side 15 av 0

16 Oppgave 7 I denne oppgaven skal du velge enten alternativ I eller alternativ II. De to alternativene teller like mye ved sensuren. Alternativ I Funksjonen f er gitt ved f( x) x 5x 6 x 1 a) Tegn grafen til f. b) Finn asymptotene til grafen. c) Vis hvordan du kan bruke grafen til å finne f (0) og til å løse likningen f ( x ) 0. Eksamen, MAT1008 Matematikk T Side 16 av 0

17 Alternativ II Formelen for bremselengden til en bil er gitt ved v s a Bremselengden s er målt i meter, og farten v er målt i km/t. Konstanten a avhenger blant annet av underlaget. Med en testbil på tørr asfalt viser det seg at bremselengden ved farten 50 km/t er 13 meter. a) Bruk formelen og opplysningene ovenfor til å vise at a 96,. b) Hvor mye lengre blir bremselengden dersom den samme bilen, på det samme underlaget, har farten 60 km/t? En informasjonsside som har til hensikt å forklare bilister at de bør senke farten, har overskriften Når 10 blir til 33. Følgende illustrasjon er brukt: Figuren illustrerer to biler som bråbremser. Dersom bil A akkurat stopper ved en mur, vil bil B ha en fart på 33 km/t når den treffer muren. c) Bruk formelen for bremselengden og det du fant i b), til å vise at dette faktisk stemmer. Eksamen, MAT1008 Matematikk T Side 17 av 0

18 Blank side Eksamen, MAT1008 Matematikk T Side 18 av 0

19 Blank side Eksamen, MAT1008 Matematikk T Side 19 av 0

20 Kolstadgata 1 Postboks 94 Tøyen 0608 OSLO Telefon Telefaks

Eksamen 22.05.2009. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 22.05.2009. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen.05.009 REA30 Matematikk R Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del : Hjelpemiddel på Del : Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga:

Detaljer

Eksamen 30.11.2009. MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 30.11.2009. MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30.11.2009 MAT1005 Matematikk 2P-Y Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga:

Detaljer

Eksamen 25.05.2012. MAT1003 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 25.05.2012. MAT1003 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 25.05.2012 MAT1003 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Eksamen 29.11.2013. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 29.11.2013. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 9..03 REA304 Matematikk R Nnorsk/Bokmål Nnorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del : Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del skal leverast inn etter timar. Del skal leverast inn seinast

Detaljer

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2010 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: 5 timar: Del 1 skal

Detaljer

Eksempeloppgave 2008. REA3024 Matematikk R2. Bokmål

Eksempeloppgave 2008. REA3024 Matematikk R2. Bokmål Eksempeloppgave 008 REA04 Matematikk R Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del : Hjelpemidler på Del : Bruk av kilder: Vedlegg: Framgangsmåte: Veiledning om vurderingen: 5 timer:

Detaljer

Eksamen 25.05.2012. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 25.05.2012. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 25.05.2012 MAT1015 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave September 2010

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave September 2010 Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave September 2010 MAT1015 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om

Detaljer

Eksamen 27.11.2013. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 27.11.2013. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 27.11.2013 MAT1015 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

Eksamen 23.11.2011. MAT1003 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.11.2011. MAT1003 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.11.2011 MAT1003 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007 Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007 MAT1003 Matematikk 2P Fellesfag Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på del 1: Hjelpemiddel på del 2: Vedlegg: Vedlegg som

Detaljer

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2010 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer. Del 2 skal leveres inn senest etter 5 timer. Hjelpemidler

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 1. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 1. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 1 Ny eksamensordning Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 3 timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy på datamaskin:

Detaljer

Eksamen. Fag: VG1341 Matematikk 1MY. Eksamensdato: 3. mai 2006. Felles allmenne fag Privatistar/Privatister

Eksamen. Fag: VG1341 Matematikk 1MY. Eksamensdato: 3. mai 2006. Felles allmenne fag Privatistar/Privatister Eksamen Fag: VG1341 Matematikk 1MY Eksamensdato: 3. mai 2006 Felles allmenne fag Privatistar/Privatister Oppgåva ligg føre på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål. / Oppgaven foreligger på begge

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3024 Matematikk R2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3024 Matematikk R2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 014 REA04 Matematikk R Eksempel på eksamen våren 015 etter ny ordning Ny eksamensordning Del 1: timer (uten hjelpemidler) Del : timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy

Detaljer

Eksamen 19.05.2014. MAT0010 Matematikk Del 2. Badeland. Eratosthenes. Bokmål

Eksamen 19.05.2014. MAT0010 Matematikk Del 2. Badeland. Eratosthenes. Bokmål Eksamen 19.05.2014 MAT0010 Matematikk Del 2 Badeland Eratosthenes Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 2: 5 timer totalt: Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du

Detaljer

Eksamensveiledning for privatister. i matematikk på yrkesfaglige programområder. MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y. Gjelder fra våren 2015

Eksamensveiledning for privatister. i matematikk på yrkesfaglige programområder. MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y. Gjelder fra våren 2015 Eksamensveiledning for privatister i matematikk på yrkesfaglige programområder MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y Gjelder fra våren 2015 Veiledningen er utarbeidet med bakgrunn i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1 Forslag til ny eksamensordning fra våren 2015: Del 1: 2 timer Del 2: 3 timer Nye minstekrav til digitale

Detaljer

Heldagsprøve 10. trinn. Våren 2014

Heldagsprøve 10. trinn. Våren 2014 Heldagsprøve 10. trinn Våren 2014 Del 2 Informasjon Tiden du har til disposisjon 5 timer totalt (del 1 og del 2 til sammen) Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Hjelpemidler

Detaljer

Eksempel på løsning 2011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 2010 Bokmål

Eksempel på løsning 2011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 2010 Bokmål Eksempel på løsning 011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 010 Bokmål MAT1013 Matematikk 1T, Høst 010 Del 1 Uten hjelpemidler Kun vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

Eksamen 22.05.2014. Ein smak av Noreg. Theodor Kittelsen: Nøkken, 1892 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Eksamen 22.05.2014. Ein smak av Noreg. Theodor Kittelsen: Nøkken, 1892 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Eksamen 22.05.2014 NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn for elevar/elever og for vaksne/voksne deltakarar/deltakere og privatistar/privatister Ein smak av Noreg Nynorsk/Bokmål

Detaljer

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HUD2002 Kommunikasjon og samhandling Våren

Detaljer

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål Eksempel på løsning 010 Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk P Eksamen 30.11.009 Bokmål MAT1003 Matematikk P HØSTEN 009 Eksempel på løsning med vekt på bruk av digitale verktøy Hva er en

Detaljer

Vurdering og kommentarer 2009

Vurdering og kommentarer 2009 Vurdering og kommentarer 2009 Eksempeloppgave 2 i MAT0010 Matematikk for eksamen våren 2009 Bokmål Forord I forbindelse med innføring av ny eksamensmodell (modell 2) i MAT0010 Matematikk på 10.årstrinn

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 2

Eksempel på løsning DEL 2 Eksempel på løsning DEL Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet å

Detaljer

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007 Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007 MAT1003 Matematikk 2P Fellesfag Nynorsk/Bokmål DEL 1 Oppgave 1 63023 a) Gjør overslag: 101 699 b) Tallet 11011 er skrevet i totallssystemet. Gjør det om til

Detaljer

Skriftlig eksamen. SSS2001 Markedsføring og salg/ Marknadsføring og sal. Våren 2014. Privatister/Privatistar

Skriftlig eksamen. SSS2001 Markedsføring og salg/ Marknadsføring og sal. Våren 2014. Privatister/Privatistar Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen SSS2001 Markedsføring og salg/ Marknadsføring

Detaljer

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene.

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene. DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (3 poeng) Løs likningene a) 2x 10 x( x 5) x b) lg 3 5 2 Oppgave 2 (1 poeng) Bruk en kvadratsetning til å bestemme verdien av produktet 995 995 Oppgave 3 (2 poeng) Løs

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer