Drammensregionens brannvesen IKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammensregionens brannvesen IKS"

Transkript

1 Drammensregionens brannvesen IKS Årsrapport 2006

2 Forord av styreleder Svein L. Alfheim Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) ble etablert Selskapet er et eget rettssubjekt og var fra starten eiet av kommunene Drammen 63%, Lier 19%, Sande 9% og Svelvik 9%. Selskapet ble fra utvidet med ytterligere 2 eierkommuner; Øvre og Nedre Eiker. Eierandelene fordeler seg etter dette slik: Drammen 47,9 %, Lier 14,8 %, Nedre Eiker 14,7%, Sande 7,1%, Svelvik 7,1 % og Øvre Eiker 8,4 %. Virksomheten har lokaler i Drammen, Sylling i Lier, Sande, Svelvik, Nedre Eiker og Øvre Eiker. Hovedkontoret er lokalisert til Drammen. Styret har i 2006 hatt 7 medlemmer. Jan Erik Fevang og Bjørn Hilsen har representert de ansatte mens styrets øvrige medlemmer har vært Anne Cecilie Berggren, Berit Smith, Lars Wang, Gina Rolfsen Røvik (nestleder) og Svein L. Alfheim (leder). Styret velges av Representantskapet bortsett fra de ansattes representanter. Disse velges av og blant de ansatte. Selskapet er nå av en betydelig størrelse og dekker et stort geografisk og befolkningsmessig område på ca mennesker som omfatter store deler av nedre Buskerud og nordre deler av Vestfold. DRBV har i 2006 drevet sin virksomhet med overskudd; dvs. at tilskudd og inntekter har vært større enn utgiftene. Styret har i 2006 vært spesielt opptatt av utvidelsen på eiersiden og de organisatoriske, ledelsesmessige og praktiske utfordringer dette har medført. Det er styrets vurdering at selskapet har en profesjonell og dyktig ledelse. Videre har styret hatt fokus på utvikling av en ny strategi for selskapet. I tiden fremover må selskapet sette fokus spesielt på samfunnssikkerhet og beredskap for å styrke samfunnets evne til å forebygge, håndtere og redusere kriser relatert til kjernevirksomhetene; brann, redning, feiing og tilsyn. Selskapet vil i 2007 bl.a. ha fokus på utarbeiding av en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) og en ny brannordning for det nye selskapet og for de 6 eierkommunene som står bak selskapet, samt å følge opp den videre organisatoriske integreringen etter fusjonen. Drammen, Svein L. Alfheim styreleder 2

3 Årsrapport 2006 Innholdsfortegnelse Forord av styreleder Svein L. Alfheim...2 Innholdsfortegnelse...3 Brannsjef Torgeir E. Andersen...6 Velkommen til Nedre Eiker kommune og Øvre Eiker kommune....7 Aktivitet i DRBVs styrende organer...8 Representantskapet....8 Styret...8 Klagenemda...9 Hendelser i DRBVs totale utrykningsmengde Brann på Sykehuset Buskerud HF...10 Ulykker...11 DRBVs avdelinger og seksjoner...12 Administrasjonsavdelingen...12 Kompetanse og utviklingsenheten...12 Beredskapsavdelingen...13 Utrykningsseksjonen heltid...13 Utrykningsseksjonen deltid...13 Service- og markedsseksjonen...13 Noen av seksjonens prosjekter i Undervisning...14 Utviklingsområder beredskap, OU 2006 trinn Forebyggende avdeling...16 Tilsynsseksjonen...16 Antall 13 objekter i eierkommunene:...16 Andre oppgaver:...17 Utleie av medarbeider til Sykehuset Buskerud HF

4 Flytting til Tordenskjoldsgate Prosjekter...18 Feierseksjonen...18 Utvikling...19 Tiltak som er gjennomført for å harmonisere tjenesten...19 Priser og betalingsbetingelser for feiertjenestene...19 Tidsstudie...20 Jentene gjør sitt inntog i feierseksjonen...20 Brukerundersøkelse...20 Vedlegg 1 A Styrets årsrapport og årsregnskap for DRBVs visjon...21 DRBVs verdigrunnlag...21 Virksomhetens art...21 Fortsatt drift...21 DRBVs oppgaver og ansvarsområder HMS-tiltak...22 Personale og arbeidsmiljø...23 Sykefraværet...23 Likestilling...23 Aktivitet i DRBVs styrende organer...23 Ytre miljø...24 Vedlegg 1 B Regnskap og noter DRBV...25 Noter til regnskapet for DRBV...29 Generelt...29 Klassifisering og vurdering av balanseposter...29 Fordringer...29 Varige driftsmidler...29 Vedlegg 1C Regnskap feierseksjonen...34 Vedlegg 1D Regnskap IUA

5 Vedlegg 2 Spørreundersøkelse feierseksjonen...36 Vedlegg 3 Tidsstudie tilsyn med fyringsanlegg...46 Vedlegg 4 Beredskapsavdelingen, antall utrykninger Vedlegg 5 Aktivitetsoversikt tilsynsavdelingen I Drammensregionen er det mange som dyrker epler, og spesielt i Lier kommune. 5

6 Brannsjef Torgeir E. Andersen Det er med glede at DRBV nå presenterer en innholdsrik og fargerik årsmelding for DRBV bidrar til trygghet og sikkerhet i lokalsamfunnene gjennom å løse et mangefold av oppgaver. Årsmeldingen skal gjenspeile bredden av aktiviteten i løpet av Ved inngangen til 2006 var DRBV med ett blitt mye større. Kommunene Nedre Eiker og Øvre Eiker ble deltagere i selskapet. Brannvesenet har nå brannvernansvaret for en av landets mest ekspansive regioner som for vår del omfatter 6 kommuner med innbyggere. Ved utvidelsen av DRBV ble organiseringen revidert og ledelse ansatt. Dette har fungert bra, bortsett fra utviklings- og kompetanseenheten. Enheten som skal være et hjelpemiddel for ledelsen og organisasjonen i tyngre saker har ikke kommet i gang fordi ansatte på grunn av pensjonsavgang og økonomiske innsparinger er benyttet i andre nøkkelstillinger var et år som startet med mange branner. Heldigvis gikk antallet branner ned i siste halvdel av 2006 og DRBV havnet på 74 bygningsbranner. Risikoen i regionen tilsvarer et teoretisk antall bygningsbranner på 88, så Drammensregionen er fortsatt under landsgjennomsnittet. En person omkom i brann, dette er tragisk, men antall branndøde er under landsgjennomsnittet. Totalt løste beredskapsavdelingen over 4000 oppdrag, dvs. et gjennomsnittlig antall oppdrag på 11 per døgn. Dette betyr at nesten til enhver tid på døgnet er en av DRBVs 6 stasjoner ute på oppdrag. Feierseksjonen gjennomførte brukerundersøkelse i 2006 og resultatene er hyggelig lesning. Innbyggerne er meget godt fornøyde med feierens oppførsel og opplevelse av kvalitet. Derimot er ikke alle like fornøyde med gebyrstørrelsen, spesielt for tilsyn av fyringsanlegg. Dette gjør DRBV noe med allerede i DRBV skal bidra til trygge lokalsamfunn. I tillegg til ordinære tilsyn i særskilte brannobjekter ble bl.a. både barnehageprosjektet og julekalederprosjektet gjennomført i Dette betyr at vi når stort sett alle barn i 5 og 11 årsalderen i henholdsvis barnehagen og i barneskoletrinnet. 6

7 Det var et mål i 2006 om å fornye og forbedre internettsiden, men på grunn av nødvendige prioriteringer er prosjektet utsatt til Økonomien følges tett opp i DRBV. Omsetningen økte fra 63,0 mill. kroner i 2005 til 81,9 mill. kroner i Årsresultatet for 2006 ble kr. 0,955 mill. kroner, og overskuddet knyttes til vakante stillinger, refusjon av sykelønn og økte finansinntekter. Overskuddet foreslås overført som egenkapital for å bygge opp DRBVs frie egenkapital til et nødvendig nivå. Arbeidsmarkedet er stramt, noe DRBV merker godt. Ofte er det få kvalifiserte søkere. På en stilling som branningeniør mottok vi ingen søknader. Rekruttering er et virkemiddel for økt mangfold og ny kompetanse, så dette er til bekymring. Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke alle; både innbyggere, representantskapet, klagenemd, styret og ansatte som har bidratt til at 2006 ble et godt år for DRBV. Velkommen til Nedre Eiker kommune og Øvre Eiker kommune. Den kom kommunene Nedre Eiker og Øvre Eiker inn som deltagere i Drammensregionens Brannvesen IKS. Eikerkommunene samarbeidet fra om ledelse og brannforebyggende arbeid, og kommunene hadde separate beredskapsavdelinger. Nedre Eiker har en kasernert styrke på brannstasjonen i Mjøndalen og Øvre Eiker har en brannstasjon i Hokksund med deltidsstyrke på dreiende vakt. Verdiene som ble overført med de to brannvesen (inngangsverdi) var kr ,- I 2006 har det blitt gjort en del innkjøp av verneutstyr, bildekk og to biler til feiertjenesten. Brannstasjonen i Mjøndalen har gjennomgått en omfattende rehabilitering og fremstår nå med et moderne feiekontor, kjøkken og soverom for fjerdemann på vaktlaget. Badeliv på Hagatjern Kommunene har tidligere stått overfor en utfordring med feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Feietjenesten ble i 2006 styrket og det er mål at alle skorsteiner skal feies i løpet av I 2006 ble det i desember måned prioritert ekstra ressurser til Eikerkommunene, slik at det da var 10 feiere samtidig ute og feide. Alle delmål om feiing i Eikerkommunene ble oppnådd i

8 DRBV ser frem til et godt samarbeid med de to nye eierkommunene, med fokus på trygghet og sikkerhet i kommunene. Hokksund, Vestfossen og Fiskum Aktivitet i DRBVs styrende organer Representantskapet. Representantskapet konstituerte seg og valgte leder og nestleder samt oppnevnte styret som følge av utvidelsen. Leder av representantskapet er ordfører i Sande kommune, Karl Einar Haslestad (ap). Nestleder er Elisabeth Uggen (frp) fra Øvre Eiker kommune. Representantskapet gjennomførte i møter og behandlet 19 saker. Dette er en relativt høy aktivitet og aktiviteten knyttes til selskapets utvidelse. Alle møter er avholdt i henhold til frister i lov om interkommunale selskaper og selskapsavtalen. Av viktige saker nevnes; feiergebyrordningen, resultatene fra feierseksjonens spørreundersøkelse, status for utvidelsen og investering av rullende materiell. Styret Styret ledes av Svein L. Alfheim og nestleder er Gina R. Røvik. Det ble gjennomført 7 møter og behandlet 63 saker. Dette er en høy aktivitet og sakene gjenspeiler at DRBV ble utvidet. Viktige saker behandlet i 2006 var valg av brannsjef (daglig leder), årsmelding for 2005, tertialrapporteringer, status for utvidelsen, presentasjon av DRBVs ledelse og organisering, årsplan og budsjett for 2007, investeringer av rullende matriell og DRBVs forretningsdrift og sykefravær. Styret har gjennomført møter og omvisning på brannstasjonene i Hokksund og Mjøndalen. Det ble i 2006 gjennomført et styreseminar på Tyrifjord Hotell. Her evaluerte styret seg selv og startet på arbeidet med styrets strategi. 8

9 Styremøte på brannstasjonen i Hokksund Klagenemda Klagenemda består av 6 medlemmer og ledes av Rigmor Bjørklund (ap) fra Lier kommune. Klagenemda har gjennomført ett møte i Det ble behandlet 7 saker, inklusive valg av leder og en informasjonssak. Øvrige saker er i hovedsak relatert til de gebyrordninger som gjelder i DRBVs 6 eierkommuner. Hendelser i 2006 DRBVs totale utrykningsmengde 2006 I DRBVs område ble det i 2006 rykket ut til 4001 oppdrag. Dette kommer i tillegg til øvelser og daglige arbeidsoppdrag. Dette gir et gjennomsnittlig antall oppdrag per døgn på 11. Detaljer om fordeling på de ulike kommunene mm. vises det til vedlegg 3. Antall bygningsbranner økte i forbindelse med fusjonen. I 2005 hadde DRBV 40 bygningsbranner, mens det i 2006 var 74 bygningsbranner i regionen. Til tross for økningen er DRBV fortsatt under landsgjennomsnittet. Landsgjennomsnittet omregnet til DRBVs region tilsvarer 88 bygningsbranner i året. Ingen av brannene var mer omfattende enn at tilgjengelige ressurser i eget brannvesen var tilstrekkelig for å håndtere hendelsene. 10 branner ble direktevarslet til 110 sentralen via internt brannvarslingsanlegg, i hovedsak tilknyttet næringsbygg. Ved et tilfelle bisto DRBV Holmestrand brannvesen ved en større brann i tett trehusbebyggelse i Holmestrand by. I påsken omkom ett menneske i forbindelse med bygningsbrann i Vestfossen. Dette var den eneste branndøde i DRBVs region i Pipebranner medfører utrykninger og ofte rehabilitering av skorstein, og i 2006 ble det meldt om 70 pipebranner, av disse var 30 i Øvre Eiker. Lavest er Lier med 6 pipebranner. 9

10 Sommeren medførte 22 mindre skogbranner. Øvre Eiker var den kommunen med flest skogbranner, flere på svært utilgjengelige steder. Den mest omfattende oppstod øst for Jungervannet og varte i halvannet døgn. Brannstedet var langt fra vannkilde og Sivilforsvaret ble benyttet til å sikre vannforsyning og grundig slukking. Redningsdykkertjenesten har hatt mange oppdrag i 2006, både i Drammensregionen og som assistanse til såvel Holmestrand som Numedalskommunene. I tillegg til redningsdykking er dykkerne ofte ute på soknings- og arbeidsoppdrag. 1. juledag så det ut til at DRBV sto overfor en stor innsats. Nærmere midnatt kom det inn melding fra politiet at taket i Kleivenetunellen var rast og at inntil 7 biler kunne være tatt av raset. Ved fremkomst hørtes det ut som om at det fremdeles gikk enkelte småras og innsatsen måtte planlegges for å sikre innsatsmannskapenes sikkerhet. Innsats ble organisert, men heldigvis kunne vi konstatere at det ikke var tegn til at noen biler var involvert. Ras i Hanekleivtunnelen som kunne ha utfordret brannvesenet hvis trafikanter hadde blitt forulykket. Heldigvis ble ingen skadet. Fra nedbrenningsøvelse Eikhaugen ved E 18 Brann på Sykehuset Buskerud HF. Ved Sykehuset Buskerud var det tre forholdsvis alvorlige branner med ni ukers mellomrom. Den ene brannen var påtent av en pasient og de andre oppsto i instrumentvaskemaskin/oppvaskmaskin. To branner ble tidlig varslet via brannvarslingsanlegg direkte tilknyttet 110 sentralen, og førte til full evakuering av alle pasienter og ansatte i avdelingene. Skadeomfang ble begrenset grunnet innsatsen av sykehusets ansatte, sprinkelanlegg som fungerte etter hensikten samt at brannvesenet 10

11 etter slukking bisto med restverdiredning. Hendelsene har medført et tettere samarbeid mellom Sykehuset Buskerud HF og DRBV for å hindre at branner oppstår. Restverdiredning var en av brannvesenets hovedoppgaver. Underbrannmester Morten Hansen skyfler vann ut av pasientrom. Sykehusets ansatte sørget for at avdelingen var tilbake til normal drift etter et døgn. Ulykker Utrykninger til trafikkulykker er oppdrag som blir mer og mer vanlig og utrykningshyppigheten har vært økende de siste årene. DRBV rykket ut til 165 trafikkylykker. Det kan også nevnes at DRBV rykket ut til 70 bilbranner. Ulykker med farlig gods er en utfordring for miljø og for innsatsmannskaper, det ble rykket ut på 52 farlig gods uhell. 11

12 Den 17. juni inntraff en tragisk drukningsulykke hvor dykkere fra brannvesenet fant den 10 år gamle gutten etter et systematisk søk ved Linnesstranda i Lier. Brannformann Bjørn Hilsen organiserer søket. Forholdene var vanskelige med dårlig sikt og plutselige brådyp. DRBVs avdelinger og seksjoner Administrasjonsavdelingen Administrasjonsavdelingen ledes av Odd Ellingsen og består av 7 medarbeidere. Arbeidsoppgavene består i hovedsak av å ivareta bedriftens arbeidsgiveransvar som arbeidsavtaler, forhandlinger, lønnsarbeid, samt merkantile tjenester som arkiv og saksbehandlingssystem samt renhold. Administrasjonsavdelingen utfører sekretærfunksjonen for arbeidsmiljøutvalget. I 2006 har DRBV overtatt arbeidsgiveransvaret for de som tidligere var ansatt i Nedre og Øvre Eiker, ca 40 medarbeidere. Gjennom året har det vært arbeidet med harmonisering av lønns- og arbeidsavtaler for disse. I løpet av året er det tildelt hedersmerke for henholdsvis 25 og 30 års tjeneste i offentlig tjeneste. Kompetanse og utviklingsenheten Glade jubilanter. Morten Hansen, Magnus Røken og Trond Bekken Enheten er nyopprettet etter fusjonen med brannvesenet i Eikerkommunene. Enheten er knyttet opp mot brannsjefen og skal arbeide med strategiske oppgaver for DRBV. På grunn av sykdom og naturlig avgang har ansatte i enheten i stor grad blitt beordret til andre stillinger og oppgaver i Derfor har det vært relativt liten aktivitet innen enheten. 12

13 Beredskapsavdelingen Beredskapsavdelingen ledes av Trond Bekken og har ca. 150 medarbeidere. Beredskapsavdelingen består av 3 seksjoner. Utrykningsstyrken er delt i heltid og deltid. Service- og markedsseksjonen betjener begge seksjonene og driver også med undervisningstjenester. Utrykningsseksjonen heltid Utrykningsseksjonen heltid ledes av Kjetil Hagen og har 74 medarbeidere. Heltidsstyrken består av 4 brigader i Drammen og 4 vaktlag i Mjøndalen. De har ansvaret for beredskapen i sine distrikter. Hverdagene består av trening, øvelser, opplæring og selvfølgelig utrykninger til branner og ulykker. I kapitlet om hendelser i 2006 vil man kunne lese mer om arbeidet. Utrykningsseksjonen deltid Lederstillingen for utrykningsseksjonen deltid er vakant, men ble ledet av Tor Jensen i perioden juni til desember. DRBV har 74 deltidsansatte fordelt på 4 lokalstasjoner. De fleste er involvert i ulike dreiende hjemmevaktsordninger i sine kommuner. I 2006 har det vært en relativt stor utskiftning av deltidsmannskaper. Til tross for en beskjeden søkermasse har det blitt rekruttert nye. Utfordringen har vært at de er uten brannfaglig utdanning og erfaring. Det er nå fysiske krav til røykdykkertjenesten og testene viser at tiltak må iverksettes for å opprettholde røykdykkertjenesten i fremtiden. Øvelser er utført etter oppsatt plan, samtidig som øvelsesprogrammet i fremtiden skal tilpasses deltidsreformen. Deltidsmannskapene benyttes også som vikarer for faste mannskaper. Dette medfører at heltids- og deltidsmannskaper blir bedre kjent og at deltidsmannskaper får større erfaringsbakgrunn. I tillegg til å håndtere branner og ulykker i eget område bistår også deltidsmannskapene ved større branner, ulykker og flere samtidige hendelser i tettstedet Drammen. Service- og markedsseksjonen Service- og markedsseksjonen ledes av Rune Rue Johnsen og har en finger med i det meste som foregår på brannstasjonen. Seksjonen består av 5 medarbeidere hvor av 3 jobber med undervisning. I løpet av året har mye nytt utstyr og 2 hele brannstasjoner kommet inn under disse medarbeidernes vinger. Oppgavene er mangfoldige, bl.a. service og vedlikehold på biler, røyk-, vann-, kjemikale-, løfte- og verneutstyr samt brannstasjonsbygninger. Dette medfører også inngåelse og oppfølging av en rekke eksterne avtaler, fakturering av unødige alarmer og arbeidsoppdrag. Eksempler på inntjeningsoppgaver er trygghetsalarmer i Lier, flagging, materiellforvalter for 13

14 sivilforsvaret, postkjøring osv. Seksjonen har budsjettansvar med innkjøp av materiell, kontroll og kontering av store mengder fakturaer. En viktig oppgave er også oppfølging og utvikling av Lindum øvingsanlegg. Det er arbeidet med utskiftning av brannbiler, det er nå bestemt at redningsbil som egen enhet går ut og erstattes av kombinasjonsbiler - brann og redning. Det er bestilt to kombinasjonsbiler med integrert skjærslukker. Endringene har medført at behovet for investeringer i fremtiden er vesentlig redusert, bl.a. vil investeringen medføre at tre mannskapsvogner kan utfases. De nye mannskapsvognene leveres i løpet av Noen av seksjonens prosjekter i 2006 Omfattende oppgradering av utrykningstøy i Eiker. Systematisering og oppgradering av biler i Eiker. Utskifting av helårsdekk bak (seipede) på store brannbiler. Tilrettelagt prosjekt på Lindum øvelsesanlegget. Utskiftingsplan for biler. Deltatt i oppgradering av Nedre Eiker brannstasjon. Lagring av brannfarlig vare på Drammen brannstasjon. Ny lysarmatur i vognhall Drammen brannstasjon. Nyanskaffelse av høytrykksvasker og verktøy på Drammen brannstasjon. Nytt uniformsreglement og prosess for innkjøpsavtale for uniformer og trykningstøy. Salg av utrangerte biler. Kr ,- Kr ,- Kr ,- Undervisning Undervisningsleder Beate Lippert leder dette arbeidet var preget av meget høy aktivitet med en dobling av aktivitet og omsetning fra I hovedsak skyldtes dette et omfattende oppdrag for Sykehuset Buskerud Helseforetak med opplæring for 3500 ansatte. Tre medarbeidere (to nye i 2006) har driftet og administrert aktiviteten, og ca. femten andre innen tilsyn og utrykning har bidratt som kursholdere. Det er investert i flere PCer, ny projektor og en egen tilhenger utstyrt for slokkeøvelser. Enheten hadde et overskudd på ca kroner i

15 Utviklingsområder beredskap, OU 2006 trinn 2 Beredskapsavdelingen, utrykning heltid, har i 2006 vært gjennom en større internprosess. Konsulentfirmaet ID-kapital ble benyttet og alle medarbeidere i seksjon heltid har deltatt. Prosjektet heter "Aksjon sterk kultur og tydelig ledelse". Avdelingen og alle ledere i avdelingen og brigadene/vaktlagene er evaluert. Prosessen har vært preget av åpenhet og direkte kommunikasjon. For alle medarbeidere har dette vært en prosess til både ettertanke og refleksjon. Brigadene i Drammen og vaktlagene i Mjøndalen har vært sammen om deler av prosessen. I prosessene ble det lagt vekt på holdninger og ledelse. Alle er evaluert og har kommet med lovnader i forhold til endring. Av konkrete og praktiske resultater er det iverksatt fem prosjekter som skal bidra til at DRBV blir et av landets ledende brannvesen. Prosjektene er fremskutt enhet,spillbord, overtrykksventilering - skjærslukker - varmesøkende kamera, farlig gods og internhåndbok for "brannkonstabelen". Prosessen fortsetter i 2007, da ledelsen igjen skal evalueres og endringer skal dokumenteres for de som har gitt lovnader. DRBV søkte Kommunenes Sentralforbund om økonomisk tilskudd for gjennomføring av denne prosessen. Søknaden er behandlet og tilsagn er gitt for et beløp som dekker ca. 65% av total kostnad. Svelvik sentrum. Sørlandsidyll med mange hvite trehus i trange gater. Sande kommune. Åpne landskap og nærhet til sjø. 15

16 Forebyggende avdeling Forebyggende avdeling består av Feierseksjonen og Tilsynsseksjonen med tilsammen 37 medarbeidere. Leder for avdelingen var frem til Ingar Gjesmoe og Magnus Røken etter dette. Feierseksjonen feier fyringsanlegg og fører tilsyn med fyringsanlegg. Dette medfører bred kontakt med publikum. Feierseksjonen er egen øknomisk resultatenhet innenfor Drammensregionens brannvesen IKS. Tilsynseksjonen fører tilsyn med særskilte brannobjekter ( 13), bidrar i byggesaksbehandling, gir tillatelse til salg av fyrverkeri. Seksjonen gjennomfører også flere prosjekter bl.a. rettet mot barn. Utrykningsseksjonen bidrar for å få gjennomført "kick-off dag" for barnehagene. Kanskje brannkonstabel Augen Bergflødt instruerer en fremtidig brannkonstabel? Tilsynsseksjonen Seksjonen ledes av Per Døviken og har 11 medarbeidere. Antall 13 objekter i eierkommunene: Bygninger innenfor kategorien 13 klassifiseres etter risiko for tap av menneskeliv og materielle verdier. I vårt distrikt har vi 494 A-objekter, 189 B-objekter og 22 C-objekter. Seksjonen nådde sin målsetting om gjennomføre 100% tilsyn i Antall saksbehandlinger: Brannteknisk byggesaksbehandling: 102 Lagring brannfarlig vare: 184 Bruksendring, arrangementer med mer: 196 Opplæring/kurs: 9 16

17 Fra samling med alle 5-åringene i Drammenshallen, mai Andre oppgaver: Tabellen viser en samlet oversikt over andre oppgaver tilsyn har gjennomført i -06. Div. foredrag/brannverninfo/befaringer 17 Julekalenderprosjekt 82 Brannvernlederkurs 122 Besøk skoleelever info 8 Bistand beredskap innsatsplaner 1 Bistand Drammen kom. risikovurdering 3 Samordnet tilsyn prosjektgruppe 3 Prosjekt omsorgsboliger 33 Ansvarlig for intern opplæring 14 Verneverdig/tett trehusbebyggelse 49 Barnehageprosjekt 35 Prosjekt felles slokkevann 40 Brannvernuka/aksjon boligbrann 22 Presentasjon i plenum etter kurs 12 Utarb. web-basert kompetansesenter (ikke 25 realisert) Øvelser/møte i forb. med sjefsvakt 9 Røykvarslerens dag 7 Bildeprosjekt brannstasjon 15 Totalt ant. timer 497 For noen av oppgavene har også andre enheter vært involvert. Utleie av medarbeider til Sykehuset Buskerud HF En medarbeider har fra november vært engasjert som konsulent for en arbeidsgruppe som har en total gjennomgang av forholdene rundt brannsikkerheten ved sykehuset. 17

18 Habilitetsproblematikken ble nøye gjennomtenkt og det er inngått en kontrakt med sykehuset som avklarer disse forhold. Flytting til Tordenskjoldsgate 26 Tilsynsseksjonen hadde stort behov for mer kontorareal og flere kontorarbeidsplasser. Innenfor husets vegger i Langesgate fantes ingen løsning, seksjonen valgte å flytte ut. Vi leier totalt 176 m 2 i 3. etg. til kontorer og 24 m 2 i 2. etg. til arkiv. Flyttingen var planlagt gjennomført nov/des, men trege leverandører av data og telefoni gjorde at det ble utsatt til 8/1-07. Alt av datakabler i bygget måtte byttes og utleier tok på seg ansvaret for dette. Vi har fått fine kontorfasiliteter, noe som samtlige gir utrykk for. Tilknytningen til brannstasjon føles for noen som et savn, men det må vi leve med. Prosjekter Tilsyn gjennomfører flere prosjekter, noen prosjekt avsluttes hvert år mens andre kan gå over flere år. Spesielt nevnes barnehageprosjektet som involverer stort sett samtlige barnehager med barn og ansatte i alle 6 kommuner og julekalenderprosjektet som retter seg mot barn i småskolen i alle kommunene. For første gang ble det i samarbeid med politiet utviklet en kort informasjonsfilm som ble vist på Kino 1 i Drammen hele desember. Tema var nyttårsaften og bruk av fyrverkeri. Etter utvidelsen av DRBV med 2 nye kommuner var det en del utfordringer for tilsyn. Organisering og gjennomføring av tilsyn måtte drøftes. Alt ble tatt opp i sin fulle bredde og ble diskutert frem til en felles forståelse. Dette er en prosess som vi fortsatt jobber med. Det var selvfølgelig noen kulturforskjeller som måtte overvinnes, men dette har gått meget bra, alle har vist romslighet og ting har løst seg på en smidig og god måte. Feierseksjonen Feierseksjonen skal utføre brannforebyggende arbeid i Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande, Svelvik og Øvre Eiker kommuner. Seksjonen består av 26 medarbeidere og ledes av Birger Johansen. Oppgavene er: Feie skorsteiner og røykkanaler Foreta tilsyn av fyringsanlegg Gi råd og veiledning om bruk av fyringsanlegg. Feierlærling Magnhild Moe bakser med mye snø på Konnerud. 18

19 Gi råd og veiledning vedrørende plassering og bruk av røykvarsler, slukkeutstyr og rømningsveier i boliger Utføre byggesaksbehandling og tilsyn av fyringsanlegg Utføre inntektsgivende oppgaver som er naturlig for feierseksjonen. Utvikling Feierseksjonen har hatt betydelig arbeid etter DRBVs fusjonen ble realisert. Dette betød en økning på ca fyringsanlegg. Det er gjort en betydelig innsats gjennom omdisponering av mannskap i perioder, for å sette inn ressurser der det var størst behov. Det er etablert egen feierbase på brannstasjonen i Mjøndalen. For tiden er det stasjonert 5 feiere i Mjøndalen. Seksjonsleder har bidratt i DSBs arbeid med utvikling av ny Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet ( Tilsynsveiledningen ). Den kanskje største utfordringen er å ha nok faglært personell. Det er mange under opplæring og det reduserer produksjonsevnen. Det kan synes som om problemer med rekruttering vil være en permanent utfordring. Tiltak som er gjennomført for å harmonisere tjenesten Etablert nye hensiktsmessige lokaler for feiertjenestene i Eiker kommunene. Etablert tilstrekkelig mobilitet for feierne i Eiker kommunene ved kjøp av 2 nye biler. Etablert nytt harmonisert fagdatasystem for Eiker kommunene. Gjennomført intern opplæring av de ansatte slik at feiertjenesten gjennomføres likt i alle kommunene. Gjennomført organisatoriske tiltak for å sikre best mulig tjenesteproduksjon i hele DRBV ved å flytte på og ansette mer feierfaglig personell. Iverksatt registrering av samtlige fyringsanlegg i Eiker kommunene. Opprettet elektronisk- og papirarkiv for feierfaglige dokumenter i Eiker kommunene. Priser og betalingsbetingelser for feiertjenestene Etter politisk initiativ har feierseksjonen fremmet forslag til justerte priser og betalingsbestemmelsene for feiertjenestene i Revisjonsfirmaet Ernst & Young har bistått arbeidet. Feierseksjonens forslag til priser og betalingsbestemmelser ble enstemmig vedtatt i alle eierkommunene. De vesentligste endringene er redusert pris når feieren utfører tjenester på flere fyringsanlegg på samme boenhet og at gebyr for endring av feietidspunkt (15%) er tatt bort. Det er også gjort prisendringer når feieren møter stengt dør. 19

20 Tidsstudie Feierseksjonen har gjennomført en tidsstudie for tilsyn med fyringsanlegg etter forslag fra firmaet Ernst & Young. Tidsstudien omfatter 498 fyringsanlegg, 120 dagsverk og 5 feiersvenner, og ble gjennomført høsten Gjennomsnittlig tidsforbruk for et tilsyn er 1 time og 50 minutter. Tidsstudien gir et godt grunnlag for prissetting på tjenestene. Jentene gjør sitt inntog i feierseksjonen For tiden er det fire kvinner av i alt 26 årsverk i feierseksjonen. Dette utgjør ca. 15 % av arbeidsstokken. Tatt i betraktning at dette tradisjonelt er et mannsdominert fag er dette en høy prosentandel. Vi er ikke kjent med at noen andre feierbedrifter kan vise til et tilsvarende tall og det er vi stolte av. Brukerundersøkelse I 2006 ble det gjennomført en stor spørreundersøkelse om hvor fornøyde/misfornøyde kundene er med feiervesenets tjenester. Et overveldende flertall, 97-98% var godt fornøyde med den faglige kvaliteten, feiernes adferd og service. Tilfredsheten var noe lavere når det gjalt gebyret. Undersøkelsen viser at vi har en arbeidsstokk som er faglig dyktig, som oppfører seg pent og representerer DRBV på en utmerket måte, og som yter god service. 20

21 Vedlegg 1 A Styrets årsrapport og årsregnskap for 2006 DRBVs visjon DRBV skal være blant de ledende og mest effektive i landet innenfor sin kjernevirksomhet. Det skal være attraktivt å jobbe i DRBV DRBVs verdigrunnlag Trygghet og sikkerhet for deg! Virksomhetens art Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) ble etablert Selskapet er et eget rettssubjekt og eies fra av kommunene Drammen (47,9%), Lier (14,8%), Nedre Eiker (14,7%), Sande (7,1%), Svelvik (7,1%) og Øvre Eiker (8,4%). Selskapet ble utvidet med Nedre-og Øvre Eiker kommuner fra Formålet er å ivareta sikkerhet og trygghet for eierkommunene innen brann og redning. Selskapet rapporterer etter regnskapslovens bestemmelser. Virksomheten er lokalisert i Drammen, Nedre Eiker, Sande, Svelvik, Sylling og Øvre Eiker. Hovedkontoret er plassert i Drammen. Fortsatt drift Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Selskapets økonomiske og finansielle stilling er avhengig av tilskudd fra eierkommunene. 21

22 DRBVs oppgaver og ansvarsområder. Følgende tabell gir oversikt over kjernevirksomheten til DRBV, samt de data som i stor grad styrer ressursbehovet i virksomheten. Ikke medtatt er administrasjonsavdelingen. Oppgaveområde Forebyggende Tilsyn Type * Enhet Utført Planlagt Utført brannsyn L antall brannteknisk byggesaksbeh. L saker lagring brannfarlig vare L søknader bruksendr.,arrangement m.m. F/L antall opplæring/kurs F/L antall Feiing feiing skorsteiner L løp feiing røykkanaler L røykrør behandling av avgiftssaker L antall tilsyn med fyringsanlegg L antall saksbehandling varmeanlegg F/L saker Beredskap brann i bygning L antall annen brann,ulykker,akutt for- urensning,unødig og falsk alarm L antall annen akutt bistand til publikum L antall trygghetsalarmer F antall utarbeidelse av innsatsplaner L antall Undervisning hele dager eksterne korte kurs eksterne hele dager interne korte kurs interne skolebesøk (advent) (advent) ** * Det er skilt mellom lovpålagte oppgaver (L) og frivillige oppgaver (F). ** Totalt 1755 elever i HMS-tiltak HMS er fast punkt på alle AMU møter og det er avholdt 6 møter i Utviklingssamtaler for alle ansatte. Årlige vernerunder. Utvidet lederteammøte hvor mellomledere og representanter fra arbeidstakerorganisasjonene deltar ( 4 møter i 2006). IK-håndbok og Personalhåndbok med gjeldende lover og forskrifter oppdateres. Dette er faste punkter på alle AMU møter. 22

23 Avtale med bedriftshelsetjeneste, krav til sertifisering av røyk- og vanndykkere. Helsekontroll av nyansatte. Tilbud om trening for alle ansatte. Personale og arbeidsmiljø DRBV har 191 fast ansatte: 114 heltidsansatte og 74 deltidsansatte. I tillegg har feierseksjonen 3 lærlinger. Ett av DRBVs mål er å ta vare på og videreutvikle det fysiske arbeidsmiljøet, samtidig som det psykososiale arbeidsmiljøet ivaretas. DRBV ble IAbedrift IA-rådgiveren brukes aktivt i kurs, rådgivning, hjelp til tilretteleggingstilskudd m.m.. Lønnsplan er utarbeidet i Det skal lages retningslinjer for seniorpolitikk før lønnspolitisk drøftingsmøte i Sykefraværet DRBV har hatt et økt sykefravær i Rapport fra Rikstrygdeverket for 2006 viser 7,09 % i sykefravær. Sykefraværet har vært tema i styret og AMU gjennom året. Likestilling DRBV er opptatt av å fremme likestilling mellom kjønnene. Det er i hovedsak mannlige ansatte og DRBV jobber for å flere kvinner inn i alle ledd i organisasjonen. Det er totalt 13 fast ansatte kvinner og 1 kvinnelig lærling i DRBV. Kvinnene er ansatt i alle avdelinger i organisasjonen. Det er ansatt en kvinne som avdelingssjef forebyggende, tiltredelse 1. mars Aktivitet i DRBVs styrende organer Utvalg Antall møter Antall saker: Arbeidsmiljøutvalget 7 64 Representantskapet 4 19 Styret 7 63 Klagenemnda

24 Ytre miljø DRBV forurenser ikke direkte det ytre miljø med sin virksomhet. Resultat 2006 Regnskapet for 2006 viser overskudd på kr ,-. Styret foreslår at resultatet blir overført til egenkapitalen. Drammen, Svein L. Alfheim Gina R. Røvik Anne Cecilie Berggren Styrets leder Nestleder Styremedlem Lars Wang Berit Smith Jan Erik Fevang Styremedlem Styremedlem Styremedlem Bjørn Hilsen Styremedlem Torgeir E. Andersen Brannsjef 24

25 Vedlegg 1 B Regnskap og noter DRBV DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS RESULTATREGNSKAP PR Noter * Budsjett 06 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Driftstilskudd Annen inntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og andre sos. kostn Andre driftskostnader Avskrivninger Overføring IUA / feierseksjon Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter Rentekostnader/omkostninger Netto finansposter ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER: Til annen egenkapital * Fra er selskapet utvidet med kommunene Nedre og Øvre Eiker. 25

26 DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS BALANSE PR EIENDELER Note * Anleggsmidler Varige driftsmidler Biler Teknisk utstyr Kontormaskiner Kontorbrakke Båt IUA Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Selskapskapital Annen egenkapital Årets resultat Egenkapital IUA (båten) Sum egenkapital * Inngående balanse etter utvidelsen med Nedre-og Øvre Eiker kommune ble vedtatt i rep.skapet (sak 12/06) i møte

27 BALANSE Note Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Offentlige avgifter Fylkesskattesjefen Annen kortsiktig gjeld IUA og feierseksjonen 5, Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Drammen, Svein L. Alfheim Gina Rolfsen Røvik Anne Cecilie Berggren Styrets leder Nestleder Styremedlem Lars Wang Berit Smith Jan Erik Fevang Styremedlem Styremedlem Styremedlem Bjørn Hilsen Styremedlem Torgeir E. Andersen Brannsjef 27

28 DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS KONTANTSTRØMANALYSE Likvider tilført/brukt på virksomheten Tilført fra årets virksomhet 1) økning kundefordringer økning andre korts.fordringer økning leverandørgjeld økning annen kortsiktig gjeld A. Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført/brukt på investeringer - Biler B. Netto likviditetsendringer fra investeringer A-B Netto endring i likvider gjennom året Likviditetsbeholdning = Likviditetsbeholdning ) Dette tallet fremkommer slik: Årets overskudd/underskudd Ordinære avskrivninger

29 Noter til regnskapet for DRBV Generelt Regnskapet for Drammensregionens brannvesen IKS er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Fra er selskapet utvidet med Nedre-og Øvre Eiker kommuner. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler er eiendeler ment til varig eie og bruk i virksomheten. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid dersom de har levetid over 3 år. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives over resterende økonomiske levetid. Aktiverte investeringer blir bokført til netto anskaffelseskost ( eksklusiv merverdiavgift). Note 1 Driftstilskudd 2006 Drammen kommune Lier kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Sum Note 2 Lønnskostnader/pensjonskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Økning skyldes at driften fra er utvidet med Nedre-og Øvre Eiker kommune. 29

30 Ytelser og godtgjørelser til daglig leder Lønn/tillegg I tillegg er betalt pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift. Det finnes ikke tegningsretter, opsjoner og tilsvarende rettigheter for ansatte og tillitsvalgte. Ytelser og godtgjørelser til styret og representantskap Styrehonorar Representantskap Andre opplysninger Antall heltidsansatte pr Antall deltidsansatte pr I tillegg i feierseksjonen 3 lærlinger Revisors revisjonshonorar Pensjonskostnader Pensjonskostnader er bokført løpende over driften som tilskudd til Drammen kommunale pensjonskasse(dkp) hvor samtlige ansatte er pensjonsforsikret. Totalt inkl. pensjonister er 207 personer inkludert i DKP pr Arbeidsgivers premie innbetalt i 2006 er kr (inkl. 1,75% reguleringspremie). I tillegg betaler de ansatte inn 2% av bruttolønnen. I henhold til sakspapirene ved etableringen av selskapet, skal ikke pensjonsforpliktelsene balanseføres, men oppgis i note. Pr var henholdsvis pensjonsmidler kr og pensjonsforpliktelser kr Note 3 Andre driftskostnader Kostnader lokaler inkl. energi og brensel Utstyr og driftsmaterialer (ikke aktiveres) Reparasjon, vedlikehold og service Eksterne tjenester (revisor, kontortj. m.m.) Kontorkostnad, trykksak o.l Telefon, porto o.l Kostnad transportmidler Annen kostnadsgodtgjørelse (intern) Øvrige driftskostnader Totalt

31 Note 4 Avskrivning på varige driftsmidler Biler Teknisk utstyr Kontormaskiner o.l. Kontorbrakke Totalsum Hist.ansk.kost Overført fra Nedre-og Øvre Eiker Sum hist. ansk.kost Tilgang Anskaffelseskost pr Akk. av/nedskr. pr Avskrivninger ) Bokført verdi ) Prosentsats for ord. avskrivninger 7-20 % 10 % 10 % 10% 1) Teknisk utstyr og inventar overtatt ved utvidelsen ble vurdert pr avskrevet i sin helhet med kr Kontorbrakken er ekstraordinært avskrevet med kr ,- da det er sannsynlig at brakken vil bli solgt i 2007 og salgsverdien er vurdert til kr ) I tillegg har IUA i 2006 anskaffet båt til kr ,- som er aktivert (ekskl. mva. kr ). Denne ble levert i desember, avskrivning er derfor ikke foretatt for Til finansiering av båten er benyttet oppsparte overskudd samt tilskudd fra DRBV og næringslivet. Investeringer i varige driftsmidler : Anskaffelsesår Biler Sum Investeringene er finansiert med egne midler (oppsparte avskrivninger). 31

32 Note 5 Overføringer IUA/feierseksjonen IUA Saldo kr Overskudd 2006 " Innbet.til båt " kjøpt båt " Saldo kr Feierseksjonen Saldo kr Overf. fond Sande " Overskudd 2006 " (overført til 2007) Saldo kr Overføring pr for IUA og feierseksjonen er kr (Jfr. balansen). Totale overføringer fra resultatregnskapet i 2006 er kr Overføres da feierseksjonen og IUA er "egne resultatenheter" i DRBVs regnskap. Note 6 Årsresultat Årsresultatet viser overskudd kr , som foreslås overført til annen egenkapital. Overskuddet skyldes i hovedsak refusjon av sykepenger, vakante stillinger og økte finansinntekter. Beløpet vil styrke egenkapitalen. Note 7 Kundefordringer Det er en god oppfølging av kundefordringene, slik at ingen vesentlige beløp er av eldre dato. Det har ikke vært nødvendig å foreta avsetning for tap på krav. Note 8 Andre fordringer Tilgode MVA-kompensasjon Forskuddsbetalt 2 chassis /brannbil (ekskl. mva ) Andre kortsiktige fordringer Sum

33 Note 9 Egenkapital (DRBV / IUA) Årets endringer Selskapskapital 1) Annen egenkapital Årets resultat Egenkap. IUA -båt Totalt ) Selskapskapitalen består av kr innskutt kapital i tråd med selskapsavtalen for etableringen av Drammensregionens brannvesen IKS samt økning med kr etter utvidelsen med Nedre-og Øvre Eiker kommune fra Annen egenkapital er overskudd fra årene 2001, 2002, 2004 og 2005 fratrukket underskuddet for I tillegg ligger under "annen egenkapital" investeringsfondet som ble overført fra Drammen og Lier brann-og feiervesen Dette er i tråd med vedtak i Drammen bystyre og Lier kommunestyre. Egenkapital IUA er motposten til båten IUA ført opp under varige driftsmidler (jfr. note 5). Note 10 Offentlige avgifter Beløpet gjelder skyldig arbeidsgiveravgift og skattetrekk/påleggstrekk for 6. termin Note 11 Annen kortsiktig gjeld Påløpne feriepenger inkl. arbeidsgiveravgift Avsetning helgedagstillegg/overtid /var.lønn Øvrige avsetninger Totalt Note 12 Driftsregnskap for IUA og feierseksjonen Følger som vedlegg. 33

34 Vedlegg 1C Regnskap feierseksjonen FEIERSEKSJONEN Budsjett 2006 Gebyr feiing/tilsyn med fyringsanlegg Annen inntekt Lønn og andre sos. Kostnader Andre driftskostnader Avskrivning Netto renteinntekter/omkostninger Overført til Resultat pr

35 Vedlegg 1D Regnskap IUA IUA Interkommunalt Utvalg mot Akutt Forurensning i Buskerud og sande og Svelvik kommuner VEDLEGG TIL NOTE 12 INTERKOMMUNALT UTVALG MOT AKUTT FORURENSNING (IUA) I BUSKERUD, SANDE OG SVELVIK KOMMUNE. Resultatregnskap pr Budsjett 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Driftstilskudd Annen inntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og andre personalkostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Overført til båtkjøp * Resultat pr * Etter båtkjøpet har IUA totalt kr ,19 pr igjen av oppsparte, ikke anvendte midler. 35

36 Vedlegg 2 Spørreundersøkelse feierseksjonen 36

37 Feiersvenn Trond E. Pettersen har god dialog med huseier. FEIING OG TILSYN MED FYRINGSANLEGG: Antall svarskjemaer: 558 stk ( 331 tilsyn, 227 feiing) Spørsmål 1: Er du fornøyd med måten du ble varslet om tilsyn/feiing på? Veldig Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Meget Ikke besvart Misfornøyd misfornøyd fornøyd fornøyd spørsmålet ,08 % 2,69 % 4,48 % 22,40 % 41,94 % 27,24 % 0,18 % 8,24 % 91,58 % Serie1 Serie2 Serie3 Serie Veldig Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Meget Ikke besvart 37

38 Spørsmål 2: Hvor fornøyd er du med feierens opptreden / oppførsel? Veldig Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Meget Misfornøyd misfornøyd fornøyd fornøyd ,54 % 0,54 % 0,18 % 9,14 % 28,49 % 60,39 % 1,25 % 98,03 % misfornøyd misfornøyd fornøyd fornøyd spørsmålet Veldig Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Meget Ikke besvart Serie1 Serie2 Serie3 Serie4 Spørsmål 3: Hva syntes du om kvaliteten på den tjenesten som ble levert? Veldig Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Misfornøyd misfornøyd fornøyd ,54 % 1,08 % 1,08 % 16,85 % 42,11 % 2,69 % 97,31 % Serie1 Serie2 Serie3 Serie misfornøyd misfornøyd fornøyd fornøyd spørsmålet Veldig M isfornøyd Noe Fornøyd Godt M eget Ikke besvart 38

39 Spørsmål 4: Hvilken oppfatning har du om prisen og informasjon om prisen? Veldig Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Meget Misfornøyd misfornøyd fornøyd fornøyd ,78 % 13,44 % 19,89 % 34,59 % 15,05 % 4,66 % 42,11 % 54,30 % Serie1 Serie2 Serie3 Serie misfornøyd misfornøyd fornøyd fornøyd spørsmålet Veldig Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Meget Ikke besvart 39

40 FEIING Antall svarskjemaer: 227 stk Spørsmål 1: Er du Fornøyd med måten du ble varslet feiingen på? Veldig Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Meget Ikke besvart Misfornøyd misfornøyd fornøyd fornøyd spørsmålet ,88 % 3,52 % 5,29 % 29,52 % 36,12 % 24,67 % 0,00 % 9,69 % 90,31 % Serie1 Serie2 Serie3 Serie misfornøyd misfornøyd fornøyd fornøyd spørsmålet Veldig Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Meget Ikke besvart Spørsmål 2: Er du fornøyd med feierens opptreden/oppførsel? Veldig Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Meget Ikke besvart Misfornøyd misfornøyd fornøyd fornøyd spørsmålet ,44 % 0,44 % 0,00 % 13,66 % 30,83 % 53,30 % 1,32 % 0,88 % 97,80 % 40

41 Serie1 Serie2 Serie3 Serie misfornøyd misfornøyd fornøyd fornøyd spørsmålet Veldig Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Meget Ikke besvart Spørsmål 3: Hva synes du om kvaliteten på den tjenesten som ble levert? Veldig Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Meget Ikke besvart Misfornøyd misfornøyd fornøyd fornøyd spørsmålet ,44 % 0,88 % 0,44 % 16,74 % 44,49 % 34,36 % 2,64 % 1,76 % 95,59 % Serie1 Serie2 Serie3 Serie misfornøyd misfornøyd fornøyd fornøyd spørsmålet Veldig Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Meget Ikke besvart 41

42 Spørsmål 4: Hvilken oppfatning har du om prisen og informasjon om prisen? Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Meget Ikke besvart misfornøyd fornøyd fornøyd spørsmålet ,25 % 17,18 % 46,26 % 18,06 % 3,52 % 3,52 % 28,63 % 67,80 % Serie1 Serie2 Serie3 Serie misfornøyd misfornøyd fornøyd fornøyd spørsmålet Veldig Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Meget Ikke besvart TILSYN MED FYRINGSANLEGG Antall svarskjemaer: 331 stk Spørsmål 1: Er du fornøyd med måten du ble varslet om tilsynet på? Veldig Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Meget Ikke besvart Misfornøyd misfornøyd fornøyd fornøyd spørsmålet ,21 % 2,11 % 3,93 % 17,52 % 45,92 % 20,00 % 0,30 % 7,25 % 94,45 % 42

43 Serie1 Serie2 Serie3 Serie misfornøyd misfornøyd fornøyd fornøyd spørsmålet Veldig Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Meget Ikke besvart Spørsmål 2: Hvor fornøyd er du med feierens opptreden/oppførsel? Veldig Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Meget Ikke besvart Misfornøyd misfornøyd fornøyd fornøyd spørsmålet ,60 % 0,60 % 0,30 % 6,04 % 26,89 % 62,25 % 0,30 % 1,51 % 98,19 % Serie1 Serie2 Serie3 Serie4 0 misfornøyd misfornøyd fornøyd fornøyd spørsmålet Veldig Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Meget Ikke besvart 43

44 Spørsmål 3: Hva syntes du om kvaliteten på den tjenesten som er levert? Veldig Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Meget Ikke besvart Misfornøyd misfornøyd fornøyd fornøyd spørsmålet ,60 % 1,21 % 1,51 % 16,92 % 40,48 % 37,76 % 1,51 % 3,32 % 95,17 % Serie1 Serie2 Serie3 Serie misfornøyd misfornøyd fornøyd fornøyd spørsmålet Veldig Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Meget Ikke besvart Spørsmål 4: Hvilken oppfatning har du om prisen og informasjon om prisen? Veldig Misfornøyd Noe Fornøyd Godt Meget Ikke besvart Misfornøyd misfornøyd fornøyd fornøyd spørsmålet ,29 % 16,31 % 21,75 % 26,59 % 12,99 % 5,44 % 3,63 % 51,36 % 45,02 % 44

Drammensregionens brannvesen IKS. Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010

Drammensregionens brannvesen IKS. Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010 Drammensregionens brannvesen IKS Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010 AGENDA 1. Om DRBV 2. Regnskap 2009 3. Aktiviteten i 2009 4. Spesielle saker fra siste året 5. Fremtidige utfordringer Drammensregionens

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS

Drammensregionens brannvesen IKS Drammensregionens brannvesen IKS Drammen kommune Formannskapet 08.04.2014 Drammensregionens brannvesen IKS 1 Temaer Kort om Drammensregionens brannvesen IKS. Presentasjon av regnskap og resultater. Angi

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

DRBV. Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011. Drammensregionens brannvesen IKS

DRBV. Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011. Drammensregionens brannvesen IKS DRBV Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011 Drammensregionens brannvesen IKS 1 INNHOLD 1. DRBV i dag 2. Status Organisering Regnskap og balanse 2010 Regnskap 2011, 2. tertial Aktiviteter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2007 1 FFoorroorrdd aavv sst tyyrreel leeddeerr SSvveei inn L.. Alfhheei im Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) ble etablert 01.01.2002. Selskapet er et

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Årsberetning 2003 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Organisering Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen.

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

buildingsmart Norge Resultatregnskap

buildingsmart Norge Resultatregnskap GE ÅRSREGNSKAP 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 3.152.500 3.085.500 buildingsmart Prosess 650.000 588.390 IFD Libary 130.000 0

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 Utarbeidet av: Øvre Storgate 37, 3018 DRAMMEN Tlf: 32213570 Fax: 32213571 Org.nr. 941 527 906 www.regnskapsbyraet.no Resultatregnskap Note 2012 2011

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006.

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. 6 ØKONOMI Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. RESULTATREGNSKAP 31.12.2006 DRIFTSINNTEKTER Regnskap Regnskap Note 31.12.2006 31.12.2005 Energiomsetning

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009. VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 2009. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2009.... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

463 Jardin Foya Blanca BA

463 Jardin Foya Blanca BA 463 Jardin Foya Blanca BA Årsregn skap 463 Jardin Foya Blanca BA Inntekter Note Budsjett 2012 Innbetalt fellesutgifter 3 545 950 4 539 569 3 807 400 Tillegg fellesutgifter 462 461 529 700 540 000 Innbetalt

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer