MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 10"

Transkript

1 Ringerike kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf (Ingebjørg) eller e-post Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. Vedlegg merket med (*) og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på Ipad og kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 10 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Arne Broberg Nestleder Alf Henry Meier Medlem Steinar Larsen Medlem Ivar Eskestrand Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande Medlem Mari Johnsen Viksengen Medlem Ole-Gunnar Øhren Medlem Viggo Emil Elstad Medlem Lise H Kihle Gravermoen FO Varamedlem Nena Bjerke Lise H Kihle Gravermoen Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 98/14 14/832 Godkjennelse av møteprotokoll - Møte /14 14/800 Gnr.284/27 - Tiltak på eiendom - ny gjennomgang etter mottatt tilleggsdokumentasjon om næringsvirksomhet - klage 100/14 14/ Schjongslunden - Endring av reguleringsplan

2 101/14 14/268 Detaljregulering 0605_385 Arnemannsveien, 1.gangs behandling 102/14 14/266 1.gangs behandling reguleringsplan Øya 103/14 14/294 Sluttbehandling detaljregulering 382 "Midtdeler E16 Gihletoppen - Botilrud" 104/14 14/ _396 Detaljregulering for Søndre Kirkemoen - Oppstart av planarbeid 105/14 14/ _393 Detaljregulering «Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. Dr. Ragnhilds vei» 1. gangs behandling 106/14 14/746 Status salg av kommunale eiendommer 107/14 14/227 Omgjøring av tilsyngebyr for mindre avløpsanlegg til årlig gebyr EVENTUELT Ringerike kommune, ARNE BROBERG LEDER

3 Godkjennelse av møteprotokoll - Møte Arkivsaksnr.: 14/832 Arkiv: 033 &17 Saksnr.: Utvalg Møtedato 98/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Forslag til vedtak: Møteprotokollen godkjennes. Side 3 av 69

4 Gnr.284/27 - Tiltak på eiendom - ny gjennomgang etter mottatt tilleggsdokumentasjon om næringsvirksomhet - klage Arkivsaksnr.: 14/800 Arkiv: GNR 284/27 Saksnr.: Utvalg Møtedato 99/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Forslag til vedtak: Hovedkomiteen viser til tidligere behandlinger i saken, sist til hovedkomiteens vedtak i sak 132/13, til klage fra Kjell O. Ødegård og til rådmannens saksframlegg. 1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner etter en ny vurdering at det foreligger tilstrekkelig med særlige grunner til at søknaden om dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet i kommuneplanens bestemmelse 5 for uthus i sør kan godkjennes. 2. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner etter en ny vurdering at det foreligger tilstrekkelig med særlige grunner til at søknaden om dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet kommuneplanens bestemmelse 5 for anneksbygningen kan godkjennes forutsatt at det blir omgjort til uthus. 3. Uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud må innhentes. 4. Myndighet til å viderebehandle saken inkludert til å sette betingelser delegeres til administrasjonen, forutsatt at positiv uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud foreligger. Se vedlagte orientering om klageadgang. Utskrift sendes: Kjell O Ødegård, Ådalsveien 656, 3525 HALLINGBY. Christina Anette Borgund, Bakkestupveien 3, 3520 JEVNAKER Statens vegvesen, Region Sør, Postboks 723, 4808 ARENDAL Sammendrag I sak 132/13 behandlet hovedkomiteen på nytt søknad fra Kjell Otto Ødegård om å få beholde to bygninger som er oppført uten tillatelse på eiendommen gnr. 284, bnr. 27. Rådmannens alternative forslag til vedtak ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer. Det ble derved ikke gitt dispensasjon for de to bygningene med framtidig bruk som uthus. Det ble vist til fylkesmannens endelige vedtak , og rådmannen ble bedt om å følge opp saken klaget Ødegård på vedtaket i sak 132/13. Blant annet på grunn av kapasitetsproblemer fordi blant annet saksbehandleren har sluttet i sin jobb på byggesaksavdelingen, har ikke saken blitt lagt fram for politisk behandling før nå. Innledning / bakgrunn Side 4 av 69

5 Sak 99/14 I sitt saksframlegg til sak 132/13 skrev rådmannen om innledning / bakgrunn: «Eiendommen har beliggenhet langs Sperillen, med adresse Ådalsveien 656. Eiendommen ligger i et uregulert område som omfattes av byggeforbudet i kommuneplanen vedrørende tiltak innenfor 100 metersbeltet langs vann og vassdrag. Saken ble behandlet av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning i sak 40/10 og 76/10. Tilbygget til bolig ble godkjent, men anneks, uthus og platting ble krevd fjernet. Fylkesmannen i Buskerud stadfestet dette , etter klage fra Ødegård.» Beskrivelse av saken I sitt saksframlegg til sak 132/13 skrev rådmannen følgende beskrivelse av saken: «Eiendommen Bergli ble etablert i I skjøtet som viser fradeling av parsellen, fremgår det at eiendommen har rett til å holde to kyr i hovedbølet sin skog, mot at hovedbølet kunne ha landlegg for tømmer som skulle fløtes. Eiendommen utgjør ifølge kommunens kart ca m² og ligger inneklemt mellom Sperillen og E16. Det ble søkt om tilbygg til boligen i desember Statens Vegvesen ble i første omgang tilskrevet vedrørende annekset på eiendommen som var oppført uten nødvendig tillatelse. Statens vegvesen konkluderte med å ikke tilrå at det ble innvilget dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser for å la annekset bestå. Statens Vegvesen påpekte for øvrig også at en evt. søknad om dispensasjon fra byggegrense ikke vil bli godkjent, da bygningen ligger nærmere Europavei 16 enn det som tillates i henhold til Veglovens 29; 50 m. I februar 2000 avslo Statens Vegvesen søknad om dispensasjon fra Veglovens 29 for tilbygg til bolig nærmere enn 50 meter fra midten av riksvegen. Dette ble påklaget og Statens Vegvesen opprettholdt avslaget på dispensasjon på bakgrunn av vurdering gjort av Vegdirektoratet Annekset som tidligere er vurdert i brev til Statens Vegvesen, har et bebygd areal på ca. 55 m² derav en platting som utgjør ca. 28 m². Tiltaket er ikke omsøkt eller godkjent. Det har stått en platting ved vannet, sørvest for annekset, med et bebygd areal på ca. 100 m². Det var montert rekkverk rundt deler av plattingen. Plattingen var på nederste del inntil ca. 1,7 m høy, i overkant var den i omtrentlig terrengnivå. Tiltaket er ikke omsøkt eller godkjent. Utedo/bod ved platting hadde et bebygd areal på ca. 4 m². Tiltaket var ikke omsøkt eller godkjent før det ble bygget. Det befinner seg et uthus med et bebygd areal på ca. 33 m², lengst sør på eiendommen. Dette ble oppført i 1993 og benyttes til lager/verksted. Denne bygningen har en isolert og en uisolert del. Da dette ble oppført, gjaldt andre kommuneplanbestemmelser enn de som gjelder i dag. Uthuset ligger lavt i terrenget og i motsetning til annekset, er dette uthus ikke synlig fra vei. Det er ikke tilrettelagt med kjørbar veg frem til dette uthust. Uthuset var ikke omsøkt eller godkjent før det ble bygget. Det ligger også et gammelt uthus nordvest for boligen med et bebygd areal på ca. 14 m². Dette er planlagt revet, for å erstattes med nytt bygg for pumperom, fyrrom og lagerplass til båtutstyr m.m. Disse planer er det på nåværende tidspunkt ikke søkt om eller tatt stilling til, og det foreligger verken tegninger eller ytterligere informasjon om plassering eller konkret plan for dette. Dette gamle uthuset anses som godkjent.

6 Sak 99/14 Eneboligens bebygde areal var tidligere ca. 55 m². På foreliggende tegninger av boligen har den et bebygd areal på ca.153 m², hvorav areal for veranda er ca. 58 m², og utebodareal med 10 m². Den tilbyggingen som er gjort, er atskillig mindre enn det ble søkt om. Etter ønske fra tiltakshaver Ødegård ble det gjennomført befaring og møte på overnevnte eiendom av representanter for byggesaksavdelingen og landbrukskontoret. Bakgrunnen for befaringen er at Ødegård i brev datert har bedt kommunen om å vurdere saken på nytt da eiendommen ikke benyttes utelukkende som boligeiendom, men også i næringsøyemed. Rapport fra landbrukskontoret er datert Den skrev byggesaksavdelingen brev. Eiendommen har fiskerett i Sperillen. I sin tid fungerte trolig eiendommen som selvstendig landbruksenhet, med muligheter for dyrehold og utmarksbeite, og skjøtet vitner om at eiendommen skulle kunne ha anledning til å fø en liten familie. Eiendommen har en strandlinje på ca. 170 meter. Siden 2004 har Ødegård fisket i sommerhalvåret med en sesong som løper fra mai til oktober. Fisket foregår med storruse som strekker seg fra land og utover i fjorden. Storrusa tømmes to ganger i uka (mandag og torsdag) og Ødegård har snittfangst på ca. 200 kg/uke, med variasjon fra kg per tømming. Det fiskes hovedsakelig gjedde og sik, men også noe abbor. Fangsten siden 2004 er loggført i egen loggbok. Størrelsen på fisken varierer, og i Sperillen (som andre fiskevann) er det en utfordring med lite fiske og overbefolket fiskebestand. Så langt Ødegård kjenner til er det ikke andre som driver med slikt storfiske i Sperillen, og fisken bærer preg av å være overbefolket. Dette gir en utfordring i forvaltning av fiskestammen. Småfisken, som ikke egner seg for levering, blir tatt opp og avhendet på forsvarlig måte. Ødegårds fiskevirksomhet har slikt sett positiv betydning for kultivering av Sperillen. Fisken leveres hel til foredlingsvirksomhet i Ringerike og i Oslo. Største andelen fisk leveres til Lærøy fisk (Fiskesentralen i Oslo), Grorud fisk og vilt og Villfisken. For fisken mottar Ødegård en pris mellom kr/kg. Hvis vi regner med en fiskesesong på 17 uker med en snittfangst på 200 kg fisk i uka som selges for 20 kr per kg får vi et regnestykke som ser slik ut: (17 uker *200 kg fisk/uke)*20 kr/kg fisk= kr. Ødegård har siden barnsben av vært en type som ser muligheter for utvikling av nye produkter. Gjenstander på eiendommen bevitner dette. I uthusene, samt i kjeller i bolig, er prototyper og ideer fra mange års oppfinnervirksomhet. Av ulike produkter kan nevnes hjullås, krepseskjul, Bunadspostkort m.m. Enkelte av produktene har kunstnerisk tilsnitt. Ødegård har ikke vist til kontrakter eller kommende inntekter fra denne virksomheten. Dog er det ikke urimelig å anta at kunst- og oppfinnervirksomheten fra tid til annen kan generere inntekter, og være av næringsmessig betydning. I klage framgår det at Hans O. Ødegård ikke kan godta hovedkomiteens avgjørelse. Han viser blant annet til at rådmannen ga positiv innstilling i sak 132/13. Ødegård mener at den positive virkningen av næringen hans er større enn det behovet må være for å få revet de to bygningene. Ødegård skriver om hytteeiendommer i nabolaget, og synes å mene at det er gjennomført diverse byggetiltak. For øvrig viser han til sine planer om riving av et uthus i nord og om til erstatning å bygge nytt bygg med fyrrom og nytt vanninntak.

7 Sak 99/14 I brev viser Ødegård til at han har klaget, og ha ber om tillatelse til å bygge opp igjen plattformen nede ved vannet, plattformen som er borte pga flom. I brev fortalte kommunen at saksbehandler Henning Gulbrandsen hadde permisjon. Det ble oppsummert hvilke vedtak som hittil var fattet i saken, og bekreftet at rådmannens alternative, negative vedtak ble vedtatt av hovedkomitee , med 5 mot 4 stemmer. Det ble vist til at det ikke var mottatt noen formell søknad om riving av uthuset nordvest for boligen eller om bygging av nytt bygg i stedet. Det ble også oppsummert vedrørende plattformet som var bygget ved vannet i 2004 uten tillatelse. Kommunen skrev at fokuset videre bør være på klagen. Christina Anette Borgund er per september 2014 registrert som hjemmelshaver for eiendommen. Kjell O. Ødegård bor på stedet, og er den som har søkt om tillatelse. Ødegård er ikke så glad i å skrive sjøl, og ut i fra samtaler med Ødegård, kan rådmannen fortelle litt om Ødegårds kommentarer fra tida etter at han klaget på avslaget som ble fattet Ødegård føler at hovedkomiteens avslag er urettferdig. Han viser blant annet til at dette ikke er noen vanlig boligeiendom. Det har tidligere vært potetproduksjon og fjøs, og eiendommen har hatt beiterett. I perioder har det vært smie som har produsert spett, tømmerlenker m.m. Det var båthus på eiendommen. Det har vært båtanløp på eiendommen, for båter på Sperillen, og stedet ble kalt «Nettopp». Da E16 i sin tid ble utvidet, ble eiendommen berørt. Da Sperillen ble demt opp, ble også eiendommen redusert. Etter hva rådmannen forstår ble eiendommen etter hvert benyttet av veivokter, og gårdsbruket ble da ikke drevet lenger. Kjell O. Ødegård mener det har vært for lite fokus på eiendommens historie som næringseiendom, blant annet da de folkevalgte var på befaring Med mindre hovedkomiteen nå tar klagen til følge, anmoder Ødegård om at hovedkomiteen som delvis består av andre folkevalgte nå etter sist kommunevalg, kommer på befaring på nytt. Da vil Ødegård kunne forklare på stedet. Ødegård har ikke hatt storrusa ute i sommer, pga av sykdom. Men noen har leid båt av han og fiska. Storrusa som er en type kilenot, skader ikke fisken. Ved tømming to ganger per uke, slippes storørreten uti igjen. Ødegård har klarering fra Mattilsynet. Forholdet til overordnede planer I sitt saksframlegg til sak 132/13 skrev rådmannen om overordnede planer: Eiendommen ligger i et uregulert område som kommuneplanen betegner landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område). Eiendommen ligger i sone nærmere vann enn 100 meter, som da krever at tiltak på eiendommen må forholde seg til de restriksjoner som Kommuneplanens bestemmelse 5 stiller til eiendommer innenfor 100- metersonen. Innenfor disse områder er det bl.a. ikke tillatt å gjennomføre bygge- eller anleggstiltak som ikke er i tråd med stedbunden næring. Dersom en dispensasjon skal gis, skal følgende retningslinjer følges: maksimal oppført bebyggelse skal ikke overstig 150 m² bebygd areal (BYA), inkludert garasje og uthus. Videre sies det at frittliggende uthus ikke skal være større enn 20 m² BYA og garasje maksimalt 50 m² BYA. En forutsetning for at en dispensasjon kan gis er at tiltakene ikke er til ulempe for landbruks-, natur- og

8 Sak 99/14 friluftsverdier.» Juridiske forhold I sitt saksframlegg til sak 132/13 skrev rådmannen om juridiske forhold: «Rådmannen kan ikke se at søknaden reiser ekstraordinære juridiske spørsmål.» Opprinnelig søknad om dispensasjon ble mottatt før nye regler om dispensasjoner ble gjeldende fra og før någjeldende øvrige byggeregler ble gjeldende fra Rådmannen har lagt opp til behandling etter byggereglene som var gjeldende før Tidligere behandlinger og vedtak Hovedkomiteen for Miljø og Arealforvaltningen vedtok at anneks med veranda, platting med toalett nede ved vannet og uthus i sør skulle rives/ fjernes. Etter klage fra Ødegaard ble saken sendt til Fylkesmannen i Buskerud som opprettholdt vedtaket, og klagen ble ikke tatt til følge. I sak 132/13 behandlet hovedkomiteen saken på nytt, da med økt fokus på næringsvirksomhet fra rådmannens side, men det ble negativt vedtak med 5 mot 4 stemmer. Økonomiske forhold I sitt saksframlegg til sak 132/13 skrev rådmannen om økonomiske forhold: «Rådmannen kan ikke se at vedtak i saken kan få økonomisk betydning for kommunen.» Behov for informasjon og høringer I sitt saksframlegg til sak 132/13 skrev rådmannen om informasjon og høringer: «For at det skal kunne gis godkjenning til de enkelte tiltak må dispensasjon foreligge etter Vegloven. Uttalelse fra Statens vegvesen i februar 2000 var negativ. Det er ikke tidligere innhentet uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud.» Dersom hovedkomiteen nå vedtar rådmannens innstilling, vil saken bli sendt over til fylkesmannen for uttalelse. Alternative løsninger Kjell O. Ødegård anmoder om at hovedkomiteen kommer på befaring dersom klagen ikke tas til følge. Rådmannen viser til at det delvis er andre folkevalgte i hovedkomiteen nå i forhold til og at Ødegård ønsker å kunne redegjøre muntlig for saken på stedet. Alternativ 1: Saken utsettes for befaring.

9 Sak 99/14 Dersom hovedkomiteen ikke imøtekommer anmodningen om ny befaring og mener at søknaden allikevel ikke bør innvilges, kan følgende vedtak være aktuelt: Alternativ 2: Hovedkomiteen viser til tidligere behandlinger i saken inkludert sitt vedtak i sak 132/13, til klage fra Kjell O. Ødegård og til rådmannens saksframlegg. 1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det i klagen er kommet vesentlig nye momenter som tilsier at vedtaket som ble fattet i sak 132/13, bør endres. 2. Klagen tas ikke til følge. Vedtaket i sak 132/13 opprettholdes. 3. Hovedkomiteen ber rådmannen følge opp saken i forhold til tidligere vedtak som endte opp med fylkesmannens endelige vedtak av Saken oversendes fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. Prinsipielle avklaringer I sitt saksframlegg til sak 132/13 skrev rådmannen om prinsipielle avklaringer: «Rådmannen mener at saken ikke er noen spesiell prinsippsak, eller at saken kan skape uheldig presedens. Slike saker må gis en individuell behandling og vil gjerne ha ulikheter av betydning.» Rådmannen legger til at eiendommen har en spesiell historie. Den har en lengre strandlinje og større størrelse enn det som eksempelvis er vanlig for bolig- og fritidseiendommer. Den har hatt en næringsrelatert bruk, noe det også er beskrevet for framtida. Skulle positivt vedtak i saken mot formodning gi presedensvirkning, vurderer rådmannen at presedensvirkningen vil være positiv. Dette fordi fiskekvaliteten i Sperillen og mange andre vann og vassdrag lider under for lite fisking, slik at fiskebestandene blir for tallrike i forhold til næringstilgangen. Det er grunnlag for mange arbeidsplasser her i distriktet om tilgangen på sik, gjedde etc. med høy kvalitet bare hadde vært større. Men da må det fiskes hardere på bestandene, og det kreves at fisken blir blogget og håndtert i henhold til Mattilsynets krav. Rådmannens vurdering I sitt saksframlegg til sak 132/13 ga rådmannen følgende vurdering: «Etter hva rådmannen kjenner til er det langsmed Sperillen slik at de fleste eiendommer med strandlinje har fiskerett (målt fra strandlinjen og midtfjords), uavhengig av eiendomstype (boligeiendom, hytteeiendom, landbrukseiendom). Ødegårds inntekter for salg av fisk utgjør ca. kr ,- I tillegg så vil det påløpe utgifter knyttet til fiskeutstyr, drift og vedlikehold, samt utgifter til transport av fisk til fiskemottak/butikk. Det er rimelig å anta at Ødegård kan sitte med en netto inntekt på kr fra fiskevirksomheten.

10 Sak 99/14 Selv om inntekten kan antas å være beskjeden mener rådmannen at den ligger i et intervall som gjør at den kan anses å være næring. Ødegårds fiskevirksomhet må anses å være et godt bidrag til fiskekultiveringa i vannet. Det er fremlagt dokumentasjon på kursdeltakelse på kurset Storruse som ble avholdt Ødegård viser også til godkjenning som fiskebruk fra Mattilsynet, hvor det fremgår at godkjenningen er gyldig f.o.m Når det gjelder hvorvidt eiendommen kan anses å være en landbrukseiendom eller ikke, nyttes i forbindelse med vurderinger etter Plan- og bygningsloven ofte en norm på 5 dekar fulldyrka jord eller 25 dekar produktiv skog. Legges en slik definisjon til grunn er ikke eiendommen Bergli gnr. 284/27 å anse som en landbrukseiendom, men før eiendommen ble redusert i størrelse på grunn av europaveien, kan den ha vært et småbruk. Siden eiendommen ikke kan defineres som landbrukseiendom og slik storruse antas å kunne vært plassert mange steder i Sperillen, finner ikke rådmannen at virksomheten er å anse som stedbunden næring. Imidlertid er virksomheten av en slik karakter og omfang at den kan anses å være av næringsmessig betydning, også opprinnelig har hatt. Rådmannen finner ikke at dette er en vanlig boligeiendom, og kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer er ikke finmasket nok til å ta opp akkurat dette tilfellet. At eiendommen ligger uheldig til i forhold til den utvikling som har hendt med infrastruktur og offentlige retningslinjer er en kjensgjerning. Rådmannen kan etter en samlet vurdering se at eiendommen til en viss grad brukes til næringsvirksomhet og har forståelse for at næringene Ødegaard driver krever store lagringsmuligheter. Ødegård har i brev datert foreslått at plattingen med utedo/bod, der det også har stått plassert campingvogn, fjernes. Rådmannen fant denne konstruksjonen, inkludert utedo/bod, dominerende i strandkanten og ser positivt på at plattingen, med derpå stående innretninger, er fjernet. Kommunene har mottatt kopi av dokumenter fra korrespondanse mellom Kjell Otto Ødegård og forsikringsselskap vedrørende plattingen. Det framgår bl.a. at plattingen var bygget i Dette uten at det var søkt om tillatelse, og godkjenning foreligger ikke. Dersom Ødegård skulle lykkes med å få forsikringspenger for plattingen som skal ha blitt utsatt for flom, vil det ikke være tillat å bygge den opp igjen uten etter godkjent søknad. Dersom man velger å se bort i fra verandaene til boligen og annekset, vil ikke eiendommens bygningsmasse overskride retningslinjene satt i Kommuneplanens 5 på maksimum 150 m² BYA. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning bes å ta stilling til saken i lys av den Plan- og bygningslov som var gjeldende da det ble søkt om dispensasjonen. Statens Vegvesen vil gis klageadgang dersom dispensasjon blir gitt. Rådmannen har vurdert bebyggelsen opp i mot retningslinjene i Kommuneplanens bestemmelse 5. Rådmannen mener at det foreligger tilstrekkelig særlige grunner til å gi dispensasjon for tilbygg til bolig, uthus i sør samt anneks omgjort til uthus med redusert veranda. Historikken til eiendommen viser at dette er noe mer enn en boligeiendom. Rådmannen viser til at det etter fylkesmannens vedtak har blitt gjennomført befaring, samtaler, skrevet rapport og blitt lagt frem dokumenter vedrørende næringsvirksomhet knyttet til blant annet fiske. Hovedkomiteen fattet første gang vedtak i saken etter befaring samme dag. Rådmannen hadde anbefalt at tilbygg til bolig, anneks og uthus skulle godkjennes, forutsatt

11 Sak 99/14 at annekset ble endret til uthus og at en platting m.m. nede ved vannet skulle fjernes. De folkevalgte godkjente imidlertid bare dispensasjon for tilbygget til boligen. Etter å ha sett vedtakene skrevet , skrev Ødegård brev til kommunen og reagerte på at vedtakene bygget på feil grunnlag da han mente næringsvirksomheten ikke hadde fått tilstrekkelig fokus i saken. Den nye befaringen sammen med landbrukskontoret og en relativt grundig gjennomgang og dialog vedrørende næringsvirksomheten på eiendommen, gjør at rådmannen mener det er kommet fram nye opplysninger i saken. Rådmannen mener at disse nye opplysningene kunne medført at Hovedkomiteens vedtak hadde vært annerledes enn det de ble. Det dreier seg bl.a. om det store omfanget av oppfinnelser og bidrag til næringslivet, og til det relativt omfattende storrusefisket i flere år. Dette gir også godt bidrag til fiskekultiveringen av Sperillen. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning anbefales å gå inn for å gi godkjenning av dispensasjon fra Kommuneplanens bestemmelse 5 for uthus i sør samt anneks omgjort til uthus.» Kjell O. Ødegård ønsker at hovedkomiteen skal komme på befaring forut for behandling av klagen. Han er opptatt av at de som er folkevalgte nå skal ha sett eiendommen og bebyggelsen og blitt orientert på stedet om næringsvirksomheten før vedtak fattes. Siden saken startet , mener rådmannen det har vært en positiv fokus på fiske i regionen. Dette gjelder både fiskekultivering med så som storruse og garn, oppdrett av fiskeyngel i nye lokaler ved Viul, mottak av fisk, nå også ved Helgelandsmoen. Flere steder er det eksempelvis avgjørende å holde bestanden av sik nede, ellers blir næringsgrunnlaget for lite. Slike initiativ som det Ødegård har tatt med storruse og med å tilrettelegge for at andre kan være med å fiske, er viktig, og om det blir fortsatt negativt vedtak i denne saken, er rådmannen redd for innsatsen til at en av ildsjelene blir berørt. Viktig kunnskap og utstyr som trengs kan derved bli vanskeligere tilgjengelig. Etter en helhetsvurdering anbefaler rådmannen hovedkomiteen å fatte positivt vedtak i saken. Vedlegg - Saksframlegg til sak 132/13 - Saksprotokoll for sak 132/13 - Melding om vedtak i sak 132/13 - Klage fra Kjell O. Ødegård vedlagt side 1 med notater av saksprotokoll Ødegårds vedlegg vedrørende planer om riving av et annet uthus og bygging av noe til erstatning, vedlegges ikke denne klagesaken. - Brev fra Kjell O. Ødegård vedrørende saksbehandlingregning - Brev fra kommunen til Ødegård vedrørende klagen

12 Sak 99/14 Ringerike kommune, Tore Isaksen rådmann leder: Heidi Skagnæs saksbehandler: Arne Hellum

13 Schjongslunden - Endring av reguleringsplan Arkivsaksnr.: 14/179 Arkiv: PLN Saksnr.: Utvalg Møtedato 100/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning / Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: Forslag til mindre endring av reguleringsplan "Schjongslunden" vedtas Frist for ferdigstilling av følgende tiltak endres fra "før det kan gis brukstillatelse" til "før ": -Ferdigstilling av rundkjøring i krysset mellom Schjongs gate/osloveien/owrens gate/storgata -Gang- og sykkelvei fra rundkjøringa og ned til fotgjengerovergang ved flomsteinen -Støyskjerming i Tyristrandgata -Etablering av følgende kjøre og gangveier rundt flerbrukshallen: SV 4,5 og 6, SG 10, 11, 12, 14, 15, 16 og 17 Arealet GV-5 endres fra grøntareal til parkering i tråd med varsel om endring. Rådmannen oppdaterer plantegningen med endring av formål ved vedtak. Det forutsettes at løsning for overvannshåndtering blir godkjent av kommunen før igangsetting Rådmannen igangsetter arbeid med avbøtende tiltak umiddelbart. Avbøtende tiltak inkluderer hindring av gjennomgangstrafikk gjennom stenging av veier samt etablering av fartsdempende tiltak og tilrettelagte krysningspunkt som vist i forslaget. Rådmannen får i oppgave å i samarbeid med SVV å vurdere nærmere valg av, plassering og utførelse av tiltakene. Dersom det i arbeidene med utførelsen av avbøtende tiltak kommer frem hensiktsmessige løsninger som antas å gi god effekt trafikksikkerhetsmessig og som ikke anses å ha vesentlige ulemper for berørte parter kan Rådmannen iverksette tiltakene uten videre godkjenning. Rådmannen gis i oppgave å vurdere løsningen for myke trafikanter fra rundkjøringen til flomsteinen og igangsette prosess for endring av plan dersom det konkluderes med at gjeldende løsning er uhensiktsmessig. Side 13 av 69

14 Sak 100/14 Sammendrag Ringerike kommune varslet forslag til mindre endring av reguleringsplan Schjongslunden ved annonse i Ring blad og ved brev datert Endringa innebærer at tidsfrist for gjennomføring av noen av kravene i rekkefølgebestemmelsene som nå er tilknytta bruk av flerbrukshallen endres slik at flerbrukshallen kan tas i bruk selv om alle rekkefølgebestemmelsene ikke er ivaretatt. I tillegg foreslås det at parkeringsarealene ved flerbrukshallen utvides. Behovet for endringen av tidsfristen kommer av uforutsette problemer med framdriften for anlegg utenfor planområdet. Ettersom rekkefølgebestemmelsene setter krav om at tiltakene må være gjennomført før åpning av flerbrukshallen vil det ikke være anledning til å ta denne i bruk når den står ferdig dersom bestemmelsene ikke endres. Innledning / bakgrunn Ny flerbrukshall er under bygging og planen er at denne skal åpne senest 1.februar Den skal benyttes av Buskerud Fylkeskommune på dagtid og lagene i Jevnaker, Hole og Ringerike på kveldstid. I tillegg bygges en næringsdel hvor blant annet Læringssenteret og Idrettslinja til fylkeskommunen skal flytte inn. Før brukstillatelse, ligger det flere rekkefølgebestemmelser over tiltak som skal være på plass før flerbrukshallen kan tas i bruk. Dette gjelder blant annet: Rundkjøring i krysset mellom Schjongs gate/osloveien/owrens gate/storgata Gang- og sykkelvei fra rundkjøringa og ned til fotgjengerovergang ved flomsteinen Støyskjerming i Tyristrandgata - Etablering av kjøreveier og gang- og sykkelveier rundt flerbrukshallen SV 4, 5 og 6 - SG 10, 11 og 12 - SG 14, 15, 16 og 17 Etablering av fortau i Dronningensgate Det ble i saken også varslet omregulering av et mindre grøntområde til parkering. Beskrivelse av saken Begrunnelse for forsinkelse av tiltakene og status for arbeidet med disse: Statens Vegvesen kom ikke til enighet med grunneier innen fristen for å bygge rundkjøring i Statens vegvesen har nå startet opp arbeidet med en skjønnsbegjæring for å få nødvendige retter til bruk av området. I fremdriftsplanen er det lagt opp til ferdigstillelse av rundkjøringen før skolestart høsten Det er problematisk å etablere gang- og sykkelvei ned fra rundkjøring mot flomstein. Dette henger sammen med at den må tilpasses rundkjøringa som ikke er bygget og at det drives verkstedsvirksomhet der som gjør at et betydelig antall biler vil krysse over gang- og sykkelveien. Gang og sykkelveien vil også bli vurdert i forhold til om

15 Sak 100/14 etablering langs østsiden av Schjongs gate med kryssing gir en tilfredsstillende løsning. Det har vært vanskelig å få tilbud på å utføre støytiltakene i Tyristrandgata. Det er nå vedtatt å gå videre med mottatt tilbud på arbeidene men det er usikkerhet om arbeidene kan ferdigstilles innen åpning av hallen. I følge støyanalysene som ble utført i forbindelse med utarbeidelsen av planen vil støy fra Tyristrandsgata i seg selv ikke utløse behov for skjerming av boligene langs gata. Endringen i støybildet vil heller ikke bli særlig stor. Sammen med støy fra Osloveien vil imidlertid støyen overskride tillatte verdier noe som utløste krav om støyskjerming. Med bakgrunn i dette, ble det i juli sendt ut varsel om endring av reguleringsplan for å justere rekkefølgebestemmelsene slik at de skal være opparbeidet innen ett år fra flerbrukshallen åpner. Fortau i Dronningensgate var ikke del av høringen. Om tiltakene Etter at saken om rekkefølgebestemmelsene var sendt på høring, ble det oppdaget at en samtidig utsettelse av ombyggingen av Dronningensgate kunne gitt mer fleksibilitet i forhold til å vurdere alternativer for trafikkavvikling i området frem mot rundkjøringen står ferdig. Fysisk etablering av fortauet var da allerede i gang og sett opp mot åpning av Flerbrukshallen var det ikke mulig å endre dette. Kommunestyret vedtok 25/9-14, sak 117/14, å anta tilbud om støyskjerming av Tyristrandgata. Det er foreløpig usikkert hvor raskt arbeidene med støyskjerming kan ferdigstilles, men det er ønske fra kommunens side om å igangsette arbeidene i høst. Internveiene SV-4 og SV-5 samt gangarealene SG-11, SG-12 og SG-17 ligger an til å bli ferdigstilt før åpning av flerbrukshallen. Transportansvarlig i Kruse Smith har etter møtet med Ringerike kommunale foreldreutvalg pålagt anleggstrafikken som kjører til/fra anlegget på flerbrukshallen om å benytte Tyristrandgata. Dette er imidlertid en utfordring for de som kommer nordfra slik at det vil fortsatt være noe anleggstrafikk på internveiene i området. Om situasjonen på Schjongslunden Et viktig moment er at rekkefølgebestemmelsene kun foreslås utsatt ett år. Basert på signalene fra Statens Vegvesen, er rådmannen trygg på at ny rundkjøring er etablert i løpet av Kommunestyret har fattet vedtak om å anta tilbudet om støyskjerming og rådmannen har satt i gang prosessen med å få avtalene på plass. Det forventes derfor at disse arbeidene vil kunne gjennomføres snarlig. Ut i fra støyanalyser utført i forbindelse med regulering av Schjongslunden ser det ut til at mertrafikken flerbrukshallen generer ikke medfører vesentlig økning av støy i seg selv og rådmannen anser at ulempen som påføres berørte beboere ved at hallen tas i bruk derfor må anses å være akseptabel i en overgangsperiode dersom arbeidene ikke kan ferdigstilles før hallen kan tas i bruk. Fortauet i Dronningensgate er ikke tatt med i dispensasjonssaken om utsettelse av rekkefølgebestemmelsene og må derfor bygges for at flerbrukshallen skal kunne åpnes Fartshumper i Anna Colbjørnsdatters gate er ett av flere mulige tiltak for å løse trafikksituasjonen på Schjongslunden. Anna Colbjørnsdatters gate er imidlertid sterkt negativt berørt uavhengig av endringsforslaget da stengingen av Dronningens gate medfører at en stor

16 Sak 100/14 andel av trafikken til Schjongslunden går denne veien. Dette ventes å endre seg når Dronningens gate står ferdig og sørgående trafikk kan bevege seg ned denne. Internveiene SV-4 og SV-5 samt gangarealene SG-11, SG-12 og SG-17 ligger an til å bli ferdigstilt før åpning av flerbrukshallen. Merknader Merknadsbehandlingen er delt ved at tilsvar er gitt i eget vedlegg til saken. Ettersom flere av merknadene er sammenfallende og også har vært illustrert finner rådmannen det hensiktsmessig å sammenfatte forslag til løsninger og illustrere disse sammen med vurderingene i saken. Regionale myndigheter Fylkesmannen forutsetter i sin uttalelse at kommunen fortsatt arbeider for at tiltakene skal blir gjennomført så raskt som mulig. Fylkesmannen vektlegger at kommunen må ta særlig hensyn til ulempe for barn. Statens Vegvesen har i sin uttalelse bedt om at det gjennomføres avbøtende tiltak i tilknytning til krysset hvor rundkjøringen skal være; Etablering av 40 km/t sone og fartshump på rådhussiden, etter brua Etablering av opphøyd gangfelt før neste sving på fv. 35 retning sentrum Bedre sikt ved Sverre Haugli Statens vegvesen har bestilt anleggelse av humper og tar sikte på å starte arbeidene med etableringen av hump og krysningspunkt i høst med ferdigstillelse i løpet av oktober. Andre innspill Det har kommet flere innspill på hvordan trafikksituasjonen skal håndteres; Stenge 2 gater på Schjongslunden (Aabenraagata, Thornes gate) eventuelt kun stenge / skilte innkjøring forbudt for kjøring nordover slik at beboere lengst sør og brukere av flerbrukshallen må benytte Tyristrandgata. Ådalsgata er allerede stengt og stenging av de to gatene vil dermed hindre all nordgående gjennomgangstrafikk. Etablere fartshumper i Anna Colbjørnsdatters gate Justere fartshump i Schjongsgate / Tyristrandgata for trygg kryssing for fotgjengere. Skilte tydelig at trafikk til/fra flerbrukshallen følger Tyristrandgata (de fleste vil følge skiltingen) Etablere gangfelt langs Anna Colbjørnsdatters gate og gjøre denne enveiskjørt i nordgående retning Gjenåpne Schjongs gate mot vest for å avlaste Anna Colbjørnsdatters gate. Snu kjøreretningen i Dronningens gate slik at trafikk ut av området ledes ut i lyskrysset Sundgata X Kongens gate. Etablere gangsti over grøntområdet ved Kahrs gate for å sikre myke trafikanter og holde Dronningens gate toveiskjørt.

17 Sak 100/14 Noen av tiltakene kan være midlertidige slik at de kun gjelder i perioden frem til ny rundkjøring står på plass mens noen av tiltakene kan også vurderes som varige tiltak. SVV tar sikte på å ha rundkjøringen ferdig før skolestart høsten Tiltak som vil kunne gjennomføres raskt bør derfor prioriteres slik at de får reell effekt i overgangsperioden frem mot at veisystemet blir etablert slik det tenkt på lang sikt. Forholdet til overordnede planer Forslaget endrer ikke bruken av området, kun innslagspunktet for gjennomføringen av noen av rekkefølgebestemmelsene, slik at forholdet til overordnede planer er uendret. Juridiske forhold Ved vedtak av avbøtende tiltak gjennom stenging av gater er kommunen avhengig av vedtak fra skiltmyndighet som vil være Statens Vegvesen. Økonomiske forhold Avbøtende tiltak som skilting og etablering av fartsdumper, bom, belysning eller fortau vil kunne ha økonomiske konsekvenser for kommunen. Rådmannen vil eventuelt fremme ny sak dersom det viser seg nødvendig med større investeringer til avbøtende tiltak. Det er ikke gjort beregning av de økonomiske konsekvensene for kommunen dersom Flerbrukshallen ikke kan tas i bruk som forventet. Behov for informasjon og høringer Informasjon til berørte anses ivaretatt gjennom offentlig ettersyn av endringsforslaget. Avbøtende tiltak vil kunne få konsekvenser for berørte beboere i området. I trafikkregulerende saker som stenging av vei ved bruk av skilt er imidlertid kun kommunen og politi høringsinstanser. Alternative løsninger Rådmannen ber om fullmakt til, i samarbeid med Statens vegvesen, vurdere avbøtende tiltak. Gjennom høringsprosessen og møte har det kommet frem alternativer som virker gunstige i forhold til å iverksette tiltak med god effekt så hurtig at de vil være virksomme når hallen skal tas i bruk. Rådmannen anser at valg av løsninger for å begrense ulempe i perioden frem til vegsystemet rundt flerbrukshallen er ferdig ikke bør låses helt for å gi nødvendig fleksibilitet i valg av endelig løsning. Det kan vedtas endring av rekkefølgebestemmelsene i forhold til område BAK-1/BIS -1 slik at det blir krav om gjennomføring av tiltakene nevnt i rekkefølgebestemmelsene før det gis igangsettingstillatelse for tiltak innen området. Effekten av dette vil være at man skaper forutsigbarhet om at tiltakene vil være gjennomført slik at vegsystemet er opparbeidet før det tillates ny anleggstrafikk inn i området. For BIS-1 bør begrensning av igangsettingstillatelse kun gjelde igangsetting av bygging av resterende tribuneplasser slik at ikke drift av eksisterende anlegg vanskeliggjøres. Prinsipielle avklaringer I denne saken er det en klar motsetning mellom hensynet til framkommelighet og god trafikkavvikling og trafikksikkerhet og hensynet til barn og unges sikkerhet i et etablert boligområde. Det er sannsynlig at tiltak som gjøres for å begrense ulempe som følge av

18 Sak 100/14 gjennomgangstrafikk også vil føre til ulempe for beboere i form av redusert framkommelighet. Rådmannens vurdering Rådmannen anser at utsettelse av bruken av flerbrukshallen vil være svært negativt for mange. Særlig vil elever og unge miste et godt og sentralt tilbud frem til Flerbrukshallen kan tas i bruk. Samtidig vil beboere i området kunne få en stor ulempe gjennom forverrede trafikkforhold i sitt nærområde. Planen legger opp til at all trafikk skal ledes inn og ut av området langst to hovedakser. Dette begrenser konfliktområdene og gjør det også enklere å prioritere tiltak. På grunn av utsettelsen av etableringen av rundkjøringa vil imidlertid trafikkavviklingen i en begrenset periode bli mindre tilfredsstillende. Uten tiltak vil det bety både økt trafikkfare og dårligere framkommelighet inn og ut av området, særlig ved større arrangementer. Det er sannsynlig at området vil bli belastet med mye gjennomgangstrafikk til områdene ved flerbrukshallen. Beboere i området har også uttrykt bekymring over at dette ofte er trafikk med relativt høy hastighet og dårlig kjennskap til lokale forhold. Tiltak som tar sikte på å bedre trafikksikkerhetsforholdene vil kunne føre til en enda større ulempe for framkommeligheten. Det er kommet ulike innspill til bruk av gatene i området for å bedre trafikkavviklingen. Felles for de fleste er imidlertid at de enten skaper økt gjennomgangstrafikk eller, som ved gjenåpning av Schjongs gate, fører trafikken ut på et annet sted i trafikksystemet uten å løse te trafikale utfordringene som i dette tilfellet er krysset mot Rv.35. Å snu kjøreretningen i Dronningens gate vil kunne ha noen positive konsekvenser i forhold til trafikkavviklingen, særlig for trafikk som skal mot sør ved at de slipper å kjøre rundt Fordkvartalet. Rådmannen anser likevel at fordelen totalt vil bli begrenset da det vil føre til mer gjennomgangstrafikk fordi kjørende fra nord mot flerbrukshallen da ventes å benytte sidegatene til Dronningens gate på vei mot Flerbrukshallen. Det vil også kunne bli en til dels betydelig konflikt med syklister som oppnår stor fart nedover Dronningens gate. Disse bør ligge i kjørebanen for ikke å komme i konflikt med gående og biler på vei inn og ut fra eiendommene. Problemet vil ikke være stort ved kjøreretningen sørover da syklister på vei nordover vil ha betydelig lavere fart. Rådmannen anser at av de avbøtende tiltakene som er foreslått vil en stenging av Aabenraagata og Thornes gate være et tiltak som vil kunne gjennomføres raskt og med god effekt i forhold til trafikksikkerhet og ulempe ved gjennomgangstrafikk. Beboere i området vil imidlertid få en ulempe gjennom at også deres egen ferdsel med bil i området begrenses. Særlig vil beboere sør for sperringen bli hindret da de må benytte Tyristrandgata/Schjongs gate og dermed blir særlig påvirket av trafikkavviklingen til og fra hallen. Dette vil man unngå dersom man kun tillater kjøring til eiendommene. Slike begrensninger har imidlertid liten respekt og er vanskelige å følge opp. Det er også mulig å benytte bom for å begrense ferdsel, men dette stenger veien og kan være uhensiktsmessig der problemet er trafikk fra en retning. Det er også aktuelt å se på muligheten for innkjøring forbudt ved alle utkjørslene til Ringeriksgata unntatt til Tyristrandsgata og eventuelt Roald Amundsens gate. Dette vil gi en situasjon der all trafikk inn til boligområdene vil gå inn Sundgata og der beboerne kan velge

19 Sak 100/14 den mest hensiktsmessige utkjøringen ut i fra forholdene. Dette vil fjerne problemer med gjennomgangstrafikk og ved at beboere i området kan kjøre nordover vil de i mindre grad bli negativt berørt som følge av trafikkavviklingsproblemer ved arrangementer. Rådmannen ønsker derfor aksept for løsningen med å begrense gjennomgangstrafikk og i samråd med Statens vegvesen og politi/ utrykningsenheter vurdere hvilke løsning som er mest hensiktsmessig for å oppnå dette. Rådmannen anser at behovet for løsningen med gangvei på vestsiden av Schjongs gate sannsynligvis er svært lite og at ulempene ved å krysse Schjongs gate ved rundkjøringen kanskje blir mindre enn å krysse innkjøringene til verkstedområdet. For eiendommen grunnen må erverves fra for bygging av gangveien vil dette kunne begrense muligheten for bruk og skape en uheldig trang situasjon. I endringsforslaget er krav om gjennomføring av gangveien utsatt til Rådmannen ønsker imidlertid å vurdere behovet nærmere og har derfor lagt til forslag til vedtak om å se nærmere på og eventuelt endre løsningen. Rådmannen tar sikte på å samarbeide med Statens vegvesen i dette arbeidet slik at eventuell endring tilpasses trafikkmønstre i rundkjøringen. Rådmannen anser omreguleringen av grøntarealet GV-5 til parkering fornuftig ut i fra at dette minsker behovet for å ta i bruk annet areal, SP3 og dermed ikke bidrar til reduksjon av flater som brukes til fritidsaktivitet. Det forutsettes at arealet gis en utforming som gir god avgrensning av parkeringsarealet mot gangveien og Ringeriksgata samt at det dokumenteres at overvann kan håndteres før arbeidene igangsettes. Vedlegg Forslag til nye bestemmelser (med utheving i gult) Illustrasjon av endring av parkeringsareal Vurdering av merknader Oppsummering av møte om avbøtende tiltak med kartvedlegg Illustrasjon av utsatte tiltak i planområdet Støyanalyse Schjongslunden (I forbindelse med tidligere regulering) Brev og merknader Lenker Forslag til mindre endring av reguleringsplan "Schjongslunden" Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. Ringerike kommune, Tore Isaksen rådmann

20 Sak 100/14 leder: Grethe Tollefsen saksbehandler: Lars Lindstøl

21 Detaljregulering 0605_385 Arnemannsveien, 1.gangs behandling Arkivsaksnr.: 14/268 Arkiv: PLN 385 Saksnr.: Utvalg Møtedato 101/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning / Formannskapet Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for Arnemannsveien sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven 5-2 og Forhold knyttet til trafikksikkerhet må særlig høres og belyses. 3. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 4. Det tas sikte på å oppheve deler av gjeldende reguleringsplan nr Brutorget og nr Hønefoss sentrum som overlappes av ny plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved vedtak av reguleringsplan nr.385, Arnemannsveien. Sammendrag Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for at det kan etableres et lysregulert gangfelt over Arnemannsveien. Arbeidet tar sikte på å stenge eksisterende undergang som i dag ligger i kulvert under Arnemannsveien. Planen må tilfredsstille krav til trafikksikkerhet og bidra til å skape en helhetlig sammenheng for ferdsel mellom nord og sør. Hovedårsaken til den ønskede endringen er å kunne legge til rette for en mer bymessig og helhetlig utvikling av området Brutorget Øya, ved å knytte disse områdene tettere sammen. Planen vil kunne gi området et mer sentrumspreg med byrom, gate, fortau og bebyggelse. Statens vegvesen har tidligere i planprosessen for Brutorget stilt seg faglig uenig til at det kan etableres kryssing i plan. Det henvises til trafikksikkerhet og nullvisjonen for antall drepte og skadde i trafikken. Vegvesenet viser til at dagens planskilte kryssing gir hundre prosent trafikksikkerhet, mens kryssing i plan aldri vil kunne bli like sikkert. Samtidig har Statens vegvesen uttalt at de trolig vil fremme en innsigelse til kryssing i plan uansett tiltak. Forhold knyttet til trafikksikkerhet må derfor særlig høres og belyses. Vurderinger gjennomført av Asplan Viak i mai 2014 viser at innpassing av plankryssing for gående og syklende i liten grad vil påvirke kapasiteten i krysset, og at en gangfeltkryssing i plan over Arnemannsveien ikke vil være trafikksikkerhetsmessig uakseptabel. Foreslått løsning forutsetter signalisering til bilistene om at nedre del av Arnemannsveien er en del av Side 21 av 69

22 Sak 101/14 sentrum med lavere fart. Dette krever omfattende fartsreduserende tiltak i Arnemannsveien. Planen må derfor greie å kombinere tilfredsstillende trafikksikkerhet og ønsket byutvikling. Innledning Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for en trafikksikker kryssing av Arnemannsveien, bedre utnyttelse av området og opprettelse av nye boliger på deler av Brutorget i Hønefoss sentrum. Bakgrunnen for planarbeidet er tidligere vedtatt reguleringsplan nr. 314 for Brutorget, hvor man ønsket å få til en helhetlig utvikling av området. Planene for Brutorget har pågått i mange år og det er kjent at saken har hatt mange vanskelige avveininger, blant annet i forhold til vegnettet i Hønefoss. Kommunen og forslagsstiller for Brutorget ønsker å vedta ny plan for å løse trafikksituasjonen på et viktig krysningspunkt for myke trafikanter. Den vedtatte reguleringsplanen nr. 0605_ Brutorget, er vedtatt med kulverten integrert i bygningsmassen, med utgang mot gaten Hønefoss Bru og samfunnshuset. Med denne løsningen gjør kulverten et stort innhugg i bygningsmassen og fasaden ut mot gatenivå får en heller dårlig estetisk løsning. Utbygger mister en del bygningsmasse, parkeringsplasser, det blir færre butikklokaler ut mot gata og kvaliteten på byrommet mot Hønefoss Bru og samfunnshuset blir dårligere. Planområdet er skolevei for barn opp til 13 år tilhørende Hønefoss skole. Det er beregnet at det daglig passerer 25 skolebarn langs veien. Det er antageligvis ikke alle disse som passerer Arnemannsveien da det finnes flere fortau og gangbru på østsiden av området. Tidligere behandlinger og vedtak Hovedkomitéen for miljø og arealforvaltning vedtok i møte , sak 79/13, oppstart av detaljregulering for Arnemannsveien. Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning fattet følgende vedtak: 1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_385 detaljregulering for Arnemannsveien. 2. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan NR 0605_ BRUTORGET, NR 0605_ RUTEBILPLATA og NR 0605_64-02 HØNEFOSS SENTRUM som overlappes av ny plan. 3. Kommunen er forslagsstiller til planen forutsatt at Tronrud Eiendom tar ansvar for fremdrift og kostnader på lik linje med private reguleringsplanforslag. Herunder kommunale gebyrer. Beskrivelse av saken Dagens situasjon Innenfor planavgrensningen finnes det i dag kjørevei (Arnemannsveien/Fossveien/Hønefoss bru), parkering, fortau, fotgjengerfelt, gang - og sykkelvei, lyskryss, annen veggrunn grøntareal, samt rampe og trapp ned mot kulvert. Fortau og kanter er beplantet med store trær

23 Sak 101/14 Veien Hønefoss bru er i dag en blindvei som benyttes som tilkomst til parkering, NAV kontor, vinmonopol, varemottak osv. Planforslaget Forslag til detaljregulering for Arnemannsveien er mottatt fra Tronrud Eiendom. Planforslaget som foreligger til behandling består av - Plankart Arnemannsveien i målestokk 1:1000, datert Forslag til reguleringsbestemmelser datert Planbeskrivelse datert Gjeldende reguleringsplaner Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr , Hønefoss sentrum vedtatt , og Brutorget vedtatt Planområdet er i disse reguleringsplanene regulert til veg, gang og sykkelveg, annen veggrunn, offentlig bebyggelse og bolig/forretning/kontor. Tillatt utnyttelsesgrad er 1000 m2 BRA og maksimal kotehøyde for gesims er 95 meter (6 etasjer). Plantype og avgrensning Planen fremmes som en detaljregulering. Ringerike kommune er forslagstiller. Eiendomsforhold Planområdet omfatter eiendommene: gnr./ bnr. 1035/1, 318/491, 318/450, 318/444, 318/427, 318/457, 318/96, 318/442 og 318/443. Innkomne innspill til planoppstart Ringerike kommune varslet i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser, oppstart av planarbeidet til berørte parter i brev og kunngjorde det i Ringerikes Blad , samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt seks uttalelser. Disse følger saken som vedlegg. Hovedtrekkene i innspillene er referert og kommentert under. Uttalelse fra Trafikkrådet : Planene for kryssing i plan ble presentert for Trafikkrådet og de har i sitt møte fattet følgende vedtak, sak 60/13: «Trafikkrådet mener kryssing av Arnemannsveien i kulvert er en langt mer trafikksikkert enn kryssing i gateplan». Tronrud Eiendom: Trafikkrådets oppfatning tas til etterretning. Vi presenterte planene muntlig i møtet før det var diskusjon bak lukkede dører. Det foreligger så vidt vi kjenner til ikke saksdokumenter som forberedelse til møtet. Det er derved vanskelig å vurdere merknaden. Rådmannens kommentar: Trafikksikkerhet er en sentral del av denne planen. Planforslaget må tilfredsstille krav til tilstrekkelig trafikksikkerhet og kvalitetssikres med trafikkfaglige vurderinger. Planforslaget legger opp til at trafikksikkerheten skal være tilfredsstillende. Kryssing i plan med lysregulering innebærer en risiko for ulykker i et hvert byområde. Før 2. gangs behandling skal rådmannen kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og framstilling.

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/179-1 Arkiv: PLN Forslag til mindre endring av reguleringsplan "Schjongslunden" vedtas

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/179-1 Arkiv: PLN Forslag til mindre endring av reguleringsplan Schjongslunden vedtas SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 14/179-1 Arkiv: PLN 298-05 298-05 Schjongslunden - Endring av reguleringsplan Forslag til vedtak: Forslag til mindre

Detaljer

GNR.284/27 - AVVIK PÅ EIENDOM

GNR.284/27 - AVVIK PÅ EIENDOM GNR.284/27 - AVVIK PÅ EIENDOM Arkivsaksnr.: 09/306 Arkiv: BYG 284/27 Saksnr.: Utvalg Møtedato 40/10 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 31.05.2010 258/10 Bygningsrådet 07.06.2010 76/10 Hovedkomiteen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 10 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

MØTEPROTOKOLL NR 10 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Ringerike kommune MØTEPROTOKOLL NR 10 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 16:00 18.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Nestleder Alf

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 8 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for

MØTEPROTOKOLL NR 8 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ringerike kommune MØTEPROTOKOLL NR 8 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.08.2015 Tid: 16:00 17:40 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Arne Broberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 11 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.08.2013 Tid: 16.00 18.

MØTEPROTOKOLL NR 11 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.08.2013 Tid: 16.00 18. RINGERIKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR 11 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.08.2013 Tid: 16.00 18.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Arne

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/1831-1 Arkiv: 0605_371 DETALJREGULERING FOR TELEGRAFALLEEN 2-1. GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering

Detaljer

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring:

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Med bakgrunn i at flere beboere og andre berørte har sammenfallende interesser er merknadene kun kort kommentert i oppsummeringen. Rådmannen har

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 9 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

MØTEPROTOKOLL NR 9 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR 9 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.09.2012 Kl. 17.00 19.15 Opplæring i bruk av E-pad fra kl. 16.30-17.00 Innkalte:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/883-25 Arkiv: PLN 396

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/883-25 Arkiv: PLN 396 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/883-25 Arkiv: PLN 396 396 detaljregulering for Søndre Kirkemoen - 2. gangsbehandling Forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32 11 74 81, Mona, eller e-post sek@ringerike.kommune.

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32 11 74 81, Mona, eller e-post sek@ringerike.kommune. Ringerike kommune Utvalg: Trafikkrådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.09.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32 11 74 81, Mona, eller e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/688 Arkiv: BYG 87/107 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 Forslag til vedtak: Hovedkomiteen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 15/4913-3. 0605_390 Detaljregulering for Klekkenhagen boligområde - 1.gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 15/4913-3. 0605_390 Detaljregulering for Klekkenhagen boligområde - 1.gangs behandling SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 15/4913-3 Arkiv: L12 0605_390 Detaljregulering for Klekkenhagen boligområde - 1.gangs behandling Forslag til vedtak: 1. Forslag til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 11 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

MØTEPROTOKOLL NR 11 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR 11 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.10.2009 Tid: kl. 17:00 18:10 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Asbjørn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/301-2 Arkiv: PLN GANGSBEHANDLING 0605_355 DETALJREGULERING FOR FEGRIHØGDA

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/301-2 Arkiv: PLN GANGSBEHANDLING 0605_355 DETALJREGULERING FOR FEGRIHØGDA SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/301-2 Arkiv: PLN 355 2. GANGSBEHANDLING 0605_355 DETALJREGULERING FOR FEGRIHØGDA Forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 4 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

MØTEPROTOKOLL NR 4 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR 4 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.02.2013 Tid: 16.00 18.15 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Arne Broberg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 15/895-3 Arkiv: L12 &21 323-05 EIKLI SØR NÆRINGSOMRÅDE ENDRING AV REGULERINGSPLAN 1. GANGSBEHANDLING

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 15/895-3 Arkiv: L12 &21 323-05 EIKLI SØR NÆRINGSOMRÅDE ENDRING AV REGULERINGSPLAN 1. GANGSBEHANDLING SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 15/895-3 Arkiv: L12 &21 323-05 EIKLI SØR NÆRINGSOMRÅDE ENDRING AV REGULERINGSPLAN 1. GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak: 1. Forslag

Detaljer

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 12.01.2017 Referanse: 4775/2017 Arkiv: 33/764 Vår saksbehandler: Bjørn Helge Kristiansen Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 11/3209-15 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING OLRUD FV 84SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Trond Arve Nilsen Arkiv: PLN 000 000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandlar -Plan- og miljørådgiver- Greta Benediktsdottir ArkivsakID: 12/1081 Arkivkode: FA - L12 Saksnummer Utvalg Dato 036/15 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 17.06.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 SAKSFRAMLEGG Utvalg : Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 REGULERINGSPLAN NR 0605_297 IDRETTSANLEGG I HAUGSBYGD 1.GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3016-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 82/1 Arkivsaksnr: 2013/2686-2 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 82/1 - Storvikavegen, dispensasjon fra rekkefølgekrav i reguleringsplan

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/5281 1653/1006 Endring av reguleringsplan gang og sykkelveg E6 Saksbehandler: Øyvind Aundal Arkiv: PLAN plan Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.11.2015 Tid: 14:45 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/ Saksframlegg Ark.: L12 201305 Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/1027-17 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud DETALJREGULERING FV. 255 GS STATOIL FORSET - FORSET SENTRUM - 2. GANGS BEHANDLING. Vedlegg: 1.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 11 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

MØTEPROTOKOLL NR 11 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR 11 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.11.2012 Tid: kl. 17.00-20.00 Innkalte: Kl. 17.00 18.00 Presentasjon av Akas planer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 10 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

MØTEPROTOKOLL NR 10 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR 10 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2013 Tid: 16.00 19.15 Innkalte: Presentasjon: Forprosjekt Bruget/Øya v/ Haakon

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 16.05.2017 026/17 Kommunestyret 23.05.2017 021/17 Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Offentlig reguleringsplan Buksnes Skole - 2.gangsbehandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Thode Skog og Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Arkivsaksnr.: 13/1474

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Thode Skog og Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Arkivsaksnr.: 13/1474 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog og Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Arkivsaksnr.: 13/1474 Saksnr.: Utvalg Formannskap Kommunestyre Møtedato OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR BERGENHUSOMRÅDET GODKJENNING

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 7 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2014 Tid: 16.00-20.15

MØTEPROTOKOLL NR 7 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2014 Tid: 16.00-20.15 RINGERIKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR 7 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2014 Tid: 16.00-20.15 Innkalte: Funksjon Navn Leder Arne Broberg Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 9 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Asbjørn Jarle Holth

MØTEPROTOKOLL NR 9 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Asbjørn Jarle Holth RINGERIKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR 9 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.08.2009 Tid: kl. 17.00 18.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Asbjørn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 3 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

MØTEPROTOKOLL NR 3 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Ringerike kommune MØTEPROTOKOLL NR 3 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.03.2015 Tid: 16:00 18.00 TEMAMØTE: Innlandsfiske v/erik Garnås fra Fylkesmannen

Detaljer

4241 Mal for saksframlegg, 1.gangs behandling inkl. vedtak Revidert 27.11.12 GT SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/884-1

4241 Mal for saksframlegg, 1.gangs behandling inkl. vedtak Revidert 27.11.12 GT SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/884-1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/884-1 Arkiv: 0605_ 393 DETALJREGULERING FOR «KVARTALET HØNENGT. -HØNEN ALLÉ - HALVDAN SVARTESGT. DR. RAGNHILDS VEI» 1. GANGSBEHANDLING

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/6283 /21273/17-PLNID Kjell-Erik Lange Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/6283 /21273/17-PLNID Kjell-Erik Lange Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/6283 /21273/17-PLNID Kjell-Erik Lange 25.04.2017 0000 Telefon: 90 12 87 11 Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet MINDRE ENDRING

Detaljer

Kirkekilen småbåthavn - detaljregulering - vedtaksbehandling

Kirkekilen småbåthavn - detaljregulering - vedtaksbehandling Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 07.11.2016 076/16 Bystyret 16.11.2016 138/16 Arkivnr: K2 - L12, GBR - 96/2, PlanID - 2015000367 Arkivsaksnr.: 15/367-34 Saksbehandler: Esben Gundersen

Detaljer

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/5552-47 Dato: 06.04.2016 GNR/BNR 111/307 M.FL. BRANDENGEN SKOLE OG FLERBRUKSHALL - DETALJREGULERING, SLUTTBEHANDLING

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 74/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/53632 VEDTAK: Bystyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 10/1136-14 Arkiv: BYG 92/153,165

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 10/1136-14 Arkiv: BYG 92/153,165 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 10/1136-14 Arkiv: BYG 92/153,165 GNR.92/153,165 - FLYPLASSVEIEN 22 - DISPENSASJON TIL UTVIDET BRUK AV RULLEBANEN PÅ EGGEMOEN Forslag

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Økonomi- og planutvalget 37/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Økonomi- og planutvalget 37/ Sunndal kommune Arkiv: 20130910 Arkivsaksnr: 2009/1764-78 Saksbehandler: Berit Skjevling Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Økonomi- og planutvalget 37/16 19.04.2016 Reguleringsplan for fv. 62 Driva

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS Saksnr.: 2014/24424 Dokumentnr.: 60 Løpenr.: 60586/2017 Klassering: ÅSEBRÅTEN Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 24.05.2017 49/17 Mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/1266-4 DETALJREGULERINGSPLAN HVERVENKASTET PENDLERPARKERING 1.GANGS BEHANDLING

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/1266-4 DETALJREGULERINGSPLAN HVERVENKASTET PENDLERPARKERING 1.GANGS BEHANDLING Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 11/1266-4 Arkiv: L12 DETALJREGULERINGSPLAN HVERVENKASTET PENDLERPARKERING 1.GANGS BEHANDLING Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

A-sak. Endring av reguleringsplan for Sætre sentrum, Sjødalsveien / 2. gangs behandling med sluttbehandling

A-sak. Endring av reguleringsplan for Sætre sentrum, Sjødalsveien / 2. gangs behandling med sluttbehandling Hurum kommune Arkiv: Saksmappe: Saksbehandler: Dato: L12 2014/1201 Thomas Andersen 20.12.2016 A-sak. Endring av reguleringsplan for Sætre sentrum, Sjødalsveien / 2. gangs behandling med sluttbehandling

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for midlertidig rundkjøring - Linnegrøvan / Hølleveien - GB 201/16

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for midlertidig rundkjøring - Linnegrøvan / Hølleveien - GB 201/16 Søgne kommune Arkiv: 201/16 Saksmappe: 2015/2253-39324/2015 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 23.11.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for midlertidig rundkjøring - Linnegrøvan / Hølleveien - GB

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/1474 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR BERGENHUSOMRÅDET - GODKJENNING Saksbehandler: Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/15 Formannskapet 14.01.2015 64/15

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 10.05.2016 110/16 Kommunestyret 23.05.2016 63/16 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/2704-4. Regulering nr. 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - oppstart av planarbeid

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/2704-4. Regulering nr. 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - oppstart av planarbeid SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/2704-4 Arkiv: L12 Regulering nr. 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - oppstart av planarbeid Forslag til vedtak: 1. Kommunen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 09/ Arkiv: BYG 318/493

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 09/ Arkiv: BYG 318/493 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 09/17550-46 Arkiv: BYG 318/493 GNR.318/493 - SUNDGATA 5 - KJØLEANLEGG - KLAGE Forslag til vedtak: ::: Sett inn forslag til vedtak

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 063/10 Forvaltningsutvalget 02.09.2010 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post Tungland Hans Erik Schultz 10/310 10/13913 PRIVAT REGULERINGSFORSLAG FOR

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/881-8 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi Mindre endring av kommuneplanens arealdel 2013-2024 Garasje- og uthusstørrelse Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 05.12.2016 050/16 Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Detaljeregulering - Buksnes skole - Vestvågøy kommune - 1.gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/ Arkiv: PLN 378. Detaljregulering 378 Nerbytunet - 2. gangs behandling av planforslag

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/ Arkiv: PLN 378. Detaljregulering 378 Nerbytunet - 2. gangs behandling av planforslag SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/289-11 Arkiv: PLN 378 Detaljregulering 378 Nerbytunet - 2. gangs behandling av planforslag Forslag

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Detaljregulering - Gamleveien 4 - ny 1. gangsbehandling (Dette er tredje gang planen kommer til 1. gangs behandling)

Detaljregulering - Gamleveien 4 - ny 1. gangsbehandling (Dette er tredje gang planen kommer til 1. gangs behandling) Sokndal kommune Saksbehandler ArkivsakID: 12/1081 Arkivkode: FA - L12 Teknikk- og miljøsjef Roger Egeli Saksnummer Utvalg Dato 044/16 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 30.08.2016 Detaljregulering

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 20120005 Arkivsaksnr: 2012/1247-33 Saksbehandler: Roar Moen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12.05.2014 DETALJREGULERING

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Detaljplan Tre Eker - 2.gangs behandling

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Detaljplan Tre Eker - 2.gangs behandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 12.05.2015 Vår ref: 12/2369-53 - 15/9319 Arkivkode: L12, 01/0455, 01/0470, 20120172,, Saksbeh.: Daniel Blikset Utvalg Møtedato Saksnr. Teknikk-, miljø- og

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/2002 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Storås skiarena - Detaljregulering - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 88/2014 Hovedutvalg

Detaljer

Sluttbehandling - Detaljregulering for Lierbyen sentrum - felt O5, Hegg skole

Sluttbehandling - Detaljregulering for Lierbyen sentrum - felt O5, Hegg skole Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2012/8145 Arkiv: L12/02/HE 01 Saksbehandler: Marius Trosterud Holmen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 58/2013 Planutvalget 24.09.2013 59/2013 Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB 30/51 - Ausvigheia 69

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB 30/51 - Ausvigheia 69 Søgne kommune Arkiv: 30/51 Saksmappe: 2015/1839-31406/2015 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 25.08.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg /60 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg /60 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 11.09.2017 Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg 04.10.2017 17/60 Kommunestyret 31.10.2017 Saksbehandler: Robert Bjørnestøl Reguleringsplan Bergly, Ervika - Sluttbehandling

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.01.2016 Sak: 11/16 Tittel: Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Resultat: Behandlet

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/ Ås kommune HTM-sak 3/15 R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/01780-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.11.2015 Rådmannens

Detaljer

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201318 Saksmappe: 2008/487-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 22.10.2015 Saksframlegg Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr. 201318 Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling

Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling JournalpostID 12/2739 Sakspapir Vår saksbehandler: Charlotte Norstrøm Sektor for teknikk og miljø Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget. Ruth Brochmann (Frp)

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget. Ruth Brochmann (Frp) Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og miljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.12.2012 Tid: 17:00 18:45 Av 7 medlemmer var 7 tilstede inkl. møtende varamedlem Til stede: Medlemmer: Pål Engeseth

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 15/221-1 Arkiv: PLN 402. 1.gangs behandling av detaljregulering 0605-402 "Ringveien 10.

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 15/221-1 Arkiv: PLN 402. 1.gangs behandling av detaljregulering 0605-402 Ringveien 10. SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 15/221-1 Arkiv: PLN 402 1.gangs behandling av detaljregulering 0605-402 "Ringveien 10. -boligprosjekt" Forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 99/179 Arkivsaksnr: 2011/5071-37 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 99/179 - Stoksandvegen 15A, 7504 Stjørdal - dispensasjon fra

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 15/337-5

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 15/337-5 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 15/337-5 Arkiv: Kistefos-museet - oppstart av planarbeid Forslag til vedtak: 1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_406

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Side 1 av 6 JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT R.f. SAKSGANG: Utvalg Møtedato: Utvalgsaksnr Eldrerådet Møtedato 07.10.2013 25/13 Kommunalt Møtedato Råd for Funksjonshemmede 04.10.2013 26/13 Formannskap Møtedato

Detaljer

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S2-2. GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK, PLANID

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S2-2. GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK, PLANID Saksframlegg Arkivsak: 14/2615-36 Sakstittel: Saken skal behandles av: Kommuneplanutvalget Kommunestyret DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S2-2. GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES - SLUTTBEHANDLING

SAKSFRAMLEGG SAK: OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES - SLUTTBEHANDLING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 &21 Arkivsaksnr.: 15/1623 Saksbehandler: Olav Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 63/15 Plan og miljøutvalget 18.08.2015 SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Spørsmål nr. 60 (2016)

Spørsmål nr. 60 (2016) DRAMMEN KOMMUNE Spørsmål nr. 60 (2016) Til : Formannskapet Fra : Ordfører Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 16/8-62 DRAMMEN 24.10.2016 Masud Gharahkhani (AP) har stilt følgende spørsmål til besvarelse

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: PLANR 5060 Arkivsaksnr.: 14/1225

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: PLANR 5060 Arkivsaksnr.: 14/1225 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: PLANR 5060 Arkivsaksnr.: 14/1225 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk og miljø 25.02.2016 Kommunestyret 07.03.2016 Hovedutvalg teknisk og miljø 01.09.2016

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer