Drammensregionens brannvesen IKS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammensregionens brannvesen IKS"

Transkript

1 Drammensregionens brannvesen IKS Årsrapport 2006

2 Forord av styreleder Svein L. Alfheim Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) ble etablert Selskapet er et eget rettssubjekt og var fra starten eiet av kommunene Drammen 63%, Lier 19%, Sande 9% og Svelvik 9%. Selskapet ble fra utvidet med ytterligere 2 eierkommuner; Øvre og Nedre Eiker. Eierandelene fordeler seg etter dette slik: Drammen 47,9 %, Lier 14,8 %, Nedre Eiker 14,7%, Sande 7,1%, Svelvik 7,1 % og Øvre Eiker 8,4 %. Virksomheten har lokaler i Drammen, Sylling i Lier, Sande, Svelvik, Nedre Eiker og Øvre Eiker. Hovedkontoret er lokalisert til Drammen. Styret har i 2006 hatt 7 medlemmer. Jan Erik Fevang og Bjørn Hilsen har representert de ansatte mens styrets øvrige medlemmer har vært Anne Cecilie Berggren, Berit Smith, Lars Wang, Gina Rolfsen Røvik (nestleder) og Svein L. Alfheim (leder). Styret velges av Representantskapet bortsett fra de ansattes representanter. Disse velges av og blant de ansatte. Selskapet er nå av en betydelig størrelse og dekker et stort geografisk og befolkningsmessig område på ca mennesker som omfatter store deler av nedre Buskerud og nordre deler av Vestfold. DRBV har i 2006 drevet sin virksomhet med overskudd; dvs. at tilskudd og inntekter har vært større enn utgiftene. Styret har i 2006 vært spesielt opptatt av utvidelsen på eiersiden og de organisatoriske, ledelsesmessige og praktiske utfordringer dette har medført. Det er styrets vurdering at selskapet har en profesjonell og dyktig ledelse. Videre har styret hatt fokus på utvikling av en ny strategi for selskapet. I tiden fremover må selskapet sette fokus spesielt på samfunnssikkerhet og beredskap for å styrke samfunnets evne til å forebygge, håndtere og redusere kriser relatert til kjernevirksomhetene; brann, redning, feiing og tilsyn. Selskapet vil i 2007 bl.a. ha fokus på utarbeiding av en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) og en ny brannordning for det nye selskapet og for de 6 eierkommunene som står bak selskapet, samt å følge opp den videre organisatoriske integreringen etter fusjonen. Drammen, Svein L. Alfheim styreleder 2

3 Årsrapport 2006 Innholdsfortegnelse Forord av styreleder Svein L. Alfheim...2 Innholdsfortegnelse...3 Brannsjef Torgeir E. Andersen...6 Velkommen til Nedre Eiker kommune og Øvre Eiker kommune....7 Aktivitet i DRBVs styrende organer...8 Representantskapet....8 Styret...8 Klagenemda...9 Hendelser i DRBVs totale utrykningsmengde Brann på Sykehuset Buskerud HF...10 Ulykker...11 DRBVs avdelinger og seksjoner...12 Administrasjonsavdelingen...12 Kompetanse og utviklingsenheten...12 Beredskapsavdelingen...13 Utrykningsseksjonen heltid...13 Utrykningsseksjonen deltid...13 Service- og markedsseksjonen...13 Noen av seksjonens prosjekter i Undervisning...14 Utviklingsområder beredskap, OU 2006 trinn Forebyggende avdeling...16 Tilsynsseksjonen...16 Antall 13 objekter i eierkommunene:...16 Andre oppgaver:...17 Utleie av medarbeider til Sykehuset Buskerud HF

4 Flytting til Tordenskjoldsgate Prosjekter...18 Feierseksjonen...18 Utvikling...19 Tiltak som er gjennomført for å harmonisere tjenesten...19 Priser og betalingsbetingelser for feiertjenestene...19 Tidsstudie...20 Jentene gjør sitt inntog i feierseksjonen...20 Brukerundersøkelse...20 Vedlegg 1 A Styrets årsrapport og årsregnskap for DRBVs visjon...21 DRBVs verdigrunnlag...21 Virksomhetens art...21 Fortsatt drift...21 DRBVs oppgaver og ansvarsområder HMS-tiltak...22 Personale og arbeidsmiljø...23 Sykefraværet...23 Likestilling...23 Aktivitet i DRBVs styrende organer...23 Ytre miljø...24 Vedlegg 1 B Regnskap og noter DRBV...25 Noter til regnskapet for DRBV...29 Generelt...29 Klassifisering og vurdering av balanseposter...29 Fordringer...29 Varige driftsmidler...29 Vedlegg 1C Regnskap feierseksjonen...34 Vedlegg 1D Regnskap IUA

5 Vedlegg 2 Spørreundersøkelse feierseksjonen...36 Vedlegg 3 Tidsstudie tilsyn med fyringsanlegg...46 Vedlegg 4 Beredskapsavdelingen, antall utrykninger Vedlegg 5 Aktivitetsoversikt tilsynsavdelingen I Drammensregionen er det mange som dyrker epler, og spesielt i Lier kommune. 5

6 Brannsjef Torgeir E. Andersen Det er med glede at DRBV nå presenterer en innholdsrik og fargerik årsmelding for DRBV bidrar til trygghet og sikkerhet i lokalsamfunnene gjennom å løse et mangefold av oppgaver. Årsmeldingen skal gjenspeile bredden av aktiviteten i løpet av Ved inngangen til 2006 var DRBV med ett blitt mye større. Kommunene Nedre Eiker og Øvre Eiker ble deltagere i selskapet. Brannvesenet har nå brannvernansvaret for en av landets mest ekspansive regioner som for vår del omfatter 6 kommuner med innbyggere. Ved utvidelsen av DRBV ble organiseringen revidert og ledelse ansatt. Dette har fungert bra, bortsett fra utviklings- og kompetanseenheten. Enheten som skal være et hjelpemiddel for ledelsen og organisasjonen i tyngre saker har ikke kommet i gang fordi ansatte på grunn av pensjonsavgang og økonomiske innsparinger er benyttet i andre nøkkelstillinger var et år som startet med mange branner. Heldigvis gikk antallet branner ned i siste halvdel av 2006 og DRBV havnet på 74 bygningsbranner. Risikoen i regionen tilsvarer et teoretisk antall bygningsbranner på 88, så Drammensregionen er fortsatt under landsgjennomsnittet. En person omkom i brann, dette er tragisk, men antall branndøde er under landsgjennomsnittet. Totalt løste beredskapsavdelingen over 4000 oppdrag, dvs. et gjennomsnittlig antall oppdrag på 11 per døgn. Dette betyr at nesten til enhver tid på døgnet er en av DRBVs 6 stasjoner ute på oppdrag. Feierseksjonen gjennomførte brukerundersøkelse i 2006 og resultatene er hyggelig lesning. Innbyggerne er meget godt fornøyde med feierens oppførsel og opplevelse av kvalitet. Derimot er ikke alle like fornøyde med gebyrstørrelsen, spesielt for tilsyn av fyringsanlegg. Dette gjør DRBV noe med allerede i DRBV skal bidra til trygge lokalsamfunn. I tillegg til ordinære tilsyn i særskilte brannobjekter ble bl.a. både barnehageprosjektet og julekalederprosjektet gjennomført i Dette betyr at vi når stort sett alle barn i 5 og 11 årsalderen i henholdsvis barnehagen og i barneskoletrinnet. 6

7 Det var et mål i 2006 om å fornye og forbedre internettsiden, men på grunn av nødvendige prioriteringer er prosjektet utsatt til Økonomien følges tett opp i DRBV. Omsetningen økte fra 63,0 mill. kroner i 2005 til 81,9 mill. kroner i Årsresultatet for 2006 ble kr. 0,955 mill. kroner, og overskuddet knyttes til vakante stillinger, refusjon av sykelønn og økte finansinntekter. Overskuddet foreslås overført som egenkapital for å bygge opp DRBVs frie egenkapital til et nødvendig nivå. Arbeidsmarkedet er stramt, noe DRBV merker godt. Ofte er det få kvalifiserte søkere. På en stilling som branningeniør mottok vi ingen søknader. Rekruttering er et virkemiddel for økt mangfold og ny kompetanse, så dette er til bekymring. Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke alle; både innbyggere, representantskapet, klagenemd, styret og ansatte som har bidratt til at 2006 ble et godt år for DRBV. Velkommen til Nedre Eiker kommune og Øvre Eiker kommune. Den kom kommunene Nedre Eiker og Øvre Eiker inn som deltagere i Drammensregionens Brannvesen IKS. Eikerkommunene samarbeidet fra om ledelse og brannforebyggende arbeid, og kommunene hadde separate beredskapsavdelinger. Nedre Eiker har en kasernert styrke på brannstasjonen i Mjøndalen og Øvre Eiker har en brannstasjon i Hokksund med deltidsstyrke på dreiende vakt. Verdiene som ble overført med de to brannvesen (inngangsverdi) var kr ,- I 2006 har det blitt gjort en del innkjøp av verneutstyr, bildekk og to biler til feiertjenesten. Brannstasjonen i Mjøndalen har gjennomgått en omfattende rehabilitering og fremstår nå med et moderne feiekontor, kjøkken og soverom for fjerdemann på vaktlaget. Badeliv på Hagatjern Kommunene har tidligere stått overfor en utfordring med feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Feietjenesten ble i 2006 styrket og det er mål at alle skorsteiner skal feies i løpet av I 2006 ble det i desember måned prioritert ekstra ressurser til Eikerkommunene, slik at det da var 10 feiere samtidig ute og feide. Alle delmål om feiing i Eikerkommunene ble oppnådd i

8 DRBV ser frem til et godt samarbeid med de to nye eierkommunene, med fokus på trygghet og sikkerhet i kommunene. Hokksund, Vestfossen og Fiskum Aktivitet i DRBVs styrende organer Representantskapet. Representantskapet konstituerte seg og valgte leder og nestleder samt oppnevnte styret som følge av utvidelsen. Leder av representantskapet er ordfører i Sande kommune, Karl Einar Haslestad (ap). Nestleder er Elisabeth Uggen (frp) fra Øvre Eiker kommune. Representantskapet gjennomførte i møter og behandlet 19 saker. Dette er en relativt høy aktivitet og aktiviteten knyttes til selskapets utvidelse. Alle møter er avholdt i henhold til frister i lov om interkommunale selskaper og selskapsavtalen. Av viktige saker nevnes; feiergebyrordningen, resultatene fra feierseksjonens spørreundersøkelse, status for utvidelsen og investering av rullende materiell. Styret Styret ledes av Svein L. Alfheim og nestleder er Gina R. Røvik. Det ble gjennomført 7 møter og behandlet 63 saker. Dette er en høy aktivitet og sakene gjenspeiler at DRBV ble utvidet. Viktige saker behandlet i 2006 var valg av brannsjef (daglig leder), årsmelding for 2005, tertialrapporteringer, status for utvidelsen, presentasjon av DRBVs ledelse og organisering, årsplan og budsjett for 2007, investeringer av rullende matriell og DRBVs forretningsdrift og sykefravær. Styret har gjennomført møter og omvisning på brannstasjonene i Hokksund og Mjøndalen. Det ble i 2006 gjennomført et styreseminar på Tyrifjord Hotell. Her evaluerte styret seg selv og startet på arbeidet med styrets strategi. 8

9 Styremøte på brannstasjonen i Hokksund Klagenemda Klagenemda består av 6 medlemmer og ledes av Rigmor Bjørklund (ap) fra Lier kommune. Klagenemda har gjennomført ett møte i Det ble behandlet 7 saker, inklusive valg av leder og en informasjonssak. Øvrige saker er i hovedsak relatert til de gebyrordninger som gjelder i DRBVs 6 eierkommuner. Hendelser i 2006 DRBVs totale utrykningsmengde 2006 I DRBVs område ble det i 2006 rykket ut til 4001 oppdrag. Dette kommer i tillegg til øvelser og daglige arbeidsoppdrag. Dette gir et gjennomsnittlig antall oppdrag per døgn på 11. Detaljer om fordeling på de ulike kommunene mm. vises det til vedlegg 3. Antall bygningsbranner økte i forbindelse med fusjonen. I 2005 hadde DRBV 40 bygningsbranner, mens det i 2006 var 74 bygningsbranner i regionen. Til tross for økningen er DRBV fortsatt under landsgjennomsnittet. Landsgjennomsnittet omregnet til DRBVs region tilsvarer 88 bygningsbranner i året. Ingen av brannene var mer omfattende enn at tilgjengelige ressurser i eget brannvesen var tilstrekkelig for å håndtere hendelsene. 10 branner ble direktevarslet til 110 sentralen via internt brannvarslingsanlegg, i hovedsak tilknyttet næringsbygg. Ved et tilfelle bisto DRBV Holmestrand brannvesen ved en større brann i tett trehusbebyggelse i Holmestrand by. I påsken omkom ett menneske i forbindelse med bygningsbrann i Vestfossen. Dette var den eneste branndøde i DRBVs region i Pipebranner medfører utrykninger og ofte rehabilitering av skorstein, og i 2006 ble det meldt om 70 pipebranner, av disse var 30 i Øvre Eiker. Lavest er Lier med 6 pipebranner. 9

10 Sommeren medførte 22 mindre skogbranner. Øvre Eiker var den kommunen med flest skogbranner, flere på svært utilgjengelige steder. Den mest omfattende oppstod øst for Jungervannet og varte i halvannet døgn. Brannstedet var langt fra vannkilde og Sivilforsvaret ble benyttet til å sikre vannforsyning og grundig slukking. Redningsdykkertjenesten har hatt mange oppdrag i 2006, både i Drammensregionen og som assistanse til såvel Holmestrand som Numedalskommunene. I tillegg til redningsdykking er dykkerne ofte ute på soknings- og arbeidsoppdrag. 1. juledag så det ut til at DRBV sto overfor en stor innsats. Nærmere midnatt kom det inn melding fra politiet at taket i Kleivenetunellen var rast og at inntil 7 biler kunne være tatt av raset. Ved fremkomst hørtes det ut som om at det fremdeles gikk enkelte småras og innsatsen måtte planlegges for å sikre innsatsmannskapenes sikkerhet. Innsats ble organisert, men heldigvis kunne vi konstatere at det ikke var tegn til at noen biler var involvert. Ras i Hanekleivtunnelen som kunne ha utfordret brannvesenet hvis trafikanter hadde blitt forulykket. Heldigvis ble ingen skadet. Fra nedbrenningsøvelse Eikhaugen ved E 18 Brann på Sykehuset Buskerud HF. Ved Sykehuset Buskerud var det tre forholdsvis alvorlige branner med ni ukers mellomrom. Den ene brannen var påtent av en pasient og de andre oppsto i instrumentvaskemaskin/oppvaskmaskin. To branner ble tidlig varslet via brannvarslingsanlegg direkte tilknyttet 110 sentralen, og førte til full evakuering av alle pasienter og ansatte i avdelingene. Skadeomfang ble begrenset grunnet innsatsen av sykehusets ansatte, sprinkelanlegg som fungerte etter hensikten samt at brannvesenet 10

11 etter slukking bisto med restverdiredning. Hendelsene har medført et tettere samarbeid mellom Sykehuset Buskerud HF og DRBV for å hindre at branner oppstår. Restverdiredning var en av brannvesenets hovedoppgaver. Underbrannmester Morten Hansen skyfler vann ut av pasientrom. Sykehusets ansatte sørget for at avdelingen var tilbake til normal drift etter et døgn. Ulykker Utrykninger til trafikkulykker er oppdrag som blir mer og mer vanlig og utrykningshyppigheten har vært økende de siste årene. DRBV rykket ut til 165 trafikkylykker. Det kan også nevnes at DRBV rykket ut til 70 bilbranner. Ulykker med farlig gods er en utfordring for miljø og for innsatsmannskaper, det ble rykket ut på 52 farlig gods uhell. 11

12 Den 17. juni inntraff en tragisk drukningsulykke hvor dykkere fra brannvesenet fant den 10 år gamle gutten etter et systematisk søk ved Linnesstranda i Lier. Brannformann Bjørn Hilsen organiserer søket. Forholdene var vanskelige med dårlig sikt og plutselige brådyp. DRBVs avdelinger og seksjoner Administrasjonsavdelingen Administrasjonsavdelingen ledes av Odd Ellingsen og består av 7 medarbeidere. Arbeidsoppgavene består i hovedsak av å ivareta bedriftens arbeidsgiveransvar som arbeidsavtaler, forhandlinger, lønnsarbeid, samt merkantile tjenester som arkiv og saksbehandlingssystem samt renhold. Administrasjonsavdelingen utfører sekretærfunksjonen for arbeidsmiljøutvalget. I 2006 har DRBV overtatt arbeidsgiveransvaret for de som tidligere var ansatt i Nedre og Øvre Eiker, ca 40 medarbeidere. Gjennom året har det vært arbeidet med harmonisering av lønns- og arbeidsavtaler for disse. I løpet av året er det tildelt hedersmerke for henholdsvis 25 og 30 års tjeneste i offentlig tjeneste. Kompetanse og utviklingsenheten Glade jubilanter. Morten Hansen, Magnus Røken og Trond Bekken Enheten er nyopprettet etter fusjonen med brannvesenet i Eikerkommunene. Enheten er knyttet opp mot brannsjefen og skal arbeide med strategiske oppgaver for DRBV. På grunn av sykdom og naturlig avgang har ansatte i enheten i stor grad blitt beordret til andre stillinger og oppgaver i Derfor har det vært relativt liten aktivitet innen enheten. 12

13 Beredskapsavdelingen Beredskapsavdelingen ledes av Trond Bekken og har ca. 150 medarbeidere. Beredskapsavdelingen består av 3 seksjoner. Utrykningsstyrken er delt i heltid og deltid. Service- og markedsseksjonen betjener begge seksjonene og driver også med undervisningstjenester. Utrykningsseksjonen heltid Utrykningsseksjonen heltid ledes av Kjetil Hagen og har 74 medarbeidere. Heltidsstyrken består av 4 brigader i Drammen og 4 vaktlag i Mjøndalen. De har ansvaret for beredskapen i sine distrikter. Hverdagene består av trening, øvelser, opplæring og selvfølgelig utrykninger til branner og ulykker. I kapitlet om hendelser i 2006 vil man kunne lese mer om arbeidet. Utrykningsseksjonen deltid Lederstillingen for utrykningsseksjonen deltid er vakant, men ble ledet av Tor Jensen i perioden juni til desember. DRBV har 74 deltidsansatte fordelt på 4 lokalstasjoner. De fleste er involvert i ulike dreiende hjemmevaktsordninger i sine kommuner. I 2006 har det vært en relativt stor utskiftning av deltidsmannskaper. Til tross for en beskjeden søkermasse har det blitt rekruttert nye. Utfordringen har vært at de er uten brannfaglig utdanning og erfaring. Det er nå fysiske krav til røykdykkertjenesten og testene viser at tiltak må iverksettes for å opprettholde røykdykkertjenesten i fremtiden. Øvelser er utført etter oppsatt plan, samtidig som øvelsesprogrammet i fremtiden skal tilpasses deltidsreformen. Deltidsmannskapene benyttes også som vikarer for faste mannskaper. Dette medfører at heltids- og deltidsmannskaper blir bedre kjent og at deltidsmannskaper får større erfaringsbakgrunn. I tillegg til å håndtere branner og ulykker i eget område bistår også deltidsmannskapene ved større branner, ulykker og flere samtidige hendelser i tettstedet Drammen. Service- og markedsseksjonen Service- og markedsseksjonen ledes av Rune Rue Johnsen og har en finger med i det meste som foregår på brannstasjonen. Seksjonen består av 5 medarbeidere hvor av 3 jobber med undervisning. I løpet av året har mye nytt utstyr og 2 hele brannstasjoner kommet inn under disse medarbeidernes vinger. Oppgavene er mangfoldige, bl.a. service og vedlikehold på biler, røyk-, vann-, kjemikale-, løfte- og verneutstyr samt brannstasjonsbygninger. Dette medfører også inngåelse og oppfølging av en rekke eksterne avtaler, fakturering av unødige alarmer og arbeidsoppdrag. Eksempler på inntjeningsoppgaver er trygghetsalarmer i Lier, flagging, materiellforvalter for 13

14 sivilforsvaret, postkjøring osv. Seksjonen har budsjettansvar med innkjøp av materiell, kontroll og kontering av store mengder fakturaer. En viktig oppgave er også oppfølging og utvikling av Lindum øvingsanlegg. Det er arbeidet med utskiftning av brannbiler, det er nå bestemt at redningsbil som egen enhet går ut og erstattes av kombinasjonsbiler - brann og redning. Det er bestilt to kombinasjonsbiler med integrert skjærslukker. Endringene har medført at behovet for investeringer i fremtiden er vesentlig redusert, bl.a. vil investeringen medføre at tre mannskapsvogner kan utfases. De nye mannskapsvognene leveres i løpet av Noen av seksjonens prosjekter i 2006 Omfattende oppgradering av utrykningstøy i Eiker. Systematisering og oppgradering av biler i Eiker. Utskifting av helårsdekk bak (seipede) på store brannbiler. Tilrettelagt prosjekt på Lindum øvelsesanlegget. Utskiftingsplan for biler. Deltatt i oppgradering av Nedre Eiker brannstasjon. Lagring av brannfarlig vare på Drammen brannstasjon. Ny lysarmatur i vognhall Drammen brannstasjon. Nyanskaffelse av høytrykksvasker og verktøy på Drammen brannstasjon. Nytt uniformsreglement og prosess for innkjøpsavtale for uniformer og trykningstøy. Salg av utrangerte biler. Kr ,- Kr ,- Kr ,- Undervisning Undervisningsleder Beate Lippert leder dette arbeidet var preget av meget høy aktivitet med en dobling av aktivitet og omsetning fra I hovedsak skyldtes dette et omfattende oppdrag for Sykehuset Buskerud Helseforetak med opplæring for 3500 ansatte. Tre medarbeidere (to nye i 2006) har driftet og administrert aktiviteten, og ca. femten andre innen tilsyn og utrykning har bidratt som kursholdere. Det er investert i flere PCer, ny projektor og en egen tilhenger utstyrt for slokkeøvelser. Enheten hadde et overskudd på ca kroner i

15 Utviklingsområder beredskap, OU 2006 trinn 2 Beredskapsavdelingen, utrykning heltid, har i 2006 vært gjennom en større internprosess. Konsulentfirmaet ID-kapital ble benyttet og alle medarbeidere i seksjon heltid har deltatt. Prosjektet heter "Aksjon sterk kultur og tydelig ledelse". Avdelingen og alle ledere i avdelingen og brigadene/vaktlagene er evaluert. Prosessen har vært preget av åpenhet og direkte kommunikasjon. For alle medarbeidere har dette vært en prosess til både ettertanke og refleksjon. Brigadene i Drammen og vaktlagene i Mjøndalen har vært sammen om deler av prosessen. I prosessene ble det lagt vekt på holdninger og ledelse. Alle er evaluert og har kommet med lovnader i forhold til endring. Av konkrete og praktiske resultater er det iverksatt fem prosjekter som skal bidra til at DRBV blir et av landets ledende brannvesen. Prosjektene er fremskutt enhet,spillbord, overtrykksventilering - skjærslukker - varmesøkende kamera, farlig gods og internhåndbok for "brannkonstabelen". Prosessen fortsetter i 2007, da ledelsen igjen skal evalueres og endringer skal dokumenteres for de som har gitt lovnader. DRBV søkte Kommunenes Sentralforbund om økonomisk tilskudd for gjennomføring av denne prosessen. Søknaden er behandlet og tilsagn er gitt for et beløp som dekker ca. 65% av total kostnad. Svelvik sentrum. Sørlandsidyll med mange hvite trehus i trange gater. Sande kommune. Åpne landskap og nærhet til sjø. 15

16 Forebyggende avdeling Forebyggende avdeling består av Feierseksjonen og Tilsynsseksjonen med tilsammen 37 medarbeidere. Leder for avdelingen var frem til Ingar Gjesmoe og Magnus Røken etter dette. Feierseksjonen feier fyringsanlegg og fører tilsyn med fyringsanlegg. Dette medfører bred kontakt med publikum. Feierseksjonen er egen øknomisk resultatenhet innenfor Drammensregionens brannvesen IKS. Tilsynseksjonen fører tilsyn med særskilte brannobjekter ( 13), bidrar i byggesaksbehandling, gir tillatelse til salg av fyrverkeri. Seksjonen gjennomfører også flere prosjekter bl.a. rettet mot barn. Utrykningsseksjonen bidrar for å få gjennomført "kick-off dag" for barnehagene. Kanskje brannkonstabel Augen Bergflødt instruerer en fremtidig brannkonstabel? Tilsynsseksjonen Seksjonen ledes av Per Døviken og har 11 medarbeidere. Antall 13 objekter i eierkommunene: Bygninger innenfor kategorien 13 klassifiseres etter risiko for tap av menneskeliv og materielle verdier. I vårt distrikt har vi 494 A-objekter, 189 B-objekter og 22 C-objekter. Seksjonen nådde sin målsetting om gjennomføre 100% tilsyn i Antall saksbehandlinger: Brannteknisk byggesaksbehandling: 102 Lagring brannfarlig vare: 184 Bruksendring, arrangementer med mer: 196 Opplæring/kurs: 9 16

17 Fra samling med alle 5-åringene i Drammenshallen, mai Andre oppgaver: Tabellen viser en samlet oversikt over andre oppgaver tilsyn har gjennomført i -06. Div. foredrag/brannverninfo/befaringer 17 Julekalenderprosjekt 82 Brannvernlederkurs 122 Besøk skoleelever info 8 Bistand beredskap innsatsplaner 1 Bistand Drammen kom. risikovurdering 3 Samordnet tilsyn prosjektgruppe 3 Prosjekt omsorgsboliger 33 Ansvarlig for intern opplæring 14 Verneverdig/tett trehusbebyggelse 49 Barnehageprosjekt 35 Prosjekt felles slokkevann 40 Brannvernuka/aksjon boligbrann 22 Presentasjon i plenum etter kurs 12 Utarb. web-basert kompetansesenter (ikke 25 realisert) Øvelser/møte i forb. med sjefsvakt 9 Røykvarslerens dag 7 Bildeprosjekt brannstasjon 15 Totalt ant. timer 497 For noen av oppgavene har også andre enheter vært involvert. Utleie av medarbeider til Sykehuset Buskerud HF En medarbeider har fra november vært engasjert som konsulent for en arbeidsgruppe som har en total gjennomgang av forholdene rundt brannsikkerheten ved sykehuset. 17

18 Habilitetsproblematikken ble nøye gjennomtenkt og det er inngått en kontrakt med sykehuset som avklarer disse forhold. Flytting til Tordenskjoldsgate 26 Tilsynsseksjonen hadde stort behov for mer kontorareal og flere kontorarbeidsplasser. Innenfor husets vegger i Langesgate fantes ingen løsning, seksjonen valgte å flytte ut. Vi leier totalt 176 m 2 i 3. etg. til kontorer og 24 m 2 i 2. etg. til arkiv. Flyttingen var planlagt gjennomført nov/des, men trege leverandører av data og telefoni gjorde at det ble utsatt til 8/1-07. Alt av datakabler i bygget måtte byttes og utleier tok på seg ansvaret for dette. Vi har fått fine kontorfasiliteter, noe som samtlige gir utrykk for. Tilknytningen til brannstasjon føles for noen som et savn, men det må vi leve med. Prosjekter Tilsyn gjennomfører flere prosjekter, noen prosjekt avsluttes hvert år mens andre kan gå over flere år. Spesielt nevnes barnehageprosjektet som involverer stort sett samtlige barnehager med barn og ansatte i alle 6 kommuner og julekalenderprosjektet som retter seg mot barn i småskolen i alle kommunene. For første gang ble det i samarbeid med politiet utviklet en kort informasjonsfilm som ble vist på Kino 1 i Drammen hele desember. Tema var nyttårsaften og bruk av fyrverkeri. Etter utvidelsen av DRBV med 2 nye kommuner var det en del utfordringer for tilsyn. Organisering og gjennomføring av tilsyn måtte drøftes. Alt ble tatt opp i sin fulle bredde og ble diskutert frem til en felles forståelse. Dette er en prosess som vi fortsatt jobber med. Det var selvfølgelig noen kulturforskjeller som måtte overvinnes, men dette har gått meget bra, alle har vist romslighet og ting har løst seg på en smidig og god måte. Feierseksjonen Feierseksjonen skal utføre brannforebyggende arbeid i Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande, Svelvik og Øvre Eiker kommuner. Seksjonen består av 26 medarbeidere og ledes av Birger Johansen. Oppgavene er: Feie skorsteiner og røykkanaler Foreta tilsyn av fyringsanlegg Gi råd og veiledning om bruk av fyringsanlegg. Feierlærling Magnhild Moe bakser med mye snø på Konnerud. 18

19 Gi råd og veiledning vedrørende plassering og bruk av røykvarsler, slukkeutstyr og rømningsveier i boliger Utføre byggesaksbehandling og tilsyn av fyringsanlegg Utføre inntektsgivende oppgaver som er naturlig for feierseksjonen. Utvikling Feierseksjonen har hatt betydelig arbeid etter DRBVs fusjonen ble realisert. Dette betød en økning på ca fyringsanlegg. Det er gjort en betydelig innsats gjennom omdisponering av mannskap i perioder, for å sette inn ressurser der det var størst behov. Det er etablert egen feierbase på brannstasjonen i Mjøndalen. For tiden er det stasjonert 5 feiere i Mjøndalen. Seksjonsleder har bidratt i DSBs arbeid med utvikling av ny Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet ( Tilsynsveiledningen ). Den kanskje største utfordringen er å ha nok faglært personell. Det er mange under opplæring og det reduserer produksjonsevnen. Det kan synes som om problemer med rekruttering vil være en permanent utfordring. Tiltak som er gjennomført for å harmonisere tjenesten Etablert nye hensiktsmessige lokaler for feiertjenestene i Eiker kommunene. Etablert tilstrekkelig mobilitet for feierne i Eiker kommunene ved kjøp av 2 nye biler. Etablert nytt harmonisert fagdatasystem for Eiker kommunene. Gjennomført intern opplæring av de ansatte slik at feiertjenesten gjennomføres likt i alle kommunene. Gjennomført organisatoriske tiltak for å sikre best mulig tjenesteproduksjon i hele DRBV ved å flytte på og ansette mer feierfaglig personell. Iverksatt registrering av samtlige fyringsanlegg i Eiker kommunene. Opprettet elektronisk- og papirarkiv for feierfaglige dokumenter i Eiker kommunene. Priser og betalingsbetingelser for feiertjenestene Etter politisk initiativ har feierseksjonen fremmet forslag til justerte priser og betalingsbestemmelsene for feiertjenestene i Revisjonsfirmaet Ernst & Young har bistått arbeidet. Feierseksjonens forslag til priser og betalingsbestemmelser ble enstemmig vedtatt i alle eierkommunene. De vesentligste endringene er redusert pris når feieren utfører tjenester på flere fyringsanlegg på samme boenhet og at gebyr for endring av feietidspunkt (15%) er tatt bort. Det er også gjort prisendringer når feieren møter stengt dør. 19

20 Tidsstudie Feierseksjonen har gjennomført en tidsstudie for tilsyn med fyringsanlegg etter forslag fra firmaet Ernst & Young. Tidsstudien omfatter 498 fyringsanlegg, 120 dagsverk og 5 feiersvenner, og ble gjennomført høsten Gjennomsnittlig tidsforbruk for et tilsyn er 1 time og 50 minutter. Tidsstudien gir et godt grunnlag for prissetting på tjenestene. Jentene gjør sitt inntog i feierseksjonen For tiden er det fire kvinner av i alt 26 årsverk i feierseksjonen. Dette utgjør ca. 15 % av arbeidsstokken. Tatt i betraktning at dette tradisjonelt er et mannsdominert fag er dette en høy prosentandel. Vi er ikke kjent med at noen andre feierbedrifter kan vise til et tilsvarende tall og det er vi stolte av. Brukerundersøkelse I 2006 ble det gjennomført en stor spørreundersøkelse om hvor fornøyde/misfornøyde kundene er med feiervesenets tjenester. Et overveldende flertall, 97-98% var godt fornøyde med den faglige kvaliteten, feiernes adferd og service. Tilfredsheten var noe lavere når det gjalt gebyret. Undersøkelsen viser at vi har en arbeidsstokk som er faglig dyktig, som oppfører seg pent og representerer DRBV på en utmerket måte, og som yter god service. 20

21 Vedlegg 1 A Styrets årsrapport og årsregnskap for 2006 DRBVs visjon DRBV skal være blant de ledende og mest effektive i landet innenfor sin kjernevirksomhet. Det skal være attraktivt å jobbe i DRBV DRBVs verdigrunnlag Trygghet og sikkerhet for deg! Virksomhetens art Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) ble etablert Selskapet er et eget rettssubjekt og eies fra av kommunene Drammen (47,9%), Lier (14,8%), Nedre Eiker (14,7%), Sande (7,1%), Svelvik (7,1%) og Øvre Eiker (8,4%). Selskapet ble utvidet med Nedre-og Øvre Eiker kommuner fra Formålet er å ivareta sikkerhet og trygghet for eierkommunene innen brann og redning. Selskapet rapporterer etter regnskapslovens bestemmelser. Virksomheten er lokalisert i Drammen, Nedre Eiker, Sande, Svelvik, Sylling og Øvre Eiker. Hovedkontoret er plassert i Drammen. Fortsatt drift Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Selskapets økonomiske og finansielle stilling er avhengig av tilskudd fra eierkommunene. 21

22 DRBVs oppgaver og ansvarsområder. Følgende tabell gir oversikt over kjernevirksomheten til DRBV, samt de data som i stor grad styrer ressursbehovet i virksomheten. Ikke medtatt er administrasjonsavdelingen. Oppgaveområde Forebyggende Tilsyn Type * Enhet Utført Planlagt Utført brannsyn L antall brannteknisk byggesaksbeh. L saker lagring brannfarlig vare L søknader bruksendr.,arrangement m.m. F/L antall opplæring/kurs F/L antall Feiing feiing skorsteiner L løp feiing røykkanaler L røykrør behandling av avgiftssaker L antall tilsyn med fyringsanlegg L antall saksbehandling varmeanlegg F/L saker Beredskap brann i bygning L antall annen brann,ulykker,akutt for- urensning,unødig og falsk alarm L antall annen akutt bistand til publikum L antall trygghetsalarmer F antall utarbeidelse av innsatsplaner L antall Undervisning hele dager eksterne korte kurs eksterne hele dager interne korte kurs interne skolebesøk (advent) (advent) ** * Det er skilt mellom lovpålagte oppgaver (L) og frivillige oppgaver (F). ** Totalt 1755 elever i HMS-tiltak HMS er fast punkt på alle AMU møter og det er avholdt 6 møter i Utviklingssamtaler for alle ansatte. Årlige vernerunder. Utvidet lederteammøte hvor mellomledere og representanter fra arbeidstakerorganisasjonene deltar ( 4 møter i 2006). IK-håndbok og Personalhåndbok med gjeldende lover og forskrifter oppdateres. Dette er faste punkter på alle AMU møter. 22

23 Avtale med bedriftshelsetjeneste, krav til sertifisering av røyk- og vanndykkere. Helsekontroll av nyansatte. Tilbud om trening for alle ansatte. Personale og arbeidsmiljø DRBV har 191 fast ansatte: 114 heltidsansatte og 74 deltidsansatte. I tillegg har feierseksjonen 3 lærlinger. Ett av DRBVs mål er å ta vare på og videreutvikle det fysiske arbeidsmiljøet, samtidig som det psykososiale arbeidsmiljøet ivaretas. DRBV ble IAbedrift IA-rådgiveren brukes aktivt i kurs, rådgivning, hjelp til tilretteleggingstilskudd m.m.. Lønnsplan er utarbeidet i Det skal lages retningslinjer for seniorpolitikk før lønnspolitisk drøftingsmøte i Sykefraværet DRBV har hatt et økt sykefravær i Rapport fra Rikstrygdeverket for 2006 viser 7,09 % i sykefravær. Sykefraværet har vært tema i styret og AMU gjennom året. Likestilling DRBV er opptatt av å fremme likestilling mellom kjønnene. Det er i hovedsak mannlige ansatte og DRBV jobber for å flere kvinner inn i alle ledd i organisasjonen. Det er totalt 13 fast ansatte kvinner og 1 kvinnelig lærling i DRBV. Kvinnene er ansatt i alle avdelinger i organisasjonen. Det er ansatt en kvinne som avdelingssjef forebyggende, tiltredelse 1. mars Aktivitet i DRBVs styrende organer Utvalg Antall møter Antall saker: Arbeidsmiljøutvalget 7 64 Representantskapet 4 19 Styret 7 63 Klagenemnda

24 Ytre miljø DRBV forurenser ikke direkte det ytre miljø med sin virksomhet. Resultat 2006 Regnskapet for 2006 viser overskudd på kr ,-. Styret foreslår at resultatet blir overført til egenkapitalen. Drammen, Svein L. Alfheim Gina R. Røvik Anne Cecilie Berggren Styrets leder Nestleder Styremedlem Lars Wang Berit Smith Jan Erik Fevang Styremedlem Styremedlem Styremedlem Bjørn Hilsen Styremedlem Torgeir E. Andersen Brannsjef 24

25 Vedlegg 1 B Regnskap og noter DRBV DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS RESULTATREGNSKAP PR Noter * Budsjett 06 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Driftstilskudd Annen inntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og andre sos. kostn Andre driftskostnader Avskrivninger Overføring IUA / feierseksjon Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter Rentekostnader/omkostninger Netto finansposter ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER: Til annen egenkapital * Fra er selskapet utvidet med kommunene Nedre og Øvre Eiker. 25

26 DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS BALANSE PR EIENDELER Note * Anleggsmidler Varige driftsmidler Biler Teknisk utstyr Kontormaskiner Kontorbrakke Båt IUA Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Selskapskapital Annen egenkapital Årets resultat Egenkapital IUA (båten) Sum egenkapital * Inngående balanse etter utvidelsen med Nedre-og Øvre Eiker kommune ble vedtatt i rep.skapet (sak 12/06) i møte

27 BALANSE Note Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Offentlige avgifter Fylkesskattesjefen Annen kortsiktig gjeld IUA og feierseksjonen 5, Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Drammen, Svein L. Alfheim Gina Rolfsen Røvik Anne Cecilie Berggren Styrets leder Nestleder Styremedlem Lars Wang Berit Smith Jan Erik Fevang Styremedlem Styremedlem Styremedlem Bjørn Hilsen Styremedlem Torgeir E. Andersen Brannsjef 27

28 DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS KONTANTSTRØMANALYSE Likvider tilført/brukt på virksomheten Tilført fra årets virksomhet 1) økning kundefordringer økning andre korts.fordringer økning leverandørgjeld økning annen kortsiktig gjeld A. Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført/brukt på investeringer - Biler B. Netto likviditetsendringer fra investeringer A-B Netto endring i likvider gjennom året Likviditetsbeholdning = Likviditetsbeholdning ) Dette tallet fremkommer slik: Årets overskudd/underskudd Ordinære avskrivninger

29 Noter til regnskapet for DRBV Generelt Regnskapet for Drammensregionens brannvesen IKS er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Fra er selskapet utvidet med Nedre-og Øvre Eiker kommuner. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler er eiendeler ment til varig eie og bruk i virksomheten. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid dersom de har levetid over 3 år. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives over resterende økonomiske levetid. Aktiverte investeringer blir bokført til netto anskaffelseskost ( eksklusiv merverdiavgift). Note 1 Driftstilskudd 2006 Drammen kommune Lier kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Sum Note 2 Lønnskostnader/pensjonskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Økning skyldes at driften fra er utvidet med Nedre-og Øvre Eiker kommune. 29

30 Ytelser og godtgjørelser til daglig leder Lønn/tillegg I tillegg er betalt pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift. Det finnes ikke tegningsretter, opsjoner og tilsvarende rettigheter for ansatte og tillitsvalgte. Ytelser og godtgjørelser til styret og representantskap Styrehonorar Representantskap Andre opplysninger Antall heltidsansatte pr Antall deltidsansatte pr I tillegg i feierseksjonen 3 lærlinger Revisors revisjonshonorar Pensjonskostnader Pensjonskostnader er bokført løpende over driften som tilskudd til Drammen kommunale pensjonskasse(dkp) hvor samtlige ansatte er pensjonsforsikret. Totalt inkl. pensjonister er 207 personer inkludert i DKP pr Arbeidsgivers premie innbetalt i 2006 er kr (inkl. 1,75% reguleringspremie). I tillegg betaler de ansatte inn 2% av bruttolønnen. I henhold til sakspapirene ved etableringen av selskapet, skal ikke pensjonsforpliktelsene balanseføres, men oppgis i note. Pr var henholdsvis pensjonsmidler kr og pensjonsforpliktelser kr Note 3 Andre driftskostnader Kostnader lokaler inkl. energi og brensel Utstyr og driftsmaterialer (ikke aktiveres) Reparasjon, vedlikehold og service Eksterne tjenester (revisor, kontortj. m.m.) Kontorkostnad, trykksak o.l Telefon, porto o.l Kostnad transportmidler Annen kostnadsgodtgjørelse (intern) Øvrige driftskostnader Totalt

31 Note 4 Avskrivning på varige driftsmidler Biler Teknisk utstyr Kontormaskiner o.l. Kontorbrakke Totalsum Hist.ansk.kost Overført fra Nedre-og Øvre Eiker Sum hist. ansk.kost Tilgang Anskaffelseskost pr Akk. av/nedskr. pr Avskrivninger ) Bokført verdi ) Prosentsats for ord. avskrivninger 7-20 % 10 % 10 % 10% 1) Teknisk utstyr og inventar overtatt ved utvidelsen ble vurdert pr avskrevet i sin helhet med kr Kontorbrakken er ekstraordinært avskrevet med kr ,- da det er sannsynlig at brakken vil bli solgt i 2007 og salgsverdien er vurdert til kr ) I tillegg har IUA i 2006 anskaffet båt til kr ,- som er aktivert (ekskl. mva. kr ). Denne ble levert i desember, avskrivning er derfor ikke foretatt for Til finansiering av båten er benyttet oppsparte overskudd samt tilskudd fra DRBV og næringslivet. Investeringer i varige driftsmidler : Anskaffelsesår Biler Sum Investeringene er finansiert med egne midler (oppsparte avskrivninger). 31

32 Note 5 Overføringer IUA/feierseksjonen IUA Saldo kr Overskudd 2006 " Innbet.til båt " kjøpt båt " Saldo kr Feierseksjonen Saldo kr Overf. fond Sande " Overskudd 2006 " (overført til 2007) Saldo kr Overføring pr for IUA og feierseksjonen er kr (Jfr. balansen). Totale overføringer fra resultatregnskapet i 2006 er kr Overføres da feierseksjonen og IUA er "egne resultatenheter" i DRBVs regnskap. Note 6 Årsresultat Årsresultatet viser overskudd kr , som foreslås overført til annen egenkapital. Overskuddet skyldes i hovedsak refusjon av sykepenger, vakante stillinger og økte finansinntekter. Beløpet vil styrke egenkapitalen. Note 7 Kundefordringer Det er en god oppfølging av kundefordringene, slik at ingen vesentlige beløp er av eldre dato. Det har ikke vært nødvendig å foreta avsetning for tap på krav. Note 8 Andre fordringer Tilgode MVA-kompensasjon Forskuddsbetalt 2 chassis /brannbil (ekskl. mva ) Andre kortsiktige fordringer Sum

33 Note 9 Egenkapital (DRBV / IUA) Årets endringer Selskapskapital 1) Annen egenkapital Årets resultat Egenkap. IUA -båt Totalt ) Selskapskapitalen består av kr innskutt kapital i tråd med selskapsavtalen for etableringen av Drammensregionens brannvesen IKS samt økning med kr etter utvidelsen med Nedre-og Øvre Eiker kommune fra Annen egenkapital er overskudd fra årene 2001, 2002, 2004 og 2005 fratrukket underskuddet for I tillegg ligger under "annen egenkapital" investeringsfondet som ble overført fra Drammen og Lier brann-og feiervesen Dette er i tråd med vedtak i Drammen bystyre og Lier kommunestyre. Egenkapital IUA er motposten til båten IUA ført opp under varige driftsmidler (jfr. note 5). Note 10 Offentlige avgifter Beløpet gjelder skyldig arbeidsgiveravgift og skattetrekk/påleggstrekk for 6. termin Note 11 Annen kortsiktig gjeld Påløpne feriepenger inkl. arbeidsgiveravgift Avsetning helgedagstillegg/overtid /var.lønn Øvrige avsetninger Totalt Note 12 Driftsregnskap for IUA og feierseksjonen Følger som vedlegg. 33

34 Vedlegg 1C Regnskap feierseksjonen FEIERSEKSJONEN Budsjett 2006 Gebyr feiing/tilsyn med fyringsanlegg Annen inntekt Lønn og andre sos. Kostnader Andre driftskostnader Avskrivning Netto renteinntekter/omkostninger Overført til Resultat pr

35 Vedlegg 1D Regnskap IUA IUA Interkommunalt Utvalg mot Akutt Forurensning i Buskerud og sande og Svelvik kommuner VEDLEGG TIL NOTE 12 INTERKOMMUNALT UTVALG MOT AKUTT FORURENSNING (IUA) I BUSKERUD, SANDE OG SVELVIK KOMMUNE. Resultatregnskap pr Budsjett 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Driftstilskudd Annen inntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og andre personalkostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Overført til båtkjøp * Resultat pr * Etter båtkjøpet har IUA totalt kr ,19 pr igjen av oppsparte, ikke anvendte midler. 35

36 Vedlegg 2 Spørreundersøkelse feierseksjonen 36

37 Feiersvenn Trond E. Pettersen har god dialog med huseier. FEIING OG TILSYN MED FYRINGSANLEGG: Antall svarskjemaer: 558 stk ( 331 tilsyn, 227 feiing) Spørsmål 1: Er du fornøyd med måten du ble varslet om tilsyn/feiing på? Veldig Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Meget Ikke besvart Misfornøyd misfornøyd fornøyd fornøyd spørsmålet ,08 % 2,69 % 4,48 % 22,40 % 41,94 % 27,24 % 0,18 % 8,24 % 91,58 % Serie1 Serie2 Serie3 Serie Veldig Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Meget Ikke besvart 37

38 Spørsmål 2: Hvor fornøyd er du med feierens opptreden / oppførsel? Veldig Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Meget Misfornøyd misfornøyd fornøyd fornøyd ,54 % 0,54 % 0,18 % 9,14 % 28,49 % 60,39 % 1,25 % 98,03 % misfornøyd misfornøyd fornøyd fornøyd spørsmålet Veldig Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Meget Ikke besvart Serie1 Serie2 Serie3 Serie4 Spørsmål 3: Hva syntes du om kvaliteten på den tjenesten som ble levert? Veldig Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Misfornøyd misfornøyd fornøyd ,54 % 1,08 % 1,08 % 16,85 % 42,11 % 2,69 % 97,31 % Serie1 Serie2 Serie3 Serie misfornøyd misfornøyd fornøyd fornøyd spørsmålet Veldig M isfornøyd Noe Fornøyd Godt M eget Ikke besvart 38

39 Spørsmål 4: Hvilken oppfatning har du om prisen og informasjon om prisen? Veldig Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Meget Misfornøyd misfornøyd fornøyd fornøyd ,78 % 13,44 % 19,89 % 34,59 % 15,05 % 4,66 % 42,11 % 54,30 % Serie1 Serie2 Serie3 Serie misfornøyd misfornøyd fornøyd fornøyd spørsmålet Veldig Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Meget Ikke besvart 39

40 FEIING Antall svarskjemaer: 227 stk Spørsmål 1: Er du Fornøyd med måten du ble varslet feiingen på? Veldig Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Meget Ikke besvart Misfornøyd misfornøyd fornøyd fornøyd spørsmålet ,88 % 3,52 % 5,29 % 29,52 % 36,12 % 24,67 % 0,00 % 9,69 % 90,31 % Serie1 Serie2 Serie3 Serie misfornøyd misfornøyd fornøyd fornøyd spørsmålet Veldig Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Meget Ikke besvart Spørsmål 2: Er du fornøyd med feierens opptreden/oppførsel? Veldig Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Meget Ikke besvart Misfornøyd misfornøyd fornøyd fornøyd spørsmålet ,44 % 0,44 % 0,00 % 13,66 % 30,83 % 53,30 % 1,32 % 0,88 % 97,80 % 40

41 Serie1 Serie2 Serie3 Serie misfornøyd misfornøyd fornøyd fornøyd spørsmålet Veldig Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Meget Ikke besvart Spørsmål 3: Hva synes du om kvaliteten på den tjenesten som ble levert? Veldig Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Meget Ikke besvart Misfornøyd misfornøyd fornøyd fornøyd spørsmålet ,44 % 0,88 % 0,44 % 16,74 % 44,49 % 34,36 % 2,64 % 1,76 % 95,59 % Serie1 Serie2 Serie3 Serie misfornøyd misfornøyd fornøyd fornøyd spørsmålet Veldig Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Meget Ikke besvart 41

42 Spørsmål 4: Hvilken oppfatning har du om prisen og informasjon om prisen? Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Meget Ikke besvart misfornøyd fornøyd fornøyd spørsmålet ,25 % 17,18 % 46,26 % 18,06 % 3,52 % 3,52 % 28,63 % 67,80 % Serie1 Serie2 Serie3 Serie misfornøyd misfornøyd fornøyd fornøyd spørsmålet Veldig Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Meget Ikke besvart TILSYN MED FYRINGSANLEGG Antall svarskjemaer: 331 stk Spørsmål 1: Er du fornøyd med måten du ble varslet om tilsynet på? Veldig Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Meget Ikke besvart Misfornøyd misfornøyd fornøyd fornøyd spørsmålet ,21 % 2,11 % 3,93 % 17,52 % 45,92 % 20,00 % 0,30 % 7,25 % 94,45 % 42

43 Serie1 Serie2 Serie3 Serie misfornøyd misfornøyd fornøyd fornøyd spørsmålet Veldig Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Meget Ikke besvart Spørsmål 2: Hvor fornøyd er du med feierens opptreden/oppførsel? Veldig Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Meget Ikke besvart Misfornøyd misfornøyd fornøyd fornøyd spørsmålet ,60 % 0,60 % 0,30 % 6,04 % 26,89 % 62,25 % 0,30 % 1,51 % 98,19 % Serie1 Serie2 Serie3 Serie4 0 misfornøyd misfornøyd fornøyd fornøyd spørsmålet Veldig Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Meget Ikke besvart 43

44 Spørsmål 3: Hva syntes du om kvaliteten på den tjenesten som er levert? Veldig Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Meget Ikke besvart Misfornøyd misfornøyd fornøyd fornøyd spørsmålet ,60 % 1,21 % 1,51 % 16,92 % 40,48 % 37,76 % 1,51 % 3,32 % 95,17 % Serie1 Serie2 Serie3 Serie misfornøyd misfornøyd fornøyd fornøyd spørsmålet Veldig Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Meget Ikke besvart Spørsmål 4: Hvilken oppfatning har du om prisen og informasjon om prisen? Veldig Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Meget Ikke besvart Misfornøyd misfornøyd fornøyd fornøyd spørsmålet ,29 % 16,31 % 21,75 % 26,59 % 12,99 % 5,44 % 3,63 % 51,36 % 45,02 % 44

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2008 Forord av styreleder Svein L. Alfheim Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) ble etablert 1. januar 2002. Eierandelene fordeler seg med Drammen 47,9 %,

Detaljer

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011 Forord Selskapet dekker et geografisk område som omfatter 7 kommuner i midtre og nedre Buskerud; Drammen, Lier, Sande, Svelvik, Nedre og

Detaljer

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS ÅRSMELDING 2010 Årsmelding 2010 Forord Selskapet dekker et geografisk område som omfatter 7 kommuner i midtre og nedre Buskerud, samt nordre Vestfold; Drammen, Lier, Sande,

Detaljer

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS ÅRSMELDING 2014

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS ÅRSMELDING 2014 DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS ÅRSMELDING 2014 10.02.2015 Årsmelding 2014 Forord v. styreleder Selskapet dekker et geografisk område som omfatter 8 kommuner i midtre og nedre Buskerud, samt i nordre

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2008 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2008 1 Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 1 Innhold 03 Styrets beretning 05 Resultatregnskap 06 Balanse 07 Kontantstrømoppstilling 08 Noter 13 Revisjonsberetning 14 Årets virksomhet 16 Administrasjonen 17 Beredskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 09 2 Årsrapport 2009 Styrets beretning 2009 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies

Detaljer

Årsrapport 2006 ÅRSRAPPORT 2006 1

Årsrapport 2006 ÅRSRAPPORT 2006 1 Årsrapport 2006 ÅRSRAPPORT 2006 1 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter 8 Revisjonsberetning 13 Årets virksomhet 14 Kort presentasjon av Midt-Hedmark

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 11 2 Årsrapport 2011 Styrets beretning 2011 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies

Detaljer

ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011

ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 NORDRE FOLLO BRANNVESEN IKS 2 Kort presentasjon av Nordre Follo brannvesen IKS Nordre Follo brannvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Enebakk, Ski

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteinnkalling

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteinnkalling Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteinnkalling Utvalg: Representantskapet Møtested: Skolerommet, Lørenskog brannstasjon Dato: 30.04.2015 Tid: 16:00 Forfall meldes til sentralbordet, tlf. 67

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD... 3 STYRET... 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 6 ORGANISERING... 8 ØKONOMI... 9 ETIKK... 10 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE

Detaljer

Årsberetning NRBR IKS 2012

Årsberetning NRBR IKS 2012 Årsberetning NRBR IKS 212 2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Innhold 2 Innhold 4 Nøkkeltall og året som gikk 6 Organisasjon 8 Et fremadrettet jubileumsår 1 Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS

ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS INNHOLD 2 BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD 4 STYRET 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2012 6 ORGANISERING 7 ØKONOMI 8 ETIKK 9 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE RESSURS 10

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 - ROGALAND BRANN OG REDNING IKS

ÅRSBERETNING 2014 - ROGALAND BRANN OG REDNING IKS ÅRSBERETNING 2014 - ROGALAND BRANN OG REDNING IKS - Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD 4 STYRET 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2014 6 ØKONOMI 8 ORGANISERING 9 FINNØY 10 BRANNÅRET 2014 12 SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014

ÅRSBERETNING FOR 2014 Side 2 Interkommunalt selskap opprettet 1. mars 1 Foretaksnummer: 997104552 Administrasjon og besøksadresse: Fjæraveien, 7130 Brekstad Eiere: Ansatte pr 31.12.4 i FBRT Ørland kommune 30 % Bjugn kommune

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2012 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2012... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Hovedtall fra driftsregnskapet...

Detaljer

Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune

Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 4. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

Årsberetning NRBR IKS 2013

Årsberetning NRBR IKS 2013 Årsberetning NRBR IKS 2013 2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 2013 Innhold Nøkkeltall og året som gikk s. 4 Året 2013 s. 6 Organisasjon s. 8 Helse, miljø og sikkerhet s. 10 Administrasjonsavdelingen

Detaljer

Årsberetning 2011. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. J æ r v e i e n 1 0 7, 4 3 1 8 S a n d n e s T l f 5 1 5 0 2 2 0 0

Årsberetning 2011. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. J æ r v e i e n 1 0 7, 4 3 1 8 S a n d n e s T l f 5 1 5 0 2 2 0 0 Årsberetning 2011 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS J æ r v e i e n 1 0 7, 4 3 1 8 S a n d n e s T l f 5 1 5 0 2 2 0 0 Innhold Side Brannsjefens forord 2 Styret 3 Styrets årsberetning 5 Økonómi 8 Etikk 9 Medarbeiderne

Detaljer

Bergen brannvesen Årsmelding 2007

Bergen brannvesen Årsmelding 2007 Bergen brannvesen Årsmelding 2007 Årsmelding 2007 INNHOLD Brannsjefens kommentarer 2 Dette er Bergen brannvesen 4 Ny hovedbrannstasjon - foto 6 Brannforebyggende avdeling 10 Beredskapsavdelingen 14 Alarmsentral

Detaljer

Felles brannvesen for

Felles brannvesen for 31.05.07 1 Felles brannvesen for Flesberg kommune Hjartdal kommune Hof kommune Kongsberg kommune Lardal kommune Nore og Uvdal kommune Notodden kommune Rollag kommune Tinn kommune Mai 2007 Brannvern- og

Detaljer

EN BRANSJE I FORANDRING

EN BRANSJE I FORANDRING 1 INNHOLD 3 En bransje i forandring 5 Produksjon og dammer 6 Fiber til alle - på vei mot oppfyllelse 8 99.99 % punktlighet til over 9 000 kunder 9 Leverer strøm til 4 300 husstander 10 2014 - et unntaksår

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives...

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives... ÅRSRAPPORT 2014 der folk trives... Innholdsfortegnelse 2014 ble et godt år for Byggtek med et årsresultat på kr. 1.238.351,- 1. Styrets beretning Hovedtrekk...4 Markedsområdene 2014...6 Fakta om og datterselskapene...8

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 MARS 2013 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESULTATVURDERINGER... 3 PERSONAL... 10 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 13 RESULTATENHET BARNEHAGE... 22 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING...

Detaljer

Digitale Gardermoen IKS

Digitale Gardermoen IKS Digitale Gardermoen IKS ÅRSRAPPORT 13 INNHOLD STYRELEDERS KOMMENTAR STYRETS BERETNING HMS/ARBEIDSMILJØ TJENESTELEVERANSE ØKONOMI OG UTVIKLING DRIFT RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Digitale Gardermoen IKS

ÅRSRAPPORT 2012. Digitale Gardermoen IKS ÅRSRAPPORT 2012 Digitale Gardermoen IKS INNHOLD ADM. DIR. HAR ORDET 3 VÅRE EIERKOMMUNER 4 STYRELEDERS KOMMENTAR 6 STYRETS BERETNING 8 HMS/ARBEIDSMILJØ 14 TJENESTELEVERANSE 16 ØKONOMI OG UTVIKLING 18 DRIFT

Detaljer