Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring:"

Transkript

1 Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Med bakgrunn i at flere beboere og andre berørte har sammenfallende interesser er merknadene kun kort kommentert i oppsummeringen. Rådmannen har vurdert forslagene og innspillene nærmere i forbindelse med arbeidet for å redusere ulemper og bedre trafikksikkerheten som helhet. Beboere Terje Rolfsøn Owrensgate 21 Anser utsettelse av rekkefølgebestemmelsene som svært uheldig. Kritikkverdig at varsel kun er sendt de som angås av støy. Påpeker at området er et boligområde og mener at gjennomgangstrafikk vil være svært uheldig i forhold til barn og unge. Hevder en del bilister holder alt for høy fart i Sundgata og Dronningens gate. Utfordring med trafikk til nye tider, barn/unge som sykler uten hjelm på vilkårlig side av veien, dårlige lysforhold vinterstid og mulighet for økt trafikk fra videregående elever. Viser til at barn/ungdom i området i stor grad beveger seg langs øst-vest aksen mens gjennomgangstrafikk i stor grad skjer langs nord-syd aksen, noe som skaper konflikt og et komplisert trafikkbilde for barna. Foreslår følgende tiltak: Stenging av Aabenraagata ved Ådalsgata 10 og Thornes gate ved Thornes gate 13 for å unngå kjøring mot nord gjennom villastrøket. Tiltak for trygging av myke trafikanter ved krysset Osloveien/Storgata/Owrensgate/Tyristrandsgata, samt trygging av krysningspunkt over Tyristrandsgata ved flomsteinen. Sikre god sikt i krysset Tyristrandsgata/Owrensgate. Vurdere tiltak som fartsreduksjon ved krysset Osloveien/Storgata/Owrensgate/Tyristrandsgata og begrense mulighet for bruk av bil ved arrangementer dersom det viser seg å bli kapasitetsproblemer på veinettet. Rådmannens kommentar: Beklager at varsel kun ble sendt de som angås av støy. Bakgrunnen for dette er at disse blir direkte berørt av endringen gjennom manglende tiltak på egen eiendom. I forhold til negative konsekvenser som følge av trafikk er dette noe som vil berøre beboere i området negativt. Andre som bruker områdene på Schjongslunden vil også bli negativt berørt, og rådmannen valgte derfor å varsle endringen gjennom annonsering i ring blad samt at fristen for uttalelse ble forlenget vesentlig i forhold til normal høringsfrist ved mindre endring. Når det gjelder betraktningene rundt utfordringene i området og forslag til løsning har disse vært benyttet i vurderingene og sammenfaller med rådmannens konklusjon i saken. Bjarte Rømmesmo Schjongsgate 3

2 Mener endringsforslaget gir liten forutsigbarhet om gjennomføring av støytiltak og uttrykker bekymring for barn og myke trafikanter. Protesterer mot at bygging av rundkjøring, gang og sykkelvei og støyskjerming utsettes. Ingen forslag til avbøtende tiltak. Rådmannens kommentar. Rådmannen har forståelse for merknadsstillers bekymring i forhold til forutsigbarheten ved senere gjennomføring. Å stenge Flerbrukshallen er nok verken ønskelig eller særlig realistisk. Rådmannen har derfor jobbet for å avklare forutsigbarheten og sannsynlig fremdrift ved de ulike tiltakene. Forslaget som nå legges frem til behandling forsøker i stor grad å ta vare på barna og trafikksikkerheten. Anne Magler Kvernberggaten 33A Mener støyskjerming bør iverksettes før flerbrukshallen åpner. Vil ikke godta ytterligere utsettelser. Ingen forslag til avbøtende tiltak. Rådmannens kommentar: Etter varsling av endringen har Kommunestyret vedtatt å anta tilbud om støyskjerming. Ettersom dette tilbudet lå langt høyere enn forventet hadde Rådmannen ikke anledning til å anta tilbudet uten politisk vedtak. Dette gir stor sikkerhet om at støyskjermingen vil bli gjennomført snarlig. Rådmannen har imidlertid ikke full klarhet i ferdigdato og det er derfor fortsatt mulig at støytiltakene ikke er ferdigstilt når hallen er klar til å tas i bruk. Trafikk og støyanalysene som er utarbeidet i forbindelse med regulering av området har imidlertid konkludert med at trafikkstøy fra Tyristrandgata/ Schjongs gate alene ikke utløser krav om støyskjerming samt at mer-støyen som følge av økt bruk er svært liten. Sammen med støy fra Osloveien gjør dette imidlertid at støybelastningen overstiger tillatt grenseverdi og det derfor ingen spørsmål om det skal støyskjermes. Ulempen består etter Rådmannens syn i den forsinkede gjennomføringen av støyskjermingstiltakene uavhengig av om Flerbrukshallen tas i bruk og anser det derfor som lite formålstjenelig å utsette bruken av hallen på grunnlag av støy. Trond Jørgensen Dronningens gate 30 Protesterer på at rekkefølgebestemmelsen om opparbeiding av rundkjøring utsettes. Begrunner dette med at mertrafikken utbygginga i Schjongslunden medfører vil være til stor ulempe for beboerne i området samt at trafikkløsningen som vil eksistere i mellomtiden med utkjøring fra Schjongs gate til Rv. 35 er lite trafikksikker. Påpeker at enveiskjøring i Dronningens gate vil flytte trafikken over til den mindre egnede Anna Colbjørnsdatters gate. Foreslår i vedlegg løsning for trygging av myke trafikanter samt hvordan Anna Colbjørnsdatters gate kan avlastes gjennom å gjenåpne den stengte delen av Schjongs gate. Rådmannens kommentar:

3 Forslagene til trasè for gående og syklende vil kunne være et fornuftig supplement til hovedløsningen. Før dette kan vurderes nærmere må imidlertid potensialet for ferdsel langs trasèen og den nåværende bruken av området kartlegges nærmere. Rådmannen ser at nåværende stenging og senere enveiskjøring av Dronningens gate er en ulempe i forhold til nåværende trafikksituasjon uten rundkjøring. Stengingen av Dronningens gate er midlertidig og Rådmannen anser at det er mulig med avbøtende tiltak som bedrer trafikksikkerheten slik at løsningen kan aksepteres som en midlertidig løsning fram til rundkjøring ved krysset Schjongs gate X rv.35 står ferdig. Foreninger/ repr. For utvalg RKFU (Ringerike kommunale foreldreutvalg) v/herman Henrik Bay Protesterer mot at rekkefølgebestemmelse om bygging av rundkjøring utsettes, og mot at bygging av gang/sykkelveg utsettes og vurderes bortfalt senere. Krever ny frist for uttalelse til planen og mener det foreligger manglende varsling av spesielt berørte parter i saken. (Eikli FAU og RKFU) Ingen forslag til avbøtende tiltak. Rådmannen beklager at RKFU ikke har blitt varslet. Rådmannen har formidlet at RKFU anses som en naturlig høringspart i plansaker dersom deres organisasjon og struktur gjør det mulig å respondere på plansaker innen fristene etter Plan og Bygningsloven. Rådmannen har etter høringsfristen hatt møte med representant fra RKFU for å redegjøre for vurderingene rundt endringsforslaget og diskusjon av avbøtende tiltak. RKFU fikk samtidig utsatt frist og leverte ny merknad i saken. RKFU presiserte her at de mente trafikksikkerheten for skolebarn vil bli uholdbar så fremt det ikke blir gjennomført avbøtende tiltak. RKFU mente videre endringsforslaget kunne aksepteres under forutsetning om at de avbøtende tiltak som ble vurdert som fornuftige og realistiske i møtet blir gjennomført. Dette innebærer at gjennomgangstrafikken gjennom boligområdene hindres ved stenging av veier, samt at strategiske krysningspunkter etableres. Tiltakene er i tråd med rådmannens anbefaling til vedtak. Barnerepresentanten: v/geir Svingheim Mener rekkefølgebestemmelsene ikke bør utsettes dersom det ikke kan gis bestemmelser som sikrer senere utførelse. Mener Ringerikshallen kan driftes videre i en periode for dekke hallbehovet. Forutsetter opparbeidelse av erstatningsarealer dersom grønne arealer tas. Ellers ingen forslag til avbøtende tiltak. Barnerepresentanten deltok på møtet med RKFU. Rådmannen og Statens vegvesen redegjorde for prosessen og planlagt fremdrift for utførelse av tiltakene. Rådmannen anser at Barnerepresentanten må involveres i arbeidet med den fysiske utførelsen av avbøtende tiltak og tilrettelegging for myke trafikanter i tråd med Fylkesmannens anbefaling. Miljørettet Helsevern: v/unni Suther Opptatt av at atkomsten til og fra området får universell utforming samt at gang/sykkelveiatkomst samt kollektivtransport prioriteres. Anbefaler tydelig skilting av atkomst fra Hønefoss sentrum inn i området.

4 Forslag til avbøtende tiltak Skilting av atkomst. Rådmannens kommentar: Skilting av atkomst tas med som innspill. Rådmannen anser at dette kan være fornuftig for å etablere ønsket bruk av veisystemet. SLT-koordinator Ringerike kommune v/karianne Berg (SLT= Samordningsmodell for Lokale forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet) Viser til betydningen av aktivitet i rus og kriminalitetsforebyggende arbeid. Mener tilgjengelig areal for uorganisert fritidsaktivitet vil bli vesentlig redusert som følge av regulerte tiltak, parkering og gang/sykkelveier og mener det bør opparbeides erstatningsarealer i tilknytning området rundt friluftsbadet og ved klubbhuset. Drar frem knøttefestivalen som skadelidende av endringene i området. Forslag til avbøtende tiltak Etablere to nye baner ved friluftsbadet og en ved klubbhuset, fortrinnsvis 7`er baner. Rådmannens kommentar. Rådmannen har forståelse for synet om at uorganisert fritidsaktivitet mister areal som følge av utbygginga. Rådmannen anser imidlertid at Flerbrukshallen vil kunne føre til økt generell bruk av området og at dette kan ha synergieffekt også mot uorganisert fritidsaktivitet. I forhold til innspillene til endring av gang/sykkelveier som deler opp grønne områder deler rådmannen SLT-koordinators syn. Det foreligger ikke planer om opparbeidelse av gangveiene og Rådmannen. Av hensyn til krav om fremdrift i saken anser Rådmannen at det ikke er aktuelt å endre dette i planen da dette vil medføre en ny høring av endringsforslaget. I forhold til kapasitetsproblemer ved avvikling av Knøttefestivalen er Rådmannen åpen for dialog med arrangøren i forhold til å se på utvidelse av arealene. Rådmannen anser imidlertid at ettersom planendringen ikke medfører ytterligere beslag av arealer brukt til fotballbaner må dette skje i en egen prosess der alternativ bruk vurderes. Regionale myndigheter Statens vegvesen (SVV) Ber om at følgende avbøtende tiltak gjennomføres Bedring av sikt gjennom fjerning av biler nord på eiendom 318/92 (Sverre Haugli) Etablering av 40km/t sone og fartshump fra rådhussiden, etter brua Etablering av opphøyd gangfelt før neste sving på fv.35 retning sentrum. Det må i tillegg sjekkes ut at belysningen er tilfredsstillende på begge disse krysningspunktene. Statens vegvesen ber også kommunen vurdere ytterligere tiltak på det kommunale veinettet. Rådmannens kommentar: Rådmannen anser forslagene til avbøtende tiltak som fornuftige og har dialog med SVV om gjennomføring og fysisk utforming av tiltakene. Rådmannen opplever at SVV har bidratt svært konstruktivt også i vurderingen av avbøtende tiltak på kommunalt veinett. Fylkesmannen i Buskerud (FMBU)

5 Positiv til sentral plassering av hallen forutsatt trafikksikker atkomst for gående og syklende. FMBU har tillit til at kommunen i samarbeid med SVV og barnerepresentanten vurderer saken nærmere og finner gode og praktiske løsninger der hensynet til trafikksikkerhet og tilgjengelighet for myke trafikanter blir vektlagt. Forutsetter videre at kommunen fortsatt arbeider for at støytiltakene angitt i rekkefølgebestemmelsene skal bli gjennomført så raskt som mulig. Rådmannens kommentar. Rådmannen anser at hensynet til sikkerhet for myke trafikanter har vært tungt vektlagt i forslaget til vedtak. Kommunestyret har fattet vedtak om å anta tilbud om støyskjerming og rådmannen er i gang med det praktiske arbeidet med avtaler og kontrakter. Etter høringsperioden mottok rådmannen brev fra en beboer i området som protesterte mot forslag om stenging. Trond Jørgensen Dronningensgate 30 Protesterer mot stenging av Aabenraagata og Thornesgate. Mener stenging vil kunne føre til ghettotilstander med store ulemper for store deler av beboerne på Schjongstangen som ikke vil kunne kjøre der de er vant til å kjøre. Viser til tidligere stenginger og mener avbøtende tiltak i stedet kan være å gjenåpne Schjongs gate mot vest, etablere fortau og enveiskjøring i nordgående retning for trafikk i Anna Colbjørnsdatters gate samt at Aabenraagata vil kunne avlaste trafikken. Rådmannens kommentar: Rådmannen har forståelse for at forslag om stenging av Aabenraagata og Thornesgate vil medføre ulempe for mange beboere i området. Særlig vil det, som merknadsstiller viser, være til ulempe for de som bor i den sørlige delen og som må kjøre ut via Tyristrandgata/ Schjongs gate. I forhold til å ivareta trafikksikkerheten i boligområdene, og særlig myke trafikanter anser rådmannen stenging som et fornuftig alternativ. Rådmannen har vansker med å se fordelen ved gjenåpning av Schjongs gate da det uansett er krysset mot Rv.35 som anses problematisk og vil blokkere avviklingen. Enveiskjøring nordover og fortau langs Anna colbjørnsdatters gate kan være en fornuftig løsning for trafikkavviklingen fram til rundkjøringen gjør avviklingen langs Tyristrandsgata bedre. Det vil imidlertid medføre ulemper for beboere i gata som må kjøre omveier for å nå eiendommen. Det viktigste ankepunktet mot forslaget er likevel at dette vil kreve planlegging, finansiering, anbud og utførelse og dermed er en prosess som raskt kan ta lenger tid enn ferdigstillelse av rundkjøringen den skal avlaste. Tiltaket vil i tillegg bli kostbart og det vil være aktuelt å utrede for støy med påfølgende skjerming. Rådmannen informerte om trafikksituasjonen på Schjongstangen i kommunestyremøtet. Det kom da spørsmål om å snu kjøreretningen i Dronningens gate slik at trafikk ut av området ledes denne veien. Rådmannen har vurdert forslaget og konkludert med følgende. Rådmannen anser at endring av kjøreretning i Dronningens gate vil kunne gi bedre trafikkavvikling ut av området ved at trafikken fordeles på to veier som i dag. Størst bedring antas endringen å ha for kjørende som skal sørover ettersom disse da slipper å snu ved å kjøre rundt Fordkvartalet. Konsekvensene er ikke beregnet og effekten er derfor usikker.

6 Rådmannen ser det sannsynlig at Anna Colbjørnsdatters gate vil bli negativt berørt gjennom slik endring ved at kjørende nordfra vil velge denne veien ettersom venstresving ned til Schjongsgate/ Tyristrandgata ikke er tillatt. Omkjøring rundt Fordkvartalet anses som en dårlig løsning. Endring av kjøreretning vil gi mulig konflikt mellom syklende (i stor fart) og kjørende med ulik retning. Endret kjøreretning i Dronningens gate er ikke utredet i forhold til den fysiske utformingen av gata. Det kan være forhold ved utformingen, for eksempel i forhold til plassering av fortau og siktforhold, som gjør at sikkerheten endres ved å snu kjøreretningen. Rådmannen ser det også som betenkelig at svært mye av trafikken kan bli ledet gjennom boligområdet samt at kjøremønsteret kan vedvare når rundkjøringen står ferdig og danner hovedatkomst til området. Rådmannen anser at fordelene ved endring av kjøreretningen i Dronningens gate er begrenset, også med tanke på at det er en midlertidig situasjon. Rådmannen anser at det kan være at løsningen kan gi noe bedre trafikkavvikling, men ser likevel løsningen med enveiskjøring sørover kombinert med stenging av Aabenraagata og Thornes gate som en bedre løsning trafikksikkerhetsmessig. Rådmannen mener kommunen har et særskilt ansvar for å ta vare på sikkerheten til beboere i området og anser at dette hensynet bør veie tyngre enn ulempe for brukere av flerbrukshallen. Dersom rundkjøringen hadde lagt lenger frem i tid ville rådmannen innstilt på å utrede forslaget nærmere. Med forventet åpning av rundkjøringen medio 2015 anser rådmannen det sannsynlig at utredning av alternativet vil føre til at tiltaket ikke vil kunne gjennomføres så raskt at det får ønsket effekt selv om løsningen skulle vise seg å være akseptabel med tanke på trafikksikkerhet. Dagens situasjon

7 Dagens situasjon Illustrasjonen viser dagens situasjon med eksisterende gangmønster. Ut i fra denne situasjonen vil etablering av gangvei på vestsiden av Schjongs gate ha noen fordeler i forhold til et naturlig bevegelsesmønster.

8 Ved etablering av avbøtende tiltak i tråd med Statens vegvesens anbefalinger endres situasjonen. Rådmannen anser at tiltakene gir en stor forbedring i forhold til sikkerheten for myke trafikanter i krysset. Det antas også at lavere fart i krysset, som følge av fartsdempende tiltak vil lette utkjøringen og dermed også bedre den trafikale avviklingen og trafikksikkerheten for kjørende i krysset.

9 Ved etablering av rundkjøring anser rådmannen at den regulerte gangveien på vestsiden av Schjongs gate vil bli benyttet av svært få. De som naturlig ville valgt denne vil kun få en svært begrenset ulempe ved å følge nytt gangmønster samtidig som det gir færre konfliktpunkter mellom myke trafikanter og kjørende som svinger over gangveien. Rådmannen

10 I illustrasjonene under er rødt brukt for trafikk ut av området og blått viser trafikk inn i området. Fotgjengere er vist med grønt i ferdig situasjon med rundkjøring. Nåsituasjon: Kjørende inn i området tenkes fordelt på Schjongs gate/ Tyristrandgata og Dronningens gate, som forutsettes ferdigstilt før åpning av flerbrukshallen. Utkjøring fra anleggene ved Schjongslunden ønskes ledet ut via Tyristrandgata/ Schjongs gate.

11 Det forventes at problemer med trafikkavviklingen i krysset Schjongs gate X Rv.35, og da særlig for kjørende mot sør som får ulempen av å måtte kjøre rundt Ford-kvartalet, vil føre til at flere kjører langs Anna Colbjørnsdatters gate eller Aabenraarata og ut Sundgata. Ved større arrangementer er det sannsynlig at trafikken også vil fordele seg på flere gater, men farten vil da være lav og dette anses derfor ikke som et like stort problem.

12 Snudd kjøreretning i Dronningens gate. Ved å snu kjøreretningen vil trafikkavviklingen ut av området bli bedre. Grunnet svært uheldig utforming av krysset Schjongs gate/rv.35 anses det sannsynlig at det vil vesentlig gjennomgangstrafikk for kjørende nordfra på vei mot områdene ved hallen. Løsningen gir også konflikt med syklister i stor fart som bør ferdes i kjørebanen av hensyn til gående og utkjørende biler fra eiendommer langs Dronningensgate. Dette antas ikke å skape en tilsvarende konflikt ved kjøreretning sørover da syklister på vei oppover har lavere fart og lettere kan benytte fortau.

13 Endelig situasjon Ved ferdigstillelse av rundkjøringen anser rådmannen at det blir etablert et enkelt robust og egnet trafikksystem i området. Statens vegvesen tar sikte på at rundkjøringen skal være etablert før skolestart høsten Det vil da i mindre grad være behov for tiltakene som nå foreslås og rådmannen anser det derfor fornuftig å vurdere forslag til tiltak også ut i fra dette.

14 Illustrasjonen viser hvordan all gjennomkjøring kan hindres ved å stenge to veier. Når Dronningensgate er ferdigstilt vil det kunne være fornuftig å kun stenge innkjøring for nordgående trafikk slik at disse må kjøre ut Tyristrandgata/Schjongs gate. Beboere sør for stengningene vil måtte benytte samme vei ut av området.

15 Stenging av alle innkjørsler fra Ringeriksgata. Løsningen hindrer også gjennomgangstrafikk og vil kunne gi noe mer fleksibilitet internt i området. Løsningen gir imidlertid en mer kompleks situasjon og må vurderes i forhold til eventuelle uforutsette konsekvenser.

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG KONSEKVENSUTREDNING KU og KDP for ny bru over Glomma i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/7 10.09.2014 Endringsliste VER. DATO STATUS KONTR. AV UTARB. AV 01 09.09.2014 1. utkast Mette

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Fylkeshuset, mandag den 13.04.2015: Til stede: Fylkesmannen i Vest-Agder (FM):

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane i Forord Det har vært gjennomført flere utredninger som omhandler bane til Ahus og ulike tverrforbindelser med bane mellom linje 5 til Vestli og linje 2 til Ellingsrudåsen. Denne utredningen er en videreføring

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS på veg En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS veileder En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger Produksjon: Statens Vegvesen i samarbeid med Sweco Layout & grafisk produktion:

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE

LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE RAPPORT /// NOVEMBER 2011 OPPDRAGSGIVER Ruter AS KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no Forsidebilde: Strasbourg Alle fotografier: Plan Urban Kartgrunnlag:

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Fra riksveg til gate - erfaringer fra 16 miljøgater

Fra riksveg til gate - erfaringer fra 16 miljøgater Fra riksveg til gate - erfaringer fra 16 miljøgater UTB 2003/06 Utbyggingsavdelingen, Vegdirektoratet Fra riksveg til gate Der ikke annet er nevnt er foto tatt av Thor Lie Stort forsidefoto: Rainer Stange.

Detaljer

produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret

produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret Til: NVE Fra: Energi Norge Kopi: Statkraft, SFE Produksjon, Tussa Kraft, Sunnfjord Energi, Statnett SF Dato: 20.03.2015 Sak: Evaluering av bruk av produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret Referanse:

Detaljer

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar.

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Utgiver: Norsk Eiendom Postboks 7185 Majorstuen 0307 Oslo Heftet er

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer