FolkogforsVar Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FolkogforsVar Nr. 3 2011"

Transkript

1 FolkogforsVar Nr Fører krig til fred?

2 Kjære leser F F Kampen mot terror har stått sentralt i den vestlige verden siden 11. september Nesten ti år etter det dramatiske angrepet på USA har altså omsider verdens mest ettersøkte mann, Osama bin Laden, kommet til sin veis ende. Disse ti årene har ikke vært fredelige. Invasjonen av Afghanistan fikk riktignok fjernet al-qaidas treningsleire og det totalitære Taliban-styret, men utviklingen har gått sakte og urolighetene i landet er destabiliserende og krevende. Mange spør seg hva som nå vil skje vil bin Ladens død føre til at al-qaida-nettverket visner hen, eller vil han få en legendestatus som fortsetter å lede muslimsk ungdom i kampen for et verdensomspennende, religiøst kalifat om så med livet som innsats? Osama bin Laden har mye blod på hendene. Og de aller fleste av hans ofre er andre muslimer. I Midtøsten er spenningen fortsatt høy, og det er andre ting enn terror som står øverst på dagsorden. Mange makthavere tråkker en forsiktig sti mellom reform og revolusjon. I Libya er det fortsatt harde kamper. Italia må håndtere en flyktningstrøm av enorme dimensjoner, og norske jagerfly er på vingene og utfører bombetokt mot Gaddafi-regimet. I Irak forbereder man seg på å håndtere sin egen sikkerhet fra høsten av, da de siste amerikanske soldatene trekkes ut. Afghanistan har på sin side fått tiden fram til 2014 på seg til å gjøre det samme. I Sudan intensiveres kampene om grensebyen Abyjei, og mennesker er på flukt fra byen. I juli skal delingen av Nord- og Sør-Sudan finne sted. Sommeren blir neppe begivenhetsløs, selv om vi her hjemme er mest opptatt av ferieplaner og de nære ting. God lesning og god sommer! Monica K. Mattsson innhold Artikler: Merkedag på mer enn en måte USAs fremtidsutsikter - mot budsjettkutt og innstramminger s. 4-5 Post Bin Laden hva nå? s. 6-7 Kaotiske forhold i et spent Midtøsten s. 8-9 Om mål og midler i Libya: Har vi et militærstrategisk nivå i Norge? s En studie i fremtidens trusselutfordringer s Forsvar og sikkerhet i dagens Litauen s s. 16 s. 2 s. 3 og 18 Smått & stort Utgivelser: Kontaktbladet utgis 5 ganger pr. år. Annonser: Bladet tar ikke annonser. Abonnement: Bladet sendes gratis til interesserte, og abonnement kan tegnes ved å sende inn bestillings seddel på siste side eller på Opplag: Pr. juni 2011: eks. De som ønsker innsendt stoff og bilder i retur må angi returadresse tydelig. Innholdet i artikler og kronikker står for forfatternes eget syn, og representerer ikke nødvendigvis s offisielle mening. Utdrag eller artikler fra bladet eller fra våre web-sider kan brukes fritt ved angivelse av kilde. Faste sider: Leder Arbeidsutvalget i : Leder: Per Steinar Jensen (NHO) Nestleder: Hans-Christian Gabrielsen (LO) Generalsekretær: Monica K. Mattsson Folk om forsvar s. 17 Organisasjonsstoff s. 19 Info-publikasjoner s. 20 Oppslaget: kleptokrati; betegnelse på en stat med en ledelse eller leder som på ulovlig vis beriker seg selv av statsmidler og offentlig formue. Utgiver: Adresse: Arbeidersamfunnets plass 1c, 0181 Oslo Telefon: Tlf: Telefax: Internett adresse: E-post-adresse: Ansvarlig redaktør: Monica K. Mattsson Redaktør: Nan Cecilie Johnstad Redaksjon: Harald B. Borchgrevink E-post til red.: ISSN Grafisk produksjon: FolkogforsVar Nr Forsiden 2011 har så langt vært preget av opprørene i NordAfrika og Midtøsten. Det som startet i Tunisia, har siden blant annet spredt seg både til Egypt, Libya og Syria. Fremtiden er uviss. Bildet ble tatt i Benghazi i Libya 4.mai Layout: punkt&prikke Formidling: 2punkt as Trykk: RK Grafisk AS Sitatet Krig finnes overalt hvor det blir kjempet for fred - Elazar Benyoëtz Foto: Rodrigo Abd /Ap /Scanpix Fører krig til fred?

3 Folk og forsvar 60 år Nye meningsmålinger om Forsvaret ønsket å beholde verneplikten. Kvinner (79%) er mer positive til verneplikt enn menn (71%), og blant aldersgruppen 50+ er oppslutningen på 84%. 64% av de spurte mener at verneplikten bør gjelde både kvinner og menn. De yngste er mest positive til likestilling på dette området, i aldersgruppen under 30 år mener 70% at den skal gjelde begge kjønn. - På spørsmålet om Norge bør ha et militært Tilleggsbevilgning for oppdraget i Libya Allerede en uke etter at FN-resolusjon 1973 ble vedtatt, ble norske kampfly meldt inn til koalisjonsstyrken «Odessey Dawn». Flyene ble senere overført til NATO-operasjonen «Unified Protector». - Det var viktig at verdenssamfunnet reagerte raskt for å beskytte den libyske befolkningen mot Gaddafiregimets overgrep. Tidspresset gjorde at kostnadsanslaget på om lag 70 mill. var usikkert. Anslaget var kun basert på erfaringstall fra deltakelse i tidligere operasjoner. Det inkluderte ikke utgifter til ammunisjon, og det var knyttet stor usikkerhet til antall flytimer, sier forsvarsminister Grete Faremo. Forsvarsdepartementet har foretatt en grundig vurdering av kostnadene for det norske bidraget i operasjonen. Grunnkostnadene er beregnet til 83 mill. kroner. Dette inkluderer personellkostnader, driftskostnader i operasjonsområdet, etterforsyningstransporter, deployering og redeployering. Kostnadene for de ekstra flytimene er beregnet til 94 mill. kroner. Dette inkluderer vedlikeholdskostnader og tjenesteleveranser. Ammunisjonskostnadene er vanskelig å anslå siden Norge fortsatt bare er vel halvveis i perioden. Ut fra hittil gjennomførte tokt og et grovt anslag for den gjenværende tiden, er det anslått at ammunisjonskostnadene vil være 84 mill. kroner. Til sammen blir dette 261 mill. kroner. Kostnadene vil bli dekket inn gjennom en tilleggsbevilgning. Totalt deltar 18 land i operasjonen med omlag 190 fly og 20 marinefartøy. Alle styrkene bidrar til målet om å følge opp resolusjon Operasjonen er tredelt: Luftoperasjoner mot bakkemål for å beskytte sivile, håndhevelse av flyforbudssone og håndhevelse av våpenembargo. Krigskorset overrakt på veterandagen Tre norske offiserer mottok Krigskorset fra forsvarssjef general Harald Sunde for sin innsats i Afghanistan. Overrekkelsen skjedde ved Akershus Festning på veterandagen 8. mai De tre offiserene som ble hedret er oberst Eirik Johan Kristoffersen, kaptein Jørg Lian og orlogskaptein Trond André Bolle. Håkon Gjestvang Bolle tok imot Krigskorset med sverd på vegne av sin far, Trond André Bolle, som mottok utmerkelsen post mortem. Dette er første gang Krigskorset med sverd blir tildelt for handlinger etter andre verdenskrig. Krigskorset er Norges fremste dekorasjon, og kan tildeles norske og utenlandske militære og sivile som under krig eller væpnet konflikt på en særlig fremragende måte har utmerket seg. Paragrafen: selvforsvar; retten til å forsvare seg selv individuelt eller som gruppe ved væpnet angrep, hjemlet i FN-paktens artikkel 51. Dette kommer også meget klart til uttrykk i Atlanterhavspaktens artikkel 5 om kollektivt selvforsvar. Krigens lover gir imidlertid ingen ekstra rettigheter til den som måtte drive selvforsvar i forhold til aggressor. 3 Kilde. Opinion har i mars 2011 utført en meningsmåling for om holdninger til Forsvaret. Blant mange interessante funn i undersøkelsen, er følgende punkter fremhevet: - Verneplikten står sterkt i Norge. Blant de spurte svarer 75% at de ønsker å beholde verneplikten. Dette er likevel en nedgang på sju prosentpoeng siden i fjor høst, da 82% forsvar i den nåværende situasjon svarer 85% ja, mens ni % svarer nei. De yngste under 30 år er mest skeptisk, med en oppslutning på 73%. I aldersgruppen over 50 år er imidlertid oppslutningen på hele 91%. Menn er noe mer positive (89%) enn kvinner (81%). - Fire av ti nordmenn mener at Forsvaret er av svært eller ganske god kvalitet. På spørsmålet om Forsvarets størrelse står i forhold til de oppgavene de skal løse, svarer 45% at det er passe stort, mens 36% svarer at det er for lite. Bare 5% mener at det er for stort. - Undersøkelsen spurte også i hvilken grad Forsvaret fremstår som en åpen eller lukket organisasjon. På dette spørsmålet svarte fem % at Forsvaret fremsto som en svært lukket og 31% som en ganske lukket organisasjon. En av fire av de spurte mener Forsvaret framstår som en ganske eller svært åpen organisasjon. Dette gjaldt 32% av mennene, men bare 19% av kvinnene. - Undersøkelsen viste også at nordmenn flest får det meste av informasjonen om Forsvaret fra TV og/eller aviser. Det er imidlertid stor forskjell på aldersgrupper. Den yngste aldersgruppen får mest informasjon fra internett. Denne aldersgruppen får også en betydelig andel av informasjonen gjennom familie/venner.

4 USAs fremtids - mot budsjettkutt og innstramminger Det nærmer seg en ny amerikansk valgkamp den kan Barack Obama vinne hvis han spiller kortene sine riktig. Frem mot valget vil nok presidentens hovedfokus ligge på innenrikspolitikk; budsjetter og innstramminger, og utad vil man trolig se et USA som ikke er like villig til å dra lasset i internasjonal sammenheng som tidligere nettopp for å spare penger. Finanskrisa har kostet, og nå må USA betale. USA står snart ovenfor en ny valgkamp, og det knytter seg spenning til hvorvidt Barack Obama kommer til å få fire nye år i Det hvite hus. Noen av de amerikanske delstatene er ganske forutsigbare når det kommer til politisk ståsted; California og New York er stater som tradisjonelt støtter Demokratene, mens blant annet Texas og Wyoming støtter Republikanerne. Samtidig er det også noen delstater der det er vanskelig å vite hvordan utfallet av stemmegivningen vil bli Florida er en slik. Derfor er det også her man satser mest i valgkampen, nettopp for å vinne de viktige vippestatene. Utfordringer i kø President Obamas første periode har vært preget av en rekke utfordringer; både innad i USA, men også utenrikspolitisk med tanke på både Afghanistan, Libya og Midtøsten. Han fikk et veldig dårlig utgangspunkt for sin presidentperiode, fordi han arvet to kriger og en finanskrise. Optimismen fra november 2008 da slagordet Yes, we can change! runget i gatene i Washington DC, er nå forstummet. Man forventet mye, det ble vanskelig for presidenten å innfri. Like fullt fikk populariteten en oppsving da det ble klart at amerikanske spesialsoldater hadde drept USAs meste ettersøkte mann gjennom de siste ti årene, Osama bin Laden, i Pakistan i begynnelsen av mai i år. Innad i USA er det nå en meget skjev inntektsfordeling, som påvirker samfunnet i meget høy grad. I miljøene der det er mye penger, som i Hollywood og på Wall Street, støtter man stort sett Obama. De pengesterke støtter alle reformforslag, men vil likevel ikke være med på å betale mer skatt. De fattige har fått det bedre de siste årene, også under Obama. Det er middelklassen i USA som i dag sliter aller mest. Nedgang? Fortsatt er den amerikanske økonomien svært stor, og USA er et land som er uavhengig av resten av verden blant annet fordi det har gjeld i egen valuta. Det vites ikke om USA vil oppleve ytterligere nedgangstider; det blir sagt at landet har endret seg til det bedre samfunnsmessig de siste årene. Men det er fortsatt mange som skal integreres, og det byr på utfordringer. Man har de siste månedene sett et USA som ikke lenger er så villige til å ta styringen på internasjonalt plan; da man skulle iverksette den militære operasjonen i Libya med bakgrunn i resolusjon 1973 var amerikanerne veldig tydelige på at det ikke skulle være en USA-ledet operasjon. Likeledes pågår diskusjonen om hva som vil skje med Afghanistan de neste årene, når signalene om så og si full utrekking i 2014 allerede har kommet. I DC er den amerikanske ledelsen livredde for å få et nytt Vietnam, og det blir viktig for Obama å spille kortene sine riktig også i denne saken skal han ha mulighet til å få fire nye år som president. Operasjonene i Afghanistan har kostet enorme summer med penger, og USA har også de klart største tapstallene der borte. Økonomiske føringer Det er selvsagt budsjettene som legger føringene for hvordan politikken vil bli i nær fremtid. Forsvarsbudsjettet setter rammene for hva som er mulig å foreta seg militært. I USA er det enormt stort, men det forventes at det vil komme til å bli kuttet relativt mye i løpet av kort tid. Dette vil gå ut over investeringsprogrammer, drift og personell. Til sammenligning har Kina en eventyrlig vekst i sitt forsvarsbudsjett, og det bekymrer trolig amerikanerne. Amerikansk fokus på Stillehavet har da også økt de siste årene; Europa betraktes 4

5 som stabilt og relativt uproblematisk, mens spenningene i deler av Øst-Asia øker. Spesielt holdes det et øye med hva Kina foretar seg, men også Nord-Koreas bevegelser følges nok nøye fra DC. Japan, på sin side, ønsker å beholde et tett og godt forhold til USA. Forholdet mellom USA og Russland har blitt bedre etter Putin og Bush, men det knytter seg jo en viss spenning til hvem som vil vinne valget i Russland i Når det gjelder nordområdene, ligger amerikansk fokus først og fremst på Alaska som er det nære området. Men også amerikanerne er i ferd med å ta innover seg klimaendringer og utfordringer i forhold til ressursene i Arktis. Libya og Irak Ikke bare er det en manglende vilje i DC til å lede Libya-operasjonen, men man håper også på en hurtig avklaring der nede. Man mener at operasjonen må eskalere, fordi det haster for det politiske mandatet. Dessuten koster også denne operasjonen mye penger, og det er en utfordring at så få nasjoner er villige til å delta. Det siste man ønsker er at dette skal bli et nytt Irak der det nå har vært flyforbudssone i 10 år. Og apropos Irak, etter en omfattende transformasjonsperiode er det nå meningen at Irak skal klare seg selv fra i høst av. Fortsatt er dog fienden i stand til å slå sterkt til, og fortsatt har sivilbefolkningen store utfordringer når det kommer til tilgang på vann og strøm. Det blir nå lagt vekt på å få opplæringsstyrkene til å lære smarte og holdbare løsninger; både militært, men også på politifronten. Må ta ansvar Selv om Europa betraktes som en relativt fredelig del av jordkloden fra amerikansk ståsted, ligger det også noen utfordringer der. I forbindelse med operasjonen i Libya, må flere land i Europa (blant annet Italia og Hellas) hanskes med immigrasjonsproblematikk. Dette kan selvsagt skape større problemer på sikt, og EU har måttet tre støttende til med penger for at Hellas skulle kunne klare å håndtere situasjonen som har oppstått. Siden operasjonen fortsatt pågår, er det ingen som kan si hvor mange som kommer til å flykte fra Libya totalt. Med alle de militære operasjonene som nå pågår, tæres det også på de forskjellige nasjonenes militære kapasiteter. Dette opplever USA som utfordrende, da amerikanerne gjerne skulle ha sett at Europa og NATO var i stand til å ta et større ansvar for sin egen sikkerhetssituasjon. Amerikansk fokus dreier mer mot Kina og Iran og det å løse problemer i andre deler av verden, og dermed ligger det også noen utfordringer i det transatlantiske forholdet. Mot 2012 Også Europa og EU har måttet jobbe seg igjennom finanskrisen og er merket av det. Endringene i kjølevannet av krisen kjenner man ennå ikke helt ringvirkningene av. Hvordan vil Russland utvikle seg de neste årene, og hvor viktig blir utfallet av presidentvalget for forholdet til USA og de internasjonale organisasjonene? Hva skjer hvis Tyrkia blir en mektigere aktør i Europa, med eller uten EU-medlemskap? Vil bildet i Midtøsten bli ytterligere komplisert? Det som skjedde i Egypt betegnes som et jordskjelv. Etterskjelvene har så langt kommet i Libya og Syria. Hva hvis det kommer flere? Og hvordan fungerer egentlig Libya-operasjonen der Europa nå leder USA? President Obama har ikke lyktes i sin Midtøsten-politikk; fredsforhandlinger mellom Israel og de palestinske selvstyremyndighetene lar vente på seg. Det er fortsatt enormt mye å ta tak i for Barack Obama og per i dag er det umulig å si om han vil få fire nye år i maktens sentrum i DC. Sikkert er det i hvert fall at USA er i ferd med å skifte kurs, stramme inn og kutte ned så gjenstår det å se hvor vellykket det hele blir både for Obama selv men også for resten av verden. Av Nan Cecilie Johnstad 5 Foto: Anne Marie Kvamme/ og Scanpix utsikter Folk og forsvar 60 år

6 Post bin Laden hva nå? Osama bin Laden, verdens mest ettersøkte mann de siste ti årene, er død. Det er det ingen grunn til å gråte over. Terrorlederen, som rakk å bli 54 år, hadde tusener av liv på samvittigheten og sto for indoktrineringen av tusener av tilhengere i nettverket al-qaida. Men hva betyr bin Ladens død for verdens sikkerhet framover? Det er det fortsatt tidlig å si noe om. Fire dager etter hans død, gikk al-qaida ut med en melding på sine nettsider der de bekreftet dødsfallet, og hedret bin Laden som en martyr. De varsler også hevnaksjoner mot USA og deres allierte. Det kom ikke som noen overraskelse på USAs president Barack Obama. Allerede i tv-sendingene som fulgte nyheten om bin Ladens død uttalte presidenten The death of bin Laden marks the most significant achievement to date in our nation s effort to defeat al-qaida. But his death does not mark the end of our effort. There s no doubt that al-qaida will continue to pursue attacks against us. We must and we will remain vigilant at home and abroad. For al-qaida er neppe noen sentralisert organisasjon med én sterk leder. Rikmannssønnen fra Saudi-Arabia var riktig nok grunnlegger og inspirator for bevegelsen, men al-qaida har i sarkastiske vendinger ofte blitt kalt for terrorens svar på Mc Donalds altså en franchiseorganisasjon der hver enkelt celle har lik filosofi og like målsettinger, men der man for øvrig styrer sin egen butikk lokalt. Men meningene er delte også 6 her. Andre hevder at nettverket er mer formalisert enn man skulle tro, og at det finnes en sentral styringsgruppe som blant annet godkjenner og finansierer større terroraksjoner. Sannheten er kanskje et sted midt i mellom. Innen den paraplyen man kaller al-qaida er det også relativt velorganiserte grupperinger. Systemer for å skaffe våpen, flybilletter og falske pass er vel etablert. Finansieringssystemer er på plass. Ulike dekkorganisasjoner avsløres tidvis også i Europa. Hvilken rolle hadde Osama bin Laden i organisasjonen i 2011? Noen hadde nok avskrevet han som en gallionsfigur en nesten mytisk lederskikkelse som alle hadde hørt om, men få hadde hatt direkte kontakt med. Når amerikanske styrker stormet huset i Abbottabad, rundt 50 kilometer nord for Islamabad, der bin Laden oppholdt seg, bød det likevel på en del overraskelser. Store mengder papirer, minnepinner, ukast til videotaler og annet stoff tydet på at bin Laden muligens har hatt en mer aktiv rolle i organisasjonen enn man har trodd de siste ti årene. Hva ønsker al-qaida å oppnå? al-qaida kjemper en global jihad, og har en ambisjon om å fjerne all vestlig tilstedeværelse fra de muslimske land, og på sikt opprette et verdensomspennende, muslimsk kalifat. Dette ville være en verdensorden der verken kristne eller jøder har noen plass. Men det skal noe til å komme gjennom nåløyet også for andre muslimer. al-qaidas ledere, som selv er hovedsaklig sunnier, ser på sjiamuslimer, liberale muslimer og sufier som vantro og kjettere. Det er ikke uvanlig med angrep på moskeer dominert av en annen islamsk trosretning, eller på sivilbefolkning der man anser at de har for nær kontakt med den vestlige fienden. Faktisk er Pakistan det landet som har de aller høyeste tallene for drepte i ulike al-qaida aksjoner. I Irak har det også vært mange angrep. I de sjia-dominerte slumområdene i Sadr City gikk det i 2006 av seks bilbomber, som sammen med andre eksplosiver tok livet av minst 215 menesker og skadet minst 257 andre. Irakiske sjia-muslimer var også målet i Ashura-massakren i En serie terroristbomber drepte minst 178 og skadet minst 500 på Ashura-dagen, som også er en nasjonal høytidsdag i Irak, til minne om Husain ibn Ali, profetens sønnesønn. I 2007 smalt det fem bilbomber i Bagdad, som også tok omtrent 200 menneskeliv. Også her var målene sivile og sjia-muslimer. Kurdere er også et velkjent mål for al-qaida. Av de mer spektakulære episodene kan nevnes angrepet på yazidi-befolkningen i Irak (en kurdisk, religiøs retning), der fire selvmords-bombere i 2007 tok med seg 796 mennesker i døden, og skadet andre, i følge tall fra Røde Kors i Irak. Dette var det nest mest dødbringende terrorangrepet noensinne, bare overgått av 11. september 2001 med sine rundt ofre. I europeiske trakter husker vi kanskje best Madrid-bombene som gikk av på lokaltogene inn til sentrum i 2004; der det gikk 191 menneskeliv og ble skadd, samt London-bombene i 2007, der en serie selvmordsbombere sprengte seg selv på t-baner og en buss midt i rushtrafikken. I den aksjonen gikk 56 menneskeliv tapt, og rundt 700 ble skadd. Men alt i alt så er det ganske langt mellom de store og spektakulære aksjonene. Det er kanskje ikke så rart, når kilder anslår at en slik sak tar 1-2 år å planlegge. Hva med veien videre? Verden i 2011 ser annerledes ut enn den

7 Folk og forsvar 60 år gjorde i I år har vi vært vitne til en serie av jasmine-revolusjoner i Nord-Afrika og de arabiske landene. I land som Tunis og Egypt ser det ikke ut til at al-qaida har spilt noen fremtredende rolle i opprørene. Det kan muligens være en annen situasjon i Jemen. Det antas at Jemen, i alle fall et stykke på vei, har overtatt Afghanistans rolle som treningsleir for al-qaida. Og Jemens al-qaida-ledere gikk etter bin Ladens død ut og truet med alvorlige represalier. Det spesielle med Jemen-situasjonen er også at her ser det ut til å ha oppstått et samarbeid mellom al-qaida og regimet i Iran som jo er sjiamuslimer. Allikevel kan man spørre seg om ikke utviklingen i den arabiske verden går fortere enn det terrornettverket klarer å henge med. Unge arabere i dag etterspør mer demokrati, ytringsfrihet og medbestemmelsesrett og det er ikke verdier som al-qaida kan levere. skulle oppnå samme status blant tilhengerne som det bin Laden hadde. Hans personlige formue, som ble brukt til understøttelse av al-qaida, var vel et element i den sammenheng. Det å ha unnsluppet amerikanerne i ti år var et annet element i legenden rundt bin Laden. Det at han til slutt ble tatt viser at organisasjonen også er sårbar selv om årene går skal ingen føle seg for trygg. Men al-qaida har også utviklet seg i de ti årene som har gått. I dag satses det enormt på moderne teknologi, og internett har blitt en viktig rekrutteringsbase. Stadig nye jihad- sider dukker opp, i håp om å hjernevaske søkende sjeler. Kanskje vil den nye lederen for terrornettverket finne nye metoder for å true verdenssamfunnet også i årene som kommer. Foto: Scanpix Hvem tar over? Det som synes sikkert er at al-qaidas jakt på en ny, samlende lederskikkelse er i gang. Mange trekker fram Anwar al Awlaki, som et hett navn. Al Awlaki leder al-qaida på den arabiske halvøy, og sies å stå bak en rekke terrorangrep mot amerikanske borgere og interesser. Anwar al Awlaki er selv født i USA, og snakker flytende engelsk og kjenner den vestlige kulturen. Dette er sett som viktige egenskaper for en ny leder. Et annet navn som nevnes er nestkommanderende i al-qaida, Ayman Al Zawahiri. Etter Osama bin Ladens død rykket han opp på førsteplassen over verdens mest ettersøkte personer. En tredje utfordrer finner vi i den 46 år gamle Saif al-adel, tidligere oberst i Egypts spesialsstyrker, og tidligere sikkerhetssjef for Osama bin Laden. Han skal ha oppholdt seg i Iran siden han måtte rømme fra Afghanistan i 2001, og Iran sies også å støtte hans kandidatur. I følge Daily Telegraph skal Iran ha tilbudt treningsfasiliteter og utstyr dersom al Adel skulle få et topplederverv i al-qaida. Og det er godt mulig det går den veien. Pakistanske media siterer ikke navngitte kilder på at Saif al Adel allerede ses på som al-qaidas midlertidige leder, etter bin Ladens død. En kompliserende faktor er imidlertid at al-adel også sies å være meget lojal mot al Zawahiri, og ikke ønsker noen åpen maktkamp. Hva som blir fremtiden for al-qaida avhenger av mange ting. Osama bin Ladens død er ikke nødvendigvis avgjørende for organisasjonen, men det kan nok være hardt for en ny leder å Av Monica K. Mattsson 7

8 Kaotiske forhol i et spent Midtøsten 2011 har så langt blitt preget av opprørene som har skylt over Midtøsten og Nord-Afrika. Det som startet i Tunisia har spredd seg, og bølgene har nå nådd blant annet Syria med full kraft. Den syriske presidenten, Bashar al-assad, tviholder på makten i et land preget av kaos, og samtidig settes igjen fokus på konflikten mellom Israel og de palestinske selvstyremyndighetene - finnes det løsninger eller vil uroen spre seg ytterligere i den nærmeste fremtid? Opprøret i Syria, som nå har pågått i over to måneder, har vært preget av sammenstøt mellom demonstranter og politi. Demonstrantene krever demokratiske reformer, større frihet og regimets avgang. Så langt skal nærmere mennesker være drept, og ytterligere ha blitt pågrepet siden opprøret startet i midten av mars, ifølge tall fra FN og diverse menneskerettsgrupper. Minst mennesker skal ha flyktet fra Syria til Libanon som følge av uroen. Både EU og USA har innført sanksjoner mot landet, Norge støtter disse. Familiedynasti Syria har vært styrt av den syriske grenen av det panarabiske Baath-partiet siden I 1970 tok Hafez al-assad makten. Sønnen Bashar overtok som president etter farens død i år Familien tilhører alawittene, en religiøs minoritet som representerer 12 prosent av befolkningen i landet, og blir betegnet som et familiedynasti preget av tragedier og skandaler. Den sittende presidentens brødre har både blitt utsatt for bilulykker og kommet i søkelyset for narkotikamisbruk. Det var i utgangspunktet ikke meningen at Bashar skulle ta over etter sin far, men det viste seg at ingen av hans brødre passet til oppgaven. Den sittende presidenten blir beskrevet som en svak president i et land der regimet ikke gir utenlandske journalister innpass, samtidig som de bruker militærmakt mot sin egen befolkning. Bashar al-assad har vært blant de best likte i sin familie, men mange mener han ikke har klart å fylle sin fars sko. Faren jobbet seg i sin tid oppover i en militær karriere, mens sønnen på sin side er lege og har studert i London. Komplisert Bashar al-assad ble i 2003 kritisert av Israels daværende utenriksminister, Silvan Shalom, fordi Syria ikke støttet den amerikanske invasjonen av Irak. Den syriske presidenten har også blitt kritisert av Egypt og andre land i regionen. Men samtidig blir han ansett som viktig for å forhindre at Iran eller ytterliggående islamistgrupper skal ta kontroll over Syria og dermed gjøre regionen enda mer ustabil. Man frykter at om regimet kollapser, kan det bli avløst av Det muslimske brorskap som stadig vokser seg sterkere. De siste årene har vært utfordrende for president Assad. Da Libanons president, Rafiq Hariri ble drept i 2005, ble Syria anklaget for å 8

9 Folk og forsvar 60 år ld Sanksjonene 18.mai ble nye sanksjoner kunngjort av USAs finansdepartement. Disse innebar en dramatisk eskalering av presset mot regimet i Damaskus. Frem til da hadde presidenten vært spart for sanksjoner både fra USA og EU. De nye vedtakene omfattet i tillegg til Bashar al-assad, Syrias visepresident, statsminister, innenriksminister, forsvarsminister og lederen for Syrias militære etterretning. Amerikanske myndigheter uttalte at dette skulle sende en tydelig beskjed til president Assad og det syriske lederskapet om at de vil bli holdt ansvarlige for volden og undertrykkingen i landet. Den syriske presidenten fikk også beskjed om å øyeblikkelig stanse voldsbruken, gi etter for kravet om en mer representativ regjering og innføre betydningsfulle demokratiske reformer. Det er tidligere blitt innført sanksjoner mot Assads bror, Maher al-assad, som kontrollerer en del av Syrias væpnede styrker samt mot flere topper i den syriske etterretningen. Norge har sluttet seg til de økonomiske sanksjonene som EU i likhet med USA nå har innført. Obamas tale I midten av mai holdt den amerikanske presidenten, Barack Obama, en tale om tingenes tilstand i Midtøsten. Han uttalte blant annet at i for mange land har makten vært konsentrert i hendene til for få mennesker, og at forandringer er velkomne. Obama understreket at Irak har vist hvor vanskelig det er å forandre et regime med bruk av makt, men forsvarte samtidig den militære intervensjonen i Libya. Den amerikanske presidenten kom også med en klar beskjed til Syrias president om at han må lede landet gjennom en demokratisk overgang, eller komme seg unna. Obama kritiserte også det iranske regimet som samarbeider med Syria. President Obama vektla Midtøstens betydning for USA gjennom historiske, sikkerhetsmessige og økonomiske bånd, og han snakket også om konflikten mellom Israel og de palestinske selvstyremyndighetene. Han mener at en løsning på den konflikten er viktigere enn noen gang, og at palestinerne aldri vil vinne sin uavhengighet med mindre de anerkjenner Israels rett til å eksistere. Samtidig sa han også at grensene mellom Israel og en palestinsk stat må baseres på grensene fra før Seksdagerskrigen i Ingen fred? Den israelske statsministeren, Benjamin Netanyahu, var raskt ute med å uttrykke skuffelse over Obamas tale, og sa at Israel vil motsette seg en tilbaketrekning til grenser det er umulig å forsvare, og la vekt på at grensene fra før 1967 vil føre til at mange israelere, som bor i bosetninger på Vestbredden, vil havne utenfor Israel. Om lag en halv million israelere bor i bosetninger på Vestbredden og i Øst-Jerusalem. I mai godkjente israelske myndigheter byggingen av over nye boliger for jødiske bosettere i Øst-Jerusalem. Avgjørelsen innebærer at det skal bygges 620 nye hjem i bosetningen Pisgat Ze ve og ytterligere 900 i Har Homa. Det ventes at palestinernes president, Mahmoud Abbas, til høsten vil be FNs generalforsamling om å anerkjenne de palestinske områdene som en selvstendig stat. Etter Obamas nylig avholdte tale, tyder mye på at USA vil stemme imot. Den amerikanske presidenten har ikke lyktes i sin Midtøstenpolitikk, og det er ikke til å stikke under en stol at det nærmer seg presidentvalg i USA. Derfor mener eksperter at han ikke vil forsøke å komme til en løsning i denne konflikten nå. Fredsprosessen mellom Israel og palestinerne har i lengre tid stått stille. Utviklingen tok en ny vending da Hamas, som styrer Gazastripen, og den palestinske presidentens Fatah-parti, som styrer Vestbredden, inngikk en forsoningsavtale. Obama har ikke hatt noe positivt å si om den, ei heller om samlingsregjeringen de to partiene har planer om å danne. Dessuten har han heller ikke rettet noe krav mot Israel om å stoppe byggingen av nye bosetninger. Gjennom summen av dette, mener ekspertene nå at eventuelle fredsforhandlinger fortsatt virker langt unna. Bølgene Et spørsmål mange stiller seg, er selvsagt hva som vil skje videre i regionen. Mye føles usikkert; konflikten i Libya drar ut det militære angrepet med bakgrunn i resolusjon 1973 pågår fortsatt, og den libyske diktatoren, Muhammar Gaddafi, har holdt stand lenger enn ventet. I Syria har sanksjoner fremdeles ikke fått regimet til å vike en tomme. Men hva skjer om disse diktatorene må gi tapt? Hvordan ser da fremtiden ut for Libya og Syria? Og hvordan vil det påvirke resten av verden? Når det gjelder konflikten mellom Israel og de palestinske selvstyremyndighetene, står fortsatt mye på stedet hvil. Det blir interessant å se hvordan FNs generalforsamling eventuelt velger å stemme over president Abbas forslag. Fredsforhandlinger blir det nok uansett ikke på en stund, hvis USA velger å engasjere seg mindre. En slik prosess må ha sterk støtte fra det internasjonale samfunnet, og det har partene foreløpig ikke. Foto: Scanpix stå bak. En folkemobilisering i Libanon og et sterkt internasjonalt press, førte til at Bashar al-assad måtte hente syriske styrker ut av landet. Også den gang ble det fryktet at regimet kunne falle på grunn av nederlaget. Men så langt har den syriske presidenten klamret seg til makten. De neste månedene vil bli avgjørende for om familiedynastiet får lov til å bli sittende. Av Nan Cecilie Johnstad 9

FolkogforsVar Nr. 1 2011

FolkogforsVar Nr. 1 2011 FolkogforsVar Nr. 1 2011 Folk og Forsvar 60 år for fred, frihet og demokrati innhold Kjære leser Så ligger igjen et nytt år foran oss. For Folk og Forsvar er 2011 året vi kan feire 60 år som informasjonsleverandør.

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 2 2011

FolkogforsVar Nr. 2 2011 FolkogforsVar Nr. 2 2011 En sårbar klode så mange trusler Kjære leser De siste dagene har minnet oss om hvor forgjengelig livet slik vi kjenner det egentlig er. Japan er blitt rammet av flertallige, massive

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 5 2010

FolkogforsVar Nr. 5 2010 FolkogforsVar Nr. 5 2010 I terrorens tid Folk og Forsvar 1 Folk og Forsvar 1 innhold Kjære leser Høsten er over oss for fullt, og neste års statsbudsjett er nylig lagt fram. Reaksjonene har vært blandete,

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 4 2014

FolkogforsVar Nr. 4 2014 FolkogforsVar Nr. 4 2014 Brennpunkt: Midtøsten Kjære leser Håper dere alle har hatt en god sommer, og er godt i gang igjen med høstens aktiviteter, enten det er arbeid, studier, organisasjonsliv eller

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 1 2013

FolkogforsVar Nr. 1 2013 FolkogforsVar Nr. 1 2013 verden inn i 2013 Kjære leser Riktig godt nytt år! I årets første nummer av Kontaktbladet retter vi blikket mot verden rundt oss. Globaliseringen gjør at verden blir mindre, og

Detaljer

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien Kontaktblad nr. 1 2009 USAs nye dager i historien Kjære leser Godt nytt år! Det er ikke en spesielt fredelig verdenssituasjon i det vi går inn i 2009. Kampene på Gaza har preget nyhetsbildet de siste ukene,

Detaljer

NATO og EU side om side - også i Afghanistan

NATO og EU side om side - også i Afghanistan Kontaktblad nr.5 2008 NATO og EU side om side - også i Afghanistan Kjære leser NATO er en allianse i stadig utvikling. Nye sikkerhetsutfordringer og oppgaver dukker opp med jevne mellomrom. I skrivende

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 4 2011

FolkogforsVar Nr. 4 2011 FolkogforsVar Nr. 4 2011 Afrikas fremtidshåp Kjære leser Høsten er kommet, og det er på tide med en ny sesong med konferanser og faglig påfyll. Du finner en liste over steder og datoer litt lenger bak

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 5 2011

FolkogforsVar Nr. 5 2011 FolkogforsVar Nr. 5 2011 For norge Kjære leser Etter noen intense måneder med krigføring i Libya er nå Muhammar Khadafi bekreftet død. Selv om hevnmotivene ikke er vanskelige å forstå, er det på mange

Detaljer

Året der verdens utfordringer står i kø

Året der verdens utfordringer står i kø Kontaktblad nr. 1 2008 2008 Året der verdens utfordringer står i kø Kjære leser Riktig godt nytt år! I årets første nummer av Kontaktbladet retter vi blikket ut i verden. Vi står overfor et begivenhetsrikt

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 2 2014

FolkogforsVar Nr. 2 2014 FolkogforsVar Nr. 2 2014 For Norge i utlandet Kjære leser Verden er blitt mindre, pleier man å si. Og vi lever på mange måter i en globalisert verden. Ikke minst gjelder dette på informasjonssiden. Konflikter

Detaljer

Norsk politikk i verden

Norsk politikk i verden Kontaktblad nr.3 2008 Norsk politikk i verden Kjære leser Vel overstått sommer! De siste ukene har Europa brått blitt revet ut av feriemodus. Krigen i Sør-Ossetia er rystende, i en tid der løsning av konflikter

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Kosovo Europas nye stat

Kosovo Europas nye stat Kontaktblad nr.2 2008 Kosovo Europas nye stat Kjære leser Den store diplomatiske nøtten de siste ukene har vært Kosovos ensidige uavhengighetserklæring. En del land var raskt ute med anerkjennelse av den

Detaljer

VeST-SAHArA Afrikas siste koloni Profilen Erna Solberg om Norge i verden

VeST-SAHArA Afrikas siste koloni Profilen Erna Solberg om Norge i verden Et utenriksmagasin fra Flyktninghjelpen 01/2012 kr. 79 ISSN 1891-2230 RETUR UKE 24 VEST-SAHARA Afrikas siste koloni Profilen Erna Solberg om Norge i verden KVINNER KJEMPER KVINNERS sak Stadig flere kvinner

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 4 2013

FolkogforsVar Nr. 4 2013 FolkogforsVar Nr. 4 2013 Sørøst-asia: Nabotvister og urolige farvann innhold Kjære leser Når høsten nå så smått begynner å sette inn, skal vi vende blikket østover. Denne utgaven av bladet er i sin helhet

Detaljer

Kan Afrika hjelpe Afrika?

Kan Afrika hjelpe Afrika? Kontaktblad nr.3 2008 Kan Afrika hjelpe Afrika? Kjære leser I skrivende stund er St.prp. nr 48, Langtidsplanen for Forsvaret avlevert, og de ulike partigruppene er godt i gang med arbeidet. Selve Stortingsbehandlingen

Detaljer

De politiske partier og forsvarspolitikken Side 8-11. Du forsvarer landet vi forsvarer deg! Russisk militær modernisering skyter fart

De politiske partier og forsvarspolitikken Side 8-11. Du forsvarer landet vi forsvarer deg! Russisk militær modernisering skyter fart nr. 1 februar 2013 årgang 66 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Gardens befalselever på skarpskyting s 18-19 Dyster Afghanistanrapport side 48-49 Kronikk: Nåtid og fremtid for Forsvaret side 52-53

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund _01-40 20-06-05 11:57 Side 1 FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 4-2005 FN-operasjonen i Kongo s. 4 7 og 33 Oppdrag Liberia s. 10-11 ONUC 45 år 20 juli s. 16-17 og 26

Detaljer

Nato 60 år. En allianse for vår tid

Nato 60 år. En allianse for vår tid Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 23. mars 2009 ved Utenriksminister Jonas Gahr Støre, Foto: Stig Morten Karlsen, OMS Nato 60 år. En allianse for vår tid (Sjekkes mot fremføringen.) Majesteter, ambassadører,

Detaljer

NR 5-2011 ISAF. En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20

NR 5-2011 ISAF. En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20 Sjekk NR 5-2011 posten ISAF En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO ISAF EN SUKSESS? Aktuelt Leder...4 Aktuelt

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 5 2013

FolkogforsVar Nr. 5 2013 FolkogforsVar Nr. 5 2013 Norges forsvar inn i fremtiden Kjære leser I dette årets siste nummer av bladet, skal vi bli nærmere kjent med deler av et samt se litt på noe av den nye teknologien et har tatt

Detaljer

AfghAnistAn hent soldatene hjem! 30 kr,-

AfghAnistAn hent soldatene hjem! 30 kr,- Afghanistan HENT SOLDATENE HJEM! 30 kr,- Bli med i Rødt! Aldri før har menneskeheten rådd over så store ressurser som i dag. Teknologien og kunnskapsnivået setter oss i stand til å produsere, samhandle

Detaljer

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi?

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. desember 2004 1 NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? ved Ambassadør Kai Eide Norges faste delegasjon til NATO Kontroller mot fremføringen

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND NR 4/2008. USAs medisinerte forsvar side 4 Veteranlov på høring side 9 Kameratstøtte.

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND NR 4/2008. USAs medisinerte forsvar side 4 Veteranlov på høring side 9 Kameratstøtte. SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND NR 4/2008 USAs medisinerte forsvar side 4 Veteranlov på høring side 9 Kameratstøtte.no side 6 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag:

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Side 1 av 11 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Det moderne innsatsforsvaret fra fremtidsvisjon til

Detaljer

FOREDRAG I OSLO MILITÆRE SAMFUND. Per Sefland Sjef for Politiets sikkerhetstjeneste NYE TRUSLER I DET 21. ÅRHUNDRE

FOREDRAG I OSLO MILITÆRE SAMFUND. Per Sefland Sjef for Politiets sikkerhetstjeneste NYE TRUSLER I DET 21. ÅRHUNDRE FOREDRAG I OSLO MILITÆRE SAMFUND 14. januar 2002 ved Per Sefland Sjef for Politiets sikkerhetstjeneste NYE TRUSLER I DET 21. ÅRHUNDRE Mine damer og herrer! La meg først få ønske dere alle et riktig godt

Detaljer

Evner Vesten å bruke makt rasjonelt?

Evner Vesten å bruke makt rasjonelt? VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Desember 2012 100 ÅRGANG Evner Vesten å bruke makt rasjonelt? Fornyelse av Luftforsvaret - en fremtidsrettet og nødvendig endring Kadettkontakt

Detaljer

taliban Krigen mot Krigen i Afghanistan har satt sikkerheten i Pakistan på spill. Nå trappes konflikten opp. land Nord-Korea mer enn raketter

taliban Krigen mot Krigen i Afghanistan har satt sikkerheten i Pakistan på spill. Nå trappes konflikten opp. land Nord-Korea mer enn raketter Et utenriksmagasin fra Flyktninghjelpen 02/2009 kr. 79,- Krigen mot taliban Krigen i Afghanistan har satt sikkerheten i Pakistan på spill. Nå trappes konflikten opp. ISSN 1891-2230 land Nord-Korea mer

Detaljer

MILITÆR DRONEINDUSTRI I NORGE

MILITÆR DRONEINDUSTRI I NORGE Nummer 3 2013 I årgang 87 MILITÆR DRONEINDUSTRI I NORGE Kongsberg Satelitt Services NAMMO: divisjon i Arizona, USA Simicon, Kongsberg Devotek, Kongsberg Gruppen Eidel Prox Dynamics Chemring Nobel Applica

Detaljer