KREATIV & INDUSTRIELL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KREATIV & INDUSTRIELL"

Transkript

1 KREATIV & INDUSTRIELL Et inspirasjonsnotat for Medieklyngen i Bergen! Anders Waage Nilsen Rune Smistad MediArena AS

2 Seks trender for digitale klynger En del av MediArenas virksomhet har vært en mulighetsovervåkning. Noe av det vi har bitt oss merke i er hvordan investeringer og klyngeorganisering i digital sektor har endret karakter. Fem endringer står sentralt: 1. Raskere og mer effektive kommersialiseringsløp De siste årene er det kommet flere nye modeller for finansiering og både i USA, ellers i Europa og Asia har man etablert introduksjons- og kommersialiseringsprogrammer - aktiv hjelp og mentoring gjennom korte, kritiske perioder i selskapers livssyklus. Det legges ofte vekt på etablererfasen og internasjonaliseringsfasen. Da snakker man gjerne om uker eller måneders opplegg, som gir påfyll av nettverk, kompetanse og inspirasjon. Plug and Play i Silicion Valley er et eksempel på dette (se egen sak). 2. BETA-kultur og sandkassementalitet Både privat sektor og offentlig sektor lanserer i økende grad tjenester i tidlig fase (BETA), og lar kunder, brukere og samarbeidspartnere være med i produktutviklingsprosessen. Eksperimentell utprøving av teknologi bidrar til å redusere terskelen for nytenkning, og helt nye prinsipper for prosjektutvikling. Mange teknologier er også resultatet av aktiv ideutvikling gjennom for styrte ideprosesser i team med ulik fag- og sektorbakgrunn. Hvordan øker vi antallet slike gode ideer? Det kan dreie seg om fysiske digitale laboratorier (forskningsinfrastruktur), tenketank og finansielle virkemidler som stimulerer til å realitetsteste ideer i helt tidlig fase. 3. Tverrfaglig og sektoroverskridende innovasjon Media er i ferd med å bli digital tjenesteinnovasjon. Journalistikken utvikles i møtet med programmering og design. Forretningsmodellene revolusjoneres av teknologien. En moderne mediesektor både en industriell verdikjede, og en erfarings- og kompetansebase som kan utnyttes som et regionalt konkurransefortrinn. Hva vil skje hvis digitale tjenesteutviklere/medieinnovatører bryner seg på maritim/marin sektors utfordringer? Slike tilnærminger har vist seg å ha et stort innovasjonspotensiale i forhold til effektiviseringsgevinster og ny tjenesteutvikling. 4. Fra foreningsvelde til innovasjonsøkologi Vi trenger ikke en driftsorientert medlemsorganisasjon men flere koordinerte satsninger og initiativer. Informasjonsflyt er en svært viktig komponent i et innovasjonssystem. Hvordan utløser vi synergier på tvers av prosjekter, knytter vi dem tettere til hverandre og sikrer at prosess- og klyngekompetansen forblir i fellesskapets eie? En mulighet er samlokalisering av ulike prosjekter. En annen er å bygge opp en åpen, felles informasjonsinfrastruktur. Koordinering av ulike prosjekter og virkemiddelbruk kan også oppnåes ved å etablere en digital strategi for byen og regionen (en prosess som i disse dager påbegynnes i Oslo). 5. Offentlig sektor - en aktiv partner! Offentlig sektor er selv utsatt for kraftige endringskrefter, og kan utløse store innovasjonsgevinster gjennom 1) dele mer data for å stimulere til lokal tjenesteinnovasjon, 2) skape et lokalt marked for digitale løsninger med høy innovasjonsgrad og 3) bidra til å skape innovasjonsfremmende prosjekter. Internasjonalt ser vi at flere teknologibyer har en tett dialog mellom offentlig sektor og industrien, og at offentlig sektor selv inngår i prosjektkonsortier som en aktiv deltaker ikke bare finansieringskilde. 6. Proaktivt & mulighetsskapende! Prosjekter på tvers av virksomheter skaper ikke seg selv. All klyngeerfaring understreker behovet for aktive prosjektutviklere personer som har som oppgave å overvåke muligheter og aktivt initierer samarbeid og industriprosjekter. Noen må være fellesskapets entreprenører og bygge fellesgoder og skape visjoner for klyngen. 2

3 6 INNSPILL FRA SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER I KREATIV SEKTOR. MediArena har i sitt første år gjennomført en rekke nettverkssamlinger, 1:1 samtaler med media/ikt i Bergensregionen. Under Manøver-arrangementet 25. august gjennomførte vi også en åpen workshop om innovasjonssystemet i Bergen med særlig fokus på fremveksten av en digital tjenesteinnovasjon. 1. La Bergen bli en snarvei til internasjonal suksess! Bergen har noen tydelige store fyrtårn med internasjonal suksess, nasjonale medieaktører og andre som kan utprøve nye teknologier teknologier og en underskog av virksomheter som jobber med digitalt innhold, software og tjenesteinnovasjon. Flere små og mellomstore virksomheter savner noen som bidrar til å skape samarbeidsprosjekter og ønsker seg programmer for bransjeintroduksjon og internasjonalisering. 2. Mindre silotenkning stimuler til sektorsamarbeid! Flere SMBer etterlyser en felles satsning på åpne innovasjonsprosesser og erfaringsoverføring mellom ulike sektorer knyttet til digitalt innhold, teknologi og brukeropplevelse. I dag er bransjesatsninger organisert i trange siloer, mens svært mange innovasjoner oppstår i grensesnittet mellom ulike fag og sektorer. 3. Enklere å få finansiert tidligfase-ideer! Både entrepenører og bedrifter savner lavterskel finansieringskilder for å utvikle produktideer eller prosjekter i tidlig fase uten å gå gjennom hele kverna. Det er et uutnyttet ideoverskudd i Bergen, som kan utløses gjennom de riktige økonomiske insentivene. Finnes det erfaringer fra fondsmodellene Fuzz og Buzz som kan etableres i mediesektoren? 4. Bedre informasjonsflyt og synlighet! Det er få virksomheter som savner medlemskortet i posten, men mange savner en bedre infrastruktur for å distribuere nyheter, arrangementsinformasjon. Mange etterspør et bransjesøk og et community. Både offentlig sektor, bransjesatsninger, FOU-miljøer, eventarrangører og enkeltbedrifter bør distribuere sin informasjon inn i en felles løsning. Regionen har også behov for å synliggjøre bedriftene potensielle kunder og tilflyttere - både internasjonalt og nasjonalt. Flere av nettverksorganisasjonene i Bergen har diskutert mulighetene for en slik satsning. 5. Industrirelevante og tverrfaglige utdanning/forskning! Bergen har sterke fagmiljøer på ulike felt, men flere virksomheter sliter likevel med kortreist arbeidskraft. Bergen har behov for flere tverrfaglige utdanningsløp med høyrere industrirelevans og flere forskningsprosjekter som besvarer spesifikke utfordringer for enkeltbedrifter. Særlig innenfor digital sektor trengs kombinasjoner teknologiforståelse og andre fagretninger som journalistikk, forretningsutvikling og design. 6. Forandring is the new forutsigbarhet Omtrent alle sektorer - offentlig sektor inkludert er inne i en historisk epoke preget av disruptive endringer. Kan Bergen bli bedre enn andre regioner til å utnytte overgangen til digitale løsninger og innovasjonskappløpet til sin fordel? Flere virksomheter savner møteplasser der man gis anledning til å tenke høyt rundt endringer og identifisere muligheter i tidlig fase. 3

4 VISION & MEDIA (UK) Vision & Media er et aksjeselskap som skal utvikle den digitale og kreative industrien i nordvestre England (Manchester). Fokuserer på inspirasjon, aktiv mentoring og nettverk. Formidler også med praksisplasser og lederutvikling. Formålsparagraf: Vil bygge en digital og kreativ økonomi i verdensklasse i Englands Northwest Region Virksomhetsbeskrivelse: Prosjektutvikling, kompetansetiltak, mentoring og støtteordninger for kreative selskaper og enkelpersoner innenfor TV, radio, forlagsvirksomhet, musikk, spill og digital tjenesteutvikling. Deler stipender for å realisere gode ideer, og formidler kontakt med private investorer. Driver også locationsøk på vegne av utenlandske filmproduksjoner. Virksomheten er resultatet av en sammenslåening av flere ulike bransjeinitiativ, som er lagt under felles administrasjon og i et felles bygg som er en del av mediebydelen MedieCity UK. Administrasjon: 20+ personer. Består av ledere, og ulike sektorteam, og medarbeidere som jobber med spesifikke oppgaver innenfor film, rekruttering, finansiering etc. Finansiering: I hovedsak offentlig finansiert. Status som regional klyngeorganisasjon, støttet av regionale myndigheter, industriorganisasjonen SkillSet. Inngår i den nasjonale satsningen som kalles Creative England som rulles ut i disse dager. Deltakelse: Åpen (gratis) gjennom The Network en digital aktør-database med muligheter for å komme i kontakt med andre virksomheter og dele informasjon. 4

5 PLUG AND PLAY (SILICON VALLEY, US) Plug and Play kaller seg et teknologisenter og har som mål å korte ned veien til kommersiell suksess for teknologibaserte oppstarts-selskaper i Silicon Valley. Formålsparagraf: Har som formål å få nystartede selskaper til å vokse. Dette oppnår de gjennom en lang rekke strategiske partnerskap inkludert 170 investorer som deltar aktivt i mentoring av deltakende bedrifter. Virksomhetsbeskrivelse: Plug and Play Tech Center tilbyr "Silicon Valley in a box." De samler entreprenører, studenter, større selskaper, universiteter, myndigheter og investorer i det de definerer som økosystemet i Silicon Valley. Her tilbyr de rådgivning og investorhjelp, kontorfasiliteter (en form for inkubator), digital infrastruktur i form av datalagring/båndbredde samt rekrutteringstjenester på vegne av oppstartsvirksomheter som er knyttet til Plug and Play. Administrasjon: 25 ansatte i alt fra teknisk utvikling, mentoring, inkubatorvirksomhet og investorkontakt. Finansiering: I hovedsak industrifinansiert. Flere partnere, herunder både store selskaper og ledende universiteter, bidrar til virksomheten. De har en tett knytning mot privat kapital, som bruker Plug and play for å få tidlig tilgang til gode ideer. Plug and Play har også sitt eget ventureselskap som investerer i aktuelle selskaper. Deltakelse: Bedrifter søker om bli tatt opp i et program der man utfordres til å pitche forretningsideen sin overfor investorer og samarbeidspartnere og gjennomgår et målrettet program for å utvikle sin virksomhet og introduseres i markedet. 5

6 Media Evolution (MALMØ SVERIGE) Media Evolution er et mediekluster og medlemsorganisasjon for medie, mobil, og kreativ industri i det sørlige Sverige. De jobber med prosjekter og arrangement, mulighetsovervåkning og ulike temaprosjekter. Formålsparagraf: Deres formål er fjerne hindere og skape forutsetninger for vekst gjennom dialog, og synliggjøre muligheter i mediebransjen. Visjonen de jobber etter er å gjøre Sør- Sverige til Europas ledende innovasjonsplattform for mediebransjen. Virksomhetsbeskrivelse: Virksomheten har avgrenset sin virksomhet til fem ulike prosjektpillarer: Forretningsutvikling, spill og læring, møteplasser, mulighetsovervåkning og innovasjonsprosesser. Prosjektene i klyngen drives dels av Media Evolution selv, og dels av relaterte virksomheter i Sør-Sverige herunder også universiteter, høyskoler og offentlig sektor. Administrasjon: 13 personer alt fra prosjektledere, til mulighetsanalytikere og forretningsutviklere. Finansiering: I hovedsak offentlig finansiert. Virksomheten finansieres av ulike offentlige virksomheter, herunder EUs strukturfond. Egne inntekter i form av arrangementsavgifter, samt årlige bidrag fra rundt 140 medlemmer. Deltakelse: Basert på medlemsskap. Medlemmer betaler en gradert medlemsavgift fra 1000 kroner (enkeltmannsforetak) og opp til (kommuner og nasjonale/regionale organisasjoner). Mer informasjon: 6

7 TECH CITY (UK) London Tech City er både et næringsareal spesielt tilrettelagt for teknologisektoren, og et regional strategisk initativ for å styrke etablererånden, og gi nye ideer raskere vei til markedet. Formålsparagraf: Ved å kombinere den kreative kraften i etablerte teknologivirksomheter med tilrettelagte næringsarealer, introduksjonsprogrammer, mentorer og møteplasser skal satsningen gjøre London til en av verdens viktigste teknologiklynger. Virksomhetsbeskrivelse: De er i ferd med å utvikle tilbud til virksomheter på ulike nivåer ideer, småselskaper, mellomstore selskaper, investorer etc. Initiativet har sin egen administrasjon, men virker som et overordnet strategisk paraply for flere ulike initiativ. Administrasjon: Under oppbygging. Foruten administrasjon har de teknologispesialister som skal fungere som mentorer for småselskaper, samt et korps av agenter som bistår selskaper som ønsker å flytte sin virksomhet til London. Finansiering: UK Government s Tech City Investment Organisation er sentral en egen virksomhet som investerer i fellesgoder for få klyngen til å blomstre. Tung offentlig finansiert, men målet er tyngre industrideltakelse. Deltakelse: Ingen medlemsskapsmodell foreløpig. 7

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

Detaljer

Innovasjon Norge. Delrapport Drømmeløftet. Gründere og oppstartsbedrifter

Innovasjon Norge. Delrapport Drømmeløftet. Gründere og oppstartsbedrifter Innovasjon Norge Delrapport Drømmeløftet Gründere og oppstartsbedrifter Delrapport Drømmeløftet mai 2015: Gründere og oppstartsbedrifter Sammendrag Aldri har det vært lettere å være optimist på nyskapingens

Detaljer

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk 3 Innhold Forord... 04 HØYKOSTLANDET NORGE MÅ STREKKE SEG LENGRE... 05 Høyt kostnadsnivå og dalende innovasjonsevne... 06 En helhetlig

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster

Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og

Detaljer

Forskningsrådets strategi for innovasjon

Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets arbeid for innovasjon 2011 2014 Innovasjonsstrategiens hovedgrep Forskningsrådets innovasjonsstrategi skal gi innhold og retning for Rådets arbeid

Detaljer

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 NCE Micro- and Nanotechnology Kontraktspartner: MicroTech Innovation Kontaktperson: Roger Dalseg Gjennom NCE MNTs visjoner, påtrykk og mobilisering av investorer,

Detaljer

1. Faglig fokus og forankring i VERDIKTs tema og fagsøyler

1. Faglig fokus og forankring i VERDIKTs tema og fagsøyler Søknad: VERDIKT Verdinettverk Linked Open Future Hvordan kan åpne data og linked open data bidra til forretningsutvikling, teknologisk nyvinning, tjenesteinnovasjon og nye samhandlingsmodeller i grensesnittene

Detaljer

Innovasjon Norge. Referat Drømmeløftet. Kulturell og kreativ næring

Innovasjon Norge. Referat Drømmeløftet. Kulturell og kreativ næring Innovasjon Norge Referat Drømmeløftet Kulturell og kreativ næring Kulturell og kreativ næring Referat fra drømmeløft- debatten om kultur og kreativt næringsliv Salen kokte da over 150 deltakere inntok

Detaljer

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Oslo kommune og Akershus fylkeskommune Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Forord Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 er en

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014 NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2014 Klyngeprogrammet på lufta Lanserer Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters Nært samarbeid på tvers av klynger To styreledere ser nytten

Detaljer

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Integra Foreningen for tekniske systemintegratorer Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Vilje Ideer Kvalitet Lean Ledelse Læring Automatisering November 2013 Teknologi Mennesker Fleksibilitet

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING

NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING tuzla NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING 2012-2022 Programbeskrivelse Tittel oslo kristiansand 24.10.13 24.10.13 BAKGRUNN Næringslivet vi skal leve av etter oljen må skapes nå. Nordic Entrepreneurship Monitor

Detaljer

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 Tjenestebeskrivelse: Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 1 Innholdsfortegnelse Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer: Begrunnelse, innhold og organisering... 3 1. Introduksjon...

Detaljer

Regional finansiering for økt kunnskapsbasert

Regional finansiering for økt kunnskapsbasert Ove Langeland Regional finansiering for økt kunnskapsbasert verdiskaping VS2010 Innlandet-publikasjon NOTAT 2004:111 Tittel: Forfatter: Regional finansiering for økt kunnskapsbasert verdiskaping Ove Langeland

Detaljer

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 SOS6505 Side 1 Hvordan kan det offentlige ta i bruk åpen innovasjon for å øke verdiskapningen 1.0 Innledning Offentlig virksomhet forvalter store

Detaljer

Muligheter i omstilling

Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muligheter i omstilling 11 12 13 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - innstilling til landsmøtet 22.01.15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE 2014 INNHOLD 3 Kort om Innovasjon 4 Nøkkeltall 6 Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid 8 Gode effekter og krevende omstilling 10 La oss skape nye landslag sammen! 13 Mange

Detaljer

SLUTTRAPPORT- forstudie

SLUTTRAPPORT- forstudie SLUTTRAPPORT- forstudie Prosjekt: Godt utviklingsmiljø i Ringeriksregionen Dato: 13.februar 2015 Prosjektleder: Klaus Røiri Prosjektansvarlig: Sonja Bordewick 1. SAMMENDRAG Bakgrunn og formål med forstudie

Detaljer

Film og audiovisuelle uttrykk i Midt-Norge Statusdokument

Film og audiovisuelle uttrykk i Midt-Norge Statusdokument Film og audiovisuelle uttrykk i Midt-Norge Statusdokument Innhold 1. Film og interaktive produksjoner 2. Offentlig virkemiddelapparat og nasjonal filmpolitikk 3. Regional filmpolitikk 4. Regionale filminstitusjoner

Detaljer

Nordic Interactive. Nordisk samarbeid i forskning om interaktive multimedier ANDERS FAGERFJORD & ANDERS KLUGE 1. Et nordisk nettverk.

Nordic Interactive. Nordisk samarbeid i forskning om interaktive multimedier ANDERS FAGERFJORD & ANDERS KLUGE 1. Et nordisk nettverk. Nordic Interactive Nordisk samarbeid i forskning om interaktive multimedier ANDERS FAGERFJORD & ANDERS KLUGE 1 1. januar 2000 blir Nordic Interactive etter planen etablert. Nordic Interactive har som visjon

Detaljer

Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping

Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping Arbeiderpartiet.no Innhold Innhold...2 Innledning...3 Del 1: Muligheter i omstilling og overganger... 4 Del 2: Fremtidens verdiskaping...7

Detaljer

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer 8 9 10 11 Muligheter i omstilling 12 13 14 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - vedtatt på Arbeiderpartiets

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Området for industri og energi. En oversikt utarbeidet av STEP-gruppen. Norges forskningsråd

Området for industri og energi. En oversikt utarbeidet av STEP-gruppen. Norges forskningsråd Området for industri og energi Norske innovasjonspolitiske virkemidler En oversikt utarbeidet av STEP-gruppen Norges forskningsråd Norges forskningsråd 2002 Industri og energi Rapport utarbeidet av STEP-gruppen

Detaljer