GRUNNLAGSDOKUMENT, VISJONER & FUNDAMENT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRUNNLAGSDOKUMENT, 6.10.2013 VISJONER & FUNDAMENT"

Transkript

1 GRUNNLAGSDOKUMENT, VISJONER & FUNDAMENT

2 Innhold 1. Fotball Vestby: En kommune i sterk vekst Fotball: Visjoner, verdier og mål Fotball: Organisering Fotball: Yngres avdeling Fotball: Voksne Fotball: Økonomi Vedlegg

3 1. Fotball Fotball er en sammenslåing av Hølen IK, Soon IF, Vestby IL (fotball). Klubben ble stiftet i 2009, og defineres som en felles overbyggingsklubb for hele Vestby kommune. Hølen IK har i mindre grad vært synlig i Fotball, noe som først og fremst skyldes at spillere fra Hølen enten har gått til Soon IF eller Vestby IL (fotball). Klubben er imidlertid i utgangspunktet positiv til Fotball. Hensikten med etableringen av Fotball var sammen å nå flere felles mål. Et viktig felles hovedmål er å oppnå synergieffekter innenfor flere områder, både med hensyn til det sportslige og spillermessige, samt det drifts- og organisasjonsmessige. Målene er igjen forankret i en visjon tuftet på et godt og tydelig verdigrunnlag. Fotballklubbene i Vestby kommune har i dag felles utfordringer med hensyn til drift av klubbene og organiseringen av det sportslige tilbudet. Det sportslige tilbudet i klubbene er i dag basert på en frivillighetskultur. Innsatsen til de frivillige ressursene er uvurderlig, og det ville ikke vært mulig å drive organisert fotball i kommunen uten disse. På den annen side gir frivillig innsats lite forutsigbarhet grunnet frafall av ressurspersoner. Risikoen for uforutsigbarhet og manglende kontinuitet knyttet til ressurspersoner vil dermed kunne få konsekvenser for klubbenes mål og tilbud på tettstedene. Ikke minst vil dette gjelde barnefotballen. Fotball er, som allerede nevnt, en overbyggingsklubb med hovedfokus på å løse felles mål, herunder å sikre forutsigbar utvikling og drift i henhold til klubbens verdier, visjoner og mål. Etableringen av én felles klubb vil i større grad muliggjøre dette. Tilgjengelige ressurser vil kunne brukes mer målrettet og effektivt, samtidig som den sårbarheten klubbene i dag står overfor vil kunne reduseres. Fotball er en ung klubb, men med røtter som går helt tilbake til Det var året Hølen IK ble stiftet. To år etter ble både Vestby IL og Soon IF etablert. I 2013 har Fotball 103 aktive medlemmer under 20 år og 49 aktive medlemmer over 20 år. Klubben har to G14 lag, to G15 lag, ett G16 lag, ett juniorlag (G19), ett Old Boys lag (6. divisjon) og ett A-lag (4. divisjon). 2. Vestby: En kommune i sterk vekst Vestby, som den sydligste av Follokommunene, er en kommune i sterk vekst. Ikke minst skyldes dette at kommunen har et godt utbygd tjenestetilbud og gode kommunikasjonsmuligheter til Oslo. I 2012 var det i Norge størst flytteoverskudd til Akershus og Østfold, dvs. at disse fylkene hadde en nettoinnflytting. Vestby kommune hadde i 2012 en nettoinnflytting på 209 personer, og antallet innbyggere var ved inngangen til Utviklingen av næringsområdene på Verpet og Deli Skog, dobbeltsporet jernbane, firefelts motorvei (E6) og nærhet til fjord og flyplass, gjør at Vestby kommune fremstår som en av de mest attraktive kommunene for næringslivsetableringer og næringsutvikling. 3

4 Bildet som avtegner seg, er en kommune hvor behovet for aktiviteter for barn, ungdom og voksne vil vokse. Ikke minst vil dette også gjelde for en sportsaktivitet som fotball. 3. Fotball: Visjoner, verdier og mål Fotball skal gi et godt oppvekstmiljø for barn og unge. Fotball skal gi et tilbud uansett ferdigheter, og være en arena for sosial forankring. Visjoner Fotball skal være en kvalitetsklubb som har et likeverdig, trygt og tilpasset tilbud til alle i Vestby kommune som har lyst å spille fotball. Med dette mener vi: o Likeverdig: Alle skal gis like muligheter til å kunne delta, uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå eller kulturell bakgrunn o Trygt: Alle skal tas godt vare på og aktiviteten skal skje i trygge og sikre omgivelser o Tilpasset: Alle spillerne skal få et fotballtilbud tilpasset egne ferdigheter, ambisjoner og nivå o Alle: Alle gutter og jenter i det naturlige nedslagsfeltet til klubben skal få et fotballtilbud Følgende fremheves: o Fotball skal gi et godt oppvekstmiljø for barn og unge o Fotball skal gi et tilbud uansett ferdigheter o Fotball skal være en arena for sosial forankring Fotball skal være en attraktiv klubb som skaper engasjement Fotballs spillere tar gjennom klubbens holdninger og verdier ansvar overfor seg selv og andre i og utenfor fotballmiljøet Verdier Respekt, åpenhet og toleranse Mål Skape et godt treningstilbud og en god treningskultur Å etablere en stor spillergruppe Å sikre at gode spillere ikke forsvinner til andre klubber, men forblir i nærmiljøet Å være blant de beste på ferdighetsutvikling for unge spillere, slik at vi kan skape gode spillere til eget A-lag, samtidig som vi maksimaliserer hver enkeltspiller sitt potensial Tilrettelegge for at de eldste lagene skal spille i øverste nivå i seriespill og at juniorlaget skal spille i øverste avdeling under interkrets serien Gjennom klubbens sportslige plan å ha fokus på høy kvalitet på spillerutviklingen med henblikk på å øke mulighetene for å utvikle og få frem gode spillere til sone- og kretslag 4

5 Satse på jente/kvinnefotball og legge forholdene til rette for at jentefotball sikres et kvalitativt godt tilbud A-laget for kvinner og menn skal være godt representert av junior- og guttespillere 4. Fotball: Organisering For å nå klubbens mål er det nødvendig at klubben er organisert på en effektiv og hensiktsmessig måte. I en sammensatt klubb er styresammensetningen tenkt som følger: Styreleder Nestleder Styremedlem, leder av yngres avdeling Hølen Styremedlem, leder av yngres avdeling Son Styremedlem, leder av yngres avdeling Vestby Styremedlem (leder av Fotball senior) Kasserer Sekretær Styre Fotball Styreleder Nestleder Styremedlem, avd. Hølen Styremedlem, avd. Soon Styremedlem, avd. Vestby Styremedlem, avd. Senior Kasserer Sekretær Avd. Senior Yngres avd. Hølen Yngres avd. Soon Yngres avd. Vestby Avd. Drift I organisasjonskartet er yngres avdeling Hølen stiplet. Dette fordi, som også nevnt innledningsvis, at Hølen IK ikke har kommet så langt i dette arbeidet som Soon IF og Vestby IL (fotball). Dvs. at Hølen IK nå arbeider med å ta stilling til en eventuell sammenslåing. Trener/sportslig fagkoordinator og daglig leder Per i dag har klubben ansatt en fast trener/sportslig fagkoordinator i 100 % stilling. Dennes hovedoppgaver er: Sportslig fagkoordinering av klubbens trenere og tilrettelegging, herunder opplæring/kursing, for alle lag med spesielt fokus på barne- og ungdomsfotballen Ansvarlig for opplegg og gjennomføring av fotballskolene Ansvarlig for opplegg og gjennomføring av spillerutviklingsprosjekter Trener A-lag 5

6 Trener/sportslig fagkoordinator har per i dag også spesifikke oppgaver knyttet til Soon IF. I tillegg til fast tilsatt trener/sportslig fagkoordinator, vil det være trenere knyttet til de respektive gutt- og jentelagene, samt juniortrener kvinner og menn. har som målsetting å tilsette en fast daglig leder. I oppstarten mener klubben at det vil være mest hensiktsmessig å kombinere noen av arbeidsoppgavene til daglig leder med funksjonene til sportslig fagkoordinator. Daglig leder vil kunne få ansvar/delansvar for oppgaver knyttet til: Forvaltning av klubbens materiale Føring av medlemsregister, herunder oversikt over kontingenter Banefordeling og oppsett av treningstider Marked (B2B)/sponsoravtaler og sponsoroppfølging Andre administrative oppgaver Daglig leder vil ikke sitte i styret, men vil være representert på styremøtene etter behov, da denne funksjonen er et viktig bindeledd mellom styret og den daglige driften av klubben. Trenerrollen for A-lag vil i utgangspunktet skilles ut som en egen funksjon i klubben og vil være underlagt sportslig fagkoordinator. 5. Fotball: Yngres avdeling Fotball vektlegger at: o Fotball skal gi et godt oppvekstmiljø for barn og unge o Fotball skal gi et tilbud uansett ferdigheter o Fotball skal være en arena for sosial forankring Baneanlegg og organisering Fotball skal strukturere, organisere og heve kvaliteten på treningene for barn og ungdom i kommunen. Med én klubb vil det være mulig å koordinere treningstilbudet på tvers av klubbene. En koordinering av treningstilbudet vil gi større fleksibilitet og en mer effektiv utnyttelse av disponible anlegg, noe som igjen vil sikre barn og unge et bedre treningstilbud. Én klubb vil på denne måten sørge for et bedre treningstilbud for barn og ungdom enn hva som per i dag er mulig. Tilbudet og opplegget i barne- og ungdomsfotballen Fotball har som ambisjon å gi et kvalitativt godt tilbud til barn og ungdom, uansett hvor i kommunen disse bor. Dette betyr at, så langt det er mulig, skal tilbudet gis på det tettstedet i kommunen som disse bor. Barn og ungdom defineres til og med 7`er fotball. Når barn og ungdom skal over på 9`er og 11`er fotball, settes lagene sammen på tvers av tettstedene i kommunen. Dette vil gi større muligheter til å stille med flere lag i en aldersklasse. Hensikten med dette er å skape et best mulig tilbud til den enkelte på et mest mulig riktig ferdighetsnivå. Fotball har som ambisjon å bygge opp fullverdige årganger med lag fra barna begynner å spille fotball og frem til voksennivå. 6

7 Spesielt om jentefotballen Jentefotballen i Vestby kommune har per i dag et stort aktivitetsnivå med mange spillere og mange lag. I likhet med jentefotballen i Østfold Fotballkrets, har det for klubbene i kommunen vist seg krevende å holde på lag og kvalitet når spillerne blir eldre. Fotball barn og ungdom vil ta et særlig ansvar for å tilrettelegge slik at jenter som spiller fotball i klubben skal sikres et kvalitativt godt tilbud uansett alder. Dette skal gjøres ved å legge til rette for at jenter uansett alder skal kunne spille med jenter på samme alder. I praksis betyr det at en aldersgruppe med jenter på femmer eller syver fotball, skal kunne settes sammen til ett lag på tvers av tettstedene i kommunen. Disse prinsippene legges også til grunn for de eldre aldersgruppene slik at Fotball skal bidra til å opprettholde tilbudet for jentefotballen i Vestby. Trenere, skolering og rekruttering Fotball skal hvert år sette i gang kurs for trenere i regi av Norges fotballforbunds aktivitetslederkurs og kurs for viderekommende trenere. Det er en ambisjon at alle trenere skal ha trenerkurs tilpasset det nivået der de utøver sin trenergjerning. Det sportslige tilbudet i klubbene er i dag basert på en frivillighetskultur. Fotball, forplikter seg til å arrangere jevnlige møter for trenere og lagledere med henblikk på å skape et best mulig miljø blant alle frivillige, bygge klubbfølelsen, skape nettverk på tvers av kommunen og oppfylle klubbens visjoner og mål. Rekruttering av trenere vil i stor grad basere seg på engasjerte foreldre de første årene. Fotball har som ambisjon at alle lag fra 11`er fotball og oppover, skal ha godt skolerte trenere med god sosial kompetanse. Så langt det er mulig vil klubben arbeide for at det ikke er foreldre som er trenere fra dette alderstrinnet. Tanken er at det ikke skal kunne stilles spørsmål ved om en trener gjør sine valg etter andre hensyn enn det som er kvalitativt best og riktig for laget. I Fotball skal klubbens mål være førende for lagene og for den enkelte fotballspiller. Fotball skal også engasjere junior- og voksenavdelingene i klubben til å bidra med erfaring og kompetanse inn i yngres avdelinger. Dette skal klubben gjøre ved at disse gruppene påtar seg oppgaver som trenere/ressurspersoner, og vise synlighet og tilstedeværelse for unge fotballspillere. 6. Fotball: Voksne I Fotball defineres «voksenfotballen» fra 17 år og oppover. Klubben skal ha fokus på å utdanne trenere og ledere, samt å jobbe aktivt og målrettet med spillerutvikling i henhold til vedtatte strategier og planer. For at tilbudet skal være godt for alle som ønsker å spille fotball, så er målet å ha to lag; Rekrutt- og A-lag. Fotball skal ha et godt etablert lag i 4. divisjon med flere egne unge spillere. Målet er videre at laget skal kjempe i toppen av den divisjonen laget til enhver tid er i. 7

8 Når det gjelder aldersgruppen år, er det ønskelig å videreutvikle spillere som tar ansvar, viser initiativ og bestemmer spillet. Det understrekes, som nevnt i visjonen, at klubben skal gi et likeverdig, trygt og tilpasset tilbud til alle i Vestby kommune som har lyst til å spille fotball. Denne visjonen skal bidra til å opprettholde bredde og sørge for opplæring/utvikling for den ambisiøse og talentfulle spiller. Follo Dreamteam er sammensatt av spillere som har en funksjonshemming. Fotball ønsker å tilrettelegge for at også barm, ungdom og voksne med en funksjonshemming skal ha et godt fotballtilbud. 7. Fotball: Økonomi Fotball vil ved en sammenslåing av alle klubbene i Vestby kommune være en stor klubb. Dette vil i seg selv være en utfordring, og vil kreve et solid økonomisk fundament og en effektiv og hensiktsmessig organisering. Det vil være et felles budsjett for hele klubben. Tilsetting av en fast daglig leder vil være en viktig «grunnstein» i et solid økonomisk fundament. Økonomisk fundament for aktiviteter knyttet til barn og ungdom I Fotball vil arbeidet med barn og ungdom være organisert i tre avdelinger: Yngres avdeling Hølen Yngres avdeling Son Yngres avdeling Vestby Samtlige avdelinger vil finansieres over Fotballs budsjett. Fordeling av midler til de ulike avdelingene vil i utgangspunktet være basert på de respektive avdelingenes medlemsantall og aktivitetsnivå. Det vil fra klubbens side tilstrebes at alle avdelinger får et godt basisnivå med hensyn til aktiviteter. Avdelingene vil selv disponere de tildelte midler. Det vil således i stor grad være opp til den enkelte avdeling selv å bestemme hvordan midlene skal brukes. På lang sikt er det klubbens mål at alle avdelingene sammen skal bidra til at klubben blir en kvalitetsklubb og at det sportslige nivået i klubben utvikles for å sikre bredde og de ambisiøse spillerne i Fotball. Fotballs visjon er blant annet å gi et godt oppvekstmiljø for barn og unge, gi et tilbud uansett ferdigheter og være en arena for sosial forankring. I henhold til dette, vil aldri ambisjonene om å klatre i divisjonssystemet for kvinner og menn gå på bekostning av et trygt økonomisk fundament for yngres avdelinger. 8. Vedlegg 8