Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1 Årsrapport 2014

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Tall i tusen NOTE Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater og obligasjoner Sum renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner (15) (25) Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder (31.207) (30.133) Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer (9.252) (10.014) Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 7 (2.410) (640) Andre rentekostnader og lignende kostnader 8 (1.077) (1.032) Sum rentekostnader og lignende kostnader (43.962) (41.844) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Inntekter av aksjer, andeler og verdipapirer med variabel avkastning Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Garantiprovisjoner Andre gebyr- og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Andre gebyr og provisjonskostnader (2.492) (2.786) Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 9 (2.492) (2.786) Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende vp (95) 57 Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gev/tap på valuta og finansielle drivater Sum netto verdiendring og gev/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter (166) 304 Sum andre driftsinntekter Lønn (15.659) (14.132) Pensjoner 10 (732) (769) Sosiale kostnader (3.067) (2.914) Administrasjonskostnader (12.506) (10.498) Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 10,11 (31.964) (28.313) Ordinære avskrivninger (1.328) (1.098) Nedskrivninger - (184) Sum avskr. m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 13 (1.328) (1.282) RESULTATREGNSKAP NOTE Driftskostnader faste eiendommer (1.069) (1.045) Andre driftskostnader (7.866) (6.821) Sum andre driftskostnader 14 (8.935) (7.866) Tap på utlån 139 (549) Sum tap på utlån, garantier m.v (549) Nedskriving/reversering av nedskrivning (184) - Gevinst/tap Sum nedskr./reversering av nedskrivning og gev./tap på verdip. som er anl.m Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat 15 (5.600) (6.131) Resultat for regnskapsåret Overført til/fra sparebankens fond Overført til gavefond Sum overføringer og disponeringer

26 Tall i tusen Noter Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist - 5 Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån og fordringer på kunder, før nedskrivninger Individuelle nedskrivninger på utlån 2 (2.097) (4.110) Nedskrivninger på grupper av utlån 2 (5.907) (5.735) Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre Sum sertifikater og obligasjoner Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i andre konsernselskaper Sum eierinteresser i konsernselskaper Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Sum andre eiendeler Opptjente ikke mottatte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER

27 Tall i tusen Noter Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Obligasjonsgjeld Egne ikke-amortiserte obligasjoner (20.004) (37.000) Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Evigvarende ansvarlig lånekapital/fondsobligasjonslån Sum ansvarlig lånekapital SUM GJELD Sparebankens fond Gavefond Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Poster utenom balansen Garantiansvar

28 Tall i tusen Kontantstrøm fra drift Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt (5.600) (6.131) Tap på utlån (139) 549 Ordinære avskrivninger Gaver - - Tilført fra året virksomhet Nedskrivning/reversering anleggsmidler - - Endring utlån finansinstitusjoner (42.230) Endring utlån (94.567) ( ) Endring gjeld til finansinstitusjoner 2 16 Endring innskudd fra kunder Endringer verdipapirer (kortsiktige) (25.900) Endring i andre tidsavgrensingsposter 721 (490) A Netto likviditet fra virksomheten Kontantstrøm fra investeringer Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler (588) (4.122) Endringer verdipapirer (langsiktige) (16.428) B Netto likviditetsendring investeringer Kontantstrøm fra langsiktig finansiering Innbetalinger ved opptak av annen gjeld (korts./langs.) (33.005) Tilbakebetalinger av egenkapital - - C Netto likviditetsendring finansiering A+B+C Netto endring likviditet i året +/ Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning pr

29

30

31

32

33

34

35 2014 Tall i tusen kroner Brutto utlån Ubenyttede kreditter Garantier Maks kreditteksp. Lønnstakere o.l Utlandet Næringssektor fordelt: Jordbruk, skogbruk, fiske Industriproduksjon Bygg og anlegg Varehandel, hotell/restaurant Transport, lagring Finans, eiendom, tjenester Sosial og privat tjenesteyting Sum Tall i tusen kroner Brutto utlån Ubenyttede kreditter Garantier Maks kreditteksp. Lønnstakere o.l Utlandet Næringssektor fordelt: Jordbruk, skogbruk, fiske Industriproduksjon Bygg og anlegg Varehandel, hotell/restaurant Transport, lagring Finans, eiendom, tjenester Sosial og privat tjenesteyting Sum Tall i tusen kroner Personmarked Bedriftsmarked Brutto utlån Eika Boligkreditt Brutto utlån inkl Eika Boligkreditt Personmarkedet Tall i tkr 2014 Brutto utlån Ubenyttede kreditter Garantier Ind. nedskriv. A Lav risiko B C Middels risiko D E Høy risiko Ikke klassifisert Totalt

36 Bedriftsmarkedet Tall i tkr 2014 Brutto utlån Ubenyttede kreditter Garantier Ind. nedskriv. A Lav risiko B C Middels risiko D E Høy risiko Ikke klassifisert Totalt Personmarkedet Tall i tkr 2013 Brutto utlån Ubenyttede kreditter Garantier Ind. nedskriv. A Lav risiko B C Middels risiko D E Høy risiko Ikke klassifisert Totalt Bedriftsmarkedet Tall i tkr 2013 Brutto utlån Ubenyttede kreditter Garantier Ind. nedskriv. A Lav risiko B C Middels risiko D E Høy risiko Ikke klassifisert Totalt Tall i tusen kroner Utlån fordelt pr sektor Beløp Beløp Landbruk ,1 % ,1 % Industri ,3 % ,5 % Bygg, anlegg ,1 % ,0 % Varehandel ,4 % ,9 % Transport ,8 % ,6 % Eiendomsdrift etc ,7 % ,1 % Annen næring ,6 % ,7 % Sum næring ,0 % ,8 % Personkunder ,5 % ,7 % Brutto utlån Individuelle nedskrivninger ,1 % ,2 % Gruppenedskrivninger ,3 % ,3 % Netto utlån til kunder Utlån formidlet via Eika Boligkreditt (EBK) ,1 % ,1 % Totale utlån inkl. porteføljen i EBK

37 Tall i tusen kroner Utlån fordelt geografisk Beløp % Beløp % Trondheim ,8 % ,6 % Klæbu ,7 % ,3 % Andre ,6 % ,1 % Brutto utlån ,0 % ,0 % Aldersfordeling på forfalte, men ikke nedskrevne utlån Tall i tusen kroner Sum forfalte Personmarkedet 0-30 dg dg dg dg Over 360 dg utlån Sikkerhet- stillelser for forfalte lån Personmarked Bedriftsmarked Aldersfordeling på forfalte, men ikke nedskrevne utlån Tall i tusen kroner Sum forfalte Personmarkedet 0-30 dg dg dg dg Over 360 dg utlån Sikkerhet- stillelser for forfalte lån Personmarked Bedriftsmarked Sum Tall i tusen kroner Misligholdte lån i alt Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte lån i alt Fordeling av misligholdte lån Personmarked Næringssektor fordelt: Jordbruk, skogbruk, fiske Industriproduksjon Bygg og anlegg Varehandel, hotell/restaurant Sjøfart Transport, lagring Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester Sosial og privat tjenesteyting Misligholdte lån i alt Tall i tusen kroner Øvrige tapsutsatte lån i alt Individuelle nedskrivninger Netto øvrige tapsutsatte lån i alt

38 Fordeling av øvrige tapsutsatte lån Personmarked Næringssektor fordelt: Jordbruk, skogbruk, fiske Industriproduksjon Bygg og anlegg Varehandel, hotell/restaurant Sjøfart Transport, lagring Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester Sosial og privat tjenesteyting Misligholdte lån i alt Tall i tusen kroner Individuelle nedskrivninger på utlån Individuelle nedskrivninger Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt individuell nedskrivning - - Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden Individuelle nedskrivninger Individuelle nedskrivninger på utlån - fordelt på person/næring Personmarked 230 Næringssektor fordelt: Jordbruk, skogbruk, fiske - - Industriproduksjon - - Bygg og anlegg Varehandel, hotell/restaurant Transport, lagring - - Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester - - Sosial og privat tjenesteyting Individuelle nedskrivninger på utlån i alt Tall i tusen kroner Nedskrivninger på grupper av utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Periodens nedskrivninger på grupper av utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Tall i tusen kroner Tapskostnader utlån/garantier Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån Periodens endring i gruppeavsetninger Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere ikke er foretatt individuelle nedskrivninger Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap Periodens tapskostnader

39

40 Kapitaldekning Tall i tusen kroner Sparebankens fond Gavefond Sum egenkapital Fradrag for overfinansiert pensjonsforpliktelse Fradrag for immaterielle eiendeler Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst Sum ren kjernekapital Fondsobligasjoner Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst Sum kjernekapital Netto ansvarlig kapital Tall i tusen kroner Eksponeringskategori (beregningsgrunnlag etter risikovekt) Lokal regional myndighet Institusjoner Foretak Pantsikkerhet eiendom Forfalte engasjementer Obligasjoner med fortrinnsrett Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating Andeler i verdipapirfond Egenkapitalposisjoner Øvrige engasjementer Gruppenedskrivninger Ansvarlig kapital i andre finansinst Sum beregningsgrunnlag for kredittrisiko Beregningsgrunnlag for operasjonell risiko Sum beregningsgrunnlag Kapitaldekning i % 19,71 % 20,02 % Kjernekapitaldekning 19,71 % 20,02 % Ren kjernekapitaldekning i % 17,16 % 15,82 %

41 Restnedbetalingstid på eiendels- og gjeldsposter EIENDELER Tall i tusen kroner < 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år U.løpetid Sum Kont./fordr.sentralbanker Utl./fordr. til kredittinst Utlån til kunder Obligasjoner/sertifik Aksjer Øvrige eiendeler Sum eiendeler GJELD OG EK Tall i tusen kroner < 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år U.løpetid Sum Gjeld til kredittinst Innskudd fra kunder Obligasjonsgjeld Fondsobligasjoner Øvrig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital

42 Renteendringstidspunkt for eiendels- og gjeldsposter EIENDELER Tall i tusen kroner < 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år U.binding Sum Kont./fordr.sentralbanker Utl./fordr. til kredittinst Utlån til kunder Obligasjoner/sertifik Aksjer Øvrige eiendeler Sum eiendeler GJELD OG EK Tall i tusen kroner < 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år U.binding Sum Gjeld til kredittinst Innskudd fra kunder Obligasjonsgjeld Fondsobligasjoner Øvrig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital

43 Tall i tusen kroner Nominell verdi Ansk. kost Bokført verdi Markedsverdi Utstedt av andre Institusjoner Børsnoterte Ikke børsnoterte Offentlig eide foretak Børsnoterte Ikke børsnoterte Obligasjoner med fortrinnsrett Børsnoterte Ikke børsnoterte Sum utstedt av andre Sum sertifikater og obligasjoner Omløp Tall i tkr Org.nr Navn Antall aksjer Ansk. kost Bokført verdi Markeds-verdi Børsnotert Eika Kreditt Sum børsnotert Ikke børsnotert Hjelmeland Spb Kvinesdal Sparebank Sum ikke børsnotert Sum omløpsaksjer

44 Anlegg Tall i tkr Antall aksjer Ansk. kost Bokført verdi Markeds-verdi Ikke børsnotert Eika Gruppen AS Kredittforeningen for Sparebanker Aberdeen Eiendom Eika Boligkreditt Spama AS Eiendomskreditt Sørborgen Kunstg Klæbu Næringshag NorProAS Visa-C Visa-A North Bridge Pro North Bridge Visa Norge FLI BANKID Norge AS Sum ikke børsnoterte Sum anleggsaksjer Sum verdipapirer med variabel avkastning Endring i anleggsaksjer i 2014 Tall i tusen kroner Anleggsaksjer Inngående balanse Tilgang Avgang Nedskrivninger Utgående balanse Tall i tusen kroner Netto gevinst/-tap aksjer/andeler/grunnfondsbevis Netto gevinst/-tap obligasjoner (95) 57 Kurstap-/gevinst+ fra finansielle derivater og valuta Sum netto gevinst/-tap på valuta og verdipapirer Nominelt beløp Markedsverdi Sikringsportefølje/Instrument Løpetid Renteswap avtaler for sikring av utlån til kunder

45 Tall i tusen kroner Fondsobligasjoner Sum renter ol. Kostnader på ansvarlig lånakapital Tall i tusen kroner Avgift til Bankenes sikringsfondet Sum andre rentekostnader Provisjonsinntekter Tall i tusen kroner Formidlingsprovisjon Garantiprovisjon Betalingsformidling Verdipapirforvaltning og -omsetning Provisjon ved produktsalg Eika Andre provisjons- og gebyrinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader Tall i tusen kroner Transaksjonsavgifter og lignende Betalingsformidling, interbankgebyrer Andre provisjonskostnader Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester

46

47 Diskonteringsrente 2,30 % 4,10 % Forventet avkastning 3,20 % 4,40 % Lønnsregulering 2,75 % 3,75 % Regulering av løpende pensjon 2,50 % 3,50 % Regulering av oppsatt pensjon 0,00 % 0,60 % Prosentvis utnytting av AFP ordningem 0,00 % 0,00 % Arbeidsgiveravgift-sats 14,10 % 14,10 % Nåverdien av påløpte pensjonsplikter Virkelig verdi av pensjonsmidler Påløpt pensjonsforpliktelse eksl. aga Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse (-underfinansiering/ +overfinansiering) Ikke resultatført virkning av estimatavvik Netto balanseført pensjonsforpliktelse/midler inkl. aga Nåverdien av påløpte pensjonsplikter Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse ('underfinansiering/ +overfinansiering) Ikke resultatført virkning av estimatavvik Netto balanseført pensjonsforpliktelse inkl. aga Totale pensjonsmidler i balansen Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler (fratrukket adm. kostnader) Resultatført aktuarielt tap/gevinst Resultatført aktuarielt tap/ (gevinst) v\overgang til innskudd Resultatført planendringseffekt/ overgang til innskudd etc Periodisert arbeidsgiveravgift Premie til AFP ordningen Premie innskuddspensjon 307 Tilbakebetaling grunnet opphør Netto pensjonsmidler Tall i tusen kroner Lønn til ansatte Honorar til styre og tillitsmenn Pensjoner Arbeidsgiveravgift Øvrige personalkostnader Kurs, velferd, øvrige personalutgifter EDB-kostnader Markedsføring Reiser, opplæring etc Rekvisita Innleie vikarbyrå Telefon, porto Sum Lønn og generelle administrasjonskostnader Antall årsverk pr ,4 19,9 Gjennomsnittlig antall årsverk i året 21,2 20,4

48 Tall i tusen kroner Lønn og Pensjons- Annen godthonorarer ordning gjørelse Sum Lån Banksjef Salgssjef Leder drift/stab Kredittsjef Sum ledende ansatte Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem Styremedlem Styrmedlem vara Styremedlem ansatte Samlede ytelser og lån til styret Leder av kontrollkomiteen Medlem 1 av kontrollkommiteen Medlem 2 av kontrollkommiteen Samlede ytelser og lån til kontrollkomiteen Leder av forstanderskapet Øvrige medlemmer av forstanderskapet Samlede ytelser og lån til forstanderskapet

49 Immateriell Tall i tusen kroner Bygninger Driftsmidler Kunst Tomt eiendel Sum Kostpris Tilgang Avgang Kostpris Akkumulerte avskrivinger Tilbakeførte avskrivninger på utrangerte driftsmidler Ordinære avskrivinger Akkumulerte avskrivinger Bokført verdi Avskrivingstid 30 år 3-10 år Fast eiendom Sum Kontorlokale Tall i tusen kroner Driftskostnader faste eiendommer Lys og varme, egne + leide lokaler Leie av lokaler Maskiner, inventar og transportmidler Revisjonshonorar Forsikringer Eksterne tjenester utenom ordinær forretningsdrift Gaver Utgifter vedr. eget obl.lån Andre ordinære tap Øvrige kostnader Sum andre driftskostnader Spesifikasjon av revisjonshonorar: Lovpålagt revisjon Attestasjon - - Skatterådgivning - - Andre tjenester utenfor revisjon Sum revisjonshonorar inkl. mva

50 o o Tall i tusen kroner Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Skattepliktig inntekt, grunnlag betalbar skatt Betalbar skatt på årets resultat, 27% Skattekostnad Betalbar inntektsskatt for året Endring utsatt skatt For mye/lite avsatt skatt tidligere år Formuesskatt Sum skattekostnad Oversikt over midlertidige forskjeller Endring Anleggsmidler Omløpsmidler Overfinansiert pensjonsforpliktelse Gevinst og tapskonto Obligasjoner og andre verdipapirer Grunnlag utsatt skatt+/utsatt skattefordel Bokført utsatt skattefordel (-) /utsatt skatt (+) Avstemming fra nominell til faktisk skattesats % skatt av resultat før skatt % skatt av permanente forskjeller % formuesskatt 698 Skattekostnad i henhold til resultatregnskap Tall i tusen kroner Kontanter i norske kroner Kontanter i utenlandske valutasorter Innskudd i Norges Bank Sum kontanter og fordringer på sentralbanker

51 Kontor- Selskaps- Antall Eier/stemme Total Resultat Bokført Selskapets navn kommune kapital aksjer andel EK Verdi Agdenes Fyr AS Klæbu % Tall i tusen kroner Gjeld og gjennomsnittlig rente Beløp Rente Beløp Rente Gjeld til kredittinstitusjoner Uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist - - Sum gjeld til kredittinstitusjoner 277 3,02 % 275 8,06 % Innskudd fra og gjeld til kunder Uten avtalt løpetid Med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder ,15 % ,18 % Tall i tusen kroner Innskudd Beløp % Beløp % Lønnstakere og lignende ,4 % ,6 % Næringssektor fordelt: Jordbruk, skogbruk, fiske ,4 % ,8 % Industriproduksjon ,3 % ,8 % Bygg og anlegg ,0 % ,4 % Varehandel, hotell/restaurant ,9 % ,3 % Transport, lagring ,3 % ,7 % Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester ,8 % ,2 % Sosial og privat tjenesteyting ,0 % ,2 % Sum innskudd ,00 % ,00 % Innskudd Beløp % Beløp % Trondheim ,9 % ,5 % Klæbu ,0 % ,4 % Andre ,1 % ,1 % Sum innskudd ,00 % ,00 %

52 Utestående pr Lånetype/ISIN Låneopptak Siste forfall Pålydende Bokført Verdi Amortisering Tilbakekjøp Nominell rente NO ,65 % NO ,11 % NO ,57 % NO ,41 % NO ,72 % NO ,50 % Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer NO ,75 % NO ,75 % Sum fondsobligasjon Tall i tusen kroner Annen gjeld Bankremisser Avregning betalingsformidling Betalbar skatt Skattetrekk-trygder Påløpt mva Diverse gjeldsposter Sum annen gjeld Tall i tusen kroner Spb. fond Gavefond Egenkapital Egenkapital Utbetalte gaver Årsoppgjørsdisposisjoner Egenkapital

53 NOTE 22 - GARANTIANSVAR Tall i tusen kroner Garantiansvar Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Andre garantier Samlet garantiansvar ovenfor kunder Garanti ovenfor Eika Boligkreditt Sum garantiansvar Tall i tusen kroner Garantier fordelt geografisk Beløp % Beløp % Trondheim ,1 % ,1 % Klæbu ,4 % ,1 % Andre 493 0,5 % 791 0,8 % Sum garantiansvar ,00 % ,00 % Tall i tusen kroner Garantier til Eika Boligkreditt AS Total andel av garantiramme Saksgaranti Tapsgaranti Samlet garantiansvar ovenfor kunder

54

55

56

Vang Sparebank Tlf: 61 36 76 00 post@vang-spb.no Tyinvegen 5171 Fax: 61 36 76 01 www.vang-spb.no 2975 Vang i Valdres Org nr: NO 837 888 662 Den ekte

Vang Sparebank Tlf: 61 36 76 00 post@vang-spb.no Tyinvegen 5171 Fax: 61 36 76 01 www.vang-spb.no 2975 Vang i Valdres Org nr: NO 837 888 662 Den ekte ÅRSRAPPORT 2014 Vang Sparebank Tlf: 61 36 76 00 post@vang-spb.no Tyinvegen 5171 Fax: 61 36 76 01 www.vang-spb.no 2975 Vang i Valdres Org nr: NO 837 888 662 Den ekte lokalbanken 1 Foto: Synnøve Sørum Falkendal

Detaljer

Odal Sparebank. Årsrapport 2013

Odal Sparebank. Årsrapport 2013 Resultat RESULTATREGNSKAP (i tusen kroner) Noter 2013 2012 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.121 1.534 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 1-2015 Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Styrets årsberetning 2008

Styrets årsberetning 2008 Styrets årsberetning 2008 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank som drives i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet, håndverksbedrifter

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 %

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 % Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,3 mill., en økning på 1,0 mill. fra 1.kvartal 2014. Økte netto renteinntekter, økte provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt og Eika Forsikring gir

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Noter til årsregnskapet 2007

Noter til årsregnskapet 2007 Noter til årsregnskapet 2007 1 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle regnskapsprinsipper 2. Utlån og garantier Nedskrivning på utlån og garantier 2.a Vurderingsprinsipper for

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

REGNSKAP 3. KVARTAL 2014

REGNSKAP 3. KVARTAL 2014 REGNSKAP 3. KVARTAL 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 3-2014 Økonomisk utvikling Norsk økonomi har vist en stabil utvikling i årets ni første måneder, med BNP-vekst nær det normale, bare

Detaljer

Noter til årsregnskapet 2006

Noter til årsregnskapet 2006 Noter til årsregnskapet 2006 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generell regnskapsprinsipper 2. Utlån og garantier. Nedskrivning på utlån og garantier 2.a Vurderingsprinsipper for

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 2-2014 Økonomisk utvikling Hovedindeksen ved Oslo Børs har økt med 12 % fra årsskiftet, det meste av dette har kommet i 2. kvartal. Det

Detaljer

Årsberetning og Regnskap

Årsberetning og Regnskap Årsberetning og Regnskap 110. FORRETNINGSÅR Årsberetning for 2008 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent

Detaljer

Hegra Sparebank Noter til Årsregnskapet for 2007

Hegra Sparebank Noter til Årsregnskapet for 2007 Hegra Sparebank Noter til Årsregnskapet for 2007 1. Regnskapsprinsipper 1.A Generelle regnskapsprinsipper 1.B Periodiseringer 1.C Valuta 1.D Finansielle instrumenter 2. Utlån, garantier og overtatte eiendeler

Detaljer

Årsregnskap. 136. regnskapsår

Årsregnskap. 136. regnskapsår Årsregnskap 212 136. regnskapsår Årsberetning 212 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Jernbanepersonalets Sparebank

ÅRSRAPPORT 2011. Jernbanepersonalets Sparebank ÅRSRAPPORT 2011 Jernbanepersonalets Sparebank STYRETS BERETNING FOR 2011 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har som sin

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Bankinnskudd 7 851.470 818.639 Sum utlån til og fordringer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 Jernbanepersonalets Sparebank

ÅRSRAPPORT 2012 Jernbanepersonalets Sparebank ÅRSRAPPORT 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 ÅRSBERETNING FOR 2012 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har som sin

Detaljer