Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Resultat (mill. kr) Netto renteinntekter 49,8 49,3 51,9 50,8 52,2 49,8 Øvrige inntekter 25,9 23,6 15,5 7,6 14,6 20,6 Driftskostnader -50,4-46,1-43,8-41,2-35,1-41,7 Driftsresultat før tap 25,4 26,8 23,5 17,3 31,7 28,7 Tap/nedskrivning/gevinst -2,0-6,3-12,0-5,3-6,0-9,8 Ordinært driftsresultat 23,3 20,5 11,5 12,0 25,7 18,9 Skatt m.v. -5,3-5,9-4,2-3,3-8,7-3,8 Resultat etter skatt 18,1 14,6 7,3 8,7 17,0 15,1

10

11 Balansetall (mill. kr) Forvaltningskapital 2.671, , , , , ,10 Utlån 2.089, , , , , ,80 Innskudd fra kunder 1.907, , , , , ,90 Egenkapital 228,68 211,01 196,80 189,90 181,60 165,00

12

13 Avdeling Utlån Formidlede lån (EBK) Innskudd Ant. kunder Rjukan Rauland Tinn Austbygd Haugesund Sum

14

15 .

16

17

18

19

20 Kategori Kvinner Menn % Kvinner % Menn Ansatte totalt % 22 % Deltidsansatte % 20 % Ledergruppe % 50 % Styret % 40 % Styreleder % 100 % Kontrollkomité % 33 % Kontrollkomitéleder % 0 % Forstanderskap % 56 % Forstanderskapsleder % 100 % 2014 Kilometergodtgjørelse km CO2-utslipp gram/km 131,00 snitt diesel/ bensin Utslipp CO2 4,07 tonn

21

22 RESULTATOPPSTILLING NOTE Renter og lignende inntekter av gjeldsbev som kan refinansieres i sentralbanker - - Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater og obligasjoner Andre renteinntekter og lignende inntekter - 7 Sum renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder (36.421) (35.413) Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer (13.092) (14.266) Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 7 (5.442) (4.745) Andre rentekostnader og lignende kostnader (1.417) (1.372) Sum rentekostnader og lignende kostnader (56.372) (55.795) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Inntekter av aksjer, andeler og verdipapirer med variabel avkastning Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Garantiprovisjoner Andre gebyr- og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon (78) (65) Andre gebyr og provisjonskostnader (3.633) (3.235) Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 9 (3.711) (3.301) Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende vp (38) 64 Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gev/tap på valuta og finansielle drivater Sum netto verdiendring og gev/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn (19.966) (18.039) Pensjoner 10 (2.134) (1.517) Sosiale kostnader (3.687) (3.133) Administrasjonskostnader (12.060) (10.892) Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 11, 12 (37.848) (33.582) Ordinære avskrivninger (1.130) (961) Sum avskr. m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 13 (1.130) (961)

23 RESULTATREGNSKAP NOTE Driftskostnader faste eiendommer (1.368) (1.119) Andre driftskostnader (6.306) (7.150) Sum andre driftskostnader 14 (7.674) (8.269) Tap på utlån (4.580) (4.983) Tap på garantier m.v. - (383) Sum tap på utlån, garantier m.v. 2 (4.580) (5.366) Gevinst/tap (922) Sum nedskr./reversering av nedskrivning og gev./tap på verdip. som er anl.m (922) Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat 15 (5.270) (5.897) Resultat for regnskapsåret Til disposisjon Overført til/fra sparebankens fond (17.670) (14.260) Utbetalte gaver Overført til gavefond (401) (350) Sum overføringer og disponeringer 20 (18.070) (14.610)

24 EIENDELER Noter Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist - 48 Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån og fordringer på kunder, før nedskrivninger Individuelle nedskrivninger på utlån 2 (15.231) (16.321) Nedskrivninger på grupper av utlån 2 (7.728) (8.512) Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre Sum sertifikater og obligasjoner Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Sum andre eiendeler Opptjente ikke mottatte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER

25 GJELD OG EGENKAPITAL Noter Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Utsatt skatt Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Evigvarende ansvarlig lånekapital/fondsobligasjonslån Annen ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig lånekapital SUM GJELD Sparebankens fond Gavefond Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Poster utenom balansen Garantiansvar Garantier til Eika Boligkreditt AS

26 Tilført fra årets drift *) Endring diverse gjeld (318) Endring diverse fordringer 421 (2.981) Likviditetsendring fra resultatregnskapet Endring brutto utlån (11.493) Endring kortsiktige verdipapirer ( ) (20.606) Endring innskudd fra kunder Endring innskudd fra finansinstitusjoner - - A. Netto likviditetsendring fra virksomhet Solgte eiendeler Investering i varige driftsmidler/immaterielle eiendeler (1.658) (476) Endring i langsiktige verdipapirer (2.959) (3.924) B. Likviditetsendring vedr. investeringer (4.617) (2.441) Innfrielse obligasjonslån ( ) ( ) Opptak obligasjonslån Innfrielse lån fra andre kredittinstitusjoner - - Opptak ansvarlig lånekapital Innfrielse ansvarlig lånekapital - (25.000) C. Likviditetsendring fra finansiering (40.000) A+B+C Sum endring likvider (10.704) Likvidbeholdning 1/ = Likvidbeholdning 31/ Som består av: Kasse, DnB, Norges Bank Lån andre finansinstitusjoner Sum *) Tilført fra årets drift Årets resultat Betalt skatt (4.623) (3.672) Endring nedskrivning for tap (1.874) Ordinære avskrivninger Gevinst/tap på driftsmidler - (1.426) Gevinst/tap på verdipapirer (3.903) (712) Overført til gaver (401) (350) Sum tilført fra årets drift

27

28

29

30

31

32

33 :

34

35

36

37 2014 Brutto utlån Ubenyttede Garantier kreditter Maks kreditteksp. Offentlig forvaltning Lønnstakere o.l Utlandet Næringssektor fordelt: Jordbruk, skogbruk, fiske Industriproduksjon Bygg og anlegg Varehandel, hotell/restaurant Transport, lagring Finans, eiendom, tjenester Sosial og privat tjenesteyting Sum Eika Boligkreditt Sum Innvilgede ikke utbetalte lån PM Innvilgede ikke utbetalte lån BM Brutto utlån Ubenyttede Garantier kreditter Maks kreditteksp. Offentlig forvaltning Lønnstakere o.l Utlandet Næringssektor fordelt: Jordbruk, skogbruk, fiske Industriproduksjon Bygg og anlegg Varehandel, hotell/restaurant Transport, lagring Finans, eiendom, tjenester Sosial og privat tjenesteyting Sum Eika Boligkreditt Sum

38 2014 Personmarkedet Brutto utlån Ubenyttede kreditter Garantier Ind. nedskriv. A Lav risiko B C Middels risiko D E Høy risiko Ikke klassifisert Totalt Bedriftsmarkedet Brutto utlån Ubenyttede kreditter Garantier Ind. nedskriv. A Lav risiko B C Middels risiko D E Høy risiko Ikke klassifisert 2 15 Totalt

39 2013 Personmarkedet Brutto utlån Ubenyttede kreditter Garantier Ind. nedskriv. A Lav risiko B Middels risiko D E Høy risiko Ikke klassifisert Totalt Bedriftsmarkedet Brutto utlån Ubenyttede kreditter Garantier Ind. nedskriv. A Lav risiko B Middels risiko D E Høy risiko Ikke klassifisert Totalt Beløp % Beløp % Landbruk ,3 % ,4 % Industri ,6 % ,1 % Bygg, anlegg ,0 % ,0 % Varehandel ,0 % ,1 % Transport ,8 % ,7 % Eiendomsdrift etc ,8 % ,7 % Annen næring ,4 % ,4 % Sum næring ,9 % ,4 % Personkunder ,2 % ,8 % Brutto utlån Individuelle nedskrivninger ,7 % ,8 % Gruppenedskrivninger ,4 % ,4 % Netto utlån til kunder % % Utlån formidlet via Eika Boligkreditt (EBK) Totale utlån inkl. porteføljen i EBK

40 Utlån virkelig verdi Bokført verdi Virkelig verdi Bokført verdi Virkelig verdi Utlån til kunder med flytende rente Utlån til kunder med fast rente Sum Aldersfordeling på forfalte, men ikke nedskrevne utlån Fr a 0 tom. 3 m nd. O ver 3 tom 6 O ver 6 tom 12 m nd m nd O ver 1 år Sum m isligold >90 dager Tapsutsatte lån Sikker hetsstillelser for m isligholdte lån Sikker hetsstillelser for tapsutsatte lån Personmarked Bedriftsmarked Sum Aldersfordeling på forfalte, men ikke nedskrevne utlån Fr a 0 tom. 3 m nd. O ver 3 tom 6 O ver 6 tom 12 m nd m nd O ver 1 år Sum m isligold >90 dager Tapsutsatte lån Sikker hetsstillelser for m isligholdte lån Sikker hetsstillelser for tapsutsatte lån Personmarked Bedriftsmarked Sum Misligholdte lån >90 dager Misligholdte lån i alt Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte lån i alt Tapsutsatte lån Øvrige tapsutsatte lån i alt Individuelle nedskrivninger Netto øvrige tapsutsatte lån i alt Individuelle nedskrivninger på utlån Individuelle nedskrivninger Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt individuell nedskrivning Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden Individuelle nedskrivninger

41 Fordeling av individuelle nedskrivninger Personmarked Næringssektor fordelt: Jordbruk, skogbruk, fiske Industriproduksjon Bygg og anlegg -500 Varehandel, hotell/restaurant Transport, lagring Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester Sosial og privat tjenesteyting Diverse næringer Individuelle nedskrivninger på utlån i alt Fordeling av øvrige tapsutsatte lån Personmarked Næringssektor fordelt: Industriproduksjon Bygg og anlegg Varehandel, hotell/restaurant Transport, lagring Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester Sosial og privat tjenesteyting Øvrige tapsutsatte lån i alt Nedskrivninger på grupper av utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Periodens nedskrivninger på grupper av utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Tapskostnader utlån/garantier Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån Periodens endring i individuelle nedskrivninger på garantier Periodens endring i gruppeavsetninger Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere ikke er foretatt individuelle nedskrivninger Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap Periodens tapskostnader

42 Utlån fordelt geografisk Beløp % Beløp % Tinn ,9 % ,2 % Vinje ,6 % ,2 % Resten av Telemark ,8 % ,5 % Rogaland ,4 % ,1 % Oslo/Akershus ,7 % ,5 % Resten av landet ,9 % ,0 % Utlandet ,7 % ,5 % Brutto utlån % % Utlån fordelt geografisk Beløp % Beløp % Østfold ,5 % ,5 % Akershus ,2 % ,6 % Oslo ,6 % ,9 % Hedmark ,5 % ,6 % Oppland ,1 % ,2 % Buskerud ,0 % ,0 % Vestfold ,1 % ,2 % Telemark ,3 % ,9 % Aust Agder ,4 % ,3 % Vest agder ,0 % ,0 % Rogaland ,4 % ,1 % Hordaland ,0 % ,7 % Sogn og Fjordane ,1 % ,1 % Møre og Romsdal 415 0,0 % ,1 % Sør Trønderlag ,1 % ,1 % Nord Trønderlag 150 0,0 % 228 0,0 % Nordland 0 0,0 % 94 0,0 % Troms - 0,0 % - 0,0 % Finnmark ,1 % ,1 % Utlandet ,7 % ,5 % Brutto utlån % %

43

44 Kapitaldekning Sparebankens fond Gavefond Sum egenkapital Fradrag for overfinansiert pensjonsforpliktelse Fradrag for immaterielle eiendeler % fradrag for investeringer i andre fin.inst. ansvarlige kapital - - Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst Sum ren kjernekapital Fondsobligasjoner Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst Sum kjernekapital Ansvarlig lånekapital % fradrag for investeringer i andre fin.inst. ansvarlige kapital - - Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst Sum tilleggskapital Netto ansvarlig kapital Eksponeringskategori (beregningsgrunnlag etter risikovekt) Stater - Lokal regional myndighet - Offentlig eide foretak - Institusjoner Foretak Massemarked - Pantsikkerhet eiendom Forfalte engasjementer Obligasjoner med fortrinnsrett Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating Andeler i verdipapirfond Egenkapitalposisjoner Øvrige engasjementer CVA-tillegg - - Gruppenedskrivninger Ansvarlig kapital i andre finansinst Sum beregningsgrunnlag for kredittrisiko Beregningsgrunnlag for operasjonell risiko Sum beregningsgrunnlag Kapitaldekning i % 19,60 % 19,05 % Kjernekapitaldekning 17,80 % 17,19 % Ren kjernekapitaldekning i % 14,47 % 12,89 %

45 EIENDELER < 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år U.løpetid Sum Kont./fordr.sentralbanker Utl./fordr. til kredittinst Utlån til kunder Obligasjoner/sertifik Overtatte eiendeler Aksjer Øvrige eiendeler Sum eiendeler

46 GJELD OG EK < 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år U.løpetid Sum Gjeld til kredittinst Innskudd fra kunder Obligasjonsgjeld Ansvarlig lån Fondsobligasjoner Øvrig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital EIENDELER < 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år U.binding Sum Kont./fordr.sentralbanker Utl./fordr. til kredittinst Utlån til kunder Obligasjoner/sertifik Overtatte eiendeler Aksjer Øvrige eiendeler Sum eiendeler

47 GJELD OG EK < 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år U.binding Sum Gjeld til kredittinst Innskudd fra kunder Obligasjonsgjeld Ansvarlig lån Fondsobligasjoner Øvrig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital

48 Rentebytteavtaler utenom balansen Nominelt beløpnominelt beløp Markedsverdi SERTIFIKATER OG OBLIGASJONER Nominell verdi Ansk. kost Bokført verdi Markedsverdi Sertifikater og obligasjoner Institusjoner Ikke børsnoterte Obligasjoner med fortrinnsrett Børsnoterte Sum sertifikater og obligasjoner

49

50 AKSJER Antall aksjer Ansk. kost Bokført Markedsverdi Eika Sparebank Antall aksjer Ansk. kost Bokført Markedsverdi Ikke børsnotert Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner Sum renter ol. Kostnader på fondsobligasjoner og ansvarlig lånakapital

51 Avgift til Sikringsfondet Provisjonsinntekter Garantiprovisjoner Formidlingsprovisjoner Betalingsprovisjoner Provisjoner og gebyrer for verdipapirforvaltning Provisjoner ved salg av forsikringstjenester Andre gebyr- og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader Betalingsformidling Garantiprovisjoner Andre provisjonskostnader Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester

52 Diskonteringsrente 2,30 % 4,00 % Forventet avkastning 3,20 % 4,40 % Lønnsregulering 2,75 % 3,75 % G-regulering 2,50 % 3,50 % Pensjonsregulering 0,00 % 0,60 % Arbeidsgiveravgift-sats 14,10 % 14,10 % Gjennomsnittlig arbeidsgiveravg.faktor 0,00 % 0,00 % Dødelighetstabell K2013BE K2013BE Uføretabell KU KU Amortiseringsfaktor Korridor i % 10,00 % 10,00 %

53 Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad påløpte pensjonsforpliktelser Forventet avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnader - 37 Resultatførte estimatendringer Sum Egenandel AFP Kostnadsført arbeidsgiveravgift Sum pensjonskostnader Estimert brutto pensjonsforpliktelse (PBO) Estimert verdi av pensjonsmidler-markedsverdi Ikke resultatførte estimatendringer Netto pensjonsmidler Andel I kroner Aksjer 13,00 % Obligasjoner 72,00 % Eiendom 12,00 % Pengemarked 1,00 % Annet 2,00 % Total 100 %

54 Lønn til ansatte Honorar til styre og tillitsmenn Pensjoner Arbeidsgiveravgift Øvrige sosiale kostnader Utdanning, kurs Kontorrekvisita, blanketter, trykksaker Telefon, porto, frakt Reklame, annonser, markedsføring Diett, reiser, øvrige utgifter Honorar eksterne tjenester EDB-kostnader Sum Lønn og generelle administrasjonskostnader Antall ansatte pr ,0 35,0 Antall årsverk pr ,9 33,3 Gjennomsnittlig antall årsverk i året 35,5 33,7

55 Pensjons- Annen godt- Lønn Honorarer ordning gjørelse Sum Lån Svein Olav Gvammen Banksjef Lars Erik Amundsen Ass. banksjef Marit Våle Økonomisjef Kari Hovden Salgssjef Henning Fevang Tidligere banksjef * Sum ledende ansatte Andres Sætre Styrets leder Anne Stormoen Nestleder Liv Sigrun Nykås Midtun Styremedlem Olav Dale Traen Styremedlem Torhild Holmgard Styremedlem Anfinn Maurud Varamedlem Kari Anne Valsø Varamedlem Olav Eggerud Varamedlem Samlede ytelser og lån til styret Torill Nicolaisen Leder kontrollkomitéen Bjørn Åge Einungbrekke Medlem Kari R. Marumsrud Medlem Svein Kostveit Varamedlem Eivind Ørnes Varamedlem Samlede ytelser og lån til kontrollkomiteen

56 Pensjons- Annen godt- Lønn Honorarer ordning gjørelse Sum Lån Samlede ytelser og lån til kontrollkomiteen Aslak Ofte Leder forstanderskap Bjørn-Åge Einungbrekke Forstanderskap Einar Bjørtuft Forstanderskap Eivind Ørnes Forstanderskap Gunn Aslaug Seltveit Bøe Forstanderskap Gunnar Odd Hagen Forstanderskap Hanne Varnes Forstanderskap Helene Hansen Bakka Forstanderskap Håvard Johnsen Jarstad Forstanderskap Ingunn Øigarden Forstanderskap Jorån Luraas Forstanderskap Kari Rongsjord Marumsrud Forstanderskap Liv Asborg Mogen Forstanderskap Magnhild Sæbø Forstanderskap Marit Våle Forstanderskap Anne Olaug Fjellerud Forstanderskap Ole-Eivind Kleiverud Forstanderskap Per Oddvar Andersen Forstanderskap Renathe Wibe Forstanderskap Rigmor Severinsen Rabbe Forstanderskap Sigmund Haugen Forstanderskap Svein Kostveit Forstanderskap Tor Helge Flåto Forstanderskap Torbjørg Lien Forstanderskap Samlede ytelser og lån til forstanderskapet Driftsmidler Bygninger Tomt Sum Kostpris Tilgang Avgang - Kostpris Akkumulerte avskrivinger Tilbakeførte avskrivninger på - utrangerte driftsmidler - Ordinære avskrivinger Akkumulerte avskrivinger Bokført verdi Herav utleid Balanseført Fast eiendom Sam. Eydesgt. 89, Rjukan Bankbygg Kolbensrød, Stavern Hytte Sum

57 Driftskostnader faste eiendommer Fremmede tjenester Leie av lokaler Fyring, renhold, vedlikehold leide lokaler Maskiner, inventar og transportmidler Kostnader Eika Gruppen AS Alarm og verditransport Reparasjon, vedlikehold, serviceavtaler Formuesskatt Øvrige kostnader Sum andre driftskostnader Spesifikasjon av revisjonshonorar: Lovpålagt revisjon Attestasjon Skatterådgivning Andre tjenester utenfor revisjon Sum revisjonshonorar inkl. mva Beregning av betalbar skatt Regnskapsmessig resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Netto utbytte og gevinster/tap innenfor fritaksmodellen Netto utbytte og gevinster/tap utenfor fritaksmodellen Avkastning rentefond Endringer i midlertidige forskjeller Grunnlag for 3% beskatning på utbytte Skattepliktig inntekt Inntektsskatt Formueskatt Betalbar skatt For mye (-)/for lite avsatt fjoråret Endring i midlertidige forskjeller Sum skattekostnad

58 Endring Utsatt skatt og utsatt skattefordel Overfinansiert pensjonsforpliktelse Gevinst- og tapskonto Sum positive forskjeller Negative (skattereduserende) forskjeller som kan utlignes Driftsmidler Nedskrivning verdipapirer Sum bokført utsatt skattefordel Grunnlag (- utsatt skattefordel)/utsatt skatt Utsatt skatt/ (- utsatt skattefodel) 27 % beløp i tusen kroner Kontanter i norske kroner Kontanter i utenlandske valutasorter Innskudd i Norges Bank Sum kontanter og fordringer på sentralbanker

59 beløp i tusen kroner Innskudd fra og gjeld til kunder Uten avtalt løpetid Med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder ,98 % ,04 % beløp i tusen kroner Innskudd Beløp % Beløp % Offentlig forvaltning - 0,0 % - 0,0 % Lønnstakere og lignende ,9 % ,0 % Utlandet ,5 % ,2 % ,4 % ,2 % Næringssektor fordelt: Jordbruk, skogbruk, fiske ,3 % ,3 % Industriproduksjon ,6 % ,8 % Bygg og anlegg ,7 % ,5 % Varehandel, hotell/restaurant ,4 % ,3 % Transport, lagring ,4 % ,4 % Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester ,6 % ,3 % Sosial og privat tjenesteyting ,6 % ,3 % Sum innskudd BM % % Sum innskudd ,00 % ,00 % Innskudd Beløp % Beløp % Tinn ,7 % ,3 % Vinje ,7 % ,2 % Resten av Telemark ,7 % ,4 % Oslo/Akershus ,3 % ,9 % Resten av landet ,1 % ,0 % Personer bosatt i utlandet ,5 % ,2 % Sum innskudd ,00 % ,00 % Utestående pr Låneopptak Siste forfall Pålydende Nominell rente Lånetype/ISIN Obligasjonslån NO ,57 % NO ,16 % NO ,36 % NO ,62 % NO ,42 % Sum utstedte obligasjoner Ansvarlig lånekapital/fondsobligasjoner NO ,94 % NO ,70 % NO ,00 % Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

60 Utestående pr Låneopptak Siste forfall Pålydende Nominell rente Lånetype/ISIN NO ,15 % NO ,25 % NO ,54 % NO ,75 % NO ,07 % NO ,77 % Sum utstedte obligasjoner NO ,13 % NO ,84 % NO ,15 % Sum sertifikat- og obligasjonslån Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Bankremisser Betalingsformidling Leverandørgjeld Skattetrekk Skyldig mva Betalbar skatt Skyldig formuesskatt Annen gjeld ellers Sum annen gjeld Spb. fond Gavefond Egenkapital Egenkapital , Utbetalte gaver ,5-400,5 Årsoppgjørsdisposisjoner , Egenkapital ,

61 Garantiansvar Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Andre garantier Samlet garantiansvar ovenfor kunder Garanti ovenfor Eika Boligkreditt Sum garantiansvar

62 Garantier til Eika Boligkreditt AS Total andel av garantiramme Saksgaranti Tapsgaranti Garantiprovisjon - Samlet garantiansvar ovenfor kunder Garantier fordelt geografisk Beløp % Beløp % Tinn ,0 % ,4 % Vinje ,0 % ,7 % Resten av landet ,1 % ,9 % Sum garantier ,00 % % Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP 68,8 % 66,6 % Kostnadsvekst siste 12 mnd 7,6 % 4,8 % Egenkapitalavkastning* 8,4 % 6,9 % Andre inntekter i % av totale inntekter (eskl. VP) 25,1 % 23,4 % Innskuddsmargin hittil i år -0,28 % -0,29 % Utlånsmargin hittil i år 3,02 % 2,97 % Netto rentemargin hittil i år 1,89 % 1,95 % Resultat etter skatt i % av forvaltningskapital 0,68 % 0,58 % Innskudd og Utlån Andel av utlån til BM av totale utlån på balansen 24,6 % 25,1 % Andel lån overført til EBK - kun PM 30,4 % 28,7 % Innskuddsdekning 91,3 % 84,5 % * EK-avkastning etter beregnet skatt - Annualisert Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Soliditet Ren kjernekapitaldekning 14,47 % 12,89 % Kjernekapitaldekning 17,80 % 17,19 % Kapitaldekning 19,60 % 19,05 % Likviditet Likviditetsindikator 1 115,93 108,56 Likviditetsindikator 2 121,71 117,74

63 Kommune Selskapskapital Antall Aksjer Eierandel Total egenkapital Resultat Bokført verdi Selskap Gaustatoppen Skisenter AS Tinn % *) Regnskap for 2014 er ikke revidert beløp i tusen kroner Ihendehaverobligasjoner i innenlandske finansinstitusjoner NO Strømmen Sparebank NO Totens Sp 99 FRN NO Tolga-Os Spbk FRN NO Indre Sogn Spbk NO Aurskog Spbk NO Setskog Spbk Sum beløp i tusen kroner Kursgevinst ved oms. av aksjer/andeler/grunnfondsbevis Netto gevinst/-tap aksjer/andeler/egenkapitalbevis Kurstap ved omsetning av obligasjoner Netto gevinst/ -tap obligasjoner Kurstap - /gevinst + fra finansielle derivater og valuta Sum netto gevinst/-tap på valuta og verdipapirer

64

65

66

67

2014 2013 Overført fra Gavefond 2.500 2.500 Overført til Sparebankens fond 33.972 35.170 Sum 36.472 37.670 preget av trivsel og innsatsvilje. NOTE 2014 2013 Renter og lignende inntekter av utlån til

Detaljer

Vang Sparebank Tlf: 61 36 76 00 post@vang-spb.no Tyinvegen 5171 Fax: 61 36 76 01 www.vang-spb.no 2975 Vang i Valdres Org nr: NO 837 888 662 Den ekte

Vang Sparebank Tlf: 61 36 76 00 post@vang-spb.no Tyinvegen 5171 Fax: 61 36 76 01 www.vang-spb.no 2975 Vang i Valdres Org nr: NO 837 888 662 Den ekte ÅRSRAPPORT 2014 Vang Sparebank Tlf: 61 36 76 00 post@vang-spb.no Tyinvegen 5171 Fax: 61 36 76 01 www.vang-spb.no 2975 Vang i Valdres Org nr: NO 837 888 662 Den ekte lokalbanken 1 Foto: Synnøve Sørum Falkendal

Detaljer

Årsrapport 2014 Tall i tusen NOTE 2014 2013 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.269 743 Renter og lignende inntekter av utlån til og

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 28.945 29.364 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader 15.095 17.584 71.123 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014. 1. Kvartal. Året

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014. 1. Kvartal. Året RESULTATREGNSKAP Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22.032 24.804 98.774 Rentekostnader og lignende kostnader 11.874 13.961 54.558 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Delårsrapport 1.kvartal 2015

Delårsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 1.kvartal 2015 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22 993 24 078 98 828 Rentekostnader

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %.

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %. Orkdal Sparebank har ved utgangen av andre kvartal (Q2) 2015 et resultat før tap og skatt på 25,3 MNOK (mot 26,7 MNOK per Q2 2014). I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette 1,37

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Odal Sparebank. Årsrapport 2013

Odal Sparebank. Årsrapport 2013 Resultat RESULTATREGNSKAP (i tusen kroner) Noter 2013 2012 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.121 1.534 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 25.207 25.828 104.400 Rentekostnader og lignende kostnader 12.839

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 Foto: Haarberg Photo Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatoppstilling... 6 Eiendeler... 7 Gjeld og Egenkapital... 7 Noter... 8 Side 2 av 14 Nøkkeltall er annualisert der annet

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 %

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 % Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,3 mill., en økning på 1,0 mill. fra 1.kvartal 2014. Økte netto renteinntekter, økte provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt og Eika Forsikring gir

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport. 30. juni 2015

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport. 30. juni 2015 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. juni 2015 Resultatregnskap Driftsresultat før tap og skatt (beregning i % av gjennomsnittlige forvaltningskapital) Etter første halvår 2015 har Vang Sparebank

Detaljer