GREIPSTAD IL. Fotballavdelingen STRATEGIPLAN FOR GREIPSTAD FOTBALL.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GREIPSTAD IL. Fotballavdelingen STRATEGIPLAN FOR GREIPSTAD FOTBALL. www.greipstadfotball.no"

Transkript

1 GREIPSTAD IL Fotballavdelingen STRATEGIPLAN FOR GREIPSTAD FOTBALL

2 FORORD Organisasjonene i dagens samfunn står overfor betydelige utfordringer. Viljen til å ta verv og gå løs på trenergjerningen er i sterk tilbakegang. Ressurspersoner betaler seg mer ut og bruker mer penger på private fritidsaktiviteter. Fotballinteressen er heldigvis sterk blant folk. Det er likevel et betydelig frafall av aktive i ungdomsalderen. I tillegg har konkurransen mot andre (og kulere?) fritidsaktiviteter aldri vært større. Det at gjennomsnittsvekten har øket blant ungdom gir oss en indikasjon på at mer stillesittende aktiviteter vinner frem. GIL Fotball har i dag gode tilbud, men de er for uensartet. Spillere og trenere på ulike lag opplever at det jobbes ulikt både i forhold til gjennomføring av trening og kamper. Med dette som bakgrunn, ønsker GIL Fotball å strukturere arbeidet i hele fotballgruppen for at GIL Fotball skal ha et best mulig tilbud for barn og unge som ønsker å spille fotball innen vårt naturlige nedfallsområde slik at vi blir et førstevalg. I tillegg ønsker vi at dette arbeidet skal gjøre GIL Fotball til et førstevalg for ungdom i Greipstad som ønsker å satse på juniorfotball.

3 INNHOLD FUNDAMENTET 4 Grunnleggende verdier Hovedmål Prioteringer BARNEFOTBALL 8-11 ÅR 5 Hovedmål Virkemidler Retningslinjer for trening Retningslinjer for laguttak Turneringsdeltakelse UNGDOMSFOTBALL 8 Hovedmål Virkemidler Retningslinjer for laguttak Turneringsdeltakelse SENIORFOTBALL 9 Hovedmål Virkemidler Retningslinjer for laguttak TRENER OG LEDERUTVIKLING 10 ORGANISASJON 11 Økonomi Organisering KLUBBUTVIKLING 12 Strategi Trenerforum Samarbeide på tvers av alderstrinn 3

4 FUNDAMENTET GRUNNLEGGENDE VERDIER Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle. GIL Fotball skal gi et åpent og inkluderende tilbud til alle basert på toleranse, respekt og likeverd. Ingen skal stenges ute pga kulturell bakgrunn, tro, alder eller seksuell legning. Organisasjonen skal preges av demokrati, åpenhet og frivillighet. GIL Fotball skal være et sunt og sosialt miljø, og aktivt arbeide for et tilbud fritt for doping, alkohol, tobakk, mobbing, rasisme og vold. HOVEDMÅL GIL Fotball skal ha et tilbud til alle som ønsker å spille fotball ut fra sine ønsker, behov og ambisjoner. Tilbudet skal skape trivsel og utviklingsmuligheter for den enkelte. Tilbudet skal ha skolerte trenere/ledere på alle aldertrinn og nivåer. GIL Fotball skal motivere for å rå rene jentelag. PRIOTERINGER Aldersgruppen år skal bli en sentral utviklingsgruppe. GIL Fotball skal etterstrebe å ha et best mulig gutte- og juniorlag med trenere med bred kompetanse og solid sportslig opplegg. Dommer og trenerutdanning skal bli en del av treningsopplegget fra 14 år og oppover. Ledertrening og utdannelse for alle frivillige leder- og trenerkrefter i GIL Fotball. 4

5 BARNEFOTBALL 8-11 ÅR HOVEDMÅL Alle jenter og gutter som ønsker det, skal få et sportslig tilbud. GIL barnefotball som merkevare er trivsel, trygghet, lek og teknikk. Å lære barna å bli glad i idrett og fysisk aktivitet er rettesnoren for alle de som har roller i barnefotballen. VIRKEMIDLER I GIL Fotball skal alle trenere og lagledere på dette nivået arbeide på frivillig basis. For å kunne gi et best mulig tilbud trenger hvert lag som spiller 7-er fotball på alle aldersbestemte lag at foreldregruppen stiller med en trener, en ass. trener og en foreldrekontakt. Alle trenere får tilbud om NFF s aktivitetslederkurs eller andre trener 1-kurs. Disse arrangeres av aktivitets/turneringsleder internt i GIL Fotball og er gratis for alle trenere/ledere. Ideelt skal alle trenere ha dette trenerkurset som minimum for å praktisere i barnefotballen i GIL Fotball. Erfaringsmessig kommer de fleste spillerne fra Tunballen skole og Rosseland skole. For å skape en best mulig trygg ramme rundt lagene, oppfordres det til å sette sammen lag med barn fra samme skole. For å sikre et best mulig førsteinntrykk, skal alle nye spillere og deres foresatte før sesongstart møte klubben på et spillermøte. Under dette vil: Lagets trener og tilleggstrener blir presentert Laget tildeles drakter og utstyr for sesongen. Valg av foreldrekontakt 5

6 RETNINGSLINJER FOR TRENING For aldersgruppen 8-9 år bør man trene felles 1-2 ganger i uka pluss eventuell kamp. I perioden etter sesongslutt og fram mot jul er retningslinjene fra hovedlaget i GIL at spillerne i denne aldersgruppen bør delta i andre idrettsaktiviteter som GIL eller andre organisasjoner tilbyr. Utfordringa ligger i de spillerne som ikke har interesse av å delta på andre aktiviteter enn fotball. Disse bør ikke ha totalt treningsfri. Trenere og ledere på de enkelte lag diskuterer seg fram til gode løsninger i samarbeid med aktivitetsansvarlig i styret. For aldersgruppen år bør man trene 2 ganger i uka, pluss eventuell kamp, med unntak av perioden etter sesongslutt. Hovedlaget i GIL ønsker at man også for denne aldersgruppen skal ha en treningsfri periode, dog kortere enn for 8-9 års gruppa. I de tilfeller hvor spillere ikke har noe annet tilbud vinterstid en fotball og laget har for få spillere til trening/kamp, kan flere av lagene slås sammen, slik at alle er i aktivitet gjennom hele vinteren. All trening skal være basert på ballbehandling. Styrke og kondisjonstrening bør ikke forekomme på fellestreningene, men kondisjonsfremmende øvelser primært med ball er ønskelig. Lekorienterte øvelser med ball bør stå i fokus. Balløvelser blir sentralt og alle aktiviteter på treningene bør i utgangspunktet foregå med ball. For aldersgruppen 8-9 år vil det aller meste av treningene gå på teknisk trening, leker, stafetter og spill med få spillere på hvert lag og mange lag, altså såkalt småspill. For gruppen år vil det fortsatt være teknikk som prioriteres. Kondisjonstrening bør være en del av treningen. Det er naturlig med mer 2-lagsspill her enn for de yngste. Spillernes ulike plasseringer på banen må vi ha et klart standpunkt til. Alle bør spille på alle plasser de første 2-3 årene. Alle posisjoner bør rulleres kamp for kamp. Likevel må en passe på ikke å tvinge spillere til posisjoner de ikke er komfortable i. Først ved års alderen begynner roller å sette seg for mange spillere. 4 navnebetegnelser bruker vi: målvakt, forsvar, midtbane og angrep. 6

7 RETNINGSLINJER FOR LAGUTTAK Topping av lag skal aldri forekomme i barnefotballen i GIL, dvs opp t.o.m. G/J 11år. Kapteinsrollen skal rullere fra kamp til kamp. I barnefotballen i GIL skal det sosiale skape prestasjoner på sikt. Alle Greipstad lag skal være bevisst på å ta med seg en sosial profil for å oppnå gode resultater. Å notere hvem som skårer mål, lage poengoversikter over spillerne og lage interne tabeller er aldri aktuelt for barnefotballen i GIL. På foreldremøter tas dette opp av trenerne/lederne jevnlig. TURNERINGSDELTAKELSE Lag opptil 11 år skal i prinsippet kun delta på lokale cuper innen Agderfylkene. 7

8 UNGDOMSFOTBALL ÅR HOVEDMÅL For å ivareta vår målsetting som en breddeklubb samtidig som lagene kan toppes, bør vi også etterstrebes å etablere et gutte-/jentelag, Dette kan være et 11 er lag eller et 7 er lag avhengig av rekrutteringen. Trenere deler inn lag uavhengig av bosted. VIRKEMIDLER For å sikre et best mulig tilbud til denne gruppen, bør klubben stille med 2 egne, utvalgte trenere. Dette er trenere som tilbys B-kurs gjennom GIL, samt en foreldrekontakt. GIL Fotballgruppa kan imidlertid avvike fra dette i situasjoner hvor det er andre kvaliteter som kan kompensere for utdanning og egen fotballpraksis. I tillegg bør trenere delta aktivt i GIL s trenerforum og tilfredsstille de krav som stilles fra klubben. RETNINGSLINJER FOR LAGUTTAK Med bakgrunn i de mål som er satt, vil lagene fra andre års gutt-/jentelag (12) år kunne toppes med de beste spillerne. Samtidig skal trener sørge for at alle spillerne får spille kamper. Topping kan foregå ved at de spillerne som møter oftest på trening og viser størst innsats under trening og kamp får starte kampene og få lengst spilletid. Forutsetning for å få spille kamper er at spillere også møter på treningene. TURNERINGSDELTAKELSE Lag i klassene 12år og oppover kan delta på cuper hvor de ønsker Klubben dekker i henhold til budsjetter. 8

9 SENIORFOTBALL HOVEDMÅL A-laget skal stabilisere seg som et godt femte divisjonslag Hovedtyngden av laget skal bestå av egenrekrutterte spillere. A-laget vårt skal være et sportslig tilbud til ambisiøse spillere som ønsker å utvikle seg. På kort sikt er målet at GIL Fotball skal være en rekrutteringsklubb for talenter med ambisjoner om spill på et høyere nivå. VIRKEMIDLER Trenerressursene på seniornivå skal ha solid kompetanse fra divisjonspill på samme nivå eller høyere i. I tillegg skal trenerne ha solid teoretisk fotballfaglig bakgrunn. A-laget har førsteprioritet på hovedbanen, kamper går før trening. RETNINGSLINJER FOR LAGUTTAK Laget skal til enhver tid bestå av de beste spillerne som er tilgjengelig. Det skal imidlertid legges opp til at talenter fra gutte- og juniorlaget skal få erfaring fra seniorfotball. 9

10 TRENER- OG LEDERUTVIKLING GENERELT For å lykkes med å nå de mål vi har satt oss innen de ulike aldersgrupper, er vi avhengig av å ha dyktige ledere og trenere med riktig kompetanse på hvert trinn. Det betyr at vi under GIL-modellen har definert hva vi mener er rett kompetanse for trener på de ulike nivå. Dette har vi valgt å kalle egnethet. Vi har valgt å definere egnethet slik: FOTBALLFAGLIG KOMPETANSE Det vil si treners egen erfaring som fotballspiller og/eller trener på ulike nivå eller kompetanse fått gjennom klubben via kurs. VEILEDNINGS KOMPETANSE Det vil si treners evne til å veilede og instruere lag og spillere, men også evnen til å motivere, støtte og utfordre spillerne. SAMARBEIDSEGENSKAPER Treners evne og vilje til å samarbeide med klubbens ledere, andre lags trenere og spillernes foresatte. Krav til trenere og støtteapparat rundt laget vil variere med hvilket alderstrinn og nivå laget er på. Dette er skissert under tidligere avsnitt. For å kunne sette krav til trenere og andre personer som engasjerer seg i våre ulike lag i klubbens tjeneste, skal klubben tilby den opplæring som skal til for å tilfredsstille de krav klubben setter. 10

11 ORGANISASJON ØKONOMI Samarbeidet med Søgne & Greipstad Sparebank og G-sport/Umbro gir fotballgruppa noen begrensninger i å innhente egne sponsorer. Alle sponsorarbeider må koordineres med økonomiansavarlig i klubben. Lagene skal selv ikke løpe i kø til samme sponsor. Dette gir et dårlig inntrykk av klubben. ORGANISERING Det bør opprettes egne grupper som kun skal jobbe med utvalg for materiell, arrangement, sportslig, foreldre- og lagledelse. Dette vil på sikt gjøre klubben sterkere. Antall spillere pr lag for seriespill: 5 er fotball må ha 9 aktive 7 er fotball må ha 12 aktive 11 er fotball må ha 16 aktive 11

12 KLUBBUTVIKLING STRATEGI En klar strategi for å nå våre mål i GIL Fotball, er å iverksette ulike virkemidler for å utvikle spillere på alle nivå på en best mulig måte. I tillegg er det en klar strategi i GIL Fotball å ha et godt samarbeid mellom ledere og trenere på de ulike aldersnivå i klubben, mellom klubb og de enkelte lag og spillernes pårørende. TRENERFORUM GIL Fotball etablerte i 2007 et trenerforum for alle klubbens trenere. Dette forumet skal ha til formål utvikle klubbens trenere og på den måten høyne nivået på fotballen i GIL. SAMARBEID PÅ TVERS AV ALDERSTRINN For å kunne nå de ambisjoner klubben har satt for ungdomsfotball, skal klubben alltid ha et godt og attraktivt tilbud til de ungdommene som ønsker å satse på fotball i Greipstad. Eksempel på dette er spillere som på grunn av fysiske forutsetninger og tekniske ferdigheter holder et høyre nivå enn andre på samme alder, skal kunne flyttes opp på neste alderstrinn for å få bedre matching på trening og kamper. For å sikre at en slik flytting ivaretar spillerens, lagets og klubbens interesser, er det avgjørende at vi har et formalisert samarbeid for trenere fra andre års lillegutt til juniorfotball. Trener har spiller og klubb i fokus. Trener skal forespørres vedr lån av spillere. Bytte av lag internt i klubben kan kun skje etter sesongslutt og før påmelding til serie og kun av tungtveiende grunner. Begge trenere, foreldre, spiller og representant fra styret skal vurdere hver sak. Trenere og ledere på juniorlag skal ha det samme formelle samarbeide med trenere og ledere på seniorfotball. I situasjoner hvor ledere og trenere på ulike lag ikke klarer å bli enige om bruk av spillere, skal styret i GIL Fotball fatte en beslutning. Dette samarbeidet er avgjørende viktig for å sikre at unge og ivrige spillere ikke overtrenes eller matches for hardt på et for høyt nivå. 12

Innsats i grønt. Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL

Innsats i grønt. Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL Innsats i grønt Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL Vedtatt av hovedstyret i Innstrandens IL 10. april 2008 1. Innledning Innsats i grønt er et program for arbeidet med fotball

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

INNHOLD 1 Innledning 2 Versjonskontroll 3 Visjoner, grunnverdier og målsetting 4 4 Holdninger og Fair Play 5 5 Klubbens treningsfilosofi

INNHOLD 1 Innledning 2 Versjonskontroll 3 Visjoner, grunnverdier og målsetting 4 4 Holdninger og Fair Play 5 5 Klubbens treningsfilosofi 1 INNHOLD 1 Innledning 3 2 Versjonskontroll 3 3 Visjoner, grunnverdier og målsetting 4 4 Holdninger og Fair Play 5 5 Klubbens treningsfilosofi 7 6 Barnefotball (6 12 år) 9 7 Ungdomsfotball (13 16 år) 11

Detaljer

Sportsplan Alta IF 2007

Sportsplan Alta IF 2007 Sportsplan Alta IF 2007 Forord Vårt hovedbudskap med planen er å si noe om vår felles holdning og vårt verdisyn, og om hvordan vi ønsker å utvikle barne- og ungdomsaktiviteten i forballgruppa, samt organisering

Detaljer

Aldersbestemt fotball i Holmen IF. Barnefotball 6 12 år. Ungdomsfotball 13 19 år

Aldersbestemt fotball i Holmen IF. Barnefotball 6 12 år. Ungdomsfotball 13 19 år SPORTSPLAN Aldersbestemt fotball i Holmen IF Barnefotball 6 12 år Ungdomsfotball 13 19 år Det er viktig at alle, trenere, lagledere, foreldre og spillerne leser hele sportsplanen! SPORTSPLAN Holmen IF

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus

SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB plus - diutius - optimus INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 2. AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB ORGANISASJON... 5 3. AFSK FOTBALL VISJONER... 6 4 Aurskog-Finstadbru

Detaljer

Nymark Idrettslag Sportsplan Revisjon 1. August 2012.

Nymark Idrettslag Sportsplan Revisjon 1. August 2012. Nymark Idrettslag Fotball Sportsplan 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Organisering av Nymark IL... 5 2.1 Organisasjonskart... 5 2.2 Sportslig Utvalg... 5 3. Verdigrunnlag i Nymark IL... 8 4.

Detaljer

SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK

SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK 1. Forord Tjensvoll FK ser det som sin oppgave å organisere fotballaktivitet for barn og ungdom primært i aldersgruppen 6-16 år på Tjensvoll og nærliggende områder. Formålet

Detaljer

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010.

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. SPORTSPLAN HÅNDBALL IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. Innholdsfortegnelse: Formål med Gimletrolls aktiviteter.. s 3 Målsetting.s 3 Organisering av håndballgruppa..s 5 Generelle forutsetninger

Detaljer

SPORTSPLAN IL Express fotball

SPORTSPLAN IL Express fotball SPORTSPLAN IL Express fotball INNHOLDFORTEGNELSE: 1 FORORD... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Hvorfor sportsplan?... 4 2.2 IL Express fotballs overordnede mål... 5 2.3 Gode holdninger i IL Express fotball... 7

Detaljer

Veileder. God Ungdomsfotball 13-19 år

Veileder. God Ungdomsfotball 13-19 år Veileder God Ungdomsfotball 13-19 år 1. MÅL OG HENSIKT Orkla FK skal med bakgrunn i NFFs visjon Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle, gi et fullverdig fotballtilbud for alle som ønsker å spille

Detaljer

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb 2012 Sportsplan for Sandefjord Ballklubb Sportslig utvalg Sandefjord Ballklubb 01.04.2012 Forord Sportslig utvalg har hatt ansvaret for å utarbeide planen. Klubbens mandat til arbeidet med sportsplanen

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN

ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN - 2 - FORORD VI I OIF FOTBALL Orkanger IF fotball ønsker en målstyrt utvikling av klubben og dens aktiviteter. Dette er bakgrunnen for den utviklingsplanen vi nå har

Detaljer

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innstranda - modellen Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innholdsfortegnelse Side Tema 2-6 Kjennetegn spillere, lag og trenere 7-9 Mini nivået 5 7 år 10-12 Mini nivået 8 10 år 13

Detaljer

Sportsplan Fotballklubben Mjølner

Sportsplan Fotballklubben Mjølner 1 Endringslogg DATO FOR ENDRING ENDRET KAPITTEL ENDRING 11.11.2014 Hele dokumentet Rettet skrivefeil. Hele dokumentet på en og samme mal med tanke på fonttype og fontstørrelse. 13.11.2014 Hele dokumentet

Detaljer

DETALJPLAN. Vedlegg til SPORTSLIG PLAN. Yngres avdeling

DETALJPLAN. Vedlegg til SPORTSLIG PLAN. Yngres avdeling DETALJPLAN Vedlegg til SPORTSLIG PLAN Yngres avdeling Utarbeidet av Trenerkoordinator (Frode Søbye) og Trenerforum, godkjent av årsmøtet 18.02.09 Side 1 Fra barn til ungdom (NFF) I ungdomsfotballen (fra

Detaljer

NCF `s HANDLINGSPLAN. for perioden 2007 2011

NCF `s HANDLINGSPLAN. for perioden 2007 2011 NCF `s HANDLINGSPLAN for perioden 2007 2011 Forord Denne Handlingsplan med overordnede mål, strategier og virkemidler for norsk curling de neste fire årene ble vedtatt av forbundstinget på Lillehammer

Detaljer

SPORTSPLAN HASLUM IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA

SPORTSPLAN HASLUM IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN HASLUM IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Revisjon 0.7 Jan 2014 Forord Sportsplanen skal være et hjelpemiddel til gjennomføring av den sportslige delen av aktiviteten i Haslum IL Fotballgruppa. Her skal

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

Barnefotball. VERDIER OG VIRKEMIDLER Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6 12 år

Barnefotball. VERDIER OG VIRKEMIDLER Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6 12 år VERDIER OG VIRKEMIDLER Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6 12 år DESIGN ELEMENT: ORANGE Barnefotball FAKTA Barnefotball Barnefotballens verdigrunnlag Fotball er den største barne- og ungdomsidretten

Detaljer

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING BARNEAVDELING 2013-2015 Innhold: Oppsummering 3 Forord 4 Innledning 5 Senioravdeling 6 A-lag herrer 7 B-lag/Rek.lag 10 A-lag kvinner 11 Øvrige

Detaljer

Sportslig plan for Snertingdal Fotball

Sportslig plan for Snertingdal Fotball Sportslig plan for Snertingdal Fotball Snertingdal Fotball er et idrettslag organisert av Snertingdal IF allianseidrettslag Klubbnummer idrettens database: KL05020065 Gruppenummer idrettens database: GR05020065260

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

Sportsplan. Bergen Ishockeyklubb

Sportsplan. Bergen Ishockeyklubb 28.05.2009 Godkjent av Styret i BIK GSS NR EH 01 15.05.2009 Utarbeidelse, og diverse høringsinstanser EH Dato: Revisjons beskrivelse: Org. Sjekk Godkj. BIK Proj.: Nr: Prosjekt Navn: BIK 03-09 Sportsplan

Detaljer

For perioden 2013 2017 Barnefotball 6-10 år

For perioden 2013 2017 Barnefotball 6-10 år Nittedal IL Fotball Sportsplan For perioden 2013 2017 Barnefotball 6-10 år Innhold Kapittel 1 Nittedal IL Fotball... 3 Kapittel 2 Innledning... 4 Kapittel 3 Spillestil og spillefilosofi... 5 3.1 Tiki-Taka

Detaljer