DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DnB NOR Eiendomsinvest I ASA"

Transkript

1 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Til aksjeeierne i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Oslo, 22. april 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DNB NOR EIENDOMSINVEST I ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA ("Selskapet"). Tid: 7. mai 2015 kl. 13:00 Sted: KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9 i Oslo Agenda: 1. Åpning av møtet ved styrets leder Erik Gjellestad med opptak og fortegnelse over møtende aksjeeiere. 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen. 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 4. Behandling og godkjenning av årsberetning og regnskap for Valg av revisor 6. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets styre, samt godkjennelse av godtgjørelse til revisor, valgkomité og erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte jfr. allmennaksjelovens 6 16 a 7. Godkjenning av transaksjon med DNB Bank ASA 8. Beslutning om utdeling av nedsettelsesbeløp og utbytte i form av tilbakebetaling av tidligere innskutt kapital samt styrefullmakt 9. Beslutning om avvikling av Selskapet 10. Valg av styre/avviklingsstyre Årsberetning og regnskap for 2014, samt revisjonsberetning, erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte, revisors redegjørelse, valgkomitéens innstillinger samt innstilling og forslag til vedtak for sak 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 kan lastes ned fra internett på adressen: De aksjonærer som ønsker det kan få dokumentene tilsendt pr. post ved henvendelse til Selskapets forretningsfører OBOS Basale AS på tlf eller per e-post til: Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen bes fylle ut og sende inn vedlagte påmeldingsskjema til DNB Verdipapirservice innen 5. mai 2015 kl Påmelding kan også skje elektronisk via lenke på hjemmesiden til DnB NOR Eiendomsinvest I ASA, Aksjeeiere som ikke har anledning til å delta personlig på generalforsamlingen oppfordres til å gi fullmakt til styrets leder eller andre til å stemme for vedkommendes aksjer ved å fylle ut og sende inn vedlagte fullmaktsskjema. Med vennlig hilsen For styret i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Erik Gjellestad Styreleder

2 INNSTILLING SAK 4 BEHANDLING OG GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2014 Det vises til vedlagte årsberetning og årsregnskap for Styret innstiller overfor generalforsamlingen på følgende vedtak: Årsberetning og årsregnskap for 2014 med forslag til resultatdisponering godkjennes. INNSTILLING SAK 5 VALG AV REVISOR BDO AS ved statsautorisert revisor Steinar Andersen har hatt vervet som Selskapets revisor fra og med oppstarten våren Styret foreslår at revisjonsselskapet BDO AS gjenvelges som selskapets revisor frem til Selskapet er avviklet, og innstiller overfor generalforsamlingen på følgende vedtak: «Revisjonsselskapet BDO AS gjenvelges som selskapets revisor.» INNSTILLING SAK 6 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS STYRE, SAMT GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR, VALGKOMITÈ OG ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE JFR. ALLMENNAKSELOVENS 6-16 A Styrehonorarer vedtas og utbetales etterskuddsvis basert på perioden fra generalforsamling til generalforsamling, slik at det også sammenfaller med styremedlemmenes funksjonstid. Det har totalt vært avholdt 21 styremøter i perioden. For perioden 2014/2015 har valgkomitéen (jfr. vedlegg) fremmet følgende forslag til godtgjørelse for styrets, revisors og valgkomitéens arbeid: 1. Som ordinært honorar for perioden fra ordinær generalforsamling i 2014 til ordinær generalforsamling i 2015 skal a. styrets leder motta et honorar på NOK ,- b. hvert av styremedlemmene motta et honorar på NOK ,- 2. Selskapets revisor mottar godtgjørelse etter regning. 3. Som ordinært honorar for perioden fra ordinær generalforsamling i 2014 til ordinær generalforsamling i 2015 skal selskapets valgkomité honoreres slik: a. Komitéens leder skal motta et honorar på NOK ,- b. Komitéens medlemmer skal hver motta et honorar på NOK ,-

3 2 Inntatt som vedlegg til innkallingen følger styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, jfr. allmennaksjeloven 6-16a. Denne skal behandles av generalforsamlingen i henhold til allmennaksjeloven 5-6 (3). Forslag til vedtak: Generalforsamlingen slutter seg til forslaget om styrehonorar, honorar til revisor og honorar til valgkomitéen for perioden 2014/2015. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte jfr. allmennaksjeloven 6-16 a godkjennes. INNSTILLING SAK 7 GODKJENNING AV TRANSAKSJON MED DNB BANK ASA På tidspunktet for avholdelse av ekstraordinær generalforsamling den 12. januar 2015, vedrørende godkjennelse av salget av FORTIN AS og SveaReal AB, til selskaper utpekt av Starwood Capital Group ("Starwood"), var det estimert at salget, hensyntatt antatte verdier på gjenværende eiendeler i Selskapet, totalt ville medføre en utdeling per aksje i Selskapet på NOK 27,70. På bakgrunn av en negativ utvikling på enkelte av forholdene som har betydning for utdeling per aksje, så er den forventede utdelingen per aksje nå maksimalt NOK 25,40. En nærmere redegjørelse for dette vil bli gitt på generalforsamlingen. Etter salget av FORTIN AS består Selskapets gjenværende eiendeler av (i) 78,324 % av aksjene i SveaReal AS (som etter salg av underliggende eiendomsselskap til Starwood stort sett er et tomt selskap), herunder indirekte også SveaReal AS sitt heleide datterselskap, SveaReal Fastigheter AB, (ii) 100 % av aksjene i Handelspark Invest I AS, herunder Handelspark Invest I AS sin eierandel på 75 % av datterselskapet Skandinaviske Handelsparker AS som igjen er eier av eiendomsselskapene Töcksfors Handelspark AB og Munkeröd 1:80 AB, og (iii) fordringer som Selskapet har på Handelspark Invest I AS og datterselskapet Skandinaviske Handelsparker AS (heretter i felleskap omtalt som "Eiendelene"). Eiendelene var tidligere en del av FORTIN AS, men var ikke omfattet av salget til Starwood og ble derfor overdratt til Selskapet forut for salget til Starwood. Overdragelsen ble godkjent på den ekstraordinære generalforsamling i Selskapet 12. januar Foruten Eiendelene har Selskapet også en kontantbeholdning som følge av salget av FORTIN AS ("Kontantene"). Den endelige utdelingen per aksje til aksjonærene og tidspunktet for utbetalingen vil avhenge av tidspunktet for realisering av Eiendelene og prisen som oppnås ved realisering av disse. Det er først når Eiendelene er avhendet og Selskapet er avviklet at personlige aksjonærer vil kunne få fradragsført tap på aksjene i Selskapet. For å oppnå en raskest mulig utbetaling av Kontantene og eventuell annen kontantbeholdning i Selskapet til aksjonærene samt avvikling av Selskapet, har styret drøftet mulighetene for et salg av Eiendelene til Selskapets hovedaksjonær, DNB Bank ASA ("DNB"), til en pris som vil gi en utdeling på NOK 27,70 per aksje i Selskapet, hvilket var estimert som den maksimalt oppnåelige utdeling per aksje på den ekstraordinære generalforsamlingen 12. januar 2015.

4 3 Det viktigste med en slik løsning er at aksjonærene vil oppnå en pris pr. aksje som er høyere enn det ellers ligger an til og at det blir utbetaling av utbyttet innen en gitt tidshorisont. Dessuten vil utbetalingen til aksjonærene, som følge av salget av FORTIN AS og Eiendelene, i hovedsak kunne gjøres gjennom en utbetaling i 2. kvartal 2015 med bare et mindre gjenstående beløp som utbetales ved avviklingen av Selskapet. Aksjonærene vil dermed være sikret å få utbetalt hele utbyttet i 2015, noe som ellers ikke ville være sikkert. Personlige aksjonærer vil med dette kunne få fradrag for sitt tap på aksjene i selvangivelsen for Se for øvrig sak 9 nedenfor vedr. planen for avvikling. Nevnte drøftelser resulterte i at styret i Selskapet fremmet et tilbud til DNB om å kjøpe Eiendelene fra Selskapet ("Tilbudet"). Prisen i Tilbudet, hensyntatt netto kontantbeholdning i Selskapet, medfører at aksjonærene ved utdeling fra Selskapet vil motta totalt NOK 27,70 pr. aksje i Selskapet. Prisen reflekterer den pris som aksjene har vært omsatt for i perioden fra den ekstraordinære generalforsamlingen i januar og frem til dags dato. Styret mener at dette, med dagens kunnskap til markedet, tilsvarer en pris over markedsverdien for de enkelte delene av Eiendelene isolert sett og dermed er en gunstig pris. Dette underbygges blant annet ved en sammenligning av eksterne verdivurderinger av aksjene i Handelspark Invest I AS og prisen i Tilbudet. Selskapets finansielle rådgiver Pareto anbefaler også et salg som gir NOK 27,70 pr. aksje. DNB har meddelt at banken er villig til å inngå en avtale på de vilkår som har vært presentert, forutsatt at resterende aksjonærer godkjenner salget gjennom avstemning på generalforsamling. DNB vil ikke stemme under denne avstemningen. Bakgrunnen for betingelse om generalforsamlingens godkjennelse er at DNB eier ca. 60 % av aksjene i Selskapet, og at et salg fra Selskapet til DNB er en nærstående transaksjon som etter hovedregelen i allmennaksjeloven 3-8 første ledd må behandles i generalforsamling. Ettersom transaksjonen gjennomføres som ledd i Selskapets vanlige virksomhet og på markedsmessige vilkår, vil imidlertid unntaket fra generalforsamlingsbehandling i allmennaksjeloven 3-8 første ledd nr. 4 komme til anvendelse. Styret anser det likevel som hensiktsmessig at generalforsamlingen tar stilling til om et salg til DNB i henhold til Tilbudet skal godkjennes. Generalforsamlingens godkjennelse av et salg krever flertall av de på generalforsamlingen avgitte stemmer (alminnelig flertall). Revisors redegjørelse for salget av Eiendelene til DNB følger som vedlegg til innkallingen. Det vil bli gitt en nærmere redegjørelse for Tilbudet på generalforsamlingen. Etter generalforsamlingens eventuelle godkjennelse av salget av Eiendelene til DNB vil det, basert på innholdet i Tilbudet, utarbeides en kjøpekontrakt mellom Selskapet og DNB. Styret vil samtidig minne om at på den ekstraordinære generalforsamlingen den 12. januar i år bekreftet DNB s representant at et vedtak om salg av Selskapets aktiva og avslutning av Selskapet ikke vil ha noen påvirkning på behandlingen av eventuelle klager på rådgivningen overfor DNB. Forslag til vedtak: "Generalforsamlingen godkjenner salg av Eiendelene til DNB Bank ASA på vilkår som ikke vesentlig avviker fra Tilbudet."

5 4 INNSTILLING SAK 8 BESLUTNING OM UTDELING AV NEDSETTELSESBELØP OG UTBYTTE I FORM AV TILBAKEBETALING AV TIDLIGERE INNSKUTT KAPITAL SAMT STYREFULLMAKT I ekstraordinær generalforsamling den 12. januar 2015 besluttet Selskapet å sette ned aksjekapitalen med NOK ,20 fra NOK til NOK ,80. Nedsettelsesbeløpet ble avsatt til fond som skulle brukes etter generalforsamlingens beslutning. Bakgrunnen for dette var å frigjøre mest mulig av Selskapets bundne kapital og forberede en utdeling av salgsvederlaget fra transaksjonen med Starwood til aksjonærene. Det foreslås at generalforsamlingen vedtar å gi styret i Selskapet fullmakt til å dele ut utbytte i henhold til allmennaksjeloven 8-1og 8-2, andre ledd, slik at blant annet kjøpesummen for salget av FORTIN AS, Eiendelene og nedsettelsesbeløpet kan utdeles til aksjonærene. Basert på eventuell godkjennelse av salget til DNB, jf. sak 7, vil styret gjennomføre en hovedutbetaling med det meste av totalen på NOK 27,70 per aksje til aksjonærene i en utbetaling straks etter generalforsamlingen. Som følge av allmennaksjelovens skranker for utdeling av utbytte vil imidlertid en mindre del av aksjonærenes utbytte på NOK 27,70 per aksje først kunne bli utbetalt ved avviklingen av Selskapet. Styret antar at sistnevnte utbetaling og avvikling kan gjennomføres i løpet av 4 til 6 måneder etter den ordinære generalforsamlingen. Hele utbytteutdelingen skal foretas i form av tilbakebetaling av tidligere innskutt kapital. Forslag til vedtak: "I henhold til allmennaksjeloven 8-2 gis styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av Selskapets årsregnskap for 2014, herunder også utdeling av beløpet avsatt til fond som skal brukes etter generalforsamlingens beslutning som følge av vedtak om kapitalnedsettelse på den ekstraordinære generalforsamling 12. januar Fullmakten skal gjelde til 31. desember 2015." INNSTILLING SAK 9 BESLUTNING AV AVVIKLING AV SELSKAPET I henhold til Selskapets vedtekter 2.1 knytter Selskapets virksomhet seg til "å eie aksjer i FORTIN AS eller selskaper som direkte eller indirekte eies eller har vært eid av FORTIN AS eller som oppstår som følge av fusjon, fisjon eller annen omorganisering eller restrukturering av FORTIN AS eller deres datterselskaper samt all annen virksomhet som hermed står i forbindelse, herunder salg av aksjer i nevnte selskaper." På bakgrunn av at FORTIN AS ble solgt i januar 2015, og at Selskapets øvrige aktiva er foreslått solgt til DNB Bank ASA, jf. sak 7 ovenfor, foreslår styret å avvikle Selskapet etter reglene i allmennaksjeloven kapittel 16. Som utgangspunkt ønsker styret å dele ut mest mulig til aksjonærene ved bruk av styrefullmakten, jf. sak 8, umiddelbart etter generalforsamlingen. Som

6 5 følge av allmennaksjelovens skranker for utdeling av utbytte vil imidlertid en mindre del av aksjonærenes utbytte på NOK 27,70 først kunne bli utbetalt i forbindelse med gjennomføringen av avviklingen av Selskapet. Styret antar at avviklingen kan gjennomføres i løpet av 4 til 6 måneder etter den ordinære generalforsamlingen. Etter beslutning om avvikling kan Selskapet, etter at det har dekket sine forpliktelser og kreditorfristen etter asal har utløpt, foreta utdeling til aksjonærene av gjenværende verdier i Selskapet. Som nevnt ovenfor vil styret tilstrebe at dette kun utgjør ett mindre beløp per aksje ettersom Selskapets kapital i hovedsak søkes delt ut så raskt som mulig etter generalforsamlingen. Når utdelingen er avsluttet, skal avviklingsstyret, jfr. sak 10 nedenfor, utarbeide et sluttoppgjør, såkalt avviklingsregnskap, og innkalle til en ekstraordinær generalforsamling i Selskapet for godkjennelse av avviklingsregnskapet. Etter at regnskapet er godkjent av generalforsamlingen, skal det meldes til Foretaksregisteret at Selskapet er endelig oppløst. Beslutning om avvikling krever tilslutning fra to tredeler av de avgitte stemmer og den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen. Forslag til vedtak: "DnB NOR Eiendomsinvest I AS skal oppløses og avvikles i henhold til reglene i allmennaksjelovens kapittel 16." INNSTILLING SAK 10 VALG AV STYRE/AVVIKLINGSSTYRE Selskapets ordinære styre har i perioden bestått av følgende styremedlemmer: Styreleder: Erik Gjellestad Styremedlem: Alf B. Asheim Styremedlem: Eva Eriksson Styremedlem: Camilla Wahl Styrets sammensetning har av rasjonalitetshensyn vært lik i alle de heleide selskapene som konsernet omfattet frem til 26. januar Under forutsetning av at generalforsamlingen vedtar salg av eiendelene til DNB Bank ASA, jfr. sak 7, samt avvikling av selskapet, skal generalforsamlingen i henhold til allmennaksjeloven 16-2 oppnevne et avviklingsstyre som bl.a. har ansvaret for at det utarbeides et avviklingsregnskap. Valgkomitéen foreslår at generalforsamlingen velger sittende styre, med unntak av Eva Eriksson som har meddelt at hun fratrer, som Selskapets styre/avviklingsstyre, jfr. vedlegg. Forslag til vedtak: "Erik Gjellestad, Alf Asheim og Camilla Wahl velges som Selskapets styre/avviklingsstyre."

7 Oppdatert: 14. april 2015 Til generalforsamlingen i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte jfr. allmennaksjeloven 6 16 a (1) Administrerende direktør Knut Styrvold tiltrådte sin stilling 1. mai Før dette tidspunkt har konsernet ikke hatt egne ansatte. Finansdirektør Pål Berg-Knutsen tiltrådte 17. august 2009 og Teknisk direktør Erik Nordli tiltrådte 28.mars Samtlige har sitt formelle ansettelsesforhold i FORTIN AS. Når det gjelder lønn og øvrige betingelser vises til note 25 til årsregnskapet for Etter salget av Fortin AS til Starwood, som formelt ble gjennomført 26. januar 2015, har ikke DnB NOR Eiendomsinvest I ASA som konsern lenger noen ansatte, og vil heller ikke ha det fremover. (2) Gjeldende retningslinjene for fastsettelse av lønn og bonus ble vedtatt i ordinær generalforsamling i 2013 og har vært førende for selskapet i perioden. I henhold til arbeidsavtalene til ledende ansatte i Fortin AS har lønn og bonus blitt vurdert årlig. Det er gjennomført slik vurdering i regnskapsåret Styret har hatt følgende kriterier for lønns- og bonusfastsettelser i tråd med de retningslinjer som tidligere er besluttet på ordinær generalforsamling. Fast lønn har blitt vurdert ut fra bl.a. følgende kriteria: Hva som er markedsmessig Selskapets størrelse og kompleksitet Vedkommendes kompetanse og erfaring Selskapets posisjon i markedet Selskapets økonomi Selskapets driftsmessige utfordringer Behovet for å sikre kontinuitet i ledelsen av selskapet i perioden frem mot avvikling Bonuskriterier har primært vært en samlet vurdering av følgende forhold: Økonomisk resultat i konsernet målt mot spesifikke nøkkeltall Leveranser ift. kunder, herunder leietakertilfredshet og utleiegrad i Konsernet

8 Prosesser, f.eks. arbeidet ift. långiverne Prosjekter f.eks. hvor godt slike blir gjennomført ift. plan og budsjett Individuelle forhold Selskapets driftsmessige utfordringer, herunder selskapets begrensede gjenværende levetid Avtale om lojalitetsbonus Det ble i 2013 inngått avtaler om lojalitetsbonus med administrerende direktør, finansdirektør og teknisk direktør i Fortin AS for å sikre så langt det er mulig at selskapet beholdt kritisk kompetanse og erfaring frem mot realisering av porteføljen. Hvis nøkkelpersoner hadde sluttet i selskapet på et kritisk tidspunkt i avviklingsfasen, ville det kunne hatt stor negativ betydning. Oslo, den 14. april 2015 Erik Gjellestad Alf B. Asheim Eva Eriksson Camilla Wahl

9

10

11

12

13

14 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Ref.nr.: Pinkode: Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA avholdes kl 13:00 i KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, 0114 Oslo Registreringsdato Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket: Navn på person som representerer foretaket (Ved fullmakt benyttes blanketten under) Møteseddel Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den og avgi stemme for: I alt for antall egne aksjer andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) aksjer Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest kl. 13:00. Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside Alternativt: e-post: Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. For å få tilgang til elektronisk påmelding via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pinkode og referansenummer oppgis. Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor) Fullmakt uten stemmeinstruks Ref.nr.: Pinkode: Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstrukser, vennligst gå til side 2. Dersom De selv ikke kan møte på ekstraordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger, som vil stemme for forslagene i innkallingen. Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest kl. 13:00. Elektronisk innsendelse av fullmakt via selskapets hjemmeside Alternativt: e-post: Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Undertegnede: gir herved (sett kryss): Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme i DnB NOR Eiendomsinvest I ASAs ordinære generalforsamling for mine/våre aksjer. Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt) Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

15 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Fullmakt med stemmeinstruks Ref.nr.: Pinkode: Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De ikke selv kan møte på ordinær generalforsamling, kan De benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. De kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger, som vil stemme for forslagene i innkallingen. Fullmakten må være datert og signert. Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest kl. 13:00. Elektronisk innsendelse av fullmakt via selskapets hjemmeside Alternativt: e-post: (skannet blankett) Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Undertegnede: gir herved (sett kryss på én): Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling for mine/våre aksjer. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme for forslagene i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme. Agenda ordinær generalforsamling For Mot Avstå 1. Åpning av møtet ved styrets leder Erik Gjellestad med opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere. 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Behandling og godkjenning av årsberetning og regnskap for Valg av revisor 6. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets styre, samt godkjennelse av godtgjørelse til revisor, valgkomité og erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte jfr. allmennaksjelovens 6 16 a. 7. Godkjenning av transaksjon med DNB Bank ASA 8. Beslutning om utdeling av nedsettelsesbeløp og utbytte i form av tilbakebetaling av tidligere innskutt kapital samt styrefullmakt 9. Beslutning om avvikling av Selskapet 10. Valg av avviklingsstyre Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt) Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kværner ASA. Generalforsamlingen avholdes torsdag 9. april 2015 kl. 09.00 i Kværner ASAs lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag 19. mai 2015, klokken 16:30 i Thon Conference

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2014 KL. 15.30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2014 KL. 15.30 Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2014 KL. 15.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt onsdag 23. april 2014, kl. 15.30 på Hotel

Detaljer

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Borregaard ASA holder ordinær generalforsamling i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo, onsdag 15. april 2015 kl. 14:00. Til behandling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Torsdag 7. mai 2015

Detaljer

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki. Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2015 KL. 08.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt tirsdag 21. april 2015, kl. 08.30 på Hotel

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA onsdag 7. mai 2014 kl 17:00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 i Bryne. Stemmesedler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted:

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 18. juni 2008 kl. 09.00 på Vika Atrium Konferansesenter,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA TIL AKSJEEIERNE I HEXAGON COMPOSITES ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Hexagon Composites ASA ( Hexagon eller

Detaljer

AMERICAN SHIPPING COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

AMERICAN SHIPPING COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AMERICAN SHIPPING COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i American Shipping Company ASA den 1. desember 2014 kl. 11:00 hos

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2013 Infratek ASA tirsdag 07. mai 2013 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2013 Infratek ASA tirsdag 07. mai 2013 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2013 Infratek ASA tirsdag 07. mai 2013 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i IDEX ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 8. mai 2009 kl. 08.30 i Vika Atrium Konferansesenter,

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet )

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Trondheim, 6. mai 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) Torsdag 28. mai

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet )

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Trondheim, 2. mai 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) Tirsdag 27. mai

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 10. november 2011 kl 10:00 (norsk tid) i kontorlokalene

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Scana Industrier ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Scana Industrier ASA den 6. mai 2014, kl. 17:30, på Radisson Blu

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjeeiers fullstendige navn og adresse INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjonærer i SalMar ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Bouvet ASA tirsdag 19. mai 2015 kl. 17:00 i Bouvets lokaler i Sandakerveien 24C, inngang D11, Oslo.

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA torsdag 24. mai 2012 kl. 16.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. 25. april 2012 kl 10.00

Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. 25. april 2012 kl 10.00 Til aksjeeiere i Copeinca ASA ( Selskapet ) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling holdes på: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo 25. april 2012 kl 10.00 Generalforsamlingen

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

TIL AKSJONÆRENE I ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA TIL AKSJONÆRENE I ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA avholdes Onsdag 7. mai 2008, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Sølvtrans Holding ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til Ordinær Generalforsamling i Sølvtrans Holding ASA den 16. mai 2012, klokken 10.00 i selskapets

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 25. april 2012 kl. 14.00 i Thon Vika Atrium,

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA ONSDAG 12. MAI 2010 KL. 11:00

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA ONSDAG 12. MAI 2010 KL. 11:00 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA ONSDAG 12. MAI 2010 KL. 11:00 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling onsdag 12. mai 2010 kl. 11:00 i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Med endringer som foreslått av styret 25. juni 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA onsdag 26.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i TTS Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TTS Group ASA avholdes torsdag 5. juni 2014 kl. 14.00 i selskapets lokaler, Folke Bernadottes vei 38,

Detaljer