Økonomireglement for Tinn kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomireglement for Tinn kommune"

Transkript

1 Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret , sak

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel og årsbudsjett 8 3. Reglement for anvisning 3 4. Reglement for innkjøp 5 5. Reglement for investeringsprosjekt 8 6. Reglement for rammestyring Reglement for finansforvaltning Reglement for årsavslutning Reglement for startlån 39 Side 2 av 39

3 INNLEDNING Vedtak i kommunestyret , saknr. Rådmannens framlegg til økonomireglement for Tinn kommune vedtas. Økonomireglementet gjelder fra kommunestyret har vedtatt saken, og erstatter alle tidligere reglement. Langsiktige finansielle aktiva (plassering av ledig likviditet) tilpasses til det nye finansreglementet over en tidsperiode på år fra kommunestyret har vedtatt saken. Økonomireglementet rulleres i starten av hver kommunestyreperiode. Det settes en beløpsgrense på 5 mill. kr for at sluttregnskap må legges fram for kommunestyret. (innarbeidet i pkt. 5.) Side 3 av 39

4 REGLEMENT FOR DELEGERING AV BUDSJETTMYNDIGHET. OVERORDNETE RAMMER Reglementet er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i lov av 25. september 992 nr. 07 om kommuner og fylkeskommuner, 47 nr.2 og nr.3 og forskrift av 5.desember 2000 om årsbudsjett. Reglementet dekker hele kommunens myndighet til å disponere budsjettet og er gjeldende til kommunestyret vedtar noe annet. Reglementet gjelder for folkevalgte organer, administrasjonen, kommunale foretak etter kommunelovens kapittel og styret for interkommunalt samarbeid etter kommuneloven FORMÅL Reglementet skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelser om at bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organ. All myndighet er lagt til kommunestyret som så må delegere videre. Andre politiske organer kan ikke delegere myndighet til administrasjonen. Reglementet har som formål å plassere myndigheten til å ta beslutninger på de nivå i organisasjonen som gir best og mest effektivt resultat..3 DEFINISJONER.3.. Delegering Delegering vil si å overføre avgjørelsesmyndighet fra seg selv til andre. Den som delegerer myndighet kan når som helst ta tilbake den myndighet som er delegert. Delegering av myndighet innebærer ikke at den som delegerer gir fra seg ansvaret på vedkommende område. All delegert myndighet skal utøves i samsvar med lover, forskrifter og ellers innenfor budsjettrammer, retningslinjer og målsettinger som er fastsatt av kommunestyret Disponeringsfullmakt Med disponeringsfullmakt (anvisningsmyndighet) menes myndighet til å disponere de bevilgninger som er ført opp i årsbudsjettet begrenset av kommunestyrets fordeling. Begrepet omfatter både anvisningsmyndighet og myndighet til å justere budsjettet innen gitt nettoramme i løpet av året. Side 4 av 39

5 Rådmannen har etter forskriften fullmakt til å disponere bevilgningene, og har ansvaret for å iverksette kommunestyrets vedtak. Rådmannen tildeles fullmakt til å disponere nettoramme samlet for alle enhetene og kan videre delegere denne fullmakten ned ett nivå (til enhetsledere) gjennom delegasjon av anvisningsfullmakt fra rådmannen. Rådmannen kan omdisponere driftsrammene mellom enhetene innenfor totalbudsjettets vedtatte ramme. Rådmannen kan videre delegere sin disponeringsfullmakt Budsjettramme t vedtar budsjett på nettorammer pr. enhet. Dette innebærer at det er de budsjetterte nettoutgifter som utgjør den økonomiske rammen for enheten. Hensikten med rammebudsjettering er å sikre en bedre overordnet styring kombinert med større lokal handlefrihet. Rammebudsjettering gir stor grad av fleksibilitet som muliggjør en rask tilpasning og derigjennom styrker budsjettet som styringsredskap Budsjettjusteringer Budsjettjusteringer er endringer innenfor en enhets nettoramme eller i mellom enhetenes nettorammer som er foretatt av den budsjettansvarlige. Budsjettjusteringer må skje i overensstemmelse med de mål, forutsetninger og premisser som er lagt av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen. Budsjettjusteringer på områder som er av prinsipiell betydning skal legges frem for kommunestyret Budsjettendringer Dersom rådmannen finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdig avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i tertialrapporten, foreslås nødvendige tiltak. Den budsjettansvarlige skal i god tid melde til rådmannen om behovet for budsjettendring. Det er kun kommunestyret selv som kan foreta budsjettendringer. Endringen gjøres i forbindelse med behandlingen av tertialrapportene og etterfølgende budsjettendringssak..4 RETNINGSLINJER FOR DELEGERING AV BUDSJETTMYNDIGHET I DRIFTSBUDSJETTET Kun kommunestyret har myndighet til å vedta årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet jfr. kommuneloven, 45. Side 5 av 39

6 t fastsetter årsbudsjettet med en netto driftsramme for den enkelte enhet. t gir styret i kommunalt foretak fullmakt til å disponere innenfor vedtatt ramme Delegert myndighet i budsjettsaker må ikke anvendes slik at kommunestyrets forutsetninger og premisser i årsbudsjettet undergraves. Budsjettjusteringer må skje med dekning innenfor de rammer som er fastsatt. Budsjettjusteringer innenfor netto driftsramme for den enkelte enhet er det enhetsleder som forvalter etter delegert fullmakt fra rådmann. Når bevilgningene gis som netto driftsrammer pr. enhet, er det først når denne nettorammen er i ferd med å bli oversteget, eller skal reduseres, at eventuelle budsjettendringer må til kommunestyret for behandling. Budsjettmyndigheten kan ikke delegeres..5 RETNINGSLINJER FOR DELEGERING AV BUDSJETTMYNDIGHET I INVESTERINGSBUDSJETTET t vedtar investeringsbudsjettets inntektsside og fordeler rammen pr. investeringsprosjekt. t vedtar selv ramme på de enkelte prosjekt, slik disse er spesifisert i skjema 2B. t skal selv foreta endringer i investeringsbudsjettet på samme nivå som dette ble vedtatt i opprinnelig budsjett. Ut over bevilgninger til prosjekter kan det komme sentrale bevilgninger til for eksempel utlån og mottatte avdrag på utlån, kjøp og salg av aksjer, og salg av eiendommer, bygg og anlegg. Sentrale bevilgninger disponerer kommunestyret. I den utstrekning bevilgningene til nybygg og nyanlegg mv. forutsetter låneopptak, kan bevilgningen ikke brukes før låneopptaket er godkjent. Investeringsprosjekt i henhold til skjema 2b, er det prosjektansvarlig som forvalter etter delegert myndighet fra rådmannen. Se reglement for investeringsprosjekt..6 OVERFØRINGER MELLOM DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETTET I henhold til forskrift om årsregnskap 9, kan overføring fra drifts- til investeringsregnskapet foretas av andre enn kommunestyret selv. Rådmannen får fullmakt til å overføre midler fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet i den hensikt å finansiere mindre utstyrsanskaffelser som i henhold til god kommunal regnskapsskikk skal føres i investeringsregnskapet. Fullmakten begrenses oppad til mill. kr. pr. anskaffelse inkl. mva, og det forutsettes at det er avsatt tilsvarende beløp i driftsbudsjettet til samme formål. Side 6 av 39

7 OVERSKRIDELSER Bevilgningene i drifts- og investeringsbudsjettet skal ikke overskrides før det er gitt tilleggsbevilgning. Rådmannen skal gjennom sin budsjettkontroll føre slikt tilsyn med at budsjettoverskridelser unngås..8 TILLEGGSBEVILGNINGER Forslag om tilleggsbevilgninger på budsjettet skal i god tid meldes til rådmannen. Når det er nødvendig med tilleggsbevilgninger, må der foreligge forslag til hvordan dette skal dekkes. Side 7 av 39

8 REGLEMENT FOR ØKONOMIPLAN MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ÅRSBUDSJETT 2. OVERORDNETE RAMMER Reglementet er vedtatt av kommunestyret, med hjemmel i lov av 25. september 992 nr. 07 om kommuner og fylkeskommuner 44-47, og forskrift om årsbudsjett, fastsatt av KRD Arbeidet med økonomiplan og kommuneplanens handlingsdel er hjemlet i: a) Plan- og bygningslovens om at kommuneplanens samfunnsdel skal ha en handlingsdel som skal rulleres årlig. b) Kommunelovens 44 Økonomiplan som pålegger kommunene en gang i året å vedta en rullerende økonomiplan som skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige planleggingsvirksomhet. Økonomiplanen skal minst omfatte de fire neste budsjettår. Økonomiplan og kommuneplanens handlingsdel skal behandles samtidig og i en integrert prosess. Økonomiplan med handlingsdel vedtas innen utgangen av juni hvert år og er retningsgivende for behandling av årsbudsjett for påfølgende år som skjer på høsten. Reglementet gjelder for folkevalgte organer, administrasjonen, kommunale foretak etter kommunelovens kapittel og styret for interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 27. Dette reglement inneholder retningslinjer og fullmakter i tilknytning til budsjett- og økonomiplanarbeidet og disponering av de bevilgninger som kommunestyret gir. 2.2 FORMÅL Budsjettforskriften av åpner for å legge til rette for at kommunestyret kan drive utstrakt rammebudsjettering og målstyring på kort og lang sikt. Målet med reglementet er å klargjøre innholdet i og fordelingen av de rammer som kommunestyret bevilger i sitt vedtak. I tilknytning til bevilgningene angis kommunestyrets prioriteringer samt de mål og forutsetninger som er knyttet opp mot bevilgningene. Reglementet dekker hele kommunens arbeid med økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel og årsbudsjett, budsjettoppfølging og rapportering i henhold til vedtatte budsjettrammer og til enhver tid gjeldende kommuneplan. Side 8 av 39

9 PROSESS FOR ØKONOMIPLAN MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGDEL OG ÅRSBUDSJETT. Arbeidsform og fremdriftsplan Økonomiplan med kommuneplanens (samfunnsdelens) handlingsdel behandles samtidig og i en integrert prosess. Økonomiplan/handlingsdel vedtas innen utgangen av juni hvert år og er retningsgivende for behandling av årsbudsjett for påfølgende år som skjer på på høsten. Årsbudsjettet for påfølgende år behandles på høsten innenfor de rammer som fastsettes i økonomiplan med nødvendige justeringer som følge av statsbudsjett ol. Årsbudsjettet er bindende for underliggende organer Rådmannens ansvar Rådmannen utformer forslag til Økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel i perioden januar april. Dette skjer i samhandling med de kommunale enhetene. Rådmannen/enhetene skal legge til grunn kommuneplan og sektorplaner, samt foreta en oppdatering av utviklingstrekk og rammebetingelser, økonomisk status og utsikter for neste 4-årsperiode. Etter sommerferien, i midten av august, starter rådmannen arbeidet med årsbudsjettet for neste år. Vedtak om økonomiplan er utgangspunktet for arbeidet med årsbudsjettet. Dette sender rådmannen ut til enhetene sammen med budsjettskriv som beskriver planer, aktiviteter og datoer for høstens budsjettarbeid. Økonomiplan/handlingsdel skal bestå av en driftsdel og en investeringsdel. Kommuneplanens handlingsdel skal vise: o oversikt over nåværende status og rammebetingelser o utviklingstrekk, status og evaluering av måloppnåelse innenfor ulike områder, o satsningsområder eller sektorområdet o rammebetingelser, økonomiske og andre pålegg kommunen må forholde seg til o prioriteringer og ressursfordeling (samordnet med økonomiplan) o utfordringer de neste fire år o operative mål for den enkelte enhet Årsbudsjettet skal også bestå av en driftsdel og en investeringsdel. I årsbudsjettarbeidet arbeider enhetsledere med å konsekvensjustere driften til neste års drift. Nettorammene vedtatt i økonomiplanen skal ligge til grunn for dette arbeidet. Evt. avvik mellom konsekvensjustert budsjett for neste år og vedtatte nettorammer, justert for evt. ny informasjon i regjeringens forslag til statsbudsjett skal synligjøres. I midten av oktober, etter at regjeringen har lagt fram statsbudsjettet, framstiller rådmannen en skisse på rådmannens forslag til årsbudsjett for formannskapet. Denne blir drøftet og rådmannen får innspill på nye tiltak og endringer. Side 9 av 39

10 Rådmannens salderte forslag til årsbudsjett behandles i formannskap og deretter i kommunestyret. t vedtar årsbudsjettet i desember Formannskapets ansvar Formannskapet innstiller til kommunestyret på saldert årsbudsjett og økonomiplan/handlingsdel. Formannskapets innstilling treffes på grunnlag av forslag fra rådmannen. Hovedutvalgene gis anledning til å uttale seg om formannskapets innstilling før vedtak i kommunestyret. Formannskapets innstilling til Økonomiplan med handlingsdel skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Formannskapets innstilling til årsbudsjett skal gjøres offentlig minst 4 dager før kommunestyrets behandling ts ansvar t vedtar saldert årsbudsjett og økonomiplan/handlingsdel. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet og etter innspill fra hovedutvalgene. 2.4 ØKONOMIPLAN MED KOMMUNEPLANENS (SAMFUNNSDELENS) HANDLINGSDEL. Med økonomiplan menes oppstilling av forventede inntekter og utgifter for neste fireårsperiode hvor første år utgjør kommunens årsbudsjett. Økonomiplanen/handlingsdel skal: o vise utfordringer og ønsket utvikling i planperioden o synliggjøre kommunens prioritering av oppgaver i perioden o gjenspeile og konkretisere føringer som er lagt i kommuneplanens handlingsdel o skal vise samlet investeringsramme samt budsjett pr. investeringsprosjekt fordelt på de ulike årene Når kommunestyret vedtar økonomiplanen/handlingsdelen har kommunestyret samtidig gjennom selve vedtaket eller kommentarer til økonomiplanen lagt premisser for hvordan midlene skal disponeres. Side 0 av 39

11 ÅRSBUDSJETT Med årsbudsjett menes oppstilling av forventede inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger, og utgifter, utbetalinger og avsetninger for kommende år for kommunen. Årsbudsjettet: o skal utgjøre første året i økonomiplanperioden og gjelde ett år o er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret o skal angi ramme for hvor mye midler som kan disponeres til ulike formål/tjenester. De økonomiske rammene er overordnet. Dette betyr at det ikke kan disponeres mer midler til et formål enn det som er ført opp i budsjettet o skal fremstilles i ett samlet dokument, hvor drifts- og investerings-budsjettet inngår 2.5. Driftsbudsjett Driftsbudsjettet omfatter forventede løpende inntekter og innbetalinger kommende år, tillagt planlagt bruk av løpende inntekter og innbetalinger avsatt i tidligere år, samt oppstilling over kommunestyrets bevilgninger som er inndekket ved inntekter, innbetalinger og avsetninger som nevnt Investeringsbudsjett Investeringsbudsjettet omfatter forventet bruk av lånemidler, forventede inntekter og innbetalinger i det år budsjettet gjelder for, samt planlagt bruk av slike inntekter og innbetalinger Fordeling av årsbudsjett Driftsbudsjettet Årsbudsjettets driftsdel vedtas av kommunestyret på enhetsnivå: Rammene vedtas som en nettobevilgning (nettoramme), dvs. utgifter etter fradrag av inntekter. Til den enkelte enhets nettoramme skal det knyttes mål og premisser som kommunestyret skal vedta. Disse vedtas fortrinnsvis i økonomiplan/handlingsdel, men kan operasjonaliseres nærmere i årsbudsjettet Investeringsbudsjettet Investeringsbudsjettet er sum tiltak/prosjekter som kommunestyret vedtar for budsjettåret, med tilhørende finansiering. Det er bare kommunestyret som kan fastsette finansiering av investeringsprosjekt og disponere eventuelle innsparinger. Side av 39

12 FULLMAKTER Låneopptak gjennomføres i samsvar ned kommunestyrets budsjettvedtak og kommunens finansreglement. t fastsetter husleie for kommunale eiendommer gjennom budsjettvedtaket t fastsetter egenandeler og priser ved salg av varer og tjenester i kommunen gjennom budsjettvedtaket. Fullmakten kan videredelegeres ett nivå. Se også reglement for delegering av budsjettmyndighet. 2.7 ØKONOMISTYRING OG RAPPORTERING Rådmannen skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger i henhold til det vedtatte årsbudsjett. Dersom rådmannen finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til kommunestyret foreslås nødvendige tiltak. Det skal rapporteres som følger på økonomisk status: o t skal hvert tertial få seg forelagt regnskapsrapport så langt i året som viser avvik sett i forhold til vedtatt årsbudsjett. Det skal også rapporteres i forhold til vedtatte økonomiske mål for budsjettperioden. o Vesentlige avvik skal kommenteres særskilt med angivelse av hvilke tiltak som blir iverksatt for overholdelse av budsjett og vedtatte økonomiske mål. o For investeringsprosjekter skal vesentlige avvik fra budsjett kommenteres særskilt med angivelse av hvilke tiltak som blir iverksatt o Prognoser for resten av året beskrives i tertialrapporten. Side 2 av 39

13 REGLEMENT FOR ANVISNING 3. OVERORDNETE RAMMER Reglementet gjelder for folkevalgte organer, administrasjonen, kommunale foretak etter kommunelovens kapittel og styret for interkommunalt samarbeid etter kommuneloven FORMÅL Ha en effektiv rutine for intern kontroll av kommunens utbetalinger. 3.3 RETNINGSLINJER ) Anvisningsmyndighet på kommunens vegne tilligger rådmannen. Rådmannen kan på sine vegne delegere denne myndighet til andre, jf. dog begrensninger som følger av forskrifter. Den som er delegert anvisningsmyndighet fra rådmannen kan videredelegere sin fullmakt ett ledd. Dette skal varsles skriftlig til rådmannen med kopi til økonomiavdelingen. Delegeringen kan gjøres fast eller for et avgrenset tidsrom. Den som er delegert anvisningsmyndighet skal utpeke personer som skal attestere. 2) Den som deleger anvisningsmyndighet må fylle ut skjema for anvisningsfullmakt. Skjemaet skal fylles ut i to eksemplar og sendes økonomiavdelingen og lønningsavdelingen. Anvisningsmyndigheten er ikke gjeldene før økonomiavdelingen har mottatt skjemaet for delegering av anvisningsmyndighet. 3) Den som anviser skal påse at det er budsjettdekning innen enheten. At disponeringen av budsjettmidlene er formelt, reelt og økonomisk i orden jf. forskrifter og veiledning for budsjettoppstilling og regnskapsføring i kommunen. Anviser skal også påse at attestasjon og kontroll er foretatt av personer som er tillagt denne oppgaven. 4) Anvisningsmyndigheten gjelder ikke ved anvisning av egne regninger/fakturaer, eller hvor inhabilitet kan bli gjort gjeldende. I slike tilfeller skal anvisningen foretas av overordnet anvisningsmyndighet Eksempel: Nærmeste overordnet anviser en leders egne regninger/refusjonskrav. Ordfører anviser rådmannens egne regninger. 5) Anvisning og regnskaps- eller lønnsregistrering skal ikke foretas av samme person. Samme person kan ikke både attestere og anvise samme faktura/timeliste. 6) Økonomiavdelingen skal straks ha melding når anvisningsmyndighet opphører, for eksempel ved opphør av tjenesteforhold, endringer o.l. Dersom utøvelse av delegert anvisningsmyndighet ikke tilfredsstiller de krav som stilles til god intern kontroll (jf. foranstående punkter), skal dette rapporteres til vedkommendes leder. Side 3 av 39

14 ) Attestasjon Den som har attestasjonsfullmakt, skal påse at varen/tjenesten er mottatt, og at det er overenstemmelse mellom faktura/regning og avtalt mengde og pris, samt at kontonummer og andre data er riktig påført. Den som har attestasjonsfullmakt har ansvar for at timelister og lignende er etterregnet og i henhold til utført arbeid. Ved kjøp av varer over en viss verdi må det gis beskjed til økonomiavdelingen for evt. aktivering i anleggsregisteret. For varer eller tjenester som er momskomp. berettiget er verdien kr u/mva. og for varer og tjenester innenfor ordinært avgiftsområde er verdien kr u/mva. Bestillingsmyndighet og attestasjonsmyndighet kan gis til samme person. Side 4 av 39

15 REGLEMENT FOR INNKJØP 4. OVERORDNETE RAMMER Reglementet gjelder for folkevalgte organer, administrasjonen, kommunale foretak etter kommunelovens kapittel og styret for interkommunalt samarbeid etter kommuneloven FORMÅL OG OMFANG Målet med innkjøpsreglementet er å kjøpe riktige varer og tjenester til riktig tid og pris. Reglementet skal bidra til at alle anskaffelser til Tinn kommune utføres iht. gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og samarbeidsavtaler. Reglementet gjelder for alle innkjøp av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for eller på vegne av Tinn kommune. 4.3 BEGREPSDEFINISJONER Anskaffelse: Engangskjøp: Nasjonal grenseverdi: Et kjøp eller en forpliktelse om kjøp av varer, tjenester eller bygge- og anleggsarbeider. Kjøp av en vare eller tjeneste som ikke utføres mer enn en gang i året. Den verdi som til enhver tid fastsettes i Forskrift om offentlige anskaffelser, som grensen oppad for direkte anskaffelse (ref -2 i forskrift om off. anskaffelser, fra..07 ref 2-). Verdien fastsettes av Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Rådmannen oppdaterer ved endringer i denne verdien. For tiden er verdiene (pr. 202): Anskaffelsesverdi under kr : anskaffelsen omfatter del I i Forskrift om offentlig anskaffelser, dvs. de generelle reglene om lik konkurranse, likebehandling og følge god forretningsskikk. Anskaffelsesverdi mellom kr : anskaffelsen omfatter del I i Forskrift om offentlig anskaffelser, dvs. de generelle reglene om lik konkurranse, likebehandling og følge god forretningsskikk. Anskaffelsesverdi kr ,65 mill., nasjonal utlysning: Anskaffelsen omfatter del II i Forskrift om offentlig anskaffelser. Anskaffelsen skal foretas ved åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller ved konkurranse med forhandling. Side 5 av 39

16 Anskaffelse over kr,65 mill. over EØS-anbud: anskaffelsen omfatter del III i Forskrift om offentlig anskaffelser. Åpen eller begrenset anbudskonkurranse, konkurranse med forhandling, konkurransepreget dialog. Økonomisk mest fordelaktig tilbud: Det tilbudet som for kommunen er mest fordelaktig i forhold til gitte tildelingskriterier. 4.4 ANSVAR Rådmannen er ansvarlig for etablering, implementering og vedlikehold av dette reglementet. Rådmannen har ansvaret for at alle medarbeidere som deltar i anskaffelser gjøres kjent med og følger reglementet, og at det er rutiner innenfor kommunen som ivaretar reglementet. 4.5 GENERELLE KRAV TIL INNKJØPSARBEIDET Ved planleggingen av en anskaffelse skal det tas hensyn til: o anskaffelsens virkning på helse, miljø og sikkerhet o de avhendelses- eller kondemneringsproblemer som kan oppstå o universell utforming med tanke på best mulig tilgjengelighet for flest mulig brukere Alle anskaffelser skal: o utføres iht. gjeldende lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter o utføres iht. relevante gjeldende lover, forskrifter og standarder innenfor aktuelt fag, bransje eller sektor og gjeldende HMS regelverk o utføres iht. kommunens til enhver tid gjeldende etiske retningslinjer o utføres iht. kommunens til enhver tid gjeldende alminnelige vilkår for kjøp av varer og tjenester o der det er mulig, vurderes ut fra det økonomisk mest fordelaktige tilbudet Kommunens leverandører må: o oppfylle alle offentlige krav om registrering o til enhver tid være à jour med alle offentlige økonomiske krav o følge MVA-lovens retningslinjer for fakturaens innhold og beskrivelse o ha ordnede arbeidsavtaler med sine ansatte, og de skal ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som kan ansees normalt i området 4.6 KJØPSTYPE INNDELING For at det skal bli enklere å forholde seg til reglementet, er kjøpene delt inn i typer (se pkt. 4.3 i dette reglement). Beløpsgrensen skal praktiseres ut fra totalkostvurdering. Det er ikke tillatt å dele opp kjøp i prosjekter eller liknende for å komme under eksempelvis den nasjonale grenseverdi, og det er kommunen som helhet som skal vurderes i denne sammenhengen. Beløpsgrensene beregnes eksklusiv merverdiavgift. Side 6 av 39

17 VIKTIGE PRINSIPPER FOR INNKJØPSARBEIDET Nedenfor belyses viktige prinsipper som den enkelte utfører skal basere sine innkjøp på: o konkurranseprinsippet. Ethvert kjøp skal så sant det er mulig baseres på konkurranse. Det er den enkelte utfører som er ansvarlig for å dokumentere at det skjer (og har bevisbyrden) o forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet o utvelgelse gjennom objektive og ikke-diskriminerende kriterier o likebehandling. Direkte eller indirekte forskjellsbehandling av tilbydere på grunn av deres nasjonalitet eller geografisk tilhørighet skal ikke finne sted o forretningsmessighet. Alle anskaffelsesprosesser skal utføres etter kommunens etiske retningslinjer og høy forretningsetikk o fortrolig saksbehandling. Det skal hindres at konfidensiell informasjon vedrørende anskaffelsesarbeidet kommer uvedkommende til kunnskap. Spredning av slik informasjon under saksbehandlingen skal derfor begrenses til det strengt nødvendige o habilitet. Her gjelder forvaltningslovens regler om habilitet o ved anskaffelser med verdi større enn kr eksklusiv merverdiavgift bør ikke saksbehandling og beslutninger ivaretas av en og samme person alene, men utføres med flere personer involverte i prosessen. Oppstår det uenighet mellom partene skal tvisten avgjøres av rådmannen 4.8 DIVERSE AVTALER o alle personforsikringsavtaler inngås i samsvar med hovedavtalen o pensjonsforsikring skal drøftes med arbeidstakerorganisasjonene før og underveis i kjøpsprosessen og skifte av pensjonsforsikringsleverandør skal alltid legges fram for kommunestyret o rådmannen har fullmakt til å inngå avtaler om kjøp av banktjenester o rådmannen har fullmakt til å inngå rammeavtaler i BTV-regionen o rådmannen har fullmakt til å inngå avtaler/innkjøpssamarbeid i Kongsbergregionen Side 7 av 39

18 REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKT 5. OVERORDNETE RAMME Reglementet gjelder for folkevalgte organer, administrasjonen, kommunale foretak etter kommunelovens kapittel og styret for interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 27. Reglementet gjelder investeringer i anleggsmidler slik det kommer frem i linje i budsjettskjema 2A. Reglementet er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i lov av 25. september 992 nr. 07 om kommuner og fylkeskommuner og dertil veileder om budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet utgitt av KRD oktober FORMÅL Reglementet har som formål å skape en enhetlig forståelse av prosessen knyttet til investeringsprosjekter for hele kommunens virksomhet, for å oppnå en lik saksbehandling av alle investeringsprosjekter i samsvar med gjeldene økonomiplan og politiske vedtak. 5.3 DEFINISJONER Et investeringsprosjekt er: Investering i et driftsmiddel til varig eie eller bruk. Et driftsmiddel er for eksempel fast eiendom, bygninger, anlegg, inventar, utstyr, transportmidler, maskiner mv. som forventes brukt mer enn en regnskapsperiode ( år). Anskaffelseskosten må være på minimum kr og ha en økonomisk levetid på minst 3 år regnet fra anskaffelsestidspunktet. Reglementet gjelder også utgifter til påkostning. (jf. KRS 4 (F): Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet). Ved klassifisering av en utgift som påkostning skal det derfor vurderes hvorvidt utgiften bidrar til å øke eiendelens økonomiske levetid i forhold til det som ble lagt til grunn ved anskaffelsen og/eller bidrar til å øke eiendelens kapasitet og funksjonalitet, eller utvider eller endrer bruksområdet. Finansielle leieavtaler (finansiell leasing) skal behandles som øvrige investeringer, og må behandles av kommunestyret. 5.4 HJEMMEL FOR INVESTERING Alle investeringer skal være begrunnet ut fra følgende behov: a. Virksomhetsrelatert, bygningsmasse eller inventar og utstyr er ikke tilpasset dagens virksomhet, eller det skjer vesentlige endringer i enhetens oppgaver/størrelse eller normal Side 8 av 39

19 utskifting pga. elde og slitasje. Det er feil eller mangler iht. til lovverk og forskrift, eller ved endring i lovverk og forskrift. b. Det har oppstått en ulykke eller skade på varige driftsmidler. Brann, havari, tap eller skade på utstyr eller fast eiendom. 5.5 BEHOVSUTDREDNING Rådmannen har ansvaret for å legge fram investeringsbehov for kommunestyret. For prosjekter over mill. kr skal saken inneholde: a. Behovsanalyse b. Funksjonsbeskrivelse c. Forventet kostnadsramme, herunder konsekvenser for driftsbudsjettet (rente- og avdragsutgifter, drifts- og framtidige vedlikeholdsutgifter) d. Framdriftsplan Samlet prioritering av investeringsbehov koordineres av økonomiavdelingen og legges frem for rådmannen som avgjør hvilke investeringsprosjekt som skal inntas i forslag til økonomiplan og årsbudsjett. 5.6 POLITISKE VEDTAK FØR IGANGSETTING Alle investeringer skal vedtas av kommunestyret jf. til enhver tid gjeldende delegeringsreglement og budsjettreglementet. Prosjekter over 5 mill. kr skal ha en egen behovsutredning. Prosjekt over 5 mill. kr skal være behandlet i kommunestyret før forprosjekt kan iverksettes. For byggeprosjekter skal lånerentene belastes byggeprosjektet. Vedtaket skal inneholde: a. Utgifter til forprosjektering der dette er påkrevd. b. Behovsutredning jf. pkt. 5.5 c. Kostnadsramme for hele investeringsprosjektet, herunder konsekvenser for driftsbudsjettet inklusiv fremtidige forvaltnings, drifts- og vedlikeholdsutgifter. Alle prosjekter skal vedtas som en del av opprinnelig budsjett. Kun unntaksvis kan det vedtas nye investeringsprosjekt i løpet av året. Eventuelle endringer i løpende prosjekter gjøres ved budsjettrulleringen. Før et investeringsprosjekt kan igangsettes må finansiering være i orden. Prosjektene skal igangsettes i det året de er budsjettert. 5.7 PROSJEKTANSVARLIG Prosjektansvarlig er ansvarlig for at prosjektet blir realisert. For alle prosjekter innen eiendom, bygg og anlegg er teknisk enhet prosjektansvarlig. Og prosjekter over kr 5 mill. skal ha en egen prosjektansvarlig. For øvrige prosjekter er det leder for enheten der investeringen føres som er prosjektansvarlig. Prosjektansvarlig er ansvarlig for framdriftsplanen og den økonomiske styringen, samt rapportering under veis i prosjektet og utarbeidelse av sluttregnskap. Side 9 av 39

20 FORPROSJEKT For alle prosjekter over kr 5 mill. skal det utarbeides forprosjekt, jm. pkt. 5.6 Når det foreligger vedtak om forprosjekt skal prosjektansvarlig utarbeide dette. Forprosjekt skal inneholde ytterligere spesifikasjon av: a. Behovsutredning b. Kostnadsramme for hele investeringsprosjektet, herunder konsekvenser for driftsbudsjettet inklusiv fremtidige forvaltnings, drifts- og vedlikeholdsutgifter. c. Framdriftsplan d. Grunnlaget for kostnadsramme og framdriftsplan skal framgå. Rådmannen legger fram forprosjekt for kommunestyret for endelig vedtak. Utgifter i forbindelse med forprosjektering av et konkret vedtatt prosjekt som senere vedtas ikke gjennomført, skal nedskrives mot kapitalkontoen, jf. KRS nr. 4 pkt Dersom det ikke blir noe av den planlagte investeringen, skal utgiften til forprosjekt bokføres i driftsregnskapet. Generelle forprosjektutgifter for å vurdere flere alternativer anses som driftsutgift. 5.9 DETALJPROSJEKT AV BYGGEPROSJEKT 5.9. Detaljprosjektering igangsettes når forprosjektering er vedtatt av kommunestyret. Dersom kommunestyrets kostnadsramme for hovedprosjektet er for lavt må saken legges fram for kommunestyret for ny politisk behandling før prosjektet igangsettes. Før saken legges fram for kommunestyret skal en forsøke å finne løsninger slik at man kan gjennomføre investeringsprosjektet innenfor den opprinnelige kostnadsrammen. Ved detaljprosjektering av byggeprosjekt må en påse at: a. Byggeløyve blir innhentet, herunder alle godkjenninger fra offentlige instanser. b. Anbud/tilbud på det planlagte arbeidet må innhentes innenfor gjelde regelverk og retningslinjer. c. Med bakgrunn i anbud/tilbud blir ny kostnadsramme over utgifter og framdriftsplan lagt fram for politisk behandling Byggestart a. Byggeleder engasjeres ved behov. b. Før investeringsprosjektet starter opp skal kontrakt med entreprenør(er) og leverandør(er) være inngått. c. Endelig framdrifts- og betalingsplan oversendes. d. All finansiering må være på plass. Side 20 av 39

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx 2 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer

Detaljer

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Balsfjord kommune Behandles av kommunestyret 24.2.2016, k-sak 16/xx (Versjon 22.1.2016) 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Vedtatt av kommunestyret 02.11.16, sak 97/2016 Side 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. FINANSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE... 3 1.1 HENSIKTEN MED REGLEMENTET...

Detaljer

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING Vedtatt av Frosta kommunestyre i møte 15.06.2010, sak 47/10 H:\Økonomireglemet\Finansreglement 2010 (gjeldende fra 01.07.10) - Oversendelse revisjonen.doc

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING OVERHALLA KOMMUNE Rådmannens forslag av 28/1-2013 1 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Utkast til justert tekst mai 2015 1 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens

Detaljer

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 7.1. Hjemmel Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens 52 og ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9.juni 2009. 7.2 Forvaltning

Detaljer

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/ Til behandling i kommunestyret Til Torsken behandling kommune Kommunestyrets i kommunestyret vedtak 40/17 Finansreglement Torsken kommune Finansreglement Kommunestyrets vedtak 40/17 10.10.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING RENDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 19/11 den 28.04.11 Innhold i reglement for finansforvaltning: 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1.

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 03.09. 2015 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

Finansreglement Aurskog-Høland kommune

Finansreglement Aurskog-Høland kommune Finansreglement Aurskog-Høland kommune Vedtatt av kommunestyret 19.06.2017 Utarbeidet 10. mai 2017 Side 1 REGLEMENT FOR FINANS- OG GJELDSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 10/94

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 10/94 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 10/94 NYTT FINANSREGLEMENT - JUSTERING AV KOMMUNENS DELEGERINGS OG ØKONOMIREGLEMENT Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune Reglement for finansforvaltning Leka kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Gran kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2010 Versjon 1.2 av 16.12.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

FINANSREGLEMENT. for Kristiansund kommune. Vedtatt i bystyret 25.01.2011 PS 11/1. Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet

FINANSREGLEMENT. for Kristiansund kommune. Vedtatt i bystyret 25.01.2011 PS 11/1. Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet FINANSREGLEMENT for Kristiansund kommune Vedtatt i bystyret 25.01.2011 PS 11/1 Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Finans- og gjeldsreglement

Finans- og gjeldsreglement Finans- og gjeldsreglement 1.1.2017 Foto: Elin Gunnerud Forslag til nytt finans- og gjeldsforvaltningsreglement for Sigdal kommune: 1 Reglement for finans- og gjeldsforvaltning 1.1 Finans- og gjeldsforvaltningsreglementets

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning ÅFJORD KOMMUNE Reglement for finansforvaltning i Åfjord kommune Gyldig fra 01.07.2016. Vedtatt av kommunestyret i møte 16. Juni 2016 som sak KST-./2016. Åfjord kommune Reglement for finansforvaltning side

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning (del 11 i kommunens økonomireglement) Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret. 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010

Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010 Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for

Detaljer

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Smøla kommune

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Smøla kommune Smøla kommune - øy i et hav av muligheter REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Smøla kommune Vedatt av Smøla kommunestyre Sak 58/16 29.09.2016 Innhold REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE Til behandling i kommunestyret i møte 17. juni 2010. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt KS 56/2017

Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt KS 56/2017 Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt 5.9.2017 KS 56/2017 Innhold: 1. Rammer og begrensninger for finansforvaltningen... 3 1.1 Hjemmel og formål med reglementet... 3 1.2 Fullmakter...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Dønna kommune. Utkast

Reglement for finansforvaltning. Dønna kommune. Utkast Reglement for finansforvaltning Dønna kommune Utkast 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1 Hensikten med reglementet......3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer

Finansreglement for Nittedal kommune

Finansreglement for Nittedal kommune V.6 Vedtatt av kommunestyret Finansreglement for Nittedal kommune Vedtatt av kommunestyret 26.05.2014 Innhold 1 Finansreglementets virkeområde og formål... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Formålet

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Reglement for finansforvaltning LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Reglement for finansforvaltning LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Reglement for finansforvaltning LEKA KOMMUNE K.sak 31/2013 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Ørland kommune

Reglement for finansforvaltning. Ørland kommune Reglement for finansforvaltning Ørland kommune Vedtatt av kommunestyret 17.06 2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 1. Hjemmel og gyldighet Finansreglementet er vedtatt med hjemmel i Kommunelovens 52 nr. 2 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Bjugn kommune

Reglement for finansforvaltning. Bjugn kommune Reglement for finansforvaltning Bjugn kommune Vedtatt av kommunestyret 24/9-2013 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Innhold 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1 Hensikten med reglementet...3 1.2 Hvem

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Ny finansforskrift. Konsekvenser sett med en overvåkers øyne. Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner

Ny finansforskrift. Konsekvenser sett med en overvåkers øyne. Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner Ny finansforskrift - Konsekvenser sett med en overvåkers øyne Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner Et non profit arbeidsfellesskap: Kommunalbanken KLP Forsikring Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Detaljer

Evje og Hornnes kommune. Reglement for finansforvaltning

Evje og Hornnes kommune. Reglement for finansforvaltning Evje og Hornnes kommune Reglement for finansforvaltning Vedtatt i kommunestyret: 24.10.2013 1 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE 1. Hjemmel Reglementet er vedtatt i medhold av kommuneloven 52 og forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning.

Detaljer

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 Reglement Finansforvaltning Meløy kommune Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN...2 1.1 HJEMMEL 1.2 FULLMAKTER 1.3 FORMÅL FOR REGLEMENTET 1.4 KVALITETSSIKRING

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dønna kommune Før vedtak har finansreglementet vært hos Ytre Helgeland kommunerevisjon som har avgitt Uavhengig attestasjonsrapport om reglement for Dønna kommunes finansforvaltning

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dønna kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 130/11 (arkivsak 10/863) den 13. desember 2011, og justert i sak 70/16 (arkivsak 16/544) Før vedtak har finansreglementet vært

Detaljer

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret den 17.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Risikoprofil... 4 5. Finansiell

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Arkivsaksnr: 2009/3687 Klassering: Saksbehandler: Trond Waldal REVIDERING AV STEINKJER KOMMUNES ØKONOMIREGLEMENT

MØTEBOK. Saksgang. Arkivsaksnr: 2009/3687 Klassering: Saksbehandler: Trond Waldal REVIDERING AV STEINKJER KOMMUNES ØKONOMIREGLEMENT MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2009/3687

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 10.03.2011 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Reglement Finans- og gjeldsforvaltning. Vedtatt av kommunestyret sak 53/17

Reglement Finans- og gjeldsforvaltning. Vedtatt av kommunestyret sak 53/17 Reglement Finans- og gjeldsforvaltning Vedtatt av kommunestyret sak 53/17 Innhold 1 Generelle rammer og begrensninger for finans- og gjeldsforvaltningen... 2 2. Spesifikke reguleringer... 3 3. Formålet

Detaljer

Finansreglement for Åmli kommune. Vedteke i kommunestyret 25.11.2010 sak 10/134

Finansreglement for Åmli kommune. Vedteke i kommunestyret 25.11.2010 sak 10/134 Finansreglement for Åmli kommune Vedteke i kommunestyret 25.11.2010 sak 10/134 INNHALD: 1 Finansreglementet sitt virkeområde...3 1.1 Føremålet med reglementet...3 1.2 Kven reglementet gjeld for...3 2 Heimel

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Gjeldende fra 01.07.2010 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune Smøla kommune - øy i et hav av muligheter INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune Vedtatt av Smøla kommunestyre Sak 37/2017 28.09.2017 Innhold INNKJØPSREGLEMENT...3 1.1 Formål og omfang...3 1.2 Ansvar...3 1.3

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Finansreglement for Fyresdal kommune

Finansreglement for Fyresdal kommune Finansreglement for Fyresdal kommune 2015-2019 - del av det politiske delegeringsreglementet Vedteke i kommunestyret 26.11.15 1. Finansreglementet sitt virkeområde Reglementet skal gje rammer og retningsliner

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Øyer kommune

Reglement for finansforvaltning Øyer kommune Reglement for finansforvaltning Øyer kommune Forslag til revidert reglement Utkast fra rådmannen per 12.08.14 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret, sak INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 1. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel

Detaljer

Reglement for finansforvaltning SØGNE kommune

Reglement for finansforvaltning SØGNE kommune Reglement for finansforvaltning SØGNE kommune Vedtatt av kommunestyret... 1 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker

Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker (revidert februar 2013) 1. Innledning 1 1.1 Hjemmel 1 1.2 Rammeområder i Vest-Agder fylkeskommune 1 1.3 Definisjoner 1 2 Driftsbudsjettet 2 2.1 Fylkestinget

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Januar 2010 Reglement for finansforvaltning Østre Toten kommune Vedtatt av kommunestyret 25.02.2010 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Randaberg kommune

Reglement for finansforvaltning Randaberg kommune Reglement for finansforvaltning Randaberg kommune Vedtatt av kommunestyret den 11.september 2014 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Finansreglement for. Snillfjord kommune. Vedtatt i Snillfjord kommunestyre , K-sak 10/17.

Finansreglement for. Snillfjord kommune. Vedtatt i Snillfjord kommunestyre , K-sak 10/17. Finansreglement for Snillfjord kommune Vedtatt i Snillfjord kommunestyre 15.02.2017, K-sak 10/17. 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF Dato: 04.07.2013 Vår ref.: [00/000 00/00000] Arkivkode: [000] Objektkode: [Objektkode] Deres ref.: [Deres ref.] Saksb.: [Navn Navnesen] RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF 1. Formål og omfang Formålet

Detaljer

Randaberg kommune. Reglement Finansforvaltning

Randaberg kommune. Reglement Finansforvaltning Randaberg kommune 2010 Reglement Finansforvaltning Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN... 2 1.1 HJEMMEL... 2 1.2 FULLMAKTER... 2 1.3 RAMMER FOR REGLEMENTET...

Detaljer

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement.

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING - IVAR IKS 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for selskapets finansforvaltning. Reglementet utgjør

Detaljer

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Kongsberg kommune

Reglement for finansforvaltning Kongsberg kommune Reglement for finansforvaltning Kongsberg kommune Vedtatt av kommunestyret den 13.04.2011 1 Innhold 1 Finansreglementets virkeområde...3 1.1 Hensikten med reglementet...3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...3

Detaljer

Rammer og retningslinjer for finans- og gjeldsforvaltningen FINANSFORVALTNINGEN. Randaberg kommune

Rammer og retningslinjer for finans- og gjeldsforvaltningen FINANSFORVALTNINGEN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANS- OG GJELDSFORVALTNING VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 19. OKTOBER 2017 FINANSFORVALTNINGEN Rammer og retningslinjer for finans- og gjeldsforvaltningen Randaberg kommune

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Tysvær kommune Vedtatt av kommunestyret 27.09.2016 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...2 1.1 Hensikten med reglementet...2 1.2 Hvem reglementet

Detaljer

FINANS- REGLEMENT. Vedtatt av Sande kommunestyre sak 59/09.

FINANS- REGLEMENT. Vedtatt av Sande kommunestyre sak 59/09. FINANS- REGLEMENT Vedtatt av Sande kommunestyre 09.12.09 sak 59/09. 1. Hjemmel/formål Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens 52 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Flora kommune

Reglement for finansforvaltning Flora kommune Reglement for finansforvaltning Flora kommune Vedteke av Flora bystyre den 15.6.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementet sitt virkeområde... 3 1.1 Føremål med reglementet... 3 1.2 Kven

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING (REGLEMENT I H.T. FINANSFORSKRIFT GJELDANDE FRÅ 1. 7. 2010)

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING (REGLEMENT I H.T. FINANSFORSKRIFT GJELDANDE FRÅ 1. 7. 2010) REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING (REGLEMENT I H.T. FINANSFORSKRIFT GJELDANDE FRÅ 1. 7. 2010) Første gang vedteke i kommunestyre 01.11.2010, PS80/10 Revidert versjon vedteke i kommunestyre 24.09.2012 Innhald:

Detaljer

Reglement for finansforvaltning VENNESLA kommune

Reglement for finansforvaltning VENNESLA kommune Reglement for finansforvaltning VENNESLA kommune Vedtatt av kommunestyret 24.03.11 1 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel

Detaljer

Budsjettreglement for Drammen kommune

Budsjettreglement for Drammen kommune Budsjettreglement for Drammen kommune Vedtatt av Drammen bystyre xx.xx.2015 1. Budsjettreglement omfang og formål 1.1. Hensikten med reglementet Budsjettreglementet fastlegger de overordnede prinsippene

Detaljer

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune Reglement for Finansforvaltning Hattfjelldal kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer

Forslag til REGLEMENT FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Gjeldende fra juni 2012

Forslag til REGLEMENT FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Gjeldende fra juni 2012 Forslag til REGLEMENT FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Gjeldende fra juni 2012 1. Innledning 1.1 Formål Fylkeskommunens reglement for finansforvaltning skal ivareta grunnprinsippet i Kommunelovens

Detaljer

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN 1 Kommunens økonomiske styringssystem Vedtatt 25.5.04 Kommunenes økonomiske styringssystem består av følgende elementer: 1) Virksomhetsplanen, som inneholder: Økonomiplan

Detaljer

Finansreglement for Sortland kommune

Finansreglement for Sortland kommune SORTLAND KOMMUNE RÅDMANNEN Finansreglement for Sortland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010 REGLEMENT FOR SORTLAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT) 1. Hjemmel Reglement er vedtatt i

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD DEN NORSKE KIRKE Sandefjord kirkelige fellesråd ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD 1 Hensikt og overordnet ansvar Fastsatt 26.10.2016 av Kirkelig fellesnemnd i Stokke, Andebu og Sandefjord i henhold

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: 17.02.2012 kl. 11.00 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 17.02.2012 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 42/12 12/515 Reglement for finansforvaltningen

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60.

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. FLESBERG KOMMUNE Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED KOMMUNENS FINANSREGLEMENT...

Detaljer

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE 2012 FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE Arne Eiken Vedtatt i Sirdal Kommunestyre Sak 12/113 13.12.2012 Innhold 1. FORMÅL MED FINANSFORVALTNINGEN... 3 2. OVERORDNETE RAMMER... 3 Generell begrensing... 4 Unntak

Detaljer

Budsjettreglement og reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune

Budsjettreglement og reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune Budsjettreglement og reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune Vedtatt av Hedmark fylkesting 6. mars 2012 1. Innledning Dette dokumentet inneholder to ulike reglement: Reglement for delegering

Detaljer

Reglement for finansforvaltningen i Oppland fylkeskommune. Godkjent av fylkestinget 7/6-2010

Reglement for finansforvaltningen i Oppland fylkeskommune. Godkjent av fylkestinget 7/6-2010 Reglement for finansforvaltningen i Oppland fylkeskommune Godkjent av fylkestinget 7/6-2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN 1. Finansreglementets virkeområde, hjemmel og gyldighet... 4 1.1 Hensikten

Detaljer

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jan Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 129-2015 Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Formål Gjeldende finansreglement

Detaljer

Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune. 01.oktober 2010

Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune. 01.oktober 2010 Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune 01.oktober 2010 Bakgrunn Deloitte har på forespørsel fra økonomisjefen foretatt en gjennomgang av Kvam kommunes utkast til nytt finansreglement i samsvar med

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Bærum kommune

Reglement for finansforvaltning Bærum kommune Reglement for finansforvaltning Bærum kommune Vedtatt av kommunestyret. 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet

Detaljer

Gildeskål kommune. Reglement for finansforvaltning

Gildeskål kommune. Reglement for finansforvaltning Gildeskål kommune Reglement for finansforvaltning Vedtatt i kommunestyret den 19.juni 2013 som sak 16/13 Justert/ oppdatert Formannskapet den 11. februar 2014 Forslag til kommunestyret 19.juni 2014, som

Detaljer

Økonomireglement for Bamble kommune Vedtatt i kommunestyret sak 56/16

Økonomireglement for Bamble kommune Vedtatt i kommunestyret sak 56/16 Økonomireglement for Bamble kommune Vedtatt i kommunestyret 12.05.2016 sak 56/16 1 Generelt om økonomireglementet 1.1 Bakgrunn a) Reglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Finansrapport 1/2017 Side 1

Finansrapport 1/2017 Side 1 Finansrapport 1/2017 Side 1 Innhold Finansreglementet... 3 Rapportering... 3 Likviditet... 4 Gjeld og rentesikring... 5 Finansformuen - avkastning... 6 Forvaltningen... 7 Finansrapport 1/2017 Side 2 Finansreglementet

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret 31.05.2016 (K-sak 44/16) Side 1 av 11 Innhold 1. Formål... 3 2. Hjemmel og gyldighet... 3 3. Målsetting... 3 4. Risiko... 4 4. 1 Risikoprofil...

Detaljer

Økonomireglement for Mandal kommune

Økonomireglement for Mandal kommune Vedtatt av Mandal bystyre : 13.12.2012, justert av Bystyret 22.05.2014 sak 83/14 Innhold 1. Generelt om økonomireglementet... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Inndeling... 2 1.4 Oppdateringer...

Detaljer

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap 03.10.2017 15/2017 Kommunestyret 19.10.2017 Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.: 17/102 Arkiv: FE - 250 Finansrapport

Detaljer

En samtale mellom ordfører og økonomisjef

En samtale mellom ordfører og økonomisjef Veileder budsjettering av investeringer, avslutning av investeringsregnskapet og prosjektregnskap NKK Kommuneregnskap 2011 22. november 2011 Kl. 12:15 15:00 BDO v/øyvind Sunde Telemarksforsking v/ailin

Detaljer

FI N AN S R E G L E M E N T 16/1751

FI N AN S R E G L E M E N T 16/1751 FI N AN S R E G L E M E N T 1/11 Vedtatt av kommunestyret Innhold KAPITTEL 1 FINANSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE......... 1.1 Hensikten med reglementet......... 1.2 Hvem reglementet gjelder for... KAPITTEL

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer