Nytt Studentsenter, Universitetet i Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt Studentsenter, Universitetet i Bergen"

Transkript

1 Nytt Studentsenter, Universitetet i Bergen Parkveien 1 Nybygg Ferdigmelding nr. 674/2008 Prosjektnr

2 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler. Statsbygg er en forvaltningsbedrift underlagt Fornyings- og administrasjonsdepartementet, og organisert med et hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø. Statsbygg yter departementer og andre sivile statlige organer bistand når de har endrede eller nye behov for lokaler. Lokalbehovene skal dekkes på en kostnadseffektiv måte. I Statsbyggs virksomhet er hensynet til statens totale interesser overordnet egne forretningsmessige interesser. Statsbygg skal være et aktivt redskap for å gjennomføre politiske målsettinger innenfor miljø, arkitektur, estetikk, nyskapende brukerløsninger og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplasser, med bakgrunn i departementenes prioriteringer. Rådgivning og byggherrevirksomhet Statens behov for lokaler kan dekkes ved innleie, kjøp eller nybygg. Statsbygg gir råd til statlige etater ved innleie i det private markedet, eller tilbyr leie i Statsbyggs egne lokaler. I de tilfeller lokalbehovet krever nybygg er Statsbygg rådgiver overfor statlige leietakere når byggene reises i privat regi, eller utøvende byggherre for departementene når staten selv skal eie nybygget. Eiendomsforvaltning Totalt forvalter Statsbygg ca. to millioner kvadratmeter i inn- og utland. Eiendomsmassen består av sentrale kontorbygninger, høgskoler, spesialbygninger og nasjonaleiendommer over hele landet, samt ambassader og boliger i utlandet. Statsbyggs eiendomsforvaltning skal bidra til at våre brukere til enhver tid har funksjonelle lokaler tilpasset sine behov. Statsbygg legger vekt på å bevare bygningenes verdi gjennom et høyt vedlikeholdsnivå. Samtidig skal Statsbygg bevare de historiske bygningenes kulturelle særpreg og arkitektoniske verdi. Utviklingsprosjekter Statsbygg skal spille en aktiv rolle i samordningen av statlige interesser innen eiendomsutvikling og byplanlegging. Avklaring av statlige premisser skal legge til rette for et godt samspill med lokale myndigheter i slike saker. Arbeidet omfatter planlegging for ny bruk av statlige eiendommer som fraflyttes. For å nå de miljøpolitiske målene skal Statsbygg drive en omfattende innsats innen forskning og utvikling (FoU). FOU-virksomheten omfatter også prosjekter som har til hensikt å forbedre gjeldende standarder, forskrifter og regelverk i bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen. 2

3 Historikk Det første studentsenteret Studenthuset i krysset mellom Parkveien og Olaf Ryes vei (den gang Store Parkvei) var det første samlingsstedet for studentene i Bergen. Huset var lokalisert på tomten til dagens nye studentsenter. I Carl O. Gram Gjesdals bok Flanerende ferd fra Florida til Dragefjellet (1982) står det at studentene tok i bruk den store trevillaen i de første krigsårene. Huset stod tomt etter kjøpmann Oluf Bjørnseth som var gått bort. For å hindre tysk rekvisisjon ble huset av bostyret leid ut til Bergens Museum, som omgående fikk innredet lesesaler og studentkontorer her. I mer enn 25 år var Huset et flittig brukt studentsted med faglige og sosiale aktiviteter ikke minst det siste. På slutten av 1960-tallet ble huset revet for å gi plass til det den gang nye og moderne studentsenteret. Det gamle studentsenteret Det gamle studentsenteret, Parkveien 1, stod ferdig i Senteret er tegnet av arkitektene Rinnan og Tveten, med Statens bygge- og eiendomsdirektorat som byggherre. Bygningen var prosjektert til å betjene ca studenter med velferdsfunksjoner, administrasjon, lokaler for studentdemokratiet, undervisningsarealer, postkontor, reisebyrå, idrettsarealer, bokhandel, kiosk og kantine med storkjøkken for produksjon også for andre kantiner i Studentsamskipnaden. Den sterke økningen i studenttallet og i utviklingen av Universitetet i Bergen (UiB) fra slutten av 1960-tallet og framover førte raskt til at studentsenteret ble for lite. Nye funksjoner ble lagt inn (særlig kulturaktiviteter som film, teater, musikalske øvinger og konserter, Nattjazzen og bank) og man fant plass til nye, permanente studentaktiviteter (interesseorganisasjoner, politiske møter, sosiale klubber m.m.). Andre funksjoner ble lagt ned (bakeri, pølsemakerverksted og trykkeri, senere også postkontor) eller fant ny plassering (administrasjon, reisebyrå, deler av bokhandelen). Nye kantiner spredt ut over Nygårdshøyden i samband med reising av nybygg reduserte behovet for kantine og storkjøkkendrift i selve studentsenteret. I 1988 var studenttallet ved UiB 8760 studenter, mer enn det dobbelte av det studentsenteret var bygget for. Allerede etter ca. 20 års bruk kunne en konstatere at senteret var fullstendig nedslitt både i arealer og i infrastruktur noe som påskyndet arbeidet med å finne erstatningslokaler for funksjoner som kunne flytte ut. Etter den nye studenteksplosjonen fra begynnelsen av 1990-tallet var studenttallet ved UiB i 2003 kommet opp i og har senere stabilisert seg rundt , om lag fire og en halv ganger mer enn det senteret var bygget for i Utvikling og avklaringer underveis På 1990-tallet ble det etter hvert innmeldt nye behov ved studentsenteret, særlig innenfor kultur og idrettsområdet. Samtidig var behovet for undervisningsrom endret slik at det var dårlig utnyttelse av auditoriene i senteret. En ny kartlegging av auditoriebehovene viste at et auditorium med ca. 250 plasser nå var klart mer formålstjenlig enn et auditorium med mer enn 400 plasser. Bare ett av de forespurte fagene holdt fast på et stort auditorium som første prioritet. Det store auditoriet ble dermed tatt ut og erstattet med ett på 270 plasser. Da de studentkulturelle aktivitetene kunne flytte inn i Det akademiske kvarter i 1997, kunne UiB sette fart i planlegging av en mer helhetlig løsning for den framtidige bruken av studentsenteret. Det ble nedsatt en romprogramkomité som leverte sin innstilling på 6096 m 2 netto samme år. Programmet ble vedtatt av Det akademiske kollegium i februar 1998, oppjustert med 200 m 2 netto for å gi bedre plass til funksjonen studenttorg som har en viktig sammenbindende og kommuniserende rolle. Nye forslag gamle rammer Kirke-, utdannings- og forskningsdepartement (KUF) ga i brev av 17. desember 1998 Statsbygg i oppdrag å utarbeide en forpliktende kostnadsramme for et nybygg basert på 6296 m 2 netto med Statsbyggs vurderinger av nybygg versus rehabilitering. Med utgangspunkt i romprogrammet konkluderte Statsbygg med at eksisterende bygning burde rives og at det burde reises et helt nytt bygg på tomten. Ved beregning av størrelsen på nybygget la Statsbygg til grunn en bruttofaktor på 1,6 på samme tomt dette ville medføre et bruttoareal basert på romprogrammet på m 2. Det opprinnelige studentsenteret var m 2 brutto. Tomten gav dermed rom for en utvidelse omtrent i størrelsesorden 1550 m 2 netto. På bakgrunn av dette oversendte UiB 15. juni 1999 et endret romprogram på 7846 m 2 netto til KUF. Endringen innebar en økning av idretts- og aktivitetsarealer på ca.1550 m 2 netto, blant annet med svømmehall, egne saler for aerobic, spinning, vektløfting og kampsport. Oppdragsbrev vedrørende revidert romprogram ble sendt fra KUF til Statsbygg 13. desember Foto: Bergens Tidende Studentsenteret i trevillaen på 60-tallet. 3

4 Kilde: UB, billedsamlingen Studentsenteret i Studentsenteret i Foto: Bergens Tidende 4 Dermed kunne arbeidet med et styrende funksjonsprogram begynne. Universitetet og Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) oppnevnte en brukergruppe med kontorsjef Hans Ebbing, UiB, som brukerkoordinator. Det ble samtidig oppnevnt seks undergrupper av brukere for hovedfunksjonene i bygningen: studentdemokratiet, idrett, kantine/restaurant/kjøkken, velferd/administrasjon, butikk/service, tekniske rom/ bygningsdrift. Denne brukerorganisasjonen ble videreført i prosjekterings- og byggefasen fra 2002, med justering for at alle studentfunksjonene ble ivaretatt av en fast studentrepresentant i brukerutvalget og i møter med prosjekteringsgruppen, med særutvalg som referansegrupper. Arbeidsgruppen leverte sin innstilling til funksjonsprogram i juni I brev av 16. november 2002 gir Kirke-, utdanningsog forskningsdepartement Statsbygg i oppdrag å gjennomføre en prosjektkonkurranse for prosjekt nr Studentsenteret i Bergen. Prosjektkonkurransen skulle belyse alternative løsninger med forskjellig grad av riving av den gamle bygningen. Midlertidige løsninger for brukerne i byggeperioden Det har vært en utfordring å opprettholde aktiviteten for SiB og studentorganisasjonene i rivings- og byggefasen. Løsningen har blant annet vært å leie og sette opp brakker for deler av virksomheten, blant annet bokhandelen Studia og studentmediene. I tillegg ble det etablert et nytt idrettsanlegg i Chr.gt. 12 med fristasjon, samt at noen av de øvrige studentkantiner har måttet øke kapasiteten. Dagens virksomhet Bygningen huser ved innflytting følgende virksomheter: SiB er gitt fristasjon for følgende virksomheter: Studentkantine og bistro Idrettsaktiviteter svømmebasseng, idrettshall, spinningsal, styrkerom, dansesal Kontorlokaler for velferdsdivisjonen studentprester, studentenes psykiske helsetjeneste, studier med støtte, m.m. Karrieresenteret Studia Studentaktiviteter lokalisert i bygningen ved innflytting: Studentorganisasjoner Studentmedier Studentradioen, StudVest, StudentTV Annet: Kortsenteret Auditorium Undervisningsrom Agnethe Erstad Larsen Eiendomsavdelingen Universitetet i Bergen

5 Byggesakens gang Studentsenterets tomt ligger i følge plankartet i et område der det skal utarbeides ny bebyggelsesplan. Prosjektet omfatter særlig fasadeendring og vesentlig endring av bygningen ved at auditoriet, butikk og idrettsfunksjoner er bygget om og at en svømmehall er lagt innenfor daværende ytterveggbegrensninger. Det er også gjennomført riving og påbygg slik at prosjektet måtte anses å komme inn under ny regulering. Bygningen befinner seg i et verneverdig kulturminnemiljø og har derfor opprettholdt opprinnelig gesimshøyde og takform. Videre har endringer i form, volum, utseende, materialbruk, dimensjon og farge blitt tilpasset det historiske miljøet. Rekken av 1880-talls murvillaer med forhager langs Parkveien er et naboskap som krever hensyn. Ved ombyggingen er den nye fasaden trukket noe inn fra Parkveien i forhold til den opprinnelige situasjonen. Fasaden har fått en strammere avgrensning, en svak bue parallelt med villarekken. Fasaden mot Parkveien har fått tilført høye søyler og glassfelt som spiller opp mot den motstående villarekken. Høyeste punkt på de sentrale delene av taket (ventilasjonsrommene og taket over sentralrommet) ligger ca. 5 meter høyere enn gesimsen for øvrig. Forholdet til gammel bebyggelse, naboforhold, gatebredde og fasadehøyder var parametere som gjorde at kravet til rammesøknaden var krevende. Ferdig prosjekt er en videreføring av skisseprosjektet med grunnlag i kontaktgruppens vedtak. Statsbygg fikk i oppdragsbrev datert 17. desember 1998 fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) fullmakt til å igangsette prosjektet. Senere i brev av 13. desember 1999 og i brev datert 16. november 2000 ble det gjennomført prosjektkonkurranse. Målet med konkurransen var å få belyst alternative løsninger som grunnlag for beslutning om videreføring. Vinnerprosjektet ble ført fram til skisseprosjekt. I kontaktgruppemøte 8. februar 2002 ble det besluttet å videreføre prosjektet fram til forprosjekt. 5

6 I kontaktgruppemøte 20. mars 2003 fikk Statsbygg i oppdrag å videreføre forprosjekt til endelig godkjenning, og å starte detaljprosjektering i oktober 2003 med sikte på ferdig detaljprosjekt og klar til anbudsutsendelse 1. oktober Statsbygg mottok skisseprosjektet 16. august 2002, bestående av arkitektbeskrivelse, tegninger, beskrivelser, illustrasjoner til beskrivelsene, analyser osv. og situasjonskart i 1:500. Det ble besluttet at studentsentret i Bergen er og skal være et service- og velferdssenter for 6

7 studenter ved UiB, men også være åpent for andre studenter i Bergen. Skisseprosjektet var resultatet av en videre bearbeiding av vinnerutkastet NYSTEMT i en begrenset prosjektkonkurranse avholdt høsten Store deler av opprinnelige betongkonstruksjoner ble beholdt, likevel har løsningene blitt åpne og oversiktlige. Bygningens tre hovedplan ligger terrassert mellom hovedinngangen i Parkveien og uteserveringen mot Villaveien. Planløsningene virker ryddige og velfungerende. messig perfeksjonisme. Samarbeidsvilje, interesse for faget og resultatforståelse har gitt et vellykket resultat. En annet kompleks konstruksjon er svømmehallen. Ulikt de fleste svømmebasseng er dette utført i rustfritt stål. Brukstillatelse for hele bygget ble gitt av Bergen kommune i brev datert 29. februar Ferdig innredet overleveres nå en bygning som vil være til stor nytte og glede for Universitetet i mange tiår framover. Søknad om rammetillatelse for studentsenteret ble innsendt av ansvarlig søker, Lusparken arkitekter AS, i september 2003, og rammetillatelse ble gitt av Bergen kommune 2. mars Rammetillatelsen ble påklaget av naboer, men avvist av kommunen og stadfestet av fylkesmannen i Hordaland våren Anbudsdokumenter ble utarbeidet med tanke på byggherrestyrte sideentrepriser. Konkurrerende anbud ble utsendt i perioden september/oktober 2004 og kontrakter med de ulike entreprenørene ble signert i første kvartal Igangsettingstillatelse for riving ble gitt 25. februar 2005 og tillatelse til igangsetting av hele tiltaket ble gitt av Bergen kommune 12. mai Ved oppstart av grunnarbeidene viste det seg at grunnforholdene var annerledes enn først antatt. Det var vesentlig større mengder bløte masser og der hvor det var planlagt fundamentering til fjell ble det omprosjektert med betongsøyler til fast grunn. Omprosjektering og endrede forutsetninger i tillegg til spunting påførte prosjektet både tidstap og økte kostnader. Drenering av pumpesumpen under svømmebassenget er prosjektert med pumpekum i grunnen under nytt teknisk rom under svømmehallen. Løsningen betinger at alt overvann som ikke går i drenering og grunnvann som fins i store mengder på dette nivået trenger inn i pumpekummen og må pumpes opp og ut derfra. Studentsenteret er et godt arkitektonisk bidrag i bybildet, og er tilrettelagt for et rikt og variert indre studentliv. Statsbygg er godt tilfreds med den planløsning og formgivning huset har fått. På grunn av bygningens kompleksitet og spesielle løsninger knyttet mot særegne rom og planløsninger har byggefasen vært en stor utfordring for alle involverte. Egget har en planløsning som var komplisert og tidkrevende å utføre, krevde stor grad av detaljer og håndtverks- 7

8 Bygningsmessig beskrivelse Villaveien Studentsenteret i Bergen er en service- og velferdsbygning for studenter i Bergen, med hovedvekt på universitetets egne studenter. Nybygget slik det framstår i dag er en total ombygging av Rinnan og Tvetens Olav Ryes vei Parkveien prosjekt, som sto ferdig i Studentsenteret fyller kvartalet mellom Villaveien, Parkveien og Olaf Ryes vei, og ligger sentralt på Nygårdshøyden strategisk til blant universitetets øvrige bygninger. Disse ligger spredd blant den øvrige bebyggelsen i området og forbindes med byens gatenett og parker, og danner ingen sammenhengende campus på Nygårdshøyden. Studentsenteret forholder seg derfor som bygning til gatenettet i området og den topografiske situasjonen. Intensjoner og hovedgrep Det er skapt et kompakt anlegg med en klar ytre form som videreutvikler stedets topografi og beriker den byplanmessige situasjonen. Det har vært en viktig intensjon å skape gode og fleksible rom med et klart og oversiktlig hovedgrep for enkel orientering. Dagslysinnfall, klare kommunikasjonslinjer og store romsoner bidrar til å gjøre det lettere å orientere seg i huset. En enkel og robust materialbruk med få materialer understreker enkelheten. Arkitektur og bygningsutforming Senterets hovedinngang orienteres mot Parkveien og i samme retning som museet. Forplassen mot Parkveien og Museumshaven er romslig og ivaretar seremonielle funksjoner tilknyttet inngangen. Hovedinngangspartiet er luftig utformet og trukket noe tilbake fra gateløpet. Høye søyler gir vertikalitet til fasaden. Fra hovedinngangen befinner man seg i et samlende og gjennomgående sentralrom, som forbinder inngangen fra Parkveien og uterommet ved Villaveien. Anleggets forskjellige funksjoner fordeles til sidene og rundt dette rommet. Terrasseringen utnytter situasjonens topografi og danner studenttorg på tre plan. I takt med høydens topografi er det innganger til hvert av planene; plan 2 fra Olaf Ryes vei og plan 3 fra uteplassen ved Villaveien. Situasjonsplan Sentralrommets arkitektur er utformet som en forlengelse av bygningens uteområder. Samtidig som bygningsmassens sentrale deler er uthulet for å gi lys, volum, aktivitet og karakter av offentlighet, er bygningsmassens randsoner barbert for å gi det nye senteret en klar og definert ytre form. Sentralrommet er overdekket av store buede flater som holdes oppe av konstruksjoner med assosiasjoner til bergenske paraplyer. Glass mellom flatene slipper lys ned i sentralrommet. 8 I sentralrommet svever det nye auditoriet: utformet som et egg, med plass til 270 personer. Auditoriet blir et sentralt samlingspunkt for universitetets seremonier og disputaser. Utsiden av auditoriet er kledd med en

9 hud som muliggjør projisert digital informasjon, og får karakter av en moderne variant av veggavisen. Store trapper og avsatser forbinder de ulike planene og danner naturlige møteplasser. Sammen med galleriene bidrar disse til at sentralrommet er velegnet for informasjonsmøter, kampanjer og allmøter. Bygningens to sider knyttes sammen ved bruk av gulvmaterialet. Fra uteplassen mot sør er det gangveier og stier til Villaveien og videre til Nygårdsparken og over Museumhaven til biblioteket. Ved å forsterke den parkmessige opparbeidingen rundt studentsenteret er grøntdraget fra Nygårdsparken forbi studentsenteret til Museumhaven og Johanneskirken forlenget. Personalinngangen er plassert i forbindelse med det nye trappeanlegget, ved universitetets bygninger i Parkveien 9 og 10. Varemottaket er plassert ved enden av bygningen mot Parkveien, mellom trappeanlegget og den nye fasadelinjen. Funksjoner og plankonsept Hoveddisponeringen er basert på en samling av de ulike funksjonene rundt sentralrommets tre plan. Plan 1 inneholder hovedinngang, foajé og resepsjon, samt nedre del av bokhandelen. Her ligger også svømmehallen, idrettshallen og alle garderobene, samt vekt/apparatrom som også fungerer som tilfluktsrom. Svømmehallen har stupetårn med 1 og 3 meters 9

10 høyde. En del av siden i bassenget har glass for visuell kontakt med undervannsaktiviteter. Svømmehallens høye glassvegger fungerer som blikkfang mot byen, og fordeler dagslys videre innover i bygningen. Plan 2 i sentralrommet domineres av studenttorget. Dette planet har direkte adkomst fra Olav Ryes vei på bro med panoramautsikt gjennom svømmehallen. Dans- og spinningsal ligger her, med direkte forbindelse til studenttorget, hvilket gir fleksibel bruk ved større arrangementer. Idrettshallen har publikumsgalleri på plan 2 med adkomst fra studenttorget. Bokhandelen har hovedinngangen på dette planet med en intern trapp ned til plan 1. Dekket er trukket tilbake slik at det blir et rom med dobbelt høyde med rikelig med lys til butikken. Studentdemokratiet er strategisk plassert på en hylle over hovedinngangen, med utsikt til studenttorget og seremoniplassen utenfor. På dette planet ligger også toaletter og øvrige birom i tilknytning til studenttorget. Plan 3 inneholder restaurant, kjøkken og kaféarealer, med direkte utgang til den solrike uteplassen mot Villaveien. På plassen er det lagt til rette for uteservering. Restaurant og kaféarealene har gjennomlys og utsikt mot Villaveien, til studenttorget og mot Parkveien. Auditoriet og møte/konferanseavdeling ligger samlet på plan 3, med mulighet for fleksibel deling av rommene. Auditoriet har plass til 270 personer og er tilrettelagt for universell utforming. Alle velferdsfunksjoner ligger på plan 3, og er organisert mot museumsparken. Lokaler for Studvest og studentradioen ligger i forlengelse av velferdskontorene mot Parkveien. Lagerarealene er plassert ved de ulike funksjonene. I tillegg er det en underetasje med tekniske anlegg for svømmehall, teknisk kulvert og varmesentral. Det er også ventilasjonsrom på plan 1 og på taket. Materialer Utvendig er studentsenteret kledd med kalkstein. Det er partier med farget puss og ferdigpatinert båndtekking av sink og tre. Alle vinduer er av lakkert fasadesystem og inngangsdørene er i oljet eik. Balkonger er av lakkert stål, med rekkverk av glass med rustfrie håndlister. Alle beslag er i patinert sink, med unntak av selve buetaket som har ubehandlet aluminium. 10

11 11

12 Innvendig er det brukt puss på vegger og himlinger, der forskjellige funksjoner har fått forskjellige farger. Trekjernen på plan tre har kledning av eik. Det er fliser på gulv og vegger i alle våtrom. Svømmebassenget er utført i tre typer rustfritt, syrefast stål etter funksjon, og rommet har himling og veggpartier av ubehandlede eikespiler. Det er slipt betong med innslag av skifer på gulvene i plan 1 og 2, forbundet med betongtrapper belagt med Pietra Serena. Plan 3 har heltre eikegulv og det er banebelegg i kontorarealene. De buede takene over sentralrommet har himling av perforert natureloksert aluminium, og bæresystem av glimmerlakkert stål. Øvrige himlinger er i malt gips. Store vindusfelt er utført i lakkert aluminium, øvrige glassfelt i heltre eik. Auditoriet har innvendig kledning med skråstilte perforerte glimmerlakkerte stålplater med akustisk demping bak. Utvendig er det dobbeltkrum kledning med gips og gipspuss. Slusene er kledd med heltre eik både innvendig og utvendig. Himlingen i inngangen er av oljet plasstøpt betong. Trapper er utført i sandblåst og lakkert stål med trinn av heltre eik. Glassrekkverk har håndløpere i rustfritt stål og heltre eik. Brystninger på plan 3 har integrert innblåsning og er av heltre eikeparkett, som gulvene. Romdelere, resepsjonskontorer og disker er utført i sandblåst og lakkert stål med klart, farget eller opalisert glass, alt etter funksjon. Utendørs er det brukt tykke betongheller, naturstein og plasstøpt betong med skiferinnslag som belegg. Trapper er av plasstøpt betong. Rekkverk og utvendige stålkonstruksjoner er galvanisert. Utvendige støttemurer er av plasstøpt betong og tørrmurer er i naturstein. 12

13 Kunstprosjektet Kunstprosjekter i dialog med Studentsenterets arkitektur Kunst i offentlige rom (KORO) har hatt ansvaret for kunstprosjektene ved Studentsenteret. Arkitekturen har en markant signatur fra Lusparken arkitekter AS, noe som dannet et spennende utgangspunkt for kunstutvalget. Utvalgets målsetting har vært at kunsten skal ha høy kunstnerisk kvalitet, og være av eksperimenterende og monumental karakter samt integreres i arkitekturen. Med dette som bakteppe inviterte de seks kunstnere til en lukket konkurranse som de finske kunstnerne Tommi Grönlund og Petteri Nisunen vant. Deres arbeider karakteriseres av konseptuelle verk som tar direkte tak i stedet hvor verkene skal fungere. På Studentsenteret har de på et vis fortsatt der arkitektene stoppet, ved å tilføre formbaserte utforskninger som spiller på lag med arkitekturen. Med Daily Sunspot Activity ønsker kunstnerne å feire de få soldagene som Bergen får, ved å skape solmarkører fra Studentsenterets takvinduer. Med 365 runde speil i et rutenett i taket, skapes temporære og alltid foranderlige mønstre inne i senteret. Verket realiseres ikke når solen står høyt på sommeren eller det er overskyet, men feirer de få soldagene ved å gi fra seg maksimal effekt. Convex-concave er på den annen side en videreføring av arkitekturens utforskning av auditoriet, hvor sirkulære konvekse og konkave former leker med overflaten. Betrakterens persepsjon utfordres også, idet vi undres om formene krummer utover eller innover. Grönlund og Nisunen har blant annet vært representert på biennalene i Venezia (2001) og Sao Paolo (2006), Manifesta (1996) samt andre festivaler i Europa og Asia. Deres utstillingsprosjekter har vært vist ved Moderna Museet i Stocholm, Kiasma i Helsinki, Henie Onstad Kunstsenter og Kunstnernes Hus i Oslo, samt en rekke europeiske gallerier. Kunstutvalget arbeider nå videre med andre områder i Studentsenteret. Planen er at flere verk vil bli ferdigstilt i løpet av Det arbeides også med en brukerveiledning for hvordan forholdet mellom arkitektur, kunst og brukerbehov skal ivaretas i de kommende år. Mette Kvandal Kunst i offentlige rom Foto: Tommi Grönlund og Petteri Nisunen,

14 Tegninger: Lusparken arkitekter AS Målestokk: 20 m Hovedinngang 2 Studenttorg/vrimleareal 3 Resepsjon 4 Svømmehall 5 Styrketreningsrom/ tilfluktsrom 6 Idrettshall 7 Garderober 8 Bokhandel 9 Dansesal 10 Spinningsal 11 Treningsrom 12 Auditorium 13 Konferanserom 14 Karrieresenter 15 Kortsenter 16 Studentdemokrati 17 Redaksjon 18 Lydstudio 19 Studentvelferd, kontorer 20 Café 21 Restaurant 22 Kjøkken 23 Pauseareal 24 Personal 25 Toaletter 26 Varemottak/drift 27 Ventilasjon/teknisk rom 28 Lager Plan Plan 1 14

15 Plan Plan 3 15

16 27 27 Ventilasjon/teknisk rom Plan 4 Snitt 16

17 Byggeteknikk Studentsenteret i Bergen var fram til 2005 lokalisert i en bygning fra starten av 1970-tallet. Denne bygningen er nå i all hovedsak erstattet med det nye Studentsenteret. Den gamle bygningen ble revet, bortsett fra idrettshallen, og tilstøtende deler av dekket over plan 1 og dekket over plan 2. I tillegg er det bevart noen mindre vegger og dekker ved energisentralen. Idrettshallen består av plasstøpte vegger og plasstøpt bjelke-/dekkekonstruksjon. De to tilstøtende dekkene er flatdekker med plateforsterkninger over søylene. Dekkene bæres av sirkulære betongsøyler fundamentert på punktfundamenter direkte på fjell. Alle overflater på gamle konstruksjoner ble rensket inn til bærende betong. Alle gamle konstruksjoner er kontrollert for nye laster i henhold til gjeldende standarder. Der kapasiteten på gamle konstruksjoner var for liten ble de forsterket. Grunnen består i all hovedsak av løsmasser i varierende tykkelse over fjell. Tegninger av den gamle bygningen viste at den i sin helhet var fundamentert på fjell. Det ble derfor forutsatt at nybygget også kunne fundamenteres på fjell. Nybygget ligger i sin helhet innenfor omrisset av den gamle bygningen. Under byggingen ble det klart at dybde til fjell over store områder var vesentlig større enn angitt på de gamle tegningene. Dette var tilfellet i områdene nærmest Parkveien, ved svømmehallen og ved hovedinngangen. Masseutskifting helt ned til fjell ble uaktuelt i disse områdene. Under tilfluktsrom var det stedvis behov for å sprenge til riktig planum. Veggbanketter og punktfundamenter er i hovedsak støpt direkte på fjell eller på masseutskiftet kvalitetsfylling av sprengstein. I områder med stor dybde til fjell er det fundamentert på stålkjernepeler. Over pelene er det støpt pelehoder og fordelingsdragere som tar opp krefter på grunn av eksentrisiteter i pelene. Dette gjelder langs fasade mot Parkveien ved hovedinngangen, samt under halve svømmehallen. Gulv er støpt direkte mot grunnen. Yttervegger mot terreng er i plasstøpt betong. Mot Olaf Ryes vei er yttervegg mot terreng horisontalavstivet med skrå stålkjernepeler. Alle yttervegger mot terreng er isolerte og fuktsikrede med drensplate og grunnmursplate. Tilfluktsrommet består av plasstøpte vegger med overliggende betongdekke. Dekket er understøttet av en søylerad i midten. Tilfluktsromsdører og luker er støpt inn. 17

18 18

19 19

20 Over hovedinngangen er dekke over plan 1 plasstøpt med synlig betongoverflate og innfelte lys i himling. Forskalingsplatene ble lagt i system for å få et fint mønster i overflaten. Dekke over plan 2 og dekke over plan 3 består av prefabrikkerte hulldekker. Elementene er opplagt på prefabrikkerte L-bjelker av betong mot fasade, og stålbjelker inn mot midten av bygningen. Bjelkene er delvis understøttet av plasstøpte søyler og delvis av prefabrikkerte sirkulære betongsøyler. Dekke over kjøkken består av prefabrikkerte hulldekker opplagt på I-profiler av stål. Stålbjelkene er understøttet av prefabrikkerte sirkulære betongsøyler. Underliggende gamle konstruksjoner er kontrollert for det nye lastbildet. Tak over restaurant består av bjelker med dekke av korrugerte stålplater. Midt i bygningen er det åpent fra plan 1 og helt opp til taket. Midt i dette åpne rommet ligger auditoriet kalt Egget. Auditoriedekket er en skrå bjelke-/dekkekonstruksjon i plasstøpt betong. Front og bakkant er rett, mens sidene har krum form. Dekket er opplagt på fire oppkragede betongsøyler. Søylene er splittet for å gi plass til tekniske føringer. Åpningen er så kledd igjen slik at det framstår som én søyle. Søylene har avlangt tverrsnitt med halvsirkelformede kortsider. Overbygget i auditoriet består av rammer av I-profiler i stål. I front og i bakkant er det krumme søyler av valsede I-profiler. Til sammen danner dette et eggformet skall. Bassenget består av dekke og vegger i vanntett plassstøpt betong, innvendig foret med en tett kasse av rustfritt stål. Bassengdekket hviler på fundamentvegger av vanntett betong, delvis ned til fjell, delvis på stålkjernepeler til fjell. Under bassenget er det vanntette kammer der bæreveggene er en del av disse. Rundt bassenget er det plasstøpte dekker. Over tilfluktsrom og basseng er det to dekker. Dekke over plan 2 og 3 består av prefabrikkerte elementer. Mot Olaf Ryes vei er dekkene lagt opp på prefabrikkerte betongbjelker, mens det inn mot midten av bygningen er lagt opp på stålbjelker. Bjelkene er understøttet av plasstøpte søyler. Rundt stupetårnet i svømmehallen er det felt med plasstøpte dekker opplagt på stålbjelker. Over det store åpne rommet midt i bygningen er det et særegent buetak. Taket stikker opp over det generelle takplanet og består av tre krumme takelementer. Hvert av elementene er satt sammen av rette og krumme kassebærere. Kassebærerne holdes oppe av åtte sirkulære stag. To og to av stagene går ned på hver sin betongsøyle, og danner en vifteform. I tillegg har taket opplegg langs randen. Horisontale laster fra vindlast og utilsiktet skråstilling overføres via stive dekkeskiver til avstivende bygningsdeler, som består av heis-/trappesjakt og avstivende vegger av plasstøpt betong. Horisontallastene overføres videre til fundamenter og ned til fjell. 20

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no Villa Aagaard Hamar KIMA arkitektur as Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no 4 KIMA arkitektur as ble etablert i 2008 av Martin Dietrichson, Inge Hareide og Kristoffer Moe Bøksle. Etter flere

Detaljer

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG NOTAT Oppdrag HAMSUNSENTERET Kunde NORDLAND FYLKESKOMMUNE Notat nr. 01 Til Per A Vasshaug Fra Kopi Terje Skulbru 1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Dato 2009-06-21 Prosj.nr: 6070421 ELEKTROINSTALLASJONER Anlegget

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

PULS ARKITEKTUR 6 / 2015

PULS ARKITEKTUR 6 / 2015 PULS ARKITEKTUR 6 / 2015 I FORM OG FARGE C5 Kristin Pallin Margunn Aksnes PROSJEKTBESKRIVELSE / I form og farge er et fireetasjes aktivitetssenter i tre som har en luftig foaje som deler bygget i to. På

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

ENEBOLIG BYGDØY. Oslo. 4mur+ PUSHAK as. Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran

ENEBOLIG BYGDØY. Oslo. 4mur+ PUSHAK as. Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran Utsnitt av fasade mot syd. Betong og tegl er lagt i samme fargeleie for å gi et homogent uttrykk ENEBOLIG BYGDØY Oslo PUSHAK as Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran 4mur+ Adresse: Tiltakshaver: Arkitekt:

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 12 Notat VVS Borealis ARKITEKTERas 237 238 19.06.2012 Generelt. Rådhuskvartalet vil etter nyetablering bestå av bygg som skal bevares og rehabiliteres, og

Detaljer

Servicebygg i Frognerparken

Servicebygg i Frognerparken Servicebygg i Frognerparken Oslo 4 div.a arkitekter as Tekst: Henriette Salvesen Foto: nispe@datho.no og Kirstin Bartels (s. 4 og 5) Den gamle bygningen med toaletter og kiosk ved Hundejordet i Frognerparken

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen 30 www.sh-arkitekter.no Stein Halvorsen AS Sivilarkitekter MNAL ble etablert i 1996 etter å ha vunnet arkitektkonkurransen om Sametinget i Karasjok. Mange av prosjektene er knyttet til det offentlige rom,

Detaljer

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre.

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Vitensenteret sett fra Tungeneset. MITT SKIP ER LSTET ME.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Møteplassen ligger på terrengnivå

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG PRESENTASJON HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG Avd. for lærerutdanning i Hamar ARKITEKT: ARKITEKTGRUPPEN LILLE FRØEN AS Tekst og foto: Sivilarkitekt MNAL Pål Andresen Adresse: Holsetgaten 31, 2318 Hamar Byggherre:

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Volda, 25. November 2010 Tempevegen 22, 1300 Trondheim Telefon: 73 94 97 97 Faks.: 73 94 97 90 www.asplanviak.no 1.1 Generelt om byggene

Detaljer

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR 10 x 178 = 1 780 8x 155= 1240 h=2 709 nisje h yle h=2582 h= 2510 nisje for dør h= 2110 h=2618 B1 TEKN.ROM 009 14,6 m2 hyller materialer 010 9,2 m2 sponavsug SLØYD maskiner 008 28,4 m2 skap stasjonær sirkelsag

Detaljer

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene.

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Barnehage 806 m2 798 m2 806 m2 består av liggende panel på tradisjonelt bindingsverk.

Detaljer

KARMSUND PANORAMA. Atle Strønstad. Pål Stolt-Nielsen Reksten. Fasade vest

KARMSUND PANORAMA. Atle Strønstad. Pål Stolt-Nielsen Reksten. Fasade vest Fasade vest KARMSUND PANORAMA Opus Arkitekter AS Tekst: Foto: Atle Strønstad Pål Stolt-Nielsen Reksten OPUS arkitekter as (stiftet 1997), er nå det største kontoret mellom Bergen og Stavanger, med 14 fulltidsansatte

Detaljer

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0 PROSJEKT: Schwartz gate 16-18 Side 1 av 6 Generelt Etterfølgende beskrivelse er ment å gi en oversikt over de anleggstyper/installasjoner som skal inn i bygget, slik at det gir totalentreprenøren et grunnlag

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate SPINN RKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås rkitekt Christies gate PROSJEKTBESKRIVELSE / when simplicity meets complexity - sykkel i Trondheim

Detaljer

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner Tinghuset i Haugesund Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland Foto: Informasjonspartner Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS har i dag 12 ansatte med

Detaljer

ambassade Rehabilitering og tilbygg

ambassade Rehabilitering og tilbygg Spanias ambassade i Oslo Rehabilitering og tilbygg Hille Melbye arkitekter Tekst: Tore Wiig Foto: Magnus Aspelin 22 Spanias ambassade skulle etableres i en bevaringsverdig villa fra 1920 på Frogner i Oslo.

Detaljer

PUBLIKUMSBYGNING PÅ BJERKEBÆK

PUBLIKUMSBYGNING PÅ BJERKEBÆK Skissemodell Sigrid Undset, 1882-1949 PUBLIKUMSBYGNING PÅ BJERKEBÆK Sigrid Undsets hjem CARL-VIGGO HØLMEBAKK, SIV.ARK. Tekst: Carl-Viggo Hølmebakk Foto: Carl-Viggo Hølmebakk og Rickard Riesenfeld Carl-Viggo

Detaljer

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse EIENDOMSKONFERANSEN 2014 6. NOVEMBER, RICA SEILET HOTEL Før situasjon Målsetting: Sparebanken Møre ville

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

NORDRE KVARTAL. siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo. Organisering LPO ARKITEKTER

NORDRE KVARTAL. siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo. Organisering LPO ARKITEKTER NORDRE KVARTAL siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo LPO ARKITEKTER Tekst: arkitekt Gry Holter Foto: Finn Ståle Felberg og Tove Lauluten (nederst s. 33, s. 35) 30 Vulkan er betegnelsen på det gamle industriområdet

Detaljer

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Situasjonsplan 1:1000 SCUBA Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Ute på Brattøra ligger Pirbadet og råder over en delvisnedgravd pearkeringskjeller. Havnebassenget er gjemt bak

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

BISLETT STADION. Oslo ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER. Tekst: Mads Møller/Arkitektfirmaet C. F. Møller

BISLETT STADION. Oslo ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER. Tekst: Mads Møller/Arkitektfirmaet C. F. Møller BISLETT STADION Oslo ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER Tekst: Mads Møller/Arkitektfirmaet C. F. Møller Foto: Torben Eskerod. Flyfoto side 9: Scanpix Partnerfoto side 7: MEW Fasadekoblingen mellom stadions krumme

Detaljer

Barnehagen sett fra sydvest. Fasadeteglen er i stor grad til stede i interiøret

Barnehagen sett fra sydvest. Fasadeteglen er i stor grad til stede i interiøret Barnehagen sett fra sydvest Fasadeteglen er i stor grad til stede i interiøret 24 MUR+BETONG 4 2009 Sluseparken barnehage Nome, Telemark LPO arkitekter as Tekst: Jan Knoop, LPO Foto: Terje Skåre Adresse:

Detaljer

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON T A R E M A R E 0 0 0 30 40 50 60 70 KJØKKEN 54 M SERVERING VAREMOTTAK PORT KJØLEROM UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 88 M PERSONAL 3 M LAGER TEKN SØPPEL INNGANG PERSONAL PERSONAL 83

Detaljer

RINGSAKER FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel

RINGSAKER FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel RINGSAKER FAGHANDEL Innhold Ringsaker Faghandel blir en del av en større kjede av sentre, med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare Møbler

Detaljer

Oslo. Dyrvik arkitekter as. Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan

Oslo. Dyrvik arkitekter as. Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan Trapp som fører opp til det indre gårdsrom skjærer inn i basen som en canyon Lille Bislett Oslo Dyrvik arkitekter as Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan www.dyrvik.no

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN

DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN SJETNE IL 4 Design og ide A SITUASJONSPLAN B ETASJEPLANER MED MØBLERINGSFORSLAG C AREALOVERSIKT D FASADETEGNINGER E PERSPEKTIV F OVERSIKT

Detaljer

KOMPLEKS 3382 PARKVEIEN

KOMPLEKS 3382 PARKVEIEN KOMPLEKS 3382 PARKVEIEN Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Villa Nåværende funksjon: Kontorer, UiB Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning Totalt

Detaljer

SKIEN FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel

SKIEN FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel SKIEN FAGHANDEL Innhold Skien Faghandel blir en del av en større kjede av sentre med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare Møbler Bredt

Detaljer

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ]

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ] Stilla [ st ɪ l.la ] Stilla er et åpent og landskapsinteraktivt vitensenter. Gjennom fleksible rom for mange typer aktiviter, et ambisiøst energikonsept basert på lokale ressurser og en arkitektur som

Detaljer

SMESTADDAMMEN BOLIG. Transformasjon av Elkems gamle hovedkvarter. Oslo DYRØ OG MOEN AS ARKITEKTER MNAL

SMESTADDAMMEN BOLIG. Transformasjon av Elkems gamle hovedkvarter. Oslo DYRØ OG MOEN AS ARKITEKTER MNAL Transformasjon av Elkems gamle hovedkvarter SMESTADDAMMEN BOLIG Oslo DYRØ OG MOEN AS ARKITEKTER MNAL Tekst: Marius Bjørge Foto: Dyrø og Moen AS / Sturlason AS 20 Smestaddammen Bolig er en kombinasjon av

Detaljer

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS PRESENTASJON BOLIG KORSGATA Trondheim Fasade mot sør ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Maryann Tvenning. Eksteriørfoto: Ogmund Sørli. Interiørfoto: Eline Hellebust MUR 3/05 11 Tomten er på 380

Detaljer

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger Fasade sørvest rampbo løwen Enebolig Stavanger Ramp Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Adresse : Byggherre : Arkitekt : RIB : Steinperleveien 19, Stavanger Fam.

Detaljer

GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE. f a r g e r i k t f e l l e s s k a p 16-1

GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE. f a r g e r i k t f e l l e s s k a p 16-1 GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE f a r g e r i k t f e l l e s s k a p Vår hovedintensjon på Stavne har vært å lage et bygg som bidrar til å skape et fellesskap mellom brukerne,

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 201126035-18 Emnekode: ESARK-4430 Saksbeh: IVAL Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: Fra: Etat for utbygging

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen Atlaset har denne dyden: det viser formen til byer som ennå ikke har hverken form eller navn Italo Calvino, Usynlige byer Et så vakkert sted som dette kan vanskelig forbedres ved å bygge noe der. Og når

Detaljer

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Fra nord BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Trondheim PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Sivilarkitekt MNAL Maryann Tvenning Foto: Kjell Erik Fjello og Maryann Tvenning Adresse: Sunnlandsveien 54, Trondheim Byggherre:

Detaljer

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 parasite Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen Vår intensjon med sykkelsenteret Rotor:parasite er å aktivisere torget i Trondheim

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 REALFAGBYGGET Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 164/715, 713, 725, 726, 548, 549, 682 164/715, 713, 721, 725, 548, 549 AskeladdenID:

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole

Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole 02.07.15 I forbindelse med at Huseby Skole skal rives for å gjøre plass til nye Heimdal Videregående Skole har Trondheim Kommune gitt Reinertsen AS i oppdrag å

Detaljer

Totalentreprenør. side 10

Totalentreprenør. side 10 side 10 Totalentreprenør Stjern Entreprenør AS er totalentreprenør og leverer komplette prosjekter, fra første møte og prosjektering til produksjon og utført arbeid vi tar oss av alt. Vi har hovedkontor

Detaljer

Villa Riise. Jar, Bærum. Tekst: Nicolai F. Riise. Foto: Jiri Havran. Kringsjåveien 4 E, 1358 Jar Karianne og Nicolai Finngaard Riise.

Villa Riise. Jar, Bærum. Tekst: Nicolai F. Riise. Foto: Jiri Havran. Kringsjåveien 4 E, 1358 Jar Karianne og Nicolai Finngaard Riise. Villa Riise Jar, Bærum Arkitekt: MAD AS Adresse Byggherre Arkitekt RIB Entrepriseform Murmester: Natursteinsarb.: Leverandør tegl: Kringsjåveien 4 E, 1358 Jar Karianne og Nicolai Finngaard Riise MAD AS

Detaljer

TO FLØYER. Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola

TO FLØYER. Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola TO FLØYER Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola 19x0,174=3,30 Visjon En hver by trenger et sentrum. Vi ønsker at det nye Rådhuset i Sola skal være hjørnestenen i bydannelsen og dermed også sentrumsdannelsen.

Detaljer

Alfaset gravlund. Oslo. Tekst: Espen Eskeland. Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland

Alfaset gravlund. Oslo. Tekst: Espen Eskeland. Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland Krematorium på Alfaset gravlund Oslo ARKITEKTENE AS - ESPEN ESKELAND og Dyrvik arkitekter as Tekst: Espen Eskeland Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland 14 MUR+BETONG 4 2009 Krematoriet skyter ut av terrenget

Detaljer

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og "justert" TFM

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og justert TFM DEL 2 BYGG 21 253 Luker 211 Klargjøring av tomt 254 Gulv og overflate 212 Byggegrop 255 Himling og overflate 213 Forsterkning av grunn 257 Utstyr 214 Fundamenter 26 215 Bærelag 261 Primærkonstruksjoner

Detaljer

Sunndal ungdomsskole og kulturskole

Sunndal ungdomsskole og kulturskole Sunndal ungdomsskole og kulturskole HUS arkitekter as Tekst: Guri Fiskum, sivilarkitekt MNAL Foto: Arve Osen AS og Trond Opstad, Informasjonspartner HUS arkitekter AS ble etablert i 1993 og er nå et av

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

FEM ARGUMENTER FOR ET NYTT RÅDHUS KONSEPT ARKITEKTKONKURRANSE NYE BODØ RÅDHUS "UNION"

FEM ARGUMENTER FOR ET NYTT RÅDHUS KONSEPT ARKITEKTKONKURRANSE NYE BODØ RÅDHUS UNION FEM ARGUMENTER FOR ET NYTT RÅDHUS KONSEPT Løsningen er basert på å kombinere det beste av eksisterende forhold - det eksentriske, sjarmerende og sterke arkitektoniske uttrykket fra det opprinnelige Rådhuset-

Detaljer

FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ!

FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ! Til leie Kalnesveien 5 Gnr. 2047, bnr. 186, Oppdragsnr. 212048 Pris: kr. 1650,- pr. m²/år + omk. FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ! Østfolds hotteste kontorbeliggenhet akkurat nå! Eiendommen ligger helt

Detaljer

Akershus. sivilarkitekter MNAL. Stein Halvorsen AS. Tekst: Stein Halvorsen. Foto: Beate Eikrem og Erling Sommerfeldt, begge hos Stein Halvorsen AS

Akershus. sivilarkitekter MNAL. Stein Halvorsen AS. Tekst: Stein Halvorsen. Foto: Beate Eikrem og Erling Sommerfeldt, begge hos Stein Halvorsen AS Follo tinghus Akershus stein halvorsen AS Tekst: Stein Halvorsen Foto: Beate Eikrem og Erling Sommerfeldt, begge hos Stein Halvorsen AS Adresse: Byggherre: Arkitekt: Landskapsarkitekt: Interiørarkitekt:

Detaljer

Sandnes. Tekst: Kari Halvorsen. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner

Sandnes. Tekst: Kari Halvorsen. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Enebolig Riis Sandnes Kari Halvorsen Tekst: Kari Halvorsen Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Byggherre: Arkitekt: RIB: Øvrevollen 5a, 4019 Sandnes Angeline og Per Egil Riis Sivilarkitekter

Detaljer

PORSGRUNN FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel

PORSGRUNN FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel PORSGRUNN FAGHANDEL Innhold Porsgrunn Faghandel blir en del av en større kjede av sentre med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare Møbler

Detaljer

HYTTE PÅ LYNGHOLMEN. Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER. Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand. mur+

HYTTE PÅ LYNGHOLMEN. Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER. Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand. mur+ HYTTE PÅ LYNGHOLMEN Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand 13 14 Lund Hagem Arkitekter har kontor i Oslo og er ledet av fire partnere: Svein Lund, Einar

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

FEM ENEBOLIGER RUNDT ET TUN. Gregers Grams vei, Ullern, Oslo R21 ARKITEKTER

FEM ENEBOLIGER RUNDT ET TUN. Gregers Grams vei, Ullern, Oslo R21 ARKITEKTER FEM ENEBOLIGER RUNDT ET TUN Gregers Grams vei, Ullern, Oslo R21 ARKITEKTER Tekst: Anders Melsom, Martin Smedsrud Foto: Henrik Beck Kæmpe og Arne Nicolai Schram 5 Fra gårdsplassen Situasjon 6 Martin Smedsrud,

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as FANTOFT STUDENTBY PRESENTASJON 10.12.2014 Arkitekter BAS arkitekter Helen & Hard AT plan og arkitektur MDH arkitekter Konsulenter nettverk Sarpsborg Stavanger og Oslo Tromsø, Oslo og Stavanger Oslo Itech

Detaljer

Voss Kulturhus. Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter

Voss Kulturhus. Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter Voss kulturhus pka arkitekter Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter 10 Etter prekvalifisering ble vårt kontor, sammen med en lokal konsulentgruppe, engasjert

Detaljer

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG SKOLER FOR FRAMTIDA Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG Renovering kantine og klasserom i underetasje Totalt areal: 350 m 2 Prosjektkostnad:

Detaljer

Haakon VII gate 5 er en velkjent adresse og er omgitt av de beste!

Haakon VII gate 5 er en velkjent adresse og er omgitt av de beste! Premium kontorer Haakon VIIs gate 5 3 - et av Pecunias prestisjeprosjekter i Vika. Det er lenge siden det ble bygget nytt i Vika. Bygningen er derved unik, fordi den i 2009 ble strippet inn til råbetongen

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

NÆRINGSTORGET ÅFJORD. kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning

NÆRINGSTORGET ÅFJORD. kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning NÆRINGSTORGET ÅFJORD kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning moderne bygg med godt inneklima lokaler kan tilpasses kundens ønsker og behov innflytting fra Q4 2015 moderne

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Hus 23, Lille Stranden 3

Hus 23, Lille Stranden 3 Tjuvholmen er en ny bydel under oppføring; midt i Oslo og på et av de mest synlige områdene ved innseilingen i Piper vika i forlengelsen av Aker Brygge. Området har i over to hundre år vært benyttet som

Detaljer

Julie Fosse, Marie Garborg Haaland og Silje Asbøll

Julie Fosse, Marie Garborg Haaland og Silje Asbøll Julie Fosse, Marie Garborg Haaland og Silje Asbøll Sval Se for deg at du har kjøpt en trestol, en stol du er veldig fornøyd med. En dag knekker den ene foten på stolen. Hva gjør du? Mange ville nok ha

Detaljer

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 Idrett Hall for ballspill Areal for annen idrett A002, A004, A006 3036 m 2, 3 deler på 23x44 m 14,5m (underkant bjelker) Gulv av med sportsbelegg.

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON Side 1 PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON MÅLSETTING Søgne Kommune har installert et EDB styrt FDV- program som skal brukes på alle eksisterende og nye bygg. Med bakgrunn i dette skal all dokumentasjon

Detaljer

Mulighetsstudie 23.05.2014

Mulighetsstudie 23.05.2014 D e a n u g i e l d a Basseng T a n a k o m m u n e Tana bru Mulighetsstudie 23.05.2014 Basseng Tana bru Mulighetsstudie 23.05.14/Innholdsfortegnelse - Beskrivelse - Basseng 12.5 m: Situasjonsplan, Planer,

Detaljer

SANDEFJORD FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel

SANDEFJORD FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel SANDEFJORD FAGHANDEL Innhold Sandefjord Faghandel blir en del av en større kjede av sentre, med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare

Detaljer

TYSSØY 7 eneboliger. Moderne arkitektur, maritimt miljø med mulighet for båtplass, fantastisk utsikt. TORSBYGG AS

TYSSØY 7 eneboliger. Moderne arkitektur, maritimt miljø med mulighet for båtplass, fantastisk utsikt. TORSBYGG AS TYSSØY 7 eneboliger Moderne arkitektur, maritimt miljø med mulighet for båtplass, fantastisk utsikt. TORSBYGG AS Moderne eneboliger med store vindusflater og kvaliteter og rom som du ofte finner i langt

Detaljer

VILLA HEFTYE. Filipstad, Oslo PRESENTASJON. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller

VILLA HEFTYE. Filipstad, Oslo PRESENTASJON. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller PRESENTASJON Villa Heftye. Oppført i 1864 etter tegninger av Stadskonduktør G.A. Bull VILLA HEFTYE Filipstad, Oslo REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller Overlysrom

Detaljer

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200 Maritimt vitensenter i Tungevågen Fasade mot øst 1:200 forbindelse til fyrtårn A C B Gjenstandsmottak 200 Undervisnings materiell 30 Verksted Teknisk rom 1 c+ 2. Vaskerom 55 Lager 20 wc h 27 wc f 27 garderobe

Detaljer

ENEBOLIG HAFRSFJORD. Stavanger. 4mur+ HOEM + FOLSTAD ARKITEKTER AS. Tekst: Stig Folstad Foto: Jesper Ray (utlånt av Dinesen)

ENEBOLIG HAFRSFJORD. Stavanger. 4mur+ HOEM + FOLSTAD ARKITEKTER AS. Tekst: Stig Folstad Foto: Jesper Ray (utlånt av Dinesen) ENEBOLIG HAFRSFJORD Stavanger HOEM + FOLSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Stig Folstad Foto: Jesper Ray (utlånt av Dinesen) 4 Adresse: Arkitekt: Konsulenter: Entreprenører: Leverandører: Ragnhildsgate 84, 4044

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g U n i v e r s e l l U t f o r m i n g HVORDAN SKAL MAN TENKE SOM ARKITEKT NÅR MAN SKAL LAGE LØSNINGER SOM PASSER FOR ALLE? HVILKE SPESIELLE UTFORDRINGER MØTER MAN I PROSESSEN? BOLIGER BASERT PÅ PRINSIPPET

Detaljer

ARENDAL KULTUR- OG RÅDHUS

ARENDAL KULTUR- OG RÅDHUS PRESENTASJON ARENDAL KULTUR- OG RÅDHUS LPO arkitektur & design AS Tekst: LPO arkitektur & design AS Foto: Einar de Lange Nielsen Steinar Hesthag; lite bilde s. 4 og Kari Skoe Fredriksen; lite bilde s.10

Detaljer

Kapittel 17 Norges Banks tidligere avdelingskontor i Stavanger, Domkirkeplassen 3, Stavanger NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I STAVANGER

Kapittel 17 Norges Banks tidligere avdelingskontor i Stavanger, Domkirkeplassen 3, Stavanger NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I STAVANGER Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I STAVANGER Kommune: 1103/Stavanger Gnr/bnr: 55/191, 194, 1814 55/194 AskeladdenID: 131063 Referanse

Detaljer

Umbukta kontrollgarasje, Mo tollsted Tollregion Midt-Norge

Umbukta kontrollgarasje, Mo tollsted Tollregion Midt-Norge Umbukta kontrollgarasje, Mo tollsted Tollregion Midt-Norge Svenskeveien 1343, Umbukta Nybygg Ferdigmelding nr. 675/2008 Prosjektnr. 11447 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker,

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 REALFAGBYGGET Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 164/715 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr

Detaljer

HYLLBERGET BOLIGOMRÅDE

HYLLBERGET BOLIGOMRÅDE HYLLBERGET BOLIGOMRÅDE 2 INNHOLD: Tekst: 1. Bakgrunn 2. Beskrivelse av tomten 3. Adkomst og trafikkløsning 4. Utforming 5. Romfordeling og løsninger 6. Grunnforhold 7. Byggeteknikk 7.1 Konstruksjon 7.2

Detaljer

Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller Arkitekter og Eivind Lauritzen

Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller Arkitekter og Eivind Lauritzen Olavs hall sett fra parken mellom Kirkegata og Vollgata OLAVS HALL Borgarsyssel Museum, Sarpsborg ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller

Detaljer

TO ENEBOLIGER PÅ EKELY. Jarlsborgveien 11A/11B, Oslo PRESENTASJON. NARUD STOKKE WIIG AS Tekst: Sivilarkitekt MNAL Jørn Narud

TO ENEBOLIGER PÅ EKELY. Jarlsborgveien 11A/11B, Oslo PRESENTASJON. NARUD STOKKE WIIG AS Tekst: Sivilarkitekt MNAL Jørn Narud PRESENTASJON Den åpne trekonstruksjonen gir en ekstra kompleksitet til bygningsvolumet, og skaper mellomrom og soner. Villa Vest, Slapø/Berz TO ENEBOLIGER PÅ EKELY Jarlsborgveien 11A/11B, Oslo NARUD STOKKE

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

ENEBOLIG PÅ LEVANGER PRESENTASJON ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS. Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL

ENEBOLIG PÅ LEVANGER PRESENTASJON ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS. Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL PRESENTASJON ENEBOLIG PÅ LEVANGER ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL Adresse: Byggherre: Arkitekt: Murmester: Entr./byggmester: Skogheimveien 6 C,

Detaljer

ROTOR SYKKELSENTER ET KNUTEPUNKT MONIKA SLETTEBERG SUNDE/MARIT ØYSÆD/BEATE MOE HANSEN KOMPLEKSE BYGG ARK 6. gruppenummer - sidetall

ROTOR SYKKELSENTER ET KNUTEPUNKT MONIKA SLETTEBERG SUNDE/MARIT ØYSÆD/BEATE MOE HANSEN KOMPLEKSE BYGG ARK 6. gruppenummer - sidetall ROTOR SYKKELSENTER ET KNUTEPUNKT MONIKA SLETTEBERG SUNDE/MARIT ØYSÆD/BEATE MOE HANSEN KOMPLEKSE BYGG ARK 6 gruppenummer - sidetall ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 MILJØOPPLYSNINGER BYA: 1684 Klimatisert areal:

Detaljer

Kapittel 21 Tidligere Rikstrygdeverket Drammensveien 60 og Observatorie terrasse 17 DRAMMENSVEIEN 60 OG OBSERVATORIE TERRASSE 17, OSLO

Kapittel 21 Tidligere Rikstrygdeverket Drammensveien 60 og Observatorie terrasse 17 DRAMMENSVEIEN 60 OG OBSERVATORIE TERRASSE 17, OSLO DRAMMENSVEIEN 60 OG OBSERVATORIE TERRASSE 17, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 211/73 211/248 211/73, 211/248, 999/873 AskeladdenID: 87891 Referanse til landsverneplan: Kompleks 2606001 Omfang fredning

Detaljer